Дата конвертації13.04.2017
Розмір61.77 Kb.
Типавтореферат

Скачати 61.77 Kb.

Ефективність наукових досліджень и использование інноваційного потенціалу ВИЩОГО навчального закладу

7

7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний економічний університет

Корольова Тетяна Сергіївна

УДК: 378.1: 001 (003)

Ефективність наукових досліджень

и использование інноваційного потенціалу

ВИЩОГО навчального закладу

Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата економічних наук

Одеса - 2008

Дісертацією є рукопис.

Роботу виконан на кафедрі економіки підприємств Одеського державного економічного університету Міністерства освіти и науки України.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор

Підгорній Анатолій Захарович,

Одеський державний економічний університет,

завідувач кафедри статистики

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гриньова Валентина Миколаївна,

Харківський національний економічний університет

проректор з Наукової роботи,

завідувач кафедри бізнесу та підприємництва

кандидат економічних наук, доцент

Карась Петро Миколайович,

Національний університет кораблебудування

ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв,

доцент кафедри фінансів

Захист відбудеться "_ 28 _" березня 2008 р. про 14 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 в Одеський державний економічному університеті за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217.

З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 211.

Автореферат розісланій "21" лютого 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.І. Ковальов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

8

8

8

8

8

Актуальність теми дослідження. Прогресівність суспільного розвитку много в чому Залежить від спроможності освітньої СФЕРИ відтворюваті інтелектуальний Потенціал, якісну РОбочий силу. Сучасна система вищої освіти України охоплює Значний сегмент Суспільства, в ее сферу залучені Великі Людські, фінансові та матеріально-технічні ресурси. За роки незалежності більш чем удвічі зросли Кількість Вищих Навчальних Закладів та чісельність студентів, відбулася диференціація спеціальностей, суттєвіх змін зізналася структура Вищих Навчальних Закладів, якісно змінівся ринок працевлаштування випускників. Система вищої освіти представляет собою складаний поліфункціональній комплекс економіки, діяльність та розвиток которого потребують широкого использование наукових знань, Впровадження науково обґрунтованих методів управління, Залучення ФІНАНСОВИХ и матеріальніх ресурсов. Входження України в Болонський процес розшіріло коло проблем, что потребують Негайно розвязання.

Теоретична проблемам економіки та организации Наукової та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів присвячено значний Кількість наукових праць зарубіжніх и вітчізняніх дослідніків: А.Абрамєшіна, А.Анчішіна, Г.Беккера, В.Боброва, Й.Бескіда, О.Молчанової, Е.Кона, Р. Солоу, Т.Шульц, Е.Аткінсона, Дж.Стігліця, Л.Якобсона, Л.Романкової, Г.Доброва, В.Тонкаля, Б.Маліцького, А.Алімова, М.Солодкова, М.Гуревічева, І. Єгорова, Д.Черваньова, В.Щетініна та других.

Разом з тим, много теоретико-методологічних проблем, та практичних вопросам, повязаних з організацією наукових досліджень, визначенням їх ефектівності, звязку з інноваційнімі процесами залішаються нерозвязанімі. Потребують Подальшого наукового обґрунтування та методичного забезпечення класифікація напрямків інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу, проблеми ефектівності использование РОбочий годині науково-педагогічними працівнікамі, визначення чісельності фахівців, Які віконують наукові та науково-технічні роботи, Підвищення ефектівності организации та управління науково-дослідною діяльністю, невірішенімі залішаються теоретичні питання, повязані з визначенням навчально-педагогічного ЕФЕКТ результатівності Наукової роботи, діверсіфікації джерел фінансування інфраструктурі вузівської науки.

Розвязання методологічних вопросам и практичних завдання относительно Підвищення ефектівності наукових досліджень і управління Наукова діяльністю та інноваційнімі процесами у Вищих Навчальних закладах з метою Посилення роли вищої освіти як Чинник економічного розвитку країни та ее конкурентоспроможності є актуальними и зумов мету, завдання та зміст дисертації.

Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційну роботу Виконаю відповідно до наукового напрямку ДОСЛІДЖЕНЬ з економічних проблем розвитку вищої школи, Які проводять в Одеський державний економічному університеті за Коордінаційнім планом науково-дослідніх робіт МОН України, и вона є складового тем: "Механізм стимулювання нововведень та структурної перебудови ВНЗ" (2000- 2002 рр., ДР № 0100U005393), "Науково-методичні питання ефектівності фінансування наукових досліджень в ВНЗ" (2003-2004 рр., ДР № 0103U000350, наказ МОН України № 633 від 5.11.2003р.), "Регіональні проблеми формирование та вико ристання наукового потенціалу ВНЗ "(2005-2007 рр., ДР № 0105U000628, наказ МОН України № 960 від 22.12.2004р.).

Дисертант БУВ відповідальнім Виконавцю ціх тем.

Мета и завдання дослідження. Метою дісертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних и практичних рекомендацій относительно удосконалення Наукової та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу у СУЧАСНИХ соціально-економічних условиях розвитку Суспільства України.

Відповідно до мети в дісертаційному дослідженні вірішено Такі завдання:

- Здійснено аналіз наукових джерел вітчізняніх и зарубіжніх авторів и визначили степень розробки наукових та методичних становищем, повязаних з проблемами функціонуванням СФЕРИ освіти, науки та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів;

- проведено аналіз рівня, динаміки та ефектівності использование кадрового та фінансового потенціалу у сфері освіти и науки України, что дало емпірічну базу для дослідження інноваційніх процесів;

- Розкрити основні закономірності розвитку Наукової СФЕРИ та Вплив чінніків на формирование и использование кадрового и фінансового потенціалу;

- проаналізовано ефективність СУЧАСНИХ форм управління Наукова та інноваційною діяльністю Вищих Навчальних Закладів;

- обґрунтовано концепцію та розроблено методичні рекомендації относительно розрахунку уровня зайнятості науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ Наукова робота;

- розроблено методику розрахунку бюджету часу викладача та ефектівності его использование як елементи інноваційного процесса;

- предложено концептуальні положення та методичні рекомендації относительно визначення та розрахунку навчально-педагогічного ЕФЕКТ Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу;

- обґрунтовано необходимость и можлівість діверсіфікації джерел фінансування Вищих Навчальних Закладів за рахунок коштів державних підприємств и підпріємніцькіх структур.

Обєктом дослідження віступають Інноваційні процеси у навчальній та науково-дослідній ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів в условиях Реформування освіти в Україні.

Предметом дослідження є сукупність концептуально-методологічних та науково-методичних становищем, что є основою для ОЦІНКИ ефектівності наукових досліджень, Механізм відтворення інноваційного потенціалу, методи удосконалення Наукової ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів.

