Дата конвертації11.06.2018
Розмір41.44 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 41.44 Kb.

Дослідження фінансового планування на підприємстві на прикладі ТОВ Фірма

Контрольна робота

Дослідження фінансового планування на підприємстві (на прикладі ТОВ «Фірма»)


ТОВ «Фірма» є юридичною особою, має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, має право відкривати гривневі і валютні рахунки в установах банків, як в Російській Федерації, так і за її межами, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем в суді. Площа землі - 1250 га.

На малюнку 1 показана схеми організаційної структури та структури управління підприємством.

Мал. 1. Організаційна структура підприємства ТОВ «Фірма»

Виділено чотири галузевих підрозділи: цех рослинництва; цех тваринництва; цех механізації; господарська служба.

Утворені п'ять центральних відділів: відділ безпеки; бухгалтерський відділ; економічний відділ; відділ кадрів; відділ по техніці безпеки та цивільного перевертня (відділ ТБ і ГО).

Секретаріат розглядається як функціональна служба, яка може бути представлена ​​секретарем, секретарем-референтом, юристом і не вимагає адміністративного оформлення.

На рис. 2 представлена ​​динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ТОВ «Фірма».

Мал. 2. Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ТОВ «Фірма»

Обсяг виробництва реалізації продукції ТОВ «Фірма» в 2006-2008 рр. мав стійку тенденцію до збільшення. Це пов'язано зі збільшенням чисельності виробничих працівників даного підприємства в цей період з 28 до 65 осіб.

Для успішної організації виробничої діяльності в 2008 році були здійснені наступні заходи:

- при проведенні договірної компанії на підприємства прямували договору пропозиції про взаємовигідну співпрацю;

- регулярно давалася реклама в газету, на телебачення.

Головна мета бізнесу - максимізувати прибутки в довгостроковій перспективі, не допускаючи серйозних ризиків. Це основний критерій успіху.

У таблиці 1 представлені показники комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності ТОВ «Фірма».

Таблиця 1

Показники комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності ТОВ «Фірма»

показник

2007

2008

індекс

1. Обсяг продажів, тис. Руб.

75148,6

82811,3

1,10

2. Середня заробітна плану персоналу, тис. Руб. / Чол.

66

78

1,18

3. Середні витрати на соціальні потреби працівників, тис. Руб. / Чол.

210

315

1,50

4. Коефіцієнт рентабельності по інтегральної моделі

-

0,039

-

5. Обсяг продажів продукції поліпшеної якості, тис. Руб.

25620

39418

1,54

6. Продуктивність праці, тис. Руб.

1058,4

1075,5

1,02

7. Витрати на рубль товарної продукції, коп. / Руб.

84,8

83,9

0,99

8. Чистий прибуток, тис. Руб.

-214,8

1049,0

-4,88

9. Показник ймовірності банкрутства Z

-0,18

-0,12

0,67

Зробимо пояснення до деякими показниками.

Формула коефіцієнта рентабельності за інтегральною моделлю має вигляд:

Р = [П / (К * (1 + V / C)] * 100%,

де П - чистий прибуток підприємства;

К - середньорічна вартість власного капіталу;

V, C - зарплата ППП з відрахуваннями на соціальні потреби і витрати матеріальних ресурсів в кошторисі витрат на виробництво.

Оскільки в 2007 році підприємство в якості фінансового результату отримало збиток, то його діяльність була нерентабельна.

2008 рік:


V = 6006 тис. Руб. C = 22223 тис. Руб.

Р = [1049 / (21169 * (1 + 6006/22223)] * 100% = 0,039.

Модель Альтмана має вигляд:

Z = -0,16Х1-0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4-0,24Х5,

де

Х1 = (Дебіторська заборгованість - готівка) / Підсумок активу;

Х2 = (Постійний капітал - вартість виробничих основних і нормованих оборотних коштів) / Підсумок пасиву;

Х3 = Фінансові витрати / Обсяг продажів за вирахуванням податків;

Х4 = Витрати на персонал / Додана вартість за вирахуванням податків;

Х5 = Валовий прибуток / Залучений капітал.

2007 рік:

Х1 = (9631-1960) / 28698 = 0,267.

Х2 = (20264-7241-434-68-6369) / 28698 = 0,214.

