• Анісімова НАТАЛЯ ЮРІЇВНА
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета и завдання дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура та ОБСЯГИ дисертації.
 • Основні ЗМІСТ
 • "Теоретико-методичні аспекти ефективного Функціонування виноградо-виноробний підприємств в системе агропромислового виробництва"
 • "Оцінка сучасного стану та економічної ефектівності розвитку виноградо-виноробний підкомплексу Криму"
 • Показники економічної ефектівності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму в Середньому за 2002-2006
 • "Стратегія зростання та Підвищення економічної ефектівності виробництва винограду та вина в підпріємствах
 • Економічне обґрунтування Вибори оптимального методу зрошування для підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму
 • Економічне обгрунтування Вибори оптимального використанння недоборів технічного винограду підприємствами виноградо-виноробний
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • ANNOTATION


 • Дата конвертації29.03.2017
  Розмір66.33 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 66.33 Kb.

  Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу и шляхи ее Підвищення

  ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

  "КРИМСЬКИЙ агротехнологічний УНІВЕРСИТЕТ"

  НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Анісімова НАТАЛЯ ЮРІЇВНА

  УДК [633.2 / .3 + 634.8]: 65.011.46

  Ефективність ВИРОБНИЧО-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ винограду-виноробний підкомплексу І ШЛЯХИ ЇЇ Підвищення

  08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства и АПК)

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата економічних наук

  Сімферополь - 2008

  Дісертацією є рукопис

  Робота виконан в Південному філіалі "Кримський агротехнологічний університет" національного аграрного університету

  Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент МАЙДАНЕВИЧ Петро Миколайович, Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" національного аграрного університету, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Червен Іван Іванович, Миколаївський державний аграрний університет, завідувач кафедри организации виробництва и агробізнесу;

  доктор економічних наук БУЗНІ Артемій Миколайович, Національна академія природоохорони и курортного будівництва, професор, завідувач кафедри маркетингу.

  Захист відбудеться "26" червня 2008 р. о 9.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.805.01 у Південному філіалі "Кримський агротехнологічний університет" національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп. 1, ауд. 501.

  З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Південного філіалу "Кримський агротехнологічний університет" національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп. 1.

  Автореферат розісланій "26" травня 2008 р.

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент С.Я. Дементьєва

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Підвищення ефектівності виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ є провіднім завдання економіки шкірного підприємства, підкомплексу, комплексу, Галузі, регіону. Категорія ефектівності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в звязку з ЦІМ є складаний того, что в ній відбівається НЕ только дія обєктівніх економічних Законів, но и Присутні природно-кліматичні Чинник, Які обумовлюють невізначеність кінцевіх ФІНАНСОВИХ результатів.

  У Сейчас годину вітчізняні підприємства агропромислового комплексу Постійно зустрічаються з проблемами недосконалості нормативно-законодавчої бази, низька рівнем матеріально-технічного забезпечення, відсутністю достатніх ФІНАНСОВИХ и інвестіційніх ресурсов. У ціх условиях завдання Підвищення економічної ефектівності найповніше вірішується тимі субєктамі підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Які Використовують сировинний Потенціал свого регіону, его природно-кліматичні Особливості та ТЕРИТОРІАЛЬНЕ размещения окремий сільськогосподарських галузь, Які Історично склалось.

  Традіційнімі галузь економіки Криму, Які відповідають перерахованого Чинник ефективного розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва, є виноградарство и виноробство, обєднані в єдиний виноградо-виноробний підкомплекс АПК. Крим має в своєму розпорядженні Виключно спріятліві ґрунтові та кліматичні умови для ОБРОБКИ винограду и виробництва вісокоякісніх вин, проти в Данії годину середня урожайність Кримська віноградніків складає НЕ более 40 ц / га, а ОБСЯГИ випуску виноградних вин, досягнувші пікової відмітки 12,8 млн. Дал в 1980 году, в Сейчас годину не перевіщують 5,0 млн. дал. Кроме того, останнімі рокамі АРК, віробляючі в Середньому 23-25% від загально ОБСЯГИ вин в Україні, втрачає позицию лідера на Сайти Вся вітчізняного Виноробство.

  Вивчення СВІТОВОГО досвіду виноградарства та его переробки в условиях ринкова отношений показує, что только висока якість сировини та діференційована собівартість кінцевої віноробної продукції є гарантом виживання Галузі. Подалі Існування Виноробство Криму в условиях самофінансування и самоокупності, в свою черга, ПОВНЕ мірою залежатіме від обґрунтованості РІШЕНЬ относительно управління ефектівністю виробництва и реализации продукции виноградарства.

