• Платіжний надлишок або недолік, тис. Руб.
 • 2.3 Напрями вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки
 • 3.2 Економічна ефективність, соціально-економічна ефективність пропонованих заходів
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації05.05.2017
  Розмір48.95 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 48.95 Kb.

  Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на підприємстві

  олее ніж на 10 відсотків: 31.07.2007 [18].

  Значення чистого прибутку (чистих збитків) емітента за звітний період (квартал, рік), що передує звітному періоду, в якому з'явився відповідний факт: чистий прибуток за I квартал 2007 року склала 138 922 тис. Руб.

  Значення чистого прибутку (чистих збитків) емітента за звітний період (квартал, рік), в якому з'явився відповідний факт: чистий прибуток за II квартал 2007 року склала 57676 тис. Руб.

  Зміна чистого прибутку (чистих збитків) емітента в абсолютному і процентному відношенні: -81246 тис. Руб. або -58,48%.

  Господарюючий суб'єкт вважається платоспроможним, якщо його загальні активи більше ніж довгострокові і короткострокові зобов'язання. Господарюючий суб'єкт є ліквідним, якщо його поточні активи більше, ніж короткострокові зобов'язання.

  Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в зв'язку з посиленням потреби у фінансових результатах і необхідністю оцінки кредитоспроможності господарюючого суб'єкта.

  Ліквідність балансу означає ступінь покриття зобов'язань його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

  Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так перспективи.

  Основною інформаційною базою для аналізу ліквідності є бухгалтерських баланс підприємства (Додаток 1). Таким чином аналіз ліквідності підприємства полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, що згруповано за терміновості їх погашення.

  Класифікація активів за ступенем ліквідності:

  1. Найбільш ліквідні активи (А 1): грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення;

  2. Швидко реалізовані активи (А 2): короткострокова дебіторська заборгованість;

  3. Повільно реалізовані активи (А 3): довгострокова дебіторська заборгованість, запаси, ПДВ та інші оборотні активи;

  4. Важко реалізовані активи (А 4): необоротні активи організації.

  Класифікація пасивів по терміновості погашення зобов'язань:

  1. Найбільш термінові зобов'язання (П 1): кредиторська заборгованість;

  2. Короткострокові пасиви (П 2): короткострокові кредити і позики та інші короткострокові зобов'язання;

  3. Довгострокові пасиви (П 3): довгострокові кредити і позики, заборгованість перед засновниками, резерви майбутніх доходів, доходи майбутніх періодів, відкладені податкові зобов'язання;

  4. Постійні (стійкі) пасиви (П 4): капітал і резерви.

  Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним при таких співвідношеннях:

  А 1? П 1 А 2? П 2 А 3? П 3 А 44

  Розрахуємо ліквідність даного нам підприємства на кінець року (тис. Руб.):

  А 1 = 2144128 П 1 = 878917

  А 2 = 1052819 П 2 = 2491053

  А 3 = 1147393 П 3 = 1730721

  А 4 = 2266139 П 4 = 1509788

  А 1> П 1 А 22 А 33 А 4> П 4

  Таким чином, можна сказати, що нарешті дане нам підприємство не було абсолютно ліквідним.

  Для оцінки зміни ступеня платоспроможності та ліквідності господарюючого суб'єкта необхідно порівняти показники балансового звіту по різних групах активу і зобов'язань (табл. 9).

  Таблиця 9. Аналіз ліквідності балансу підприємства за 2006 р

  актив

  На початок року,

  тис. руб.

  На кінець року, тис. Руб.

  пасив

  На початок року, тис. Руб.

  На кінець року, тис. Руб.

  Платіжний надлишок або недолік, тис. Руб.

  П.р.

  К.Г.

  А 1

  304113

  2144128

  П 1

  613339

  878917

  -309226

  +1265211

  А 2

  891913

  1052819

  П 2

  1200590

  2491053

  -308677

  -1438234

  А 3

  993995

  1147393

  П 3

  872179

  1730721

  +121816

  -583328

  А 4

  1762147

  2266139

  П 4

  1266060

  1509788

  +496087

  +756351

  баланс

  3952168

  6610479

  баланс

  3952168

  6610479

  Виходячи з розрахунків, наведених в табл. 9, слід, що у господарюючого суб'єкта низька ліквідність, даний висновок можна зробити, порівнюючи найбільш ліквідні кошти і швидко реалізованих активи з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами.

  На початок року дотримувалося співвідношення А 1, А 2> П 1, П 2, а на кінець року ми бачимо, що А 11.

  Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність.