Х3 = 12939,3 / 75148,6 = 0,172.

Х4 = 4896/8298 = 0,590.

Х5 = 11445,4 / 8434 = 1,357.

Z = -0,16 * 0,267-0,22 * 0,214 + 0,87 * 0,172 + 0,1 * 0,59-0,24 * 1,357 = -0,18.

2008 рік:

Х1 = (12617-1245) / 34226 = 0,332.

Х2 = (21169-6922-471-209-9134) / 34226 = 0,130.

Х3 = 13652,7 / 82811,3 = 0,165.

Х4 = 6321/9526 = 0,664.

Х5 = 13364/13057 = 1,024.

Z = -0,16 * 0,332-0,22 * 0,13 + 0,87 * 0,165 + 0,1 * 0,664-0,24 * 1,024 = -0,12.

Діяльність підприємства в 2007-2008 рр. можна вважати успішною, що видно з наступного:

1) головна мета досягнута з перевищенням обсягу продажів на 10%;

2) ефективність використання ресурсів зросла (приріст рентабельності становив 0,039 пункту);

3) середня заробітна плата і середні витрати на задоволення потреб працівників відповідно зросли на 18 і 50%;

4) підприємство отримало в 2008 р чистий прибуток проти збитку в 2007 р

Фінансовий стан підприємства стійке, банкрутство йому поки не загрожує.

Розрахункові дані показують, що валюта балансу в 2008 році в порівнянні з 2007 роком скоротилася на 5528 тис. Руб., Або на 19,3%. Зниження відбулося в основному за рахунок необоротних активів - сума за якими скоротилася на 253 тис. Руб., Або на 3,4%.

Таблиця 2

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ «Фірма» за 2007 - 2008 роки


актив

2007

2008

Зміна (+, -)

Темп зростання, %

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Основні засоби

7241

6922

-319

95,59

Довгострокові фінансові вкладення

12

-

-

-

відкладені податкові активи

122

200

78

163,93

РАЗОМ по розділу 1

7375

7122

-253

96,57

II. оборотні активи

запаси

7307

10032

2725

137,29

в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

434

471

37

108,53

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)

68

209

141

307,35

готову продукцію і товари для перепродажу

6369

9134

2765

143,41

витрати майбутніх періодів

436

218

-218

50,00

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

2425

3210

785

132,37

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

9631

12617

2986

131,00

в тому числі: покупці і замовники

8638

12058

3420

139,59

Грошові кошти

1960

1245

-715

63,52

РАЗОМ по розділу II

21323

27104

5781

127,11

БАЛАНС

28698

34226

5528

119,3

ПАСИВ

III.КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

262

262

0

100,00

Додатковий капітал

17034

17034

0

100,00

Резервний капітал

143

143

0

100,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2825

3730

905

132,04

РАЗОМ по розділу III

20264

21169

905

104,47

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

1824

2869

1045

157,29

Кредиторська заборгованість

6506

9950

3444

152,94

в тому числі:

постачальники та підрядники

3233

7544

4311

233,34

заборгованість перед персоналом організації

264

371

107

140,53

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

171

220

49

128,65

заборгованість перед бюджетом

1713

963

-750

56,22

інші кредитори

1125

852

-273

75,73

РАЗОМ по розділу V

8330

12819

4489

153,89

БАЛАНС

28698

34226

5528

119,26

Оборотні активи також зросли в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 5781 тис. Руб. і склали 27104 тис. руб. проти 2007 року - 21323 тис. руб.

Негативним моментом в діяльності підприємства є скорочення грошових коштів на 715 тис. Руб., Або на 36,48%.

Зростання короткострокової дебіторської заборгованості також є несприятливою тенденцією. Темп зростання короткострокової дебіторської заборгованості склав 131%.

Позитивним моментом є відсутність в активах підприємства довгострокової кредиторської заборгованості як в 2007, так і в 2008 році.

Підприємство в 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшило величину короткострокових позик і кредитів з 1824 тис. Руб. до 2869 тис. руб.

Доброю ознакою є зростання власного капіталу на 505 тис. Руб., Або на 4,47%, особливо на тлі зростання позикових коштів. Величина позикових коштів збільшилася на 4489 тис. Руб., Або на 143,89%. Насторожує більший темп зростання позикових коштів у порівнянні з темпом зростання власних коштів підприємства.

