• Висновки і пропозиції
 • Список використаних джерел
 • 2.3 Аналіз собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ «Вікторія»
 • Глава 3. Основні шляхи зниження собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ «Вікторія»
 • 3.2. Оцінка запасу фінансової міцності


 • Дата конвертації22.06.2017
  Розмір55.14 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 55.14 Kb.

  Аналіз собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ "Вікторія"

  "> 0,2661

  0,0449

  6. Поріг рентабельності (точка беззбитковості), тис. Руб.

  2599,55

  2160,92

  -438,63

  7. Запас фінансової міцності:

  Руб.

  1889,45

  2818,58

  929,13

  %

  42,09

  56,6

  14,51

  Аналіз запасу фінансової міцності в ТОВ «Вікторія» показав, що в результаті виявлених резервів виручка від реалізації збільшилася на 490,5 тис.руб., А прибуток і маржинальний дохід на 332,15 тис.руб. Поріг рентабельності знизився на 438,63 тис.руб., Тобто у випадку з резервами, виручка необхідна для покриття витрат і отримання нульового прибутку стала менше на цю величину. А запас фінансової міцності в свою чергу піднявся на 929,13 тис.руб. або на 14,51%.

  Висновки і пропозиції

  1) В даний час існує багато варіантів «визначення» собівартості. Але в загальному, можна сказати, що собівартість представляє з себе величину досить умовну, визначення якої залежить від багатьох обставин. З метою економічного аналізу більш змістовним виявляється поняття витрат. Собівартість, в цьому випадку, слід визначати як загальні витрати на виробництво і реалізацію продукції;

  2) Зниження собівартості продукції забезпечує збільшення прибутку підприємства і тим самим є основним джерелом зростання накопичень організації та підвищення життєвого рівня її працівників.

  Від собівартості залежить ряд найважливіших показників, таких як рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, його платоспроможність, темпи розширеного відтворення, рівень цін на сільськогосподарську продукцію;

  3) Велику роль у зниженні собівартості грає аналіз господарської діяльності, основними завданнями якого є: здійснення постійного контролю за рівнем собівартості продукції, вивчення впливу факторів на зміну її рівня, виявлення резервів зниження собівартості;

  4) Основними елементами аналізу собівартості є: аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції, аналіз витрат на карбованець виробленої продукції, аналіз собівартості окремих видів продукції;

  5) В цілому за результатами аналізу основних економічних показників діяльності ТОВ «Вікторія» видно, що організація, незважаючи на кризовий стан, продовжує функціонувати і здійснювати свою виробничу діяльність. Обсяги виробництва продукції в організації поступово збільшуються, і відповідно відбувається збільшення виручки організації від реалізації продукції, що, в свою чергу, є позитивним фактором поліпшення фінансового стану організації;

  6) За результатами аналізу фінансового стану ТОВ «Вікторія», який проводився як за абсолютними так і за відносними показниками, період 2003-2005рр. можна охарактеризувати кризовим, зростає залежність організації від позикових джерел фінансування, знижується платоспроможність і внаслідок того, що в 2005р. стан організації було близько до банкрутства, в січні 2006р. керівництво організації прийняло рішення про реорганізацію. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія» було перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю;

  7) В результаті аналізу собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ «Вікторія» було встановлено, що причинами високої собівартості і її підвищення, не дивлячись на підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості і оплати праці, є: зростання цін на промислову продукцію, зниження продуктивності відгодівельного худоби , низька механізація основних виробничих процесів в тваринництві, обумовлена ​​застарілою технологією виробництва, недостатній рівень організації праці;

  8) У висновку був проведений пошук резервів збільшення виробництва і зниження собівартості як його наслідки. Було виявлено в загальному резервів 900 ц. молока, що в цінах реалізації становить 490860 крб. В результаті виявлених резервів по збільшенню виробництва продукції загальне зниження собівартості 1 ц. молока склало 29,67 рубля.

  9) В результаті виявлених резервів виручка від реалізації збільшилася на 490,5 тис.руб., А прибуток і маржинальний дохід на 332,15 тис.руб. Поріг рентабельності знизився на 438,63 тис.руб., Тобто у випадку з резервами, виручка необхідна для покриття витрат і отримання нульового прибутку стала менше на цю величину. А запас фінансової міцності в свою чергу піднявся на 929,13 тис.руб. або на 14,51%.

