• Глава 1. Теоретичні аспекти руху робочої сили
 • 1.2 Показники руху робочої сили і використання трудових ресурсів
 • 1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства
 • 2.2 Аналіз використання фонду робочого часу
 • 2.3 Аналіз продуктивності праці
 • 2.4 Аналіз трудомісткості продукції
 • 2.5 Аналіз фонду заробітної плати
 • Список літератури


 • Дата конвертації14.04.2017
  Розмір157.88 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 157.88 Kb.

  Аналіз трудових ресурсів підприємства (4)

  Зміст

  Вступ

  Глава 1. Теоретичні аспекти руху робочої сили

  1.1 Поняття про структуру промислово-виробничого персоналу

  1.2 Показники руху робочої сили і використання трудових ресурсів

  1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства

  2. Аналіз трудових ресурсів підприємства

  2.1 Оцінка структури і динаміки працюючого складу

  2.2 Аналіз використання фонду робочого часу

  2.3Аналіз продуктивності праці

  2.4 Аналіз трудомісткості продукції

  2.5 Аналіз фонду заробітної плати

  висновок

  Список літератури

  додаток

  Вступ

  Праця є основним фактором виробництва. Звідси випливає важливість вивчення трудових ресурсів. До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

  Раціональне використання кадрового персоналу підприємства - неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів.

  Метою роботи є вивчення та аналіз показників використання трудових ресурсів.

  У зв'язку з поставленою метою в роботі вирішуються наступні завдання:

  - вивчення чисельності, складу, розподілу, використання трудових ресурсів і їх динаміки;

  - дослідження рівня, динаміки продуктивності і оплати праці;

  - розробка необхідних заходів щодо більш повного використання фонду робочого часу.

  Глава 1. Теоретичні аспекти руху робочої сили

  1.1 Поняття про структуру промислово-виробничого персоналу

  Раціональне використання персоналу підприємства - неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів. Для цілей аналізу весь персонал слід розділити на промислово-виробничий і непромисловий. До промислово-виробничого персоналу (ППП) відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, пов'язаними з основною діяльністю підприємства, а до непромислового персоналу відносять працівників установ культури, громадського харчування, медицини тощо., Що належать підприємству.

  Працівники ППП поділяються на робітників і службовців. У складі службовців виділяють керівників, фахівців та інших службовців (наприклад, конторський обліковий персонал та ін.). Робочих підрозділяють на основних і допоміжних.

  В ході аналізу забезпеченості трудовими ресурсами проводять порівняння фактичної чисельності персоналу з попереднім періодом і планової чисельністю звітного періоду по всіх класифікаційних групах. У процесі аналізу вивчається співвідношення між групами і тенденції зміни цього співвідношення.

  Чисельність службовців визначається виходячи з організаційної структури підприємства і раціональної чисельності, необхідної для забезпечення функцій управління.

  Скорочення допоміжних робітників може бути досягнуто за рахунок концентрації та спеціалізації допоміжних робіт: з налагодження і ремонту устаткування, підвищенню рівня механізації і вдосконалення праці цих робітників.

  Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня робітників проводиться шляхом зіставлення готівкової чисельності за спеціальностями та розрядам з необхідною для виконання кожного виду робіт по дільницях, бригадах і підприємству в цілому. При цьому виявляється надлишок або недолік робочих по кожній професії.

  Якщо фактичний середній тарифний розряд робочих нижче планового або середнього тарифного розряду робіт, то це може привести до зниження якості продукції, що випускається, і, отже, необхідно передбачити підвищення кваліфікації персоналу. Якщо середній розряд робочих вище середнього тарифного розряду робіт, то робочим необхідно проводити доплату за використання їх на менш кваліфікованих роботах.

  В ході аналізу кваліфікації управлінського персоналу перевіряють відповідність рівня освіти кожного працівника займаній посаді, вивчають питання, пов'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації.

  Кваліфікаційний рівень працівників залежить багато в чому від віку, стажу роботи, освіти і т.д. Тому в процесі аналізу вивчають зміни у складі робочих за віком, стажем роботи, освітою.

  1.2 Показники руху робочої сили і використання трудових ресурсів

  В ході аналізу забезпеченості трудовими ресурсами проводять порівняння фактичної чисельності персоналу з попереднім періодом і планової чисельністю звітного періоду по всіх класифікаційних групах. У процесі аналізу вивчається співвідношення між групами і тенденції зміни цього співвідношення.

  Скорочення допоміжних робітників може бути досягнуто за рахунок концентрації та спеціалізації допоміжних робіт: з налагодження і ремонту устаткування, підвищенню рівня механізації і вдосконалення праці цих робітників.

  Чисельність службовців визначається виходячи з організаційної структури підприємства і раціональної чисельності, необхідної для забезпечення функцій управління.

  Чисельність непромислового персоналу визначається за типовими галузевими нормативами, за нормами обслуговування.

  Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня робітників проводиться шляхом зіставлення готівкової чисельності за спеціальностями та розрядам з необхідною для виконання кожного виду робіт по дільницях, бригадах і підприємству в цілому. При цьому виявляється надлишок або недолік робочих по кожній професії.

  В ході аналізу кваліфікації управлінського персоналу перевіряють відповідність рівня освіти кожного працівника займаній посаді, вивчають питання, пов'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації.

  Кваліфікаційний рівень працівників залежить багато в чому від віку, стажу роботи, освіти і т. Д. Тому в процесі аналізу вивчають зміни у складі робочих за віком, стажем роботи, освітою.

  В ході аналізу ретельному вивченню піддають причини вибуття працівників за порушення трудової дисципліни, т. К. Це часто пов'язано з невирішеними соціальними проблемами.

  Однак випуск продукції залежить не стільки від чисельності працюючих, скільки від кількості витраченого на виробництво праці, певного кількістю робочого часу. Тому аналіз використання робочого часу є важливою складовою частиною аналітичної роботи на підприємстві.

  Таблиця 1.1. - Показники руху робочої сили

  Назва показника

  Формула для розрахунку показника

  економічний сенс

  Коефіцієнт обороту по прийому (К n)

  Коефіцієнт обороту з вибуття (К в)

  Коефіцієнт плинності кадрів (К т)

  Коефіцієнт сталості кадрів (К пост)

  Характеризує питому вагу прийнятих працівників за період

  Характеризує питому вагу вибулих за період працівників

  Характеризує рівень звільнення працівників за негативними причин

  Характеризує рівень працюючих на даному підприємстві постійно в аналізованому періоді (році, кварталі)

  Аналіз використання робочого часу здійснюється на основі балансу робочого часу.Основні складові балансу представлені в таблиці 1.2.

  Таблиця 1.2. - Основні показники балансу робочого часу одного робітника.

