• 2. Аналіз зовнішнього середовища ВАТ «Теплоізоляція».
 • 3. Шляхи підвищення ефективності аналізу довкілля на ВАТ «Теплоізоляція».
 • Висновок.
 • Список використаних джерел
 • Додаток.


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір104.56 Kb.
  Типреферат

  Скачати 104.56 Kb.

  Аналіз зовнішнього середовища організації

  КУРСОВА РОБОТА

  АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

  .


  Реферат.

  Ця курсова робота містить 58 сторінок, 5 таблиць, 1 додаток, 7 малюнків, 22 джерела.

  Перелік ключових слів: зовнішнє середовище, микроокружение, макроокружение, взаємопов'язаність, складність, рухливість, невизначеність зовнішнього середовища

  Об'єкт дослідження: підприємство ВАТ «Теплоізоляція»

  Мета роботи: дати аналіз мікро- і макрооточення ВАТ «Теплоізоляція» і впливу зовнішнього середовища на організацію роботи підприємства.

  Методи дослідження: порівняння, зіставлення, аналізу оцінки й узагальнення, нормативний і позитивний аналіз.

  Отримані результати: на підставі проведеного аналізу вироблені шляхи та методи здійснення комплексного аналізу зовнішнього середовища організації ВАТ «Теплоізоляція».

  Ступінь впровадження: Часткова.

  Область застосування: в практиці роботи економіста, в навчальному курсі «Мікроекономіка», як посібник для вдосконалення здійснення аналізу зовнішнього середовища організації.

  зміст:

  Вступ. 5

  1. Сутність і значення аналізу зовнішнього середовища для організації. 7

  1.1. Зміст і необхідність проведення аналізу зовнішнього середовища .. 7

  1.2. Аналіз макрооточення .. 12

  1.3. Аналіз мікрооточення .. 19

  2. Аналіз зовнішнього середовища ВАТ «Теплоізоляція». 29

  2.1. Загальні відомості про організацію .. 29

  2.2. Аналіз макрооточення ВАТ «Теплоізоляція» .. 30

  2.3. Аналіз мікрооточення ВАТ «Теплоізоляція» .. 41

  3. Шляхи підвищення ефективності аналізу довкілля на ВАТ «Теплоізоляція». 48

  Висновок. 55

  Список використаної літератури .. 56

  Додаток. 58

  Вступ.

  Актуальність теми обумовлена ​​тим, що сучасна зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі - основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того, в дедалі більшій кількості випадків - це умова виживання і розвитку. Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни у зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, устаткування, технологій.

  Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення. Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили, а зовнішнє середовище - джерело, що живить організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні.

  Динамізм і високий ступінь невизначеності факторів зовнішнього середовища значно ускладнюють процедури розробки та прийняття управлінських рішень. Тому керівники як зарубіжних, так і вітчизняних підприємств гостро відчувають потребу в систематичній, оперативної та всебічної інформації про стан і можливі зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Разом з тим в реальній практиці більшість російських підприємств не приділяє належної уваги факторам зовнішнього середовища, що значною мірою зумовлено недостатньою розробленістю теоретичних і методологічних основ організації її дослідження з урахуванням національної, регіональної та галузевої специфіки.

  Необхідно відзначити, що значна кількість розробок в галузі дослідження зовнішнього середовища організації приділяє основну увагу вивченню лише окремих її чинників. У місці з тим, сучасна ринкова ситуація вимагає комплексного дослідження зовнішнього середовища на основі інтеграції різноманітних економічних, соціально-політичних, правових і технологічних аспектів.

  Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну уяву про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організацією. При цьому зовнішнє оточення, поряд з внутрішнім середовищем, вивчається стратегічним управлінням в першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і завдань, при їх досягненні, а також для більш ефективного використання свого потенціалу.

  1. Сутність і значення аналізу зовнішнього середовища для організації.

  1.1. Зміст і необхідність проведення аналізу зовнішнього середовища.

  Для початку необхідно визначитися з самим поняттям терміна «зовнішнє середовище», під яким розуміється сукупність суб'єктів і сил, що знаходяться за межами організації, і надають будь-який вплив на її діяльність. У науковій літературі існує досить багато точок зору з приводу структури зовнішнього середовища. Але найбільш широко поширений підхід, згідно з яким у зовнішньому середовищі будь-яких організацій виділяють два рівня: мікро- і макросередовище.

  Проблема взаємовідносини організації та середовища в науці стала розглядатися вперше в роботах А. Богданова і Л. фон Берталанфі в першій половині ХХ століття. Однак в менеджменті значення зовнішнього середовища для організацій було усвідомлено лише в 60-і роки в умовах посилення динамізму її чинників і наростання кризових явищ в економіці. Це послужило відправною точкою для інтенсивного використання системного підходу в теорії і практиці управління, з позицій якого будь-яка організація стала розглядатися як відкрита система, що взаємодіє із зовнішнім середовищем. Подальший розвиток даної концепції призвело до виникнення ситуаційного підходу, згідно з ним вибір методу управління залежить від конкретної ситуації, яка характеризується значною мірою певними зовнішніми змінними.

  Первісна зовнішнє середовище організації розглядалася як задані умови діяльності, непідконтрольні керівництву. В даний час пріоритетною є точка зору про те, що для того, щоб вижити і розвиватися в сучасних умовах будь-яка організація повинна не тільки пристосовуватися до зовнішнього середовища шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на ринку, але і активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи у зовнішньому середовищі загрози та потенційні можливості. Це положення лягло в основу стратегічного управління, використовуваного передовими фірмами в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища. Початковим етапом та інформаційною основою стратегічного управління є дослідження зовнішнього середовища фірми, тобто системний збір і аналіз інформації про неї.

  Аналіз зовнішнього середовища зазвичай вважається вихідним процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу для визначення як місії і цілей фірми, так і для вироблення стратегій поведінки, що дозволяють фірмі виконати місію і досягти своїх цілей. Він являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб визначити можливі загрози для фірми.

  Аналіз зовнішнього оточення допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в різного роду вигідні можливості.

  З точки зору оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу зовнішнього середовища в процесі стратегічного планування полягає по суті у відповіді на три конкретні питання:

  1. Де зараз знаходиться організація.

  2. Де, на думку вищого керівництва, повинна бути організація в майбутньому.

  3. Що має зробити керівництво, щоб організація перемістилась з того становища, в якому вона знаходиться зараз, у те положення, де її хоче бачити керівництво надалі.

  Для того щоб оцінити необхідність проведення ретельного аналізу зовнішнього оточення організації необхідно також розглянути характеристики зовнішнього середовища, які роблять безпосередній вплив на складність його здійснення. По-перше, до числа даних характеристик відноситься взаємопов'язаність факторів зовнішнього середовища. Під нею розуміється рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інші фактори. Факт взаємозв'язку є значущим вже не тільки для ринків країни або регіону, а й для світового ринку. Дана взаємозалежність перетворила середу сучасних організацій в бурхливо змінюється. Керівники більше не можуть розглядати зовнішні фактори окремо, ізольовано один від одного. Фахівці навіть не так давно ввели поняття «хаотичних змін» для опису зовнішнього середовища, яка характеризується ще швидшими темпами змін і сильнішою взаимосвязанностью.

  По-друге, можна відзначити таку характеристику як складність зовнішнього середовища. Це число факторів, на які організація зобов'язана реагувати, а також рівень варіантності кожного чинника. Якщо говорити про кількість зовнішніх факторів, на які підприємство реагує, то якщо на неї тиснуть державні постанови, часте переукладання договорів з профспілками, кілька зацікавлених груп впливу, численні конкуренти і прискорені технологічні зміни, можна стверджувати, що ця організація знаходиться в більш складному оточенні, ніж, скажімо, організація, стурбована діями всього кількох постачальників, кількох конкурентів, за відсутності профспілок і уповільненому зміні технології. Організації, що працюють в нескладної середовищі, мають однією перевагою: їм доводиться мати справу лише з декількома категоріями даних, необхідних для прийняття управлінських рішень. В силу цього в менш складному оточенні потрібна і менш складна організаційна структура, але так як різні організації функціонують в різних середовищах, ситуаційний підхід визначає, що немає і найкращою організаційної структури.

  По-третє, потрібно виділити рухливість середовища. Під нею розуміється швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Багато дослідників відзначають таку тенденцію, що оточення сучасних організацій змінюється з наростаючою весь час швидкістю. Однак при тому, що ця динаміка є загальною, є організації, навколо яких зовнішнє середовище особливо рухається. Наприклад, в результаті досліджень виявилося, що швидкість зміни технології і параметрів конкурентної боротьби у фармацевтичній, хімічній і електронній промисловості вище, ніж в інших галузях. Швидкі зміни відбуваються в авіаційно-космічної промисловості, виробництві комп'ютерів, біотехнології і сфері телекомунікацій. Менш помітні відносні зміни зачіпають будівельну, харчову промисловість, виробництво тари і пакувальних матеріалів.

  Крім того, рухливість зовнішнього оточення може бути вище для одних підрозділів організації і нижче для інших. Наприклад, у багатьох фірмах відділ досліджень і розробок стикається з високою рухливістю зовнішнього середовища, оскільки він повинен відслідковувати всі технологічні нововведення. З іншого боку, виробничий відділ може бути занурений у відносно повільно змінюється середовище, що характеризується стабільним рухом матеріалів і трудових ресурсів. У той же час, якщо виробничі потужності розкидані по різних країнах світу або ж регіонах країни або вихідні ресурси надходять з-за кордону, то виробничий процес може виявитися в умовах високоподвіжной зовнішнього середовища. З огляду на складність функціонування в умовах високоподвіжни зовнішнього оточення, організація або її підрозділи повинні спиратися на більш різноманітну інформацію, щоб приймати ефективні управлінські рішення щодо своїх внутрішніх змінних. Це робить прийняття рішень більш важким процесом.

  По-четверте, існує ще така характеристика зовнішнього середовища як невизначеність.Вона є функцією кількості інформації, яку має організація (або особа) з приводу конкретного фактора, а також функцією впевненості в цій інформації. Якщо інформації мало або є сумніви в її точності, середовище стає більш невизначеною, ніж у ситуації, коли є адекватна інформація і є підстави вважати її високонадійної. Оскільки бізнес все більш стає глобальним заняттям, потрібно більше і більше інформації, але впевненість у її точності помітно знижується. Залежність від думок іноземних експертів або аналітичних матеріалів, викладених іноземною мовою, посилює невизначеність. Чим невизначений зовнішнє оточення, тим складніше приймати ефективні рішення в області управління.

  Всі ці характеристики зовнішнього середовища організації говорять про високу динаміку і варіантному характері що відбуваються в ній змін, що накладає на керівництво завдання якомога точнішого прогнозування, оцінки та аналізу сформованого зовнішнього оточення фірми з тим, щоб заздалегідь встановити характер і силу можливих загроз, що дозволить виробляти і адекватно ситуації коригувати обрану стратегію. В результаті еволюції менеджменту змінювалися і вдосконалювалися методи стратегічного планування і управління. В сучасних умовах найбільш дієвим вважається необхідність здійснювати превентивне реагування на прогнозовані у зовнішньому середовищі зміни, так як тільки за допомогою цього можна не тільки вижити, адаптуватися, але і максимально ефективно використовувати наявні в організації резерви, а також можливості, що виникають внаслідок змін, що відбуваються. Все це створює передумови для подальшого розвитку.

