• Вступ
 • Глава 1. Загальні поняття про бюджетну систему Російської Федерації
 • 1.2. Бюджетний процес Тульської області
 • Глава 2. Визначення основних напрямків бюджетно-фінансової політики
 • 2.2. Доходи обласного бюджету на 2008 рік
 • 2.3. Витрати бюджету на 2008 рік
 • Глава 3. Аналіз бюджету Тульської області за перше півріччя 2008 року
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації25.04.2017
  Розмір85.78 Kb.
  Типреферат

  Скачати 85.78 Kb.

  Бюджет Тульської області

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  Тульський державний університет

  Факультет економіки і права

  Кафедра світової економіки

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Економічна теорія»

  на тему:

  Бюджет Тульської області

  Виконала: ________________________________ Бахарєва Е.Е.

  гр. 720182

  Керівник: ______________________________ Резник Ж.С.

  Допущена до захисту: ________________________

  (Дата, підпис керівника)

  Захищена з оцінкою: ________________________

  Голова комісії: ______________________

  Члени комісії: _____________________________

  Дата: _______ __________________

  Тула 2009

  Зміст

  Зміст 2

  введення 3

  Глава 1. Загальні поняття про бюджетну систему Російської Федерації 5

  1.1. Бюджетне планування та бюджетний процес 5

  1.2. Бюджетний процес Тульської області 8

  Глава 2. Визначення основних напрямків бюджетно-фінансової політики 13

  2.1. Основні напрями бюджетної та податкової політики Тульської області на 2008 рік 13

  2.2. Доходи обласного бюджету на 2008 рік 16

  2.3. Витрати бюджету на 2008 рік 20

  Глава 3. Аналіз бюджету Тульської області за перше півріччя 2008 року 23

  висновок 26

  Список використаної літератури 27

  Додаток 1 28

  Додаток 2 30

  Вступ

  Одним з найважливіших інститутів держави є бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства.

  Головна економічна роль бюджету виражається в тому, що він формує фінансову базу для функціонування органів держави і місцевого самоврядування. Сутність бюджету проявляється в тих суспільних відносинах, які пов'язані з концентрацією та використанням його коштів. Цим визначається актуальність обраної теми курсової.

  Як відомо, бюджет на всіх його рівнях грає величезну роль у розвитку та процвітання держави, просуванні науково-технічного прогресу (бюджетні фінансування досліджень і розробок), розвитку економіки (що особливо не прибуткових, але соціально-значимих галузей економіки за допомогою інвестування, дотацій і т. д.). Повнота бюджету, як правило, прямо пропорційна добробуту громадян. Дійсно, бюджетний дефіцит, державний борг спонукає державу посилити податковий тягар, збільшити оподаткування, зменшити фінансування всіх секторів економіки, скоротити статтю витрати на медицину, освіту і т.д. З іншого боку достаток бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє збільшити фінансування як державного, так і приватного сектора економіки, збільшити трансфертні відрахування, а так само відрахування у позабюджетні соціальні фонди.

  Метою даної роботи є вивчення теоретичних питань по бюджетній системі, аналіз бюджету Тульської області як однієї зі складових фінансової системи держави.

  Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. У першому розділі розглянуто поняття і функції бюджету, а також планування бюджетного процесу в Тульській області. У другому розділі розглядається реальна практика функціонування бюджетного механізму Тульської області. Третя глава присвячена безпосереднього аналізу стану бюджету Тульської області, де кожному елементу приурочені конкретні статистичні дані, а також дана оцінка діючої бюджетної системи.

  Глава 1. Загальні поняття про бюджетну систему Російської Федерації

  1.1. Бюджетне планування та бюджетний процес

  У Бюджетному кодексі (Федеральний закон від 24 липня 1998 № 125-ФЗ) дано таке визначення бюджету: це форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій органів держави та місцевого самоврядування.

  Бюджетна система РФ - сукупність бюджетів усіх рівнів та державних позабюджетних фондів, заснована на економічних відносинах і державному устрої РФ, регульована нормами права. Вона складається з бюджетів трьох рівнів:

  - I рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;

  - II рівень - бюджети суб'єктів РФ і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

  - III рівень - місцеві бюджети.

  Державний позабюджетний фонд - форма освіти і витрачання грошових коштів, утворених поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

  Крім перерахованих вище видів бюджетів існує ще консолідований бюджет, який являє собою звід бюджетів всіх рівнів на відповідній території. Наприклад, консолідований бюджет РФ включає в себе федеральний бюджет плюс бюджети суб'єктів Російської Федерації.

  За допомогою державного бюджету державні влади отримують фінансові ресурси для утримання державного апарату, армії, здійснення соціальних заходів, реалізації економічних завдань, т. Е. Для виконання державою покладених на нього функцій.

  Державний бюджет, будучи основним фінансовим планом держави, дає органам влади реальну економічну можливість здійснення владних повноважень. Бюджет відображає розміри необхідних державі фінансових ресурсів і визначає тим самим податкову політику в країні. Бюджет фіксує конкретні напрями витрачання коштів, перерозподіл національного доходу і внутрішнього валового продукту, що дозволяє йому виступати в якості ефективного регулятора економіки.

  Бюджетна система РФ побудована на основі наступних принципів:

  1. Принцип єдності бюджетної системи, який забезпечується єдністю бюджетного законодавства, грошової системи, бюджетної класифікації, форм бюджетних документів і бюджетної звітності, бюджетної політики тощо

  2. Принцип розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи РФ.