  Список використаних джерел

  1) Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник 4-е изд., Доп. і перераб М: Фінанси і статистика 2002-416с.

  2) Вахрушина М.А. Бухгалтерський і управлінський облік: Підручник для вузів. 2-е изд., - М .: ІКФ омега-Л; Вища школа., 2002.- 528с.

  3) Коваленко Н.Я. Економіка сільського господарства з основами аграрних ринків. Курс лекцій. -М .: Вид-во ЕКМОС, 1998. - 448с.

  4) Наукова організації, нормування та оплата праці на сільськогосподарських підприємствах. / М.Н. Громов. 2-е изд. перераб. і доп. М .: Агропромиздат, 1991, -383с.

  5) Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК: навч. посібник / Г.В. Саіцкая. - 5-е изд., Испр. і доп. - М .: Нове знання, 2005.-652с.

  6) Смекалов П.В., Ораевскій Г.А. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: Підручник М .: Фінанси і статистика, 1991.-304с.

  7) Технологія виробництва молока / Авт.-упоряд. С.Н. Александров. - М .: «Видавництво АСТ»; Донецьк, 2004. -238с.

  8) Фудін А.В. та ін. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / О.В. Фудін, С.Н. Плетц, В.П. Кузнєцов. - М .: Агропромиздат, 1991.- 256 с.

  9) Шляхтун В.І. Скотарство: підручник - Мн .: Техноперспектива, 2005.-387с.

  10) Економіка; Підручник / За ред. А.С. Булатова. - М .: БЕК, 1996.-632с.

  11) Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 601С.

  12) Економіка сільськогосподарського підприємства / І.А. Мінаков, Л.А. Сабетова, Н.І. Куликов та ін .; Під ред. І.А. Мінакова. - М .: Колос, 2004. - 528с.

  13) Н.М. Костомахин. Перспективні технології в молочному скотарстві // Головний зоотехнік, № 3/2006 -26-31с.

  додаток

  Таблиця.

  Розподіл постійних і змінних витрат у 2003-2005рр. за видами продукції, тис.руб.

  Вид продукції

  2003р.

  2004р.

  2005р.

  всього

  Пост.

  Пер.

  всього

  Пост.

  Пер.

  всього

  Пост.

  Пер.

  молоко

  1926,08

  190,4

  1735,68

  3617,46

  494,8

  3122,66

  4652,82

  575,02

  4077,8

  м'ясо

  1655,92

  117,8

  1538,12

  2585,54

  219,2

  2366,34

  2910,18

  103,58

  2806,6

  Разом

  3582

  308,2

  3273,8

  6203

  714

  5489

  7563

  678,6

  6884,4

  lign = top>

  Необоротні активи ()

  9640

  10827

  11948

  +2338

  +1151

  Наявність власних оборотних коштів (ВОК)

  2732

  тисяча дев'ятсот сорок дві

  2302

  -430

  +360

  Довгострокові зобов'язання (ДН)

  494

  858

  1808

  +1814

  + 950

  СОС + ДО

  3226

  2800

  4110

  +884

  +1311

  Короткострокові кредити і позики (КК)

  -

  231

  75

  +75

  +156

  СОС + ДО + КК

  3226

  3031

  4185

  +959

  +1154

  Запаси і витрати (ЗЗ)

  3949

  5249

  7061

  +3112

  +1812

  +/- СОС

  -1217

  -3307

  -4759

  -3542

  -1452

  +/- (СОС + ДО)

  -723

  -2449

  -2951

  2228

  502

  +/- (СОС + ДО + КК)

  -723

  -218

  -2876

  2153

  658

  Тривимірний показник стійкості

  0,0,0

  0,0,0

  0,0,0

  -

  -

  Тип фінансової стійкості

  Кризовий фінансовий стан

  Кризовий фінансовий стан

  Кризовий фінансовий стан

  -

  -

  Далі проведемо аналіз фінансової стійкості за відносними показниками, для чого побудуємо таблицю 5 і розрахуємо і занесемо в таблицю три групи показників:

  1) показники, що характеризують стан оборотних коштів;

  2) показники, що характеризують стан основних засобів;

  3) показники, що характеризують фінансову незалежність організації.