Методи дослідження. Для розв'язання завдання дісертаційного дослідження та Перевірки наукових гіпотез вікорістовуваліся загальнотеоретічні методи емпірічного дослідження, економіко-статистичні та математичні методи АНАЛІЗУ, моделювання та прогнозування; методи абстрактно-логічного та причинно-наслідкового звязку застосовуваліся для удосконалення класіфікації інноваційніх процесів у ВНЗ, методи системного АНАЛІЗУ та групувань для Виявлення перелогових между окремий Показники, розрахунково-конструктівні методи для обґрунтування запропонованої методики ОЦІНКИ ефектівності наукових досліджень, графічний метод забезпечен наочно відображення результатів Функціонування Наукової СФЕРИ ВНЗ.

Інформаційною базою дослідження були дані наукових робіт українських та зарубіжніх дослідніків, Державні ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ України, Нормативні документи, Публікації Держкомстату України, Головного управління статистики в Одеській області, періодичних видань, матеріали наукових конференцій, звітність Вищих Навчальних Закладів, матеріали Анкетування та СПОСТЕРЕЖЕННЯ, проведених автором .

Наукова новизна одержаних результатів Полягає в теоретична обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій, повязаних з управлінням Наукова дослідженнямі у віщому навчальному закладі та підвіщенням ефектівності использование інноваційного потенціалу. Найважлівішімі результатами, что характеризують наукову новизну дослідження є такі:

Вперше:

- розроблено концептуальні схеми розрахунку бюджету часу викладачів и на Цій підставі достовірного обчислення чісельності фахівців, Які віконують наукову та науково-технічну роботу у перерахунку на повну зайнятість, что дозволяє оцініті їх реальну участь у Науковій работе;

- сформульовано Поняття та предложено показники "Навчально-педагогічний ефект", Який может використовуват при оцінці ефектівності наукових досліджень, технічних розробок и наукових послуг, что віконуються у віщому навчальному закладі.

удосконалено:

- класіфікацію направлений інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів, яка, на відзнаку від існуючіх, враховує спеціфіку у структурізації відів інновацій та визначення уровня їх впліву на результатівність ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ;

- організаційні схеми управління науково-дослідною роботів у віщому навчальному закладі.

дістало подалі розвиток:

- теоретичні та методологічні положення относительно обґрунтування возможности діверсіфікації джерел фінансування розвитку інфраструктурі вузівської науки за рахунок Залучення коштів державних підприємств та підпріємніцькіх структур;

- принципи фінансування Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ в части визначення змісту комплексу маркетингових комунікацій при обґрунтуванні ЗАХОДІВ, что дозволяють Сформувати и використовуват додаткові канали надходження коштів.

Практичне значення отриманий результатів.Одержані в дослідженні результати могут буті вікорістані у практічній ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів та ОРГАНІВ їх управління, Науково установами других секторів науки, органами державної статистики.

Висновки та рекомендації дісертаційної роботи ухвалені та впроваджені у практичності діяльність Департаменту науки МОН України для визначення ефектівності наукових робіт, Виконання віщімі навчальний заклад на етапі конкурсного відбору та ОЦІНКИ результатів (довідка № 15 / 21-264 / 1 від 30.10.2007р.); Управління освіти и науки облдержадміністрації Одеської області для удосконалення организации проведення наукових досліджень у Вищих Навчальних закладах (довідка № 1714/08 від 16.11.2007р.); Головного управління статистики в Одеській області при Перевірці та аналізі звітності Вищих Навчальних Закладів относительно обчислення чісельності фахівців, Які віконують наукові та науково-технічні роботи (довідка № 21-02 / 134 від 20.11.2007р.); Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова при візначенні ефектівності інноваційніх процесів у Науковій сфере, ефектівності та розрахунку бюджету часу викладачів и чісельності фахівців, Які віконують науково-технічну роботу (довідка № 13 / 1-242 від 20.11.2007р.); Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського при формуванні тематики НДР, участия кафедр у вузівському конкурсі НДР, підведенні Підсумків наукових досліджень та розрахунку СОЦІАЛЬНОГО та навчально-педагогічного ЕФЕКТ НДР (довідка № 1302/2374 від 19.11.2007р.); Одеського національного політехнічного університету для розрахунку бюджету та ефектівності витрат часу викладачів на наукові дослідження, СОЦІАЛЬНОГО та науково-педагогічного ЕФЕКТ НДР (довідка № 1722 / 04-06 від 21.11.2007р.); Одеського інституту фінансів Українського державного університету економіки і фінансів для визначення чісельності фахівців, Які віконують наукову та науково-дослідну роботу, для забезпечення розвитку діверсіфікації фінансування Наукової ДІЯЛЬНОСТІ університету (довідка № 807 / 15-09 від 12.10.2007р.); Одеського державного екологічного університету при вікладанні курсу лекцій за магістерськім учбовим планом "Методологія и організація наукових досліджень" (довідка № 10/1552 від 22.11.2007р.).

Результати дісертаційної роботи могут буті вікорістані як теоретична база та практичне підґрунтя для подалі ДОСЛІДЖЕНЬ інноваційніх процесів у сфері вищої освіти, удосконалення інформаційної бази та методів АНАЛІЗУ з метою покращання управління віщімі навчальний заклад на мікро - и макрорівні. Матеріали дослідження нашли практичне Впровадження у Одеський державний економічному університеті в розробці та апробації курсів з дисциплін "Основи наукових досліджень", "Аналіз использование трудового потенціалу", "Економіка проектів", "Потенціал підприємства: формирование та оцінювання".

Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є самостійнім, завершеним науковим Досліджень важлівої сучасної науково-практичної проблеми - организации ефектівної науково-дослідної та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу. Теоретичні положення та Практичні рекомендації относительно розрахунку ефектівності использование бюджету годині викладача, визначення чісельності ПРАЦІВНИКІВ, Які віконують наукові та науково-технічні роботи у ВНЗ, наукового обґрунтування змісту СОЦІАЛЬНОГО та педагогічного ЕФЕКТ наукових досліджень у віщому навчальному закладі, розробка рекомендацій относительно удосконалення управління Наукова та інноваційною діяльністю ВНЗ одержані автором самостійно на підставі всебічного Вивчення та узагальнення теоретичного матеріалу та проведення дослі дження ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів. У работе вікорістані лишь ті положення, что є результатом особістої науково-дослідної роботи дисертант.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорюваліся у Одеський державний економічному університеті на підсумковіх наукових конференціях "Проблеми формирование ринкового середовища" (м. Одеса, 1995р.), "Проблеми якості подготовки и Підвищення кваліфікації економістів" (м. Одеса, 1996р.), "Формування ринковий отношений та проблеми їх відображення в курсах економічних дисциплін "(м. Одеса, 1997р.)," Шляхи розбудови ринкового середовища в Україні "(м. Одеса, 1998р.)," Проблеми Підвищення якості подготовки фахівців в условиях рінкової економі ки "(м. Одеса, 1999р.); на Всеукраїнській науково-практічній конференции у Національному університеті "Львівська політехніка" "Управління в освіті" (м. Львів, 2003р.); у Таврійському національному університеті ім.В.І.Вернадського на Всеукраїнській науково-практічній конференции "Проблеми управління підприємництвом в сучасних умовах" (м. Ялта, 2005р.); на ІІІ Міжнародній науково-практічній конференции "Стан та проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідній період" у Хмельницькому економічному університеті (м. Хмельницький, 2005р.); на Міжнародній науково-практічній конференции "Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку економіки. Регіональні, міжрегіональні та міжнародні аспекти "у Білоруському інстітуті системного АНАЛІЗУ и інформаційного забезпечення науково-технічної сфери (м. Мінськ, 2007р.), На ІІІ Міжнародній науково-практічній конференции" Управління підпріємством: проблеми та шляхи їх вирішенню "(м. Ялта, 2007р.).

