Дата конвертації04.07.2017
Розмір150.8 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 150.8 Kb.

Дебіторська та кредиторська заборгованість ВАТ "Кемеровохлеб"

2

зміст

 • зміст
  • Вступ
  • I. Дебіторська та кредиторська заборгованість
  • 1.1 Аналіз дебіторської заборгованості
  • 1.2 Показник оборотності дебіторської заборгованості
  • 1.3 Аналіз кредиторської заборгованості
  • II. Аналіз результатів господарської діяльності підприємства
  • 2.1 Характеристика ВАТ "Кемеровохлеб"
  • 2.2 Аналіз виробництва і реалізації продукції
  • 2.2.1 Аналіз випуску та реалізації продукції
  • 2.2.2 Аналіз виконання плану за асортиментом
  • 2.2.3 Аналіз впливу структури на випуск продукції
  • 2.2.4 Аналіз випуску продукції по кварталах
  • 2.3 Аналіз використання ОПФ
  • 2.3.1 Аналіз динаміки середньорічної вартості ОПФ
  • 2.3.2 Аналіз наявності складу і структури ОПФ
  • 2.3.3 Аналіз інтенсивності руху ОПФ
  • 2.3.4 Аналіз технічного стану ОПФ
  • 2.3.5 Оцінка використання ОПФ
  • 2.4 Аналіз витрат на виробництво
  • 2.4.1 Оцінка динаміки витрат на 1 рубль ТП
  • 2.4.2 Оцінка динаміки структури витрат
  • 2.4.3 Оцінка динаміки показників питомих витрат
  • 2.5 Аналіз праці і ЗП
  • 2.5.1 Забезпеченість трудовими ресурсами і їх структура
  • 2.5.2 Аналіз руху трудових ресурсів
  • 2.5.3 Аналіз ПТ
  • 2.5.4 Аналіз динаміки заробітної плати
  • 2.6 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  • 2.6.1 Аналіз динаміки показників прибутку
  • 2.6.2 Аналіз динаміки складу і структури доходів
  • 2.6.3 Аналіз динаміки складу і структури витрат
  • 2.6.4 Динаміка показників рентабельності
  • 2.6.5 Аналіз рентабельності
  • III. Оцінка фінансового стану
  • 3.1 Аналіз фінансового стану
  • 3.1.1 Склад і структура майна підприємства
  • 3.1.2 Аналіз складу і структури джерел коштів
  • 3.1.3 Модель бухгалтерського балансу
  • 3.1.4 Абсолютні показники фінансової стійкості
  • 3.1.5 Визначення типу фінансової стійкості для умови
  • 3.2 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованістю
  • 3.2.1 Аналіз дебіторської заборгованості.
  • 3.2.2 Аналіз кредиторської заборгованості
  • 3.3 Пропозиції щодо підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
  • висновки
  • Список використаної літератури

Вступ

В основі фінансової діяльності комерційних підприємств лежить постійний кругообіг грошових коштів, авансованих для виробництва і збуту продукції. У кожному господарському циклі ці кошти повинні відновлюватися, тобто з прибутком повертатися підприємству. Дебіторська заборгованість є одним з основних джерел формування фінансових потоків платежів. Кредиторська заборгованість як боргове зобов'язання організації завжди містить суми потенційних виплат, які потребують бухгалтерському спостереженні та контролі. Від стану розрахунків з дебіторами і кредиторами багато в чому залежить платоспроможність організації, її фінансове становище і інвестиційна привабливість.

Для підприємства дуже важливо не допустити необґрунтованого збільшення дебіторів і суми їх боргів, уникати дебіторської заборгованості з високим ступенем ризику, вчасно виставляти платіжні рахунки, стежити за термінами їх оплати та своєчасно вживати заходів щодо витребування простроченої заборгованості. У той же час потрібно дуже уважно ставитися до розрахунків з кредиторами, своєчасно повертати їм борги, інакше підприємство може втратити довіру своїх постачальників, банків та інших кредиторів, матиме штрафні санкції за розрахунками з контрагентами, що говорить про актуальність цієї теми.

Дебіторська та кредиторська заборгованість природне явище для існуючої в Росії системи розрахунків між підприємствами. Для того щоб правильно вибудувати взаємини з клієнтами, необхідно постійно контролювати поточний стан взаєморозрахунків і відстежувати тенденції їх зміни в середньо - і довгостроковій перспективі. .

Політика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації.

Дебіторська заборгованість завжди відволікає кошти з обороту, перешкоджає їх ефективному використанню, наслідком чого є напружений фінансовий стан підприємства.

Кредиторська заборгованість в певній мірі корисна для підприємства, так як дозволяє отримати у тимчасове користування грошові кошти належать іншим організаціям.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан організації.

Метою даної курсової роботи є розгляд теоретичних основ дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на прикладі ВАТ "Кемеровохлеб".

I. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Кожне підприємство, організація у своїй господарській діяльності ведуть розрахунки із зовнішніми і внутрішніми контрагентами: постачальниками і покупцями, замовниками та підрядниками, з податковими органами, з засновниками (учасниками), банками та іншими кредитними організаціями, зі своїми працівниками, іншими дебіторами і кредиторами. Залежно від того, чи виникають зобов'язання з боку підприємства або ж по відношенню до нього, в існуючій практиці прийнято поділяти заборгованість на дебіторську і кредиторську.

Під дебіторською заборгованістю розуміють заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даної організації (заборгованість покупців за куплену продукцію, підзвітних осіб за видані їм під звіт грошові суми, заборгованість засновників за внесками до Статутного фонду і т.д.). Відповідно, організації та фізичні особи, які мають даної організації, називаються дебіторами.

Під кредиторської розуміють заборгованість даної організації іншим організаціям, працівникам і особам, які в свою чергу називаються кредиторами. Якщо заборгованість перед кредиторами виникла в зв'язку з купівлею у них матеріальних цінностей, таких кредиторів називають постачальниками.

Для цілей складання бухгалтерської звітності Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ і рядом інших нормативних актів закріплено поділ дебіторської та кредиторської заборгованості на короткострокову та довгострокову. Кордоном між довгостроковій і короткостроковій заборгованістю є термін погашення через 1 рік. Нижче цього порога заборгованість вважається короткостроковій, вище - довгостроковою. У бухгалтерському балансі заборгованість з термінами погашення до 12 місяців і понад 12 місяців відображається окремо.

Розподіл заборгованості на короткострокову та довгострокову відіграє значну роль при проведенні аналізу активів підприємства і їх оборотності.

Між обома видами заборгованості є багато спільного, але є і певні відмінності. Загальне полягає в тому, що як кредиторська, так і дебіторська заборгованість засновані на розриві у часі між товарної угодою та її оплатою і, отже, на функції грошей як засобу платежу. Відмінності між ними виникають через особливості функціонування кожного різновиду боргових зобов'язань.

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості необхідний не тільки керівництву і головному бухгалтеру організації, а й працівникам її фінансової та юридичної служб, керівникам відділів маркетингу і продажів, організацій має для банків та інших кредитних установ, для інвестиційних фондів і компаній, які, перш ніж надати кредит або здійснити фінансові вкладення, з особливою ретельністю аналізують бухгалтерську звітність клієнтів, в тому числі і їх боргові зобов'язання. Багато банків та інвестиційні компанії мають в своєму штаті фінансових і кредитних аналітиків або користуються послугами сторонніх фахівців.

Аналіз заборгованості - складова частина оцінки ліквідності підприємства, його здатності погашати свої зобов'язання. Для цього необхідно вивчити і зіставити обсяги та розподіл в часі грошових потоків, проаналізувати тенденції зміни співвідношення короткострокової заборгованості фінансової звітності підприємства включає:

аналіз динаміки та структури боргових зобов'язань;

аналіз оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості;

аналіз впливу боргових зобов'язань на платоспроможність, ліквідність і фінансову стійкість підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості має особливе значення в періоди інфляції, коли така іммобілізація власних оборотних коштів стає особливо невигідною.

Проблема управління дебіторською заборгованістю в Росії значно ускладнюється недосконалістю нормативної та законодавчої баз в частині вимагати погасити заборгованість. Російська економіка стала поступово позбуватися від деяких радянських принципів підтримки відстаючих підприємств.

Розвиток ринкових відносин в нашій країні привело до виникнення різних форм розрахунків між підприємствами. Вони варіюються в залежності від ситуації, фінансового стану організації, специфіки її діяльності, досягнення певних цілей і т.д.

Управління дебіторською заборгованістю в багатьох випадках зведено до пошуку ланцюжків взаємозаліків, до оцінки можливостей використання бартеру, зобов'язань, векселів та інших сурогатних платежів. Зрозуміло, факторинг, кліринг, ф'ючерсні угоди і т.п. є важливим доповненням грошових розрахунків (готівкових та безготівкових), але вони не можуть замінити їх. Однак впорядкування платіжних відносин між підприємствами можливо тільки при нормалізації всієї кредитно-грошової системи в державі. Лише в цьому випадку стане можливим, використовувати весь різноманітний арсенал методів управління дебіторською заборгованістю. Управління дебіторською заборгованістю полягає у виробленні та реалізації політики ціноутворення, інвестицій і кредиту, спрямованої на прискорене востребование боргів і зниження ризику неплатежів. Нерівномірність зміни цін на різні групи ресурсів і товарів в умовах інфляції повинна бути також врахована в процесі управління. Управління дебіторською заборгованістю включає в себе аналіз дебіторів, аналіз реальної вартості існуючої дебіторської заборгованості, контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, розробку політики надання комерційних кредитів, оцінку параметрів і реалізацію авансових, факторингових, ф'ючерсних та інших видів розрахунків.