  На початок року і на кінець року співвідношення ліквідності не виконується: активи перевищують пасиви на початок року на 121816 тис. Руб., А на кінець року пасиви перевищують активи на 583328 тис. Руб. це свідчить про те, що з урахуванням майбутніх надходжень і платежів господарюючий суб'єкт не зможе забезпечити свою платоспроможність і ліквідність.

  На основі балансу ліквідності можуть бути розраховані відносні показник, які характеризують платоспроможність організації. При їх розрахунку відбувається зіставлення розрахункових засобів і поточних зобов'язань, яких відносяться П1 і П2.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

  До А.Л = А 1 / П 1 + П 2> 0,2

  2. Коефіцієнт проміжної ліквідності:

  До п.л = А 1 + А 2 / П 1 + П 2 від 0,6 до 0,8

  3. Коефіцієнт поточної ліквідності:

  До Т.Л. = А 1 + А 2 + А 3 / П 1 + П 2> 2

  Розрахуємо дані показники по нашому підприємству на кінець року:

  До А.Л = 6,27

  До п.л = 0,94

  До Т.Л. = 1,29

  Таким чином, ми бачимо, що не всі показники ліквідності на кінець року відповідають нормальному значенням, тобто господарюючий суб'єкт не задовольняє всі абсолютні термінові вимоги.

  Фінансова стійкість організації залежить від багатьох факторів, але в першу чергу - від наявності власних коштів та ефективності їх використання. В якості основних критеріїв фінансової стійкості розглянемо такі показники (табл. 10)

  Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує структуру фінансових джерел організації і його фінансову незалежність. Цей коефіцієнт свідчить про перспективи зміни фінансового становища в найближчий період. Як видно з таблиці 10, коефіцієнт фінансової незалежності менше нормативного значення. Це означає, що у ВАТ «ЧАЗ» фінансові труднощі. У 2006 році відбулася зміна цього коефіцієнта в порівнянні з 2005 роком, що говорить про те, що фінансове становище організації нестабільне.

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів визначається як частка від ділення величини зобов'язань організації на величину його власних коштів. У нашому випадку даний коефіцієнт значно нижче нормативу, що свідчить про зниження зобов'язань організації над величиною власних коштів.

  Таблиця 10. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «ЧАЗ»

  найменування показника

  На 01.01.2005 р

  На 01.01.2006 р

  Відхилення, (+; -)

  1

  3

  4

  5

  1. Коефіцієнт фінансової незалежності

  2,5

  1,9

  - 0,6

  2. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

  2,1

  1,7

  -0,4

  3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  1,35

  5,85

  4,50

  4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  1,7

  2,9

  1,2

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними джерелами фінансування є характеристикою, що відбиває здатність підприємства самофінансуватися свою господарську діяльність, диверсифікувати її та здійснювати розширене відтворення. Він визначається як відношення величини власних оборотних коштів до вартості запасів організації. У нашому випадку даний коефіцієнт має позитивне значення. Це свідчить про те, що оборотні активи забезпечуються власними джерелами фінансування.

  Коефіцієнт маневреності - ще одна важлива характеристика стійкості фінансового стану, що показує, яка частина капіталу і резервів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати власними коштами. Коефіцієнт визначається як відношення власних оборотних коштів організації до загальної величини капіталу і резервів. За даними таблиці 10 видно, що даний коефіцієнт має позитивне значення. Це говорить про те, що у організації є резерви, що знаходяться в мобільній формі.

  Роблячи загальний висновок по таблиці 10, можна сказати, що фінансове становище ВАТ «ЧАЗ» стійке. Власні джерела фінансування покривають оборотні активи організації.

  2. Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки

  2.1 Теоретичні основи впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки

  У промислово розвинених країнах, де кризи і спади виробництва повторюються періодично, зміни поточної кон'юнктури найменше зачіпають випуск новітньої високотехнологічної продукції, що створює певні імпульси для виходу з кризових ситуацій. Машинобудуванню Росії останнім часом властива діаметрально протилежна тенденція - випереджаюче зниження виробництва найбільш прогресивної техніки. В результаті можна повністю втратити накопичений за попередні роки технологічний потенціал, хоча й не дуже якісний, але все ж має принципове значення для подальшого функціонування економіки.

  Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання. Повинен бути забезпечений перехід до економіки вищої організації і ефективності зі всесторонньо розвиненими продуктивними силами і виробничими відносинами, добре налагодженим господарським механізмом. В значній мірі необхідні умови для цього створюються ринковою економікою [4].

  Найважливішим фактором підвищення ефективності суспільного виробництва, забезпечення високої його ефективності був і залишається науково-технічний прогрес. До останнього часу науково-технічний прогрес протікав, по суті, еволюційно. Перевага віддавалася вдосконалення діючих технологічних процесів, часткової модернізації машин і устаткування, впровадження нової техніки. Такі заходи давали певну, але незначну віддачу.

