Дата конвертації30.07.2018
Розмір39.67 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 39.67 Kb.

Аналіз собівартості продукції. Ефективність використання основних засобів

зміст

варіант 6

1. Проаналізуйте ефективність використання основних фондів в організації

2. Проведіть аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції

3. Завдання

Список використаних джерел


1. Проаналізуйте ефективність використання основних фондів в організації

Основні фонди займають, як правило, основна питома вага в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх кількості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану.

Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів служать показники рентабельності (відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів), фондовіддачі (відношення вартості виробленої або реалізованої продукції за мінусом ПДВ, акцизів до середньорічної вартості основних виробничих фондів), фондомісткості (зворотний показник фондовіддачі), питомих капітальних вкладень на один карбованець приросту продукції. Розраховується також відносна економія основних фондів:

± Еопф = ОПФ 1 - ВПФ 0 × IВП,

де ОПФ 0, ОПФ 1 - відповідно середньорічна вартість основних виробничих фондів у базисному і звітному роках;

IВП - індекс обсягу виробництва продукції.

При розрахунку середньорічної вартості фондів враховуються не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включаються фонди, що знаходяться на консервації, резервні та здані в оренду. Приватні показники застосовуються для характеристики використання окремих видів машин, устаткування, виробничої площі, наприклад, середній випуск продукції в натуральному вираженні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м 2 виробничої площі і т.д.

Приватні показники застосовуються для характеристики використання окремих видів машин, устаткування, виробничої площі, наприклад, середній випуск продукції в натуральному вираженні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м 2 виробничої площі і т.д.

У процесі аналізу вивчаються динаміка перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, проводяться міжгосподарські порівняння.

Джерела даних для аналізу: бізнес-план підприємства, план технічного розвитку, звітний бухгалтерський баланс підприємства, додаток до балансу, звіт про наявність та рух основних засобів, баланс виробничої потужності, дані про переоцінку основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна , технічна документація та ін.

Для узагальнюючої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів служать наступні показники:

- фондорентабельность (відношення прибутку від основної діяльності до середньорічної вартості основних засобів);

- фондовіддача основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних засобів);

- фондовіддача активної частини основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості активної частини основних засобів);

- фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого призначення до вартості виробленої продукції за звітний період);

- відносна економія основних фондів.

Найважливішим узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача (відношення вартості виробленої або реалізованої продукції за мінусом ПДВ, акцизів до середньорічної вартості основних виробничих фондів). У процесі її аналізу дається оцінка виконання плану, вивчається динаміка за ряд років, виявляються і вимірюються фактори зміни фондовіддачі. При розрахунку показника фондовіддачі у вартості фондів враховуються не лише власні, а й орендовані фонди. Не враховуються фонди, що знаходяться на консервації, резервні та орендовані іншими підприємствами.

З метою більш глибокого аналізу і виявлення ефективності використання різних груп основних фондів показник фондовіддачі доцільно розраховувати за такими групами: всіх основних фондів, промислово-виробничих фондів; промислово-виробничих фондів за вирахуванням вартості основних фондів соціального та екологічного призначення, а також складів безтарного зберігання (ця група називається промислово-виробничі основні фонди скориговані); активної частини промислово-виробничих фондів; машин та устаткування. Зіставлення темпів зміни фондовіддачі за різними групами основних фондів дає можливість визначити напрями вдосконалення їх структури.

На зміну фондовіддачі впливають багато факторів, що класифікуються за різними ознаками. Одні фактори піддаються точному виміру, інші складно виміряти в зв'язку з обмеженістю відповідної інформації. Чинниками першого рівня, що впливають на фондовіддачу основних виробничих фондів, є зміна частки активної частини фондів у загальній сумі ОПФ (УД а) і зміна фондовіддачі активної частини фондів (ФО а):

ФО = УД а × ФО а.