Аналіз дебіторів передбачає, перш за все, аналіз їх платоспроможності з метою вироблення індивідуальних умов подання комерційних кредитів і умов факторингових договорів.Рівень і динаміка коефіцієнтів ліквідності можуть призвести менеджера до висновку про доцільність продажу продукції тільки на умовах передоплати або, навпаки, про можливості зниження відсотка за комерційними кредитами і т.п. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ "Нове знання", 2003. С.218.

Аналіз дебіторської заборгованості та оцінка її реальної вартості полягає в аналізі заборгованості за термінами її виникнення, у виявленні безнадійної заборгованості та формуванні на цю суму резерву по сумнівних боргах. Певний інтерес представляє розгляд динаміки дебіторської заборгованості за термінами її виникнення і / або по періоду оборотності. Такий аналіз дозволяє зробити прогноз надходжень коштів, виявити дебіторів, щодо яких необхідні додаткові зусилля з повернення боргів, оцінити ефективність управління дебіторською заборгованістю.

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей характеризує фінансову стійкість фірми і ефективність фінансового менеджменту. У практиці фінансової діяльності російських фірм часто складається така ситуація, коли стає невигідним зниження дебіторської заборгованості без зміни кредиторської. Зменшення дебіторської заборгованості знижує коефіцієнт покриття. Підприємство набуває ознак неспроможності і стає вразливим з боку податкових органів і кредиторів. Тому фінансові менеджери зобов'язані вирішувати не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її балансування з кредиторською. У цьому випадку важливо вивчити умови комерційного кредиту, що надається фірмі постачальниками сировини і матеріалів.

Аналіз дебіторської заборгованості передбачає розгляд її абсолютної і відносної величин, оцінку їх змін за даними горизонтального та вертикального аналізів балансу. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку, склад, причини і давність утворення дебіторської заборгованості, встановити, чи немає в її складі сум, нереальних для стягнення, або таких, за якими закінчуються терміни позовної давності. Якщо такі є, то необхідно терміново вжити заходів щодо їх стягнення (оформлення векселів, звернення в судові органи та ін.).

Збільшення статей дебіторської заборгованості можливо з різних причин. Воно може бути викликано необачну кредитну політикою підприємства по відношенню до покупців, нерозбірливим вибором партнерів, неплатоспроможністю і навіть банкрутством деяких споживачів, занадто високими темпами нарощування обсягу продажів, труднощами в реалізації продукції і т.д.

Дебіторська заборгованість за своїм характером в залежності від розрахункових відносин може поділятися на нормальну, яка є наслідком господарської діяльності організації та прострочену дебіторську заборгованість, яка створює фінансові труднощі для придбання виробничих запасів, виплати з / пл.

Прострочена дебіторська заборгованість виникає внаслідок недоліків у роботі підприємства. Вона включає в себе не оплачені в строк покупцями рахунки по відвантажених товарів і зданих робіт, розрахунки за товари, продані в кредит і неоплачені в термін, а також векселі, за якими грошові кошти не надійшли в строк, і т.п.

Різке збільшення дебіторської заборгованості та її частки в оборотних активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства по відношенню до покупців, або про збільшення обсягу продажів, або про неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, якщо воно відбувається за рахунок скорочення періоду її погашення. Якщо ж дебіторська заборгованість зменшується у зв'язку зі скороченням відвантаження продукції, то це свідчить про зниження ділової активності підприємства.

Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно, а зниження - позитивно. Наявність простроченої дебіторської заборгованості створює фінансові труднощі, так як підприємство буде відчувати нестачу фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати та ін. Крім того, заморожування коштів у дебіторській заборгованості приводить до уповільнення оборотності капіталу. Прострочена дебіторська заборгованість означає також зростання ризику непогашення боргів і зменшення прибутку. Тому кожне підприємство зацікавлене в скороченні термінів погашення належних йому платежів.

Така дебіторська заборгованість повинна бути в центрі уваги, і повинні бути прийняті термінові оперативні заходи по її вилученню.

Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма факторами: вид продукції, місткість ринку, ступінь насиченості ринку даною продукцією, прийнята на підприємстві політика розрахунків з клієнтами, причому останній фактор особливо важливий. З позицій фінансового менеджменту дебіторська заборгованість має двояку природу. З одного боку, "нормальний" зростання дебіторської заборгованості свідчить про збільшення потенційних доходів і підвищення ліквідності. З іншого боку, не всякий розмір дебіторської заборгованості прийнятний для підприємства, так як зростання невиправданої дебіт кой заборгованості може призвести також до втрати ліквідності.

1.1 Аналіз дебіторської заборгованості

Основними завданнями аналізу дебіторської заборгованості є:

перевірка реальності та юридичної обгрунтованості значаться на балансі підприємства сум дебіторської заборгованості;

перевірка дотримання правил розрахункової і фінансової дисципліни;

перевірка правильності отримання сум за відвантажені матеріальні цінності та повноти їх списання, наявність виправдувальних документів при здійсненні розрахункових операцій та правильності їх оформлення;

перевірка своєчасності і правильності оформлення і пред'явлення претензій дебіторам, а також організація контролю за рухом цих справ і перевірка порядку організації, стягнення сум заподіяної шкоди та інших боргів, що випливають з розрахункових взаємин.

розробка рекомендацій щодо впорядкування розрахунків, зниження дебіторської заборгованості.

Джерела інформації: баланс, матеріали первинного та аналітичного бухгалтерського обліку, а також "Додаток до балансу" форма № 5).

Аналіз розрахунків з дебіторами і кредиторами доцільно почати з оцінки частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів.

Показник частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі мобільних активів (оборотних коштів)

Д дз = (ДЗ / МО) * 100%

Показник характеризує структуру оборотних коштів. Чим вище цей показник, тим менш мобільна структура майна організації.

1.2 Показник оборотності дебіторської заборгованості

Про дж = В / ДЗ * 100%

Показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Підвищення цього показника означає зниження продажів в кредит і навпаки.

Показник періоду погашення дебіторської заборгованості

Т дз = 360 / Про дз

Показник характеризує сформований за період термін розрахунків покупців. Чим триваліший період, тим вище ризик її непогашення.

Тривалість аналізованого періоду в днях = 360 днів

Показник частки сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості

Д дз. сом = ДЗ сом / ДЗ * 100%

Частка сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості характеризує "якість" дебіторської заборгованості. Тенденція до його зростання свідчить про зниження ліквідності.

Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості:

До Пдз = ДЗ / Про дз

Таблиця 1. Структура стану дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

абсолютні величини

Питома вага в загальній сумі активів

зміни

Баз. рік.

Отч. рік.

Баз. рік.

Отч. рік.

+/-

%

1. Покупці і замовники

2. Інші дебітори

3. Загальна величина

Таблиця 2. Оборотність дебіторської заборгованості

показники

Баз. рік.

Отч. рік

зміни,

+/-

1. Дебіторська заборгованість, тис. Руб.

2. Виручка від продажу, тис. Руб.

4. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі мобільних активів

5. Оборотність дебіторської заборгованості, раз

6. Період погашення дебіторської заборгованості, дні

7. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації,%

8. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості

На закінчення назвемо деякі найбільш загальні рекомендації з управління дебіторською заборгованістю.

1. Слід вести постійний контроль за станом розрахунків з покупцями.

2. З метою зменшення ризику несплати одним або кількома великими покупцями слід по можливості мати широке коло споживачів.

3. Необхідно враховувати, що значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства. У світовій обліково-аналітичній практиці поширене зіставлення дебіторської та кредиторської заборгованості, що є одним з етапів аналізу дебіторської заборгованостей, дозволяючи виявити причини її утворення.

4. Слід використовувати досвід успішних підприємств з надання знижок у разі дострокової оплати товарів (робіт, послуг), нарахування кредитних відсотків у разі затримки оплати.

1.3 Аналіз кредиторської заборгованості

Важливим елементом аналізу кредиторської заборгованості є оцінка оборотності. Для більш повного аналізу можна розрахувати показники оборотності кредиторської заборгованості, розрахунок показників проводиться аналогічно показниками дебіторської заборгованості.

Для оцінки оборотності кредиторської заборгованості використовують наступні показники:

Оборотність кредиторської заборгованості.

Про кз = В / КЗ * 100%

де Про кз - оборотність кредиторської заборгованості;

КЗ - кредиторська заборгованість.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається організацією.

Період погашення кредиторської заборгованості.

ТКЗ = 360 / Про кз

Далі проаналізуємо кредиторську заборгованість і знайдемо її частку в загальному обсязі оборотних коштів.

ДКЗ = (7)

де У кз - частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів;

КО - короткострокові зобов'язання.

Таблиця 3. Структура стану кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість

абсолютні величини

Питома вага в загальній сумі активів

відхилення

Баз. рік.

Отч. рік.

Баз. рік.

Отч. рік.

+/-

%

1. Постачальники і підрядники

2. Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

3. Заборгованість перед бюджетом

4. Аванси отримані

5. Інші кредитори

Загальна величина

Таблиця 4. Оборотність кредиторської заборгованості

показники

Баз. рік.

Отч. рік.

відхилення,

+, -

1. Кредиторська заборгованість, тис. Руб.

2. Виручка від реалізації, тис. Руб.

3. Оборотність кредиторської заборгованості, раз

4. Період погашення кредиторської заборгованості, дні

5. Ставлення кредиторської заборгованості до виручки від продажу,%

Крім вищеописаної методики, аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості можна провести наступним способом. Розраховуються такі самі показники, що були описані раніше, а саме коефіцієнт оборотності, період погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, частка цих заборгованостей у загальному обсязі оборотних коштів, частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості та коефіцієнт погашаемости.

Анализируемая інформація оформляється у вигляді таблиць таким чином.

