• 4.Бюджетное планування.


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір93.56 Kb.
  Типреферат

  Скачати 93.56 Kb.

  Бюджетне пристрій Російської економіки

  Санкт-Петербурзький державний
  УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

  КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

  РЕФЕРАТ
  ПО ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

  бюджетне пристрій

  російської економіки

  Виконав: студент Сунгуров Денис Юрійович, група 103

  Науковий керівник: Харламов Андрій Вікторович

  Санкт-Петербург

  2002

  зміст

  1.Вступ ........................................................................ .3

  2.Основи бюджетного пристрої

  і побудови бюджетної системи Росії ..................... .. ......... 4

  3.Бюджети Російської Федерації .......................................... 8

  4.Бюджетное планування ................................................ ... 15

  5.Организация бюджетних процедур (затвердження та виконання бюджету) .... ..................................................................... .23

  6.Расходи бюджету: планування і фінансування ............ .. ... 32

  7.Целевие бюджетні фонди ............................................. ... 33

  8.Фінансовая допомогу суб'єктам федерації і муніципальних утворень .................................................................. ..35

  9.Сістема позабюджетних фондів .......................................... 36

  10.Форми і методи бюджетно-фінансового контролю ............... .40

  11.Заключеніе ............................................................... ..... 42

  12.Спісок використаної літератури .................................... ... 47

  1. Введення.

  Одним з найважливіших інститутів держави є бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства.

  Бюджет, грошовий обіг - це дзеркало держави, барометр його економічного і соціального стану і політичного становища. Адже з руйнуванням економіки, крахом фінансів, відсутністю коштів у бюджетній системі падають духовність, моральність і культура в суспільстві.

  У ринковій економіці, в умовах звужених можливостей держави впливати на економічні процеси в країні, значно зростає роль бюджетної системи як одного з найважливіших інструментів державного регулювання економіки. Це зумовлює місце, займане бюджетною системою в економіці країни.

  2.Основи бюджетного пристрої

  і побудови бюджетної системи Росії.

  Основи бюджетного устрою Російської Федерації визначаються

  Конституцією країни і її державним устроєм як Федера

  тивной республіки, суб'єктами Федерації якої є рес

  публіки в складі Російської Федерації, краю, області, автономні

  округу.

  Відповідно до Конституції РФ (статті 71 і 132) і бюд

  житнього кодексом РФ (стаття 10) бюджетна система Росій

  ської Федерації складається з трьох рівнів:

  • федерального бюджету і бюджетів державних поза-

  бюджетних фондів;

  • бюджетів суб'єктів Російської Федерації (регіональних

  бюджетів) і бюджетів територіальних державних

  позабюджетних фондів;

  • місцевих бюджетів.

  Бюджетна система Російської Федерації включає: федеральний

  бюджет, 21 республіканський бюджет республік у складі РФ,

  55 крайових і обласних бюджетів та бюджетів міст Москви і

  Санкт-Петербурга, один обласний бюджет автономної області, 10

  окружних бюджетів, автономних округів і близько 29 тисяч місцевих

  бюджетів (районні, міські, селищні та сільські бюджети).

  Бюджети, що входять до бюджетної системи Російської Фе-

  дерации, самостійні і не включаються один в одного, т. е.

  бюджети суб'єктів Російської Федерації не включаються до

  федеральний бюджет, а місцеві бюджети не включаються до ре-

  регіональні бюджети.

  Принципи функціонування бюджетної системи Російської

  Федерації наступні:

  • єдність бюджетної системи;

  • розмежування доходів і видатків між рівнями бюд

  житній системи;

  • самостійність бюджетів різних рівнів;

  • повнота відображення доходів і витрат бюджетів, бюдже-

  тов державних позабюджетних фондів;

  • збалансованість бюджету;

  • ефективність та економність використання бюджетних

  коштів;

  • загальне покриття витрат бюджету;

  • гласність;

  • достовірність бюджету;

  • адресність і цільової характер використання бюджетних

  коштів.

  1. Єдність бюджетної системи означає єдність правової

  бази, грошової системи, форм бюджетної документації,

  принципів бюджетного процесу, санкцій за порушення бюд

  житнього законодавства, а також єдиний порядок фінансуванням

  вання витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи, ве-

  дення бухгалтерського обліку коштів федерального бюджету, ре-

  регіональних бюджетів та місцевих бюджетів.

  2. Розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної

  системи Російської Федерації - це закріплення (повністю

  або частково) відповідних видів доходів і повноважень щодо

  здійснення видатків за органами влади Російської Феде

  рації, органами державної влади суб'єктів Російської

  Федерації і органами місцевого самоврядування.

  3. Найважливішим є принцип самостійності всіх бюджетів:

  1) право законодавчих (представницьких) органів дер-

  жавної влади та органів місцевого самоврядування на каж

  будинок рівні бюджетної системи самостійно здійснювати

  бюджетний процес;

  2) наявність власних джерел доходів бюджетів каж

  дого рівня бюджетної системи, що визначаються відповідно до

  законодавством Російської Федерації;

  3) законодавче закріплення регулюючих доходів бюдже-

  тов, повноважень з формування доходів відповідних

  бюджетів;

  4) право органів державної влади та органів місцевого

  самоврядування самостійно визначати напрями ви-

  нання коштів відповідних бюджетів;

  5) право органів державної влади та органів місцевого

  самоврядування самостійно визначати джерела фінан

  сування дефіцитів відповідних бюджетів;

  6) неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих

  них в ході виконання законів (рішень) про бюджет, сум

  перевищення доходів над витратами бюджетів і сум економії

  за видатками бюджетів.

  4. Повнота відображення доходів і витрат бюджетів, бюдже-

  тов державних позабюджетних фондів означає, що всі до-

  ходи і витрати бюджетів, бюджетів державних внебюд-

  житніх фондів і інші обов'язкові надходження підлягають від-

  раженной в бюджетах, бюджетах державних позабюджетних

  фондів в обов'язковому порядку і в повному обсязі. все дер-

  недержавні і державні витрати підлягають фінансуванню

  за рахунок бюджетних коштів, коштів державних внебюд-

  житніх фондів, акумульованих у бюджетній системі Російської Федерації.

  5. Збалансованість бюджету - кожен бюджет повинен

  бути збалансований, тобто. е. обсяг передбачених бюджетом рас

  ходів повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюдже

  та і надходжень із джерел фінансування його дефіциту.

  6. Ефективність та економність використання бюджетних

  коштів означає, що при складанні та виконанні бюджетів

  органи влади та одержувачі бюджетних коштів повинні исхо

  дить з необхідності досягнення заданих результатів з ис

  користуванням певного бюджетом обсягу коштів.

  7. Загальне покриття витрат означає, що всі витрати бюд

  жета повинні покриватися загальною сумою доходів з джерелі

  фінансування його дефіциту.

  8. Гласність - це обов'язкове опублікування у відкритій

  пресі затверджених бюджетів і звітів про їх виконання,

  повнота представлення інформації про хід виконання бюдже

  тов, а також доступність інших відомостей за рішенням законодав

  тільних (представницьких) органів державної влади,

  органів місцевого самоврядування; обов'язкова відкритість для

  суспільства і засобів масової інформації процедур рассмотре

  ня і прийняття рішень по проектах бюджетів, в тому числі по

  питань, що викликають розбіжності або всередині законодавець

  ного (представницького) органу державної влади, або

  між законодавчим (представницьким) і виконавчим

  органами державної влади.

  9. Достовірність бюджету означає надійність показників

  прогнозу соціально-економічного розвитку відповідної

  території і реалістичність розрахунку доходів і видатків бюджету.

  10. Адресність і цільовий характер бюджетних коштів -

  бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних

  одержувачів бюджетних коштів з позначенням спрямування і

  на фінансування конкретних цілей.

  3.Бюджети Російської Федерації.

  Консолідований бюджет.

  Поняття консолідований бюджет було включено до Закону

  РРФСР «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного про-

  процесу в Українській РСР »від 10 жовтня 1991 р зв'язку зі скасуванням

  Державного бюджету Російської Федерації, в який

  входили всі ланки бюджетної системи Росії.

  У ст. 8 цього Закону зафіксовано, що єдність бюджетної

  ної системи забезпечується не тільки єдиною правовою базою,

  єдністю бюджетної класифікації та документації, а й

  поданням необхідної статистичної і бюджетної ін-

  формації для складання консолідованих бюджетів. У ст.

  165 Бюджетного кодексу РФ також зазначається обов'язок Мі

  ства фінансів РФ складати звіт про виконання кон-

  консолідовану бюджету Російської Федерації.

  Консолідований бюджет Російської Федерації - це звід бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації.

  Консолідований бюджет Російської Федерації включає Феде

  ральний бюджет і консолідовані бюджети суб'єктів Росій

  ської Федерації. У свою чергу консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації включає регіональний бюджет, т. Е. Бюджет суб'єкта Російської Федерації, і місцеві бюджети.

  Консолідовані бюджети Російської федерації і

  суб'єктів Російської Федерації не розглядаються і не ут

  верждается законодавчими (представницькими) органами

  влади всіх рівнів. Ці бюджети є в першу чергу

  статистичними склепінням бюджетних показників, ха-

  рактеризует агреговані дані по доходах і видатках,

  джерелами надходження коштів і напрямками їх використання

  вання по території в цілому Російської Федерації та окремих

  них суб'єктів Російської Федерації.

  Федеральний бюджет Російської Федерації.

  Основні функції управління державою покладені на

  центральні органи влади. Для виконання ними їх обязанно-

  стей, для фінансового забезпечення загальнодержавних МЕРО

  ємств формується централізований фінансовий фонд -

  Федеральний бюджет. У ст. 71 Конституції РФ зафіксовано,

  що в веденні Російської Федерації перебувають федеральний

  бюджет, федеральні податки і збори, федеральні фонди ре

  регіональної розвитку.

  Через федеральний бюджет здійснюється процес розподілу і

  перерозподілів внутрішнього валового продукту і створеного на-

  ционального доходу країни між галузями народного господарства,

  регіонами і соціальними верствами населення. На федеральний бюд

  жет покладено фінансування загальнодержавних органів влади

  і управління, заходів, пов'язаних із забезпеченням обороноспо-

  ності держави, розвитком науки, підготовки висококваліфі-

  -товки фахівців.

  Засоби федерального бюджету є головним джерелом

  кому фінансування структурної перебудови економіки, кон-

  версії підприємств військово-промислового комплексу, розвитку

  перспективних напрямків у сфері виробництва, піонерного

  освоєння нових територіально-виробничих комплексів.

