• Список використаної літератури
 • 2.3 Дослідження забезпеченості підприємства ВАТ «Красногірське АТП» оборотними засобами
 • 3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП»


 • Дата конвертації17.08.2017
  Розмір51.7 Kb.
  Типкурсова робота

  Ефективність використання оборотних активів

  чення поточної діяльності, вкладення в які як мінімум одноразово обертаються протягом року або одного виробничого циклу. Оборотні кошти і політика щодо управління цими активами важливі, перш за все, з позиції забезпечення безперервності і ефективності поточної діяльності підприємства. В якості основних компонентів оборотного капіталу розглядаються наступні складові:

  - виробничі запаси підприємства, які в свою чергу включають: сировину і матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію та інші запаси. Так як підприємство вкладає свої кошти в освіту запасів, то витрати зберігання запасів пов'язані не тільки зі складськими витратами, а й з ризиком псування і старіння товарів,

  - дебіторська заборгованість. Коли підприємство реалізує свою продукцію покупцям, це не означає, що оплата буде проведена негайно. Неоплачені рахунки за поставлену продукцію і складають більшу частину дебіторської заборгованості. Специфічним елементом дебіторської заборгованості є векселі до отримання, які по суті представляють собою цінні папери.

  - грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти представлені грошима підприємства на рахунках в банку і в касі підприємства, а еквіваленти - ліквідні короткострокові фінансові вкладення, в тому числі цінні папери інших підприємств, державні казначейські білети, державні облігації та інші цінні папери, випущені місцевими органами влади.

  У випадку ВАТ «Красногірське АТП» має місце уповільнення оборотності всіх оборотних коштів у порівнянні з попередніми роками. Основні шляхи прискорення оборотності оборотних коштів:

  - скорочення освіти зайвих і непотрібних запасів;

  - вивчення платоспроможності покупців і своєчасні заходи по стягненню дебіторської заборгованості;

  - скорочення термінів оборотності по всіх фазах кругообігу засобів;

  - правильна організація роботи по матеріально-технічному забезпеченню виробництва, його нормування;

  - налагодження стійких каналів збуту продукції і маркетингових комунікацій (стимулювання збуту);

  - економія поточних витрат і реструктуризація кредиторської заборгованості (особливу увагу мінімізації комунальних платежів і скорочення зобов'язань перед бюджетом).

  Поліпшення використання оборотних коштів з розвитком підприємництва набуває все більш актуального значення, так як вивільняються при цьому матеріальні і грошові ресурси є додатковим внутрішнім джерелом подальших інвестицій. Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, одним з яких є співвідношення розміщення їх у сфері виробництва та сфері обігу. Чим більше оборотних коштів обслуговує сферу виробництва, а всередині останньої - цикл виробництва, тим більш раціонально вони використовуються. Найважливішим елементом управління запасами є науково обгрунтована оптимізація їх обсягу, за допомогою нормування оборотних коштів.

  Раціональне та ефективне використання оборотних коштів сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності. У цих умовах підприємство своєчасно і повністю виконує свої розрахунково-платіжні зобов'язання, що дозволяє успішно здійснювати комерційну діяльність.

  Список використаної літератури

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник .. - М .: Фінанси і статистика, 2002 - 288 с.

  2. Волкова О.І., Дев'яткіна О.В. Економіка підприємства (фірми): Підручник - М .: ИНФРА-М 2003. - 600 с.

  3. Грузинів В.Г. Економіка підприємства: Навчальний посібник - М .: ЮНИТИ, 1998. - 165с.

  4. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30 листопада 1994року // Представництва і філії ст. 55.

  5. Єфімова М.Р., Петрова Е.В. Загальна теорія статистки: навч. - М .: ИНФРА-М, 1998. - 416 с.

  6. Зайцев Н.Л. Економіка організації: Підручник. - М .: «Іспит», 2004. - 624с.

  7. Кондраков І.П. Бухгалтерський облік: Підручник - М .: ИНФРА М, - 2005 - 515 с.

  8. «Помічник бухгалтера» N10 2001 р

  9. «Помічник бухгалтера» N7 2003 р

  10. Савицька Г.В. Економічний аналіз: Учеб. - М .: Нове знання, 2004. - 640 с.

  11. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 281 с.

  12. Сажина М.А. Економічна теорія: Учеб. для вузів. - М .: Норма, 2005. - 672 с.

  13. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства. - М .: Перспектива, 2005 - 401 с.

