• ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі відображені актуальність теми, її вивченість, цілі і з
 • ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ПО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


 • Дата конвертації29.06.2017
  Розмір43.89 Kb.
  Типреферат

  Скачати 43.89 Kb.

  Антикризове управління в умовах банкрутства

  4

  МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ

  на правах рукопису

  "АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГРОЗУ БАНКРУТСТВА ОРГАНІЗАЦІЇ"

  (На прикладі СПК "Імені Чапаєва")

  Автореферат дипломної роботи

  Спеціальність "Фінанси і кредит"

  Науковий керівник:

  професор С.І. Черняєв

  рецензент:

  доктор економічних наук В.К. Крутиков

  Калуга, 2008

  Робота виконана на кафедрі фінансів і кредиту Калузького філії Московського Гуманітарно-Економічного Інституту та СПК "Імені Чапаєва"

  Захист дипломної роботи відбудеться 18 червня 2008 року в 9.00 на засіданні ДАК при Калузькому філії Московського Гуманітарно-Економічного Інституту за адресою: м Калуга, вул. Гагаріна, 1.


  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми дослідження визначається тим, що вступ економіки Росії в ринкові відносини, відкриття вітчизняного ринку для товарів зарубіжних підприємств поставили більшість російських організацій в складне фінансове та економічне становище. Результ атом цього з'явилися зростання неплатоспроможності і подальше банкрутство організацій. Організації будь-яких форм власності в процесі виробничо-господарської діяльності схильні до кризових явищ, економічним і фінансовим проблемам, нерідко призводить до банкрутства.

  Перед керівництвом організацій, органами державної та муніципальної влади постають завдання запобігти кризові явища і забезпечити стійке положення організацій. Рішення задач із запобігання кризовим явищам або пом'якшення їх впливу на результати діяльності організацій можливо за допомогою системи заходів, що іменується за кордоном "кризовий менеджмент" (crisis-management), а в Росії - "антикризове управління".

  В основі антикризового управління повинно лежати управління на базі постійного моніторингу діяльності організації з метою своєчасного діагностування причин погіршення фінансового стану і визначення шляхів його відновлення, забезпечення існуючої рентабельності діяльності, а також економічного зростання і розвитку організації. Для цього в будь-якій організації потрібен менеджер, основна функція якого - передбачити, своєчасно розпізнати і успішно вирішити всі проблеми розвитку організації, тобто здійснювати антикризове управління. В даний час в Росії спостерігається брак таких менеджерів, тому в процесі підготовки менеджерів виникла потреба вивчати термін "антикризове управління".

  Особливе значення в сьогоднішніх умовах набуває формування ефективного механізму управління підприємствами, заснованого на аналізі їх фінансово-економічного стану, в зв'язку з цим тема дипломної роботи є актуальною для функціонування і розвитку організації.

  Мета даної роботи - теоретичне обґрунтування і розробка методики прийняття рішень при антикризовому управлінні фінансами СПК "Імені Чапаєва".

  Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  - вивчити теоретичні аспекти антикризового управління фінансами при загрозі банкрутства організації;

  - проаналізувати фінансово-господарську діяльність СПК "Імені Чапаєва";

  - сформувати цілі та вибрати механізми антикризового управлінні СПК "Імені Чапаєва";

  - розглянути забезпечення інформаційної безпеки заходів антикризового управління фінансами.

  Об'єктом дослідження є СВК "Імені Чапаєва".

  Предмет дослідження - антикризове фінансове управління при загрозі банкрутства СПК "Імені Чапаєва".

  Методологія дослідження. При виконанні дипломної роботи були використані загальнонаукові та спеціальні методи досліджень. Із загальнонаукових застосовувалися методи наукової абстракції, аналізу і синтезу, історичного і логічного пізнання. Окремі проблеми вивчалися за допомогою спеціальних методів економічних досліджень: монографічного, розрахунково-конструктивного, економіко-статистичного.

  Джерела інформації. При написанні дипломної роботи використані: праці вітчизняних вчених - Балдина К.В., Коропоткова Е.М., Ларіонова І.К., Жарковський Є.П., Бердникова Т.Б., Попова Р.А. та ін.; також праці зарубіжних вчених - Гуіяр Ф.Ж., Келлі Д. М .; річні звіти, облікова і звітна документація СПК "Імені Чапаєва".