  Таблиця 5.

  Фінансова стійкість за відносними показниками

  показники

  Норм.показатель

  роки

  Зміни (+, -) 2005 р. до

  2003

  2004

  2005

  2003

  2004

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Коеф. забезпеченості власними коштами (Косс)

  > 0,1

  0,65

  0,33

  0,29

  -0,36

  -0,04

  2. Коеф. забезпеченості матер. запасів власними коштами (Комз)

  0,6--0,8

  0,69

  0,37

  0,33

  -0,36

  -0,04

  3. Коеф. маневреності власної. капит. (Км)

  > 0,5

  0,22

  0,15

  0,16

  -0,06

  0,01

  4. Коеф. постійного активу (Кп)

  0,78

  0,85

  0,84

  0,06

  -0,01

  5. Коеф. довгострокових привлеч. позикових коштів (Кдпсз)

  8,56

  3,32

  1,24

  -7,32

  -2,08

  6. Коеф. зносу (Кі)

  0,68

  0,61

  0,53

  -0,15

  -, 008

  7. Коеф. реальної вартості майна (Крсі)

  > = 0,5

  0,77

  0,77

  0,77

  -

  -

  8. Коеф. автономії (Ка)

  > = 0,5

  0,89

  0,77

  0,72

  -0,17

  -0,05

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  7. коеф. співвідношення власних і позикових коштів (Ксза)

  > 1

  8,55

  3,32

  1,24

  -7,31

  -2,08

  При аналізі отриманих значень в даній таблиці 5 видно, що відбувається зменшення значень майже всіх показників фінансової стійкості, що свідчить про загальне погіршення фінансового становища ТОВ «Вікторія» за аналізований період.

  Так, незважаючи на досить високу, у порівнянні з нормативним показником, значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами в 2005р. (0,29), за аналізований період відбулося значне його зниження (-0,36), що може несприятливо позначитися на продовження господарської діяльності організації. Аналогічним чином відбулося зниження коефіцієнта забезпеченості матеріальних запасів власними коштами, причому його рівень в 2005 році опустився нижче нормального значення, що говорить про нестачу запасів.

  Коефіцієнт маневреності ні задовольняючи нормативному значенню ще в 2003 році (0,22), знизився в 2005р. до 0,16, що говорить про постійне зниження мобільності власних джерел коштів.

  Що стосується аналізу показників другої групи, то можна відзначити позитивні тенденції в стані основних засобів. Так, наприклад, частка основних засобів і необоротних активів в джерелах власних коштів збільшується (+0,06), а спостережуване залучення довгострокових позикових коштів скорочується (-7,32). Знизився коефіцієнт зносу з 0,68 в 2003р. до 0,53 в 2005р., а коефіцієнт реальної вартості майна залишився незмінним (0,77) і вище нормативного значення.

  Аналіз показників характеризують фінансову незалежність організації показує збереження значень показників вище нормативного значення, однак спостерігається поступове зниження фінансової незалежності ТОВ «Вікторія», так як коефіцієнт автономії знизився з 0,89 у 2003 році до 0,72 у 2005 р., А коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів з 8,55 до 1,24.

  Далі необхідно розглянути платоспроможність організації як зовнішній прояв фінансового стану організації. Але перш ніж розглянути платоспроможність необхідно вивчити ліквідність підприємства і ліквідність балансу.

  Ліквідність підприємства це його здатність перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів у міру настання терміну. Для вивчення ліквідності організації необхідно досліджувати актив і пасив балансу (таблиця 6)

  Таблиця 6.

  аналіз платоспроможності

  актив

  роки

  пасив

  роки:

  Платіжний надлишок (+) /

  недолік (-), 2005р.

  2003

  2004

  2005

  2003

  2004

  2005

  Найбільш ліквідні активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення)

  -

  -

  -

  Найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах і ін.)

