• Список використаної літератури
 • 3.3 Безробіття в Пермській області
 • Ті, хто шукає роботу
 • Рівень безробіття
 • Конюнктура ринку праці


 • Дата конвертації05.06.2017
  Розмір50.86 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 50.86 Kb.

  Безробіття в сучасній Росії

  о-дня не вчить дітей і підлітків тому, як треба себе вести на рин-ке праці, як і про що треба домовлятися з роботодавцем, як це юридично правильно оформити і т.д. Ці знання потрібні не тільки тим школярам, ​​які після закінчення общеобразов-вательной школи відразу йдуть працювати, вони будуть необхідні і тим, хто закінчить професійні навчальні заклади. Орга-нізовать цю роботу повинна держава і його органи.

  У нових умовах господарювання вона зобов'язана організувати і професійну підготовку школярів, оскільки не всі випускники загальноосвітніх шкіл вступають в професійно-ональних навчальні заклади. Багато з них відразу виходять на ринок праці, не маючи професійної підготовки, і оказива-ються не потрібними виробництва. При цьому професійна підготовка школярів повинна відповідати ринковій економіці, в такій структурі за статусом зайнятості населення в економіці країни, маючи на увазі, що юнаки та дівчата можуть стати не тільки найманими працівниками, але самостійно за-нятимі членами виробничих кооперативів і, може бути, навіть роботодавцями.

  Аналогічна робота повинна проводитися і для вже працюю-чих громадян, але в силу певних обставин зробили-ся безробітними. Така робота проводиться, але її масштаби яв-но не відповідають грандіозності завдань. Тільки таким шляхом можна створити передумови для розвитку нестандартних форм зайнятості та зменшення безробіття.

  Вельми перспективним напрямком вирішення цього завдання є і розвиток малого підприємництва. Однак ця організаційна форма поки не посіла належного їй місця. Чисельність малих підприємств за 1992-2002 рр. виросла, одна-ко сумарна чисельність їх працівників скоротилася, до того ж їх частка в загальній чисельності зайнятих істотно нижче, ніж в країнах з розвиненою ринковою економікою. Такий стан пояснити тільки організаційно-фінансовими причинами, як про це пишуть, не можна. Не менш, а більш важливим фактором раз-витку малих підприємств, самозайнятості є готовність людини, бажання, потреба в такому роді діяльності. Через нити ситуацію докорінно поки не вдалося, але, як по-показувала досвід Москви, це цілком можливо. Для цього необ-дмитрика спільні зусилля органів влади, фінансово-кредитних установ і окремих громадян.

  Оцінюючи діяльність держави в цілому по скороченню безробіття, не можна не відзначити, що його дії практично спрямовані на ліквідацію безробіття, тобто воно сьогодні катував-ється "наздогнати" події. А це, як відомо, завжди вимагає за-трат великих, ніж їх попередження. Завдання має стояти в попередженні події - безробіття.

  Список використаної літератури

  1. Бреєв Б.Д. Безробіття в сучасній Росії: - М.: Наука, 2005

  2. Токсанбаева М.С. Самозайнятість і її протиріччя // Економічна наука в сучасній Росії. 2000

  3. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. економіка- М .: «Справа ЛТД», 1993

  4. Безробіття в Пермській області, інформаційний бюлетень, 2005

  5. Менк'ю М. Г. Макроекономіка. М., 1996

  6. Хасін Г.А. Безробіття. М., 2000.

  7. Костін Л.А. Зайнятість, заробітна плата та інфляція // Людина і праця. 2000


  Використані сайти в Інтернеті:

  1. www.gks.ru

  2. www.economika.info

  статистично »щорічник 2002. М., 2002. С. 133, 279; Обслсдонап населення з проблем зайнятості, листопад 2002. М., 2002. С. 25.

  До числа факторів, що визначають безробіття, в закордон-ної літературі відносять і зростання заробітної плати. Наприклад, Дж. Сакс стверджує, що чим вище рівень заробітної плати, тим більше безробітних. "Якщо Росія стане на шлях по-щення заробітної плати, вона ризикує накликати на себе на-стоїть катастрофу".

  У зв'язку з цим особливої ​​уваги заслуговує питання про міні-бітної заробітній платі. В економічній літературі ми мо-жем зустріти численні висловлювання про її згубний вплив на масштаби безробіття. Наприклад, в підручнику "Сов-ремінна економіка праці. Теорія і державна політика" зазначається: "Отже, можна дійти такого висновку: в розвиваю-ющейся економіці, де рівень мінімальної заробітної плати поширюється на весь ринок праці, чистим наслідком одне-кратного підвищення мінімальної заробітної плати є зменшення рівня зайнятості. Такої ж позиції дотримуючись-ються і деякі вітчизняні економісти. У підручнику "Ри-нічна економіка" написано, що встановлення мінімальної заробітної плати призведе до зменшення числі ності зайнятих і особливо низькооплачуваних.

  Такі твердження, як мені видається, не завжди переконливі, вони абсолютно не відповідають нашій, російської дійсності. Адже мінімальна зара-бітної плата в промислово розвинених країнах становить при-мірно 30% від середньої (відносно високою) заробітної плати, а у нас 8-12%. Хіба вона може вплинути на зайнятість?

  На мою думку, точка зору про негативний вплив зростання мінімальної заробітної плати на зайнятість не заслужи-кість особливої ​​довіри, тим більше що їй протистоїть практика.

  Чи не підтверджує тезу про доцільність низькою зара-бітної плати як засобу зниження безробіття і практика діяльності вітчизняної економіки. Дані табл. 4 позво-ляють стверджувати, що чим нижче заробітна плата, тим вище рівень безробіття. І цей висновок цілком об'єктивний. Чим нижче заробітна плата працівників, тим менше благ і послуг вони споживають, в результаті скорочуються обсяги виробництва і зайнятості населення, і відповідно збіль-чивается безробіття.

  Дуже важливою представляється інвестиційна політика, Саме вона, в кінцевому рахунку, визначає відкриття нових робочих місць і таким чином сприяє скороченню безработ-ці. Однак в Росії до теперішнього часу ця проблема не на-йшла свого гідного дозволу. Все ще багато чого очікують від припливу іноземних інвестицій. Але він поки так і не вироб-йшов. Цілком очевидно, що розраховувати ми повинні, перш за все, на власні сили.

