Дата конвертації30.08.2017
Розмір9.88 Kb.
Типреферат

Договір поставки

Поняття договору, порядок укладення, зміни і розірвання договору поставки. Відповідальність за ухилення від укладення договору. Порядок розгляду переддоговірних спорів при укладанні договорів.

Договір поставки - вид договору купівлі-продажу. За договором поставки (далі - договір) постачальник зобов'язується в обумовлені строки (строк), що не збігаються (не збігається) з моментом укладення договори, передавати (передати) покупцеві у власність (повне господарське відання або оперативне управління) товар, призначений для підприємницьких чи інших цілей, не пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням, а покупець зобов'язується приймати (прийняти) товар і платити (сплатити) за нього певну ціну.

Єдиною підставою для поставки товару є договір поставки (далі - договір), який визначає права і обов'язки сторін договору.

Сторонами в договорі поставки є:

постачальник, обов'язком якого є передати один або кілька разів в обумовлені терміни, що не збігаються з моментом укладення договору, товар;

покупець, обов'язком якого є прийняти товар і сплатити за нього певну ціну.

Предметом договору поставки може бути будь-який товар, що не виключений з цивільного товарообігу і має призначення для підприємницьких чи інших цілей, окрім пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням, що є одним з відмінностей договору поставки від договору купівлі-продажу.

У договорі, як правило, повинні бути відображені:

предмет договору (найменування товару, його кількість, асортимент, якість і комплектність);

порядок розрахунків і ціна товару;

порядок поставки товару;

вимоги до тарі й упаковці;

страхування;

майнова відповідальність сторін;

термін дії договору;

порядок зміни і розірвання договору; інші, що не суперечать законодавству Республіки Білорусь умови, які сторони визнають за необхідне передбачити в договорі.

При укладанні договору шляхом складання одного документа він, як правило, повинен містити такі реквізити:

точне і повне ім'я (найменування), а також про юридичну адресу сторін договору;

дату укладення договору;

місце укладення договору;

належні власноручні підписи сторін або осіб, уповноважених на підписання договору від їх імені.

При цьому договір вважається укладеним і тоді, коли між сторонами узгоджені лише найменування товару, його кількість і вартість або встановлений порядок їх визначення. При відсутності зазначених умов договір визнається неукладеним.

Порядок укладення державного контракту на поставку товарів для державних потреб встановлений тільки в разі, коли він укладається з постачальником монополістом. Державний замовник протягом десяти днів з дня узгодження з постачальником-монополістом обсягів поставки на наступний рік висилає йому проект контракту в двох примірниках. Постачальник зобов'язаний у двадцятиденний строк розглянути і підписати його і другий примірник повернути замовнику. У разі незгоди з окремими пунктами проекту постачальник підписує його з протоколом розбіжностей. При незгоді з зазначеним протоколом замовник зобов'язаний у двадцятиденний строк після його отримання звернутися для вирішення спору до господарського суду. Якщо замовник не зробив цього в установлений термін, договір вважається укладеним з урахуванням пропозицій постачальника-монополіста.

Особливості поставки товарів для державних потреб визначаються спеціальним законодавством. Розподільна система замінюється системою державних закупівель і здійснюється на контрактній основі. Передбачається добровільність замовлень, їх взаємовигідність, відповідальність сторін за виконання взятих зобов'язань. Державні потреби - необхідні для реалізації соціально-економічних, оборонних, природоохоронних та інших завдань. За ухилення від укладення державного контракту на поставку товарів для державних потреб, постачальник несе майнову відповідальність у розмірі вартості товару, що підлягає поставці відповідно до встановлених квотами. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, не звільняє сторони від виконання зобов'язань в натурі.

Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою сторін, за винятком таких випадків. Якщо законодавством або договором не передбачено інше, одностороння відмова від виконання договору (повністю або частково) допускається у випадках:

неодноразової (два рази і більше) поставки товару неналежної якості;

систематичної (понад два рази) прострочення постачальником поставки товару понад передбачених у договорі термінів;

систематична (більше двох разів) або значна затримка оплати покупцем товару, що понад передбачених договором термінів;

оголошенні покупця неплатоспроможним.