  Різні аспекти Функціонування предприятий виноградо-виноробний підкомплексу АПК досліджувалі вітчізняні и зарубіжні Вчені: А.М. Авідзба, А.М. Бузні, Г.Г. Валуйко, Е.А. Верновській, О.М. Гаркуша, Т.І. Гугучкіна, С.В. Додонов, В.К. Дубінко, С.Ю. Дженєєв, В.О. Добрінін, Є.О. Єгоров, М.М. Караман, І.Г. Матчина, Ю.М. Новіков, В.О. Рібінцев, К.А. Серпуховітіна, І.І. Червен, В.О. Фуркевіч, С.Г. Черемісіна, Є.П. Шольц-Куликов, Kohls Richards, Uhl Joseph N., Seitz Wesley та ін. Чи не пріменшуючі значення опублікованіх ДОСЛІДЖЕНЬ, слід Зазначити, что практичні умови розвитку окремий виноградо-виноробний предприятий Криму НЕ всегда відповідають теоретичним методикам ОЦІНКИ економічної ефектівності їх ДІЯЛЬНОСТІ, у звязку з чим растет Актуальність розробки адаптованості направлений перспективного Функціонування підкомплексу регіону в условиях рінкової економіки.

  Таким чином, поиск резервів, Шляхів и направлений Підвищення ефектівності виноградо-виноробний підкомплексу АПК зумов вибір тими дослідження, ее Актуальність и практичність значущість.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація віконувалась відповідно до плану науково-дослідної роботи Південного філіалу "Кримський агротехнологічний університет" національного агарного університету за темою "Наукове забезпечення переходу галузь агропромислового комплексу Криму на рінкові отношения" (номер государственной реєстрації 0107U001317). В рамках Наукової проблеми автором віконані дослідження, повязані з оцінкою економічної ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний предприятий Криму та проведено теоретичне и методичне обгрунтування направлений раціонального использование потенціалу виноградо-виноробний підкомплексу АПК.

  Мета и завдання дослідження. Метою дослідження є Виявлення резервів и розробка науково обгрунтованих теоретико-методичних и практичних направлений Підвищення економічної ефектівності Функціонування виноградо-виноробний предприятий.

  Для Досягнення вказаної мети в работе були поставлені та вірішені следующие завдання:

  - Сформувати системний методичний підхід до ОЦІНКИ ефектівності діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК;

  - Уточніті Критерії та показатели ОЦІНКИ економічної ефектівності Функціонування виноградо-виноробний предприятий;

  - Проаналізуваті сучасний стан и Тенденції розвитку виноградо-виноробний підкомплексу АПК, зокрема України и АР Крим;

  - Віявіті резерви Підвищення економічної ефектівності виноградо-виноробний предприятий Криму в ході комплексного АНАЛІЗУ їх виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Розробити модель економічної ОЦІНКИ комплексного підходу в розвитку галузь виноградарства и Виноробство Криму;

  - Удосконаліті оцінку ефектівності использование інтенсівніх систем зрошування технічного винограду в Криму;

  - Візначіті напрями вдосконалення виробничих процесів и асортіментної політики виноградо-виноробний предприятий.

  Обєктом дослідження дісертаційної роботи є виробничо-господарська діяльність виноградо-виноробний предприятий.

  Предметом дослідження дісертаційної роботи Виступає сукупність теоретико-методичних и практичних аспектів Підвищення Економічній ефектівності Функціонування виноградо-виноробний підкомплексу АПК.

  Методи дослідження. Економічні розрахунки дісертаційної роботи обгрунтовані и віконані з Використання загально и спеціальніх методів дослідження: діалектічного та абстрактно-логічного (при сістематізації теоретико-методичних положень и формуванні вісновків); ланцюгових підстановок и абсолютно різніць (для ОЦІНКИ впліву чінніків на економічну ефективність предприятий виноградо-виноробний підкомплексу); кореляційного АНАЛІЗУ та парних порівнянь на основе багатовімірного шкалювання (для побудова пріорітетніх рядів механізмів державного регулювання та направлений вдосконалення ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний предприятий); симплекс-методу (при розробці моделі економічної ОЦІНКИ комплексного підходу в розвитку галузь виноградарства та виноробство Криму); розрахунково-конструктивного и економіко-математичного моделювання (у оцінці ефектівності использование інтенсівніх систем зрошування віноградніків и направлений вдосконалення асортіментної політики виноградо-виноробний предприятий) та ін.

  Інформаційною базою дослідження були праці вітчізняніх и зарубіжніх вчених, Нормативні акти України та других стран у сфері регулювання ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний предприятий, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, Бюлетені Головного управління статистики в АР Крим і Державного комітету статистики України, фінансова та статистична звітність предприятий виноградо-виноробний підкомплексу АРК, результати особіст ДОСЛІДЖЕНЬ автора.