Фондовіддача активної частини фондів (технологічного обладнання) безпосередньо залежить від його структури, часу роботи і середньогодинної вироблення. Для аналізу використовуємо таку факторну модель:

Факторну модель фондовіддачі устаткування можна розширити, якщо час роботи одиниці обладнання подати у вигляді добутку кількості відпрацьованих днів (Д), коефіцієнта змінності (К см) і середньої тривалості зміни (П). Середньорічна вартість технологічного обладнання дорівнює добутку кількості (К) і середньої вартості його одиниці в порівнянних цінах (Ц):

.

Розрахунок впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнання можна виконати способом ланцюгової підстановки:

.

Для визначення першого умовного показника фондовіддачі необхідно замість планової взяти фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання, яка при однакових цінах може змінитися тільки за рахунок його структури:

Далі слід встановити, якою була б фондовіддача при фактичній структурі обладнання та фактичну кількість відпрацьованих днів, але при плановій величині інших факторів:

.

Третій умовний показник фондовіддачі розраховується при фактичній його структурі, фактичній кількості відпрацьованих днів, фактичному коефіцієнті змінності і при плановому рівні інших факторів:

.

При розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі залишається плановим тільки рівень середньогодинного виробітку:

.

При фактичний виробіток обладнання фондовіддача становитиме:

.

Щоб дізнатися, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі ОПФ, отримані результати треба помножити на фактичну питому вагу активної частини фондів у загальній сумі ОПФ:

.

Для розрахунку впливу факторів третього порядку на рівень фондовіддачі активної частини фондів необхідно знати, як змінився обсяг виробництва продукції в зв'язку з заміною обладнання або його модернізацією. З цією метою треба порівняти випуск продукції на новому і старому обладнанні за період часу після його заміни і отриманий результат розділити на фактичну середньорічну вартість технологічного обладнання:

,

де Т i - час роботи i-го обладнання з моменту введення до кінця звітного періоду;

ЧВ н, ЧВ з - відповідно вироблення продукції за 1 машино-годину після заміни і до заміни i-го обладнання.

Аналогічним способом визначається зміна обсягу виробництва продукції і фондовіддачі за рахунок впровадження заходів НТП щодо вдосконалення технології та організації виробництва:

.

Вплив даних чинників на рівень фондовіддачі ОПФ розраховується шляхом множення приросту фондовіддачі обладнання за рахунок i-го фактора на фактичну питому вагу активної частини фондів. Щоб дізнатися, як зміниться обсяг виробництва продукції, необхідно зміну фондовіддачі ОПФ за рахунок кожного фактора помножити на фактичні середньорічні залишки ОПФ, а зміна середньорічної вартості ОПФ - на плановий рівень фондовіддачі ОПФ.

Вплив факторів зміни фондовіддачі на рівень рентабельності фондів визначається множенням абсолютного приросту фондовіддачі за рахунок i-го фактора на плановий рівень рентабельності продукції. На підставі цього розрахунку можна встановити невикористані резерви підвищення рівня рентабельності основних виробничих фондів.

Рівень показників ефективності використання основних засобів на РУП «Белніпіенергопром» характеризується даними таблиці 1.

Таблиця 1. Показники ефективності використання основних засобів на РУП «Белніпіенергопром»

показники Позначення в алгоритмі За планом фактично Відхилення від плану Виконання плану, %
1. Обсяг продукції в порівнянних умовах, млн. Руб. ОП 1398830 1498005 99175 107,09
2. Середньорічна вартість промислово-виробничих основних засобів, млн. Руб. ОПФ 1986506 2006885 +20379 101,0
3. У тому числі активної частини (обладнання) ОПФ а 1707813 1673257 -34556 98,0

4. Фондовіддача, руб.

4.1. Промислово-виробничих основних засобів

4.2. активної частини

ФО

ФО а

0,7042

0,8191

0,7464

0,8953

+0,0422

+0,0762

104,51

109,30

5. Фондомісткість, руб. ФЕ 1,4201 1,340 -0,0801 94,36

Дані таблиці 1 свідчать про те, що фондовіддача промислово-виробничих основних засобів в порівнянні з планом зросла на 0,0422 руб. або на 4,22 коп., активної частини основних засобів - на 0,0762 руб. або 7,62 коп. Відповідно, фондомісткість знизилася на 0,0801 рублів. Для розрахунку впливу на фондовіддачу факторів використовуються данниетабліци 2.