  3. Самостійність бюджетів всіх рівнів, що виражається в наявності у кожного бюджету своїх джерел доходів, в праві кожного бюджету самостійно витрачати їх на свій розсуд і визначати джерела фінансування дефіциту бюджету; в затвердженні кожного бюджету відповідними представницькими органами; у виконанні кожного бюджету відповідними виконавчими органами влади; в неприпустимість компенсації за рахунок бюджетів інших рівнів потреби в доходах і додаткових витратах.

  4. Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг витрат повинен бути дорівнює обсягу доходів плюс джерела фінансування дефіциту бюджету (розмір дефіциту бюджетів всіх рівнів обмежений Бюджетним кодексом). При цьому бюджети всіх рівнів повинні бути затверджені без профіциту бюджету. Профіцит - це перевищення доходів бюджету над витратами.

  5. Принцип ефективного та економного використання бюджетних коштів.

  6. Принцип достовірності бюджету означає надійність показників бюджетів, їх адекватність існуючому економічному становищу. Порушення цього принципу веде до серйозних фінансових наслідків. Прикладом може служити бюджетна криза 1997р. і секвестр бюджету (пропорційне зниження державних витрат за всіма статтями бюджету, крім захищених).

  7. Принцип повноти відображення доходів і витрат бюджетів означає необхідність їх відображення в бюджетах у повному обсязі і в обов'язковому порядку.

  8.Принцип гласності, тобто необхідність публікації законів про бюджетах і звітів про їх виконання у відкритій пресі.

  9. Принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні кошти виділяються на адресу конкретних одержувачів з позначенням мети їх використання.

  Бюджетне планування - найважливіша складова частина фінансового планування, підпорядкована вимогам фінансової політики держави. Його економічна сутність полягає в централізованому розподілі і перерозподілі вартості суспільного продукту і національного доходу між ланками фінансової системи на основі державної соціально-економічної програми розвитку країни в процесі становлення і виконання бюджетів та позабюджетних фондів різного рівня. Бюджетне планування здійснюється уповноваженими законом органами державної влади і включає в себе бюджетний процес, його нормативно-правову базу і організаційну основу, а також питання теорії та методології складання бюджетів держави. Як принципів бюджетного планування виділяють, зокрема, єдність правового регулювання, безперервність планування річного бюджету, балансовий метод та ін.

  Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, утвердженню і виконання бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням (ст . 6 БК РФ). Бюджетний процес включає в себе 4 стадії бюджетної діяльності:

  - складання проектів бюджетів;

  - розгляд і затвердження бюджетів;

  - виконання бюджетів;

  - складання звітів про виконання бюджетів та їх затвердження.

  Складовою частиною бюджетного процесу є бюджетне регулювання - перерозподіл фінансових ресурсів меду бюджетами різного рівня.

  1.2. Бюджетний процес Тульської області

  Основні поняття, зміст та механізм здійснення бюджетного процесу, бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування на території Тульської області визначає Закон Тульської області «Про бюджетному процесі в Тульській області» від 02.03.95 р Закон описує взаємодію між федеральним бюджетом, бюджетом Тульської області і місцевими бюджетами, а також взаємини бюджетів з підприємствами, організаціями та установами як самостійно господарюючими суб'єктами з метою поєднання їх економічних ін єресі відповідно до бюджетно-фінансовою політикою Тульської області.

  Щорічно приймається закон про обласний бюджет на поточний рік, в якому детально розписаний механізм формування доходів і витрат, визначено основні параметри бюджету.

  Бюджетна система області являє собою сукупність обласного бюджету та місцевих бюджетів, засновану на економічних відносинах і юридичних нормах.

  Складовою частиною бюджетного процесу є бюджетне регулювання, яке представляє частковий перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів, в тому числі за допомогою регулюючих податків, дотацій, субвенцій і трансфертів відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Складання бюджету здійснюється на основі концепції соціально-економічного розвитку Російської Федерації, податкового та бюджетного законодавства, законів області, затверджених обласною Думою, цільових програм, постанов обласної Думи, прогнозних, цінових і об'ємних показників діяльності юридичних і фізичних осіб, прогнозу соціально-економічного розвитку області , районів і міст області.

  Обласний бюджет затверджується у формі закону Тульської області, місцеві бюджети - у формі рішень органів місцевого самоврядування.

  Виконавчі органи державної влади області щорічно складають консолідований бюджет області.

  У статті 3 Закону стверджується принцип самостійності обласного та місцевих бюджетів як частини бюджетної системи області полягає в тому, що затвердження Кабміном і виконання обласного бюджету здійснюється органами державної влади області, а затвердження і виконання місцевих бюджетів - органами місцевого самоврядування.

  Самостійність забезпечується наявністю власних джерел доходів і правом визначати напрями їх використання і витрачання.

  Основи бюджетного процесу визначені в статті 4:

  «До відання виконавчих органів державної влади (адміністрації області) і місцевого самоврядування належать складання проекту відповідного бюджету, виконання цього бюджету і контроль за використанням виділених бюджетних асигнувань.

  До відання обласної Думи і представницьких органів місцевого самоврядування відносяться розгляд проекту відповідного бюджету, затвердження цього бюджету, контроль за його виконанням, затвердження звіту про його виконання.

  Втручання інших органів і організацій у процес складання проекту, затвердження та виконання бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Російської Федерації ».

  Виконання бюджетів:

  Затверджені бюджети по доходах і видатках є основою для виділення бюджетних асигнувань. У разі незатвердження проекту бюджету до початку фінансового року рішення про фінансування з бюджету приймається представницькими органами державної влади або місцевого самоврядування.