  Такого роду управління передбачає раннє виявлення «слабких сигналів» будь-яких змін як всередині, так і поза підприємством і швидке реагування на них. При цьому, має бути налагоджена постійне спостереження (моніторинг) за будь-якими подіями і явищами, що відбуваються у зовнішньому середовищі підприємства.

  Основними принципами, які необхідно враховувати при організації дослідження зовнішнього середовища є принципи об'єктивності, системності, розвитку, регулярності, гнучкості та релевантності. Методи, які можна використовувати при даному аналізі можна об'єднати в дві основні групи: методи збору даних про зовнішнє середовище і методи аналізу та прогнозування її чинників. Останні включають в себе методи екстраполяції, структурно-аналітичні та експертні методи.

  1.2. Аналіз макрооточення.

  Макроокружение створює умови середовища перебування організації. У більшості випадків макрооточення не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Однак ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна. Це пов'язано як з відмінностями в сферах діяльності організацій, так і з відмінностями у внутрішньому потенціалі організацій. До складу компонентів макрооточення входять: економічна, політична, правова, соціальна, технологічна, природно-географічна (рис. 1.1.).

  Мал. 1.1. Компоненти макрооточення організації.

  Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Воно передбачає аналіз таких характеристик як величина валового національного продукту, темп інфляції, рівень безробіття, процентна ставка, продуктивність праці, норми оподаткування, платіжний баланс, норма накопичення і т. П. При вивченні економічної компоненти важливо звертати увагу на такі фактори як загальний рівень економічного розвитку, наявність природних ресурсів, клімат, тип і рівень розвиненості конкурентних відносин, структура населення, рівень освіченості робочої сили і розмір заробітної плати.

  Керівництво має також вміти оцінювати, як позначаться на операціях організації загальні зміни стану економіки. Стан цієї компоненти впливає на вартість всіх впроваджуються ресурсів і здатність споживачів купувати певні товари та послуги. Якщо, наприклад, прогнозується інфляція, керівництво може вважати бажаним збільшення запасів поставлених організації ресурсів і провести з робочими переговори про фіксовану оплату праці з тим, щоб стримати зростання витрат в недалекому майбутньому. Воно може також вирішити зробити позику, оскільки при наступі термінів платежів гроші будуть коштувати дешевше і тим самим будуть частково компенсовані втрати від виплати відсотків. Якщо ж прогнозується економічний спад, організація може віддати перевагу шлях зменшення запасів готової продукції, оскільки можуть виникнути проблеми її збуту, скоротити частину працівників або відкласти плани розширення виробництва.

  Стан економіки може сильно вплинути на можливості отримання організацією капіталу для своїх потреб. Це, в основному, обумовлено тим, що федеральний уряд часто намагається згладити наслідки погіршення економічної обстановки, регулюючи податки, грошову масу і облікову ставку, що встановлюється ЦБ. Цей банк змінює умови отримання кредиту та підвищує (знижує) ставки відсотка, а також частку обов'язкових резервів для комерційних банків. Подібним чином, зниження податків збільшує масу грошей, які люди можуть витратити на цілі не першої необхідності і, тим самим, сприяти стимулюванню бізнесу.

  Поточний і прогнозований стан економіки може мати драматичне вплив на цілі організації. Вищевказані фактори в економічній навколишньому середовищі повинні постійно діагностуватися і оцінюватися. Що для однієї організації представляється економічної загрозою, інша сприймає як можливість.

  Аналіз правового регулювання, що передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин дає організації можливість визначити для себе допустимі межі дій у відносинах з іншими суб'єктами права і прийнятні методи відстоювання своїх інтересів. Вивчення правового регулювання не повинно зводитися тільки до вивчення змісту правових актів. Важливо звертати увагу на такі аспекти правового середовища, як діяльність правової системи, сформовані традиції в цій області і процесуальна сторона практичної реалізації законодавства.

  Політична складова макрооточення повинна вивчатися в першу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про наміри органів державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику. Вивчення політичної компоненти повинно концентруватися на з'ясуванні того, які програми намагаються провести в життя різні партійні структури, які групи лобіювання існують в органах державної влади, яке відношення у уряду існує по відношенню до різних галузей економіки і регіонам країни, які зміни в законодавстві і правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і нових норм, що регулюють економічні процеси. При цьому важливо усвідомити такі базові характеристики політичної підсистеми, як то: яка політична ідеологія визначає політику уряду, наскільки стабільно уряд, наскільки він в змозі проводити політику, яка ступінь суспільного невдоволення і наскільки сильні опозиційні політичні структури, щоб, використовуючи це невдоволення, захопити владу в свої руки.

  Деякі аспекти політичної обстановки представляють для організацій особливе значення. Один з них - настрій місцевої адміністрації, законодавчих органів всіх рівнів і судів стосовно бізнесу. Тісно пов'язані з соціокультурними тенденціями, в суспільстві ці настрої впливають на такі дії уряду, як оподаткування доходів фірм, встановлення податкових пільг або пільгових торговельних мит, законодавство щодо захисту прав споживачів, стандарти на безпеку, стандарти на чистоту навколишнього середовища, контроль цін і заробітної плати і т.п.

  Велике значення для компаній, провідних операції або мають ринки збуту в інших країнах, має фактор політичної стабільності. У країні-господаря для іноземного інвестора або для експорту продукції політичні зміни можуть призвести до обмеження прав власності для іноземців (навіть до націоналізації іноземної власності) або встановлення спеціальних мит на імпорт. Баланс платежів або проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу можуть ускладнити отримання валюти, що вивозиться в якості прибутку. З іншого боку, політика може змінитися і в бік, сприятливу для інвесторів, коли виникає потреба в припливі капіталу з-за кордону.

  Також необхідно зауважити, що вплив цієї компоненти макрооточення не носить строго односпрямований характер, тобто вплив політики на організацію. Відбувається і взаємодія з державою. Воно може бути ефективне лише в тому випадку, якщо буде перетин їх інтересів і цілей. З точки зору керівника держава повинна створювати умови, в яких можна ефективно досягати своїх цілей: умови інвестування, правова визначеність і т. Д. А з точки зору політики керівник організації покликаний забезпечити реалізацію цілей та інтересів вищого порядку, тобто забезпечення економічного зростання, зниження безробіття та інших великих суспільно-значущих проблем. Взаємодія ж організації з регіональними та муніципальними органами влади відбувається під час реєстрації фірми, сертифікації, реєстрації товарних знаків, стандартизації, екологічного контролю.

  Вивчення соціальної компоненти макрооточення спрямоване на те, щоб усвідомити вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як: ставлення людей до роботи і якості життя; існуючі в суспільстві звичаї і вірування; колективні людьми цінності; демографічні структури суспільства, зростання населення, рівень освіти, мобільність людей чи готовність до зміни місця проживання і т. п. Значення соціальної компоненти дуже важливо, так як вона є всепроникною, впливає як на інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації. Соціальні процеси змінюються відносно повільно. Однак якщо відбуваються певні соціальні зміни, то вони призводять до багатьох дуже істотних змін в оточенні організації. Тому організація повинна серйозно відслідковувати можливі соціальні зміни. Соціальна компонента представляє соціальні процеси і тенденції, що відбуваються в суспільстві і впливають на діяльність організації. Ця складова впливає на рівень попиту, споживчі переваги, вибір ринку збуту продукції і т. Д. Також вона визначає параметри регіонального ринку праці, від якого залежить місце розташування підприємства.

  Аналіз технологічної компоненти дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції, для удосконалення виробленої продукції і для модернізації технології виготовлення і збуту продукції. Прогрес науки і техніки несе в собі величезні можливості і не менше величезні загрози для фірм. Багато організацій не в змозі побачити відкриваються нові перспективи, так як технічні можливості для здійснення корінних змін переважно створюються за межами галузі, в якій вони функціонують. Запізнившись з модернізацією, вони втрачають частку свого ринку, що може призвести до вкрай негативних наслідків для них.

  Технологія є одночасно внутрішньої змінної та зовнішнім фактором великого значення. Технологічні нововведення впливають на швидкість старіння продукту, на те, як можна збирати, зберігати і розподіляти інформацію, а також на те, які послуги і нові продукти очікують споживачі від організації. Очевидно, що організації, які мають справу безпосередньо з технологією високого рівня, наукомісткі підприємства повинні бути в змозі швидко реагувати на нові розробки і самі пропонувати нововведення. Однак сьогодні, щоб зберегти конкурентоспроможність, всі організації змушені йти в ногу, по крайней мере, з тими розробками, від яких залежить ефективність їх діяльності. Аналіз технологічного зовнішнього середовища може, щонайменше, враховувати зміни в технології виробництва, застосування комп'ютерів в проектуванні і наданні товарів та послуг або успіхи в технології засобів зв'язку. Не всі організації піддаються впливу швидкого науково-технічного прогресу, проте, керівництво обов'язково має визначити, які у технологічному зовнішньому середовищі можуть привести до створення «футурошока» (руйнівний процес, що виникає через вплив занадто великих змін за занадто короткий час), який може привести до руйнування організацію.

  Також виділяються в особливу групу природно-географічні чинники, пов'язані з кліматичними умовами, запасами природних ресурсів і енергетичної обстановкою.

  Проводячи вивчення різних компонент макрооточення, дуже важливо мати на увазі два наступних моменту.

  По-перше, це те, що всі компоненти макрооточення знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна в одній із компонент обов'язково призводить до того, що відбуваються зміни і в інших компонентах макрооточення. Тому їх вивчення і аналіз повинні вестися не окремо, а системно з відстеженням не тільки власне змін в окремій компоненті, але і з з'ясуванням того, як ці зміни позначаться на інших складових макросередовища.

  По-друге, це те, що ступінь впливу окремих компонент макрооточення на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу проявляється по-різному в залежності від розміру організації, її галузевої приналежності, територіального розташування і т. П. Наприклад, вважається, що великі організації відчувають велику залежність від макрооточення, ніж дрібні. Щоб враховувати це при вивченні макрооточення, організація повинна визначити для себе, які з зовнішніх факторів, що відносяться до кожної з компонент макрооточення, роблять значний вплив на її діяльність. Крім того, організація повинна скласти список тих зовнішніх факторів, які є потенційними носіями загроз для організації. Також необхідно мати список тих зовнішніх факторів, зміни в яких можуть відкрити додаткові можливості для організації.

