• 4.3. Аналіз витрати обігу структурних підрозділів підприємства
 • 4.4. Аналіз складу і структури витрат обігу, виконання плану і динаміки статей витрат
 • 4.5. Аналіз впливу факторів на витрати обігу торговельного підприємства ТК «Сонечко»
 • 4.6. Аналіз окремих статей витрат обігу в торгівлі
 • 4.7. висновки та рекомендації
 • 2.1.3. Управління витратами підприємства.
 • 2.2. Аналіз витрат обігу за загальним обсягом, складу та структури в торгівлі
 • 3. Факторний аналіз ВИКОНАННЯ ПЛАНУ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ОБІГУ
 • 3.2. Методика аналізу окремих статей витрат обігу
 • 3.2.1. Аналіз транспортних витрат.
 • 3.2.2. Аналіз витрат на торговельну рекламу.
 • 3.2.3. Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу.
 • 3.2.4. Інші нормовані витрати, що включаються у витрати обігу.
 • 3.2.5. Витрати по забезпеченню умов праці персоналу.
 • 3.2.6. Інші витрати.
 • 4.Оценка І АНАЛІЗ ВИТРАТ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
 • 4.2. Розрахунок витрат обігу роздрібного торговельного підприємства
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації22.06.2017
  Розмір101.93 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 101.93 Kb.

  Аналіз витрат торговельного підприємства

  ки за минулий рік 36295: 4993 х 1000 = 7,27;

  * За планом на звітний рік 40250: 5361 х 1000 = 7,51;

  * Фактично за звітний рік 41377: 5586 х 1000 = 7,41.

  Затратоотдача знизилася в порівнянні з планом на 0,10 р.

  (7,41 - 7,51), або на 1,3% (-0,10: 7,51 х 100), але збільшилася в динаміці на 0,14 р., Або на 1,9%. Затратоотдача по матеріальним і прирівняним до них витратам порівняно з планом знизилася на 0,53 р. (На 2,4%), але зросла в динаміці на 0,61 р. (на 2,9%).

  Великий вплив на затратоотдачу надає зміна роз-кових цін на товари. При підвищенні роздрібних цін зростає товарообіг, а отже, і затратоотдача. Для вимірювання впливу цього фактора на затратоотдачу визначимо її розмір за звітний рік при фактичному роздрібному товарообігу в со-поставімих цінах: 37310: 5586 = 6,68 р. Таким чином, підвищена шення роздрібних цін на товари привело до зростання затратоотдачі на 0,73 р. (7,41 - 6,68), або на 10,0% (+0,73: 7,27 х 100).

  Для оцінки динаміки витрат обігу ТК «Сонечко» за останні три роки становлять табл. 4.2.

  У звітному періоді середній рівень торговельних витрат у порівнянні з позаминулим і минулим роками відповідно знизився на 0,509% до обороту і на 0,257% до обороту. Сума від-відносна економії витрат обігу відповідно з-ставила 211 млн. Р. (41377 х 0,509: 100) і 106 млн. Р. (41377 х 0,257: 100). Аналогічна закономірність спостерігається по ма-альним і прирівняним до них витратам.

  Аналіз витрат обігу за рік доповнюють їх вивченням по півріччях, кварталах і місяцях. Такий аналіз допомагає повніше виявити і мобілізувати резерви скорочення торгових витрат (табл. 4.3 і 4.4).

  У першому і третьому кварталах торгове підприємство отримай-ло відносну економію витрат обігу 25 млн. Р. (23 + 2). Економія могла бути значно більшою, якби в другому і четвертому кварталах не був допущений відносний перевитрата витрат, який склав 101 млн. Р. (12 + 89). От-відносна перевитрата витрат обігу зазвичай є результатом неритмичного розвитку роздрібного товарообігу в окремі місяці.

  При невиконанні плану товарообігу щодо зростають витрати на оплату праці (у зв'язку з доп-Латойа торговим працівникам до гарантійного мінімуму і з інших причин), оренду, утримання та поточний ремонт ос-новних засобів, і деякі інші витрати обігу.

  Відно-вальну зростання торгових витрат може бути викликаний недостат-ками в їх плануванні по кварталах і місяцях.

  В динаміці у всіх кварталах звітного року, крім четвертого, фірма «Сонечко» отримала відносну економію витрат 139 млн. Р. (9 + 80 + 50). У четвертому кварталі їх відносне зростання со-ставив 38 млн. Р.

  Необхідно відзначити, що алгебраїчна сума щодо відповідності-ної економії витрат, обчислена по кварталах, нерідко не дорівнює річній її сумі, що пояснюється, перш за все, округло-ням даних.

  У зв'язку з цим рівні витрат обігу, валово-го доходу і рентабельності продажів слід визначити з точно-стю до 0,001% до обороту.

  4.3. Аналіз витрати обігу структурних підрозділів підприємства

  Поряд з аналізом витрат обігу по торговому перед- прийняттю в цілому проводять їх вивчення в розрізі госпрозрахункових структурних підрозділів. Для цього складають табл. 4.5, 4.6, 4.7. Перш за все, аналізують господарську діяльність торго-вих підрозділів, які домоглися відносної економії через держек звернення. Детально вивчають витрати госпрозрахункових підрозділів, які допустили їх відносне зростання. За каж дому такому підрозділу з'ясовують причини перевитрат і приймають заходи, щодо поліпшення їх торгової та іншої діяль-ності.

  Завдяки проведенню режиму економії витрат живої і матеріалізованої праці, ритмічного розвитку роздрібного товарообігу, мобілізації резервів зростання продуктивності праці, підвищення ефективності використання економічного потенціалу, три госпрозрахункових підрозділів ТК «Сонечко» домоглися відносного зниження витрат у порівнянні з планом на 0,122% до обороту, що становить 15 млн. р. [12128 х (-0,122): 100]. Сім підрозділів допустили відносний перевитрата витрат обігу на 0,306% до обороту, або на 90 млн. Р. Подальший аналіз повинен встановити причини зростання рівня витрат у окремих підрозділів, що дозволить раз-працювати заходи щодо підвищення ефективності господарювання, досягнення найкращих результатів при найменших затратах праці і коштів.

  В динаміці все підрозділи торгового підприємства, крім першого і другого, домоглися відносного скорочення расхо-дов - на 138 млн. Р. (6 + 29 + 17 + 12 + 19 + 14 + 30 + 11). Якби не було зростання рівня витрат обігу за першим і дру-рому відділам, то витрати фірми «Сонечко» скоротилися б на 38 млн. Р. (12 + 26).

  Аналогічні розрахунки і таблиці складають при вивченні в розрізі госпрозрахункових торгових підрозділів матеріальних і прирівняних до них витрат.

  4.4. Аналіз складу і структури витрат обігу, виконання плану і динаміки статей витрат

  Далі переходять до аналізу складу і структури витрат обігу, виконання плану і динаміки окремих статей витрат.

  За аналізованого торговому підприємству витрати обра-вання в розрізі окремих статей склалися таким чином (табл. 4.8).

  За одними статтями витрат обігу фірма «Сонечко» досягла відносного їх зниження, за іншими - допус-тила відносний перевитрата. Так, в порівнянні з планом стався відносне зростання витрат на оплату праці на 50 млн. Р. [41377 х (+0,120): 100]; витрат на оренду (лізинг) основних засобів та нематеріальних активів - на 20 млн. р. [41377 х (+0,48): 100]; амортизація основних засобів і нематеріаль-ріальних активів - на 79 млн. р. [41377 х (+0,192): 100]; витрат і відрахувань на ремонт основних засобів - на 1 млн. р. [41377 х (+0,003): 100]; податків, відрахувань і зборів, що включаються у витрати обігу, - на 38 млн. р. [41377 х (+0,091): 100]; інших нормованих витрат, що включаються у витрати звертання-ня, - на 1 млн. р. [41377 х (+0,003): 100]; витрат по забезпе-ню умов праці персоналу - на 23 млн. р. [41377 х (+0,056): 100]; витрат з управління та функціонування організації торгівлі - на 5 млн. р. [41377 х (+0,011). 100]; інших витрат - на 7 млн. р. [41377 х (+0,018): 100]. Всього відносний перевитрату по окремих статтях витрат склав 202 млн. P. (50 + 20 + 79 + 1 + 1 + 38 + 1 + 5 + 7), або 0,488% до обороту (202: 41377 х 100). У процесі подальшого аналізу слід встановити причини виявлених відхилень, вивчити і мобілізувати резерви зниження торгових витрат при підвищенні якості обслуговування покупців.

  Далі переходять до аналізу витрат обігу в розрізі економічних елементів. Для цього складають табл. 4.9.

  Основне місце в торгових витратах займають витрати на оплату праці персоналу. Їх частка у витратах звертання-ня в звітному році склала 43,5% і в порівнянні з поза-минулим і минулим роками відповідно зросла на 0,6 і 0,5%. Знизилася частка у витратах торгового підприємства ма-матеріальних витрат і відрахувань на соціальні потреби.

  Дані для аналізу витрат в розрізі економічних елементів представлені в табл.4.9.

  Для узагальнення результатів аналізу впливу ступеня виконання плану роздрібного товарообігу на витрати обігу торговельного підприємства складається табл 4.10.

  Перевиконання плану товарообігу ТК «Сонечко» на 2,8% призвело до зростання суми витрат обігу на 105 млн.р. і до зниження їх рівня на 0,104% до обороту.

  Результати аналізу впливу динаміки товарообігу на витрати обігу роздрібного торговельного підприємства узагальнюються в табл.4.11.

  Зростання товарообігу ТК «Сонечко» в динаміці привів до збільшення суми витрат на 491 млн.р. і до зниження їх рівня - на 0,5% до обороту.

  Для визначення впливу зміни складу роздрібного товарообігу на витрати обігу попередньо складається табл.4.12.

  В товарообороті ТК «Сонечко» зменшилася частка продажу товарів населенню за готівковий розрахунок, і відповідно зросла питома вага реалізації товарів в кредит, що призвело до зниження загального рівня витрат обігу на 0,026% до обороту, що становить 11 млн.р. (41377х0,026 / 100).

  Доведення окремих товарів до покупців вимагає різних витрат праці і коштів. Так, більш издержкоемкость є реалізація хліба, солі, картоплі, овочів і фруктів, ніж гастрономічних і кондитерських товарів. Значно вищий рівень витрат обігу при продажу галантереї, товарів культурно-побутового і господарського призначення, будівельних матеріалів, ніж одягу, взуття та тканини.

  У зв'язку з цим зміна структури роздрібного товарообігу може призвести до зниження або підвищення рівня витрат обігу торгового підприємства. Вплив цього фактора на витрати обігу також вимірюють прийомом абсолютних різниць із застосуванням способу процентних чисел, якщо відомі потоварні рівні витрат. При цьому попередньо складається табл.4.13.

  В товарообороті фірми «Сонечко» дещо збільшилася частка більш издержкоемкость товарів, і за рахунок цього загальний рівень витрат обігу зріс на 0,037 5 до обороту, або на 15 млн.р. (41377х0,037 / 100).

  4.5. Аналіз впливу факторів на витрати обігу торговельного підприємства ТК «Сонечко»

  За фірмі «Сонечко» перерахована планова сума за статтею «Транспортні витрати, пов'язані з доставкою товарів в організації торгівлі і громадського харчування» склала 184 млн. Р. (41377 х 0,445: 100). Аналогічно перераховують на фактичний товарообіг інші статті умовно-змінних витрат.

  За аналізованого торгового пред-прийняттю «Інші нормовані витрати, що включаються в витратиш-ки звернення (виробництва)», за планом склали 149 млн. Р., В тому числі умовно-змінні витрати - 107 млн. Р. і умовах а-а-постійні - 42 млн. р. Перелічені планові витрати за статтею «Інші нормовані витрати, що включаються у витрати обігу (виробництва)», склали 152 млн. Р., [(107 х 102,8: 100) + 42], або 0,367% до обороту (152: 41377 х 100). Аналогічно перераховують планові витрати обігу на фактичний товарообіг за статтею «Інші витрати».

  Для узагальнення результатів аналізу впливу ступеня виконан-ня плану роздрібного товарообігу на витрати обігу торговельного підприємства складають табл. 4.10.