  Наукова новизна одержаних результатів дісертаційної роботи Полягає в Наступний:

  Вперше:

  - Розроблено економіко-математична модель КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ефектівної діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК з урахуванням погодно-кліматічніх умів регіону;

  - Проведена економічна оцінка перспектив випуску молодих вин підприємствами виноградо-виноробний підкомплексу АПК з можлівістю Підвищення експортного потенціалу промислового Виноробство регіону;

  удосконалено:

  - Методику ОЦІНКИ економічної ефектівності Впровадження інтенсівніх систем зрошування віноградніків з Використання алгоритму Вибори оптимального режиму зрошування для Отримання вісокоякісної віноробної продукції;

  - Системно-структурний підхід в оцінці розвитку віноградарськіх господарств и предприятий промислового Виноробство з метою Виявлення резервів Підвищення їх Загальної економічної ефектівності;

  Набуль Подальшого розвитку:

  - Науково-теоретичне обгрунтування Шляхів Підвищення економічної ефектівності виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК, что Полягає в розробці системи взаємозвязаніх організаційно-господарських и агротехнологічніх чінніків;

  - Методичні підході до визначення показніків ОЦІНКИ економічної ефектівності діяльності підприємств, что спеціалізуються на віноградарстві та промисловому віноробстві.

  Практичне значення одержаних результатів Полягає в розробленні довгострокового перспективних направлений розвитку предприятий виноградо-виноробний підкомплексу Криму З метою підвищення економічної ефектівності їх виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  Пропозиції относительно формирование стратегії зростання економічної ефектівності виробництва винограду и вина розглянуті Міністерством аграрної політики АР Крим (довідка № 22/604 від 22.02. 2008 р.), НДЦ "Південагропромпродуктівність" (довідка № 01-01 / 454 від 08.05.2008 р.) , дО АПК "Крімрадгоспвінпром" (довідка № 66/08 від 11.02.2008 р.) и рекомендовані до Впровадження підпріємствам виноградо-виноробний підкомплексу АПК.

  Шляхи оптімізації виробничих процесів у віноградарстві та віноробстві, ґрунтуються на комплексному підході относительно ОЦІНКИ урожайності, погодніх умов, методів зрошування та других чінніків забезпечення вісокої економічної ефектівності виноградо-виноробний підкомплексу АПК, впроваджені в практичності діяльність НВАО "Масандра" (довідка № 101 / 16- 02/08 від 29.02.2008 р.), ДП АФ "Магарач" (довідка № 08-17 / 01 від 31.01.2008 р.), ДП "Первомайський виноробний завод" (довідка № 01/03/08 від 03.03.2008 р.), ТОВ "Кримська виноробний компанія" (довідка № 23-ВН від 18.01.2008 р.).

  Розроблення направление випуску молодих вин з можлівістю Підвищення експортного потенціалу промислового Виноробство регіону вікорістовується ТОВ "виноробний підприємство" Діоніс "ЛТД (довідка № 115/08 від 05.03.2008 р.) И ТОВ" Дім Захарїніх (довідка № 11 / 12-07 від 07.12 .2007 р).

  Результати АНАЛІЗУ сучасного стану та тенденцій розвитку виноградо-виноробний підкомплексу АПК, вдосконалені методики визначення економічної ефектівності виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств Криму Використовують в учбових процесі Сімферопольського коледжу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Сімферопольського учбового центру ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, ПФ "КАТУ" НАУ в курсах "Економіка підприємства" та "Економіка галузь народного господарства".

  Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є самостійно Виконання наукових праць, в Якій викладеня авторський підхід относительно дослідження Теорії та практики оптімізації виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ та Підвищення економічної ефектівності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК. З наукових праць, опублікованіх у співавторстві, в дісертаційній работе вікорістані лишь ті положення, Які належати автору особисто. Наукові положення, Висновки та рекомендації, что віносяться на захист, отрімані автором самостійно.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації пройшли апробацію на міжнародніх наукових и науково-практичних конференціях: "Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави" (Дніпропетровськ, 2005), "Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації" (Сімферополь, 2006), "Євроінтеграція и Конкурентоспроможність продукції агропромислового комплексу України" (Київ, 2006), "Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки" (Донецьк, 2007); всеукраїнськіх науково-практичних конференціях: "Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів" (Сімферополь, 2007), "Проблеми економіки, управління, фінансів і обліку в період становлення ринку землі" (Сімферополь, 2007); всекрімській Науковій конференции "Проблеми наукового росту молодих вчених" (Сімферополь, 2005); вузівськіх наукових конференціях "Наукове забезпечення агропромислового комплексу Криму" (Сімферополь, 2005; Сімферополь, 2007).

  Публікації. За результатами дослідження Опубліковано 13 наукових праць (12 - одноосібніх) Загальна ОБСЯГИ 5,7 друк. арк., з них 11 статей у фахових виданнях ОБСЯГИ 5,1 друк. арк., 2 тези доповідей ОБСЯГИ 0,6 друк. арк .; в других публікаціях (підручніках и Навчальних посібніках), видання у співавторстві - 1,26 друк. арк., что належати особисто здобувачу.

  Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дісертаційна робота складається з вступления, трьох розділів з висновка по кожному розділу, загально вісновків, списку використаних джерел (200 найменувань) и 15 Додатків. Робота виклади на 185 страницах друкарська тексту, містіть 37 таблиць та 21 рисунок.

  Основні ЗМІСТ

  У вступі представлена загальна характеристика дисертації, Актуальність та рівень Наукової розробці тими, ее звязок з Наукова програмами, візначені мета, задачі, предмет и обєкт дослідження, відбіті наукова новизна, практична Цінність отриманий результатів, пріведені дані относительно їх апробації та Публікації.

  У Першому розділі дисертації "Теоретико-методичні аспекти ефективного Функціонування виноградо-виноробний підприємств в системе агропромислового виробництва" розглянути економічна суть ефектівності виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств, розкріті методичні основи та система показніків економічної ефектівності виноградо-виноробний підкомплексу АПК.

  У системе ринкова отношений питання економічної ефектівності виробництва та технології як его основи, форми та методи ее Підвищення ма ють для субєктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ важліве значення. Сучасне трактування ефектівності все більш набуває рис сінергізму (від грец. Syneqros - что Діє разом), віражаючі комбіновану дію сукупності тих або других інновацій на фінансово-економічний стан субєкта господарювання, коли Загальний (сумарний) ефект перевіщує суму результатів Дії на виробництво (діяльність) кожної інновації окремо.

  Для усестороннього Вивчення, КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ та розробки перспектив розвитку виноградо-виноробний виробництва в процесі дослідження такоже необхідне! Застосування системно-структурного підходу, что дает можлівість проаналізуваті его як цілісне Утворення, в якому будь-яка зміна окремий складових его елементів приводити до Зміни всієї системи. Даній підхід в дослідженнях спріяє адекватному пізнанню всієї суми властівостей явіща та можливіть НАСЛІДКІВ.

  Сукупність взаємозвязаніх законодавчо-нормативних, організаційно-господарських, агротехнологічніх підсістем, регулююча виробництво, якість, транспортування, зберігання та обіг продукції, утворюють комплексну систему ведення виноградарства. Разом з тим, в условиях рінкової економіки на регіональному Рівні ідея агропромислового комплексоутворення Втрата своє колишнє значення та роль. Як показали результати проведеної експертної ОЦІНКИ впліву екзогенніх и ендогенніх чінніків на діяльність виноградо-виноробний підприємств методом багатовімірного шкалювання, в Сейчас годину на Перше місце Виходять питання Боротьба з фальсіфікацією та низька якістю віноробної продукції на державному Рівні та проблеми поиска внутрішніх резервів Підвищення економічної ефектівності галузь виноградарства та виноробство.

  Узагальнюючі Вищенаведеним, концепція виноградо-виноробний підкомплексу АПК потребує модернізації та перегляду, и может буті відображена з подивимось розвитку підприємств підкомплексу Наступний чином (рис. 1).

  Мал. 1. Схематично модель комплексного підходу в розвитку підприємств виноградарства та виноробство

  Суть економічної ефектівності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва может буті віраж через Критерії та показатели. Узагальнюючім Показники економічної ефектівності комплексного формирование агроампєлоценозу та виробництва винограду є зниженя витрат та зростання прібутковості в масштабі виробництва та обумовлені ЦІМ Збільшення прибутку та рентабельності. З функціональніх позіцій економічна ефективність - це всегда відносній Показник, что характерізує Ефективний рівень СПІВВІДНОШЕНЬ: собівартості та ціни реализации, сукупна витрат на виробництво з доходом, урожайності насаджень з порогом беззбітковості и т.д. Разом з тим, в оцінці економічної ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ окремий підприємств слід Обережно застосовуваті відносні показатели, зокрема, КОЕФІЦІЄНТИ рентабельності, оскількі в условиях Сайти Вся діють, дере за все, закони попиту та пропозиції, при якіх Підвищення рентабельності может мати місце при падінні обсягів виробництва та зніженні чистого прибутку.

  У іншому розділі дисертації "Оцінка сучасного стану та економічної ефектівності розвитку виноградо-виноробний підкомплексу Криму" розглянути економічне значення та загальна характеристика виноградо-виноробний підкомплексу АПК в условиях Сайти Вся, проведено порівняльній аналіз конкурентних перевага и виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств АР Крим, определена економічна ефективність діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу.

  Виноградно-виноробний підкомплекс - значний та перспективна складових аграрного сектора економіки багатьох стран, зокрема України та Автономної Республики Крим. Підкомплекс має важліве господарське значення та наділеній могутнім експортно потенціалом як в масштабі окремий регіонів, так и в масштабі держави в цілому.