  Обсяг і структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних джерел, 25 таблиць, 9 рисунків і 13 додатків.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі відображені актуальність теми, її вивченість, цілі і з Адачі дипломного проекту, об'єкт і предмет дослідження, використовувана література, структура і зміст дипломної роботи.

  У першому розділі "Теоретичні аспекти антикризового управління фінансами при загрозі банкрутства організації" досліджено теоретичні та методологічні основи антикризового управління фінансами.

  У першому параграфі першого розділу розглянуто нормативно-правове регулювання неспроможності (банкрутства). Неспроможність (банкрутство), відповідно до Закону про банкрутство, - це визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

  В даний час в Росії державним органом у справах про банкрутство є Федеральна служба з фінансового оздоровлення і банкрутства (ФСФО).

  У другому параграфі першого розділу розглянута політика антикризового управління фінансами при загрозі банкрутства. В економічній літературі поняття "антикризове управління" трактується по різному, автор дипломної роботи дотримується визначення професора А.Г. Грязнова: "антикризове управління - така система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки і реалізації на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер, що дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції при будь-яких обставинах, при опорі в основному на власні ресурси ".

  У роботі розглядалася спеціальна політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства, яка передбачає:

  * Періодичне дослідження фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку, викликають загрозу банкрутства;

  * Визначення масштабів кризового стану підприємства при виявленні істотних відхилень від нормального ходу фінансової діяльності;

  * Вивчення основних факторів, що обумовили (і обумовлюють в майбутньому періоді) кризовий розвиток підприємства;

  * Формування цілей і вибір основних механізмів антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства;

  * Впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства;

  * Вибір ефективних форм санації підприємства, якщо масштаби кризового фінансового стану підприємства не дозволяють вийти з нього за рахунок реалізації внутрішніх резервів;

  * Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства, яке пов'язане з розробкою відповідного бюджету, підготовкою активів до реалізації, забезпеченням вимог кредиторів за рахунок майна, що реалізується.

  У третьому параграфі першого розділу представлена ​​діагностика банкрутства, в процесі якої вирішуються такі питання:

  * Досліджується фінансовий стан підприємства з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку;

  * Визначаються масштаби кризового стану підприємства;

  * Вивчаються основні чинники, що обумовлюють кризовий розвиток підприємства.

  Виділяють вітчизняну і зарубіжну методики прогнозування банкрутства організації. Процедура діагностики кризового стану підприємства, відповідно до вітчизняної методикою, передбачає визначення і аналіз чотирьох коефіцієнтів розглянутих в динаміці за ряд періодів: коефіцієнта поточної ліквідності, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнта відновлення платоспроможності підприємства, коефіцієнта втрати платоспроможності підприємства. У зарубіжній практиці виділяють безліч моделей дозволяють оцінити загрозу банкрутства підприємства: двофакторна модель "Z-рахунок Альтмана", пятифакторная модель "Z-рахунок Альтмана", Модель Лиса, Модель Таффлера.

  Рівень загрози банкрутства підприємства в моделі Альтмана оцінюється за такою шкалою (табл.1):

  Таблиця 1

  Оціночна шкала для моделі Альтмана

  Значення показника "Z5"

  вірогідність банкрутства

  до 1,8

  Дуже висока

  1,81 - 2,7

  висока

  2,71 - 2,9

  можлива

  2,91 і вище

  дуже низька

  При оцінці масштабів кризового стану підприємства розглядають три принципових характеристики: легка криза, важку кризу, катастрофа. У табл.2 наведено критерії формування таких характеристик.

  Таблиця 2

  Масштаби кризового стану підприємства

  Вірогідність банкрутства за результатами оцінки

  Масштаб кризового стану підприємства

  спосіб реагування

  можлива

  легкий криза

  Нормалізація поточної фінансової діяльності

  висока

  важкий криза

  Повне використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації

  Дуже висока

  катастрофа

  Пошук ефективних форм санації (при невдачі - ліквідація)

  У четвертому параграфі першого розділу розглянуті механізми фінансової стабілізації. Фінансова стабілізація в умовах кризової ситуації послідовно здійснюється за такими основними етапами:

  * Усунення неплатоспроможності;

  * Відновлення фінансової стійкості;

  * Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання. Повна фінансова стабілізація досягається тільки тоді, коли підприємство забезпечує стабільне зниження вартості використовуваного капіталу і постійне зростання своєї ринкової вартості.

