• Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»
 • Перевірив: ст. викладач
 • Глава 3. Аналіз основних показників звіту про фінансові результати
 • Таблиця 1.1
 • Керівництво організації
 • Мал. 1.2 Спосіб визначення результату методом собівартості продажів
 • 3. Аналіз основних показників звіту про фінансові результати
 • Вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС",%
 • Вертикальний аналіз доходів звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС"
 • Таблиця 3.6 Горизонтальний аналіз звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС"
 • Таблиця 3.7
 • Таблиця 3.9
 • Таблиця 3.10
 • Розрахунок валової маржі ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" за звітний період
 • Список використаної літератури
 • Розрахунок показників рентабельності


 • Дата конвертації18.06.2017
  Розмір136.68 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 136.68 Kb.

  Аналіз звіту про прибутки і збитки (2)

  Федеральне агентство з освіти

  Байкальський державний університет економіки і права

  Читинський інститут

  Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Комплексний економічний аналіз»

  на тему:

  Аналіз звіту про прибутки і збитки

  Зарубіжна практика.

  Виконав: Носова А.А.

  (П.І.Б. студента)

  БУ-03-1

  (Група)

  Перевірив: ст. викладач

  (Посада)

  Ваулин А.С.

  (П.І.Б. керівника)

  Чита 2007

  Зміст

  Вступ

  Глава 1. Склад і значення звіту про прибутки і збитки в Росії і в міжнародній практиці

   1. Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки і збитки

   2. Моделі побудови звіту про прибутки і збитки в російській та міжнародній практиці

   3. Порядок формування і класифікація доходів і витрат у звіті про прибутки і збитки

  Глава 2. Методи аналізу звіту про прибутки і збитки

  Глава 3. Аналіз основних показників звіту про фінансові результати

   1. Коротка економічна характеристика підприємства

  3.2 Аналіз складу і динаміки прибутку ВАТ «Монтажсервіс»

  3.3 Аналіз прибутку ВАТ «Монтажсервіс»

  3.4 Аналіз показників рентабельності ВАТ «Монтажсервіс»

  3.5 Аналіз за допомогою ефекту операційного важеля

  висновок

  Список використаної літератури

  Додаток А Бухгалтерський баланс ВАТ «Монтажсервіс»

  Додаток Б Звіт про фінансові результати ВАТ «Монтажсервіс»

  Додаток В Розрахунок показників рентабельності

  Вступ

  Всі організації будь-якої організаційно-правової форми власності зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є завершальним етапом облікового процесу. Бухгалтерська звітність в встановлених формах містить систему зіставних і достовірних відомостей про реалізованої продукції, роботах і послугах, витратах на їх виробництво, про майновий та фінансовий стан організації та результати її господарської діяльності.

  Дані звітності використовуються зовнішніми користувачами з метою оцінки ефективності діяльності організації, а також внутрішніми користувачами для економічного аналізу у самій організації. Разом з тим, звітність необхідна для оперативного керівництва господарською діяльністю та служить вихідної базою для подальшого планування.

  Об'єктом даної роботи є аналіз однієї з форм бухгалтерської звітності - звіту про прибутки і збитки (форма №2). Звіт про прибутки і збитки містить порівняння суми всіх доходів підприємства від продажу товарів і послуг або інших статей доходів і надходжень із сумою всіх витрат, понесених підприємством для підтримання його діяльності за період з початку року. Результатом даного порівняння є валова прибуток або збитки за період.

  Для інвесторів і аналітиків звіт про прибутки і збитки у багатьох відношеннях документ більш важливий, ніж баланс підприємства, оскільки в ньому міститься не застигла, одномоментна, а динамічна інформація про те, яких успіхів досягло підприємство протягом року та за рахунок яких укрупнених факторів, які масштаби його діяльності.

  Аналіз фінансової звітності - це процес, за допомогою якого ми оцінюємо минуле і поточне фінансове становище і результати діяльності організації.

  Однак при цьому головною метою є оцінка фінансово-господарської діяльності організації щодо майбутніх умов існування.

  Фінансовий аналіз як метод пізнання економічних процесів і явищ займає важливе місце в системі управління підприємством. Його основними функціями є:

  - об'єктивна оцінка фінансового стану об'єкта аналізу;

  - виявлення факторів і причин досягнутого стану;

  - підготовка і обгрунтування прийнятих управлінських рішень;

  - виявлення і мобілізація резервів поліпшення фінансового стану та підвищення ефективності всієї господарської діяльності.

  Все вищесказане визначає безперечну актуальність теми цього дослідження. Мета даної роботи - розглянути значення і цільову спрямованість звіту про прибутки і збитки. Провести порівняльний аналіз моделей побудови звіту про прибутки і збитки в Росії і міжнародній практиці, розглянути порядок формування та класифікацію доходів і витрат у звіті, сформувати навички практичного застосування методик аналізу фінансової звітності при вивченні поточного фінансового стану організації, тенденцій його розвитку та можливих змін. Для досягнення поставлених цілей представляється необхідним в рамках даної курсової роботи рішення наступних завдань:

  • розглянути звіт про прибутки і збитки, виявити його значення;

  • застосувати конкретні методики аналізу звіту про прибутки і збитки;

  • уявити аналітичне висновок про фінансовий стан підприємства, можливі зміни і про причини даних змін;

  • запропонувати конкретні дії щодо поліпшення фінансового стану.

  Аналіз фінансової звітності виступає як інструмент для виявлення проблем управління фінансово - господарською діяльністю, для вибору напрямків інвестування капіталу і прогнозування окремих показників.

  1. Склад і значення звіту про прибутки і збитки в Росії і в міжнародній практиці

  1.1 Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки і збитки

  Основною метою господарюючих суб'єктів в умовах ринкової економіки є отримання прибутку. В економічній теорії прибуток трактується неоднозначно (табл. 1.1).

  Таблиця 1.1

  Трактування прибутку в залежності від мети користувачів

  Користувач

  мета

  трактування прибутку

  Керівництво організації

  Планування, здійснення і контроль господарської діяльності

  Різниця між доходами і витратами за звітний період (динамічна концепція)

  Власники (засновники, акціонери)

  Отримання доходу на вкладені кошти періоду капіталу

  Приріст протягом звітного періоду капіталу (статистична концепція)

  громадськість

  Ефективність діяльності фірми

  Збільшення протягом звітного періоду оцінки активу за рахунок збільшення його прибутковості (прагматична концепція)

  З юридичної точки зору прибуток є приростом капіталу, вкладеного власниками в справу.Така концепція прибутку повністю відповідає цілям засновників і акціонерів. В основу обчислення фінансового результату покладено операційний підхід. Він полягає в тому, що активи і зобов'язання приймаються до обліку тільки тоді, коли вони є результатом операцій (угод) і оцінюються за сумою фактичних витрат на придбання і доведення до стану, придатного до використання. Вартісні виміри не відображаються в системі бухгалтерського обліку, якщо вони викликані зміною рівня цін (інфляцією) або відхиленнями від прогнозів.

  Протилежним поглядом на проблему визначення прибутку є прагматичний підхід, основоположником якого був І. Фішер. Саме він показав, що прибуток, обчислена бухгалтером, не несе економічного змісту. Він наводив приклад: сад, який з точки зору бухгалтера є капіталом, коштує стільки, скільки за нього заплатили при покупці. Насправді його вартість залежить від доходу, який він приносить чи може приносити. Звідси визначення прибутку зводиться до збільшення оцінки активу за рахунок зміни його прибутковості. В основу даного методу покладено оцінка активів за ринковою вартістю.

  Однак з економічної точки зору прибуток є показником ефективності управління. Під ефективністю розуміють співвідношення витрат і результатів. Результати в даному випадку - це доходи організації, а витрати - витрати, що забезпечують отримання доходів. Доходи випливають з документів на продаж товарів, продукції, робіт, послуг. Величина витрат залежить від облікової політики організації і вибору адміністрацією різних методологічних прийомів. Отже, доходи об'єктивні, а витрати - суб'єктивні. Значить, величина прибутку завжди умовна і визначається за проміжок часу, а не на конкретну дату. Більш того, витрати трактуються як частина активів, використаних для отримання доходу в звітному періоді, і в залежності від оцінки активів (за ціною придбання або ринкової вартості) величина витрат може бути різною.

  Сучасна практика оцінки прибутку являє собою поєднання операційного, прагматичного і динамічного підходів.