Таблиця 2. Інформація РУП «Белніпіенергопром» для аналізу фондовіддачі промислово-виробничих основних засобів

показники позначення алгоритму За планом фактично Відхилення від плану
1.Обсяг продукції в порівнянних з планом умовах, млн. Руб.

ОП

1398830

1498005

+99175

2. Середньорічна вартість, млн. Руб .:

а) промислово-виробничих основних засобів

б) активної частини (виробничого обладнання)

ОПФ

ОПФ a

1986506

1707813

2006885

1673257

+20379

-34556

3. Питома вага активної частини, коеф. (Стр.2б: стр.2а) УД а 0,8597 0,8338 -0,0259

4.Фондоотдача, руб.

а) промислово-виробничих основних

коштів (стр.1: стр.2а)

б) активної частини промислово-виробничих основних засобів (виробничого обладнання) (стр.1: стр.2б)

ФО

ФО а

0,7042

0,8191

0,7464

0,8953

+0,0422

+0,0762

5. Середньорічна кількість діючого виробничого устаткування, од.

K

3490

3609

119

6. Фонд часу роботи виробничого обладнання за рік, тис. Ст / годин

Т

14256

14024

-232

7. Відпрацьовано часу одиницею обладнання за рік, ст / год.
(Стор.7: стор.6)

В

4085

3886

-199

8. Середньорічне виробництво продукції за 1ст / год) (стр.1: стор.6) (продуктивність обладнання)

ГВ

98.12

106,82

+8,7

9. Середня ціна одиниці обладнання, млн. Руб. (Стр.2б: стор.5)

Ц

489,34

463,63

-25,71

Розрахунки і результати впливу факторів 1-го порядку узагальнені в таблиці 3.

Підвищення ефективності використання виробничого обладнання підприємства забезпечило зростання фондовіддачі в порівнянні з планом на +0,06343 або на 6,343 коп. Зниження ж частки активної частини у вартості промислово-виробничих основних засобів в порівнянні з планом призвело до зниження фондовіддачі на 0,02123 або на 2,12 коп.

Таблиця 3 Аналіз впливу факторів першого порядку на фондовіддачу промислово-виробничих основних засобів

показник За планом ФО пл = = ФО а пл × УД а пл При плановій віддачі і фактичному уд. вазі активної частини ФО '=
= ФО а пл × УД а ф
Фактично ФО ф = ФО а ф × УД а ф Відхилення від плану
Всього DФО = ФО ф - ФО пл в тому числі за рахунок зміни
Питомої ваги активної частини фондовіддачі активної частини
Фондовіддача промислово-виробничих основних засобів 0,7042 0,8191 × 0,8338 = = 0,68297 0,7464 0,0422 -0,02123 +0,06343

Таблиця 4. Розрахунок показників (підстановок) для аналізу факторів 2-го порядку

Фондовіддача активної частини розрахунок показників Рівень показників, руб.

За планом

За планом при фактично відпрацьований час (1-я підстановка)

Фактичний при планових цінах на обладнання (2-я підстановка)

фактично

98,12 × 4085/489340

98,12 × 3886/489340

106,82 × 3886/489340

106,82 × 3886/463630

0,8191

0,7792

0,8483

0,8953

На підставі обчислених показників кількісно оцінюється вплив факторів 2-го порядку на фондовіддачу активної частини.


Таблиця 5. Аналіз впливу факторів 2-го порядку на фондовіддачу активної частини

фактори розрахунок показників Рівень показників, руб.

