• 2.3. Розрахунок впливу факторів на зміну показників з праці і заробітної плати (на матеріалах ЗАТ «Припутников»)
 • 2.4. Планування показників по праці і заробітній платі (на матеріалах ЗАТ «Припутников») Вихідними передумовами
 • економіко-статистичні методи
 • 4. Шляхи і резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів та оплати праці (на матеріалах ЗАТ «Припутников»)
 • Використовувана література


 • Дата конвертації14.06.2017
  Розмір42.22 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 42.22 Kb.

  Аналіз трудових ресурсів та ФЗП в магазині "Припутников"

  ня стажу роботи позитивно позначається на підвищенні кваліфікації та виробничих навичок працівників, що в кінцевому підсумку веде до зростання продуктивності праці і поліпшення інших показників госпо-кої діяльності підприємства. У зв'язку з цим необхідно за окремими групами працівників вивчити їх вікової со-ставши, стаж роботи, в тому числі на даному підприємстві, умови праці і визначити, як це відбивається на продуктивності праці. Це можна зробити, використовуючи прийоми порівняння, группи-ровок, кореляції, регресії, інші економіко-матема-тичні методи дослідження.
  Продуктивність праці торгових працівників визначається технічними, технологічними, організаційними, економі-ними і соціальними чинниками. Комплексне і глибоке їх вивчення дозволяє повніше виявити і реалізувати резерви пови-ності праці. Так як в роздрібній торгівлі Вира-лення на одного працівника зазвичай обчислюється у вартісному вираженні, то на її розмір впливає зміна роз-кових цін на товари. При підвищенні роздрібних цін виработ-ка (обсяг товарообігу на одного працівника) зростає, хоча в дей-ствительности ефективність праці торгових працівників не змінюється. І навпаки, при зниженні роздрібних цін виработ-ка торгових працівників у вартісному вираженні зменшується. Для вимірювання впливу цінового фактора на продуктивність праці торгових працівників необхідно визначити їх вироблення до товарообігу в діючих і порівнянних цінах і порівняти отримані результати. Вироблення на одного торгового праців-ка, обчислена до товарообігу в діючих цінах, склала 31,4 млн р., В той час як до товарообігу в порівнянних цінах вона дорівнює 26,8 млн р. (Див. Табл. 2.2). Таким чином, підвищення роздрібних цін на товари збільшило вироблення торгових робіт-ників на 4,6 млн р.

  Рівень продуктивності праці залежить від зміни частки в загальній чисельності працюючих адміністративно-управленче-ського персоналу. Кількісно виміряти вплив цього фактора на темп зміни продуктивності праці можна по слідую-щей формулою:

  Тпр = А0 - А1 / 100 - А0 * 100

  де Т пр - темп підвищення або зниження продуктивності праці за рахунок зміни структури чисельності торгових працівників (зміни в ній частки адміністративно-управлінського персоналу),%; А0-- питома вага адміністративно-управлінського персоналу в базисному періоді (за планом або фактично за минулий період),%; А1 - то ж в звітному періоді.

  Тпр = 19,3 - 18,6 / 100 - 19,3 * 100% = 0,86%

  За аналізованого торговому підприємству частка адміні-стратівно-управлінських працівників в 2004 році склала 18,6% (див. Табл. 2.2) при і фактично за 2003 рік - 19,3%%, тобто знизилася на 0,7%. В результаті рівень продуктивності праці за рахунок цього фактора зріс на 0,86%.

  Основними завданнями аналізу фонду заробітної плати є-ються вивчення складу і динаміки фонду заробітної плати, виявив-ня зміни показників, що відбулися в звітному періоді, визначення впливу факторів на фонд заробітної плати, вивчення напрямків витрачання фонду заробітної плати.

  Аналіз почнемо з вивчення загального обсягу фонду заробітної плати, його рівня в товарообігу, зміни динаміки цих показників.

  Рівень фонду заробітної плати характеризує його частку в те-варообороте і розраховується наступним чином:

  Уфзп = ФЗП: Тх 100,

  де ФЗП-- фонд заробітної плати; Т-- товарообіг.

  Динаміка фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников» приведена в табл. 2.9.

  Таблиця 2.9. Динаміка фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников» (Додаток 4,5)

  показник

  рік

  2002

  2003

  2004

  Т1оварооборот, млн руб.

