• 1.3 Процес управління ризиками на підприємстві


 • Дата конвертації19.04.2017
  Розмір36.94 Kb.
  Типреферат

  Скачати 36.94 Kb.

  Аналіз системи управління ризиками на підприємстві

  24


  ГЛАВА 1. Аналіз системи управління ризиками на підприємстві

  1.1 Ризик як економічна категорія. Класифікація ризику

  Будь-яке виробництво пов'язане з певними ризиками - фінансовими, природно-природними, екологічними, політичними, транспортними, майновими, виробничими, торговими, комерційними, інвестиційними, ризиками, пов'язаними з купівельною спроможністю грошей, інфляційними і дефляційними, валютними, ризиками ліквідності, упущеної вигоди, зниження прибутковості, прямих фінансових втрат, процентними, кредитними, біржовими, селективними [14].

  Іншими словами, з внутрішніми ризиками, які формуються в процесі управління виробництвом, і зовнішніми тобто впливають з боку зовнішнього середовища навколишнього підприємство. Наявність такої величезної кількості різновидів ризиків, які для кожного окремого підприємства і виробника - свої, обумовлює необхідність їх аналізу, обліку та управління.

  Складність класифікації ризиків полягає в їх різноманітті (додаток 1). З ризиком підприємницькі фірми стикаються завжди при вирішенні як поточних, так і довгострокових завдань. Існують певні види ризиків, дії яких схильні всі без винятку підприємницькі організації. Але поряд із загальними є специфічні види ризику, характерні для певних видів діяльності: так, банківські ризики відрізняються від ризиків в страховій діяльності, а останні, в свою чергу, від ризиків у виробничому підприємництві. Видове різноманіття ризиків дуже велика - від пожеж і стихійних лих до міжнаціональних конфліктів, змін у законодавстві,

  регулюючому підприємницьку діяльність, і інфляційних коливань [13, с.78].

  Крім цього, економічний і політичний розвиток сучасного світу породжує нові види ризиків, які досить важко визначити, оцінити кількісно. Посилення комп'ютеризації і автоматизації виробничо-господарської діяльності підприємницьких організацій приводить до можливості втрат в результаті збою комп'ютерної системи і обчислювальної техніки. Особливе значення в останні роки придбали ризики, пов'язані з політичними чинниками, так як вони несуть з собою великі втрати для підприємництва.

  В економічній літературі, присвяченій проблемам підприємництва, немає стрункої системи класифікації господарських ризиків. Існує безліч підходів і спроб класифікувати ризики. Певний інтерес представляє класифікація ризиків запропонована професорами Б.Мільнером і Ф.Ліісом, всю сукупність ризиків вони поділяють на дві основні групи: [45, c.29]

  1) зовнішні: політичні, законодавчі, природні, регіональні, галузеві, макроекономічні (інфляційні, валютні, процентні, структурні);

  2) внутрішні: виробничі (технологічні, кваліфікаційні, ризик поставки, транспортні), інвестиційні (діловий ризик, ризик зниження прибутковості, селективний ризик, тимчасової ризик), комерційні (торгові, втрата конкурентоспроможності, цінова дискримінація, ризик розрахунків).

  Ю. Осипов розрізняє три види ризику пов'язаного з підприємницькою діяльністю: інфляційний, фінансовий та операційний. У свою чергу С. Валдайцев розділяє всі ризики на дві групи: комерційні та технічні [29]. Існують і інші підходи до класифікації підприємницьких ризиків, але вони, як правило, повторюють розглянуті вище [45].

  З ризиком підприємець стикається на різних, етапах своєї діяльності, і, природно, причин виникнення конкретної ризикової ситуації може бути дуже багато. Зазвичай під причиною виникнення мається на увазі якесь умова, що викликає невизначеність результату ситуації. Для ризику такими джерелами є: безпосередньо господарська діяльність, діяльність самого підприємця, недолік інформації про стан зовнішнього середовища, що впливає на результат підприємницької діяльності.