  952

  2759

  3605

  -3605

  Швидко реалізовані активи (дебіторська заборгованість платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  229

  541

  728

  Короткострокові пасиви (короткострокові позикові кошти, інші короткострокові пасиви)

  -

  231

  75

  -156

  Повільно реалізовані активи (запаси, ПДВ, дебіторська заборгованість платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати та інші оборотні активи)

  3949

  5249

  7061

  Довгострокові пасиви (довгострокові зобов'язання, доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів)

  494

  858

  1808

  5253

  Важко реалізовані активи (необоротні активи)

  9640

  10827

  11978

  Постійні або стійкі резерви (капітал і резерви)

  12372

  12769

  14280

  -2302

  баланс

  13818

  16617

  19767

  баланс

  13818

  16617

  19767

  -

  Зіставлення даних по активах і пасивах за період 2003-2005рр., Показує, що ліквідність балансу організації за ці роки відрізнялася від абсолютної. Можна лише відзначити наявність в організації перспективної ліквідності. Подальший аналіз платоспроможності організації проведемо за допомогою коефіцієнтів платоспроможності на підставі показників ліквідності.

  1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності залишається незмінним і рівним нулю за весь аналізований період, показує, що в організації немає достатньої кількості готівки для погашення короткострокових зобов'язань.

  2) Коефіцієнт проміжного покриття дорівнює в 2003, 2004, 2005 рр. 0,24; 0,18; 0,20 відповідно, що нижче норми (0,6-0,8).

  3) Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює 4,4; 1,9; 2,12 відповідно в 2003, 2004, 2005 р.

  В цілому за результатами вищевикладеного аналізу стан ТОВ «Вікторія» в період 2003-2005рр. можна охарактеризувати кризовим, зростає залежність організації від позикових джерел фінансування, знижується платоспроможність.

  Внаслідок того, що в 2005р. стан організації було близько до банкрутства, в січні 2006р. керівництво організації прийняло рішення про реорганізацію. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія» було перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю.

  2.3 Аналіз собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ «Вікторія»

  Відповідно до викладеної в пункті 1.2 методикою аналізу собівартості проведемо аналіз загальної суми витрат на продукцію тваринництва (таблиця 7)

  Таблиця 7.

  Витрати на виробництво продукції

  елементи витрат

  Сума, тис.руб.

  Структура витрат,%

  2004

  2005

  +, -

  2004

  2005

  +, -

  1) Оплата праці

  1980

  2040

  60

  31,9

  27

  -4,9

  2) Відрахування на соціальні потреби

  245

  266

  11

  3,9

  3,5

  -, 04

  3) Матеріальні витрати

  3028

  4414

  тисячі триста вісімдесят шість

  48,8

  58,4

  9,6

  У тому числі: корми

  2122

  3182

  1006

  34,2

  42,1

  7,9

  електроенергія

  171

  130

  -41

  2,7

  1,7

  -0,7

  нафтопродукти

  411

  633

  222

  6,6

  8,4

  1,8

  Запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту

  289

  430

  141

  4,7

  5,7

  1

  Оплата послуг і робіт виконаних сторонніми організаціями

  35

  39

  4

  0,6

  0,5

  -0,1

  4) Амортизація

  33

  53

  20

  0,5

  0,7

  0,2

  5) Інші витрати

  917

  790

  -127

  15

  10,4

  -4,6

  Разом по основному виробництву

  6203

  7563

  1360

  100

  100

  -

  змінні витрати

  5489

  6884,4

  1395,4

  89

  91

  2

  постійні витрати

  714

  678,6

  -35,4

  11

  9

  -2

  Як видно з таблиці 7, витрати в галузі тваринництва збільшилися на 1360 тис. Руб. Зростання відбулося за всіма виду витрат, крім інших, але особливо з матеріальних витрат (+ 1386тис.руб.), Серед яких найбільше зростання дали корми (+ 1006тис.руб.), Однак знизилися витрати на електроенергію. Що стосується інших витрат, то в 2005 році вони знизилися на 127 тис.руб. Відбулося збільшення суми змінних витрат (+ 1395,4тис.руб.) І скорочення постійних (-35,4тис.руб.). Що стосується структури витрат, то відбулося зменшення частки оплати праці та інших витрат, а частка матеріальних витрат збільшилася (+ 9,6%).