  Перевиконання плану товарообігу ТК «Сонечко» на 2,8% призвело до зростання суми витрат обігу на 105 млн. Р. і до зниження їх рівня на 0,104% до обороту.

  «Інші нормовані витрати, що включаються у витрати обігу (виробництва)» в минулому році склали 173 млн. Р., В тому числі умовно-змінні витрати - 125 млн. Р. і умовно-постійні - 48 млн. р. У динамічних-ке роздрібний товарообіг ТК «Сонечко» зріс на 14,0%: Отже, фактичні інші нормовані витрати, перелічені на фактичний товарообіг звітного року, дорівнюють 191 млн. Р. [(125 x 114,0: 100) + 48], або 0,462% до обороту (191: 41377 х 100). «Інші витрати» в минулому році склали 131 млн. Р., В тому числі умовно-змінні витрати - 71 млн. Р. і умовно-постійні - 60 млн. р. Інші витрати минулого року, перелічені на фактичний товарообіг звітного року, склали 141 млн. Р. [(71 х 114,0: 100) + 60], або 0,341% до обороту (141: 41377 х 100).

  Результати аналізу впливу динаміки товарообігу на з-тримки звернення роздрібного торгового підприємства узагальнити-ють в такий спосіб (див.табл. 4.1).

  Зростання товарообігу ТК «Сонечко» в динаміці привів до збільшення суми витрат на 491 млн. Р. і до зниження їх рівня - на 0.500% до обороту.

  В товарообороті ТК «Сонечко» зменшилася частка продажу товарів населенню за готівковий розрахунок, і відповідно зросла питома вага реалізації товарів в кредит, що призвело до зниження загального рівня витрат обігу на 0,0026% k обороту, що становить 11 млн. Р. (41377 х 0,026: 100).

  В товарообороті фірми «Сонечко» кілька увеличи-лась частка більш издержкоемкость товарів, і за рахунок цього загальний рівень витрат обігу зріс на 0,037% до обороту, або на 15млн. р. (41377 х 0,037: 100).

  Вплив прискорення часу обігу товарів на витрати за статтею «Відсотки за користування кредитами і позиками» покажемо на наступному прикладі. У зв'язку з прискоренням товарооборачиваемости в порівнянні з минулим роком на 1,6 дня зменшилася по-потреба в оборотних коштах по підприємству на 184 млн. Р. [(41 377: 360) х (--1,6)]. За користування кредитом банк стягує з фірми «Сонечко» 20% річних. Якщо торгове підпри-тя у формуванні товарних запасів використовує тільки кредити банку, то уповільнення товарооборачиваемости призвело до зростання витрат за статтею «Відсотки за користування кредитами і зай-мами» в розмірі 37 млн. Р. (184 х 20: 100), або на 0,089% до обо-роту (37 41 377 х 100).

  По торговому підприємству фактичний роздрібний товарообіг в діючих і порівнянних цінах за звітний рік відповідно склав 41377 млн. Р. і 37310 млн. р. Фактична-ська сума витрат обігу, що не залежать від зміни роздрібних цін на товари, за звітний рік дорівнює 1676 млн. Р. Визначимо рівень витрат, що не залежать від зміни роз-кових цін:

  - до товарообігу в діючих цінах:

  1 676: 41377 х 100 = 4,050% до обороту;

  - до товарообігу в порівнянних цінах:

  1 676: 37310 х 100 = 4,492% до обороту.

  Таким чином, підвищення роздрібних цін на товари знизилися-ло загальний рівень витрат обігу торгового підприємства на 0,442% до обороту (4,050 - 4,492), що становить 183 млн. Р. (41377 х 0,442: 100).

  Із загальної фактіче-ської суми витрат на оренду 356 млн. Р. витрати на оренду основних засобів становлять 327 млн. р., витрати на оренду не-матеріальних активів --29 млн. р. Фактичні витрати по ав-автомобільним перевезенням, пов'язані з доставкою товарів на торговельне підприємство, за рік дорівнюють 126 млн. Р., Інші транс-кравці витрати - 48 млн. Р. (174 - 126). Перерахуємо фактіче-ські витрати обігу в порівнянні тарифи і ставки (в млн. Р.):

  - витрати на автомобільні перевезення:

  126: 1,09 = 116;

  - витрати на оренду основних засобів:

  327: 0,944 = 346.

  Отже, підвищення тарифів на автомобільні пере-візки збільшило транспортні витрати, пов'язані з доставкою товарів, на 10 млн. Р. (126 - 116), що складає 0,024% до обороту (10: 41377 х 100). Зниження ставок орендної плати призвело до скорочення витрат обігу за статтею «Витрати на оренду (лізинг) основних засобів та нематеріальних активів» на 19 млн. Р. (327 - 346) і за рівнем - на 0,046% до обороту (19: 41377 х 100).

  Обслуговуючим ТК «Сонечко» установою банку з початку звітного року знижені ставки відсотків за кредитування під-ня товарних запасів (товарообігу) з 30% річних до 20%. Розрахунки показали, що за рахунок цього фактора витрати за статтею «Відсотки за користування кредитами і позиками» зменшилися на 94 млн. Р., Або 0,227% до обороту (94: 41377 х 100).

  У фірмі «Сонечко» продуктивність праці торгових працівників у порівнянні з планом зросла на 2%, що вивільнило 25 чол. [(1253 х 2): (100,0 + 2)]. Середньорічна заробітна плата на одного торгового працівника за планом становить 1,832 млн. Р. (2295 1253). Таким чином, підвищення продуктивності праці торгових працівників на 2% зменшило витрати по заробітній платі на 46 млн. Р. (1,832 х 25), або на 0,111% до обороту.

  В динаміці продуктивність праці торгових працівників ТК «Сонечко» підвищилася на 1,3%, що скоротило чисельність працюючих на 16 чол. [1 244 х 1,3: (-100 + 1,3)]. Середовищ-Негодова заробітна плата на 1 торгового працівника в минулому році склала 1,637 млн. Р. Отже, зростання виробник-ності праці працівників торгівлі (в порівняної оцінці) з-Кратил в динаміці витрати на оплату праці на 26 млн. Р. (1,637 х 16) з-за скорочення числа працівників на 16 осіб, що становить 0,063% до обороту (26: 41377 х 100).

  У звітному році приблизно на 1/4 скоротився самостійний вивіз товарів фірмою «Сонечко» (за рахунок розвитку і вдосконалення централізованої їх доставки). У минулому році транспортні витрати по самовивозу склали 51 млн. Р. Проведений ана-ліз показав, що при централізованій доставці товарів транс-кравці витрати в три рази менше, ніж при самостійному вивезенні. Розвиток централізованої доставки товарів зменшило транспортні витрати на 9 млн. Р. (51 х 1/4 х 2/3), що становить 0,022% до обороту (9: 41377 х 100).

  Таблиця 4.14

  Алгоритм розрахунку впливу на витрати обігу організаційно-структурних змін в складі мережі ТК «Сонечко»

  показник

  Без урахування прийнятих підприємств

  За прийнятими підприємствам

  З урахуванням прийнятих підприємств (гр.2 + гр.3)

  1

  2

  3

  4

  Роздрібний товарообіг, млн.р.

  41377

  4080

  45457

  Сума витрат обігу, млн.р.

  5586

  540

  6126

  Рівень витрат обігу у% до обороту

  13,500

  13,235

  13,476

  Ухвалення ТК «Сонечко» магазину з відносно низькими витратами обігу зменшило рівень торговельних витрат на 0,024% до обороту (13,476 - 13,500).

  Незалежні від діяльності торгового підприємства фактори сприяли зниженню витрат обігу на 286 млн. Р. і їх рівня на - 0,691% до обороту. Зовсім від результатів його роботи чинники привели до зростання суми витрат на 879 млн. Р. і до підвищення їх рівня - на 0,434% до обороту.

  Результати аналізу впливу факторів на суму і рівень окремих статей витрат узагальнюють в табл. 4.16.

  Якщо врахувати вплив на витрати обігу динаміки зростання роздрібного товарообігу, зміни тарифів і ставок за ус-луги, зростання продуктивності праці, то по ряду статей расхо-дов ТК «Сонечко» отримана економія 127 млн. Р. (25 + 2 + 15 +46 + 39). За іншими статтями витрат допущений пере-витрата 359 млн. Р. (113 + 44 + 16 + 104 + 24 + 1 + 5 + 11 + 8 + 4 + 29), що становить 0,868% до обороту (359: 41377 х 100).

  Після вивчення впливу факторів на витрати обігу роблять узагальнення результатів проведеного факторного аналізу і визначають їх реальну економію або перевитрату (табл.4.15).

  Незалежні від діяльності торгового підприємства фактори сприяли зниженню витрат обігу на 286 млн.р. і їх рівня - на 0,691% до обороту. Зовсім від результатів його роботи чинники привели до зростання суми витрат на 879 млн.р. і до підвищення їх рівня - на 0,434% до обороту.

  4.6. Аналіз окремих статей витрат обігу в торгівлі

  Частка витрат на оплату праці персоналу в загальній сумі витрат ТК «Сонечко» в звітному році склала 43,1% (2409: 5586 х 100).

  Акціонерне підприємство ТК «Сонечко» має наступні дані по праці і заробітної плати (табл. 4.17).

  Темпи зростання роздрібного товарообігу в діючих цінах в порівнянні з планом і в динаміці значно відставали від темпів збільшення витрачених коштів на оплату праці. В результаті рівень витрат по заробітній платі в порівнянні з планом і минулим роком відповідно зріс на 0,120% до обороту і на 0,210% до обороту. Сума відносного пере-витрати коштів на оплату праці в порівнянні з планом склала 50 млн. Р. (41377 х 0,120: 100) і в динаміці - 87 млн. Р. (41377 х 0,210: 100). Суму відносної економії або перевитрати коштів на оплату праці можна також визначити відніманням з фактичних витрат планової їх суми, скоректованої на відсоток виконання плану роздрібного товарообігу. У нашому прикладі сума відносної перевитрати витрат на оплату праці в порівнянні з планом склала 50 млн. Р. [2409 - (2295 х 102,8: 100)]. У зв'язку із зростанням чисельності торгових працівників у порівнянні з планом на 10 осіб витрати на оплату праці зросли на 18 млн. Р. Зростання середньорічної заробітної плати на одного робіт-ника на 0,075 млн. Р. привів до абсолютного перевитрати коштів на оплату праці на 96 млн. р. В динаміці за рахунок зазначених фак-торів витрати по заробітній платі відповідно зросли на 31 млн. Р. і на 341 млн. p. (Див. Табл. 4.18 і 4.19).

  Таблиця 4.18

  Алгоритм розрахунку впливу на витрати на оплату праці зміни чисельності торгових працівників і їх середньої заробітної плати по ТК «Сонечко» за звітний рік, млн. Р.

  фактори

  Вплив на виконання плану по витратах на оплату праці

  Вплив на динаміку витрат на оплату праці

  розрахунок

  сума

  розрахунок

  сума

  Зміна середньооблікової чисельності торгових працівників

  1,832 х (+10)

  +18

  1,637 х (+19)

  +31

  Зміна середньорічної заробітної плати на одного торгового працівника

  +0,075 х 1263

  +96

  +0,270 х 1263

  +341

  всього

  х

  +114

  х

  +372

  Для вивчення впливу факторів на динаміку витрат по заробітній платі складається таблиця 4.19.

  Таблиця 4.19

  Алгоритм розрахунку витрат на оплату праці при різних умовах

  по ТК «Сонечко» за звітний рік

  показник

  розрахунок

  1-й

  2-й

  3-й

  4-й

  1. Роздрібний товарообіг в діючих цінах, млн. Р.

  план

  40 250

  Факти-но

  41377

  Факти-но

  41377

  Факти-но

  41377

  2. Середньорічне виробництво на одного торгового працівника, розрахована виходячи з товарообороту в діючих цінах, млн. Р.

  план

  32,123

  план

  32,123

  Факти-но

  32,761

  Факти-но

  32,761

  3. Середньорічна заробітна пла-та на одного торгового працівника, млн. Р.