  3278

  2878

  3545


  Ланцюгові темпи зростання товарообігу,%

  100,0

  88

  108,1


  Базисні темпи зростання товарообігу,%

  100,0

  88

  123.2


  Фонд заробітної плати, млн руб.

  237,3

  278,5

  347,4

  Ланцюгові темпи зростання фонду заробітної плати,%

  100,0

  117,3

  124,8

  Базисні темпи зростання фонду заробітної плати,%

  100,0

  117,3

  149,1

  Рівень фонду заробітної плати,%

  7,2

  9,6

  9,7

  Загальна сума фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников» в звітному році в порівнянні з попереднім періодом віз-росла на 7,5% і склала 347,4 млн. Руб. Спостерігається переви-щення темпів зростання фонду заробітної плати в порівнянні з темпами зростання товарообігу. Також, має місце тенденція підвищення рів-ня фонду заробітної плати.

  Таблиця 2.10. Структура джерел утворення фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников»

  показник

  рік

  2002

  2003

  2004

  сума

  питома вага,%

  сума

  питома вага,


  сума

  питома

  вага,%

  Фонд зарплати, всього,

  млн. руб.

  237,3


  100,0

  278,5

  100,0

  347,4

  100,0

  В тому числі:

  виплати, що включаються

  в витрати, млн. руб.

  216.4

  91,2

  205,8

  73,9

  330

  95,0


  виплати з чистою

  прибутку, млн. руб.

  20,9

  8,8

  72,7

  26,1

  1

  5,0


  показник

  відхилення

  Фонд зарплати,%

  2003 від 2002

  року


  2004 від 2002

  року


  до минулого

  році


  до базисного

  році


  сума

  питома вага.%


  сума

  питома вага, %


  сума

  сума

  Фонд зарплати, всього,

  млн. руб.

  +41,2

  -

  +110,1

  -


  111,9

  168,4

  В тому числі:

  виплати, що включаються

  в витрати, млн. руб.

  -10,6

  -17,3

  +113,6

  +3,8

  143,9

  175,4


  виплати з чистою

  прибутку, млн руб.

  +51,8

  +17,3

  -5,2

  -3,8

  21,4


  95,5

  При аналізі фонду заробітної плати доцільно вивчити структуру джерел утворення фонду заробітної плати (табл. 2.10).

  Слід зазначити, що більша частина фонду заробітної плати формується за рахунок виплат, що відносяться на витрати виробниц-ства і звернення. Так, в базисному році частка цих виплат состави-ла 91,2%, в минулому - 73,9, в отчетном-- 95,0%, тобто вона сни-зілась в минулому році, а в звітному - підвищилася. Менша частина виплат здійснюється за рахунок чистого прибутку підпри-ку. Тільки в минулому році частка виплат з прибутку зросла до 26,1%, тоді як в звітному році знизилася до 5,0%. Це свідчить про те, що у ЗАТ «Припутников» недостатньо при-чи, щоб надавати соціальні і трудові пільги членам трудо-вого колективу, матеріальну допомогу, виплачувати вознаграж-дення за підсумками роботи за рік.

  Проведемо аналіз складу і структури фонду заробітної плати за видами оплати (табл. 2.11.).

  Таблиця 2.11. Структура і склад фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников»

  показник

  2003 рік

  2004 рік

  Відхилення по уд. вазі

  Сума, тис. Руб.

  Уд. вага,

  %

  Сума, тис. Руб.

  Уд. Вага,%


  фонд зарплати

  278,5

  100

  347,4

  100


  -

  В тому числі:

  зарплата за виконану ра-боту і відпрацьований час

  212,6

  76,3

  317,2

  91,3


  +15

  заохочувальні виплати

  40,4

  14,5

  17

  4,9


  -9,6

  виплати компенсаційного

  характеру

  5,3

  1,7

  -

  -

  - 1,7


  оплата за невідпрацьований час

  13,6

  4,8

  13,2

  3,8


  -1

  окремі виплати социаль-ного характеру

  6,6

  2,4

  -

  -


  -2,4

  З таблиці і діаграм видно, що заробітна плата за виконану робо-ту і відпрацьований час займає найбільшу питому вагу у фонді заробітної плати. Причому частка цих виплат має тенден-цію зростання. Якщо в минулому році оплата за тарифними ставками, посадовими окладами становила 76,3%, то в звітному році вона підвищилася до 91,3%. Сума цих виплат зросла на 15%, а фонд заробітної плати при цьому виріс на 8%.