  Велику роль відіграє федеральний бюджет в підтримці і

  розвитку мистецтва, культури, засобів масової інформації.

  Доходи федерального бюджету

  1. До податкових доходів федерального бюджету відносяться:

  • федеральні податки і збори, перелік та ставки яких

  визначаються податковим законодательствон Російської

  Федерації, а пропорції їх розподілу в порядку

  бюджетного регулювання між бюджетами різних

  рівнів бюджетної системи Російської .федераціі ут

  верждается федеральним законом про федеральному бюдже-

  ті на черговий фінансовий рік;

  • митні збори, митні збори та інші тамо-

  женние платежі;

  • державне мито відповідно до законодавчих

  ством Російської федерації;

  2. До неподаткових доходів федерального бюджету відносяться:

  • доходи від використання майна, що знаходиться в го-

  жавної власності, доходи від платних послуг,

  що надаються бюджетними установами, що перебувають

  у віданні органів державної влади Російської

  Федерації;

  • доходи від продажу майна, що перебуває у державній

  жавної власності, - в порядку та за нормативами,

  які встановлені федеральними законами та іншими

  нормативними правовими актами органів державної

  ної влади Російської Федерації;

  • частина прибутку унітарних підприємств, створених Рос

  кої Федерацією, що залишається після сплати податків

  та інших обов'язкових платежів, - в розмірах, устанавли-

  ваемих Урядом Російської Федерації;

  • прибуток Банку Росії - за нормативами, встановленими

  федеральними законами;

  • доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

  • доходи від реалізації державних запасів і резервів.

  Витрати федерального бюджету.

  1. Відповідно до чинного в Російській Федерації

  законодавством виключно з федерального бюджету

  фінансуються такі види витрат (основні):

  • забезпечення діяльності Президента Російської Феде

  рації, Федеральних Зборів Російської Федерації,

  Рахункової палати Російської Федерації, Центральної

  виборчої комісії Російської Федерації, Феде

  ральних органів виконавчої влади та їх територій-

  альних органів;

  • функціонування федеральної судової системи;

  • національна оборона і забезпечення безпеки держави, здійснення конверсії оборонних галузей промисловості;

  • здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах;

  • проведення виборів і референдумів Російської Федерації;

  • забезпечення здійснення окремих державних

  повноважень, переданих на інші рівні влади;

  • фінансова підтримка суб'єктів Російської Федерації;

  • офіційний статистичний облік та ін.

  2. Крім того, кошти федерального бюджету використовуються

  для фінансування заходів регіонального та місцевого значення

  ня, що включаються до цільових регіональні та місцеві програми.

  За погодженням з регіональними та місцевими органами

  влади спільно за рахунок коштів федерального бюджету, коштів

  бюджетів суб'єктів Російської Федерації і коштів місцевих

  бюджетів фінансуються такі види витрат:

  • державна підтримка галузей промисловості,

  будівництва та будівельної індустрії, сільського хо

  дарства, автомобільного і річкового транспорту, зв'язку та

  дорожнього господарства, метрополітенів;

  • забезпечення правоохоронної діяльності;

  • забезпечення протипожежної безпеки;

  • науково-дослідні, дослідно-конструкторські та

  проектно-вишукувальні роботи, що забезпечують науковий

  но-технічний прогрес;

  • забезпечення соціального захисту населення;

  • забезпечення охорони навколишнього природного середовища, ох-

  рани і відтворення природних ресурсів, за-

  ня гідрометеорологічної діяльності;

  • забезпечення попередження і ліквідації наслідків

  надзвичайних ситуацій і стихійних лих межре-

  регіональної масштабу;

  • розвиток ринкової інфраструктури;

  • забезпечення розвитку федеративних і національних від-

  ношений;

  • забезпечення діяльності виборчих комісій суб'єктів незалежно від

  проектів Російської Федерації відповідно до законодав

  тельством Російської Федерації;

  • забезпечення діяльності засобів масової інформації;

  • фінансова допомога іншим бюджетам;

  • інші витрати, що знаходяться в спільному веденні Рос-

  кої Федерації, суб'єктів Російської Федерації і

  муніципальних утворень.

  Федеральний бюджет є важливим інструментом між-

  регіонального перерозподілу загальнодержавних коштів.

  За рахунок федеральних податків формується Фонд фінансової

  підтримки регіонів, з федерального бюджету суб'єктам Рос

  кої Федерації виділяються дотації і субвенції.

  Регіональні бюджети.

  Регіональні бюджети - центральна ланка територіальних бюд

  жетов. Вони призначені для фінансового забезпечення завдань, віз

  лежання на державні органи управління суб'єкта Росій

  ської Федерації.

  У сучасних умовах все більшою мірою регіональні

  ни влади покликані забезпечити комплексний розвиток

  регіонів, пропорційний розвиток виробничої і не-

  виробничої сфер на підвідомчих територіях. зна-

  чительно зростає їх координаційна функція в економіч

  ському і соціальному розвитку територій.

  В останнє десятиліття спостерігається регіоналізація еконо

  мических і соціальних процесів. Все в більшій мірі функ-

  ції регулювання цих процесів переходять від центральних

  рівнів державної влади до регіональних. Тому роль

  регіональних бюджетів посилюється, а сфера їх використання

  розширюється.

  Через регіональні бюджети держава активно проводить

  економічну політику. На основі надання регіо

  нальним органам влади коштів для збільшення їх бюджетів

  здійснюється фінансування промисловості, сільського

  господарства, будівництва та утримання доріг, охорони навколишнього

  щей середовища. При цьому коло фінансованих заходів роз

  ряется.

  За допомогою регіональних бюджетів держава здійснюва

  ляє вирівнювання рівнів економічного і соціального роз-

  витку територій, які в результаті історичних, геогра-

  фических, військових та інших умов відстали у своєму економі

  зації і соціальному розвитку від інших районів країни. для

  подолання такої відсталості розробляються регіональні

  програми, що фінансуються з регіональних бюджетів.

  Відповідно до Бюджетного кодексу РФ доходи регіо

  нальних бюджетів формуються за рахунок власних і регули-

  рующих доходів.

  Власні доходи включають такі регіональні на-

  логи і збори:

  податок на майно підприємств;

  податок на нерухомість;

  дорожній податок;

  транспортний податок;

  податок з продажу;

  податок на гральний бізнес;

  регіональні ліцензійні збори.

  До власних доходів відносяться також доходи від вико

  тання майна, що перебуває у власності суб'єктів

  РФ, і доходи від платних послуг, що надаються бюджетними уч

  ми закладами, що знаходяться у віданні органів державної

  влади суб'єктів РФ.

  Регулюючі доходи включають відрахування від федеральних

  податків і зборів, розподілених до зарахування до бюджетів

  суб'єктів Російської Федерації за нормативами, визначених

  вим федеральним законом про федеральний бюджет на очеред-

  ної фінансовий рік, а також дотацій, субвенцій, субсидій і

  трансфертів, отриманих за рахунок коштів федерального бюджету.

  Місцеві бюджети.

  Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демокра

  тичного державного ладу. Воно здійснюється самим на-

  селищем через вільно обрані ним представницькі органи.

  Для виконання функцій, покладених на місцеві представ

  тільні і виконавчі органи, вони наділяються певних

  ними майновими і фінансово-бюджетними правами.

  Фінансовою базою місцевих органів влади є їх

  бюджети. Бюджетні та майнові права, надані

  цим органам, дають їм можливість складати, розглядати,

  затверджувати і виконувати свої бюджети, розпоряджатися передан-

  ними в їх ведення підприємствами і отримувати від них доходи.

  Місцеві бюджети - один ід головних каналів доведення до населення кінцевих результатів виробництва. Через них громадські фонди споживання розподіляються між окремими групами населення. З цих бюджетів певною мірою фінансується і розвиток галузей виробничої сфери, в першу чергу місцевої та харчової промисловості, комунального господарства, обсяг продукції і послуги яких також є важливим компонентом забезпечення життєдіяльності населення.

  Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в

  їх призначення. Вони виконують такі функції:

  • формування грошових фондів, які є финансо-

  вим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

  • розподіл і використання цих фондів між від-

  галузей народного господарства;

  • контроль за фінансово-господарською діяльністю

  підприємств, організацій і установ, подведомст-

  ських цим органам влади.

  Зростання міських поселень, збільшення кількості міських жи

  телей, зростання великих міст, де бюджетні витрати на одного

  жителя в п'ять-сім разів вище, ніж в малих містах, тягнуть за

  собою збільшення витрат міських бюджетів, темпи зростання

  яких випереджають темпи зростання ланок місцевих бюджетів.

  Видаткова частина місцевих бюджетів найбільш яскраво відображає

  наслідки економічних і соціальних процесів в країні.

  Головні боку діяльності місцевих органів влади - розробка і здійснення планів економічного і соціального

  розвитку на підвідомчій їм території.збільшення числа

  поселень, особливо в нових районах освоєння, здійснення

  ня заходів щодо розвитку житлово-комунального госпо-

  ства і поліпшення благоустрою населених місць, тягнуть

  розширення видатків місцевих бюджетів. зростання витрат

  пов'язане з новим будівництвом і з підвищенням рівня витрат

  на утримання об'єктів житлово-комунального і культурно

  побутового призначення.

  Відповідно до Бюджетного кодексу РФ виключно

  з місцевих бюджетів фінансуються такі функціональні

  ні види витрат:

  • утримання органів місцевого самоврядування;

  • формування муніципальної власності й управління

  ня нею;

  • організація, утримання і розвиток закладів образо-

  вання, охорони здоров'я, культури, фізичної культури

  і спорту, засобів масової інформації, інших учреж-

  дений, що знаходяться в муніципальній власності або

  у віданні органів місцевого самоврядування;

  • зміст муніципальних органів охорони громадських

  ного порядку;

  • організація, утримання і розвиток муніципального

  житлово-комунального господарства;

  • муніципальне дорожнє будівництво і утримання

  доріг місцевого значення;

  • благоустрій та озеленення територій муніціпаль-

  утворень;

  • організація утилізації і переробки побутових відходів

  (За винятком радіоактивних);

  4.Бюджетное планування.

  Фінансово-бюджетна політика та бюджетний процес.

  Виконання державою покладених на нього функцій пов'язано з наявністю у нього необхідних фінансових ресурсів, а це

  в свою чергу вимагає концентрації в бюджеті частини грошових

  засобів, що створюються в державі. В ході мобілізації в

  бюджет цих коштів і їх використання виникають фінансові

  відносини між державою, платниками податків і напів-

  чатель бюджетних асигнувань. Ці відносини будуються в

  Відповідно до фінансово-бюджетною політикою, розробляють

  ваемой і здійснюваної органами влади. фінансово

  бюджетна політика включає дії державних і тер

  риториальному органів влади в податковій, грошово-кредитної,

  цінової та інших областях фінансів.