  Далі проведемо факторний аналіз загальної суми витрат з розподілом витрат на постійні і змінні. Необхідні для цього дані представимо в таблиці 8 і 9 і скориставшись формулою 1

  Таблиця 8.

  Витрати на одиницю продукції, тис.руб.

  Вид продукції

  Рівень собівартості, тис.руб.

  Обсяг виробництва, ц

  2004р.

  2005р.

  всього

  В тому числі

  всього

  В тому числі

  2004р.

  2005р.

  Перемен-

  ні

  постійні

  ні

  Змін-ні

  Постоян-ні

  молоко

  0,44

  0,38

  0,06

  0,48

  0,06

  0,42

  8147

  9600

  м'ясо

  2,94

  2,69

  0,25

  3,54

  0,13

  3,41

  881

  823

  Разом

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  9028

  10423

  Таблиця 9.

  Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво продукції

  витрати

  Сума, тис.руб.

  Фактори зміни витрат

  Обсяг випуску продукції

  структура продукції

  Змінні витрати

  Постійні витрати

  Базова величина

  6203

  2004

  2004

  2004

  2004

  Базова величина, перерахована на фактичний обсяг виробництва продукції

  7051,16

  2005

  2004

  2004

  2004

  За базовим рівнем на фактичний випуск продукції звітного періоду

  6575,87

  2005

  2005

  2004

  2004

  Фактичні при базовому рівні постійних витрат

  7598,4

  2005

  2005

  2005

  2004

  Фактичні

  7563

  2005

  2005

  2005

  2005

  З таблиці 9 видно, що в результаті збільшення випуску продукції на 15% сума витрат збільшилася на 848,16 тис.руб.

  За рахунок зміни структури продукції, сума витрат знизилася на 475,29 тис.руб. Це обумовлено зниженням виробництва м'яса, як більш затратоемкость виду продукції.

  Через підвищення рівня питомих змінних витрат загальна їх сума збільшилася 1022,53 тис.руб.

  Постійні витрати на виробництво продукції знизилися на 35,4 тис.руб. Таким чином, як було вище зазначено витрати зросли на 1360 = 848,16-475,29 + 1022,53-35,4. Це обумовлено збільшенням виробництва продукції та зміною її структури 372,87тис.руб., І зростанням собівартості 987,13 тис.руб.

  Далі проведемо аналіз витрат на карбованець виробленої продукції, так як це важливий узагальнюючий показник собівартості продукції. Для цього скористаємося формулою 2, даними про вартість валової продукції таблиці 10 і даними таблиці 11.

  Таблиця 10.

  Вартість валової продукції

  Вартість валового виробництва продукції

  Тис. руб

  Базова величина

  6448,7

  Фактично при базовій структурі і базових цінах

  7222,6

  Фактично за базовими цінами

  6882,4

  фактично за фактичними цінами

  8045

  Таблиця 11.

  Розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат на карбованець виробленої продукції

  Витрати на рубль продукції

  розрахунок

  фактори

  Об'єм виробництва

  Структуа виробництва

  Рівень питомих змінних витрат

  Сума постійних витрат

  Відпускні ціни на продукцію

  2004

  6203: 6448,7 = 0,96

  2004

  2004

  2004

  2004

  2004

  усл.1

  7051,16: 7222,6 = 0,98

  2005

  2004

  2004

  2004

  2004

  усл.2

  6575,87: 6882,4 = 0,95

  2005

  2005

  2004

  2004

  2004

  Усл.3

  7598,4: 6882,4 = 1,10

  2005

  2005

  2005

  2004

  2004

  Усл.4

  7563: 6882,4 = 1,10

  2005

  2005

  2005

  2005

  2004

  2005

  7563: 8045 = 0,94

  2005

  2005

  2005

  2005

  2005

  Разом

  0,94-0,96 = 0,02

  +0,02

  -0,03

  +0,15

  -

  -0,16

  На підставі даної таблиці можна сказати, що загальні витрати на карбованець виробленої продукції скоротилися на 2 копійки, в тому числі:

  1) за рахунок збільшення обсягу виробництва + 2 копійки;

  2) за рахунок зміни структури виробництва -3 копійки;

  3) за рахунок збільшення змінних витрат +15 копійок;

  4) за рахунок постійних витрат 0 копійок;

  5) за рахунок підвищення цін -0,16 копійок.

