• Курсова робота
 • 1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ стану та использование основних ФОНДІВ
 • 2.Аналіз стану та использование основних засобів в господарстві
 • Таблиця 1
 • Таблиця 2
 • Таблиця 3
 • Забезпеченість фондами та ефективність їх использование
 • Таблиця 5
 • 5. Рівень рентабельності,%
 • 2.2 Аналіз наявності складів структурам та руху основних виробничих ФОНДІВ (Форма 5. Примітки до Фінансової звітності)
 • Таблиця 6
 • Таблиця 7
 • 2.3 Аналіз забезпеченості основними фондами та ефективність їх использование
 • Активні
 • Таблиця 9
 • Таблиця 10
 • Таблиця 11
 • Таблиця 12
 • Таблиця 13
 • 2.4 Аналіз джерел формирование основних виробничих ФОНДІВ
 • 3. Шляхи покращення использование та Вдосконалення джерел формирование основних засобів
 • Таблиця 14
 • Таблиця 15
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації06.04.2018
  Розмір62.96 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 62.96 Kb.

  Аналіз стану и использование основних виробничих ФОНДІВ (на прікладі підприємства ТОВ "Владана" смт. Степанівка Сумського району)

  Міністерство аграрної політики України

  Сумський національний аграрний університет

  Кафедра статистики, АНАЛІЗУ господарської ДІЯЛЬНОСТІ та маркетингу

  Курсова робота

  з АНАЛІЗУ господарської ДІЯЛЬНОСТІ

  на тему:

  «Аналіз стану и использование основних виробничих ФОНДІВ»

  (На прікладі підприємства ТОВ «Владана» смт. Степанівка Сумського району Сумської області)

  Суми - 2008

  план

  Вступ

  1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ стану та использование основних ФОНДІВ

  2. Аналіз стану та использование основних засобів в господарстві

  2.1 Організаційно-економічна характеристика господарства

  2.2 Аналіз наявності складів структурам та руху основних виробничих ФОНДІВ (Форма 5. Примітки до Фінансової звітності)

  2.3 Аналіз забезпеченості основними фондами та ефективність їх использование

  2.4 Аналіз джерел формирование основних виробничих ФОНДІВ

  3. Шляхи покращення использование и Вдосконалення джерел формирование основних виробничих ФОНДІВ

  Висновки та пропозиції

  Список використаної літератури

  Вступ

  На сучасности етапі розвитку економіки дуже мало уваги пріділяється сільському господарству, а особливо его складовій - виробничим засоби.

  Основні засоби є найважлівішою складових частин виробничих ЗАСОБІВ, бо від них Залежить рівень розвитку матеріально- технічної бази та рівень інтенсіфікації. Смороду є основою для успішного Процвітання господарства, мірілом розвитку процесса праці в сільському господарстві, колесом у Великій машині аграрного комплексу.

  Тому, Актуальність даного харчування не потребує більш шірокої обґрунтованості чем уже наведена.

  Мета курсової роботи полягатіме у вивченні стану та руху основних засобів, уровня їх забезпеченості та ефективного использование, ступенів впліву різніх факторів на базові показатели основних виробничих ФОНДІВ.

  Дослідіті рух основних засобів та віявіті резерви ефективного їх использование - це головне завдання.

  Аналіз будемо Проводити застосовуючі Різні методи та Способи розрахунків: порівняння, обчислення відносніх та абсолютних величин, ланцюгові підстановкі, графічний способ.

  Дані дослідження проводітімемо на конкретному підприємстві, Яким звертаючись ТОВ «Владана».

  Віявіті шляхи покращення использование та Вдосконалення джерел формирование основних засобів - головна мета даної курсової роботи.

  Задачі АНАЛІЗУ основних засобів:

  1.Досліджуваті відповідність складу и структури основного ФОНДІВ - оптимально;

  2.Досліджуваті Недоліки у вікорістанні машинно-тракторного парку и Забезпечити его раціональне использование;

  3.Контролюваті рух и списання основних ФОНДІВ.

  До основних прійомів основних виробничих ФОНДІВ, відносяться:

  - балансовий прийом;

  - елімінування;

  - синтезу и АНАЛІЗУ;

  - порівняння и відносніх величин.

  Оцінюються основні фонди, за ліквідаційною, залішковою и справедливою ціною.

  Об'єктом дослідження Виступає ТОВ АФ «Владана» смт. Степанівка Сумського району.

  Всі розрахунки, проводити на основе Даних річніх ФІНАНСОВИХ звітів 2003-2005 рр.

  1. Теоретичні основи АНАЛІЗУ стану та использование основних ФОНДІВ

  Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальності его чінніків: персоналу (РОБОЧОЇ сили), ЗАСОБІВ праці та предметів праці. Вікорістовуючі наявні засоби виробництва, персонал підприємства продукує Суспільно корисна продукцію або надає виробничі або побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, ма ють місце затрати живої и уречевленої праці, а з Іншого - результати виробництва. Останні залежався від масштабів застосовуваного ЗАСОБІВ виробництва, кадрового потенціалу та уровня его использование.

  Знаряддя и предмети праці, віражені у вартісній форме, разом з копійчаними ресурсами, что обслуговують процес виробництва, становляться Поняття виробничих ФОНДІВ. Їх кругообіг відбувається як рух вартості, результатом которого є виробництво матеріальніх благ, что втілюють у Собі ВАРТІСТЬ спожитих ЗАСОБІВ виробництва.

  Залежних від характеру обороту, а такоже від функціональної роли і значення в процесі создания Нових споживних вартостей засоби виробництва поділяють на основні й оборотні фонди.

  Основні фонди - Такі засоби виробництва, Які функціонують в течение кількох виробничих ціклів и свою ВАРТІСТЬ переносячи на Створений за їх участю продукт частинами у виде амортизаційних відрахувань, що не замінюючі своєї фізичної форми. [1]

  Економічне значення основних ФОНДІВ Полягає в тому, что смороду є мірілом розвитку процесса праці в сільському господарстві, формують степень КОМПЛЕКСНОЇ механізації та автоматизації виробництва, забезпечують якісне и своєчасне Виконання сільськогосподарських робіт и ЦІМ визначальності вплівають на продуктивність праці.

  Залежних від цільового призначення основні фонди поділяють на две групи:

  ● основні виробничі фонди;

  ● основні невіробнічі фонди.

  Основні виробничі фонди беруть безпосередно доля у процесі виробництва, формуванні собівартості та вартості продукції. На них пріпадає Переважно Частка основних ФОНДІВ аграрних підприємств - до 85-90%. Основні невіробнічі фондом не беруть участь у процесі виробництва. Смороду формують соціальні умови життя людей на селі, а тому рівень забезпечення ними опосередковано впліває на результати виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. До складу ціх ФОНДІВ відносять фонди житлово-комунального господарства и побутового обслуговування, ОРГАНІЗАЦІЙ культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури и СОЦІАЛЬНОГО забезпечення.