  Фінансово-бюджетна політика - це сукупність дій і заходів, що проводяться органами влади, щодо використання фінансових відносин для виконання ними своїх функцій та управління

  бюджетною системою.

  Фінансово-бюджетна політика передбачає визначення

  цілей і завдань в галузі фінансів, розробку механізму мобі

  лизации грошових коштів до бюджету, вибір напрямків ви-

  користування бюджетних коштів, управління фінансами та бюд

  житній системою, організацію за допомогою фінансово

  бюджетних інструментів регулювання економічних і со-

  ціальних процесів.

  Фінансово-бюджетна політика здійснюється головним

  чином в ході робіт, вироблених органами влади з мобі

  лизации коштів до бюджету і їх використання, т. е. в ході бюд

  житнього процесу.

  Сукупність дій виконавчих і представницьких органів

  влади щодо розробки та здійснення фінансово-бюджетної полі-

  тики та управління бюджетною системою і є бюджетний процес.

  Фінансово-бюджетна політика держави щорічно визна

  деляется в Бюджетному посланні Президента Російської Федеративної

  ції Уряду Російської Федерації. на територіальному

  рівні вона визначається рішеннями відповідних органів

  влади. Ця політика реалізується в діяльності фінансових і

  податкових органів, органу грошово-кредитного регулювання

  (Банк Росії), контрольно-рахункових органів (контрольнр-рахункові

  палати Російської Федерації і суб'єктів Російської Федеративної

  ції, інші контрольні органи виконавчоївлади).

  У Російській Федерації бюджетний період, т. Е. Час з-

  вершения процесу виконання бюджету, встановлений з 1 січня

  по 31 грудня, отже, він збігається з календарним го-

  хата. Тривалість бюджетного процесу значно

  більше бюджетного періоду, так як в бюджетний процес

  включається час, необхідний для бюджетного планування,

  подальшого бюджетного контролю та інших дій.

  Органи, наділені відповідно до законодавства бюд

  житнього повноваженнями, т. е. правами і обов'язками участни-

  ков бюджетного процесу, здійснюють бюджетний процес.

  Такими повноваженнями наділені:

  • органи представницької і виконавчої влади;

  • фінансові та податкові органи;

  • органи грошово-кредитного регулювання та органи го

  жавного фінансового контролю;

  • головні розпорядники бюджетних коштів та розпорядниками

  ки бюджетних коштів;

  • державні цільові позабюджетні фонди.

  Представницькі органи влади розглядають і утвер

  ждают проекти бюджетів і звітів про їх виконання.

  Виконавчі органи влади здійснюють зведене фі

  нансових планування, складання проектів бюджетів, вне-

  ня проектів бюджетів на розгляд представницьких ор

  ганов влади, виконання бюджетів, аналіз і контроль за ви-

  полнением бюджетів.

  Банк Російської Федерації спільно з Урядом

  Росії розробляє та подає на розгляд Державної податкової-

  жавної Думи основні напрямки грошово-кредитної по-

  літики держави, обслуговує грошові рахунки Казначейства

  Російської Федерації, рахунки державних цільових поза-

  бюджетних фондів, рахунки територіальних бюджетів.

  Головний розпорядник бюджетних коштів - це орган виконавчої влади, перший прямий одержувач бюджетних коштів,

  має право розподіляти кошти між розпорядниками та по

  одержувачів бюджетних коштів. Він готує розпис бюджетних рас

  ходів по розпорядникам бюджетних коштів та бюджетополучателям,

  доводить до них повідомлення про бюджетні призначення, стверджує

  їм кошторису доходів і витрат, змінює в разі необхідності рас

  пределеніе коштів між статтями затвердженої для них кошторису,

  здійснює контроль за раціональним, цільовим використанням

  бюджетополучатслсм бюджетних коштів.

  Розпорядник бюджетних коштів - це орган виконавчої влади, що розподіляє кошти між бюджетополучателями, він доводить до них повідомлення про бюджетні асигнування, стверджує кошторису доходів і витрат бюджетополучателей, контролює цільове

  використання ними бюджетних коштів.

  Бюджетополучатель (бюджетна установа) - це організація, ство-

  дана органом виконавчої влади для здійснення функцій

  некомерційного характеру (управління, оборона, соціально

  культурні заходи та ін.) і фінансується в кошторисній порядку

  з бюджету або позабюджетних фондів.

  Контрольно-рахункові органи (Рахункова Палата Російської

  Федерації, контрольно-рахункові палати суб'єктів Російської

  Федерації і муніципальних утворень) здійснюють кон-

  троль за виконанням відповідних бюджетів та внебюджет-

  фондів, проводять зовнішній аудит звітів про виконання

  бюджетів та позабюджетних фондів.

  Всі перераховані вище органи влади та установи є-

  ються учасниками бюджетного процесу. бюджетний процес

  включає:

  • зведене фінансове планування і прогнозування;

  • складання, розгляд та затвердження проекту бюджету;

  • виконання бюджету протягом бюджетного року;

  • аналіз і контроль виконання бюджету.

  Складання проектів бюджетів.

  Наступний етап бюджетного планування - процес з-

  дання проекту бюджету. Головне завдання розробки проекту

  бюджету - визначення обсягу грошових коштів, централі

  вуються в бюджеті з метою фінансового забезпечення функцій,

  покладених на органи державної влади та органи місцевого

  ного самоврядування, і заходів, передбачених прогно-

  зом економічного і соціального розвитку держави та тер

  торії.

  Складання проекту бюджету є прерогативою Прави

  тва Російської Федерації, виконавчих органів вла

  сті суб'єктів Російської Федерації і муніципальних образо-

  ваний. За їх дорученням проект бюджету розробляється Мі

  ства фінансів РФ і територіальними фінансовими

  органами.

  Для складання проекту бюджету Міністерство фінансів

  РФ і територіальні фінансові органи повинні бути забезпе

  печени необхідною інформаційною базою, яка надходить

  їм від відповідного уряду, статистичних, податкові

  вих органів та інших установ. Головним джерелом інфор

  ції для складання проекту бюджету служить прогноз соціального

  но-економічного розвитку держави або території, кото

  рий в свою чергу розробляється на основі даних економі

  чного та соціального розвитку за звітний період, тенденцій

  розвитку на планований рік та інших показників. при разра-

  ботке проекту бюджету враховуються також основні положення

  фінансово-бюджетної політики, прийнятої на відповідний

  плановий період.

  Проект федерального бюджету розробляється Міністерст-

  вом фінансів РФ за дорученням Уряду РФ. Робота над

  проектом бюджету починається за дванадцять місяців до початку

  планованого року.

  У завдання Міністерства фінансів входить розробка:

  • проекту федерального бюджету;

  • проектировок основних показників федерального бюд

  жета на середньострокову-перспективу, які розробляють

  ються на базі середньострокової програми Уряду

  Російської Федерації, середньострокового прогнозу соці

  ально-економічного розвитку Росії і зведеного фі

  нансового балансу;

  • проекту федерального закону про федеральний бюджет на

  планований рік.

  В основу розробки проекту федерального бюджету закла-

  дивать напрямки планованої фінансово-бюджетної по-

  літики, визначеної в Бюджетному посланні Президента РФ

  Уряду Російської Федерації »і показники розробленого Міністерством економіки РФ прогнозу соціально-економічного розвитку Росії на планований рік, уточнених параметрів середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку Росії, показників зведеного фінансового балансу. Крім того, використовуються показники грошової програми, яку зводять

  Центральним банком Російської Федерації, і показники

  довгострокових федеральних цільових програм, перелік кото

  яких визначається Урядом РФ на основі довгострокових і

  середньострокових прогнозів соціально-економічного розвитку

  країни.

  1) На першій стадії формування проекту бюджету Феде

  ральних органами виконавчої влади розробляються

  сценарні умови економічного і соціального розвитку на пла-

  планованої рік, в яких відображені головні макроекономічного

  ські показники і матеріали для уточнення параметрів середньо-

  термінового прогнозу економічного і соціального розвитку

  країни.

  Після схвалення Урядом РФ цих сценарних умо-

  вий Міністерство фінансів РФ розробляє основні харак-

  теристики доходів і витрат федерального бюджету на плану-

  руемой рік і проектування розмірів основних доходів і

  витрат федерального бюджету на середньострокову перспективу.

  Крім того, розглядаються пропозиції про мінімальні раз-

  заходи оплати праці та пенсій, порядку індексації заробітної

  плати працівників бюджетної сфери і пенсій в планованому

  році і на середньострокову перспективу.

  Всі ці матеріали і розрахунки направляються на розгляд

  Уряду РФ. Після їх прийняття Урядом вони

  можуть бути представлені до Ради Федерації і Державної

  Думу на їх запит.

  Потім Міністерство фінансів РФ направляє основні характеристики по доходах і видатках федерального бюджету фе

  деральним органом виконавчої влади, а також доводить до

  органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федеративної

  ції методику формування міжбюджетних відносин Рос-

  кої Федерації з суб'єктами Російської Федерації на

  плановий рік і середньострокову перспективу.

  2) На другій стадії розробки федерального бюджету Феде

  ральних органами виконавчої влади проводиться рас

  пределеніе граничних обсягів бюджетних коштів по показу-

  телям бюджетної класифікації, також адресний розподіл

  ня фінансових ресурсів між головними розпорядниками

  бюджетних коштів. При цьому Міністерство економіки РФ оп-

  ределяет федеральні цільові програми, що підлягають фінан

  сування, і погоджує обсяги їх фінансування у пла-

  новому році і в середньостроковій перспективі.

  Для проведення роботи по складанню проекту бюджету в

  Міністерстві фінансів РФ використовуються матеріали, розрахунки та

  обгрунтування, що надходять від суб'єктів Російської Федеративної

  ції, міністерств і відомств Російської Федерації. ці мате

  ріали спочатку аналізуються фахівцями, закріпленими за

  відповідними міністерствами. В ході аналізу уточнюються

  розрахунки показників фінансових планів міністерств, бюджетів

  територій, виявляються можливості мобілізації додаткового

  тільних доходів і економії витрат. Потім розрахунки з внесених

  ними поправками розглядаються у керівників департа-

  ментів Міністерства, а потім направляються в бюджетний де-

  менту, який розглядає подані розрахунки,

  вносити в них у разі необхідності поправки і направляє на

  рішення керівництва Міністерства фінансів РФ.