  Якщо використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації не досягло своєї мети, підприємство має можливість вдатися до зовнішньої допомоги, яка приймає форму його санації.Санація являє собою систему заходів щодо запобігання оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації.

  У другому розділі "Аналіз фінансово-господарської діяльності СПК" Імені Чапаєва "" дана загальна характеристика СПК "Імені Чапаєва", проведено аналіз господарської діяльності та фінансового стану за 2005-2007 рр.

  У першому параграфі другого розділу розглянута загальна характеристика СПК "Імені Чапаєва". Основними видами діяльності підприємства є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції. Основна виробнича програма СПК "Імені Чапаєва" - вирощування зерна та м'ясомолочної продукції.

  У другому параграфі другого розділу проведений аналіз господарської діяльності СПК "Імені Чапаєва".

  Загальна площа землекористування СПК "Імені Чапаєва" 3601 га (табл.3). Станом на 01.01.08 р сільськогосподарські угіддя становлять: всього зайнято під посівами тисячу чотиреста дев'яносто один га, з них Укісний площа багаторічних трав 1380 га, посів озимих культур - 8 га, посів ярих культур - 103 га, які не використано ріллі 2110 га, що становить 60% всіх сільськогосподарських угідь.

  Таблиця 3

  Структура земельних і сільськогосподарських угідь СПК "Імені Чапаєва" (в га)

  Посів озимих культур

  Посів ярих культур

  Укісний площа багаторічних

  трав

  Всього зайнято під посівами

  рілля

  Неисп. ріллі

  % Неисп. ріллі

  2005 рік

  15

  328

  1 432

  один тисячі сімсот сімдесят п'ять

  3601

  1 826

  50,7

  2006 рік

  12

  314

  1380

  1706

  3601

  1895

  52,6

  2007 рік

  8

  103

  1380

  тисячі чотиреста дев'яносто-один

  3601

  2110

  60,0

  З таблиці видно, що за весь досліджуваний період значно скоротилися посівні площі під озимими культурами (на 47%), під яровими (на 69%). За 2007 рік не використовувалося 60% ріллі, що на 10% більше 2005 року. Незмінною залишилася Укісний площа багаторічних трав. Все це дозволяє зробити висновок, що господарство щорічно скорочує обсяги вироблення продукції з рослинництва і тваринництва.

  Динаміка поголів'я і продуктивності продукції СПК "Імені Чапаєва" представлена ​​в таблиці 4.

  Таблиця 4

  На 01.01.06 р

  На 01.01.07 р

  На 01.01.08 р

  поголів'я худоби

  552

  513

  486

  У т. Ч. Корів

  275

  283

  193

  Надої молока на 1 корову, кг

  2655

  2613

  2503

  Динаміка поголів'я і продуктивності продукції СПК "ІМ.ЧАПАЄВА"

  За весь досліджуваний період поголів'я худоби знизилося на 66 голів (12%), в т. Ч. Корів на 82 голів (30%). Через скорочення поголів'я валовий обсяг продукції відповідно зменшився, а собівартість через збільшення накладних витрат на одиницю продукції збільшилася. Все це веде до збільшення збитку.

  Обсяг продажів продукції СПК "Імені Чапаєва" см. Табл.5

  Таблиця 5

  Обсяг продажів продукції СПК "Імені Чапаєва" за 2006-2076 рр.

  Найменування продукції

  2006 р

  2007 р

  обсяг ц

  З / сть т. Руб.

  Виручка т. Руб.

  обсяг ц

  З / сть тис. Руб.

  Виручка т. Руб.

  Продукція рослинництва

  206

  70

  43

  195

  50

  15

  Продукція тваринництва

  5721

  6182

  3721

  4238

  5701

  3168

  молоко

  5328

  3190

  2956

  3989

  2951

  2668

  птах

  359

  2503

  693

  223

  2340

  443

  Мясопродукция

  34

  489

  72

  26

  410

  57

  всього:

  5927

  6252

  3764

  4433

  5751

  3183

  Зниження обсягів реалізації відбулося по продукції рослинництва і тваринництва. Обсяг продукції рослинництва зменшився на 5% за 2007 р обсяг продукції тваринництва зменшився на 26% за 2007 р У першу чергу це пов'язано зі зниженням обсягів виробництва та з реалізацією продукції за цінами нижче собівартості.

  Витрати на основне виробництво СПК "Імені Чапаєва" см. В табл.6.