  Виконавчі органи спільно з іншими органами організовують виконання відповідних бюджетів, забезпечують надходження доходів.

  Умови секвестру бюджетів:

  У випадках, коли при виконанні бюджетів фактичний рівень дефіциту бюджетів перевищує встановлений або відбувається значне зниження надходжень доходів, представницький орган за пропозицією виконавчого органу приймає рішення про введення секвестру витрат.

  Механізм секвестру може вводитися також у разі, якщо в ході виконання бюджету дефіцит не зменшується, результатом чого є неможливість фінансування передбачених у бюджеті заходів.

  До захищених статей відносяться витрати на:

  - заробітну плату працівників бюджетних організацій;

  - харчування в лікувальних, освітніх (шкільних і дошкільних) закладах та установах соціального захисту;

  - придбання мінімально необхідних за асортиментом і обсягом медикаментів і перев'язувальних засобів;

  - інші соціальні гарантії, які відносять до захищених статей рішенням (постановою) представницького органу при затвердженні відповідного бюджету за погодженням з виконавчим органом.

  Захищені статті видатків підлягають виконанню в повному обсязі з урахуванням індексації, у першочерговому порядку.

  При недостатності бюджетних коштів для покриття захищених статей видатків або в разі тимчасових фінансових труднощів в процесі виконання затвердженого бюджету виконавчі органи можуть отримувати процентні або безпроцентні позики з інших бюджетів та інших фінансових джерел, включаючи кредити комерційних банків, а також за спільним рішенням представницьких і виконавчих органів в установленому порядку випускати позики, лотереї на інвестиційні цілі на відповідних територіях.

  Контроль за правильністю використання підприємствами, установами і організаціями виділених їм з бюджету асигнувань зобов'язані здійснювати адміністрація області та виконавчі органи місцевого самоврядування.

  У разі нецільового використання коштів, виділених з обласного бюджету, за рішенням адміністрації, погодженим з обласною Думою, субсидування припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до обласного бюджету.

  Виконавчі органи державної влади області та місцевого самоврядування складають і подають звіти про виконання відповідних бюджетів представницьким (законодавчим) органам державної влади області та місцевого самоврядування за підсумками фінансового року.

  Представницькі органи за результатами розгляду звітів про виконання відповідних бюджетів за фінансовий рік приймають рішення про їх затвердження або не затвердження.

  Глава 2. Визначення основних напрямків бюджетно-фінансової політики

  2.1. Основні напрями бюджетної та податкової політики Тульської області на 2008 рік

  Адміністрація області на основі аналізу соціально-економічної ситуації в області з урахуванням даних про виконання консолідованого та обласного бюджетів розробляє прогноз економічного і соціального розвитку області і цільові програми.

  Підприємства, організації та установи всіх форм власності, розташовані на території області, включаючи фінансові органи, податкові служби і органи статистики, в порядку, встановленому законодавством, зобов'язані надати відомості, необхідні для складання прогнозу економічного і соціального розвитку області, зведеного фінансового балансу і цільових програм .

  Основні напрямки бюджетно-фінансової політики визначаються адміністрацією області на основі економічної політики Російської Федерації і Тульської області і включають в себе питання цін, податків, кредитів і грошового обігу.

  Бюджетно-фінансова політика в області проводиться узгоджено з федеральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

  У частині доходів бюджетно-фінансова політика області виражається:

  • у визначенні темпів зростання доходів бюджету області;

  • в розрахунку співвідношень між окремими видами доходів;

  • у встановленні категорій платників податків, оподаткування яких може бути ослаблена або посилено;

  • в обґрунтуванні податкових ставок по федеральних і обласним податків.

  У частині витрат бюджетно-фінансова політика області виражається:

  • у визначенні темпів зростання бюджетних витрат як в цілому, так і по окремих галузях;

  • у встановленні пріоритетів у витрачанні коштів і складі захищених статей бюджету;

  • в розрахунку співвідношення поточних витрат та збільшення видатків розвитку;

  • у виробленні механізму підтримки місцевих бюджетів;

  • в обґрунтуванні виділення бюджетних асигнувань на обласні програми.

  Роботу зі складання проекту обласного бюджету та бюджету області здійснює адміністрація області. Комітети обласної Думи розглядають проект закону "Про обласний бюджет" і готують свої висновки з зауваженнями і пропозиціями.

  Обласна Дума при прийнятті закону має право внести в нього зміни за умови узгодження їх з адміністрацією області.

  Прийнятий закон "Про обласний бюджет" є підставою для виділення асигнувань з обласного бюджету. Адміністрація області організовує виконання обласного бюджету, забезпечує надходження доходів і здійснює контроль за правильністю використання підприємствами, установами і організаціями виділених їм з обласного бюджету асигнувань.

  Контроль за виконанням обласного бюджету здійснюється контрольною комісією обласної Думи шляхом перевірки поточної бюджетної звітності і в процесі розгляду річного звіту про виконання обласного бюджету. Інформація про виконання обласного бюджету подається обласним фінансовим управлінням щомісячно наростаючим підсумком з початку року.

  Контрольна комісія представляє матеріали перевірок до комітету з питань бюджету, фінансово-економічному та податкового законодавства обласної Думи.

  У постанові Тульської обласної думи «Про основні напрями бюджетної та податкової політики Тульської області на 2008 рік» сказано, що бюджетна політика на 2008 рік відповідає довгостроковим цілям соціально-економічного розвитку Тульської області: підвищення якості життя населення, розвитку інститутів громадянського суспільства, підвищення конкурентоспроможності економіки області.