Таблиця 5. Аналіз дебіторської заборгованості

дебітори

На поч. року

На кінець року

Відхилення, + / -

Нормативна заборгованість:

аванси, видані за договорами на закупівлю сировини;

одержувачі і замовники

(В разі дебетового сальдо);

інші дебітори

(Результати вивчення аналітичного обліку).

Разом:

Невиправдана заборгованість:

товари відвантажені і здані роботи за розрахунковими документами неоплачені в строк покупцями і замовниками;

товари на відповідальному зберіганні у покупця з огляду на відмову від акцепту;

розрахунки з відшкодування матеріального збитку;

інші дебітори

(Крім нормальної заборгованості за даними аналітичного обліку).

Разом:

всього:

За аналогією з дебіторською за заборгованістю необхідно провести аналіз кредиторської заборгованості.

Таблиця 6. Аналіз кредиторської заборгованості

кредитори

На поч. року

На кінець року

Відхилення, + / -

Нормативна заборгованість:

перевищення фактичної заборгованості над планової;

постачальники по акцептованим і іншими розрахунковими документами, термін оплати яких не настав;

розрахунки з бюджетом

(За даними аналітичного обліку);

інші кредитори

(За даними аналітичного обліку)

Разом:

Невиправдана заборгованість:

постачальники по неоплаченим вчасно розрахунковими документами;

розрахунки з бюджетом по податках і зборах

(За даними аналітичного обліку);

інші кредитори

(За даними аналітичного обліку)

Разом:

всього:

II.Аналіз результатів господарської діяльності підприємства

2.1 Характеристика ВАТ "Кемеровохлеб"

ВАТ "Кемеровохлеб" - основний постачальник хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів для жителів обласного центру Кузбасу і найближчих районів, а також інших міст Сибіру і Далекого Сходу. Марку "Кемеровохлеб" знають і люблять не тільки в Кемеровській області, а й в Новосибірську, Барнаулі, Томську, Красноярську та інших містах.

Зародження хлібопекарської промисловості в Кемерово відноситься, до років першої п'ятирічки, зростання промисловості міста, приплив до міста сільського населення зажадали збільшення обсягу випуску хліба.

У 1993 році завершено приватизацію Кемеровського хлібокомбінату, після чого він стає ВАТ "Кемеровохлеб"

Юридична адреса: м Кемерово, проспект Кузнецький 105.

Форма власності - приватна. Є відкритим акціонерним товариством.

1 жовтня 1935 на базі хлібозаводу потужністю 50 т. / Сут. утворений хлібокомбінат. У той час хлібокомбінат входив до складу Західно-Сибірського тресту "Промхлебопеченіе", де його питома вага становила понад 10%.

ВАТ "Кемеровохлеб" об'єднує п'ять хлібозаводів, які б виробляли широкий асортимент хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів, але основною продукцією є хліб. У загальному обсязі виробництва він становить більше 60%. Поряд з випуском масових сортів хлібобулочних виробів Об'єднання має торгово-роздрібну мережу, що складається з магазинів "Коровай", і транспортний підрозділ з 25 автомашин.

Кемеровський хлібокомбінат починається з хлібозаводу №1 (проспект Кузнецький, 105), який був пущений в експлуатацію в 1932 році і випускав до 55 т / добу. хліба з пшеничного шпалерного борошна, масою 1 кг і лише 200-300 кг хліба першого і вищого сорту, докторського та пеклеванного.

У 1995 році запущений макаронний цех (автоматизована лінія фірми "ФАТА"), кондитерський цех діє з 1986 року, малий кондитерський цех з 1998 року.

В даний час на хлібозаводі встановлено 4 комплексно - механізованих ліній з розстойній-пічними агрегатами ХПА-40. Три лінії по виробленню фірмових сортів пшеничного білого хліба, одна з вироблення хліба із суміші житнього та пшеничного борошна.

Для вироблення пара на технологічні потреби на хлібозаводі є котельня, в якій встановлені котли марки Е-1 / 9Ж.

Водопостачання здійснюється від міської мережі і двох артезіанських свердловин.

Електропостачання здійснюється через трансформаторну підстанцію з двома трансформатор по 1000 кВ, від міської електромережі.

Скидання виробничих і побутових стоків здійснюється в міський колектор.

Теплопостачання від заіскітімскіх тепломереж.

Крім Кемеровської області продукція ВАТ "Кемеровохлеб" присутній на ринках Новосибірської, Томської, Тюменської, Челябінської, Читинської областях, Красноярського, Приморського і Алтайського країв, Хакасії, Бурятії, Якутії.

2.2 Аналіз виробництва і реалізації продукції

Джерела інформації - форма № 1-підприємство "Основні відомості про діяльність підприємства", форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки".

2.2.1 Аналіз випуску та реалізації продукції

Таблиця 7. Динаміка випуску і реалізації продукції

показники

2005р

2006р

2007р

Відхилення +/-,

тис. руб.

Тр,%

1. Обсяг ТП, тис. Руб .:

в дійств. цінах

в зіставлення на. цінах

379590

379590

410952

367906,89

436351

387916,04

56761

8371,04

114,95

102, 19

2. Обсяг РП, тис. Руб .:

в дійств. цінах

в зіставлення на. цінах

395833

395833

422040

377833,48

447978

398700,42

52142

2867,42

113,17

100,72

З даних таблиці випливає, що на підприємстві випуск ТП в 2007 році в порівнянні з 2005 р збільшився в діючих цінах на 56761 тис. Руб. або на 14,95%. Крім того, відзначимо збільшення РП на 52142 або на 13,17%. Також має місце різниця між РП і ТП, що пояснюється зміною залишків ДП ​​на початок і кінець року на складі, а також зміною обсягу відвантаженої, але не оплаченої продукції, а саме його зниженням.

2.2.2 Аналіз виконання плану за асортиментом

Таблиця 8. Виконання плану за асортиментом, тис. Рублів

Найменування продукції

2005р

2006р

2007р

Темп зростання,%

2007 р в 2005 р

хлібобулочні

277324

323592

352917

127,25

352917

кондитерські

72144

68853

71571

99,2

72144

макаронні

30122

18507

11863

39,38

30122

РАЗОМ:

379590

410952

436351

114,95

455183

Коефіцієнт виконання плану за асортиментом = (факт в межах плану / базисний випуск) * 100% = (455183/379590) * 100% = 119,91%,

З таблиці випливає, що при виконанні плану по виробництву на 114,95%, план за асортиментом виконаний на 119,91%. Основними причинами розбіжності між темпом зростання та коефіцієнтом виконання плану за асортиментом є зниження виробництва макаронних виробів на 18259 тис. Руб.

Причинами невиконання плану по асортименту можуть бути: кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, недоліки в матеріально-технічному постачанні, недоліки в забезпеченні кваліфікованими кадрами, наявність простоїв, несвоєчасне введення в дію виробничих потужностей підприємства з незалежних від нього причин, недоліки в організації виробництва, недоліки в системі управління і т.п.

2.2.3 Аналіз впливу структури на випуск продукції

Таблиця 9. Аналіз впливу структури на випуск продукції, тонн

Найменування продукції

Випуск продукції, тис. Руб.

Структура,%

Факт при пл.

структ.

зараховано виконання

2005р

2006р

2007р

2005р

2006р

2007р

хлібобулочні

277324

323592

352917

73,06

78,74

80,88

343582,78

343582,78

кондитерські

72144

68853

71571

19

16,76

16,4

73132,423

71571

макаронні

30122

18504

11863

7,94

4,5

2,72

19635,8

11863

РАЗОМ:

379590

410949

436351

100

100

100

436351

427016,78

Недовиконання плану по випуску продукції в результаті структурних зрушень в абсолютному вираженні склало 427016,78-436351 = 9334,22 тис.руб.

Коефіцієнт випуску продукції за базисною структурі = (зараховано виконання / обсяг звітного періоду) * 100% = (427016,78 / 436351) * 100% = 97,86%.

Як видно з таблиці, план по структурі продукції виконано на 97,86%, тобто допущено відхилення від планованої структури на 2,14%. Фактична частка перевищує планову по випуску хлібобулочної та кондитерської продукції, а недовиконання по макаронної продукції. Дані зміни можуть відбуватися через нестачу сировини або за рахунок зміни попиту на різну продукцію.

2.2.4 Аналіз випуску продукції по кварталах

Таблиця 10. Аналіз випуску продукції по кварталах, тонн

квартал

2005р

2006р

2007р

Факт в межах плану

коефіцієнт ритмічності

1

7091

7091

6766

6766

0,95

2

7224

7224

7417

7224

1

3

7549

7549

7392

7392

0,97

4

7622

7622

6959

6959

0,91

РАЗОМ:

29486

29486

28534

28341

0,96

Аналіз випуску продукції по кварталах показав, що підприємство працює неритмічно, т.к коефіцієнт ритмічності склав 0,96, тобто тільки 96% від планового обсягу продукції випущено в межах встановленого графіка.

2.3 Аналіз використання ОПФ

Джерела інформації - форма № 11 "Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів", форма № 1 "Баланс підприємства", форма № 5 "Додаток до балансу підприємства" розділ 2 "Склад і рух основних засобів".

2.3.1 Аналіз динаміки середньорічної вартості ОПФ

Таблиця 11. Аналіз динаміки середньорічної вартості ОПФ, тис. Руб.

показники

2005р

2006р

2007р

відхилення

+/-

%

Середньорічна вартість основних фондів, всього

115278

140342

145233,5

29955,5

125,98

виробничі фонди

115278

140342

145233,5

29955,5

125,98

невиробничі фонди

-

-

-

-

-

Невиробничі фонди галузей, що виробляють товари

-

-

-

-

-

Невиробничі фонди галузей, що надають послуги

-

-

-

-

-

Аналіз динаміки середньорічної вартості основних фондів показав, що їх загальна вартість зросла на 25,98%, що склало 29955,5 тис. Руб. Зростання виробничих фондів говорить про позитивні тенденції розвитку виробничого потенціалу підприємства, про розширення його матеріально-технічної бази.

