Дата конвертації25.04.2017
Розмір257.53 Kb.
Типреферат

Скачати 257.53 Kb.

Аналіз та економічне обгрунтування фонду заробітної плати працівників підприємства торгівлі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Красноярський державний

ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ »

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки і планування

«Допускається до захисту»

«-----» -------------------------------- 2009 р

Зав. кафедрою --------------------------

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

На тему «Аналіз та економічне обгрунтування фонду заробітної плати працівників підприємства торгівлі»

на матеріалах ТОВ «СКІТ-2000»

виконав:

Науковий керівник:

студент IV курсу

КРАСНОЯРСК 2009

Зміст

Вступ………………………………………………………………..…...….

6

1.

Теоретичні та методичні аспекти фонду заробітної плати ...

8

1.1

Сутність оплати праці в торгівлі .............................. ... .......

8

1.2

Поняття, склад, показники і джерела формування фонду заробітної плати ................................................... .. .... .......

14

1.3

Методика аналізу фонду заробітної плати ......................... ......

19

1.4

Планування фонду заробітної плати ........................... ... ......

24

2.

Аналіз економічних передумов планування фонду заробітної плати ТОВ «СКІТ-2000» .................. ............. .........

28

2.1

Коротка організаційно-економічна характеристика торгового підприємства ............................................................. .........

28

2.2

Аналіз товарообігу, чисельності працівників і продуктивності праці .......................................... ... ...... ..

42

2.3

Аналіз динаміки, складу і структури фонду заробітної плати ....

52

2.4

Аналіз середньої заробітної плати працівників торгового підприємства і оцінка факторів її визначальних ............ ... ...... ..

56

2.5

Оцінка ефективності використання заробітної плати на торговельному підприємстві ............................................. .. ..........

59

3.

Економічне обгрунтування фонду заробітної плати ТОВ «СКІТ-2000» ............................................................. .......

63

3.1

Планування фонду заробітної плати ......................... ......... ..

63

3.2

Розробка заходів вдосконалення системи оплати праці торгового підприємства .................................................

70

Висновок .................................................................. .. ......... ..

74

Бібліографічний список…………………………………….…………….

78

Додатки ..............................................................................

81

Вступ

У ринкових умовах господарювання підприємствам надано велику свободу у використанні трудових ресурсів і визначенні форм і розмірів оплати праці співробітників. Співробітники ж, в свою чергу, досить вільно можуть вибирати підприємство, на якому їм будуть запропоновані найбільш привабливі умови, причому чи не у всіх випадках на першому місці при прийнятті ними рішення про працевлаштування буде стояти розмір оплати праці.

Оплата праці - це виражена в грошовій формі частка праці співробітника, вкладеного їм при створенні продукції підприємства. Ця частка виплачується співробітнику, і він одноосібно розпоряджається цими коштами.

Заробітна плата всіх працівників підприємства у сумі дає показник ФЗП (фонду заробітної плати), який займає чималу частку у витратах підприємства. Залежно від галузевої приналежності, індивідуальних особливостей діяльності підприємства і політики керівництва в області виплат співробітникам частка витрат на ФЗП може коливатися від декількох відсотків до половини загальної суми витрат підприємства. Це чимала величина, тому аналіз цієї статті витрат підприємства так важливий.

Таким чином, з огляду на актуальність теми, метою написання бакалаврської роботи є аналіз та економічне обгрунтування фонду заробітної плати працівників підприємства торгівлі. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

- вивчити теоретичні основи фонду заробітної плати;

- дати організаційно економічну характеристику підприємства;

- провести аналіз фонду заробітної плати на даному підприємстві;

-спланіровать фонд заробітної плати на 2009 рік.

Предметом дослідження є фонд заробітної плати.

Об'єктом дослідження в роботі служить підприємство торгівлі ТОВ «СКІТ- 2000», що здійснюється свою діяльність в г.Красноярска і реалізує будівельні та оздоблювальні матеріали.

Теоретичною основою написання даної бакалаврської роботи послужили роботи різних економістів по досліджуваному питанню; законодавство РФ і її структур; офіційні інструктивно-методичні матеріали; публікації в періодичної преси, дані Інтернету, а також матеріали власних досліджень.

Методологічною основою написання бакалаврської роботи є використання в процесі дослідження таких методів: методу абсолютних і відносних величин, методу порівняння, методу ланцюгових підстановок, методу абсолютних різниць та інших.

Бакалаврська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 81 сторінка.

 1. Теоретичні та методичні аспекти фонду заробітної плати.

  1. Сутність оплати праці в торгівлі.

За свою роботу, вироблену продукцію, продані товари або надані послуги працівник отримує заробітну плату. Це плата працівнику за результат праці, який в разі визнання його суспільством може принести власнику капіталу прибуток.

Як економічне явище заробітна плата виникла на тому етапі розвитку товарного виробництва, коли виник промисловий капітал і в суспільстві з'явилися наймані працівники, з одного боку, і підприємці, з іншого. [22]

Відмінною рисою заробітної плати як категорії капіталістичного товарного виробництва є те, що вона відображає відносини, в основі яких лежить товарний характер робочої сили, т.е. продаж працівником на ринку праці своєї робочої сили. Під робочою силою розуміється сукупність розумових і фізичних здібностей працівника, тобто його здатність до праці.

Робоча сила існує в суспільстві завжди. Але товаром вона стає лише за певних умов, до яких відносяться:

 • відчуження працівників від засобів виробництва і продуктів своєї праці (тобто концентрація їх у власності підприємця);

 • юридична свобода працівника як громадянина суспільства;

- неможливість існування без надання на певний термін своєї робочої сили шляхом продажу її підприємцю. [22]

Як будь-який товар, робоча сила має дві притаманними йому властивостями - корисністю і ціною.

Корисність (споживна вартість) робочої сили полягає в тому, що вона в процесі функціонування може:

а) переносити на реалізований товар вартість спожитих в процесі праці матеріальних благ і послуг;

б) додавати до результату праці нову вартість, як необхідну для свого власного відтворення, так і додаткову, що привласнюється підприємцем.

Ціна робочої сили визначає собою виражену в грошовій формі компенсацію, яку працівник отримує від роботодавця за надання на певний термін своєї робочої сили. Вона визначається вартістю життєвих засобів, необхідних працівникові для відновлення здатності до праці і утримання сім'ї. До складу життєвих засобів (вартості робочої сили) включаються:

 • витрати на придбання товарів і послуг, які задовольняють фізіологічні потреби людини в їжі, одязі, житлі;

 • витрати на задоволення духовних запитів;

 • витрати на утримання членів сім'ї працівника;

 • витрати на освіту працівника, медичне обслуговування, підвищення професійного рівня (чим вища кваліфікація, тим більше вартість його робочої сили);

- витрати на зростання потреб працівників та членів їх сімей в нові товари і послуги та ін. [22]

На ринку праці відбувається продаж робочої сили з встановленням «ставки заробітної плати», об'єктивною основою якої і є вартість робочої сили. Вона залежить від співвідношення попиту на працю і її пропозиції, вартості відтворення робочої сили, граничної продуктивності праці, діяльності профспілок та організацій роботодавців, державного регулювання мінімальної ціни праці та інших факторів [22]

На підприємстві відбувається споживання робочої сили і оплата цього споживання відповідно до ставки заробітної плати і виконану працівником роботою. В результаті цього споживання формується заробітна плата працівників, тобто сума грошових коштів, яку працівник отримує за виконану роботу. Таким чином, проданої робочій силі відповідає термін «ставка заробітної плати», а використаної, спожитої на підприємстві - термін «заробітна плата».

Заробітна плата конкретних працівників обумовлюється не тільки ринковою ціною робочої сили, а й її якісними характеристиками, результатами і умовами роботи. Заробітна плата виступає модифікацією ціни робочої сили, її основною формою. Ціна робочої сили виражається не тільки у формі заробітної плати. Вона включає і соціальні виплати на рівні підприємства, оскільки останні є елементом вартості робочої сили, витрат на її утримання і розвиток.

В даний час немає однозначної, а тим більше стандартного визначення заробітної плати як економічної категорії. Найбільш часто вживані поняття заробітної плати, що склалися на ринку праці:

Заробітна плата - це ціна праці, що змінюється під впливом ринкових факторів - попиту і пропозиції [33]

Заробітна плата є грошовий вираз вартості товару «робоча сила», величина якого визначається умовами виробництва і ринковими факторами - попитом і пропозицією [33].

Заробітна плата - це грошовий вираз вартості товару «робоча сила» або перетворена форма вартості товару «робоча сила» Заробітна плата як форма ціни робочої сили - це основна частина фонду життєвих коштів працівників, що розподіляється між ними відповідно до кількості і якості витраченої праці, реальним внеском і залежить від кінцевих результатів роботи підприємства.

Заробітна плата є перетворена форма вартості і ціни робочої сили. [33]

Заробітна плата являє собою ціну робочої сили на ринку праці.

У статті 129 Трудового кодексу РФ (далі - ТК РФ) визначення таких понять, як «заробітна плата» трактується наступним чином.

Заробітна плата - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру.

Для найманого працівника заробітна плата є платою і винагородою за результат праці, що визначає її призначення (функції). Заробітна плата в суспільстві виконує п'ять основних функцій: відтворювальна, стимулююча, облікова, регулююча і соціальна.

Відтворювальна функція. Вона визначає рівень оплати праці, необхідний для задоволення основних життєвих потреб працівника і його сім'ї. У ній реалізується економічний закон узвишшя потреб. Розмір заробітної плати повинен бути достатнім для використання її працівником на відновлення енерговитрат свого організму і збільшення потенціалу своєї працездатності. [33]

Стимулююча (мотиваційна) функція. Її суть полягає у встановленні кількісної залежності між розмірами оплати і кількістю, якістю та результатом праці торгових працівників. Реалізується стимулююча функція за допомогою об'єднання норм праці (норма вироблення, норма часу і т.д.) і норм оплати (тарифних ставок, розцінок і т.п.) в конкретні системи заробітної плати. При цьому системи заробітної плати, базуючись на нормах праці та норми оплати, забезпечують зміна рівня оплати праці в залежності від індивідуальних та колективних результатів праці працівників. Вона грає головну роль в інтенсивному використанні живого праці, спрямовує його на реалізацію цілей управління. [33]

Так як саме заробітна плата пропорційно пов'язана з безпосередньо витраченим працею, то її стимулюючий вплив на розвиток підприємства є визначальним. Вміле використання стимулюючої функції перетворює заробітну плату в один з найважливіших важелів підвищення результативності роботи і економічного зростання.

Облікова функція. Вона характеризує міру участі живої праці в процесі утворення ціни товару, його частку в сукупних витратах, пов'язаних з реалізацією товарів і послуг. [33]

Регулююча функція. З одного боку, будучи одним з найважливіших елементів грошових доходів населення, а через нього і активно впливає на обсяг, структуру і динаміку виробництва і в значній мірі на інвестиційну політику. З іншого боку, виступаючи як, складова частина витрат роботодавця на робочу силу, заробітна плата впливає на попит і пропозицію робочої сили на ринку праці. [33]

Соціальна функція. Суть її полягає в тому, що заробітна плата повинна забезпечувати мінімально достатні умови і рівень життя працівників та їхніх сімей.

Кожна функція як частина єдиного цілого - заробітної плати, не тільки передбачає існування інших частин, а й містить у собі їх елементи. Наприклад, такі функції, як облікова, відтворювальна, стимулююча, одночасно грають соціальну роль. У свою чергу, в відтворювальної функції реалізуються стимулююча та облікова функції заробітної плати.

Необхідно відзначити, що в даний час в Росії жодна з функцій не реалізується повною мірою, і в цьому сенсі можна говорити про невиконання заробітною платою своєї ролі як економічної категорії - ціни робочої сили. Це пов'язано, перш за все, з нерозвиненістю російського ринку праці.

Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату.

Номінальна з аработная плата - це сума грошових виплат, нарахованих працівнику за роботу. [22]

Реальна заробітна плата - це сукупність матеріальних благ і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату при даному рівні цін на товари і тарифів на послуги. Показник реальної заробітної плати за певний період часу (J р) розраховується як індекс, рівний приватному від ділення індексу номінальної заробітної плати (J н) на індекс споживчих цін:

(1.1)

Розмір реальної заробітної плати відображає фактичну купівельну спроможність номінальної (грошової) заробітної плати і є одним з основних показників рівня життя працівників.

У структурі заробітної плати виділяють постійну (тарифну або гарантовану) і змінну частини.

Постійна частина - основний елемент заробітної плати - надає відносно стійке вплив на розмір заробітної плати найманого працівника і виражається тарифними ставками і посадовими окладами.

Розмір постійної частини заробітної плати встановлюється з урахуванням кваліфікації працівників, складності виконуваних ними робіт, умов праці. [22]

Змінна частина заробітної плати відображає відмінності в індивідуальних результатах трудової діяльності і виступає в формі премій та інших надбавок до основної частини заробітної плати.

Розрізняють основну і додаткову оплату праці. [21]

Основна заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час або фактично виконану роботу. До її складу включають:

 • виплати за відпрацьований час, за кількість і якість виконаних робіт при погодинній, відрядній і прогресивної оплати;

 • доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за понаднормові роботи, за роботу в нічний час та у святкові дні та ін .;

 • оплату простоїв не з вини працівника;

 • премії та ін.

Додаткова заробітна плата включає виплати за

невідпрацьований час, передбачені законодавством про працю та колективними договорами:

 • оплату часу відпусток;

 • оплату часу виконання державних і громадських обов'язків;

 • оплату перерв у роботі матерів-годувальниць;

- оплату пільгових годин підлітків тощо. [22]

В даний час загальні умови оплати праці визначаються Трудовим Кодексом Російської Федерації і жорстко не регламентуються. Торговим підприємствам надано можливість самостійно вирішувати питання оплати праці, а також інших видів доходів працівників. Державою встановлено лише механізм соціального захисту. Законодавчо регламентуються розміри мінімальної заробітної плати та мінімальні розміри компенсаційних доплат (за умови праці, що відхиляються від нормальних, за роботу в нічний час, за понаднормову роботу, за роботу в святкові дні і т.д.).