Сумісно з фахівцямі Головного управління статистики в Одеській області Корольова Т.С. підготувала 6 аналітичних доповідей для Одеської облдержадміністрації та Держкомстату України: "Стан наукового потенціалу вищої кваліфікації Одеської області у 2001 году"; "Наукова діяльність в Одеській області у 2001 году"; "Наукова та науково-технічна діяльність ВНЗ Одеської області у 2001 году"; "Стан наукового потенціалу вищої кваліфікації Одеської області у 2002 году"; "Наукова діяльність в Одеській області у 2002 году"; "Науковий Потенціал вищої кваліфікації Одеської області у 2003 году".

Публікації. За результатами дослідження Опубліковано 23 наукові праці Загальна ОБСЯГИ 7,6 д.а., з якіх 13 Опубліковано у фахових виданнях ОБСЯГИ 5,3 д.а., особисто автору Належить 4,8 д.а., та 10 у Матеріалах та тезах конференцій.

Структура дисертації. Дісертаційна робота складається зі вступления, трьох розділів, вісновків, Додатків та списку використаних джерел. Повний ОБСЯГИ дисертації викладеня на 180 страницах, у тому чіслі 44 табліці, 19 рисунків, 8 схем та список використаних джерел 205 найменувань на 16 страницах.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано Актуальність теми, сформульовано мету, завдання, окреслено обєкт, предмет дослідження, охарактеризовано методи роботи, Розкрити наукову новизну, теоретичну та практичність значущість дисертації, звязок роботи з Наукова програмами, представлені дані относительно апробації и Впровадження одержаних результатів.

У Першому розділі "Інноваційна складових розвитку Наукової СФЕРИ Вищих Навчальних Закладів" проведено аналіз теоретичного Положень относительно Наукової та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, Розкрити Сутність понять "ефективність", "інновація", "інноваційна діяльність" в Економічній сфере вищої освіти, визначили коло невірішеніх та діскусійніх вопросам , звертаючись напрямки Подальшого наукового поиска.

У дісертаційному дослідженні вищий навчальний заклад розглядається як органічний елемент соціально-економічного комплексу країни з характерними для Галузі освіти формами управління и наявністю притаманних Йому ознакою. Функціонування ВИЩОГО навчального закладу як субєкту господарювання, повязує его з іншімі складового господарського комплексу та візначає роль І ФУНКЦІЇ ВНЗ у соціально-економічному середовіщі. Віднесення ВИЩОГО навчального закладу до субєктів господарювання на Рівні підприємств як ланки продуктивних сил и виробничих отношений, ґрунтується на наявності ознака, притаманних підпріємствам и визначених діючім законодавством України.

Як елемент єдиної системи господарювання, вищий навчальний заклад знаходиться в Постійній взаємодії Із зовнішнім соціально-економічнім середовище. З одного боку, Функціонування ВНЗ, як субєкта господарювання, покладах від впліву зовнішніх чінніків, а самє: потоку абітурієнтів и Частки в них бюджетніків та контрактників; потоку осіб, Які підвіщують кваліфікацію та науковий рівень - аспіранті, докторанти, студенти факультетів Підвищення кваліфікації, слухачі курсів перепідготовкі ТОЩО; потоку трудових ресурсов - професорсько-викладацький склад, науковий, навчально-допоміжній, науково-допоміжній та адміністративно-допоміжній персонал; якості матеріально-технічних ресурсов - Навчальне та наукове обладнання, навчальна та наукова література, програмне забезпечення; обсягів та структура фінансування. З Іншого боку, вищий навчальний заклад впліває на Зовнішнє середовище, визначаючи его інтелектуальний розвиток. Цей Вплив проявляється через випуск кваліфікованіх фахівців, підготовку науково-педагогічних кадрів, перепідготовку та Підвищення кваліфікації спеціалістів, Виконання науково-дослідніх робіт, Впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та навчальний процес.

Ефективне Функціонування ВИЩОГО навчального закладу в цілому та его Наукової складової візначається багатьма Чинник, среди якіх провідну роль відіграють кадрове, фінансове забезпечення та впровадження інноваційніх технологій.

У работе доводитися, что інноваційна система ВИЩОГО навчального закладу - це організаційно-управлінський Механізм з розробки та впровадження новацій для Підвищення его конкурентоспроможності. Ее метою є визначення и реалізація перспективних напрямків ДІЯЛЬНОСТІ у двох відносно самостійніх, проти взаємоповязаніх и взаємодоповнюючіх аспектах ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу - удосконалення процесса навчання и розробка Нових технологій освіти та Здійснення Наукової и науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ. У дисертації, на підставі критичного АНАЛІЗУ різніх думок вітчізняніх и зарубіжніх авторів, розшірено визначення категорії "інноваційна діяльність в освіті". Пропонується, зокрема, оцінюваті рівень інноваційної діяльністі НЕ только за Показник Впровадження інновацій в навчальний процес, но й за его кінцевім результатом - підготовкою конкурентоспроможного спеціаліста. Це дозволити чітко Зазначити актуальність для сучасної освіти категорію "інноваційний університет". Такий підхід, на нашу мнение, представляет науковий Інтерес и практичність значущість при поточному та стратегічному плануванні, візначенні рівня акредитації ВНЗ.

У дисертації виклади концептуальні питання інноваційної системи ВИЩОГО навчального закладу (Зміст інноваційної політики, цілі, види, категорії, принципи, закономірності); обґрунтовано методичні засади относительно організаційного, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення, предложено класіфікацію інноваційніх процесів у Вищих Навчальних закладах, а самє: створення освітніх и наукових інновацій; технологія Впровадження освітніх и наукових інновацій; оцінка результатівності та інтерпретації одержаних результатів.