2.3.2 Аналіз наявності складу і структури ОПФ

Таблиця 12. Аналіз наявності складу і структури основних фондів за 2005р, тис. Рублів

Основні фонди за групами

На початок року

На кінець року

абсолютне відхилення

Структура,%

на початок року

на кінець року

відхилення

1 Основні фонди, усього

112526

118031

5505

100

100

-

2 Виробничі фонди

112526

118030

5505

100

100

-

-будівлі

36763

37060

297

32,67

31,39

...........


-1,28

-спорудження

7181

7187

6

6,38

6,09

-0,29

-Машини та обладнання

48380

48675

295

42,99

41,24

-1,75

-транспортні засоби

11086

14302

3216

9,85

12,12

2,27

-господарський інвентар

9116

10807

1691

8,1

9,16

1,06

-інші

-

-

-

-

-

-

активна частина

68582

73784

5202

60,94

62,51

1,57

пасивна частина

43944

44247

303

39,05

37,49

-1,56

3 Невиробничі фонди

-

-

-

-

-

-

Аналіз наявності складу і структури основних фондів за 2005 рік показав, що виробничі фонди в 2005 році зросли на 5505 тис.руб. і головним чином за рахунок активної частини. При цьому, частка активної частини динаміки виросла на 1,57%.

Найбільшу питому вагу в структурі виробничих фондів займає активна частина і в динаміці частка пасивної частини зменшується.

У виробничих фондах найбільшу питому вагу займають машини та обладнання = 41,24%, однак частка їх знижується з 42,99% до 41,24%, тобто на 1,75% при одночасному зростанні вартості і частки транспортних засобів (на 2,27%) і господарського інвентарю (на 1,06%)

З пасивної частини переважають будівлі, проте, незважаючи на збільшення їх вартості на 297 тис. Рублів, частка знижується з 32,67% до 31,39%, тобто на 1,28%. В цілому по підприємству частка пасивної частини знизилася за 200 рік на 1,56% і склала 37,49%. Це свідчить про погіршення умов для нормального протікання процесу.

Таблиця 13. Аналіз наявності складу і структури основних фондів за 2006р, тис. Рублів

Основні фонди за групами

На початок року

На кінець року

абсолютне відхилення

Структура,%

на початок року

на кінець року

відхилення

1 Основні фонди, усього

143344

137340

-6004

100

100

-

2 Виробничі фонди

143344

137340

-6004

100

100

-

-будівлі

56142

55174

-968

39,17

40,17

1

-спорудження

9596

7665

-1931

6,69

5,58

-1,11

пасивна частина

65738

62839

-2899

45,86

45,75

-0,11

-Машини та обладнання

52367

50030

-2337

36,53

36,43

-0,1

-транспортні засоби

14140

14790

650

9,86

10,77

0,91

-господарський інвентар

11099

9681

-1418

7,74

7,05

-0,69

-інші

-

-

-

-

-

-

активна частина

77606

74501

-3105

54,14

54,25

0,11

3 Невиробничі фонди

-

-

-

-

-

-

Аналіз наявності складу і структури основних фондів за 2006 рік показав, що виробничі фонди в 2006 році знизилися на 6004 тис. Руб.

і головним чином за рахунок активної частини. При цьому, частка активної частини динаміки виросла на 0,11%.

Найбільшу питому вагу в структурі виробничих фондів займає активна частина і в динаміці частка пасивної частини зменшується.

У виробничих фондах найбільшу питому вагу займають будівлі = 40,17%, однак частка їх знижується з 39,17% до 40,17%, тобто на 1,00% при одночасному зниженні вартості і частки споруд (на 1,11%).

З активної частини переважають машини і обладнання, проте, їх вартість знижується на 2337 тис. Рублів, частка знижується з 36,53% до 36,43%, тобто на 0,1%. В цілому по підприємству частка активної частини збільшилася за 2006 рік на 0,11% і склала 54,25%. Це свідчить про поліпшення технологічної структури основних фондів.

Таблиця 14. Аналіз наявності складу і структури основних фондів за 2007 р, тис. Рублів

Основні фонди за групами

На початок року

На кінець року

відхилення

Структура,%

на початок року

на кінець року

відхилення

1 Основні фонди, усього

137946

152521

14575

100

100

-

2 Виробничі фонди

137946

152521

14575

100

100

-

-будівлі

54613

54430

-183

39,59

35,69

-3,9

-спорудження

6969

7250

281

5,05

4,75

-0,3

пасивна частина

61582

61680

98

44,64

40,44

-4,2

-Машини та обладнання

51934

61519

9585

37,65

40,34

2,69

-транспортні засоби

14749

17434

2685

10,7

11,43

0,73

-господарський інвентар

9681

11888

2811

7,02

7,79

0,77

-інші

-

-

-

-

-

-

активна частина

76364

90841

14477

55,36

59,56

4, 2

3 Невиробничі фонди

Аналіз наявності складу і структури основних фондів за 2007 рік показав, що виробничі фонди в 2007 році зросли на 14575 тис.руб. і головним чином за рахунок активної частини. При цьому, частка активної частини динаміки виросла на 4,2%.

Найбільшу питому вагу в структурі виробничих фондів займає активна частина і в динаміці частка пасивної частини зменшується.

У виробничих фондах найбільшу питому вагу займають машини та обладнання, їх вартість зросла на 9585 тис. Руб. або на 2,69%, при одночасному зростанні вартості і частки транспортних засобів (на 0,73%) і господарського інвентарю (на 0,77%)

З пасивної частини переважають будівлі. Зменшення їх вартості відбулося на 183 тис. Рублів і частки на 3,9%. В цілому по підприємству частка пасивної частини знизилася за 2005 рік на 4,2% і склала 40,44%.

2.3.3 Аналіз інтенсивності руху ОПФ

Таблиця 15. Аналіз інтенсивності руху основних фондів

Групи основних фондів

коефіцієнти

введення

вибуття

компенсації

приросту

2005р

2006р

2007р

2005р

2006р

2007р

2005р

2006р

2007р

2005р

2006р

2007р

Основні засоби, всього

0,07

0,05

0,11

0,024

0,086

0,013

3,05

0,513

8,81

0,05

-0,04

0,1

будинки

0,03

0,02

0,003

0,02

0,033

0,007

1,396

0,47

0,49

0,008

-0,02

-0,003

споруди

0,0002

0,015

0,04

0,00097

0,21

0,001

1,86

0,055

41,14

0,0008

-0,2

0,04

Машини та обладнання

0,024

0,066

0,16

0,018

0,11

0,002

1,34

0,59

101,89

0,006

-0,04

0,18

Транспортні засоби

0,29

0,06

0, 19

0,087

0,02

0,05

4,34

3,36

4,9

0,29

0,05

0,21

Інвентар

0,16

0,12

0,25

0,009

0,23

0,075

20,66

0,44

4,04

0, 19

-0,13

0,23

активна частина

0,097

0,072

0,18

0,028

0,11

0,02

3,71

0,63

10,66

0,08

-0,04

0,2

пасивна частина

0,024

0,016

0,0075

0,02

0,06

0,006

1,4

0,25

1,27

0,007

-0,04

0,002

Аналіз інтенсивності руху основних фондів свідчить про недостатню інтенсивності руху ОФ в аналізованому періоді. Коефіцієнт введення склав 0,11. При цьому найбільш інтенсивно відбувається оновлення активної частини. Крім того, істотне оновлення мало місце по групі "інвентар". За рік 25% даних об'єктів надійшло на підприємство і тільки 7,5% було списано.

Протягом аналізованого періоду коефіцієнт введення перевищував коефіцієнт вибуття, що свідчить про підвищення виробничої потужності та вартості ОПФ.

2.3.4 Аналіз технічного стану ОПФ

Таблиця 16. Аналіз технічного стану основних фондів за 2007 рік, тис. Рублів

Групи ОФ

На початок року

На кінець року

Відхилення,%

первісна вартість

знос

До зносу,%

первісна вартість

знос

До зносу,%

всього ОФ

137946

61179

44,34

152521

68638

45,0

0,66

будинки

54613

19276

31,3

54430

20172

32,7

1,4

споруди

6969

7250

машини та

обладнання

51934

32449

48,66

61519

41149

52,12

3,46

Транспортні засоби

14749

17434

Інвентар

9681

9454

97,65

11888

7317

61,55

-36,1

активна частина

76364

41903

54,87

90841

48466

53,35

-1,52

пасивна частина

61582

19276

31,3

61680

20172

32,7

1,4

Аналіз технічного стану основних фондів за 2007 рік за даними таблиці 16 свідчить про високий ступінь придатності ОФ.Так, коефіцієнт зносу склав у звітному періоді 45%, причому в порівнянні з базовим періодом збільшився на 0,66%. Перевищення зносу активної частини над пасивною. За ним знос склав 53,35% і 32,7% відповідно, причому знос по активній частині знизився на 1,52%, а по пасивної спостерігається зростання на 1,4%.

Найбільш зношеним є інвентар. По ньому знос склав 61,55%, проте, він знизився на 36,1%. Найбільшу ступінь придатності мають будівлі і споруди 68,7%, хоча знос по цій групі збільшився на 1,4%.

2.3.5 Оцінка використання ОПФ

Обсяги випуску, продуктивність праці та інші кінцеві показники багато в чому залежать від ефективності використання ОПФ.