  Аграрні підприємства, кроме сільськогосподарської, могут віробляті й інші види продукції, займатіся торгівлею, будівництвом, тощо. Тому основні виробничі фонди ціх підприємств НЕ є одноріднімі за їх функціональною ролу. Саме за цією Ознакою вказані фонди поділяють на:

  - виробничі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення. До них відносять Будівлі, споруди, передавальний обладнання, робочі и СИЛОВІ машини та обладнання, вимірювальні и регулюючі прилади, інструменти, транспортні засоби та інші основні засоби. Названі основні виробничі фонди (з метою АНАЛІЗУ забезпечення ними й ОЦІНКИ ефектівності использование) могут буті об'єднуватися в три групи: фонди рослинництва, тваринництва и загальногосподарського призначення;

  - виробничі несільськогосподарського призначення. Смороду представлені промислово-виробничими и будівельними фондами, фондами торгівлі и громадського харчування. [8]

  Согласно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 (П (С) БО 7) до основних засобів відносять матеріальні активи, Які підприємство утрімує и вікорістовує з метою одержаний певної господарської вигоди, строк Корисна использование (ЕКСПЛУАТАЦІЇ) якіх - более одного року (або операційного циклу, если ВІН довшій за рік).

  Для економічного аналізу и цілей бухгалтерського обліку основні засоби класіфікують за такими групами: земельні ділянки; капітальні витрати на Поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини і обладнання, транспортні засоби та інструменти, прилади, інвентар; робоча и продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби. У складі основних засобів віділяють групу других необоротних активів, до якіх відносять Бібліотечні фонди, Малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси, інвентарну тару, Тимчасові споруди, предмети прокату.

  Основні засоби відображаються в актіві балансу в розділі 1 «Необоротні активи» за первісною и залішковою вартістю. Слід при цьом брати до уваги, что будь-який об'єкт основних засобів візнається активом лишь в тому разі, коли існує ймовірність Отримання підпріємством у Майбутнього певної економічної вигоди від его использование и коли ВАРТІСТЬ такого об'єкта может буті достовірно определена.

  Основні виробничі засоби функціонують, планируют й обліковуються в натуральній и вартісній формах. Щоб візначіті степень участия складових елементів основних засобів у формуванні собівартості продукції, розрахуваті ОБСЯГИ потрібніх капіталовкладень на їх придбання, а такоже степень їх прідатності и зношеності, обчісліті фондоємкість виробництва, грошова оцінка основних засобів здійснюється за первісною, справедливою, переоціненою, залішковою и ліквідаційною вартістю.

  Первісна ВАРТІСТЬ - це фактична ВАРТІСТЬ їх придбання або фактічні витрати на создание Даних ЗАСОБІВ. До первісної вартості включаються Ціну придбання основного засоби, витрати на страхування різіків доставки Вказаним засоби, суми непрямих податків у зв'язку з его придбанням; Проти витрати на Сплату відсотків за Користування кредитом не включаються.

  Справедлива ВАРТІСТЬ - це така ВАРТІСТЬ, за Якою может буті здійсненій обмін активу чи оплата зобов'язання в результате операции между обізнанімі, заінтересованімі та Незалежності сторонами.

  Переоцінена ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ основних засобів после їх переоцінкі. В процесі такой переоцінкі візначається нова ціна основного засоби з урахуванням его фізічного и морального знос та СУЧАСНИХ способів виробництва, інформаційних процесів, динаміки цен.

  При вірішенні питання про доцільність переоцінкі основних засобів, відповідно до П (С) БО 7 нужно враховуваті Механізм впліву операційного лівереджу (візначається діленням постійніх витрат на змінні витрати) на прибуток підприємства. Відомо, что при зміні ОБСЯГИ реализации продукции у вартісному виразі наявність постійніх витрат у Сукупний витрати на ее виробництво виробляти до того, что операційний прибуток при цьом змінюється ще віщімі темпами. І чим вищий коефіцієнт операційного лівереджу, тім більша чутлівість операційного прибутку до Зміни ОБСЯГИ реализации продукции, и навпаки. Переоцінка основних засобів у напрямі Збільшення їх вартості виробляти до зростання постійніх витрат, а отже, за однакової умов и до Підвищення коефіцієнта операційного лі вереджу.

  Тому нужно брати до уваги ту обставинні, что за неспріятлівої кон'юнктури Сайти Вся (Зменшення ОБСЯГИ реализации в натурі чи зниженя цен на неї, або сукупна дія ціх факторів) зростання постійніх витрат может вплінуті на зниженя операційного прибутку підприємства.

  Залішкова ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ основного засоби, одержані як результат від різниці его первісної (переоціненої) вартості и суми знос - нарахованої амортізації з качана Корисна использование основного засоби.

  Ліквідаційна ВАРТІСТЬ - це сума коштів, якові підприємство очікує отріматі від реализации (ліквідації) основного засоби после Закінчення рядок корисностей использование за Вирахування витрат, пов'язаних з продажем цього засоби.

  Під Строком Корисна использование, розуміють такий очікуваній период часу, протягом которого ВІН вікорістовуватіметься підпріємством з метою одержаний певної економічної вигоди. [4]

  2.Аналіз стану та использование основних засобів в господарстві

  2.1 Організаційно-економічна характеристика господарства

  Аналіз стану та использование основних засобів у даній курсовій работе проведено на основе Даних агрофірми ТОВ «Владана», яка знаходиться в смт. Степанівка Сумського району Сумської області. Господарство Заснований 28 березня 2000 року. Підприємство Здійснює свою діяльність, вікорістовуючі взяті в оренду у ВАТ «Сумське-Степанівська» землі, среди якіх на Сейчас 1107,59га - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення. У життя без організаційній структурі агрофірма має 2 відділення: Комсомольське та Жовтневе.

  За пріроднокліматічнімі умів агрофірма «Владана», включена до помірно теплого, середньо зволоженого району.Характерізується Наступний Показники: сума температур - 2500-2650 про С. Вегетаційній период продовжується 150-170 днів. За цею годину віпадає 280-310 мм опадів. Длительность ПЕРІОДУ зі стійкім зміннім покривом складає 95-105 днів. Середня дата зупинення Весняних заморозків відносіться до 24-30 бер., А Прихід осінніх заморозків - 2-10 грудня. Середньорічна температура складає +6,2 о С. Найхолоднішій місяць - січень, найспекотнішій - липень.

  Ґрунти, что знаходяться у розпорядженні господарства складаються в основному з чорноземів типових опідзолених та з суглинками.

  Тож можна сделать Висновок, что Розташування господарства у лісостеповій зоне, відповідні пріроднокліматічні умови та ґрунти спріяють розвитку виробництва основних засобів на підприємстві, а около Розташування до обласного центру спріяє розв'язанню збутової проблеми.

  Спочатку проаналізуємо напрямки діяльності ТОВ «Владана».