Реформування вищої освіти відповідно сучасним вимоги предполагает необходимость адекватної ОЦІНКИ Виконання однієї з основних функцій універсітетської освіти - активне Впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень. Існуючі зараз показатели дозволяють оцінюваті результатівність науково-дослідної роботи за такими видами ефектів: економічнім, технічним, соціальнім. Кожний Із них характерізує Певний результат, но без звязку з учбовим процесом.

Предложено доповніті систему показніків результатівності наукових досліджень показники "навчально-педагогічний ефект". Зміст сертифіката № Полягає у візначенні суми знань, что передається новим поколінням безпосередно у процесі Функціонування університету як навчально-наукового комплексу. У работе науково обґрунтовано необходимость Введення спеціфічного сертифіката № ОЦІНКИ ефектівності наукових досліджень и доведено, что его! Застосування буде Сприяти обєктівності відбору наукових проектів і оцінки їх результатів. Наведено такоже систему індікаторів для розрахунку навчально-педагогічного ЕФЕКТ: Відкриття Нових спеціальностей, підготовка Нових курсів, Впровадження в навчальний процес СУЧАСНИХ передових технологій, інформаційних систем ТОЩО.

Ефективне Функціонування ВИЩОГО навчального закладу обумовлено органічнім поєднанням ДІЯЛЬНОСТІ окремий підсістем: навчальної, науково-дослідної та фінансово-господарської.У работе представлено структуру функціональніх, технологічних и ресурсних звязків, зокрема Наукової та навчальної підсістем.

Спеціфіка проведення наукових досліджень у ВНЗ проявляється НЕ лишь в тому, что для цього потрібні спеціально підготовлені кадри, Спеціальне для тієї чи Іншої Галузі науки обладнання, особливі статті витрат, а й у тому, Яким чином будут вікорістані кінцеві результати ціх ДОСЛІДЖЕНЬ, Який смороду дадуть ефект. Тому ефективність Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ та патенти розглядаті самє віходячі Із головного завдання вищої школи - Вдосконалення подготовки вісококваліфікованіх спеціалістів. У цьом и Полягає особлівість ОЦІНКИ стану Наукової ДІЯЛЬНОСТІ вузу, что за своим змістом и призначення відрізняється від аналогічної ОЦІНКИ в науково-дослідніх інстітутах, других наукових установах.

У Сейчас годину спеціалістами активно обговорюється питання про можлівість использование в плануванні наукових досліджень, у Першу Черга, прикладного характеру, систем норм и норматівів на ОКРЕМІ види й етапи робіт. Вибір тих, что позначаються на якості планування, створюють основу для Підвищення ефектівності управління НДР у віщій школі. Вища школа має величезне науковий Потенціал, но вікорістовується ВІН далеко не Повністю. Пошук Шляхів Підвищення ефектівності вузівськіх науково-дослідніх робіт має велике значення не лишь для самой вищої школи, а й для Всього народного господарства України.

Другий розділ дисертації "Дослідження Наукової та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ у Вищих Навчальних закладах" присвячено дослідженню інтелектуального та фінансового забезпечення розвитку Наукової сфери в цілому и вузівського сектору науки зокрема. Аналіз, проведений з Використання економіко-статистичних методів, дозволив візначіті основні Тенденції розвитку, віявіті взаємозалежність процесів, Розкрити внутрішні причини змін, что відбуліся останнімі рокамі, окреслити перспективи та Наслідки.

Зміни у Науковій сфере стали віддзеркалюванням зрушень в економіці країни в цілому в наслідок глібокої соціально-економічної кри кінця ХХ - качана ХХІ століття, результатом якіх стало стрімке погіршення показніків Наукової та науково-технічної ДІЯЛЬНОСТІ. На рис. 1 представлена ​​динаміка змін у розмірах фінансування Наукової СФЕРИ та науково-кадровому потенціалі країни.

Мал. 1. ДИНАМІКА змін фінансування та кадрового потенціалу

Наукової СФЕРИ України у 1991-2005 рр. (У% до 1991 р.)

Найбільш скроню темпами СКОРОЧЕННЯ усіх показніків відбувалося у першій половіні 90-х років. Саме у цею период країна Втрата значний Частка наукового потенціалу и за індікатором науково-технічного розвитку відстала від європейськіх стран. Зменшення фінансування найбільш негативно вплінуло на Галузевий та вузівській сектор науки.

У работе значний Рамус пріділено дослідженню структурних зрушень, что відбуліся у Науковій сфере. Встановлен, что Реструктуризація джерел фінансування за видами робіт порушила пропорціональність звязку между ними. Досвід розвинення стран свідчіть, что раціональнім є таке співвідношення обсягів фінансування: 15% на фундаментальну науку, 25% - на прикладні и 60% - на наукові розробки. Проведені розрахунки показали, что за досліджуваній период в Україні відбулася трансформація Структури фінансування окремий відів робіт від пріорітетності фінансування прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ и розробок до значного Підвищення пітомої ваги фінансування фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ, при якому доробок фундаментальної науки витратило не может буті Повністю Використання в інноваційній ДІЯЛЬНОСТІ.

Дослідження показали, что найбільші структурні зрушення відбуліся у кадровому потенціалі науки. Смороду торкнуло усіх відів структур: функціональної, галузевої, професійної, демографічної. СКОРОЧЕННЯ чісельності відбувалося в основном за рахунок науковців молодих вікових груп, в результате чого сталося різке постаріння контінгентів вчених, что видно на малюнку 2.

У работе Здійснено прогнозування майбутньої чісельності докторів и кандидатів наук методом компонент, результати которого показали, что відтік вчених вищої кваліфікації у найбліжчі 5-7 років сягне 30% їх сучасної чісельності.

У дисертації проведено дослідження Наукової та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ у сфері вищої освіти на прікладі Вищих Навчальних Закладів м. Одеси, у якіх віконуються наукові та науково-технічні роботи. При цьом вищий навчальний заклад розглядався як самостійній субєкт господарювання з притаманних Йому особливо навчальної, Наукової та господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

У ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів м. Одеси останнімі рокамі відбуваліся Зміни, аналогічні тим, якіх зізналася в цілому сфера науки и образования. Перш за усе, суттєві Зміни відбуліся у ОБСЯГИ и структурі навчальної та Наукової ДІЯЛЬНОСТІ. У порівнянні з 1995 р. Кількість студентів денної форми навчання збільшілася у 3,7 рази при підвіщенні чісельності науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ на 28%, у тому чіслі докторів наук - на 15% и кандидатів наук - на 9%. Зізналася змін наукові Структури УНІВЕРСИТЕТІВ. Майже на чверть скороти Кількість ПРАЦІВНИКІВ наукових підрозділів, что компенсувано збільшенням чісельності ПРАЦІВНИКІВ, Які віконують наукові та науково-технічні роботи за сумісництвом (з 1643 до 2230 осіб, або на 36%). На Цій підставі можна сделать Висновок относительно ідентічності динаміки Перетворення, что відбуваліся у Вищих Навчальних закладах и Науковій сфере країни в цілому.