  Таблиця 6

  Витрати на основне виробництво (тис. Руб)

  Статті витрат

  За 2005 р

  За 2006р.

  За 2007 р

  Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби

  1597

  1471

  1385

  Матеріальні витрати, включені до собівартості продукції

  один тисяча сімсот сімдесят дев'ять

  4013

  3950

  У т. Ч. Насіння і посадочні матеріал

  125

  312

  246

  корми

  954

  тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять

  1725

  інша продукція (гній, підстилка)

  31

  36

  12

  мінеральні добрива

  89

  98

  45

  електроеенрія

  153

  258

  222

  нафтопродукти

  133

  756

  599

  запасні частини для ремонту основних засобів

  105

  502

  545

  оплата робіт і послуг стороннім організаціям

  189

  452

  411

  в т. ч. транспортуванні вантажів

  102

  278

  254

  по ремонту техніки

  40

  59

  51

  по ЗОО і віє. обслуговування

  46

  115

  106

  Амортизація основних засобів

  339

  258

  124

  Інші витрати

  244

  145

  101

  ВСЬОГО:

  3959

  5887

  5560

  Витрати на основне виробництво за досліджуваний період збільшилися з 3959 тис. Руб. у 2005 році до 5560 тис. руб. в 2007 р на 1 601 тис. руб. (40%). Це відбулося за рахунок збільшення матеріальних витрат, включених в собівартість продукції з 1779 тис. Руб. в 2005 р до 3950 тис. руб. в 2007 р на 22%. Також за рахунок збільшення витрат на корми на 19%, електроенергії на 45%, нафтопродукти на 350%, витрати на запасні частини на 419%, оплата робіт, послуг, стороннім організаціям на 117%.

  У третьому параграфі другого розділу проведений аналіз фінансового стану СПК "Імені Чапаєва".

  Аналіз фінансової стійкості проводиться, щоб визначити наскільки раціонально підприємство використовує свої кошти.Показники фінансової стійкості представлені в табл.7

  Таблиця 7

  Показники фінансової стійкості СПК "Імені Чапаєва"

  показники

  За 2005 рік

  За 2006 рік

  За 2007 рік

  Власні оборотні кошти

  -2141

  -1387

  -7069

  Власні довгострокові джерела

  -1782

  1389

  -6710

  Загальна величина джерел формування запасів

  4360

  3653

  2625

  Недолік власних оборотних коштів

  -5982

  -4539

  -9358

  Недолік власних довгострокових джерел

  -5623

  -1763

  -8999

  Недолік загальної величини основних джерел формування запасів

  519

  501

  336

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,8

  0,7

  0,3

  коефіцієнт заборгованості

  0,3

  0,5

  2,9

  коефіцієнт самофінансування

  3,2

  2

  0,3

  Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

  -0,5

  -0,4

  -2,7

  коефіцієнт маневреності

  -0,1

  -0,2

  -2,1

  1. Розрахувавши, абсолютні показники фінансової стійкості і підсумувавши зроблені розрахунки, за допомогою тривимірного показника можна зробити висновок про те, що протягом усього досліджуваного періоду підприємство мало нестійкий фінансовий стан. Власні оборотні кошти і власні довгострокові джерела були відсутні протягом усього досліджуваного періоду.

  2. Недолік власних оборотних коштів на 01.01.08 р склав 9358 тис. Руб. Недолік власних довгострокових джерел на 01.01.08 р склав 8999 тис. Руб.

  3. На 01.01.08 р значення коефіцієнта фінансової незалежності істотно менше нормативного, це свідчить про втрати фінансової незалежності в зв'язку з скороченням власного капіталу підприємства і збитковості роботи підприємства, а коефіцієнт заборгованості перевищує нормативне значення.

  4. Коефіцієнт забезпечення власними засобами протягом усього досліджуваного періоду нижче нормативного значення і має від'ємне значення через відсутність власних оборотних коштів.

  5. Протягом усього досліджуваного періоду маневреність склала негативну величину, так як всі оборотні і частина необоротних активів сформована за рахунок короткострокових позикових коштів.

  Аналіз ліквідності підтверджується розрахунком відносних коефіцієнтів ліквідності зведених в табл.8.