1. Зміна часу роботи одиниці обладнання (цілоденні та внутрішньозмінні втрати робочого часу)

2. Зміна середнього виробітку продукції за

0,7792-0,8181

0,8493-0,7792

-0,0399

+0,0701

1маш / год (продуктивність обладнання)

3. Зміна середньої ціни одиниці обладнання

0,8953-0,8483

+0,047

Разом 0,8953-0,8181 +0,0772

Найбільш істотний вплив на фондовіддачу активної частини зробило зростання продуктивності устаткування. Під впливом цього чинника, вона збільшилася на 0,0701 руб. або на 7,01 коп. Другим фактором, що позитивно вплинув на фондовіддачу активної частини є зниження цін на обладнання в порівнянні з його продуктивністю. За рахунок цього фактора фондовіддача зросла на 0,047 руб. або 4,7 коп. Фактором негативно вплинув на фондовіддачу активної частини, є втрати робочого часу (цілоденні та внутрішньозмінні). Внаслідок цих втрат фондовіддача виробничого устаткування знизилася на -0,0399 руб. або 3,99 коп. Сукупний вплив трьох чинників призвело до збільшення фондовіддачі активної частини на 0,0772 руб. або 7,72 коп. (-0,0399 + 0,0701 + 0,047).

У таблиці 6 наведені розрахунки і результати впливу факторів двох порядків на показник фондовіддачі основних засобів.


Таблиця 6. Узагальнення впливу факторів двох порядків на фондовіддачу промислово-виробничих основних засобів на РУП «Белніпіенергопром»

фактори Вплив на фондовіддачу, руб.
активної частини промислово-виробничих основних фондів
розрахунок впливу розмір впливу
1. Зміна фондовіддачі

активної частини в тому числі за рахунок зміни:

1.1. часу роботи одиниці обладнання (цілоденні та внутрішньозмінні втрати робочого часу)

1.2. Середнього виробітку продукції за 1ст / год (продуктивність

-

-0,0399

+0,0701

см. табл. 4

-0,0399 × 0,8338

+ 0,0701 × 0,8338

+0,0634

-0,0333

+0,0584

обладнання)

1.3. Середньої ціни одиниці обладнання

2. Зміна питомої ваги активної частини

+0,047

×

+ 0,047 × 0,8338

см. табл. 4

+0,0383

-0,0212

Разом 0,0772 0,7464-0,7042 +0,0422

З даних таблиці 6 видно, що найбільший позитивний вплив на фондовіддачу промислово - виробничих основних засобів зробило зростання продуктивності устаткування (+0,0584 руб.). Також позитивно на фондовіддачу вплинуло зниження ціни одиниці обладнання. За рахунок цього фактора фондовіддача зросла на 0,0383 руб. На РУП «Белніпіенергопром» за 2009 р фактором зниження фондовіддачі є скорочення часу роботи обладнання за рахунок цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу обладнання. За рахунок цього фактора вона знизилася на 0,0333 рублів.


Таблиця 7. Аналіз забезпеченості РУП «Белніпіенергопром» обладнанням і його використання

показники За планом фактично Відхилення від плану (+, -)

1. Кількість наявного обладнання, од.

1.1. Встановленого, од.

1.1.1. Чинного, од.

1.1.2. Недіючого, од.

1.2. Невстановленого, од.

2. Коефіцієнти використання наявного обладнання

3490

3490

2344

1146

11

3609

3609

2463

1146

-

+119

+119

+119

-

-11

за встановленим (стр.1.1.: стр.1)

за чинним (стр.1.1.1.: стр.1)

3. Коефіцієнт використання встановленого обладнання стр.1.1.1.: Стр.1.1)

1

0,672

0,672

1

0,682

0,682

-

+0,010

+0,010

Дані таблиці 7 свідчать про те, що на підприємстві знаходиться 1146 одиниць недіючого устаткування. Це обладнання законсервовано на 3 роки. Діючого обладнання на 119 одиниць більше планового.

За аналізованому підприємству є такі дані по фондах часу роботи обладнання (таблиця 8).