Для визначення впліву фінансування на результатівність Наукової ДІЯЛЬНОСТІ у дисертації Використано метод групувань (таблиця 1), результати которого свідчать, что в условиях обмеження обсягів воно втрачає роль стімулюючого Чинник.

У процесі дослідження зясувалося, что показатели, Які Використовують для характеристики Функціонування наукового сектору ВНЗ НЕ всегда адекватно відображають Внутрішній Зміст процесів, а оцінка других Взагалі Неможливо з-за відсутності необхідніх індікаторів. Бракує методики розрахунку чісельності науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ вузів, Які віконують роботи за сумісництвом у второй половіні робочі дні. Це виробляти до субєктівної ОЦІНКИ участия ПРАЦІВНИКІВ вищої школи у наукових дослідженнях

Таблиця 1

Групувань ВНЗ за ОБСЯГИ фінансування та обємамі Друкований робіт

ВНЗ з ОБСЯГИ фінансування у розрахунку на 1 науково-педагогічного

працівника, грн.

Частка ВНЗ,%

У розрахунку на 1 працівника

розмір фінансування, грн.

бачено монографій, підручніків, посібніків, др. арк.

Опубліковано наукових статей,

др. арк.

Кількість віступів на наукових

конференціях

до 500

14,3

287

0,64

0,60

0,54

500 - 1000

28,6

777

0,80

0,88

0,60

1001 - 2000

14,3

1 562

0,33

0,53

0,56

2001 - 3000

28,5

2384

0,56

0,85

0,44

3001 и более

14,3

4788

0,61

0,28

0,45

Всього

100

2024

0,60

0,74

0,50

Розраховано за данімі обстеження ВНЗ

як на Рівні окремий навчального закладу, так и на державному Рівні. Оцінка результату науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу є НЕ ПОВНЕ, Якщо не візначіті та не віміряті значення "навчально-педагогічного ефект". Доцільність его использование та методика розрахунку НЕ розроблено у вітчізняній Науковій літературі, между тім є очевидним, что без урахування такого ЕФЕКТ Неможливо адекватно оцініті Виконання ОСНОВНОЇ Функції універсітетської освіти - поєднання ее з наукою. У дисертації науково обґрунтовано Поняття "навчально-педагогічний ефект" і доведено доцільність его использование при візначенні Загальної ефектівності науково-дослідної роботи у ВНЗ.

Третій розділ дисертації "Основні напрямки Підвищення ефектівності Наукової та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ у ВНЗ" присвячено Методології ОЦІНКИ інноваційної та Наукової роботи ВИЩОГО навчального закладу та удосконалення системи показніків.

Сучасний стан освітянськіх послуг в Україні характерізується Посилення конкуренції, что обумовлюється Розширення мережі Вищих Навчальних Закладів, більш скроню доступністю вищої освіти, змінамі демографічного стану. За ціх умів вищі навчальні заклади, як и інші субєкті господарювання, вступають у конкурентну боротьбу для здобуття Додатковий коштів. Тому набуваються актуальності заходь з розробки маркетингових комунікацій, спрямованостей на создания та підтрімку позитивного іміджу ВИЩОГО навчального закладу, Посилення уваги до него, систематичного інформування потенційніх абітурієнтів, керівніків підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ та установ относительно якості подготовки спеціалістів, формирование у них мотівацій до того, що бере конкретної спеціальності. Планом передбачається врахування сезонності проведення маркетингових ЗАХОДІВ для ВНЗ, что представлено на малюнку 3.

Мал.3. Схема типового плану комунікацій за термінамі проведення

Запропонованій у работе комплекс маркетингових комунікацій предполагает такоже заходь по створеня спеціальніх служб у віщому навчальному закладі.

Проведень у работе аналіз показавши, что існуюча система показніків і практика їх розрахунку НЕ всегда адекватно відображають Сутність процесів, что відбуваються у Науковій сфере вищої освіти.

У 60% Обстеження ВНЗ Виявлено Значне завіщення чісельності сумісників за рахунок необґрунтовано віднесеніх до цієї категорії викладачів, Які займаються науково-дослідною робот за рахунок Другої половини робочі дні. За данімі звітності ВНЗ Частка викладачів, Які віконують наукові дослідження у второй половіні робочі дні варіює за окремий ВНЗ від 5 до 100%, что Робить Неможливо їх использование для обєктівніх розрахунків. На підставі проведених розрахунків доведена недостовірність таких показніків и науково обґрунтовано необходимость Нових підходів относительно розрахунку чісельності науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ, Які віконують наукові та науково-технічні роботи за сумісництвом за рахунок Другої половини робочі дні.

У работе представлені концептуальні принципи та методичні рекомендації относительно визначення реальної чісельності викладачів, зайнятості НДР у второй половіні дня. Їх сенс Полягає у візначенні Частки РОбочий годині, Дійсно вітраченої на наукову роботу. СКОРОЧЕННЯ схему розрахунку наведено у табліці 2.

Розрахована за таким принципом чісельність винна включать у звітність ВНЗ для использование як на Рівні ВНЗ для ОЦІНКИ роботи окремий викладачів и колектівів, так и на державному Рівні для визначення ефектівності использование кадрового потенціалу науки.

У работе предложено методику ОЦІНКИ ефектівності науково-дослідніх робіт адаптованості до спеціфікі Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу, Якою передбачаються розрахунки всіх видів ефектів як для фундаментальних, так и прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ. Поряд з науково-

Таблиця 2

Схема розрахунку чісельності викладачів, Які віконують наукові та науково-технічні роботи

№№

Показники

алгоритм розрахунку

приклад розрахунку

1

Чісельність науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ, осіб

100

2

Загальний бюджет годині 1-го викладача, годин

р.1 х 1548

154800

3

Середнє Навчальне НАВАНТАЖЕННЯ 1-го викладача,

годин

825

4

Бюджет часу 1-ї половини дня, людино-годин

р.3 х р.1

82500

5

Бюджет годині 2-ї половини дня, людино-годин

р.2 - р.4

72300

6

Витрати часу на виховний и організаційну роботу, людино-годин

Розрахунок

17500

7

Бюджет часу для методичної та науково-дослідної роботи, людино-годин

р.5 - р.6

54800

8

Питома вага методичних публікацій,%

Розрахунок

0,3453

9

Питома вага наукових публікацій,%

Розрахунок

0,6547

10

Витрати часу на науково-дослідну роботу,

людино-годин

р.7 х р.9

35878

11

Питома вага витрат часу на науково-дослідну роботу у загально бюджеті,%

р.10 / р.2

0,231767

12

Чісельність науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ, зайнятості науково-дослідною роботів у перерахунку на повну зайнятість, осіб

р.1 х р.11

23

технічним и економічнім ефектом Пропонується введення в практику планування науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ розрахунку "навчально-педагогічного" ЕФЕКТ, необходимость которого теоретично обґрунтовано як одного Із визначальності для ОЦІНКИ ефектівності вузівської науки.

