• 2. Органи виконавчої влади.
 • Права бюджетополучателям при виконанні бюджету.
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації22.07.2017
  Розмір18.55 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 18.55 Kb.

  бюджетна система

  рміруют і визначають правовий статус органів, що здійснюють контроль виконання бюджету відповідного рівня, визначають порядок виконання бюджету відповідного рівня, осу-ють інші повноваження.

  2. Органи виконавчої влади. Вони здійснюють складання проектів бюджетів, внесення проекту бюджету на розгляд представницького органу з необхідними документами і матеріалами, виконання бюджету, в тому числі, збір доходів бюджету, розміщення і обслуговування позик, складання розпису бюджетних витрат і доведе-ня бюджетних повідомлень до бюджетополучателей, дру-Гії повноваження.

  У число учасників бюджетного процесу з боку органів виконавчої влади входять:

  - фінансові органи (федеральні фінансові органи - Міністерство фінансів РФ, в тому числі Федераль-ве казначейство, фінансові органи та органи фінансово-го контролю суб'єктів Російської Федерації і муніципали-них утворень);

  - органи, що здійснюють збір доходів бюджету (Мі-ністерство фінансів РФ, Федеральна податкова служба, Федеральна митна служба, Федеральне агентство з управління федеральним майном, Управління де-лами Президента Російської Федерації, Федеральне до-Рожнів агентство, Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду, Федеральне агент-ство з надрокористування, і т. д. і аналогічні органи суб'єктів Федерації і муніципальних утворень);

  - органи, що здійснюють виконання бюджету (Фе-деральное казначейство і відповідні фінансові органи суб'єктів Федерації і муніципальних утворень).

  - органи, що здійснюють контроль за виконанням бюджетів (Міністерство фінансів РФ і Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Федерації і муніципальних утворень; Рахункова палата РФ і відпо-ціалу контрольно-рахункові органи суб'єктів Федерації і муніципальних утворень);

  - розпорядники бюджетних коштів (головний розпорядник-рядітель бюджетних коштів - державний орган, орган місцевого самоврядування, передбачений в відомчої-ної класифікації відповідного бюджету або уполно-мочені Урядом РФ на подання боку го-сударства в договорах про представлення коштів бюджету на поворотній основі; і розпорядник бюджетних коштів - державний орган, орган місцевого самоврядування, який має право розподіляти бюджетні кошти між бюджетополучателями);

  - інші органи, на які законодавством біля-дружини бюджетні, податкові та інші повноваження. Ігонін В.В. Бюджет Російської Федерації на сьогоднішній день // Питання економіки. - 2005. - №1. - С.33.

  Відокремлений місце в цій системі займає орган грошово-кредитного регулювання - Центральний банк (Банк Росії), на нього покладається здійснення грошово-кредитної політики.

  Кожен орган має власні завдання і діє в межах закріплених за ним повноважень.

  Головний розпорядник бюджетних коштів - перший прямий одержувач бюджетних коштів, який має право рас-пределяет бюджетні кошти між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів можуть бути уповноважені Урядом РФ на подання боку держави в договорах про представлення коштів бюджету на поворотній основі, государ-ських (муніципальних) гарантій, бюджетних інвести-цій.

  Головними розпорядниками коштів федерального бюд-жета, в розрізі яких формується, затверджується і ис-виконується федеральний бюджет, є всі федеральні органи виконавчої влади (федеральні міністер-ства, федеральні агентства, федеральні служби), зако-нодательние і судові органи РФ, Генеральна прокура-туру РФ, Рахункова палата РФ, Центральна виборча комісія РФ (в їх склад також можуть бути включені від-слушні найбільш значущі установи науки, освітньої-ня, культури, засобів масової інформації відповідно до Федерал ьному закону про федеральний бюджет на відповідними-ющий фінансовий рік).

  Головний розпорядник (розпорядник) бюджетних коштів здійснює контроль за бюджетополучателями в частині забезпечення цільового використання бюджетних коштів, своєчасного їх повернення та надання від-парності. Савченко Е.С. Бюджетна система РФ // Досягнення науки і техніки АПК. - 2005. - № 1. - С.10.

