• СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 • ДОДАТОК 1


 • Дата конвертації18.08.2017
  Розмір15.23 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 15.23 Kb.

  Банківська система та її роль в ринковій економіці

  новении ознак проблемності змінювати порядок формування резервів. Кошів В.Г., Овчинникова О.П. Банківські системи розвинених країн і вдосконалення грошово-кредитної політики Росії. - М .: прогрес, 2005. - С.283.

  Альтернативною можливістю можна вважати нарахування процен-тов по рахунках фонду обов'язкового резервування (ФОР) для зазначений-них банків (відсоток може становити 0,5-1%). Однак остання пропозиція спричинить збільшення витрат територіального подрузі-ділення, крім того, виникає спокуса надавати «платні» рахунки ФОР «своїм» банкам. У такому випадку постає питання про систему контро-ля за діяльністю самого територіального підрозділу в даній сфері, іншими словами, «хто буде наглядати за тими, хто наглядає?».

  Очевидно, що дана пропозиція менш доцільно, ніж перше, тому що веде ряд негативних моментів.

  У разі застосування пропозиції про зміну нормативу ФОР правомірне питання про недотримання в цьому випадку принципу «рівних умов» діяльності банків на кредитному ринку регіону. Однак, якщо територіальне управління не буде зловживати цією пропозицією, цілком можливо це створить додатковий стимул для кредитування реального сектора, а також створить для банків воз-можности підвищення ставки відсотка по депозитах фізичних осіб.

  Таким чином, необхідно зробити систему ЦБР сучасної ор-ганізації, для якої характерні підвищення ступеня узгоджений-ності спільних дій і довгострокових зобов'язань, зросле розуміння необхідності вирішення складних проблем та ін. Поставши-ляется, що ЦБР буде «флагманом» кредитної системи РФ, на кото-рий можна і потрібно рівнятися клієнтам - комерційним банкам. Ві-димо, така роль Банку Росії не тільки «по плечу» йому, але і є перспективною з позиції підйому економіки країни в цілому.


  У свою чергу, система функцій банків-ської системи може бути представлена ​​у вигляді матричної моделі «сфе-ри цільової діяльності - стадії ділового циклу». Отже, в найзагальнішому вигляді структура банківської системи може відповідати матричної моделі, представленої в таблиці 1. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Банківські системи розвинених країн і вдосконалення грошово-кредитної політики Росії. - М .: прогрес, 2005. - с.290.

  Таблиця 1

  Матрична модель банківської системи

  Функціональна спеціалізація банків

  Функціонально-цільова спрямованість ис-користування кредитних ресурсів

  промисловість

  Соціальна сфера, торгівля, сфера послуг

  Агропромисловий комплекс

  Науково-технічного-кая сфера

  екологічна сфера

  будівельна сфера

  населення


  відтворювальний цикл

  інноваційні

  +

  -

  +

  +

  +

  +

  -

  Інвестиційні

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  -

  іпотечні

  +

  -

  +

  -

  +

  +

  +

  Універсальні коммер-етичні банки, ориенти-рова преимущест-венно на короткострокове кредитування

  +

  Небанківські фінан-сово-кредитні установи та ор-дення

  +

  +

  +

  -

  -

  +

  +

  Необхідно відзначити, що ефективно вирішувати весь комплекс про-блем забезпечення процесів розширеного відтворення фінан-вимі і кредитними ресурсами можна тільки шляхом узгодження об-щенаціональних і регіональних, муніципальних і приватних інте-сов окремих фінансово-кредитних установ.

  З метою підвищення кредитної ефективності регіональної бан-ської системи принципово важливим є формування в складі останньої наступних типів банків:

  1) інноваційних, призначених для фінансування новей-ших технологічних проектів;

  2) інвестиційних, орієнтованих на фінансове забезпечення реалізації таких проектів;

  3) іпотечних, що спеціалізуються на видачі довгострокових позик під заставу нерухомого майна.

  Таким чином, дана функціональна спеціалізація банків мо-же повністю забезпечити діловий цикл: зародження ідеї, її реалі-ція, заставу майна для отримання довгострокових позик на розвиток і вдосконалення виробництва (вторинний кредит).