Таблиця 8. Аналіз використання обладнання за часом

показники За планом фактично Виконання плану
1 2 3 4

1.Календарний фонд, тис. Машино-год

2.Режімний фонд, тис .Машина-ч

3.Возможно фонд, тис. Машино-год

4.Плановий фонд, тис. Машино-год

5.Фактіческій фонд, тис. Машино-год

30154

21107

20007

14256

15267

31182

21529

20017

-

14024

103,41

102,00

100,05

6.Коеффіціент використання обладнання в часі:

6.1.К календарному фонду (стор.5: стор.1)

6.2.К режимному фонду (стор.5: стор.2)

0,450

0,652

0,701

6.3.К можливого фонду (стор.5: стор.3)

6.4.К планового фонду (стор.5: стр.4)

0,984

0,919

З наведених даних можна зробити висновки, що фактично календарний фонд часу становить 103,41% до планового (31182/30154 × 100). Різниця між фактичним і плановим календарним фондом часу роботи устаткування є результатом відхилення зайвого устаткування, яке планувалося продати.

Режимне час складає 102% планового (21529/21107 × 100). Різний відсоток використання календарного (103,41%) і режимного (102%) фондів часу роботи обладнання свідчать про те, що фактично кількість робочих днів і коефіцієнт змінності були нижче передбачених планом. Можливий фонд часу склав 100,05% до плану (20017/20007 × 100). За планом на ремонт обладнання намічалося затратити 1100 тис. Машино-год (21107 - 20007). Фактично ж пішло 1512 тис. Машино-год (21529 - 20017), або на 412 тис. Машино-год більше (1512 - 1100).

При наміченому за планом кількості обладнання можливий фонд часу його роботи склав 20007 тис. Машино-год, а час, необхідний для виконання плану по виробництву продукції, - 14256 тис. Машино-год. Отже, при плановому кількості обладнання у підприємства залишається 5751 тис. Машино-год невикористаного часу (20007 - 14256). Це свідчить про те, що в плані були закладені позапланові простої устаткування. Дійсно на РУП «Белніпіенергопром» протягом 2009 р мало місце чотириденний робочий тиждень, яка з самого початку не планувалася. За планом на випуск продукції намічалося затратити 15267 тис. Машино-год, фактично витрачено 14024 тис. Машино-год. Отже, в результаті простоїв обладнання втрачено 1243 тис. Машино-год (14024 - 15267). Крім цього, підприємство не використовувало 5993 тис. Машино-год можливого часу (20017- 14024).

Таким чином, загальна величина невикористаного і нераціонально використовуваного часу склала 12120 тис.машино-год (412 + 5751 + 5993). Це свідчить про втрачені можливості для підприємства.


2. Проведіть аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції

Важливим показником, що характеризує роботу підприємств, є собівартість продукції, робіт і послуг. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання:

Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має дуже важливе значення. Він дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст, встановити резерви і дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції.

Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники:

- повна собівартість товарної продукції в цілому та за елементами витрат;

- витрати на карбованець товарної продукції;

- собівартість окремих виробів;

- окремі статті витрат.

Джерела інформації: "Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації)", планові і звітні калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного та аналітичного обліку витрат по основних і допоміжних виробництв і т.д.

Планування і облік собівартості на підприємствах ведуть по елементах витрат і калькуляційних статтях витрат.

Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і т.д.), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів, орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по кредитах банку, податки, що включаються в собівартість продукції, відрахування в позабюджетні фонди та ін.).

Угруповання витрат по елементах необхідна для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергоємність, трудомісткість, фондомісткість і встановити вплив технічного прогресу на структуру витрат. Якщо частка заробітної плати зменшується, а частка амортизації збільшується, то це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про зростання продуктивності праці. Питома вага зарплати скорочується і в тому випадку, якщо збільшується частка покупних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що говорить про підвищення рівня кооперації та спеціалізації.

Угруповання витрат по призначенню, тобто за статтями калькуляції, вказує, куди, на які цілі і в яких розмірах витрачені ресурси. Вона необхідна для обчислення собівартості окремих видів виробів у багатономенклатурному виробництві, встановлення центрів зосередження витрат і пошуку резервів їх скорочення.

Основні статті калькуляції: сировина і матеріали, поворотні відходи (віднімаються), покупні вироби і напівфабрикати, паливо та енергія на технологічні цілі, основна і додаткова зарплата виробничих робітників, відрахування на соціальне і медичне страхування виробничих робітників, витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування , загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати, втрати від шлюбу, інші виробничі витрати, комерційні витрати.