  Головний розпорядник бюджетних коштів несе відповідь-відальність за:

  - нецільове використання бюджетних коштів;

  - несвоєчасне подання звітів та інших све-дений, пов'язаних з виконанням бюджету;

  - несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетних асигнувань до бюджетополучателей;

  - несвоєчасне доведення повідомлень про ліміти за зобов'язаннями бюджету до бюджетополучателей;

  - невідповідність розпису бюджетних витрат утверж-денним витрат;

  - невідповідність повідомлень про бюджетні асигнування, повідомлень про ліміти за зобов'язаннями бюджету затвердженим витрат і розпису бюджетних витрат за винятком обставин, визначених статтями Бюджет-ного кодексу РФ.

  Розпорядник бюджетних коштів розподіляє бюд-житніх кошти між бюджетополучателями в межах своєї компетенції, а також здійснює доведення до них повідомлень про бюджетні асигнування, ліміти за зобов'язаннями бюджету і відомостей про зміни бюджетних асигнувань. На підставі поданої бюджетної заяв-ки він затверджує кошторис доходів і витрат бюджетополу-отримувача та здійснює контроль за бюджетополучателями в частині забезпечення цільового використання бюджетних коштів, своєчасного їх повернення та надання від-парності. Нікітін С.М. Бюджетний процес // Гроші і кредит. - 2005. - № 11. - С.49.

  Одержувач бюджетних коштів (бюджетополучатель) - це бюджетна установа, або інша організація, маю-щая право на отримання коштів з бюджету на підставі рішення відповідного органу або договору. Бюджетополучателі мають право:

  - на своєчасне отримання і користування бюджет-ними засобами відповідно до затвердженого в розписі бюд-житніх витрат розміром з урахуванням скорочення і індексу-ції;

  - на своєчасне інформування про затверджений розмір належних їм бюджетних коштів;

  - на відшкодування реальних збитків, завданих НЕ-повним або несвоєчасним фінансуванням. Отримання упущеної вигоди за рахунок бюджету не допускається.

  Бюджетополучателі зобов'язані своєчасно подавати бюджетну заявку або інший документ, що підтверджує право на отримання бюджетних коштів; використовувати бюд-житніх кошти відповідно до їх цільового предназначе-ням; своєчасно і в повному обсязі повернути бюджетні кошти, надані на поворотній основі, та внести плату за користування бюджетними коштами, надавати пріоритет-ленними на оплатній основі, а також своєчасно пред-ставити звіт і інші відомості про використання бюджетних коштів.

  Права бюджетополучателям при виконанні бюджету. Якщо протягом нормативного терміну ліміт за зобов'язаннями бюджету не фінансується в повному обсязі (за исключени третьому випадку введення режиму скорочення витрат), то бюд-жетополучатель має право на компенсацію шкоди, викл-ванну неповним фінансуванням, відсутністю фінансування або затримкою фінансування з бюджету.

  Компенсація збитків здійснюється за рішенням ар-арбітражного суду відповідно до чинного законодав-будівництві в розмірі обсягу недофінансування і пені в розмірі 1/300 від ставки рефінансування Центрального банку від суми затримки фінансування за кожен день прострочення.

  По відношенню до бюджету діє правовий режим (імунітет), при якому органи судової влади і право-охоронні органи не можуть вилучати і направляти бюд-житніх кошти на цілі, не передбачені в утверж-денном бюджеті, за винятком випадків компенсації ущер-ба бюджетополучателям по рішенням Арбітражного суду. Нікітін С.М. Бюджетний процес // Гроші і кредит. - 2005. - № 11. - С.50.

  Завданнями Міністерства фінансів Російської Федерації як учасника бюджетного процесу є складанні цьо-ня проекту федерального бюджету Російської Федерації і подання його Уряду РФ, а також складанні цьо-ня проектів розподілу федеральних податків і зборів між рівнями бюджетної системи, прогнозу Консолідейшен-рованного бюджету Російської Федерації, розробка пред-ложений щодо вдосконалення податкової політики та податкової системи.

  Для реалізації основних завдань Міністерство фінан-сов РФ виконує наступні функції:

  організовує відповідно до законодавства Російської Федерації роботу щодо складання проекту Федераль-ного бюджету, бере участь в розробці проектів бюджетів державних федеральних позабюджетних фон-дів, визначає порядок розподілу федеральних податків і зборів між рівнями бюджетної системи, складаючи-ет консолідований бюджет Російської Федерації;

  - представляє сторону держави в договорах про переді-представленні коштів бюджету на поворотній основі і гарантій за рахунок коштів федерального бюджету (якщо ці функції не були передані уповноваженому органу), а також в збіль-домленіях про бюджетні призначення;

  - здійснює методичне керівництво в області з-уявлення і виконання бюджету, визначає форми бюд-житній заявки, кошторису доходів і видатків бюджетних орга-нізацій та державних і муніципальних підприємств;

