Дата конвертації23.04.2017
Розмір75.25 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 75.25 Kb.

Ефективність використання оборотного капіталу Солікамського РАЙПО

Оборотність може бути визначена як загальна і як приватна.

Загальна оборотність характеризує інтенсивність використання оборотних коштів в цілому по всіх фазах кругообігу, що не відображаючи особливостей кругообігу окремих елементів чи груп оборотних коштів.

У показнику загальної оборотності нівелюється процес прискорення або уповільнення оборотності коштів в окремих фазах. Прискорення оборотності коштів на одній стадії може бути зведене до мінімуму уповільненням оборотності на іншій стадії, і навпаки. Розглянуті взаємопов'язані показники оборотності відбивають загальну оборотність оборотних коштів.

Для виявлення конкретних причин зміни загальної оборотності обчислюється показник приватної оборотності оборотних коштів.

Приватна оборотність відображає ступінь використання оборотних коштів у кожній фазі кругообігу, в кожній групі, а також по окремих елементах оборотних коштів.

Для визначення впливу структурних змін залишки елементів оборотних коштів зіставляються з об'ємом реалізованої продукції, який приймався при обчисленні загальної оборотності.

Сума показників приватної оборотності окремих елементів оборотних коштів дорівнює показнику оборотності всіх оборотних коштів підприємства, тобто загальної оборотності.

Оборотність оборотних коштів за окремими видами (сировина, матеріали, паливо та ін.), Що обчислюється при розрахунку нормативів оборотних коштів, а також для конкретизації зміни загальної оборотності або інших цілей, визначається за тими ж формулами, виходячи із залишків цих видів товарно-матеріальних цінностей і обороту по їх витраті за відповідний період.

За оборот для певних видів виробничих запасів приймається витрата оборотних коштів даного виду в процесі виробництва за відповідний період.

Оборотність оборотних коштів може прискорюватися або сповільнюватися. При уповільненні оборотності в оборот залучаються додаткові кошти. Ефект прискорення оборотності виражається в скороченні потреби в оборотних коштах у зв'язку з поліпшенням їх використання, їх економії, що впливає на приріст обсягів виробництва і як наслідок - на фінансові результати.

Основними шляхами прискорення оборотності оборотних коштів є:

- збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції;

- зниження витрат виробництва;

- прискорення технологічного процесу;

- зниження незавершеного виробництва;

- поліпшення постачання сировиною і матеріалами;

- вдосконалення платіжно-розрахункових операцій;

- поліпшення планування оборотних коштів.

Прискорення оборотності веде до вивільнення частини оборотних коштів (матеріальних ресурсів, грошових коштів), які використовуються або для потреб виробництва, або для накопичення на розрахунковому рахунку.

В кінцевому підсумку поліпшується платоспроможність і фінансовий стан підприємства.

Вивільнення оборотних коштів в результаті прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним [16, c. 30].

Абсолютне вивільнення оборотних коштів відбувається, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків оборотних коштів за попередній (базовий) період при збереженні або збільшенні обсягу реалізації за цей період.

Абсолютно вивільнені оборотні кошти можуть бути спрямовані підприємством на подальше розширення виробництва, освоєння нових видів виробів, поліпшення постачання і збуту та інші заходи вдосконалення підприємницької діяльності.

Відносне вивільнення оборотних коштів відбувається в тих випадках, коли оборотність оборотних коштів прискорюється з ростом обсягу виробництва на підприємстві: вивільнені при цьому кошти не можуть бути вилучені з обігу, оскільки вони знаходяться в запасах товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують зростання виробництва. Відносне і абсолютне вивільнення оборотних коштів мають єдину економічну основу і означають для господарюючого суб'єкта додаткову економію коштів.

У процесі оцінки ефективності використання оборотних коштів необхідно вивчити динаміку зміни їх величини, беручи до уваги співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю постачальникам за сировину і матеріали. Якщо товар продається в кредит, то підприємству необхідні оборотні кошти для підтримки дебіторської заборгованості до тих пір, поки покупець не внесе плату за продукцію (послуги).

Повний цикл обороту оборотних коштів вимірюється часом з моменту закупівлі сировини і матеріалів у постачальників (оплати кредиторської заборгованості) до оплати готової продукції покупцями (погашення дебіторської заборгованості).

Операційний цикл (ОЦ) відображає проміжок часу, протягом якого оборотні активи роблять повний оборот:

де ОЦ - операційний цикл, дн .;

ТП - тривалість виробничого процесу (період оборотності запасів), дн .;

ПОдз - період оборотності дебіторської заборгованості, дн.

Фінансовий цикл (ФЦ) - розрив між терміном платежу за своїми зобов'язаннями перед постачальниками і отриманням грошей від покупців (дебіторів). Іншими словами, він характеризує відрізок часу, протягом якого повний оборот здійснюють власні оборотні кошти. У разі, коли їх величина негативна, поняття «фінансовий цикл» не існує

де ПОкз - період оборотності кредиторської заборгованості, дн.

Зниження операційного і фінансового циклів - позитивна тенденція.

Скорочення даних циклів може статися за рахунок скорочення виробничого процесу (періоду зберігання матеріальних запасів, безпосереднього зниження тривалості виготовлення готового продукту і періоду його зберігання на складі); прискорення оборотності дебіторської заборгованості; уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.

Отже, ми бачимо, що за своєю економічною природою оборотні кошти - це грошові кошти, вкладені (авансовані) в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

До оборотних засобів відносяться запаси (сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів), дебіторська заборгованість, видані аванси, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення.

За призначенням у виробничому процесі оборотні кошти поділяються на виробничі запаси, кошти в витратах на виробництво, готову продукцію, грошові кошти і розрахунки (засоби розрахунку).

Величина оборотних коштів, їх склад та структура на кожному підприємстві різні, так у складі і структурі оборотних коштів торгівлі найбільшу питому вагу займають товарні запаси.

Джерела формування оборотних коштів підприємства можуть бути власними і позиковими.

Власним джерелом фінансування на початковому етапі є статутний капітал. Надалі поповнення оборотних коштів відбувається за рахунок отриманого прибутку.

