• 1. Завдання аналізу виробництва і реалізації продукції.
 • Основні завдання аналізу
 • 2. Етапи аналізу виробництва і реалізації продукції
 • 2.1. Аналіз формування і виконання виробничої програми
 • 2.1.1. Аналіз обсягу продукції
 • 2.1.2.Аналіз асортименту і структури продукції
 • 2.2 Аналіз якості продукції
 • 2.3. Аналіз ритмічності виробництва
 • 2.4. Аналіз виконання договірних зобовязань і реалізації продукції.
 • Список використаної літератури
 • Додаток 1.


 • Дата конвертації17.08.2018
  Розмір23.11 Kb.
  Типреферат

  Скачати 23.11 Kb.

  Цілі, завдання та основні етапи аналізу виробництва і реалізації продукції

  зміст

  Введення ................................................................................. ..... ...... 3

  1. Цілі і завдання аналізу виробництва і реалізації продукції ............ ... ...... 4

  2.Етапи аналізу виробництва і реалізації продукції ..................... ...... ... ... 6

  2.1. Аналіз формування і виконання виробничої програми ......... 8

  2.1.1. Аналіз обсягу продукції ............................................. ..... ... ..10

  2.1.2. Аналіз асортименту і структури продукції ..................... ..... ... .11

  2.2. Аналіз якості продукції ................................................ ..... ...... 13

  2.3. Аналіз ритмічності виробництва ....................................... ..... ...... 15

  2.4.Аналіз виконання договірних зобов'язань і реалізації продукції .... 17

  Висновок ........................................................................... ......... ... ... 18

  Список використаної літератури ....................................... ............ ...... ... 19

  Додаток 1................................................ .................................................. ............... 20

  Вступ

  Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т. Д.

  Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

  Кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексно-економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності.

  Ця курсова робота присвячена одному з найважливіших розділів аналізу господарської діяльності підприємства - аналізу виробництва і реалізації продукції.

  Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.

  Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення на будь-якому підприємстві.

  1. Завдання аналізу виробництва і реалізації продукції.

  Обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет віддається об'єму виробництва продукції, який визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реалізувати.

  Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має велике значення.

  Основні завдання аналізу:

  · Оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;

  · Визначення впливу факторів на зміну величини цих показників

  · Виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

  · Розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів

  Обсяг виробництва і реалізації продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу діяльності підприємства одержують за допомогою вартісної оцінки, для чого використовують зіставні або поточні ціни.

  Обсяг реалізації продукції визначається по відвантаженню продукції покупцями, або по оплаті; може виражатися в порівнянних, планових і поточних цінах. В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і її обсяг виробництва.

  Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції. Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.

  Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції.

  Нормативні трудовитрати також використовуються для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції - в тих випадках, коли в умовах багатопродуктового виробництва не представляється можливим висловити загальний його обсяг в натуральних або умовно-натуральному вимірі.

  2. Етапи аналізу виробництва і реалізації продукції

  Підприємства самостійно планують свою діяльність на основі договорів, укладених зі споживачами продукції і постачальниками матеріально-технічних ресурсів, і визначають перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи і послуги. У своїй діяльності підприємства зобов'язані враховувати інтереси споживача і його вимоги до якості продукції, що поставляється і послуг.

  Тому аналіз роботи промислових підприємств починають з вивчення показників випуску продукції, який передбачає наступні етапи:
  1. Аналіз формування та виконання виробничої програми;

  1.1. Аналіз обсягу продукції;

  1.2. Аналіз асортименту продукції;

  1.3. Аналіз структури продукції;

  2. Аналіз якості продукції;

  3. Аналіз ритмічності виробництва;

  4. Аналіз виконання договірних зобов'язань і реалізації продукції.

  Джерела інформації: планові та оперативні плани-графіки, дані поточної і річної звітності (ф.1-П «Звіт підприємства (об'єднання) по продукції, ф. № 1« Баланс підприємства », ф. № 2« Звіт про фінансові результати » ; дані поточного бухгалтерського і статистичного обліку (відомість №16 «Рух готових виробів, їх відвантаження і реалізація», журнал ордер №1, картки складського обліку готової продукції та ін.)

  Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних і статистичних вимірі. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки - в оптових цінах.

  Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.

  Валова продукція - вартість всієї продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво, виражена в порівнянних цінах.

  Товарна продукція - валова продукція за мінусом внутрішньозаводського обороту і незавершеного виробництва.

  Реалізована продукція - вартість реалізованої продукції, відвантаженої і оплаченої покупцями.

  2.1. Аналіз формування і виконання виробничої програми

  В ході аналізу динаміки обсягу виробництва продукції можуть застосовуватися натуральні (штуки, метри, тонни і т.д.), умовно-натуральні (тисяча умовних банок, кількість умовних ремонтів та ін.), Вартісні показники обсягів виробництва продукції. Останній показник є кращим.

  Вартісні показники обсягу виробництва повинні бути приведені в порівнянний вид. В умовах інфляції нейтралізація зміни цін або «вартісного» чинника є найважливішою умовою порівнянності даних.

  У міжнародному обліковому стандарті №15 «Інформація, що характеризує вплив зміни цін» було використано дві основні концепції. Перша відповідає «Методиці оцінки об'єктів бухгалтерського обліку в грошових одиницях однакової купівельної вартості» і орієнтована на загальний індекс інфляції національної валюти. При аналізі динаміки обсягу виробництва необхідно провести коригування на загальний індекс інфляції національної валюти.

  Друга концепція лежить в основі «Методики переоцінки об'єктів бухгалтерського обліку в поточну вартість». Методика орієнтована на застосування індивідуальних індексів цін на товар або товарну групу. При цьому можуть застосовуватися такі методи:

  - перерахунку обсягу виробництва продукції за звітний рік за цінами аналогічної продукції базисного періоду (по відносно невеликій номенклатурі продукції, що випускається);

  - коригування на агрегатний індекс зміни цін (Jц) по групі однорідних товарів (робіт, послуг) або по галузі в цілому:

  ,

  де V ВП 1 - випуск продукції в звітному періоді в натуральному вираженні;

  V ВП 0 - випуск продукції в базисному періоді в натуральному вираженні;

  Ц 0 - ціна одиниці продукції в базисному періоді.

  Тоді можна порівняти з базисним фактичний обсяг випуску продукції (ВП 1 ЦП) розраховуємо за формулою

  ,

  де ВП 1 - обсяг продукції, що випускається у вартісному вираженні.

  Із застосуванням вищеназваних методів нейтралізується вплив зміни цін на конкретний товар або товарну групу.

  2.1.1. Аналіз обсягу продукції

  Аналіз обсягу виробництва починають з вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунку індексів їх зростання і приросту

  Динаміка товарної продукції

  рік Товарна продукція в порівнянних цінах, руб Темпи зростання, %
  базисні ланцюгові
  Тб = ТП i / ТП 0 х 100% Тц = ТП i / ТП i-1 х 100%

  де ТП i-1, ТП i - обсяг товарної продукції у вартісному вираженні в порівнянних цінах в i-1 і i-му році відповідно;

  ТПО - обсяг товарної продукції року, взятого за базу порівняння.

  На основі отриманих даних можна розрахувати середньорічні темпи зростання (Tср) і приросту (Тпр) товарної продукції:

  ,

  Т пр = Т ср - 100.

  2.1.2.Аналіз асортименту і структури продукції

  Великий вплив на результати господарської діяльності надають асортимент і структура виробництва і реалізації продукції.

  Своєчасне оновлення асортименту продукції з урахуванням зміни кон'юнктури ринку є одним з найважливіших індикаторів ділової активності підприємства і його конкурентоспроможності.

  При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, наявних в його розпорядженні.

  Система формування асортименту включає в себе:

  · Визначення поточних і перспективних потреб покупців;

  · Оцінку рівня конкурентоспроможності випущеної чи планованої до випуску продукції;

  · Вивчення життєвого циклу виробів на ринках, прийняття своєчасних заходів по впровадженню нових, більш досконалих видів продукції та вилучення з виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів;

  · Оцінку економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.