  Недостатність інформації про партнерів (покупців або постачальників), особливо їх діловому іміджі і фінансовому стані, загрожує підприємцеві виникненням ризику. Недолік інформації про оподаткування в Росії або в країні зарубіжного партнера - це джерело втрат в результаті стягнення штрафних санкцій з підприємницької фірми з боку державних органів. Недолік інформації про конкурентів також може стати джерелом втрат для підприємця.

  За сферою виникнення підприємницькі ризики можна поділити на зовнішні і внутрішні. Джерелом виникнення зовнішніх ризиків є зовнішнє середовище по відношенню до підприємства. Підприємець не може чинити на них вплив, він може тільки передбачати і враховувати їх в своїй діяльності [35, С.41-43].

  Таким чином, до зовнішніх відносяться ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю підприємця. Йдеться про непередбачених змінах законодавства, що регулює підприємницьку діяльність; нестійкості політичного режиму в країні діяльності та інших ситуаціях, а відповідно і про втрати підприємців, що виникають в результаті війни, що почалася, націоналізації, страйків, введення ембарго і т.п.

  Джерелом внутрішніх ризиків є сама підприємницька фірма. Ці ризики виникають у разі неефективного менеджменту, помилкової маркетингової політики, а також в результаті внутрішньофірмових зловживанні. Основними серед внутрішніх ризиків є кадрові ризики, пов'язані з професійним рівнем і рисами характеру співробітників підприємницької фірми [51, с.317].

  З точки зору тривалості у часі ризики можна розділити на короткочасні і постійні. До групи короткочасних відносяться ті ризики, які загрожують підприємцю протягом кінцевого відомого відрізка часу, наприклад, транспортний ризик, коли збитки можуть виникнути під час перевезення вантажу, або ризик неплатежу по конкретній операції.

  До постійних ризиків відносяться ті, які безперервно загрожують підприємницької діяльності в даному географічному районі або в певній галузі економіки, наприклад, ризик неплатежу в країні з недосконалою правовою системою.

  Оскільки основне завдання підприємця - ризикувати обачливо, не переходячи ту межу, за якою можливе банкрутство фірми, слід виділяти припустимий, критичний і катастрофічний ризики. Допустимий ризик - це загроза «повної втрати прибутку від реалізації того чи іншого проекту або від підприємницької діяльності в цілому» [14]. Наступна ступінь ризику, більш небезпечна в порівнянні з допустимим, - це критичний ризик. Цей ризик пов'язаний з небезпекою втрат у розмірі зроблених витрат на здійснення даного виду підприємницької діяльності або окремої угоди. При цьому критичний ризик першого ступеня пов'язаний із загрозою отримання нульового доходу, але при відшкодуванні вироблених підприємцем матеріальних витрат. Критичний ризик другого ступеня пов'язаний з можливістю втрат у розмірі повних витрат у результаті здійснення даної підприємницької діяльності, тобто імовірні втрати наміченої виручки і підприємцеві доводиться відшкодовувати витрати за свій рахунок. Під катастрофічним розуміється ризик, який характеризується небезпекою, загрозою втрат в розмірі, що дорівнює або перевищує всі майновий стан підприємця. Катастрофічний ризик, як правило, призводить до банкрутства підприємницької фірми, так як в даному випадку можлива втрата не тільки всіх вкладених підприємцем у визначений вид діяльності або в конкретну угоду коштів, але і його майна.

  За ступенем правомірності ризику можуть бути виділені: виправданий (правомірний) і невиправданий (неправомірний) ризики. Всі ризики можна також розділити на дві великі групи відповідно до можливістю страхування: страхують і не страхують. Підприємець може частково перекласти ризик інші суб'єкти економіки, зокрема убезпечити себе, здійснивши певні витрати у вигляді страхових внесків. Таким чином, деякі види ризику, такі, як: ризик загибелі майна, ризик виникнення пожежі, аварій та ін., Підприємець може застрахувати.

  Однак існує ще одна група ризиків, які беруться страхувати страхові компанії, але при цьому саме взяття на себе не страхується ризику є потенційним джерелом прибутку підприємця [27, с.51].