  За аналізований період частка заохочувальних виплат зменш-лась з 14,5 до 4,9%. Сталося також зменшення частки оплат за невідпрацьований час з 4,8% в минулому році до 3,8% в звітному. Чи не проводилися у звітному році виплати соціального характеру, хоча в минулому році частка виплат соціального характеру становила 6,6% і на ці цілі було витрачено 2,4 млн руб.

  Така ситуація пояснюється тим, що ЗАТ «Припутников» має мало можливостей для заохочення працівників, оказа-ня соціальних пільг у зв'язку з незначним погіршенням фінансового перебуваючи-ня в 2003 році.  2.3. Розрахунок впливу факторів на зміну показників з праці і заробітної плати (на матеріалах ЗАТ «Припутников»)

  При аналізі фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников» вивчимо вплив факторів на фонд заробітної плати (табл. 2.12).

  Таблиця 2.12. Динаміка середньої заробітної плати в ЗАТ «Припутников»

  показник

  рік

  У%

  2002

  2003

  2004

  до 2002 року

  Станом на 2003

  році

  Фонд заробітної плати, млн руб.

  237,3

  278,5

  347,4

  117,3

  124,8

  Середньооблікова чисельність, чол.

  107

  109

  113

  105.6

  102.7


  Середньорічна зарплата, тис. Руб.

  2218

  2555

  3070


  138

  120

  Середньорічна зарплата працівників ЗАТ «Припутников» в звітному році сос-Тавіла 3070 тис. Руб. У порівнянні з попереднім роком вона зросла на 20%, а в порівнянні з базисним середня зарплата збільшилася в 1,4 рази. Темпи зростання середньої зарплати не перевищили темпи зростання фонду заробітної плати. Тому проаналізує-руем, як змінився фонд заробітної плати в зв'язку з уменьшени третьому чисельності і як вплинула зміна середньої заробітної плати на динаміку фонду заробітної плати.

  Для розрахунку впливу чисельності на фонд заробітної плати рекомендується використовувати наступну формулу:

  ДФЗПч = ДЧ X СЗПБ,

  де ДФЗПч - зміна фонду заробітної плати за рахунок чисельності;

  ДЧ-- зміна чисельності звітного періоду в порівнянні з ба-зісним (або минулим) періодом.

  Розрахунок впливу середньої зарплати на фонд заробітної плати зробимо за формулою

  ДФЗПсзп = ДСЗП X Чотч,

  де ДФЗПсзп --ізмененіе фонду заробітної плати за рахунок середовищ-ній зарплати;

  ДСЗП-- зміна середньої зарплати звітного періоду по срав-рівняно з базисним (або минулим) періодом;

  Чотч - чисельність працівників звітного періоду.

  В результаті збільшення чисельності працівників ЗАТ «Припутников» в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 4 чол. річний фонд заробітної плати збільшився на 10220 тис. руб. [(113 - 109) х 2555)].

  Внаслідок підвищення середньої заробітної плати річний фонд заробітної плати збільшився на 58 195 тис. Руб. [(3070 - 2555) х 113].

  Можна також визначити, яким чином на фонд заробітної плати впливають зміни товарообігу, продуктивності тру-та й середньої заробітної плати. Для цього використовуємо формулу

  ФЗП = (Т х СЗП): В,

  де Т - товарообіг;

  СЗП-- середня заробітна плата;

  В - вироблення (продуктивність праці).