  Для того щоб організація могла результативно вивчати стан компонент макрооточення, повинна бути створена спеціальна система відстеження зовнішнього середовища. Дана система повинна здійснювати як проведення спеціальних спостережень, пов'язаних з якимись особливими подіями, так і проведення регулярних (зазвичай один раз на рік) спостережень за станом важливих для організації зовнішніх факторів. Проведення спостережень може здійснюватися безліччю різних способів. Найбільш поширеними способами спостереження є:

  - Аналіз матеріалів, опублікованих в книгах, журналах та інших інформаційних виданнях;

  - Участь в професійних конференціях;

  - Аналіз досвіду діяльності організації;

  - Вивчення думки співробітників організації;

  - Проведення внутрішньоорганізаційні зборів і обговорень.

  Вивчення компонент макрооточення не повинно закінчуватися лише констатацією того, в якому стані вони перебували раніше або ж в якому стані вони знаходяться на даний момент часу. Необхідно також розкрити ті тенденції, які характерні для зміни стану окремих важливих фактів і спробувати передбачити напрям розвитку цих факторів з тим, щоб передбачити те, які загрози можуть очікувати організацію і які можливості можуть відкритися перед нею в майбутньому.

  Система аналізу макрооточення дає необхідний ефект тільки в тому випадку, якщо вона підтримується вищим керівництвом і дає йому необхідну інформацію, якщо вона тісно пов'язана з системою планування в організації і, нарешті, якщо робота аналітиків, що працюють в цій системі, поєднується з роботою фахівців із стратегічних питань, які в змозі простежити зв'язок між даними про стан макрооточення і стратегічними завданнями організації та цю інформацію з точки зору загроз і додаткових можливостей реалізації стратегії організації.

  1.3. Аналіз мікрооточення.

  Вивчення безпосереднього оточення організації спрямоване на аналіз стану тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація може робити істотний вплив на характер і зміст цієї взаємодії, тим самим вона може активно брати участь у формуванні додаткових можливостей і в запобіганні появи загроз її подальшому існуванню. До числа елементів мікрооточення відносять: постачальників, споживачів, конкурентів, ринок робочої сили, інфраструктура (рис. 1.2.).

  Саме виживання і існування організації залежить від її здатності знаходити споживачів результатів її діяльності і задовольняти її запити. Споживачі можуть сильно відрізнятися за своєю природою і місця, яке вони займають у ланцюжку просування товару. Споживачами можуть бути: фізичні та юридичні особи як в межах країни, так і за кордоном, громадські та державні організації. Виходячи з цього можна виділити п'ять кліентурних ринків: споживчий, ринок виробників, ринок проміжних продавців, державних установ і міжнародний.

  Аналіз покупців, як компоненти безпосереднього оточення організації, в першу чергу має своєю задачею складання профілю тих, хто купує продукт, реалізований організацією. Вивчення покупців дозволяє організації краще усвідомити те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися покупцями, на який обсяг продажів може розраховувати організація, якою мірою покупці прихильні продукту саме даної організації, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що очікує продукт в майбутньому і багато іншого . Все це дозволить фірмі максимально ефективно використовувати свій виробничий потенціал.


  Мал. 1.2. Склад мікрооточення організації

  Профіль покупця може бути складений за такими характеристиками:

  - Географічне розташування покупця;

  - Демографічні характеристики покупця, такі, як вік, освіта, сфера діяльності і т. П .;

  - Соціально-психологічні характеристики покупця, що відображають його положення в суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички і т. П .;

  - Ставлення покупця до продукту, що відбиває чому він купує даний продукт, чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т. П.

  Вивчаючи покупця, фірма також усвідомлює для себе, наскільки сильні його позиції по відношенню до неї в процесі торгу. Якщо, наприклад, покупець має обмежену можливість у виборі продавця потрібного йому товару, то його сила торгуватися істотно ослаблена. Якщо ж навпаки, то продавець повинен шукати заміну даному покупцю іншим, який мав би менше можливостей у виборі продавця. Торгова сила покупця залежить, наприклад, також від того, наскільки істотно для нього якість продукції, що купується. Існує цілий ряд факторів, що визначають торгову силу покупця, які обов'язково повинні бути розкриті і вивчені в процесі аналізу покупця. До числа таких факторів належать такі:

  - Співвідношення ступеня залежності покупця від продавця зі ступенем залежності продавця від покупця;

  - Обсяг закупівель, здійснюваних покупцем;

  - Рівень поінформованості покупця;

  - Наявність продуктів, що заміщають;

  - Вартість для покупця переходу до іншого продавця такого ж продукту;

  - Чутливість покупця до ціни, що залежить від загальної вартості здійснюваних ним закупівель, його орієнтації на певну марку, наявність певних вимог до якості товару, його прибутку, системи стимулювання та відповідальності осіб, котрі приймають рішення про покупку.

  Організація може збільшити свою прибутковість і ринкову стійкість шляхом пошуку таких споживачів, які найбільш чутливі з точки зору ціни, якості та сервісу. Для цього необхідне проведення маркетингових досліджень. Головний їх питання полягає в тому, як протікає процес прийняття рішення про покупку. На це можуть зробити дуже сильний вплив культурно-психологічні чинники.

  Аналіз постачальників спрямований на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, що постачають організацію різними видами сировини, напівфабрикатами, енергетичними та інформаційними ресурсами, фінансами і т. П., Від яких залежать ефективність роботи організації, собівартість і якість виробленого організацією продукту.

  Постачальники матеріалів і комплектуючих виробів, якщо вони володіють великою силою, можуть поставити організацію в дуже сильну залежність від себе. Тому при виборі постачальників дуже важливо глибоко і всебічно вивчити їх діяльність та їх потенціал з тим, щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, які забезпечували б організації максимум сили у взаємодії з постачальниками. Конкурентну силу постачальника визначають наступні фактори:

  - Рівень спеціалізовані постачальника;

  - Величина вартості перемикання постачальника на інших клієнтів;

  - Ступінь спеціалізовані покупця в придбанні певних ресурсів;

  - Концентрованість постачальника на роботі з конкретними клієнтами;

  - Важливість для постачальника обсягу продажів.

  При вивченні постачальників матеріалів і комплектуючих в першу чергу слід звертати увагу на наступні характеристики їх діяльності:

  - Вартість товару, що поставляється;

  - Гарантія якості товару, що поставляється;

  - Часовий графік поставки товарів;

  - Пунктуальність, обов'язковість виконання умов поставки товару.

  Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування, займає особливе і дуже важливе місце в стратегічному управлінні. Дане вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі і сильні сторони конкурентів і на базі цього будувати свою стратегію конкурентної боротьби.

  Конкурентне середовище формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, що виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентного середовища є також і ті фірми, які виробляють замісник продукт. Крім них на конкурентне середовище організації надають помітне вплив її покупці та постачальники, які, володіючи силою до торгу, можуть помітно послабити позицію організації на поле конкуренції. Все це може характеризувати модель п'яти сил конкуренції Портера (рис. 1.3.).

  Мал. 1.3. Модель 5 сил конкуренції Портера


  .

  Конкурентна ситуація постійно розвивається, але завжди існує важлива на даний період часу рушійна сила конкуренції; важливо виявляти слабкі і сильні сторони конкурентів і на цій базі будувати свою стратегію конкурентної боротьби. П'ять сил визначають умови, в яких функціонують конкретні організації, стан кожної з сил, а також їх спільна дія визначає можливості окремо взятої організації в конкурентній боротьбі.

  Багато фірм не приділяють належної уваги можливу загрозу з боку «прибульців» і тому програють у конкурентній боротьбі саме знову які прийшли на їх ринок. Про це дуже важливо пам'ятати і заздалегідь створювати бар'єри на шляху входження потенційних «прибульців». Такими бар'єрами можуть бути поглиблена спеціалізація у виробництві продукту, низькі витрати за рахунок економії від більшого обсягу виробництва, контроль над каналами розподілу, використання локальних особливостей, дають перевагу в конкуренції, уподобань і відданості покупців, необхідного капіталу, ефекту життєвого циклу продукції. Загроза з боку можливої ​​появи на ринку нових конкурентів залежить не тільки від бар'єрів для входу, а й від очікуваної реакції організації на знову входять в даний момент в сегмент ринку. Однак будь-яка з цих заходів надає дію тільки тоді, коли вона є реальним бар'єром для «прибульця». Тому дуже важливо добре знати те, які бар'єри можуть зупинити або перешкоджати потенційному «приходькові» вийти на ринок, і споруджувати саме ці бар'єри.

  Дуже великою конкурентною силою володіють виробники замісної продукції. Особливість трансформації ринку у випадку з появою що заміщує продукту полягає в тому, що якщо їм був «зруйнований» ринок старого продукту, то він вже зазвичай не піддається відновленню. Тому для того, щоб зуміти гідно зустріти виклик з боку фірм, які виробляють замісник продукт, організація повинна мати в собі достатній потенціал, щоб перейти до створення продукту нового типу. Перешкодою на шляху товарів-замінників може стати проведення цінової конкуренції, підвищення якості при продажу та обслуговуванні товару, виробництво нових більш привабливих видів продукції, посилення рекламної діяльності.

  Вивчаючи стан конкурентного середовища організація повинна контролювати не тільки структуру і динаміку поведінки конкурентних сил, але і поведінку своїх основних конкурентів.Підхід до аналізу конкурентів може бути наступним (рис. 1.4.).

  Мал. 1.4. Модель аналізу безпосередніх конкурентів фірми.

  Конкуренція є ефективним методом взаємної координації індивідуальних дій суб'єктів ринку без централізованого втручання в їх діяльність. Кожна конкурентна організація прагне формувати свою ринкову стратегію, яка при її реалізації забезпечує перевагу над конкурентами. Успішність такої стратегії повинна залежати від стратегій, прийнятими конкурентами. Тому неминучим є опосередковану взаємодію конкурентів, яке полягає в наступному: організація, виробляючи свою стратегію обов'язково орієнтується на конкретні дії конкурентів і намагається спрогнозувати їх. Параметрами такої взаємодії можуть бути: ціна, нові або поліпшені товари або ж послуги, технічні нововведення, сервіс, гарантії, економія витрат. Суперництво між організаціями повністю не виключає і співробітництво між ними (різного роду альянси).

  Аналіз ринку робочої сили спрямований на те, щоб виявити його потенційні можливості в забезпеченні організації необхідними для рішення нею своїх завдань кадрами. Організація повинна вивчити ринок робочої сили як з точки зору наявності на ньому кадрів необхідної спеціальності і кваліфікації, необхідного рівня освіти, необхідного віку, статі і т. П., Так і з точки зору вартості робочої сили. Важливим напрямком вивчення ринку робочої сили є аналіз політики профспілок, що мають вплив на цьому ринку, так як в деяких випадках вони можуть сильно обмежувати доступ до необхідної для організації робочій силі.