  При розгляді впливу внутрішніх та зовнішніх ризиків на діяльність підприємства необхідно більш детально проаналізувати:

  - політичний ризик;

  - виробничий ризик;

  - комерційний ризик;

  - фінансовий ризик;

  - технічний ризик;

  - галузевий ризик;

  - інноваційний ризик.

  Політичний ризик - це можливість виникнення збитків чи скорочення розмірів прибутку, є наслідком державної

  політики [50, с.26]. Політичний ризик умовно можна також поділити на страновой, регіональний, міжнародний.

  Ефективна підприємницька діяльність, пов'язана з освоєнням нової техніки і технології, пошуком резервів, підвищенням інтенсивності виробництва. Однак впровадження нової техніки і технології веде до небезпеки техногенних катастроф, що заподіюють значної шкоди природі, людям, виробництву. В даному випадку мова йде про технічний ризик [39, с.80].

  Технічний ризик визначається ступенем організації виробництва, проведенням превентивних заходів (регулярної профілактики обладнання, заходів безпеки), можливістю проведення ремонту устаткування власними силами підприємницької фірми.

  Слід зазначити, що технічний ризик відноситься до групи внутрішніх ризиків, оскільки підприємець може надавати на дані ризики безпосередній вплив і виникнення їх, як правило, залежить від діяльності самого підприємця.

  Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом продукції, товарів і послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємці стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, зростання собівартості, збільшення втрат робочого часу, використання нових методів виробництва. До основних причин виробничого ризику відносяться:

  зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зниження продуктивності праці, простою устаткування, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного відсотка шлюбу виробленої продукції; зниження цін, за якими планувалося реалізовувати продукцію або послугу, в зв'язку з її недостатньою якістю, несприятливим зміною ринкової кон'юнктури, падінням попиту; збільшення витрат матеріальних витрат у результаті перевитрати матеріалів, сировини, палива, енергії, а так само за рахунок збільшення транспортних витрат, торгових витрат, накладних та побічних витрат; зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої чисельності або за рахунок виплат більш високого, ніж заплановано, рівня заробітної плати окремим співробітникам; збільшення податкових платежів та інших відрахувань в результаті зміни ставки податків в несприятливу для підприємницької фірми сторону і їх відрахувань в процесі діяльності; низька дисципліна поставок, перебої з паливом і електроенергією; фізичний і моральний знос устаткування вітчизняних підприємств.

  Пряма залежність від виробничого ризику спостерігається у галузевого ризику, яких ризиків так як виробництво чогось підрозділяється по галузях виробництва товарів або послуг. Галузевий ризик - це ймовірність втрат в результаті змін в економічному стані галузі та ступенем цих змін як всередині галузі, так і в порівнянні з іншими галузями.

  Інноваційний ризик - це ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницької фірмою коштів у виробництво нових товарів і послуг, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку.

  Комерційний ризик - це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем.

  Комерційний ризик включає в себе: ризик, пов'язаний з реалізацією товару (послуг) на ринку; також з транспортуванням товару (транспортний); ризик, пов'язаний з прийманням товару (послуг) покупцем; ризик, пов'язаний з платоспроможністю покупця; ризик форс-мажорних обставин.

  Слід відзначити той факт, що у вітчизняній економічній літературі часто комерційний ризик ототожнюється з підприємницьким ризиком, проте комерційний ризик - це один з видів підприємницького ризику.

  Під фінансовим розуміється ризик, що виникає при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод, виходячи з того, що в фінансовому підприємництві в ролі товару виступають або валюта, або цінні папери, або грошові кошти.

  До фінансового ризику відносяться: (додаток 2)

  валютний ризик; кредитний ризик; інвестиційний ризик.

  Валютний ризик - це ймовірність фінансових втрат в результаті зміни курсу валют, яке може статися в період між підписанням контракту і фактичним виробництвом розрахунків по ньому.

  Економічний ризик для підприємницької фірми полягає в тому, що вартість її активів і пасивів може мінятися в більшу чи меншу сторону (у національній валюті) через майбутні змін валютного курсу. Це також відноситься до інвесторів, закордонні інвестиції яких - акції чи боргові зобов'язання - приносять дохід в іноземній валюті. Ризик перекладу має бухгалтерську природу і пов'язаний з відмінностями в обліку активів і пасивів фірми в іноземній валюті. У тому випадку, якщо відбувається падіння курсу іноземної валюти, в якій виражені активи фірми, вартість цих активів зменшується [46].