  Основна мета звіту про прибутки і збитки зводиться до того, щоб забезпечити інформацією осіб, зацікавлених в результатах діяльності організації. Інформація звіту може бути використана для:

  - оцінки ефективності апарату управління;

  - прогнозування діяльності організації;

  - розподілу доходів (дивідендів) між засновниками (акціонерами);

  - аналізу результатів діяльності та обгрунтування управлінських рішень.

  Значення звіту про прибутки і збитки для оцінки прибутковості і рентабельності організації важко переоцінити. Оскільки загальний фінансовий результат в звіті представлений розгорнуто, то за інформацією, що міститься в даній формі, можна дати оцінку зміни доходів і витрат організації в звітному періоді в порівнянні з попереднім, проаналізувати склад, структуру і динаміку валового прибутку, прибутку від продажів, чистого прибутку, виявити фактори формування кінцевого фінансового результату і динаміку рентабельності продажів.

  Звіт про прибутки і збитки дозволяє провести аналіз динаміки виручки від продажів, витрат на виробництво і реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг, аналіз факторів, що формують різні види доходів і витрат організації.

  Дані, що містяться в звіті про прибутки і збитки, використовуються при розрахунку деяких коефіцієнтів, що характеризують ділову активність і прибутковість організації. Для оцінки ділової активності при розрахунку коефіцієнтів оборотності використовують показник виручки (нетто) від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг).

  При оцінці прибутковості використовують такі показники, як прибуток (збиток) від продажів, прибуток (збиток) до оподаткування, чистий прибуток (збиток) звітного періоду. Зіставляючи різні показники фінансових результатів з інвестованими засобами, можна визначити різні показники прибутковості, розкласти їх по факторам. Зіставлення активів організації з прибутком дозволяє встановити фактичну прибутковість від вкладень в цілому.

  Крім того, за даними форми № 2 можна провести аналіз операційного левериджу, під яким розуміється поділ всієї сукупності витрат організації на постійні і змінні, що дає можливість використовувати механізм управління прибутком.

  В результаті узагальнення результатів аналізу можна виявити невикористані можливості збільшення прибутку і прибутковості організації, підвищення рівня його рентабельності. Інформація, викладена у звіті про прибутки і збитки, дозволяє всім зацікавленим користувачам зробити висновок, наскільки ефективна діяльність цієї організації і наскільки ефективна діяльність цієї організації і наскільки виправдані і вигідні вкладення в її активи.

  1.2 Моделі побудови звіту про прибутки і збитки в російській та міжнародній практиці

  Звіт про прибутки і збитки виступає обов'язковою складовою частиною річного фінансового звіту у всіх облікових системах і покликаний інформувати користувачів про ефективність діяльності організації. Його структура регулюється на міжнародному і національних рівнях.

  Звіт про прибутки і збитки може бути побудований:

  • паралельно, тобто справа доходи, зліва витрати;

  • послідовно, тобто зверху доходи, знизу витрати;

  • в матричної (шахової) формі, тобто по рядках відображаються витрати, по стовпцях доходи, або навпаки.

  Перші дві форми традиційні, остання форма використовується вкрай рідко, тому що не завжди можна скоординувати з відповідними їм доходами. Однак для цілей управління найбільшу цінність має матричну структуру звіту, яка дозволяє отримати корисну інформацію для аналізу та планування діяльності.

  МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності» визначає, що компанія повинна вказувати в звіті про прибутки і збитки інформацію про доходи та витрати, використовуючи класифікацію, засновану на характері доходів і витрат або їх функції в рамках компанії. Статті доходів і витрат розбиваються на підкласи за такими ознаками, як стабільність і передбачуваність. Інформація подається в звіті одним з двох способів, що призводить до наявності двох варіантів його структури. Обидва варіанти дозволяють визначити абсолютно ідентичний результат, розрізняються вони класифікацією видатків.

  Перший формат називається методом (форматом) характеру витрат або суті витрат (nature of expenditure method). Спосіб визначення результату цим методом (рис.1.1) передбачає зіставлення виручки від продажів із загальною сумою витрат періоду, скоригованого на зміну залишків незавершеного виробництва і готової продукції. Коригування покликана відобразити той факт, що виробництво збільшило рівні запасів, або що продажі, що перевищують виробництво, зменшили рівні запасів.

  Доходи від продажів (+)

  Витрати на виробництво (-)

  Зміна НП і ДП (+) або (-)


  результат

  Прибуток (+) Збиток (-)


  Мал. 1.1 Спосіб визначення результату методом характеру витрат

  У цьому випадку витрати об'єднуються у звіті відповідно до їх економічним характером (амортизація, закупівлі матеріалів, транспортно-заготівельні витрати, заробітна плата, витрати на рекламу) і не перерозподіляються між різними функціональними напрямками всередині компанії. Цей метод більш привабливий для невеликих організацій, де не потрібно розподілу операційних витрат відповідно до функціональної класифікації. Загальний вигляд звіту про прибутки і збитки, побудованого за методом характеру витрат, представлений в табл. 1.2

  Таблиця 1.2

  Звіт про прибутки і збитки в форматі характеру витрат

  Виручка від реалізації

  Х

  Інші операційні доходи

  Х

  Зміни в запасах готової продукції та НЗВ

  Х

  Використані сировину і матеріали

  Х

  Витрати на персонал

  Х

  Витрати на знос та амортизацію

  Х

  Інші операційні витрати

  Х

  Всього операційних витрат

  (Х)

  Прибуток від операційної діяльності

  Х

  Другий формат звіту носить назву методу (формату) функцій витрат (function of method) або методом собівартості реалізації (рис.1.2), який заснований на зіставленні виручки від продажів з собівартістю проданої продукції (товарів, робіт, послуг).

  Доходи від продажів (+)

  Собівартість проданої продукції (-)


  результат

  Прибуток (+) Збиток (-)

  Мал. 1.2 Спосіб визначення результату методом собівартості продажів

  Формат функції витрат класифікує витрати відповідно до їх функцією як частину собівартості продажів, витрат на реалізацію або адміністративну діяльність. В цьому випадку в звіт про прибутки і збитки має вигляд, представлений в табл.1.3

  Табліца1.3

  Звіт про прибутки і збитки в форматі функцій витрат

  Виручка від реалізації

  Х

  Собівартість реалізованої продукції

  (Х)

  Валовий прибуток

  Х

  Інші операційні доходи

  Х

  Витрати на реалізацію

  Х

  Адміністративні або управлінські витрати

  (Х)

  Інші операційні витрати

  (Х)

  Всього операційних витрат

  (Х)

  Прибуток від операційної діяльності

  Х

  У Російській Федерації рекомендується подавати звіт про прибутки і збитки в форматі функцій витрат. Він дає користувачам більш доречну інформацію про доходи та витрати, проте розподіл витрат за функціональною ознакою може бути спірним і передбачає значну суб'єктивність. Тому в поясненнях до звіту рекомендується розкривати додаткову інформацію про характер витрат за елементами, в тому числі про витрати на амортизацію і оплату праці. Додаткова інформація корисна для прогнозування майбутніх грошових потоків. Крім того, і російські і міжнародні стандарти вимагають розкривати у вигляді довідкової інформації суму прибутку (дивідендів), що припадає на одну акцію за звітний період.

  Розглянемо більш докладно основні подібності та відмінності звіту про прибутки і збитки, складеного відповідно до МСФЗ І РСУіО.

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (рядок 010) в РСУіО близька за значенням до виручці в МСФЗ. Для розрахунку виручки відповідно до МСФЗ вона збільшується на величину знижок постачальників і зменшується на вартість повернутої продукції і величину знижок покупцям. У російському законодавстві система знижок не передбачена (тільки договірні ціни), повернення товару передбачений тільки за претензіями до якості продукції, тобто будь-які пільги, що надаються покупцям, не зменшують виручку від продажу. Так як розмір пільг і повернень товарів в російських умовах відносно невеликий, то показник виручки від продажів (кредит рахунку 90 за вирахуванням ПДВ) близький за значенням до виручці в МСФЗ.

  Аналогом собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг (рядок 020) можна вважати собівартість продажів за міжнародними стандартами. Щоб наблизитися до величини витрат за міжнародними стандартами, необхідно собівартість по російському обліку скорегувати на величину амортизації активів виробничого призначення і витрат по сплаті відсотків за кредитами. Якщо облікової політикою не передбачений порядок списання загальногосподарських витрат безпосередньо на рахунок продажів, то собівартість продукції повинна бути також зменшена на суму загальногосподарських витрат.

  Рядок 030 «Комерційні витрати» (стр.030) в російській звітності відповідає рядку «Витрати на збут продукції» за міжнародними стандартами.

  Рядок 040 «Управлінські витрати» (стр.040) в російській звітності відповідає рядку «Адміністративні витрати» за міжнародними стандартами.