  У разі, якщо у бюджетополучателей є розбіжності

  за показниками бюджету, то неузгоджені питання за цими

  показниками виносяться на розгляд Міжвідомчої пра-

  вітельственнойкоміссіі.

  Всі роботи з підготовки та узгодження з федеральними

  органами виконавчої влади показників проекту Феде

  рального бюджету і супутніх йому матеріалів (проектів

  законодавчих актів та ін.) повинні бути завершені до

  15 липня року, що передує планованому.

  Після узгодження всіх бюджетних розрахунків з відомствами

  і областями України бюджетний департамент Міністерства

  фінансів РФ становить остаточний проект федерального

  бюджету, який представляється в Уряд Російської

  Федерації.

  Проекти територіальних бюджетів складаються финансо-

  вимі органами суб'єктів Російської Федерації і муници-

  Пальне утворень.

  Для складання проектів бюджетів територіальні фі

  нансових органи мають право на отримання інформації не

  тільки від територіальних органів виконавчої влади, але

  і від вищестоящих фінансових органів.

  Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації напів-

  ють з Міністерства фінансів РФ наступні матеріали:

  • передбачувані зміни оподаткування;

  • витрати, що передаються до бюджетів суб'єктів РФ, і обсягів по

  ми переданих відповідних коштів;

  • порядок формування Фонду фінансової підтримки

  суб'єктів РФ і розподіл його коштів;

  • субвенції та дотації, передбачувані до передачі суб'єктів

  там РФ.

  Фінансові органи муніципальних утворень отримують

  від фінансових органів суб'єктів Російської федерації на-

  дмуть матеріали:

  • передбачувані зміни відрахувань по закріпленим

  за місцевими бюджетами доходів;

  • порядок формування регіонального фонду фінансової

  підтримки муніципальних утворень і розподіл

  його коштів;

  • субвенції та дотації, передбачувані до передачі місце-

  вим, бюджетам.

  Порядок організації та проведення робіт зі складання

  проекту місцевого бюджету аналогічний роботам, прово

  дімим в Міністерстві фінансів РФ.

  В ході роботи зі складання проекту бюджету в разі не-

  збалансованості доходів і мінімально необхідних ви-

  дов територіальних бюджетів територіальний виконавчої

  ний орган влади представляє в вищестоящий виконавчий

  орган влади необхідні розрахунки для обґрунтування розмірів

  нормативів відрахувань від регулюючих доходів, дотацій,

  субвенцій, переліку доходів та витрат, що підлягають передачі

  з вищестоящого бюджету, а також дані про зміну соста-

  ва об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню.

  Виконавчий орган суб'єкта Федерації і муніципального освіти може вносити до вищестоящого виконавчий орган влади пропозиції щодо зміни та уточнення проектованих вищестоящим органом влади бюджетних нормативів і показників. Розбіжності з цих питань розглядаються спочатку у вищому виконавчому органі влади.

  Результати розгляду розбіжностей відображаються в составляе-

  мом протоколі, в якому містяться обгрунтування пропозицією

  ний і обгрунтування відмови. У разі необхідності рішення

  цих питань на паритетних засадах створюється узгоджувальна

  комісія, рішення якої доводиться до відома нижче-

  стоять і вищестоящих органів влади. остаточне ре-

  шення приймається вищим представницьким органом

  влади.

  Крім складання проекту бюджету на плановий рік,

  виконавчі органи влади суб'єктів Федерації і муници-

  Пальне утворень з метою складання консолідованого

  бюджету Російської Федерації, забезпечення єдиної финансо-

  по-бюджетної політики держави повинні підготувати і

  уявити в вищестоящий орган виконавчої влади на-

  такі документи та матеріали:

  • прогноз соціально-економічного розвитку суб'єкта

  Російської Федерації і муніципального освіти

  на черговий рік;

  • основні напрями бюджетної та податкової політики

  суб'єкта Російської Федерації і муніципального обра-

  тання на черговий рік;

  • прогноз зведеного фінансового балансу по території

  суб'єкта Російської Федерації і муніципального обра-

  тання на черговий рік;

  • прогноз консолідованого бюджету суб'єкта Росій

  ської Федерації на черговий рік;

  • адресну інвестиційну програму на черговий рік;

  • програму приватизації державних підприємств

  на черговий рік.

  Додатково до цих матеріалів виконавчі органи

  суб'єктів Російської Федерації готують:

  • структуру внутрішнього боргу суб'єкта Російської Феде

  рації і програму внутрішніх запозичень, передбачено

  бачених на планований рік для фінансування

  дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації;

  • програму надання гарантій виконавчого

  органу суб'єкта Російської Федерації на планований

  рік;

  • оцінку очікуваного виконання бюджету суб'єкта Рос-

  кої Федерації за поточний рік.

  5.Организация бюджетних процедур (затвердження та виконання бюджету).

  Розгляд та затвердження проекту бюджету.

  Отримавши від фінансових органів проекти відповідних бюджетів, органи виконавчої влади розглядають і при необхідності вносять поправки і доповнення.

  Уряд Російської Федерації до 15 серпня року, що передує планованому, розглядає прогноз соціально-економічного розвитку Росії, проекти федерального бюджету і бюджетів державних цільових фондів, проекти зведеного фінансового балансу і матеріали, що характеризують фінансово-бюджетну політику на планований рік.

  Після вивчення цих документів і роботи з ними Уряд вносить на розгляд Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації проект федерального закону про федеральний бюджет на планований рік. Разом з цим проектом Уряд вносить в Державну Думу проекти федеральних законів про бюджетах державних федеральних позабюджетних фондів, і інші проекти, реалізація яких вимагає здійснення витрат, але не передбачена в федеральному бюджеті на планований рік.

  Розгляд в комітетах Державної Думи, що надійшли за проектом бюджету проводиться депутатами спільно з яких запрошують для цієї роботи економістами, вченими, представниками міністерств, відомств, які готують висновки по розділах проекту бюджету, вносять пропозиції по доходах і видатках.

  Проект федерального закону про федеральний бюджет на планований рік може бути повернутий на доопрацювання в Уряд РФ, якщо склад представлених матеріалів не відповідає вимогам законодавчих документів про бюджет.

  Доопрацьований проект знову надходить на розгляд Ради Державної Думи.

  Потім проект буде направлена ​​президенту, до Ради Федерації, комітети Державної Думи для внесення зауважень, пропозицій, а так само в Рахункову палату РФ на висновок.

  Після цього проект бюджету із зауваженнями і пропозиціями депутатів виноситься на обговорення Державної Думи.

  Виконання бюджету.

  Виконання бюджету - це найважливіший етап бюджетного процесу

  дії по мобілізації і використання бюджетних коштів, в

  процесі виконання яких беруть участь органи виконавчої

  влади, фінансові та податкові органи, кредитні установи.

  юридичні та фізичні особи-платники податків до бюджету,

  одержувачі бюджетних коштів.

  Виконання бюджету грунтується на наступних принципах:

  1) єдності каси, що передбачає зарахування всіх по-

  ступають доходів на єдиний бюджетний рахунок і здійснення

  всіх передбачених витрат з єдиного бюджетного рахунку;

  2) забезпечення бюджетних витрат і платежів в межах

  фактичної наявності коштів на єдиному бюджетному рахунку.

  Виконання бюджету починається після його затвердження ор-

  ганом представницької влади. У фінансових органах готовіт-

  ся організаційний план, в якому передбачаються завдання

  підрозділів кожного фінансового органу щодо забезпечення

  виконання бюджету. Далі проводиться робота по покварталь-

  ному розподілу бюджету, спрямована на рівномірну

  мобілізацію бюджетних доходів і безперебійне забезпечення

  грошовими коштами заходів, що фінансуються з бюд-

  жета.

  У фінансовому органі на підставі показників бюджету з-

  ставляется бюджетний розпис доходів і витрат, яка стверджувати

  ждается виконавчим органом влади.

  Бюджетний розпис являє собою документ, що містить детальні показники доходів, коштів запозичень і витрат затвердженого бюджету відповідно до діючої бюджетної класифікації за термінами бюджетного року в розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, і направляється для відомості до органів представницької влади та контрольно-рахункові органи.

  Розпис доходів і видатків складається за кожним го-

  ному розпоряднику бюджетних коштів і за всіма розділами,

  главам і статтями бюджетної класифікації.вона разрабатива-

  ється на підставі; балансів доходів і витрат, кошторисів витрат

  бюджетополучателей. Затверджена розпис доходів і витрат

  бюджету - документ, що регламентує стягнення платежів в

  бюджет і відкриття кредитів для фінансування заходів,

  передбачених в бюджеті.

  Касове виконання бюджету, т. Е. Операції з коштами на бюджетних рахунках по зарахуванню доходів бюджету І платежах за рахунок

  бюджетних коштів, здійснюється або органом Федерального ка

  значейства, або уповноваженим банком, в якому відкрито рахунок

  бюджету.

  Виконання бюджету за видатками означає забезпечення фі

  сування заходів, передбачених розписом расхо-

  дов, і має ряд етапів.

  1) Затвердження і доведення бюджетних асигнувань до рас

  розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На підставі

  бюджетного розпису протягом 20 днів з дня її затвердження

  Фінансовий орган і головні розпорядники бюджетних ассіг-

  нований на період дії затвердженого бюджету доводять

  обсяги асигнувань з бюджету вищестоящими розпорядиться

  лями бюджетних коштів до нижчестоящих розпорядників та по-

  одержувачів через федеральне казначейство за допомогою перед-

  дання затвердженого розподілу коштів федерального

  бюджету або через уповноважені банки (для місцевих бюд

  жетов).

  2) Прийняття бюджетних зобов'язань бюджетополучателями.

  Бюджетне зобов'язання - це оформлене бюджетополучателями

  право пред'явлення вимоги до бюджету. На підставі доведен-

  них до одержувачів бюджетних коштів лімітів бюджетних орга

  нізацією вони мають право прийняття зобов'язань на здійснення

  витрат. Ліміти бюджетних зобов'язань формуються финансо-

  вим органом і доводяться до всіх одержувачів бюджетних коштів.

  На підставі повідомлень про виділений ліміт бюджетного

  них зобов'язань одержувач коштів бюджету має право

  здійснення закупівель, нарахування встановлених грошових

  виплат, прийняття інших зобов'язань бюджету. ухвалення орга

  нізацією при здійсненні закупівель оформляється відповідним

  ські договорами з постачальниками продукції, виконавцями

  робіт і послуг.

  3) Підтвердження а вивірка виконання бюджетних орга

  нізацією. Витрачання бюджетних коштів не може бути про-

  Виведи без завершення виконання бюджетних обязательсхв.