  Нормальне функціонування будь-якої організації забезпечується наявністю інфраструктури. Тим часом інфраструктура - це обов'язковий компонент будь-якої цілісної економічної системи. Діловий світ складається не тільки з тих, хто робить свій підприємницький, споживчий, трудовий або державний бізнес. Взаємні відносини між підприємцями, найманими працівниками, споживачами обумовлюються величезним безліччю проміжних форм, що встановлюють ці відносини і тим самим допомагають названим суб'єктам реалізувати свої ділові інтереси. Тому також необхідно проводити аналіз і цієї компоненти мікрооточення організації. Елементами інфраструктури фірми є:

  - Кредитна система і комерційні банки;

  - Організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;

  - Аукціони, ярмарки та інші форми організаційного небіржового посередництва;

  - Система регулювання зайнятості населення і центри (державні і недержавні) сприяння зайнятості (біржі праці);

  - Інформаційні технології та засоби ділової комунікації;

  - Податкова система і податкова інспекція;

  - Система страхування комерційного, господарського ризику і страхові (державні і недержавні) компанії;

  - Спеціальні рекламні та інформаційні агентства, і ЗМІ;

  - Торгові палати, інші громадські та добровільні державно-громадські об'єднання ділових кіл;

  - Митна система;

  - Професійні спілки працюючих за наймом;

  - Комерційно-виставкові комплекси;

  - Система вищої та середньої економічної освіти;

  - Консультаційні (консалтингові) компанії;

  - Аудиторські компанії;

  - Громадські та державно-громадські фонди, призначені для стимулювання ділової активності;

  - Спеціальні зони вільного підприємництва.

  Інфраструктура сучасного підприємства - невід'ємний компонент ділових відносин. Завдяки наявності названих елементів інфраструктури бізнес є цивілізованою формою відносин між людьми. Особливо важливо те, що елементи інфраструктури не були нав'язані організаціям ззовні, вони є породженням самих ділових відносин. Інфраструктура сформувалася в результаті тривалої еволюції ділових відносин. В даний час вона виконує ряд істотно важливих функцій:

  - Організаційне оформлення ділових відносин між організаціями;

  - Полегшення фірмам реалізації своїх інтересів;

  - Спеціалізація різних суб'єктів економіки, підвищення оперативності та ефективності їх роботи на основі диференціації заповнюваних ними ринкових ніш;

  - Полегшення форм юридичного та економічного контролю, державного і громадського регулювання ділової практики фірм.

  Все це говорить про важливість даного елемента безпосереднього оточення фірми, тому при аналізі зовнішнього середовища можна недооцінювати, і тим більше ігнорувати цю компоненту.

  2. Аналіз зовнішнього середовища ВАТ «Теплоізоляція».

  2.1. Загальні відомості про організацію.

  ВАТ «Теплоізоляція» відноситься до будівельної промисловості, випускаючи в основному різного роду вироби (таблиця 2.1.), Що використовуються для теплової ізоляції промислових, цивільних споруд і трубопроводів, і знаходиться в м Саранську. Чисельність персоналу на жовтень 2000 року становитиме 257 осіб, середньомісячна зарплата 1580 рублів, з початку року обсяг продукції, що випускається склав 29441,0 тис. Рублів.

  Таблиця 2.1.

  Продукція, що випускається.

  Найменування продукції

  застосування

  Габаритні розміри, мм.

  Одиниця виміру

  Відпускна ціна, руб. (з ПДВ)

  передоплата

  бартер

  Вата мінеральна рулонірованная папером ГОСТ 4640-93

  Екологічно чиста, застосовується для теплової ізоляції промислових, цивільних споруд і трубопроводів.

  2000 *

  1000 *

  70

  М 3

  452.4

  565.5

  Мати прошивні будівельні ГОСТ 21880-94

  Екологічно чиста, застосовується для теплової ізоляції промислових, цивільних споруд і трубопроводів.

  2000 *

  1000 *

  70

  М 3

  530.4

  663.0

  Маніпулюють ППШ-200 ГОСТ 22950-95

  Плита підвищеної жорсткості застосовується для теплової ізоляції промислових і цивільних споруд під м'яку покрівлю.

  1000 *

  500 *

  60

  М 3

  1200.0

  1500

  Совелітовая плита ТУ 36-1622.65-92

  Застосовується для обмурівки парових котлів ТЕЦ, ГРЕС, АЕС, підприємствах металургійної і коксохімічної промисловості, а також труб великих діаметрів.

  500 *

  170 *

  50-60

  М 3

  2971.2

  3714

  Совелітовая порошок ТУ 21-125-88

  Застосовується як складова частина совелітовая плити, а також при закладенні швів совелітовая плит при обмуровке парових котлів ТЕЦ, ГРЕС, АЕС, підприємствах металургійної і коксохімічної промисловості, а також труб великих діаметрів.

  -

  М 3

  2131.2

  2664

  Вапно товарне ГОСТ 9179-77

  Застосовується для приготування розчинів і бетонів, в'яжучих матеріалів і виробництва будівельних виробів. У присадибних господарствах - для добавки в кислі ґрунти, побілки дерев, обробки приміщень, для нейтралізації кислот промислових стічних вод.

  -

  тонна

  768.0

  960.0

  Камені бетонні стінові

  Для кладки стін.

  -

  Шт.

  3,48

  4,00

  2.2. Аналіз макрооточення ВАТ «Теплоізоляція».

  Для оцінки економічної компоненти макрооточення організації необхідно розглянути основні показники, що характеризують економічний стан Республіки Мордовія в даний час, так як в цілому, тенденції, що намітилися в регіоні збігаються з загальноросійськими, відрізняючись лише темпами.

  Так, аналізуючи ситуацію в промисловості за січень-вересень 2000 року в цілому по республіці з урахуванням оцінки обсягів виробництва малих і спільних підприємств, а також промислових підрозділів при непромислових організаціях вироблено продукції (робіт, послуг) в діючих цінах на суму 10750 млн. Рублів. Більше 90% загального обсягу промислової продукції республіки вироблено великими і середніми підприємствами. За цей період часу найбільше зростання обсягів випуску промислової продукції по великим та середнім підприємствам відзначений в машинобудуванні та металообробці (на 47,6%), легкої промисловості (на 28,8%), медичної (на 49,3%). Але одночасно спостерігалося скорочення виробництва на підприємствах електроенергетики - на 12,6%, харчової - на 4,9%. Все це говорить про ще збереженні в цілому кризової ситуації в економіці, незважаючи на тенденцію, що намітилася останнім часом стабілізацію і позитивну динаміку у виробництві.

  Тому, щоб оцінити вплив відбуваються економічних процесів на ВАТ «Теплоізоляцію», потрібно розглянути стан справ в тій галузі, до якої відноситься ця організація. У будівництві за три квартали 2000 року підприємствами та організаціями республіки, включаючи суб'єкти малого підприємництва, за договорами будівельного підряду виконано робіт на суму 975,0 млн. Рублів, що в порівнянних цінах на 0,8% більше, ніж в січні-вересні 1999 року . Будівельними організаціями Республіки Мордовія (без суб'єктів малого підприємництва) виконано робіт, послуг на 921,1 млн. Рублів, з них 82,9% (763,1 млн. Рублів) - роботи за договорами будівельного підряду. У січні-вересні 2000 року підприємствами та організаціями усіх форм власності, а також індивідуальними забудовниками на території республіки побудовано 1053 квартири загальною площею 96,2 тис. М 2, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У сільській місцевості введення житла склав 27,8 тис. М 3 (98,0% до рівня 1999 року).Населенням за свій рахунок і з залученням кредитів побудовано 577 будинків загальною площею 64,9 тис. М 2. Частка індивідуального будівництва в загальному введенні житла становила 67,4%. У м Саранську за дев'ять місяців 2000 року побудовано 46,8 тис. М 2 житла (48,6% від загального введення житла по республіці). За цей період часу в РМ введено 421,3 км газових мереж, що на 10% більше, ніж за той же період минулого року, побудовано автомобільних доріг 22,4 км (тільки 53,1% від минулого року).

  Необхідно також відзначити, що в економіці зберігаються інфляційні процеси. Так ціни на продовольчі товари за січень-вересень 2000 року (до грудня 1999) збільшилися на 19,6%. З непродовольчих товарів найбільше за 9 місяців 2000 року зросли ціни на бензин - 18,2% і, що важливо для ВАТ «Теплоізоляція» на будівельні матеріал - 21,2%. Розрахункова вартість будівництва 1 м 2 загальної площі житлових будинків в першому кварталі 2000 року в середньому по Росії склала 4819 рублів, що на 8,8% вище, ніж в 4 кварталі 1999 року, в Республіці Мордовія дані показники становлять: 3339 рублів в 4 кварталі 1999 і 3597 рублів - в 1 кварталі 2000. у 3 кварталі 2000 року ціни на м 2 піднялися по Росії на 5,4%. А по РМ ціни за період з квітня по вересень зросли з 3597 рублів до 3927 рублів за 1 м 2.

  При аналізі економічної компоненти макрооточення потрібно розглянути фінансову діяльність організацій. За оперативними даними, за 8 місяців 2000 року великими і середніми підприємствами республіки (без сільського господарства) отримано 735,1 млн. Рублів, що в 2,5 рази більше, ніж за відповідний період 1999 року. Але, незважаючи на цю позитивну динаміку, як і раніше для багатьох підприємств гостро стоїть проблема, пов'язана з фінансовою діяльністю. Так, зі збитками завершили 8 місяців 48,1% підприємств, сума збитку склала 271,1 млн. Рублів. Станом на 1 вересня 2000 року прострочена кредиторська заборгованість обстежених підприємств склала 7155,2 млн. Рублів і зменшилася за місяць на 1,8%. Прострочена заборгованість по платежах до бюджету збільшилася за місяць на 3,7% і склалася в сумі 1202,9 млн. Рублів. З зобов'язаннями перед бюджетом не впоралося 61,2% від загального числа обстежених підприємств. Прострочена дебіторська заборгованість за місяць зменшилася на 1,1% і склала 3096,5 млн. Рублів.

  Необхідно також розглянути ситуацію з виконанням бюджету по РМ за 9 місяців 2000 року. У бюджетну систему республіки за цей час було мобілізовано 1 млрд. 670,5 млн. Рублів власних доходів, що перевиконало прогнозне завдання майже на 116 тис. Рублів, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи зросли в 1,6 рази. Набагато краще, на відміну від минулих років надходять власні доходи в грошовій формі, частка таких надходжень протягом вже 9 місяців більше 85%, і в порівнянні з січнем-вереснем 1999 року збільшилася в 3,2 рази. Істотно погіршились показники по виконанню бюджетних зобов'язань в частині доходів у вересні місяці. Якщо в серпні прогноз власних доходів виконали всі райони і міста республіки, то в вересні не впоралися з прогнозним призначенням місяці 9 районів. Незважаючи на виконання прогнозу власних доходів, у районів і міст залишаються величезні резерви для додаткового залучення коштів. Зовсім не ведеться робота з проблемними підприємствами, в результаті недоїмка до місцевих бюджетів зросла з початку року на 144,5 млн. Рублів і склала 247,3 млн. Рублів. Тут же потрібно відзначити в цілому позитивну тенденцію по виплатах з республіканського бюджету дотацій, в тому числі на будівництво.