  До складу адміністративних витрат входять:

  • заробітна плата і відрахування на соціальні потреби адміністративно - управлінського персоналу;

  • деякі види податків. У РСУіО цим показником відповідає транспортний податок і ін .;

  • інші адміністративні витрати (за винятком комерційних).

  Не слід плутати термін «операційні витрати» в російському законодавстві і міжнародних стандартах. За міжнародними стандартами під операційними витратами розуміються витрати на продаж продукції і адміністративні витрати.

  Стаття «Прибуток до оподаткування» за міжнародними стандартами іноді не вказується в звіті про прибутки і збитки. Вона більш важлива для цілей фінансового аналізу, ніж для бухгалтерської звітності. Цьому показнику відповідає показник «Прибуток (збиток) до оподаткування» (рядок 140) РСУіО. У звітності цей показник розраховується як арифметичний результат попередніх рядків.

  Стаття «Поточний податок на прибуток» (рядок 150) в кожному стандарті розраховується по-своєму, виходячи з чинного законодавства.

  Під надзвичайними подіями в міжнародних стандартах розуміються результати від операцій, що носять незвичайний характер (стихійне лихо, криза в Росії і т.д.).

  «Чистий прибуток (збиток) звітного періоду» (рядок 190) - це прибуток, що залишається в розпорядженні організації. Цей рядок аналогічна рядку «Чистий прибуток за період» відповідно до міжнародних стандартів.

   1. Порядок формування і класифікація доходів у звіті про прибутки і збитки

  В основу побудови звіту про прибутки і збитки в Росії покладена класифікація доходів і витрат, встановлена ​​ПБУ 9/99 «Доходи організації» та ПБО 10/99 «Витрати організації».

  Доходи - це збільшення економічних вигод і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу. Не визнаються доходами виплати:

  • сум податку на додану вартість, акцизів, експортних мит і інших аналогічних платежів;

  • за договорами комісії, доручення або іншим агентськими договорами;

  • попередньої оплати за продукцію (роботи, послуги);

  • в заставу, якщо за договором заставне майно передається заставодержателю;

  • в погашення кредитів і позик, наданих позичальнику;

  • в якості внеску до статутного капіталу.

  Витратами організації відповідно до ПБО 10/99 визнається зменшення економічних вигод і (або) погашення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу.

  Для цілей бухгалтерського обліку і розкриття у звітності доходи і витрати класифікуються на звичайні та інші. Це розмежування організація виробляє самостійно виходячи з характеру своєї діяльності, виду доходів і витрат та умов їх отримання.

  До звичайної діяльності, як правило, відносять вид діяльності, зазначений в статуті і (або) установчих документах. При реєстрації юридичної особи в органах територіальної статистики присвоюють код видів економічної діяльності (КВЕД). Крім того, до звичайної діяльності можна віднести надходження, які істотні в загальній сумі доходів і носять регулярний характер. Витрати в звіті про прибутки і збитки визнаються з урахуванням зв'язку між зробленими витратами і надходженнями (принцип відповідності доходів і витрат).

  У розділі «Доходи і витрати від звичайної діяльності» розкриваються показники виручки від продажу продукції (робіт, послуг) і повної собівартості, сформовані наростаючим підсумком за рік на рахунку 90 «Продажі».

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (рядок 010) - сума за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів. Вона формується за даними, що відображаються за кредитом рахунка 90 «Продажі» і використовуваним для визначення прибутку або збитку від продажу виходячи з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності.

  Відповідно до п.12 ПБО 9/99 «Доходи організації» виручка визнається в бухгалтерському обліку при виконанні наступних умов:

  • організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;

  • сума виручки може бути визначена;

  • Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;

  • право власності на товар перейшло від організації до покупця, робота прийнята замовником, послуга надана;

  • витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

  Якщо по відношенню до грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку визнається кредиторська заборгованість, а не виручка.

  Варіант визнання виручки в бухгалтерському обліку випливає з договору з замовником і може бути обговорено в обліковій політиці.

  Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна і величини дебіторської заборгованості.

  Деякі особливості визнання доходу є в організаціях торгівлі. Виручкою від продажу товарів є товарообіг, тобто вартість відвантажених (в оптовій торгівлі) або відпущених (в роздробі) покупцям товарів за продажними цінами без ПДВ, податку з продажів і інших аналогічних зборів і платежів.

  За статтею «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг» (рядок 020) відображаються враховані витрати на виробництво продукції, робіт, послуг у паї, що належить до проданих у звітному періоді продукції, робіт, послуг.

  Валовий прибуток (рядок 029) також є одним з видів доходів від звичайної діяльності. Даний показник визначається як різниця між виручкою (нетто) і собівартістю проданих товарів, робіт, послуг.

  Комерційні витрати (рядок 030) - витрати організації, пов'язані з продажем продукції і враховані на рахунку 44 «Витрати на продаж». Комерційні витрати можуть визнаватися в бухгалтерському обліку повністю в році їх визнання або розподілятися між проданої і не проданої (відвантаженої) продукцією. Спосіб визнання витрат на продаж повинен бути обговорений в обліковій політиці і розкритий в пояснювальній записці.

  Торгові організації відображають за статтею «Комерційні витрати» величину витрат обігу, врахованих на рахунку 44 «Витрати на продаж».

  Управлінські витрати (рядок 040) - показник застосовується в організаціях, які відповідно до облікової політики формують скорочену собівартість продукції (робіт, послуг). У цьому випадку управлінські витрати збираються на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» і списуються в повній сумі в кредит рахунку 90 «Продажі».

  У разі віднесення управлінських витрат на собівартість продукції (Д20-К26), їх величина буде включена в показник «Собівартість продукції, робіт, послуг» по рядку 020 звіту про прибутки і збитки. Отже, за статтею «Управлінські витрати» можна поставити прочерк або не приводити її в звіті.

  Прибуток (збиток) від продажів (рядок 050) - підсумковий показник першого розділу «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності» (з виручки нетто віднімається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати і управлінські витрати, якщо вони по обліковій політиці виділяються з виробничої собівартості і списуються на рахунок реалізації).

  У другому розділі звіту про прибутки і збитки «Інші доходи і витрати» відображаються доходи і витрати, визнані, відповідно до умов, визначених для їх визнання в ПБО 9/99 «Доходи організації» та ПБО 10/99 «Витрати організації», як інші.

  Відсотки до отримання (рядок 060) - сума відсотків, які організація повинна отримати за облігаціями, депозитами, державними цінними паперами, наданими позиками, а також за зберігання грошових коштів на рахунках в банках.

  За статтею «Відсотки до сплати» (рядок 070) відображаються операційні витрати в сумі належних відповідно до договорів до сплати відсотків за облігаціями, акціями, за надання організації в користування грошових коштів (кредитів, позик).

  Доходи від участі в інших організаціях (рядок 080) - відбивається величина дивідендів по акціях; відсоткам по внесках до статутного капіталу інших організацій, в тому числі дочірніх і залежних товариств.

  Інші операційні доходи (рядок 090) - розкривається величина доходів, визнаних у складі операційних відповідно до ПБУ 9/99 «Доходи організації»:

  • доходи (виручка без ПДВ та інших аналогічних платежів) від продажу основних засобів, матеріальних цінностей, іноземної валюти та іншого майна організації;

  • плата за користування об'єктами основних засобів, переданими за договором поточної оренди (якщо це не є основним видом діяльності);

  • ліцензовані платежі за користування об'єктами інтелектуальної власності (якщо це не є основним видом діяльності);

  • прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності і ін.

  Інші операційні витрати (рядок 100) - відбивається величина витрат, визнаних у складі операційних відповідно до ПБО 10/99 «Витрати організації»:

  • витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів, матеріальних цінностей, валюти та іншого майна організацій;

  • витрати, пов'язані з наданням у тимчасове користування об'єктів основних засобів;

  • витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності;

  • витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;

  • збиток, отриманий організаціями в результаті спільної діяльності і ін.

  Позареалізаційними доходами (рядок 120) є:

  • штрафи, пені, неустойки - до отримання за порушення умов господарських договорів (Д76-К91);

  • вартість активів отриманих безоплатно, визнання державної допомоги (Д98-К91);

  • надходження, пов'язані з відшкодуванням збитків організації (Д76-К91);

  • прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році (дражнять рахунків-К91);

  • суми кредиторської і депонентської заборгованості, списані після закінчення термінів позовної давності (Д60,76 - К91);

  • позитивні курсові різниці (Д50,52,60,62,71-К91) і т.д.