  Показник фонду часу

  Умовні позначення

  Формула розрахунку

  Примітки

  календарний

  Номінальний (режимний)

  явочний

  Корисний фонд робочого часу

  Т до

  T ном

  Т яв

  Т п

  Т к = 365дн

  Т ном = Т до -t вихід

  Т яв = Т ном -t неявившихся

  Т п = Т яв. tt вп

  t вих - час вихідних та святкових днів

  t неявившихся - дні неявок: відпустки, через хворобу, за рішенням адміністрації, прогули та ін.

  t - номінальна тривалість робочого часу,

  t вп - час внутрішньозмінних простоїв і перерв в роботі, скорочених і пільгових годин

  Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству.

  Вивчивши втрати робочого часу, виявляють непродуктивні витрати праці, які складаються з витрат робочого часу в результаті виготовлення забракованої продукції та виправлення шлюбу, а також у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу (додаткові витрати робочого часу). Для визначення непродуктивних втрат робочого часу використовуються дані про втрати від шлюбу (журнал-ордер №10). На підставі цих даних складається аналітична таблиця.

  Таблиця 1.3. - Вихідні дані для розрахунку непродуктивних витрат робочого часу

  показник

  Умовні позначення

  сума

  Виробнича собівартість товарної продукції

  Заробітна плата робітників

  Заробітна плата виробничих робітників

  Матеріальні витрати

  Собівартість забракованої продукції

  Витрати на виправлення браку

  З пр

  ЗП р

  ЗП пр

  МОЗ

  З б

  З б

  Втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обсягу виробництва продукції, т. К. Вони можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці працівників. Тому при аналізі використання трудових ресурсів важливе значення надається вивченню показників продуктивності праці.

  1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства

  Акціонерне товариство відкритого типу ВАТ «Консервний завод Спаський утворено відповідно до Указу Президента РФ від 1 липня 1992р. №721 «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств в акціонерні товариства.

  Повний і офіційне найменування Товариства Акціонерне товариство відкритого типу консервний завод "Спаський". Скорочене найменування Товариства - АТ консервний завод "Спаський".

  Місцезнаходження Товариства: 692210, м. Спаськ-Дальній, вул. Червоногвардійська, 1.

  Техніко-економічна характеристика підприємства розглядається і викладається з позиції аналізу роботи підприємства в сучасних умовах господарювання. Наведемо дані для порівняльного аналізу техніко-економічних показників за 2 роки 2005р. і 2006 р таблиці 1.4.

  Таблиця 1.4. - Основні техніко-економічні показники

  найменування показника

  Од. вим.

  2005

  2006

  зміна

  абсолютне відхилення

  Темп зростання, %

  Обсяг реалізованої продукції

  тис. руб.

  36354468

  58311203

  +21956735

  160,4

  Товарна продукція в діючих цінах 2006 р

  тис. руб.

  30464800

  36114554

  +5649754

  118,5

  Товарна продукція в порівнянних цінах 2006 р

  тис. руб.

  37742215

  42345106

  +460291

  112,5

  Середньооблікова чисельність всього

  чол.

  1 363

  1235

  -128

  90,6

  Середньооблікова чисельність ППП

  чол.

  1225

  1087

  -138

  88,7

  балансовий прибуток

  тис. руб.

  4049363

  4333351

  +283988

  107,0

  Чистий прибуток

  тис. руб

  3033444

  3457248

  +423804

  113,9

  Прибуток до розподілу

  тис. руб

  2874950

  3293625

  +418675

  114,6

  Витрати на рубль товарної продукції

  коп.

  87,88

  87,12

  +1,68

  рентабельність

  %

  17,1

  14,8

  -2,3

  Фонд заробітної платні

  тис. руб.

  3489968

  4057715

  +567747

  116,3

  Середньомісячна заробітна плата ППП

  тис.руб.

  256

  328

  +72

  128,12

  Плинність кадрів

  %

  10

  8

  -2

  повна собівартість

  тис. руб.

  26027741

  31463489

  Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок про те, що 2006 рік для підприємства був досить вдалим. Товарна продукції в порівнянних цінах збільшився на 12,5%, рентабельність продукції зменшилася на 2,3%. На підприємстві спостерігалося в 2006 зниження чисельності на 9,4%, проте нам відомо, що це сталося через введення нового більш технологічного обладнання, яке вимагає меншої кількості працівників. Плинність ж кадрів на підприємстві має схильність до зниження, так за 2006 рік у порівнянні з 2005 роком цей показник знизився на 2%, склавши при цьому 8%. Середньомісячна заробітна плата збільшилася на 128,12%.

  2. Аналіз трудових ресурсів підприємства

  2.1 Оцінка структури і динаміки працюючого складу

  До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства, трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

  У аналізованого підприємства забезпеченість трудовими ресурсами характеризується даними, наведеними в аналітичній табл. 2.1.

  Таблиця 2.1.- Забезпеченість трудовими ресурсами

  категорії персоналу

  2006 рік

  2005 рік

  Фактично у відсотках

  план

  факт

  До плану

  До попереднього року

  всього

  1486

  1409

  1547

  94,82

  91,08

  В тому числі

  Промислово виробничий персонал

  1335

  1261

  1409

  94,46

  89,50

  З нього:

  робочі

  1137

  тисяча сімдесят шість

  тисяча двісті один

  94,64

  89,59

  службовці

  198

  185

  208

  93,43

  88,94

  З них:

  керівники

  90

  83

  97

  92,22

  85,57

  фахівці

  99

  93

  100

  93,94

  93,00

  Персонал неосновної діяльності

  151

  148

  138

  98,01

  107,25

  Як видно з даних таблиці 2.1, чисельність персоналу основної діяльності у звітному році знизилася в порівнянні з плановим показником на 94,46%, а в порівнянні з минулим роком на 89,50%. Чисельність працівників апарату управління знизилася в порівнянні з планом і склала 93,43% в порівнянні з плановим показником і 88,94% по порівняння з попереднім роком. Чисельність робітників теж знизилася як по відношенню до плану, так і по відношенню до минулого року, і склала 94,64% і 89,59% відповідно. Зниження чисельності спостерігається і по інших категоріях персоналу.

  У процесі аналізу необхідно вивчити зміна структури персоналу підприємства. Її зміна відображено в таблиці 2.2. З даних видно, що на аналізованому підприємстві підвищується виробничий потенціал (питома вага робітників фактично вище його величини в минулому році і вище, ніж передбачалося планом).

  Таблиця 2.2 - Зміна структури трудових ресурсів

  категорії персоналу

  структура персоналу

  за попередній рік

  планове завдання

  фактично

  кількість, чол.

  питома вага, %

  кількість, чол.

  питома вага, %

  кількість, чол.