Зміна ціни договору після його укладення допускається лише в разі і на умовах, передбачених договором або законодавством. Таким чином, постачальники в односторонньому порядку не має права збільшувати ціну, закріплену в договорі.

За порушення обов'язків за договором поставки стягуються неустойка (штраф, пеня) та збитки.

Розбіжності, що виникають між організаціями, між організаціями і громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також між такими громадянами при укладанні договору, вирішуються господарським судом відповідно до Господарським процесуальним кодексом Республіки Білорусь, якщо це передбачено законодавством або угодою сторін.

Спори щодо укладення договорів поставки товарів за міждержавними угодами розглядаються арбітражними (господарськими) судами держав - членів співдружності за місцем знаходження підприємств-постачальників.

Спори про зміну і розірвання договорів поставки товарів за міждержавними угодами розглядаються арбітражними (господарськими) судами незалежно від підстави укладення договору за місцем знаходження підприємств-постачальників (виробників).

Як правило, доставка товару здійснюється постачальником його транспортом, який вказаний в договорі. Постачальник в такому випадку сам визначає умови доставки. Однак договором може бути передбачено й інше (наприклад, самовивіз, доставка товару транспортом третіх осіб і інше).

Обов'язок постачальника передати товар покупцеві вважається виконаним, якщо інше не передбачено договором, в момент:

вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі (одержувач), якщо договором передбачено обов'язок постачальника з доставки товару;

надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару.

У випадках, коли з договору не випливає обов'язок постачальника з доставки товару або передачі товару в місці його знаходження покупця, обов'язок постачальника передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо інше не встановлено договором.

Якщо в договорі передбачено, що товар підлягає доставці продавцем, то обов'язок продавця передати товар вважається виконаним в момент вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі.

Якщо товар підлягає передачі покупцю в місці знаходження товару, то обов'язок продавця передати товар вважається виконаним в момент надання товару в розпорядження покупця.

Інший спосіб визначення моменту виконання обов'язків по передачі товару може бути визначено в договорі.

Якщо договором не передбачено обов'язку постачальника по доставці товару або передачі товару в місці його знаходження, то обов'язок щодо передачі товару вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві.

На практиці моментом виконання обов'язку постачальника передати товар вважається підписання уповноваженою особою одержувача або перевізника товарно-транспортних документів (за винятком випадку передачі товарів в місці його знаходження).

У разі, коли товар повинен бути переданий покупцеві в місці знаходження товару, то для визначення моменту виконання продавцем обов'язку передати товар вважається що, товар наданий у розпорядження покупця або вказаної ним особи, коли можливо в достатній мірі точно визначити будь-яким способом, що товар призначений для цілей конкретного договору. Такими способами можуть бути письмове та усне повідомлення, спрямоване покупцеві, маркування і т.п.

Якщо договором передбачена передача товару покупцю (отримувачу) на місці перебування постачальника (вибірка), покупець (одержувач) повинен оглянути переданий йому товар. При виявленні невідповідності товару договором покупець має право відмовитися від його отримання.

Вибірка - це передача товару одержувачу або уповноваженій ним особі в місці знаходження постачальника.

Якщо відповідно до договору товар підлягає передачі в порядку вибірки, покупець або уповноважена ним особа зобов'язана оглянути переданий товар.

При виявленні невідповідності товару умовам договору, покупцеві (але не одержувачу) надано право відмовитися від його отримання.

У договорі поставки, як правило, встановлений термін отримання товару покупцем. Якщо цей термін договором не визначений, він вказується в повідомленні про готовність товару.

Неотримання покупцем (одержувачем) товару в установлений строк дає постачальникові право відмовитися від виконання договору, або вимагати від покупця оплати товару. Крім цього, постачальник може вимагати відшкодування виникли у нього збитків через неналежне виконання покупцем (одержувачем) умов договору про термін отримання товару. Виняток стосується лише випадків вибірки товару покупцем (одержувачем) у місці знаходження постачальника.

Список літератури

Договір поставки. Щемелева І.М., Мн .: Амалфея, 1996 г.

Все про постачання. / Зб. нормат. актів про постачання товарів і продукції виробничо-технічного призначення., Вітебськ: Логос, 1997.