  До позареалізаційних витрат (рядок 130) відносять:

  • штрафи, пені, неустойки - до сплати за порушення умов господарських договорів (Д91-К62,76,60);

  • відшкодування іншими організаціями збитків (Д91-К76);

  • збитки минулих років, виявлені у звітному році (Д91-Кразних рахунків);

  • суми дебіторської заборгованості, списані після закінчення термінів позовної давності (Д91 - К62,76);

  • негативні курсові різниці (Д91-К50,52,60,62,71);

  • недостачі, виявлені під час інвентаризації, за якими винні не встановлені (Д91-К94) і т.д.

  Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як сума прибутку (збитку) від продажів і груп операційних і позареалізаційних доходів і витрат.

  Подальше формування показників звіту виробляються з виконанням вимог, встановлених ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток».

  Рядок 141 «Відстрочені податкові активи» відображає різницю між дебетовим і кредитовим оборотами за рахунком «Відкладені податкові активи» за звітний період. При цьому зазначена різниця звертається в збільшення, якщо дебетовий оборот перевищує кредитовий, і в зменшення, якщо має місце зворотна ситуація.

  За рядку 142 «Відстрочені податкові зобов'язання" відображається різниця між кредитовим і дебетовим оборотами за звітний період за рахунком «Відкладені податкові зобов'язання».

  За рядку 150 «Поточний податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, розрахований за даними податкового обліку, тобто показник, сформований з урахуванням обмежень складу витрат і їх величини, прийнятих при оподаткуванні прибутку. При цьому він повинен бути розрахований і за даними бухгалтерського обліку. Він являє собою алгебраїчну суму умовного витрати з податку на прибуток і постійного податкового зобов'язання, скориговану на різницю між відкладеними податковими зобов'язаннями. Інформація про такий показник в поточному обліку формується на рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах», субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток».

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності, що залишається після оподаткування, на суму надзвичайних доходів і витрат. Даний показник буде сповіщати про фінансовий результат діяльності організації за звітний період і є базою для розподілу прибутку між засновниками (акціонерами).

  2. Методи аналізу звіту про прибутки і збитки

  Аналіз звіту про прибутки і збитки передбачає послідовне вивчення всіх статей звіту.

  Аналіз починається з вивчення виручки як доходів за звичайними видами діяльності та відповідним їм витрат - собівартості проданої продукції; особлива увага приділяється тенденціям зміни цих показників. Різні види операційних та інших доходів і витрат розглядаються як фактори, що впливають на показники прибутку (збитку). Кінцева мета аналізу полягає в тому, щоб пояснити причини зміни і якість чистого прибутку - джерела приросту капіталу і виплати дивідендів. Результати аналізу звіту про фінансові результати конкретного суб'єкта господарювання використовуються в порівняльному аналізі, який важливий для кредиторів, акціонерів, учасників фондового ринку та інших користувачів, які приймають ділові рішення на основі вибору варіантів. Крім цього результати аналізу використовуються в прогнозуванні фінансових результатів, що може бути використано як у внутрішньому, так і в зовнішньому аналізі.

  В аналітичній практиці застосовується кілька методів, які використовуються при аналізі будь-якої форми звітності, - вертикальний, горизонтальний, трендовий аналіз показників, розрахунок фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний. В оцінці якості прибутку велике значення надають бухгалтерським методам. У прогнозуванні фінансових результатів використовуються методи статистики.

  До стандартних методів аналізу звітності відносяться горизонтальний і вертикальний аналіз формування фінансових результатів, який виконується в аналітичних таблицях за допомогою відносних показників динаміки, показників структури і динаміки структури.

  Вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки - це аналіз структури формування фінансових результатів в порівнянні з попереднім періодом. Горизонтальний аналіз спрямований на вивчення темпів росту (приросту) показників, який пояснює причини змін в їх структурі.

  Трендовий аналіз можливий при наявності порівнянних даних за кілька років, що передбачає тривалий період функціонування організації, стабільність методів бухгалтерського обліку і усталені форми бухгалтерської звітності, можливість враховувати вплив інфляції на бухгалтерські показники. Дані базового року служать вихідною точкою розрахунку і приймаються за 100 відсотків. Зміна показників звіту про прибутки і збитки розраховується за кожним показником у відсотках до базисного року. При вивченні досить тривалого періоду дані можуть бути усереднені, наприклад, розраховані середні показники за кожні три роки. Інший підхід полягає в розрахунку структурних показників звіту про фінансові результати за ряд років. Таким чином, побудовані тренди вивчаються для виявлення тенденцій зміни фінансових результатів.

  При побудові аналітичних таблиць необхідно враховувати, що об'єктом аналізу є однорідна сукупність - прибутки і збитки, підсумковий показник - будь то прибуток до оподаткування або чистий прибуток - формується не тільки за рахунок виручки від продажу. Для визначення підсумкового показника в таблиці не завжди зручно використовувати обсяг продажів. Для вивчення факторів, що вплинули на чистий прибуток в звітному році в порівнянні з попереднім, необхідно проаналізувати кілька ступенів формування фінансових результатів. Тому вважаємо за доцільне представити дані про формування фінансових результатів в кількох таблицях, кількість і зміст яких визначаються змістом бухгалтерського звіту про прибутки і збитки.

  Показник валового прибутку був введений в звіт про прибутки і збитки (стор. 020) для підвищення аналітичності бухгалтерської інформації. Він є розрахунковим показником і визначається як різниця між виручкою від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг (стр.010-стр. 020). Коефіцієнт валового прибутку характеризує прибутковість господарської діяльності при зіставленні обсягу продажів і виробничої собівартості продукції. Він відображає динаміку обсягу продажів і динаміку собівартості. Як коефіцієнт покриття він характеризує можливості організації в покритті звичайних та інших операційних витрат і суттєво впливає на величину прибутку.

  Величина коефіцієнта валового прибутку залежить від методу визначення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), структури асортименту, цінової політики. Тому його оцінка залежить від доступності інформації про облікову, маркетингової і цінової політики організації.

  Аналіз формування фінансових результатів доповнюється оцінкою показників рентабельності, які розраховуються за даними звіту про прибутки і збитки.

  Порівняльний аналіз полягає також в порівнянні показників звіту про прибутки і збитки аналізованої організації з середньогалузевими значеннями і показниками звітів інших організацій. Це допомагає оцінити стратегію компаній і ефективність управлінських рішень її керівництва.

  У російській практиці порівняльний аналіз утруднений з багатьох причин, одна з них - відсутність достовірної інформаційної бази для порівняння. У практиці інших країн використовуються дані, підготовлені інформаційними компаніями і агентствами.

  3. Аналіз основних показників звіту про фінансові результати

   1. Коротка економічна характеристика підприємства

  Організаційно-правова форма власності - відкрите акціонерне товариство. Повне найменування товариства: відкрите акціонерне товариство «МОНТАЖСЕРВІС».

  ВАТ «Монтажсервіс» є дочірнім залежним суспільством ВАТ «Енерго». Афілійованою особою стосовно ВАТ «Монтажсервіс» є ВАТ «Енерго». ВАТ «Енерго» було основним замовником на виробництво будівельних і ремонтних робіт, виконаних товариством.

  Статутний капітал складає 10 тис. Руб.

  Кількість працюючих - 84 особи.

  Основні види діяльності товариства:

  - монтаж повітряних ліній електропередач змінного струму до 110 кВ;

  - монтаж кабельних ліній електропередач змінного струму до 110 кВ;

  - монтаж силових трансформаторів, систем і приладів обліку і контролю електричної енергії;

  - спеціальні монтажно-будівельні роботи в енергетиці;

  - складання кошторисів, техніко-економічних обґрунтувань, документації для виконання ремонтних робіт і реконструкції ПЛ 0,4-110 кВ і т.д.

  Обсяг освоєних в 2006 році будівельних і ремонтних робіт склав - 3,8 млн. Руб. (без НДС).

  Форма обліку на підприємстві автоматизована.

  3.2 Аналіз складу і динаміки прибутку ВАТ «Монтажсервіс»

  Читання звітності - інформаційне ознайомлення з фінансовим становищем організації за даними балансу, додатків до нього і звіту про прибутки і збитки. Читання звітності є початковим етапом, в ході якого користувач попередньо знайомиться з підприємством. За даними бухгалтерської звітності користувач судить про майновий стан підприємства, характер його діяльності, співвідношенні коштів за їх видами в складі активів, величини власних і позикових коштів і т.п.