  1. Бюджетна політика в області доходів

  Пріоритетами проведеної в регіоні податкової політики на 2008 і на середньостроковий період стали: створення максимально комфортних умов для розширення економічної діяльності і переходу економіки на інноваційний шлях розвитку, а також зниження масштабів ухилення від оподаткування.

  Для реалізаіі поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  1. Поєднувати неухильне виконання федерального законодавства з відстоюванням інтересів регіону, розглядати проекти федеральних законів та інших нормативних актів з точки зору економічних інтересів області.

  2. Розвивати регіональне податкове законодавство.

  3. Забезпечити підвищення збирання податків на території області за рахунок:

  - податку на доходи фізичних осіб шляхом застосування методів здійснення контролю виплати офіційної заробітної плати в розмірі не нижче прожиткового мінімуму.

  - цілеспрямованої роботи з підприємцями-недоимщиками з погашення накопиченої заборгованості за нарахованими податками, пені і штрафів

  - та інші.

  2. Бюджетна політика в області витрат

  Найважливішими завданнями бюджетної політики на 2008 рік та середньострокову перспективу є:

  - підвищення рівня життя населення на основі вдосконалення системи оплати праці.

  - створення умов для забезпечення збалансованості бюджетної системи області.

  - виконання прийнятих видаткових зобов'язань.

  вдосконалення бюджетного процесу в тульської області за чсчет підвищення якості управління фінансами та підвищення ефективності бюджетних витрат.

  2.2. Доходи обласного бюджету на 2008 рік

  Доходи бюджету - це кошти, які надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства РФ у розпорядження органів державної влади РФ, суб'єктів РФ і місцевого самоврядування. Доходи поділяються на групи, підгрупи, статті і підстатті (чотири рівні). Вони підрозділяються на чотири групи: податкові, неподаткові, безоплатні надходження і доходи цільових бюджетних фондів.

  Податкові доходи складаються з наступних підгруп:

  - податки на прибуток (дохід), приріст капіталу;

  - податки на товари та послуги, ліцензійні та реєстраційні збори;

  - податки на сукупний дохід;

  - податки на майно;

  - платежі за користування природними ресурсами;

  - податки на зовнішню торгівлю і зовнішньоекономічні операції;

  - інші податки, мита, збори.

  Неподаткові доходи включають такі підгрупи:

  - доходи від майна, що перебуває у державній та муніципальній власності, або від діяльності;

  - доходи від продажу землі і нематеріальних активів;

  - надходження капітальних трансфертів з недержавних джерел;

  - адміністративні платежі та збори;

  - штрафні санкції, відшкодування збитку;

  - доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

  - інші неподаткові доходи.

  Безоплатні перерахування складаються з підгруп:

  - від нерезидентів;

  - від бюджетів інших рівнів;

  - від державних позабюджетних фондів;

  - від державних організацій;

  - від наднаціональних організацій;

  - кошти, які передаються до цільових бюджетних фондів.

  Доходи цільових бюджетних фондів включають в себе наступні цільові бюджетні фонди: дорожні фонди; екологічні фонди; Федеральний фонд МНС і Федеральної служби податкової поліції РФ; Фонд розвитку митної системи РФ; Державний фонд боротьби зі злочинністю; Фонд відтворення мінерально-сировинної бази; Фонд Міністерства РФ з атомної енергії; Цільовий бюджетний фонд сприяння військовій реформі; Фонд управління, вивчення, збереження та відтворення водних біологічних ресурсів; Федеральний фонд відновлення та охорони водних об'єктів.

  У свою чергу підгрупи діляться на статті та підстатті. Так, підгрупа "податки на прибуток (дохід), приріст капіталу" ділиться на дві статті: податок на прибуток (дохід) підприємств і організацій та прибутковий податок з фізичних осіб. Стаття "прибутковий податок з фізичних осіб" ділиться на три подстатьі: прибутковий податок, утримуваний підприємствами, установами і організаціями, прибутковий податок, утримуваний податковими органами, і податок на гральний бізнес.

  У консолідований бюджет Тульської області за 2008 рік надійшло 41 990 600,8 тис.рублів, або 110,1% від обсягу запланованих доходів. Власні доходи надійшли в обсязі 31 590 937,4 тис. Рублів, що складає 113,2% до уточненого плану на 2008 рік 1, або 135% до річного плану.

  Виконання консолідованого бюджету Тульської області по податкових і неподаткових доходів в 2007 році склало 24,8 млрд. Рублів. До рівня 2006 року обсяг доходів консолідованого бюджету області зріс на 35,5%. У 2008 році подвоїлися обсяги їх надходжень до рівня 2005 року.

  Таблиця 1. Звіт по дохідній частині бюджету.