  Використовуючи метод ланцюгової підстановки та послідовно заме-няя дані 2003 року на дані 2004 року, розрахуємо за наведеною вище формулою фонд зара-бітної плати:

  ФЗП1 = (Тб х СЗПБ): Вб = (2878 Х 2,555): 26,2 = 278,5

  ФЗП2 = (Тотч Х СЗПБ): Вб = (3545 Х 2,555): 26,2 = 345,7

  ФЗП3 = (Тотч Х СЗПБ): Вотч = (3545 х 2,555): 31,4 = 288,5

  ФЗП4 = (Тотч X СЗПотч): Вотч = (3545 X 3,07): 31,4 = 347,4

  Отже, в результаті збільшення товарообігу фонд заробітної плати зріс у звітному році в порівнянні з базисним роком на 67,2 млн руб. (345,7 - 278,5). В результаті зростання продуктивності праці фонд заробітної плати зменшився на 57 млн. Руб. (288,5-- 345,5), а в результаті зростання середньої заробітної плати воз-ріс на 58,9 млн руб. (347,4 - 288,5).

  Ефективна робота торгового підприємства віз-можна в тому випадку, якщо темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання середньої заробітної плати. Проведемо їх порівняння (табл. 2.13).

  Таблиця 2.13. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати

  показник

  рік

  2002

  2003

  2004

  Середньорічна зарплата, тис.руб.

  2218

  2555

  3070


  Ланцюгові темпи зростання,%

  100,0

  115

  120,1

  Продуктивність праці, млн руб.

  30.6

  26.2

  31.4


  Ланцюгові темпи зростання,%

  100,0

  86

  120

  Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої зарплати


  -

  0,74

  1


  З таблиці видно, що ЗАТ «Припутников» має сприятливими-ятную тенденцію випередження зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої заробітної плати за останній рік.

  Важливим завданням аналізу є визначення ефективності використання фонду заробітної плати. У процесі аналізу нам необ-ходимо виявити, якою мірою матеріальне стимулювання тру-да сприяло зростанню товарообігу, прибутку, підвищення за-інтересованності працівників в досягненні високих кінцевих результатів.

  Ефективність використання фонду заробітної плати харак-теризують системою показників, яка може бути доповнена індексними показниками ефективності використання фонду заробітної плати. До показників, що характеризує ефек-ність використання фонду заробітної плати, відносяться:

  * Товарообіг на рубль фонду заробітної плати;

  * Валовий дохід на рубль фонду заробітної плати;

  * Прибуток на рубль фонду заробітної плати;

  * Прибуток на одного працівника;

  * Фонд заробітної плати на одного працівника;

  * Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати;

  * Рівень фонду заробітної плати у відсотках до товаро-обороту;

  * Інтегральні показники ефективності використання фонду заробітної плати.

  Таблиця 2.14. Аналіз показників ефективності використання фонду заробітної плати ЗАТ «Припутников»

  показник

  2003 рік

  2004 рік

  відхилення

  (+, -)

  Звітний рік у% до минулого

  Товарообіг, млн руб.

  2878

  3545


  +667

  123,2

  Валовий дохід, млн руб.

  618

  764


  +146

  123,6

  Балансовий прибуток, млн руб.

  20.2

  30.4

  10.2

  150.5


  Чистий прибуток, млн руб.

  13.9

  20.9

  7

  150.4


  ФЗП, млн руб.

  278,5

  347,4

  +68,9

  120

  Рівень ФЗП в% до обороту

  9,6

  9,7

  +0,1

  -

  Чисельність, чол.

  109

  113

  +4

  101

  Товарообіг на рубль ФЗП

  10,3

  10,3

  -

  100

  Валовий дохід на рубль ФЗП

  2,2

  2,2

  -

  100

  Балансовий прибуток на рубль ФЗП

  0,07

  0,09

  +0,02

  129

  Чистий прибуток на рубль ФЗП

  0,05

  0,06

  +0,01

  120

  ФЗП на одного працівника

  2,6

  3,1

  +0,5

  119

  Товарообіг на одного працівника

  26.2

  31.4


  +5,2

  119,9

  Інтегральний показник ефек-тивності використання ФЗП

  0,710

  0,78

  +0,07

  110

  Товарообіг на рубль фонду заробітної плати називається показником стимулювання товарообігу і розраховується наступним чином:

  Cm = Т: ФЗП.

  Аналогічно розраховується валовий дохід на рубль фонду заробітної плати (стимулювання валового доходу):

  Свд = ВД: ФЗП,

  де ВД-- валовий дохід.

  За такою ж методикою обчислюються показники прибутку (ба-лансовой або чистої) на рубль фонду заробітної плати (стимули-вання прибутку):

  Сп = П: ФЗП,

  де Сп - стимулювання прибутку;

  П-- балансова (або чиста) прибуток.