  план

  1,832

  план

  1,832

  план

  1,832

  Факти-но

  1,907

  Від двох останніх чинників (зміни виробітку на одного торгового працівника і середньорічної заробітної плати) залежить сума відносної економії або перевитрати коштів на оплату праці. Зростання продуктивності праці торгових працівників сприяв відносного скорочення витрат на оплату праці в сумі 46 млн. Р., А підвищення середньої заробітної плати на одного працівника призвело до зростання витрат на оплату праці в розмірі 95 млн. Р., Що в кінцевому підсумку призвело до відносного їх перевитрати в сумі 49 млн. р. [(--46) + (+95)].

  Аналогічно вивчають вплив факторів на динаміку витрат по заробітній платі, попередньо склавши табл. 4.20.

  Зміна в динаміці суми витрат на оплату праці яви-лось результатом впливу наступних факторів (в млн. Р.):

  - збільшення обсягу роздрібного товарообігу:

  2322 - 2037 = +285;

  - підвищення продуктивності праці торгових праців-ков:

  2068 - 2322 = -254;

  - зростання середньорічної заробітної плати на одного торгового працівника:

  2409 - 2068 = +341.

  Разом: 2409 - 2037 = +372.

  Підвищення продуктивності праці торгових працівників сприяло відносному скороченню витрат на оплату праці на 254 млн. Р., А зростання середньорічної їх заробітної плати привів до відносного перевитрати коштів на оплату праці в розмірі 341 млн. Р., Що в кінцевому підсумку стало результатом відносного зростання витрат на оплату праці в динаміці на 87 млн. р., або на 0,210% до обороту.

  Таблиця 4.20

  Алгоритм розрахунку витрат на оплату праці при різних умовах по ТК «Сонечко» за минулий і звітний роки

  показник

  розрахунок

  1-й

  2-й

  3-й

  4-й

  1. Фактичний роздрібний товарообіг в діючих цінах, млн. Р.

  минулий

  рік

  36 295

  звітний

  рік

  41 377

  звітний

  рік

  41377

  звітний

  рік

  41377

  2. Фактична середньорічна вироблення на одного торгово-го працівника, розрахована виходячи з товарообороту в діючих цінах, млн. Р.

  минулий

  рік

  29,176

  минулий

  рік

  29,176

  звітний

  рік

  32,761

  звітний

  рік

  32,761

  3. Фактична середньорічна заробітна плата на одного торгового працівника, млн. Р.

  Минулий рік 1,637

  Минулий рік 1,637

  Минулий рік 1,637

  Звітний рік 1,907

  4. Сума витрачених коштів на оплату праці

  (Стор. 1: стор. 2 х стор. 3), млн. Р.

  Минулий рік

  2037

  перерахована 2322

  перерахована 2068

  Звітний рік 2409

  Зростання продуктивності праці торгових працівників фірми ТК «Сонечко» в порівнянні з планом на 2,0% дозволило відно-сительно скоротити чисельність працюючих на 25 осіб і заощадити кошти на оплату праці в сумі 46 млн. Р. Підвищення продуктивності праці торгових працівників в динаміці на 12,3% щодо скоротило їх чисельність на 138 осіб [(1263 х 12,3): (100,0 + 12,3)] і зменшило витрати на оплату праці на 254 млн. Р. (1,637 х 138). У майбутньому році торгове підприємство може підвищити виробляй-ність праці на 7,1% і за рахунок цього вивільнити 84 торгових працівника. У майбутньому році зростання продуктивності праці торгових працівників дасть економію коштів на оплату праці в наступному році в сумі 160 млн. Р. (1,907 х 84), що становить 0,387% до обороту (160: 41377 х 100).

  За аналізованого ТК «Сонечко» фактична середнього-довая заробітна плата на одного працівника в порівнянні з минулим роком зросла на 16,5% (див. Табл. 4.17), а індекс роздрібних цін на товари в звітному році в порівнянні з минулим склав 1,109. Отже, реальний життєвий рівень працівників торгового підприємства за досліджуваний період підвищився на 5,61% (16,5 - 10,9).

  Результати проведеного аналізу показали, що в майбутньому році по фірмі «Сонечко» можна приблизно наполовину скоротити самостійний завезення товарів (за рахунок розвитку і вдосконалення централізованої доставки товарів). Транспортні витрати при централізованій доставці в три рази менше, ніж при самостійному завезенні товарів. У звітному році витрати із самостійного завезення товарів торговому підприємству склали 72 млн. Р. Отже, за рахунок розвитку централізованої доставки товарів витрати обігу в майбутньому році можна скоротити на 24 млн. Р.

  що становить 0,058% до обороту (24: 41377 х 100).

  У фірмі «Сонечко» в порівнянні з планом і минулим го-будинок значно зросли (в сумі і за рівнем у% до обороту) витрати на оренду (лізинг) основних засобів і нематеріальних активів, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, витрати і відрахування на ремонт основних засобів. Знизу-лись витрати на утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю.

  У майбутньому році ТК «Сонечко» мо-же відмовитися від оренди окремих складських приміщень, і за рахунок цього орендна плата зменшиться на 84 млн. Р., Або на 0,203% до обороту (84 41 377 х 100).

  ТК «Сонечко» має на кінець року зайві і неис-пользуемие основні засоби - 380 млн. Р. Середньорічна нор-ма амортизації за цими основними засобами - 15,0%. Якщо їх реалізувати, то витрати обігу знизяться на 57 млн. Р. (380 х 15,0: 100), що складає 0,138% до обороту (57 41 377 х 100).

  «Сонечко» в майбутньому році име-ет можливість прискорити товарооборачиваемости на 3,9 дня, що дозволить скоротити товарні запаси за продажною (роздрібної) вартості на 448 млн. Р. (41377: 360 х 3,9) і по покупним це-нам - на 329 млн. Р. У майбутньому році торгове підприємство 75% потреби коштів у формуванні товарних запасів буде покривати кредитами і платити банку 20% річних. Прискорення товарооборачиваемости на 3,9 дня зменшить витрати по про-центів за кредит на 49 млн. Р.

  що становить 0,118% до обороту (49: 41377 х 100).

  Багато роздрібні торгові підприємства, в тому числі ТК «Сонечко», в кінцевому підсумку мають не витрати і втрати, а доходи за операціями з тарою (особливо дерев'яної), так як ціни на тару, оплачувані тарополучателямі, значно нижчою за ціну її повернення і реалізації.

  4.7. висновки та рекомендації

  Виконані розрахунки витрат обігу дозволяють зробити висновки по окремим їх статтями.

  1.Розрахунок витрат обігу роздрібного торговельного підприємства:

  - У порівнянні з минулим роком середній (загальний) рівень витрат обігу знизився на 0,257% до обороту, що дало економію 106 млн.р.

  - Сума матеріальних і прирівняних витрат відносної перевитрати в порівнянні з планом склала 45 млн.р. В динаміці їх відносне зниження склало 54 млн.р.

  - затратоотдача знизилася в порівнянні з планом на 0,10р. Затратоотдача по матеріальним і прирівняним до них витратам порівняно з планом знизилися на 0,53р. (На 2,4%), але зросла в динаміці на 0, 61Р. (На 2,9%).

  - підвищена-шення роздрібних цін на товари привело до зростання затратоотдачі на 0,73 р., Або на 10,0%.

  - У першому і третьому кварталах торгове підприємство отримай-ло відносну економію витрат обігу 25 млн. Р. Економія могла бути значно більшою, якби в другому і четвертому кварталах не був допущений відносний перевитрата витрат, який склав 101 млн. Р.

  2. Аналіз витрати обігу структурних підрозділів підприємства:

  - Завдяки проведенню режиму економії витрат живої і матеріалізованої праці, ритмічного розвитку роздрібного товарообігу, мобілізації резервів зростання продуктивності праці, підвищення ефективності використання економічного потенціалу, три госпрозрахункових підрозділів ТК «Сонечко» домоглися відносного зниження витрат у порівнянні з планом на 0,122% до обороту, що становить 15 млн. р. Сім підрозділів допустили відносний перевитрата витрат обігу на 0,306% до обороту, або на 90 млн. Р.

  - В динаміці все підрозділи торгового підприємства, крім першого і другого, домоглися відносного скорочення расхо-дов - на 138 млн. Р. Якби не було зростання рівня витрат обігу за першим і дру-рому відділам, то витрати фірми «Сонечко» скоротилися б на 38 млн. Р.

  3.Аналіз складу і структури витрат обігу, виконання плану і динаміки статей витрат:

  - За одними пунктам витрат обігу фірма «Сонечко» досягла відносного їх зниження, за іншими - допус-тила відносний перевитрата. Так, в порівнянні з планом стався відносне зростання витрат на оплату праці на 50 млн. Р .; витрат на оренду (лізинг) основних засобів та нематеріальних активів - на 20 млн. р .; амортизація основних засобів і нематеріаль-ріальних активів - на 79 млн. р .; витрат і відрахувань на ремонт основних засобів - на 1 млн. р .; податків, відрахувань і зборів, що включаються у витрати обігу, - на 38 млн. р .; інших нормованих витрат, що включаються у витрати звертання-ня, - на 1 млн. р .; витрат по забезпе-ню умов праці персоналу - на 23 млн. р .; витрат з управління та функціонування організації торгівлі - на 5 млн. р .; інших витрат - на 7 млн. р. Всього відносний перевитрату по окремих статтях витрат склав 202 млн. P.

  - Основне місце в торгових витратах займають витрати на оплату праці персоналу. Їх частка у витратах звертання-ня в звітному році склала 43,5% і в порівнянні з поза-минулим і минулим роками відповідно зросла на 0,6 і 0,5%. Знизилася частка у витратах торгового підприємства ма-матеріальних витрат і відрахувань на соціальні потреби.

  4. Аналіз впливу факторів на витрати обігу торговельного підприємства ТК «Сонечко»:

  - Перевиконання плану товарообігу ТК «Сонечко» на 2,8% призвело до зростання суми витрат обігу на 105 млн. Р. і до зниження їх рівня на 0,104% до обороту.

  - Зростання товарообігу ТК «Сонечко» в динаміці привів до збільшення суми витрат на 491 млн. Р. і до зниження їх рівня - на 0.500% до обороту. В товарообороті ТК «Сонечко» зменшилася частка продажу товарів населенню за готівковий розрахунок, і відповідно зросла питома вага реалізації товарів в кредит, що призвело до зниження загального рівня витрат обігу на 0,0026% k обороту, що становить 11 млн. Р. В товарообороті фірми «Сонечко» кілька увеличи-лась частка більш издержкоемкость товарів, і за рахунок цього загальний рівень витрат обігу зріс на 0,037% до обороту, або на 15 млн.р.

  - У зв'язку з прискоренням товарооборачиваемости в порівнянні з минулим роком на 1,6 дня зменшилася по-потреба в оборотних коштах по підприємству на 184 млн. Р. За користування кредитом банк стягує з фірми «Сонечко» 20% річних.

  - Підвищення роздрібних цін на товари знизилися-ло загальний рівень витрат обігу торгового підприємства на 0,442% до обороту, що становить 183 млн. Р.

  - Із загальної фактіче-ської суми витрат на оренду 356 млн. Р. витрати на оренду основних засобів становлять 327 млн. р., витрати на оренду не-матеріальних активів --29 млн. р. Фактичні витрати по ав-автомобільним перевезенням, пов'язані з доставкою товарів на торговельне підприємство, за рік дорівнюють 126 млн. Р., Інші транс-кравці витрати - 48 млн. Р.

  - Підвищення тарифів на автомобільні пере-візки збільшило транспортні витрати, пов'язані з доставкою товарів, на 10 млн. Р., Що становить 0,024% до обороту.

  - Підвищення продуктивності праці торгових працівників на 2% зменшило витрати по заробітній платі на 46 млн. Р. Зростання виробник-ності праці працівників торгівлі (в порівняної оцінці) з-Кратил в динаміці витрати на оплату праці на 26 млн. Р. через скорочення числа працівників на 16 осіб.

  - При централізованій доставці товарів транс-кравці витрати в три рази менше, ніж при самостійному вивезенні. Розвиток централізованої доставки товарів зменшило транспортні витрати на 9 млн. Р.