  Бюджетополучатель зобов'язаний представляти в фінансовий орган

  документи, що підтверджують реалізацію бюджетних орга

  нізацією.

  4) Витрати і платежі по реалізованим бюджетним орга

  тельствам. Витрачання бюджетних средст здійснюється в

  формі списання грошових коштів бюджетних рахунків з метою

  виконання платіжних зобов'язань бюджетів на користь юридич-

  чеських і фізичних осіб. Підставою для витрачання бюджет-

  них коштів є платіжний документ, оформлений в

  порядку, встановленому фінансовим органом. При цьому обсяг

  витрачаються бюджетних коштів не може перевищувати испол-

  -наних підтверджених бюджетних зобов'язань. сума де-

  грошових коштів, списаних з бюджетного рахунку з метою іспод-

  нання платіжного зобов'язання, являє собою касовий

  бюджетних витрата.

  У Російській Федерації з 1992 р введено казначейське ви-

  конання федерального бюджету. Для його здійснення в соста-

  ве Міністерства фінансів РФ утворено Федеральне казна-

  чейство.

  Основні функції Федерального казначейства в бюджетному

  процесі держави:

  організація виконання федерального бюджету;

  контроль за сто виконанням;

  управління бюджетними доходами і видатками;

  регулювання міжбюджетних відносин;

  фінансове виконання позабюджетних фондів;

  управління та обслуговування державного зовнішнього та

  внутрішнього боргів Російської Федерації;

  здійснення обліку та звітності щодо руху коштів

  федерального бюджету.

  При казначейському виконанні федерального бюджету ре-

  ція надходжень, регулювання обсягів і термінів приня-

  ку бюджетних зобов'язань, видача дозволів на право здій

  ществления витрат в рамках виділених асигнувань, здій

  ществление платежів від імені бюджетополучателей возлагают-

  ся на Федеральне казначейство.

  Виконання федерального бюджету здійснюється на основі:

  • відображення Федеральним казначейством всіх операцій і

  коштів федерального бюджету в системі балансових рахунків;

  • централізації у Федеральному казначействі всіх поступ

  лений до федерального бюджету і платежів з федераль-

  ного бюджету;

  • здійснення Федеральним казначейством всіх касових

  операцій з використанням єдиного рахунку та управління

  цим рахунком.

  Касове виконання федерального бюджету Російської

  Федерації покладається на Федеральне казначейство.

  Федеральному казначейству належить право відкриття та

  закриття рахунків федерального бюджету, а також визначення їх

  режиму. ЄДИНИЙ рахунок федерального бюджету - він же єдиний

  рахунок Федерального казначейства знаходиться в Центральному банку

  Російської Федерації.

  Таким чином, виконання федерального бюджету за доходами

  включає:

  • перерахування і зарахування доходів федерального бю-

  та на єдиний рахунок Федерального казначейства;

  • розподіл відповідно до затвердженого федераль-

  вим бюджетом федеральних регулюючих податків;

  • повернення надміру сплачених сум доходів;

  • облік доходів федерального бюджету і звітність про до-

  дах федерального бюджету відповідно до Бюджетної

  класифікацією.

  Виконання видатків федерального бюджету передбачає

  здійснення процедур санкціонування та фінансування

  цих витрат.

  Санкціонування витрат федерального бюджету включає в себе:

  • затвердження і доведення бюджетних асигнувань з

  федерального, бюджету;

  • затвердження і доведення лімітів зобов'язань Феде

  рального бюджету;

  • прийняття зобов'язань федерального бюджету;

  • підтвердження платіжних зобов'язань федерального бюд

  жета.

  Фінансування витрат федерального бюджету здійснюється Федеральним казначейством. Дії щодо фінансування видатків також включають дозвіл на формування платіжного документа і здійснення самого платежу.

  Федеральне казначейство може також здійснювати испол-

  ня територіальних бюджетів при укладанні бюджетних

  угод між органами Федерального казначейства і тер

  риториальному органами влади.

  В ході виконання бюджету можливі зміни планової величини витрат. Зміна бюджетних асигнувань порівняно з доведеними в повідомленні про бюджетні асигнування для кожного бюджетополучателям може бути здійснено введенням режиму скорочення витрат бюджету головним розпорядником бюджетних коштів в межах його повноважень.

  Одна з основних причин зміни бюджетних асигнувань

  ний - невиконання плану по доходах.

  Якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження

  надходжень доходів бюджету або джерел покриття дефі-

  цита, що призводить до неповного у порівнянні із затвердженим

  бюджетом фінансування витрат не більше ніж на 5%, то

  керівник фінансового органу має право самостоя-

  кові прийняти рішення і ввести режим скорочення рас

  ходів. При цьому в рішенні про введення режиму скорочення рас

  ходів повинні бути вказані Дата, з якої вводиться режим з-

  кращения, а також розміри скорочення.

  Якщо ж в процесі виконання бюджету відбувається зниження надходжень доходів бюджету або джерел покриття

  дефіциту, що призводить до неповного у порівнянні з стверджувати

  дження бюджетом фінансування витрат не більше ніж на

  10%, то орган виконавчої влади має право прийняти рішення і

  ввести режим скорочення витрат. При цьому в рішенні про вве-

  ження режиму скорочення витрат повинні бути вказані дата,

  з якої вводиться режим скорочення, а також розміри сокра-

  щення, В цьому випадку скорочення витрат здійснюється в

  однієї і тієї ж пропорції для всіх видів витрат і бюджеті-

  одержувачів, а також об'єктів, включених в адресну інве-

  стиційного програму.

  Рішення про скорочення витрат оприлюднюються в джерелі

  офіційного опублікування нормативних актів чи доводят-

  ся до загального відома в порядку, встановленому законом

  суб'єкта Російської Федерації або рішень муніципальних

  утворень. Повідомлення розпорядників та одержувачів бюд

  них коштів щодо білоруського режиму скорочення витрат бюджету ви-

  водяться не пізніше ніж за 15 днів до дати його введення.

  У разі, якщо в процесі виконання бюджетів відбувається

  зниження надходжень до бюджету, що може привести до непол-

  ному фінансування в порівнянні з затвердженим бюдже-

  тому більш ніж на 10% від річних призначень, то виконавчий

  ний орган влади повинен представити представницькому органу

  влади проект закону про зміни та доповнення до закону про

  бюджеті. Представницький орган влади розглядає зазначених

  ний проект у позачерговому порядку протягом 10 днів. якщо

  цей законопроект не приймається у зазначений термін. то испол-

  ковий орган має право на пропорційне скорочення

  видатків бюджету надалі до прийняття законодавчого реше-

  ня з даного питання.

  При перевиконанні плану по доходах додатково по-

  лучанин кошти можуть спрямовуватися фінансовим органом на

  зменшення розмірів дефіциту бюджету і на виплати, сокра-

  щающую боргові зобов'язання бюджету, без внесення зраді

  ний і доповнень до закону (рішення) про бюджет. При цьому

  готується і затверджується додаткова бюджетна

  розпис. У всіх Інших випадках фінансування витрат понад

  затвердженого бюджету здійснюється після внесення зраді

  ний і доповнень до затвердженого бюджету.

  Головний розпорядник бюджетних коштів також може пе-

  ремещаться асигнування між бюджетополучателями в межах

  своєї компетенції але не більше 5% від обсягу асигнувань,

  доведених бюджетополучателі.

  Бюджетні асигнування для головного розпорядника бюд-

  них коштів в розрахунку на фінансовий рік можуть відрізнятися

  від затверджених у розписі і законі про бюджет бюджетних ас-

  сігнованій не більше ніж на 10% від затверджених бюджетних

  асигнувань.

  У свою чергу бюджетні асигнування для кожного від-

  ділового бюджетополучателям в розрахунку на фінансовий рік можуть

  відрізнятися від затверджених у розписі видатків і доходів бюд-

  житніх асигнувань не більше ніж на 15% від затверджених

  бюджетних асигнувань.

  Бюджетний облік і звітність. В процесі виконання бюд

  жета всі доходи, витрати, дефіцит бюджету, а також всі опера-

  ції регістріруютсй в бюджетному обліку, організованому і здійс-

  ствляемом фінансовими органами. Бюджетний облік ведеться на

  основі плану рахунків бюджетного обліку у відокремлених регист-

  рах обліку. Єдина методологія бюджетного обліку установлюється

  ся Кабінетом Міністрів України.

  Фінансові органи здійснюють також бюджетну звіт-

  ність. Звітність про виконання бюджету може бути опера

  тивной, щоквартальної та річної. Єдина методологія звіт

  ності про виконання бюджетів встановлюється Урядом

  Російської Федерації. Єдність звітності про виконання

  бюджету ґрунтується на єдності структури, однаковості

  форм і показників, термінів її формування та надання.

  Бюджетний контроль.

  Контроль за виконанням бюджету - важливий етап бюджетного про-

  процесу, який здійснюється представницькими органами влади. Рахункової

  Палатою Російської Федерації і контрольно-рахунковими палатами на

  місцях, фінансовими і податковими органами.

  Дві форми коітроля за виконанням бюджету. У Російській

  Федерації контроль за виконанням бюджету має дві форми

  - Парламентський і адміністративний.

  Парламентський контроль здійснюється відповідними

  представницькими органами. Він передбачає:

  • право відповідних представницьких органів влади

  на отримання від органів виконавчої влади необ

  дімих супровідних матеріалів при тверджень

  бюджету;

  • право відповідних представницьких органів влади

  на отримання від органів, які виконують бюджети опера

  тивной інформації про виконань бюджету;

  • право відповідних представницьких органів влади

  на твердження (неугвсржденіе) звіту про виконання

  бюджету;

  • право створювати власні контрольно-рахункові органи

  (Рахункову палату Російської Федерації, контрольно-

  рахункові палати представницьких органів влади суб'єктів

  тов Російської Федерації і місцевого самоврядування),

  для проведення зовнішнього аудиту бюджетів;

  • право винесення оцінки діяльності виконавчих

  органів по виконанню бюджетів.

  Адміністративний контроль здійснюється Міністерством Фінансів Російської Федерації, Казначейством Російської Федерації, фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування, головними розпорядниками бюджетних коштів, головними бухгалтерами бюджетних установ.

  Адміністративний контроль передбачає:

  • право проведення перевірок головних розпорядників та

  одержувачів бюджетних коштів;

  • право отримання інформації, необхідної для контро-

  ля за дотриманням бюджетного законодавства;

  • право вимагати усунення виявлених порушень

  бюджетного законодавства;

  • право давати обов'язкові для виконання вказівки по

  усунення виявлених порушень бюджетного законо-

  ства, оформляти документи, що є підставою

  ням для накладення заходів відповідальності.