  Виходячи з вищенаведених даних, що характеризують економічну компоненту макрооточення ВАТ «Теплоізоляція» можна зробити висновок, що на даному етапі часу існуючі тенденції впливають на організацію в цілому. У зв'язку з намітилася стабілізацією і незначним економічним зростанням відбувається пожвавлення будівництва, як в регіоні, так і в цілому по країні, збільшуються обсяги ремонтних робіт. В результаті на ВАТ «Теплоізоляція» вперше за період з 1990 року намітилися процеси стабілізації і, в силу збільшення попиту на їх продукцію зростання обсягів виробництва і реалізації. До цього ж року підприємство перебувало в дуже скрутному становищі, коли економічна кон'юнктура склалася таким чином, що нормальне функціонування будівельної галузі в більшості регіонів країни було зведено до мінімуму, мало уваги приділялося капітального ремонту. Тому було дуже складно знайти споживача, і тим більше здійснювати розрахунки з ними в грошовій формі, в силу цього переважали бартерні відносини, які і дозволяли вижити підприємству в ситуації, в країні економічної ситуації. Зараз, в силу специфіки продукції, що випускається, попит зростає не тільки на території республіки, а й за її межами, що, за умови збереження існуючої динаміки, дозволяє вважати наявність на найближчим часом непоганих перспектив розвитку для ВАТ «Теплоізоляція».

  Політичну компоненту макрооточення організації на даний етап часу в цілому по країні можна охарактеризувати як відносно стабільну. Це результат приходу до влади на президентських виборах В. В. Путіна, в особі якого як більшість росіян, так і світова громадськість бачать свого роду гаранта політичної стабілізації в РФ. Цьому передувала довга низка частих змін урядів в країні, що не могло не відбитися негативним чином на проведену ними економічну політику, зокрема на виникаючі кризи у фінансовій сфері, що викликають за собою погіршення стану економіки в цілому. Тому стабілізація ситуації в політичній сфері в цьому році привела до загального поліпшення ситуації і в інших сферах, в тому числі і економічної, а, отже, з'явилися можливості для більш ефективного використання свого потенціалу усіма суб'єктами господарювання.

  На політичну компоненту Республіки Мордовія визначальний вплив робить ситуація, що склалася в країні в цілому, але не можна не враховувати при аналізі політичну обстановку в регіоні. Вона ж є малорухомим чинником вже 5 років, це наслідок того, що за цей час не змінюється керівництво республіки.

  Правова складова ВАТ «Теплоізоляція» включає в себе Конституцію РФ і Конституцію РМ, закони і підзаконні актами як федерального, так і республіканського значення, які регулюють діяльність юридичних і фізичних осіб, а також їх об'єднань на всій території країни. Так, в силу політичної ситуації Державними Зборами РМ від 31 жовтня 2000 року в цілях приведення законодавства РМ у відповідність з федеральним законодавством був прийнятий ряд змін і доповнень як до Конституції РМ, так і в законодавчі акти.

  Також 7 сесія Госсобрания РМ прийняла рішення направити на розгляд до Уряду РМ і комітети ГС РМ з питань економічної політики, з питань бюджету, фінансів і податків питання про розробки економічної політики Республіки Мордовія. Звичайно, це не означає, що в даний момент економічної політики в республіці немає, природно вона існує і реалізується в значній мірі через Закон про бюджет, через програми розвитку РМ, через різні галузеві програми, нормативні акти і т. Д. Правда, іноді може складатися враження про розрізненості їх дій, коли як вони повинні координувати економічний розвиток в регіоні. Прийняті нормативні акти іноді є як би у відповідь реакцією на вже доконаний факт. Частково це можна пояснити двома причинами. По-перше, всі основні закони і постанови, в тому числі економічні, приймаються на федеральному рівні. По-друге, до останнього часу керівництво республіки намагалося не забувати всі напрямки соціально-економічного розвитку; явних пріоритетів, за винятком переробки сільськогосподарської продукції, практично не було. Соціально-політична ситуація не дозволяла чинити по-іншому. Але змінюється ситуація, і непогано було б визначити які заходи необхідно здійснювати для підвищення життєвого рівня населення республіки. Коли приймається бюджет, то на користь кожного рядка витрат є вельми серйозні аргументи, ясно й інше: задовольнити всі запити неможливо. Тому в умовах обмеженості ресурсів і виникає резонне питання про те, якими напрямками необхідно зараз віддавати пріоритетне значення. Фактом є те, що сьогодні немає документа, в якому формалізовано були б розставлені акценти в республіканському економічному розвитку.

  Все це говорить про те, що правова компонента макрооточення недостатньо розроблена і в повній мірі не відповідає нормальному функціонуванню організацій в сучасних умовах, що є фактором, який уповільнює темпи економічного розвитку.

  Соціальна складова ВАТ «Теплоізоляція» характеризується наступними тенденціями. Середня номінальна заробітна плата, нарахована в січні-серпні 2000 року, в великих, середніх і малих організаціях составіла1016,1 рубля і збільшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року в 1,5 рази. Реальна заробітна плата, розрахована з урахуванням індексу споживчих цін, за цей період склала до рівня 1999 року 107,7%. Середня заробітна плата в січні-серпні 2000 року забезпечувала 1,1 прожиткового мінімуму працездатного населення. Збереглася значна міжгалузева диференціація заробітної плати, так у працівників транспорту, державного управління, кредитування та страхування вона перевищує среднереспубликанский рівень в 2,0 - 2,3 рази.

  Середньомісячний дохід одного працюючого склав за січень-серпень 2000 року 1047,2 рубля. Незначне збільшення до заробітної плати у вигляді виплат соціального характеру на одного працівника в середньому в місяць 22 рублів не могла, навіть незначно, поліпшити матеріальне становище працюючих. Середньомісячна заробітна плата на ВАТ «Теплоізоляція» в жовтні 2000 року склала 1580 рублів. Однією з найважливіших причин серйозного погіршення рівня життя населення та посилення соціальної напруженості є заборгованість по виплаті заробітної плати. Станом на 1 жовтня 2000 року на тисяча п'ятсот дев'яносто одна підприємстві і організації республіки зазначалося наявність заборгованості по заробітній платі, з них 16,6% підприємств і організацій мали заборгованість в розмірі 5 і більше місячних фонди оплати праці. Сума загальної простроченої заборгованості по заробітній платі склала на початок жовтня 2000 року 233,5 млн. Рублів, з неї 48,8 млн. Рублів складає заборгованість, спричинена недофінансуванням з бюджетів усіх рівнів. Найбільшими боржниками як і раніше залишаються підприємства та організації сільського господарства, будівництва, науки і наукового обслуговування, де сумарна заборгованість перевищила серпневий фонд заробітної плати, відповідно, в 3,9; 2,7 і 5,6 рази.

  Також необхідно розглянути проблему зайнятості в регіоні. В економіці республіки в січні-серпні 2000 року було зайнято 398,2 тис. Чоловік. Переважна частина зайнятого населення зосереджена на великих і середніх підприємствах, на них працювало 305,3 тис. Осіб. Крім того, для роботи на великих і середніх підприємствах залучалося на умовах сумісництва та за договорами цивільно-правового характеру 9,9 тис. Осіб.

  До кінця вересня 2000 року в органах державної служби зайнятості перебувало на обліку 10,0 тис. Не зайнятих трудовою діяльністю громадян, з них 8,9 тис. Осіб мали статус безробітного. Із загальної їх кількості 77% - жінки, 37% - молодь у віці 16-29 років. При цьому найбільша частка безробітних (24,0%) займається пошуком роботи більше року. Процес збільшення попиту на робочу силу з боку підприємств і організацій, що почався на початку поточного року, при зниженні чисельності громадян, які шукають роботу, викликав зменшення коефіцієнта напруженості на реєстроване ринку праці, який склав на 1 жовтня 2000 року 1,6 людини проти 4,2 людини на 1 жовтня 1999 року.

  При аналізі соціальної компоненти, потрібно відзначити і демографічну ситуацію в республіки.На початок 2000 року в регіоні проживало 929 тис. Осіб постійного населення, в тому числі 553,2 тис. (59,5%) - в міській та 375,8 тис. (40,5%) - у сільській місцевості. У місті Саранську проживало 315,2 тис. Осіб, або третина всього населення Мордовії. У січні-вересні поточного року в республіці зареєстровано 5267 новонароджених і 11211 померлих. Проти відповідного періоду минулого року число народжених зменшилась на 1,3%, а число померлих зросло на 8,9%. Ці зміни негативно позначилися на величині природного убутку, яка збільшилася за 9 місяців на 20%. Міграція в поточному році не сприяла поповненню чисельності населення. Триває відтік жителів з республіки. В обмін населенням з країнами СНД число прибулих в Мордовію перевищує число вибулих в ці держави. Однак за рахунок відтоку населення в інші регіони Росії в цілому по республіці складається міграційна спад.

  В цілому ситуація, що складається в соціальній сфері (71-е місце по РФ) має незначний вплив на ВАТ «Теплоізоляція», так як гнітючий обсяг продукції організації споживається не населенням, чий рівень доходів у більшості випадків не дозволяє здійснювати будівництво, а підприємствами та організаціями , де економічні тенденції дозволяють вкладати кошти в будівництво і капітальний ремонт будівель і споруд, забезпечуючи стійко підвищений попит на продукцію підприємства.

  Наступною складовою макрооточення є технологічна компонента. Її вплив позначається і через розвиток виробничого потенціалу РМ, яке визначається станом основних фондів підприємств, для яких на сучасному етапі характерне переважання вибуття над оновленням. Коефіцієнти оновлення та вибуття залишаються низькими, що означає старіння і зношування обладнання. Коефіцієнт вибуття на підприємствах р Саранська »1,4%, зате коефіцієнт зносу - 52,7%, в тому числі в будівництві - 40,5%. По галузях промисловості спостерігається висока ступінь зносу основних фондів (у виробництві будматеріалів 50,4%). Якщо врахувати, що частина обладнання, термін зносу якого ще не настав, застаріла морально, тобто, не відповідає сучасним виробничим вимогам, то ще більше погіршує ситуацію, що склалася. Сучасний процес відтворення основних фондів не відповідає тенденціям розвитку виробництва і вимогам НТП. При високому загальному коефіцієнті зносу основних фондів коефіцієнт їх оновлення лише на небагатьох підприємствах перевищує 3%, що є недостатнім і не сприяє виведенню республіки з кризи, а лише фіксує положення на межі деградації промислового потенціалу.

  Ситуація з кінця минулого року дещо змінилася в кращу сторону. Так за цей період був зафіксований загальне зростання обсягів освоєння капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт в будівельному комплексі РМ. Є приклади активного оновлення виробничої бази та впровадження нових технологій в деяких будівельних організаціях. Нові підходи апробовані і успішно застосовуються в будівництві житла АТ «Саранскстройзаказчик», АТ «Домострой», до даної роботи підключилося муніципальне установа «Госкапстройзаказчик». За рахунок їх активної роботи в м Саранську за останній час збільшилися обсяги будівництва житла. Але на ВАТ «Теплоізоляція» ситуація з проблемою відновлення виробничої бази стоїть дуже гостро.