  14. Економіка підприємства: Підручник під. ред. І.Е. Берзінь - М .: Дрофа, - 2004 - 368 с.

  даним показником не існує, але оскільки прострочених зобов'язань у підприємства немає, а динаміка - позитивна, то можна вважати значення показника абсолютної ліквідності задовільним.

  Для показника термінової ліквідності зазвичай задовольняє співвідношення 0,7-1,0. У випадку ВАТ «Красногірське АТП» значення цього показника недостатнє, тобто протягом 3 місяців підприємство зможе погасити лише 21% своєї заборгованості.

  Коефіцієнт поточної ліквідності показує якою мірою оборотні активи покривають оборотні пасиви. Задовольняє зазвичай коефіцієнт 2. на досліджуваному підприємстві його величина нижче нормативної і становить 0,14 і 0,275 в 2003 і 2005 рр. відповідно. Тобто протягом 12 місяців ВАТ «Красногірське АТП» зможе погасити лише 14 або 27%, що, звичайно ж, є негативним фактом у його діяльності, але намітилася тенденція до підвищення ліквідності, хоча про відновлення ліквідності протягом найближчих 6 місяців 2006 р не може бути й мови.

  Фінансовий стан підприємств, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства і в першу чергу від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства за функціональною ознакою.

  Для цього проаналізуємо структуру джерел підприємства і оцінимо ступінь фінансової стійкості (табл. 2).

  Таблиця 2 - Розрахунок показників фінансової стійкості за 2003-2005 рр.

  коефіцієнт

  2003

  Значення показника

  2004

  2005

  динаміка

  автономії

  0,1789

  1058/6128 = 0,1726

  1719/5784 = 0,2972

  0,118

  фінансування

  0,217

  1058/4710 = 0,224

  1719/4065 = 0,422

  0,205

  заборгованості

  4,502

  4710/1058 = 4,451

  4065/1719 = 2,364

  -2,138

  Коефіцієнт концентрації власного капіталу (фінансової автономії, незалежності) - питома вага власного капіталу в загальній валюті нетто-балансу. Він характеризує, яка частина активів підприємства сформована за рахунок власних джерел коштів. У випадку ВАТ «Красногірське АТП» майно підприємства було сформовано за рахунок власних коштів на 17,89% і 29,72% в 2003 і 2005 рр. відповідно.

  Коефіцієнт фінансування показує можливість покриття боргів власним капіталом.

  Коефіцієнт заборгованості - відношення позикового капіталу до власного і резервів. Даний коефіцієнт вважається одним з основних індикаторів фінансової стійкості. Чим вище його значення, тим вище ризик вкладення капіталу в дане підприємство.

  У випадку ВАТ «Красногірське АТП» спостерігається зниження даного показника, що також можна вважати позитивним фактом в управлінні підприємством.

  В цілому структура пасивів ВАТ «Красногірське АТП» може бути визнана цілком задовільною. Зниження кредиторської заборгованості з одночасним збільшенням оборотних активів говорить про нарощування потужностей підприємства. В даному випадку керівництву ВАТ «Красногірське АТП» необхідно приділити пильну увагу на співвідношення оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості.

  Вважаю, що в сьогоднішніх економічних умовах придбання активів за рахунок позикових джерел не є негативним фактів при дотриманні платіжного графіка, крім того, заборгованість підприємства перед персоналом є поточною і як позитивний, варто відзначити факт зменшення заборгованості підприємства перед позабюджетними фондами.

  Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

  Таблиця 3 - Аналіз показників рентабельності за 2003-2005 рр. У розрахунку показника за рік беруться середньорічні вартості ДЗ, КЗ, МПЗ.

  коефіцієнт

  розрахунок

  Значення показника

  2004

  2005

  динаміка

  Рент-ть госп. діяльності,%

  Прибуток від продажів / Собівартість продукції

  -4262 / 10749 = -0,396

  -2928 / 12264 = -0,238

  +0,158

  Рент-ть продажів,%

  ПП / Виручка

  -4262/6487 = -0,657

  -2928 / 9326 = -0,313

  +0,344

  Рент-ть власного капіталу,%

  ПП / СК

  -79 / 1058 = -0,074

  652/1719 = 0,379

  +0,453

  Рент-ть основного капіталу

  ПП / ВОА

  -79/5344 = - 0,014

  652/4666 = 0,139

  +0,153

  Рент-ть оборотного капіталу

  ПП / ОА

  -79 / 784 = -0,1

  652/1117 = 0,583

  +0,683

  В кінці 2005 рвідносно 2004 року зафіксовано значне зростання показників чистого прибутку і рентабельності основного та оборотного капіталу, рентабельності власного капіталу (коефіцієнта стійкості економічного зростання).