Підводячи підсумок діяльності підприємства ТОВ «Фірма» за період з 2007 по 2008 роки, можна сказати, що аналізоване підприємство стало більш успішно працювати по залученню фінансових ресурсів, однак, що особливо важливо, підприємство використовує не тільки власні резерви для збільшення фінансових ресурсів, але активно привертає і позикові.

У табл. 3 представлені дані для аналізу складу, структури і динаміки прибутку ТОВ «Фірма».

Таблиця 3

Склад, структура і динаміка показників прибутку ТОВ «Фірма» в 2007-2008 рр.

показник

Склад показників прибутку, тис. Руб.

Питома вага показників прибутку в загальній величині доходів,%

2007

2008

Зміна (+, -)

Темп зростання, %

2007

2008

Зміна (+, -)

1. Загальна величина доходів

75148,6

82811,3

7662,7

110,2

100

100

-

2. Валовий прибуток

11445,4

13364,1

1919,0

116,8

15,2

16,1

0,9

3. Прибуток (збиток) від продажів

-1493,9

288,6

1782,5

-19,3

-2,0

0,3

2,3

4. Прибуток (збиток) до оподаткування

-233,1

1548,6

1781,7

-664,4

-0,3

1,9

2,2

5. Чистий (нерозподілений) прибуток (збиток)

-214,8

1049,0

1263,8

-488,4

-0,3

1,3

1,6

Є зростання практично всіх складових загальної величини доходів. Загальна величина доходів зросла насамперед за рахунок збільшення валового прибутку на 1919 тис. Руб.

Високими темпами зростання росла валовий прибуток. Вона виросла на 16,8%. Підприємство в 2008 році провело ефективну фінансову політику, тому в якості фінансового результату було отримано прибуток, а не збиток.

У 2007 році підприємство мало чистий збиток, тому досліджуємо розподіл чистого прибутку в 2008 році.

Діяльність підприємства в 2007 році була нерентабельна, в 2007 році коефіцієнт рентабельності склав 3,9%.

Таким чином, ТОВ «Фірма» за період з 2007 по 2008 роки стало більш успішно працювати по залученню фінансових ресурсів, однак, що особливо важливо, підприємство використовує не тільки власні резерви для збільшення фінансових ресурсів, але активно залучає і позикові.

Аналіз динаміки зміни показників фінансово-економічного стану підприємства показав, що він рухається в бік найбільш прийнятних значень. Аспекту фінансово - економічного стану підприємства була дана оцінку "добре".

Доходи ТОВ «Фірма» в період 2007-2008 років мали тенденцію до зростання з 75148,6 тис. Руб. до 82811,3 тис. руб., що оцінюється позитивно. В результаті збільшення собівартості продажів виторг від реалізації (без податків) збільшився на 6457,5 руб., В результаті зниження збитку від продажів виторг від реалізації (без податків) збільшився на 1205,3 руб. Витрати ТОВ «Фірма» в 2007-2008 рр. мали тенденцію до зростання з 76642,5 тис. руб. до 83100,0 тис. руб., тобто на 6457,5 тис. руб.

Хоча система управління фінансами орієнтована на вирішення короткострокових і поточних завдань, що вирішуються підприємством, розробка стратегії його розвитку дозволяє не тільки визначити орієнтири цього розвитку, а й домогтися розуміння спільності завдань працівниками різних служб підприємства, усунути обмеження на взаємодію між ними, особливо з питань вирішення ключових проблем, стимулювати інформаційний обмін між структурними підрозділами підприємства.


висновки

Нова система фінансового планування повинна бути націлена на: підвищення керованості та адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових ринках; забезпечення оперативного отримання інформації про необхідність коригування стратегії і тактики управління підприємством; створення умов для підвищення взаєморозуміння і довіри з представниками зарубіжних фірм.

З переходом на якісно інший рівень поточного планування підприємство розширює внутрішні можливості накопичень для модернізації виробництва, стає більш привабливим для сторонніх інвесторів. Впровадження системи наскрізного фінансового планування робить підприємство інформаційно-прозорим для комерційних банків і інвестиційних компаній, що здатне розширити можливості підприємства у наданні довгострокових кредитів або розміщення нових емісій на фондовому ринку на більш вигідних умовах для емітента.