1.2 Поняття, склад, показники і джерела формування фонду заробітної плати.

Фонд заробітної плати являє собою суму всіх витрат підприємства на оплату праці як в грошовій, так і в натуральній формах, незалежно від джерел фінансування виплат. [28]

Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій формі, не може перевищувати 20 відсотків від нарахованої місячної заробітної плати (ст. 131 ТК РФ).

Фонд заробітної плати, який використовується в статистиці праці, визначається незалежно від джерел виплати грошових сум. І в цьому його відмінність від «Фонду оплати праці», до складу якого включаються виплати працюючим на підприємстві торгівлі, відшкодовуються витратами обігу і включаються за статтею 2 «Витрати на оплату праці». До складу фонду заробітної плати в статистиці праці включаються нараховані підприємствами, організаціями суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьоване і невідпрацьований час, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, що стимулюють доплати і надбавки, премії, одноразові заохочувальні виплати, а також оплата харчування і проживання, що має систематичний характер [33]

Основним елементом фонду заробітної плати, що виплачується в грошовій формі, є оплата праці за відпрацьований час. Вона включає:

 • заробітну плату за тарифними ставками і окладами;

 • заробітну плату за відрядними розцінками, у відсотках від товарообігу, в частках від прибутку і т.п .;

 • премії і винагороди;

 • стимулюючі надбавки і доплати (за професійну майстерність, за високі досягнення у праці і т.д.);

 • компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці (за роботу в нічний час і т.д.). [28]

До виплат за невідпрацьований час відносять:

- оплату щорічних і додаткових відпусток;

 • оплату навчальних відпусток;

 • оплату пільгових годин підлітків, інвалідів I і II груп;

 • оплату за період підвищення кваліфікації, перепідготовки або навчання другим професіям;

 • оплату простоїв не з вини працівника;

 • оплату за час вимушеного прогулу і т.д.

До складу одноразових заохочувальних та інших виплат включаються разові премії незалежно від джерел виплати, матеріальна допомога працівникам, грошова компенсація за невикористану відпустку, вартість безкоштовно видаються працівникам у якості заохочення акцій і т.д. [28]

Відносно невеликий, але самостійний елемент загального фонду заробітної плати - оплата харчування і проживання (що має систематичний характер). У ньому відсутня безпосередній зв'язок заробітної плати з результатами роботи, хоча будь-яка адміністрація підприємства, включаючи такі виплати до заробітної плати, розраховує з їх допомогою впливати на персонал в потрібному напрямку.

Останнім елементом, що формує фонд заробітної плати підприємства, є оплата праці осіб несписочного складу.

На підприємствах торгівлі здійснюються виплати соціального характеру і витрати, що не враховуються у фонді заробітної плати. [33]

До виплат соціального характеру відносяться доплати до пенсій працюючим пенсіонерам; одноразову допомогу при виході на пенсію; оплата путівок працівникам і членам їх сімей на лікування, відпочинок, екскурсії, подорожі; відшкодування плати батьків за дітей в дошкільних установах; вихідна допомога при припиненні трудового договору; компенсація та інші виплати жінкам, які перебували в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною; оплата вартості проїзних документів до місця роботи і назад; матеріальна допомога, надана окремим працівникам за сімейними обставинами, на медикаменти, поховання тощо [33]

За своїм економічним змістом виплати соціального характеру відображають витрати роботодавця і, відповідно, доходи найманих працівників крім заробітної плати в зв'язку з тим, що останні здійснюють свою трудову діяльність на даному підприємстві.

Не включаються до складу фонду заробітної плати і не відносяться до виплат соціального характеру такі витрати підприємства:

 • єдиний соціальний податок (внесок);

 • посібники та інші виплати за рахунок коштів державних соціальних позабюджетних фондів, зокрема, допомоги по тимчасовій

 • непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною та ін .;

 • доходи по акціях і інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за пайовою паях і т.д.);

 • компенсації працівникам матеріальних витрат за використання особистих автомобілів у службових цілях;

 • виплати непрацюючим пенсіонерам;

 • витрати на відрядження;

 • представницькі витрати;

 • виплати за договорами особистого, майнового та іншого страхування і т.д. [28]

Фонд заробітної плати характеризується системою наступних показників:

 1. Абсолютна сума фонду заробітної плати. Відображає обсяг всіх витрат підприємства торгівлі на оплату праці як в грошовій, так і в негрошовій формі, незалежно від джерел виплат за певний період. Цей показник застосовується при оцінці загальної величини фонду заробітної плати в цілому по підприємству і по окремих структурних підрозділах (якщо є інформація).

Поряд з абсолютною величиною фонду заробітної плати при аналізі, плануванні, оцінці ефективності виплат по заробітній платі застосовують відносні показники (рівень і структура фонду заробітної плати).[28]

 1. Рівень фонду заробітної плати. Розраховується загальний по підприємству і по окремих структурних підрозділах. З його допомогою витрати по заробітній платі порівнюються з результатами діяльності підприємств. Являє собою процентне співвідношення суми фонду заробітної плати до обсягу товарообігу і визначається за формулою:

(1.2)

де У ФЗП - рівень фонду заробітної плати,%; ФЗП - фонд заробітної плати, тис. Руб.

Рівень фонду заробітної плати є одним з найважливіших якісних показників, що характеризують діяльність підприємства торгівлі. За цим показником судять, з одного боку, про величину фонду заробітної плати на одиницю товарообігу (на 1 руб., 100 руб. І т.д.), з іншого - про частку фонду заробітної плати в роздрібній ціні товару.

 1. Структура фонду заробітної плати. Показує частку окремих елементів фонду заробітної плати в його загальній сумі і використовується для виявлення закономірностей розвитку окремих видів виплат по заробітній платі та їх впливу на формування загального фонду заробітної плати. [28]

Джерелами коштів для виплати заробітної плати є (рис. 1):

 • кошти на оплату праці, що включаються у витрати обігу за статтею «Витрати на оплату праці»;

 • фінансовий результат (інші витрати);

 • прибуток нерозподілений і (або) чиста.

Мал. 1.1 Джерела відшкодування фонду заробітної плати

Заробітна плата оперативних і допоміжних працівників, зайнятих в процесі виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), працівників, зайнятих в процесі продажу готової продукції, товарів (робіт, послуг), управлінського персоналу, фахівців та інших службовців включається до складу витрат по звичайних видах діяльності (витрати обігу).

Заробітна плата включається до складу інших витрат, якщо вона нараховується працівникам, зайнятим в процесі отримання інших доходів,

наприклад, заробітна плата працівникам, які займаються здачею майна підприємства в оренду (якщо здача майна в оренду не є для підприємства звичайним видом діяльності). Заробітна плата включається також до складу інших витрат працівників, які ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій і т.д.

За рішенням загальних зборів учасників (засновників) або акціонерів заробітна плата тих чи інших підрозділів підприємства торгівлі може виплачуватися за рахунок нерозподіленого прибутку. Таке рішення оформляється на підставі протоколу загальних зборів учасників (засновників) або акціонерів організації (підприємства). У рішенні має бути зазначено, що частина нерозподіленого прибутку спрямовується на виплату заробітної плати. Використання нерозподіленого прибутку на виплату премій без згоди учасників або акціонерів організації не допускається.

Учасники або акціонери можуть вирішити направити чистий прибуток на виплату заробітної плати працівникам будь-яких підрозділів торгового підприємства (наприклад, працівникам торгово-оперативного і допоміжного персоналу). У цьому випадку заробітна плата виплачується за рахунок чистого прибутку незалежно від того, є витрати на виплату заробітної плати витратами по звичайних видах діяльності чи ні.

При розрахунку всіх доходів на одного працівника використовують узагальнені дані, що включають фонд заробітної плати і всі виплати соціального характеру, незалежно від джерел виплат грошових сум.

1.3 Методика аналізу фонду заробітної плати.

В основі оцінки ефективності праці лежить зіставлення результатів праці з трудовими затратами. Аналіз ефективності використання праці будується на зіставленні індексів зміни результативного показника, в якості якого розглядається обсяг товарообігу або прибутку, і індексів зміни трудових витрат - часу роботи, чисельності торгового персоналу.

Основними завданнями аналізу фонду заробітної плати є:

 • вивчення складу, структури і динаміки фонду заробітної плати;

 • виявлення змін показників, що відбулися за звітний період;

 • виявлення причин, що викликали відхилення фактичних показників від планових і минулого року;

 • виявлення чинників, які вплинули на фонд заробітної плати;

 • розрахунок розмірів впливу кожного з факторів;

 • оцінка ефективності використання фонду заробітної плати.

Джерелами вихідної інформації для аналізу фонду заробітної плати є:

 • дані бухгалтерського і оперативного обліку;

 • дані статистичної звітності;

 • штатний розклад торгового підприємства;

 • табелі обліку робочого часу;

 • тарифна сітка, норми виробітку тощо.

Витрати на оплату праці займають в загальній величині витрат обігу значну питому вагу, в зв'язку з цим підвищується і значення їх аналізу.

Для аналізу фонду заробітної плати використовують: оборот роздрібної торгівлі, середньооблікова чисельність працівників, продуктивність праці, середню заробітну плату.

У процесі аналізу визначають абсолютну і відносну економію (перевитрата) фонду заробітної плати.

Абсолютну економію (перевитрата) фонду заробітної плати визначають як різницю між фактичною і плановою (або минулого року) сумою фонду заробітної плати. [28]

Відносна економія (або перевитрата) фонду заробітної плати (Еотн) розраховується наступним чином:

(1.3)

де ФЗП 0, ФЗП 1 - фонд заробітної плати в базисному і звітному періоді, тис. Руб .;

ТР (Р) - темп зростання обсягу товарообігу,%.

Для вивчення причин, що вплинули на зміну абсолютної суми фонду заробітної плати, використовується формула розрахунку (двухфакторная модель):

(1.4)

Розмір фонду заробітної плати знаходиться в прямій залежності від чисельності працівників і середньої заробітної плати. Вплив цих факторів можна визначити методом абсолютних різниць.

Для визначення розміру економії (перевитрати) фонду заробітної плати за рахунок зміни чисельності працівників ( ФЗП Ч) середня заробітна плата минулого року множиться на різницю між фактичною і чисельністю минулого року 1 і Ч 0):

(1.5)

Економія (перевитрата) фонду заробітної плати за рахунок зміни середньої заробітної плати в порівнянні з рівнем минулого року ( ) Може бути визначена шляхом множення фактичної чисельності працівників звітного року на різницю між фактичною і рівнем минулого року середньою заробітною платою:

. (1.6)

Або як різниця між загальною економією (перевитратою) ( ФЗП) і економією (перевитратою) за рахунок зміни чисельності працівників ( ФЗП Ч):

(1.7)

Вищеназвану формулу можна перетворити ( ), Замінивши чисельність працівників рівнозначної їй величиною

, (1.8)

де В - виробіток на одного працівника, тис. руб. / чол.

Після перетворень формула прийме наступний вигляд:

. (1.9)

Потім можна визначити кількісний вплив на фонд заробітної плати змін товарообігу, продуктивності праці і середньої заробітної плати. Вплив цих факторів можна визначити методом ланцюгової підстановки.

(1.10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)

Якщо на підприємстві торгівлі застосовується кілька систем оплати праці, то доцільно фонд заробітної плати розділити на дві частини: що залежить від товарообігу (змінну) і незалежну (постійну). Тоді факторна модель для розрахунку впливу товарообігу на фонд заробітної плати набуде вигляду:

(1.14)

де Уфзп пров - рівень змінної частини фонду заробітної плати,%;

ФЗП пост - абсолютна сума постійної частини заробітної плати, тис. Руб.

Основними факторами, що впливають на економію (перевитрата) заробітної плати є продуктивність праці і середня заробітна плата (співвідношення темпів зміни цих величин). Перевищення темпів зростання виробітку над темпами середньої заробітної плати забезпечує економію фонду заробітної плати, і навпаки.

Розрахунок впливу цих факторів здійснюється за формулою:

(1.15)

де У ФЗП - зміна рівня фонду заробітної плати,%;

ТП в - темп приросту продуктивності праці,%;

- темп приросту середньої заробітної плати,%;

Уфзп 0 - рівень фонду заробітної плати базисного періоду,%.

На наступному етапі необхідно виконати аналіз фонду заробітної плати за складом і структурі. При виконанні аналізу до складу фонду заробітної плати в грошовій формі включають:

 • заробітну плату за тарифними ставками, окладами і відрядними розцінками;

 • виплати компенсаційного характеру;

 • виплати стимулюючого характеру;

 • оплату за невідпрацьований час;

 • грошові компенсації;

 • інші виплати;

 • виплати по районних коефіцієнтах і процентним надбавок.

На заключному етапі аналізують фонд заробітної плати за джерелами відшкодування (витрати обігу, інші витрати, прибуток підприємства).

1.4 Планування фонду заробітної плати.

Після визначення потреби в торгових працівників окремих категорій на планований період і відбору персоналу приступають до планування фонду заробітної плати. [33]

Вихідними передумовами планування фонду заробітної плати є:

 1. матеріали аналізу фонду заробітної плати за звітний (поточний) рік;

 2. чисельність працівників на планований період;

 3. прийняті форми і системи оплати праці на торговельному підприємстві;

 4. положення про преміювання працівників за основні результати торговельної діяльності та виплати винагород за підсумками річної роботи;

 5. законодавчі та нормативні акти Російської Федерації з питань праці та її оплати. [33]

Планування фонду заробітної плати може здійснюватися різними методами. Основні з них такі:

 1. метод прямого рахунку (на основі штатного розкладу);

 2. на основі дотримання оптимального співвідношення між темпами приросту товарообігу (або продуктивності праці) і фонду заробітної плати (або середньої заробітної плати);

 3. економіко-математичне моделювання;

 4. розрахунково-аналітичний метод. [7]

Розглянемо більш докладно метод на основі дотримання оптимального співвідношення між темпами приросту товарообігу (або продуктивності праці) і фонду заробітної плати (або середньої заробітної плати).