  В Україні товарні виноградарством займаються в основному в Одеській, Міколаївській, Херсонській, Закарпатській областях и Автономній Республіці Крим. В цілому смороду віробляють від 92 до 97% загально обєму винограду в стране.

  У Сейчас годину более, чем 25% винограду України віробляється в Автономній Республіці Крим. У 2006 году у структурі вартості валової продукції сільського господарства в Криму виноград займає 4,2%, а в продукції рослинництва - 9,8%. Разом з тим, площади віноградніків АРК, починаючі з 1970 р., Постійно скорочуються, залішається низьких урожайність винограду та валовий збір продукції (рис. 2).

  Мал. 2. ДИНАМІКА основних показніків розвитку Галузі виноградарства в Криму, 2000-2007 рр.

  Чи не звертаючи уваги на негатівні Тенденції в розвитку СИРОВИННОЇ бази, виноградарство и сегодня є найпрібутковішою галуззя рослинництва в Криму, в Якій на шкірні вкладення гривню в 2006 году Було ОТРИМАНО 46,8 коп. прибутку. У тій же година виноградарство - це галузь рослинництва з Найвищого собівартістю виробництва та трудомісткістю, де в 2006 году в один центнер вірощеного винограду в Середньому Було внесок 115,78 грн. и 11,4 людино-годин.

  Виноградарство Криму спеціалізується на вірощуванні технічних сортів винограду, Питома вага якіх в Загальній посадці складає до 78%, что свідчіть про необходимость розвитку галузь виноградарства та виноробство регіону в єдиному підкомплексі АПК. Взаємозвязок между цімі галузь економіки дуже тісній, тому проблеми, что існують сегодня у віноградарстві (СКОРОЧЕННЯ площ під виноградними насаджень, зниженя уровня агротехніки та ін.), Безпосередно вплівають на ОБСЯГИ та ВАРТІСТЬ віробленої віноробної продукції. Так, если в 1980-1985 рр. віноробі Криму випускає щорічно понад 10 млн.дал вина, то в 1990-2000 рр. - Чи не більше 3 млн.дал. Останнімі рокамі намітіліся Позитивні Тенденції в розвитку Виноробство АРК, обємі виробництва вина зросли до 5 млн.дал, проти казати про кардинальне Поліпшення ситуации на Сайти Вся Кримська вин поки не доводилося.

  Як свідчать дані, наведені в табл.1, останнімі рокамі в АРК високих показніків економічної ефектівності досягають Великі віноробні підприємства, что ма ють повний цикл виробництва та Працюють на власній віноградарській сіровіні (НВАО "Масандра", ДП АФ "Магарач", ЗАТ ЗМВК "Коктебель ", СВК" Ізумрудній "). У тій же година заплави первинного Виноробство та підприємства, что віробляють вина з закупленіх на стороні виноматеріалів, часто не вітрімують конкуренції на Сайти Вся внаслідок нізької якості реалізованої продукції та ее вісокої собівартості.

  Таблиця 1

  Показники економічної ефектівності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму в Середньому за 2002-2006 рр.

  підприємства

  Урожай-ність,

  ц / га

  Валовий збір,

  ц

  Вироблено вина, тис.дал

  Валовий дохід, тис.грн.

  Чистий прибуток, тис.грн.

  Рівень рентабельність-ності,%

  НВАО "Масандра"

  44,0

  162900,0

  1045,8

  57224,0

  9015,2

  18,7

  ДП АФ "Магарач"

  45,2

  33719,2

  520,8

  8043,0

  2374,0

  41,9

  ЗАТ ЗМВК "Коктебель"

  32,7

  33258,0

  732,8

  143320,1

  6141,7

  4,5

  СВК "Ізумрудній"

  37,5

  3492,0

  20,2

  5638,9

  1510,4

  36,6

  ВАТ "Сонячна Долина"

  31,2

  7503,6

  144,5

  6512,4

  118,5

  1,9

  ДП АФ "Завітне"

  33,9

  21780,0

  118,4

  1454,2

  -15,3

  -1,0

  ТОВ "ВП" Діоніс "ЛТД

  -

  -

  154,1

  6789,9

  -19,8

  -0,3

  ЗАТ "Бахчісарайській винзавод"

  22,7

  19860,4

  110,0

  3044,8

  103,6

  3,52

  ДП "Первомайський винзавод"

  26,3

  5008,0

  31,8

  897,1

  -91,2

  -9,2

  ТОВ ВКФ "Бахус"

  -

  -

  115,3

  7061,0

  -126,2

  -1,8

  ТОВ "КВК"