Позикові джерела для поповнення оборотних коштів включають в себе банківський короткостроковий кредит, а також кредиторську заборгованість.

Сутність оборотних коштів визначається їх економічною роллю, необхідністю забезпечення відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, так і процес звернення.

Оборотні кошти функціонують тільки в одному виробничому циклі і незалежно від способу виробничого споживання повністю переносять свою вартість на готовий продукт.

Основними особливостями кругообігу вартості, що розкривають економічну природу оборотних коштів, є:

- авансовий характер залучення коштів;

- об'єднання вартості, авансованої в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, в єдину економічну категорію.

Оборотні кошти, роблячи кругообіг, зі сфери виробництва, де вони функціонують як оборотні фонди, переходять у сферу обігу, де вони функціонують як фонди звернення.

У своєму обороті оборотні фонди послідовно приймають грошову, продуктивну і товарну форму.

Закінчивши один кругообіг, оборотні кошти вступають у новий, тим самим здійснюється їх безупинний обіг. Саме постійний рух оборотних коштів є основою безперебійного процесу виробництва і обігу.

оборотний економічний засіб нормування


2 . управління оборотними засобами Солікамського рАЙПО

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

У 1912 році був заснований Пермський губернський союз споживчих товариств «Губпотребсоюз», а в наступному році - Єкатеринбурзький. На першому установчому зборах уповноважених були присутні представники Пермського міського, Киновского, Березовського, Чермозского, Пожвінского та інших товариств. Діяльність союзу була дозволена в межах семи повітів Пермської губернії: Пермського, Чердинского, Солікамського, Оханского, Осинського, Красноуфимского і Кунгурского.

У 2011 році Пермському спілці споживчих товариств - крайпотребсоюзу виповнюється 99 років. Практично за століття союз споживчих товариств Пермської губернії перетворився на великий багатогалузевий соціально орієнтований сектор економіки краю.

В даний час кооперативні організації діють в 35 районах краю. До складу крайового союзу входить Комі-Перм'яцький окрпотребсоюз. Споживча кооперація краю об'єднує понад 70 тисяч пайовиків і обслуговує 64 відсотка загальної чисельності сільського населення.

Сьогодні система споживчої кооперації краю є важливим елементом у формуванні соціально-економічного клімату в життя села. Використовуючи свій виробничий потенціал, історично сформовані принципи, а також нові форми роботи, зокрема розвиток централізованих поставок, реалізація програми по задоволенню попиту населення Пермського краю натуральними продуктами і ін., Споживча кооперація роблять все можливе для поліпшення рівня життя сільського населення.

Система споживчої кооперації та організаційна структура Пермського крайпотребсоюзу представлена ​​на малюнку 2.

Малюнок 2 - Система споживчої кооперації та організаційна структура Пермського крайпотребсоюзу

Пермський крайпотребсоюзу здійснює такі види діяльності:

- Торгівля;

- Громадське харчування;

- Виробнича діяльність;

- Заготівельна діяльність.

Солікамськоє районне споживче товариство входить до складу Пермського крайпотребсоюзу.

Солікамськоє районне споживче товариство - юридична особа, яка має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити юридичної особи.

Скорочене найменування товариства - Солікамськоє РАЙПО.

Юридична адреса: 618510, Російська Федерація, Пермський край, Солікамський район, с. Городище, вул. Миру, 24.

Поштова адреса: 618554, Російська Федерація, Пермський край, м Солікамск, вул. Революції, 53.

Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, оптова торгівля і громадське харчування.

РАЙПО розпорядженні 19 магазинами, розподільним складом, гаражем.

Чисельність населення, що обслуговується Солікамського РАЙПО представлена ​​в таблиці 2.

Таблиця 2 - чисельність населення, обслуговується Солікамського рАЙПО

п / п

Населений пункт

Кількість, чол.

I формат

1

Магазин № 3, м Солікамск

-

2

Магазин № 7, с. Городище

1008

3

Магазин № 16, с. джерела

1600

4

Магазин № 10, с. Половодова

1600

5

Магазин № 18, с. Тохтуево

1 554

II формат

6

Магазин № 47, с. Касіба

545

7

Магазин № 17, с. джерела

1600

8

Магазин № 15, с. геологорозвідка

202

9

Магазин № 24, с. Усівський

436

10

Магазин № 25, с. села

509

11

Магазин № 22, с. Жуланова

476

12

Магазин № 21, с. Верх-Мошева

183

13

Магазин № 8, с. Осокіна

186

14

Магазин № 11, с. Джерела (радгосп)

261

15

Магазин № 12, с. Вильва

476

III формат

16

Магазин № 50, с. Лизіб

74

17

Магазин № 23, с. креслення

89

18

Магазин № 20, с. Левін

49

19

Магазин № 14, с. Тюлькина

49

Разом:

9395

Виконавчим органом Солікамського РАЙПО є правління товариства.

На посаді голови правління працює Матушкина Ніна Сергіївна з 15 березня 1985 року.

Середньооблікова чисельність працівників на 2010 рік становить 88 осіб.

На посаді головного бухгалтера з 26 серпня 2002 року працює Шац Світлана Володимирівна.

2.2 аналіз структури і динаміки оборотних коштів підприємства

Фінансовий стан підприємства та його стійкість в значній мірі залежать від того, яким капіталом володіє підприємство, в які активи вкладено капітал і який дохід вони приносять. Аналіз капіталу допомагає виявити недоліки в роботі підприємства і розробити способи нівелювання (аж до повного викорінення) цих недоліків. Також аналіз капіталу підприємства - це початковий крок до оцінки ефективності діяльності підприємства. А, крім того, на підставі такого аналізу можливе прогнозування подальшого розвитку організації.

Актив балансу дає уявлення про економічні ресурси господарюючого суб'єкта, і таким чином, аналіз активів дозволяє оцінити економічний потенціал підприємства щодо здійснення майбутніх витрат.

Обсяг, склад і структура оборотного капіталу Солікамського РАЙПО були оцінені за результатами бухгалтерської звітності за 2009-2010 рр. Для аналізу використовували форми № 1, 2, 5 бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки). Зіставлення даних розглянутих форм звітності дозволило виявити динаміку обсягу майна, а також зміни структури майна. Основний документ, використаний в аналізі - бухгалтерський баланс (форма № 1), на підставі активу якого складена аналітична таблиця 3.