  Таблиця 1

  ОБСЯГИ та структура товарної продукції

  Найменування продукції

  2003 р. 2004 р. 2005 р. У Середньому за 2003-2005 рр.
  Виручка, тис. грн .. Питома вага,% Виручка, тис. грн .. Питома вага,% Виручка, тис. грн. Питома вага,% Виручка, тис. грн. Питома вага,%
  Зернові и зернобобові 631,0 21,7 774,8 24,7 1202,0 32,9 869,3 26,9
  Цукрові буряки (фабрічні) 193,0 6,6 275,1 8,8 106,9 3,0 191,7 6,0
  Інша продукція рослинництва 655,7 22,5 549,3 17,5 337,4 9,3 514,1 15,9
  Всього по рослинництво 1479,7 50,9 1599,2 51,0 1646,3 45,2 1575,1 48,8
  Вирощування ВРХ 388,7 13,4 540,0 17,2 819,9 22,5 582,9 18,0
  молоко 1036,7 35,6 996,4 31,8 1173,7 32,2 1068,9 33,1
  Інша продукція тваринництва 3,4 0,1 1,8 0,1 0,4 0,1 1,8 0,1
  Разом з тваринництва 1428,8 49,1 1538,2 49,0 1994,0 54,8 1653,7 51,2
  Разом з рослинництва и тваринництво 2908,5 100 3137,4 100 3640,3 100 3228,8 100
  Промислова продукція 8,8 0,3 17,6 0,6 25,4 0,7 17,3 0,5
  Усього по Підприємству 2917,3 - 3155,0 - 3749,1 - 3246,1 100

  Із розрахунків табліці можна констатуваті, что найбільшу пітому Вагу у структурі товарної продукції рослинництва и тваринництва в Середньому за 3 роки займає молоко (33,1%) та продукція зернових и зернобобових (26,9%). Значний Менша частина пріпадає на вирощування ВРХ (18,0%) та цукрові буряки (6,0%). Віходячі з цього, можна стверджуваті, что господарство має молочний спеціалізацію з добре розвинення виробництвом зернових та зернобобових.

  ВРАХОВУЮЧИ, что Питома вага основного виду товарної продукції у Загальній структурі продукції рослинництва и тваринництва складає примерно 33,1%, то можна стверджуваті, что господарство має середній рівень спеціалізації.

  Невелика Частка в структурі виручки в цілому по господарству займає продукція промислового та переробного виробництв (0,5%). Це пов'язано з нерозвіненістю переробніх цехів. Підприємству НЕ вігідно самостійно переробляті Вироблення продукцію и реалізуваті ее готовою продукцією, оскількі це требует великих матеріальніх витрат.

  Виручка від реализации почти всіх видів продукції Зросла за період з 2003 по 2005 роки. У Середньому по зернових и зернобобових на 869,3 тис.грн., По молоку на 1068,9 тис.грн., По вірощуванні ВРХ на 582,9 тис.грн. Причиною цього стали: зростання закупівельніх та реалізаційніх цен на продукцію при одночасному скороченні обсягів виробництва. При цьом Питома вага виручки від реализации зернових и зернобобових Зросла на 26,9%, цукрових буряків - на 6,0%, молока - на 33,1%, вирощування ВРХ - на 18,0%. Це свідчіть про процес поглиблення спеціалізації у вірощуванні зернових и зернобобових, а такоже у молочній Галузі.

  Необходимо відмітіті, что основні та Допоміжні Галузі у товарному ВИРОБНИЦТВІ підібрані раціонально, оскількі Побічна продукція зернових, цукрових буряків та продукція їх переробки вікорістовується як кормова база для Галузі тваринництва, а Побічна продукція тваринництва вікорістовується як органічне добриво в Галузі рослинництва.

  Таким чином слід Зазначити, что спеціалізація, яка Фактично склалось у господарстві, відповідає запланованій та пріроднокліматічнім умів ее розвитку в зоне лісостепу, оскількі є спріятліві умови для виробництва ціх відів продукції. ВРАХОВУЮЧИ Достатньо блізькість Розташування даного господарства до обласного центру, спеціалізацію господарства можна вважаті обґрунтованою.

  З'ясуємо, Які земельні ресурси Використовують у господарстві.

  Таблиця 2

  Склад и структура землекористування

  види угідь 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення площади 2005 р. від 2003 р.
  площа га Питома вага,% Площа, га Питома вага,% Площа, га Питома вага,% В т.ч. взяті в оренду
  Всього сільськогосподарських угідь 1778,27 100 1107,59 100 1073,0 100 1073,0 -34,59
  У т. Ч. Рілля 1493,97 84,0 983,43 88,8 949,0 88,4 949,0 -34,43
  Сінокосі 256,6 14,4 124,17 11,2 124,0 11,6 124,0 -0,17
  пасовища 27,7 1,6 ___ ___ ___ ___ ___ -27,7

  Із розрахунків табліці можна стверджуваті, что площа сільськогосподарських угідь зменшіть на 34,59 га, зокрема площа ріллі зменшіть на 34,43 га, сінокосів знизу на 0,17 га, а пасовища Взагалі зменшіть на 27,7 га. Причинами Зменшення земельної площади є видача земель на прісадібні, дачні ділянки та відокремлення земель іншім ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

  Розрахунки табліці показали, что рілля в Загальній площади сільськогосподарських угідь за 2003-2005 роки займаюсь НЕ менше 84%, что свідчіть про ее інтенсівне использование.

  Господарству Виданих Державні акти на право власності за на землю. Розмір кожного земельного паю ставити 4,21 га вартістю по 549,01 грн.

  Для АНАЛІЗУ ефектівності использование землі доцільно вікорістаті Показник вартості валової продукції у спів ставних цінах на 100га сільськогосподарських угідь. За період з 2003р. по 2005р. ВІН знізівся на 3,4%. Причиною зниженя є Відсутність коштів на добрива, на заходи по поліпшенню земельних угідь, что характерізує неефектівність использование сільськогосподарських угідь.

  Таблиця 3

  Середньорічна чісельність ПРАЦІВНИКІВ та ефективність использование РОБОЧОЇ сили

  Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення,%
  1 2 3 4 5
  1. Середньорічна чісельність ПРАЦІВНИКІВ Всього: 171 176 136 79,5
  У т. Ч. Рослинництва 57 91 48 84,2
  тваринництва 114 85 88 77,2
  2. Відпрацьовано 1 працівніком за рік, днів 280 351 312 111,4
  У т. Ч. У рослинництві 173 122 226 130,6
  У тваринництві 289 290 359 107,8
  3. Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 16,36 18,25 34,89 212,9
  У т. Ч. У рослинництві 22,05 18,68 75,43 340,8
  У тваринництві 13,52 17,79 14,62 108,2

  Розрахунки показали, что середньорічна чісельність ПРАЦІВНИКІВ у 2005 р. порівняно з 2003 р. Зменшіть на 20,5% або на 35 чол. Це відбулося за рахунок Зменшення кількості ПРАЦІВНИКІВ у рослинництві на 15,8% або на 9 чол. Та Зменшення їх чісельності у тваринництві, что склалось 22,8% або 26 чол.

  Із розрахунків табліці можна стверджуваті, что трудова доля ПРАЦІВНИКІВ Зросла на 11,4% або на 32 дні. Дана зміна відбулася за рахунок зростання Трудової актівності ПРАЦІВНИКІВ у тваринництві на 7,8% або на 70 днів, а трудова Активність ПРАЦІВНИКІВ у рослинництві збільшілась на 30,6% або на 53 дні. Виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника збільшілось на 112,9% або на 18,53 тис. грн. Причиною цього стало зростання вартості валової продукції на 1 середньорічного працівника у рослинництві на 240,8% або на 53,38 тис. грн. Із розрахунків табліці констатуємо, что Зменшення кількості відпрацьованіх днів є недоліком в организации праці и не спріяє підвіщенню виробництва.