  1) Казначейство Російської Федерації здійснює кон-

  троль за операціями з бюджетними коштами головних распо-

  рядітелей бюджетних коштів, розпорядників бюджетних

  коштів, бюджетоотримувачів, уповноважених банків, інших

  учасників бюджетного процесу.

  2) Міністерство фінансів Російської Федерації осущест-

  вляет внутрішній аудит головних розпорядників бюджетів, рас

  розпорядників бюджетів, бюджетоотримувачів. Воно може також

  здійснювати аудит бюджетів суб'єктів Російської Федерації

  і місцевих бюджетів в частині коштів, що отримуються ними із Феде

  рального бюджету.

  3) Міністерство фінансів Російської федерації ор-

  зует фінансовий контроль і аудит юридичних осіб - получа-

  телей гарантій Уряду Російської Федерації, бюджетних

  них кредитів, бюджетних позичок та інвестицій.

  4) Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і

  місцевого самоврядування здійснюють контроль за операція-

  ми з бюджетними коштами головних розпорядників бюджетних

  засобів, розпорядників бюджетних коштів, бюджетополу-

  чатель, уповноважених банків, інших учасників бюджетного

  ного процесу.

  5) Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють

  контроль за бюджетополучателями в частині забезпечення цільового

  використання бюджетних коштів, своєчасного їх повернення

  і надання звітності. Головні розпорядники бюджетних

  засобів проводять аудит казенних підприємств.

  6) Контроль за виконанням федерального бюджету осущест-

  вляют Рада Федерацій і Державна Дума Федеральнбго

  Зборів Російської Федерації. Для цих цілей створена Рахунок

  ная Палата Російської Федерації. За вказівкою Ради Феде

  рації і Державної Думи вона проводить в міністерствах,

  відомствах, установах і на підприємствах перевірки питань,

  пов'язаних з формуванням та виконанням дохідної частини фе

  деральному бюджету і використанням бюджетних коштів. В

  Рада Федерації і Державну Думу нею щоквартально

  подаються звіти про хід виконання федерального бю-

  та й дається щорічне висновок щодо Звіту Уряду РФ

  про виконання бюджету.

  6.Расходи бюджету: планування і фінансування.

  Фінансуються за рахунок бюджетних коштів установи на-

  називаються бюджетними. Виділенню коштів на ці заклади

  передує бюджетне планування.

  Основні методи планування бюджетних витрат:

  • програмно-цільовий;

  • нормативний.

  Програмно-цільовий метод бюджетного планування заклю-

  чає в системному плануванні виділень бюджетних

  коштів відповідно до затверджених цільовими програма-

  ми, які складаються для здійснення економічних і соці

  альних завдань. Цей метод планування фінансових ресурсів

  сприяє дотриманню єдиного підходу до формування і

  раціональному розподілу фондів фінансових ресурсів по

  конкретним програма і проектам, і їх концентрації і цільових перевірок

  вому використанню, покращенню контролю. Все це підвищує

  рівень ефективності освоєння коштів.

  В останнє десятиліття в нашій країні цей метод бюджетного

  ного планування і фінансування неухильно розширюється.

  Цьому сприяють розробка і здійснення багатьох Феде

  ральних і регіональних економічних, соціальних, екологічних

  чеських та інших програм. Слід гадати, що в перспективі

  цей метод буде знаходити все більш широке поширення.

  Обсяг коштів, що виділяються для здійснення заходів

  і проектів, визначається на основі кошторисного порядку плану-

  вання і фінансування. В основі розрахунків кошторисів бюджетних

  установ лежать об'ємні показники діяльності (число

  ліжок, число учнів, число груп, класів і т. д.), час

  функціонування установ і фінансових норм. при пла-

  нировании заходів щодо соціального захисту населення

  (Пенсії, допомоги тощо.) Враховуються чисельність одержувачів

  цих коштів і встановлені норми виплат.

  7.Целевие бюджетні фонди.

  Цільові бюджетні фонди - це проміжна ступінь між бюджетною формою перерозподілу коштів і внебюджет-

  ної. Поняття цільові бюджетні фонди з'явилося в 1995 р

  коли подібний статус був закріплений за деякими раніше поза-

  бюджетними фондами, створюваними в якості цільового ви-

  точника фінансування окремих державних витрат,

  і окремими бюджетними статтями з цільовими поступленія-

  ми засобів.

  З позабюджетними фондами їх зближують цільові джерела і цільове витрачання коштів, приналежність до бюджету визначає всі інші характеристики цих фондів. Включення цільових фондів до бюджету надає їм формальні ознаки бюджетних коштів, не змінюючи їх сутності як обмеженою форми перерозподілу певної частини новоствореної вартості. Іншими словами, виділення цільового фонду в бюджеті більш істотно з позиції зміни перераспределі-

  котельної ролі, ніж його переміщення за межі бюджету або кон-

  солідаціі в бюджет.

  Аналіз деяких позабюджетних фондів виявив ряд недоліків, і перш за все таких, як розпорошення державних коштів і ослаблення державного фінансового контролю за їх цільовим використанням. Правда, випадок нецільового використань

  коштів є частим і для бюджетних коштів. У свою оче-

  гу, включення позабюджетних фондів до бюджетів призводить до їх

  використанню на інші потреби, не пов'язані з цільовим характе-

  ром коштів. Так, великі розбіжності викликає, наприклад, цільових перевірок

  сообразность консолідації до бюджетів дорожніх фондів. причи-

  на тому - нецільове використання їх коштів при самому плач

  ном стані російських доріг

  Звісно ж, що використання всіх трьох форм организа-

  ції державних фінансів: бюджетної, обмежено бюд

  житній у вигляді цільових бюджетних фондів і позабюджетної в

  динамічно мінливих умовах перехідного періоду вельми

  актуально, а недотримання фінансового законодавства не

  має бути чинником, що визначає форму функціонування

  ня державних фінансів.

  Склад цільових бюджетних фондів у федеральному бюджеті

  не постійний. Так, до бюджету на 1999р. включені на-

  дмуть цільових фондів: дорожній, екологічний, боротьби з

  злочинністю, розвинена митної системи, відтворення

  мінерально-сировинної бази, відновлення і охорони водних

  об'єктів, управління, вивчення, збереження та відтворення

  водних біологічних ресурсів, а також Фонд Міністерства РФ

  з атомної енергії; Федеральний фонд Міністерства РФ по

  податків і зборів; Федеральної служби податкової поліції РФ.

  Простежуючи динаміку освіти і скасування цільових бюд

  житніх фондів, можна помітити, що їх створення пов'язано з появ-

  ленням цільових джерел. Найчастіше це платежі за вико

  вання будь-якого ресурсу, одягнені в податкову форму. так,

  поява в бюджеті 1999 р двох нових фондів супроводжується

  введенням податку на водокористувачів та плати за користування

  воднимибіологічними ресурсами, які в Бюджетному ко

  кодексі РФ фігурують як збір за право користування об'єктами

  тваринного світу та водними біологічними ресурсами.

  Операції за коштами цих фондів (за винятком

  коштів дорожнього фонду), включених до складу федерального

  бюджету, проводяться тільки через органи Головного управління

  Федерального казначейства Міністерства фінансів РФ. для

  обліку доходів і витрат цільових бюджетних фондів в Головному

  управлінні Федерального казначейства відкриваються спеціального

  ні бюджетні рахунки, управління якими здійснюють

  уповноважені державні органи.

  8.Фінансовая допомогу суб'єктам федерації і муніципальних утворень.

  Згідно з прийнятим законодавчим актом, що регламентує розподіл податків між бюджетами, найбільш вагомі в кількісному відношенні податки закріплені за федеральним бюджетом, а власні податки територіальних бюджетів незначні. У регіональних бюджетах і в цілому місцевих бюджетах вони складають приблизно одну третину, в селищних

  вих і сільських бюджетах їх частка не перевищує 10%.

  Проте навантаження на територіальні бюджети постійно

  росте, що обумовлено не тільки тенденцією до передачі з фе

  деральному на територіальні бюджети багатьох витрат по

  фінансуванню об'єктів виробничого та соціально-

  культурного призначення, а й інфляцією.В результаті удоро-

  жается зміст цих об'єктів і зростають витрати, пов'язаних

  ні з соціальним захистом населення.

  Фінансова допомога територіям в Російській Федерації

  здійснюється декількома методами (формами).

  1. Основний спосіб передачі коштів з вищестоящих бюд

  жетов нижчестоящим - відрахування у відсотках від податків, за-

  кріплених за вищим бюджетом. Такий метод фінансової

  допомоги існує більше 60 років. Він має ряд переваг,

  основні з яких - єдність бюджетних джерел для

  всіх бюджетів і зацікавленість органів влади усіх рівнів

  ній в їх мобілізації.

  2. У випадках, коли на територіях немає достатньої

  податкового потенціалу і тому немає можливості від-

  регулювати територіальні бюджети за рахунок відрахувань від

  податків, використовується метод дотацій, т. е. планової передачі

  коштів з вищестоящих бюджетів абсолютній сумі.

  Різновиди дотацій - субвенція (цільова передачі

  коштів) і субсидія (надання коштів іншому бюджету на

  умовах часткового фінансування цільових витрат).

  3. У разі наявних в територіальних бюджетах касо-

  вих розривів, викликаних сезонним характером надходжень

  доходів або здійснення витрат, територіальні бюдже-

  ти можуть отримати з вищестоящих бюджетів бюджетні позички.

  9.Сістема позабюджетних фондів.

  Перетворення економіки Росії з планово-розподільчої в ринкову привело на практиці до децентралізації і ослаблення ролі держави, проявом чого стало реформування державної системи фінансування. Перехід до ринку змінив як зміст, так і організаційні структури господарського механізму. В ході цього відбулася модернізація фінансової системи, і перш за все її центральної ланки - загальнодержавних фінансів. Один за одним виникли і виділилися з бюджетної системи позабюджетні фонди.

  Розподіл державного бюджету на систему бюджетів, в тому числі і виділення в їх складі і за рамками бюджетів спеціальних фондів зі своїми джерелами, і напрямками витрачання, покликане було принципово змінити підхід всіх суб'єктів соціально-економічного середовища до фінансових коштів.