Таблиця 3 - Об `єм, склад і структура оборотного капіталу Солікамського рАЙПО за 2009-2010 рр. , тис. руб.

показники

2009 рік

2010 рік

відхилення 2009

відхилення 2010

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

абсолютне

%

абсолютне

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Всього майна в тому числі:

19831

22980

22980

25532

3149

86,30

2552

90,00

Необоротні активи

2. Основні засоби та інші необоротні активи

4166

3946

3946

4937

-220

105,58

991

79,93

- то ж в% до майна

21,01

17,17

17,17

19,34

-6,99

-

38,83

-

2.1. Нематеріальні активи

14

14

14

14

0

100,00

0

100,00

- то ж у% до позаоборотних активів

0,07

0,06

0,06

0,05

0,00

-

0,00

-

2.2. Основні засоби

4075

3932

3932

4923

-143

103,64

991

79,87

- то ж у% до позаоборотних активів

20,55

17,11

17,11

19,28

-4,54

-

38,83

-

2.3. незавершене будівництво

77

0

0

0

-77

0

- то ж у% до позаоборотних активів

0,39

0,00

0,00

0,00

-2,45

0,00

Оборотні активи

3. Оборотні кошти

15665

19034

19034

20595

3369

82,30

тисячі п'ятсот шістьдесят одна

92,42

- то ж в% до майна

78,99

82,83

82,83

80,66

106,99

-

61,17

-

3.1. Запаси

8333

11082

11082

12271

2749

75,19

1189

90,31

- то ж у% до оборотних коштів

42,02

48,22

48,22

48,06

87,30

-

46,59

-

3.2. Грошові кошти

516

741

741

900

225

69,64

159

82,33

- то ж у% до оборотних коштів

2,60

3,22

3,22

3,52

-

3.3. Короткострокові фінансові вкладення

651

761

761

273

110

85,55

-488

278,75

- то ж у% до оборотних коштів

3,28

3,31

3,31

1,07

3,49

-

-19,12

-

3.4. Дебіторська заборгованість

6039

6351

6351

6861

312

95,09

510

92,57

- то ж у% до оборотних коштів

30,45

27,64

27,64

26,87

9,91

-

19,98

-

3.5. Інші оборотні активи

126

99

99

290

-27

127,27

191

34,14

- то ж у% до оборотних коштів

0,64

0,43

0,43

1,14

-0,86

-

7,48

-

З аналізу (рисунок 3) видно, що в період з 2009 р по 2010 р валюта балансу підприємства зросла.

Малюнок 3 - Динаміка валюти балансу Солікамського РАЙПО

Це є показником збільшення господарського обороту організації.

Аналіз динаміки зростання оборотних і необоротних активів призводить до висновку, що збільшення розмірів майна відбулося, в основному, за рахунок зростання оборотних активів (зросли з 15665 тис. Руб. До 20595 тис. Руб., Тобто на 4930 тис. Руб., Або на 24%). Однак слід відзначити не тільки збільшення обсягу виконаних робіт, що зумовила зростання поточних активів, але і покупку основних засобів, що призвело до зростання довгострокових активів (з 4075 тис. Руб. До 4923 тис. Руб. - на 848 тис. Руб.).

Структура ліквідності активів зазнала найбільших змін в період з 2009 року по 2010 рік, після чого її можна вважати стабільною. При цьому помітно переважання оборотних активів над позаоборотних (практично в 5 разів в 2009 році і в 4 рази в 2010 році).

Це свідчить про високу ресурсоємності підприємства.

Далі розглянемо докладніше структуру і динаміку необоротних активів, представлених в балансі Солікамського РАЙПО основними засобами, нематеріальними активами та незавершеним будівництвом.

Зростання необоротних активів обумовлений, в основному, неухильним нарощуванням основних засобів. Також відзначимо, що в 2009 році були об'єкти незавершеного будівництва, однак в 2010 році приросту за цією статтею не спостерігається. Нематеріальні активи протягом аналізованих років залишаються на тому ж рівні. Зростання основних засобів - це придбання матеріального майна (комп'ютерної техніки, автомобілів, спецприладів і обладнання).

Структура необоротних активів постійна: основну їх частину складають основні засоби (97% - 98%), крім яких є нематеріальні активи (0,2% - 0,3%), а також, в 2009 році - незавершене будівництво (0,17% ).

Далі розглянемо послідовно зміни оборотного капіталу, а також зробимо зіставлення даних бухгалтерського балансу з іншими формами звітності, що дозволить більш повно інтерпретувати баланс.

Оборотні активи підприємства представлені в балансі статтями: запаси (в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності; витрати в незавершеному виробництві; готова продукція і товари для перепродажу; витрати майбутніх періодів), податок на додану вартість по придбаних цінностей, дебіторська заборгованість ( платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти та інші оборотні активи.

На малюнку 4 зображено динаміку зростання оборотних активів Солікамського РАЙПО за 2009-2010 рр.

Малюнок 4 - Динаміка зростання оборотних активів

Як видно на малюнку 4 ріст оборотних активів обумовлений, в основному, збільшенням запасів, а також дебіторської заборгованості і нестабільних зміни інших розділів.

Наявність такої великої дебіторської заборгованості є несприятливим фактором, здатним порушити стабільність роботи організації. Запропоновані для аналізу документи не дозволяють виявити характер дебіторської заборгованості, однак, найбільш розумним представляється припущення про те, що дебіторську заборгованість слід вважати нормальною, а не невиправданою. Тобто, її наявність пов'язано, швидше за все, з використовуваними формами розрахунків, а не з недоліками діяльності підприємства. Проте, слід використовувати інші способи розрахунків, для запобігання зловживань з боку недобросовісних замовників.

Основна частина оборотних активів підприємства представлена ​​запасами (53% - 59% оборотних активів), а також дебіторською заборгованістю з терміном погашення до 12 місяців (33% - 38% оборотних активів).