При ефективному використанні фонду заробітної плати темпи зростання продуктивності праці (товарообігу) повинні випереджати темпи зростання середньорічної заробітної плати (фонду заробітної плати) на 20-30%.

Таким чином, існує «золоте правило», що на 1% приросту продуктивності праці (товарообігу) в порівнянних цінах, приріст середньорічної заробітної плати одного працівника (фонду заробітної плати) повинен бути не більше 0,7-0,8%. [7]

Фонд заробітної плати на планований рік (ФЗП пл) визначається за формулою:

ФЗП пл = ФЗП 1 * К рз * I рср.з / п, (1.16)

Або якщо чисельність працівників планованого і звітного року змінюється, то фонд заробітної плати планованого року розраховується:

(1.17)

(1.18)

Де ФЗП 1 - фонд заробітної плати звітного року, тис.руб .;

До рз - коефіцієнт зростання фонду заробітної плати в планованому році за результати діяльності;

I р ср.ЗП - індекс зростання середньої заробітної плати планованого року з урахуванням інфляції;

срЗП пл - середньорічна заробітна плата одного працівника в планованому році, тис.руб .;

СРЧ пл - планована середньооблікова чисельність працівників, чол.

Коефіцієнт зростання середньорічної заробітної плати одного працівника (фонду заробітної плати) планованого року (К рзп) визначають за формулою:

(1.19)

ТЗП - темп приросту середньорічної заробітної плати одного працівника (фонду заробітної плати) в планованому році,%

Темп приросту середньорічної заробітної плати одного працівника (фонду заробітної плати) в планованому році розраховується за формулою:

(1.20)

де Тпр пункту (то) - темп приросту продуктивності праці (товарообігу) в планованому році,%.

Розрахунково-аналітичний метод.

На основі аналізу досягнута величина фонду заробітної плати у відсотках до товарообігу прийнятого за базу, та індексу його зміни в плановому періоді розраховується сума фонду заробітної плати:

(1.21)

де У ФЗПбаз - базовий рівень фонду заробітної плати, розрахований на основі аналізу за попередній період (за методом ковзної середньої або середньої арифметичної),% [7]

Фонд заробітної плати на майбутній рік необхідно пов'язати з основними показниками господарської діяльністю торгово підприємства (товарообороту, різні види прибутку, витрати обігу євро і ін.).

Далі складається план з праці і заробітної плати торгового підприємства, розраховують коефіцієнт середньої заробітної плати (річний або середньомісячний), коефіцієнт співвідношення темпів приросту продуктивності праці і середньорічної заробітної плати працівників, причому перші, як зазначалося раніше, повинні випереджати останні.

Далі, у другому розділі проаналізуємо економічні передумови планування фонду заробітної плати торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000».

 1. Аналіз економічних передумов планування фонду заробітної плати ТОВ «СКІТ-2000».

  1. Коротка організаційно-економічна характеристика торгового підприємства.

Торговельне підприємство ТОВ «СКІТ - 2000» здійснює свою торгово-господарську діяльність на споживчому ринку м Красноярська і за своєю організаційно - правовій формі є товариством з обмеженою відповідальністю. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп. Права юридичної особи товариство придбало з моменту державної реєстрації 25.09.96 року як новостворене підприємство з перереєстрацією від 04.04.2000 року.

Основним видом діяльності ТОВ «СКІТ - 2000» є оптово - роздрібна торгівля будівельними та оздоблювальними матеріалами, здійснювана через магазини загальною площею 1342,3 кв.м. Товариство здійснює свою діяльність з метою задоволення потреб фізичних і юридичних осіб в продукції на основі отримання прибутку з подальшим ефективним її використанням для економічного і соціального розвитку Товариства. Години роботи даного підприємства з 10 години до 20:00. Чистий прибуток Товариства використовується на відшкодування матеріальних витрат, здійснення обов'язкових платежів і відрахувань (сплату податків, оплату праці працівників і т. Д.).

Суспільство для досягнення цілей своєї діяльності вправі від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді; реалізувати товари за цінами, встановлені самостійно; бути учасником будь-яких господарських товариств і товариств; користуватися кредитами в рублях і в іноземній валюті.

Трудові відносини регулюються трудовим договором. Працівники підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню.

Управління поточною фінансово - господарською діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавцем - директором підприємства.

Чистий прибуток Товариства, що утворюється відповідно до встановленого порядку після сплати податків, передбачених законодавством, інших обов'язкових платежів і відрахувань до резервного фонду і інші наявні фонди, підлягає розподілу між учасниками за підсумками роботи за рік пропорційно часткам учасників у статутному капіталі Товариства.

Для здійснення своєї діяльності дане підприємство застосовує лінійно - функціональну структуру управління (рис.2).


I рівень

II рівень

Малюнок 2.1 Організаційна структура торгового підприємства ТОВ «СКІТ - 2000»

Як видно на малюнку 2.1, ТОВ «СКІТ - 2000» має лінійно - функціональну організаційну структуру, при якій чітко виражений поділ праці і спеціалізація. Переваги даного типу структури полягає в наступному:

- єдність і чіткість розпоряджень;

- узгодженість дій і чітка система взаємозв'язків між директором і підлеглими;

- оперативність у прийнятті управлінських рішень;

- ясно виражена відповідальність.

Основними недоліками організаційної структури торгового підприємства ТОВ «СКІТ - 2000» виступають:

- високі вимоги до директора. Який повинен мати різнобічні знання і досвід роботи з усіх функцій управління і сфер діяльності;

- величезний потік інформації зосереджений у директора;

- утруднена координація дій.

На підставі посадових інструкцій ТОВ «СКІТ - 2000» розглянемо повноваження і обов'язки окремих працівників.

Директор керує діяльністю підприємства, контролює виконання встановлених планів і завдань, раціонально поєднує економічні та адміністративні методи керівництва, використовує моральні і матеріальні стимули до праці, займається організацією розробки плану економічного і соціального розвитку підприємства, організаційно-технічних заходів по його виконанню. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, дотримання правил торгівлі, режиму, умов оплати праці та витрачання фонду заробітної плати.

Внутрішній контроль здійснює головний бухгалтер, він несе відповідальність перед директором за достовірний облік, своєчасне надання звітності до відповідних органів. Головний бухгалтер організовує роботу і взаємини з іншими підприємствами.

Головний бухгалтер забезпечує на підприємстві:

 • наскрізний облік усіх господарських операцій, здійснюваних підприємством по наявності і руху матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

 • грамотно застосовує на практиці затверджені нормативні
  документи;

 • займається обробкою товарних і касових звітів в
  встановлені терміни;

 • контролює дотримання ліміту грошових коштів в касі
  магазина;

 • обробляє документи за результатами інвентаризації товарно
  матеріальних цінностей;

 • складає графік проведення інвентаризації і контролює його
  виконання.

Бухгалтер:

 • веде розрахунки з оплати праці відповідно до нормативних
  документами;

 • розраховує і своєчасно перераховує податки, становить
  квартальні та річні звіти, здійснює операції з прийому, обліку,
  видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим
  дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.

Товарознавець зобов'язаний:

 • забезпечити наявність на підприємстві торгових запасів і вживати заходів до розширення асортименту товарів;

 • вживати заходів до своєчасного завезення товарів,
  вдосконалення централізованої доставки товарів зі складів
  постачальників;

 • своєчасно надавати постачальникам заявки на товари, що не
  допускаючи перебоїв в торгівлі;

 • приймає товар за кількістю і якістю.

Продавці:

- підготовка товарів до продажу;

- викладка товарів;

- обслуговування покупців;

- надання необхідних консультацій;

- здійснення розрахунково-касових операцій.

Допоміжний персонал:

- забезпечує обслуговування основного персоналу;

- здійснює розвантаження товарів;

- підтримує магазин в належному санітарно-технічному
стані.

Таким чином, структура управління ТОВ «СКІТ - 2000» являє собою упорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких відносинах і забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого.

Кадрова діяльність торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000»
Вона охоплює такі процеси, як взаємодія менеджерів і робітників; найм, навчання і просування кадрів; оцінка результатів праці і стимулювання; створення і підтримка відносин між працівниками і т.п.
Можна в цілому сказати, що персонал достатньо кваліфікований. Вищу освіту мають більшість співробітників, в т.ч. і АУП .; Заробітна плата досить висока.

Організаційна діяльність торгового підприємства включає в себе: комунікаційні процеси; організаційні структури; норми, правила, процедури; розподіл прав і відповідальності; ієрархію підпорядкування. На даному підприємстві діє лінійно-функціональна структура управління. За допомогою опитування було проведено аналіз проблем структурного характеру. Було опитано 9 респондентів (Додаток А). За підсумками можна виділити наступні проблеми:

-перегрузка працівників з-за того, що вони виконують роботи, які слід було б виконувати іншим;
- занадто багато канцелярської роботи;
-недостатньо швидка новаторська реакція на зміну обставин.
Маркетингова діяльність підприємства.
Ця діяльність охоплює всі ті процеси, які пов'язані з реалізацією продукції. Це стратегія продукту, стратегія ціноутворення; стратегія просування продукту на ринку; вибір ринків збуту і систем розподілу.
На даному підприємстві:
- грамотна рекламна політика. Добре розвинена зовнішня реклама і реклама по місцевому телебаченню;
- ціни на товари середні порівняно з конкурентами, дотримується співвідношення ціна - якість;
- широкий асортимент, який поповнюється новою продукцією.

Фінансова діяльність.

Включає процеси, пов'язані з рухом грошових коштів в організації. Можна сказати, то дане підприємство є прибутковим (в 2007 році чистий прибуток збільшується), хоча рентабельність кінцевої діяльності невисока.

Внутрішнє середовище як би повністю пронизує організаційної культурою, яка так само, як перераховані вище зрізи, повинна піддаватися самому серйозному вивченню в процесі аналізу внутрішнього середовища організації. Для визначення типу організаційної культури також будемо використовувати анкету (Додаток Б) .Ітогі такі:

 • культура влади (1) - 38,

 • культура ролі (2) - 59,

 • культура завдання (3) - 33,

 • культура особистості (4) - 21.

Виходячи з результатів аналізу культури на ТОВ «Імпульс» переважає культура ролі. На культуру впливають такі чинники:

  1. історія і власність;

  2. розмір;

  3. технологія;

  4. люди, що визначають культуру;

  5. цілі і завдання;

  6. оточення.

Культура сформувалася з урахуванням історії фірми: вона працює на ринку порівняно недавно, і в цей період відбувалося активне розвиток фірми, розширення, відкриття філій, формування іміджу.

Культура ролі більше підходить менеджерам, які люблять безпеку і передбачуваність, які хочуть досягти мети, виконуючи роль, а не роблячи видатний особистий внесок, і тим, яких цікавить можливість кваліфіковано застосовувати прийняту методологію, а не остаточний результат. Під впливом часу культура може зазнавати зміни.

На основі бухгалтерської звітності проведемо аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства торгівлі ТОВ «СКІТ - 2000» (дод. В, Г, табл. 2.1)

Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників діяльності торгового підприємства за 2007 - 2008 рр.

показники

Од. вим.

2007 р

2008 р

Відхилення (+ ;-)

Звітний рік у% до минулого року

А

Б

1

2

3

4

1.Товарооборот

в т.ч.:

тис. руб.

569443

1059032

489589

185,98

2.оптовий товарообіг

тис. руб.

170832,90

317709,6

146876,7

185,98

3.рознічний товарообіг

тис. руб.

398610,1

741322,4

342712,3

185,98

4. Торгова площа

м 2

902,8

902,8

-

100,00

5.Товарооборот

на 1 м 2 торгової площі

тис. руб. / м 2

630,75

1173,05

+542,3

185,98

Продовження таблиці 2.1

А

Б

1

2

3

4

6.Среднеспісочная чисельність працівників, всього

чол.

136

174

+38

127,94

- в т.ч. працівників торгово-оператив-ного персоналу

чол.

63

82

+19

130,16

7.Проізводітельность праці одного середньооблікового працівника, всього

тис. руб./

чол.

4187,08

6086,39

+1899,31

145,36

- в т.ч. одного працівника торгово-оперативного персоналу

тис. руб./

чол.

9038,78

12915,02

+3876,24

142,88

8.Фонд заробітної плати

- сума

тис. руб.

4141,31

14397,07

+10256,76

347,73

- рівень

%

0,73

1,36

+0,63

-

9.Среднегодовая заробітна плата одного працівника

тис. руб.

30,44

82,74

+52,3

271,81

10.Среднегодовая вартість основних фондів

тис. руб

5436

8649,5

+3213,5

159,11

11. Фондовіддача

руб. / 1 руб.

104,75

122,44

+17,69

116,89

12.Фондоемкость

руб. / Руб.

0,009

0,008

-0,001

88,89

13.Фондовооружен-ність праці одного працівника

тис. руб./

чол.

40,0

49,7

+9,7

124,25

14.Коеффіціент ефективності використання основних фондів

руб. /

1 руб.

0,69

0,75

+0,06

108,69

15.Среднегодовая вартість оборотних коштів

тис. руб.

142918,5

303696,5

+160778

212,50

16.Время звернення оборотних коштів

дні

90

103

+13

114,44

17.Скорость звернення оборотних коштів

обороти

4

3,4

-0,6

85

18.Коеффіціент участі оборотних коштів в обороті

руб. / руб.

0,25

0,30

+0,05

120

19.Коеффіціент рентабельності оборотних коштів

руб. / 1 руб. ОС

0,03

0,02

-0,01

66,67

Закінчення таблиці 2.1

А

Б

1

2

3

4

20.Себестоімость проданих товарів, робіт, послуг

тис. руб.

409891

911735

501 844

222,43

21.Валовая прибуток

- сума

тис. руб.

159552

147297

-12255

92,32

- рівень

%

28,02

13,91

-14,11

-

22.Іздержкі звернення

тис. руб.

148249

123229

-250020

83,12

-рівень

%

26,03

11,64

-14,39

-

23. Прибуток (збиток) від продажів

- сума

тис. руб.

11303

24068

+12765

212,93

-рентабельність продажів

%

1,98

2,27

+0,29

-

24.Проценти до отримання

тис. руб.

31

93

+62

300,00

25.Проценти до сплати

тис. руб.