  - Ухвалення ТК «Сонечко» магазину з відносно низькими витратами обігу зменшило рівень торговельних витрат на 0,024% до обороту. Якщо врахувати вплив на витрати обігу динаміки зростання роздрібного товарообігу, зміни тарифів і ставок за ус-луги, зростання продуктивності праці, то по ряду статей расхо-дов ТК «Сонечко» отримана економія 127 млн. Р. За іншими статтями витрат допущений пере-витрата 359 млн. Р.

  5. Аналіз окремих статей витрат обігу в торгівлі:

  - Сума відносного пере-витрати коштів на оплату праці в порівнянні з планом склала 50 млн. Р. і в динаміці - 87 млн. р. Підвищення продуктивності праці торгових працівників сприяло відносному скороченню витрат на оплату праці на 254 млн. Р., А зростання середньорічної їх заробітної плати привів до відносного перевитрати коштів на оплату праці в розмірі 341 млн. Р., Що в кінцевому підсумку стало результатом відносного зростання витрат на оплату праці в динаміці на 87 млн. р., або на 0,210% до обороту. У майбутньому році зростання продуктивності праці торгових працівників дасть економію коштів на оплату праці в наступному році в сумі 160 млн. Р., Що становить 0,387% до обороту.

  - По аналізованого ТК «Сонечко» фактична середнього-довая заробітна плата на одного працівника в порівнянні з минулим роком зросла на 16,5%, індекс роздрібних цін на товари в порівнянні СС минулим роком склав 1,109. Тому, реальний життєвий рівень працівників торгового підприємства за досліджуваний період підвищився на 5,61%.

  - Можна приблизно наполовину скоротити самостійний завезення товарів (за рахунок розвитку і вдосконалення централізованої доставки товарів). Транспортні витрати при централізованій доставці в три рази менше, ніж при самостійному завезенні товарів. У звітному році витрати із самостійного завезення товарів торговому підприємству склали 72 млн. Р. Отже, за рахунок розвитку централізованої доставки товарів витрати обігу в майбутньому році можна скоротити на 24 млн. Р.

  - За рік значно зросли (в сумі і за рівнем у% до обороту) витрати на оренду (лізинг) основних засобів і нематеріальних активів, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, витрати і відрахування на ремонт основних засобів. Знизу-лись витрати на утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю. Відмова від оренди складських приміщень зменшиться на 84 млн. Р., Або на 0,203% до обороту.

  - Зайві і неис-пользуемие основні засоби складають 380 млн. Р. Середньорічна нор-ма амортизації за цими основними засобами - 15,0%. Якщо їх реалізувати, то витрати обігу знизяться на 57 млн. Р., Що становить 0,138% до обороту.

  - У майбутньому році торгове підприємство 75% потреби коштів у формуванні товарних запасів буде покривати кредитами, і платити банку 20% річних. Прискорення товарооборачиваемости на 3,9 дня зменшить витрати по про-центів за кредит на 49 млн. Р.

  - Є доходи за операціями з тарою (особливо дерев'яної), так як ціни на тару, оплачувані тарополучателямі, значно нижчою за ціну її повернення і реалізації.

  З урахуванням зроблених висновків ТК «Сонечко» можна запропонувати наступні рекомендації:

  1. Нерівномірне виконання плану роздрібного товарообігу структурними підрозділами торгового підприємства вказує на недоліки в плануванні, товарному забезпеченні, маневруванні товарними ресурсами, вивченні купівельного попиту, організації торгівлі, інший маркетингової діяльності.

  2. У звітному році фірма «Сонечко» мала можливості збільшення товарообігу на 5250 млн.р. Однак повністю вважати їх резервами не можна, так як багато хто з них дублюються, перекриваються. Обсяг роздрібного товарообороту міг би зрости за рахунок:

  - поліпшення забезпеченості та ефективності використання товарних ресурсів - 929 млн.р .;

  - підвищення ефективності використання трудових ресурсів - на 1205 млн.р .;

  - підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази торгівлі - на 2098 млн.р.

  3. Реальним резервом зростання товарообігу в звітному році слід вважати 929 млн.р. (За рахунок більш ефективного використання товарних ресурсів), так як інші фактори (підвищення ефективності використання трудових ресурсів та матеріально-технічної бази торгівлі) дозволяє збільшити його обсяг в значно більших розмірах.

  4. Фірма «Сонечко» в майбутньому році планує додатково відкрити 3 кіоски з річним обсягом роздрібного товарообігу 302 млн.р. кожен, що дозволить збільшити роздрібну реалізацію товарів на 906 млн.р.

  5. Додаткове проведення виставок-продажів товарів, ярмарків, розширення развозной і розносної торгівлі дозволить в майбутньому році збільшити обсяг товарообігу торгового підприємства на 440 млн.р. У фірми «Сонечко» непотрібні основні засоби на кінець року склали 906 млн.р. Їх реалізація дозволила б підвищити фондовіддачу на 0,573 руб. або на 11,8% фактичної фондовіддачі звітного року. Всі ці резерви повинні бути враховані при плануванні роздрібного товарообігу торгового підприємства на майбутній рік, прогнозуванні його торговельної та іншої господарської діяльності.

  ВИСНОВОК

  Роздрібний товарообіг є одним з основних показників, за яким оцінюється економічне соціальне й інша діяльність підприємств торгівлі. Для визначення роздрібного товарообігу в порівнянних цінах необхідно фактичний його обсяг за період, з якого змінилися ціни, розділити на індекс роздрібних цін на товари. Проводячи аналіз, слід встановити, як розвивається роздрібний товарообіг, як задовольняється попит на товари, як торгове підприємство покращує структуру товарообігу, забезпечує підвищення в ньому частки високоякісних товарів, активно впливає на формування потреб, естетичних смаків людей, їхній добробут.

  Аналіз виконання плану і динаміки роздрібного товарообігу допомагає виявити позитивні і негативні сторони в торговій діяльності підприємства і розробити заходи щодо зростання товарообігу, поліпшення асортименту товарів, що реалізуються, підвищення якості обслуговування покупців.

  План роздрібного товарообігу «Сонечко» перевиконано на 1127 млн.р., або на 2,8%. У порівнянні з минулим роком його обсяг зріс на 5082 млн.р., що становить 14%. На розвиток товарообігу великий вплив зробило підвищення роздрібних цін на товари. Середній індекс роздрібних цін на товари в звітному році по відношенню до минулого склав 1,109 рази. Фактичний роздрібний товарообіг фірми «Сонечко» за звітний рік в порівнянних цінах склав 37 310 млн.р. Отже, за рахунок цінного фактора (підвищення роздрібних цін на товари) товарообіг торгового підприємства збільшився на 4067 млн.р., що становить 11,2% до фактичного товарообігу минулого року. Темп роздрібного товарообігу в порівнянних цінах до минулого року склав 102,8%. Фізичний обсяг товарообігу (в порівняних цінах) в динаміці (порівняно з минулим роком) зріс на 10-15 млн.р.

  Роздрібна реалізація товарів в ТК «Сонечко» зростає трохи швидше, ніж у інших торгових підприємств міста, що з позитивного боку характеризує його торгову діяльність. Значно зріс товарообіг на душу населення в порівнянних цінах.

  Торговельне підприємство успішно виконало план роздрібного товарообігу у всіх місцях звітного року, крім лютого, квітня і червня. Втрати товарообігу в зв'язку з недовиконанням плану в окремі місяці склали 390 млн.р., що становить 1,0% до планового річного його обсягу. План роздрібної реалізації товарів виконаний в трьох кварталах, перевиконання плану в цих кварталах - 1409 млн.р. У зв'язку з недовиконанням плану в другому кварталі втрати товарообігу склали 282 млн.р. Основними причинами недовиконання плану є недоліки в постачанні товарами, вивченні купівельного попиту, організації торгівлі, рекламі, інших аспектах маркетингу і менеджменту, а також позаплановий ремонт окремих структурних підрозділів ТК «Сонечко».

  Товарообіг фірми «Сонечко» розподіляється по кварталам нерівномірно. Найбільш напруженим був четвертий квартал, найменш напруженим - перший і другий.

  Як відомо, за складом роздрібний товарообіг підрозділяється на продаж товарів населенню, дрібнооптовий відпустку та інші види роздрібної реалізації. Продаж товарів населенню включає їх реалізацію за готівковий і безготівковий розрахунок в кредит.

  Торговельне підприємство перевиконало план продажу товарів населенню за готівковий і безготівковий розрахунок на 914 млн.р. (На 2,3%). Якщо врахувати продаж товарів в кредит, то роздрібна їх реалізація населенню зросла проти плану на 1126 млн.р., або на 2,8%. План по іншим видам роздрібної реалізації перевиконано на 1 млн.р. Високими темпами зростають окремі види реалізації товарів в динаміці, що викликано в основному підвищенням роздрібних цін. Нерівномірний виконання плану за складом товарообігу призвело до зміни частки, в загальному, його обсязі окремих видів роздрібної реалізації товарів: знизилася питома вага в товарообігу проногіе фірми прагнуть або до досягнення особистого добробуту її власників і робіт-ників, або до розширення обсягу продажів заради забезпечення устої -чівості на ринку, або до завоювання нових ринків і т.д. Однак які б цілі не ставила перед собою фірма, саме прибуток яв-ляется засобом їх успішного досягнення. Тому економіч-ська теорія розглядає прибуток як незмінний для всіх фірм критерію ефективності.

  Поняття прибутку. Прибуток зазвичай трактується як різниця між доходами і витратами. Відповідно видам витрат фірми дохід поділяють на загальний, середній і граничний.

  Загальний дохід - це грошова сума, яка надходить від продажу певної кількості товарів (випуску). Він дорівнює ціні товару, помноженої на кількість товару.

  Середній дохід - це загальний дохід, поділений на кількість одиниць продукції, тобто ціна одиниці товару.

  Граничний дохід - це приріст доходу за рахунок нескінченно малого збільшення виробленої та проданої продукції (відвели-чення продажів на одну одиницю товару).

  Однак перевищення доходів над витратами - це так звана бухгалтерський прибуток, так як вона відображає різницю між виручу-кою фірми від реалізації продукції і грошовими (реально сплачено-ними) витратами фірми на її виробництво. Але для фірми важлива економіч ного прибуток - перевищення доходу фірми над усіма здійснювала-тичних з її боку і можливими, але втраченими витратами.

  Розглянемо приклад. Припустимо, на відкриття магазину витрачено-но в якості авансованого капіталу 20 тис. Руб. Виручка від діяльності магазину склала 40 тис. Руб. за рік. Здавалося б, прибуток повинна бути дорівнює 20 тис. Руб. Але це не так. Власник магазину, зайнявшись своїм бізнесом, позбувся певної сум-ми заробітку за наймом, доходів від грошових коштів, які він міг би вкласти в покупку акцій, що приносять дивіденди. Якщо припустити, що такого роду суми в цілому достига-ють 12 тис. Руб., То виявиться, що вся сума витрат на листівці магазина складе для її власника вже не 20 тис., А 32 тис. Руб. Відповідно і прибуток дорівнюватиме не 20 тис. (40 - 20), а лише 8 тис. Руб. (40 - 32).

  Така очищена від усіх видів витрат (включаючи витрати, що виникають в процесі економічного вибору) прибуток отримай-ла в економічній теорії назву економічної прибув і. Вона являє собою різницю між виручкою від реалізації про-дукції і альтернативними витратами. Ця прибуток завжди отли-чає від "бухгалтерської" прибули на величину "неявних" іздер-жек. Саме економічний прибуток грає роль важливого стимулу ефективного розподілу фірмою ресурсів.

  В умовах ринкової економіки на формування прибутку фірми крім витрат виробництва впливає і попит на випуску-емую продукцію. При цьому характер попиту визначає особливо-сті отримання доходу в умовах досконалої і недосконалої конкуренції.

  При аналізі доходу, отримуваного фірмою, особливо виділяється поки-затель граничного доходу, або додаткового доходу, від продажу однієї одиниці продукції.

  2.1.3. Управління витратами підприємства.

  Поява системи стратегічного управління витратами (SCM) стало результатом злиття трьох напрямків стратегічного менеджменту:

  1. Аналіз ланцюжків цінностей.

  2. Стратегічне позиціонування.

  3. Моніторинг витрат.