  Отже, можна сделать Висновок, что ефективність использование РОБОЧОЇ сили знизу.

  Основні фонди складають базис для виробництва будь-которого продукту, тому Вивчення питання забезпеченості ними та ефектівності їх использование є важлівім.

  Таблиця 4

  Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2005р. у% до 2003 р.

  У Середньому по господарству Сумської області

  в 2005 р.

  Фондозабезпеченість, тис. грн .. 0,76 1,53 2,11 277,6 1,50
  Фондоозброєність, тис. грн. 7,92 9,62 16,65 210,2 29,0
  Фондовіддача, грн. 2,07 1,90 0,46 86,8 0,8
  Фондоємність, грн. 0,48 0,53 2,17 114,8 1,2
  Виробництво валової продукції у спів ставних цінах на1 середньорічного працівника, тис. грн. 16,36 13,7 18,25 111,5 23,3

  Забезпеченість фондами та ефективність їх использование

  Розрахунки табліці показали, что фондозабезпеченість підприємства Зросла на 177,6% або на 1,35 тис. грн., а фондоозброєність Зросла на 110,2% або на 8,73 тис. грн. Причинами цього стало Збільшення виробництва валової продукції у співставних цінах на 1 середньорічного працівника. Це свідчіть про покращення матеріально-технічної бази та про Підвищення уровня інтенсіфікації и виробничих можливости підприємства.

  У порівнянні Із середнімі данімі по Сумській області можна відмітіті, что забезпеченість господарства основними фондами Менша чем Показник по області на 148,39 тис.грн., Що є негативним; фондоозброєність підприємства такоже є меншим на 12,35 тис. грн., что характерізує рівень цього сертифіката № як недостатній, причиною чого є завеліка Кількість середньорічніх ПРАЦІВНИКІВ. Фондовіддача по господарству перевіщує Показник по Сумській області на 0,34 тис. грн., а оберненій Показник фондоємності, навпаки, є більшім у порівнянні з середнім по області на 0,97 тис. грн., Що свідчіть про Ефективне использование основних ФОНДІВ на підприємстві.

  Із розрахунків табліці констатуємо, что фондовіддача знизу на 86,8%. Причиною цього стало Збільшення вартості валової продукції у співставних цінах на 111,5%. Показник фондоємності, что є оберненім до фондовіддачі, навпаки зріс на 114,8%.

  Для узагальнення робимо Висновок, что господарство забезпечення основними виробничими фондами, Які Використовують неефективно, тому что зменшіть фондовіддача.

  Розглянемо показатели, что безпосередно характеризують діяльність господарства.

  Таблиця 5

  Основні економічні Показники діяльності господарства

  Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення 2005 р. у% до 2003 р.

  У Середньому по області

  2005 р.

  1.Валова продукція у співставних цінах

  1.1 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.

  157,6 294,1 346,1 219,6 121
  1.2 на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 16,4 13,7 18,2 111,5 23,31
  1.3 на 100 грн. основних ФОНДІВ, тис. грн .. 206,6 189,8 136,2 65,9 80,4
  1.4 на 1 люд.-год., Тис. грн. 8,4 7,5 1,3 15,5 13,6

  2. Товарна продукція,

  2.1на 100 га с.-г. угідь, тис.грн.

  170,4 288,0 349,4 205,0 110,4
  2.2 на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 17,7 18,1 27,6 155,9 21,25
  3. Валовий прибуток 52,4 79,9 101,2 193,1 +9,34
  3.1 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн ..
  3.2 на 1 середньорічного працівника, тис.грн. 5,4 5,0 7,9 146,3 +1,8

  4. Чистий прибуток,

  4.1 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.

  46,4 78,0 32,7 70,2 +1,71
  4.2 на 1 середньорічного працівника, тис.грн. 4,8 4,9 2,6 54,2 +0,33
  5. Рівень рентабельності,% 45,3 37,5 13,2 -32,1 п.в. +1,6

  Із розрахунків табліці можна стверджуваті, что ВАРТІСТЬ валової продукції на 100 га с.-г. угідь збільшілась на 119,6% або на 188,5тіс. грн., причиною чого стало Збільшення вартості валової продукції у спів ставних цінах на 32,5% або на 9115,67 тис. грн. та Зменшення площади сільськогосподарських угідь на 39,7% або на 705,27га. Значення сертифіката № вартості валової продукції у співставних цінах на 1 середньорічного працівника зменшіть на 16,5% або на 2,7тіс. грн., Що стало результатом зниженя вартості валової продукції у співставних цінах та Зменшення чісельності ПРАЦІВНИКІВ нижчих темпами, тобто на 20,5% або на 35 чол. У порівнянні Із середнімі данімі по області у 2005 р. занижень на 5,11 тис. грн. Стоимость валової продукції на 100 грн. основних виробничих ФОНДІВ знизу на 65,9% або на 70,4 тис. грн., основною причиною є Збільшення вартості валової продукції. Валова продукція у співставних цінах на 1 люд.-год. знизу на 84,5% або на 7,1 тис. грн. за рахунок Збільшення валової продукції, та визначальності Вплив мало зростання витрат праці. У порівнянні Із середнімі данімі по області цею Показник у 2005 БУВ нижчих на 12,3 тис. грн.

  Розрахунки табліці показали, что ВАРТІСТЬ товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь Зросла на 105,0% (перевіщує середній по області у 2005р. На 239,0 тис. Грн.), Что сталося за рахунок зростання вартості виручки на 23,6% або на 717,9 тис. грн. та Зменшення площади сільськогосподарських угідь. Показник вартості товарної продукції на 1 середньорічного працівника збільшівся на 55,9% або на 9,9 тис.грн., Что є результатом Зменшення чісельності ПРАЦІВНИКІВ на 20,5% або на 35 чол. та Збільшення вартості товарної продукції. Цей Показник перевіщує середній по області на 6,35 тис. грн .. у 2005р.

  Як бачим Із табліці, валовий прибуток на 100 га с.-г. угідь зріс на 93,1% або на 48,8 тис. грн. (зростання у порівнянні Із середнімі по області на 91,9 тис. грн. у 2005 році), тому что валовий прибуток зріс на 16,5% або на 154 тис. грн .., та площа с.-г. угідь зменшіть на 39,7% або на 705,27 га. Валовий прибуток на 1 середньорічного працівника зменшівся на 46,3% або на 2,5 тис.грн., Причиною чого стало зниженя чісельності ПРАЦІВНИКІВ та зростання валового прибутку. Спостерігається перевіщення цього сертифіката № даних по області на 6,1 тис. грн ..

  Чистий прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь зменшівся на 29,8% або на 13,7 тис. грн. (перевіщує середній по області Показник на 30,9 тис. грн. у 2005 р.), что є результатом Зменшення чистого прибутку на 57,5% або на 474,9 тис. грн. та СКОРОЧЕННЯ площади с.-г. угідь на 39,7% або на 705,27 га. Показник чистого прибутку на 1 середньорічного працівника зменшівся на 45,8% або на 2,2 тис.грн., Причиною чого стало Збільшення чистого прибутку на 57,5% або на 474,9 тис. грн. та Зменшення чісельності ПРАЦІВНИКІВ на 20,5% або на 35 чол. величина цього сертифіката № перевіщує Середні по області показатели на 2,3 тис.грн. у 2005 р.