  Крім цього, слід розрізняти валютний ризик для імпортера і ризик для експортера. Ризик для експортера - це падіння курсу іноземної валюти з моменту отримання або підтвердження замовлення до отримання платежу і під час переговорів. Ризик для імпортера - це підвищення курсу валюти у відрізок часу між датою підтвердження замовлення і днем ​​платежу. Таким чином, при укладанні контрактів необхідно враховувати можливі зміни валютних курсів [40]. Одним з найважливіших видів ризиків діяльності підприємницької фірми в умовах ринкової економіки є кредитний ризик. Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання підприємницької фірмою своїх фінансових зобов'язань перед інвестором у результаті використання для фінансування діяльності фірми зовнішньої позики. Отже, кредитний ризик виникає в процесі ділового спілкування підприємства з його кредиторами: банком та іншими фінансовими установами; контрагентами: постачальниками і посередниками; а також з акціонерами.

  Зарубіжні економісти виділяють майновий, моральний і ділової кредитні ризики. Діловий ризик, як правило, пов'язується зі здібностями підприємця виробляти прибуток за певний період часу. Під моральним ризиком мається на увазі та частина ризику, яка має відношення до позики грошей і залежить від моральних якостей позичальника. Майновий ризик визначається тим, чи достатньо власних активів позичальника для покриття обсягу кредиту [24, с.102].

  Наступний вид фінансового ризику - інвестиційний ризик. даний

  вид ризику пов'язаний зі специфікою вкладення підприємницької фірмою грошових коштів у різні проекти. У вітчизняній економічній літературі часто під інвестиційними маються на увазі ризики, пов'язані з вкладенням коштів у цінні папери, але це поняття багато ширше і включає в себе всі можливі ризики, що виникають при інвестуванні коштів.

  1.2. Системний підхід до управління ризиками на підприємстві

  Різні види і типи ризиків тісно пов'язані між собою і представляють

  цілісну систему, при цьому взаємно залежачи один від одного. Суб'єкт господарської діяльності, який мислить раціонально, не повинен покладатися на стихійно-природний хід подій, а навчитися управляти економічними ризиками. Оскільки ризики пов'язані з економічною діяльністю об'єктивно неминучі, то перша умова управління ними - вміння передбачити їх і знизити до максимально можливого рівня. Для цього необхідно - знати загальні і конкретні причини певного виду ризику, визначити обставини при яких він виникає, оцінити ймовірність його появи, зіставити вигоду і ризик. Виявлення причин і обставин появи ризиків у підприємницькій діяльності передбачає отчленение об'єктивних факторів, що не залежать від діяльності підприємців (наявність конкурентів, інфляція, якість чинного законодавства та ін.), Від суб'єктивних (рівень організації виробництва і праці, якість форм і систем заробітної плати і т.п.). Лише після цього можна намітити оптимальні напрямки діяльності, отже, раціонально контролювати ризик. Управління ризиком або іншими словами ризик-менеджмент - це системний процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на подолання негативних подій викликаних випадково, які мінімізують негативний вплив на організацію факторів невизначеності альтернативного вибору, скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком [50, с.9- 17].

  Для підприємства в рівній мірі важливо управляти політичними, фінансовими, технологічними, кадровими ризиками, забезпечувати

  протипожежну безпеку, керувати діями в умовах надзвичайних ситуацій, екологічний захист та ін. Управління ризиками повинно бути інтегровано в Загальноорганізаційна процес, повинно мати свою стратегію, тактику, оперативну реалізацію. Відзначається, що важливо не тільки здійснювати управління ризиками, а й періодично переглядати заходи та засоби такого управління. Висока ефективність витрачання ресурсів при виконанні програми управління ризиками може бути забезпечена тільки в рамках системного підходу. Цей підхід в управлінні ризиками, є найпоширенішим.