  Не менш важливим при вирішенні цих питань є і вдосконалення-лення податкової політики. Податок як інструмент виконан-вується дві функції: фіскальну і стимулюючу. Сьогодні при плоскій шкалою податку він виконує тільки одну функцію - фис-Кальне. І це не сприяє економічному зростанню країни. Відмова від єдиної норми податку дозволив би використовувати його як інструмент, в тому числі впливає на скорочення безраб-тіци.

  Особливе місце займає питання про роль демографічних фак-торів у розвитку безробіття. Нормальний розвиток економіки країни передбачає рівномірний процес зміни поколінь, що забезпечує необхідну виробництва спадкоємність в економічній діяльності.

  Демографічна ситуація в Росії в останнє десятиліття минулого століття і на початку третього тисячоліття характеризується скороченням загальної чисельності населення країни і в той же час зростанням чисельності населення і працездатному віці. Він продовжиться, але різними розрахунками, до 2007-2008 рр.

  Для оцінки впливу демографічної ситуації на безработ-цу необхідно розглянути взаємозв'язок безробіття та рождає-мости. У теоретичному плані тут можливі два аспекти: крат-косрочних і довгострокових перспектив взаємозв'язку цих явищ.

  У короткостроковій перспективі видається, що рождає-ність може сприяти зменшенню безробіття. Женщи-ни фертильного віку при народженні дитини відволікаються від трудової діяльності і звільняють робочі місця, чисельні-ність безробітних при цьому може скоротитися. Так ситуація розвивається в умовах стабільної народжуваності. У Росії пик-даемость з початку 1990-х років систематично скорочувалася. Се-годні вона знаходиться на вкрай низькому рівні. В таких умовах жінки повинні пред'являти підвищений попит на робочі місця і тим самим збільшувати чисельність безробітних. Правда, з 2000 р народжуваність в Росії почала зростати, і це може змінити ситуацію на ринку праці. Однак наш розрахунок коефі-цієнт кореляції не підтвердив наявність такої взаімообуслов-лінощів у розвитку цих явищ.

  У довгостроковій перспективі за умови, що число народжений-них буде більше, ніж число померлих, безробіття може воз-рости, якщо менше - то немає.

  Можна припустити, що існує зв'язок між смертно-стю населення і безробіттям. Підвищена смертність насе-лення призводить, здавалося б, до необхідності поновлення кон-тінгента робочої сили на підприємствах, тим самим зменшуючи безробіття. Однак розрахунок коефіцієнта кореляції не під-тверждает таку гіпотезу.

  І, нарешті, в економічній літературі багато і цілком обгрунтовано йдеться про міждержавну міграції, кото-раю може, і це дійсно так, збільшити чисельність насе-лення. У зв'язку з цим виникає питання, а як же її вплив на безробіття? Здавалося б, що вона повинна підвищити її рівень, але це припущення також не підтверджується розрахунком коеф-фициента кореляції.

  Оцінюючи демографічну ситуацію в цілому, треба відзначити, що вона в перспективі досить несприятлива. Різке зниження народжуваності, що почалося в кінці 1960-х років, зростаюча смерт-ність чоловіків і активному віці може істотно ускладнити і економічну, і геополітичну ситуацію в країні.

  Вельми специфічним є питання про роль і місце дер-жави в рішенні проблеми безробіття.

  Якщо вести мову про Росію, то тут допомогу держави еко-номіки і перш за все ринку праці вкрай необхідна, і обу-словлено це багаторічним патерналізмом держави в галузі зайнятості населення. Держава в нашій країні в недалекому минулому вирішувало практично всі питання зайнятості населення, гарантуючи його повну зайнятість, більш того, праця в громадському господарстві був обов'язковий. І очевидно, що залишити населе-ня країни один на один з ринком праці було б сьогодні не тільки не гуманно, але й економічно неефективно. Допомога держави повинна бути надана в розробці програм заня-тости, підтримки безробітних як у вигляді матеріальної допомоги, так і можливості професійного навчання для отримання нових професійних знань, підвищення кваліфікації і т.д. Мова сьогодні про це йде не тому, що цього не робиться, а тому, що масштаби цієї діяльності не охоплюють масу тих людей, які потребують такої допомоги.

  Оцінюючи діяльність держави в цілому, треба відзначити, що воно все-таки чітко дотримується принципу - "держава поза економікою". З цим погодитися не можна, тим більше в умов-ях перехідного періоду. І це особливо відноситься до проблем зайнятості, безробіття. У Федеральному законі "Про правітельст-ве Російської Федерації", наприклад, фактично відсутні такі категорії як політика зайнятості, політика на ринку тру-да, хоча цілком очевидно, що забуття цих найважливіших макро-економічних параметрів неприпустимо.

  Оцінюючи діяльність Уряду Росії, не можна не від-мітити його низьку ефективність. Згідно з міжнародним дослідженням по ефективності роботи держорганів, Росія за-нимает 107 місце з 158 країн, що беруть участь в цьому рейтингу, а за якістю державного регулювання Росія виявилася на 158 місці при 160 учасниках обстеження. І не в послід-нюю чергу це обумовлено його діяльністю в області регу-воджується ринку праці.

  3.2 Можливі шляхи вирішення проблем безробіття.

  Найважливішим напрямком зменшення безробіття треба вважати розвиток самозайнятості населення. Вона виступає як складне соціально-економічне явище, яке в отечест-кої літератури, так і в практичній діяльності, ще не на-йшло належного їй місця. Звернення до цієї форми зайнятості пов'язано насамперед зі становленням ринкових відношенні і необхідністю в цих умовах раціоналізації зайнятості, пошуку нових її форм. Самозайнятість населення це спеці-фіческая форма економічної діяльності. Її сутність за-лягає у тому, що громадянин сам знаходить для себе джерело доходів, що забезпечує його гідне існування в ре-док економічної діяльності, що не суперечить зако-нам країни.

  До самозайнятих відносять: підприємців, осіб, працюю-чих не за наймом, членів виробничих кооперативів і не-оплачуваних працівників сімейних підприємств. У Росій-ської Федерації, відповідно до Закону про зайнятість, до числа самостійно забезпечують себе роботою відносили: пред-цям, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяч-ністю, включаючи фермерів, а також членів виробничих кооперативів.

  Самозайнятість в умовах ринкової економіки - об'єктив-ве явище. Причини її появи дуже різноманітні. Є певна група людей, які вкрай негативно вос-приймають адміністративний диктат, не вміють підпорядкувати свої вчинки будь-якій особі. Не менш значна група лю-дей, що володіють підприємницькими здібностями, кото-які хочуть працювати самостійно на свій страх і ризик. Моті-вом до самозайнятості може виступити і безробіття, в особ-ності її тривалість в конкретному регіоні.