У висновку назвемо основні напрями вдосконалення фінансової політики підприємства ТОВ «Фірма»:

- впровадження сучасної системи управління фінансами, що базується на довгостроковій стратегії бізнес-плану;

- поглиблення фінансового аналізу діяльності підприємства;

- оптимізація розподілу фінансових ресурсів;

- організація регулювання реалізації фінансової політики на основі контролінгу.


Додаток 1

Бухгалтерський баланс за 2008 рік

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (рік, місяць, число)

2008 | 12 | 31

Організація ТОВ «Фірма»

03411761

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

Вид діяльності

по КВЕД

51.34.21

Організаційно-правова форма форма власності по

47

42

Одиниця виміру тис. Руб.

по ОКЕІ

АКТИВ

код показника

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби

120

7241

6922

Довгострокові фінансові вкладення

140

12

-

відкладені податкові активи

145

122

200

Разом у розділі I

190

7375

7122

II. Оборотні активи

запаси

210

7307

., 10032

в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

211

434

471

витрати в незавершеному виробництві

213

68

209

готову продукцію і товари для перепродажу

214

6369

9134

витрати майбутніх періодів

216

436

218

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

2425

3210

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

9631

12617

в тому числі: покупці і замовники

241

8638

12058

Грошові кошти

260

1960

1245

Разом у розділі II

290

21323

27104

БАЛАНС

300

28698

34226

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

III. Капітал та резерви

Статутний капітал

410

262

262

Додатковий капітал

420

17034

17034

Резервний капітал

430

143

143

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до установчих документів

432

143

143

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

2825

3730

Разом у розділі III

490

20264

21169

IV. Довгострокові зобов'язання

Відкладені податкові зобов'язання

515

104

238

Разом у розділі IV

590

104

238

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити

610

1824

2869

Кредиторська заборгованість

620

6506

9950

в тому числі: постачальники і підрядники

621

3233

7544

заборгованість перед персоналом організації

622

264

371

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

623

171

220

заборгованість з податків і зборів

624

1713

963

інші кредитори

625

1125

852

Разом у розділі V

690

8330

12819

БАЛАНС

700

28698

34226

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ЦІННОСТЕЙ, обліковувати на позабалансовому рахунку

Орендовані основні засоби

910

-

30

Товарно-матёрйа'льниё цінності, прийняті на отвёкггвённое зберігання

920

2866

тисячі сімсот тридцять дев'ять

Товари, прийняті на комісію

930

21

21

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів

940

83

38


Додаток 2

Звіт про прибутки і збитки за 2008 рік

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (рік, місяць, число)

2008

12

31

Організація ТОВ «Фірма» за ЄДРПОУ

03411761

Ідентифікаційний номер платника податків ІПН

Вид діяльності за КВЕД

51.34.21

Організаційно-правова форма форма власності

по ОКОПФ / ОКФС

47

42

Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ

384

показник

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

найменування

код

1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

82811,347

75148,627

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(69447,263)

(63703,232)

Валовий прибуток

029

13364,084

11445,395

Комерційні витрати

030

(13652,692)

(12939,344)

Прибуток (збиток) від продажу

050

(288,608)

(1493,949)

Інші доходи і витрати

Відсотки до сплати

070

(255,374)

(104,121)

Інші операційні доходи

090

5459,163

3384,369

Інші операційні витрати

100

(2813,157)

(1896,148)

позареалізаційні доходи

120

25,101

34,734

позареалізаційні витрати

130

(578,572)

(158,000)

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

1548,553

(233,115)

відкладені податкові активи

141

78,181

121,867

Відкладені податкові зобов'язання

142

(134,685)

(103,593)

Поточний податок на прибуток

150

(443,103)

-

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

1048,946

(214,841)

ДОВІДКОВО: Постійні податкові зобов'язання (активи)

200

130,626

45,097

Базовий прибуток (збиток) на акцію

201

0,004

0,001

Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

202


Головна сторінка


    Головна сторінкаДослідження фінансового планування на підприємстві на прикладі ТОВ Фірма

Скачати 41.44 Kb.