  Далі, для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості проаналізуємо витрати на окремі види продукції, а саме: молоко і м'ясо, для чого скористаємося методикою наведеною в пункті 1.2 даної роботи.

  Таблиця 12.

  Вихідні дані для факторного аналізу собівартості виробництва молока

  показник

  Значення показника

  зміна

  2004

  2005

  Обсяг виробництва молока, ц

  8147

  9600

  1453

  Сума пост.затрат, тис.руб.

  494,8

  575,02

  80,22

  Середньорічне поголів'я, гол

  300

  300

  -

  Середньорічний надій молока

  на фуражну корову, кг.

  2716

  3200

  484

  Сума постійних витрат на одну голову, руб.

  1649,33

  1916,73

  267,4

  Сума змінних витрат на 1 ц. молока, руб.

  383,29

  424,77

  41,48

  Собівартість 1 ц.

  444,02

  484,67

  40,65

  Використовуючи дані таблиці 12 і формулу 3 зробимо розрахунок впливу факторів на зміну собівартості 1 ц. молока методом ланцюгової підстановки.

  С0 = 1649,3: 27,16 + 383,29 = 444,02 руб

  Сусл1 = 1649,33: 32 + 383,29 = 434,83 ​​руб.

  Сусл2 = 1916,73: 32 + 383,29 = 443,19 руб.

  С1 = 1916,73: 32 + 424,77 = 484,67руб.

  Звідси, загальна зміна собівартості молока Собщ = С1-С0 = 40,65 руб., В тому числі за рахунок:

  1) збільшення обсягу виробництва: 434,83-444,02 = -9,19 руб.

  2) збільшення суми постійних витрат на одну голову: 443,19-434,83 ​​= + 8,36 руб.

  3) збільшення змінних витрат на 1 ц .: 484,67-443,19 = + 41,48 руб.

  Аналогічні дії проведемо з розрахунку собівартості виробництва м'яса:

  Таблиця 13.

  Вихідні дані для факторного аналізу собівартості виробництва м'яса

  показник

  Значення показника

  зміна

  2004р.

  2005р.

  Обсяг виробництва м'яса, ц

  881

  823

  -58

  Сума пост.затрат, тис.руб.

  219,2

  103,58

  -115,62

  Середньорічне поголів'я, гол

  491

  516

  25

  Середньорічний превес, кг.

  179,4

  159,5

  -19,9

  Сума постійних витрат на одну голову, руб.

  446,44

  200,74

  -245,7

  Сума змінних витрат на 1 ц. молока, руб.

  2685,97

  3410,21

  724,24

  Собівартість 1 ц.

  2934,82

  3536,07

  601,25

  Використовуючи дані таблиці 13 і формулу 3 зробимо розрахунок впливу факторів на зміну собівартості 1 ц. м'яса методом ланцюгової підстановки.

  С0 = 446,44: 1,794 + 2685,97 = 2934,82 руб.

  Сусл1 = 446,44: 1,595 + 2685,97 = 2965,87 руб.

  Сусл2 = 200,74: 1,595 + 2685,97 = 2811,82 руб.

  С1 = 200,74: 1,595 + 3410,21 = 3536,07 руб.

  Звідси, загальна зміна собівартості молока Собщ = С1-С0 = 3536,07-2934,82 = 601,25 руб., В тому числі за рахунок:

  1) зниження обсягу виробництва: 2965,87-2934,82 = + 31,05

  2) зниження суми постійних витрат на одну голову: 2811,82-2965,87 = -154,05 руб.

  3) збільшення змінних витрат на 1 ц .: 3536,07-2811,82 = + 724,25 руб.

  Причинами високої собівартості і її підвищення, не дивлячись на підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості і оплати праці, є: зростання цін на промислову продукцію, зниження продуктивності відгодівельного худоби, низька механізація основних виробничих процесів в тваринництві, обумовлена ​​застарілою технологією виробництва, недостатній рівень наукової організації праці.