  Виникнення позабюджетних державних фондів свя-

  зано зі спеціальними видами витрат уряду. як пра-

  вило, це були операції тимчасового характеру, які по-

  валися спеціальними доходами. Кількість і перелік спеці

  альних фондів і рахунків не були постійними. Оскільки вони не

  затверджувалися представницьким органом і уряд міг

  створювати і використовувати ці кошти в більш оперативному ре-

  ме, створення спеціальних фондів дозволяло залучати допол-

  вальні засоби для розширення сфери діяльності прави

  тва в різних областях. Уряд також мало мож

  вість за рахунок тимчасово вільних коштів акумулювати їх

  в спеціальних фондах, покривати касові розриви і дефіцит

  бюджету, здійснювати непередбачені витрати.

  Спеціальні фонди або рахунки існують в Німеччині,

  Франції, Англії, Японії і США, а також у багатьох інших

  країнах. За рахунок їх коштів в окремі періоди в окремих

  країнах покривається більше половини державних витрат.

  В умовах економічної кризи в Росії, що зумовило

  дефіцит фінансових ресурсів, у органів влади виникає необ-

  ходимость ранжувати суспільні потреби за ступенем

  важливості і для задоволення найбільш нагальних з них обра-

  зувати цільові позабюджетні грошові фонди, тим самим огра-

  чекати ці потреби від значного недофінансування.

  Вперше позабюджетні фонди стали створюватися в нашій

  країні на початку перехідного періоду до ринку на базі Закону

  «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу в

  РРФСР »(від 10 жовтня 1991 г.).

  Рішення про утворення державних позабюджетних

  фондів приймають Федеральних Зборів РФ, а також перед-

  ставітельние органи суб'єктів Федерації і місцевого самоврядування

  управління. Переважна кількість позабюджетних фондів зна

  диться у власності держави і муніципальних образова-

  ний, але є автономними. Вони мають строго цільове на-

  значення і створюються під конкретні програми, які мають

  загальнодержавне, регіональне або місцеве значення, для

  здійснення яких бюджетних коштів недостатньо і не-

  обхідних додаткові фінансові ресурси, що мобілізуються

  як в регіоні, так і за його межами.

  Федеральні позабюджетні фонди формуються за рахунок на-

  дмуть джерел:

  • спеціальні цільові податки і збори, встановлені для

  відповідного фонду;

  • відрахування отпрібилі підприємств, установ і ор-

  ганізацій;

  • кошти бюджету;

  • прибуток від комерційної діяльності, здійснюваної

  фондом як юридичною особою;

  • позики, отримані фондом у Центрального банку РФ

  або комерційних банків;

  • інші не заборонені законом надходження.

  Провідна роль належить державним соціальним поза-

  бюджетним фондам:

  • Пенсійному фонду РФ;

  • Фонду соціального страхування РФ;

  • Державному фонду зайнятості населення РФ

  Одночасно з соціальними були створені інші поза-

  бюджетні фонди. Найбільшими з них були:

  • дорожні (федеральний і територіальні) фонди;

  • відтворення мінерально-сировинної бази (федеральний

  і територіальні). Згодом значна їх частина

  була консолідована в бюджети.В складу бюджету вони включаються окремими розділами, т. е.

  у вигляді цільових бюджетних фондів.

  Позабюджетні кошти - це грошові кошти держави, що мають цільовий курс призначення і невключается в бюджетну систему. Однак інституційні перетворення економіки Росії зажадали розширеного тлумачення цього терміна з позицій

  наявності в економічному середовищі інших форм власності, включаючи

  приватну. Тому позабюджетні кошти включають грошові та

  інші види засобів усіх форм володіння, використання яких не

  регламентовано бюджетним законодавством.

  Настільки широке трактування позабюджетних фондів може бути

  Виведена з назви цього фінансового феномена - будь-які

  кошти, що не входять до складу бюджетів. При цьому спостерігається

  велика різноманітність позабюджетних фондів. ряд державних

  них позабюджетних фондів акумулює кошти, адекватні

  бюджетним, і тому їх позабюджетних формальна і під

  багатьох випадках малообґрунтовані. Частина фондів, що виникли як

  позабюджетні, була консолідована в бюджети і це створило

  інститут цільових бюджетних фондів.

  Значна частина позабюджетних фондів - юридичні

  особи, але деякі з них - це лише засоби на внебюджет-

  ном рахунку, управління якими доручено існуючим

  структурам: федеральним, регіональним, муніципальним, про-

  громадським або навіть комерційним структурам.

  Державні цільові фонди крім поділу за належністю

  і інстуціірованія в залежності від розв'язуваних ними завдань мож

  але класифікувати по меті створення, періоду функціонування

  вання, охопленням проблем.

  Залежно від цілей створення позабюджетних фондів

  підрозділяються на: економічні, соціальні, науково-

  технічні, зовнішньоекономічні, екологічні, культурно

  просвітницькі та ін. Більш детальна класифікація поза-

  бюджетних фондів може бути представлена ​​у вигляді піду-

  ного їх підрозділи по конкретним функціональним, отрас-

  лівим та іншими ознаками. Наприклад, трупа економічних

  фондів включає такі фонди: інвестиційні, валют-

  ні, дорожні та інші, соціальні фонди охоплюють фонди

  соціального страхування, медичного страхування, пенсійного

  ного забезпечення, соціальної підтримки населення І інші.

  Залежно від передбачуваного періоду функціонування

  вання програми або умовно наміченого часу для здійс-

  організованого конкретних цілей фонди можуть бути безстрокової, по-

  госрочного або короткострокової дії. Прикладом фонду без-

  термінового дії є екологічний фонд, довгострокового

  дії - фонд регіонального розвитку, короткострокового -

  фонд допомоги біженцям. Однак поділ це досить умовно.

  За охопленням проблем позабюджетні фонди можуть бути про-

  ного характеру (фонд регіонального розвитку) і більш конкретні

  ного характеру (наприклад, фонд розвитку автомагістралей в

  республіці, краї або області).

  Виникнення інституту позабюджетних фондів не одержала

  ло однозначної оцінки. Не випадково вже в законі про бюджет на

  1995 року ряд позабюджетних фондів був консолідований в бюд

  жет у вигляді цільових бюджетних фондів. підсумки діяльності

  даних фондів по-різному сприймаються фахівцями.

  Настільки ж суперечливо виглядають і рекомендації по по-

  шему їх розвитку та управління.

  Так, на думку деяких фахівців існуюча

  форма акціонування державних соціальних внебюд-

  житніх фондів нічим не відрізняється від бюджетної. зазначені

  фонди, на їх погляд, є специфічними функциональ-

  ними бюджетами. Різниця лише в тому, що звичайні бюджети

  функціонують в адміністративно-територіальних межах, а

  Пенсійний фонд - в рамках певної функції. У зв'язку

  з цим досить прийняти законодавчі рішення, запре-

  щающую в рамках бюджету використовувати цільові платежі на

  інші потреби, іншими словами - утворити цільові бюджетні

  фонди. Тоді б не було потрібно створювати автономні поза бюджетні фонди.

  Окремі позабюджетні фонди явно тяжіють до страхових

  фондам і хоча на даний момент ними не є, динаміка

  змін не викликає сумнівів - в недалекому майбутньому вони

  втратять бюджетну природу. З іншого боку, частина внебюд-

  житніх фондів спочатку нічого спільного не мала з бюджету-

  ми, як за джерелами доходів, так і за механізмом їх акуму-

  ляции, а також організаційно-правову структуру управління

  засобами та іншими ознаками. Це, наприклад, позабюджетний

  фонд розвитку житлового будівництва або деякі отрас-

  ліві фонди, утворені на добровільних засадах.

  З усього цього випливає, що позабюджетні фонди як суб'єктів незалежно від

  єкт державної фінансової системи не є однород-

  ними і не мають ні загальними перевагами, ні недос-

  залишками в порівнянні, з бюджетної формою існування. вони

  можуть виникати і ліквідуватися лише в зв'язку з певним

  ними умовами, їх зумовлюють, або відсутністю та-

  кових.

  10.Форми і методи бюджетно-фінансового контролю.

  Органи всіх рівнів законодавчої влади здійснюють

  такі форми бюджетно-фінансового контролю:

  1) попередній контроль - в ході обговорення і стверджувати

  дження проектів законів (рішень) про бюджет, а також інших

  законів і рішень по бюджетно-фінансових питань;

  2) поточний контроль - у ході розгляду окремих во-

  просов виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комі-

  сій, робочих груп в ході парламентських слухань та в зв'язку з

  депутатськими запитами;

  3) наступний контроль - в ході розгляду і утвержде-

  ня звітів про виконання бюджетів.

  Щорічно, не пізніше 1 червня року, наступного за звітним,

  Уряд РФ представляє в Державну Думу і

  Рахункову Палату звіт про виконання федерального бюджету. від-

  чет за минулий фінансовий рік видається у формі фе

  деральному закону і відповідає структурі і бюджетної клас-

  сификации затвердженого федерального бюджету. одновремен-

  але на затвердження вносяться звіти про виконання бюджетів

  федеральних цільових бюджетних фондів.

  Рахункова Палата РФ проводить перевірку звіту про виконан-

  ванні федерального бюджету за звітний фінансовий рік про-

  ня півтора місяців після подання звіту в дер-

  венную Думу. При цьому використовуються результати проведених

  перевірок та ревізій. Після закінчення перевірки виноситься заклю-

  чення Рахункової Палати, Яке включає:

  • висновок по кожному розділу і підрозділу функцио-

  нальної класифікації видатків бюджетів РФ і по ка

  ждому головному розпоряднику коштів федерального

  бюджету. При цьому розкриваються суми касових ви-

  дов, використаних за цільовим призначенням, а також

  випадки нецільового використання бюджетних коштів.

  Виявляються керівники органів державної вла-

  сті або одержувачів бюджетних коштів, які взяли ре-

  шення про нецільове використання бюджетних коштів, і

  посадові особи Федерального казначейства, допус-

  тівшіе здійснення таких платежів;

  • висновок по кожному розділу і підрозділу функцио-

  нальної класифікації видатків бюджетів РФ і по ка

  ждому головному розпоряднику бюджетних коштів, по

  яким допущений перевитрата коштів федерального бюд

  жета, також із зазначенням керівників органів дер-

  жавної влади або одержувачів бюджетних коштів,

  які взяли дані рішення, і посадових осіб Феде

  рального казначейства, які допустили здійснення та-

  ких платежів;

  • висновок по кожному випадку фінансування ви-

  дов, не передбачених федеральним законом про Феде

  ральная бюджеті або бюджетним розписом;

  • аналіз надання та погашення бюджетних кредитів

  і бюджетних позичок укладення за виявленими фактами

  надання бюджетних кредитів та бюджетних позичок з

  порушенням вимог Бюджетного кодексу РФ;

  • аналіз надання зобов'язань за державними

  гарантіями та їх виконання, висновки з виявленими

  фактами надання державних гарантій з на-

  порушенням вимог Бюджетного кодексу РФ, роз-

  ментів кожного випадку виконання зобов'язань, за-

  печених державною гарантією, за рахунок бюджетних

  коштів;

  • аналіз надання бюджетних інвестицій, аналіз

  укладених договорів з точки зору забезпечення го-

  жавних інтересів, укладення з виявленими

  фактами надання бюджетних інвестицій з по-

  ням вимог Бюджетного кодексу РФ;

  • аналіз виконання планових завдань по надан-

  ню державних послуг і дотримання нормативів

  фінансових витрат на надання державних

  послуг;

  • інші матеріали, визначені постановами Госу-

  дарчим Думи або Ради Федерації.