Розрізняють також витрати прямі і непрямі. Прямі витрати пов'язані з виробництвом певних видів продукції (сировина, матеріали, зарплата виробничих робітників і ін.). Вони прямо відносяться на той чи інший об'єкт калькуляції. Непрямі витрати пов'язані з виробництвом кількох видів продукції і розподіляються по об'єктах калькуляції пропорційно відповідній базі (основної та додаткової зарплати робітників або всім прямим витратам, виробничої площі і т.д.). Прикладом непрямих витрат є загальновиробничі та загальногосподарські витрати, витрати на утримання основних засобів та ін.

У ринковій економіці витрати класифікують також на явні і неявні (імпліцитні). До явних належать витрати, що приймають форму прямих платежів постачальникам факторів виробництва і проміжних виробів. У число явних витрат входить зарплата робітників, менеджерів, службовців, комісійні виплати торговим фірмам, виплати банкам і іншим постачальникам фінансових і матеріальних послуг, оплата транспортних витрат і багато іншого.

Неявні (імпліцитні) витрати - це альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірми або знаходяться у власності фірми як юридичної особи. Такі витрати не передбачені контрактами, обов'язковими для явних платежів, і не відображаються в бухгалтерській звітності, але від цього вони не стають менш реальними. Наприклад, фірма використовує приміщення, що належить її власнику, і нічого за це не платить. Отже, імпліцитні витрати будуть рівні можливості одержання грошових платежів за здачу цього будинку кому-небудь в оренду.

Важливе значення для аналізу та управління витратами виробництва має поділ витрат на умовно-постійні та умовно-змінні. Умовно-постійні витрати - витрати, які не змінюються або змінюються незначно залежно від зміни обсягу виробництва. До них відносяться: амортизація будівель і споруд, витрати на управління виробництвом і підприємством в цілому, орендна плата та ін. Умовно-змінні витрати - витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. До них відносяться: відрядна заробітна плата робітників, витрати на сировину, матеріали, комплектуючі вироби та ін.

Проведемо аналіз структури собівартості продукції ТДВ «Елікон М», основним видом діяльності якого є пошиття взуття. Дані для аналізу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз собівартості продукції ТДВ «Елікон-М» за 2008-2009 рр.

елемент витрат 2008р. 2009р. відхилення
сума, млн. руб. питома вага, % сума, млн. руб. питома вага, % абсолютне, млн. руб. %
Матеріальні витрати 1080,54 63,82 1340,05 70,9 +259,51 +7,08
- Сировина і матеріали 726,7 42,92 956,38 50,6 +229,68 +7,68
- допоміжні матеріали і послуги 194,7 11,5 243,81 12,9 +49,11 +1,4
- паливо 40,63 2,4 49,14 2,6 +8,51 +0,2
- електроенергія 96,5 5,7 81,27 4,3 -15,23 -1,4
- інші матеріальні витрати 22,01 1,3 9,45 0,5 -12,56 -0,8
Витрати на оплату праці 276,85 16,35 284,17 15,04 +7,32 -1,31
Відрахування від коштів на оплату праці 96,9 5,73 99,46 5,26 +2,56 -0,47
амортизація 47,4 2,8 66,15 3,5 +18,75 +0,7
Втрати від шлюбу 11,85 0,7 7,56 0,4 -4,29 -0,3
Інші витрати 179,46 10,6 92,61 4,9 -86,85 -5,7
Разом: 1693 100 1890 100 +197 -

Проведений аналіз витрат на виробництво продукції ТДВ «Елікон-М» за 2008-2009 рр. показав, що в структурі витрат відбулося збільшення витрат на сировину і матеріали на 229,68 млн. руб. (Або на 7,68% в загальній структурі витрат), на допоміжні матеріали і послуги - на 49,11 млн. Руб. або на 1,4% в загальній структурі витрат. Це пов'язано з тим, що в 2009 р у виробництві взуття в ТДВ «Елікон-М» впроваджені нові основні і допоміжні матеріали: новий штучний матеріал винилискожа 99/02; швейні нитки «Сітон 15»; термотрікотаж; поліамідний клей-розплав «Термодур» для затягування голеночной частини заготовки нові оздоблювальні матеріали, що призвело до збільшення матеріальних витрат.