Наводитися методика розрахунку значення навчально-педагогічного ЕФЕКТ, у Якій представлено набір індікаторів педагогічного ЕФЕКТ, етапи експертної ОЦІНКИ, алгоритм розрахунку. Розрахунок здійснювався на Матеріалах науково-дослідніх робіт Вищих Навчальних Закладів м. Одеси. Навчальний ефект оцінювався за такими напрямами:

- доля у розвитку Нових технологій освіти;

- доля у навчальному процесі;

- Збереження та розвиток науково-педагогічного потенціалу.

Для шкірного з визначених направлений Було відібрано групу індікаторів, Які адекватно відображають процес Впровадження результатів дослідження у навчальний процес и підготовку науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ.

Навчально-педагогічний ефект візначався на базі експертних оцінок с помощью інтегрального коефіцієнту навчально-педагогічного ЕФЕКТ:

,

де: - нормована Бальна оцінка i - го сертифіката № в j - й групі чінніків;

w i - вага сертифіката № в i -й групі чінніків; - вага j -й групи чінніків.

Розраховані Інтегральні КОЕФІЦІЄНТИ за окремий темами, і визначення на Цій підставі рейтинг (таблиця 3) свідчать, что Виконання тими 2 буде мати Найвищий ефект від Впровадження результатів дослідження у навчальний процес.

Таблиця 3

Інтегральні КОЕФІЦІЄНТИ ЕФЕКТ за окремий темами

номер тими

ОБСЯГИ фінансування, тис. грн.

Значення інтегрального коефіцієнту навчально-педагогічного ЕФЕКТ

Рейтинг

1

83

31,1

5

2

120

48,6

1

3

160

44,9

4

4

60

47,3

2

5

45

44,1

3

Розрахованій Показник є НЕ только невідємною складових системи показніків, что характеризують результатівність науково-дослідної роботи ВНЗ, но відіграє и самостійну роль як індикатор визначення пріорітетності окремий наукових розробок, вімірнік тієї Частки результатів Виконання НДР, что Використана безпосередно у навчальному процесі ВИЩОГО навчального закладу.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведення теоретичне узагальнення и запропоноване нове вирішенню наукового завдання, что віявляється у комплексному розробленні теоретико-прикладних положень относительно Підвищення ефектівності наукових досліджень и більш полного использование інноваційного потенціалу ВИЩОГО навчального закладу. При цьом вищий навчальний заклад розглядається як підприємство - самостійній субєкт господарювання та управління з притаманних Йому галузевого Особливе. Узагальнюючі результати теоретичної та практичної роботи, Зроблено Такі Висновки:

1. Результатом соціально-економічної кри в Україні в 90-і роки Минулого століття стали різке СКОРОЧЕННЯ обсягів фінансування науки, что, в свою черга, стало причиною суттєвіх структурних зрушень, зявилися Нові форми власності за І, як наслідок, нові джерела фінансування. На прікладі Одеської області доведено, что в останні роки відбуліся певні Зміни в чісельності и структурі наукових кадрів вищої кваліфікації. Продовжується процес старіння контінгентів вчених. Збереження існуючіх негативних тенденцій может прізвесті до кризиса у відтворенні наукового потенціалу. Избежать повної кризиса делу формирование наукового потенціалу, Який, в основному зосереджено у Вищих Навчальних закладах, можливо Завдяк зваженій політіці у сфері науки на державному та регіональному рівнях, яка б поєднувала правові, економічні, організаційні та інші методи и стимули. Невідкладного решение потребує проблема відтворення наукових кадрів у звязку з негативними зрушеннямі у віковій структурі вчених країни.

2.Формування інноваційної системи ВИЩОГО навчального закладу є необхідною умів Підвищення его конкурентоспроможності. Така система функціонує у двух Напрямки: По-перше, удосконалення процесса освіти; по-друге, Підвищення ефектівності Наукової и науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ. Розроблено алгоритм формирование інноваційної політики ВИЩОГО навчального закладу.

3. Візначені закономірності, за Якими розвіваються інновації в системе вищої освіти. Розшірено Зміст Поняття "інноваційне середовище ВНЗ" за рахунок віділення спеціфічніх рис: інтенсіфікації процесів навчання, актівізації інтерактівності, стимулювання Самостійної роботи студентів, организации адаптивного навчального процесса. Запропоновані ознака розширюють степень інноваційності навчального процесса.

4. Важлівою проблемою.Більше є формирование, Розподіл та использование коштів, спрямованостей на фінансування Наукової сфері. Вирішення цієї проблеми дозволити підвіщіті ефективність наукових досліджень и использование інноваційного потенціалу Вищих Навчальних Закладів. Ефективність наукових досліджень может буті определена на основе системи показніків. Вибір локальних показніків Залежить від того, Який аспект результатівності візначається. Предложено класіфікацію показніків ОЦІНКИ стану науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ за ознака: рівень результатівності, масштаб результатівності, форма результатівності, рівень Визнання результатів, годину использование результатів.

5. Ефективність Наукової ДІЯЛЬНОСТІ вузу та патенти розглядаті віходячі Із головного завдання вищої школи, а самє Вдосконалення подготовки вісококваліфікованіх спеціалістів для народного господарства. Введено спеціфічній індикатор ефектівності науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів - показники "навчально-педагогічний ефект", Який оцінює степень Впровадження результатів Наукової ДІЯЛЬНОСТІ в навчальний процес. Пропонується поряд з розрахунком економічного ефектів, Який обчіслюється традіційнімі методами, врахуваті такоже значення СОЦІАЛЬНОГО та педагогічного ефектів, як невідємної складової науково-дослідної роботи Вищих Навчальних Закладів.

6 Розроблено концепцію та предложено методику вимірювання витрат часу професорсько-викладацького складу на научно-дослідну роботу за рахунок Другої половини робочі дні. Сутністю цього доробки є ті, что розраховується умовна чісельність ПРАЦІВНИКІВ, зайнятості Наукова та науково-технічною діяльністю, у перерахунку на повну зайнятість, тобто умовна чісельність фізичних осіб. Впровадження цього концептуально-методологічного підходу дозволити на всех рівнях (від підрозділів навчального закладу до держави в цілому) мати обєктівну оцінку одного з показніків ДІЯЛЬНОСТІ наукового сектору економіки.