  питома вага, %

  Персонал основної діяльності, всього

  1409

  100

  1335

  100

  1261

  100

  У тому числі:

  робочі

  тисяча двісті один

  85,24

  1137

  85,17

  тисяча сімдесят шість

  85,35

  керівники

  97

  6,88

  90

  6,74

  83

  6,58

  фахівці

  100

  7,1

  99

  7,42

  93

  7,38

  З таблиці 2.2 ми бачимо, чисельність персоналу основної діяльності на підприємстві знизилася в порівнянні з попереднім роком. Питома вага робітників збільшився, що є сприятливим фактором у розвитку підприємства. Чисельність апарату управління на ВАТ «Консервний завод Спаський» в 2006 році дещо зменшилася в порівнянні з відповідними періодами минулого, проте їх питома вага з змінився незначно в зв'язку з тим, що чисельність ППП також поступово скорочувалася. Зниження чисельності фахівців - це результат початої роботи по впровадженню заходів інтенсифікації: розширення зон обслуговування лінійним персоналом, т. Е. Збільшення коефіцієнта керованості на основі підвищення посадових окладів і ставок в порядку впровадження на виробництві нових методів економічного керівництва. Чисельність і питома вага керівників на підприємстві також знижується.

  Розглянемо розподіл працівників апарату управління за статтю, віком, стажу, утворення станом за 2006 рік. Для цього скористаємося даними, наведеними в додаток 1, отриманим зі звіту форми №6-т «Кадри», а також «Зведення складу працівників».

  З додатку 1 видно, що більшу частину працівників підприємства в 2006 році складають жінки (65,6%). При цьому частка жінок, які працюють в апараті управління, становить 70,1% (53,9% керівників, 85,1% фахівців і 100% інших службовців). Можна помітити, що найменша питома вага жінок серед керівників, хоча при цьому жінок-керівників на підприємстві більше, ніж чоловіків. Звідси видно, що навіть на підприємстві, де в основному працюють жінки, чоловіки традиційно займають багато керівні пости.

  Аналізуючи віковий склад працівників апарату управління, легко побачити, що більшу частину (49,4%) складають працівники від 40 до 49 років. Також досить багато працівників старше цього віку. Приплив молодих фахівців на підприємство незначний (працюють всього 22 людини 31 року і молодше), проте це пояснюється невеликою плинністю кадрів на підприємстві і практично повною відсутністю в зв'язку з цим вільних робочих місць. Чисельність працівників старше працездатного віку в апараті управління незначна (2 керівники та 2 фахівці).

  Більшість працівників апарату управління у 2006 році мали вищу освіту (58,6%). Це на 2,4% більше, ніж в попередньому році (56,2%). Збільшення серед працівників апарату управління людей з вищою освіту повинно сприятливо позначатися на діяльності підприємства. 32,2% мали середню спеціальну освіту (в 2005 році - 31,2%), у 21 чоловік (8,7%) - загальну середню освіту (хоча в 2005 році їх було 30 чоловік або 12,1%) і всього 1 людина, як і в 2005 році, мав загальне базову освіту. З цього всього можна зробити висновок, що освітній рівень працівників апарату управління ВАТ «Консервний завод Спаський» досить високий. Розглянемо, як за останній рік працівникам підприємства вдалося підвищити кваліфікацію. Для цього проаналізуємо додаток 2 (зі звіту форми 6-т «Кадри»).

  Професійне навчання кадрів на підприємстві йде досить швидкими темпами за 2006 рік з працівників апарату управління було навчено 63 людини (з них 43 керівника, 17 фахівців і 3 інших службовців), що становить 26,4% від їх загального числа. Практично всі з них (61 осіб) підвищували свою кваліфікацію. 2 людини пройшли перепідготовку, причому обидва в зв'язку з вивільненням.

  Слід зазначити, що один з працівників підвищував свою кваліфікацію за кордоном.

  Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників:

  1) коефіцієнт обороту з прийому робочих (Кпр):

  Кпр = ;

  2) коефіцієнт обороту з вибуття (Кв):

  3) коефіцієнт загального обороту (Коб):

  4) коефіцієнт плинності кадрів (К Т):

  ;

  5) коефіцієнт сталості складу персоналу підприємства (Кп.с):

  ;

  6) коефіцієнт заповнення працівників (Квосп):

  Розрахуємо дані коефіцієнти для підприємства ВАТ «Консервний завод Спаський» і простежимо їх динаміку за останні два роки (2005 і 2006 рік). Для цього складемо таблицю 2.3.

  Таблиця 2.3 - Рух робочої сили

  показники

  2005

  2006

  зміна

  Прийнято на підприємство

  81

  85

  4

  Вибуло з підприємства

  237

  172

  -65

  В тому числі:

  за власним бажанням і згодою сторін

  134

  103

  -31

  за порушення трудової дисципліни

  21

  13

  -8

  по скороченню чисельності

  22

  21

  -1

  Середньооблікова чисельність працюючих

  1547

  1409

  -138

  Кількість працівників, які працювали весь рік

  тисячу триста п'ятьдесят-вісім

  1338

  -20

  коефіцієнти:

  обороту по прийому

  0,05

  0,06

  0,01

  обороту з вибуття

  0,15

  0,12

  -0,03

  загального обороту

  0,21

  0,18

  -0,02

  плинності кадрів

  0,10

  0,08

  -0,02

  сталості складу персоналу підприємства

  0,88

  0,95

  0,07

  заповнення працівників

  2,93

  2,02

  -0,90

  Як можна судити з отриманих значень показників, підприємство відносно непогано справляється з питаннями, пов'язаними з рухом трудових ресурсів.Середньооблікова чисельність працюючих була знижена в 2006 році на 138 осіб. Крім того, це на 2% менше, ніж в попередньому році. Тобто ми бачимо, що її темпи зменшуються. Плинність кадрів в основному пов'язана зі звільненням працівників за власним бажанням і згодою сторін. За порушення трудової дисципліни було звільнено 13 працівників (на 8 осіб менше, ніж у попередньому році). При цьому коефіцієнт заповнення працівників дорівнює 2,02, тобто на місце кожного працівника, що звільнився підприємство бере двох нових працівників. В умовах кризи це несприятливий явище. Однак, знову ж таки, цей коефіцієнт знизився в порівнянні з 2005 роком (2,93).

  Отже, показники забезпеченості підприємства працівниками ще не характеризують ступінь їх використання і не можуть бути факторами, безпосередньо впливають на обсяг продукції, що випускається.

  2.2 Аналіз використання фонду робочого часу

  Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству (табл. 2.4).

  Таблиця 2.4 - Використання трудових ресурсів підприємства

  показники

  2005 р

  2006 р

  відхилення

  план

  факт

  від минулого року

  від плану

  1. Середньорічна чисельність робітників (Т)

  тисяча двісті один

  1137

  тисяча сімдесят шість

  -125

  -61

  2.отработано за рік

  усіма робітниками

  днів (Д)

  245484,4

  252414

  241131,6

  -4352,8

  -11282,4

  годин (Ч)

  1956429

  2019312

  1919584

  -36845

  -99728

  одним робочим:

  днів (Д Р)

  204,4

  222

  224,1

  19,7

  2,1

  Годин (Ч Р)

  1 629

  1 776

  1 784

  155

  8

  3.Средняя тривалість робочого дня (Ч СМ), ч.