  Глава 3. Основні шляхи зниження собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ «Вікторія»

  3.1 Резерви зниження собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ «Вікторія»

  Основними способами зниження собівартості продукції є:

  1) Збільшення обсягу виробництва продукції, за умови що постійні витрати не змінюються;

  2) Скорочення витрат на виробництво продукції за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання матеріальних ресурсів та ін.

  На скорочення витрат на виробництво продукції в тваринництві великий вплив робить технологія виробництва продукції, а саме ступінь механізації основних виробничих процесів. Саме механізація визначає рівень інтенсивності виробництва, тобто продуктивність праці і трудомісткість виробництва продукції, які в свою чергу прямо впливають на величину оплати праці.

  В даний час в організації застосовується привязная система змісту з низькою механізацією праці. Особливістю даної системи є те, що основні виробничі процеси - доїння, годування, чищення тварин і інші - виконуються під час перебування тварин у стійлах. Дана система змісту характеризується досить високими витратами праці на одиницю продукції.

  Так, наприклад застосування автоматичної прив'язі для тварин дозволило б скоротити витрати праці на 4 людино-годин в розрахунку на одну корову в рік або 1200 людино-годин на все поголів'я, що дозволило б скоротити витрати на оплату праці на 21,6 тис.руб. Застосування сучасного доїльного обладнання також дозволило б виявити і освоїти досить високий резерв в скорочення витрат на оплату праці. Наприклад, впровадження доїльного залу з встановленням типу «Тандем» дозволяє скоротити витрати праці на 40 людино-годин на одну корову в рік і дозволило б вивільнити додатково 40 * 300 * 18 = 216 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Застосування даних заходів в комплексі дозволяє скоротити трудомісткість виробництва продукції з наявних в організації 4,48 люд.-год / ц до 3,1 люд.-год / ц, що позитивним чином вплинуло б на зниження собівартості. Однак реальне застосування даних заходів обмежується занадто високими цінами на дане устаткування. Витрати на застосування автоматичної прив'язі становлять 120 тис. Руб, а на доїльних установку 700 тис.руб. Отже, розгляд даних резервів в короткостроковому періоді недоцільно, так як витрати на їх освоєння незрівнянно вище з самими резервами (зниженням собівартості), дані заходи мають досить високий термін окупності. Подібна ситуація складається і при інших спробах зниження трудомісткості виробництва шляхом підвищення рівня механізації виробничих процесів (обладнання корівників системами автоматичної роздачі кормів, видалення гною і ін.)

  Найбільш доступним напрямком в пошуку зниження витрат і підвищення виробництва продукції є оптимізація годівлі корів. Для реалізації даного напрямку діяльності в даній організації є всі передумови: наявність галузі рослинництва яка є забезпечує по відношенню до тваринництва здатної повністю задовольнити потребу тварин в кормах.

  Продуктивність більшості тварин визначається саме рівнем годівлі. Так, наприклад, встановлено, що при підвищенні встановлених норм годування для даної продуктивності на 10-15% дозволяє підвищити продуктивність корів в середньому на 10%.

  Планується підвищення продуктивності від однієї корови з 3200 кг до 3500 кг в рік з одночасним переходом тварин до цілорічному стійловому змістом, яке виключає стреси тварин при переході з зимового годування на літній, для чого необхідний перегляд і коригування раціону відповідно до нових норм годівлі. Однією з умов підвищення продуктивності від зміни норм годування є відповідність раціону певним вимогам: збалансованість раціону, відповідність оптимальній структурі, і використання в раціоні високоенергетичних якісних кормів.

  Для складання раціону планується використання тільки кормів наявних в організації, при цьому, при складання раціону переслідується мета по зниженню витрат на корми.

  Таблиця 14.

  Корми і їх поживність

  Зміст в 1 кг:

  вид корму

  Сіно

  сінаж

  силос

  Овес

  Люпин

  К.од.