  Найменування показників

  Уточнений план 2008 року (тис. Рублів)

  Оцінка виконання за 2008 рік (тис. Рублів)

  відсоток виконання

  ПОДАТКОВІ ТА НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  20 133 667,0

  23 292 459,5

  115,7

  ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ДОХОДИ

  14 705 233,6

  17 616 194,7

  119,8

  ПОДАТКИ НА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ), яка реалізується на території Російської Федерації

  3 145 842,4

  3 020 381,4

  96,0

  ПОДАТКИ НА СУКУПНИЙ ДОХІД

  3 548,7

  4 962,2

  139,8

  ПОДАТКИ НА МАЙНО

  1 942 393,5

  2 090 841,0

  107,6

  ПОДАТКИ, ЗБОРИ І РЕГУЛЯРНІ ПЛАТЕЖІ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ ресурсами

  67 674,2

  88 016,6

  130,1

  ДЕРЖАВНЕ МИТО

  98,2

  244,3

  понад 100%

  ЗАБОРГОВАНІСТЬ І ПЕРЕРАХУНКИ ПО скасованими податках, зборах та інших обов'язкових ПЛАТЕЖАХ

  44 093,6

  53 398,3

  121,1

  ДОХОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, перебувають у державній та МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  88 749,6

  212 451,6

  понад 100%

  ПЛАТЕЖІ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПРИРОДНИМИ ресурсами

  31 974,1

  28 456,1

  89,0

  ДОХОДИ ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ І КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ДЕРЖАВИ

  5 897,6

  65 097,0

  понад 100%

  ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ МАТЕРІАЛЬНИХ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

  54 370,0

  74 211,8

  136,5

  АДМІНІСТРАТИВНІ ПЛАТЕЖІ І ЗБОРИ

  44 214,0

  64 871,9

  146,7

  ШТРАФИ, САНКЦІЇ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

  51,6

  7 000,3

  понад 100%

  ІНШІ НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  7 578,1

  ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІД ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛИШКІВ СУБСИДІЙ І СУБВЕНЦІЙ

  1 379,7

  21 296,8

  понад 100%

  ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛИШКІВ СУБСИДІЙ І СУБВЕНЦІЙ МИНУЛИХ РОКІВ

  -1 853,8

  -62 542,6

  понад 100%

  безоплатні надходження

  7 777 344,2

  8 298 477,9

  106,7

  Безоплатні надходження ВІД ІНШИХ БЮДЖЕТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  6 820 825,8

  7 609 822,3

  111,6

  Безоплатні надходження ВІД ДЕРЖАВНИХ (МУНІЦИПАЛЬНИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ

  956 518,4

  688 655,6

  72,0

  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  27 911 011,2

  31 590 937,4

  113,2

  2.3. Витрати бюджету на 2008 рік

  Витрати бюджету - це кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій державного і місцевого самоврядування. Розрізняють три структури видатків бюджету: функціональну, економічну і відомчу.

  Функціональна класифікація - угруповання витрат бюджетів всіх рівнів, що відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави. Угруповання має чотирьохрівневий структуру: розділи і підрозділи, цільові статті і види витрат.

  розділи:

  - державне управління та місцеве самоврядування;

  - судова влада;

  - Міжнародна діяльність;

  - національна оборона;

  - правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави;

  - фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;

  - промисловість, енергетика і будівництво;

  - сільське господарство, рибальство та ін.

  Розділи поділяються на підрозділи. Так, розділ "Міжнародна діяльність" складається з наступних підрозділів: міжнародне співробітництво; участь в миротворчій діяльності; реалізація міждержавних договорів в рамках СНД; міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки; економічна та гуманітарна допомога іншим державам.

  Відомча класифікація - це угруповання витрат, що відображає розподіл бюджетних коштів по головних розпорядниках коштів федерального бюджету.Головний розпорядник коштів - керівник органу державної влади РФ, що має право розподіляти кошти федерального бюджету по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів.

  Економічна класифікація - угруповання витрат бюджетів всіх рівнів за економічним змістом, що відображає види фінансових операцій, за допомогою яких держава виконує свої функції як усередині країни, так і у взаєминах з іншими країнами. Витрати діляться на категорії, групи, предметні статті і підстатті (всього чотири рівні). Розрізняють три категорії витрат: поточні, капітальні витрати, надання кредитів (бюджетних позик) за вирахуванням погашення.

  Поточні витрати - це частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, бюджетних установ і т. П. У категорію "Поточні витрати" включаються такі групи: закупівлі товарів і послуг; виплати відсотків; субсидії і поточні трансферти; оплата послуг з визнання прав власності за кордоном. У свою чергу в групу "Закупівля товарів і послуг" включаються такі предметні статті: оплата праці державних службовців; нарахування на оплату праці; придбання предметів постачання і витратних матеріалів; відрядження і службові роз'їзди, оплата транспортних послуг, оплата послуг зв'язку, оплата комунальних послуг, оплата геологорозвідувальних робіт і ін. Предметні статті поділяються на підстатті, які відображають найбільш детальний розподіл доходів бюджету.

  Капітальні витрати - це частина видатків бюджетів, забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність. У складі капітальних витрат може бути виділений бюджет розвитку. Капітальні витрати мають такі групи: капітальні вкладення в основні фонди, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів, капітальні трансферти.

  Видаткова частина бюджету тульської області за 2008 рік склала 31 987 310,3 тис. Рублів, що склало 105,2% від уточненого плану, або 128,6% від початкового плану.

  Таблиця 2. Звіт по видатковій частині бюджету.