  Управління ризиком стає актуальним після виявлення ризик-проблеми [9, с.432]. При цьому повинні використовуватися результати аналізу і моделювання ризику. (додаток 3) Взагалі ж по відношенню до ризику, як ймовірну невдачу, можливі наступні керуючі дії: попередження, зниження, компенсація збитку, поглинання. Попередженням (усуненням) називають виключення джерела ризику в результаті цілеспрямованих дій суб'єкта ризику. У попередженні ризику же виділяють два підходи: широкий і вузький.

  Вузький підхід полягає в попередженні ризику за рахунок конкретних заходів, що проводяться за рахунок страхових сум і з ініціативи страховика. Широкий підхід реалізується поза рамками страхування.

  Зниженням (контролем) ризику називаються ймовірності реалізації джерела ризику в результаті дії суб'єктів ризику. Зниження ризиків може здійснюватися різними методами, в тому числі за допомогою застосування таких методів, як диверсифікація, сек'юритизація, лімітування [52].

  Диверсифікація - розподіл ризику між декількома, об'єктами,

  напрямками діяльності та ін.

  Сек'юритизація - поділ операції кредитування на дві частини (розробки умов кредиту та укладення договору; кредитування) з виконанням кожної з цих частин різними банками.

  Лімітування - встановлення граничних розмірів інвестицій, партій

  закуповуваних товарів, видаваних кредитів і ін.

  Разом з тим відомі зарубіжні дослідження методів управління ризиком залишають поза увагою такі важливі напрямки, як використання спеціальних форм угод (факторинг, акредитив та ін.), Використання організаційно-правової форми для зниження ризику суб'єкта ринкової діяльності та ін. [47, с. 239]. Це дозволило виділити нефондова страхування. При нефондовой формі страхування витрати на страхування включають в ціну при первинному розподілі ціни. нефондова страхування - це замкнуті відносини між учасниками комерційної угоди або проекту щодо зменшення можливих збитків за рахунок зниження уразливості об'єктів ризику за допомогою спеціально розроблених фінансових інструментів, видів угод, виконання ролей і ін.

  самострахування - прийняття ризику на себе, створення суб'єктом ризику спеціального фонду для відшкодування ймовірного збитку.

  поглинанням ризику називають прийняття його без додаткових заходів попередження, зниження або страхування.

  Поглинання ризику характерно для сучасної соціально-економічної ситуації в Росії за такими основними причинами:

  - відсутність фінансових ресурсів для страхування як у юридичних, так і у фізичних осіб;

  - відносної ненадійність частини страховиків в умовах політичної нестабільності, інфляції, відсутності дохідних і надійних інвестиційних інструментів.

  Це обставини роблять для підприємців управління ризиком особливо актуальним.

  У зв'язку з ускладненням умов виробничо-господарської діяльності, наростаючим різноманіттям джерел та можливих наслідків ризику їх необхідно розглядати в системному зв'язку з іншими факторами і параметрами господарської та виробничої діяльності суб'єктів ринку.

  Необхідність системного підходу пов'язана і з зростанням витрат на контроль і управління ризиками на всіх ієрархічних рівнях (держава, підприємство, індивідуум). Ці витрати знижують ефективність суспільного виробництва, а також можуть впливати на соціально-економічну ситуацію в країні. Системний підхід в управлінні ризиками грунтується на тому, що всі явища і процеси розглядаються в їх системному зв'язку, враховується вплив окремих елементів і рішень на систему в цілому. Системний підхід може знаходити своє вираження в тому, що [19, с.12-13]:

  1) метою забезпечення безпеки діяльності повинна бути системна паралельна захист геополітичних, політичних, соціальних, економічних, фінансових процесів, захист навколишнього середовища, конструкторських і технологічних структур економіки від надмірних (неприпустимих) ризиків. Одночасно повинні використовуватися техніка безпеки, охорона праці, управління конфліктами;

  2) ризики (різної фізичної природи і мають різні джерела), пов'язані з одним об'єктом або операцією, розглядаються як єдиний комплекс чинників, що впливають на ефективність і витрата ресурсів;