  Розвиток самозайнятості передбачає наявність певної організаційної структури, яка може надати цим людям певну допомогу в організації та розвитку свого "справи". І саме таку допомогу надає служба зайнятості. Вона мо-же надати безробітним грошову допомогу для організа-ції виробництва, організувати навчання громадян і т.д. Найбільш поширеною формою самозайнятості сьогодні можна вважати торгівлю. У той же час, якщо розглядати структуру зайнятості населення, то торгівлею у нас займається відносно менша до-ля зайнятого населення, ніж в інших країнах з розвиненою ринкові-ної економікою. Отже, подібне перерозподіл об'єктивно. Цінність його полягає і в тому, що визначений-ва частина тих, хто сьогодні зайнятий торгівлею або іншими видами робіт, вчора могли бути безробітними, а сьогодні вони самі на-йшли своє місце в системі необхідних суспільству видів занятті. І найголовніше, ці люди вже знайшли себе в системі ринкових відносин. Разом з тим для справедливості такої оцінки не-обходимо було б у своєму розпорядженні дані про добровільність про-процесу зміни виду діяльності.

  Розвиток малого підприємництва зустрічає визначено-ні труднощі. Вони широко описані в нашій літературі. В чис-ле головних треба відзначити невміння громадян Росії займатися підприємництвом, про що ми вже говорили. Не менш важ-ву роль відіграє бюрократизація країни. Для малого бізнесу це проявляється в великих труднощах, в тому числі і матеріальних-них, при відкритті нового малого підприємства. Вони висловлюють-ся перш за все в великій кількості посередників, послуги яких є обов'язковими при реєстрації і ліцензування. Такі консуль-танто в основному тісно пов'язані з місцевими адміністраціями. Саме цим значною мірою визначається незахищений-ність підприємців і працівників цих підприємств. Для су-суспільством малих підприємств бичем є всілякі перевірки різних організацій. Найбільш часто позапланові перевірки проводять органи внутрішніх справ. І в результаті в ка-ждом третьому випадку - штрафи, які "не засновані на офі-ціальної шкалою".

  Подібні факти є перш за все наслідком недос-таточной федеральної підтримки малого підприємництва. Вона принципово важлива. До тих пір, поки держава, його верховна влада не стануть ставитися до малого підприємництва так, як, наприклад, до енергетики, транспорту, сільського господарства, малий бізнес буде тупцювати на місці. Тим більше що у всіх країнах з ринковою економі-кою держава суттєво підтримує підприємства малого бізнесу. Успіх тут може бути досягнутий тільки в результаті формування сприятливого соціально-економічного клі-мату для малих підприємств. Його основними компонентами повинно стати формування законодавчого пакета, чітко сформульованих прав і обов'язків малих підприємств, ус-ловий їх утворення та функціонування, форми їх постач-ки державою. Сьогодні служби зайнятості займаються цими проблемами. Однак масштаби цієї діяльності не відповідають важливості за-дачі.

  Важливе значення для вирішення проблеми безробіття міг-ло б мати розвиток житлового будівництва. Воно може залучити багатьох громадян країни. Однак обсяги такої діяль-ності скорочуються. Якщо в 1990 році було побудовано 61,7 млн. Кв. м загальної площі, то в 2001 р - 31,7 млн. Сьогодні попит на житло є, але далеко не всі можуть дозволити собі купити його. Можливості вирішення такого завдання нерозривно пов'язані з іпо-текой, тобто отриманням позики на будівництво нового житла під заставу наявного у громадян. Мабуть, треба прискорити реше-ня питання про доступність таких позик для більш широкого кру-га людей.

  Велике значення для вирішення проблем безробіття име-ет розвиток громадських робіт. Досвід і практика закордон-них країн показує, що за цей рахунок можна істотно со-крат рівень негативних наслідків, пов'язаних з безраб-тіцей.

  Громадські роботи перш за все підтримують доходи безробітних. Особливо тих, хто тривалий час не може най-ти роботу (як зазначалося, чисельність безробітних, що шукають роботу 12 міс. І більше, становить приблизно 40% від їх загальної чисельності). Крім того, вони дозволяють зберегти корисні трудові навички чи навіть оновити їх, знову увійти в трудовий ритм життя. Результати цієї діяльності можуть бути дуже вигідні для муніципальних і регіональних органів влади. Програми громадських робіт мають тривалу історію. Вони можуть грати в економіці велику позитивну роль при їх оптимальної організації. У роки великої депресії в США саме громадські роботи дозволили закласти основу розвитку ав-автомобільним доріг. Громадські роботи в основному можна розділити на два типи: участь безробітних у проведенні робіт зі створення базових інфраструктур, посилення трудових колективів житлово-комунального господарства, будівельних орга-нізації і ін .; надання соціальних послуг людям похилого віку та інвалідам. Цілком можливі й інші форми участі безробітних і суспільно корисної трудової діяльності.

  В даний час в ряді країн розробляються і реализу-ються програми громадських робіт для залучення до трудо-вої діяльності безробітної молоді. Як правило, успіх та-ких проектів громадських робіт визначається тим, наскільки добре вони опрацьовані і організовані.

  У Росії громадські роботи не знайшли поки свого ме-ста. У 2005 р лише 18,7% одержали допомогу в службах за-нятості була запропонована громадська робота. У нас ці ра-боти не зовсім привабливі. Обумовлено це перш за все тим, що така діяльність розглядається як заня-тости. А в цьому випадку вона обкладається податком на работодат-ля п того, хто бере участь в цих роботах. І найголовніше - ес-ли людина в подальшому звернеться в службу зайнятості, його участь в громадських роботах буде розглядатися як остання робота. І відповідно до цього виду діяльності йому буде запропоновано підходящої роботи. А як відомо, громадські роботи не вимагають від людини особливої ​​квалі-фікації.