Для оцінки ефективного використання ОПФ розраховується ряд показників:

фондовіддача:;

фондомісткість:;

фондоозброєність:;

фондорентабельность:;

Таблиця 17. Динаміка ефективності використання ОПФ

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютне відхилення

Темп зростання,%

Товарна продукція, тис. Руб.

379590

410952

436351

56761

114,95

Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб.

115278

140342

145233,5

29955,5

125,98

Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис. Руб.

71183

76053,5

83602,5

12419,5

117,44

Частка активної частини

0,62

0,54

0,57

-0,05

91,9

Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

841

4892

5815

4974

691,44

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

1 395

+1133

1015

380

72,76

Фондовіддача, коп.

329,28

292,82

300,45

-28,83

91,24

Фондовіддача активної частини, коп.

533,26

540,35

521,93

-11,33

97,87

Фондоозброєність, тис. Руб / чол.

82,64

123,87

143,1

60,46

173,16

Фондорентабельность,%

0,73

3,49

4

3,27

547,9

Фондомісткість,%

0,0030

0,0034

0,0033

0,0003

110

Аналіз показав, що в звітному періоді показник фондовіддачі активної частини ОФ знизився на 28,83 коп., А фондовіддача в цілому по ОФ зменшилася на 11,33 коп. Однак, найзначніше збільшення має фондоозброєність значення цього показника збільшилася на 73,16%.

Середньооблікова чисельність робітників знижується значними темпами на 27,24%, в свою чергу середньорічна вартість ОФ збільшується на 25,98%.

2.4 Аналіз витрат на виробництво

Джерело інформації - форма 5-З "Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)".

2.4.1 Оцінка динаміки витрат на 1 рубль ТП

Таблиця 18. Динаміка витрат на 1 карбованець товарної продукції

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютне відхилення

Темп зростання, %

Товарна продукція, тис. Руб.

379590

410952

436351

56761

114,95

Собівартість товарної продукції, тис. Руб.

363906

403331

421316

57410

115,77

Витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп / руб.

95,87

98,15

96,55

0,68

100,7

З даних таблиці випливає, що товарна продукція і собівартість ТП у звітному році збільшилася на 56761 тис. Руб. і 57410 тис. руб., відповідно. Спостерігається збільшення, але незначне, витрат на 1 руб. товарної продукції з 95,87 до 96,55.

2.4.2 Оцінка динаміки структури витрат

Таблиця 19. Оцінка динаміки структури витрат

елементи витрат

Витрати, всього

Структура,%

абсолютна

відхилення

2005р

2006р

2007р

2005р

2006р

2007р

тис.

руб.

%

Матеріальні витрати

209717

232913

221802

57,63

57,75

52,64

12085

105,76

Витрати на оплату праці

68203

59002

73143

18,74

14,63

17,36

4940

107,24

Відрахування на соціальні потреби

24507

21048

19033

6,73

5,22

4,52

-5474

77,66

Амортизація основних фондів

7345

8365

8091

2,02

2,07

1,92

746

110,15

Інші витрати

54134

82003

99247

14,88

20,33

23,56

45113

183,33

повна собівартість

363906

403331

421316

100

100

100

57410

-

У звітному періоді спостерігається зростання повної собівартості.Основною причиною такого зростання є збільшення витрат на оплату праці та інші витрати. У свою чергу зниження має місце за такими елементами як відрахування на соціальні потреби на 22,34% або на 5474 тис. Руб.

Аналіз структури показує, що найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати (52,64%), потім інші витрати (23,56%).

2.4.3 Оцінка динаміки показників питомих витрат

Таблиця 20. Оцінка динаміки показників питомих витрат, коп / руб.

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютна

відхилення

матеріаломісткість

55,25

54,68

50,83

-4,42

Зарплатоёмкость

24,42

19,48

16,76

-7,66

Амортізаціоёмкость

1,93

1,91

1,85

-0,07

На 1 карбованець товарної продукції в звітному році підприємство необхідно здійснити 50,83 коп, витрат на оплату праці 16,76 копійок і 1,85 коп. витрати на ОФ.

Значення цих показників зменшується протягом всього аналізованого періоду.

2.5 Аналіз праці і ЗП

Джерела інформації - форма П-4 "Відомості про чисельність заробітної плати і рух працівників", форма П-4 "Відомості про чисельність заробітної плати працівників за видами діяльності", дані табельного обліку і відділу кадрів.

2.5.1 Забезпеченість трудовими ресурсами і їх структура

Таблиця 21. Забезпеченість трудовими ресурсами і їх структура

показники

2005 р

2006 р

2007 р

відхилення

людина

%

людина

%

людина

%

людина

%

усього працюючих

1 395

100

+1133

100

1015

100

-380

-

ППП

тисячу триста п'ятьдесят одна

96,85

1111

98,06

998

98,32

-353

73,87

робочі

1118

80,14

996

87,91

896

88,27

-222

80,14

Службовці, фахівці, керівники

233

16,7

115

10,15

102

10,05

-131

43,77

НП

44

3,15

22

1,94

17

1,67

-27

38,63

У 2007 році чисельність усіх працюючих зменшилася на 380 людини і склала на кінець звітного періоду 1015 чол. Дане зниження обумовлене зміною чисельності за категоріями: чисельність ППП знизилася на 353 чол. Чисельність НП також знизилася на 27 чол. Число робочих знизилося на 222 чол.

Таким чином, за аналізований період спостерігається зниження чисельності по всіх категоріях персоналу.

2.5.2 Аналіз руху трудових ресурсів

Таблиця 22. Аналіз руху трудових ресурсів, людина

показники

2005 р

2006 р

2007 р

абсолютне відхилення

темп

зростання,%

Чисельність на початок року

1409

1119

+1039

-370

73,74

прийнято

488

520

652

164

133,6

звільнено всього

536

600

638

102

119,02

в тому числі за власним бажанням

536

600

616

80

114,92

Чисельність на кінець року

1361

+1039

1053

-308

77,36

Середньооблікова чисельність

1 395

+1133

1015

-380

72,75

оборот

1024

1120

1290

266

125,97

Коефіцієнт по прийому,%

0,35

0,46

0,64

0,29

182,85

Коефіцієнт з вибуття,%

0,38

0,53

0,63

0,25

165,78

Після проведеного аналізу, можна сказати, що рух трудових ресурсів характеризується як досить інтенсивне.Оборот склав 1290 чол., Що на 266 чол. або 25,97% більше попереднього рівня. Середньооблікова чисельність становить 1015 чол., Тобто менше на 380 чол. або на 27,25%. За звітний період збільшився коефіцієнт по прийому на 82,85% і становить 0,29%, коефіцієнт з вибуття також збільшився на 65,78% і становить 0,25%. Коефіцієнт по плинності тут не має місця, т.к звільнення відбувалися за власним бажанням працівників.

2.5.3 Аналіз ПТ

Таблиця 23. Продуктивність праці

показники

2005 р

2006 р

2007 р

абсолютне відхилення

Темп зростання,%

Товарна продукція в порівнянних цінах, тис. Руб.

379590

410592

387916,04

8326,04

102, 19

Середньооблікова чисельність ППП, чол.

тисячу триста п'ятьдесят одна

1111

998

-353

73,87

Середньооблікова чисельність робітників, чол.

1118

996

896

-222

80,14

Частка робітників у ППП

0,83

0,89

0,89

0,06

107,22

Число днів роботи з випуску продукції

254

257

254

-

-

Середня тривалість робочого дня, годину

7,25

7,35

7,25

-

-

Середньорічне виробництво ППП, тис. Руб.

280,97

331,15

388,69

107,72

138,33

Середньорічне виробництво робочого, тис. Руб.

339,53

369,38

432,94

93,41

127,51

Середньогодинна вироблення робочого, тис. Руб.

0,18

0, 19

0,23

0,05

127,7

Аналіз показав, що за звітний рік вироблення 1 працівником ППП збільшилася в порівнянні з базисним роком на 107,72 тис. Руб. і склала 388,69 тис. руб. Крім того, зросла і вироблення 1 робочого, вона становить 432,94 тис. Руб., Що на 93,41% більше. Це свідчить про ефективність управління на підприємстві.

2.5.4 Аналіз динаміки заробітної плати

Таблиця 24. Аналіз динаміки заробітної плати

показники

2005 р

2006 р

2007 р

абсолютне відхилення

Темп зростання, %

Середньооблікова чисельність ППП, чол.

тисячу триста п'ятьдесят одна

1111

998

-353

73,87

Середньооблікова чисельність робітників, чол.

1118

996

896

-222

80,1

ФОП робітників, тис. Руб.

55668,93

54039,6

62238,69

6569,76

111,8

ФОП працівників, тис. Руб.

70371,65

59886,9

73780,31

3408,66

104,84

Середньомісячна зарплата робітників, руб.

4979,33

5425,66

7392,7

2413,37

148,46

Середньомісячна зарплата одного працівника, руб.

5208,86

5390,36

7392,81

2183,95

141,92

Аналіз даних показав, що ФОП робітників, так само як і ФОП працівників збільшується на 11,8% і 4,84% відповідно.

Вироблення ППП збільшилася на 4,37%, при цьому збільшилася і заробітна плата, тенденція спостерігається і по робочим: заробітна плата збільшується пропорційно виробленні.

2.6 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Джерела інформації - форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки", розшифровка до форми № 2.