  Під регіональною банківською системою слід розуміти сукупність-ність взаємодіючих банків регіону, що реалізують такі основні функції:


  - забезпечення готівковими ресурсами в необхідному обсязі;

  - безперебійне ведення безготівкових розрахунків і платежів;

  - кредитна підтримка соціально-економічного комплексу ре-Гіона;

  - стимулювання залучення коштів громадян і дрібних підпри-німателей, а також ефективне їх розміщення;

  - кредитування інноваційно-інвестиційних проектів та соці-ально-економічних програм;

  - розвиток консалтингових послуг і нетрадиційних банківських операцій.


  Таким чином, регіональна банківська система повинна стимули-ровать структурну перебудову промисловості за допомогою кре-дітного механізму, науково-технічний прогрес на регіональному рівні, інвестиційну політику і розвиток будівельного комплек-са, сприяти цілеспрямованому та комплексного розвитку со-ціальної сфери регіонів в інтересах населення, розвитку регіональ-ної інфраструктури, сприяти діяльності агропромислового-го комплексу, цілеспрямованої реалізації екологічної політики. Кошів В.Г., Овчинникова О.П. Банківські системи розвинених країн і вдосконалення грошово-кредитної політики Росії. - М .: прогрес, 2005. - С.286.

  Сформулюємо ряд ключових принципів побудови банківської системи регіону:


  1. Принцип поєднання функціонально-цільовий і воспроізводст-кої діяльності банку.

  2. Принцип оптимального поєднання великих, середніх і малих банків.

  3. Принцип диверсифікації та адаптації банків, що передбачає розширення спектру діяльності та відхід від вузької спеціалізації фінансово-кредитних установ.


  4. Принцип поєднання різних форм власності в банківській системі.

  5. Принцип забезпечення максимальної доступності клієнтів до банківських установ (це особливо актуально для сільської місць-ності).

  6. Принцип рівномірної підтримки регіональними органами банківських установ, що реалізують соціально-економічні про-грами регіональних і муніципальних властей.

  7. Принцип орієнтації на залучення в регіони зовнішніх ресур-сов.


  8. Принцип якісного оновлення складу працівників банків-ських установ. З огляду на перераховані вище фактори, ефективна модель ре-нальних банківської системи повинна бути здатною активно сприяти структурним перетворенням в економіці регіону.

  Крім того, видається, що для розвитку кредитної системи регіону можливе створення кредитних спілок, що представляють собою різновид банків, що спеціалізуються на наданні крат-косрочного споживчого кредиту. Як відомо, діяльність про-вин взаємного кредиту була дуже поширена в дореволюційної-ної Росії. Кошів В.Г., Овчинникова О.П. Банківські системи розвинених країн і вдосконалення грошово-кредитної політики Росії. - М .: прогрес, 2005. - С.287.

  Цілком очевидно, що на рівні місцевого самоврядування зазначені функції можуть виконувати багатофункціональні губернські банки, засновниками та учасниками яких можуть виступати місцеві органи влади і приватні інвестори, які найбільшою мірою зацікавлені в розвитку місцевої інфраструктури.

  Однак вибір конкретного банку повинен проводитися строго на конкурсній основі і на конкретний термін (припустимо, на 2,5 року). Після закінчення зазначеного терміну після оцінки результатів діяль-ності фінансово-кредитних установ на основі спеціальної системи критеріїв соціально-економічної ефективності, представленої в інформаційних паспортах банків, конкурс дол-дружин повторюватися.

  Регіональні банки можуть також стати мозковими центрами щодо забезпечення економічної інформацією, необхідною для оцінки загальноекономічного розвитку регіону, а також окремих клієнтів, що дуже важливо і для самого банку при розробці стратегії і плану діяльності як на перспективу, так і на більш короткі терміни.


  ВИСНОВОК

  На основі викладеного в роботі матеріалу можна зробити висновок, що в сучасних умовах банки являють со-бій не просто випадковий набір, а дійсно банківську систе-му, т. Е. Безліч елементів з відносинами і зв'язками, образующіейся-ми єдине ціле.


  Основними властивостями банківської системи, як і систем в цілому, є: ієрархічність побудови; наявність відносин і зв'язків, які є системоутворюючими, т.е. забезпечують властивість цілісності; впорядкованість її елементів, відносин і зв'язків; взаємодія з середовищем, в процесі якого система прояв-ляє і створює свої властивості; наявність процесів управління.

  У Федеральному законі «Про Центральний банк Російської Федера-ції (Банку Росії)» зазначається, що банківська система включає Центральний банк, кредитні організації та їх асоціації-ції.