Крім того, в 2009 р значна частина оборотних активів була представлена ​​короткостроковими фінансовими вкладеннями, а в 2010 р - грошовими коштами.

Нижче на малюнку 5, розглянемо структуру запасів підприємства. Запаси включають в себе сировину, матеріали та інші аналогічні цінності, а також готову продукцію і товари для перепродажу.

Малюнок 5 - Структура запасів Солікамського РАЙПО

Запаси підприємства - це, в основному (98% - 99%), готова продукція та товари для перепродажу. Це певною мірою відображає специфіку діяльності підприємства - оптова та роздрібна торгівля. Крім того, є запаси сировини, матеріалів та інших аналогічних цінностей (1% - 2%).

Майно підприємства, обсяг, склад і структура якого відображені в активі балансу, в залежності від джерел формування підрозділяють на власні і позикові кошти. Структура джерел формування майна відображена в пасиві балансу, тому для аналізу власних і позикових коштів використана форма № 1 бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс). Аналітична таблиця (таблиця 4) містить дані пасиву бухгалтерського балансу за 2009-2010 рр.

Таблиця 4 - Об `єм , склад і з труктура пасивів Солікамського рАЙПО за 2009-2010 рр., тис. руб.

показники

2009 рік

2010 рік

відхилення 2009

відхилення 2010

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

абсолютне

%

абсолютне

%

Всього коштів підприємства в тому числі:

19831

22980

22980

25532

3149

86,30

2552

90,00

1. Статутний капітал

554

563

563

573

9

98,40

10

98,25

- то ж в% до майна

2,79

2,45

2,45

2,24

0,29

-

0,39

-

2. Додатковий капітал

4616

5881

5881

7277

1265

78,49

1396

80,82

- то ж в% до майна

23,28

25,59

25,59

28,50

40,17

-

54,70

-

3. Нерозподілений прибуток

1265

1396

1396

215

131

90,62

-1181

649,30

- то ж в% до майна

6,38

6,07

6,07

0,84

4,16

-

-46,28

-

4.Позикові кошти

13396

15140

15140

17467

+1744

88,48

2327

86,68

- то ж в% до майна

67,55

65,88

65,88

68,41

55,38

-

91,18

-

4.1. Позики і кредити

8105

8798

8798

9949

693

92,12

1151

88,43

- то ж в% до позикових коштів

60,50

58,11

58,11

56,96

39,74

-

49,46

-

4.2. Кредиторська заборгованість

5205

6218

6218

7394

1013

83,71

1176

84,10

- то ж в% до позикових коштів

38,85

41,07

41,07

42,33

58,08

-

50,54

-

4.3. Інші короткострокові зобов'язання

86

124

124

124

38

69,35

0

100,00

- то ж в% до позикових коштів

0,64

0,82

0,82

0,71

2,18

-

0,00

-

Збільшення балансу з 2009 по 2010 рр. з точки зору джерел формування майна (пасивів підприємства) обумовлено зростанням кількості капіталу і резервів (з 6435 тис. руб. до 8065 тис. руб., тобто на 1630 тис. руб. або в 1,25 рази), а також (в набагато більшою мірою, в грошовому еквіваленті) - дедалі більшій кількості короткострокових зобов'язань (з 13396 тис. руб. до 17467 тис. руб., тобто на 4071 тис. руб., або в 1,3 рази).

Динаміка короткострокових зобов'язань така, що ця компонента балансу значно зросла в 2010 р

Структура пасивів в цілому стабільна (рисунок 6).

Малюнок 6 - Динаміка структури пасивів Солікамського РАЙПО

В динаміці видно, що основну масу пасивів досліджуваного підприємства складають позикові кошти.

Позикові кошти підприємства складають: позики і кредити; кредиторська заборгованість, а також інші короткострокові зобов'язання (малюнок 7).

Малюнок 7 - Структура позикових коштів Солікамського РАЙПО

Отже, за даними малюнка 7 видно, що найбільшу частку в позикових коштах Солікамського РАЙПО займають позики і кредити, а також кредиторська заборгованість, що мають тенденції до зростання.

Також варто відзначити позитивну динаміку додаткового капіталу.

Нерозподілений прибуток зріс до кінця 2009 року, що пов'язано зі збільшенням виручки від реалізації товарів і послуг. Ця стаття - якийсь резерв, який підприємство може використовувати для подальшого поповнення основних засобів або запасів. В принципі, зростання нерозподіленого прибутку слід вважати позитивним фактором. Однак, ми бачимо що на кінець 2010 року нерозподілений прибуток різко скоротилася з 1396 тис. Руб. до 215 тис. руб. або в 6,5 разів. Що є негативним фактором.

2. 3 оцінка використання оборотних коштів підприємства

Ефективне використання оборотного капіталу відіграє велику роль в нормалізації роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності виробництва і залежить від безлічі факторів. У сучасних умовах величезний негативний вплив на зміну ефективності використання оборотних коштів і уповільнення оборотності надають чинники кризового стану економіки:

- зниження обсягів виробництва і споживчого попиту;

- високі темпи інфляції;

- розрив господарських зв'язків;

- порушення договірної та платіжно-розрахункової дисципліни;

- високий рівень податкового тягаря;

- зниження доступу до кредиторам внаслідок високих банківських відсотків.

Для визначення ефективності використання оборотних коштів розрахуємо коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, скоєних обіговими коштами протягом певного періоду часу) і термін їх обороту в днях. Дані за 2 роки занесемо в таблицю 5.

Таблиця 5 - показники ефективності використання оборотних коштів Солікамського рАЙПО в 2009-2010 рр., тис. руб.

показники

2009

2010

Темп зростання 2010/2009,%

Виручка від реалізації, в тис. Руб.

94087

103639

110,15

Середня сума оборотних коштів, в тис. Руб.

17350

19815

114,2

Коефіцієнт оборотності, про

5,4

5,2

96,3

Термін обігу, днями

67

70

104,5

Сума оборотних коштів у розрахунку на 1 карбованець виручки

0,18

0,19

105,5

З даних таблиці 5 випливає, що в середньому на підприємстві один оборот відбувався в 2009 р за 67 дн., В 2010 р - за 70 днів., Тобто термін обігу збільшився на 4,5%.