  Найменування показників

  Уточнений план 2008 року (тис. Рублів)

  Оцінка виконання за 2008 рік (тис. Рублів)

  відсоток виконання

  1

  2

  3

  4

  загальнодержавні питання

  1 823 799,4

  1 811 816,1

  99,3

  Національна оборона

  26 348,9

  32 672,0

  124,0

  Національна безпека і правоохоронна діяльність

  1 717 136,8

  1 644 879,2

  95,8

  Національна економіка

  4 400 130,0

  5 060 915,5

  115,0

  Житлово-комунальне господарство

  322 628,7

  325 743,7

  101,0

  Охорона навколишнього середовища

  118 177,3

  125 277,8

  106,0

  Освіта

  2 354 658,2

  2 266 848,4

  96,3

  Культура, кінематографія, засоби масової інформації

  485 093,3

  487 658,3

  100,5

  Охорона здоров'я, фізична культура і спорт

  2 816 611,3

  3 233 851,1

  114,8

  Соціальна політика

  5 518 657,2

  5 875 583,5

  106,5

  міжбюджетні трансферти

  10 815 720,4

  11 122 064,7

  102,8

  Дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень

  2 065 841,9

  2 065 841,9

  100,0

  Субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень (міжбюджетні субсидії)

  3 377 817,8

  3 239 535,8

  95,9

  Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень

  4 059 026,5

  4 483 704,2

  110,5

  Інші міжбюджетні трансферти

  78 127,5

  78 523,4

  100,5

  Міжбюджетні трансферти бюджетам державних позабюджетних фондів

  1 234 906,7

  1 254 459,4

  101,6

  РАЗОМ ВИТРАТ

  30 398 961,5

  31 987 310,3

  105,2

  Витрати консолідованого бюджету склали 43730305,0 тис. Рублів, або 103,8% від запланованих.

  Глава 3. Аналіз бюджету Тульської області за перше півріччя 2008 року

  Консолідований бюджет області за січень-липень 2008 року по доходах виконано в сумі 24476,8 млн. Рублів (64,4% до річного плану, 136,0% до січня-липня 2007 року), в тому числі 19246 млн. Рублів отримано власних доходів (64% до річного плану, 78,6% загальної суми доходів). Найбільша частка (74,7%) власних доходів бюджету сформована за рахунок надходжень 3-х податків: податку на прибуток організацій (32,8%), податку на доходи фізичних осіб (32,9%), акцизів (9,0%) .

  У порівнянні з відповідним періодом 2007 року надходження власних доходів до консолідованого бюджету області зросли на 41,8%, в тому числі надходження з податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 42,8%, з податку на прибуток організацій - на 69,5%, по акцизах - на 21,3%, з податку на майно організацій - на 26,6%.

  Витрати консолідованого бюджету області за січень-липень 2008 року виконані в сумі 20209,7 млн. Рублів (48,2% до річного плану, 136,8% до січня-липня 2007 року). На інвестиційні витрати (збільшення вартості основних фондів) направлено 1656,9 млн. Рублів (8,2% всіх витрат, 162,3% до січня-липня 2007 року), з них в житлово-комунальне господарство - 374,9 млн. Рублів , охорону здоров'я і спорт - 337,5 млн. рублів, освіту - 200,0 млн. рублів, загальнодержавні питання - 84,7 млн. рублів, національну економіку - 555,3 млн. рублів.

  Власні доходи по відношенню до витрат консолідованого бюджету області склали 95,2%.

  Бюджет Тульської області за січень-липень 2008 року по доходах виконано в сумі 18472,4 млн. Рублів (66,2% до річного плану, 142,3% до рівня січня-липня 2007 року), за видатками - в сумі 14833,4 млн. рублів (48,8% до річного плану, 139,2% до рівня січня-липня 2007 року), з них 1179,0 млн. рублів (7,9% всіх витрат) направлено на освіту, 1264,8 млн. рублів (8,5% всіх витрат) - на охорону здоров'я і спорт, 2847,8 млн. рублів (19,2% всіх витрат) - на соціальну політику, 5549,1 млн. рублів (37,4% всіх витрат) - на надання міжбюджетних трансфертів.

  Нові можливості бюджету концентруються на вирішенні пріоритетних завдань розвитку регіону, перш за все, в соціальній сфері. Так, якщо порівнювати з 2005 роком, у 2008 році витрати на розвиток охорони здоров'я зросли більш ніж в два рази, на освіту - в 2,3 рази, на реалізацію програми з переселення громадян із старого і аварійного житла - майже в 2,5 рази, і більш ніж в 20 разів - на газифікацію населених пунктів нашого регіону.

  Рівень життя населення: за сім місяців поточного року номінальні грошові доходи населення області склалися в обсязі 114114,6 млн.рублів і порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшилися на 34,7%.

  Реальні грошові доходи населення (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів з урахуванням зміни споживчих цін на товари та послуги) в січні-липні 2008 року збільшилися на 10,7% по відношенню до відповідного періоду минулого року. За прогнозною оцінкою, за 2008 рік вони збільшаться на 9,7% в порівнянні з 2007 роком.

  У розрахунку на душу населення в середньому доводилося 10408,0 рублів грошових доходів, що на 35,9% більше, ніж за аналогічний період 2007 року та на 3,6% вище значення січня-червня поточного року.

  За прогнозною оцінкою, середньодушові грошові доходи в 2008 році складуть 10679,0 рублів.

  Співвідношення середньодушового доходу і величини прожиткового мінімуму за січень-липень 2008 року склало 249,4% проти 229,0% у 2007 році.

  У порівнянні з відповідним періодом 2007 року споживчі витрати збільшилися на 36,2%. Середньодушові споживчі витрати збільшилися на 36,7% і склали 7508 рублів.

  Співвідношення середньодушових витрат і величини прожиткового мінімуму склало 179,9% проти 164,2% у 2007 році.