  Зниженя на 32,1% такого основного економічного сертифіката №, як рівень рентабельності, характерізує діяльність господарства як неефективно. Альо цею Показник перевіщує середній по області на 11,6 тис.грн. у 2005р.


  2.2 Аналіз наявності складів структурам та руху основних виробничих ФОНДІВ (Форма 5. Примітки до Фінансової звітності)

  ТОВ «Владана» більшу Рамус пріділяє Основним виробничим фондам. Завданнями АНАЛІЗУ основних виробничих ФОНДІВ є: Вивчення ее Структури и стану; визначення забезпеченості ними господарства з урахуванням спожи в сільськогосподарській та іншій техніці; виробничих пріміщеннях; обчислення показніків использование основних ФОНДІВ по господарству в цілому та основних чінніків, Які вплівають на ЦІ показатели.

  За данімі річного Звіту, аналізують наявність основних засобів на початок и кінець року, а такоже їх структуру. Структуру основних засобів визначаються як відношення вартості окремий ее відів до їх Загальної вартості. Цей Показник є Досить істотнім при аналізі основних виробничих ФОНДІВ и дает змогу раціонально Встановити величину пітомої ваги того чи Іншого виду основних засобів (табл. 6)

  Таблиця 6

  Склад и структура основних виробничих ФОНДІВ

  Структура основних виробничих ФОНДІВ 2003 р 2005 р Відхилення у% 2005 р. до 2003 р.
  Вартість, тис.грн. Питома вага,% Вартість, тис.грн. Питома вага,%
  Будинки, споруди, передавальні пристрої 118,8 10,0 266,8 13,0 225
  Машини та обладнання 394,7 33,1 768,3 36,9 195
  транспортні засоби 255,6 21,4 375,5 18,0 147
  Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 9,6 0,8 59,4 2,8 619
  Робоча и продуктивна худоба 414,6 34,7 609,4 29,3 147
  Всього 1193,3 100 2079,4 100 174

  З розрахунків табліці можна стверджуваті, что загальна ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ збільшілася на 74%. Це Збільшення в основному відбулося за рахунок зростання вартості машин та обладнання на 95%. Відбулося такоже Збільшення вартості транспортних ЗАСОБІВ на 47%, РОБОЧОЇ и продуктівної худоби на 47%, будинків, споруд та передавальний прістроїв на 125%. Таке Збільшення части вартості основних виробничих ФОНДІВ может буті зумовлене збільшенням актівної части ФОНДІВ (СИЛОВІ и робочі машини, транспортні засоби, продуктивна худоба), раціональнім співвідношенням между окремий структурними елементами основних ФОНДІВ и самперед между тимі з них, ефективність использование якіх взаємозумовлена.

  Щодо пітомої ваги основних виробничих ФОНДІВ, то тут наступна ситуация. Перше місце за структурою займають будинки, споруди, передавальні пристрої, їх Частка у 2005 р. збільшілася на 3,0 п.в., а такоже інструменти, прилади, інвентар - 2,0 п.в. Такоже відбулося Зменшення певної части основних виробничих ФОНДІВ: робоча и продуктивна худоба на - 5,4 п.в., транспортні засоби на - 3,4 п.в., машини та обладнання на - 3,8 П.В ..

  Отже загальна картина структурі основних виробничих ФОНДІВ як стверджують розрахунки Досить втішна.

  Рух основних засобів можна проаналізуваті на основе нижчих наведення показніків:

  - коефіцієнт вибуття - відношення вартості вібуліх основних засобів до вартості основних засобів на початок року;

  - коефіцієнт оновлення - відношення вартості основних засобів, что надійшлі до вартості основних ФОНДІВ на кінець року;

  - коефіцієнт знос на початок року - відношення суми знос на початок року до вартості основних засобів на початок року;

  - коефіцієнт знос на кінець року;

  - коефіцієнт прідатності на початок року - різніця между 1 та коефіцієнтом знос на початок року;

  - коефіцієнт прідатності на кінець року.

  Стан та рух основних виробничих ФОНДІВ, простежімо на основе нижчих наведення Даних (табл .. 7).

  Таблиця 7

  Аналіз стану та руху основних виробничих ФОНДІВ

  Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення (+ ;-)
  Наявність на початок року, тис.грн. 1193,3 1902,7 2079,4 174,3
  Надійшло основних засобів, тис.грн. 839,1 1034,5 1523,0 181,5
  Вібуло (ліквідовано) основних засобів, тис.грн .. 129,7 857,8 264,4 203,9
  Наявність на кінець року, тис.грн. 1902,7 2079,4 3338,0 175,4
  Річний Приріст, тис.грн. 709,4 176,7 1258,6 177,4
  Сума знос на початок року, тис.грн. 119,1 267,9 329,3 276,5
  Сума знос на кінець року, тис.грн. 267,9 329,3 560,4 209,2
  Коефіцієнт вибуття 0,11 0,45 0,13 +0,02
  Коефіцієнт оновлення 0,44 0,50 0,46 +0,02
  Коефіцієнт знос на початок року 0,100 0,141 0,158 +0,058
  Коефіцієнт знос на кінець року 0,14 0,158 0,17 +0,03
  Коефіцієнт прідатності на початок року 0,9 0,859 0,842 -0,058
  Коефіцієнт прідатності на кінець року 0,859 0,842 0,829 -0,03

  Розрахунки табліці, показали что: коефіцієнт вибуття збільшівся на 0,02 п.в. причиною цього стало Збільшення основних засобів, что прібулі на 203,9 тис.грн. та Збільшення вартості основних виробничих ФОНДІВ на початок року на 174,3 тис.грн. Коефіцієнт оновлення збільшівся на 0,02 п.в., це Було зумовлено збільшенням вартості основних засобів, что надійшлі на 181,5 тис.грн. и наявності основних засобів на кінець року на 175,4 тис.грн.

  Темпи коефіцієнта оновлення и коефіцієнта вибуття однакові, тобто маємо оновлення основних засобів и це свідчіть про стабільність матеріально-технічної бази підприємства, про своєчасне проведення технічної політики и про постійність уровня інтенсіфікації виробництва.

  Загаль ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ збільшілась на кінець року на 175,4 тис.грн., Что ставити 110 тис.грн. зростання порівняно з початком року. Це Збільшення свідчіть про Збільшення обсягів господарства, чи ВАРТІСТЬ ФОНДІВ булу куплена підпріємством.

  Коефіцієнт знос, на початок року збільшівся на 0,058 п.в., а на кінець року збільшівся на 0,03 п.в. Причинами цього стало Збільшення суми знос на початок и на кінець року на 276,5 и 209,2 тис.грн. відповідно, та Збільшення вартості основних виробничих ФОНДІВ на початок и на кінець року.

  Коефіцієнт прідатності и на початок року зменшівся на 0,058 п.в., а на кінець року зменшівся на 0,03 п.в., за рахунок Збільшення коефіцієнту знос. Зниженя цього коефіцієнту свідчіть про звуження относительно использование ФОНДІВ.

  Отже, розрахунки показали, что на даного підприємстві стан основних виробничих ФОНДІВ Досить втішній и не потребує кардинальних ЗАХОДІВ, относительно покращення якісного стану основних засобів.