  3) розглядається зв'язок управління ризиками з ефективністю систем і витратою ресурсів на декількох ієрархічних рівнях: держава; територія; фінансово-промислова група або холдинг; підприємство або підприємець без утворення юридичної особи; сім'я і громадянин;

  4) як деяка єдина система розглядаються заходи з управління ризиками на різних етапах життєвого циклу товару або послуги (розробка, виробництво, експлуатація, утилізація) та циклу розробки товару (ескізний проект, технічний проект, дослідні зразки);

  5) заходи по підготовці, проведенню, розрахунками, обліку операції (угоди) формуються і розглядаються таким чином, щоб розумно знизити ризики цієї операції;

  6) розробляється комплекс заходів, що обмежують ризик на різних циклах підприємства (створення, розвиток, зрілість, старіння; інвестиційних, поточних операцій, грошовий) в їх взаємному зв'язку для захисту від ризиків діяльності підприємства в цілому;

  7) визначається безліч (сукупність) дій об'єднаних метою підвищення безпеки діяльності за рахунок використання обмеженого обсягу ресурсів, розподілених у часі і просторі, розглядають операції з попередження, зниження, страхування і поглинання різних за своєю природою ризиків;

  8) деякий безліч взаємопов'язаних елементів розглядають як систему управління ризиками з використанням: законодавчих заходів; економічного і фінансового впливу; конструктивних і технологічних рішень; організаційних заходів (техніка безпеки і охорона праці), природоохоронних заходів;

  9) раціонально забезпечити певний баланс витрати ресурсів, інтенсивності заходів з управління ризиками та іншими напрямками виробничо-господарської діяльності;

  10) в управлінні доцільно досліджувати ризик цілей, визначення способів і засобів їх досягнення (ризик-маркетингу), менеджменту;

  11) у менеджменті можуть розглядатися ризики вивчення і дії; ризики планування, організації, мотивації і контролю; ризики таємниці і конфіденційності; ризики управління конфліктом;

  12) управління ризиками повинно мати свою стратегію, тактику і оперативну складові;

  13) управління ризиками повинно розглядатися одночасно і як наука, і як мистецтво. На всіх стадіях проектування систем повинно враховуватися вплив людського фактора, творчість, необхідність роботи в умовах жорстких обмежень на час, вплив стресу.

  Основною метою системи управління ризиками є забезпечення успішного функціонування підприємства знаходиться в умовах ризику і невизначеності.

  1.3 Процес управління ризиками на підприємстві

  Управління ризиками на вітчизняних підприємствах не завжди ефективно, грамотно і доцільно. Це пов'язано перш за все з тим, що довгий час була відсутня інформаційна база, наукова основа, відповідні дослідження, система і досвід в сфері управління ризиками на підприємстві.

  Методологічний підхід до ризик-менеджменту ґрунтується на старих і нових поглядах на дану проблему.

  Грунтуючись на розгляд табличних даних, варто відзначити, що з необхідними умовами які висуває час є перехід від фрагментованою, епізодичній, обмеженою моделі управління ризиками до безперервної, інтегрованої і розширеної. Тому необхідно ризик-менеджмент розглядати як процес, злагоджений і взаємопов'язаний.

  Процес управління ризиками на підприємстві заснований на комплексі захисних заходів проти основних форм ризиків, перш за все критичного і абсолютного. До основних з них відносяться - страхування

  ризику, вивчення ринку, вивчення клієнтів (перевірка їх платоспроможності),

  Таблиця 1

  Основні риси старого і нового підходу до ризик-менеджменту

  Старий підхід

  новий підхід

  Фрагментований ризик-менеджмент:

  Кожен відділ підприємства самостійно управляє ризиками (відповідно до своїх функцій). Це відноситься до бухгалтерії, фінансовому, економічному відділам.

  Епізодичний ризик-менеджмент: управління ризиками здійснюється тоді, коли менеджери порахують це необхідним.

  Обмежений ризик-менеджмент:

  Ідеться передусім страхуються і фінансових ризиків.

  Інтегрований, об'єднаний ризик-менеджмент: управління ризиками координується вищим керівництвом, кожен співробітник підприємства розглядає ризик-менеджмент, як частину своєї роботи:

  Безперервний ризик-менеджмент:

  Процес управління ризиками безперервний

  Розширений ризик-менеджмент:

  Розглядаються всі ризики і можливості їх організації.