  7,95

  8

  7,96

  0,01

  -0,04

  4. Фонд робочого часу (Ф), ч.

  1951601

  2019312

  1919408

  -32193

  -99904

  5. У тому числі надурочно відпрацьований час, ч. (Ч С)

  12000

  0

  29500

  17500

  29500

  Як видно з наведених у таблиці даних, планом намічалося поліпшити використання робочого часу. Кожен член трудового колективу у звітному році повинен був відпрацювати 222 робочих дня замість 204,4 за минулий рік. Зниження цілоденних втрат робочого часу передбачалося за рахунок проведення заходів щодо скорочення простоїв і збіги святкових днів з вихідними днями. План був перевиконаний на 0,95% (тобто замість планованих 222 днів було відпрацьовано 222,4). У трудовому колективі планувалося збільшення тривалості роботи кожним робітником на 26,915 ч (за рахунок скорочення цілоденних втрат на 16,695 (7,95 × 2,1) і внутрізмінних на 10,22 (0,05 × 204,4)), але планове завдання НЕ було виконано.

  Для виявлення причин цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу зіставляють дані фактичного і планового балансу робочого часу (табл. 2.5).

  Таблиця 2.5. - Аналіз використання фонду робочого часу

  показник

  на 1 робітника

  Відхилення від плану

  план

  факт

  на 1 робітника

  на всіх робочих

  Календарне кількість днів

  365

  365

  Кількість неробочих днів - всього

  104

  92

  В тому числі:

  святкові

  9

  9

  вихідні

  95

  83

  Номінальний фонд робочого часу, дні

  261

  273

  Неявки на роботу, дні

  39

  48,9

  9,9

  10652,4

  В тому числі:

  щорічні відпустки

  27

  27,95

  0,95

  1022,2

  відпустки по навчанню

  0,1

  0,15

  0,05

  53,8

  неявки з дозволу адміністрації

  2,2

  2,2

  2367,2

  відпустку з ініціативи адміністрації

  0,14

  0,14

  150,64

  хвороби

  10,7

  10,8

  0,1

  107,6

  прогули

  0,01

  0,01

  10,76

  простої

  6,66

  6,66

  7166,16

  інші неявки, дозволені законом

  1,2

  0,99

  -0,21

  -225,96

  Явочний фонд робочого часу, дні

  222

  224,1

  2,1

  2259,6

  Середня тривалість робочої зміни

  8

  7,96

  -0,04

  -43,04

  Корисний фонд робочого часу, ч

  1 776

  1 784

  8

  8608

  Надурочно відпрацьований час, ч

  27

  27

  29500

  З даних аналізу використання робочого часу видно, що неявки на роботу зросли проти плану в розрахунку на 1 робітника на 9,9 дня.Практично всі показники, крім інших неявок, перевищили планове значення.

  Велика частина втрат ((7166,16 + 2367,2 + 150,64 + 10,76) × 8 + 43,04 = 77601,12 год) викликана суб'єктивними факторами: неявки з дозволу адміністрації, відпустку з ініціативи адміністрації, прогули, простої , що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу. Недопущення їх рівнозначно вивільненню 44 працівників (77601,12 /1776).Результати аналізу узагальнюються в таблицю 2.6.

  Таблиця 2.6. - Узагальнення результатів аналізу

  показники

  За планом

  фактично

  1. Кількість відпрацьованого часу, ч

  252414

  241131,6

  У тому числі надурочно, ч

  31742

  Загальні втрати робочого часу, ч

  - 23134

  В тому числі:

  цілоденні, ч

  17986

  внутрішньозмінні, ч

  - 41120

  2. Загальні втрати робочого часу одним робочим, ч

  - 21,5

  В тому числі:

  Цілоденні, ч.

  16,7

  Внутрізмінні, ч.

  - 38,2

  Скорочення втрат робочого часу - один із резервів збільшення випуску продукції. Щоб підрахувати його, необхідно втрати робочого часу (ПРВ) з вини підприємства помножити на планову середньогодинну вироблення продукції:

  ΔВП = ПРВ × ЧВ пл = 77601,12 × 19,06 руб. = 1479077 руб.

  Однак треба мати на увазі, що втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обсягу виробництва продукції, так як вони можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці працівників.

  2.3 Аналіз продуктивності праці

  Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюючих, приватних та допоміжних показників. До узагальнюючих показників відносяться середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції одним робочим, а також середньорічне вироблення продукції на одного працюючого у вартісному вираженні. Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконання одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу.

  Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічна вироблення продукції одним працюючим. Величина його залежить не тільки від вироблення робочих, а й від питомої ваги останніх в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня.

  Таблиця 2.7. - Вихідні дані для факторного аналізу

  показник

  план

  факт

  відхилення

  Обсяг виробництва продукції, тис. Руб.

  38497059

  42345106

  3848047

  Середньооблікова чисельність:

  промислово-виробничого персоналу (ППП)

  1335

  1261

  -74

  робітників (ЧР)

  1137

  тисяча сімдесят шість

  -61

  Питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу Уд),%

  85,17

  85,33

  0,16

  Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)

  222

  224,1

  2,1

  Середня тривалість робочого дня (П), ч

  8

  7,96

  -0,04

  Загальна кількість відпрацьованого часу:

  усіма робітниками за рік (Т), люд.-год

  2019312

  1919584

  -99728

  в тому числі одним робочим, люд.-год

  1 776

  1 784

  8

  Середньорічне виробництво, тис. Руб .:

  одного працюючого (ГВ)

  28836,75

  33580,58

  4743,83

  одного робочого (ГВ ')

  33858,45

  39354,19

  5495,74

  Середньоденна вироблення робочого (ДВ), тис. Руб.

  152,52

  175,61

  23,09

  Середньогодинна вироблення робочого (ЧВ), тис. Руб.

  19,06

  22,06

  3,00

  Надпланова економія часу за рахунок впровадження заходів НТП (Пе), чел.-ч.

  52596,60

  Зміна вартості випущеної продукції в результаті структурних зрушень,

  508141,27

  Розрахунок впливу даних факторів на зміну рівня середньорічної вироблення промислово-виробничого персоналу зробимо способом абсолютних різниць.

  Таблиця 2.8. - Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічної вироблення працівників підприємства способом абсолютних різниць.

  фактор

  ΔГВ, тис. Руб.

  Зміна частки робітників у загальній чисельності ППП

  54,17

  Кількість відпрацьованих днів одним робочим за рік

  273,31

  Тривалість робочого дня

  -145,79

  середньогодинної вироблення

  4566,44

  Разом

  4748,13

  За даними табл. 2.7. і 2.8., середньорічна вироблення працівника підприємства вище планової на 4748 тис. руб. Вона зросла на 54 тис. Руб. в зв'язку зі збільшенням частки робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, на 273 тис. за рахунок збільшення кількості відпрацьованих днів (в зв'язку з мінімумом цілоденних простоїв) і на 4566 тис. руб. за рахунок підвищення середньогодинного виробітку робітників. Аналогічним чином аналізується зміна середньорічний вироблення робочого, яка залежить від кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, середньої тривалості робочого дня і середньогодинного виробітку:

  ГВ = Д × П × ЧВ.