  Таблиця 8

  Відносні коефіцієнти ліквідності СПК "Імені Чапаєва"

  показники

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  нормативне значення

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  -

  0,001

  0,0009

  (0,2; 0,25)

  Коефіцієнт критичної ліквідності

  0,04

  0,08

  0,002

  (0,7; 0,8)

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,70

  1,61

  0,28

  (2; 4)

  1. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності за період знижується з 0,00133 до 0,00086. Це означає, що за станом на 01.01.08 р при реалізації грошових коштів і короткострокових активів їх вистачить на погашення 0,09% кредиторської заборгованості.

  2. У разі повного надходження грошових коштів від дебіторів на 01.01.08 р коштів буде достатньо тільки на погашення 0,06% від короткострокової кредиторської заборгованості. Йде тенденція до скорочення даного показника на 01.01.08 р його значення становить 0,0015.

  3. Значення коефіцієнта поточної ліквідності знаходиться за межами допустимих значень в кожному періоді. Спостерігається стійка тенденція падіння коефіцієнта поточної ліквідності. Станом на 01.01.08 р оборотних коштів підприємства вистачить на погашення 28% кредиторської заборгованості.

  Аналіз ефективності використання ресурсів підтверджується розрахунком 3 показників в табл.9.

  Таблиця 9

  Показники ефективності використання ресурсів СПК "Імені Чапаєва"

  показники

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  фондовіддача

  0,17

  0,33

  0,32

  фондомісткість

  5,67

  3

  3,18

  фондоозброєність

  362,56

  226,04

  240,74

  1. У 2005 г.0,17 коп. валової продукції припадає на 1 руб. середньорічної вартості основних виробничих фондів. У наступні роки цей показник збільшується до 0,33 коп. в 2006 р через істотне скорочення середньорічної вартості основних виробничих фондів, проте в 2007 р відбувається спад даного показника через скорочення обсягу валової продукції.

  2. Показник фондомісткості в 2005 р показав, що 5,67 руб. основних виробничих фондів необхідно для виробництва 1 руб. продукції, в 2006 році цей показник склав 3 руб., а в 2007 р

  3. Фондоозброєність в 2005 р характеризує 362,56 тис. Руб. вартості основних виробничих фондів припадає на одного працівника підприємства. У 2006 році цей показник склав 226,04 тис. Руб., В 2007 р - 240,74 тис. Руб.

  Аналіз фінансових результатів зведений в табл.10

  Таблиця 10

  Зведений звіт фінансових результатів СПК "Імені Чапаєва" за 2005-2007 рр.

  показники

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Виручка від продажу продукції

  4028

  3764

  3183

  Собівартість проданої продукції

  4981

  6252

  5751

  Валовий прибуток

  -953

  -2488

  -2568

  Прибуток (збиток) від продажу

  -953

  -2488

  -2568

  Відсотки до сплати

  1

  -

  141

  інші доходи

  тисячу триста шістьдесят дві

  2920

  1092

  Інші витрати

  2078

  тисячу шістсот вісімдесят дев'ять

  5099

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  -2252

  -1257

  -6716

  Поточний податок на прибуток

  -

  -

  143

  чистий прибуток (збиток)

  -2252

  -1257

  -6859

  Провівши аналіз фінансових результатів діяльності СПК "Імені Чапаєва" можна зробити наступні висновки:

  1. Станом на 01.01. 2007 р спостерігається скорочення чистого збитку в порівнянні з минулим роком на 995 тис. Руб. (56%). В основному це відбулося за рахунок збільшення доходів на 1558 тис. Руб. (47%) і скорочення витрат на 389 тис. Руб. (19%) і погашення відсотків. Негативним фактором є збільшення валового збитку на тисячу п'ятсот тридцять п'ять тис. Руб. (261%) через суттєве збільшення собівартості проданої продукції на тисячі двісті сімдесят одна тис. Руб. (25%).

  2. Станом на 01.01.08 р спостерігається значне збільшення чистого збитку - на 5602 тис. Руб. (446%). В основному це відбулося за рахунок зменшення доходів на 1828 тис. Руб. (63%) і збільшення витрат на 3410 тис. Руб. (202%) і появи відсотків до сплати - 141 тис. Руб.

  Аналіз потенційної неспроможності (банкрутства) організації на 1 січня 2008 р проводився за допомогою вітчизняної та зарубіжної методик прогнозування банкрутства організації - 5-ти факторної моделі Альтмана. За підсумками досліджень СПК "Імені Чапаєва" можна визначити за ступенем ризику, як підприємство з високим ступенем ризику, практично неспроможне, нездатне з протягом 6 місяців відновити свою платоспроможність.