  Недостатньо були стимули розробки та впровадження заходів з нової техніки. У сучасних умовах формування ринкових відносин потрібні революційні, якісні зміни, перехід до принципово нових технологій, до техніки наступних поколінь - докорінне переозброєння всіх галузей народного господарства на основі новітніх досягнень науки і техніки.

  Корінні перетворення в техніці і технології, мобілізація всіх, не тільки технічних, але і організаційних, економічних і соціальних факторів створять передумови для значного підвищення продуктивності праці. Має бути забезпечувати впровадження новітньої техніки і технології, широко застосовувати на виробництві прогресивні форми наукової організації праці, вдосконалювати його нормування, домагатися зростання культури виробництва, зміцнення порядку і дисципліни, стабільності трудових колективів.

  Підвищення технічного рівня виробництва особливо на підприємствах машинобудування досягається шляхом впровадження нової передової техніки і технології, комплексної автоматизації та механізації виробничих процесів, підвищення якості продукції, поліпшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та ін. В машинобудуванні до таких заходів належать, зокрема, підвищення рівня стандартизації та уніфікації конструкцій, впровадження прогресивних технологічних процесів в заготівельних цехах (об'ємне штампування, п ессованіе, точне лиття та ін.), збільшення частки пластичних мас і періодичного прокату (східчастих валів) для виготовлення елементів конструкцій, заміна універсального устаткування високопродуктивним, спеціалізованим і т.п.

  При обробці литих деталей з чавуну або сталі на агрегатних, спеціальних верстатах і верстатах з ЧПУ до заготовок пред'являються більш суворі вимоги щодо зменшення припусків на обробку, підвищенню точності габаритних розмірів литих деталей. У зв'язку з цим значний розвиток отримають методи лиття:

  - прецизійний;

  - кокильного;

  - по виплавлюваних моделях;

  - в оболонкові форми та інші, що забезпечують задані вимоги.

  Одним з нових видів технології буде застосування в металообробці лазерної техніки, особливо під час свердління, різання заготовок, зварюванні, поверхневому загартуванню, фрезеруванні. Лазери є «інструментом», не схильним до зносу. Лазерна технологія порівняно легко вбудовується в автоматизовані комплекси. Однак висока вартість лазерної техніки в даний час обмежує розширення сфери рентабельного використання лазерів.

  Бурхливий розвиток мікроелектроніки дає потужний імпульс впровадженню гнучкої автоматизації в виробництві деталей і в найближчій перспективі на складальних процесах.

  Впровадження в управління обладнанням ЕОМ, ЧПУ і інший мікропроцесорної техніки і прогресивних технологій може істотно скоротити потребу в верстатах [3].

  Більш широке застосування електроіскровий і лазерної техніки істотно скоротить обсяг свердлильних робіт.

  Дедалі більше застосування твердих матеріалів викликає збільшення витрат на шліфувальні операції, а отже, збільшує потребу в шліфувальних верстатах, в підвищенні твердості абразивних матеріалів і швидкості шліфування.

  Обробка тиском при виготовленні зубчастих коліс в значній мірі потіснить традиційне зубофрезерування. Застосування твердосплавного інструменту призведе до швидкісної зубообробки.

  Незважаючи на те, що з впровадженням нових видів конструкційних металів, сплавів, композиційних матеріалів, пластмас збільшуються обсяги отримання заготовок і готових деталей за допомогою прогресивних технологій (тиск, точне лиття, електрофізичні методи), буде переважати обробка виробів різанням.

  Перехід до ринку повинен носити організований характер і передбачати модернізацію підприємств для переходу на випуск більш якісної продукції з високими споживчими властивостями. Модернізація повинна забезпечити підвищення якості продукції, можливість застосування ефективних методів і засобів контролю якості продукції. Розвиток виробництва для отримання обладнання з новими споживчими властивостями має йти по лінії вдосконалення, як продукції, так і способів її виготовлення. Найважливішим завданням підприємств є скорочення циклу освоєння нових виробів, впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки виробництва.

  2.2 Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на ВАТ «ЧАЗ»

  ВАТ «ЧАЗ» є лідером вітчизняного машинобудування у виробництві запасних частин до ходових систем промислової, сільськогосподарської та трелювальної гусеничної техніки; деталей зчеплення для тракторів, комбайнів і автомобілів, а також займає провідні позиції на ринку замкової продукції та опалювальних радіаторів.

  Радою директорів ВАТ «Чебоксарский агрегатний завод» прийнята стратегічна програма розвитку підприємства, яка передбачає отримання конкурентних переваг за рахунок зниження собівартості при підвищенні якості продукції, що випускається шляхом вдосконалення технології виробництва і впровадження сучасної інтегрованої корпоративної інформаційної системи [17].