Також в 2009 р в порівнянні з 2008 р слід зазначити зниження витрат на електроенергію на 15,23 млн. Руб. (Або на 1,4% в загальній структурі витрат). Скорочення споживання електроенергії за 2009 р було досягнуто за рахунок: заміни електродвигунів на оздоблювальних машинах потужністю 2,2 кВт / ч на двигуни потужністю 1,5 кВт / ч (економія склала 2 кВт / год); заміни світильників з лампами розжарювання на світильники з люмінесцентними лампами (економія в розмірі 6 кВт / год); скорочення освітлення підсобних приміщень на 15% (економія 2 кВт / год).

Збільшення в 2009 р в порівнянні з 2008 р витрат на оплату праці на 7,32 млн. Руб. пов'язане, перш за все, з тим, що у 2009 році було проведено 3 техучеби у виробництві ремонту взуття і 3 техучеби у виробництві пошиття взуття. Зростання витрат на оплату праці привів, відповідно, до збільшення відрахувань на соціальні потреби на 2,56 млн. Руб. У 2009 р в ТДВ «Елікон-М» у виробництві пошиття та ремонту взуття впроваджені нові технології із застосуванням нових оздоблювальних матеріалів, нових матеріалів для верху взуття, підкладки, проміжних деталей, фурнітури та інших комплектуючих виробів. Модернізація обладнання привела до збільшення амортизаційних відрахувань на 18,75 млн. Руб.

Модернізація обладнання для пошиття і ремонту взуття, впровадження нових технологій, проведення техучеби у виробництві ремонту і пошиття взуття, і як наслідок зростання витрат на дані статті витрат, призвели до того, що в 2009 р в ТДВ «Елікон-М» втрати від шлюбу скоротилися на 4,29 млн. руб. в порівнянні з 2008 роком, а це свідчить про поліпшення якості виробництва взуття і проведення ремонту.


3. Завдання

Проведіть аналіз випуску продукції за звітний рік. В ході аналізу визначте:

1) ступінь виконання плану випуску продукції в цілому за рік, в тому числі і по кварталах;

2) питома вага випуску продукції кожного кварталу;

3) ритмічність і рівномірність виконання плану випуску продукції.

Початкові дані:

квартали план факт відхилення % Виконання плану
сума уд. вага сума уд. вага
I 88230 79540
II 78900 79000
III 84107 87605
IV 91410 96812
Всього за рік

Зробіть висновки.

Рішення:

визначимо:

1) випуск продукції за звітний рік за планом:

88230 + 78900 + 84107 + 91410 = 342647

2) випуск продукції за звітний рік фактичний:


79540 + 79000 + 87605 + 96812 = 342957

3) питома вага кожного кварталу в плановому випуску продукції за звітний рік:

I кварталу: 88230/342647 × 100 = 25,75%

IIквартал: 78900/342647 × 100 = 23,03%

IIIквартал: 84107/342647 × 100 = 24,55%

IVквартал: 91410/342647 × 100 = 26,67%

4) питома вага кожного кварталу в фактичному випуску продукції за звітний рік:

I кварталу: 79540/342957 × 100 = 23,19%

IIквартал: 79000/342957 × 100 = 23,03%

IIIквартал: 87605/342957 × 100 = 25,55%

IVквартал: 96812/342957 × 100 = 28,23%

5) відсоток виконання плану випуску продукції:

I кварталу: 79540/88230 × 100 = 90,2%

IIквартал: 79000/78900 × 100 = 100,1%

IIIквартал: 87605/84107 × 100 = 104,2%

IVквартал: 96812/91410 × 100 = 105,9%

В цілому за рік: 342 957/342 647 × 100 = 100,1%

6) відхилення від плану по випуску продукції:

- за сумою:

I кварталу: 79540 - 88230 = -8690

IIквартал: 79000 - 78900 = +100

IIIквартал: 87605 - 84107 = +3498

IVквартал: 96812 - 91410 = +5402

В цілому за рік: 342 957 - 342 647 = +310

- по уд.вазі:

I кварталу: 23,19% - 25,75% = -2,56%

IIквартал: 23,03% - 23,03% = 0

IIIквартал: 25,55% - 24,55% = 1,0%

IVквартал: 28,23% - 26,67% = +1,56%

Заповнимо вихідну таблицю.