  Узагальнюючу характеристику змін асортименту продукції дає однойменний коефіцієнт, рівень якого визначається наступним чином:

  До ас = Обсяг продукції, прийнятий в розрахунок / Базовий обсяг виробництва продукції

  У розрахунок цього коефіцієнта приймається фактичний випуск продукції кожного виду в звітному періоді, але не більше базового.

  Зміна структури виробництва має великий вплив на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зросте, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і, відповідно, применшення частки низькорентабельної продукції.

  Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна зробити способом ланцюгової підстановки, який дозволяє абстрагуватися від усіх факторів, крім структури продукції.


  2.2 Аналіз якості продукції

  Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Його підвищення - одна з форм конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшенню суми прибутку за рахунок не тільки обсягу продажів, але і більш високих цін.

  Якість продукції - сукупність властивостей продукції, здатних задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, які складають її якість, називається показником якості продукції.

  Розрізняють узагальнюючі індивідуальні і непрямі показники якості.

  До узагальнюючих показників якості відносять:

  - питома і якісний вага продукції в загальному обсязі її випуску;
  - питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;
  - питома вага продукції, що експортується, в тому числі в високорозвинені промислові країни;

  - питома вага атестованої продукції;

  - питома вага сертифікованої продукції;

  - середньозважений бал продукції;

  питома вага продукції, що відповідає світовим стандартам.

  Індивідуальні показники характеризують корисність (жирність молока, вміст білка в продукті і т.д), надійність (довговічність, безвідмовність в роботі), технологічність (трудомісткість і енергоємність).

  Непрямі - штрафи за неякісну продукцію, обсяг і питома вага забракованої продукції, втрати від шлюбу і т.д.

  У процесі аналізу вивчають динаміку цих показників, виконання плану по їх рівню, причини їх змін.

  Для узагальнюючої оцінки виконання плану по якості продукції використовують різні методи. Сутність бального методу оцінки полягає у визначенні середньозваженого бала якості продукції, і шляхом порівняння фактичного і планового його рівня знаходять відсоток виконання плану за якістю.

  Крім того, оцінка виконання плану за якістю продукції виробляється за питомою вагою забракованої та рекламованих продукції.

  Якість продукції є параметром, який впливає на такі вартісні показники роботи підприємства, як випуск продукції (ВП), виручка від реалізації (В), прибуток (П).

  Зміна якості зачіпає перш за все зміна ціни і собівартості продукції, тому формули для розрахунку будуть мати вигляд

  ;

  ;
  .

  де Ц 0, Ц 1 - відповідно ціна виробу до і після зміни якості;
  З 0, С 1 - собівартість виробу до і після зміни якості;

  V ВП К - кількість виробленої продукції підвищеної якості;
  РП К - кількість реалізованої продукції підвищеної якості.

  Непрямим показником якості продукції є брак.

  Він ділиться на поправний і невиправний, внутрішній (виявлений на підприємстві) і зовнішній (виявлений у споживача).

  Випуск шлюбу веде до зростання собівартості продукції і зниження обсягу товарної продукції, зниження прибутку і рентабельності.

  У процесі аналізу вивчають динаміку шлюбу за абсолютній сумі і за питомою вагою в загальному обсязі випущеної продукції, визначають втрати від шлюбу і втрати продукції.

  2.3. Аналіз ритмічності виробництва

  Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбаченому планом.

  Аритмічність виробництва продукції впливає на всі економічні показники: знижується якість продукції, зростають обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах, сповільнюється оборотність оборотних коштів підприємства. За невиконані поставки продукції підприємство платить штрафи, несвоєчасно надходить виручка, перевитрачається фонд оплати праці, зростає собівартість продукції, падає прибуток.

  Існують прямі показники оцінки ритмічності, до яких відносять:
  - коефіцієнт ритмічності (Крит.). Він визначається відношенням фактичного (але не вище планового завдання) випуску продукції (або її питомої ваги) - V ВП 1,0 до планового випуску (питомої ваги) - V ВП 0:

  Крит. = V ВП 1,0: V ВП 0;

  - коефіцієнт варіації (Квар) визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планових завдань (за добу, декаду, місяць і т.д.) до середньодобовим (среднедекадному, середньомісячного і т.д) плановому випуску ( ):

  ,

  де n - число сумміруемих планових завдань.