7. Виявлено роль комплексу маркетингових комунікацій для формирование інноваційного потенціалу Вищих Навчальних Закладів. На Основі Отримання результатів здобули подалі розвиток принципи фінансування Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ у части визначення змісту комплексу маркетингових комунікацій. Комунікатівну діяльність ВНЗ Пропонується розглядаті як інструмент Додатковий джерела фінансування за рахунок Підвищення іміджу та престіжності. Даній принцип дозволяє Сформувати и розшіріті канали надходження коштів.

8. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ здобувача прізначені для использование Міністерством освіти и науки України час проведенні конкурсного відбору проектів наукових досліджень, розрахунках коштів на фінансування Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ та оцінці ефектівності їх использование, а такоже ДЕРЖАВНИЙ віщімі навчальний заклад для визначення вартості наукових проектів при проведені внутрішніх конкурсів проектів наукових досліджень.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

Стаття ...........и у наукових фахових виданнях:

1. Корольова Т.С. Сучасні проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму Функціонування вищої школи // Рінкові важелі та стимули розвитку господарчо систем: Зб. наук. пр. - Одеса: ІРЕНТ, 1997. - С. 131-137. (0,5 д.а.)

2. Корольова Т.С. Деякі питання относительно визначення вартості подготовки спеціаліста з віщою освітою // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип.1. - Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1997. - С. 9-13. (0,3 д.а.)

3. Корольова Т.С. До питання про розвиток науки у Вищих Навчальних закладах в СУЧАСНИХ условиях // Рінкові важелі та стимули розвитку господарчо систем: Зб. наук. пр. - Вип. 1. - Одеса: ОДЕУ, 1997. - С. 9-10. (0,2 д.а.)

4. Королева Т.С. До питання про підтримку вищої школи в сучасних умов // Додаток до Вісника соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Сучасні інформаційні системи та методи управління підприємствами: Зб. наук. пр. - Вип. 1. - Одеса: ОКФА, 1997. - С. 73-77. (0,3 д.а.)

5. Корольова Т.С. Розвиток Госпрозрахунковий отношений у Науковій сфере в Україні // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 2. - Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1998. - С. 233-237. (0,3 д.а.)

6. Корольова Т.С. До питання про джерела фінансування науково-дослідніх робіт // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 3. - Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1999. - С. 44-50. (0,4 д.а.)

7. Корольова Т.С. Сучасні Тенденції розвитку потенціалу наукових підрозділів Вищих закладів освіти // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 6. - Одеса: ОДЕУ, 2000. - С. 268-272. (0,3 д.а.)

8. Підгорній А., Корольова Т. Деякі методичні питання фінансування вищої освіти в Україні // Вища освіта України.- 2002. - № 2. - С. 54-57. (0,3 д.а.) (Особистий внесок здобувача - визначення необхідності Посилення державної мотівації вкладання приватних капіталів Задля розвитку вищої школи).

9. Корольова Т.С. Аналіз динаміки структурних змін наукових кадрів // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 11. - Одеса: ОДЕУ, 2002. - С. 231-234. (0,5 д.а.)

10. Корольова Т.С. Аналіз окремий чінніків регулювання Наукової сфері // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 14. - Одеса: ОДЕУ, 2003. - С. 137-142. (0,7 д.а.)

11. Карпов В.А., Корольова Т.С., Павлова Т.В. Методи ОЦІНКИ ефектівності науково-дослідніх робіт // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 16. - Одеса: ОДЕУ, 2004. - С. 83-89. (0,6 д.а.) (Особистий внесок здобувача - розроблення методологічних підходів до визначення ефектівності науково-дослідніх робіт, а такоже сертифіката № "Навчально-педагогічний ефект").

12. Корольова Т.С. Науковий Потенціал як фактор розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ // Економіка Криму: Зб. наук. праць - Сімферополь: ТНУ, НАПКБ, 2005. - №15. - С. 25-29. (0,4 д.а.)

13. Корольова Т.С. Ефективність использование наукового потенціалу ВИЩОГО навчального закладу // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: Зб. наук. пр. - Вип. 29. - Одеса: ОДЕУ, 2007. - С. 93-96. (0,5 д.а.)

Публікації за результатами участия у конференціях:

14. Королева Т.С. Можливість і межі використання різних джерел фінансування вищої освіти // Проблеми формирование ринкового середовища: Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. Одеса, 7-9 лютого 1995 р. - Одеса: ОДЕУ, 1995. - С. 35. (0,1 д.а.)

15. Королева Т.С. Вплив участі студентів у науково-дослідній роботі на якість підготовки фахівців // Проблеми якості подготовки и Підвищення кваліфікації економістів: Матеріали підсумк. наук.-практ. конф. Одеса, 9-11 квіт. 1996р.- Одеса: ОДЕУ, 1996.- С.65. (0,1 д.а.)

16. Королева Т.С. Про джерела фінансування вищої освіти в Україні // Формування ринкового отношений та проблеми їх відображення в курсах економічних дисциплін: Зб. наук. праць наук.-практ. конференции. Одеса, 15-16 жовтня 1997р. - Одеса: ІРЕНТ, 1997. - С. 152-156. (0,3 д.а.)

17. Корольова Т.С., Підгорній А.З. Науковий Потенціал вищої школи України: проблеми формирование та использование // Шляхи розбудови ринкового середовища в квартал: Матеріали наук. - практ. конф. Одеса, 20-22 жовт. 1998р. - Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1998. - С. 265-269. (0,3 д.а.) (Особистий внесок здобувача - візначені динаміка розвитку вузівської науки, фактори формирование інноваційного потенціалу й основні напрямки его использование).

18. Корольова Т.С. Студентські олімпіади як форма Підвищення якості подготовки фахівців // Проблеми Підвищення якості подготовки фахівців в условиях рінкової економіки: Матеріали наук.-метод. конф. Одеса, 1-3 лютого 1999р. - Одеса: ОДЕУ, 1999. - С. 245. (0,1 д.а.)

19. Корольова Т.С. Вікова структура вчених - Чинник розвитку наукового потенціалу // Управління в освіті: Тези доповідей ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ наук.-практ. конф. Львів, 21-23 квітня 2003 р. - Львів: ДЦ МОНУ, 2003. - С. 30. (0,1 д.а.)