  Таблиця 2.9. - Розрахунок вплив чинників на рівень середньорічної вироблення робочих способом абсолютних різниць

  фактор

  ΔГВ, тис. Руб.

  кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік

  320,28

  тривалості робочого дня

  -170,89

  середньогодинної вироблення

  5346,35

  Разом

  5495,74

  На ВАТ «Консервний завод Спаський» непродуктивні витрати не розраховуються, так як там не враховується шлюб, а продукція стає більш низького сорту.

  Алгоритм розрахунку:

  ЧВ усл1 = (ВП ф ± ΔВП стр) / (Т ф ± Т е)

  Другий умовний показник відрізняється від другого тим, що при його розрахунку витрати праці не коригуються на Т е.:

  ЧВ усл2 = (ВП ф ± ΔВП стр) / Т ф

  Різниця, між отриманим і попереднім результатом покаже зміна середньогодинного виробітку в зв'язку з впровадженням заходів НТП:

  Якщо ж порівняти другий умовний показник з фактичним, то дізнаємося, як змінилася середньогодинна вироблення за рахунок структурних зрушень виробництва продукції:

  Таблиця 2.10. - Зміна середньогодинної вироблення

  показники

  зміна

  ЧВ усл1

  +21,21355655

  ΔЧВ інт

  2,15

  ЧВ усл2

  21,794808

  ΔЧВ Те

  0,58125145

  ΔЧВ стор

  0,27

  баланс

  3,00

  Таким чином, все чинники, вплинули на зростання продуктивності праці робітників підприємства.

  З таблиці 2.11. видно, які чинники мали позитивний, а які - негативний вплив на зміну показників продуктивності праці, і випуск продукції.

  Таблиця 2.11. - Результати факторного аналізу

  фактор

  ΔЧВ, тис. Руб.

  ΔГВ ', тис. Руб.

  ΔГВ, тис. Руб.

  ΔВП, тис. Руб.

  1. Чисельність персоналу

  -

  -

  -

  -2133919,38

  2. Середньорічне виробництво одного працівника

  -

  -

  -

  +5981966,375

  Разом

  -

  -

  -

  3848047

  2.1. Питома вага робітників

  -

  -

  54,36

  +68553,85285

  2.2. Кількість відпрацьованих днів одним робочим за рік

  -

  320,28

  273,29

  +344624,1275

  2.3. Тривалість робочого дня

  -

  -170,89

  -145,82

  -183881,588

  2.4. Зміна середньогодинної вироблення робітників

  -

  5346,35

  4561,99

  +5752669,983

  Разом

  -

  5495,74

  4743,83

  +5981966,375

  2.4.1. Організація виробництва (інтенсивність праці)

  2,15

  3833,67

  3271,23

  +4125024,299

  2.4.2. Підвищення технічного рівня виробництва.

  0,58

  1036,86

  884,74

  +1115658,413

  2.4.3. структура виробництва

  0,27

  475,82

  406,02

  511987,271

  Разом

  3,00

  5346,35

  4561,99

  +5752669,983

  Основні напрямки пошуку резервів зростання продуктивності праці випливають із самої формули розрахунку її рівня: ЧВ = ВП / Т, згідно з якою домогтися підвищення продуктивності праці можна шляхом:

  а) збільшення випуску продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, так як при нарощуванні обсягів виробництва на наявній потужності збільшується тільки змінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. В результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;

  б) скорочення витрат праці на її виробництво шляхом інтенсифікації виробництва, впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва, більш досконалої техніки і технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання і інших факторів відповідно до плану організаційно-технічних та інноваційних заходів.

  2.4 Аналіз трудомісткості продукції

  Трудомісткість - витрати робочого часу на одиницю або весь обсяг виготовленої продукції. Трудомісткість одиниці продукції (ТІ) розраховується відношенням фонду робочого часу на виготовлення i-го виду продукції до обсягу його виробництва в натуральному або умовно-натуральному вимірі. Можна розрахувати і трудомісткість одного рубля продукції (загальний фонд робочого часу на виробництво всієї продукції потрібно розділити на вартість випущеної продукції). Отриманий показник-зворотний середньогодинної вироблення продукції.

  У процесі аналізу вивчають динаміку трудомісткості, виконання плану по її рівню, причини її зміни і вплив на рівень продуктивності праці.

  Таблиця 2.12 - Аналіз динаміки і виконання плану за рівнем трудомісткості продукції

  показник

  Минулий рік

  Звітній рік

  Зростання рівня показника,%

  план

  факт

  план до минулого року

  факт до минулого року

  факт до плану

  Випуск продукції, тис. Руб.

  37742215

  38497059

  42345106

  102,00

  112,20

  110,00

  Відпрацьовано усіма робітниками людино-годин

  1956429

  2019312

  1919584

  103,21

  98,12

  95,06

  Питома трудомісткість на 1 тис. Руб., Ч

  0,0518

  0,0525

  0,0454

  101,19

  87,45

  86,42

  Середньогодинна вироблення, руб.

  18,65

  19,06

  22,06

  102,20

  118,28

  115,74

  З таблиці 2.12 видно, що планове завдання по зниженню трудомісткості продукції в цілому по підприємству значно перевиконано. Планове завдання по зниженню трудомісткості продукції до минулого року 101,19%, фактичне зниження трудомісткості до рівня минулого року: 87,45%.

  Оскільки між трудомісткістю продукції і рівнем продуктивності праці існує обернено пропорційна залежність, то загальна питома трудомісткість продукції залежить від тих же факторів, що і середньогодинна вироблення робітників.

  Розрахунок впливу факторів на зміну рівня трудомісткості продукції можна зробити за методикою, описаною в розділі, присвяченому аналізу продуктивності праці.

  Таблиця 2.13 - Вплив факторів на зміну трудомісткості

  фактор

  зміна

  ЧВ усл1

  0,0460

  ΔЧВ інт

  -0,0064

  ЧВ усл2

  0,0448

  ΔЧВ Те

  -0,0012

  ΔЧВ стор

  0,0005

  баланс

  -0,0071

  При аналізі даної таблиці ми бачимо, що позитивний вплив на зміну трудомісткості надали зміни в організації виробництва (-0,0064 люд.-год) і підвищення технічного рівня виробництва (-0,0012 люд.-год). Зміна структури виробництва зробило негативний вплив на трудомісткість.

  2.5 Аналіз фонду заробітної плати

  Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

  Фонд заробітної плати по діючій інструкції органів статистики включає в себе не тільки фонд оплати праці, відносяться до поточних витрат підприємства, а й виплати за рахунок коштів соціального захисту і чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Відомості про використання коштів, що спрямовуються на споживання на ВАТ «Консервний завод Спаський», представлені в додатку 3.

  Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції, в першу чергу необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової.

  Абсолютне відхилення ( ) визначаєтьсяпорівнянням фактично використаних коштів на оплату праці в звітному періоді (ФЗП 1) з базовою величиною фонду заробітної плати (ФЗП 0) у цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям працівників:

  ФЗП 2006 -ФЗП 2005 = 4057715-3489968 = + 567747 тис.руб.

  Слід мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, тому що цей показник визначається без урахування зміни обсягу виробництва продукції.

  Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців по окладів, всі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних). Дані для розрахунку представлені в додатку 4.

  На підставі даної таблиці визначимо відносне відхилення по фонду заробітної плати з урахуванням зміни обсягу виробництва продукції:

  ФЗП отн = ФЗП 1 - ФЗП ск = ФЗП 1 - (ФЗП пер.0 × I вп + ФЗП пост.0)

  ФЗП отн = 4057715- (1239518 * 1,012 + 2250450) = + 419005тис. руб.

  ФЗП отн - відносне відхилення по фонду заробітної плати

  ФЗП 1 - фонд зарплати фактичний у звітному періоді

  ФЗП СК - фонд зарплати плановий, скоригований на індекс обсягу випуску продукції;

  ФЗЛ пер0 - змінна сума базового фонду зарплати;

  ФЗП пост0 - постійна сума базового фонду зарплати;

  I ВП - індекс обсягу випуску продукції.

  Отже, на ВАТ «Консервний завод Спаський» є відносний перевитрата у використанні фонду заробітної плати в розмірі 419 005 тис. Руб.

  Для розрахунку впливу цих факторів на абсолютне і відносне відхилення по фонду заробітної плати використовуємо наступні дані (таблиця 2.14).

  Таблиця 2.14 - Розрахунок впливу факторів на відхилення по ФЗП

  показник

  Формула розрахунку

  Сума, тис. Руб.

  Фонд заробітної платні:

  базова величина

  (V ВП i 0 × ТІ i 0 × ВІД i 0)

  1239518

  Базова величина, перерахована на фактичний обсяг виробництва продукції звітного періоду при базовій структурі

  ФЗП 0 × I ВП = 1239518 × 1. 0 12

  1254392

  Базова величина, перерахована на фактичний обсяг виробництва продукції і фактичну структуру звітного періоду

  = 26805087 * 0,19

  1254523

  Фактично при фактичної питомої трудомісткості і базовому рівні оплати праці

  26805087 × 0,13 × 0,002592

  1239232

  Фактично в звітному періоді

  1239367

  зміна:

  Абсолютна (1239367-1239518) = - 151

  Відносне: (1239367-1254392) = - 15025

  Таблиця 2.15 - Розрахунок впливу факторів на зміну змінної частини фонду зарплати, тис. Руб.

  фактор

  Обсяг виробництва продукції

  +14874

  -----

  Структура виробленої продукції

  +121

  +121

  Питома трудомісткість продукції

  -15281

  -15281

  Рівень оплати праці

  +135

  +135

  Разом

  -151

  -15025

  Слід проаналізувати причини зміни постійної частини фонду оплати праці, куди входять зарплата робочих-почасовиків, службовців, працівників дитячих садків, клубів, санаторіев- профілакторіїв і т.д., а також всі види доплат. Фонд зарплати цих категорій працівників залежить від середньооблікової їх чисельності та середнього заробітку за відповідний період часу. Середньорічна зарплата робочих-почасовиків, крім того, залежить ще від кількості відпрацьованих днів у середньому одним робочим за рік, середньої тривалості робочої зміни і середньогодинної заробітку.

  Для детермінованого факторного аналізу абсолютного відхилення по фонду погодинної зарплати можуть бути використані наступні моделі:

  ФЗП = ЧР × ГЗП,

  ФЗП = ЧР × Дк × ДЗП,

  ФЗП = ЧР × Д × П × ЧЗП.

  Розрахунок впливу цих факторів можна зробити способом абсолютних різниць, використовуючи дані таблиці 2.16

  Таблиця 2.16 - Вихідні дані для аналізу погодинного фонду заробітної плати

  показник

  Значення показника

  зміна

  2005

  2006

  Середньооблікова чисельність робітників-почасовиків

  738

  748

  -17

  Кількість відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік

  232

  233

  +1

  Середня тривалість робочої зміни, ч.

  7,97

  7,9

  -0,07

  Фонд погодинної оплати праці, тис. Руб.

  1239518

  1239367

  -151

  Зарплата одного працівника, руб .:

  середньорічна

  2096064

  2515272

  +419208

  середньоденна

  5825

  6987

  +1162

  середньогодинна

  737

  773

  +136

  ФЗП чр = (ЧР 1 -ЧР 0) * Д 0 * П 0 * ЧЗП 0 = (738-748) * 232 * 7,97 * 737 = -13627429

  ФЗП дн = ЧР 1 * (Д 10) * П 0 * ЧЗП 0 = 748 * (233-232) * 7,97 * 737 = + 4393670

  ФЗП п = ЧР 1 * Д 1 * (П 1 П 0) * ЧЗП 0 = 748 * 233 * (7,9-7,97) * 737 = -8991312

  ФЗП ЧЗП = ЧР 1 * Д 1 * П 1 * (ЧЗП 1 -ЧЗП 0) = 748 * 233 * 7,9 * (773-737) = + 1872507

  Разом: -151000 руб.

  Ми бачимо, що зростання почасового фонду зарплати відбулося в основному за рахунок збільшення чисельності робітників-погодинників. Зниження середньорічного заробітку, а відповідно і фонду оплати праці викликано зменшенням кількості відпрацьованого часу одним робочим за рік. Зростання середньогодинної оплати стався в результаті підвищення тарифних ставок у зв'язку з інфляцією.

  Фонд заробітної плати управлінського персоналу також може змінитися за рахунок його чисельності і середньорічного заробітку. На даному підприємстві відбулося деяке скорочення апарату управління (з 208 до 185 осіб). За рахунок цього фактора фонд зарплати зменшився на 43907 тис. Руб .:

  ФЗП ЧР = (ЧР 1 - ЧР 0) х ГЗП 0 = (185-208) * 1909 = -43907 тис. Руб.

  Через збільшення посадових окладів фонд зарплати службовців збільшився на 48038 тис. Руб .:

  ФЗЛ ВЗП = ЧР 1 * (ВЗП 1 - ГЗП 0) = 185 * (2406-1909) = + 91945тис. руб.

  Разом: +48038 тис. Руб.

  Важливе значення при аналізі використання фонду зарплати має вивчення даних про середній заробіток працівників підприємства, його зміні, а також про фактори, що визначають його рівень. Тому подальший аналіз повинен бути спрямований на вивчення причин зміни середньої зарплати одного працівника по категоріях і професіям, а також в цілому по підприємству. При цьому необхідно враховувати, що середньорічна зарплата залежить від кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, тривалості робочої зміни і середньогодинної зарплати:

  ВЗП = Д * П * ЧЗП.

  Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічної зарплати за категоріями працівників проведений прийомом абсолютних різниць (табл. 2.17)

  Таблиця 2.17 - Аналіз оплати праці

  Категорія працівників

  Кількість відпрацьованих днів одним робочим

  Середня тривалість робочої зміни, ч.

  Середньогодинна зарплата, руб.

  2005

  2006

  2005

  2006

  2005

  2006

  Робітники-відрядники

  232

  233

  7,97

  7,97

  1174

  одна тисяча двісті двадцять одна

  Робітники-повременщики

  232

  233

  7,9

  7,9

  737

  773

  Категорія працівників

  Середньорічна заробітна плата, руб.

  Зміна середньорічної зарплати робітника, руб.

  всього

  У тому числі за рахунок

  середньогодинної зарплати

  тривалість зміни

  Кількості відпрацьованих днів

  2005

  2006

  Робітники-відрядники

  3379968

  3515167

  +135199

  +135314

  -30874

  +30759

  Робітники-повременщики

  2096064

  2515272

  +419208

  +102386

  -19309

  +9393

  З таблиці видно, що зростання середньорічної зарплати викликаний в основному збільшенням середньогодинної зарплати, яка в свою чергу залежить від рівня кваліфікації працівників і інтенсивності їх праці, перегляду норм виробітку і розцінок, зміни розрядів робіт і тарифних ставок, різних доплат і премій. Слід також встановити відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Як уже зазначалося, для розширеного відтворення, отримання прибутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. Якщо такий принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду зарплати, підвищення собівартості продукції і відповідно зменшення суми прибутку. Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, годину) характеризується його індексом (1 СЗ), який визначається відношенням середньої зарплати за звітний період (СЗ 1) до середньої зарплати в базисному періоді (С3 0):

  Аналогічним чином розраховується індекс продуктивності праці (1 ГВ):

  ;

  Наведені дані показують, що на аналізованому підприємстві темпи зростання заробітної плати випереджають темпи зростання продуктивності праці.

  Коефіцієнт випередження (До оп) дорівнює

  Для визначення суми економії (- Е) або перевитрати (+ Е) фонду зарплати в зв'язку зі зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці та її оплати можна використовувати наступну формулу:

  На ВАТ «Консервний завод Спаський» більш високі темпи зростання оплати праці в порівнянні з темпами зростання продуктивності праці сприяли перевитрати фонду зарплати на суму 95103тис. руб.

  В умовах інфляції при аналізі індексу росту середньої заробітної плати необхідно враховувати індекс росту цін на споживчі товари і послуги (1 Ц) за аналізований період:

  Отже, реальна зарплата працівників підприємства не збільшилася, а зменшилася за аналізований період на 6,7%.

  Необхідно також визначити рівень заборгованості по заробітній платі (Кз):

  де ЗП іач - сума нарахованої заробітної плати за період;

  ЗП виплив - сума виплаченої заробітної плати за період.

  На ВАТ «Консервний завод Спаський» відсутня заборгованість по заробітній платі за 2006 рік.

  Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в діючих цінах, виручка, сума валової, чистого прибутку на рубль зарплати та ін.

  Таблиця 2.18 - Показники ефективності фонду заробітної плати

  показник

  2005

  2006

  зміна

  Виробництво продукції на рубль заробітної плати, руб.

  10,41

  14,30

  +3,89

  Виручка на рубль зарплати, руб.

  6,59

  7,40

  +0,81

  Сума валового прибутку на рубль зарплати, руб.

  0,66

  1,00

  +0,34

  Сума чистого прибутку на рубль зарплати, руб.

  0,85

  0,86

  +0,01

  З таблиці 2.18 видно, що аналізоване підприємство домоглося підвищення ефективності використання коштів фонду оплати праці. На рубль зарплати в звітному році вироблено більше товарної продукції, отримано більше валового і чистого прибутку, зроблено більше відрахувань до фонду накопичення, що слід оцінити позитивно.

  висновок

  В даному курсовому проекті була проаналізована робота по управлінню трудовими ресурсами на ВАТ «Консервний завод Спаський». Були розглянуті техніко-економічна характеристика підприємства, а також проаналізовані такі показники, як забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, використання фонду робочого часу, продуктивність праці, трудомісткість, а також фонд заробітної плати працівників підприємства.

  Незважаючи на деякі недоліки, роботу підприємства в цілому можна оцінити позитивно. Хоча в нашій країні складається складна і несприятлива для розвитку виробництва ситуація, в порівнянні з багатьма іншими підприємствами легкої промисловості діяльність ВАТ «Консервний завод Спаський» є однією з найбільш перспективних.

  Звичайно, на даному підприємстві існують ще не до кінця вирішені кадрові проблеми (плинності кадрів, простоїв і т.д.), однак керівництво прагне звести їх до мінімуму, а також розробити і провести заходи щодо подальшого поліпшення діяльності підприємства.

  Таким чином, ми бачимо що ВАТ «Консервний завод Спаський» піклується про своє кадровому потенціалі і постійно його розвиває відповідно до потреб підприємства, його положенням на ринку і пошуками нових напрямків розвитку. Підприємство змінює свою структуру виробництва відповідно до попиту населення, набуває нові машини, а для цього проводить навчання і перенавчання працівників. Тобто воно узгоджує цілі розвитку персоналу з іншими цілями розвитку.

  Список літератури

  1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної дяетельності підприємства. - М .: «Справа і Сервіс», 1998. - 256 с.

  2. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 215 с.

  3. Горєлов Н.А. Економіка трудових ресурсів .- М .: Вища школа, 1998. - 290 с.

  4. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. М .: Инфра-М, 1998. - 289 с.

  5. Любушин Н.П., Лещева В.В., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Підручник для вузів / Під ред. Н.Л. Любушина. - М .: ЮНИТИ-Дана, 2001. - 471 с.

  6. Павлов П. Інтенсивні методи використання робочого часу // Питання економіки 2006. - № 3. - с. 12-17.

  7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ .: ТОВ «Нове знання», 2005. - 688с.

  8. Самигін С.І., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.-Ростов-на-Дону, - 1998.- 380 с.

  9. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз: Учеб. допомога. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 479 с.

  10. Семенов А. Ринок праці та його проблеми // Економіст 2006.- №12.- с. 12-16.

  11. Страхова О.А. Організація праці управлінського персоналу. СПб., 1998. - 123 с.

  12. Токарський Б.Л. Формування ринку робочої сили в великих промислових центрах.СПб .: СПбУ.-1992.- 190 с.

  13. Економіка підприємства: Підручник - 2-е изд., Перераб. і доп .; Під ред. Семенова В.М. -М .: Центр економіки і маркетингу, 1998. - 312 с.

  Додаток 1

  Кадри 2005 і 2006 рік.