  - складає зведену розпис бюджетних видатків в раз-резе бюджетополучателей; спільно з головними распоря-дителями коштів федерального бюджету доводять повідомлені-ня про бюджетні призначення до всіх бюджетополучате-лей;

  - розробляє прогноз консолідованого бюджету Російської Федерації;

  - визначає стратегію управління державним дол-гом Російської Федерації, розробляє програму внут-ренних запозичень, умови випуску та розміщення дер-жавних позик, виступає в якості емітента дер-жавних цінних паперів, проводить реєстрацію емісії цінних паперів суб'єктів Федерації і муніципальних обра-тання;

  - здійснює за дорученням Уряду РФ з-співпраця з міжнародними фінансовими організаці-ями, визначає валютно-кредитну і митну політи-ку країни;

  - розробляє проекти програм зовнішніх заімствова-ний, організовує роботу по залученню іноземних кредитних ресурсів, розробляє програму надання гарантій Уряду РФ на залучення іноземних кредитних ресурсів третіми сторонами і визначає поря-док надання таких гарантій;

  - здійснює методичне керівництво бухгалтерсько-ким обліком та звітністю юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм;

  - здійснює інші функції, передбачені федеральними законами.

  Міністерство фінансів РФ несе відповідальність за невідповідність розпису бюджетних витрат утвержденно-му бюджету; за несвоєчасність складання розпису бюд-житніх витрат; за недотримання порядку надання бюджетних позик, державних гарантій і бюджетних інвестицій; за недоведення і несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетних призначеннях до бюджетополуча-телей. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / Під ред. Проф. Г.Б. Поляка. - М: ЮНИТИ - ДАНА, 2-е вид. 2002. - С.146.

  Кредитні організації на основі конкурсу, порядок проведення якого визначений Бюджетним кодексом РФ, можуть здійснювати наступні операції:

  - операції з коштами федерального бюджету, дер-жавних позабюджетних фондів або бюджетів суб'єктів-тов Федерації і муніципальних утворень;

  - надання прямих кредитів Уряду РФ або виконавчим органам суб'єктів Федерації і муни-ціпальних утворень;

  - розміщення та управління пакетами державних цінних паперів або цінних паперів, що знаходяться в влас-ності держави;

  - надання кредитів бюджетополучателям або організаціям-недоїмників по платежах до бюджету при про-веденні заліків.

  Організація бюджетного процесу на всіх рівнях бюд-житній системи включає в себе наступні етапи:

  - складання проектів бюджетів і подання їх на розгляд до відповідних законодавчих органів

  - розгляд бюджетів органами законодавчої влади та їх затвердження в формі при-йняття відповідного законодавчого акту;

  - виконання затверджених бюджетів;

  - складання звітів про виконання бюджетів;

  - затвердження звітів про виконання бюджетів в фор-ме прийняття відповідних законодавчих актів;

  - складання зведень про виконання консолідованих бюджетів та подання їх до вищих органів вико-навчої державної влади для подальшого подання до Уряд РФ.

  Складання проектів бюджетів, виконання бюджетів, складання звітів про їх виконання, а також складання консолідованих бюджетів відноситься до компетенції Пра-вительства РФ, органів виконавчої влади суб'єктів Федерації і відповідних органів місцевого самовря-лення. Розгляд та затвердження бюджетів, а також затвердження звітів про їх виконання - це прерогатива органів державної законодавчої влади і представи-них органів місцевого самоврядування. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / Під ред. Проф. Г.Б. Поляка. - М: ЮНИТИ - ДАНА, 2-е вид. 2002. - С.154.

  Всі елементи бюджетного процесу взаємозумовлені і взаємопов'язані і є прямим відображенням не тіль-ко економічного життя суспільства, а й політичної куль-тури.

  висновок

  На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

  Як економічна категорія бюджетні відносини є складовою частиною фінансових відносин, отже, їм властиві й основні функції фінансів. Бюджет являє собою форму освіти і расхо-нання фонду грошових коштів, призначених для фі-нансового забезпечення завдань і функцій держави.

  Бюджету належить провідне становище у фінансовій сис-темі країни. Він висловлює частина розподільчих відносин між державою, з одного боку, підприємствами і населення-ням - з іншого, які пов'язані з формуванням і вико-ристанням загальнодержавного фонду фінансових ресурсів.