  2.3 Аналіз забезпеченості основними фондами та ефективність їх использование

  Таблиця 8

  Співвідношення актівної и пасівної части основних засобів

  Групи основних засобів Стоимость основних засобів на 2003 р. Стоимость основних засобів на 2005 р. Темпи зростання
  тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
  пасивні 128,4 10,8 326,2 15,8 197,8 5
  в т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої 118,8 10,0 266,8 13,0 148 3
  Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 9,6 0,8 59,4 2,8 49,8 2
  Активні 1064,9 89,2 1753,2 84,2 688,3 -5
  в т.ч. машини та обладнання 394,7 33,1 768,3 36,9 373,6 3,8
  транспортні засоби 255,6 21,4 375,5 18,0 119,9 -3,4
  робоча и продуктивна худоба 414,6 34,7 609,4 29,3 194,8 -5,4
  разом 1193,3 100 2079,4 100 886,1 -

  Розрахунки табліці показали, что активна частина основних засобів у 2003р. склалось 1064,9 тис.грн. або 89,2%, а у 2005р. - 1753,2 тис.грн. або 84,2%. Альо загаль активна частина основних засобів, зменшіть на 5%. Пасивна частина основних засобів у 2003р. склалось 128,4 тис.грн. або 10,8%, а у 2005р. - 326,2 тис.грн. або на 15,8%. Взагалі Пасивні частина, збільшілась на 5%. Це відбулося за рахунок Збільшення части вартості основних виробничих ФОНДІВ, а самє збільшенням актівної части ФОНДІВ (машини та обладнання, транспортні засоби, робоча и продуктивна худоба).

  Узагальнюючімі Показники ефектівності использование основних ФОНДІВ є фондовіддача, або ВАРТІСТЬ валової продукції на одиниць основних виробничих ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення у копійчаних виразі. Оберненім Показники фондовіддачі є фондоємкість продукції, тобто ВАРТІСТЬ основних засобів з розрахунку на одиниць вартості віробленої продукції сільського господарства. Аналізуючі ЦІ показатели в дінаміці, ОБСЯГИ валової продукції за порівнювані роки оцінюють в співставних цінах, а середньорічній Залишок основних засобів - за початкових вартістю и з урахуванням переоцінкі основних засобів; інакше зміна сертифіката № использование основних засобів характерізуватіме НЕ только рівень їх использование, а і Вплив вартісніх чінніків на обчислювальні показатели.

  Кількість віробленої продукції, покладах від Частки в складі основних ФОНДІВ найактівнішіх ЗАСОБІВ. Тому фондовіддачу основних виробничих ФОНДІВ обчислюють множення фондовіддачі актівної части основних ФОНДІВ на Відсоток їх у вартості всех основних виробничих ФОНДІВ підприємства. Це дает змогу глибші проаналізуваті причини відхілень фактичного уровня фондовіддачі від базисного. Ранее (пункт 2.1.) Вже Було проаналізовано показатели забезпеченості та ефектівності использование основних ФОНДІВ, нагадаємо ще раз, но візуально.

  Фондозабезпеченість розраховують як відношення вартості основних виробничих ФОНДІВ до площади сільськогосподарських угідь, а фондоозброєність - до середньорічної кількості ПРАЦІВНИКІВ, зайнятий у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ.

  Проведемо факторний аналіз фондовіддачі за методом ланцюгових підстановок на основе Певного прикладу.

  Наведемо основні показатели, та розрахунки необхідні для АНАЛІЗУ фондовіддачі (табл.9)

  Таблиця 9

  Забезпеченість фондами та ефективність їх использование

  Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2005 р. в% до 2003 р. Все р. по Сумській області за 2005 рік
  1 2 3 4 5 6
  Фондозабезпеченість, тис.грн. 0,76 1,53 2,11 277,6 150,5
  Фондоозброєність, тис.грн. 7,92 9,62 16,65 210,2 29,0
  Фондовіддача, грн. 1,8 1,90 1,4 77,7 0,8
  Фондоємкість, грн. 0,48 0,53 2,17 114,8 1,2
  Виробництво ВП в співставних цінах на 1 середньорічного працівника, тис.грн. 16,36 18,25 13,7 124,5 23,3

  Розрахунки табліці показали, если порівнюваті дані показатели з Обласний то можна констатуваті, что всі показатели по господарству більші чем в Середньому по господарству Сумської області.

  На Основі наведення Даних, Проведемо факторний аналіз через ВАРТІСТЬ валової продукції у співставних цінах та середньорічної вартості основних засобів (табл. 10)

  Таблиця 10

  Вплив факторів на зміну фондовіддачі

  Стоимость валової продукції, тис.грн. Середньорічна ВАРТІСТЬ основних засобів, тис.грн. Фондовіддача, грн. відхилення
  2003 2005 2003 2005 2003 умовно 2005 Всього У тому чіслі за рахунок
  Валової продукції основних засобів
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2802365 3713932 1548 2708,7 1,8 2,39 1,4 -0,4 -0,99 0,59

  Розрахунки табліці показали, что фондовіддача знизу на 22% або на 0,4 грн. Це Було зумовлене тим, что ВАРТІСТЬ валової продукції Зросла на 911 567 тис.грн. або на 33% в результате чого фондовіддача Зросла на 0,99 грн. Такоже відбулося Збільшення середньорічної вартості основних ФОНДІВ на 1160,7 тис.грн. або на 75%, что прізвело до зростання фондовіддачі на 0,03 грн.

  Отже, результативність Показники, Який вплінув на фондовіддачу є ВАРТІСТЬ валової продукції. Аджея Збільшення вартості валової продукції віпереджаючімі темпами середньорічну ВАРТІСТЬ основних засобів, виробляти до зниженя фондовіддачі.

  Такий же факторний аналіз можна провести вікорістовуючі продуктивність и фондоозброєність.

  Провівші аналогічні розрахунки, можна сделать слідуючій підсумок, что результативності Показники, Який вплінув на фондовіддачу є продуктивність (аналізуючій Показник при збільшенні продуктівності на 4139,5 тис.грн. Зменшівся на 0,99 грн., А при збільшенні фондоозброєності на 8,73 тис .грн. - збільшівся на 0,59 грн.). Аджея перевіщення темпів зростання продуктивності праці віпереджаючімі темпами фондоозброєність (49,5% и 110% відповідно) свідчать як уже позначають, про Підвищення інтенсіфікації та виробничих можливости даного підприємства.

  Рівень показніків фондовіддачі пов'язаний з темпами зростання продуктівності и фондоозброєності праці на підприємстві.

  Таблиця 11

  Вплив факторів на зміну фондовіддачі

  Показники 2003р. 2005р. Відхилення +, -
  Продуктивність праці, тис.грн. 16,36 13,7 -2,66
  Фондоозброєність, тис.грн. 7,92 16,65 8,73
  Фондовіддача на 1 грн. ОВФ, грн .. 1,8 1,4 -0,4

  Відхилення, грн.-

  - за рахунок Зміни продуктівності

  - за рахунок Зміни фондоозброєності

  -0,4

  +3,98

  -4,38

  З розрахунків табліці, можна стверджуваті, что фондовіддача в 2005 году порівняно з 2003 роком зменшено на 0,4 грн. Причиною цього стало зниженя продуктивності праці на 2,66 тис.грн., В результате чого фондовіддача збільшілася на 3,98 грн. А за рахунок того, что відбулося Збільшення фондоозброєності на 8,73 тис.грн., Фондовіддача знизу на 4,38 тис.грн.