  Фонд заробітної плати на одного працівника або показник стимулювання матеріальної зацікавленості визначається так:

  СМЗ = ФЗП: Ч,

  де Ч - середньооблікова чисельність, чол.

  Інтегральний показник ефективності використання фон-да заробітної плати можна розрахувати наступним чином:

  І = vСтхСп.

  При ефективному використанні фонду заробітної плати темпи зростання основних показників діяльності ЗАТ «Припутников» повинні випереджати темпи зростання фонду заробітної плати.

  З табл. 2.14 видно, що між темпами зростання товарообігу, валового доходу і фонду заробітної плати склалися сприятливими-ятние відносини. При збільшенні товарообігу на 23,2%, вало-вого доходу на 23,6% темп приросту фонду заробітної плати сос-тавіл 20%. Це зумовило підтримку рівня фонду заробітної плати практично на одному рівні до обороту. Темпи зростання про-тивність праці випереджають темпи зростання середньої заробітку-ної плати, відповідно 119 і 119,9%. Також у 2004 році-ду в порівнянні з минулим роком спостерігається зростання балансового і чистого прибутку підприємства, що спричинило за собою збільшення показників стимулювання прибутку.

  Для оцінки ефективності використання фонду заробітної плати також проведемо аналіз показників ефективності та встановити вплив факторів на ці показники.

  Результати розрахунків показують, що показник стимулює-вання товарообігу і валового практично не збільшився, матеріальної зацікавленості збільшився на 19%. У той же вре-мя відбулося підвищення показників стимулювання балансової і чистої при-були (відповідно на 29 і 20%), інтегральний показник ефективної-ності використання фонду заробітної плати підвищився на 10%. Основними чинниками, що впливають на динаміку ис-чисельних показників, є товарообіг, валовий дохід, прибуток, фонд заробітної плати і чисельність працівників. Зростання товарообігу, валового доходу і прибутку сприяє еконо-мічного віддачі коштів фонду заробітної плати, а зростання фонду заробітної плати призводить до її зменшення.  2.4. Планування показників по праці і заробітній платі (на матеріалах ЗАТ «Припутников»)

  Вихідними передумовами для планування є:

  * Планована чисельність працівників підприємства;

  * Матеріали аналізу фонду заробітної плати за періоди, що передують планованому;

  * Положення з оплати праці і преміювання підприємства;

  * Нормативні матеріали державних органів з пи-росах праці і заробітної плати.

  В першу чергу слід визначити витрати на оплату праці в складі витрат.Для цього спочатку визначають заробітну плату за виконану роботу виходячи з чисельності працівників за штат-ному розкладу і посадових окладів, тарифних ставок. Нап-ример, фонд заробітної плати за посадовими окладами, тарифними ставками визначають множенням окладів (тарифних ставок) по кожній категорії працівників на їх чисельність, передбачену в штатному розкладі. Потім вносяться корективи з урахуванням доплат, надбавок, премій, виплачуваних у певних розмірах (найчастіше у відсотках до ставки або окладу). Частку витрат на оплату праці, що виплачуються за рахунок прибутку, можна розрахувати виходячи зі сформованого середнього їх рівня в попередніх періодах.

  Наприклад, витрати на оплату праці в складі витрат по ЗАТ «Припутников» склали 320 млн руб. Питома вага вип-лат, що включаються до фонду заробітної плати, за рахунок чистого при-чи склав за три останні роки в середньому 13%. Значить, фонд заробітної плати ЗАТ «Припутников» може бути запланований 368 млн руб. [320: (100 - 13) х 100].

  При плануванні фонду заробітної плати можуть бути ис-користані економіко-статистичні методи з применени третьому різних середніх величин, зокрема метод ковзної середньої і ін.

  3. Інформаційні технології, використовувані для розрахунку показників з праці і заробітної плати

  При написанні даної курсової роботи ми широко використовували можливості Microsoft Excel ХР, які дозволили визначити основні економічні показники діяльності підприємства: використовувалися можливості введення формул в осередки.