7521

29661

+22140

394,37

26. Доходи від

участі в інших організаціях

тис. руб.

-

-

-

-

27. Інші доходи

тис. руб.

3343

8456

+5113

252,95

28. Інші витрати

тис. руб.

1613

2860

+1247

177,31

297.Прибуток (збиток) до оподаткування

- сума

тис. руб.

8612

9096

+484

105,62

рентабельність підприємства

%

1,51

0,86

-0,65

-

30.Отложенние податкові активи

тис. руб.

-

-

-

-

31.Отложенние податкові зобов'язання

тис. руб.

-

-

-

-

32. Поточний податок на прибуток

тис. руб.

2517

2494

-23

99,09

33.Налоговие санкції

тис. руб.

-

15

-

-

34.Чістая прибуток (збиток) звітного періоду

тис. руб.

6095

6587

+492

108,07

рентабельність кінцевої діяльності

%

1,07

0,62

-0,45

-

Аналіз товарообігу є одним з основних моментів вивчення і оцінки діяльності підприємства торгівлі, служить одній з

економічних передумов прогнозування товарообігу і роботи підприємства в цілому.

Вивчаючи наведені в таблиці 2.1 дані можна зробити наступні висновки про роботу ТОВ «СКІТ- 2000» за звітний період:

Товарообіг є найважливішим показником всіх економічних параметрів торгового підприємства, так як саме він визначає розмір доходу і прибутку.

У звітному періоді ТОВ «СКІТ - 2000» було продано всіх товарних ресурсів на загальну суму 1059032 тис. Руб., За звітний період у порівнянні з минулим оборот збільшився на 489 589 тис. Руб., Що в відносній формі склало 185,98%, при тому, що торгова площа залишилася без змін 902,8 кв. м. Причинами збільшення виручки могли послужити наступні аспекти: ефективна рекламна компанія, грамотна товарна політика, збільшення працівників торгово-оперативного персоналу, пропозиція гнучкої системи знижок і т.д.

Оскільки дане підприємство має оптово-роздрібну торгівлю, проаналізуємо окремо оптовий товарообіг і роздрібний. З даної таблиці ми бачимо, що оптовий товарообіг у звітному році, в порівнянні з минулим періодом зріс на 146876,7 тис.руб., А роздрібний на 342712,3 тис.руб. при однаковому темпі зростання, який становить 185,98%.

Торгова площа важлива для товарообігу. Від неї залежить розмір реалізації товарів. Чим більше обсяг реалізації на 1 кв.м., тим краще підприємство працює. Площа торгового залу за звітний рік не змінилася і склала 902,8 кв.м.

Товарообіг на 1 кв. м. торгової площі в звітному періоді склала 1173,05 тис. руб. / 1 кв. м., що було вище в порівнянні з минулим періодом на 542,3 тис. руб. / 1 кв. м., що у відносній формі склав 185,98%. Все це позитивно характеризує діяльність підприємства.

Будь-яка діяльність, включаючи торгову, неможлива без трудових ресурсів. Середньооблікова чисельність працівників ТОВ «СКІТ - 2000» в звітному періоді склала 174 людини в порівнянні з минулим вона збільшилася на 38 чоловік, що становить 127,94%. Це могло бути пов'язано з введенням нових посад або нестачі робочої сили.

У складі персоналу переважають працівники категорії, які безпосередньо пов'язані з реалізацією товару. В даному випадку торгово-оперативний персонал. У минулому періоді їх налічувалося 63 людини, а в звітному періоді їх збільшилася на 19 осіб і склало 82 людини, при темпі зростання 130,16%. Така зміна відбулася в зв'язку зі зменшенням кількості замовлень і відповідно продажів.

Якісним показником використання кадрів є продуктивність праці - розмір виручки на одного працівника. Продуктивність праці одного працівника в звітному періоді збільшилася на 1899,31 тис. Руб. / Чол., Що становить 145,36%, також збільшилася і продуктивність праці одного працівника торгово-оперативного персоналу на 3876,24 тис. Руб. / Чол. (142,88%). Зростання продуктивності праці оцінюється позитивно. Це є основною ознакою ефективного використання кадрового складу підприємства.

Матеріального стимулювання до праці виступає заробітна плата. Фонд заробітної плати в цілому по підприємству виріс на 10256,76 тис. Руб., Але він використовується нераціонально, так як його темп зростання (347,73%) перевищує темп зростання товарообігу (185.98%), а саме на 161,75%.

Так само в звітному періоді відбулося збільшення середньорічної заробітної плати одного працівника на 52,30 тис. Руб., Що становить 271,81%.

Основні фонди займають важливе місце в ресурсах підприємства. Без їх наявності торгове підприємство не зможе виконувати свої функції з обслуговування покупців і реалізації товарів. Середньорічна вартість основних фондів в звітному періоді в порівнянні з минулим збільшилася на 3213,5 тис. Руб. Це говорить про те, що підприємство придбало за звітний період додатково частину коштів, так як основні засоби враховуються за залишковою вартістю.

Фондовіддача є одним з важливих показників ефективності використання основних фондів. Вона показує вартість реалізованої продукції, що припадає на 1 крб. Основних коштів. За звітний період вона збільшилася на 17,69 руб. / 1 руб. ОФ в порівнянні з попереднім періодом і склав 122,44 руб. / 1 руб. ОФ. Зазначене можна охарактеризувати позитивно.

Фондомісткість показує вартість основних засобів, що припадають на 1 рубль товарообігу. Вона в порівнянні з минулим періодом незначно знизилася і склала 0,008 руб. / Руб.

В динаміці зростання фондовіддачі та зниження фондомісткість оцінюється позитивно.

Фондоозброєність праці одного працівника торгового підприємства визначається, як відношення середньорічної вартості основних фондів до чисельності працівників. В динаміці збільшення даного показника оцінюється позитивно. У звітному періоді вона збільшилася на 9,7 тис. Руб. / Чол. і склала 49,7 тис. руб. / Чол.

У зв'язку з тим, що темп зростання середньорічної вартості основних фондів зростає меншими темпами, ніж темп зростання чистого прибутку, тому коефіцієнт основних фондів зріс в порівнянні з минулим періодом на 0,06 руб. / 1 руб. ОФ і склала в звітному періоді 0,75 руб. / 1 руб. ОФ.

Оборотні кошти, так само як і основні фонди є найважливішою частиною матеріального ресурсів підприємства торгівлі. Вони призначені для зниження витрат, економії матеріальних ресурсів і т.д. У ТОВ «СКІТ -2000» даний показник мав позитивну динаміку. Так в звітному році оборотні кошти склали 303696,5 тис.грн., Що було вище попереднього року на 166778 тис. Руб.

Час і швидкість обігу оборотних коштів пов'язані між собою і впливають на потребу підприємства в основних фондах. Скорочення часу і збільшення швидкості обігу мінімізують потребу у використанні основних фондів, що вигідно для торгового підприємства. Однак на даному підприємстві, час звернення оборотних коштів у порівнянні з минулим періодом збільшилася на 13 днів, а швидкість обігу оборотних коштів знизилася на 0,6 оборотів, це негативний момент в діяльності підприємства.

Скоротилося валового прибутку (в минулому періоді - 159552 тис. Руб .; в звітному періоді - 147297 тис. Руб.) За рахунок збільшення собівартості проданих товарів, робіт і послуг, у порівнянні з минулим періодом вона збільшилася на 501 844 тис. Руб. і склала в звітному періоді 911 735 тис. руб., це може бути свідченням зростання цін.

Позитивною економічної оцінки в роботі торгового підприємства «СКІТ - 2000» заслуговує зниження витрат обігу, так як економія витрат - суттєвий фактор зміцнення фінансового становища, підвищення рентабельності підприємства. У звітному році вони склали 123 229 тис. Руб.

Прибуток є рушійною силою роботи підприємства, винагородою за підприємницьку діяльність і ризик, джерелом самоокупності та самофінансування кожного окремого підприємства, галузі в цілому і всього господарства. У звітному році прибуток від продажів на підприємстві збільшилася в порівнянні з минулим періодом на 12765 тис. Руб.

Доходів від участі в інших організаціях підприємство не має.

Рентабельність продажів показує прибутковість підприємства, тобто, скільки становить прибуток на 1 руб. реалізованої продукції. Рентабельність продажів за звітний період склала 2,27%.

Інші доходи збільшилися на 5113 тис. Руб., Так само збільшилися і інші витрати, в минулому періоді вони становили 1613 тис. Руб., А в звітному періоді вони склали 2860 тис. Руб.

Прибуток до оподаткування теж збільшилася на 484тис. руб., а рентабельність підприємстві знизилася на 0,65%.

Так само знизився поточний податок на прибуток на 23 тис. Руб.

У 2007 році ми спостерігаємо відсутність податкових санкцій, а ось в 2008 вони склали 15 тис.руб., Дану ситуацію можна охарактеризувати негативно, так як при зростанні податку на прибуток податкові санкції не зменшують базу оподаткування.

Збільшилася і чистий прибуток підприємства на 492 тис. Руб., В минулому періоді вона становила 6095 тис. Руб., А в звітному періоді вона склала 6587 тис. Руб.

А ось рентабельність кінцевої діяльності торгового підприємства ТОВ «СКІТ- 2000» має негативну динаміку. Зміна відбулася на 0,45% (з 1,07 до 0,62%). Що заслуговує негативної економічної оцінки.

Таким чином, діяльність підприємства слід визнати задовільною, так як товарообіг збільшується, продуктивність зростає, збільшується фонд заробітної плати, в результаті чистий прибуток теж збільшується. Можна відзначити негативні моменти в діяльності підприємства, що темп зростання заробітної плати випереджає темпи зростання продуктивності праці, що веде до перевитрати фонду заробітної плати, також зниження валового прибутку, збільшення часу обертання оборотних коштів і зниження швидкості.

  1. Аналіз товарообігу, чисельності працівників і продуктивності праці.

Проведемо аналіз динаміки загального товарообігу торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000» за 5 років.

Таблиця 2.2 - Аналіз динаміки товарообігу ТОВ «СКІТ-2000» за 2004-2008 рр.

роки

Товарообіг у діючих цінах

індекси цін

Товарообіг в порівняних цінах (до базисного року)

Приріст товарообо-рота в порівнянні з базисним роком в порівнянних цінах

Приріст товарообо-рота в порівнянні з попереднім роком в порівнянних цінах

Темпи зростання (зниження) в порівняних цінах,%

ланцюгові

базисні

ланцюгові

базисні

А

1

2

3

4

5

6

7

8

2004

211233

1,000

1,000

211233

-

-

-

-

2005 р

282856

1,050

1,050

269387

58154

58154

127,53

127,53

2006 р

366485

1,048

1,100

333168

121935

63781

123,68

157,73

2007 р

569443

1,048

1,153

493879

282646

160711

148,24

233,80

2008 р

1059032

1,056

1,218

869484

658251

375605

176,05

411,62

Товарообіг є подальшу реалізацію товарів кінцевому споживачеві. Обсяг і структура поставок товару істотно визначає розмір, динаміку і структуру товарообігу. Проведемо аналіз динаміки товарообігу торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000» за чотирирічний період з метою виявлення динамічних тенденцій у розвитку аналізованого показника.

Індекс цін показує, на скільки відбулася зміна ціни в звітному періоді по відношенню до минулого року. Тому дані динаміки товарообігу в порівнянних цінах будуть показовіша, так як ці дані розраховуються без впливу зростання цін в звітному році в порівнянні з минулим.

Аналіз динаміки товарообігу підприємства за 5 років показує, що товарообіг збільшується з року в рік, як в порівнянних, так і в діючих цінах. Дана ситуація дуже сприятлива для ТОВ «СКІТ -2000», тому що в перспективі є збільшення реалізації товарів.

У 2008 році, в порівнянні з 2004 роком товарообіг виріс на 847799 тис. Руб.

Проаналізувавши товарообіг ТОВ «СКІТ - 2000» за 5 років, можна зробити висновок, що підприємство працює ефективно, спостерігається зростання товарообігу. Це заслуговує на позитивну оцінку. Далі проаналізуємо товарообіг по кварталах (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 - Аналіз товарообігу торгового підприємства по кварталах аналізованого періоду (тис. Руб.)

квартали

товарообіг

Темп зростання в% до минулого року

Питома вага до підсумку,%

2007 р

2008 р

минулий рік

звітній рік

А

1

2

3

4

5

1

94248

228474

242,42

16,55

21,57

2

150107

243131

161,97

26,36

22,96

3

144702

303306

209,61

25,41

28,64

4

180386

284121

157,51

31,68

26,83

Разом рік

569443

1059032

185,98

100,00

100,00

Проаналізувавши товарообіг ТОВ «СКІТ - 2000» в загальному, за два роки по кварталах, можна зробити наступні висновки, що в обох роках спостерігалося збільшення товарообігу.

Аналізуючи товарообіг підприємства ТОВ «СКІТ - 2000» в звітному році по кварталах можна відзначити позитивну тенденцію в обсязі реалізації товарів. Хоча в 4 кварталі відзначено зниження обороту роздрібної торгівлі в порівнянні з попереднім кварталом (в 3 кварталі товарообіг становив 30306 тис.руб., А в 4 кварталі він склав 284 121 тис. Руб.), А в минулому році таке зниження відбулося в 3 кварталі.

Розглядаючи питома вага до підсумку, можна сказати, що в кожному кварталі приблизно однаковою питома вага до підсумку.

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок про те, що ситуація в ТОВ «СКІТ - 2000» за таким показником, як товарообіг, заслуговує на позитивну оцінку, так як оборот роздрібної торгівлі має позитивну тенденцію і максимізує до кінця аналізованого періоду. Наслідком цього буде підвищення доходів торгового підприємства «СКІТ - 2000».

Таблиця 2.4 - Розрахунок рівномірності розвитку товарообігу в звітному році

квартали

Темп зростання в% до минулого року

(Х- ),%

(Х- ) 2,%

А

1

2

3

1

242,42

49,54

2454,21

2

161,97

-30,91

955,43

3

209,61

16,73

279,89

4

157,51

-35,37

1251,04

Разом рік

185,98

-

4940,57

Далі розрахуємо коефіцієнт рівномірності:

Коефіцієнт рівномірності показує, на скільки стабільно, на даному підприємстві йде розвиток товарообігу.