  Банківська система взаємодіє не тільки з економікою суспільства, а й впливає на його соціальну підсистему, що проявля-ється в престижності професії банківського працівника, в формиро-вання банківського ділового стилю, в сформованих очікуваннях, ко-ли установи соціальної сфери просять допомоги у банків, відсуваючи органи влади на другий план.

  В цілому російська банківська система може розглядати-ся як певна цілісність. При цьому процес формування банківської системи далеко не закінчений, і як він буде протікати, залежить від багатьох факторів, і в першу чергу від характеру еконо-мічного та соціальної політики, що проводиться урядом.

  Одним з найважливіших атрибутів національної банківської систе-ми Росії в сучасних економічних системах ринкового типу є посилення позицій і ролі асоціацій як саморегулююча-чих організацій, що представляють інтереси суб'єктів господарство-вання того чи іншого сектора економіки, оскільки асоціації по-зволяют звільнити різноманітні інститути державної влади від розробки і введення в дію норм регулювання і контролю окремих елементів діяльності суб'єктів господарство-вання в першу чергу таких, як якостей про надання послуг, з-мання принципів етики бізнесу, стандартизація, підготовка висококваліфікованого персоналу і т. п.

  Слід зазначити, що всі існуючі концепції реформують-вання банківської системи зачіпають реформування Центрально-го банку у відриві від структурної політики держави, від перспектив економічного розвитку Росії в цілому.

  За умови можливості вдосконалення нормативно-право-вої бази та розширення повноважень територіальних підрозділів Банку Росії, головним управлінням слід дозволити:

  1) проведення процедури пруденційного нагляду за діяльністю філій інорегіональних банків на підвідомчій території;

  2) формування фонду обов'язкового резервування за місцем на-ходіння банку (самостійного або філії);

  3) публікації в місцевій пресі на регулярній основі балансів бан-ков, включаючи філії, що знаходяться на підвідомчій управлінню території.

  Крім того, необхідно ввести адміністративну, матеріальну і майнову відповідальність менеджерського складу територій-ального підрозділу за проведені в регіоні грошово-кредитні заходи.

  Слід, однак, відзначити, що в період становлення принципо-но нової для нашої країни банківської системи корисно і необхід-мо вивчати вироблені світовою практикою принципи побудови регіональних банківських систем, методи здійснення банківських операцій. Аналіз світового досвіду та розумне переломлення його на рос-сийской дійсність можуть надати істотну допомогу на пу-ти стабілізації економіки.


  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Федеральний закон від 10.07.2002г № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» (зі зм. І доп. Від 29.09 2004р)

  2. Андрюшин С.А. Банківська система Росії: особливості Евола-ції і концепція розвитку. - М .: Інститут економіки РАН, 2003. - 321с.

  3. Бажан А. І. Чи ефективна грошово-кредитна політика Росії? // Банківська справа. - 2004. - № 1. - С. 8-12.

  4. Банки та банківська справа / За ред. І.Т. Балабанова. - СПб .: Пітер, 2005. - 304с.

  5. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Шляхи вдосконалення кредитної політики // Фінанси і кредит. - 2004. - № 4. - С.2-8.

  6. Найбільші холдинги, групи та альянси російських банків // Експерт. - 2001. - №11. - С.82-83.

  7. Куликов А.Г. До питання про долю економічних реформ в Рос-ці // Гроші і кредит. - 2002. - № 9. - С.76-79.

  8. Миловидов В.Д. Сучасне банківське справу. Досвід організа-ції і функціонування банків в США. - М .: Изд-во МГУ, 2004. - 115с.

  9. Мишкін Ф. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків. - М .: Аспект-Пресс, 2004. - 344с.

  10. Моісеєв С.Р. Відкритість і Транспарент грошово-кредитної політики // Банківська справа. - 2001. - № 5. - С. 2-6.

  11. Пушкарьова А.А., Шепціс В. Д. Грошово-кредитна політика та політика Центрального банку // Банківська справа. - 2004. - № 1.- С.4-7.

  12. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Про зміст грошово-кредитної політики Росії на 2004 р .// Фінанси. - 2004. - № 3. - С.66-69.

  13. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Банківські системи розвинених країн і вдосконалення грошово-кредитної політики Росії. - М .: прогрес, 2005. - 288с.

  14. Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк: управління економіки й операції. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 320с.

  ДОДАТОК 1

  Мал. 2. Вимірювання грошової маси в російській статистиці

  Додаток 2

  Мал. 1. Структура банківської системи Росії

  ...........