  Прибуткова робота, значний прогрес в розвитку економіки республіки може бути досягнутий тільки на основі реалізації наукомістких проектів, орієнтованих на випуск конкурентоспроможної продукції. Треба відзначити той факт, що останнім часом в РМ помітно активізувалася ця робота. Встановлено більш тісні зв'язки з Міністерством науки і технології РФ, з Російським науковим фондом фундаментальних досліджень і Російським гуманітарним науковим фондом. Проведено перший республіканський конкурс і реалізуються проекти НДДКР за пріоритетними для республіки напрямам. Наприклад, вченими-будівельниками спільно з ВАТ «ЗБК-1» ведуться роботи по створенню нової конструкції тришарової огороджувальної панелі. НА ВАТ «Залізобетон» завершуються роботи по створенню нових збірно-монолітних перекриттів, на ВАТ «Біохімік» завершується монтаж лінії по виробництву піноутворювачів для пористих бетонів. Але вся ця діяльність утруднена гостро стоїть питання фінансування наукових досліджень і експериментальних розробок. За підсумками конкурсу НДДКР в минулому році галузеві міністерства уклали з виконавцями договори з поетапною оплатою, за якими не виплачено значні суми. Уряд, розуміючи, що в ситуації, що склалася у підприємств немає коштів для ведення НДДКР намагається вирішити цю проблеми на основі республіканського бюджету, що при збереженні тенденції виконання надходжень до бюджетів усіх рівнів у 2000 році дозволяє говорити про можливість більш успішного здійснення цих робіт. Але при цьому не можна очікувати фінансування всіх проектів, так як потрібно віддавати перевагу найбільш перспективним.

  Розглянута компонента макрооточення сильно впливає на діяльність, здійснювану ВАТ «Теплоізоляція» в силу того, що через застарілу виробничої бази зростають витрати, сильно збільшуючи собівартість виробленої продукції і, тим самим, знижуючи конкурентоспроможність продукції. На підприємстві за поточний рік відбулося вибуття основних засобів на 4819 тис. Рублів, а виправити ситуацію можна лише розраховуючи на власні кошти (через високу облікової ставки за останні 2 роки не було взято жодного кредиту), так як чистий прибуток за 3 квартали цього року зросла на 2285 тис. рублів і склала 4047 тис. рублів. В силу цих же причин ВАТ «Теплоізоляція» не може здійснити розроблений проект, пов'язаний з виробництвом нетрадиційних полегшених матеріалів (легкий цегла марки 75-100 кг / см 2 з діатомітової сировини; потужність виробництва 20 млн. Штук на рік) вартістю в 4,7 млн. доларів США і терміном окупності в 6,5 років.

  Остання складова макрооточення ВАТ «Теплоізоляція» - природно-географічна. За ресурсно-сировинний і паливно-сировинної складової інноваційного потенціалу республіка перебуває відповідно на 40-му і 89-му (останнім по РФ) місці. Природно-сировинні ресурси нашого регіону слабо розвинені, а по ряду з них (корисні копалини) - обмежені, внаслідок чого він залежить від поставок сировини, матеріалів для промисловості і палива з боку, що безпосередньо відбивається на ВАТ «Теплоізоляція», так як доводиться завозити сировину з інших регіонів. Наприклад, незважаючи на те, що на території РМ є родовища азбесту і доломіту все ж доводиться закуповувати цю сировину з-за того, що наше менш якісне. Єдине, що полегшує здійснювати перевезення, це наявність на території республіки добре розвиненої транспортної мережі. Тут перетинаються важливі залізничні магістралі Захід - Схід (Москва - Урал - Сибір і Донбас - Нижній Новгород - Кіров, а також автомобільні дороги: Москва - Самара - Челябінськ, Москва - Рязань - Саранськ - Ульяновськ, Нижній Новгород - Саранськ - Пенза - Саратов з виходом в інші регіони, з якими Республіка Мордовія пов'язана історично склалися господарськими відносинами).

  Всі ці компоненти макрооточення в сукупності також безпосередньо пов'язані з інвестиційними ризиками, які позначаються на обсязі інвестицій. Ступінь інвестиційного ризику залежить від політичної, економічної і соціальної ситуації в регіоні. Найважливішою складовою інвестиційного ризику є місцеве законодавство. Воно впливає на ступінь інвестиційного ризику, а також регулює можливості інвестування в ті чи інші об'єкти, визначає порядок використання окремих факторів виробництва - складових інвестиційного потенціалу.

  У світових рейтингах інвестиційного клімату і привабливості Росія займає одне з останніх місць в світі. За усередненими оцінками таких рейтингів РФ знаходиться на початку другої сотні, що говорить про те, що це проблема не тільки нашого регіону зокрема, а й усієї держави в цілому. Республіка Мордовія в рейтингу суб'єктів Федерації по інвестиційному ризику займає 66-е місце. Три види інвестиційного ризику - економічний, політичний і соціальний визначальні і можуть розглядатися у взаємозв'язку. За цими показниками республіка займає відповідно 71, 53 і 60-е місце, тобто відноситься до більшості найменш сприятливих регіонів за даними що становить рейтингу.

  2.3. Аналіз мікрооточення ВАТ «Теплоізоляція».

  При проведенні аналізу безпосереднього оточення ВАТ «Теплоізоляція» в першу чергу необхідно розглянути споживачів даної організації, які роблять дуже сильний вплив на неї. Специфіка виробленого асортименту продукції така, що ВАТ «Теплоізоляція» не є виробником товарів народного споживання, тому переважна кількість споживачів - це юридичні особи різних організаційно-правових форм, які займаються будівельними та ремонтними роботами. На частку ж фізичних осіб, які купують продукцію ВАТ «Теплоізоляція» годі й 2% від загального обсягу продукції, що випускається, так як вони є споживачами такої продукції, як камені бетонні стінові, які не належать до основних випускається виробам, і їх обсяг виробництва в загальному валовому обсязі займає менше 5%. В силу цього залишається незадіяною мережу роздрібної та оптової торгівлі, так як реалізація продукції здійснюється на основі договорів купівлі-продажу між ВАТ «Теплоізоляція» і організаціями-споживачами, а також продукцію відпускають безпосередньо з підприємства за готівковий і безготівковий розрахунок. У Республіці Мордовія великими споживачами організації є АТ «Саранскстройзаказчик», АТ «Домострой», муніципальні унітарні підприємства «Теплові мережі» м Саранська і м Розівка, муніципальне підприємство «Госкапстройзаказчик», державне підприємство «Мордовкоммуненерго» і МУП житлово-комунального господарства РМ , Будівельне управління Саранська ТЕЦ-2.

  Необхідно при аналізі споживачів враховувати і той факт, що більше половини продукції реалізується на регіональному, а на федеральному ринку (за 3 квартали цього року 46% виробів було реалізовано в Республіці Мордовія і 54% за її межами). Аналіз міжрегіональних поставок продукції ВАТ «Теплоізоляція» представлено таблицею 2.2.

  Таблиця 2.2.

  Поставки продукції з міжрегіональних угод.

  (Тис. Рублів)

  регіони

  1998 рік

  1999 рік

  2000 рік

  2001 рік

  фактично

  фактично

  1 півріччя

  оцінка

  прогноз

  У% до 2000 р в зіставлення на. цінах

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Архангельська область

  -

  -

  258

  258

  -

  -

  Башкортостан

  165

  598

  504

  580

  600

  103,4

  Кіровська область

  133

  +1062

  201

  201

  200

  99,5

  Москва

  156

  1333

  939

  1400

  1500

  107,0

  Нижегородська область

  2686

  2486

  939

  2700

  2800

  103,7

  Новосибірська область

  -

  -

  98

  98

  -

  -

  Омська область

  441

  -

  -

  -

  -

  -

  Оренбурзька область

  45

  -

  77

  77

  -

  -

  Пензенська область

  49

  417

  78

  200

  200

  100,0

  Пермська область

  61

  788

  -

  300

  -

  -

  Республіка Комі

  84

  -

  -

  -

  -

  -

  Республіка Чувашія

  221

  464

  258

  500

  550

  110,0

  Санкт-Петербург

  -

  166

  74

  200

  300

  150

  Саратовська область

  1371

  767

  417

  800

  900

  112,5

  Свердловська область

  198

  570

  739

  739

  500

  67,7

  Томська область

  -

  134

  141

  141

  -

  -

  Тюменська область

  603

  1311

  тисячу вісімсот двадцять чотири

  тисячу вісімсот двадцять чотири

  800

  43,9

  Обсяг поставленої продукції відповідно до укладених договорів - ВСЬОГО

  19399

  25617

  15805

  26800

  28200

  105,2

  Розглядаючи вищенаведені дані можна констатувати той факт, що з 1998 року спостерігається стійке зростання споживання продукції ВАТ «Теплоізоляція» за межами нашої республіки.Причому змінюється і географія споживачів, відзначається тенденція скорочення регіонів, куди здійснюються поставки. Але це не можна вважати негативним фактором, так як припиняється взаємодію з регіонами РФ, значно віддаленими від РМ. В умовах, коли ВАТ «Теплоізоляція» мала проблеми зі збутом своєї продукції договори укладалися з будь-якими організаціями незалежно від їх місця розташування, причому з багатьма з них були бартерні відносини. Тепер же в результаті кон'юнктурних змін, коли попит на їх продукцію помітно зріс, ВАТ «Теплоізоляція» може саме визначатися щодо тих регіонів, куди продовжувати поставки. Природно, тепер перевага віддається сусіднім і довколишніх регіонах-споживачам. Винятком з цього є лише Тюменська область (причина цього полягає в тому, що там знаходиться ряд постачальників організації), з якої вже в першому півріччі цього року було перевищено обсяг поставок 1999 року, але і тут на наступний рік планується більш ніж подвійне зниження обсягів реалізації продукції.

  Найбільшими споживачами продукції ВАТ «Теплоізоляція» є Нижегородська, Тюменська, Саратовська області та м Москва, які споживають понад 20% продукції, що вивозиться за межі РМ. Найбільше зростання поставок на 2001 рік прогнозується по Санкт-Петербургу (збільшення на 50% від 2000 року), Саратовської області (на 12,5%), Республіки Чувашія (на 10%) та м Москва (на 7%). Загальне ж зростання прогнозується на 5,2%.

  Далі необхідно проаналізувати основних постачальників ВАТ «Теплоізоляція» (таблиця 2.3.).

  Таблиця 2.3.

  Постачальники ВАТ «Теплоізоляція».

