Дата конвертації06.08.2017
Розмір7.63 Kb.
Типкурсова робота

Аналіз виробничої діяльності підприємства

ротні кошти, а яка капіталізована. Забезпечення власних поточних активів власним капіталом є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій кредитній політиці. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан.

Рівень коефіцієнта маневреності залежить від характеру діяльності підприємства: в фондоемких виробництвах його нормальний рівень повинен бути нижче, ніж в матеріаломістких (оскільки в фондоемких значна частина власних коштів є джерелом покриття основних виробничих фондів). З фінансової точки зору, чим вище коефіцієнт маневреності, тим краще фінансовий стан.

Км = ВОК / СК

4. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу є доповненням до коефіцієнта концентрації власного капіталу.

До кпк = ПК / БН

Збільшення значення даного коефіцієнта підтверджує, що підприємство стало більш фінансово залежно від зовнішніх кредиторів.

5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень показує яка частина основних засобів та необоротних активів профінансована за рахунок довгострокових позикових коштів.

Кс = ДО / СВ

6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує частку довгострокових позик, залучених для фінансування діяльності підприємства поряд з власними коштами.

Кдп = ДО / (СК + ДО)

7. Коефіцієнт структури залученого капіталу дозволяє встановити частку довгострокових позик у загальній сумі позикових коштів.

Кспк = ДО / ПК

Відсутність коефіцієнта структури довгострокових вкладень, коефіцієнта довгострокового залучення позикових коштів і коефіцієнта структури залученого капіталу свідчить про те, що у підприємства немає ніяких вкладень, профінансованих за рахунок довгострокових позикових коштів.

8. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Збільшення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від залученого капіталу, тобто про зниження фінансової стійкості підприємства.

До пс = ПК / СК

При характеристиці фінансового стану підприємства визначаємо тип фінансової стійкості, до якого воно відноситься:

абсолютна фінансова стійкість

ЗЗ <ВОК + КБ;

нормальна фінансова стійкість

ЗЗ = СОС + КБ;

нестійка (передкризова) фінансова стійкість

ЗЗ = СОС + КБ + ІОНФ;

критична (кризова) фінансова стійкість

ЗЗ> ВОК + КБ.

де: КБ - кредити банку під товарно-матеріальні цінності;

ІОНФ - джерела, дедалі слабші фінансову напруженість (тимчасово вільні власні кошти, перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів).

Кожен з чотирьох типів поточної фінансової стійкості характеризується набором однотипних показників, що дають повну картину фінансового стану підприємства. До них відносяться:

1. Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами власних коштів

при

-абсолютної стійкості

Ка = (ВОК + КБ) / ЗЗ> 1

-Нормально стійкості

Кн = (ВОК + КБ) / ЗЗ = 1

-предкрізісной стійкості

Кп = (ВОК + КБ + ІОФН) / ЗЗ = 1

-Критична стійкості

Кк = (ВОК + КБ) / ЗЗ <1

2. Надлишок (недолік) коштів для формування запасів і витрат

При -абсолютної стійкості

А = СОС + КБ - ЗЗ = (+)

-Нормально стійкості

Н = СОС + КБ - ЗЗ = 0

-предкрізісной стійкості

П = СОС + КБ + ІОФН - ЗЗ = 0

-Критична стійкості

К = СОС + КБ - ЗЗ = (-)

3. Надлишок (недолік) коштів на 1 тис. Руб. запасів

При -абсолютної стійкості

ІН = А / ЗЗ

-Нормально стійкості

ІН = Н / ЗЗ

-предкрізісной стійкості

ІН = П / ЗЗ

-Критична стійкості

ІН = К / ЗЗ

7. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЛОВИЙ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ділова активність підприємства характеризується:

динамічністю власного розвитку;

ефективним використанням економічного потенціалу підприємства і розширенням ринку збуту своєї продукції;

досягненням ним поставлених цілей, що відображаються поруч натуральних і вартісних показників.

Виробничо-господарська діяльність будь-якого підприємства може бути охарактеризована з різних сторін. Так, оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і родинних з ним по сфері вкладення капіталу. Таким критерієм може бути: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства.

Кількісна оцінка та аналіз ділової активності проводиться з встановленням співвідношення між темпами зростання балансового прибутку, виручки від реалізації, зміни основного капіталу - це відношення найбільш оптимально.

В даному розділі аналізується система показників, що характеризують ефективність використання підприємством тих фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів, якими вона володіє. Також ці показники можуть свідчити про налагодженості всіх етапів виробництва і збуту продукції на даному підприємстві.

1. Основний капітал (ОК)

2. Виручка від реалізації (РП)

3. Балансовий прибуток (БП)

4. Продуктивність праці (ПТ)

- середньорічне вироблення на одного працюючого ППП

- середньорічне вироблення на одного робочого

5. Фондовіддача (Фо)

Фо = РП / ОФсг,

де ОФсг - середньорічна вартість ОФ.

6. Оборотність коштів у розрахунках

-в оборотах (Оро)

Оро = РП / ДБ,

де ДБ - середня дебіторська заборгованість.

-в днях (ОРД)

Орд = 360 / Оро

7. Оборотність матеріально-виробничих запасів (ОЗ).

-в оборотах (Озо)

ОЗО = С рп / ЗЗ,

де ЗЗ - середні виробничі запаси.

-в днях (Озд)

Озд = 360 / ОЗО

8. Тривалість операційного циклу (ОЦ)

ОЦ = орд + Озд

9. Оборотність власного капіталу (ОСК)

ОСК = РП / СК

де СК - середня величина власного капіталу.

10.Оборачіваемость основного капіталу (ООК)

ООК = РП / БН

11. Оборотність кредиторської заборгованості (ОКЗ)

ОКЗ = КЗ * 360 / С рп,

де КЗ - середня кредиторська заборгованість.

12. Тривалість фінансового циклу (ПФЦ)

ПФЦ = ОЦ - ОКЗд

...........