  Іншим важливим напрямком мінімізації безробіття не-обходимо визнати організацію підготовки та перепідготовки кадрів. Ця діяльність сьогодні повинна, перш за все, розглядають-Ріва як найважливіша складова процесу формування людського капіталу. Така робота суспільства і держави нерозривно пов'язана з формуванням економіки знань. Одночас-ременно з цим кількісні і якісні характеристики процесу підготовки та перепідготовки кадрів повинні удовле-творити потреби економіки в кадрах і забезпечити не тільки поточні, а й перспективні потреби за умови згоди-ванности попиту і пропозиції робочої сили. У той же час па-до визнати, що ця робота організована поки ще не дуже хо-рошо. Далеко не поодинокі випадки, коли навчання безробітних проводиться за професіями та спеціальностями, на які в даний-ном районі немає попиту. Безробітним, які бажають зайнятися пред-прінімательства, не дають необхідних знань і умінь і т.д.

  При підготовці кадрів ще не відмовилися від вузької специали-зації, хоча цілком очевидна необхідність підготовки праців-ков широкого профілю, формування конкурентоспроможного працівника. Вирішенню таких проблем може сприяти ши-рокое застосування модульних систем професійного навчання. Вони знайшли застосування в ряді країн з розвиненою ринковою економікою і були рекомендовані МОП.

  Ця система дозволяє навчити людину практичним на-викам роботи при оптимально необхідному обсязі теоретічес-ких знань. Найважливішим достоїнством цього методу є те, що навчається проходить попереднє тестування, п в результаті визначається набір модулів і навчальних елементів для вивчення, відповідних знань людини. Модульне навчання передбачає систематичний контроль знань чоло-століття і якості придбаних навичок. Обов'язковою умов-му такого навчання є 100% -ва правильність відповідей. В іншому випадку навчається повинен буде пройти повтор-ву перевірку після додаткового вивчення матеріалу, кото-рий він засвоїв недостатньо 2 *.

  Цілком очевидно, що широке використання сучасних технологій навчання може кардинально змінити ситуацію на ринку праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників, ов-Ладен ними додаткових професій і спеціальностей.

  З метою реалізації прав громадян на повну продуктивну і вільно обрану зайнятість державні органи розробника-ють відповідні цільові програми, які предла-гают основні напрямки дій на ринку праці в Росій-ської Федерації на певний відрізок часу. Такі про-грами, їхню соціальну значимість, безперечно, великі. Основну роботу по їх реалізації здійснює Державна служба зайнятості. Саме вона створює умови для підвищення якості робочої сили, її конкурентоспроможності, забезпечення галузей еконо-міки працівниками, сприяє поверненню безробітного в економіку, розвитку форм соціального партнерства, формиро-ванию регіональних ринків праці і т.д.

  У той же час аналіз діяльності всієї системи показує, що вона в основному працює на усунення безробіття, на лик-відації наслідків нерівномірного розподілу виробниц-дарських можливостей і прав людини на працю, і таке поло-ження необхідно змінити. Служби зайнятості повинні рабо тать на випередження безробіття.

  Їх головне завдання - виявлення можливих вогнищ масового звільнення працівників, скажімо, в зв'язку з модернізацією круп-них підприємств; впровадження нових технологій на діючих підприємствах, тобто заходів, пов'язаних зі зміною про-професійної структури зайнятого населення. Наявність такої інформації дозволило б службам зайнятості своєчасно ор-ганізовать необхідну перепідготовку кадрів. Являє-ся, що в цьому випадку джерелами фінансування могли б стати підприємства і самі працівники.

  Не менш важливим завданням служб зайнятості є інфор-мационного допомогу безробітним. Конвенція МОП № 88 від 1998 року передбачає, що служби зайнятості повинні мати інформацію про ринки праці не тільки свого регіону, а й усієї країни в розрізі окремих галузей.

  Сьогодні служби зайнятості в Росії в основному мають ін-формацію тільки про свій регіон.Причому дані про вакантні робочі місця представляються далеко не повністю. Служби зайнятості отримують інформацію в основному про вакантні рабо-чих місцях не- і малокваліфікованої праці. Таке положе-ня суттєво звужує їх можливості.

  Іншим не менш істотним недоліком інформації яв-ляется те, що в службах зайнятості немає відомостей про вакансії в інших регіонах країни. Така ситуація видається доста-точно дивною перш за все тому, що попередники служби зайнятості - організований набір робочої сили на но-востройкі, центри працевлаштування - такою інформацією распо-лага, хоча, звичайно, не мали тих засобів зв'язку, які суще-обхідних сьогодні .

  Оцінюючи можливості служби зайнятості, треба визнати, що вона має в своєму розпорядженні великими резервами. Їх мобілізації міг-ло б сприяти підвищення заробітної плати працівникам служб зайнятості. Це дозволило б залучити більше квалифиц-рова працівників, краще організувати діяльність цих організацій. При розробці плану розвитку служб зайнятості необхідно не тільки продумати систему заходів, але і про-вважати, які витрати - людські, матеріальні, грошові -потребуются для їх реалізації. Можливо, при такому підході число заходів скоротиться, але буде забезпечено якісно-ве виконання тих, які були намічені до виконання.

  Рішення проблем безробіття нерозривно пов'язане з інве-стиційного політикою держави. Успіх цієї діяльності мо-же бути забезпечений тільки в тому випадку, коли науково-технічний-ська політика чітко визначає пріоритетні напрямки і забезпечується їх фінансування.

  3.3 Безробіття в Пермській області

  Попередні підсумки соціально-економічного розвитку Пермської області в 2004 році, сформовані на основі аналізу статистичної інформації, якою володіє на момент складання даного звіту територіальне управління Федераль-ної служби державної статистики (далі - облкомстата), показують, що ситуація в соціально-трудовій сфері регіону розвивалася під впливом різноспрямованих економічних чинників.

  До числа основних тенденцій розвитку економіки регіону в звітному році відносяться:

  * Збереження тенденції зростання в більшості галузей промисловості та сфері послуг;

  * Уповільнення темпів економічного зростання в порівнянні з відповідним-щим періодом минулого року в більшості галузей промислового виробництв-ва і роздрібній торгівлі;

  * Зниження обсягів виробництва в кольоровій металургії, а також в лег-кої, харчової промисловості та сільгоспвиробництві, тобто в основних галузях кінцевого споживання, що свідчить про збереження низького рівня платежі-здатного попиту населення на основні види споживчих товарів або про на-Растані тенденції витіснення вітчизняних товарів імпортними;

  * Відсутність суттєвих позитивних змін в рівні життя на-селища регіону.

  Виявлені тенденції ситуації в соціально-трудовій сфері, свідчить швидше про слабкий інерційному дрейфі в сторону позитивних зрушень, ніж про стійке русі вперед. Це певним чином відбилося на вирішенні питань розвитку ринку праці і безробіття в Пермській області.