  Основним напрямком технічного розвитку ВАТ «ЧАЗ» в 2007 р стало вдосконалення існуючого виробництва за рахунок впровадження нових прогресивних технологій і обладнання. За звітний період впроваджено 57 прогресивних і вдосконалених технологічних процесів.

  Відповідно до Плану технічного розвитку підприємства на 2007 р основними напрямками реалізації були освоєння виробництва високоміцного чавуну, розвиток і вдосконалення виробництва гусениць до промислових тракторів, підтримку і розвиток інфраструктури діючого виробництва.

  За звітний період отримано 162 од. обладнання на суму 63,4 млн. руб. без НДС.

  За 2007 р створені потужності з виробництва 92-х найменувань нових виробів і 1-му найменуванню по збільшенню потужностей в обсязі 447,59 млн. Руб. на рік.

  За звітний період виготовлено нової продукції на суму 251,05 млн.руб., що становить 5,4% від загального обсягу випущеної продукції.

  Випуск продукції, освоєний за останні 3 роки склав 1 198,35 млн. Руб., Що становить 25,6% від загального обсягу виробленої продукції.

  Коефіцієнти механізації і автоматизації виробництва на кінець 2007 року в порівнянні з початком року значно збільшилися. Механізація виробництва на кінець року склала 33%, що більше показника на початок року на 3%. Автоматизація виробництва на кінець року склала 7,4%, що більше показника на початок року на 2,4%. Аналіз механізації і автоматизації виробництва говорить про те, що за звітний рік підприємство активно впроваджувало нову техніку.

  За проектом «Тотальної оптимізації виробництва» в 2007 році впроваджено 230 заходів з економічним ефектом 29,19 млн. Руб.

  Зниження на 5% рівня виробничого травматизму 2007 році в порівнянні з 2006 р стало результатом виконання заходів «Угоди з охорони праці в 2007 г.», заходів річного плану з промислової безпеки, а також заходів, розроблених за результатами комплексних та цільових перевірок стану промислової безпеки заводу. Витрати на виконання зазначених заходів склали 19,5 млн. Руб.

  У 2007 році в ВАТ «ЧАЗ» стартувало впровадження системи «Упорядкування / 5С». Пілотними майданчиками стали механічний цех -15 (МЦ_15) і інструментальний цех (ІЦ).

  У зазначених цехах виконані заходи кроку 1 «Підготовка», кроку 2 «Видалення непотрібного». В рамках реалізації кроку 3 «Раціональне розміщення предметів» проводяться роботи по раціональної перестановці обладнання, виготовлення стелажів і мірних тар, організації робочих місць, що відповідають принципам 5С. За МЦ_15 проект реалізований на 28%, по ІЦ на 36%.

  З метою поширення позитивного досвіду та залучення персоналу до створення на виробництві комфортних умов, максимального зниження всіх видів втрат і подальшого підвищення ефективності роботи прийнято рішення про впровадження системи 5С у всіх підрозділах ВАТ «ЧАЗ».

  В рамках плану технічного розвитку підприємства (ПТР) в 2007 - 2009 рр. планується придбати таке обладнання:

  - шліфувальний верстат для шліфування торців осей;

  - вертикальний обробний центр з ЧПУ для обробки ковальських штампів;

  - технічні характеристики верстата для обробки полузвеньев (виробництво ходових систем промислових тракторів);

  - технічні характеристики верстата для нарізки секретів на ключах;

  - необхідні технічні характеристики верстата для обробки втулок (виробництво ходових систем промислових тракторів);

  - вертикально-фрезерний обробний центр;

  - фарбувальне обладнання для фарбування гусениць промислових тракторів.

  В рамках програми розвитку виробництва планується модернізація фарбувального ділянки гусениць промислових тракторів для потреб народного господарства і на експорт.

  - Установка для газового різання черевиків.

  З метою реалізації проекту підвищення ефективності виробництва планується модернізація ділянки виготовлення черевиків для гусениць промислових тракторів. В рамках даного заходу передбачається впровадження високоефективної (продуктивної і маловитратною) технології для обробки черевиків.

  - Установки індукційного нагріву заготовок.

  2.3 Напрями вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки

  Основними напрямками вдосконалення в даній області можуть бути:

  - модернізація (удосконалення) освоєного виробництвом і випускається серійно обладнання, спрямована перш за все на підвищення продуктивності машин, збільшення ступеня їх автоматизації, надійності, ергономічності і якості, а також економію сировини;

  - модернізація діючого на підприємствах обладнання шляхом заміни окремих вузлів, модулів, оснащення машин і агрегатів засобами автоматизації та приладового контролю, виготовлених машинобудівними підприємствами на замовлення конкретних споживачів;

  - створення і освоєння нової техніки, в першу чергу, з тієї номенклатурі устаткування, яка в даний час з тих чи інших причин в Росії не проводиться (перш за все, мова йде про машини серійного і масового виробництва).