2.6.1 Аналіз динаміки показників прибутку

Таблиця 25. Аналіз динаміки показників прибутку, тис. Рублів

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютне відхилення

Темп зростання, %

Виручка від продажів

395833

422039

447978

52145

113,17

Собівартість продукції

371689

399401

426281

54592

114,68

Управлінські витрати

-

-

-

-

-

Комерційні витрати

11356

10525

9648

-1708

84,95

Прибуток від продажів

12788

12113

12049

-739

94,22

Результат від інших операцій

-7625

-4521

-1940

-9565

25,44

Прибуток до оподаткування

841

4892

5815

4974

691,4

Чистий прибуток

60

2693

3906

3846

6510

Результатом...........т від поза реалізаційної діяльності

313

1 095

1203

890

384,3

Аналіз показав, що підприємство є прибутковим як в звітному періоді, так і в базисному. Однак величина прибутку знижується. На підприємстві, протягом усього аналізованого періоду відсутні управлінські витрати. Прибуток до оподаткування збільшився. Позитивним результатом діяльності підприємства в звітному році виступає зростання чистого прибутку на 3846 тис. Руб. Таким чином, можна сказати, що у підприємства є можливості для розширення виробництва і підвищення фінансової незалежності.

2.6.2 Аналіз динаміки складу і структури доходів

Аналіз динаміки складу і структури доходів, тис. Руб. Таблиця 26

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютне відхилення

тис.

руб.

%

тис.

руб.

%

тис.

руб

%

тис.

руб.

%

виручка

395833

93,93

422039

92,26

447978

93,91

52145

1,65

Доходи від операційної діяльності

24777

5,88

34015

7,44

27202

5,70

2425

-1,74

Доходи від позареалізаційної діяльності

590

0,14

1230

0,27

1709

0,36

1119

0,09

відкладені податкові активи

202

0,05

152

0,03

146

0,03

-56

-0,02

РАЗОМ:

421402

100

457436

100

477035

100

55633

-

Аналіз показав, що в 2007 році доходи від відкладених податкових активів знижуються на 56тис. рублів. Загальне зростання доходів склав 55633 тис. Руб. У 2007р відбулося збільшення частки виручки на 1,65%.

2.6.3 Аналіз динаміки складу і структури витрат

Таблиця 27. Аналіз динаміки складу і структури витрат, тис. Руб.

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютне відхилення

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

собівартість

371689

91,82

399401

90,99

426281

93,53

54592

1,71

Витрати від операційної діяльності

32402

8

38536

8,78

29142

6,39

-3260

-1,61

Витрати від позареалізаційної діяльності

277

0,07

135

0,03

506

0,11

229

0,04

відкладені податкові активи

430

0,11

863

0,2

-168

-0,04

-598

-0,15

РАЗОМ:

404798

100

404798

100

455761

100

16826

-

Аналіз показав, що на підприємстві доходи перевищують витрати як в 2005р, так і в 2007р. Витрати в звітному періоді збільшилися на 16826 тис. Руб., Так рівень собівартості зріс на 54 592 тис. Руб. У той же час витрати від операційної діяльності та витрати відкладених податкових активів скоротилися на 3260 і 598 тис. Руб. відповідно.

2.6.4 Динаміка показників рентабельності

Остаточна оцінка ефективності роботи підприємства в умовах змінних цін та інфляції проводиться за допомогою показників рентабельності. Рентабельність розраховується як відношення отриманого балансового або чистого прибутку до витраченим коштам або обсягу реалізованої продукції.

Коефіцієнт рентабельності продажів показує, скільки прибутку від продажів у виручці:

Кпродаж = (Пп / В) * 100,%

де Пп - прибуток від продажів, тис. рублів (стр.050, ф. №2);

В - виручка від продажу, тис. Рублів (стр.010, ф. №2).

Коефіцієнт рентабельності капіталу показує, скільки балансовою чи чистого прибутку отримано з одного рубля вартості майна:

Крент к = / К) * 100,%

де П - прибуток до оподаткування, тис.рублів (стор.140, ф. №2);

К - середньорічна вартість майна, тис. Рублів (стор.300, ф. №1).

Коефіцієнт рентабельності власних коштів показує частку прибутку в своїх засобах підприємства:

Крент сс = (Пч / СС) * 100,%

де Пч - чистий прибуток, тис. рублів (стор. 190, ф. №2);

СС - середньорічні власні кошти, тис. Рублів (стр.490, ф. №1).

Рентабельність засобів виробництва показує, скільки прибутку отримано підприємством на карбованець коштів, вкладених в основні фонди та матеріальні оборотні кошти:

Рент ф = / + МОС)) * 100,%

де Ф - середньорічна вартість основних засобів, тис. рублів (стор.120, ф. №1);

МОС - середній залишок матеріальних оборотних коштів, тис. Рублів (стор.210, ф. №1).

Таблиця 28. Динаміка показників рентабельності,%

показники

2005р

2006р

2007р

відхилення

рентабельність продукції

6,49

5,67

5,09

-1,4

Рентабельність продажів

3,23

2,87

2,69

-0,54

рентабельність капіталу

0,52

3,03

3,37

2,85

Рентабельність власних коштів

0,07

2,93

4,29

4,22

Рентабельність засобів виробництва

0,73

4,35

5,22

4,49

Аналіз показав, що ефективність роботи підприємства в 2007р підвищується, це обумовлено зростанням рентабельності капіталу - 3,37 коп. прибутку припадає на рубль капіталу. В 1 карбованець виручки прибуток становить 2,69 коп. Рентабельність продукції і рентабельність продажів знижується на 1,4 і 0,54 відповідно.

2.6.5 Аналіз рентабельності

На основі факторної моделі виду:

Рент = Прибуток балансова / (ОФ + ОС),

яка після додаткових перетворень набуде вигляду:

Рент = Прибутковість продажів / (Фемк + Оборотність),

можна провести факторний аналіз рентабельності засобів виробництва.

Оцінюємо вплив трьох чинників:

прибутковість продажів;

ефективність використання основних фондів;

оборотність оборотних коштів.

Таблиця 29. Аналіз рентабельності

показники

2005р

2006р

2007р

відхилення

вплив

Виручка від продажів, тис. Руб.

395833

422039

447978

52145

-

Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

841

4892

5815

4974

-

Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб.

115278

140342

145233,5

29955,5

-

Середній залишок оборотних коштів, тис. Руб.

28944

29218

36816,5

7872,5

-

прибутковість продажів

0,0021

0,0116

0,013

0,0109

0,0035

фондомісткість

0,2912

0,3325

0,3242

0,033

0,0007

оборотність

0,0731

0,0692

0,0822

0,0091

-0,0011

рентабельність

0,0059

0,0284

0,0319

0,026

0,0031

Аналіз показав, що рентабельність в звітному періоді зросла на 3,19%. Причиною стало збільшення прибутковості продажів з 0,0021% до 0,013%. Крім того, позначилося зниження фондомісткості виробництва до 32,42%.

III. Оцінка фінансового стану

3.1 Аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану підприємства нерозривно пов'язаний з його виробничою і господарською діяльністю і є важливим засобом існування систематичного контролю над ефективністю використання коштів.

Найбільш важливою характеристикою фінансового стану підприємства є його стійкість або нестійкість по відношенню до зовнішнього впливу.

Всю сукупність факторів, що визначають фінансовий стан підприємства, поділяють на 2 групи:

зовнішні, що відображають стан зовнішнього середовища, в якій підприємство здійснює господарську діяльність. До цієї групи включають грошово-кредитну і податкову політику держави, стан ринку, стан економіки в регіоні, галузі та ін.

внутрішні, що відображають стан економіки підприємства. Включають якість і конкурентоспроможність продукції, ефективність використання виробничих ресурсів, власне платіжну поведінку підприємства і інше.

Найважливішим джерелом інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату є бухгалтерський баланс.

Аналіз динаміки і структури активів і пасивів підприємства дозволяє оцінити динаміку вартості майна, співвідношення темпів зростання власного і позикового капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.1.1 Склад і структура майна підприємства

Таблиця 30. Склад і структура майна підприємства

показники

2005 р

2006 р

2007 р

абсолютне відхилення

Темп зростання, %

1. Вартість майна, тис. Руб. (Стор.300)

160511

161686

172702

12191

107,59

2.Необоротні активи, тис. Руб. (Стор. 190)

88040,50

87918

79886

-8154,5

90,73

в% до майна

54,85

54,37

46,26

-8,59

-

3. Оборотні активи, тис. Руб. (Стр.290)

72471

73768

92816

20345

128,07

в% до майна

45,15

45,62

53,74

8,59

-

3.1 Запаси, тис. Руб. (Стор.210)

28944

25879

32557

3613

112,48

в% до оборотних активів

39,94

35,08

35,08

-4,86

-

3.2 Дебіторська заборгованість, тис. Руб. (Стр.230 + 240)

36825

41303

38084

+1259

103,41

в% до оборотних активів

50,81

55,99

41,03

-9,78

-

3.3 Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення, тис. Руб. (Стор.250 +260)

3867

3733

18383

14516

475,38

в% до оборотних активів

5,34

5,06

19,81

14,47

-

3.4 Інші оборотні активи, тис. Руб. (Стр.220 + 270)

2836

2853

3792

956

133,7

У% до оборотних активів

3,91

3,87

4,08

0,17

-

Аналіз показав, що відбулося збільшення вартості майна на 7,59%. Зростання майна було забезпечено збільшенням оборотних активів на 20345 тис. Руб. або на 28,07%. В результаті частка їх у загальному обсязі зросла до 53,74%. Збільшення росту дебіторської заборгованості на 3,41% стало причиною зростання оборотних активів.

3.1.2 Аналіз складу і структури джерел коштів

Найважливішою характеристикою джерел формування майна і фінансового стану служить показник власних оборотних коштів (ВОК). СОС визначають достатність власних джерел для забезпечення потреби підприємства у необоротних активах і виробничих запасах.

СОС = Власний капітал - Необоротні активи = стр.490 - стор. 190.