  35,6

  36170,0

  59,2

  15303,0

  1511,0

  11,0

  Кроме внутрішньої конкуренції, на Кримський Сайти Вся алкогольних напоїв посілюється зовнішня конкуренція з боку віноробів Німеччини, Угорщини, Франции, Молдови, Болгарії, Македонії. Вступ України до Всесвітньої организации торговли, створи для виноградарства, орієнтованого в основному на виробництво сировини для віноробної промісловості, ряд системних проблем, повязаних з формуваннями Сайти Вся вина. Так, на етапі товарної інтервенції зроста пропозиція дешевих виноматеріалів для вторинно Виноробство, змістяться Споживчі переваги у БІК других тіпів вин, їх якості та ін. Разом з тим, імпортна вінопродукція значний мірою відрізняється від віробленої в Криму за своими органолептичними характеристиками, что, разом з відродженням єдиного регіонального виноградо-виноробний підкомплексу, может віступіті Чинник Посилення конкурентоспроможності вітчізняного Виноробство на внутрішньому та зовнішньому Сайти Вся.

  У третини розділі "Стратегія зростання та Підвищення економічної ефектівності виробництва винограду та вина в підпріємствах виноградо-виноробний підкомплексу Криму" розроблено модель економічної ОЦІНКИ комплексного підходу в розвитку виноградарства та виноробство Криму, проаналізована економічна ефективність Освоєння інтенсівніх систем зрошування технічних сортів винограду, запропоновані шляхи Вдосконалення виробничих процесів и асортіментної політики виноградо-виноробний підприємств.

  У СУЧАСНИХ условиях господарювання стратегія довгострокового розвитку підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК є сукупністю Шляхів Підвищення економічної ефектівності галузь виноградарства та виноробство на основе внутрішніх резервів. На підставі проведеного багатофакторного АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств Криму можна констатуваті, что Основний способ Досягнення їх вісокої економічної ефектівності Полягає в віконанні системи взаємозвязаніх організаційно-господарських и агротехнологічніх ЗАХОДІВ.

  Наявність обєктівного звязку между основними економічнімі Показники виноградо-виноробний підкомплексу АПК та станом погодніх умов винна мати віддзеркалення в завданні проектування технологічної системи виноградарства та наукового обгрунтування трівалості Всього процесса виробництва віноробної продукції. З одного боку, подовжуючі его, підприємства ефектівніше Використовують свои потужності, збільшують ОБСЯГИ виробництва, зніжують постійні витрати на декалітр вина, а, отже, підвіщують економічну ефективність Виноробство. Однако, з Іншого боку, ма ють місце Втрата винограду у звязку зі зберіганням сировини та цукрістості винограду, обумовлені его раннім Зборів (например, в серпні).

  Метою оптімізації параметрів технологічного процесса стало таке планування площ віноградніків, при якому, з урахуванням технологічних періодів виробництва (у повну ціклі переробки товарної продукції) досягається:

  - максимальна ВАРТІСТЬ товарної продукції;

  - Мінімальна собівартість заданого ОБСЯГИ виробництва винограду;

  - максимальний прибуток від реализации вина;

  - максимальна рентабельність;

  - максимальний вихід вина на 1 гектар площади багаторічних насаджень.

  Кроме того, в економіко-математичних модель були введені обмеження за площею виноградних насаджень регіону, урожайності винограду, виробничим потужного виноробний підприємств.

  В загально виде економіко-математична модель может буті представлена ​​наступна чином:

  ,

  ,

  (1)

  де площа виноградних насаджень, з якої урожай зібраній в ом періоді та перероблений в ом періоді при ом стані погодніх умов;

  ціна одиниці збору винограду;

  Частка Вихід вина з одиниці сировини, зібраної в ом періоді при ом стані погодніх умов и перероблений в ом періоді;

  вірогідність ої події;

  собівартість вирощування винограду на 1 гектар и его переробка;

  планова площа виноградних насаджень;

  вихід винограду з 1 гектара віноградніків при ом стані погодніх умов, зібраного в ом и перероблений в ом періодах;

  валовий збір винограду, Який может переробити виноробний завод в ом періоді при ом стані погодніх умов.

  Таким чином, розроблено економіко-математична модель є завдання багатокрітерійної оптімізації та спрямована на поиск оптимального за Парето решение, на Основі Вибраного методу послідовніх вчинок (поиска компромісів). Вона булу реалізована як на прікладі Всього виноградо-виноробний підкомплексу Криму, так и найбільш типових підприємств галузь виноградарства (СВК "Ізумрудній") и Виноробство (НВАО "Масандра") регіону.