  Найважливіші напрями вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на ВАТ «ЧАЗ»:

  - широке освоєння прогресивних технологій, мембранної, лазерної, плазмової, технологій з використанням надвисоких тисків та імпульсних навантажень та ін .;

  - автоматизація виробництва - швидкий розвиток робототехніки, роторних і роторно-конвеєрних ліній, гнучких автоматизованих виробництв, що забезпечує високу продуктивність праці;

  - створення і використання нових видів металопродукції, пластичних мас, композитів, металевих порошків, кераміки та інших прогресивних конструкційних матеріалів.

  ВАТ «ЧАЗ» можна запропонувати розгляд наступних робіт з проектування нового обладнання і модернізації наявного на 2008 р .:

  - розробка гідросистеми для затиску деталей;

  - розробка гідросистем для установки гарту;

  - проектування кінематики з метою зміни режимів різання;

  - проектування гідросистеми для установки видавлювання стрижнів;

  - модернізація сверлильного трансу.

  В результаті реалізації проекту будуть вирішені наступні завдання:

  - збільшення обсягів виробництва і підвищення його ритмічності;

  - підвищення якості продукції та забезпечення своєчасного виконання замовлень;

  - організація управління виробничими процесами на рівні цеху;

  - оптимізація технологічних маршрутів;

  - зниження і оперативний контроль собівартості готової продукції;

  - скорочення незавершеного виробництва;

  - скорочення простоїв / недовикористання потужностей.

  Одним з основних напрямків сучасної технології машинобудування є вдосконалення як традиційних технологічних процесів, так і створення нових високоефективних. Одним з основних напрямків для збільшення продуктивності обробки є інтенсивні комбіновані технології.

  Сучасний розвиток машинобудування пов'язано все з великим застосуванням важкооброблюваних матеріалів, велика частина з яких має низьку продуктивність при механічній обробці. Одним з перспективних напрямків нових технологій, що дозволяють значно збільшити продуктивність обробки, а також стійкість інструментів є електромеханічні методи обробки, сутністю яких є створення штучного джерела тепла в зоні стружкообразования від введення технологічного струму, що, в свою чергу, веде до зниження контактних навантажень на передню і задню поверхні інструменту, підвищенню стійкості і продуктивності обробки в кілька разів.

  Залежно від виду обробки і виробничих умов вибирається одна зі схем підведення технологічного струму «один електрод-зона стружкообразования», «два електроди - зона стружкообразования», «два електроди - зона стружкообразования - деталь». Для обробки важкооброблюваних матеріалів застосовується установка УТМ-I, що складається з системи управління, силової електричного кола, електроконтактного пристосування. На такій установці можливо виробляти точіння, фрезерування і інші види робіт.

  При цьому враховувалися мінімальні витрати на модернізацію існуючого обладнання, зручність підведення струму.

  Даний напрямок вдосконалення технологічних процесів також можна запропонувати ВАТ «ЧАЗ».

  3. Оцінка ефективності використання прогресивних технологічних процесів та нової техніки

  3.1 Заходи щодо впровадження прогресивні х технологічних процесів та нової техніки

  Підвищення технічного рівня виробництва особливо на підприємствах машинобудування досягається шляхом впровадження нової передової техніки і технології, комплексної автоматизації та механізації виробничих процесів, підвищення якості продукції, поліпшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та ін. В машинобудуванні до таких заходів належать, зокрема, підвищення рівня стандартизації та уніфікації конструкцій, впровадження прогресивних технологічних процесів в заготівельних цехах (об'ємне штампування, п ессованіе, точне лиття та ін.), збільшення частки пластичних мас і періодичного прокату (східчастих валів) для виготовлення елементів конструкцій, заміна універсального устаткування високопродуктивним, спеціалізованим і т.п.

  Пропоновані заходи щодо впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на ВАТ «ЧАЗ»:

  1. Заходи щодо прискорення науково-технічного прогресу, супроводжувані зниженням відносної металоємності машин, механізмів, агрегатів. Відомо, що одна з найважливіших тенденції науково-технічного прогресу в сучасному машинобудуванні - підвищення потужності і продуктивності машин і устаткування, що неодмінно супроводжується порівняльним зниженням їх чистого і відносного ваги, матеріаломісткості, поліпшенням обробки і зовнішнього вигляду, підвищенням їх якості та зниженням питомих експлуатаційних витрат , а головне - зростанням продуктивності праці.