  Під ланцюжком цінностей, слідуючи М. Портеру, будемо розуміти узгоджений набір видів діяльності, що створюють цінність для підприємства, починаючи від вихідних джерел сировини для постачальників даного підприємства аж до готової продукції, доставленої кінцевому користувачеві, включаючи обслуговування споживача. Акцент робиться не тільки на процеси, що відбуваються всередині фірми, а набагато ширше, виходячи за рамки конкретного підприємства.

  Стратегічне позиціонування впливає на процеси управління витратами підприємства в залежності від його стратегічного вибору створення конкурентних переваг. Згідно Портеру підприємство може домогтися успіху в конкурентному суперництві, використовуючи одну із стратегій:

  - або підтримуючи низькі витрати (лідерство на основі витрат),

  - або пропонуючи споживачам різноманітну, що перевершує конкурентів, продукцію (стратегія диференціації продукції).

  Цілком очевидно, що підходи до управління витратами будуть відрізнятися в залежності від стратегічного позиціонування.

  Витратоутворюючих чинники розглядаються в рамках SCM більш широко, ніж в попередньому розділі. Їх список далеко не вичерпується носіями витрат, які відповідають певним етапам бізнес-процесів і елементів діяльності. Ці фактори поділяються на структурні і функціональні і мають досить високий ступінь спільності. Наприклад, один з найбільш важливих функціональних факторів - це фактор залучення робочої сили, який полягає в ступені прийняття працівниками на себе зобов'язань по постійному удосконаленню.

  1) Використання концепції ланцюжка цінностей.

  Традиційна система управління витратами часто зосереджує увагу, в основному, на процеси, які відбуваються всередині підприємства - її закупівлі, функціях, виробах, споживачах. Іншими словами, управлінський облік підприємства розглядає стадії створення додаткових цінностей, починаючи від виплат постачальникам і закінчуючи отриманням оплати від споживачів. Ключовим моментом є доведення до максимуму різниці (доданої вартості) між закупівлями і реалізацією.

  Початок аналізу витрат з моменту закупівлі не дає можливості використання в своїх інтересах зв'язків і умов роботи постачальників. Суттєва перевага підприємство може отримати, втрутившись в роботу постачальників (для їх же вигоди) і отримавши для себе певні переваги по витратах. З іншого боку, підприємство може істотно розширити свої конкурентні переваги, зайнявшись післяпродажним обслуговуванням клієнтів. Тим самим можуть бути створені передумови для "прив'язування" певних клієнтів до підприємства на довгий термін.

  2) Акцент на стратегічне позиціонування.

  Як вже зазначалося раніше, в рамках SCM використовуються два способи розвитку стійкої конкурентної переваги: ​​низька собівартість (лідерство за витратами) і диференціації продукції.

  Основний акцент стратегії лідерства за витратами робиться на досягненні більш низької собівартості в порівнянні з конкурентами. Лідерство за витратами може бути досягнуто за допомогою наступних підходів:

  - економія за рахунок масштабу виробництва,

  - використання досвіду управління собівартістю у вигляді побудови емпіричних залежностей витрат від різних факторів бізнесу,

  - строгий контроль витрат,

  - зведення до мінімуму витрат в таких сферах, які дослідження і розробки, обслуговування клієнтів, реклама і просування товару.

  Існують фірми, які успішно використовують таку стратегію.

  В рамках стратегії диференціації основний акцент робиться на створення такої продукції, яка відчувається споживачами як щось унікальне і тому привабливе. Підходи до диференціації припускають прихильність до торгової марки. Наявність стійкого, добре впізнаваного бренду фірми є необхідною умовою реалізації стратегії диференціації.

  Як приклад того, яким чином стратегічне позиціювання може робити істотний вплив на роль аналізу витрат, розглянемо рішення про вкладення коштів в удосконалення системи планування витрат на виробництво. Для підприємства, яке здійснює стратегію лідерства за витратами в розвиненому торговому бізнесі, швидше за все підвищена увага до калькуляції собівартості буде дуже важливим постійним інструментом. З іншого боку, для підприємства, яке слід стратегії диференціації продукції на керованому ринку, в швидко зростаючому і швидко мінливому напрямку бізнесу ретельно сплановані витрати, очевидно, виявляться набагато менш важливими.

  Для оцінки стратегічного позиціонування в рамках SCM важливим є усвідомлення стратегічної спрямованості підприємства, яке викладемо нижче відповідно до пропозиції The Boston Consulting Group. Доцільно розглянути три стратегічні спрямованості:

  1.Нарощувати. Ця стратегічна спрямованість ставить за мету розширення частки ринку збуту, навіть за рахунок часткового зниження прибутку і грошових потоків. Цей напрямок передбачає широкомасштабні інвестиційні програми, і тому зароблених фірмою грошей часто буде вистачати на фінансування інвестицій. Та бізнес-одиниця компанії, яка дотримується даної стратегічної спрямованості, є чистим споживачем грошових коштів.

  2. Підтримувати. Ця стратегічна спрямованість пов'язана з утриманням завойованої частки ринку і, відповідно, позицій підприємства по відношенню до конкурентів. Відтік грошей для підприємства, які обирають таку стратегію, швидше за все, приблизно дорівнюватиме грошового притоку. Цю стратегічну спрямованість зазвичай реалізують підприємства на швидко мінливому ринку, наприклад, комп'ютерні виробники.

  3. Використовувати досягнення. Ця стратегічна спрямованість на увазі в якості мети отримання максимальних короткострокових прибутків і грошових доходів навіть за рахунок зниження частки на ринку. Цю стратегічну спрямованість зазвичай вибирають підприємства з великою часткою ринку в повільно зростаючих галузях (наприклад, American Brands у виробництві тютюнової продукції).

  Вибір стратегічної спрямованості зумовлює ставлення підприємства до питань планування витрат і бюджетування.

  Слід підкреслити, що питання стратегічної спрямованості (розширювати, підтримувати і використовувати досягнення) не можна розглядати окремо від питань стратегічного позиціонування для досягнення конкурентних переваг. Справа в тому, що зробивши вибір щодо лідерства за витратами, підприємство навряд чи зможе розраховувати практично реалізувати для себе стратегію нарощування, так як для останньої іманентним є безперервне поповнення і оновлення портфеля товарної продукції. На рис.2.1 представлена ​​схема збігів і протиріч між цими двома факторами.

  Мал. 2.1. Відповідність і протиріччя в побудові системи управління витратами

  Методологія використання стратегічного позиціонування пов'язана з впливом ризику. Підприємства, що прийняли стратегію диверсифікації продукції, принципово більш схильні до ризику, ніж підприємства, орієнтовані на лідерство по витратах. У зв'язку з цим відношення до планування та управління витратами в другому випадку більш жорстке, яке мінімізує ризик за рахунок суворого дотримання всіх нормативів і планових показників.

  В умовах стратегії диверсифікації продукції підприємство часто стикається з необхідністю модифікації існуючих продуктів і (або) введення в дії нових. У цих умовах ступінь невизначеності досить висока за визначенням. Підприємство схильне до великого ризику.

  Стратегічні цілі в різних варіантах формулюються в наступному вигляді:

  - Проникнення на ринок продукції

  - Захоплення ринку

  - Збільшення рентабельності продажів

  - Зростання обсягів продажів

  - Збільшення ринкової вартості підприємства

  3) Моніторинг витрат як засіб досягнення стратегічних цілей.

  Основне завдання системи моніторингу полягає в регулярній оцінці стану підприємства, використовуючи деякий обмежений набір фінансових показників щодо витрат підприємства. Ці показники повинні найкращим чином характеризувати стан підприємства на обмеженому проміжку часу.

  Моніторинг грає істотну роль в процесі досягнення стратегічних цілей підприємства, що може бути представлено у вигляді такої послідовності дій:

  - Визначення стратегічних цілей підприємства.

  - Розробка тактичних цілей.

  - Вибір показників контролю ефективності діяльності підприємства.

  - Визначення нормативних і допустимих рівнів показників.

  - Оцінка і порівняння фактичних значень показників з нормативними і допустимими рівнями.

  - Ухвалення управлінських рішень і коригувальні дії.

  - Контроль ефективності коригувальних дій.

  2.2. Аналіз витрат обігу за загальним обсягом, складу та структури в торгівлі

  Аналіз витрат обігу роздрібного торговельного підприємства (організації) зазвичай починають з зіставлення фактичних даних з плановими і даними минулих періодів. Різниця між фактичною і плановою сумою витрат (або в динаміці) є абсолютне откл про ня (економію чи перевитрата). На основі абсолютних даних не можна давати об'єктивну оцінку виконання плану і динаміки витрат обігу. Зі збільшенням обсягу товарообігу зростає сума витрат обігу, і навпаки, зменшення товарообігу, як правило, призводить до абсолютної їх економії. Отже, аналіз торгових витрат слід пов'язувати з вивченням товарообігу, тобто давати оцінку витратам не по сумі, а по їх рівню в відсотках до товарообігу. Відхилення за рівнем витрат обігу (від плану чи від даних минулих періодів) називається розміром зниження або підвищення їх рівня. Він показує, на скільки відсотків до товарообігу фактичний рівень витрат вище або нижче базисного (планового або фактичного за минулий період). Ставлення розміру зниження (або підвищення) рівня витрат обігу до базисного, виражене у відсотках, називається темпом зміни (зниження або підвищення) рівня витрат обігу. Темп зміни показує, на скільки відсотків знизився або підвищився фактичний рівень витрат обігу звітного періоду по відношенню до базисного (планового або фактичного рівня за минулий період), якщо останній прийняти за 100%.

  Для вивчення змін витрат обігу в динаміці фактичні торгові витрати за аналізований період зіставляють не тільки з даними за минулий рік (квартал або місяць), але і за ряд минулих періодів. Зіставлення фактичних витрат обігу торгового підприємства з витратами інших однотипних підприємств дозволяє виявити, вивчити, узагальнити і використовувати досвід роботи кращих підрозділів щодо раціонального використання економічного потенціалу. Перш ніж проводити аналіз витрат обігу, слід перевірити достовірність і реальність використовуваної інформації. Зокрема, необхідно вивчити обгрунтованість і повноту віднесення витрат на витрати обігу, своєчасність і правильність нарахування резервів майбутніх витрат і платежів, списання сум з рахунку "Витрати майбутніх періодів", правильність обчислення витрат обігу на залишок товарів.

  Аналіз повинен проводитися по всіх недоліків звернення з виділенням торгових витрат, що враховуються при розрахунку оподатковуваного прибутку, що дозволяє пов'язати його результати з даними вивчення формування і використання доходів і прибутку діючої системи оподаткування.

  В даний час витрати на підприємствах торгівлі пла-ніруют, враховують і вивчають в розрізі наступних статей:

  1. Транспортні витрати, пов'язані з доставкою товарів в організації торгівлі і громадського харчування.

  2. Транспортні витрати на доставку товарів покупцям.

  3. Витрати на оплату праці персоналу.

  4. Витрати на оренду (лізинг) основних засобів і нематері-альних активів.

  5. Витрати на утримання споруд, приміщень та інвентарних-таря.

  6. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів.

  7. Витрати і відрахування на ремонт основних засобів.

  8. Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упа-ковку товарів.

  9. Витрати на рекламу.

  10. Відсотки за користування кредитами і позиками.

  11. Втрати товарів при транспортуванні, зберіганні і реалі-зації в межах норм, технологічні відходи.

  12. Витрати на тару.

  13. Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу (виробництва).

  14. Інші нормовані витрати, що включаються у витрати обігу (виробництва).

  15. Витрати на забезпечення умов праці персоналу.

  16 Витрати на управління і функціонування організації торгівлі.

  17. Інші витрати.

  На підприємствах громадського харчування в окрему статтю виділяють «Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб організацій громадського харчування». Сле-послідовно, суб'єкти господарювання в громадському харчуванні * планують і вивчають витрати в розрізі 18 статей витрат.