Таблиця 31. Аналіз складу і структури джерел коштів

показники

2005р

2006р

2007р

абсолютне відхилення

Темп зростання,%

1. Вартість майна, тис. Руб. (Стор.300)

160511

161686

172702

12191

107,59

2. Власний капітал, тис. Руб. (Стр.490)

95484,5

91774

90971

-4513,5

95,27

в% до майна

59,49

56,76

52,67

-6,82

-

2.1 Власні оборотні активи, тис. Руб. (Стр.490-190)

7444

3856

11085

3641

148,91

в% до власного капіталу

7,80

4,2

12,18

4,38

-

3. Позиковий капітал, тис. Руб. (Стр.590 + стр.690)

65026,5

69912

+81731

16704,5

125,68

в% до майна

40,51

43,24

47,32

6,81

-

3.1 Довгострокові зобов'язання, тис. Руб. (Стр.590)

2485,5

935

1798

-687,5

72,3

в% до позикового капіталу

3,82

1,34

2,9

-0,92

-

3.2 Короткострокові позики, тис. Руб. (Стр.610)

27257

29000

37392

10135

137,18

в% до позикового капіталу

41,92

41,48

45,75

3,83

-

3.3 Кредиторська заборгованість, тис. Руб. (Стр.620)

33988

37385

38277

4289

112,6

в% до позикового капіталу

52,27

53,47

46,83

-5,44

-

3.4 Інші пасиви, тис. Руб. (Стр.630 + 640 + 650 + 660)

тисячі двісті дев'яносто шість

2592

2436

1140

187,96

Аналіз показав, що приріст вартості майна в звітному році склав 12191 тис. Руб., Що становить 7,59%, він був забезпечений збільшенням позикового капіталу на 25,68%. Залучення позикових коштів компенсує недолік власного капіталу підприємства, скорочення якого в звітному році склало 4513,5 тис. Руб. У позиковому капіталі, 47,32% припадає на кредиторську заборгованість, яка збільшилася на 12,6%.

3.1.3 Модель бухгалтерського балансу

Таблиця 32. Модель бухгалтерського балансу

актив

Ум. обозн.

2005

2006р

2007р

пасив

Ум. обозн.

2005

2006р

2007р

1. Необоротні активи

А

87680

87918

79886

1. Джерела власних коштів

Ж

93988

94366

93410

2. Запаси і витрати

Б

23523

28732

36349

2. Кредиторська заборгованість

З

23452

37385

3827

3. Дебіторська заборгованість

В

40142

41303

38084

3. Кредити та ін. Позикові кошти:

І

13521

29935

41018

4. Інші оборотні активи

Г

0

0

0

короткострокові кредити і позики;

До 1

24923

29000

37392

5. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

Д

5249

3733

18383

-Довгострокові кредити і позики;

До 2

710

935

1798

-позички непогашені в строк

До 3

0

0

тисяча вісімсот двадцять вісім

Валюта:

Е

156594

161686

172702

Валюта:

Е

156594

161686

172702

3.1.4 Абсолютні показники фінансової стійкості

Таблиця 33. Абсолютні показники фінансової стійкості, тис. Руб.

показники

2005р

2006р

2007р

відхилення

1. Джерела власних оборотних коштів:

Е з = Ж-А

6308

6448

13521

7213

2. Наявність власних і (довгострокових) короткострокових джерел:

Е т = (Ж + К 1)

34105

35448

50913

16808

3. Загальна величина основних джерел:

Е заг. соб. = (Ж + К 1 К 2) - А

34512

36383

52711

18199

4. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів:

+ -? Е з = Е з-Б

-22180

-22284

-22828

-648

5. Надлишок (+) або недолік (-) власних і (довгострокових) короткострокових позикових джерел:

+ -? Е т = Е т-Б

6013

6716

14564

8551

6. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел:

+ -? Е заг. = Е заг. - Б

6952

7651

16362

9410

7. Тип фінансової стійкості

S = 0,11

(Норм)

S = 0,11

(Норм)

S = 0,11

(Норм)

-

Аналіз показав, що фінансова стійкість підприємства нормальна.За наявністю власних джерел оборотних коштів є недолік в розмірі 648 тис. Руб., А за наявністю власних і (довгострокових) короткострокових позикових джерел, а також загального розміру основні джерела - надлишок в розмірі 8551тис. руб. і 9410тис. руб., відповідно.

3.1.5 Визначення типу фінансової стійкості для умови

а <(ж + до 2) - б

Таблиця 34. Визначення типу фінансової стійкості для умови а <(ж + до 2) - б

Тип фінансової стійкості

2005р

2006р

2007р

абсолютна

Д> З + К 3

5249> 23453 + 0

(Ця умова не виконується)

3733> 37385 + 0

(Ця умова не виконується)

18383> 382771 + 182

(Ця умова не виконується)

Нормальна

Д + В> З + К 3

5249 + 40142

> 23453 + 0

(Ця умова виконується)

3733 + 41303> 37385 + 0

(Ця умова виконується)

18383 + 38084> 38277 + 1828

(Ця умова виконується)

З таблиці видно, що перша умова як для 2005р., Так і для 2006р і 2007р не виконується. Друге ж умова виконується. З чого робимо висновок про нормальну фінансової стійкості підприємства.

3.2 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованістю

3.2.1 Аналіз дебіторської заборгованості.

Аналіз розрахунків з дебіторами і кредиторами доцільно почати з оцінки частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів.

Показник частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі мобільних активів (оборотних коштів)

Д дз = (ДЗ / МО) * 100%

Показник характеризує структуру оборотних коштів. Чим вище цей показник, тим менш мобільна структура майна організації.

Показник оборотності дебіторської заборгованості

Про дж = В / ДЗ * 100%

Показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Підвищення цього показника означає зниження продажів в кредит і навпаки.

Показник періоду погашення дебіторської заборгованості

Т дз = 360 / Про дз

Показник характеризує сформований за період термін розрахунків покупців. Чим триваліший період, тим вище ризик її непогашення.

Тривалість аналізованого періоду в днях = 360 днів

Показник частки сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості

Д дз. сом = ДЗ сом / ДЗ * 100%

Частка сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості характеризує "якість" дебіторської заборгованості. Тенденція до його зростання свідчить про зниження ліквідності.

Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості:

До Пдз = ДЗ / Про дз

Таблиця 38. Структура стану дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

абсолютні величини

Питома вага в загальній сумі активів,%

зміни

2005

2006р.

2007р.

2005

2006р.

2007р.

+/-

%

1. Покупці і замовники

25989

26155

30728

35,23

35,45

33,11

-2,12

93,4

2. Інші дебітори

11549

11929

5701

16,09

16,17

6,14

-9,95

38,0

3. Загальна величина

37538

38084

36429

51,43

51,62

39,25

-12,18

76,04

Як видно з таблиці, відбулося збільшення дебіторської заборгованості за статтею покупці і замовники на 4739 тис. Руб. при одночасному зниження загальної величини дебіторської заборгованості в 2007р на 1109 тис. руб. в порівнянні з 2005р. Знизилася і частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі мобільних активів у порівнянні з базисним роком на 12,18%, причому зниження частки відбулося за всіма статтями, а саме: покупці і замовники на 2,12% і інші дебітори на 9,95%.

Таблиця 39. Оборотність дебіторської заборгованості

показники

2005р

2006р.

2007р.

відхилення,

+/-

1. Дебіторська заборгованість, тис. Руб.

37538

38084

36429

-1109

2. Виручка від продажу, тис. Руб.

395833

422039

447978

52145

4. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі мобільних активів,%

43,55

51,62

39,25

-4,3

5. Оборотність дебіторської заборгованості, раз

10,2

11,1

12,3

2,1

6. Період погашення дебіторської заборгованості, дні

31,25

32,43

29,27

-1,98

7. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації,%

8,89

9,4

8,31

-0,58

8. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості

-

-

-

-

Аналіз показав, що оборотність дебіторської заборгованості (разів) в 2007р. зросла на 2,1 рази в порівнянні з 2005 р., проте оборотність в днях скоротилася в звітному році в порівнянні з базисним на 1,98 дня. Крім того, частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі мобільних активів за аналізований період скоротилася на 4,3%. Також знизилася і відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації на 0,58%. Показник частки сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості тут не має під собою грунт, так як на підприємстві відсутній сумнівна дебіторська заборгованість.

3.2.2 Аналіз кредиторської заборгованості

Важливим елементом аналізу кредиторської заборгованості є оцінка оборотності. Для більш повного аналізу можна розрахувати показники оборотності кредиторської заборгованості, розрахунок показників проводиться аналогічно показниками дебіторської заборгованості.

Для оцінки оборотності кредиторської заборгованості використовують наступні показники: Оборотність кредиторської заборгованості.

Про кз = В / КЗ * 100%

де Про кз - оборотність кредиторської заборгованості;

По-виручка від реалізації;

КЗ - кредиторська заборгованість;

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається організацією.

Період погашення кредиторської заборгованості.

Т кз = 360 / Про кз

Далі проаналізуємо кредиторську заборгованість і знайдемо її частку в загальному обсязі короткострокових зобов'язань.

ДКЗ = (7)

де Д кз - частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі короткострокових зобов'язань.

КО - короткострокові зобов'язання.

Структура стану кредиторської заборгованості Таблиця 40

Кредиторська заборгованість

абсолютні величини

Питома вага в загальній сумі активів

зміни

2005р

2006р.

2007р.

2005р

2006р

2007р.