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Згідно з розрахунками коефіцієнт рівномірності складає 81,78%. Спираючись на цю цифру можна зробити висновок, що розвиток товарообігу по кварталах звітного року було не зовсім достатнім, так як дана цифра менше 95%, а саме таке значення є нормативним.

Товарообіг є центральним параметром в системі всіх економічних показників торгового підприємства і характеризує обсяг реалізованих товарів покупцям. Тому має сенс провести аналіз впливу ряду факторів на його зміну.

Таблиця 2.5 - Аналіз впливу цін і фізичного обсягу на зміну товарообігу в звітному році (тис. Руб.)

рік

товарообіг

Абсолютний приріст (зниження) за рік

Темп зростання (зниження),%

в діючих

цінах

індекс

цін

в порівнянних

цінах

всього

в т.ч. за рахунок

зміни

в діючих

цінах

в порівняних цінах

фізичного

обсягу

товаро-

обороту

зростання

цін

А

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 р

569443

-

-

-

-

-

-

-

2008 р

1059032

1,056

1002871

489589

433428

56161

185,98

176,11

ТОВ «СКІТ -2000» в звітному періоді реалізувало продукції на загальну суму 1059032 тис. Руб., Що було вище попереднього періоду на 489 589 тис. Руб. при темпі зростання 185,98%.

Це збільшення відбулося більшою мірою за рахунок інтенсивного фактора (обсягу продажів), воно склало 433 428 тис. Руб. і в меншій мірі за рахунок зростання цін. Дану ситуацію можна оцінити позитивно.

Таблиця 2.6 - Аналіз впливу трудових ресурсів на динаміку обсягу товарообігу торгового підприємства ТОВ «СКІТ -2000»

Найменування трудових факторів

2007 рік

Фактично за 2008 рік

Вплинули на динаміку фізичного обсягу товарообігу

в дійству-чих цінах

в зіставлення на-вімих цінах

методика розрахунку

розмір впливу, тис. руб.

А

1

2

3

4

5

Товарообіг, тис. Руб.

569443

1059032

1002871

1002871-569443

433428

Чисельність працівників всього, чол.

136

174

-

(174-136) * 4187,08

159109,04

У т. Ч. Працівників торгово-оперативного персоналу, чол.

63

82

-

(82-63) * 9038,78

171736,82

Продуктивність праці, тис. Руб. / Чол

4187,08

6086,39

5763,63

(5763,63-4187,08) * 174

274319,7

У т. Ч. Працівників торгово-оперативного персоналу, тис. Руб. / Чол.

9038,78

12915,02

12230,13

(12230,13-9038,78) * 82

261690,7

У звітному році на торговому підприємстві «СКІТ - 2000» виявлено підвищення фізичного обсягу товарообігу на величину 433428 тис. Руб. (Що в порівнянних цінах становило 1002871 тис. Руб.). Через збільшення чисельності працівників у звітному році на 38 осіб фізичний обсяг товарообігу збільшився на 159109,04 тис. Руб.

Продуктивність праці працівників також збільшилася і позитивно вплинула на фізичний обсяг товарообігу. Таким чином, товарообіг у звітному році на торговому підприємстві «СКІТ - 2000» під впливом цього чинника зріс на 274319,7 тис. Руб. Що ж стосується продуктивності праці торговельно-оперативного персоналу, то тут теж спостерігається позитивний вплив, що призвело до збільшення фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі на 261690,7 тис. Руб.

Таким чином, в цілому на підприємстві торгівлі «СКІТ - 2000» спостерігається позитивна динаміка зміни фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі.

Таблиця 2.7 - Аналіз чисельності працівників ТОВ «Скит-2000» за категоріями працівників.

категорії працівників

2007 рік

2008 рік

Відхилення (+, - по)

Темп зростання, %

Числ. на початок

року, чол.

питомої

ний вага,

%

Числ. на кінець

року, чол.

питомої

ний вага,

%

Числ. на початок року, чол

питомої

ний вага,

%

Числ. на кінець

року, чол.

питомої

ний вага,

%

чисельні

ності -на кінець

року, чол

питомої

ному вазі,%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Адміністративно-управлінський персонал і фахівці, всього

11

8,34

13

9,55

13

9,55

13

7,47

-

-2,08

100,00

в тому числі:

директор

1

0,76

1

0,73

1

0,73

1

0,57

-

-0,16

100,00

Головний бухгалтер

1

0,76

1

0,73

1

0,73

1

0,57

-

-0,16

100,00

Бухгалтер

4

3,03

5

3,68

5

3,68

5

2,88

-

-0,8

100,00

товарознавець

4

3,03

5

3,68

5

3,68

5

2,88

-

-0,8

100,00

Закінчення таблиці 2.7

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

секретар

1

0,76

1

0,73

1

0,73

1

0,57

-

-0,16

100,00

Торгово-оперативний персонал, всього

61

46,21

63

46,32

63

46,32

82

47,12

19

0,8

130,16

Старший продавець

7

5,30

8

5,98

8

5,98

10

5,75

2

-0,23

80,00

Продавці

39

29,54

40

29,41

40

29,41

50

28,73

10

-0,68

125,00

Касир

15

11,36

15

11,03

15

11,03

22

12,64

7

1,61

146,67

Допоміжний персонал, всього

60

45,45

60

44,13

60

44,13

79

45,40

19

1,27

131,67

в тому числі:

вантажник

15

11,36

15

11,03

15

11,03

20

11,49

5

+0,46

133,33

прибиральник

9

6,81

9

6,62

9

6,62

11

6,32

2

-0,30

122,22

водій

11

8,34

11

8,09

11

8,09

15

8,62

4

+0,53

136,36

працівники складу

25

18,94

25

18,39

25

18,39

33

18,97

8

+0,58

132,00

Разом

132

100,0

136

100,0

136

100,0

174

100,0

38

-

127,9

Без трудових ресурсів торгівля, як і будь-яка діяльність, неможлива. На торговому підприємстві ТОВ «СКІТ-2000» на кінець звітного року штат працівників збільшився на 38 працівник і склав 174 людини. На підприємстві важливо не тільки загальна чисельність, але і склад чисельності працівників. На адміністративно-управлінський персонал і фахівців припадає 13 чоловік, проте в звітному році питома вага по даній категорії скоротився з 9,55 до 7,47%. Чисельність допоміжного персоналу так само змінилася на кінець 2008 року і склала 79 людини. Розглядаючи чисельність торгово-оперативного персоналу на початок 2007 року і на кінець 2008 року, можна сказати, що вона збільшилася, і на кінець звітного періоду склала 82 людини. Питома вага цієї категорії в звітному році збільшився на 0,8%. Дані структурні зрушення відбуваються за рахунок прийому на роботу працівників торгово-оперативного і допоміжного персоналу, Ситуація, що склалася може бути охарактеризована позитивно, тому що основна частка виручки залежить від працівників цих груп. Однак не завжди такий крок буває виправданим, тому що з ростом чисельності повинна зростати і продуктивність праці. Тому в даному випадку не можливо дати об'єктивну оцінку без урахування продуктивності праці.

Таблиця 2.8 - Аналіз працівників торгового підприємства по трудовому стажу.

показники

2007 рік

2008 рік

Питома вага, %

Числ. на початок

року, чол

Числ. на кінець

року, чол

Числ. на початок

року, чол

Числ. на кінець

року, чол

2007 рік

2008 рік

А

1

2

3

4

3

4

До 1 року

31

27

27

41

19,8

23,6

Від 1 до 3 років

64

66

66

82

48,6

47,1

Від 3 до 10 років

37

43

43

51

31,6

29,3

Понад 10 років

-

-

-

-

-

-

Разом

132

136

136

174

100,0

100,0

Аналізуючи дані таблиці 2.8 «Аналіз працівників торгового підприємства по трудовому стажу» можна виділити наступні моменти: в основному на підприємстві переважають працівники зі стажем від 1 до 3 років. У 2008 році чисельність цих працівників збільшилася на 16 осіб і склала 82 осіб. Так само в звітному періоді збільшилася чисельність працівників зі стажем від 3 до 10 років і стала рівною 51 співробітнику. Питома вага цих працівників в звітному році склав 29,3% .Наіменьшей групою є працівники зі стажем до 1 року, і не дивлячись на це їх чисельність в 2008 році теж зросла на 14 осіб. Працівників із стажем понад 10 років відсутній.

Даний склад працівників можна оцінити позитивно, так як основу складають працівники зі стажем від 1 до 10 років. Ці співробітники мають достатній досвід на даному підприємстві і мають можливість до подальшого розвитку.

Таблиця 2.9 - Аналіз руху кадрів торгового підприємства за звітний період

показники

2007 рік

2008 рік

відхилення

(+, -)

Темп зростання, %

А

1

2

3

4

Складалося працівників за списком на початок року, чол.

132

136

+4

103,03

Прийнято працівників, чол.

6

38

+32

633,33

Звільнено працівників, всього, чол.

2

-

- 2

-

в тому числі:

за власним бажанням, чол.

2

-

- 2

-

звільнено за прогули та інші порушення трудової дисципліни, чол.

-

-

-

-

вибуло з інших причин, чол.

-

-

-

-

Складалося за списком на кінець року, чол.

136

174

+38

127,94

Середньооблікова чисельність, чол.

136

174

+38

127,94

коефіцієнт плинності

0,01

-

- 0,01

-

Коефіцієнт обороту по прийому

0,04

0,22

+0,18

733,33

Коефіцієнт обороту з вибуття

0,01

-

- 0,01

-

Коефіцієнт загального обороту

0,06

0,22

+0,16

366,67

Стан працівників за списком на початок минулого періоду склало 132 людини, а на початок звітного періоду 136 осіб. Потім в уже згадуваному звітному періоді було прийнято 38 працівників, що перевищило показники 2007 року на 37 осіб. За минулий період на підприємстві було звільнено 2 працівника, проте, в звітному періоді не було звільнено жодного працівника. На кінець 2007 року за списком складалося 136 осіб і 174 осіб за звітний період. Таким чином, коефіцієнт плинності кадрів зовсім незначний, він склав 0,01. Коефіцієнт обороту по прийому в минулому році - 0,04, в звітному - 0,22. Коефіцієнт обороту з вибуття 0,01 за 2007 рік. Таким чином, низька плинність кадрів на підприємстві свідчить про позитивну сторону прийняття рішень адміністративно-управлінського персоналу в даній області. Наслідком може служити те, що на підприємстві створені оптимальні умови для роботи, гідний рівень заробітної плати і т.д.

Таблиця 2.10 - Аналіз динаміки продуктивності праці працівників торгового підприємства ТОВ «СКІТ- 2000» в досліджуваному періоді.

Склад працівників фірми

2007 рік

2008 рік

Відхилення ня продуктивності праці від минулого року, тис. Руб. / Чол.

Темп зростання, %

чисельні-ність, чол

виробник-ність праці, тис. руб. / чол

чисельність, чол.

вироб-ник-ність праці, тис. руб. / чол.

А

1

2

3

4

5

6

Всього торгових працівників

136

4187,08

174

6086,39

+ 1899,31

145,36

З них ТОП

63

9038,78

82

12915,02

+3876,24

142,88

Питома вага ТОП в загальній чисельності працівників,%

46,32

-

47,13

-

+ 0,81

-

У т.ч.чісленность продавців

40

14236,07

50

21180,64

+6944,57

148,78

Питома вага продавців в чисельності працівників ТОП,%

63,49

-

60,97

-

2,52

-

Товарообіг, до якого обчислена продуктивність праці, тис.руб.

-

569443

-

1059032

+489589

185,98

З таблиці 2.10 видно, що продуктивність праці одного працівника в звітному періоді зросла на 1899,31 тис.руб., А вироблення на одного працівника торгово-оперативного персоналу зросла на 3876,24 тис.руб.

Проведемо факторний аналіз продуктивності праці методом ланцюгових підстановок:

(тис. руб.)

(тис. руб.)

(Тис.руб.)

(тис. руб.)

(тис. руб.)

(тис. руб.)

(тис. руб.)

(тис. руб.)

В результаті проведеного аналізу було виявлено, що збільшення чисельності продавців в загальній чисельності торгово-оперативного персоналу негативно вплинуло на зміну продуктивності праці, вона скоротилася на 2472340 тис. Руб.

Збільшення частки чисельності торгово-оперативного персоналу в штаті працівників збільшило продуктивність праці на 1046021 тис. Руб. Також позитивно вплинула на продуктивність праці збільшення вироблення продавців +6944,57

Загалом, ситуацію, що склалася на торговому підприємстві ТОВ «СКІТ-2000» слід оцінити позитивно. Тому що один з найголовніших показників ефективності роботи організації у звітному році, переважно за рахунок ефективної роботи продавців.

2.3 Аналіз динаміки, складу і структури фонду заробітної плати.

Торговельне підприємство ТОВ «СКІТ - 2000» здійснює свою торгово-господарську діяльність на споживчому ринку м Красноярська і за своєю організаційно - правовій формі є товариством з обмеженою відповідальністю. Підприємство обслуговує покупців із середнім рівнем середньодушового доходу. На підприємстві застосовується проста погодинна форма оплати праці.

На даному підприємстві фонд заробітної плати ділиться на:

- заробітна плата, нарахована за виконувану роботу за тарифними ставками, посадовими окладами;

- професійні надбавки керівникам, спеціалістам за високі досягнення або за виконання особливо важливих завдань, за суміщення професій, за стаж роботи;

- виплати компенсуючого характеру;

- виплати за невідпрацьований час;

- премії та винагороди;

- виплати по районних коефіцієнтах і процентним надбавок.

Таблиця 2.11 Аналіз складу і структури заробітної плати працівників торгового підприємства

складові документи

2007 рік

2008 рік

відхилення по

Тепм зростання,%

Сума, тис.руб.

Вага,%

Сума, тис.руб

Вага,%

Сумі, тис.руб.