  Ті, хто шукає роботу

  Протягом 2004 року в територіальні центри зайнятості населення (ЦЗН) Депарьє-таменту ФГСЗН по Пермської області (без Комі-Пермяцкого округу) звернулося по по-просу працевлаштування 108.7 тис. Осіб (на 7,4% менше відповідного періоду минулого року).

  Із загальної кількості звернулися:

  * 0.8 тис.чол. (0.7%) на момент звернення були зайнятими;

  * 24.6 тис.чол. (22.6%) шукали роботу у вільний від навчання час;

  * 83.3 тис.чол. (76.6%) на момент звернення не мали роботи, тобто були незайнятими.

  * 51.2% звернулися - жінки (рік тому 51.3%), 38.5% - особи у віці 16-29 років (41,9%); 43.8% працювали раніше за робітничими професіями (40.1%). 14.8% - на посадах службовців (14.0%). 41.3% - шукали роботу вперше (45.8%). 15.3% - мали тривалий (понад рік) перерву в роботі (13.5%).

  Проблема пошуку роботи кілька загострилася для громадян, не зайнятих тру-довой діяльністю, для осіб які раніше працювали за робітничими професіями - і на посадах службовців, а так само для громадян, що мали тривалу перерву в робо-ті.

  Найбільше число звернень незайнятих громадян з питань працевлаштування зареєстровано в Пермі (21000 чол.), Березниках (5515 чол.) І Кунгуре (4701 чол.), А по сільських районах - в Пермському (2622 чол.), Осінському (1978 чол.) і Чернушинського (+1582

  чол.).

  Крім того, 237.7 тис.мешканців області отримали в ЦЗН консультаційні послуги.

  За категоріями ринку праці в структурі звернулися в ЦЗН незайнятих грома-дан 40,1% склали особи, звільнені з причин плинності кадрів (відповідний період минулого року - 43,4%), 30,5% - особи, які не працювали більше року (відповідний період минулого року - 24,9%), 14.9% - вивільнені працівники (відповідний період минулого року - 15.7%), 11.8% - випускники навчальних закладів, впер-ші шукають роботу (відповідний період минулого року - 13.2%).

  До початку року на обліку в органах служби зайнятості вже складалося в якості шукаючих роботу 18.6 тис. Чол., Тому загальна кількість незайнятих жителів області, ис-кавшіх роботу за посередництва служби зайнятості, становила за 2004 року 101,8 тис. Осіб.

  безробітні

  Статус безробітного отримали протягом 2004 року в цілому по області (без Комі-округу) 46,9 тис.чол. (2003 р - 45.9 тис.чол.) Або 56.3% від кількості які звернулися в ЦЗН в пошуках роботи незайнятих громадян.

  Загальна чисельність безробітних (з перейшли з попереднього року), складаючись-ших на обліку в СЗН області протягом 2004 року, склала 62,7 тис.осіб.

  Найбільш високою була загальна чисельність безробітних, які перебували на обліку протягом 2004 року, крім м Пермі (14005 чол.), В Березниках (3050 чол.) І Соликамске (2397 чол.), А по сільських районах - в Осінському (2081 чол .), Пермському (2060 чол.), Чер-нушінском (1950 чол.).

  За категоріями ринку праці з звернулися в ЦЗН протягом 2004 р незайнятих громадян статус безробітного отримали 69,4% вивільнених працівників, 69.0% мі-грантів, 67.4% випускників, 55.0% звільнених з причин плинності кадрів, 48.3% тривало незайнятих, 47.6% звільнених з УВП і 43.4% демобілізованих з ВС.

  У звітний період пріоритетне значення в діяльності служби зайнятості мало надання шукають роботу громадянам послуг з підвищення їх конкурентоспро-можності на рику праці, тому питома вага громадян, які отримали статус безробітного-Ботного, залишається стабільно високим.

  Станом на 1 січня 2005 року соціально-демографічна структура безру-бітної області має такі особливості:

  Частка молоді у віці 16-29 років у загальній чисельності безробітних по облас-ти збільшилася і склала 30.7% (рік тому - 28,5%). За питомою вагою молоді як і раніше виділяються території з високою "молодіжної" безробіттям: Краснокамск-40.6%. Березники - 40.1%. Чусовой - 39.9%. Солікамск - 39.8% і території, де частка молоді значно нижче середньообласний: Оханском район - 17.2%, Іллінський район - 18.9% і Суксунский район - 19.8%. Абсолютна чисельність даної категорії без-робітних зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 24.4% і склала 5600 осіб.

  Частка жінок становить в загальній чисельності безробітних в цілому по області 63.3% (рік тому - 65,3%), тобто частка жінок в чисельності безробітних незначно скоротилася. За питомою вагою жінок, як і раніше, виділяються території з переваж-громадської "жіночої" безробіттям: Горнозаводский р-н (77.7%), Соликамск (75.2%) і Олександрівськ (73.2%). Поряд з територіями, що характеризуються «жіночої» безру-ботіцей, як і раніше виділяються території, де серед безробітних стійко преоб-ладают чоловіки. Це Оханском район (55.2%), Куединское район (53.2%) і Уінскій район (51.7%). Абсолютна чисельність даної категорії безробітних збільшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11.8% і склала 11524 людино.

  Частка інвалідів у загальній чисельності безробітних становить 7.3% (рік тому -7.0%), а їх чисельність збільшилася з 1109 до 1332 осіб. Найбільш висока питома вага інвалідів в Уінском (19.8%), Гірничозаводському (15.3%) і Сивинський (12.7%) рай-онах. Працевлаштування даної категорії безробітних продовжує залишатися одним з пріоритетних напрямків програм активної політики зайнятості.

  Частка безробітних, які проживають в сільській місцевості, становить в даний час 31.0% (рік тому - 28,7%), а чисельність - 5.6 тис.осіб. Чисельність цієї кате-горії безробітних збільшилася на 24.8%.

  Чисельність випускників навчальних закладів (включаючи випускників минулих років, на момент звернення в ЦЗН які не працювали більше року) становить в загальній чисельності безработ-них на кінець звітного періоду 9.9% (рік тому - 9.0%), при цьому абсолютна чисельність випускників за рік збільшилася (з 1428 до 1808 осіб). За типами навчальних закладів переважаючи-випускники закладів середньої професійної освіти - 645 чол., Установ початкової професійної освіти - 635 чол., Випускники загальноосвітніх установ - 425 чол., Випускники установ вищої професійної освіти представ-лені в складі безробітних незначно - 112 чол.