  Будь-який бюджет спирається на доходи, що збираються майже зі всіх господарюючих суб'єктів і домогосподарств. Система законів і норм, що регулюють цю сферу державного життя, а також органів, що здійснюють ці функції, складають податкову систему країни. У зв'язку з найтіснішого зв'язком податкової системи з бюджетом, часто їх розглядають разом як бюджетно-податкову систему.

  Структура податкових платежів в Росії перед-ставлять собою досить разючий контраст у порівнянні з аналогічною структурою в країнах За-пада, оскільки в ній надмірно велика питома вага непрямих податків при низькій частці прибуткового податку і податків на майно. Висока непряме оподаткування виступає фактором стримування попиту, його зайве тягар є однією з при-чин затяжного спаду російської економіки. Подат-говая система, орієнтована на непряме об-ложение господарської діяльності, призвела до непропорційного розподілу податків між сферами виробництва.

  Побудова бюджетної системи Російської Федерації грунтується на Конституції РФ і констатує-ціях республік у складі РФ. Відповідно до Конституції РФ і Бюджетним кодексом РФ бюджетна сис-тема Російської Федерації складається з трьох рівнів:

  1) федерального бюджету і бюджетів державних поза-бюджетних фондів;

  2) бюджетів суб'єктів Російської Федерації (регіональ-них бюджетів) та бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів;

  3) місцевих бюджетів.

  В даний час бюджетна система Російської Федера-ції включає: федеральний бюджет, 21 республіканський бюджет республік у складі РФ, 56 крайових і обласних бюджетів та бюджетів міст Москви і Санкт-Петербурга, один обласний бюджет автономної області, десять окружних бюджетів, авто-автономних округів і близько 29 тисяч місцевих бюджетів (районні, міські, селищні та сільські бюджети).

  У дохідній частині балансу використовуються наступні бюджет-ні дані: податок на додану вартість і акцизи, під-Ходна податок з фізичних осіб, податок на майно, податки на зовнішню торгівлю, зовнішньоекономічні операції та доходи від зовнішньоекономічної діяльності, кошти бюджетних цільових фондів, відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, доходи від державної власності або діяльності, включаючи доходи від продажу майна.

  Видаткова частина зведеного фінансового балансу включає наступні бюджетні показники: витрати на державні інвестиції, витрати на соціально-культурні заходи, що фінансуються за рахунок бюджету, державні дотації, витрати на відтворення мінерально-сировинної бази, витрати на науку з бюджету, витрати на оборону, витрати на утримуючи-ня органів державної влади, правоохоронних органів, судів, прокуратури, витрати по зовнішньоекономічній діяльності, утворення резервних фондів та ін.

  Список використаної літератури

  1. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник / М.В. Романовський та ін .; Під ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - М .: Юрайт, 2006. - 611с.

  2. Вахрін П.І. Бюджетна система Російської Федерації. Навчальний посібник. - М .; Фінанси і статистика, 2006. - 542с.

  3. Годін А.М., Максимова Н.С., Подпоріна І.В. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник. - 3-е изд., Перераб., Испр. і доп. - М .: «Дашков і К», 2006. - 568с.

  4. Ігонін В.В. Бюджет Російської Федерації на сьогоднішній день // Питання економіки. - 2005. - №1. - С.33-38.

  5. Игонина Л.Л. Муніципальні фінанси: Навчальний посібник. - М .: Економіст, 2005. -330с.

  6. Кашин В.А. Про вдосконалення податкової системи в РФ // Податковий вісник. - 2005. - №11. - С.15-19.

  7. Нікітін С.М. Бюджетний процес // Гроші і кредит. - 2005. - № 11. - С.49-57.

  8. Огонін І.А. Роль і соціально-економічна сутність бюджету // Відомості Верховної Ради. - 2005. - №2. - С.13-19.

  9. Осетрова Н.М. До питання сутності та визначення податків // Податковий вісник. - 2001. - № 6. - С.150-152.

  10. Савченко Е.С. Бюджетна система РФ // Досягнення науки і техніки АПК. - 2005. - № 1. - С.10-13.

  11. Теоретичні та методологічні основи податкової системи РФ / Під ред. Д.Г. Черніна. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 529с.

  12. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / Під ред. Проф. Г.Б. Поляка. - М: ЮНИТИ - ДАНА, 2-е вид. 2002. - 512с.

  13. Шахмалов Ф.І. Держава і економіка. Основи взаємодії: Учеб. для вузів по спец. "Менеджмент". - М .: Економіка, 2005. - 381с.

  ...........