Вага,%

А

1

2

3

4

5

6

7

Фонд заробітної плати, всього

4141,31

100

14397,07

100

+10256,76

-

347,65

Закінчення таблиці 2.11

А

1

2

3

4

5

6

7

В тому числі:

-Виплати за тарифними ставками, окладами і відрядними розцінками

1888,65

45,61

7526,79

52,28

+5638,14

+6,67

398,53

-премія і винагороди

201,00

4,85

550,00

3,82

+349,00

-1,03

273,63

-Виплати стимулюючого характеру

265,17

6,40

298,12

2,07

+32,95

-4,33

112,43

-Виплати компенсуючого характеру

61,80

1,50

102,70

0,71

+40,90

-0,79

166,18

-Виплати по районних коефіцієнтах і процентним надбавок

1449,97

35,01

5086,57

35,33

+3636,60

+0,32

350,81

-Виплати за невідпрацьований час

274,72

6,63

832,89

5,79

+558,17

-0,84

330,18

- інші виплати

-

-

-

-

-

-

-

З таблиці 2.11 «Аналіз складу і структури заробітної плати працівників торгового підприємства» ТОВ «СКІТ-2000» видно, що в 2008 році фонд заробітної плати збільшився. Темп росту склав 347,65%. Збільшення відбулося на 10256,76 тис.руб. і фонд заробітної плати склав 14397,07 тис.руб.

Аналізуючи фонд заробітної плати за складом бачимо, що збільшення його сталося через збільшення питомої ваги в фронди заробітної плати виплат за тарифними ставками, окладами і відрядними розцінками на 6,67% і виплат по районних коефіцієнтах і процентним надбавок 0,32%, що в грошовій формі становить 5638,14 тис.руб. (Темп росту 398,53%) та 3636,60 тис.руб. (Темп росту 350,81%) відповідно. Питома вага інших виплат в складі фонду заробітної плати знизився.

Премії і винагороди збільшилися на 349 тис.руб. при темпі зростання 273,63%. Питома вага їх знизився на 1,03%. Виплати стимулюючого характеру збільшилися на 32,95 тис.руб. при темпі зростання 112,43%. Питома вага у фонді заробітної плати знизився на 4,33%.

Виплати компенсуючого характеру при темпі зростання 166,18% збільшилися на 40,9 тис.руб., Проте питома вага знизилася на 0,79%.

За невідпрацьований час виплати збільшилися на 558,17 тис.руб .. Темп росту склав 330,18%, але питома вага у фонді заробітної плати знизився на 0,84%.

Таблиця 2.12 - Аналіз складу і структури виплат стимулюючого характеру, тис.руб.

склад виплат

2007 рік

2008 рік

відхилення по

Темп зростання, %

Сума, тис.руб.

Вага,%

Сума, тис.руб

Вага,%

Сумі, тис.руб.

Вага,%

А

1

2

3

4

5

6

7

Виплати стимулюючого характеру, всього

265,17

100

298,12

100

+32,95

-

112,42

В тому числі:

- робочим за професійну майстерність

42,18

15,91

64,18

21,53

+22

5.62

152,16

- за розширення зон обслуговування (або збільшення робіт)

207,81

78,37

209,94

70,42

+2,13

-7,95

101,02

- фахівцям за високі досягнення у праці і високий рівень кваліфікації

15,18

5,72

24,00

8,05

+8,82

2,33

158,10

- інші виплати

-

-

-

-

-

-

-

Як вже було сказано вище виплати стимулюючого характеру в 2008 році збільшилися на 32,95 тис.руб. і склали 298,12 тис.руб.

Виплати стимулюючого характеру на даному підприємстві включають в себе:

- виплати робітникам за професійну майстерність;

- виплати за розширення зон обслуговування (або збільшення робіт);

- виплати фахівцям за високі досягнення у праці і високий рівень кваліфікації;

- інші виплати.

Найбільше збільшення спостерігається по виплатах робочим за професійну майстерність. Відбулося збільшення на 22 тис.руб., При темпі зростання 152,16%, в порівнянні з 2006 роком і склало в 2008 році 64,18 тис.руб.

Невеликий вплив справила виплат спеціалістам за високі досягнення у праці і високий рівень кваліфікації і вони склали в 2008 році 24,00 тис.руб. Питома вага цих виплат в загальному обсязі виплат стимулюючого характеру, як у минулому, так і в звітному році самий мінімальний.

Найбільшу питому вагу спостерігається по виплатах за розширення зон обслуговування (або збільшення робіт), але в 2008 році він знижується майже на 8%. Сума цих виплат практично не змінилася (збільшилася на 2,13 тис.руб.) В порівнянні з 2007 роком і в 2008 році вона склала 209,94 тис.руб.

Таблиця 2.13 - Аналіз складу і структури виплат компенсуючого характеру, тис.руб.

склад виплат

2007 рік

2008 рік

відхилення по

Темп зростання

А

1

2

3

4

5

6

7

Виплати компенсуючого характеру, всього

61,80

100,00

102,70

100,00

+32,95

-

166,18

В тому числі:

- за нічний час роботи

10,22

16,54

10,24

10,15

+0,20

-6,37

101,96

- за роботу у вихідні неробочі святкові дні

31,80

51,46

42,78

41,65

+10,98

-9,81

134,53

- за роботу в надурочний час

-

-

-

-

-

-

-

- за суміщення професій (посад)

19,78

32,00

44,60

43,43

+24,82

+11,43

225,48

- за виконання обов'язків відсутнього працівника

-

-

-

-

-

-

-

Закінчення таблиці 2.13

А

1

2

3

4

5

6

7

- за виконання державних обов'язків

-

-

4,90

4,77

+4,9

4,85

-

- інші виплати

-

-

-

-

-

-

-

Виплати компенсуючого характеру на підприємстві за звітний період збільшилися на 32,95 тис.руб. і склали 102,70 тис.руб. Темп росту склав 166,18%.

Незначно збільшилися виплати за роботу в нічний час. Збільшення склало 0,20 тис.руб. Питома вага тих виплат знизився на 6,37%. За роботу у вихідні неробочі та святкові дні

компенсуючі виплати збільшилися на 10,98 тис.руб .. при темпі зростання 134,53%. Питома вага в загальних виплатах знизився на 9,81%.

До понаднормової роботи за звітний період працівники підприємства не притягувалися.

З таблиці видно, що основне збільшення компенсуючих виплат відбулося за рахунок суміщення професій. Темп зростання даної виплати склав 245,48%. Виплати збільшилися на 24,82 тис.руб. Питома вага цієї виплати збільшився на 11,43%.

Також з'явилися в звітному періоді виплати за виконання державних обов'язків. Вони склали 4,9 тис.руб.

2.4 Аналіз середньої заробітної плати працівників торгового підприємства і оцінка факторів її визначальних.

При аналізі середньої заробітної плати слід визначити її зміни в порівнянні з планом і рівнем попереднього періоду, виявити причини відхилень, дати оцінку факторам впливає на ці зміни.

На даному підприємстві середня заробітна плати зросла в порівнянні з минулим періодом на 52,3 тис.руб.

Необхідно відзначити, що між продуктивністю праці і середньої заробітної плати в порівнянних цінах витримується певний динамічне співвідношення. Тобто, темп зростання продуктивності праці повинен випереджати темп зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 25%. У нашому випадку відбувається все навпаки. Темпи зростання середньої заробітної плати (171,81%) більше темпу зростання продуктивності праці. Дана ситуація несе негативний характер, це говорить про те, що кошти на оплату праці використовуються нераціонально.

З цією метою розрахуємо коефіцієнт випередження (Коп) у вигляді відношення темпу зростання продуктивності праці (ТРВ) до темпу зростання середньої заробітної плати (ТР зп)

(2.4)

Це означає, що на підприємстві не витримується співвідношення між динаміками аналізованих показників: темп зростання продуктивності праці випереджає темп зростання середньої заробітної плати. Дана ситуація несе негативний характер.

Розмір економії або перевитрати фонду заробітної плати можна визначити за допомогою такої формули:

(2.5)

Для аналізованого підприємства сума перевитрати фонду заробітної плати через недотримання пропорцій розвитку між продуктивністю праці і середньою заробітною платою становить:

(тис. руб.)

Скоригований індекс середньої заробітної плати для торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000» складе:

(2.6)

Скоригований індекс показує реальну динаміку середньої заробітної плати на підприємстві ТОВ «СКІТ-2000»: за використовуваний період вона збільшилася на 157,4% з урахуванням середнього зросту цін на вироблену продукцію.

Скоригований індекс продуктивності праці:

(2.7)

Скоригований індекс відображає реальну динаміку продуктивності праці на підприємстві: за досліджуваний період вона збільшилася на 37,6% з урахуванням середнього зросту цін на вироблену продукцію.

Таблиця 2.14 - Розрахунок впливу факторів на зміну розміру фонду заробітної плати торгового підприємства в звітному році, тис. Руб.

фактори

Вплив на динаміку фонду

заробітної плати

розрахунок

розмір впливу

А

1

2

Зміна середньооблікової чисельності працівників

10) * ЗП ср.0 =

(174-136) * 30,44

1156,7

Зміна середньорічної розміру заробітної плати одного працівника

(ЗП СР.1 -ЗП ср.0) * Ч 1 =

(82,74-30,44) * 174

9100,2

Разом впливу

10256,76

зміна товарообігу

((Р 1 * ЗП ср.0) / ПТ 0) -ФЗП 0 = ((1059032 * 30,44) / 4187,08) -4141,31

3557,83

Зміна продуктивності праці

((Р 1 * ЗП ср.0)) / ПТ 1) -ФЗП` =

((1059032 * 30,44) / 6086,39) - 7699,14

-2402,58

Зміна середньорічної заробітної плати одного працівника

((Р 1 * ЗП СР.1) / ПТ 1) -ФЗП`` = ((1059032 * 82,74) / 6086,39 ) -5296,56

9100,5

Разом впливу

10256,76

Оскільки розмір фонду заробітної плати знаходиться в прямій залежності від чисельності працівників і середньої заробітної плати. Вплив цих факторів можна визначити методом абсолютних різниць.

далі визначимо розмір економії (перевитрати) фонду заробітної плати за рахунок зміни чисельності працівників ( ФЗП Ч)

(2.8)

Економія (перевитрата) фонду заробітної плати за рахунок зміни середньої заробітної плати ( )

(2.9)

З вище проведених розрахунків ми бачимо, що перевитрата фонду заробітної плати за рахунок збільшення чисельності працівників склав 1156,7 тис. Руб. Збільшення середньої заробітної плати в порівнянні з рівнем минулого року призвело до перевитрати фонду заробітної плати в сумі 9100,2 тис. Руб.

Таким чином, фонд заробітної плати зріс на 3557,83 тис. Руб. під впливом зростання товарообігу, на 9100,2 тис. руб. - під впливом збільшення середньої заробітної плати і знизився на 2402,5 тис. Руб. - під впливом зростання вироблення.

2.5 Оцінка ефективності використання заробітної плати на торговельному підприємстві.

Ефективність заробітної плати може бути охарактеризована системою показників, яка дозволяє уникнути небезпеки одностороннього і неповного відображення діяльності підприємства.

Розглянемо, чи ефективно використовується заробітна плата на торговому підприємстві ТОВ «СКІТ -2000».

Таблиця 2.15 - Вихідні дані для розрахунку показників ефективності використання праці та заробітної плати на торговельному підприємстві.

показники

Од. вим.

2007 рік

2008 рік

відхилення

(+ ;-)

Т.р.,%

А

Б

1

2

3

4

1.товарообіг

тис. руб.

569443

1059032

+489589

185,98

2.Чісленность за все,

В т.ч.:

чол.

136

174

+38

127,94

Адміністративно-управлінський персонал

чол.

10

10

-

-

Торгово-оперативний персонал

чол.

63

82

+19

130,16

Допоміжний персонал

чол.

34

50

+16

147,06

3.Фонд заробітної плати

-сума

тис. руб.

4141,31

14397,07

+10256,76

347,73

-рівень

%

0,73

1,36

+0,63

-

4.Чістая прибуток

тис. руб.

3762

6507

+2745

172,97

5.Чісленность робочих

чол.

10

12

+2

120,00

6.Чісленность службовців

чол.

19

20

+1

105,26

За даними таблиці 2.15 видно, що при темпі зростання товарообігу 185,98%, темп зростання фонду заробітної плати склав 347,73%, і в звітному році цей показник збільшився на 10256,76 тис.руб.

При цьому чисельність працівників зросла, за рахунок зростання працівників торгово-оперативного персоналу на 19 чол. Зростання чисельності працівників повинен бути пов'язаний з виручкою: виправданим вважається таке збільшення штатів, яке не призводить до падіння продуктивності праці. У нашому випадку цього не відбувається. Матеріальним стимулом до праці для працівників даного підприємства виступає заробітна плата. Кошти фонду на весь колектив в минулому році були сформовані в обсязі 4141,31 тис.руб., А в поточному на 10256,76 тис.руб. більше.

Розглядаючи показник чистий прибуток, можна сказати, що це той прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства. У звітному році вона склала 3762 тис.руб. в порівнянні з минулим роком вона збільшилася на 2745 тис.руб. Прибуток дозволяє судити про те, на скільки прибутково підприємство. Дане підприємство не є збитковим. Підводячи підсумок до даної таблиці можна сказати, що фонд заробітної плати зріс на 247,73%, коли виручка, отримана підприємством зросла на 85,98%, це говорить про не раціональному зростанні та витрачання фонду заробітної плати.

Для аналізу ефективності використання праці персоналу і заробітної плати на торговельному підприємстві «СКІТ-2000» розрахуємо систему показників.

Таблиця 2.16 - Аналіз показників ефективності використання праці та заробітної плати на торговельному підприємстві.

показники

2007 рік

2008 рік

Об. (+, -)

Т.р.,%

А

1

2

3

4

Обсяг товарообігу на 1 працівника (продуктивність праці), тис.руб. / Чол., В т.ч .:

- торгово-оперативного персоналу

4187,08

9038,8

6086,39

12915,02

+1899,31

+3876,22

145,36

142,89

Сума чистого прибутку на 1 працівника (коефіцієнт ефективності використання робочої сили), тис.руб. / Чол.