  У третьому розділі "Розробка методики прийняття рішень при антикризовому управлінні фінансами СПК" Імені Чапаєва "" "сформовані цілі і представлені механізми антикризового управління СПК" Імені Чапаєва ", а також запропонований проект санації.

  Запропоновано наступні цілі програми антикризового управління СПК "Імені Чапаєва":

  - усунення неплатоспроможності за рахунок:

  - вдосконалення організації управління;

  - підвищення ефективності використання основних засобів організації і зниження витрат на їх утримання;

  - раціоналізації виробничих запасів;

  - раціоналізації виробництва;

  - прискорення обороту грошових коштів;

  - зниження витрат у виробничій діяльності;

  - реструктуризація кредиторської заборгованості;

  - збільшення обсягів продажів;

  - вдосконалення організації маркетингу для збільшення обсягу продажів;

  - відновлення фінансової стійкості за умови за рахунок:

  - збільшення чистого доходу внаслідок ефективної цінової політики, застосування системи знижок і методів просування продукції на ринок;

  - продаж або здача в оренду зайвого і мало використовуваного обладнання і виробничих площ.

  Модель відновлення неплатоспроможного фінансового становища грунтується на наступних факторах:

  - переорієнтація нерентабельних виробництв, за допомогою використання цінової політики;

  - прискорення оборотності активів, яке може бути досягнуто за рахунок скорочення важкореалізованих активів;

  - збільшення посівних і укісних площ за рахунок невикористаної ріллі.

  Повна реалізація внутрішніх можливостей виходу СПК "Імені Чапаєва" з кризового фінансового стану не дозволяє відновити платоспроможність і фінансову стійкість в необхідному обсязі для успішного її функціонування, в цьому випадку слід вдатися до зовнішньої допомоги, яка приймає форму його санації. Завдання санації полягає в оздоровленні виробництва, підвищення ефективності організації структурної її перебудови для подальшої можливості виходу підприємства з кризи.

  Внаслідок того, що в відношенні СПК "Імені Чапаєва" Управління Федеральної Податкової Служби (УФНС) по Калузької області звернулося до арбітражного суду Калузької області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства, нами була запропонована програма судової санації - процедура спостереження СПК "Імені Чапаєва" .

  Спостереження є обов'язковою процедурою при розгляді справ про банкрутство, яка вводиться на підставі визначення арбітражного суду.

  Введення спостереження не є підставою для відсторонення адміністрації боржника. Основним завданням тимчасового керуючого на стадії спостереження є скликання і проведення перших зборів кредиторів та складання реєстру вимог кредиторів.

  Перші збори має право:

  - прийняти рішення про введення зовнішнього управління та про звернення з відповідним клопотанням до арбітражного суду;

  -прийняти рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

  - мирову угоду;

  Кращим рішенням для підприємства є зовнішнє управління, яке включає в себе комплекс різних заходів фінансово-економічного, організаційного характеру щодо відновлення платоспроможності.

  Зовнішній керуючий розробляє план проведення зовнішнього управління. Керуючий має право звернутися до арбітражного суду із заявою про завершення зовнішнього управління якщо:

  1. Мета зовнішнього управління досягнута, тобто платоспроможність підприємства відновлена. У цьому випадку арбітражний суд виносить ухвалу про завершення зовнішнього управління та припинення провадження у справі про неспроможність (банкрутство).

  2. Досягнення мети зовнішнього управління неможливо. Суд виносить ухвалу про завершення зовнішнього управління, визнання підприємства банкрутом та порушення конкурсного процесу.

  При процедурі спостереження і зовнішнього управління правильно розроблена стратегія і тактика арбітражного керуючого дозволить вивести СПК "Імені Чапаєва" з кризового стану.

  У четвертому розділі "Забезпечення інформаційної безпеки заходів антикризового управління фінансами" викладено методи захисту інформації при антикризовому управлінні фінансами підприємства. Було розглянуто забезпечення інформаційної безпеки заходів антикризового управління фінансами. Дана методика передбачає:

  - закриття джерел витоку конфіденційної інформації:

  - виявлення найбільш вразливих місць в інформаційному захисті компанії;

  - визначення типу витоків інформації (умисні або не навмисний);

  - розмежування доступу до інформації, за ступенем важливості і закритості інформації, тобто побудова чіткого плану доступу до інформації;

  - посилення контролю за інформацією - визначення кола осіб, які мають до неї доступ, введення контролю за рухом такої інформації, як в межах компанії, так і за її межами.