  Оцінку виконання плану і динаміки статей витрат, сума яких знаходиться в прямій залежності від зміни обсягу роздрібного товарообігу (їх називають умовно-пере-змінними витратами) слід давати по зміні їх рівня. Статті витрат обігу, сума яких не знаходиться в про-порційно залежності від ступеня виконання плану і ді-намики товарообігу (умовно-постійні витрати), вивчають насамперед за абсолютними даними. Таке постатейне озна-комленіе з виконанням плану і динамікою витрат покаже, на які статті витрат обігу слід звернути особливу увагу. В першу чергу повинні вивчатися ті статті іздер-жек, ​​які займають основне місце в торгових витратах, особливо якщо по ним допущено перевитрату. У витратах роз-нічной торгівлі основне місце займають витрати на оплату праці персоналу (більше 40% від усіх витрат). Значну питому вагу у витратах обігу роздрібного торговельного підприємства займають транспортні витрати, витрати на оренду, утримання, амортизацію та ремонт основних засобів, процен-ти за користування кредитами і позиками, відрахування на соці-альні потреби, податки, відрахування і збори, що включаються в тор -говие витрати.

  Міністерство з податків і зборів розробило для цілей оподаткування більш детальну класифікацію витрат торговельних підприємств. Вона включає 28 статей витрат і по-зволяет більш детально проаналізувати склад, і структуру через держек звернення. Класифікація витрат на продаж з точ-ки зоряний обліку податкових зобов'язань наступна:

  1. Оплата транспортних послуг сторонніх організацій по пе-ревозке товарів (плата за перевезення, подачу вагонів, зважуючи-ня вантажів і т.п.).

  2. Оплата послуг організацій з навантаження товарів в транспортні засоби і вивантаження з них, плата за експедирування, транспортні та інші послуги.

  3. Вартість матеріалів, витрачених на обладнання транспортних засобів (щити, люки, стійки, стелажі і т.д.), і їх утеплення (солома, тирса, мішковина тощо).

  4. Плата за тимчасове зберігання вантажів на станціях, пристанях, в портах, аеропортах і т.п. в межах нормативних термінів встановлених для вивезення вантажів відповідно до укладених договорів.

  5. Витрати на перевезення, завантаження і вивантаження порожньої тари при поверненні її постачальникам або відправці тарозбиральним організаціям і тароремонтним підприємствам.

  6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію та інші комунальні послуги.

  7. Витрати на утримання приміщень у чистоті, прибирання прилеглих до них ділянок території, вивіз сміття.

  8.Вартість предметів і засобів догляду за приміщеннями (вапно, мастика, мішковина, щітки, мітли, віники і т.п.).

  9. Вартість електроенергії, спожитої на приведення в рух підйомників, ліфтів, транспортерів, торговельних ав-томатів, контрольно-касових машин і т.п.

  10. Витрати на перевірку і таврування ваг, водомірів електрогазового лічильників та інших вимірювальних приладів.

  11. Витрати на обслуговування підйомно-транспортних меха-низмов та іншого обладнання сторонніми організаціями.

  12. Придбання халатів і спецодягу для персоналу.

  13. Вартість матеріалів (обгорткового паперу, пакетів, клею, шпагату, цвяхів, стружки, тирси, соломи, дроту і т.п.), використаних при підробці, переробки, сортування, фа-совку і упаковці товарів.

  14. Плата за послуги сторонніх організацій з фасування та пакування товарів.

  15. Витрати на утримання холодильного обладнання - вартість електроенергії, води, мастильних матеріалів та ін. Оплата послуг сторонніх організацій з технічного обслугову-ванию холодильного обладнання.

  16. Плата за тимчасове зберігання товарів на складах сторін-них організацій.

  17. Витрати на придбання матеріалів для дезінфекції (знищення шкідливих комах) та дератизації (знищення мишей, щурів та інших гризунів).

  18. Втрати товарів і технологічні відходи.

  19. Витрати на ремонт тари, амортизація багатооборотної тари, відшкодована постачальникам відповідно до умов поставки товарів. Вартість тари, списаної в результаті есте-ного зносу, витрати на очищення і обробку (дезінфек-цію) тари, інші витрати на тару.

  20. Витрати по забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки: поточні витрати на пристрій і з-тримання вентиляторів, огородження машин і їх рухомих частин, люків, отворів, інших видів пристроїв некапіталь-ного характеру, плата медичним закладам за медичний огляд працівників торгівлі, вартість мила, аптечок, медикаментів і перев'язувальних засобів і ін.

  21. Витрати на влаштування та утримання кімнат відпочинку, ду-шей, роздягалень, шафок для спеціального одягу, сушарок та іншого обладнання.

  22. Витрати по веденню касового господарства (витрати на контрольно-касові стрічки, вартість фарбувальної стрічки і крас-ки для друкувального механізму контрольно-касових машин, витрати на інкасацію грошової виручки, плата стороннім організаціям за обслуговування, технічний нагляд і догляд за контрольно-касовими машинами та ін.).

  23. Витрати по веденню реєстру акціонерів.

  24. Оплата юридичних, консультаційних та інфор-ційних послуг.

  25. Витрати на службові роз'їзди працівників в межах пункту перебування торгового підприємства.

  26. Представницькі витрати та витрати по проведенню за-седанів ради (правління) торгового підприємства.

  27. Витрати на експертизу і лабораторний аналіз товарів.

  28. Витрата по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів.

  Необхідно відзначити, що в наведеній класифікації не відображені відсотки за користування кредитами і позиками.

  3. Факторний аналіз ВИКОНАННЯ ПЛАНУ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ОБІГУ

  3.1. Фактори, що впливають на виконання плану і динаміку витрат обігу

  Для об'єктивної оцінки виконання плану і динаміки торгівельних витрат необхідно детально і глибоко проаналізує-ровать вплив факторів на їх розмір. Фактори з деякою ус-ловности можна поділити на незалежні від результатів і якості роботи торгових, підприємств і залежні від них. До незалежним факторів належать зміни роздрібних цін на товари, тарифів і ставок за послуги, цін на матеріали, паливо, пальне і газ, прийом або передача магазинів, складів і інші організаційно-структурні зміни всередині торгового підпри-ємства (організації). Зав і сімие чинники включають ступінь виконання плану і динаміку товарообігу; зміна време-ні обігу товарів; підвищення або зниження продуктивності праці торгових працівників; впровадження прогресивних форм торгівлі; розширення поставки товарів від місцевих по-постачальниками, раціоналізацію шляхів і форм руху товару; поліпшення використання транспорту, матеріально-технічної бази торгівлі, господарського потенціалу; вдосконалення економічної та іншої менеджментской роботи. Така груп-піровку факторів допомагає визначити дійсний розмір економії або перевитрати витрат обігу (за окремими статтями та в цілому по торговому підприємству), встановити поло-тивних і негативні моменти в роботі, шляхи, можливо-сти і резерви відносного скорочення витрат. Слід мати на увазі, що ступінь впливу окремих факторів в различ-них умовах господарювання неоднакова. Кожне торгове підприємство має свої специфічні умови роботи і воз-можности скорочення витрат обігу, що слід враховувати-вать при їх аналізі.

  Зазвичай вивчають вплив таких чинників на виконан-ня плану і динаміку витрат обігу:

  - ступеня виконання плану і динаміки товарообігу;

  - зміни складу і структури товарообігу;

  - прискорення або уповільнення часу обігу товарів;

  - зміни роздрібних цін на товари;

  - зміни тарифів і ставок за послуги, цін на матеріальні та енергетичні ресурси;

  - підвищення або зниження продуктивності праці торгових працівників;

  - зростання або зниження ефективності використання матеріально-технічної бази торгівлі;

  - впровадження і застосування прогресивних форм торгівлі;

  - зміни умов завезення товарів, розширення їх закупівлі у місцевих постачальників на пільгових умовах, розвитку централізованої доставки товарів, вдосконалення руху товарів;

  - прийому або передачі магазинів, їх філій та інших ор-нізаційних-структурних змін в складі торгового підприємства (організації).

  3.2. Методика аналізу окремих статей витрат обігу

  Існує послідовність аналізу статей витрат обігу в торгівлі. За їх видами послідовно розглянемо їх.

  3.2.1. Аналіз транспортних витрат.

  Значну питому вагу у витратах обігу торго-вих підприємств займають транспортні ра з ходи, які плани-ють і враховують за двома статтями: «Транспортні витрати, свя-занние з доставкою товарів в організації торгівлі та гро-венного харчування» і «Транспортні витрати по доставці товарів покупцям ». На першу статтю відносять витрати з доставки товарів і продуктів на підприємства торгівлі і громадського харчування; на другу - транспортні витрати по оптовій реалізації товарів, обумовлені договором (контрактом). Аналіз транспортних витрат, пов'язаних з доставкою товарів в орга-нізації (підприємства) торгівлі і громадського харчування, про-водять за статтею в цілому і за видами транспортних засобів. Це дозволяє більш глибоко вивчити і оцінити транс-кравці витрати. Товари від іногородніх постачальників можуть надходити як на умовах франко-вагон станція відправлення, так і на умовах франко-вагон станція призначення. В результаті частка транспортних витрат у витратах звернення підпри-ємств роздрібної торгівлі значна. У зв'язку з цим необхідно систематично виявляти і використовувати резерви скорочення транспортних витрат за рахунок розвитку закупівлі товарів у місцевих постачальників на пільгових умовах, правильності вибору транс-порту, підвищення ефективності його використання, розширенням-ня централізованої доставки і кільцевого завозу товарів.

  Витрати на перевезення залізничним, водним, воздуш-ним, автомобільним і гужовим транспортом, насамперед, зави-сят від правильного вибору транспорту. При перевезеннях товарів народного споживання на великі відстані найбільш деше-вимі і економічними видами транспорту є залізничн-Рожнів і водний, найбільш дорогим - повітряний. Однак повітряний транспорт виробляє доставку вантажів у багато разів швидше залізничного або водного. Тому, виходячи з ус-тановленіе тарифів за весь цикл перевізних робіт, включаючи вантажно-розвантажувальні операцій, і з урахуванням швидкості доставки вантажів слід встановити, який вид транспорту в умовах діяль-ності торгового підприємства економічно доцільний для перевезення окремих партій товарів.

  Значне місце в перевезеннях товарів народного споживан-ня займає, залізничний транспорт. Витрати по залізничних перевезеннях залежать від кількості та асортименту структури перевезених вантажів. У зв'язку з цим слід визна-лити, які товари і в якому обсязі закуповувалися у іногородніх постачальників на умовах франко-вагон станція відправлення і завозилися залізничним транспортом, які зміни відбулися в обсязі і структурі вантажообігу у порівнянні з планом і з минулим роком і чим вони викликані, а головне - виміряти їх вплив на розмір транспортних витрат. Впливав-ня зміни обсягу перевезених товарів зазвичай визначають прямим рахунком (різницю між фактичним і базисним обсягів по-мами перевезених товарів множать на тарифну ставку вар-мости їх доставки). Торговельні підприємства повинні прагнути до розширення перевезень товарів в вагонах і контейнерах, за якими встановлені нижчі тарифи (з розрахунку за пере-Возко однієї тонни вантажу) за умови максимальної їх загруз-ки. При перевезенні вантажів великою швидкістю залізничні тарифи зазвичай подвоюються в порівнянні з їх перевезенням малої (вантажний) швидкістю. Торговельні підприємства повинні здійснюва-лять перевезення товарів великою швидкістю тільки в необхід-мих випадках (при перевезеннях ягід, овочів, фруктів і інших швидкопсувних товарів). Вплив кожного з перерахованих факторів на суму витрат по залізничних перевезеннях визначається прямим рахунком.

  Особливу увагу приділяють виявленню і реалізації резервів скорочення витрат по залізничним і водним перевіз-кам за рахунок збільшення виробництва товарів на місцях, особливо завозяться здалеку, правильного планування завезення і вивозу товарів, вибору раціональних форм руху товару, розширенням-ня транзитного завезення товарів, прямих зв'язків промислових підприємств з торговими і т.п. Значного скорочення транспортних витрат можна також досягти раціональним ис-користуванням транспортних засобів, ліквідацією надмірно далеких, зустрічних, повторних та інших нераціональних пере-візок товарів.

  Перевезення товарів на невеликі і навіть середні відстані в основному здійснюється автомобільним транспортом, який має ряд переваг перед іншими видами транспорту. Він забезпечує перевезення вантажів без зайвих перевалок і значно прискорює їх доставку вантажоодержувачам. Завезення товарів автомобільним транспортом в торговельну мережу може вироб-диться в порядку централізованої їх доставки промислові-ми підприємствами та іншими постачальниками або самостійно кожним роздрібним торговельним підприємством. Аналіз витрат з перевезень товарів автомобільним транспортом проводять в цілому по підприємству і в зазначеному вище розрізі.