  Читання звіту про прибутки і збитки дозволяє побачити порядок формування кінцевого фінансового результату підприємства, величину цього результату як від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, так і від інших операцій, суму належних платежів бюджету з податку на прибуток та інших податків з чистого прибутку, а також суму що залишається в розпорядженні підприємства чистого прибутку. Всі ці дані користувачеві представляються за звітний і попередній роки, що забезпечує ще можливість порівняння відповідних показників за два роки.

  Так, за звітом про фінансові результати ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" 1 можна сказати, що при чистого прибутку, отриманого в звітному році (50 тис.руб.), підприємство мало прибуток у сумі 365 тис. руб. від реалізації послуг (основної статутної діяльності), а в попередньому звітному році при відсутності чистого прибутку, ВАТ «Монтажсервіс» отримало збиток від продажів в сумі 24 тис. руб ..

  За іншими операціями (вибуття основних засобів, інших активів і ін.) Підприємство отримало в попередньому році прибуток в розмірі 8 тис. Руб. (11 - 3), а в звітному - збиток в сумі 107 тис. Руб. (134 - 27). Аналогічна картина і по позареалізаційних результатів. В цілому прибуток до оподаткування минулого року отримана за рахунок доходів по позареалізаційних операціях, які перекрили і витрати за цими операціями, і збиток від фінансово-господарської діяльності. Прибуток звітного року сформувалася за рахунок доходів, отриманих від реалізації послуг, збитки від позареалізаційних і операційних операцій лише зменшили її. Це свідчить про позитивні зміни в основний діяльності підприємства.

  Читання звітності дає користувачам велику, але не вичерпна інформація про підприємство. Для більш детального розгляду діяльності підприємства використовуються інші прийоми аналізу.

  Для проведення аналізу звіту про фінансові результати за допомогою інших прийомів складаються спеціальні аналітичні таблиці. У ці таблиці заносяться дані, обчислені за вихідним звіту (з укрупненими або перетвореними показниками) і представлені у вигляді відсотків або коефіцієнтів. При певній взаємозв'язку між двома показниками, за відносними величинами цих показників проводиться порівняльний аналіз.

  Вертикальний (структурний) аналіз - це подання бухгалтерської (фінансової) звітності у вигляді відносних величин, які характеризують структуру підсумкових показників. Вертикальний аналіз може проводитися за вихідної звітності або агрегированной.

  Всі показники звіту про прибутки та збитки при проведенні структурного аналізу наводяться у відсотках до обсягу виручки від реалізації (табл.3.4). Структурний аналіз прибутку (доходів, витрат) можна провести за сферами діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної). Слід пам'ятати, що порядок складання звіту про фінансові результати передбачає виділення прибутку від реалізації, в той час як доходи і витрати від інвестиційної та фінансової діяльності об'єднані загальними показниками.

  Таблиця 3.4

  Вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС",%

  попередній рік

  Звітній рік

  Виручка від реалізації

  100

  100

  собівартість реалізації

  99,9

  81,5

  Комерційні витрати

  1,1

  9,0

  Управлінські витрати

  0

  0

  загальні витрати

  101,0

  90,5

  Прибуток (збиток) від реалізації

  -1,0

  9,5

  податки

  4,0

  -0,8

  Чистий прибуток

  0

  1,3

  У виручці від реалізації звітного року повна собівартість становила 90,5%, в той час як в попередньому періоді загальні витрати перевищували виручку на 1%. Отже, прибуток від реалізації в звітному році становила 9,5%, а в попередньому - операційна діяльність була збитковою. З урахуванням виплати податків чистий прибуток від основної діяльності склала 1,3% у виручці (тобто 1,3 коп. На рубль виручки). У той же час за звітний і попередній рік підприємство мало балансовий прибуток, на розмір якої вплинули результати від іншої діяльності, в тому числі інвестиційної та фінансової.

  Вертикальний аналіз доходів за звітом про фінансові результати ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" (табл.3.5) наочно показує питому вагу кожного виду отриманих доходів у загальній їх сумі.

  Таблиця 3.5

  Вертикальний аналіз доходів звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС"

  показники

  попередній рік

  Звітній рік

  Зміни за рік

  1.Виручка від реалізації

  86,1

  98,3

  62,4

  2.Прочіе операційні доходи

  0,4

  0,7

  145,5

  3.Прочіе позареалізаційні доходи

  13,5

  1,0

  -89,0

  4. Всього доходів

  100

  100

  42,2

  Вертикальний аналіз доходів організації наочно показує, що виручка від реалізації в загальній сумі доходів становить найбільшу питому вагу, як в звітному, так і в попередньому році, при цьому її величина збільшилася в звітному році в порівнянні з базисом на 62,4%. Величина інших операційних доходів також збільшилася в звітному році в порівнянні з попереднім. Величина ж іншихпозареалізаційних доходів зменшилася на 89%, що вплинуло на величину прибутку звітного періоду.

  Динаміку окремих показників у часі можна вивчити за допомогою горизонтального аналізу звітності, який дозволяє оцінити збільшення або зменшення кожної статті звітності на кінець звітного періоду в порівнянні з його початком.

  Горизонтальний і вертикальний аналіз доповнюють один одного і при побудові аналітичних таблиць можуть застосовуватися одночасно. Горизонтальний аналіз звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" (табл.3.6) свідчить про позитивні тенденції показників, що формують фінансовий результат.

  Таблиця 3.6
  Горизонтальний аналіз звіту про прибутки і збитки ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС"

  показники

  попередній рік

  Звітній рік

  тис.

  руб.

  %

  тис.

  руб.

  %

  1. Виручка (нетто) від продажу

  2369

  100

  3848

  162

  2. Собівартість проданих товарів, робіт, послуг

  2367

  100

  3136

  132

  3. Комерційні витрати

  26

  100

  348

  1338

  4. Управлінські витрати

  5. Прибуток (збиток) від продажів

  -24

  365

  6. Інші операційні доходи

  11

  100

  27

  245

  7. Інші операційні витрати

  3

  100

  134

  4467

  8. Позареалізаційні доходи

  373

  100

  41

  11

  9. Позареалізаційні витрати

  263

  100

  217

  83

  10. Прибуток (збиток) до оподаткування

  94

  100

  82

  87

  11. Податок на прибуток

  94

  100

  82

  87

  12. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  14. Всього доходів (стр.1 + стор.5 + стор.8)

  2757

  100

  3916

  142

  Вплив на величину балансового прибутку результатів від різних сфер діяльності підприємства представлено в таблиці 3.7.

  Таблиця 3.7

  Аналіз складу і структури прибутку

  показники

  Сума, тис. Руб.

  Питома вага в сумі

  попередній рік

  звітній рік

  зміна за рік

  (+, -)

  попередній рік

  звітній рік

  зміна за рік

  (+, -)

  1. Прибуток (збиток) від реалізації

  -24

  365

  389

  -11,4

  173,8

  185,2

  2.Інші операційні доходи

  11

  27

  16

  5,2

  12,8

  7,6

  3. Інші операційні витрати

  3

  134

  131

  1,4

  63,8

  62,4

  Продовження Таблиці 3.7

  4. Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності

  -16

  258

  274

  -7,6

  122,8

  130,4

  5. Інші позареалізаційні доходи

  373

  41

  -332

  177,6

  19,6

  -158,0

  6. Інші позареалізаційні витрати

  147

  89

  -58

  70,0

  42,4

  -27,6

  7. Прибуток (збиток) звітного року

  210

  210

  100,0

  100,0

  Показники, розраховані і інтерпретовані за допомогою якого-небудь одного з наведених прийомів аналізу, не дають повної картини і не можуть виступати в якості критерію для прийняття рішень користувачами, а тим більше для прийняття управлінських рішень, без пояснення причин зміни аналізованих показників. Тому слід вдаватися до сукупності всіх методів аналізу для найбільш достовірної оцінки існуючого фінансового становища підприємства і визначення стратегії і тактики його розвитку.

  3.3 Аналіз прибутку ВАТ «Монтажсервіс»

  1. Розрахунок впливу фактора «Виручка від продажу».

  Розрахунок впливу цього фактора потрібно розкласти на дві частини. Так як виручка організації - це добуток кількості та ціни реалізованої продукції, то спочатку розрахуємо вплив на прибуток від продажів ціни, за якою продавалися товари, а потім розрахуємо вплив на прибуток зміни фактичної маси проданих товарів.

  При проведенні факторного аналізу необхідно враховувати вплив інфляції. Припустимо, що ціни на продукцію в звітному періоді зросли в порівнянні з базисним в середньому на 19%.