  Основною перевагою електронної таблиці Excel є наявність потужного апарату формул і функцій. Будь-яка обробка даних в Excel здійснюється за допомогою цього апарату. У даній програмі вохможно складати, множити, ділити числа, витягувати квадратний корінь, обчислювати синуси і косинуси, логарифми і експоненти. Крім чисто обчислювальних дій з окремими числами, можна обробляти окремі рядки або стовпці таблиці, а також цілі блоки осередків. Зокрема, знаходити середнє арифметичне, максимальне та мінімальне значення, відхилення, найімовірніше значення, темпи зростання і приросту і багато іншого.

  Обчислення в таблицях Excel нами виконувались за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься в комірці, де знаходиться формула. Формула починається зі знака рівності "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

  Для введення формули в осередок слід ввести знак = і формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter в комірці з'явиться результат обчислення. При виділенні комірки, що містить формулу, формула з'являється в рядку редагування.


  4. Шляхи і резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів та оплати праці (на матеріалах ЗАТ «Припутников»)

  Для узагальнення даних аналізу впливу факторів на Вира-лення торгових працівників і пошуків резервів її збільшення складемо табл. 4.1.

  Таблиця 4.1. Узагальнення даних аналізу впливу факторів на продуктивність праці працівників ЗАТ «Припутников» за 2004 рік,%

  показник

  Зміни в порівнянні

  з планом

  з даними минулого року

  1. Загальне відхилення за рівнем про-тивність праці торгових ра-цівників

  + 16

  +19

  2. Чи вплинули чинники на виробляй-ність праці торгових працівників:

  а) підвищення роздрібних цін на то-вари

  +15,5

  +18,14

  б) зменшення частки адміністра-тивно-управлінського персоналу в загальній чисельності торгових робіт-ників

  +0,5

  +0,86

  в) впровадження науково-технічного прогресу, передових методів робо-ти, наукової організації праці

  -

  -

  г) залучення на працювати осіб на-повний робочий день (36 торгових працівників на 0,5 ставки)

  -

  -

  д) поєднання працівниками професії-сій, посад і функцій

  -

  -


  Дослідження показують, що торгово-оперативні працівники тільки близько 2/3 свого робітничо-го часу використовують на виконання основних функцій, а ос-тальне час зайняті допоміжними операціями або про-тануть. Підвищення ефективності праці можна домогтися шляхом поділу праці, суміщення професій, посад, функцій, розширення зон обслуговування, скорочення плинності кадрів, залучення на роботу осіб на неповний робочий день (особливо в години пік), впровадження досягнень науково-технічний-ського прогресу, наукової організації праці, самообслуговування, інших прогресивних форм торгівлі, стрічкового графіка вихо-да на роботу, вдосконалення оплати праці і т.п.

  Значного підвищення продуктивності праці можна досягти за рахунок скорочення і попередження плинності кадрів. Соціологічні дослідження показують, що після прий-ку рішення про звільнення у працівника знижується інтерес до роботи, падає продуктивність праці. У перший місяць роботи на новому місці навіть за тією ж спеціальністю унего Вира-лення нижче на 25-30%, ніж на колишньому місці роботи; значи-тельно нижче продуктивність праці і в наступні місяці роботи. Крім того, на прийом на нову роботу йде в середньому 20-25 днів, а в умовах формування ринкових відносин і того більше. Великий вплив на підвищення продуктивності праці працівників надає впровадження в практику досягнень науч-но-технічного прогресу. Так, при переході на роботу на підсумкових касових апаратах касири звільняються від підрахунків вартості покупок, попереджаються помилки і при-мірно на 25% підвищується продуктивність їх праці. Крім того, поліпшується робота вузлів розрахунку та економиться час покупців. При роботі продавців на електронних вагах, вка-зувати ціну і вартість товару разом з його вагою, ефекти-вність праці зростає в 2,0--3,0 разу. Особливо значитель-ний ефект дає застосування для доставки товарів в магазини тари-обладнання (контейнерів). За підрахунками науково-дослі-довательскіх інститутів, впровадження тари-обладнання в про-довольственной торгівлі скорочує чисельність продавців, контролерів і робочих приблизно на 25%, завідуючих відділами, секціями та їх заступників - на 10%. Певний ефект дає застосування автоматів з продажу газованої води, товарообіг кожного з них дорівнює обороту сатураторні уста-новки. У той же час тільки один працівник обслуговує 8-10 таких автоматів. Впровадження в торгівлю новітніх машин і обо-нання повинно націлювати на комплексну механізацію та автоматизацію торгово-технологічних і виробничих процесів. У перспективі, використовуючи передовий досвід функцио-вання роздрібних торгових підприємств в країнах з роз-тій ринковою економікою, повинні створюватися магазини-авто-мати із продажу газованої води і фасованих товарів.