  0,46

  0,3

  0,2

  1

  1,1

  Обмінної енергії МДж

  6,3

  3,44

  2,38

  9,2

  11,5

  Сухе в-во,

  0,83

  0,45

  0,25

  0,85

  0,845

  Перетравного протеїну, г

  37

  23

  14

  79

  365

  Каротину, мг

  14

  25

  20

  1

  -

  Ціна 1 кг, руб

  0,52

  0,25

  0,2

  2

  3

  Складемо раціон відповідно до оптимальної для даної продуктивності і типу змісту структурою раціону (30-40% грубі, 40-50% соковиті, 10-20% концентрати) і економією у витратах на дорогі корми.

  Таблиця 15.

  Раціон для молочних корів з удоєм 3500кг в рік.

  вид корму

  Зміст в раціоні

  кг

  Зміст к.од.

  Зміст обм. енерг. МДж

  Сухого в-ва, кг.

  Перетравного протеїну, г

  Каротину, мг

  Ціна, руб.

  Сіно

  3

  1,38

  18,9

  2,55

  111

  42

  1,56

  сінаж

  7

  2,1

  24,08

  3,15

  161

  175

  1,75

  силос

  25

  5

  59,5

  6,25

  350

  500

  5

  Овес

  1

  1

  9,2

  0,85

  79

  1

  2

  Люпин

  1

  1,1

  11,5

  0,845

  365

  -

  3

  Разом

  37

  10,58

  123,18

  13,645

  1066

  718

  13,31

  норма

  -

  10,6

  126

  14,1

  1060

  475

  -

  Загальні витрати на корми складуть: 300 * 13,31 * 365 = 1457445 руб.

  Отже виявився резерв в скорочення витрат на корми в розмірі: 1568000-1457445 = 110555 рублів.

  Резерв збільшення продукції становить 300 * (3500-3200) = 900ц. що в цінах реалізації становить 490860 рублів.

  На завершення даного пункту розрахуємо резерв зниження собівартості за формулою 4:

  Таким чином в результаті виявлених резервів підвищення продукції тварин і зниження витрат на корми собівартість знизилася на 29,67 рубля.

  3.2. Оцінка запасу фінансової міцності

  В основі оцінки запасу фінансової стійкості лежить визначення беззбитковості виробництва, тобто такого стану, коли виробничо - господарська діяльність організації не приносить ні прибутку, ні збитків або такого обсягу виробництва (продажів), який забезпечує організації нульовий фінансовий результат.

  Беззбитковість - це виручка, необхідна організації для того, щоб почати отримувати прибуток від реалізації продукції, і яку можна виразити в кількості одиниць продукції, необхідних для продажу, щоб покрити всі витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції буде приносити організації прибуток.

  Отже, запас фінансової міцності показує, на скільки відсотків фактичний обсяг продажів вище критичного, при якому рентабельність дорівнює нулю.

  При цьому різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції та беззбитковим обсягом продажів продукції являє собою зону безпеки (зону прибутку), і чим більше зона безпеки, тим міцніше фінансовий стан господарюючого суб'єкта.

  Для визначення запасу фінансової міцності необхідно розрахувати ряд показників.

  Маржинальний дохід знаходиться, як різниця між виручкою від реалізації і змінними витратами на виробництво продукції, або як сума постійних витрат і прибутку від реалізації.

  Коефіцієнт маржинального доходу розраховується як відношення маржинального доходу до виручки від реалізації.

  Поріг рентабельності визначається як відношення постійних витрат до коефіцієнта валової маржі.

  У свою чергу запас фінансової міцності визначається як різниця між виручкою і порогом рентабельності.

  Таблиця 17.

  Розрахунок запасу фінансової міцності

  показники

  Звітній рік

  Звітний рік з урахуванням резервів

  відхилення

  1. Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

  4489

  4979,50

  490,5

  2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. Руб. в т.ч.:

  4070,88

  4229,23

  158,35

  змінні

  3495,86

  3654,21

  158,35

  постійні витрати

  575,02

  575,02

  -

  3. Прибуток, тис. Руб.

  418,12

  750,27

  332,15

  4. Маржинальний дохід, тис. Руб.

  993,14

  1325,29

  332,15

  5. Коефіцієнт маржинального доходу від виручки (коефіцієнт валової маржі)

  0,2212
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз собівартості продукції молочного скотарства в ТОВ "Вікторія"

  Скачати 55.14 Kb.