  Тоді індекс ціни J ц = 100 + 19/100 = 1,19

  Отже, виручка від продажу в звітному періоді в порівнянних цінах буде дорівнює:

  В '= В1 / J ц, (3.1)

  де В '- виручка від продажу в порівнянних цінах;

  В1 - виручка від продажу продукції в звітному періоді.

  Для ВАТ «Монтажсервіс» виручка в порівнянних цінах складе:

  В '= 3848 / 1,19 = 3233,6 тис. Руб.

  Отже, виручка від продажу продукції в звітному періоді в порівнянні з минулим періодом збільшився за рахунок зростання ціни на 587 тис. Руб.


  Вц = В1 - В1 / J ц = В1 - В '(3.2)

  В ц = 3848 - 3233,6 = + 614,4 тис.руб.

  Вкол-во тов = В '- В0 (3.3)

  Вкол-во тов = 3233,6 - 2369 = + 864,6 тис.руб.

  Збільшення кількості реалізованої продукції призвело до збільшення виручки в звітному періоді на 864,6 тис. Руб., А загальний приріст виручки (+1479 тис. Руб.) Вийшов за рахунок підвищення цін на 19%.

  1.1. Розрахунок впливу фактора «Ціна»

  П п (Ц) = вц * Rр0 / 100, (3.4)

  де Rр0 - рентабельність продажів у базисному періоді.

  П п (Ц) = + 614,4 * (-1) / 100 = -6,1 тис. Руб.

  Таким чином, приріст цін на продукцію у звітному періоді в порівнянні з минулим періодом в середньому на 19% призвів до зменшення суми прибутку від продажу на 6,1 тис. Руб.

  1.2. Розрахунок впливу фактора «Кількість проданих послуг (товарів)»

  Вплив на суму прибутку від продажу (ПП) зміни кількості проданої продукції можна розрахувати наступним чином:

  П п (К) = [(В1 - В0) - вц] * Rр0 / 100 = вц * Rр0 / 100, (3.5)

  де П п (К) - зміна прибутку від продажу під впливом фактора «кількість проданої продукції (товарів, послуг)»;

  В1 і В0 - відповідно виручка від продажу в звітному і базисному періодах;

  В ц - зміна виручки від продажу під впливом ціни;

  Rр0 - рентабельність продажів у базисному періоді.

  Для ВАТ «Монтажсервіс»:

  П п (К) = (1479 - 614,4) * (-1) / 100 = - 8,6 тис.руб.

  Таким чином, вплив вийшло негативним, тобто не дивлячись на збільшення в звітному періоді обсягу отриманої виручки в порівнянних цінах, сума прибутку від продажів зменшилася на 8,6 тис. Руб.

  2. Розрахунок впливу фактора «Собівартість проданої продукції» здійснюється наступним чином:

  П п (С / С) = В1 * (УС1 - УС0) / 100, (3.6)

  де УС1 і УС0 - рівні собівартості в звітному і базисному періодах.

  П п (с / з) = 3848 * (-18,5) / 100 = 711,8 тис. Руб.

  Витрати - це фактори зворотного впливу по відношенню до прибутку. У ВАТ «Монтажсервіс» собівартість в звітному періоді збільшилася на 768 тис. Руб., А рівень її по відношенню до виручки від продажу у звітному періоді зменшився на 18,5%. Все це призвело до збільшення суми прибутку від продажу на 711,8 тис. Руб.

  3. Розрахунок впливу фактора «Комерційні витрати».

  Для розрахунку використовується формула, аналогічна попередній:

  П п (КР) = В1 * (УКР 1 УКР 0) / 100, (3.7)

  де УКР 1 і УКР 0 - відповідно рівні комерційних витрат у звітному і базисному періодах.

  П п (КР) = 3848 * (+ 8) / 100 = + 307,8 тис. Руб.

  Таким чином, перевитрата з комерційних витрат у звітному періоді і підвищення їх рівня на 8% привели до зменшення суми прибутку від продажу на 307,8 тис. Руб.

  Інші показники - фактори від іншої операційної та позареалізаційної діяльності - не роблять настільки істотного впливу на прибуток, як фактори господарської сфери.

  Таким чином, можна узагальнити вплив факторів, що впливають на прибуток від продажу і, отже, на прибуток звітного періоду.

  Таблиця 3.8

  Зведена таблиця впливу факторів на прибуток від продажу звітного періоду

  Показники - фактори

  сума,

  тис. руб.

  1. Кількість проданої продукції (робіт, послуг)

  -8,6

  2. Зміна цін на реалізовану продукцію

  -6,1

  3. Собівартість проданої продукції, товарів, робіт, послуг

  +711,8

  4. Комерційні витрати

  -307,8

  Сукупний вплив чинників

  389,3

  По даній таблиці видно, що значне збільшення величини комерційних витрат зробило найбільш істотний негативний вплив на величину прибутку. Також негативно вплинула зміна цін на реалізовану продукцію і кількість проданої продукції (робіт, послуг). З цього можна зробити висновок, що організації необхідно скорочувати витрати пов'язані з продажем продукції, а також робити все необхідне для того щоб передбачити зміни цін і попиту на ті чи інші товари, послуги реалізацією яких вона займається.

  3.4 Аналіз показників рентабельності ВАТ «Монтажсервіс»

  Про ефективність використання ресурсів підприємства, здатності отримувати доходи і прибуток судять за показниками рентабельності. Дані показники відображають як фінансовий стан підприємства, так і ефективність управління господарською діяльністю, наявними активами і вкладеним власниками капіталом. Показники даної групи, як і показники ділової активності, цікавлять всіх користувачів.

  Показники, що використовуються для оцінки рентабельності, наведені в таблиці 3.9.

  Таблиця 3.9

  показники рентабельності

  показник

  Економічний зміст

  Рентабельність активів (коефіцієнт економічної рентабельності)

  Наскільки ефективно підприємство використовує активи. З точки зору інвестицій, дозволяє оцінити можливий прибуток при здійсненні вкладень

  Рентабельність власного капіталу (коефіцієнт фінансової рентабельності)

  Є (віддача) використання акціонерного капіталу.

  З точки зору інвестицій, відображає окупність капіталовкладень акціонерів

  Рентабельність реалізації (коефіцієнт комерційної рентабельності)

  Яка прибуток від операційної діяльності (розраховується по валового і чистого прибутку)

  Рентабельність поточних витрат на виробництво продукції

  Є витрат, здійснених на виробництво продукції

  Рентабельність інвестованого (використовуваного) капіталу

  Яка ефективність використання власного капіталу і залучених на довгостроковій основі позикових коштів

  Рентабельність інвестиційної діяльності

  Яка прибутковість інвестиційної діяльності

  Формули розрахунку показників рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності наведені в Додатку В 2.

  ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" недостатньо ефективно використовує наявні в нього активи і акціонерний капітал, оскільки рентабельність його активів в звітному році дорівнює 0,007%, також ця величина відповідає рентабельності власного капіталу. У попередньому ж році обидва показники дорівнювали нулю.

  Рентабельність комерційний діяльності в звітному періоді склала 9,5% (365/3848), у попередньому періоді коефіцієнт мав негативне значення, тому що підприємство мало збиток від основної діяльності. Рентабельність поточних витрат в звітному періоді склала 10,5% (365 / (3135 + 348)), у попередньому - мінус 1,00% [(-24) / (2367 + 26)].

  Рентабельність сукупного капіталу (всіх активів) по аналізованому підприємству характеризується наступними даними (табл. 3.10).

  Таблиця 3.10

  Рівень рентабельності сукупного капіталу

  показники

  базисний період

  Звітний період

  Відхилення (+ ;-)

  Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

  Середньорічна вартість сукупного капіталу, всього, тис.руб.

  В тому числі:

  а) необоротні активи (орендовані основні засоби)

  б) поточні (оборотні активи)

  Рівень рентабельності сукупного капіталу,%

  94

  7281

  6709

  572

  1,3

  82

  7681

  6600

  одна тисяча вісімдесят одна

  1,1

  -12

  400

  -109

  509

  -0,2

  Підприємство з кожної гривні сукупного капіталу (активів) за звітний рік отримало 1,1 копійок прибутку проти прибутку 1,3 копійок в минулому періоді.