  Отрімані дані свідчать, что в цілому виробничо-ресурсний Потенціал виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму вікорістовується неефективно, разом з тім, проведена діверсіфікація виробництва в рамках великого виноградо-виноробний обєднання, дозволила НВАО "Масандра" навіть в найбільш неспріятліві для Галузі роки отрімуваті прибуток ( в Середньому 2016 тис.грн.) и досягаті уровня рентабельності в 0,56%. У тій же година в СВК "Ізумрудній», не Дивлячись на менший Вплив Падіння врожайності та валових зборів винограду, підпріємством були отрімані збитки у размере 915 тис.грн., А рівень збітковості, відповідно, досяг 11,4%. Отрімані результати свідчать про можлівість Вдосконалення ОЦІНКИ впліву погодно-кліматичних умов на технологічний процес збору винограду та его переробки підприємствами виноградо-виноробний підкомплексу АПК з Використання розробленої економіко-математичної моделі.

  Наступний важлівім Чинник Підвищення економічної ефектівності виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підком-плексу АПК Виступає! Застосування раціонального поливного режиму, прогресивних способів и техніки поливу, что відповідають екологічнім умів и біологічнім особливо сорту.Способи та техніка поливу повінні Забезпечити рівномірне зволоження ґрунту на всій площади та максимально механізацію виробничих процесів.

  В цілому при вікорістанні того або Іншого методу зрошування підприємства виноградо-виноробний підкомплексу АПК могут Керувати Наступний опорні схеми, что враховує всі Чинник, Які вплівають на вибір оптимального варіанту (рис. 3).

  ні

  ні

  Мал. 3. Алгоритм Вибори оптимального режиму зрошування підприємствами виноградо-виноробний підкомплексу АПК

  Оптимальне использование полівної води стікається з необхідністю вирішенню двох завдання: максимально использование ґрунтової волога та атмосферних опадів и мінімальні витрати на Додаткове зрошування віноградніків. Віходячі з віщевікладеного, булу розроблено формула залежності Загальної суми витрат на зрошування, что враховує Вплив всех Вказаним чінніків:

  Zi =

  Vi

  До i

  · Рвод + Ii

  (2)

  де Zi - ЗАГАЛЬНІ витрати на Впровадження та использование i-го методу зрошування у розрахунку на 1 га;

  Vi - ОБСЯГИ води, необхідній для Отримання оптімальної урожайності винограду, м 3 / га в сезон;

  До i - коефіцієнт засвоєння виноградною лозою полівної води;

  Рвод - ціна 1 м 3 полівної води;

  Ii - розмір капітальніх вкладень на Впровадження i-го методу зрошування у розрахунку на 1 га.

  Оптимальним пріймається тієї метод зрошування, при якому ЗАГАЛЬНІ витрати на его Освоєння и использование мінімальні: Zmin = min {Zi}. При цьом досягається як максимально можливий дохід від реализации продукції виноградо-виноробний підкомплексу, так и оптимальні использование ресурсного потенціалу за других рівніх умів, что вплівають на економічну ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств АПК.

  Вирішення заданого алгоритму с помощью програмного забезпечення Microsoft Excel дозволяє візначіті найбільш Ефективний метод зрошування для підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму (табл.2).

  Таблиця 2

  Економічне обґрунтування Вибори оптимального методу зрошування для підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму

  метод зрошування

  ОБСЯГИ води, необхідній для розвитку рослин

  м 3 / га

  Коефіцієнт засвоєння рослинами полівної води

  Обєм води,

  необхідній для зрошування

  м 3 / га

  Витрати на воду при ціні

  20,00 грн. / М 3,

  тис.грн.

  Розмір капітальніх вкладень на 1 га,

  тис.грн.

  Загальні

  витрати

  на 1 га,

  тис.грн.

  Дощування

  1515

  0,30

  5050,00

  101,00

  5,00

  106,00

  Полив по борознах

  1515

  0,21

  7214,29

  144,29

  3,00

  147,29

  Підгрунтове

  зрошування

  1515

  0,41

  3695,12

  73,90

  7,00

  80,90

  АЕРОЗОЛЬНА зрошування

  1515

  0,62

  2443,55

  48,87

  10,00

  58,87

  Краплина зрошування

  1515

  0,70

  2164,29

  43,29

  15,00

  58,29

  Наступний завдання стратегії зростання та Підвищення економічної ефектівності виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Виступає оптимальні использование наявний ресурсного потенціалу, зокрема у сфері випуску готової продукції. Сучасне виноградарство та виноробство ма ють безліч направлений розвитку, включаючі їдальня, Винне, кишмишні, консервний, з якіх в Криму практично Використовують только Перші два, что обумовлення природно-кліматічнімі умів півострова та історічнімі традіціямі. Разом з тим, шкірні підприємство виноградо-виноробний підкомплексу винне при віборі оптимального напряму использование продукції виноградарства орієнтуватіся НЕ только на наявні виробничі потужності та господарські умови, что склалось, но и прагнуті до Освоєння Нових рінків збуту, розширення асортименту продукції, что віпускається, и, як наслідок, максімізації отриманий доходу та прибутку.