З даних таблиці 5 також випливає, що ефективність використання оборотних коштів знизилася - кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за рік зменшилася з 5,4 до 5,2. На це вказує темп зростання коефіцієнта оборотності, який зменшився в звітному році в порівнянні з минулим на 3,7%.

Потреба в оборотних ресурсах, яка припадає на 1 карбованець виручки збільшилася на 5,5%.

У таблиці 6 представлені вихідні дані для розрахунку чистого оборотного капіталу підприємства і ефекту фінансового важеля Солікамського РАЙПО в 2009-2010 рр.

Таблиця 6 - вихідні дані для розрахунку чистого оборотного капіталу підприємства і ефекту фінансового важеля Солікамського рАЙПО в 2009-2010 рр., тис. руб.

показник

2009

2010

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

Оборотні кошти (АII)

15665

19034

19034

20595

Власні кошти підприємства (СС) (ПIII)

6435

7840

7840

8065

Позикові кошти (ЗС) (ПIV + Пv)

13396

15140

15140

17467

Короткострокова заборгованість (Пv)

13396

15140

15140

17467

Розрахуємо середньорічні показники в 2009 р .:

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

Рентабельність власних коштів - відношення валового прибутку, отриманого підприємством за період, до середнього рівня власних коштів.

Розрахуємо середньорічні показники в 2010 р .:

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

Рентабельність власних коштів - відношення валового прибутку, отриманого підприємством за період, до середнього рівня власних коштів.

ЕФР> 1,5, тому в 2009-2010 рр. підприємство не знаходилося в ситуації фінансового ризику, причому ефект фінансового важеля незначно збільшився.

Величина сили впливу фінансового важеля досить точно показує ступінь фінансового ризику, пов'язаного з фірмою. Чим більше сила впливу фінансового важеля, тим більше і ризик, пов'язаний з підприємством, ризик неповернення кредиту банку і ризик зниження курсу акцій і падіння дивіденду по ним.


3 . заходи по поліпшенню використання оборотних коштів Солікамського рАЙПО

3.1 Основні рекомендації по результатами аналізу використання оборотних коштів

Аналіз діяльності підприємства виявив наступне.

Структура кредиторської заборгованості дуже мінлива, вона змінюється з року в рік. Виявити будь-які закономірності зміни структури кредиторської заборгованості на підставі наявних документів неможливо. Однак, кредиторська заборгованість настільки велика, що слід серйозно задуматися над способами її зниження.

Аналіз джерел майна Солікамського РАЙПО виявив відсутність планомірної стратегії керівництва підприємства у відносинах з зовнішніми по відношенню до організації засобами. Позикові кошти - необхідне джерело фінансування, оскільки дозволяє розвивати діяльність організації, не обмежуючись лише власним капіталом. У той же час надмірно сміливе, зайве залучення позикових коштів загрожує появою незапланованої кредиторської заборгованості, чого також слід уникати.

Таким чином, в першу чергу слід виробити стратегію залучення позикових коштів, дотримуючись якої можна буде вирішити проблеми підприємства, наприклад, пов'язані з закупівлею стрімко старіючих основних засобів.

Зіставляючи актив балансу з пасивом, можна бачити, що власний капітал (розділ III балансу) перевищує вартість необоротних активів (I розділ балансу), таким чином, ми бачимо, що у організації є власні оборотні кошти. Це ж підтверджується і тим, що вартість оборотних активів (II розділ балансу) перевищує розмір позикового капіталу (IV + V розділи балансу). А наявність власних оборотних коштів дає певну ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел ресурсів, необхідних для його діяльності.

Проаналізувавши стан управління обіговими коштами в Соликамском РАЙПО, ми вважаємо за необхідне запропонувати ряд рекомендацій.

1) Необхідно детально проаналізувати зростання запасів готової продукції підприємства. Запаси підприємства - це, в основному (98% - 99%), готова продукція та товари для перепродажу. Хоча це в певній мірі відображає специфіку діяльності підприємства (оптова і роздрібна торгівля), затоварення впливає на суму витрат зберігання даної готової продукції.

2) Необхідно детально розглянути систему управління дебіторською заборгованістю, так як зростання оборотних активів на досліджуваному підприємстві обумовлений, в основному, збільшенням запасів, а також дебіторської заборгованості і нестабільних зміни інших розділів.

Наявність такої великої дебіторської заборгованості є несприятливим фактором, здатним порушити стабільність роботи організації.

Запропоновані для аналізу документи не дозволяють виявити характер дебіторської заборгованості, однак, найбільш розумним представляється припущення про те, що дебіторську заборгованість слід вважати нормальною, а не невиправданою. Тобто, її наявність пов'язано, швидше за все, з використовуваними формами розрахунків, а не з недоліками діяльності підприємства. Проте, слід використовувати інші способи розрахунків, для запобігання зловживань з боку недобросовісних замовників.

Подальше зростання дебіторської заборгованості може призвести до таких наслідків, які відображені на малюнку 8.

Малюнок 8 - Наслідки простроченої дебіторської заборгованості

З метою поліпшення управління дебіторської заборгованості в Соликамском РАЙПО необхідно:

- постійно контролювати стан розрахунків з покупцями, особливо з відстроченою заборгованостях;

- розробити певні умови кредитування дебіторів, серед яких можуть бути: знижки покупцям у разі сплати отриманого товару протягом 10 днів з моменту отримання товару; оплата покупцем повної вартості товару, в разі якщо він купує товари з 11-го по 30-й день кредитного періоду; оплата покупцем штрафу в разі несплати за товар протягом місяця і так далі;

- орієнтуватися на велику кількість покупців, щоб зменшити ризик несплату одним або декількома покупцями;

- відстежувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості;

- здійснювати регулярний аналіз фінансової звітності клієнтів в зіставленні з даними попередніх років;

- формувати своєрідне досьє на покупців, як існуючих, так і на потенційних;

- розробляти ефективну диференційовану політику роботи з покупцями. Так, наприклад, всіх покупців можна умовно розбити на групи в залежності від їх надійності, фінансового стану та інших показників, важливих з точки зору можливості своєчасного розрахунку за придбану продукцію. Для кожної групи покупців можна розробити власну програму надання знижок і відстрочок за продукцію;

- проводити політику залучення сумлінних клієнтів, пропонуючи їм нові підходи в обслуговуванні. Наприклад, надання знижок за своєчасну оплату продукції, дострокову оплату продукції, доставку за місцем вимоги і т.д .;

- проводити заходи, в тому числі із залученням органів влади щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості.