  найменування показника

  (2005/2006 рік)

  Спісоч. чис-ть р-ков на кінець року

  категорії

  З графи 1 жінки

  всього службовці

  з них

  робочі

  керуй-ки

  специалис-ти

  інші службовці

  всього працівників

  1595/1510

  247/239

  116/115

  121/114

  10/10

  1348/1271

  1066/1030

  в тому числі які мають вищу освіту

  167/156

  139/140

  76/76

  63/64

  28/16

  107/100

  середнє спеціальне

  199/197

  77/77

  32/34

  44/41

  1/1

  122/120

  125/125

  загальну середню

  1122/1066

  30/21

  7/4

  14/9

  9/9

  1092/1045

  769/748

  загальне базове

  107/91

  1/1

  1/1

  106/90

  65/57

  мають вік

  до 16 років

  16-24

  111/80

  3/2

  1 / -

  2/2

  108/78

  62/57

  25-29

  210/188

  13/10

  3/2

  10/8

  197/178

  136/134

  30

  39/36

  3/4

  - / 1

  3/3

  36/32

  30/28

  31

  44/43

  4/6

  2/4

  2/2

  40/37

  36/35

  32-39

  369/347

  37/38

  18/19

  18/18

  1/1

  332/309

  286/259

  40-49

  567/581

  121/118

  53/53

  59/56

  9/9

  446/463

  401/410

  50-54

  170/159

  39/38

  20/20

  19/18

  131/121

  104/94

  55 і старше

  85/76

  27/23

  19/16

  8/7

  58/53

  11/13

  з них жінки старше 55

  11/13

  7/2

  4/1

  3/1

  4/11

  з них чоловіки старше 60

  21/20

  2/2

  1/1

  1/1

  19/18

  За стажем (за 2006 рік)

  до 1 року

  1

  3

  2

  від 1 до 3

  4

  5

  3

  від 3 до 5

  3

  4

  4

  від 5 до 10

  17

  17

  1

  17

  від 10 до 15

  8

  11

  13

  від 15 до 20

  22

  20

  3

  30

  понад 20

  29

  33

  5

  51

  жінок

  1066/1030

  160/169

  46/62

  104/97

  10/10

  906/861

  Додаток 2

  Професійне навчання працівників

  найменування показника

  всього навчено

  В тому числі

  робочі

  Всього навчено службовців

  з них

  керівники

  фахівці

  інші службовці

  всього навчено

  420

  63

  43

  17

  3

  357

  в тому числі підвищили кваліфікацію

  306

  61

  42

  16

  3

  200

  Пройшли професійну підготовку та перепідготовку - всього

  114

  2

  1

  1

  84

  в тому числі підготовлено

  1

  1

  Навчено інших професій

  23

  23

  перепідготовлено

  90

  2

  1

  1

  88

  У зв'язку з вивільненням

  38

  2

  1

  1

  36

  додаток 3

  Аналіз використання коштів, спрямованих на споживання за 2005-2006 рр.

  Вид оплати

  Сума, тис.руб.

  2005

  2006

  зміна

  відносне зміна

  1. Фонд оплати праці

  348996

  4057715

  +567747

  1,16

  1.1. За тарифних ставок і окладів

  8

  1652183

  +301141

  1,22

  1.2. За відрядними розцінками

  135104

  6177

  +99987

  1,19

  1.3. Винагороди несписочного складу

  2

  74

  0,36

  1.4.Виплати стимулюючого характеру

  517787

  тисяча п'ятсот двадцять дев'ять

  -26290

  1,13

  За проф. майстерність

  6

  1,01

  премії щомісячні

  41586

  тисячі сто дев'яносто чотири

  +13294

  0,88

  Др. виплати стимулюючого характеру

  1061435

  375

  0

  -----

  одноразові премії

  284061

  287501

  +3440

  0,51

  Одноразова мат. допомога

  645764

  568863

  -76901

  3,89

  1.5. Виплати компенсуючого характеру

  -----

  -----

  ------

  1,43

  1.6. Оплата за невідпрацьований час

  51342

  26032

  -25310

  0,93

  1.7. Др. виплати, що включаються в ФЗП

  80268

  188774

  329262

  82

  311979

  270203

  307626

  258

  +231711

  +81429

  -21636

  +176

  3,14

  2. Інші виплати та витрати, що не враховуються в складі ФЗП

  461116

  1906082

  +1444966

  4,13

  2.1. Компенсації, вихідну допомогу

  10647

  7548

  -3099

  0,70

  2.2. Доплати до пенсій, одноразову допомогу при виході на пенсію

  13098

  9345

  -3753

  0,70

  2.3. Матеріальна допомога надається батькам при народженні дитини (за рахунок організації)

  тисячі триста сімдесят дві

  2255

  +883

  1,64

  2.4. Витрати на платне навчання працівників у навчальних закладах

  2147

  3512

  +1365

  0,51

  2.5. Витрати з оплати мед. установам, охорони здоров'я, які надають допомогу працівникам

  5695

  2909

  -2786

  1,23

  2.6. стипендії студентам

  ----

  ----

  -----

  -----

  2.7. Посібники, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю через виробничих травм

  20724

  25494

  +4770

  1,23

  2.8. Доходи по акціях

  21542

  69698

  +48156

  3,23

  2.9. Мат.помощь, яка надається окремим робочим в зв'язку зі смертю близьких

  7452

  15709

  +8257

  2,1

  3. Допомога за рахунок гос.соц.страх. та ін. виплати і витрати

  399981

  479977

  +79996

  1,2

  Частка в загальній сумі,%:

  Фонду оплати праці

  Інші виплати

  Виплати за рахунок ФСЗН

  80,21

  10,60

  9,19

  80,01

  9,63

  10,36

  додаток 4

  Вихідні дані для аналізу фонду заробітної плати

  Вид оплати

  Сума зарплати, тис. Руб.

  2005

  2006

  зміна

  1. Змінна частина оплати праці робітників

  1.1. За відрядними розцінками

  1.2. Премії за виробничі результати

  517787

  642393

  617774

  558792

  +9987

  -83601

  2. Постійна частина оплати праці робітників

  2.1. Погодинна оплата праці за тарифними ставками

  2.2. доплати

  1351042

  711307

  1652183

  953776

  +301141

  +242469

  3. Всього оплати праці робітників без відпускних

  3222529

  3782525

  +559996

  4. Оплата відпусток робітників

  4.1. Що відноситься до змінної частини

  4.2. Що відноситься до постійної частини

  73151

  188101

  56458

  212389

  -16693

  +24288

  5. Оплата праці працівників несписочного складу

  6187

  6343

  +156

  6. Загальний фонд заробітної плати

  6.1. змінна частина

  6.2. Постійна частина

  3489968

  1239518

  2250450

  4057715

  1239367

  2818348

  +567747

  -151

  +567898

  7. Питома вага в загальному фонді ЗП,%:

  змінної частини

  постійної частини

  35,5

  64,5

  30,5

  69,5

  -5

  +5