  Непрямими показниками ритмічності є наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини підприємства, втрати від шлюбу, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції та ін.

  У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічної роботою. Для цього використовують:
  а) різниця між плановим і зарахованим випуском продукції;
  б) різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим виходячи з найбільшого середньодобового (среднедекадного) обсягу виробництва.

  На закінчення аналізу розробляють заходи щодо усунення причин неритмічної роботи.


  2.4. Аналіз виконання договірних зобов'язань і реалізації продукції.

  Аналіз реалізації продукції проводять щомісяця, квартал, півріччя, рік. У процесі його проведення порівнюють фактичні дані з плановими і попереднім періодом. Розраховують відсоток виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи зростання і приросту.

  На зміну обсягу реалізації впливають численні фактори (Додаток 1).

  Для аналізу виконання плану за обсягом реалізації продукції складається баланс товарної продукції в двох оцінках: за собівартістю і за відпускними цінами. Балансове управління має вигляд

  РП = ДП зап.I + ВП - ДП зап.II,

  де РП - обсяг реалізованої продукції;

  ДП зап.I, ДП зап.II - запаси готової продукції на початок і кінець періоду відповідно;

  ВП - обсяг випуску продукції за період.

  Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договорнихобязательств по поставкам продукції. При цьому визначається коефіцієнт виконання договірних зобов'язань (Кд):

  Кб = (ВП 0 - ВПН) / ВП 0,

  де ВП 0 - плановий обсяг продукції для укладання договорів;

  ВПН - недопоставка продукції за договорами.

  Аналіз виконання договірних зобов'язань ведеться працівниками відділу збуту підприємства. Він повинен бути організований у розрізі окремих договорів, видів продукції, термінів поставки. При цьому проводиться оцінка виконання договірних зобов'язань наростаючим підсумком з початку року.


  висновок

  Під якістю продукції в економіко-статистичному аспекті, на нашу думку, найбільш доцільно розуміти ступінь задоволення потреби конкретного споживача кожною одиницею даної продукції. Причому ступінь задоволення залежить від сукупності властивостей цієї продукції і проявляється в заданих умовах споживання.

  Статистичне вимірювання якості продукції передбачає визначення її корисного ефекту, тобто міри задоволення потреби в даній продукції шляхом порівняння її якості з якістю зразка-еталона, прийнятого за базу для порівняння. Оскільки процес вимірювання якості освоєної, повсякденно продукції, що випускається має імовірнісний характер, на нашу думку, доцільно застосовувати методи математичної статистики в дослідженні проблеми вимірювання та оцінки якості продукції.

  Якість продукції можна охарактеризувати з двох сторін: виробниче якість - це сукупність властивостей продукції, виробленої відповідно до вимог стандартів, і споживчу якість - це конкретний результат споживання, обумовлений виробничим якістю і виявляється в незмінних умовах споживання. Залежність між споживчим і виробничим якістю може бути виражена відповідними кореляційними рівняннями. Використання кореляційних рівнянь зв'язку між споживчим і виробничим якістю продукції покладено в основу вдосконалення існуючої практики обліку якості та створення єдиної системи економіко-статистичного вимірювання якості продукції диверсифікованого корпоративного об'єднання.

  Список використаної літератури

  1. Баканов М.І. «Теорія аналізу господарської діяльності» 2003р.

  2. Волков І.М. , Грачова М.В. «Проектний аналіз» 2000р.

  3. Рішар Жак «Аудит і аналіз господарської діяльності" 1997 р

  4. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства» 2006р.

  5. Стоун Д., Хітчінг К. «Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз» 2005р.


  Додаток 1.

  Модель факторної системи обсягу реалізації продукції

  .


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Цілі, завдання та основні етапи аналізу виробництва і реалізації продукції

  Скачати 23.11 Kb.