  11.Заключеніе.

  Підіб'ємо короткі підсумки.

  Бюджетна система Росії складається з трьох рівнів:

  - Федерального бюджету і бюджетів державних поза-

  бюджетних фондів;

  - Бюджетів суб'єктів Російської Федерації (регіональних

  бюджетів) і бюджетів територіальних державних

  позабюджетних фондів;

  - Місцевих бюджетів.

  Бюджетна система Російської Федерації включає: федеральний

  бюджет, 21 республіканський бюджет республік у складі РФ,

  55 крайових і обласних бюджетів та бюджетів міст Москви і

  Санкт-Петербурга, один обласний бюджет автономної області, 10

  окружних бюджетів, автономних округів і близько 29 тисяч місцевих

  бюджетів (районні, міські, селищні та сільські бюджети).

  Консолідований бюджет Російської Федерації - це звід бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації. Для фінансового забезпечення загальнодержавних заходів формується централізований фінансовий фонд -

  Федеральний бюджет. Через федеральний бюджет здійснюється процес розподілу і перерозподілів внутрішнього валового продукту і створеного національного доходу країни між галузями народного господарства,

  регіонами і соціальними верствами населення. На федеральний бюд

  жет покладено фінансування загальнодержавних органів влади

  і управління, заходів, пов'язаних із забезпеченням обороноспо-

  ності держави, розвитком науки, підготовки висококваліфі-

  -товки фахівців.

  У Російській Федерації бюджетний період, т. Е. Час здійснення процесу виконання бюджету, встановлений з 1 січня

  по 31 грудня, отже, він збігається з календарним го-

  хата. Тривалість бюджетного процесу значно

  більше бюджетного періоду, так як в бюджетний процес

  включається час, необхідний для бюджетного планування,

  подальшого бюджетного контролю та інших дій.

  Органи, наділені відповідно до законодавства бюд

  житнього повноваженнями, т. е. правами і обов'язками участни-

  ков бюджетного процесу, здійснюють бюджетний процес. Виконавчі органи влади здійснюють зведене фінансове планування, складання проектів бюджетів, вне-

  ня проектів бюджетів на розгляд представницьких ор

  ганов влади, виконання бюджетів, аналіз і контроль за ви-

  полнением бюджетів.

  Банк Російської Федерації спільно з Урядом

  Росії розробляє та подає на розгляд Державної податкової-

  жавної Думи основні напрямки грошово-кредитної по-

  літики держави, обслуговує грошові рахунки Казначейства

  Російської Федерації, рахунки державних цільових поза-

  бюджетних фондів, рахунки територіальних бюджетів. Програмно-цільовий метод бюджетного планування заклю-

  чає в системному плануванні виділень бюджетних

  коштів відповідно до затверджених цільовими програма-

  ми, які складаються для здійснення економічних і соці

  альних завдань. Цей метод планування фінансових ресурсів

  сприяє дотриманню єдиного підходу до формування і

  раціональному розподілу фондів фінансових ресурсів по

  конкретним програма і проектам, і їх концентрації і цільових перевірок

  вому використанню, покращенню контролю. Все це підвищує

  рівень ефективності освоєння коштів.

  Цільові бюджетні фонди - це проміжна ступінь між бюджетною формою перерозподілу коштів і внебюджет-

  ної. Поняття цільові бюджетні фонди з'явилося в 1995 р

  коли подібний статус був закріплений за деякими раніше поза-

  бюджетними фондами, створюваними в якості цільового ви-

  точника фінансування окремих державних витрат,

  і окремими бюджетними статтями з цільовими поступленія-

  ми засобів.

  Згідно з прийнятим законодавчим актом, що регламентує розподіл податків між бюджетами, найбільш вагомі в кількісному відношенні податки закріплені за федеральним бюджетом, а власні податки територіальних бюджетів незначні. У регіональних бюджетах і в цілому місцевих бюджетах вони складають приблизно одну третину, в селищних

  вих і сільських бюджетах їх частка не перевищує 10%.

  Перехід до ринку змінив як зміст, так і організаційні структури господарського механізму. В ході цього відбулася модернізація фінансової системи, і перш за все її центральної ланки - загальнодержавних фінансів. Один за одним виникли і виділилися з бюджетної системи позабюджетні фонди.

  Розподіл державного бюджету на систему бюджетів, в тому числі і виділення в їх складі і за рамками бюджетів спеціальних фондів зі своїми джерелами, і напрямками витрачання, покликане було принципово змінити підхід всіх суб'єктів соціально-економічного середовища до фінансових коштів.

  Органи всіх рівнів законодавчої влади здійснюють

  такі форми бюджетно-фінансового контролю:

  1) попередній контроль - в ході обговорення і стверджувати

  дження проектів законів (рішень) про бюджет, а також інших

  законів і рішень по бюджетно-фінансових питань;

  2) поточний контроль - у ході розгляду окремих во-

  просов виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комі-

  сій, робочих груп в ході парламентських слухань та в зв'язку з

  депутатськими запитами;

  3) наступний контроль - в ході розгляду і утвержде-

  ня звітів про виконання бюджетів.

  Перехід від адміністративно-командних методів управління до ринкових методів господарювання зумовив докорінне реформування всієї фінансової системи Росії і її основної ланки - бюджетної системи. В даний час нова бюджетна система Росії перебуває в стадії становлення, відпрацьовується законодавчий механізм перерозподілу компетенції між центральною і територіальними рівнями влади, органами місцевого самоврядування.

  Бюджетний процес в Росії регулюють понад двадцять нормативних актів, багато положень яких неадекватно відображають характер реальних суперечливих процесів в економіці Росії і в окремих її регіонах. Дана обставина визначає виняткові труднощі процесу формування і виконання бюджетів різних рівнів.

  В умовах СРСР питання формування, затвердження і виконання бюджету цікавили порівняно вузьке коло фахівців, сьогодні ця проблема хвилює не тільки фахівців, але і численну налогоплатильщиков, для яких далеко не байдуже, на які цілі підуть і наскільки ефективно для всього населення будуть використані податкові надходження. Рішення проблем, пов'язаних з формуванням і використанням бюджетів всіх рівнів, багато в чому забезпечує і зняття соціальної напруженості в країні. Тому представники виконавчої влади, депутати, керівники підприємств і організацій повинні сьогодні представляти в деталях, як формуються і виконуються бюджети, як діє податковий механізм.

  Бюджет необхобім кожній державі для задоволення його об'єктивних потреб у грошовому фонді, службовцям виконання еко, соціальної і політичної функцій. Бюджет будь-якої держави включає одні і ті ж категорії: податки, позики, витрати і т.д., зміст яких не змінюється при переході від однієї суспільно-економічної формації до іншої. Дана обставина дозволяє визначити бюджет як економічну категорію. бюджет -

  це центральна ланка системи фінансів, тому він відображає всі основні якісні ознаки фінансів. Бюджет являє собою систему грошових відносин, в процесі яких утворюється і використовується бюджетний фонд. Останній є центральним грошовим фондом, призначеним для фінансування широкого кола суспільних потреб (галузей господарства, соціальних потреб, управління, оборони і т.д.)

  Оскільки бюджет є найбільш широкої фінансової категорією, то йому належать всі функції, властиві фінансів:

  1) освіту бюджетного фонду (бюджетні доходи);

  2) використання бюджетного фонду (бюджетні витрати);

  3) контрольна.

  Тепер про кожну функції більш докладно.

  Першу функцію виконують бюджетні доходи, -

  грошові кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства РФ у розпорядження органів державної влади Росії, органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування.Бюджетні доходи вклячают: податки з доходів господарюючих суб'єктів (учасників процесу суспільного виробництва - фізичних і юридичних осіб); позики; доходи від державної власності (підприємств); доходи від емісії паперових грошей. Основне джерело бюджетних доходів - отримання в результаті первинного розподілу чистого національного продукту частини доходів господарюючих суб'єктів, а саме:

  - Зарплати работнтков;

  - Доходи осіб займаються самостійною підприємницькою діяльністю;

  - Підприємницька прибуток (промисловості, сільського господарства, торгівлі та інших галузей);

  - Рента власників землі;

  - Позичковий відсоток (прибуток банків і вкладників).

  Друга функція бюджету належить конкретним цільовим бюджетним витратам. Витрати бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Через бюджетні витрати фінансуються бюджетополучатели - організації виробничої та невиробничої сфери, які є одержувачами або розпорядниками бюджетних коштів. Таким чином, витрати бюджету носять транзитний характер. У бюджеті тільки визначаються розміри бюджетних витрат за статтями витрат, а безпосередньо витрати здійснюються бюджетополучателямі. Крім того, за рахунок видатків бюджету відбувається перерозподіл бюджетних коштів за рівнями бюджетної системи через дотації, субвенції, субсидії і бюджетні позички. Витрати бюджету носять в основному безповоротний характер. На поворотній основі можуть надаватися тільки бюджетні кредити та бюджетні позички. Структура бюджетних витрат щорічно встановлюється безпосередньо в бюджетному плані і залежить, як і бюджетні доходи, від економічної ситуації і суспільних пріоритетів.

  13.Спісок літератури.

  1) .Бюджетний процес в Російській Федераціі.Учебн.пособіе / Л.Г.Баранова, О.В.Врублевская и др М.: Изд-во «Перспектива»: Инфа-М, 1998, - 222 с.

  2) .Бюджетная система Росії: Навч. Для вузів / Під ред. Проф. Г.Б.Поляка.-М.: Юніті-ДАНА, 2001. -540с.

  3) .Бюджетний процес Р.Ф.Учебн / М.В.Романовскій і ін.:, Під ред.М.В.Романовского, О.В.Врублевской-2е вид., Испр. і перераб М.: Юрайт, 2000-615 с.

  4) .Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навч / Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Фінанси, Юніті, 1997..