З метою поліпшення контролю за станом дебіторської заборгованості необхідно:

- проводити регулярний моніторинг і контролювати дебіторську заборгованість підприємства, відстеження при цьому співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості;

- контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями;

- по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним замовником.

З метою підвищення ефективності контролю і аналізу дебіторської заборгованості доцільно ввести в практику роботи бухгалтерії Солікамського РАЙПО форму звітності «Аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами її виникнення», що дозволить бухгалтеру представляти чітку картину стану розрахунком з різними дебіторами, своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вживати заходів щодо її усунення.

Проведемо аналіз дебіторської заборгованості за термінами її виникнення. Це дозволить оцінити ефективність і збалансованість політики кредиту і надання знижок; визначить області, в яких необхідні додаткові зусилля з повернення боргів; дозволяє зробити прогноз надходжень коштів і визначити зважене старіння дебіторської заборгованості.

Виважена старіння рахунків визначено як різниця між крайньою межею терміну виникнення і 30 днями відстрочка платежу, помножена на питому вагу.

Таблиця 7 - аналіз дебіторської заборгованості по термінами її виникнення

Класифікація дебіторів за термінами її виникнення (Д)

Сума дебіторської заборгованості, тис. Руб. (ДЗ)

Питома вага (У)

Виважена старіння рахунків, дні

0-30

3969

0,62

-

30-60

тисяча триста п'ятьдесят п'ять

0,21

6,3

60-90

581

0,09

5,4

90-120

147

0,02

1,8

120-150

137

0,02

2,4

150-180

94

0,01

1,5

180-360

68

0,01

2,9

Разом

6351

1

20

Підприємство реалізує свою продукцію, надаючи відстрочку покупцям не більше 30 днів. На практиці нерідкі затримки платежів понад цей термін, що відображено в таблиці. Через простроченої дебіторської заборгованості середній реальний термін оплати рахунків дебіторами більше встановленого на 20 днів.

Для того щоб уявити реальну оцінку засобів, які зможе отримати підприємство від дебіторів, потрібно оцінити ймовірність безнадійних боргів в групах за термінами виникнення заборгованості.

Сума безнадійних боргів визначається множенням суми дебіторської заборгованості на ймовірність безнадійних боргів Реальна величина заборгованості розраховується шляхом вирахування із суми дебіторської заборгованості суми безнадійних боргів).

Розрахуємо реальну величину дебіторської заборгованості підприємства в таблиці 8.

Таблиця 8 - розрахунок суми безнадійних боргів

Класифікація дебіторів за термінами її виникнення (Д)

Сума дебіторської заборгованості, тис. Руб. (ДЗ)

Імовірність безнадійних боргів

Сума безнадійних боргів, тис. Руб.

Реальна величина заборгованості, тис. Руб.

0-30

3969

0,02

79,38

3889,62

30-60

тисяча триста п'ятьдесят п'ять

0,025

33,88

1321,13

60-90

581

0,03

17,43

563,57

90-120

147

0,06

8,82

138,18

120-150

137

0,09

12,33

124,67

150-180

94

0,1

9,40

84,60

180-360

68

0,3

20,40

47,60

Разом

6351

0,625

181,64

6169,37

Розрахунок показує, що підприємство не отримає 181,64 тис.руб. або 6,25% від загальної суми дебіторської заборгованості. На цю суму має бути сформований резерв по сумнівних боргах. Реальна величина заборгованості складе 6169,37 тис. Руб.

Для даного підприємства необхідно вжити заходів щодо зменшення дебіторської заборгованості за рахунок продажу дебіторської заборгованості (факторингу).

Факторинг важливий в першу чергу для дрібних і середніх компаній, що прагнуть зберегти, збільшити обсяг своїх продажів в кілька разів. Він дає можливість компанії розвиватися більш ефективно.

Факторингові операції спираються на комерційний кредит, або кредит постачальника, оскільки факторингове обслуговування розрахунків між контрагентами має передумовою узгоджену відстрочку платежу за контрактом. Предметом факторингових операцій служить придбання термінових зобов'язань клієнтів, відстрочка по яких, не перевищує півроку.

Схема факторингу представлена ​​на малюнку 9.

Малюнок 9 - Схема факторингу

Факторингове обслуговування є досить ефективним, перш за все, для підприємства, котрі володіють хорошою перспективою нарощування обсягів виробництва, що не обтяженого проблемою тимчасової нестачі грошових коштів з-за несвоєчасних розрахунків дебіторів, що і характерно для Солікамського РАЙПО.

Клієнт (постачальник) отримує від факторингової компанії (посередника між постачальником і покупцем) платіжний засіб, як правило - гроші, а у виняткових випадках боргове зобов'язання - вексель.

Мета факторингового обслуговування - це усунення ризику, що є невід'ємною частиною будь-якої кредитної операції.

Діяльність факторингових компаній покликана вирішувати проблеми ризиків і термінів платежів у відносинах між постачальником і покупцем і надавати цим відносинам більшої стійкості.

Факторинг передбачає обслуговування продавця, мета якого - отримати кошти від існуючої дебіторської заборгованості. А так як дебіторська заборгованість Солікамського РАЙПО має вагоме місце в структурі оборотних активів, то отримання грошових коштів по ній буде позитивною динамікою і сприяє подальшому розвитку підприємства, поліпшення його фінансового стану, ліквідності.

3.2 економічна ефективність заходи

Для початку здійснення факторингової угоди необхідно укласти договір факторингу (договір про переуступку права вимоги платіжних документів). У період укладення договору необхідно обумовити суму факторингової угоди. Сума реальної величини дебіторської заборгованості становить 6169,37 тис. Руб. Переуступити фактор - фірмі платіжні вимоги на суму 3084,6 тис. Руб., Що становить 1/2 від суми, що залишилася дебіторської заборгованості.