  На підвищення рівня рентабельності власного капіталу (коефіцієнта стійкості економічного зростання) підприємства ВАТ «Красногірське АТП» на 3,31% істотний вплив зробила стабільність величини власного капіталу з одночасним збільшенням оборотних активів підприємства, значне зростання прибутку.

  З певною часткою умовності підвищення рентабельності товарообігу на 3,31% за період 2005 р характеризує підвищення ефективності торгово-господарської діяльності підприємства ВАТ «Красногірське АТП».

  Також з метою підвищення рентабельності обороту необхідно вжити заходів щодо зниження витрат обігу або піти на збільшення розміру торговельних надбавок на окремі товари і товарні групи.

  2.3 Дослідження забезпеченості підприємства ВАТ «Красногірське АТП» оборотними засобами

  Зведений аналітичний баланс по оборотних коштів підприємства ВАТ «Красногірське АТП» представлено в таблиці 4. Дані аналітичного балансу за аналізований період з 2003 по 2005 р.р. показали, що:

  - Найбільшу питому вагу в складі майна підприємства за весь досліджуваний період займали основні виробничі фонди, питома ж вага оборотних коштів виріс до 2005 р на 197,9% і склав 28,54% в загальному обсязі майна підприємства (валюти балансу), можливо це пов'язано зі специфікою діяльності підприємства і великою кількістю автомобілів, які належать до основних засобів;

  - оцінюючи зміни в складі оборотних коштів, слід зазначити, що зростання їх величини за досліджуваний період - 3 роки - в абсолютному вираженні склав 1037 тис. Руб. (1561-524) і склався за рахунок збільшення всіх складових оборотних коштів;

  - Найбільшу питому вагу в складі оборотних коштів займає дебіторська заборгованість (більше половини всієї суми оборотних активів), що звичайно ж є негативним фактом у діяльності підприємства, хоча і намітилася тенденція до її зниження в складі оборотних коштів. Велика величина такої заборгованості веде до вилучення коштів з обороту підприємства, їх заморожування. До того ж в загальному обсязі майна її питома вага виросла майже на 10%. Безсумнівно необхідний більш поглиблений аналіз оборотності дебіторської в сукупності з аналізом оборотності кредиторської заборгованості;

  - як позитивні моменти слід відзначити збільшення питомої ваги запасів до 37,8% в 2005 році, що в абсолютному вираженні склало 467 тис. Руб. (590-123) і зростання всіх складових оборотних коштів підприємства в абсолютному вираженні як мінімум на 100%, тобто майже в 2 рази.

  Таблиця 4 - Структура оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП» в 2003 - 2005 рр. Дані взяті станом «на кінець року» з бухгалтерського балансу Ф № 1 по ОКУД

  Вид оборотних коштів

  2003

  2004

  2005

  2005 у% Станом на 2003

  тис. руб.

  питома вага в:

  тис. руб.

  питома вага в:

  тис. руб.

  питома вага в:

  оборот-них активах

  валюті балансу

  оборот-них активах

  валюті балансу

  оборот-них активах

  валюті балансу

  Запаси, в т.ч .:

  123

  23,47

  2,28

  277

  41,1

  4,54

  590

  37,8

  10,79

  379,67

  сировину, матеріали

  123

  23,47

  2,28

  256

  37,98

  4,2

  565

  36,19

  10,33

  359,35

  витрати майбутніх періодів

  29

  5,534

  0,54

  21

  3,116

  0,34

  25

  1,602

  0,457

  -13,79

  Дебіторська заборго-ть, в т.ч.

  348

  66,41

  6,46

  379

  56,23

  6,22

  919

  58,87

  16,8

  164,08

  покупці і замовники

  239

  45,61

  4,44

  195

  28,93

  3,2

  589

  37,73

  10,77

  146,44

  Ден. засоби

  24

  4,58

  0,45

  18

  2,671

  0,3

  52

  3,331

  0,951

  116,67

  Разом оборотні активи

  524

  100

  9,73

  674

  100

  11,1

  тисячі п'ятсот шістьдесят одна

  100

  28,54

  197,9

  РАЗОМ валюта балансу

  5386

  100

  6098

  100

  5469

  100

  1,541

  Модель управління виробничими запасами.