20. Підгорний А.З., Королева Т.С. Наукові кадри як складова інноваційного розвитку економіки // Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку економіки. Регіональні, міжрегіональні та міжнародні аспекти: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Мінськ, 30 травня - 1 червня 2007 року - Мінськ: ГУ "БЕЛІСА", 2007. - С. 61-64. (0,5 д.а.) (Особистий внесок здобувача - візначені основні напрями Подальшого розвитку інноваційної СФЕРИ країни, розроблені Механізми Запобігання негативних явіщ у фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні академічної, галузевої та вузівської науки).

21. Корольова Т.С. Бюджет часу на НДР - складових інноваційної системи ВНЗ // Управління підпріємством: проблеми та шляхи їх вирішенню: Матер. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Ялта, 4-6 жовт. 2007 р. - Т. ІІ. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. - С. 235-236. (0,1 д.а.)

Публікації в других виданнях:

22. Корольова Т.С., Котова І.М. Інвестиційна пріваблівість Одещини: стан та перспективи // Стан та проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідній период: Зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 12 травня 2005 р. у Хмельницькому економічному ун-ті. - Чернівці: Букрек, 2005. - С. 184-188. (0,3 д.а.) (Особистий внесок здобувача - нада загальна схема інвестіційної пріваблівості регіону).

23. Корольова Т.С., Котова І.М. Реформування житлово- комунального хозяйства: проблеми і перспективи // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніціпальніх Утворення: Зб. тез доповідей Міжнар. наук. - практ. конф. Тернопіль, 2-3 листопада 2006 р. - Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2006. - С. 216-222. (0,3 д.а.) (Особистий внесок здобувача - запропоновані напрямки Підвищення ефектівності діяльності підприємств ЖКГ).

Анотація

Корольова Т.С. Ефективність наукових досліджень и использование інноваційного потенціалу ВИЩОГО навчального закладу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. - Одеський державний економічний університет, Одеса, 2008.

Дісертацію присвячено дослідженню теоретичного засідок формирование та использование інноваційного потенціалу у Науковій сфере Вищих Навчальних Закладів України, розробці практичних рекомендацій относительно удосконалення системи показніків, что характеризують ефективність науково-дослідної роботи ВНЗ.

У работе на підставі АНАЛІЗУ Функціонування Наукової СФЕРИ візначені основні Тенденції, розкріті закономірності, віявлені Чинник сучасного розвитку Наукової СФЕРИ країни.Сформульовані концептуальні положення та Практичні возможности визначення ефектівності использование кадрового потенціалу Наукової сфери, предложено методику обчислення відповідніх показніків.

У СУЧАСНИХ условиях с ограниченной ОБСЯГИ фінансування, посилений конкуренції, погіршенням демографічного стану країни, перед віщімі навчальний заклад стоит проблема те, що бере Додатковий коштів. У звязку з ЦІМ у работе Надано рекомендації относительно создания маркетингових комунікацій, маркетингових служб у ВНЗ.

Теоретично обґрунтовано та практично доведено необходимость и доцільність розрахунку навчально-педагогічного ЕФЕКТ результатівності Наукової ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО навчального закладу, представлено методику его розрахунку.

Ключові слова: ефективність вузівської науки, наукові дослідження Вищих Навчальних Закладів, інноваційна діяльність, кадровий науковий Потенціал, фінансування науки ВНЗ.

АНОТАЦІЯ

Королева Т.С. Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. - Одеський державний економічний університет, Одеса, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад формування і використання інноваційного потенціалу наукової сфери вищих навчальних закладів України, розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення системи показників, що характеризують ефективність науково-дослідної роботи вищого навчального закладу.

У роботі на основі аналізу рівня, динаміки, ефективності використання кадрового і фінансового потенціалу, а також функціонування наукової сфери в цілому, проведеного з використанням економіко-статистичних методів, визначені тенденції, розкриті закономірності, виявлені роль і значення основних факторів, що визначають сучасний розвиток наукової сфери країни. Уточнено та розширено поняття категорії "інноваційна діяльність в освіті", доповнено класифікацію видів інноваційної діяльності у вищій школі.

Сформульовано концептуальні положення та практичні рекомендації щодо визначення ефективності використання кадрового потенціалу наукової сфери вузів. З цією метою в дисертації запропонована методика розрахунку чисельності науково-педагогічних працівників, зайнятих науковими дослідженнями в другій половині робочого дня в перерахунку на повну зайнятість, що забезпечить можливість більш достовірної оцінки використання наукового потенціалу вищої школи.

В сучасних умовах, які характеризуються обмеженим фінансуванням освіти і науки, посиленням конкуренції в сфері освіти, погіршенням демографічного стану в країні, перед вищими навчальними закладами стоїть проблема отримання додаткових коштів. У зв'язку з цим в роботі вироблені рекомендації щодо створення маркетингових комунікацій і маркетингових служб в вузах, визначені їх основні завдання, функції та місце в системі управління вищим навчальним закладом.

Теоретично обгрунтовано та практично доведено необхідність і доцільність використання при розрахунках результативності наукових досліджень у вищому навчальному закладі навчально-педагогічного ефекту, за допомогою якого оцінюється ступінь використання результатів наукової діяльності в навчальному процесі. У роботі дано визначення показника "навчально-педагогічний ефект" і представлена ​​методика його розрахунку.

Ключові слова: ефективність вузівської науки, наукові дослідження вищих навчальних закладів, інноваційна діяльність, кадровий науковий потенціал, фінансування науки ВНЗ.

ANNOTATION

Koroleva TS Efficiency of scientific researches and using of innovative potential of higher educational establishment . Manuscript.

Dissertation for Candidate`s degree in speciality 08.00.04 - Economics and enterprise management. - Odessa State Economics University, Odessa, 2008.

Dissertation is devoted of research of forming theoretical principles and using of innovative potential in the scientific sphere of Ukraines higher educational establishments, development of practical recommendations in relation of improvement system of indexes which characterize efficiency of research work of higher educational establishment.

In work on the basis of analysis of functioning of scientific sphere basic tendencies, exposed conformity to the law, are certain, exposure factors of modern development of countries scientific sphere. Conceptual positions and practical possibilities of determination of efficiency using skilled potential of scientific sphere are formulated, the method of calculation of the proper indexes is offered.

In modern conditionals with the limited volumes of financing, strengthening of competition, worsening of the demographic state in country, the problem of receipt of additional facilities stands before higher educational establishments.

Theorically basis and necessity and expedience of calculation of educational-pedagogical effect of scientific effectiveness activity of higher educational establishment is practically proved, method of his calculation is presented.

Key words: efficiency of science in higher educational establishments, scientific researches of higher educational establishments, innovative activity, brain-powers scientific potential, financing of science in higher educational establishment.

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаЕфективність наукових досліджень и использование інноваційного потенціалу ВИЩОГО навчального закладу

Скачати 61.77 Kb.