+/-

%

1. Постачальники і підрядники

32257

32337

35291

46,80

46,88

44,15

-2,65

94,2

2. Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

951

+1049

1234

1,41

1,5

1,55

0,14

103,3

3. Заборгованість перед бюджетом

750

860

1457

1,2

1,3

1,82

0,62

140

4. Аванси отримані

1586

2828

тисяча вісімсот двадцять вісім

2,1

4,1

2,3

0,2

56,1

5. Інші кредитори

33

35

48

0,04

0,05

0,06

0,02

120

Загальна величина

35577

37385

40105

51,55

54,2

50,17

-1,38

92,56

З таблиці видно, що загальна величина кредиторської заборгованості за аналізований період збільшилася на 4528 тис. Руб. Збільшення відбулося за всіма статтями. Однак при зростанні загальної величини кредиторської заборгованості, відбулося зниження її частки в загальному обсязі короткострокових зобов'язань на 1,38%. Зниження частки в загальному обсязі короткострокових зобов'язань відбулося за такими статтями, як "Постачальники і підрядчики", на 2,65%. А за такими статтями, як "Заборгованість перед державними позабюджетними фондами", "Заборгованість перед бюджетом", "Аванси отримані", "Інші кредитори" їх частка в загальному обсязі короткострокових зобов'язань збільшилася на 0,14%, 0,62%, 0, 2%, 0,02%, відповідно.

Таблиця 41. Оборотність кредиторської заборгованості

показники

2005р

2006р.

2007р.

відхилення

+, -

1. Кредиторська заборгованість, тис. Руб.

35577

37385

40105

4528

2. Виручка від реалізації, тис. Руб.

395833

422039

447978

52145

3. Оборотність кредиторської заборгованості, раз

11,2

11,3

11,17

-0,03

4. Період погашення кредиторської заборгованості, дні

32,21

31,86

32,23

0,02

5. Ставлення кредиторської заборгованості до виручки від продажу,%

8,84

8,85

8,95

0,11

В результаті аналізу, можна зробити висновок про те, що кредиторська заборгованість в 2007р. в порівнянні з 2005р. збільшилася на 4528 тис. руб. Крім того, видно, що її оборотність (в раз) скоротилася на 0,03 рази, а отже і період погашення кредиторської заборгованості збільшився на 0,02 дня. Зросла і ставлення кредиторської заборгованості до виручки на 0,11%.

Таблиця 42. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

показники

кредиторськаp>

заборгованість

дебіторська

заборгованість

1. Темп зростання%

112,72

97,04

2. Оборотність в оборотах

11,17

12,3

3. Оборотність в днях

32,23

29,27

З таблиці видно, що темп зростання кредиторської заборгованості зріс на 12,72%, темп зростання дебіторської заборгованості за аналізований період знизився на 2,96%. Крім того, оборотність дебіторської заборгованості в оборотах перевищує аналогічний показник кредиторської заборгованості на 1,13 оборот. Оборотність в днях дебіторської заборгованості менше того ж показника кредиторської заборгованості на 2,96.

3.3 Пропозиції щодо підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю

Політика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації.

Грамотне управління грошовими коштами, що веде до зростання платоспроможності підприємства, отримання додаткового доходу - найважливіше завдання фінансової роботи.

Дебіторська та кредиторська заборгованість - неминучий наслідок існуючої в даний час системи грошових розрахунків між організаціями, при якій завжди є розрив часу платежу з моментом переходу права власності на товар, між пред'явленням платіжних документів до оплати і часом їх фактичної оплати.

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості включає комплекс взаємопов'язаних питань, що відносяться до оцінки фінансового стану підприємства.

Таким чином, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан організації.

Збільшення частки кредиторської заборгованості в короткострокових пасивах говорить про зниження джерел формування оборотних активів, а також про зниження поточної ліквідності підприємства. Відомо, що поточна ліквідність є відношення всіх оборотних коштів (крім витрат майбутніх періодів) до суми термінових зобов'язань (кредиторська заборгованість плюс короткострокові кредити). Подальше збільшення частки кредиторської заборгованості буде зменшувати поточну ліквідність підприємства.

Необхідно відзначити, що кредитна політика дуже важлива для управління, і на кожному підприємстві вона повинна формуватися індивідуально, в процесі вибору між можливістю збільшення рентабельності, якої сприяє кредит, і збільшення ризику, який при цьому виникає. Важливо прагнути до вироблення такої кредитної політики, яка враховувала б також і позиції конкурентів, щоб не втратити відповідну частку ринку.

Для поліпшення фінансового становища організації необхідно:

стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;

контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями;

по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним замовникам;

оцінювати склад дебіторської заборгованості підприємства за окремими її "віковими" групам, тобто так званий реєстр старіння дебіторської заборгованості;

надавати знижки при достроковій оплаті;

прискорити платежі шляхом удосконалювання розрахунків з покупцями і замовниками. Використання можливості оплати дебіторської заборгованості векселями, цінними паперами. Очікування оплати "живими грошима" може обійтися набагато дорожче.

формування умов забезпечення стягнення дебіторської заборгованості;

проводити аналіз фінансового стану сумнівних в платіжному щодо покупців;

використання механізму взаємозаліків, щоб знизити обсяги як кредиторської, так і дебіторської заборгованості;

передбачати в договорах з покупцями і замовниками зміна цін на продукції в залежності від терміну оплати;

своєчасно оформляти розрахункові документи.

З метою максимізації припливу коштів підприємству варто розробляти широке розмаїття моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати і гнучким ціноутворенням. Можуть бути різні варіанти: від передоплати чи часткової передоплати до передачі на реалізацію та банківської гарантії.

Система знижок сприяє захисту підприємства від інфляційних збитків та відносно дешевого поповненню оборотного капіталу в грошовій або натуральній формі. Для того щоб визначити, чи слід покупцеві надавати знижку за авансові виплати залишків на рахунках, фінансовому менеджеру слід порівняти дохід від грошових коштів, одержуваних в результаті прискорених платежів, з сумою знижки.

Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами (зв'язок, відрядження тощо); збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості.

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно аналізувати поведінку дебітора по відношенню до боргу. Так, наприклад, виділяють три групи поведінки дебіторів:

Ділова порядність;

байдужість;

Ділова непорядність (впевненість у відсутності майбутніх зв'язків).

Заключним етапом управління дебіторською заборгованістю повинна стати оцінка відповідності умов отримання і надання кредиту. Як відомо, діяльність будь-якого підприємства пов'язана з придбанням матеріалів, продукції, споживанням різного роду послуг. Якщо розрахунки за продукцію або надані послуги проводяться на умовах наступної оплати, можна говорити про отримання підприємством кредиту від своїх постачальників і підрядників. Саме підприємство виступає кредитором своїх покупців і замовників, а також постачальників у частині виданих їм авансів під майбутню поставку погашення дебіторської заборгованості

висновки

В результаті аналізу господарської діяльності ВАТ "Кемеровохлеб" за 2005-2007рр. Можна зробити наступні висновки.

На підприємстві в 2007 році спостерігається збільшення обсягу товарної продукції на 25399 тис. Руб. в діючих цінах, обсягу реалізації на 25938 тис. руб.

План по структурі продукції виконано на 97,86%, тобто допущено незначне відхилення від планової структури на 2,14%, це відхилення пояснюється тим, що планова частка хлібобулочних виробів збільшилася на 9,06%, частка кондитерських виробів збільшилася на 3,, 95%, частка макаронних виробів знизилася на 35,9%. Дані зміни можуть відбуватися через нестачу сировини або за рахунок зміни попиту на різну продукцію.

З аналізу ОПФ видно, що частка активної частини на кінець року збільшилася на 4,2% і склала 59,56%, а частка пасивної частини становить 40,44%.

Коефіцієнт зносу в звітному періоді збільшився на 0,66% і склав 45%, це свідчить про погіршення технічного стану основних фондів, це пов'язано з устарением наявного обладнання, коефіцієнт зносу активної частини склав 53,35%. Це свідчить про зниження придатності обладнання до експлуатації. Зменшення ступеня зношеності обладнання може бути досягнуто двома шляхами:

за рахунок капітального ремонту і модернізації;

за рахунок оновлення.

Собівартість ТП у звітному році збільшилася на 4,46%. Витрати на 1 руб. ТП знизилися на 1,63%. Темп зростання повної собівартості (104,5%) нижче темпу зростання обсягу ТП (106,18%). Найбільшу частку в повній собівартості становить стаття "Матеріальні витрати" 52,64%.

Протягом досліджуваного періоду рівень доходів перевищував рівень витрат. Виросла прибуток до оподаткування і чистий прибуток.

Аналіз показав, що фінансову стійкість підприємства можна визначити як нормальну. Платоспроможність підприємства знаходиться на середньому рівні. Крім того, баланс підприємства є абсолютно ліквідним.

За результатами аналізу складу, структури і динаміки кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства темп зростання дебіторської заборгованості дорівнює 97,04%, тобто відбулося її зниження на 2,96%, а темп зростання кредиторської заборгованості склав 112,72%. В цілому, можна зробити висновок про те, що ситуація в сфері здійснення платіжно-розрахункових відносин підприємства з його дебіторами і кредиторами не становить суттєвої загрози стабільності фінансового стану підприємства.

Загалом, можна зробити висновок про те, що діяльність ВАТ "Кемеровохлеб" за 2005-2007рр є задовільною.

Список використаної літератури

Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Уч. посібник / Є.В. Кучерова, М.М. Голофастова, Т.Г. Корольова, О.М. Кітелева. - Кемерово, 2004. - 76с.

Бухгалтерська (фінансова) звітність: Уч. модуль / Г.І. Зябліцкая. КемТІПП. - Кемерово, 2003. - 118с.

Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво "Справа і Сервіс", 2001 р - 304с.

Зотов В.П. Комплексний економічний аналіз: Навчальний посібник. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 260с.

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Уч. посібник - 6-е изд. - Мн .: Нове видання, 2001 р. - 704с.

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М, 2004р - 425с.

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаДебіторська та кредиторська заборгованість ВАТ "Кемеровохлеб"

Скачати 150.8 Kb.