Уклавши договір на факторингове обслуговування, клієнт (тобто Солікамськоє РАЙПО), несе витрати у вигляді оплати послуг факторингової компанії.

У Росії факторингової компанії клієнт оплачує платіж, що складається з двох частин: фіксованої ставки комісії і відсотки, що нараховується на отримане фінансування. Друга частина за змістом є не що інше, як відсоток за кредит без застави. Факторингові компанії зменшують її по надійним групам боржників.

Комісія, або тариф на обслуговування, залежить від кількості переданих дебіторів на факторингове обслуговування, обсягу переданих грошових вимог, відстрочення платежу наданої дебітора клієнтом. Комісія встановлюється у відсотках від суми рахунку-фактури (зазвичай 1,5-2,5%). Відповідно зі збільшенням обсягу угоди збільшується і сума комісій. Відсоткова ставка за кредит, як правило, на 1-2% вище ставок ринку короткострокових кредитів.

Комісія за фінансовий сервіс залежить від середньомісячного обороту клієнта з факторингу і кількості дебіторів, переданих на обслуговування. Даний вид комісії стягується від суми накладної. Оборот постачальника вважається з відвантаження. Комісія за фінансовий сервіс не залежить від розміру дострокового платежу і від часу користування грошовими ресурсами, тому не можуть розраховуватися у відсотках річних.

Плата за факторинг в процентному вираженні розраховується за формулою

де ПФП - вартість факторингу,%;

ПК - вартість кредитних ресурсів,%;

СР - середній термін оборотності коштів в розрахунках покупцями, днів;

Т - кількість днів в році, днів.

Вартість кредитних ресурсів факторингової компанії становить 18% річних.

Середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями знайдемо за формулою

де - середній залишок суми дебіторської заборгованості, руб .;

- сума виручки підприємства, руб .;

- кількість днів досліджуваного періоду, днів.

Середній залишок суми дебіторської заборгованості дорівнює:

де - залишок дебіторської заборгованості на перше число кожного періоду, руб .;

- кількість періодів.

Відповідно до формули 13 середній залишок суми дебіторської заборгованості складе:

тис. руб.

Таким чином, середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями складе:

дня

Плата за класичний факторинг в процентному вираженні, відповідно до формули 11, дорівнюватиме:

Плата за факторинг у вартісному вираженні розраховується за формулою:

де ПФС - вартість факторингу, руб .;

СД - сума факторингової угоди, руб.

Розмір оплати класичного факторингу в вартісному вираженні:

руб.

Дану суму Солікамськоє РАЙПО має виплатити факторингової компанії за надання грошових коштів від переданих прав по дебіторської заборгованості.

Як вже було зазначено, в оплату послуг факторингової компанії, крім відсотка нараховується на отримане фінансування, входить ще комісійну винагороду. Розмір комісійної винагороди розрахуємо за формулою

де К - розмір комісійної винагороди, руб .;

СК - ставка комісії,%

Фіксована ставка комісії зазвичай становить 1,5-2,5% від суми рахунку-фактури, (для розрахунків візьмемо максимальну ставку комісії рівну 2,5%).

Так як по операції класичного факторингу Солікамськоє РАЙПО переуступає факторингової компанії платіжні вимоги на суму 3084600 крб., То розмір комісійної винагороди складе:

руб.

Отже, загальна сума витрат Солікамського РАЙПО на проведення факторингової операції (З), виражена в оплаті послуг факторингової компанії, складе:

руб.

Таким чином, загальна сума грошових коштів (S), які надійдуть на розрахунковий рахунок підприємства від факторингової компанії, при проведенні операції класичного факторингу, за договором факторингового обслуговування складе

руб.

Розрахуємо зміну дебіторської заборгованості.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

Дебіторська заборгованість в середньому скоротилася в результаті факторингової операції на 1542,3 тис. Руб.

Далі зробимо розрахунок показників оборотності:

де Коб - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

ВР - виручка;

ДЗ - дебіторська заборгованість.

рази

рази

раз

Розрахуємо період обороту дебіторської заборгованості:

де Тоб - період обороту дебіторської заборгованості;

Коб - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.

днів

днів

днів

Для більш наочного сприйняття зведемо отримані дані в таблицю 3.3.

Таблиця 9 - зміна показників оборотності після проведення факторингової операції

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, раз

відхилення

Період обороту дебіторської заборгованості, днів

відхилення

фактичне

планове

%

фактичне

планове

%

15,2

20,2

+32,9

23,7

17,8

-24,9

Уявімо наочне зміна показників оборотності графічно, на малюнках 10-11.

Малюнок 10 - Зміна коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості

Малюнок 11 - Зміна періоду обороту дебіторської заборгованості

Таким чином, за даними малюнків 10-11 і таблиці 9 відзначимо, що в результаті запропонованого заходу коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості виросте на 32,9%, а період обороту дебіторської заборгованості скоротитися на 24,9%.

Дані зміни показників є позитивною динамікою для підприємства і свідчить про поліпшення ефективності використання оборотних коштів.

Отриману, в результаті факторингу, суму грошових коштів, підприємство може використовувати з метою подальшого підвищення ефективності використання ресурсів і конкурентоспроможності на ринку.


висновок

Підіб'ємо підсумки нашого дослідження.

За своєю економічною природою оборотні кошти - це грошові кошти, вкладені (авансовані) в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

До оборотних засобів відносяться запаси (сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів), дебіторська заборгованість, видані аванси, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення.

За призначенням у виробничому процесі оборотні кошти поділяються на виробничі запаси, кошти в витратах на виробництво, готову продукцію, грошові кошти і розрахунки (засоби розрахунку).

Величина оборотних коштів, їх склад та структура на кожному підприємстві різні, так у складі і структурі оборотних коштів торгівлі найбільшу питому вагу займають товарні запаси.

Джерела формування оборотних коштів підприємства можуть бути власними і позиковими.

Власним джерелом фінансування на початковому етапі є статутний капітал. Надалі поповнення оборотних коштів відбувається за рахунок отриманого прибутку.