  Бартон Л., Шенкір Г., Уокер Л. «Комплексний підхід до ризик-менеджменту: чи варто цим займатися» с.14, М .: Изд. будинок Вільямс 2003 р

  поточний контроль, використання застави, диверсифікація ризику, вивчення конкурентів, ефективне стимулювання менеджерів від яких найбільшою мірою залежить зниження ступеня ризиків.

  Рішення - центральна ланка будь-якого управління.Класифікація рішень з управління ризиками дозволяє виділити характерні для них особливості, передбачити можливість зниження ризиків при прийнятті рішень.

  За місцем в процесі управління ризиком можуть бути виділені рішення [45]:

  - ризик-цілепокладання по вибору цілей управління ризиком. Це рішення, які в найменшій мірі можуть бути досліджені і формалізовані. Формальні методи синтезу цілей не розроблені;

  - ризик-маркетингу за вибором способів (попередити, знизити, страхувати, поглинути) або інструментів (конструктивні, технологічні, фінансові тощо) управління ризиком.

  Ці рішення допускають формалізацію, зокрема, використання функціонально-логічних методів;

  - ризик-менеджменту по підтримці балансу в трикутнику «люди - ресурси - цілі» в процесі досягнення поставлених ризик-цілей при обраних на етапі ризик-маркетингу інструменти управління ризиком.

  Зниження ризику можливо [15, С.434]:

  1) на етапі планування операції або проектування зразків - введенням додаткових елементів і заходів;

  2) на етапі прийняття рішень - використанням відповідних критеріїв оцінки ефективності рішення, наприклад, критеріїв Вальда ( «розраховуй на гірше») або Седвіджа ( «розраховуй на краще») або критерію, при якому показник ризику обмежений за величиною (при цьому альтернативи, які не задовольняють обмеження на ризик, не розглядаються);

  3) на етапі виконання операції та експлуатації технічних систем - за допомогою суворого дотримання і контролю режимів експлуатації.

  В рамках кожного з напрямків вжиті заходи будуть мати різне ставлення ефективності (зниження ймовірності неприпустимого шкоди) до витрат на їх забезпечення. Ці заходи пов'язані з витратами і вимагають їх збільшення при зростанні складності систем, тому в певних умовах економічно може виявитися більш доцільно витрачати кошти не на попередження або зниження ризику, а на відшкодування можливих збитків. В останньому випадку використовують механізм страхування.

  За ступенем важливості обліку тимчасових обмежень на розробку, прийняття і виконання ризик-рішень виділяють системи, що працюють в реальному масштабі часу - такі системи, в яких рішення приймаються і реалізуються досить швидко, щоб контролювати і управляти об'єктом, в тому числі і при виникненні нештатних ситуацій управління, прийняття кризових рішень. Представляється можливим виділити з рішень в реальному масштабі часу «кризові рішення». кризовим рішенням називається рішення, яке приймається в момент, відповідний моменту переходу об'єкта управління в область некерованих або неприпустимих станів.

  Ризик-менеджмент в рамках всього підприємства необхідний тому бажання компанії враховувати і управляти всіма ризиками цілком природно тому що це веде до певного захисту і збільшення вартості всього підприємства. Але це не можливо зробити в рамках підприємства якщо не враховувати фактори [25, с.362]:

  - знання ризиків, їх взаємозв'язку, володіння інформацією про можливі компенсації, про рівень ризику, який вважається допустимим в розумінні керівництва компанії і зацікавлених осіб;

  - розуміння того як ризик відбивається на фінансовому становищі і доходи компанії, а також відомості про ймовірність і рівнях значущості всіх ризиків;

  - аналіз існуючих протиріч в ризик-менеджменті підприємства і заходи ефективності розподілу ресурсів з урахуванням ступеня ризику;

  - скорочення мінливості прибутку за рахунок розробки системи стимулювання на основі ризику, пошуку нових можливостей фінансування та / або передачі ризику з використанням існуючої інфраструктури для управління ризиками.