27,67

37,40

+9,73

135,16

Інтегральний показник ефективності використання праці

340,38

477,11

+136,73

140,17

Рівень витрат на оплату праці,%

0,72

1,36

+0,64

-

Віддача товарообігу і прибутку на 1 руб. фонду заробітної плати (зарплатоотдача і коефіцієнт ефективності використання з / п)

137,50

0,91

73,56

0,45

-63,94

-0,46

53,50

0,49

показник зарплатоемкости

0,007

0,013

+0,006

185,71

Інтегральний показник ефективності використання фонду заробітної плати

11,18

5,75

-5,43

51,43

Фонд заробітної плати на 1 середньооблікового працівника, тис.руб. / Чол.

30,45

82,74

+52,29

271,72

Коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати

0,53

Закінчення таблиці 2.18

А

1

2

3

4

Рівень витрат праці на одиницю товарообігу, чол. / Тис.руб.

0,024

0,016

-0,008

66,67

Коефіцієнт співвідношення робочих і службовців.

0,53

0,6

0,07

113,2

Аналізуючи цю таблицю видно, що продуктивність праці зросла в звітному році на 1899,31 тис.руб., Дане зростання можна охарактеризувати з позитивного боку.

Коефіцієнт ефективності використання робочої сили характеризує суму чистого прибутку яку за період приносить працівник, даний показник склав в звітному році 37,40%, тобто збільшився на 9,73%, отже, персонал став більш ефективно працювати.

Загальну оцінку ефективності використання праці персоналу з різних сторін дає інтегральний показник використання праці.Даний показник в звітному році збільшився і склав 477,11%, рівень витрат на оплату праці зріс на 0,64%.

Коефіцієнт ефективності використання заробітної плати знизився і склав 0,45%, що можна охарактеризувати негативно.

Показник зарплатоемкости характеризує, скільки копійок зарплати міститься в кожному рублі виручки, цей показник зріс на 0,006%, що сприяло збільшенню фонду заробітної плати.

Інтегральний показник використання фонду заробітної плати знизився до 5,75%, що несе за собою негативні наслідки, отже, ефективність використання фонду заробітної плати знизилася. Але при цьому фонд заробітної плати на одного працівника зріс на 52,29 тис.руб. Рівень витрат на одиницю виручки від надання послуг знизився і склав в звітному році 0,016 тис.руб. / Чол, отже ефективність праці падає, а витрати праці на одиницю обороту знижуються, що теж негативно впливає на діяльність підприємства.

 1. Економічне обгрунтування фонду заробітної плати ТОВ «СКІТ-2000».

3.1 Планування фонду заробітної плати.

В системі управління торгового підприємства планування належить центральне місце. Воно підпорядковане основній меті управління і забезпечується комплексом заходів щодо проведення розрахунків окремих показників на майбутній період.

Перед тим як спланувати фонд заробітної плати на майбутній період потрібно спланувати товарообіг, чисельність і продуктивність праці.

Оборот торгівлі є основним, вихідним показником діяльності підприємства торгівлі, від розміру і структури якого залежить розмір всіх економічних показників роботи підприємства (доходів, витрат, прибутку, рентабельності і т. Д.). Тому планування товарообігу займає першорядне значення в системі планів діяльності підприємства торгівлі.

Визначимо обсяг товарообігу ТОВ «СКІТ-2000» на 2009 рік.

Планування загального обсягу товарообігу торгівлі на основі його середньорічних темпів зростання.

Необхідно розглянути динаміку обсягу товарообігу торгівлі ТОВ «СКІТ-2000» в діючих і порівнянних цінах (табл.2.2).

Знаходимо середньорічний темп зростання:

Тоді загальний плановий обсяг товарообігу торгівлі підприємства:

Планування товарообігу економіко-статистичним методом на основі вирівнювання динамічного ряду по ковзної середньої.

Суть даного методу полягає у визначенні тенденцій динамічного ряду шляхом плавної зміни обороту в часі. Для забезпечення розрахунків складемо наступну таблицю (табл.3.2)

Таблиця 3.2 - Вирівнювання динамічного ряду товарообігу по ковзної середньої

роки

Умовне позначення

Ланцюгові темпи зростання товарообігу в порівнянних цінах,%

Вирівнювання показників по ковзної середньої,%

А

Б

1

2

2005

До 1

127,53

=

2006

До 2

123,68

2007

До 3

148,24

=

2008

До 4

176,05

=

Визначимо приріст розрахованих вирівняних показників:

= (162,15-125,61) / 2 = 18,27 (%)

Тобто щороку в середньому на протязі чотирьох років товарообіг збільшується на 18,27%. Далі можемо розрахувати показник До 5 (плановий темп зростання на 2009 рік). Для цього знаходимо:

Тоді загальний плановий обсяг товарообігу підприємства:

Далі сплануємо чисельність працівників торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000».

При розрахунку чисельності працівників на майбутній рік в торгівлі можуть бути використані різні методи:

- на основі розрахунку облікової чисельності;

- метод експертних оцінок;

- за допомогою коефіцієнта еластичності.

Більш точним для розрахунку на майбутній рік є метод на основі розрахунку облікової чисельності, причому чисельності торгово-оперативного персоналу.

 1. Визначимо явочну чисельність:

Ч я топ = (Т + t) * Ч рм: 40

Ч я топ = (70 + 0,25) * 42,99: 40 = 75,50 чол.

Де Т число годин роботи підприємства в тиждень, годину;

t- підготовчо-заключний час 1 працівника в тиждень, годину;

40 тижневий фонд робочого часу 1 працівника, встановлений законодавчо, годину. (При 6-денному робочому тижні);

Ч рм - кількість умовних робочих місць в торговому залі.

Ч рм = S / N

Ч рм = 902,8 / 21 = 42,99 місць.

S- торгова площа підприємства;

N- норма площі на 1 умовне місце.

2. Розрахуємо Облікова чисельність працівників:

Ч сп топ = Ч я * До заст,

Ч сп топ = 75,50 * 1,1 = 83 чол.

До заст - коефіцієнт заміни тимчасово відсутніх працівників.

До заст = НФ рв / РФ рв,

НФ рв, РФ рв - номінальний і реальний фонди робочого часу торгово-оперативного персоналу.

До заст = 1,1

3. Розрахуємо загальну чисельність працівників підприємства на планований рік:

Ч заг пл = (Ч сп топ / (100 (d АУП + d ВП))) * 100

Ч заг пл = (83 / (100 (45,40 + 7,47))) * 100 = 176 чол.

Сплануємо чисельність працівників застосувавши метод планування за допомогою коефіцієнта еластичності:

До ел = (ΔY / Y 0): (ΔX / X 0)

До ел = (38/136): (433428/569443) = 0,37

Кел показує, як зміниться чисельність працівників підприємства при зміні на 1% чинника, що впливає на неї, - товарообігу (в порівняних цінах).

Далі можна розрахувати чисельність працівників на майбутній рік:

Ч пл = (К ел * Т пр + 100) * Ч 0/100;

Ч пл = (0,37 * 84,78 + 100) * 136/100 = 176 чол.

Після розрахунків товарообігу і чисельності працівників на планований рік розрахуємо продуктивність праці на майбутній період:

Трпт = (9081,86 / 6086,39) * 100 = 149,22%

Важливим засобом мотивації і стимулювання високоефективної трудової діяльності персоналу є доходи, які винагороду або заробітну плату, яку отримують працівники за надання своєї робочої сили.

Планування коштів на оплату праці є найважливішим елементом стимулювання працівників підприємства.

Мета планування коштів на оплату праці - визначення оптимального розміру фонду заробітної плати, виходячи з планованої результативності господарської діяльності підприємства.

Тому далі сплануємо фонд заробітної плати декількома методами.

Планування фонду заробітної плати можливо наступними методами:

планування фонду заробітної плати торгового підприємства економіко-статистичним методом на основі розрахунку його середнього рівня по формулі середньої арифметичної.

Запланований рівень фонду заробітної плати торгового підприємства буде дорівнює:

Звідси знайдемо суму фонду заробітної на майбутній рік:

.

Планування фонду заробітної плати розрахунково-аналітичним методом.

Планування ФЗП методом на основі дотримання оптимального співвідношення між темпами приросту продуктивності праці (товарообігу) і середньорічної заробітної плати одного працівника (фонду заробітної плат):

За результатами проведених розрахунків побудуємо зведену таблицю проектів плану фонду заробітної плати на 2009 рік (табл. 3.4).

Таблиця 3.4 - Зведена таблиця планів фонду заробітної плати ТОВ «СКІТ-2000» на 2009 рік

Методи планування фонду заробітної плати

Обсяг фонду заробітної плати, тис. Руб.

Темп зростання до 2008 року,%

А

1

2

1. Економіко-статистичні методи:

1.1. Розрахунок по середньої арифметичній

46034,15

319,75

2. Розрахунково-аналітичний метод

26738,17

185,72

3. На основі використання нормативу приросту середньорічної заробітної плати на один відсоток приросту продуктивності праці

22381,87

155,46

Рекомендоване значення

22381,87

155,46

За результатами проведених розрахунків рекомендованим значенням суми фонду заробітної плати на 2009 рік слід взяти обсяг фонду заробітної плати, розрахований нормативним методом на основі використання нормативу приросту фонду заробітної плати (середньорічний заробітної плати) на 1% приросту товарообігу (продуктивності праці), а саме 22381, 87тис.руб., при зростанні фонду заробітної плати в діючих цінах швидшими темпами, ніж товарообіг в порівнянних цінах відбувається зниження рівня фонду заробітної плати, в слідстві происх одит відносна економія.

Таблиця 3.5 - План показників з праці і заробітної плати ТОВ «СКІТ-2000» на 2009 р

показники

одиниці

виміру

2008 рік

план

на майбутній 2009 рік

темп

зміни,%

А

Б

1

2

3

товарообіг

тис. руб.

1059032

1598408

150,93

Чисельність працівників,

всього

чол.

174

176

101,15

Закінчення таблиці 3.5

А

Б

1

2

3

в тому числі торгово-оперативного персоналу

чол.

82

83

101,22

Продуктивність праці

1 працівника

тис. руб. / чол

6086,39

9081,86

149,22

в тому числі торгово-оперативного персоналу

тис.руб. / чол

12915,02

19257,93

149,11

Середньорічна заробітна плата 1 працівника

руб.

82,74

103,39

124,96

Фонд заробітної платні

тис. руб.

14397,07

22381,87

155,46

- в% до товарообігу

%

1,36

1,40

-

Розглянувши планові показники по праці і заробітній платі ТОВ «СКІТ-2000» на 2009 рік бачимо:

1. на 1% приросту товарообігу припадає 0,92% приросту фонду заробітної плати;

2. на 1% приросту продуктивності праці одного працівника припадає приріст середньорічної заробітної плати на 1,97%.

Тобто, це говорить про неефективне використання фонду заробітної плати, так як має виконуватися співвідношення «1% приросту продуктивності праці (товарообігу) повинен відповідати приріст заробітної плати (фонд заробітної плати) в межах 0,7-0,8%».

Причинами неефективного використання заробітної плати на підприємстві може бути через те, що:

 1. Керівництвом підприємства не приділяється посадової уваги основному елементу правильної організації заробітної плати - нормування праці. У бухгалтерсько-економічної служби відсутня нормувальник - кваліфікований працівник з нормування праці. У зв'язку з цим на підприємстві немає чітко описаних норм праці за всіма видами робіт і відповідних витрат на їх виконання;

 2. Збільшення чисельності працівників відбувається без планово;

 3. Систем преміювання на підприємстві розроблена таким чином, що вона не в повній мірі стимулює до підвищення продуктивності праці.

 4. Керівництвом підприємства залучаються особи до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, за трудовими угодами.

Виходячи з аналізу по праці і заробітної плати керівництву підприємству ТОВ «СКІТ» необхідно розробити і здійснити заходи щодо перегляду планових показників.

3.2 Розробка заходів вдосконалення системи оплати праці торгового підприємства.

Для подальшої ефективної роботи торгового підприємства будуть запропоновані наступні заходи:

Захід № 1. На підприємстві необхідно ввести нову товарну групу будівельні матеріали з металу. Вибір даного товару був обумовлений малою кількістю конкурентів за його пропозицією і наявністю попиту на нього в зв'язку зі збільшенням приватного індивідуального будівництва заміських будинків.

Ми пропонуємо почати співпрацювати з новим постачальником будівельних матеріалів з металу ЗАТ «СТАЛЬМОНТАЖ».

Таблиця 3.6 Розрахунок товарообігу і валового прибутку по реалізації товарної групи будівельних матеріалів з металу ТОВ «СКІТ-2000» за місяць з урахуванням запропонованих впровадження нової товарної групи

вид товару

Кількість в місяць, шт.

Ціна закупівельна,

руб / кг.

Собівартість, руб.

Рівень торговельної надбавки,%

Роздрібна ціна за 1 шт., Руб

Товарообіг, руб.

Валовий прибуток
, Руб.

А

1

2

3

4

5

6

7

Лист оцинкований 0,55 (1,25х2,5)

30

336

10080

50

504

15120

5040

Закінчення таблиці 3.6

А

1

2

3

4

5

6

7

Профлист з-8 (1,2х6)

20

952

1904

47

1399,44

2788,80

8948,80

Профлист з-10 (1,15х6)

20

1060

21200

47

1558,20

31164,00

9964,00

Профлист Н-21 (1,06х6)

40

1187,20

47488

50

1780,80

71232

23744

Куточок 100х100 (9м)

5

2019

10095

37

2766,03

13830,15

3735,15

Куточок 125х125 (11,75м)

5

4745

23725

37

6500,65

32503,25

8778,25

Разом

120

-

131628

44,67

-

191838,20

60210,20

Проведений розрахунок планового товарообігу за новими асортиментних груп показав, що величина товарообігу зросте на 191,84 тис.руб., А величина валового прибутку підвищиться на 60,21 тис.руб. При введенні нового товару залучення нових працівників і основних фондів не буде потрібно, тому збільшення витрат обігу можливе лише за рахунок умовно-змінних статей. Їх рівень у звітному році за даними підприємства складе 4,28%, тоді збільшення витрат обігу по даному заходу складе 8,21 тис.руб.