  висновок

  Обласний бюджет Тульської області, будучи основним фінансовим планом регіону, головним засобом акумулювання фінансових коштів, дає обласної влади реальну можливість здійснення владних повноважень: реальну економічну і політичну владу. З одного боку, бюджет, будучи всього лише комплексом документів, розроблюваних однієї гілкою влади і затверджуються інший, виконує досить утилітарну функцію - фіксує обраний стиль здійснення управління областю. Бюджет по відношенню до здійснюваної владою економічну політику є похідним продуктом, він повністю залежить від обраного варіанту розвитку регіону і самостійної ролі не грає.

  Однак саме бюджет, показуючи розміри необхідних керівництву фінансових ресурсів і реально наявних резервів, визначає конкретні напрями витрачання коштів, процентне співвідношення витрат по галузях і територіям, є конкретним виразом економічної політики адміністрації.

  Через бюджет відбувається перерозподіл доходу. Бюджет виступає інструментом регулювання і стимулювання економіки, інвестиційної активності, підвищення ефективності виробництва, саме через бюджет здійснюється соціальна політика.

  Таким чином, бюджет, об'єднуючи в собі основні фінансові категорії (податки, кредит, витрати), є провідною ланкою фінансової системи.

  Список використаної літератури

  1. Бєляєв Ю.А. Фінанси місцевого самоврядування // Фінанси, 1997, № 11

  2. Бюджетний кодекс Російської федерації (прийнятий 17 липня 1998 року).

  3. Закон Тульської області «Про бюджеті Тульської області на 2008 р» (прийнятий 20 грудня 2007 року).

  4. Закон Тульської області «Про бюджетне фінансування в Тульській області» від 02.03.95

  5. Закон Тульської області «Про бюджетному процесі в Тульській області» (прийнятий 07.06.2004 року).

  6. Креймер М .. Доходи бюджету суб'єкта федерації і їх джерела. Новосибірськ, 2003.

  7. Курс економічної теорії: Підручник / Під загальною ред. проф. М.Н. Чепуріна, проф. Е.А. Кисельової. - Кіров .: Видавництво «АСА», 1997.

  8. Литовських А.М., Шевченко І.К. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.

  9. Максимова Н.С. Про реформування міжбюджетних відносин в Російській Федерації // Фінанси, 1998, № 6.

  1. Додаток № 14 до листа губернатора Тульської області від 04.12.2008.

  2. Додаток № 15 до листа губернатора Тульської області від 04.12.2008.

  Додаток 1

  Мал. 1. Структура дохідної частини бюджету Тульської області на 2008 рік

  Мал. 2. Структура видаткової частини бюджету Тульської області за 2008 рік.

  Додаток 2

  Таблиця 3. Оцінка виконання консолідованого бюджету Тульської області на 2008 рік

  Найменування показників

  Уточнений план 2008 року (тис. Рублів)

  Оцінка виконання за 2008 рік (тис. Рублів)

  відсоток виконання

  2

  3

  4

  5

  ПОДАТКОВІ ТА НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  30 231 113,0

  33 558 865,4

  111,0

  ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ДОХОДИ

  19 619 588,3

  22 909 313,7

  116,8

  Податок на прибуток організацій

  7 669 890,0

  10 474 397,2

  136,6

  Податок на доходи фізичних осіб

  11 949 698,3

  12 434 916,5

  104,1

  ПОДАТКИ НА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ), яка реалізується на території Російської Федерації

  3 145 842,4

  3 020 381,4

  96,0

  Акцизи по підакцизним товарам (продукції), вироблених на території Російської Федерації

  3 145 842,4

  3 020 381,4

  96,0

  ПОДАТКИ НА СУКУПНИЙ ДОХІД

  1 288 209,0

  1 401 495,8

  108,8

  Податок, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування

  655 547,0

  770 273,0

  117,5

  Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності

  620 639,1

  616 336,1

  99,3

  Єдиний сільськогосподарський податок

  12 022,9

  14 886,7

  123,8

  ПОДАТКИ НА МАЙНО

  3 263 668,0

  3 487 811,1

  106,9

  Податок на майно фізичних осіб

  64 344,2

  64 171,0

  99,7

  Податок на майно організацій

  2 043 377,6

  2 211 605,1

  108,2

  Транспортний податок

  215 481,7

  259 030,8

  120,2

  Податок на гральний бізнес

  270 109,4

  283 686,6

  105,0

  Земельний податок

  670 355,1

  669 317,6

  99,8

  ПОДАТКИ, ЗБОРИ І РЕГУЛЯРНІ ПЛАТЕЖІ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ ресурсами

  67 674,2

  88 016,6

  130,1

  Податок на видобуток корисних копалин

  67 674,2

  87 466,6

  129,2

  Збори за користування об'єктами тваринного світу і за користування об'єктами водних біологічних ресурсів

  550,0

  ДЕРЖАВНЕ МИТО

  123 435,3

  131 996,8

  106,9

  ЗАБОРГОВАНІСТЬ І ПЕРЕРАХУНКИ ПО скасованими податках, зборах та інших обов'язкових ПЛАТЕЖАХ

  51 758,7

  66 655,5

  128,8

  Податок на прибуток організацій, зараховуються до 1 січня 2005 року до місцевих бюджетів

  41 627,6

  45 356,7

  109,0

  акцизи

  3,8

  Платежі за користування природними ресурсами

  2 388,2

  Податки на майно

  8 923,1

  15 961,6

  178,9

  Податок на майно підприємств

  2 253,2

  2 681,6

  119,0

  Податок з власників транспортних засобів та податок на придбання транспортних засобів

  2,6

  -250,0

  понад 100%

  Податок на користувачів автомобільних доріг

  210,2

  1 500,0

  понад 100%

  Податок з майна, що переходить в порядку спадкування чи дарування

  250,0

  Земельний податок (за зобов'язаннями, що виникли до 1 січня 2006 року)