  Витрати на автомобільні і гужові перевезення вивчають не на реалізовані, а на що надійшли товари, що дозволяє все-сторін і глибоко проаналізувати вплив факторів на їх розмір. Якщо правильно розрахувати витрати обігу на ос-таток товарів, то результати аналізу можна, без сумніву, рас-розлогий і на реалізовані товари.

  Найбільш економічною формою доставки товарів на підпри-ємства роздрібної торгівлі є централізоване завезення.Він покращує процес руху товару, забезпечує більш про-тивність використання транспортних засобів, знижує собівартість перевезень вантажів, скорочує чисельність робіт-ників, зайнятих транспортним процесом, і т.д. Проводячи ана-ліз, перш за все, вивчають, як організована централізована доставка і які є резерви для її розширення, а при пе-ревозке невеликих партій товарів - можливості розвитку їх кільцевого завезення. Також перевіряють дотримання графіка завезення товарів у торгову мережу, виконання заявок і замовлень роздрібних торгових підприємств, здійснення попередньої подго-товки товарів до відправки, застосування доставки товарів в кон-Тейнера, за пломбою відправника та інших раціональних мето-дів їх завезення. Одночасно вивчають оптимальність маршрутів доставки, правильність закріплення одержувачів товарів за по-постачальниками. Виявляють можливості заміни автомобільного транспорту з погодинною оплатою автомобілями з оплатою за та-рифів за обсяг виконаних робіт, що значно скорочує транспортні витрати і підвищує продуктивність транс-кравців коштів. Все це дозволяє поліпшити організацію цін-тралізованной доставки і кільцевого завозу товарів при одно-тимчасове скорочення витрат обігу.

  Доцільно також перевірити обгрунтованість справляння націнок постачальниками на відшкодування витрат по централизо-ванною доставці товарів. Націнки (норми) відшкодування витрат з централізованого завезення товарів повинні бути встановлені в мінімальних розмірах за умови раціонального використання транспортних засобів. На практиці ці норми нерідко з надлишком покривають витрати постачальників по централізований-ної доставці товарів, в тому числі і збитки від непродуктивна-ного використання транспортних засобів, і забезпечують їм одержання неправомірної прибутку. Все це не створює матері-альної зацікавленості у постачальників для совершенствова-ня і здешевлення транспортування товарів.

  В даний час роздрібними торговельними підприємствами виробляється в значних розмірах самостійний завезення товарів у торгову мережу. Це викликано відсутністю централізованого-ванною доставки товарів або наявними недоліками в її організації (порушеннями термінів доставки, асортименту, ко-лічества і якості товарів, що поставляються і ін.). Торговельні підприємства оплачують автогосподарствам за кожну годину перебуваю-дення у них автомобіля або за кількість тонн перевезених вантажів (з урахуванням відстані перевезення та класу вантажів). Пере-візка товарів автомобілями з оплатою з погодинного розрахунку обходиться торговельним підприємствам набагато дорожче, ніж авто-транспортом, що працює з оплатою за обсяг виконаних робіт. Але вона дозволяє приховати недоліки в організації процесу транспортування товарів, наднормативні простої, незадовільно-летворітельное використання автомашин та інших транспорт-них засобів. Проводячи аналіз, необхідно виявити можливості розширення використання автомобілів, оплачуваних за кіль-кість перевезеного вантажу, скорочення «погодинних» автомашин. Одночасно встановлюють можливості і резерви улучше-ня використання транспортних засобів за рахунок повного завантаження автомобілів (шляхом раціональної укладання вантажів, нарощуванн-ня бортів, правильного вибору марок автомашин для перевезення певних партій товарів і т.п.), використання причепів, напівпричепів, контейнерів, закріплення постійних шоферів за певними маршрутами, скорочення порожніх пробігів і простоїв автомобілів при навантаженні, розвантаженні і їх очікуванні. Знизити простої транспортних засобів під час навантаження і розвантаження можна за рахунок попередньої підготовки товарів і супровідних документів до відправки, механізації вантажно-розвантажувальних робіт, встановлення оптимального графіка завезення товарів, їх надходження в магазини тільки необхідного асортименту і високої якості.

  Роздільне вивчення на роздрібних торгових підприємствах витрат по автомобільних перевезеннях в розрізі способів доставки товарів не тільки допомагає виявляти недоліки в орга-нізації їх завезення, але і сприяє поліпшенню, процесу това-родвіженія і скорочення транспортних витрат.

  Витрати, пов'язані з експлуатацією власного вантажного автомобільного і гужового транспорту, відображаються на відпо-ціалу статтях витрат обігу (відповідно до їх еко-номічного змістом). Тому при використанні собст-венного автомобільного транспорту необхідно зіставити вартість наданих їм послуг за діючими тарифами, врахований-ву на рахунках витрат, з фактичними витратами на його утримання. В результаті визначають фінансовий результат (прибуток або збиток) від експлуатації власного автомобільного транспорту. Аналогічне порівняння повинно проводитися і при аналізі діяльності власного гужового транспорту. Крім того, по гужовому транспорту встановлюють економічну доцільність його використання. Основна мета аналізу - виявити, вивчити і мобілізувати резерви поліпшення використання власного автомобільного та гужового транспорту і со-кращения на цій основі витрат обігу.

  3.2.2. Аналіз витрат на торговельну рекламу.

  Аналіз витрат на торговельну рекламу проводять за загальною сумою і окремим їх видам: витрат на оформлення вітрин і виставок, світлову і іншу зовнішню рекламу, рекламу через радіо, теле-бачення, періодичну пресу, видання прейскурантів, іллюст-рировать альбомів, каталогів, проспектів, витрат на уцінку товарів, що використовуються в якості рекламних засобів, і т.п. По кожному виду витрат на рекламу вивчають доцільність та ефективність витрачання коштів. Для їх зниження необхідно правильно підбирати товари для показу в вітринах, більш часто робити їх заміну на стендах і манекенах.

  3.2.3. Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу.

  За статтею «Податки, відрахування і збори, що включаються в через тримки про б рощення (виробництва)» враховуються екологічний податок, податок на землю, інші обов'язкові платежі, митниць-ні мита і збори, відрахування по обов'язковому медицин-ському страхування, вироблені в відповідно до встановленого законодавством порядку, відрахування в спеціальні галузеві і міжгалузеві позабюджетні фонди, здійснюва-ється відповідно до встановленого законодавством по-рядком, і ін. При проведенні аналізу визначають пра-ність розрахунку затра за статтею, своєчасність сплати податків і можливості їх оптимізації.

  3.2.4. Інші нормовані витрати, що включаються у витрати обігу.

  За статтею «Інші норми руемой витрати, що включаються в з тримки звернення (виробництва)» відбивається комплекс расхо-дов різного характеру, більшість з яких регламенти-ються спеціальними нормативними документами.

  До них, зокрема, відноситься оплата інформаційних, консультації-ційних і маркетингових послуг, витрати на підготовку кадрів у середніх і вищих навчальних закладах, страхові внески по добровільному і додаткового соціального страхування, представницькі витрати на прийом і обслуговування іно-дивних делегацій і окремих осіб , забезпечення в межах затверджених норм працівників спеціальним одягом, взуттям, захисними пристосуваннями, спеціальним харчуванням, витрати на утримання службового легкового транспорту та компенса-ції за викорис тання для службових поїздок особистих легкових автомобілів, витрати на відрядження, пов'язані з підпри-кої діяльністю, оплата аудиторських послуг з обя-ково аудиторській перевірці. Проводячи аналіз, визначають доцільність інших нормованих витрат, проведення режиму економії, а головне, встановлюють ефективність проведених витрат праці і коштів, можливості і резерви їх зниження, оптимізації.

  3.2.5. Витрати по забезпеченню умов праці персоналу.

  На статтю «Витрати по забезпеченню умов праці персоналу» відносять витрати по забезпеченню здорових і безпечних умов праці та його охорони, передбачених законодавством. Забезпечення умов праці персоналу звичайно домовляються в колективних та індивідуальних трудових договорах. Прово-видимий аналіз повинен показати, як виконуються колективні та індивідуальні трудові договори, як поліпшуються охорона праці і техніка безпеки на підприємстві і чи немає знищ-тва у витрачанні коштів на забезпечення нормальних ус-умов праці для працівників підприємства.

  3.2.6. Інші витрати.

  Стаття «Інші витрати» включає витрати обігу, що не увійшли до попередніх статей витрат: оплата послуг банків з факторингових операцій, вартість тендерної документа-ції, недостачі і псування майна в межах норм природний-ної убутку (крім товарів), транспортні витрати з доставки матеріальних цінностей (крім товарів), вартість витратить-ванних проб і зразків товарів для встановлення їх відпо-вия вимогам стандартів та ін. Аналіз інших витрат про-водиться в цілому за статтею і в розрізі окремих видів і сум витрат. Зазначені витрати в основному не залежать від ступеня виконання плану і динаміки роздрібного товарообігу, і по-цьому вони вивчаються і оцінюються, перш за все, по абсолют-ним даними. Проводячи аналіз, визначають дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виявляють можливості і прогнозні резерви їх скорочення при підвищенні якості обслуговування по

  4.Оценка І АНАЛІЗ ВИТРАТ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  4.1. Характеристика аналізованого торгового підприємства ТК «Сонечко»

  Роздрібний товарообіг будь-якого торгового підприємства є складовою частиною товарообігу міста. У дипломній роботі розглядається ТК «Сонечко», розташований в м Ростові-на-Дону за адресою: вул. Велика Садова 183. Він є давно функціонуючим підприємством, яке в період перебудови зазнало істотну модернізацію складу своїх фондів. ТК «Сонечко» є підприємством роздрібної торгівлі. Місцезнаходження торгового комплексу на центральній вулиці міста дає високий товарообіг. Підприємство в значній мірі покриває купівельні потреби населення: роздрібна реалізація товарів в ТК «Сонечко» зростає трохи швидше, ніж у інших торгових підприємств міста, що з позитивного боку характеризує його торгову діяльність; значно зріс товарообіг на душу населення в порівнянних цінах.

  Основними конкурентами аналізованого підприємства є наступні: ТЦ «Меркурій», ТЦ «Окей», ТЦ «Горизонт» та ін. Конкуренти знаходяться в різних районах міста. Ціни у конкурентів трохи вище, але з огляду на великі відстані, транспортні та часові витрати, у кожної торгової зони є своє коло покупців. Тому сильного впливу на динаміку продажів аналізованого підприємства вони не роблять.

  У аналізованого підприємства досить рідко буває недовиконання плану, спричинене недоліками в постачанні товарами, недостатньою вивченістю купівельного попиту, незначними прорахунками в організації торгівлі, рекламі, інших аспектах маркетингу і менеджменту. Усунення в майбутньому названих недоліків створює можливості для подальшого зростання товарообігу. В аналізованому періоді на фінансових показниках підприємства негативно позначився позаплановий ремонт окремих структурних підрозділів ТК «Сонечко».

  У минулому році роздрібний товарообіг в діючих цінах склав 36295 млн.р. Роздрібний товарообіг ТК «Сонечко» складається з продажу товарів населенню, дрібнооптового відпуску та інших видів роздрібної реалізації. При продажу товарів населенню використовуються готівкова і безготівкова форми розрахунку і розрахунки в кредит. Різноманітність форм розрахунку дозволяє залучити до підприємства більшу кількість потенційних покупців. ТК «Сонечко» має широку структуру асортименту, частина якого представлена ​​в табл.4.13.

  Маючи досить стабільну клієнтуру, підприємство може дозволити трохи динамічно підвищувати роздрібні ціни, що на практиці призводить до більш високим темпам зростання окремих видів реалізації товарів (і відповідно зростання фондовіддачі) в товарообігу: зростання частки одягу, білизни, трикотажу, взуття, килимів і килимових виробів , канцтоварів, іграшок продовольчих товарів, і відповідно до зменшення питомої ваги інших товарних груп і товарів.

  Підприємство має десять структурних підрозділів, вісім з яких успішно справляються з планом роздрібного товарообігу, а два не виконують планові завдання, що трохи знижує високі темпи показників роздрібного товарообігу (див. Табл.4.5).