  Рівень рентабельності сукупного капіталу знаходиться в прямій пропорційній залежності від зміни суми прибутку і в зворотному - від зміни залишків довгострокових, нематеріальних і оборотних активів. Вплив цих факторів на рентабельність сукупного капіталу можна виміряти прийомом ланцюгових підстановок. Для цього попередньо визначають умовний рівень рентабельності сукупного капіталу при сумі прибутку базисного періоду і середньорічних залишках довгострокових, нематеріальних і поточних активах звітного періоду: 94/7681 * 100 = 1,2%. Потім з умовного рівня рентабельності сукупного капіталу віднімають базисний, і в результаті визначають вплив на його розмір зміни залишків господарських ресурсів (активів). Якщо з рівня рентабельності звітного періоду відняти умовний, визначимо вплив на його розмір зміни суми прибутку. Збільшення середньорічних залишків довгострокових орендованих і оборотних активів на 400 тис. Руб. призвело до збільшення рівня збитковості на 0,1% (1,2-1,3), а зменшення суми прибутку на 12 тис. руб. знизило рівень рентабельності на 0,1% (1,1-1,2).

  3.5 Аналіз за допомогою ефекту операційного важеля

  Головною метою підприємницької діяльності є прибуток підприємства. Вона служить критерієм ефективності діяльності підприємства і основним внутрішнім джерелом формування його фінансових ресурсів. Формування та управління прибутком є ​​основою бізнесу.

  Величина прибутку і витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, залежить від обсягів діяльності підприємства. Зміни цих величин у взаємозв'язку з обсягами діяльності відстежує управлінський облік. Складовою частиною управлінського обліку є операційний аналіз, який і вивчає залежність фінансового результату від обсягів виробництва, реалізації та витрат виробництва. Такий аналіз називають також аналізом "Витрати - Обсяг - Прибуток" ( "Costs - Volume - Profit").

  Операційний аналіз дозволяє виявити залежність прибутку від витрат, цін, обсягу реалізації, а також визначати оптимальні пропорції між постійними і змінними витратами виробництва, ступінь підприємницького ризику. В операційному аналізі використовують різні методи:

  • операційного важеля;

  • аналізу беззбитковості (порога рентабельності);

  • запасу фінансової міцності;

  • аналізу чутливості критичних співвідношень.

  Операційний важіль дозволяє визначити, як сильно змінюється прибуток при тих чи інших змінах обсягу реалізації.

  Аналіз беззбитковості проводять з метою визначення обсягу виробництва, при якому забезпечується покриття витрат підприємства. Також аналіз беззбитковості проводиться з метою виявлення оптимального для підприємства обсяг виробництва і темпів його розвитку, що важливо для забезпечення платоспроможності і беззбитковості підприємства.

  Запас фінансової міцності показує, наскільки підприємство може знизити виручку від реалізації своєї продукції, забезпечуючи при цьому фінансову стійкість підприємства.

  Аналіз чутливості передбачає відстеження того, як змінюється прибуток у відповідь на зміни одного з параметрів за умови, що інші залишаться незмінними. Відомо, що операційний прибуток залежить від обсягу реалізації, собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), співвідношення постійних і змінних витрат у собівартості. Аналіз чутливості дозволяє виявити, що станеться з прибутком, якщо обсяг збуту знизиться, наприклад на 10%, або якщо знизиться собівартість одиниці продукції (робіт, послуг), або якщо змінні витрати складуть 60% виручки від реалізації, і т.д.

  Всі вище названі елементи аналізу пов'язані з поняттям валова маржа. Валова маржа показує результат від реалізації продукції за вирахуванням змінних витрат. Як відомо, витрати підприємства поділяються на умовно-постійні та змінні.

  До умовно-змінних витрат належать транспортні витрати, витрати на оплату праці, підробіток, упаковку і зберігання товарів, відсотки за користування кредитами і позиками, втрати товарів при перевезенні, зберіганні та реалізації в межах норм, витрати на тару, відрахування на соціальні потреби, податки , відрахування і т.д.

  Умовно-постійні витрати включають витрати на оренду, утримання, амортизацію та ремонт основних засобів, знос санітарного одягу, столової білизни, швидкозношуванихпредметів, витрати на торговельну рекламу і частково статтю «Інші витрати».

  Валова маржа покриває постійні витрати підприємства і забезпечує формування прибутку підприємства.

  Розрахунок валової маржі ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" представлений в таблиці 3.11. З огляду на, що в ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" застосовується традиційний порядок віднесення накладних витрат на собівартість продукції, в звіті про прибутки і збитки управлінські (умовно - постійні) витрати відображені в собівартості реалізованих підприємством послуг. Для визначення валової маржі визначимо розмір постійних витрат за даними синтетичного обліку. За звітний період накладні витрати ВАТ «Монтажсервіс», включені в собівартість послуг, склали 440 тис. Руб. і в повному обсязі комерційні витрати, що містять витрати по рекламі, в сумі 348 тис. руб. Вся сума постійних витрат склала 788 тис. Руб. (440 + 348).

  Таблиця 3.11

  Розрахунок валової маржі ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" за звітний період

  показник

  Тис. руб.

  У% до виручки

  1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  3848

  100

  2. Змінні витрати

  2695

  70,0

  3. Валова маржа

  тисячі сто п'ятьдесят три

  30,0

  4. Постійні витрати

  788

  20,5

  5. Прибуток (збиток) від реалізації

  365

  9,5,

  Розглянемо більш докладно метод операційного важеля і порога рентабельності (аналізу беззбитковості).

  Дія методів операційного важеля і аналізу беззбитковості грунтується на характері поведінки витрат: змінні витрати змінюються зі зміною обсягу виробництва, так звані постійні витрати при цьому залишаються незмінними, тобто вплив змінних і постійних витрат на прибуток підприємства є непропорційним.

  Дія операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації призводить до ще більш інтенсивної зміни прибутку.Сила впливу операційного важеля (ефект операційного левериджу) розраховується за формулою:

  Сила впливу операційного важеля = Валова маржа / Прибуток, (3.8)

  або Сила впливу операційного важеля = 1/1-постійні витрати, (3.9) валова маржа або Сила впливу операційного важеля = Кількість одиниць  (ціна - змінні витрати) / [Кількість одиниць  (ціна - змінні витрати) - постійні витрати]. (3.10)

  У ВАТ «Монтажсервіс» сила операційного важеля дорівнює 3,1 [(1153/365) або (1 / (1 - 788/1153)) = 1 / (1 - 0,68)]. Це означає, що якщо підприємство збільшить обсяг реалізації, припустимо, на 15%, то прибуток зросте на 46,5% (15%  3,1). У той же час скорочення обсягу реалізації, наприклад, на 10%, призведе до зменшення прибутку на 31% (10%  3,1). Таким чином, сила впливу операційного важеля показує ступінь підприємницького ризику. Чим більше сила операційного важеля, тим більше підприємницький ризик.

  Працювати з високим операційним левериджем можуть підприємства, які забезпечують значні обсяги реалізації і впевнені в перспективному стабільному попиті на свою продукцію.

  Аналіз беззбитковості (порога рентабельності) можна провести, використовуючи такі методи:

  • рівняння;

  • графічний;

  • валової маржі.

  Точку беззбитковості можна розрахувати в натуральному і вартісному вираженні.

  Розрахуємо точку беззбитковості, використовуючи метод валової маржі. Припустимо, вартість одного т / км для ВАТ «Монтажсервіс» становить 50 рублів, змінні витрати на т / км - 35 руб. Валова маржа на одиницю пробігу складе 15 рублів. Тобто валова маржа в розмірі 15 рублів покриває постійні витрати підприємства і приносить якусь величину прибутку. Використовуючи інші дані представленого вище розрахунку валової маржі визначимо точку беззбитковості або обсяг послуг, при якому підприємство не несе збитків, але й не отримує прибутку.

  Обсяг послуг в натуральному вираженні (кол-ть одиниць продукції) = Постійні витрати / Питома маржа = 788 тис. Руб. / 15 руб. = 52533 т / км.

  Це означає, що підприємство забезпечує повне покриття всіх витрат при обсязі послуг 52533 т / км. При цьому воно не отримує прибутку.

  Для вираження обсягу необхідних послуг у вартісному вираженні використовують наступну формулу:

  Точка беззбитковості = Постійні витрати / Валова маржа у відносному вираженні до виручки (3.11)

  У нашому прикладі точка беззбитковості або поріг рентабельності становить 2627 тис. Руб. (788 тис. Руб. / 0,3). Для покриття всіх витрат підприємство повинно реалізувати послуг на суму не менше 2627 тис. Руб.

  Після того, як підприємство досягло порогу рентабельності, що забезпечує покриття постійних витрат, будь-яке збільшення обсягу виробництва (послуг) буде забезпечувати зростання прибутку. Ступінь зростання прибутку в залежності від обсягу можна визначити, використовуючи описаний вище метод операційного важеля.