  При поставках матеріалів за узгодженим графіком і щоденному їх споживанні у виробництві рівними партіями середній інтервал між поставками, тобто цикл постачання, розраховується шляхом ділення 360 днів на число планованих поставок. При цьому враховуються терміни збіги поставок одного і того ж виду матеріалів від різних постачальників. Матеріал (в основному запчастини для автомобілів) надходить від постачальників відповідно до календарних графіків. Від першого постачальника (Брянскзапчасть) - 17, від другого (Брянське АТП) - 6 числа. Отже, у ВАТ «Красногірське АТП» протягом місяця всього 2 поставки, а за рік - 24 поставки (2 * 12). Середній цикл постачання в цьому випадку складе 15 днів (360/24), тому що при відсутності різких коливань в обсягах поставок застосовується метод розрахунку середньоарифметичного інтервалу.

  У 2005 році загальне число поставок матеріалів склало 20 на суму 9876 тис. Руб. З них 4 поставки на суми більше 600 тис. Руб. Були дрібні, випадкові, а 1 - на суму 965 тис. Руб. - надмірно велика. При розрахунку середнього розміру поставки приймається 15 поставок на суму 6511 тис. Руб. (9876-4 * 600-965). Середній розмір поставки складе 434 тис. Руб. (6511/15). При визначенні середнього інтервалу між поставками в розрахунок приймається наведене число поставок, тобто 23 поставки, отримане шляхом ділення річного надходження поролону на середній розмір поставки (9876/434). Середній інтервал між поставками дорівнює 16 дням (360/23). Середньозважений інтервал складе 15,5 дня. Норма оборотних коштів у поточному запасі приймається, як правило, в розмірі 50% середнього циклу постачання, що становить на ВАТ «Брасовського меблева фабрика» 7 днів і так само 217 тис. Руб. (434/2).

  Розрахуємо норму транспортних запасів ВАТ «Красногірське АТП».В середньому рух вантажу від постачальника до покупця займає 15 днів. Поштовий пробіг розрахункових документів - 5 днів. Обробка документів у постачальника і в відділеннях банку здійснюється протягом 4 днів. Термін акцепту - 3 дні. При цих умовах норма оборотних коштів у транспортному запасі становить 17 днів (15-5 + 4 + 3).

  Проведемо нормування оборотних коштів на запасні частини для ремонту обладнання. На ВАТ «Красногірське АТП» типова норма запасних частин на один верстат - 50 руб. Кількість однотипного обладнання - 8 од. Коефіцієнт зниження - 0,4. Звідси потреба в оборотних коштах на запасні частини для 1-ї групи устаткування складе 1,6 тис. Руб. (50 * 8 * 0,4).

  Норматив оборотних коштів на спеціальний одяг і спеціальне взуття в експлуатації на ВАТ «Красногірське АТП» 50 працівникам покладається костюмів бавовняних в рік 50 шт. (Виходячи з терміну шкарпетки костюма 12 міс.). При вартості одного костюма 185 руб. експлуатаційний запас цих костюмів за повною вартістю становить 9250 руб. (185 * 50), а норматив по запасу в експлуатації - 4625 руб. (9250 * 50%), тому що знос костюмів прийнятий в розмірі 50% (як малоцінні та швидкозношувані предмети).

  3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП»

  Дебіторська та кредиторська заборгованість відображається у бухгалтерському балансі ВАТ «Красногірське АТП» за видами. Важливим правовим аспектом організації розрахунків з дебіторами і кредиторами є визначення терміну, протягом якого дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються в обліку і звітності. Цей термін включає в себе період часу, з яким цивільне законодавство пов'язує ті чи інші правові наслідки. Наступ або закінчення терміну тягне за собою виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин, пов'язаних з правами і обов'язками сторін. Терміни можуть бути нормативні - встановлені законом або іншими правовими актами та договірні - визначені угодою сторін. Як різновид нормативних термінів цивільного права розрізняють терміни, протягом яких порушені чи оспорювані права підлягає захисту, наприклад, термін позовної давності. Загальний строк позовної давності встановлено в три роки.