  Всі структурні підрозділи ТК «Сонечко» мають надлишки товарних запасів, що викликано впливом, перш за все інфляційних чинників. Наявність запасів створює певні можливості в розвитку роздрібного товарообігу. Однак одночасно спостерігається зниження запасів в днях обороту, що стало результатом оптимізації руху товарів, вдосконалення маркетингової та іншої комерційної діяльності.

  Спостерігається динаміка зростання роздрібного товарообігу за рахунок продуктивності праці торговельно-оперативних працівників і їх чисельності. У звітному році ТК «Сонечко» для роботи в години пік привернуло 30 осіб (студентів, учнів коледжів, старшокласників, домогосподарок і пенсіонерів) на? ставки (хоча потенційно могло б бути залучено 58 осіб). За рахунок суміщення професій, посад і функцій чисельність торгових працівників скоротилася на 11 осіб, при одночасному підвищенні продуктивності їхньої праці. Є ще додаткові резерви для скорочення кількості працюючих: додаткові касові апарати і електронні ваги, суміщення професій і посад.

  Виконаємо послідовно аналіз витрат обігу за загальним обсягом, складом і структурою, а також факторний аналіз виконання плану і динаміки витрат обігу по аналізованому підприємству.

  4.2. Розрахунок витрат обігу роздрібного торговельного підприємства

  Витрати обігу роздрібного торговельного підприємства за звітний рік характеризуються даними, представлені в таблиці 4.1.

  План товарообігу фірмою «Сонечко» перевиконано на 2,8%, а сума витрат обігу зросла в порівнянні з планом на 4,2%, що і зумовило підвищення їх рівня на 0,181% до обороту (розмір підвищення рівня витрат). Темп підвищення рівня витрат обігу в порівнянні з планом склав 1,4% (+0,181: 13,319 х 100). На практиці за розміром зниження (підвищення) рівня витрат обігу визначають суму їх відносної економії або перевитрати і дають оцінку дотримання кошторису торгових витрат. Сума відносної економії (перевитрати) обчислюється множенням фактичного товарообігу на розмір зниження (підвищення) рівня витрат обігу і діленням отриманого результату на 100. За торго-вому підприємству сума відносної перевитрати витрат за рік склала 75 млн. Р. [41 377 х (+0,181): 100].

  У порівнянні з минулим роком середній (загальний) рівень витрат обігу знизився на 0,257% до обороту, що дало економію 106 млн. Р.

  [41377 х (--0,257): 100]. Темп зниження рівня витрат обра-вання в динаміці склав 1,9% (-0,257: 13,757 х 100).

  Рівень матеріальних і прирівняних до них витрат воз-ріс в порівнянні з планом на 0,108% до обороту, а з минулим роком знизився на 0,130% до обороту. Сума їх відносної перевитрати в порівнянні з планом склала 45 млн. Р. У Діна-номіці їх відносне зниження склало 54 млн. Р.

  Для оцінки витрат обігу може застосовуватися поки-затель з а тратоотдачі, який визначається відношенням товарообігу до суми витрат обігу. За фірмі «Торговий дім» він зі-ставив (р.):

  * Фактічесдажі товарів населенню за готівковий і безготівковий розрахунок, і збільшилася частка продажу товарів в кредит. Більш високими темпами зростає роздрібна реалізація продовольчих товарів (у порівнянні з планом і в динаміці).

  Середній індекс роздрібних цін на товари по ТК «Сонечко» склав минулий рік до попереднього - 1,129 рази.

  Нерівномірність розвитку роздрібного товарообігу в асортиментному розрізі в динаміці призвела до зміни його структури: у порівнянні з минулим роком зросла частка в товарообороті одягу, білизни, трикотажу, взуття, килимів і килимових виробів, канцтоварів, іграшок продовольчих товарів, і відповідно зменшилася питома вага інших товарних груп і товарів.

  Підрозділи торгового підприємства нерівномірно виконали план товарообігу, що свідчить про недоліки в їх торговельної діяльності та резервах зростання роздрібної реалізації товарів.

  Вісім підрозділів фірми ТК «Сонечко» успішно виконали план роздрібного товарообігу. Ними понад план реалізовано товарів на 1343 млн.р., що становить 3,3% до планового загального обсягу товарообігу. Два структурних підрозділи не впоралися з плановим завданням. У зв'язку з цим втрати товарообігу склали 216 млн.р., або 0,5% до плану.

  Протягом останніх трьох років у всіх структурних підрозділах ТК «Сонечко» роздрібний товарообіг в чинній оцінці зростає високими темпами. Однак фізичний обсяг роздрібної реалізації товарів (в порівнянних цінах) в ряді структурних підрозділів в порівнянні з минулим роком значно знизився. В результаті втрати роздрібної реалізації товарів склали 191 млн.р.

  Роздрібний товарообіг в порівнянні з планом зріс за рахунок наднормативних товарних запасів на початок року (+77 млн.р.), перевиконання плану надходження товарів (+1124 млн.р.) і зниження товарних запасів у порівнянні з планом на кінець звітного року (+ 8). Можливості збільшення товарообігу зменшилися у зв'язку із зростанням іншого вибуття товарів (-82 млн.р.). ТК «Сонечко» в інше вибуття товарів включає товарні втрати, бій, лом, псування і уцінку товарів, їх нестачу, а також оптову реалізацію надмірностей товарів. У зв'язку з цим збільшення в порівнянні з планом і в динаміці іншого вибуття товарів з негативного боку характеризує його торгову діяльність.

  У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року (+308 млн.р.), зростання надходження товарів (+5159 млн.р.). Можливості зростання товарообігу в динаміці зменшилися в результаті збільшення товарних запасів на кінець року (-354 млн.р.) і зростання іншого вибуття товарів (-31 млн.р.).

  Ефективність використання товарних ресурсів дещо знизилася в порівнянні з планом, але значно зросла в динаміці.

  Фактичні запаси товарів по фірмі «Сонечко» на кінець першого кварталу (на 1 квітня) склали 4298 млн.р. На другий квартал план товарообігу встановлений в розмірі 9418 млн.р. Фактичні товарні запаси в днях на кінець першого кварталу, обчислені до планового товарообігу другого кварталу, склали 41,1 дня. Норматив товарних запасів на другий квартал встановлений в розмірі 40,0 дня. Отже, торговельне підприємство на початок другого кварталу має завищені товарні запаси на 1,1 дня, що створить певні можливості в розвитку роздрібного товарообігу.

  У всіх структурних підрозділах ТК «Сонечко» товарні запаси за звітний рік в сумі значно зросли, що пов'язано з впливом на їх розмір, перш за все інфляційних чинників. Однак в днях обороту вони знизилися. Це стало результатом оптимізації руху товарів, вдосконалення маркетингової та іншої комерційної діяльності.

  Роздрібне торговельне підприємство успішно виконало план по укомплектуванню чисельності торгових працівників і продуктивності їхньої праці, що позитивно позначилося на розвитку товарообігу. План роздрібного товарообігу перевиконано на 2,8%, в тому числі за рахунок зростання чисельності торгово-оперативних працівників - на 1,0% і підвищення продуктивності їхньої праці - на 1,8%. 64,3% приросту товарообігу забезпечено за рахунок підвищення продуктивності праці. 84,3% приросту роздрібного товарообігу в динаміки отримано завдяки підвищенню продуктивності праці торговельно-оперативних працівників і тільки 15,7% - за рахунок зростання їх чисельності.

  У звітному році ТК «Сонечко» для роботи в години пік привернуло 30 осіб (студентів, учнів коледжів, старшокласників, домогосподарок і пенсіонерів) на? ставки. В результаті чисельність торгових працівників скоротилося на 15 осіб, або на 1,2% до плану, і на 1,2% - до минулого року. За рахунок зазначеного чинника продуктивність праці торгових працівників у порівнянні з планом і в динаміці підвищилася на 1,2%.

  За рахунок суміщення професій, посад і функцій чисельність торгових працівників скоротилася на 11 осіб, або на 0,9%, і на стільки ж підвищилася продуктивність їх праці.

  Проведене дослідження показало, що фірма «Сонечко» в планованому році може залучити для роботи на неповний робочий день в години пік (на 0,5 ставки) 58 осіб (студентів, учнів коледжів, старшокласників, домогосподарок і пенсіонерів). В результаті відносне вивільнення працівників складе 29 осіб, або 2,3% до фактичної чисельності працюючих в звітному році. За рахунок цього фактора продуктивність праці торгових працівників зросте на 2,4%, або на 786 тис. Р.

  У відділах, секціях та філіях ТК «Сонечко» можна встановити 8 підсумкових касових апаратів і 38 електронних ваг (із зазначенням вартості покупки), що дозволить вивільнити відповідно 2 людини і 19 осіб; всього - 21 осіб торгових працівників. За рахунок цього фактора відносне вивільнення торгових працівників складе 1,7%, і продуктивність їх праці зросте на 1,7%, що становить 557 тис. Р.

  За рахунок суміщення професій, посад і функцій можна відносно вивільнити 18 осіб, що становить 1,4% фактичної чисельності торгових працівників за звітний рік. В результаті продуктивність їх праці зросте на 1,4%, або на 459 тис. Р.

  За рахунок попередження прогулів та скорочення втрат робочого часу в зв'язку з профілактикою захворювань працівників, а також зменшенням до мінімуму додаткових відпусток з дозволу адміністрації торгового підприємства фонд робочого часу може зрости на 4681 день. Фактичне число днів, відпрацьованих одним торговим працівником за звітний рік, склало 231. За рахунок цього фактора відносна вивільнення чисельності торгових працівників складе 20 осіб, або 1,6%. Продуктивність їх праці підвищиться на 1,6%, що складе 524 тис. Р.

  План роздрібного товарообігу торговим підприємством перевиконано на 2,8%, в тому числі за рахунок збільшення середньорічної вартості виробничих основних засобів на 1,8% і завдяки підвищенню фондовіддачі - на 1,0%. В динаміки товарообіг зріс на 9,0% у зв'язку зі збільшенням середньорічної вартості виробничих основних засобів і на 5,0% за рахунок підвищення фондовіддачі.

  У звітному році фондовіддача всіх виробничих основних фондів склало 4,837 р., Що на 0,046 р. більше плану і на 0,211 р. вище минулого року. За рахунок підвищення роздрібних цін на товари фондовіддача зросла на 0,475 р., Що становить 10,3% до фактичного її рівня за минулий рік.

  За рахунок підвищення роздрібних цін на товари фондовіддача всіх виробничих основних засобів збільшилася на 0,475 р., А роздрібний товарообіг торгового підприємства зріс на 4063 млн. Р.

  Збільшення середньорічної вартості активних виробничих основних засобів в порівнянні з планом сприяло зростанню товарообігу, а зниження їх фондовіддачі негативно позначилося на розвитку роздрібної реалізації товарів.

  У майбутньому році планується відкрити три кіоски, річний обсяг товарообігу кожного з них дорівнює 302 млн. Р. За рахунок цього фактора прогнозні резерви зростання роздрібного товарообігу складають 906 млн. Р.

  Список використаної літератури

  1.Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: підручник / Л.І. Кравченко. - 8-е изд., Испр. і доп. - М .: Нове знання, 2005 р. - 512с.

  2. Сажина М.А. Основи економічної теорії: навч. посібник для неекон. спец. вузів / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. - М .: Економіка, 1995р. - 367с.

  3. Леві М. Основи роздрібної торгівлі / М.Леві, Б.А. Вейтц. - СПб .: Пітер; М., 2001 р. - 446с.

  4. Дейлі Д.Л. Ефективне ціноутворення - основа конкурентної переваги / Д.Л. Дейлі. - М .: Вільямс, 2004р. - 302с.

  5. Вечканов Г.С. Мікроекономіка: навч. посібник для студ. вузів / Г.С.Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб .: Пітер, 2003р. - 367с.

  6. Богданов Б.А. Принципи роздрібної торгівлі, 2004р. - 488с.

  7. Михайленко Д.В., Економіка, посібник для студ. Вузів Д.В. Михайленко, Москва, 2004р.-525с.

  8. Хахлова Л.Н. Економіка підприємства, Москва, 2002р.-470с.

  ...........