  Різниця між досягнутою виручкою і порогом рентабельності складе запас фінансової міцності підприємства. У нашому прикладі запас фінансової міцності становить тисячу двісті двадцять один тис. Руб. (3848 - 2627), або 31,7% виручки. Це означає, що підприємство може витримати зниження виручки приблизно на 32% без серйозної загрози для його фінансового становища.

  Між величиною запасу фінансової міцності та силою впливу операційного важеля існує зворотна залежність: чим нижче сила операційного важеля, тим вище запас фінансової міцності. Цю залежність можна виразити формулою:

  Запас фінансової міцності = 1 / Сила операційного важеля (3.12)

  Отже, в ВАТ «Монтажсервіс» запас фінансової міцності становить 32% (1 / 3,1 = 0,32). Тобто підприємство може знизити виручку від реалізації своїх послуг на 32%, забезпечуючи при цьому фінансову стійкість підприємства.

  висновок

  Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі №2 річний і квартального бухгалтерської звітності.

  Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з усіма учасниками комерційної справи.

  У даній роботі я провела аналіз звіту про прибутки і збитки ВАТ «Монтажсервіс».

  Мета аналізу полягає не тільки і, не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення.

  Складність сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що в ВАТ «Монтажсервис», як і на багатьох інших підприємствах, працівники бухгалтерської служби не володіють методами фінансового аналізу або ж володіють недостатньо.

  В результаті аналізу звіту про фінансові результати ВАТ «Монтажсервіс» можна зробити наступні висновки та вказати шляхи фінансового оздоровлення:

  1. Так, за звітом про фінансові результати ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" 3 можна сказати, що при чистого прибутку, отриманого в звітному році (50 тис. Руб.), Підприємство мало прибуток у сумі 365 тис. Руб. від реалізації послуг (основної статутної діяльності), а в попередньому звітному році при відсутності чистого прибутку, ВАТ «Монтажсервіс» отримало збиток від продажів в сумі 24 тис. руб .. Отже, можна відзначити позитивну тенденцію в розвитку організації.

  2. Підводячи підсумки по проведеному факторному аналізу можна сказати, що значне збільшення величини комерційних витрат зробило найбільш істотний негативний вплив на величину прибутку. Також негативно вплинула зміна цін на реалізовану продукцію і кількість проданої продукції (робіт, послуг). З цього можна зробити висновок, що організації необхідно скорочувати витрати пов'язані з продажем продукції, а також робити все необхідне для того щоб передбачити зміни цін і попиту на ті чи інші товари, послуги реалізацією яких вона займається.

  3. У аналізованих періодах ВАТ "МОНТАЖСЕРВІС" недостатньо ефективно використовує наявні в нього активи і акціонерний капітал, оскільки рентабельність його активів в звітному році дорівнює 0,007%, також ця величина відповідає рентабельності власного капіталу. У попередньому ж році обидва показники дорівнювали нулю.

  Подекуди проглядаються і позитивні тенденції. Рентабельність комерційний діяльності в звітному періоді склала 9,5% (365/3848), у попередньому періоді коефіцієнт мав негативне значення, тому що підприємство мало збиток від основної діяльності.

  Рентабельність поточних витрат в звітному періоді склала 10,5% (365 / (3135 + 348)), у попередньому - мінус 1,00% [(-24) / (2367 + 26)]. В першу чергу це викликано збільшенням витрат фірми, що безумовно пов'язано із загальною тенденцією зростання цін на продукцію і послуги різних підприємств (особливо в сфері комунального господарства, виробництва енергетичних ресурсів).

  Для зниження витрат підприємства необхідно скоротити комерційні витрати шляхом перегляду організації праці і нарахування заробітної плати, підбору і розстановки персоналу, приведення чисельності працюючих у відповідність з реально здійснюваними завданнями.

  4. Провівши аналіз операційного важеля, який дозволяє визначити, як сильно змінюється прибуток при тих чи інших змінах обсягу реалізації було з'ясовано, що в ВАТ «Монтажсервіс» сила операційного важеля дорівнює 3,1 [(1153/365). Це означає, що якщо підприємство збільшить обсяг реалізації, припустимо, на 15%, то прибуток зросте на 46,5% (15%  3,1). У той же час скорочення обсягу реалізації, наприклад, на 10%, призведе до зменшення прибутку на 31% (10%  3,1). Таким чином, сила впливу операційного важеля показує, що ступінь підприємницького ризику у даній організації не висока. Це обумовлено тим, що працювати з високим операційним левериджем можуть підприємства, які забезпечують значні обсяги реалізації і впевнені в перспективному стабільному попиті на свою продукцію.

  5. Діяльність ВАТ «Монтажсервіс» не відповідає сучасним вимогам, так як на підприємстві відсутній відділ маркетингу. У зв'язку з цією обставиною можна запропонувати ряд заходів.

  В першу чергу необхідно створити відділ маркетингу, в завдання якого входитиме вивчення і аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності підприємства, розробка перспективних напрямків діяльності фірми.При впровадженні в життя комплексу запропонованих заходів є всі підстави вважати, що ВАТ «Монтажсервіс» матиме тенденцію до поліпшення і фінансовий стан організації буде стабільним, стійким, а організація діяльності підприємства буде відповідати сучасним вимогам.

  Список використаної літератури

  1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 № 129 - ФЗ.

  2. Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності РФ, затверджене наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р № 34 - н.

  3. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації», затверджене наказом Мінфіну РФ від 6 липня 1999 № 43 н.

  4. Наказ Міністерства фінансів РФ від 22 липня 2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організації».

  5.Пріказ Міністерства фінансів РФ від 18 вересня 2006 р № 115н «Про внесення змін до нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку».

  6. Наказ Міністерства фінансів РФ від 18 вересня 2006 р № 116н «Про внесення змін до нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку».

  7. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства: навчально-практичний посібник. - М .: Изд - во «Річ навіть і сервіс», 2000..

  8. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / За ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. - М .: Омега - Л, 2004.

  9. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства: Учеб посібник / Е.І. Крилов, В.М. Власова, М.Г.Егорова і ін. - М .: Фінанси і статистика, 2003.

  10. Вакуленко В.В., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - М .: Видавничий дім «Герда», 2001.

  11. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво «Річ навіть і сервіс», 2001

  12. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М .: Бухгалтерський облік, 2002.

  13. Зімін Н.Є. Аналіз і діагностика фінансового стану підприємства ЕКМОС 2002 240с.

  14. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. - М .: Фінанси і статистика, 2001. 768с

  15. Ларіонов А.Д., Карзаева М.М., Нечитайло О.І. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник - М .: ТК Велбі, Вид-во «Проспект» - 2005 325с

  16. Лупікова Є.В., Пашук Н.К. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник - М .: КНОРУС, 2005 р 215с

  17. Патров В.В. і ін. Складання та аналіз річної бухгалтерської звітності. // Бухгалтерський облік. - 2005, - № 1. - с. 11-37.

  18. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4 - е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2002. 704с.

  19. Шеремет А.Д., Негашев Є.В., Сайфулін Р.С., Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА - М, 2002 208с.

  додаток В

  Розрахунок показників рентабельності

  показник

  розрахунок показника

  Формула розрахунку показника за даними звітності

  Рентабельність активів (коефіцієнт економічної рентабельності)

  Чистий прибуток від усіх видів діяльності / Середня вартість активів

  Стор. 150 ф.2 / Стор. 300 ф.1

  Рентабельність власного капіталу (коефіцієнт фінансової рентабельності)

  Чистий прибуток від усіх видів діяльності / Середня вартість власного капіталу

  Стор.1 150 ф.2 / (Стр.490 - стр.450) ф.1

  Повинна забезпечувати окупність вкладених у підприємство коштів

  Рентабельність реалізації (коефіцієнт комерційної рентабельності)

  Прибуток від продажів / Виручка (нетто) від продажу

  Стр.050 / Стр.010 ф.2

  Рентабельність поточних витрат

  Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції

  Стр.050 / (Стр.020 + + стр.030 + стр.040) ф.2

  Динаміка показника може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю за с / с продукції

  Рентабельність інвестованого (використовуваного) капіталу

  Чистий прибуток / Сума власного і довгострокового позикового капіталу

  Стор. 190 ф.2 / (Стр.490 -

  -стр.510) ф. 1

  рентабельність інвестицій

  Чистий прибуток від інвестиційної діяльності / Сума коштів, інвестованих в об'єкти

  Розраховується по об'єктах реального і фінансового інвестування

  1 Див. Додаток Б Звіт про фінансові результати ВАТ «Монтажсервіс»

  2см. Додаток В Розрахунок показників рентабельності

  3 Див. Додаток Б Звіт про фінансові результати ВАТ «Монтажсервіс»