  2. Заходи, спрямовані на впровадження економічних видів і профілів прокату, використання яких забезпечує економію металу в межах 10-70%. Гнуті профілі прокату знаходять ефективне застосування в багатьох галузях машинобудування.

  3. Заходи, що виражаються в заміні традиційних конструкційних матеріалів. У машинобудівному виробництві відбувається процес заміни чорних металів синтетичними матеріалами - пластичними масами, синтетичними смолами, кольоровими, легкими і рідкісними металами. Найважливішою цільової завданням заміни чорних металів є зниження металоємності і трудомісткості продукції, підвищення якості кінцевої продукції машинобудування.

  Пластичні маси знаходять ефективне застосування в автомобілебудуванні, авіаційної промисловості, електро- і радіотехнічної промисловості, верстатобудуванні, виробництві антифрикційних деталей та ін. Застосування пластмас, що мають значно менший фізичний питома вага в порівнянні з чорними і кольоровими металами, дозволяє знизити відносну вагу машин і устаткування і , отже, забезпечує економію металу. При виготовленні з пластмас деталей, вузлів і виробів кількість технологічних операцій зменшується в порівнянні з обробкою металів в 3 - 8 разів.

  4. Заходи щодо подальшого підвищення технічного рівня виробництва в заготівельної базі машинобудування, впровадження автоматизованих комплексів обладнання, що забезпечують отримання високоточних заготовок, а також значне підвищення продуктивності і поліпшення умов праці в ливарному, ковальському і зварювальному виробництвах.

  В обробних галузях промисловості і виробництвах, де матеріал має форму листа (швейному, взуттєвому виробництвах, машинобудуванні при використанні листового прокату), економія матеріалів досягається застосуванням раціональних схем розкрою, що забезпечують найбільш повне використання поверхні листа, стрічки або смуги при нарізці необхідних заготовок.При вирішенні цього завдання успішно застосовують економіко-математичні методи та електронно-обчислювальні машини, завдяки яким визначаються оптимальні схеми розкрою.

  Важливу роль відіграє використання місцевих видів сировини палива, вторинних сировинних, матеріальних і паливних ресурсів, регенерація (відновлення) що були у вжитку сировини, основних і допоміжних матеріалів (мастильних, обтиральних), інструмента.

  3.2 Економічна ефективність, соціально-економічна ефективність пропонованих заходів

  При розробці показників економічної ефективності впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки слід виходити з тієї кінцевої мети, заради якої здійснюється впровадження. Для визначення ефективності окремих науково-технічних заходів, повинна використовуватися наступна система узагальнюючих показників.

  1. Узагальнюючі показники економічної ефективності конкретних науково-технічних заходів, що забезпечують зв'язок з узагальнюючими показниками ефективності виробництва:

  - темп приросту ефективності від впровадження нової техніки або ефективності від впровадження нової техніки або зниження собівартості;

  - приріст випуску товарної, чистої продукції за рахунок ефективного впровадження нової техніки;

  - економія витрат праці в результаті впровадження нової техніки або економія від зниження собівартості;

  - приріст прибутку за рахунок зниження витрат виробництва продукції від впровадження нової техніки.

  2. Показники підвищення ефективності використання праці від впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки:

  - темп приросту продуктивності праці від впровадження нової техніки;

  - економія чисельності працівників від використання нової техніки;

  - приріст чистої, товарної продукції та прибутку за рахунок впровадження нової техніки;

  - економія фонду заробітної плати від використання нової техніки.

  3. Показники підвищення ефективності роботи основних фондів використаних при нововведенні:

  - економія витрат на амортизацію впровадження нової техніки;

  - приріст прибутку і товарної продукції за рахунок економії витрат на амортизацію в результаті впровадження нової техніки.

  4. Показники підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів від впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки:

  - підвищення матеріаловіддачі при виробництві конкретних видів продукції за допомогою впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки;

  - зниження матеріальних витрат від впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки;

  - приріст чистої, товарної продукції та прибутку за рахунок підвищення матеріаловіддачі і зниження матеріальних витрат від впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки.

  Запропонована система показників досить повно характеризує ефективність впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки при виробництві конкретних видів продукції (робіт, послуг). Вона дозволяє узгодити план по новій техніці з показниками для оцінки економічної ефективності виробництва, і здійснювати контроль за ефективністю використання капітальних вкладень для впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки.