Впровадження нової товарної групи дозволить розширити ринок збуту і збільшити фінансові показники торгового підприємства.

Захід № 2. Важливим недолік на даному підприємстві є те, що зростання оплати праці не пов'язаний із зростанням продуктивності праці.

Темп зростання заробітної плати повинен бути на 20-30% нижче темпу зростання продуктивності праці, що даному підприємстві не спостерігається.

Для цього розрахуємо оптимальний темп зростання заробітної плати при даному темпі зростання продуктивності праці:

ТРптрек. = 151,15%; Тпр пт = 51,15%

ТРзп = 100 + (51,15 * 0,7) = 135,805%

ЗП = 82,74 * 135,805 / 100 = 112,36 тис.руб.

Так само ми можемо розрахувати оптимальний темп фонду заробітної плати при даному темпі зростання товарообігу:

ФЗПрек = 112,36 * 174 = 19550,64тис.руб.

Тобто, за даними розрахунками можна зробити висновок, що дана заробітна плата буде оптимальна для підприємства ТОВ «СКІТ-2000» відповідно до темпів зростання продуктивності праці, тобто буде дотримуватися відповідне співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати.

Після всіх розрахунків складемо зведену таблицю.

Таблиця 3.7 - Зведена таблиця розрахунків зміни показників по

праці і заробітної плати з урахуванням рекомендацій

показники

Од.

вимірювань-ня

2008 рік

План на 2009 рік

План з урахуванням рекомендацій

темп

зміни,%

А

1

2

3

4

6

товарообіг

тис. руб.

1059032

1598408

1600710,1

151,15

Чисельність працівників,

всього

чол.

174

176

174

100,00

в тому числі торгово-оперативного персоналу

чол.

82

83

82

100,00

Продуктивність праці

1 працівника

тис. руб. / чол

6086,39

9081,86

9199,48

151,15

в тому числі торгово-оперативного персоналу

тис. руб. / чол

12915,02

19257,93

19520,85

151,15

Фонд заробітної платні

тис. руб.

14397,07

22381,87

19550,64

135,80

- рівень

%

1,36

1,40

1,22

-

Середньорічна заробітна плата 1 працівника

руб.

82,74

103,39

112,36

135,80

На основі даних таблиці 3.7 підведемо підсумки аналізу зміни показників по праці і заробітній платі з урахуванням проведених рекомендацій - на 1% приросту продуктивності праці приріст середньорічної заробітної плати одного працівника становить 0,7%, те ж саме можна сказати і про приріст фонду заробітної плати по відношенню до приросту товарообігу.

З огляду на фінансові складнощі, які супроводжують зараз практично кожне підприємство, чисельність підприємства рекомендовано залишити без зміни, в тому числі чисельність торгово-оперативного персоналу.

Таким чином при зростанні товарообігу на 51% фонд заробітної плати збільшиться на 35,8% при незмінній чисельності працівників, що призведе до зниження рівня фонду заробітної плати з 1,36 до 1,22%, отже до відносної економії коштів в розмірі 2241 тис. руб.

Проведені рекомендації позитивно позначаться на діяльності торгового підприємства, так як збільшився товарообіг, продуктивність праці, середньорічна заробітна плата одного працівника при зниженні рівня фонду заробітної плати.

При такому співвідношенні показників з праці і заробітної плати відбувається раціональне і ефективне використання фонду заробітної плати працівників торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000».

Висновок.

Основним видом діяльності даного підприємства є оптово - роздрібна торгівля будівельними та оздоблювальними матеріалами, здійснювана через магазини загальною площею 1342,3 кв.м.

Відповідно до мети бакалаврської роботи було проведено аналіз та економічне обгрунтування фонду заробітної плати працівників підприємства торгівлі.

Мета бакалаврської роботи була виконана на базі вирішення наступних завдань:

- розгляду теоретичних і методичних основ фонду заробітної плати;

- аналізу товарообігу, чисельності працівників і продуктивності праці;

- аналізу динаміки складу і структури фонду заробітної плати;

- аналізу середньої заробітної плати працівників торгового підприємства;

- оцінки ефективності використання заробітної плати на торговельному підприємстві;

- економічного обгрунтування фонду заробітної плати.

Предметом дослідження в бакалаврської роботи був фонд заробітної плати працівників торгового підприємства.

Об'єкт дослідження-ТОВ «СКІТ-2000».

За підсумками проведеного аналізу основних економічних показників діяльності торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000» за 2007-2008 роки можна відзначити позитивні і негативні моменти в роботі.

До позитивних моментів діяльності підприємства можна віднести:

- в 2008 році товарообіг збільшився і склав 1059032 тис.руб .;

-збільшення продуктивності праці. У 2008 році вона склала 6086,39 тис.руб. / Чол .;

- зростання фонду заробітної плати. У порівнянні з минулим роком він виріс на 10256,76 тис.руб. і склав 14397,07 тис.руб.

- збільшення чистого прибутку на 2745 тис.руб.

До негативних:

- темп зростання заробітної плати (271,81%) випереджає темпи зростання продуктивності праці (145,36%), що веде до перевитрати фонду заробітної плати;

- зниження в 2008 році валовий прибутку на 12255 тис.руб., За рахунок збільшення собівартості проданих товарів і послуг;

- збільшення часу обертання оборотних коштів на 13 днів і зниження швидкості на 0,6 оборотів.

В результаті аналізу чисельності працівників було виявлено, що на кінець звітного року штат працівників збільшився на З8 людина і склав 174 людини.

Так само було виявлено низька плинність кадрів, що свідчить про позитивну сторону прийняття рішень адміністративно-управлінського персоналу в даній області. Наслідком може служити те, що на підприємстві створені оптимальні умови для роботи, гідний рівень заробітної плати і т.д.

Аналіз складу і структури фонду заробітної плати дав позитивні результати. Фонду заробітної плати в 2008 році збільшився на 10255,76 тис.руб. і склав 14397,07 тис.руб. Більшою мірою збільшення даного показника відбулося через підвищення виплат за тарифними ставка, окладів і відрядними розцінками (+5952,75 тис.руб.) І виплат по районних коефіцієнтах і процентним надбавок (+3066,72 тис.руб.)

Так само ми проаналізували показники ефективності використання праці та заробітної плати на торговельному підприємстві і виявили, що ефективність праці падає і через зниження інтегрального показника до 5,75% ефективність використання фонду заробітної плати знижується.

Для поліпшення ефективності використання фонду заробітної плати працівників торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000» були запропоновані наступні заходи:

 1. Впровадження нової товарної групи. В результаті відбудеться зростання товарообігу, продуктивності праці і незначне зростання фонду заробітної плати;

 2. Важливим недолік на даному підприємстві є те, що темп зростання середньорічної заробітної плати перевищує темпи зростання продуктивності праці. Ті є, відбувається неефективне використання фонду заробітної плати, для цього ми розрахували оптимальний темп зростання заробітної плати при даному темпі зростання продуктивності праці, також розрахували оптимальний фонд заробітної плати при даному темпі зростання товарообігу.

Проведені рекомендації позитивно позначилися на діяльності торгового підприємства, так як на 1% приросту продуктивності праці приріст середньорічної заробітної плати одного працівника становить 0,7%, те ж саме можна сказати і про приріст фонду заробітної плати по відношенню до приросту товарообігу.

Так само, позитивним є те, що товарообіг збільшується при незмінній чисельності (174 чол.), В тому числі торгово-оперативного персоналу (82 чол.), Так як з огляду на фінансові складнощі, які супроводжують зараз практично кожне підприємство, чисельність підприємства рекомендовано залишити без зміни .

Таким чином при зростанні товарообігу на 51% фонд заробітної плати збільшиться на 35,8% при незмінній чисельності працівників, що призведе до зниження рівня фонду заробітної плати з 1,36 до 1,22%, отже до відносної економії коштів в розмірі 2241 тис. руб.

При такому співвідношенні показників з праці і заробітної плати відбувається раціональне і ефективне використання фонду заробітної плати працівників торгового підприємства ТОВ «СКІТ-2000».

бібліографічний список

 1. Конституція Російської Федерації. - М .: Омега-Л, 2009. - 40 с.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації: в 4 ч .: за станом на 9 февр.2009 р - М .: ЕКСМО, 2009. - 672 с.

 3. Податковий кодекс Російської Федерації: в 2 ч .: за станом на 1 січня 2009 року - М .: Юрайт-Издат, 2009. - 576 с.

 4. Про товариства з обмеженою відповідальністю (ПРО ТОВ) [Електронний ресурс]: федер. закон від 08 берез. 1998 року № 14-ФЗ. - Режим доступу: КонсультантПлюс.

 5. Про затвердження статистичного інструментарію для організації статистичного спостереження за внутрішньою і зовнішньою торгівлею на 2008 рік [Електронний ресурс]: постанова Росстату від 06.06.2007 N 45 ред. від 20.08.2008. - Режим доступу: КонсультантПлюс.

 6. Амосов, А. Проблеми зайнятості, оплати праці та регулювання цін / А. Амосов // Економіст. - 2001. - № 4. - С. 66-70.

 7. Берг, Т.І. Планування основних показників діяльності підприємства роздрібної торгівлі: навч. посібник / Т.І. Берг; Краснояр.гос.торг.-екон.ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ, 2007. - 138 с.

 8. Брагін, Л.А. Економіка торгового підприємства: Торговельна справа: підручник / Л.А. Брагін - М .: ИНФРА-М, 2004. - 314 с.

 9. Валь, Є. Система оплати праці на основі економічних показників / Е. Валь // Людина і праця. - 2003. - №7. - С. 73-76.

 10. Верховцев, А.В. Заробітна плата: підручник / А.В. Верховцев. - 6-е изд., Перераб. і доп. - M .: ИНФРА, 2002.- 151с.

 1. Владимирова, Л.П. Організація, нормування та оплата праці на підприємствах галузі (в торгівлі): підручник / Л.П. Владимирова. - M .: Дашков і Ко, 2006. - 374 с.

 2. Ільїн, А.І. Планування на підприємстві: підручник / А.І. Ільїн. - 4-е изд., Стереотип. Мінскн .: Нове знання, 2003. - 635 с.

 3. Ковязіна, H. 3. Оплата праці в організаціях і на підприємствах / H.3. Ковязіна // Економіко-правовий бюлетень. - 2000. - № 10. - С. 1-125.

 4. Кучма, M. Оплата праці та нормування / M. Кучма // Людина і праця. - 2003. - № 9. - С. 75-77.

 5. Мазманова, Б.Г. Управління оплатою праці: навч. посібник для вузів / Б.Г. Мазанова. - M .: Фінанси і статистика, 2001. - 368 с.

 6. Остапенко, Ю.M. Економіка праці: навч. посібник / Ю.M. Остапенко. - M .: ИНФРА-М, 2003. - 268 с.

 7. Пошерстнік, H.В. Заробітна плата в сучасних умовах: підручник / H.В. Пошерстнік, M.С. Мейксін. - 9-е изд. - СПб .: Герда, 2002. - 736 с.

 8. Ракота, В.Д. Заробітна плата і підприємницький дохід: навч. посібник / В.Д. Ракота. - M .: Фінанси і статистика, 2001. - 224 с.

 9. Сидорова, Е.С. Заробітна плата: практ. посібник / Е.С. Сидорова. - 2-е вид. - М .: Омега-Л, 2006.- 294 с.

 10. Смирнова AM Безтарифні системи оплати праці: текст лекцій / AM Смирнова; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2005. -56 с.

 11. Смирнова, А.М. Оплата праці працівників торгового підприємства: текст лекцій / А.М. Смирнова; Краснояр.гос.торг.-екон.ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2001. -53 с.

 12. Смирнова, А.М. Оплата праці працівників торгового підприємства: навч. посібник / А.М. Смирнова; Краснояр.гос.торг.-екон.ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2002. - 114 с.

 1. Смирнова, AM Організація і оплата праці в торгівлі: текст лекцій / А.М. Смирнова; Краснояр. держ. торгекон. ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2005.-15 с.

 2. Смирнова, AM Організація оплати праці в торгівлі: навч. посібник / AM Смирнова; Краснояр.гос.торг.-екон.ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2006. -131с.

 3. Смирнова, AM Тарифний варіант організації заробітної плати в торгівлі: текст лекцій / AM Смирнова; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2005. - 41 с.

 4. Смирнова А.М. Трудові показники підприємства торгівлі: аналіз та планування: навч. посібник / А.М. Смирнова Краснояр.гос.торг.-екон.ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ - 2008. - 174 с.

 5. Соломатіна, А.Н. Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі: підручник для вузів / О.М. Соломатіна СПб .: Питер, 2009.-560с.

 6. Склад і структура фонду заробітної плати [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //www.revolution./economy

 7. Терещенко, М.М. Ефективність діяльності підприємства торгівлі: навч. посібник / М.М. Терещенко, О.М. Ємельянова; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ, 2006. - 96 с.

 8. Федченко, А. А. Оплата праці та доходи працівників: навч. посібник / А.А. Федченко, Ю.Г, Одегов. - M .: Дашков і Ко, 2004. - 552 с.

 9. Чапліна, А. Н. Менеджмент в торгівлі: навч. посібник / О.М. Чапліна, І.В. Кошелева; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ, 2004. - 189 с.

 10. Чапліна, А.Н. Культура управління: навч. посібник / О.М. Чапліна, І.В. Кошелева, Т.А. Вашко; Краснояр.гос. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ: КГТЕІ, 2006. - 112с.

 1. Економіка підприємства торгівлі: навч. допомога. У 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Александров [и др.]; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ: Вид. центр КДУ, 2002. - 257 с.

 2. Економіка праці: підручник / за ред. П.Е. Шлендера, Ю.П. Koкіна. - M .: МАУП, 2002. - 592 с.

 3. Яковлєв, P.А. Оплата праці на підприємстві: підручник / P.А. Яковлєв. - M .: Центр економіки і маркетингу, 1999. - 246 с.Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз та економічне обгрунтування фонду заробітної плати працівників підприємства торгівлі

Скачати 257.53 Kb.