  Проведені дослідження показують, що в зв'язку з нерав-номерних купівельних потоків втрати робочого часу у продавців, касирів та інших торгово-оперативних праців-ков складають 50% і більше. Причому потік покупців изме-вується не тільки по годинах, але і по днях тижня. У цих умовах важливого значення набуває залучення на роботу в роздрібній торгівлі осіб з неповним робочим днем. У осіб, що працюють в режимі неповного робочого дня, спостерігається більш висока середньогодинна продуктивність праці в порівнянні з робіт-никами, зайнятими в режимі повного робочого дня. Це пояснити-ється, з одного боку, тим, що навантаження на одного торгово-оперативного працівника в години пік вище, ніж у визначені години торгівлі. З іншого боку, працівники, які працюють з не-повним робочим днем, закінчують виконання своїх трудо- вих обов'язків ще до того, як досягнуть такого стану втоми, коли в кінці робочого дня значно знижується продуктивність праці.

  Великий вплив на зростання продуктивності праці окази-кість поліпшення умов роботи. Дослідження показують, що продуктивність праці підвищується при установці усовер-шенствованной вентиляції на 5-10%, правильному освітленні приміщень - на 5-15% і навіть за рахунок фарбування стін та інших навколишніх предметів на робочих місцях в спеціально подоб-ранние тони - на 2-4%.

  Особлива увага повинна бути приділена виявленню і мобілі-зації резервів підвищення продуктивності праці, що мають прогнозний характер, використання яких слід заплані-ровать і реалізувати в майбутньому році. Можна запропонувати, ЗАТ «Припутников» залучити в розвиток цього може для роботи на неповний робочий день в години пік (на 0,5 ставки) 5 чол. (Студентів, учнів технікумів, старшеклас-знітився, домогосподарок і пенсіонерів). В результаті відносне вивільнення працівників складе 3 чол., Або 2,5% до факти-чеський чисельності працюючих в звітному році (3: 113 х 100). За рахунок цього фактора продуктивність праці торгових працівників зросте на 2,5% [2,5: (100 - 2,5) х 100].

  У відділах, секціях та філіях ЗАТ «Припутников» можна додатково встановити 5 підсумкових касових апаратів і 6 електрон-них ваг (із зазначенням вартості покупки), що дозволить ви-волі відповідно 2 чол. (6 х 25: 100) і 5 чол .; всього - 7 чол. торгових працівників. За рахунок цього фактора відносне вивільнення торгових працівників складе 6,1% (7: 113 х 100), і продуктивність їх праці зросте на 6,1% [6,1: (100,0 - 6,1) х 100].

  За рахунок суміщення професій, посад і функцій можна відносно вивільнити 2 чол., Що становить 1,7% до фактичної чисельності торгових працівників за звітний рік. В результаті продуктивність їх праці зросте на 1,7% [1,7: (100,0 - 1,7) х 100].

  За рахунок попередження прогулів та скорочення втрат робочого часу в зв'язку з профілактикою захворювань праців-ков, а також зменшенням до мінімуму додаткових отпус-ков з дозволу адміністрації торгового підприємства фонд робочого часу може зрости на 461 день. Фактичне число днів, відпрацьованих одним торговим працівником за від-парний рік, склало 231. За рахунок цього фактора відносне вивільнення чисельності торгових працівників складе 2 чол. (461: 231), або 1,7% (2: 113 х 100). Продуктивність їх праці підвищиться на 1,7% [1,7: (100,0 - 1,7) х 100].

  Для узагальнення прогнозних резервів зростання продуктивно-сті праці працівників торгового підприємства складають табл.4.2.

  Таблиця 4.2. Узагальнення прогнозних резервів підвищення продуктивності праці працівників ЗАТ «Припутников» на 2005 рік

  прогнозні резерви

  Розмір резервів

  Сума млн р.