  6 457,1

  11 780,0

  182,4

  Інші податки та збори (за скасованими податках і зборах суб'єктів Російської Федерації)

  1 468,0

  Інші податки та збори (за скасованими місцевих податків і зборів)

  1 208,0

  1 477,2

  122,3

  ДОХОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, перебувають у державній та МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  1 405 620,1

  1 516 128,4

  107,9

  Доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутному (складеному) капіталі господарських товариств і товариств, або дивідендів по акціях, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальних утворень

  591,9

  378,5

  63,9

  Відсотки, отримані від надання бюджетних кредитів всередині країни

  4 016,8

  5 005,3

  124,6

  Доходи, одержувані у вигляді орендної плати або іншої плати за передачу в оплатне користування державного і муніципального майна (за винятком майна автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, в тому числі казенних)

  1 233 583,1

  1 357 142,8

  110,0

  Платежі від державних і муніципальних унітарних підприємств

  118 350,6

  96 613,9

  81,6

  Інші доходи від використання майна і прав, що перебувають у державній та муніципальній власності (за винятком майна автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, в тому числі казенних)

  49 077,7

  56 987,9

  116,1

  ПЛАТЕЖІ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПРИРОДНИМИ ресурсами

  67 256,2

  55 929,1

  83,2

  Плата за негативний вплив на навколишнє середовище

  66 882,1

  54 946,1

  82,2

  Платежі при користуванні надрами

  350,0

  503,5

  143,9

  Плата за використання лісів

  24,1

  479,5

  понад 100%

  ДОХОДИ ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ І КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ДЕРЖАВИ

  7 083,7

  65 938,2

  понад 100%

  ліцензійні збори

  5 500,0

  7 000,0

  127,3

  Інші доходи від надання платних послуг та компенсації витрат держави

  1 583,7

  58 938,2

  понад 100%

  ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ МАТЕРІАЛЬНИХ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

  1 019 255,0

  669 733,4

  65,7

  Доходи від продажу квартир

  884,8

  3 144,4

  понад 100%

  Доходи від реалізації майна, що перебуває у державній та муніципальній власності (за винятком майна автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, в тому числі казенних)

  691 391,7

  208 323,5

  30,1

  Доходи від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній та муніципальній власності (за винятком земельних ділянок автономних установ)

  326 978,5

  458 265,5

  140,2

  АДМІНІСТРАТИВНІ ПЛАТЕЖІ І ЗБОРИ

  44 316,7

  64 871,9

  146,4

  ШТРАФИ, САНКЦІЇ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

  108 249,3

  120 626,3

  111,4

  ІНШІ НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ

  21 009,9

  22 509,8

  107,1

  Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням сільськогосподарських угідь (за зобов'язаннями, що виникли до 1 січня 2008 року)

  1 942,0

  7 410,6

  понад 100%

  Інші неподаткові доходи

  19 067,9

  15 095,9

  79,2

  Суми за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу

  3,3

  ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛИШКІВ СУБСИДІЙ І СУБВЕНЦІЙ МИНУЛИХ РОКІВ

  -1 853,8

  -62 542,6

  понад 100%

  безоплатні надходження

  7 339 461,4

  7 851 286,1

  107,0

  Безоплатні надходження ВІД ІНШИХ БЮДЖЕТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  6 382 943,0

  7 162 630,5

  112,2

  Дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень

  1 922 627,1

  1 922 627,1

  100,0

  Субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень (міжбюджетні субсидії)

  1 759 473,3

  2 151 946,1

  122,3

  Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень

  1 784 968,0

  2 165 337,9

  121,3

  Інші міжбюджетні трансферти

  915 874,6

  922 719,4

  100,7

  Безоплатні надходження ВІД ДЕРЖАВНИХ (МУНІЦИПАЛЬНИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ

  956 518,4

  688 655,6

  72,0

  ДОХОДИ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ І інший приносить дохід діяльності

  580 449,3

  580 449,3

  100,0

  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  38 151 023,7

  41 990 600,8

  110,1

  загальнодержавні питання

  4 117 779,5

  4 112 016,1

  99,9

  Національна оборона

  41 807,7

  48 172,0

  115,2

  Національна безпека і правоохоронна діяльність

  1 759 941,0

  1 688 079,2

  95,9

  Національна економіка

  5 306 240,7

  5 967 015,5

  112,5

  Житлово-комунальне господарство

  5 996 836,9

  5 811 043,7

  96,9

  Охорона навколишнього середовища

  122 524,1

  129 577,8

  105,8

  Освіта

  9 268 542,2

  9 586 748,4

  103,4

  Культура, кінематографія, засоби масової інформації

  1 190 295,7

  1 192 858,3

  100,2

  Охорона здоров'я, фізична культура і спорт

  6 746 571,4

  7 154 551,1

  106,0

  Соціальна політика

  6 351 226,7

  6 785 783,5

  106,8

  міжбюджетні трасфертов

  1 234 906,7

  1 254 459,4

  101,6

  РАЗОМ ВИТРАТ

  42 136 672,6

  43 730 305,0

  103,8

  ДЕФІЦИТ

  -3 985 648,9

  -1 739 704,2

  1 Уточнений план 2008 року Бюджет Тульської області було зроблено відповідно до Закону Тульської області від 18.07.2008 № 1078-ЗТО "Про внесення змін до Закону Тульської області« Про бюджет Тульської області на 2008 рік "