  Дебіторська заборгованість після закінчення терміну позовної давності списується на підставі наказу керівника на зменшення фінансових результатів організації або резерви по сумнівних боргах. Але ця списана заборгованість не вважається анульованою; її відображають на позабалансовому рахунку протягом п'яти років і спостерігають за можливістю стягнення. Кредиторська заборгованість після закінчення терміну позовної давності списується на збільшення фінансових результатів організації.

  За даними таблиці 5 дебіторська заборгованість до 2006 р зросла в порівнянні з 2003 р на 571 тис. Руб., При цьому, як в 2003 р, так і в 2005 рр. приблизно 60% всієї дебіторської заборгованості за даними звітності становила заборгованість покупців і замовників. Зміна питомих ваг видів дебіторської заборгованості незначно.

  Таблиця 5 - Склад і структура дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ «Красногірське АТП» в 2003 - 2005 рр.

  показники

  01.01.2003

  01.01.2004

  01.01.2005

  01.01.2006

  зміна

  тис. руб.

  % Від виробленого

  тис. руб.

  % Від виробленого

  тис. руб.

  % Від виробленого

  тис. руб.

  % Від виробленого

  тис. руб.

  %

  Дебіторська заборгованість в т.ч.

  348

  100

  623

  100

  379

  100

  919

  100

  571

  0

  розрахунки з покупцями і замовниками

  239

  68,68

  434

  69,66

  195

  51,45

  589

  64,09

  350

  -4,59

  інша

  109

  31,32

  189

  30,34

  184

  48,55

  330

  35,91

  221

  4,59

  Кредиторська заборгованість, в т.ч.

  4356

  100

  5123

  100

  4297

  100

  3832

  100

  -524

  0

  розрахунки з постачальниками та підрядниками

  217

  4,982

  349

  6,812

  508

  11,82

  252

  6,576

  35

  1,59

  розрахунки по податках і зборах

  3553

  81,57

  3075

  60,02

  2460

  57,25

  2300

  60,02

  -1253

  -21,5

  кредити і позики

  300

  6,887

  540

  10,54

  0

  0

  300

  7,829

  0

  0,94

  заборгованість персоналу

  245

  5,624

  700

  13,66

  918

  21,36

  235

  6,133

  -10

  0,51

  інша

  41

  0,941

  459

  8,96

  411

  9,565

  745

  19,44

  704

  18,5

  Кредиторська заборгованість підприємства до 2006 зменшилася на 1253 тис. Руб. або на 21,5%, що слід відзначити як позитивний факт. При цьому значно зменшилася питома вага заборгованості перед бюджетом з 81,57% до 60,02% до 2006 р і зросло значення питомої ваги іншої заборгованості.

  Проведемо оцінку використання такого виду оборотних активів як дебіторська заборгованість, в зв'язку з тим, що на підприємстві ВАТ «Красногірське АТП» її частка в складі оборотних активів дуже велика згідно з даними аналітичного балансу і спостерігається негативна тенденція її динаміки в абсолютному вираженні.

  Визначення реального стану дебіторської заборгованості дозволяє оцінити ймовірність безнадійних боргів з урахуванням строків виникнення заборгованості. Зведемо дані самого ВАТ «Красногірське АТП» по безнадійних боргах в таблицю (табл. 6) і оцінимо реальний стан дебіторської заборгованості. Дані табл. 6 показують, що ВАТ «Красногірське АТП» не отримає 525,6 тис. Руб., Або 12,19% (525,6 * 100/4310) загальної суми дебіторської заборгованості.

  Таблиця 6 - Стан дебіторської заборгованості ВАТ «Красногірське АТП» в 2006 р

  Дебітори за термінами виникнення, дні

  Сума, тис. Руб.

  Питома вага в загальній сумі,%

  безнадійні борги

  Реальна величина заборгованості, тис. Руб.

  імовірність

  Сума тис. Руб.

  0-30

  1400

  32,48

  2,5

  35,0

  1365,0

  30-60

  450

  10,44

  3,0

  13,5

  436,5

  60-90

  840

  19,49

  8,0

  67,2

  772,8

  90-120

  670

  15,55

  11,5

  77,1

  592,9

  120-150

  410

  9,51

  15,0

  61,5

  348,5

  150-180

  300

  6,96

  40,0

  120,0

  180,0

  180-360

  150

  3,48

  55,5

  83,3

  66,7

  360-720

  70

  1,62

  70,0

  49,0

  21,0

  понад 720

  20

  0,47

  95,0

  19,0

  1,0

  Разом:

  4310

  100,00

  11,96

  525,6

  3784,4

  Проаналізуємо показники, що характеризують ефективність використання оборотних коштів. Для цього розрахуємо показники ділової активності, ступінь ліквідності і джерела фінансування оборотних коштів (таблиці 7 - 9).