  У процесі розробки планів і проведення аналізів їх виконання важливо визначити, який вплив справила впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на економічну ефективність виробництва в цілому. Для цього використовуються узагальнюючі показники зведеної економічної ефективності впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки:

  - темп приросту ефективності виробництва в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - приріст випуску товарної продукції в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - економія витрат праці в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - ефективність капітальних вкладень в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - рентабельність капітальних вкладень в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - приріст прибутку в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - ефективність виробництва нових видів продукції в цілому по підприємству;

  - показники підвищення ефективності використання праці в цілому по підприємству від впровадження нової техніки;

  - показники підвищення ефективності використання капітальних вкладень по підприємству від впровадження нової техніки;

  - показники підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів по підприємству від впровадження нової техніки та інші.

  Основний узагальнюючий показник ефективності впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки - темп приросту ефективності виробництва конкретних видів продукції від впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки визначається за формулою:

  Е нт = Е i / З нт * 100

  де Е нт - темп приросту ефективності конкретних видів продукції від впровадження нової техніки;

  Е i - економія витрат праці за час використання нової техніки;

  З нт - сукупні витрати праці на виробництво конкретних видів продукції за час використання нової техніки.

  Економія витрат праці за час використання нової техніки розраховується на основі даних про ціну на одиницю, про обсяг виробництва конкретних видів продукції, про витрати праці на виробництво продукції до і після впровадження нової техніки.

  Розрахуємо даний показник для ВАТ «ЧАЗ», внаслідок впровадження Проекту вдосконалення прогресивних технологічних процесів та нової техніки в 2008 році, запропонований в розділі 2.3., І заходів, розглянутих вище:

  Е нт = Е i / З нт * 100 = 19%

  Таблиця 11. Структура витрат на впровадження нової техніки і технології на ВАТ «ЧАЗ» за 1996 - 2008 рр.,%

  напрями

  1996

  1 998

  2000

  2002

  2004

  2006

  2008 г.

  прогноз

  Впровадження нових технологій

  18,9

  20,5

  18,7

  16,8

  16,1

  16,4

  17,5

  механізація виробництва

  16,6

  21,6

  23,9

  26,8

  26,0

  25,3

  25,0

  автоматизація виробництва

  12,1

  11,9

  15,3

  11,5

  12,0

  12,1

  12,0

  Впровадження АСУП і створення обчислювальних центрів

  8,2

  4,9

  6,4

  13,5

  12,8

  12,6

  13,5

  Освоєння нових видів промислової продукції

  37,5

  24,0

  28,0

  22,7

  24.0

  24,4

  27,0

  Модернізація діючого обладнання

  1,4

  1,3

  1,1

  3.1

  2.3

  2,2

  3,0

  інші заходи

  5,3

  5,8

  6,6

  6,0

  6,8

  7,0

  4,0

  Соціально-економічна ефективність являє собою сукупність відносин з приводу досягнення кінцевого соціального результату - більш повного задоволення потреб суспільства в продуктах, послугах та інформації - з метою підвищення добробуту і всебічного розвитку особистості.У процесі досягнення цього результату витрачаються економічні ресурси, тому взаємозалежні економічні та соціальні аспекти ефективності можуть розглядатися відокремлено.

  Соціальний ефект впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки полягає в створенні більш сприятливих умов для застосування творчих сил працівників, для всебічного розвитку особистості. Це проявляється в поліпшенні умов і охорони праці, скорочення важкої фізичної праці, збільшення вільного часу, підвищення матеріального і культурного рівня життя трудящих [4].

  Соціально-економічна ефективність на рівні підприємства визначається не НТП в цілому, а окремих нововведень і їх комплексів. При цьому ефективними вважаються нововведення, абсолютна ефективність яких (Е абс) не нижче нормативної (Ен) і базової:

  Е абс = Д чп + К нт

  де Д пп - приріст чистої продукції (госпрозрахункового доходу) в результаті нововведень;

  До нт - витрати на НТП.

  Даний показник для досліджуваного нами підприємства дорівнює 1 6%.

  Рентабельність проекту впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на 2008 р ((1,16 -1) / 5) х 100% = 3,2%, (середньомісячна рентабельність інвестицій, n = 5 років).

  Інноваційний проект окупається протягом 1,4 року. Проект вважається ефективним, тому що індекс прибутковості 1,16 тому до реалізації приймається проект зі значенням показника індексу дохідності вище одиниці.

  висновок

  На закінчення е даної курсової роботи можна зробити наступні висновки, що корінні перетворення в техніці і технології, мобілізація всіх, не тільки технічних, але і організаційних, економічних і соціальних факторів створюють передумови для значного підвищення продуктивності праці.

  Підвищення технічного рівня виробництва особливо на підприємствах машинобудування досягається шляхом впровадження нової передової техніки і технології, комплексної автоматизації та механізації виробничих процесів, підвищення якості продукції, поліпшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та ін.

  Впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки ми розглядали на прикладі ВАТ «ЧАЗ».