  - захист інформаційної таємниці на правовому рівні.


  ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ПО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

  Будь-яке управління певною мірою повинно бути антикризовим або ст Анів антикризовим у міру вступу організації в смугу кризового розвитку. Ігнорування цього має негативні наслідки, а його облік сприяє безболісному проходженню кризових ситуацій. Ринкова економіка виробила велику систему фінансових методів діагностики банкрутства і виробила методику прийняття управлінських рішень в умовах загрози банкрутства. Основою методики є три положення:

  * Діагностика банкрутства;

  * Виявлення чинників, що впливають на кризовий розвиток;

  * Вироблення антикризових механізмів управління фінансами.

  За результатами проведеного комплексного аналізу господарської діяльності і фінансового стану СПК "Імені Чапаєва", що проводиться за напрямками: аналіз майнового стану, аналіз власного і позикового капіталу, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності, аналіз ділової активності, аналіз фінансових результатів, аналіз можливості беззбиткової діяльності, були зроблені наступні висновки.

  На діяльність СПК "Імені Чапаєва" як сільськогосподарської організації надавали і впливають ряд факторів, пов'язаних зі зміною галузевої ситуації. Як основний фактор ризику слід розглядати низькі закупівельні ціни, що не відповідають цінам на закуповувані матеріальні цінності, необхідні для виробництва. Відповідно до галузевої приналежністю СПК "Імені Чапаєва" в своїй діяльності зазнає впливу сезонних факторів. Відповідно до ФЗ № 264-ФЗ від 29.12.06 р "Про розвиток сільського господарства" економічні умови регіону характеризуються державною підтримкою в області підвищення цін на продукцію і зниження на придбані матеріали. Продукція СПК "Імені Чапаєва" реалізується в межах Калузької області. Основні споживачі - державні установи, державні підприємства. Основними постачальниками є організації Калузької області. Неефективна стратегія маркетингу, яка слабо орієнтована на пошук нових сегментів ринку, просування на ринок, встановлення стимулів споживачам для придбання пропонованих товарів. Неефективна структура капіталу (низька ліквідність), викликана високою часткою необоротних активів.

  На основі проведеного фінансового аналізу СПК "Імені Чапаєва" можна зробити висновок про те, що відновлення платоспроможності підприємства протягом 6 місяців неможливо без залучення до виконання його зобов'язань засновників (учасників), або третіх осіб. Виходячи з перерахованих вище висновків, можна стверджувати, що досліджуване підприємства перебуває в глибокій кризі і для виведення його з кризи необхідно залучення зовнішньої допомоги, яка приймає форму його санації.

  Повна реалізація внутрішніх можливостей виходу СПК "Імені Чапаєва" з кризового фінансового стану не дозволяє відновити платоспроможність і фінансову стійкість в необхідному обсязі для успішного її функціонування, в цьому випадку слід вдатися до зовнішньої допомоги, яка приймає форму його санації. Внаслідок того, що в відношенні СПК "Імені Чапаєва" Управління Федеральної Податкової Служби (УФНС) по Калузької області звернулося до арбітражного суду Калузької області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства, була запропонована програма санації - процедура спостереження переходить в зовнішнє управління СПК "Імені Чапаєва ".

  При процедурі спостереження і зовнішнього управління правильно розроблена стратегія і тактика арбітражного керуючого дозволить вивести СПК "Імені Чапаєва" з кризового стану.

  В даний час реалізується Федеральний закон "Про розвиток сільського господарства", до одного із заходів, за допомогою яких реалізується державна аграрна політика - відноситься надання бюджетних коштів сільськогосподарським виробництвам. Починаючи з 2009 року участь коштів федерального бюджету в фінансуванні заходів, передбачених в державній програмі, буде здійснюватися виходячи з рівня дотаційності бюджетів суб'єктів Російської Федерації та інших критеріїв.

  Низька захищеність компанії на інформаційному рівні, часто призводить до банкрутства підприємств, або навмисного з використанням різних законних і не законних прийомів і методів з боку конкурентів і недоброзичливців, або ненавмисного з вини персоналу компанії. Забезпечення інформаційної безпеки організації, тобто усунення вище перерахованих проблем, є пріоритетним завданням при антикризовому управлінні підприємством.