  Таблиця 7 - Характеристика оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП» за функціональним призначенням за 2003 - 2005 рр.

  показники

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  2005 у% до 2003 року

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Виробничі оборотні фонди в т.ч.

  249

  27,85

  277

  41,1

  590

  37,8

  135,7

  - Сировина і матеріали

  226

  25,28

  256

  37,98

  565

  36,19

  143,2

  - Витрати майбутніх періодів

  4

  0,447

  21

  3,116

  25

  1,602

  357,9

  - ПДВ по придбаних цінностей

  19

  2,125

  0

  0

  0

  0

  0

  Фонди звернення в т.ч.

  645

  72,15

  397

  58,9

  971

  62,2

  86,22

  - Дебіторська заборгованість

  623

  69,69

  379

  56,23

  919

  58,87

  84,48

  - Грошові кошти

  8

  0,895

  18

  2,671

  52

  3,331

  372,3

  - Інші оборотні активи

  14

  1,566

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом оборотні кошти

  894

  100

  674

  100

  тисячі п'ятсот шістьдесят одна

  100

  100

  У 2003 рв виробничих фондах підприємства ВАТ «Красногірське АТП» було сконцентровано 27,85% оборотних коштів, а в фонд поводження - 72,15%. До 2005 р ситуація змінилася: виробничі фонди склали 37,8%, а фонди обігу - 62,2% відповідно. Тобто можна стверджувати, що досліджуване підприємство за два роки змінило співвідношення між ПОФ і ФО, збільшивши частку найбільш ліквідних активів практично на 10%, що безсумнівно благотворно впливає на його фінансовий стан. Крім того слід зазначити такий негативний факт як збільшення питомої ваги сировини і матеріалів (що говорить про відсутність нормування складських запасів). Безсумнівно, як сприятливий фактор, виступає зменшення частки дебіторської заборгованості з 69,69 до 58,87%. Таким чином можна говорити про більш грамотному розподілі оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП» в залежності від їх функціонального ознаки.

  Таблиця 8 - Характеристика оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП» за ступенем ліквідності за 2003 - 2005 рр.

  показники

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  2005 у% до 2003 року

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Найбільш ліквідні, в т.ч.

  27

  3,02

  18

  2,67

  52

  3,33

  0,311

  - грошові кошти

  8

  0,895

  18

  2,67

  52

  3,33

  2,436

  - короткострокові фінансові вкладення

  19

  2,125

  0

  0

  0

  0

  -2,13

  Швидко реалізованих активи, в т.ч.

  623

  69,69

  379

  56,2

  919

  58,9

  -10,8

  - дебіторська заборгованість

  623

  69,69

  379

  56,2

  919

  58,9

  -10,8

  - товари відвантажені

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Среднереалізуемие активи

  244

  27,29

  277

  41,1

  590

  37,8

  10,5

  Разом оборотні активи

  894

  100

  674

  100

  тисячі п'ятсот шістьдесят одна

  100

  0

  З даних таблиці 8 видно, що найбільш ліквідні активи ВАТ «Красногірське АТП» - грошові кошти до 2005 р збільшилися практично в 4, але все одно у підприємства дуже низький рівень швидкої ліквідності і до 2006 року, відразу погасити воно може тільки 1,35 % кредиторської заборгованості (52 * 100/3832).

  Крім того, частка не менше швидко реалізованих активи - дебіторської заборгованості також зменшилася з 69,69% у 2003 р до 58,9% в 2006 р, тобто погасити протягом місяця в 2006 р ВАТ «Красногірське АТП» може близько 24% заборгованості (919 * 100/3832) і, отже, не може бути визнано повністю платоспроможним.

  З іншого боку Среднереалізуемие активи (оплата кредиторської заборгованості на протязі 3-х місяців) з 27,29% у 2003 р збільшилися до 37,8% в 2005 р, тобто дають можливості погасити в 2006 р 15,39% (590 * 100/3832) кредиторської заборгованості.

  Можна говорити про недостатню фінансової стійкості підприємства і недостатності коштів для погашення своєї заборгованості, не привертаючи важкореалізовані активи, що підтверджується і аналізом коефіцієнтів ліквідності ВАТ «Красногірське АТП».