  У структурі чисельності безробітних за категоріями ринку праці на 1 січня 2005 року найбільшу частку складають звільнені з причин плинності кадрів -35.9% (36.9%), вивільнені - 29.6% (рік тому - 38,9%), незайняте населення -23.1% (13.6%) і випускники - 9.9% (9.1%).

  Склад безробітних за категоріями в порівнянні з минулим роком змінився в бік збільшення частки незайнятого населення та випускників, в поєднанні з не-значним зменшенням частки звільнених з причин плинності кадрів та з-припиненням питомої ваги вивільнених працівників.

  Станом на 1 січня 2005 року 64,8% безробітних мали цей статус менше 4 місяців; 28.4% - від 4 місяців до 1 року; 6.8% - більше 1 року. У порівнянні з попереднім роком частка короткострокової безробіття зросла з 55.5% до 64.8%, а питома вага за-стойной і хронічного безробіття знизився з 33.6% до 28.4% і з 10.9% до 6.8% з-відповідально), при цьому абсолютна чисельність безробітних з стажем безробіття понад рік знизилася на 27,9% і склала 1244 людини.

  Критичний рівень хронічного безробіття (15%) залишається перевищеним на 4-х територіях (з 38-ми): в губах - 44.6%, Гремячінск - 29.1%, кизел - 21.2% і Оханском районі.

  Середня тривалість перерваної безробіття (розподіл перебуваючи щих на обліку безробітних за тривалістю періоду безробіття станом на 1 січня 2005 року) склала 4.6 міс. (Рік тому - 5.6), що пов'язано зі зниженням часткою застійної і хронічного безробіття і збільшенням частки короткострокової безробіття. Найбільш висока середня тривалість перерваної безробіття відзначається в Гу-Баха (10.3 міс), Гремячінск (8.6 міс.) І кизел (6.7 міс).

  На 1 січня 2005 року чисельність зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в органах служби зайнятості населення, склала в цілому по області 18.2 тис.чол., Тобто зросла в порівнянні з початком року на 15.4%. По м Пермі чисельність безробітних збільшилася на 0.4%, по містах області зросла на 9.0%, по сільських районах збільшилася на 27.8%, тобто найбільш високими темпами чисельність безработ-них зростала в сільській місцевості.

  На 31-й території області за підсумками 2004 року відзначено зростання чисельності за-реєстрованих безробітних.Найбільш помітним він був в Красновишерском (441 чол.), Суксунского (231 чол.) І Осінському (186 чол.) Районах.

  Разом з тим, зниження чисельності безробітних по відношенню до початку року відзначено на 7-ми територіях області, особливо значним воно було в верещить-гінском районі (116 чол.), Губах (91 чол.), Березниках (81 чол.).

  Рівень безробіття

  Протягом 2004 року рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області зріс і склав на кінець звітного періоду 1.3% до чисельності економічно актив-ного населення.

  За рівнем безробіття на 1 січня 2005 року можна виділити 3 групи террито-рий: з рівнем безробіття нижче середньообласного - до 1.3%, вищий за середньообласний менш ніж в 2 рази - від 1.3 до 2.6% і вище середньообласного більш ніж в 2 рази - понад

  2.6%.

  На кінець звітного періоду розподіл територій щодо середньообласного рівня безробіття в порівнянні з відповідним періодом минулого року змінилося в бік збільшення кількості територій з рівнем безробіття вище середньообласного більш ніж в 2 рази: на 1.01.2004 р рівень безробіття нижче середньообласного мали 11 територій, вищий за середньообласний до 2 разів - 17 територій, вищий за середньообласний більш ніж в 2 рази - 10 територій.

  За підсумками 2004 року рівень безробіття в Пермській області продовжує бути нижче среднероссийского і середнього по Приволзькому федеральному округу, серед областей та республік округу область знаходиться на 3-му місці після Оренбург-ської і Нижегородської областей.

  Кон'юнктура ринку праці

  Протягом 2004 року в територіальні ЦЗН надійшло 101,8 тис. Вакансій, загальна ж кількість вакансій, на які могли розраховувати ЦЗЧ, з урахуванням тих, що були на початок року, з-ставило 108.3 тис.едініц.

  За формами власності на підприємства державного сектора доводилося 42.5% загальної кількості вакансій, заявлених протягом звітного періоду, на негос-дарчий сектор - 57.5%.

  В галузевому розрізі вакансій, заявлених протягом звітного періоду, при-ходилось: 22.4% - на промисловість; на охорону здоров'я, соціальне забезпечення, освіту і науку - 21.1%; 11.5% - на торгівлю і громадське харчування; 9.0% - на будівництво; управління - 5.7%; сільськогосподарське виробництво - 5.7%, житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення - 5.5%.

  Станом на 1 січня 2005 року в СЗН області було зареєстровано 7.2 тис. Вакансій. Близько 65,5% вакансій, наявних в ЦЗН області на I січня 2005 року, приходь-лось на робітничі професії (рік тому - 67,9%), а частка робітників у загальній чисельності об-ратівшіхся в ЦЗН протягом звітного періоду склала 43.8% (рік тому - 40.1%), тобто професійний дисбаланс попиту і пропозиції на ринку праці зберігається.

  Обсяги вивільнення працівників з економіки області склали в 2004 році 19.1 тис.чол., Що на 14.0% нижче відповідного періоду минулого року.

  Найбільша чисельність вивільнених у 2004 році припадає на промисло-ність (8585 чол. Або 47% загальної чисельності). Динаміка вивільнень з промисловості в порівнянні з відповідним періодом минулого року показує уповільнення їх темпів в більшості підгалузей, проте в паливній промисловості вони воз-росли в 1.6 рази, так само зростання обсягів вивільнення відзначається в харчовій промисловості.

  Ефективність використання (заповнення) вакансій (відношення числа трудоуст-роїння до загальної кількості вакансій, заявлених в звітний період) склала в цілому по області 71.8%. Це пояснюється тим, що в службу зайнятості часто надходять вакансії з непривабливими умовами праці (низька заробітна плата, відсутність соціальних гарантій працівни-кам), а також вакансії, які виникли в результаті структурної перебудови економіки області.

  Показник якості організації роботи з обліку вакансій (відношення трудоуст-роїння до кількості знятих протягом звітного періоду вакансій) склав в цілому по області 76.9%.