  в% до фактично досягнутого рівня продуктивності праці в звітному році

  Залучення на роботу осіб на неповний робочий день

  2,5

  Установка в торговій мережі фір-ми «Торговий дім» 8 Сума-ючий касових апаратів і 15 електронних ваг

  6,1

  Поєднання торговими праців-ками професій, посад і функцій

  1,7

  Попередження прогулів, скор-щення втрат робочого часу через хворобу і в зв'язку з наданих-тавленіем додаткових від-пусків з дозволу адміністра-рації торгового підприємства

  1,7

  Разом

  4,2

  12


  Таким чином в майбутньому році працівники ЗАТ «Припутников» можуть підвищити продуктивність праці на 12%, або на 4,2млн р. Відносне вивільнення торгових працівників складе 4% [4,2: (100,0 + 4,2) х 100], або на 5 чол. (113 х 4: 100). За рахунок цього фактора роздрібний товарообіг торгового підпри-ємства зросте на 17,7 млн. Р. (3545 х 5: 1000).

  висновок

  В результаті проведеного в роботі аналізу можна зробити ряд висновків:

  1. До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість торговельних підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів реалізації продукції і підвищення ефективності роботи підприємства.

  2. Одним з найважливіших елементів механізму функціонування підприємств в умовах ринкових відносин є матеріальне стимулювання праці. Особлива центральна роль в структурі доходів працівника належить заробітної плати. Заробітна плата і в даний час, і в найближчі роки для переважної більшості працівників залишається основним джерелом доходів, а значить, заробітна плата і в перспективі буде стимулом підвищення результатів праці і продуктивності в цілому.

  3. Особлива увага повинна бути приділена виявленню і мобілі-зації резервів підвищення продуктивності праці, що мають прогнозний характер, використання яких слід заплані-ровать і реалізувати в майбутньому році. Можна запропонувати, ЗАТ «Припутников» залучити в розвиток цього може для роботи на неповний робочий день в години пік (на 0,5 ставки) 5 чол. (Студентів, учнів технікумів, старшеклас-знітився, домогосподарок і пенсіонерів). У відділах, секціях та філіях ЗАТ «Припутников» можна додатково встановити 5 підсумкових касових апаратів і 6 електрон-них ваг (із зазначенням вартості покупки), що дозволить ви-волі відповідно 2 чол. За рахунок суміщення професій, посад і функцій можна відносно вивільнити 2 чол. За рахунок попередження прогулів та скорочення втрат робочого часу в зв'язку з профілактикою захворювань праців-ков, а також зменшенням до мінімуму додаткових отпус-ков з дозволу адміністрації торгового підприємства фонд робочого часу може зрости на 461 день. Таким чином в майбутньому році працівники ЗАТ «Припутников» можуть підвищити продуктивність праці на 12%, або на 4,2млн р. Відносне вивільнення торгових працівників складе 4% [4,2: (100,0 + 4,2) х 100], або на 5 чол. (113 х 4: 100). За рахунок цього фактора роздрібний товарообіг торгового підпри-ємства зросте на 17,7 млн. Р. (3545 х 5: 1000).

  Використовувана література

  1. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М., 1990..

  2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 1998р.

  3. Бєлінський Є. С. Фесенко Н. М. Матеріальна відповідальність працівників торгівлі - М .: Економіка, 1989. - 93с.

  1. Валевич P.П., Давидова Г.А. Економіка торгового підприємства. Мн .: Вишейшая школа, 1996. - 370 с.

  2. Єфімова О.П. Економіка підприємства громадського харчування. - Мн., 2002

  3. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - Мц .: Вишейшая школа, 2001. - 344 с.

  4. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності підприємств громадського харчування: Уч.пос. - Мн., 1998.

  5. Про підприємства в Республіці Білорусь: Закон Республіки Білорусь // Нар.газ. 1993.-№13-14 (15).

  6. Сребннік Б.Б. Економіка торгівлі. - М .: Економіка, - 1983. - 256 с.

  7. Трудовий кодекс Республіки Білорусь: Постатейний коммент .: (в 9 кн.) - Мн .: Технопрінт, 2001. - Кн. 7, ч.1. - 177с.
  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз трудових ресурсів та ФЗП в магазині "Припутников"

  Скачати 42.22 Kb.