Позикові джерела для поповнення оборотних коштів включають в себе банківський короткостроковий кредит, а також кредиторську заборгованість.

Сутність оборотних коштів визначається їх економічною роллю, необхідністю забезпечення відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, так і процес звернення.

Оборотні кошти функціонують тільки в одному виробничому циклі і незалежно від способу виробничого споживання повністю переносять свою вартість на готовий продукт.

Основними особливостями кругообігу вартості, що розкривають економічну природу оборотних коштів, є:

- авансовий характер залучення коштів;

- об'єднання вартості, авансованої в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, в єдину економічну категорію.

Оборотні кошти, роблячи кругообіг, зі сфери виробництва, де вони функціонують як оборотні фонди, переходять у сферу обігу, де вони функціонують як фонди звернення.

У своєму обороті оборотні фонди послідовно приймають грошову, продуктивну і товарну форму.

Закінчивши один кругообіг, оборотні кошти вступають у новий, тим самим здійснюється їх безупинний обіг. Саме постійний рух оборотних коштів є основою безперебійного процесу виробництва і обігу.

У другому розділі дипломної роботи був проведений аналіз управління оборотними коштами Солікамського РАЙПО.

Солікамськоє районне споживче товариство - юридична особа, яка має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити юридичної особи.

Солікамськоє районне споживче товариство входить до складу Пермського крайпотребсоюзу.

Проаналізувавши стан управління обіговими коштами в Соликамском РАЙПО, ми вважаємо за необхідне запропонувати ряд рекомендацій.

1) Необхідно детально проаналізувати зростання запасів готової продукції підприємства. Запаси підприємства - це, в основному (98% - 99%), готова продукція та товари для перепродажу. Хоча це в певній мірі відображає специфіку діяльності підприємства (оптова і роздрібна торгівля), затоварення впливає на суму витрат зберігання даної готової продукції.

2) Необхідно детально розглянути систему управління дебіторською заборгованістю, так як зростання оборотних активів на досліджуваному підприємстві обумовлений, в основному, збільшенням запасів, а також дебіторської заборгованості і нестабільних зміни інших розділів.

Наявність такої великої дебіторської заборгованості є несприятливим фактором, здатним порушити стабільність роботи організації.

Для даного підприємства необхідно вжити заходів щодо зменшення дебіторської заборгованості за рахунок продажу дебіторської заборгованості (факторингу).

Факторинг важливий в першу чергу для дрібних і середніх компаній, що прагнуть зберегти, збільшити обсяг своїх продажів в кілька разів. Він дає можливість компанії розвиватися більш ефективно.

В результаті запропонованого заходу коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості виросте на 32,9%, а період обороту дебіторської заборгованості скоротитися на 24,9%.

Дані зміни показників є позитивною динамікою для підприємства і свідчить про поліпшення ефективності використання оборотних коштів.

Отриману, в результаті факторингу, суму грошових коштів, підприємство може використовувати з метою подальшого підвищення ефективності використання ресурсів і конкурентоспроможності на ринку.


перелік використаних джерел

1. Байдус П.В. Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства. - СПб .: Пітер, 2004.

2. Батрин Ю.Д., Фомін П.А.Особенності управління фінансовими ресурсами. - М .: Вища школа, 2007.

3. Бреслава Е. Ризики фінансування в теорії і на практиці // Консультант.-2005. - № 19.

4. Буряковський В. В. Фінанси підприємств. - М .: ЮНИТИ, 2007.

5. Васіна А.А. Управління фінансами компанії: настільна книга фахівців і керівників. - М.: ИНФРА-му, 2007.

6. Грачова М.Є. Бухгалтерський облік як основне джерело достовірної інформації, необхідної для гармонійного розвитку економіки // Економічний аналіз: теорія і практіка.-2005.-№ 16.

7. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2007.

8. Єгорова С.О. Удосконалення управління оборотними коштами підприємства. - СПб .: Пітер, 2004.

9. Игонина Л.Л. Інвестиції. - М .: Економіст, 2007.

10. Канке А.А, Кошова І.П.Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Форум: ИНФРА-му, 2007.

11. Корсаков. М.Н. Економіка підприємства. - Таганрог: ТРТУ, 2005.

12. Левчаев П А. Фінанси підприємств національної економіки. - СПб., 2006.

13. Литвин М.І. Управління оборотними коштами підприємства в ринковій економіці. - СПб .: Питер, 2006.

14. Литовських А.М. Фінансовий менеджмент. - М .: Економіст, 2004.

15. Мощенко Н.П. Розробка аналітичного балансу, горизонтальний і вертикальний аналіз // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2005. - № 15.

16. Павлова Л.М. Фінанси підприємств. М .: ЮНИТИ, 2006.

17. Раицкий К.А. Економіка організації (підприємства). М. «Дашков і Ко», 2005.

18. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: практичні питання з аналізом ділових ситуацій. - Київ: Видавничий дім «Максимум», 2007.

19. Довідник фінансиста підприємства. - М .: ИНФРА-му, 2008.

20. Тітаева А.В. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: ЮНИТИ, 2005.

21. Федосова Т.В. Бухгалтерський облік. - Таганрог: ТТІ ПФУ, 2007.

22. Фролова Т.А. Економіка підприємства. - М .: Економіст, 2005.

23. Хохлов В.В. Оцінка ефективності використання фінансів підприємств в умовах ринкової економіки. - М .: Вища школа, 2006.

24. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управлінський облік. - СПб .: Питер, 2007.

25. Шаранова Н., Шарипово Н. Як унормувати оборотні активи компанії // Фінансовий діректор.-2006.-№ 2.

26. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М., 2008.

27. Економіка організації / Под ред. В.Я. Горфункель і В. А. Швандара. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2006.

28. Юдіна Л.М .. Аналіз фінансових результатів діяльності збиткових організацій // Економічний аналіз: теорія і практіка.-2005

29. Юркова Т.І., Юрков С.В. Економіка підприємства. - М .: ЮНИТИ, 2006.


Головна сторінка


    Головна сторінкаЕфективність використання оборотного капіталу Солікамського РАЙПО

Скачати 75.25 Kb.