  Основні показники діяльності Департаменту ФГСЗН по Пермської області

  Основою діяльності Департаменту ФГСЗН по Пермської області протягом 2004 року є обласна цільова програма сприяння зайнятості населення Пермської області на 2003 - 2005 роки, затверджена Законом Пермської області № 665-129 від 20.03.2003 р, та лист Мінпраці № 1082-МТ від 24.02.2004 р «Про контрольні показники по чисельності учасників заходів щодо сприяння зайнятості населення та обсяги фінансування допомог по безру-ботіце і соціальних виплат безробітним громадянам на 2004 рік».

  На реалізацію державної політики зайнятості в 2004 р Департаментом було витрачено коштів федерального бюджету на суму 299,3 млн.грн., З них на реалізацію програм активної політики зайнятості - 54,4 млн.грн., На соціальний під-радити безробітних громадян - 244,9 млн.руб. Крім того, на реалізацію основних ме-роприятий щодо сприяння працевлаштуванню додатково було залучено коштів об-ласного, місцевих бюджетів та роботодавців на суму 22,5 млн.руб.

  МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА БЕЗРОБІТНИХ. Протягом 2004 року посо-біє по безробіттю було призначено 46.9 тис.чол. (2003 г. - 45.3 тис.чол.), Всього ж в цей період (включаючи перейшли з 2003 року) право на одержання допомоги по безробіттю мали 60.3 тис.осіб.

  Станом на 1 січня 2005 р з 18.2 тисяч безробітних допомогу по безраб-тіце було призначено 17.1 тис.чол .; частка мають право на допомогу ( "істинно безработ-них") з початку року зросла і склала 94.1%.

  У грудні 2004 року 43,1% безробітних отримували допомогу в мінімальному розмірі (20% і 30% від прожиткового мінімуму - відповідно 537 і 805 руб.), Тобто частка цієї категорії безробітних у порівнянні з початком року істотно зросла (було 18,8%), що може бути пов'язано зі зростанням в складі безробітних питомої ваги випускників, ос-вобожденіе з УВП і незайнятого населення. На виплату допомоги по безробіттю через витрачено коштів федерального бюджету 197,4 млн. Руб.

  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Протягом 2004 року за сприяння служби зайнятості знайшли роботу (прибуткове заняття) 77.7 тис.чол., З них 52,7 тис. Осіб - незайняті трудовою діяльністю. 24.5 тис.чол. - учні, які бажають працювати у вільний від навчання вре-мя, а 0.5 тис.чол. - зайняті трудовою діяльністю. У порівнянні з аналогічним пе-ріод минулого року обсяги працевлаштування в цілому знизилися на 13.1%. а по незаня-тому населенію- на 3.4%.

  Ефективність працевлаштування - частка працевлаштованих у загальній чисельності перебувають на обліку тих, хто шукає роботу громадян - склала 61%, в загальній чисельності неза-зайнятих громадян - 51.7%. а безробітних -41.1%.

  До присвоєння статусу безробітного було працевлаштовано 26,9 тис. Осіб або 51,1% від загальної чисельності працевлаштованих незайнятих громадян (рік тому - 49,8%). тобто можливості працевлаштування шукачів роботи незайнятих громадян в перші 10 днів після звернення в службу зайнятості покращилися. Найбільш ефективно органі-поклику робота з працевлаштування незайнятого населення до присвоєння статусу безработ-ного в Кунгуре (в цей період знайшли роботу 59.0% від кількості які звернулися незайнятих громадян), Соликамске (52.2%) і Чайковського (52.0%).

  Ефективність працевлаштування безробітних по територіях найбільшою б-ла в Кішертском (59.8%), Сивинський (57.9%) і Іллінському (57.7%) районах.

  Із загальної кількості працевлаштованих роботу на умовах тимчасової зайнятості по-лучілі 33.9 тис. Чол., З них неповнолітніх громадян у віці 14-18 років 24.5 тис. Чол. Витрачено коштів федерального бюджету на організацію тимчасового працевлаштування неповнолітніх громадян 9,2 млн. Руб., Залучено коштів област-ного і місцевого бюджетів, а так само коштів роботодавців на суму 5.7 млн. Руб.

  Перенавчання. Протягом 2004 року обласною службою зайнятості було на-спрямоване на професійне навчання 9448 чол. (15.1% від загальної чисельності безробітного-бітної). В цілому чисельність спрямованих на перенавчання опинилася на 14.8% менше відповідного періоду минулого року. Основними категоріями спрямованих на профнавчання, як і раніше, були жінки (65.3%) і молодь у віці 16-29 років (65,1%). Закінчили перенавчання за напрямками СЗН (в т.ч. почали навчання в попередній період) 9408 чоловік. (2003 рік - 11013 чол., Зниження на 14.6%).

  Серед територій, як і раніше, виділяються Перм (направлено на перенавчання 3069 осіб), по містах області - Березники (565 чол.), Кунгур (463 чол.), А по сільських районах - Чернушинського (312 чол.), Пермський (281 чол.), Оханском (197 чол).

  Лише 0.6% закінчили профнавчання були змушені знову звернутися в служ-бу зайнятості і вдруге отримали статус безробітного. Тому підвищення професії-сиональной мобільності безробітних як і раніше має найбільш високу зна-чімость серед напрямків діяльності служби зайнятості та є одним з пріоритетних напрямків діяльності служби зайнятості на найближчий період. На фінансування професійного навчання витрачено коштів феде-рального бюджету на суму - 30.9 млн. Руб.

  Крім того, фахівці Департаменту та територіальних ЦЗН надали послуги з професійної орієнтації 60.9 тисячам громадян, які відчувають труднощі в пошуку роботи. Витрачено коштів федерального бюджету 557.0 тис. Руб.

  ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА самозайнятих На обу-чення основам підприємництва було направлено 1901 чоловік (2003 р -2234 чол.).

  Закінчили навчання 1916 осіб. Учасниками програми сприяння самозайнятості стали 249 безробітних. Витрачено коштів федерального бюджету 736,0 тис.грн., Залучено коштів регіонального і місцевого бюджетів на суму 1.1 млн. Руб.

  ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ. В цілому по області в організованих органами самоврядування та підприємствами спільно зі службою зайнятості громадських робо-тах взяли участь 9698 чоловік, що нижче відповідного періоду минулого року на 29.3%. З них відповідно до чинного законодавства для одна тисяча чотиреста сімдесят дев'ять чоловік громадські роботи були підходящою роботою, в зв'язку з чим вони були зняті з обліку як працевлаштовані, 8219 осіб були направлені на громадські роботи без зняття з обліку, тобто зі збереженням статусу безробітного. Особливістю проведення громадських робіт у звітному році в порівнянні з попереднім було збільшення періоду участі в них безробітних громадян, тому при збільшенні загальних обсягів фінансування дан-ної програми відмічено скорочення чисельності її учасників. Найбільш масовий характер мали громадські роботи в Пермі (в них брало участь 2445 чол.), Березне-ках (444 чол.), Краснокамске (323 чол.), А по районам - в Іллінському (353 чол.), Кишерть-ському (326 чол.), Карагайского (286 чол.). На проведення громадських робіт витратить-вано коштів федерального бюджету 7,7 млн.грн., Залучено коштів регіонального і місцевого бюджетів, а також коштів роботодавців на суму 12.5 млн. Руб.

  ДОСТРОКОВІ ПЕНСІЇ. На дострокову пенсію протягом 2004 року було виве-дено 948 чоловік (2003 року - 506 чол.). Найбільша кількість безробітних виведено на дострокову пенсію в Пермі (302 чол.) І Кунгуре (52 чол.). Витрачено коштів феде-рального бюджету га виплату пенсій 17,8 млн. Руб.

  У програмі соціальної адаптації взяли участь 2225 безробітних, випробувальний-вающих труднощі в пошуку роботи. Витрачено коштів федерального бюджету 143,1 тис.грн.

  В цілому результати 2004 року показали, що напруженість на реєстроване ринку праці області дещо зросла, причиною чого є збереження низ-кого рівня життя значної частини населення на тлі постійного зростання цін, особливо комунальних послуг.Основним контингентом клієнтів ЦЗН як і раніше є нізкоконкурентним верстви населення, проте в звітному році відзначено значне збільшення частки осіб, які повертаються в склад економіч-скі активного населення після тривалого періоду незайнятості. Зберігається диференціація територій за рівнем безробіття і напруженості на ринку праці. Основні зусилля Департаменту ФГСЗН по Пермської області та територій-альних ЦЗН в 2004 році були спрямовані на підвищення ефективності взаємодії-дії з роботодавцями але програмами працевлаштування безробітних та незаня-того населення, розвиток програм підвищення конкурентоспроможності населення на ринку праці і залучення додаткових джерел фінансування МЕРО ємств зі сприяння зайнятості населення.

  висновок

  Безробіття виступає як складне соціально-економіч-ське явище. Її історія дуже тривала. Вона фактично співаючи-вилася, коли власники робочої сили були відокремлені від соб-ності на речові умови праці.

  Господарська практика показує, що безробіття - по-стояти супутник ринкової економіки. Її не можна скасувати, як про це іноді заявляють в пресі. У кращому випадку її мож-но звести до "природного рівня", маючи на увазі фрикційне і структурне безробіття.

  Вивчення безробіття в Росії вельми скрутно. Офіційно вона була визнана тільки на початку 1990-х років. Інформація про чисельність безробітних з'явилася ще пізніше. У 1991 р Державною службою зайнятості була організована реєстрація безробітних, з усіма наслідками, що випливають наслідки-ми (допомогою з безробіття, наданням послуг в трудоустройст-ве і т.д.). Регулярні статистичні обстеження стали прово-диться тільки від кінця 1992 р Відповідно до цього статистич-ська історія безробіття дуже коротка. Це істотно за-трудняет вивчення проблеми.

  Наше дослідження показало, що в цілому можна визнати певний успіх у вирішенні проблем безробіття в Росії. Якщо за 1992 (жовтень.) - 1 999 (фев.) Рр., Тобто практично за дев'ять років, безробіття зростала в середньому за місяць на 88 тис. чол., то в 1999 (Лютого.) - 2002 (нояб.) рр. вона скорочувалася в середньому за місяць на 14,6 тис. чол. Отже, "швидкість" ліквідації безробіття перевищувала "швидкість" її скорочення на 30,2%. За 1999-2002 рр. чисельність безробітних скоротилася з 9,1 млн чол. до 6,1 млн, тобто в 1,5 рази.

  У той же час можна стверджувати, що держава, та й сама людина, поки ще не готові повністю протистояти безраб-тіце. Доказом цього може служити той факт, що в Росії за 1999-2002 рр. зростання зайнятості населення відбувався тільки за рахунок двох груп працюючих: по найму і работодат-лей. Це свідчить про те, що в країні все ще не сформи-рова повністю ринкові методи зайнятості.

  Незважаючи на значне скорочення чисельності безробітного-бітної, її рівень ще досить великий. Фактичний рівень безробіття сьогодні істотно перевищує її природний рівень. При цьому треба зазначити, що з початку століття розрив цих показників збільшується. І причина цього - прискорення темпів зростання чисельності циклічної і структурного безробіття.

  Подолання цих тенденцій передбачає перш за все рас-ширення інформаційної бази про безробіття. Сьогодні ми рас-вважаємо достатньою інформацією про чисельність безробітних, її структурах, тривалості і, що особливо треба відзначити, інформацією про розподіл безробітних по заняттях, по від-раслям економіки, за видами діяльності, за останнім місцем роботи. Отже, сьогодні добре відомі осередки безру-ботіци. Такі дані подає Держкомстат РФ ежеквар-тально.

  Однак тільки такої інформації недостатньо. Для приско-ня робіт по скороченню чисельності безробітних необхідні відомості про їх рух: міжгалузевому, внутрігалузевому, межпрофесспональном, впутріпрофесснональном, після пере-підготовки або без неї, отримання нової роботи після переїзду до іншого населеного пункту зі зміною або без зміни професії і т.п . Така інформація може бути отримана в результаті рас-ширення програми обстеження населення з проблем за-нятості, яка реалізується Держкомстатом РФ. Це могло б істотно підвищити якість розроблюваних програм з працевлаштування безробітних.

  Не менш важливим є і інформованість населення про вакантні робочі місця. Сьогодні ця діяльність дер-ства не відповідає вимогам ринку праці. Безумовно, їх розвиток потребує великих фінансових і трудових витрат. Однак вони можуть досить швидко окупитися. Розрахунки поки-викликають, що скорочення часу пошуку роботи хоча б на 1% може в такій продуктивності праці збільшити обсяги виробництва ВВП в країні як мінімум на 2,1% ВВП 1. У рішенні проблем безробіття, як показало досліджень-ня, дуже велика роль загальноосвітньої школи. Вона сег ...........