  Найменування

  сировини

  Найменування

  постачальника

  Закупівельна ціна

  Без ПДВ, руб. / Тонна

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  доломіт

  ковровского кар'єроуправління

  114

  азбест

  ВАТ «Ураласбест» м Азбест

  2300

  Кокс

  «Губахінський коксохімічний завод» м Губаха

  2253

  смола

  «Уралхимпласт» м Нижній Тагіл

  4135

  Шлаки

  ВАТ «Мечел» Челябінськ

  112

  Дана таблиця показує, що всі найбільш важливі джерела сировини для виробництва основних видів продукції (теплоізоляційні матеріали) на ВАТ «Теплоізоляція» доводиться закуповувати за межами регіону, що призводить до підвищення цін на них через високі транспортні витрати. Винятком є ​​вапно, що поставляється з Атемара за ціною 640 рублів за тонну. За останній час організація змінила двох стратегічно важливих постачальників найбільш дорогих видів сировини. Поставки смоли до цього року здійснювало АТ «Комфі» м Нижній Тагіл, але після закінчення терміну договору через більш низьку ціну за аналогічної якості було вирішено віддати перевагу іншій організації з того ж міста; також змінився і постачальник коксу, раніше поставки цієї сировини на ВАТ «Теплоізоляція» виробляв «коксогазовий завод» м Чільне (Московська область), що пов'язано з деяким невиконанням термінів поставок.

  Решта менш значущі види сировини закуповуються на території РМ, в тому числі для виготовлення каменів бетонних стінових використовується Чамзинский цемент (марки М400 Д20 за ціною 518 руб. За тонну) і гравій керамзитовий ВАТ «Промислове підприємство великопанельного домобудівництва» (за ціною 215 рублів за м . 3). Також для здійснення технологічного процесу з виробництва теплоізоляційних матеріалів застосовується пар, що надходить від ТЕЦ-2.

  При аналізі мікрооточення ВАТ «Теплоізоляція» також слід вивчити конкурентів. У Республіці Мордовія конкурентів у підприємства немає, так як жодна з місцевих організацій не займається виробництвом даних видів продукції. Безпосередніми конкурентами є «Виксінскій завод мінеральних виробів», Арзамаський завод «Мінвата», «Кстовський завод мінеральних виробів» і Ульяновський завод. Розглянемо цінову конкуренцію між цими організаціями (таблиця. 2.4.)

  Таблиця 2.4.

  Порівняння цін за товарною номенклатурою між конкурентами.

  Назва

  підприємства

  плита совелитовая

  (ціна за м3), руб.

  Плита мінеральна (ціна за м3), руб.

  Вата мінеральна (ціна за м3), руб.

  ВАТ «Теплоізоляція»

  2409 [1]

  929

  377

  «Виксінскій завод мінеральних виробів»

  -

  931

  355

  Арзамаський завод «Мінвата»

  2300

  936

  359

  «Кстовський завод мінеральних виробів»

  2420

  920

  373

  Ульяновський завод

  2229

  892

  344

  Виходячи з вищенаведеної таблиці видно, що ВАТ «Теплоізоляція» не є лідером за рівнем цін, і багато конкурентів встановлюють ціни нижче їх рівня, що, природно, не може не позначатися на рівні попиту. Це результат обумовлений високою собівартістю продукції в порівнянні з конкурентами, так як доводиться привозити сировину з інших віддалених регіонів, високими тарифами на енергоносії в РМ, а також вже тривалий час незмінною технологією і оновлюється повільно обладнанням. Ситуація по цінової конкуренції дозволяє організації незначно відставати, а по деяких виробів в порівнянні з конкурентами і перевершувати їх за рахунок того, що в регіоні значно дешевша робоча сила і зарплата на підприємстві не перевищує за 9 місяців 2000 року 1580 рублів, тоді як у інших заводів , які виробляють аналогічну продукцію витрати на оплату праці вище в 2 і більше разів, що дозволяє ВАТ «Теплоізоляція» підтримувати ціни на конкурентному рівні. Але високий рівень попиту на продукцію нівелює цінові переваги, а товарна номенклатура на ВАТ «Теплоізоляція» вище, ніж у конкурентів (особливо важлива наявність матів прошивних будівельних для теплоізоляції трубопроводів). Обсяги виробництва перевищують в 1,6 і 2 рази відповідно «Виксінскій завод мінеральних виробів» і Арзамаський завод «Мінвата». Тому ці організації не забезпечують потреби свого регіону (Нижегородської області) і ВАТ «Теплоізоляція» успішно діє на цій території, поставляючи до 10% продукції, що випускається. Сприятливо складається кон'юнктура ринку дозволяє здійснювати і заміну устаткування і його збільшення (в середньому за останні 2 роки основні фонди збільшилися на 4 млн. Рублів, і склали суму в 42,0 млн. Рублів), що при збереженні стійко підвищеного попиту може знизити собівартість продукції і за рахунок цього.

  Також потрібно оцінити ситуацію і з продукцією, що замінює вироби ВАТ «Теплоізоляція». Нею є теплоізоляційні матеріали з пінополіуретану за ціною 21,36 рубля за метр, плити з пінополістиролу за ціною 700 рублів за м3. Даний вид продукції виробляється підприємствами хімічної промисловості, і на території РМ не проводиться.

  Далі при аналізі мікрооточення слід дослідити ринок робочої сили РМ. Але ця компонента надає мале вплив на ВАТ «Теплоізоляція», так як на найближчі 3 роки планується збільшити персонал лише на 3 людини. А при тому, що рівень безробіття (офіційно зареєстрований) становить близько 10 тис. Чоловік і в регіоні низький рівень середньої зарплати, то труднощів з пошуком кандидатів на вакансії не передбачається.

  При оцінці інфраструктури слід відзначити той факт, що в регіоні відносно високими оцінками в інвестиційному рейтингу опинилася інфраструктурна (27 місце) складова. Це не випадково, так як територія республіки характеризується високою господарської та транспортною мережею. Зі складових інфраструктуру елементів ВАТ «Теплоізоляція» найбільш взаємодіє з Акціонерним комерційним «Кредитно-страховим банком», в якому є розрахункові рахунки організації і через який відбуваються всі фінансові операції, а також Мордовським відділенням соціального страхування в Жовтневому районі м Саранська.

  А на завершення аналізу визначимо, який вплив (сприятливе чи ні) надає ситуація, що склалася у зовнішньому середовищі на діяльність ВАТ «Теплоізоляція». Здійснимо це, застосувавши метод складання профілю середовища (таблиця 2.5).

  Таблиця 2.5.

  Ранжування середовища ВАТ «Теплоізоляція».

  фактор середовища

  Важливість для галузі (від 1 до 3)

  Вплив на організацію (від 0 до 3)

  Напрямок впливу (+1 або -1)

  Ступінь важливості (D = A * B * C)

  A

  B

  C

  D

  стан економіки

  3

  3

  +

  9

  політика

  2

  2

  +

  4

  правове середовище

  1

  1

  _

  -1

  Соц. компонента

  1

  0

  _

  0

  технологія

  1

  1

  _

  -1

  Природно-географіч.

  1

  1

  _

  -1

  споживачі

  3

  3

  +

  9

  постачальники

  2

  3

  _

  -6

  конкуренти

  3

  1

  _

  -3

  інфраструктура

  1

  1

  +

  1

  Ринок робочої сили

  1

  0

  +

  0

  Загальна сума балів становить +11, що говорить про загальний сприятливий вплив зовнішнього середовища (цей показник має суб'єктивний характер і дає тільки поверхневу оцінку), але все ж цей показник невеликий і результати функціонування ВАТ «Теплоізоляція» більшою мірою залежать від правильно прийнятих стратегічних рішень , а це можна зробити тільки проаналізувавши зовнішнє середовище.

  3. Шляхи підвищення ефективності аналізу довкілля на ВАТ «Теплоізоляція».

  Для того щоб пропонувати будь-які нововведення для підвищення ефективності проведення аналізу зовнішнього середовища на ВАТ «Теплоізоляція» необхідно розглянути те, як даний аналіз проводиться зараз. Необхідно відзначити той факт, що тепер ні на одному з підприємств, успішно діє на ринку, не ігнорується вплив впливу зовнішнього середовища, і, отже, здійснюється такого роду аналіз. Про це свідчить те, що результати опитування керівників різних рангів показали, що в цілому сьогодні керівництво усвідомлює важливе значення зовнішнього середовища і великий вплив її чинників на економічний і соціальний розвиток їхніх підприємств. При цьому основна увага звертається на чинники мікросередовища організацій, які безпосередньо безпосередній вплив. У той же час факторів мікросередовища, за винятком економічних умов в країні, отримують досить низьку оцінку, хоча вони можуть мати саме вирішальне значення для підприємства (додаток). У зв'язку з цим можна зробити висновок, що ще не всі керівники досить чітко уявляють значення для підприємств ряду факторів зовнішнього середовища.

  В цілому можна відзначити, що на ВАТ «Теплоізоляція» керівники підприємства і структурних підрозділів знаходяться в курсі подій і змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, так як постійно в звий повсякденній діяльності відчувають її вплив і отримують інформацію про неї з різних джерел. Так, наприклад, основною сполучною ланкою між організацією і зовнішнім середовищем (переважно компонентами мікрооточення) є відділ збуту і частково відділ постачання, які вивчають споживачів, посередників, конкурентів, транспортні організації, постачальників, а також знаходяться в курсі змін економічних умов в країні (рис . 3.1.).

  Однак аналіз зовнішнього середовища не є домінуючою завданням цих структурних підрозділів (аналогічно само і з іншими службами), тому інформація про фактори зовнішнього середовища у керівників є в недостатньому обсязі, вона не завжди достовірна чи надходить до них несвоєчасно. Крім того, на ВАТ «Теплоізоляція» існує ще один недолік, так як збір, аналіз і передача даного роду інформації в значній мірі здійснюється цілеспрямовано, спонтанно і випадково (за винятком хіба що відділу маркетингу, але і він функціонує не так ефективно як потрібно) . Тому на сьогоднішній момент часу інформація про зовнішнє середовище на ВАТ «Теплоізоляція» в значній мірі розрізнена і не дає про неї цілісного уявлення, в результаті чого можна зробити висновок, що багато керівників представляють майбутній характер зовнішнього середовища, покладаючись на інтуїцію, а деякі взагалі практично не мають про неї належного уявлення.


  Мал. 3.1. Фактори зовнішнього середовища ВАТ «Теплоізоляція», що вивчаються

  деякими неспеціалізованими для цього підрозділами.

  Однією з головних причин такого стану справ на ВАТ «Теплоізоляція» є відсутність чітких методичних рекомендацій з комплексного дослідження зовнішнього середовища. Крім того, це обумовлено незадовільним інформаційним і іншими видами взаємодії між різними підрозділами, нестачею кваліфікованих кадрів і, перш за все, фахівців з маркетингу, а також відсутністю або нестачею необхідних фінансових ресурсів.

  З вищевикладених причин для підвищення ефективності аналізу довкілля на ВАТ «Теплоізоляція» необхідно використовувати таку методику комплексного дослідження даної проблеми, яка використовує логічну послідовність етапів і процедур, представлених на рис. 3.2.


  Мал. 3.2. Процес аналізу зовнішнього середовища ВАТ «Теплоізоляція».

  На першому етапі необхідно встановити стратегічну мету аналізу, в якості якої повинно бути регулярне і своєчасне надання керівникам підприємства і структурних підрозділів різноманітної інформації про зовнішнє середовище для усунення або зниження рівня ризиків при прийнятті управлінських рішень, а також при розробці стратегії подальшого розвитку організації. Також конкретні цілі можуть бути визначені і скориговані вищим керівництвом, для вирішення будь-якої невідкладної проблеми, не забуваючи про пріоритет стратегічну мету і не віддаючи перевагу одному з об'єктів аналізу.