  Таблиця 9 - Характеристика оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП» в залежності від джерел фінансування за 2003 - 2005 рр.

  показники

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  2005 у% до 2003 року

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  Власні / прирівняні до них

  1035

  16,81

  1801

  29,5

  +1637

  29,9

  13,12

  позикові

  5123

  83,19

  4297

  70,5

  3832

  70,1

  -13,12

  залучені

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Інші джерела

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Всього оборотних коштів

  6158

  100

  6098

  100

  5469

  100

  0

  З даних таблиці 9 видно, що в 2003 р співвідношення власних і позикових джерел фінансування при формуванні оборотних активів було 4: 1. До 2005 р ситуація змінюється: частка власного капіталу зростає практично в два рази, що говорить про зміцнення фінансового стану підприємства. Питома вага позикових джерел зменшується з 83,19% у 2003 р до 70,1% в 2005 р, тобто можна говорити про зменшення кредиторської заборгованості ВАТ «Красногірське АТП», а відповідно і про зміцнення його положення.

  В цілому в фінансовому стані ВАТ «Красногірське АТП», спостерігається позитивна динаміка, т.е. поліпшення співвідношення і функціонального розміщення оборотних активів у складі майна підприємства, що говорить про більш ефективному управлінні оборотними активами досліджуваного підприємства в 2005 р в порівнянні з попередніми роками.

  Про ступінь ефективності використання оборотних коштів також можна судити за показником віддачі оборотних коштів, який визначається як відношення прибутку від реалізації до залишків оборотних коштів, найважливішим показником інтенсивності використання оборотних коштів є швидкість їх оборотності. Оборотність оборотних коштів - це тривалість одного повного кругообігу коштів, починаючи з першої і закінчуючи третьою фазою. Чим швидше оборотні кошти проходять ці фази, тим більше продукту підприємство може провести з однієї і тієї ж сумою оборотних коштів. У різних господарюючих суб'єктах оборотність оборотних коштів різна, тому що залежить від специфіки виробництва і умов збуту продукції, від особливостей в структурі оборотних коштів, платоспроможності підприємства та інших факторів. Швидкість оборотності оборотних коштів обчислюється за допомогою трьох взаємопов'язаних показників: тривалості одного обороту в днях, кількості оборотів за рік (півріччя, квартал), а також величини оборотних коштів, що припадають на одиницю реалізованої продукції.

  Обчислення оборотності оборотних коштів може проводитися як за планом, так і фактично. Планова оборотність може бути розрахована тільки по нормованих оборотних коштів, фактична - по всіх оборотних коштах, включаючи ненормовані. Зіставлення планової і фактичної оборотності відбиває прискорення або уповільнення оборотності нормованих оборотних коштів. При прискоренні оборотності відбувається вивільнення оборотних коштів з обороту, при уповільненні виникає необхідність в додатковому залученні коштів в оборот. Тривалість одного обороту в днях визначається на підставі формули:

  О = С 0 / (Т: Д), або О = (С 0 * Д) / Т,

  де О - тривалість одного обороту, днів; З 0 - залишки оборотних коштів (середньорічні або на кінець планованого (звітного) періоду), руб .; Т - обсяг товарної продукції (за собівартістю або в цінах), руб .; Д - число днів у звітному періоді.

  У випадку ВАТ «Красногірське АТП», обсяг товарної продукції за собівартістю за 2005 рік - 10749 тис. Руб. при сумі оборотних коштів на кінець цього року +1561 тис. руб. Тривалість одного обороту дорівнює 52 дням (1561 * 360/10749). У 2003 році цей показник становив 32 дня (894 * 360/10116), тобто збільшення періоду обороту говорить про уповільнення оборотності оборотних коштів.

  Коефіцієнт оборотності показує кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за рік (півріччя, квартал), і визначається за формулою:

  До 0 = Т: С 0,

  де К 0 - коефіцієнт оборотності, тобто кількість обертів.

  У випадку ВАТ «Брасовського меблева фабрика» коефіцієнт оборотності склав 6,88 (10749/1561). Отже, дані оборотні кошти зробили 7 оборотів за 2005 рік. У той же час цей показник означає, що на кожен рубль оборотних коштів доводилося 6,88 руб. реалізованої продукції. Для 2003 р коефіцієнт оборотності склав 11,31 (10116/894) обороту.