  Вірішальнім фактором, Який прізвів до Зменшення фондовіддачі є продуктивність праці.

  Розглянемо Вплив факторів на Показник фондозабезпеченості (табл.12)

  Таблиця 12

  Вплив факторів на зміну фондозабезпеченості

  Показники 2003р. 2004р. Відхилення +, -
  Середньорічна ВАРТІСТЬ ОВФ, тис.грн. 1548 2708,7 1160,7
  Площа с.-г. угідь, га 1778,27 1073,0 -705,27
  Фондозабезпеченість, тис.грн. 76 211 1,35

  Відхилення, тіс.грн.- Всього

  - за рахунок Зміни вартості ОВФ

  - за рахунок Зміни площади с.-г. угідь

  1,35

  0,76

  0,59

  Розрахунки табліці показали, что фондозабезпеченість в 2005 году, порівняно з 2003 роком збільшілась на 1,35 тис.грн. Причиною цього стало Збільшення середньорічної вартості ОВФ на 1160,7 тис.грн., В результате чего фондозабезпеченість збільшілась на 0,76 тис.грн. А за рахунок того, что відбулося Зменшення площади с.-г. угідь на 705,27 тис.грн., Фондозабезпеченість Зросла на 0,59 тис.грн. Вірішальнім фактором, Який прівів до Збільшення фондозабезпеченості є середньорічна ВАРТІСТЬ основних засобів.

  Розглянемо більш повний аналіз ефектівності использование основних засобів (табл.13)

  Таблиця 13

  Вплив факторів на зміну норми прибутку

  Показники 2003р. 2005р. Відхилення +, -
  Норма прибутку,% 18,14 11,43 -6,71
  Чистий прибуток, тис.грн. 825,7 863,4 +37,7
  Стоимость основних виробничих ФОНДІВ, тис.грн. 1902,7 3338,0 +1435,3
  Стоимость оборотних ФОНДІВ, тис.грн. 2647,9 4213,2 +1565,3

  Відхилення, Всього,%

  - за рахунок Зміни ПП

  - за рахунок Зміни ОВФ

  - за рахунок Зміни ОБФ

  -6,71

  +0,83

  -4,55

  -2,99

  2.4 Аналіз джерел формирование основних виробничих ФОНДІВ

  Стійке фінансове положення підприємства, покладах самперед від Поліпшення таких якісніх показніків, як - продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача, а такоже Виконання плану по прибутку. Раціональному розміщенню основних засобів підприємства, спріяє правильна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва. Тому аналіз фінансового стану, проводитися на завершальній стадії АНАЛІЗУ фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. У тій же година фінансові Труднощі підприємства, Відсутність коштів для своєчасніх розрахунків могут вплінуті на стабільність постачання, порушіті ритм матеріально-технічного постачання. Амортизація є копійчаними вирази фізічного та матеріального знос основних ФОНДІВ и здійснюється з метою повної заміні основних ФОНДІВ при вібутті. Сума амортизаційних відрахувань, покладах від вартості основних ФОНДІВ, годині їх использование, витрат на модернізацію. У зв'язку з ЦІМ аналіз фінансового стану підприємства й аналіз других сторон его ДІЯЛЬНОСТІ повінні взаємно доповнюваті один одного. [2]

  Основні засоби функціонують в течение ряду років, що не змінюючі форми. Їхня ВАРТІСТЬ ставитися на витрати виробництва в течение Усього терміну їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Ефективне использование основних засобів є важлівім фактором Збільшення випуску продукції з кожної одиниці виробничих ФОНДІВ. [5]

  Значний Частка в структурі основних засобів займають інструменти, прилади, інвентар, а такоже будинки, споруди, передавальні пристрої.

  Такоже Джерелами відтворення основних засобів на АФ ​​«Владана» є прибуток, кредити банків и оновлення машин та обладнання.

  Основні фонди є одним з головних технічних ресурсов господарської ДІЯЛЬНОСТІ підпріємства.Вікорістання їх требует организации Нагляду та контролю, за їх наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття.

  3. Шляхи покращення использование та Вдосконалення джерел формирование основних засобів

  При оцінці структури основного виробничих ФОНДІВ необходимо враховуваті, что їх структурні елементи істотно відрізняються за функціональною ролу в процесі виробництва, а тому не з однакової актівністю вплівають на кінцеві результати господарювання. За других однаково умів, Вищих результатів досягають ті господарства, Які краще оснащені так званні активність основних фондами. Тому, на прікладі, візначімо структуру основних виробничих ФОНДІВ на перспективу вікорістовуючі інформацію зі статистики. [11]

  Таблиця 14

  Тенденції Зміни вартості будинків, споруд, передавальний прістроїв

  роки Стоимость основних виробничих ФОНДІВ, тис.грн. Умовні показатели
  t yt y
  1 2 3 4 5 6
  2003 118,8 -1 1 -118,8 93,1
  2004 118,8 0 0 0 168,1
  2005 266,8 1 1 266,8 243,2
  Σn = 3 504,4 0 2 148 504,4

  З даної табліці, та патенти, візначіті середній рівень вартості (α) та щорічну зміну (α), а такоже ОБСЯГИ при щорічній зміні (y) та Відсоток Зміни на Майбутній период (2006 р.)

  Σn α = Σy,

  Σ t² α = Σyt,

  y = α + α t,


  де, y - ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ (будинки, споруди ...), за КОЖЕН рік, t - умовний рік

  3α = 504,4 α = 168,1

  2α = 148 α = 74

  Методом пропорції, візначаємо Відсоток Зміни на 2006 рік:

  168,1 - 100%

  74 - х

  х = 74 * 100% / 168,1

  х = 44,0%

  Відсоток (44,0) свідчіть, что в 2006 р. Сейчас вид основних виробничих ФОНДІВ збільшіться Рівно на таку величину. Це можливо зобразіті графічно.

  Із графіка Із табліці можна чітко Сказати, что ВАРТІСТЬ цього виду основних виробничих ФОНДІВ збільшіться.

  Провівші аналогічні розрахунки з других відів основних виробничих ФОНДІВ, получил Такі дані (табл.15).

  Таблиця 15

  Структура основних виробничих ФОНДІВ на перспективу.

  структура 2005р., Тис.грн. Питома вага, 2005,% % Зміни 2006р., Тис.грн. Питома вага, 2006,%
  Будинки, споруди, передавальні пристрої 266,8 12,8 -0,6 328,4 12,2
  Машини та обладнання 768,3 37,0 -0,7 974,2 36,3
  транспортні засоби 375,5 18,1 -0,1 482,3 18,0
  Інструменти, прилади, інвентар 59,4 2,8 0,7 94,7 3,5
  Робоча и продуктивна худоба 609,4 29,3 0,7 807,2 30,0
  Всього 2079,4 100 - 2686,8 100

  Розрахунки табліці показали, что в 2006 году ВАРТІСТЬ ОВФ збільшіться на 607,4 тис.грн., В основному за рахунок Зменшення вартості машин та обладнання, Аджея Відсоток їх Зміни ставити 0,7%, что значний более від других відів. Такоже состоится Зменшення вартості будинків та споруд на 0,6%, транспортних ЗАСОБІВ на 0,1%. Альо збільшіться ВАРТІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ та інвентарю на 0,7%, робоча та продуктивна худоба - 0,7%.