  ВАТ «ЧАЗ» є лідером вітчизняного машинобудування у виробництві запасних частин до ходових систем промислової, сільськогосподарської та трелювальної гусеничної техніки; деталей зчеплення для тракторів, комбайнів і автомобілів, а також займає провідні позиції на ринку замкової продукції та опалювальних радіаторів.

  Основним напрямком технічного розвитку ВАТ «ЧАЗ» в 2007 р стало вдосконалення існуючого виробництва за рахунок впровадження нових прогресивних технологій і обладнання. За звітний період впроваджено 57 прогресивних і вдосконалених технологічних процесів.

  Відповідно до Плану технічного розвитку підприємства на 2007 р основними напрямками реалізації були освоєння виробництва високоміцного чавуну, розвиток і вдосконалення виробництва гусениць до промислових тракторів, підтримку і розвиток інфраструктури діючого виробництва.

  ВАТ «ЧАЗ» можна запропонувати розгляд наступних робіт з проектування нового обладнання і модернізації наявного на 2008 р .: розробка гідросистеми для затиску деталей; розробка гідросистем для установки гарту; проектування кінематики з метою зміни режимів різання; проектування гідросистеми для установки видавлювання стрижнів; модернізація сверлильного трансу.

  В результаті реалізації проекту будуть вирішені наступні завдання: збільшення обсягів виробництва і підвищення його ритмічності; підвищення якості продукції та забезпечення своєчасного виконання замовлень; організація управління виробничими процесами на рівні цеху; оптимізація технологічних маршрутів; зниження і оперативний контроль собівартості готової продукції; скорочення незавершеного виробництва; скорочення простоїв / недовикористання потужностей.

  Інноваційний проект окупається протягом 1,4 року. Проект вважається ефективним, т. К. Індекс прибутковості 1,16, т. К. До реалізації приймається проект зі значенням показника індексу дохідності вище одиниці.

  Таким чином, в даній курсовій ми розглянули основні техніко-економічні показники ВАТ «Чебоксарский Агрегатний завод», теоретичні основи впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки, проаналізували впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на досліджуваному підприємстві, розглянули напрямки вдосконалення впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на досліджуваному підприємстві, а також оцінили ефективність впровадження прогресивних технологическ х процесів і нової техніки.

  Список використаної літератури

  1. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу: Підручник .: - М .: Фінанси і статистика. 1999. -288 с.

  2. Булатова А.С. Економіка: Підручник / За ред. А.С. Булатова. - М .: БЕК, 2000..

  3. Ворст І., Ревентлоу П. Економіка фірми: Підручник - М .: Вища школа, 2001..

  4. Горфинкеля В.Я. Економіка підприємства. Підручник для вузів. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001. - 367 с.

  5. Гохберг Л.М. Статистика науки та інновацій. Короткий термінологічний словник. / Під. ред. Л.М. Гохберг. - М .: Центр досліджень і статистики науки, 2000..

  6. Дракер П.Ф. Інновації та підприємництво. - М .: 2002.

  7. Ильенковой С.Д. Інноваційний менеджмент: Підручник / Під. ред. С.Д. Ильенковой. - М .: ЮНИТИ, 1999.-327 с.

  8. Коледова С.А. Млодик С. призначений генеральним директором ВАТ «ЧАЗ» // Кар'єра. - 2004. - №2. - С. 12 - 15.

  9. Комісарів В.П., Федоров В.П. Чуваська Республіка запрошує до співпраці. - Чеб .: Чувашія, 2005.

  10. Комісарів В.П., Федоров В.П. Чуваська Республіка запрошує до співпраці. - Чеб .: Чувашія, 2006.

  11. Мединський В.Г., Шаршукова Л.Г. Інноваційне підприємництво: Навчальний посібник. - ИНФРА - М., 2001. - 240 с.

  12. Поршнев А.Г. Управління організацією: Підручник / за ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевої, Н.А. Соломатіна. - М .: ІНФРА_М, 1999..

  13. Руднєв А.В. Інноваційний менеджмент. - М .: ГАУ, 1998..

  14. Досконалість конструкції, гармонія деталей. - Чеб .: ВАТ «ЧАЗ», 2005.

  15. «Чебоксарский агрегатний завод» ВАТ. Річний звіт 2004 року. - Чеб .: ВАТ «ЧАЗ», 2004.

  16. «Чебоксарский агрегатний завод» ВАТ. Річний звіт 2005 року. - Чеб .: ВАТ «ЧАЗ», 2005.

  17. «Чебоксарский агрегатний завод» ВАТ. Річний звіт 2006 року. - Чеб .: ВАТ «ЧАЗ», 2006.

  18. www.ch-tz.ru

  19. www.chaz.ru

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на підприємстві

  Скачати 48.95 Kb.