  Потім повинна бути розроблена програма дослідження, в якій визначається необхідна інформація, джерела і методи її збору та аналізу, методи прогнозування факторів зовнішнього середовища, а також конкретні виконавці досліджень, календарний план і терміни надання отриманих результатів. При реально ситуації, що склалася на ВАТ «Теплоізоляція» такого роду аналіз повинен бути покладений на співробітників відділу маркетингу, який, на мою думку, має ще значні внутрішні резерви для здійснення цього завдання, в силу недовикористання свого потенціалу. При цьому створення нової спеціалізованої структурної одиниці для такого підприємства є зайвою, і могла бути виправдана тільки на дуже великих організаціях, до яких ВАТ «Теплоізоляція» не відноситься.

  Наступним етапом має бути пошук і збір інформації про зовнішнє середовище для розробки і прийняття стратегічних рішень. При цьому необхідно використовувати якомога більшу кількість джерел інформації, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою отримання більш повної і достовірної картини про зовнішнє середовище (рис. 3.3.). Збір інформації про компонентах макро- і мікрооточення з внутрішніх джерел слід проводити, як вивчаючи різні документи і матеріали підрозділів підприємства, що мають будь-які контакти із зовнішнім середовищем, так і проводячи експертні опитування їх співробітників. При зборі зовнішньої «вторинної» інформації необхідно використовувати різні газети, журнали, офіційні видання, довідники, збірники, каталоги, іншу друковану рекламу, довідково-правові системи, електронну мережу Internet.

  Для отримання вичерпної інформації про споживачів, конкурентів та інших суб'єктів ринку, які стосуються мікросередовищі підприємства, слід також збирати «первинну» інформацію з допомогою методів спостереження, опитувань і експериментів. Паралельно зі збором інформації про зовнішнє середовище для вирішення стратегічних завдань має здійснюватися моніторинг довкілля. Він необхідний для надання керівництву оперативної інформації для своєчасного прийняття управлінських рішень вже при появі «слабких сигналів» будь-яких змін у зовнішньому середовищі.


  - Напрямок акумулює в відділі маркетингу інформації;

  - Напрямок надання зібраної, обробленої інформації.

  Мал. 3.3. Схема збору і подальшої передачі інформації про

  зовнішнього середовища на ВАТ «Теплоізоляція».

  Після збору інформації її необхідно відповідним чином обробити: спочатку перевірити на достовірність і несуперечливість, потім систематизувати за окремими факторами зовнішнього середовища так, щоб її було зручно аналізувати і зберігати.

  На етапі аналізу зібраної інформації за допомогою методів екстраполяції, структурно-аналітичних та експертних методів слід визначити стан зовнішнього середовища і виявити відкриваються для підприємства можливості і загрози.

  Вся зібрана, оброблена і проаналізована інформація повинна зберігатися в базах даних по споживачах, постачальникам, конкурентам і макросреде в цілому. Їх слід побудувати таким чином, щоб можна було надати інформацію про зовнішнє середовище різним користувачам з необхідним для них рівнем деталізації. Всі бази даних повинні бути взаємопов'язані між собою і повинні оновлюватися в міру надходження нової інформації, в тому числі в ході моніторингу.

  Для розробки стратегічних планів підприємства та їх щорічної коригуванні необхідно проводити прогнозування зовнішнього середовища. При цьому також можуть бути використані методу екстраполяції, структурно-аналітичні та експертні методи. Заключним етапом аналізу зовнішнього середовища є підготовка та надання звіту керівництву підприємства і його підрозділам (рис. 3.3.). Вони повинні містити основні висновки і результати досліджень, а також рекомендації по використанню нових можливостей у зовнішньому середовищі або усунення (мінімізації) загроз для підприємства.

  Для ефективного приведення в дію даної схеми аналізу на ВАТ «Теплоізоляція» необхідно створити і відповідні організаційно-економічні передумови. Для цього спочатку слід визначити організаційну форму проведення аналізу зовнішнього середовища. При дослідженні окремих напрямків зовнішньої середовища підприємство може звертатися до спеціалізованих дослідним організаціям, таким як консалтингові та інформаційні фірми, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і т. П. Разом з тим, ВАТ «Теплоізоляція» має самостійно проводити комплексне дослідження зовнішнього середовища, а саме відділ маркетингу. При створенні цього напрямку роботи доцільно об'єднати зусилля відділу маркетингу з іншими підрозділами, що займаються вивченням окремих аспектів зовнішнього середовища. Тому необхідно розділити між цими підрозділами повноваження і відповідальність в системі дослідження зовнішнього середовища підприємства, а також налагодити інформаційну взаємодію таким чином, щоб не відбувалося дублювання робіт і, в той же час, не виникали інформаційні прогалини з яких-небудь напрямками. Це, перш за все, стосується взаємодії спеціалізованого підрозділу з юридичним і фінансово-економічним відділами. З постачальними і збутовими підрозділами повинен бути налагоджений вільний обмін інформацією. А відділ маркетингу повинен не тільки збирати інформацію від підрозділів, а й координувати і направляти їх зусилля на більш активний збір інформації про зовнішнє середовище. Для цього необхідно розробити і надати методичні рекомендації працівникам підприємства про те, яку, де і від кого слід збирати інформацію. Діяльність по дослідженню зовнішнього середовища повинна здійснюватися при активній підтримці вищого керівництва. Воно має надавати відділу маркетингу відкритий доступ до інформаційних ресурсів підприємства, в тому числі конфіденційних, а також самим забезпечувати його інформацією, отриманою по своїх каналах.

  Для вирішення разових, нетипових завдань зі збору та аналізу інформації про зовнішнє середовище (в тому числі при первинній організації досліджень і для формування бази даних), а також при розробці прогнозів крім постійно діючих фахівців відділу маркетингу їм можуть надати велику допомогу спеціально створені тимчасові проблемні групи .Вони повинні працювати в тісному контакті з відділом маркетингу, від якого повинні отримувати необхідну методичну допомогу та інформацію.

  Організація дослідження зовнішнього середовища на комплексній і регулярній основі вимагає також відповідного фінансового забезпечення. При цьому всі витрати на проведення аналізу слід розглядати як інвестиції в інформацію, що сприяє виробленню оптимальних стратегічних рішень, а також своєчасного усунення небезпек і використанню можливостей, вигоди від яких можуть мати довготривалий характер. Тому необґрунтоване скорочення фінансових ресурсів на цей вид діяльності може негативно позначитися на якості стратегічних і оперативних управлінських рішень.

  Висновок.

  На завершення вищерозгляденому теми хочеться відзначити такі визначальні моменти, які визначають високий рівень значимості цієї проблеми. На сьогоднішній день зовнішнє середовище має важливе значення для всіх без винятку організацій. З метою виживання і розвитку в умовах надзвичайно динамічною і невизначеною зовнішнього середовища (а це є загальними характеристиками сучасного оточення вітчизняних промислових підприємств) організаціям необхідно пристосовуватися до змін, а також самим активно формувати своє майбутнє. Тому визначальне значення в ринкових умовах відіграє стратегічне управління, інформаційною основою якого є аналіз макро- і мікрооточення організації.

  Сьогодні практично всі основні функціональні підрозділи промислових підприємств мають певне уявлення про зовнішнє середовище. Однак процедури збору, аналізу і передачі інформації про неї здійснюється в більшості випадків не цілеспрямовано, спонтанно і випадково, тому вона не дає цілісного уявлення про зовнішнє середовище і її вплив на результати діяльності підприємства.

  Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що єдино правильним варіантом поведінки сучасного підприємства для досягнення ефективного довгострокового функціонування та успішного розвитку є приділення підвищеного увагу здійсненню аналізу весняної середовища. А для цього необхідна розробка і здійснення комплексного аналізу з урахуванням індивідуальних особливостей підприємства при відповідним кадровому, фінансовим і технічному забезпеченні. Тільки за цієї умови можна розраховувати на ефективність прийнятих стратегічних і оперативних управлінських рішень.

  Список використаних джерел

  1. Ансофф І. Стратегічне управління: Пер. з англ. - М .: Економіка, 1989. - 519 с.

  2. Барнетт Д., Уілстед У. Формулювання стратегії // Проблеми теорії і практики управління. - 1992. - №1 - С. 118-127.

  3. Веснін В. Р. Основи менеджменту. - М .: Інститут міжнародного права та економіки. Вид-во Тріада, Лтд, 1996. - 384 с.

  4. Вісник управління ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві. - М .: Випуски I і II за 2000 р - 654 с.

  5. Виханский О. С., Наумов А. І. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес. - М .: Фірма Гардарика, 1996. - 416 с.

  6. Герчикова І. Н. Менеджмент: Підручник, 2-е вид. - М .: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995. - 472 с.

  7. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегії, плани, структури. - М .: Справа, 1995-192 с.

  8. Жих Е. М., Панкрухин А.П., Соловйов В. А. Маркетинг: як завоювати ринок ?. - Л .: Лениздат, 1992. - 139 с.

  9. Забєлін П. В., Аніскін Ю. П. Стратегічний маркетинг як основа програми подолання кризової ситуації на фірмі // Маркетинг. - 1997. - №6 - С. 56-63.

  10. Каретников Т. М., Каретников М. В. Конкурентоспроможність фірм. - Челябінськ, ЧДТУ, - 1996. - 436 с.

  11. Каштанов О. Економічна політика РМ. - «Известия Мордовії» №189 від 21.11.00. - 8 с.

  12. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. / Общ. ред. і вступ. ст. Панькова Е. М. - М .: Прогрес, 1990. - 736 с.

  13. Ладанов І. Д. Практичний менеджмент: У 3-х частинах год. 2. - М .: КПФ Ніка, 1992. - 190 с.

  14. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М .: Справа, 1994. - 702 с.

  15. Послання глави РМ ГС. - Саранськ: «Червоний Жовтень», 2000. - 49 с.

  16. Збірник середніх цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції на IV квартал 2000 року. - «Стройінформ» №45 від 10.11.00. - 4 с.

  17. Соціально-економічні показники районів РМ за 9 місяців 2000 р - «Известия Мордовії» від 20.10.00. - 8 с.

  18. Соціально-економічне становище РМ в III кварталі 2000 року. - «Известия Мордовії» від 26.10.00. - 8 с.

  19. Стратегічне планування в промислових корпораціях: Наук. - Аналитич. огляд. - М .: ІНІСН, 1986. - 79 с.

  20. Стратегія розвитку промислових підприємств: Зб. науч. праць / під ред. Кірін Л. В., Коробкова З. В. - Новосибірськ, 1990. - 160 с.

  21. Фатхутдінов Р. А. Стратегічний менеджмент. - М .: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 1999. - 416 с.

  22. Юданов А. Д. Конкуренція: теорія і практика. - М .: Акалис, 1996. - 347 с.

  Додаток.