  Для покращення структури основного виробничих ФОНДІВ и использование їх, необхідні кардінальні Зміни.

  Необходимо Встановити раціональне співвідношення между окремий структурними елементами основних ФОНДІВ и самперед между тимі з них, ефективність использование якіх взаємозумовлена. Например, Неможливо досягті Бажанов результатів, Якщо не буде встановлен необхідної пропорційності между силових и робочими машинами, между будівлями, споруди и продуктивно худобою.

  Важлівім напрямком Поліпшення использование ОВФ є встановлення оптимального співвідношення между основними та оборотними фондами з урахуванням виробничого напрямку господарства, ступенів розвитку головної Галузі и досягнуть ними уровня фондооснащеності основних виробничих ФОНДІВ. Краще результату фондовіддачі, можна досягті при вдосконаленні структури основного виробничих ФОНДІВ; Збільшення вартості більш активності основних засоби в розрахунку на одиниць вартості Менш активних основних засобів; впроваджуваті своєчасне технічне переозброєння виробництва, капітальні та Поточні ремонти; запроваджувати нову технологію, что зменшіть моральне та Фізичне зношення устаткування та основних виробничих ФОНДІВ в цілому; необходимо погліблюваті спеціалізацію та комбінуваті виробництво; запроваджувати прогресивну форму оплати праці; підвіщуваті кваліфікацію кадрів - что приведе до Підвищення продуктивності праці - до Збільшення обсягів валової продукції; на сучасности етапі важлівім напрямком Поліпшення стану основних засобів - приватизація власності за и запровадження внутрішньогосподарського комерційного розрахунку на підпріємствах. [7]

  Подалі Збільшення основних ФОНДІВ у сільському господарстві спріятіме підвіщенню продуктивності праці на Основі Підвищення уровня механізації виробничих процесів,! Застосування КОМПЛЕКСНОЇ механізації и использование ЗАСОБІВ автоматизації при впровадженні систем машин з скроню техніко-економічнімі Показники, что відповідають умів Нашої зони.

  Технічне переозброєння сільського господарства має поєднуватіся, як уже позначають, з найбільш прогресивних формами и методами организации праці и виробництва, а такоже з підвіщенням культурно-технічного уровня ПРАЦІВНИКІВ. Оснащення новою технікою НЕ лишь Полеглих умови праці робітніків и знизу затрати праці на одиниць продукції, а й дасть можлівість скоротіті Терміни проведення сільськогосподарських робіт, что спріятіме підвіщенню врожайності культур та Зменшення Втрата продукції во время збирання. Ефективне использование основних виробничих ФОНДІВ, спріятіме збільшенню виробництва валової продукції за рахунок зростання урожайності та плодючості худоби.

  На результати Поліпшення стану основних виробничих ФОНДІВ вагомий Вплив ма ють несільськогосподарського призначення основні виробничі фонди. Поліпшення останніх спріятіме покращення продуктивності праці, а отже и результатів виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. [9]

  Висновки та пропозиції

  Дослідження основних виробничих ФОНДІВ показали, что їх стан и структура Досить втішна.Збільшення коштів у господарстві, постійне Збільшення чистого прибутку, наявність будь-якіх стімулів в организации праці привели до поступового зростання пітомої ваги почти всіх видів основних виробничих ФОНДІВ. За останні 3 роки, оновлення основних засобів збільшілося на 0,02 п.в., но и вибуття такоже збільшілося на 0,02 п.в. Причиною цього стало Збільшення основних засобів. І на перспективу, розрахунки показали, что Покращена стан и рух основних виробничих ФОНДІВ.

  Позитивним є ті, что фондоозброєність Зросла на 110,2% и фондозабезпеченість на 177,6%, фондовіддача - 22,3%, что свідчіть про Ефективне использование основних засобів та уровня інтенсіфікації.

  Постійне покращення стану основних виробничих ФОНДІВ, приведе в Майбутнього до можливости зростання показніків забезпеченості та фондовіддачі.

  Альо для покращення все ж таки слід застосовуваті певні заходи:

  - Встановити пропорційність у раціональному співвідношенні между окремий видами основних виробничих ФОНДІВ;

  - впроваджуваті Досягнення науково-технічного прогресу та передових господарств;

  - застосовуваті більш якіснішу техніку та оновлення технологію;

  - впровадіті матеріальні та Духовні стимули;

  - використовуват економічні та аналітичні методи для поглиблення спеціалізації.

  Слід шукати Вільні кошти для капіталовкладення в розвиток основних виробничих ФОНДІВ; розшірюваті виробничі возможности у вікорістанні основних засобів; Наявний способами досягті чистого прибутку на виробництво сільськогосподарської продукції.

  Таким чином, нужно Вже зараз взяти курс на прогресивний вдосконаленняматеріально-технічної бази.

  Список використаної літератури

  1.Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге видання, доп. и перероблений / В.Г. Андрійчук. - К .: КНЕУ, 2002. - 324с.

  2.Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібнік.-К .: Атака, 2002.-280с.

  3.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібнік.-3-е вид., Перероб и доп. - К .: Знання-Прес, 2002.-185с.

  4.Економіка сільського господарства / В.П. Мертенс, В.І. Мацібора, Л.Ф. Жигало та ін .; За ред. В.П. Мертенса.-К.: Урожай, 1995.-215с.

  5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропівного.-Від.2-ге, перероб. та доп.- К .: КНЕУ, 2001.-128с.

  6. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник. - КНЕУ. -2004. - 414 с.

  7. Попович П.Я. Економічний Аналіз діяльності суб'єктів господарювання. - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-154с.

  8.Руснак П.П. Економіка сільського господарства. Підручник. П.П. Руснак, В.В. Жібко, М.М. Рудий, А.А. Чалий .; За ред. П.П. Руснака.- К .: Урожай, 1998.-20с.

  9.Савіцька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства .: Навч. посібнік.-К .: Знання, 2004.-354с.

  10. Тарасенко Н.В. . Економічний аналіз діяльності підприємства. - 2-ге видання. - К .: алеутів, 2003. - 585 с.

  11. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Навч. посібнік.-К .: Вища школа, 1998.-185с.

  12.Фіщук О.М. Організаційно-економічні аспекти Підвищення ефектівності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва // Збірник наукових праць Луганського НАУ. Сер. Економічні науки. Вип. 14. Т.1: мат. міжнародної науково-практичної конференции, - Луганськ, 2002 - с. 218

  13. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевській, М.І. Горбаток та ін .: За ред. акад .. НАУ, проф. М.Г. Чумаченка.-2-е вид, перероб. и доп.-К .: КНЕУ, 2003.-506С.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз стану и использование основних виробничих ФОНДІВ (на прікладі підприємства ТОВ "Владана" смт. Степанівка Сумського району)

  Скачати 62.96 Kb.