  Коефіцієнт завантаження оборотних коштів - це показник, зворотний коефіцієнту оборотності. Він характеризує величину оборотних коштів припадають на одиницю (1 руб., 1 тис. Руб., 1 млн. Руб.) Реалізованої продукції. Обчислюється за формулою:

  До з = С про: Т,

  де Кз - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

  Виходячи з наведених вище даних по ВАТ «Брасовського меблева фабрика» коефіцієнт завантаження склав 0,14 (1561/10749). Отже, на 1 руб. реалізованої продукції припадає 0,14 руб. оборотних коштів. Цей показник свідчить про раціональне, ефективне або, навпаки, неефективне використання оборотних коштів лише в зіставленні за ряд років і виходячи з динаміки коефіцієнта. У 2003 р коефіцієнт завантаження склав 0,08 руб. (894/10116), тобто можна говорити про незначне збільшення раціональності використання оборотних коштів ВАТ «Красногірське АТП», що підтверджується і аналізом характеристики оборотних коштів за функціональним призначенням.

  Оборотність може бути визначена як загальна, так і приватна. Загальна оборотність характеризує інтенсивність використання оборотних коштів в цілому по всіх фазах кругообігу, що не відображаючи особливостей кругообігу окремих елементів чи груп оборотних коштів. У показнику загальної оборотності ніби нівелюється процес поліпшення або уповільнення оборотності коштів в окремих фазах. Прискорення оборотності коштів на одній стадії може бути зведене до мінімуму уповільненням оборотності на іншій стадії.

  Прискорення оборотності оборотних коштів і вивільнення в результаті цього оборотних коштів у будь-якій формі дозволяють підприємству спрямувати їх на свій розсуд на розвиток підприємницької діяльності і обійтися без залучення додаткових фінансових ресурсів. Рішення завдання скорочення періоду обороту оборотних коштів в цілому полягає в зниженні періоду обігу кожної з найбільш вагомих виявляють поточних активів. Для промислових підприємств в умовах економіки перехідного періоду актуальність вирішення задачі зростає багаторазово. Справа в тому, що перехід до ринкових відносин в силу ряду причин викликав, з одного боку, різке зниження оборотних коштів промислових підприємств, а з іншого боку, негативно позначився на швидкості їх оборотності. Це не могло не позначитися на фінансовому покладено підприємств і викликало зниження результативності в їх господарську діяльність. Виникли зовсім інші умови фінансово-виробничої діяльності підприємств, зумовивши пошук рішень проблем управління оборотністю оборотного капіталу.

  Однією з вагомих складових оборотних коштів підприємства є дебіторська заборгованість, тобто боргові права до клієнтів. Відповідно оборотність коштів в складі дебіторської заборгованості істотно впливає на оборотність всіх оборотних коштів підприємства. Слід підкреслити, що рішення задачі прискорення оборотності коштів у дебіторській заборгованості - одна з найскладніших завдань на промислових підприємствах. Справа в тому, що традиційне віднесення боргових прав до клієнтів по швидкореалізовуваним оборотних коштів стосовно промисловим підприємствам не підтверджується реальною дійсністю.

  Саме тому управління оборотністю коштів в дебіторську заборгованість в сучасних умовах - одне з найпріоритетніших напрямів фінансового менеджменту підприємств. Для ефективного управління оборотністю коштів в дебіторську заборгованість доцільно застосовувати наступний комплекс взаємопов'язаних заходів.

  Проблему прискорення оборотності коштів у дебіторській заборгованості можна вирішувати ще на етапі укладення договорів з замовниками товарної продукції (робіт, послуг). Для цього необхідно в договорі передбачити в якості форми розрахунку за виконані роботи по інкасо в безакцептному порядку. Дана форма розрахунку передбачена Положенням від 08 вересня 2000 р №120-П Центрального банку Російської Федерації «Про безготівкові розрахунки в РФ». Перевага такої форми розрахунків для виконавця робіт за договором полягає в тому, що замовник зобов'язаний оплатити негайно після пред'явлення документів про здачу робіт виконавцем, тобто в безакцептному порядку. Інша справа, що замовник не завжди згоден з такою формою розрахунків, але це вже питання, яке можна вирішити договірними сторонами.

  Викладені методи прискорення оборотності поточних активів охоплюють практично весь комплекс проблем, що виникають і дозволяють значно підвищити ефективність управління оборотним капіталом.

  висновок

  Одним з найважливіших елементів виробництва є оборотні кошти. Оборотні кошти - активи підприємства, поновлювані з певною регулярністю для забезпе ...........