квартали план факт відхилення % Виконання плану
сума уд. вага сума уд. вага за сумою по уд. вазі
I 88230 25,75 79540 23,19 -8690 -2,56 90,2
II 78900 23,03 79000 23,03 +100 - 100,1
III 84107 24,55 87605 25,55 +3498 +1,0 104,2
IV 91410 26,67 96812 28,23 +5402 +1,56 105,9
Всього за рік 342647 100,0 342957 100,0 +310 - 100,1

Таким чином, план з випуску продукції виконано у всіх кварталах за винятком I-го, в першому кварталі план з випуску продукції недовиконаний на 8690 руб. або на 9,8%. В цілому за рік план з випуску продукції перевиконано на 310 руб. або на 0,1%. Що ж стосується питомої ваги кожного кварталу, то фактичний випуск продукції був максимальним в IVквартале (28,23% річного обсягу), найменше продукції було випущено під IIквартале (23,03% річного обсягу). Планом також було передбачено, що випуск продукції буде максимальним в IVквартале (26,67% річного обсягу), найменше продукції буде випущено у IIквартале (23,03% річного обсягу). За питомою вагою план недовиконано по Iкварталу (на 2,56%), і перевиконано в IIIквартале (на 1,0%) і IVквартале (на 1,56%). Питома вага планових і фактичних показників IIквартала збігається.

Коефіцієнт ритмічності виконання плану за обсягом продукції визначимо за формулою:

,

де ВФ i, ВПЛ i - відповідно, фактичні та планові обсяги випуску окремих видів продукції за квартал.

Коефіцієнт ритмічності визначається шляхом підсумовування фактичних питомих ваг випуску за кожен період, але не більше планового їх рівня:

Кр = 23,19 + 23,03 + 24,55 + 26,67 = 97,44%

Коефіцієнт варіації (К в) визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за квартал до среднеквартальному плановому випуску продукції:

де - відхилення від среднеквартального завдання;

n- число сумміруемих планових завдань;

х - среднеквартальному завдання за графіком.


У нашому випадку коефіцієнт варіації становить 0,063. Це означає, що випуск продукції по кварталах відхиляється від графіка в середньому на 6,3%.

Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві розраховується також показник аритмічності як сума позитивних і негативних відхилень у випуску продукції від плану за кожний квартал. Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вище показник аритмічності. У нашому прикладі він дорівнює:

До аритмії = 0,098 + 0,001 + 0,042 + 0,059 = 0,2.


Список використаних джерел

1. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник / Л.А. Богданівська, Г.Г. Віногоров, Н.А. Русак та ін. Під заг. ред. В.І. Стражева - Мн .: Вища школа, 2001. - 363 с.

2. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / За заг. ред. Л. Л. Єрмолович. - Мн .: Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2001. - 576 с.

3. Канке А. А., Кошова І. П. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра-М, 2005. - 288 с.

4. Прикіна Б.В. Економічний аналіз підприємства. - М .: Юніті, 2000. - 360 с.

5. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства, 7-е изд., Испр. - Мн .: Нове знання, 2002. - 704 с.

6. Савицька Г. В. Економічний аналіз: Учеб. - 10-е изд., Испр. - М .: Нове знання, 2004. - 640 с.

7. Скамай Л. Г., Трубочкіна М. І. Економічний аналіз діяльності підприємства. - М .: Инфра-му, 2007.


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз собівартості продукції. Ефективність використання основних засобів

Скачати 39.67 Kb.