  Віходячі з віщевікладеного, булу розроблено формула залежності Загальної суми прибутку від варіантів альтернативного использование некондіційного технічного винограду:

  Нi =

  Pi Qi Ri

  Ri + 100

  (3)

  де Hi - прогнозованій прибуток від i-го виробничого напряму виноградарства, тис.грн .;

  Pi - оптова ціна реализации i-ої продукції, грн .;

  Qi - резерв випуску i-ої продукції при заданому обсязі велічіні недоборів;

  Ri - середній рівень рентабельності виробництва i-ої продукції в РЕГІОНІ,%.

  Вирішення поставленого однокрітерійного завдання Вибори оптимального решение с помощью програмного забезпечення Microsoft Excel дозволяє візначіті найбільш Ефективний направление использование некондіційного по параметрах цукрістості технічного винограду для підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму (табл.3).

  Таблиця 3

  Економічне обгрунтування Вибори оптимального використанння недоборів технічного винограду підприємствами виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму

  Напрям

  использование

  Од.

  вим.

  Норматив випуску продукції

  Резерв випуску продукції при середній велічіні недоборів 2480 ц

  Оптова ціна реализации, грн.

  Дохід від реализации, тис. грн.

  Середній рівень рентабельності,%

  Прогнозованій прибуток,

  тис.грн.

  Виробництво молодих вин

  дав

  6,5

  16120

  260

  4191,2

  18,7

  660,3

  Виробництво соку

  дав

  8,6

  21328

  45

  959,76

  20,2

  161,3

  Виробництво родзінок

  кг

  33,0

  81840

  15

  1227,6

  4,8

  56,2

  Столове споживання

  кг

  100,0

  248000

  4

  992,0

  10,0

  90,2

  Як свідчать дані табл.3, альтернативних безпосередньо использование ресурсного потенціалу виноградо-виноробний підкомплексу Криму є виробництво молодих вин, Які корістуються незміннім Попит в багатьох виноробний регіонах світу Завдяк стабільно вісокій якості Нарівні з Вже загальновізнанімі сухими винами.

  У тій же година! Застосування розробленої формули окремий підприємствами виноградо-виноробний підкомплексу АПК может мати інше вирішенню Вибори оптимального виробничого напряму виноградарства залежних від конкретних умов природно-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, что додає їй характер інерційності та обумовлює ее практичність Цінність.

  ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішенню Наукової проблеми Підвищення економічної ефектівності виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК, Пожалуйста Полягає в розробці адаптованості направлений перспективного Функціонування підкомплексу регіону в условиях рінкової економіки. Дослідження Даних вопросам дозволяє Сформувати Висновки теоретичного, науково-методичного та практичного характеру та внести следующие Пропозиції та рекомендації:

  1. Ситуація на вітчізняному Сайти Вся винограду та вина відображає основні процеси, Які відбуваються в економіці агропромислового комплексу України последнего десятиліття: идет постійне СКОРОЧЕННЯ площ під виноградниками, залішається низьких врожайність та валовий збір продукції виноградарства; виробництво виноградного вина в Середньому скороти на 46,3%. Вирішення цілого ряду проблем економіко-правового регулювання взаємовідносін виноградо-виноробний підприємств з іншімі субєктамі господарської ДІЯЛЬНОСТІ, бізнесу та підприємництва, забезпечення цільового использование земельних ділянок, зайнятості виноградних насаджень, регламентація технології виробництва виноградо-віноробної продукції є актуальним и непростим завдання, Пожалуйста потрібує державної ПІДТРИМКИ . Сьогодні, на жаль, Державні кошти, як и кошти приватних та колективних підприємств, вкладаються лишь у виноробний виробництво, вместо першочергового Збереження та розвитку его СИРОВИННОЇ бази. Таким чином, відрахуванням від реализации віноробної продукції (1% -й збір) потрібен жорсткий контроль з боку державних ОРГАНІВ.

  2. Стабілізація виробництва, Підвищення якості продукції, оптимізація витрат, Зміцнення своих позіцій на Сайти Вся винограду та вина є актуальною проблемою та головного метою вітчізняніх віробніків и виноградо-виноробний підкомплексу АПК в цілому. Для вирішенню ціх завдання є всі возможности стійкого Функціонування та домінування на внутрішньому та зовнішньому Сайти Вся, засновані на системному підході в организации виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств. Альо вірішуваті їх необходимо только в комплексі, что забезпечен економічну стабільність субєктів виробництва та підкомплексу в цілому.

  3. Всі управлінські системи у галузь виноградарства та виноробство впродовж своєї еволюції малі ті або інші Недоліки. Та все ж не можливо НЕ Зазначити, что найбільшої ефектівності смороду досяжними тоді, коли концентруваліся в єдіній системе з високим щаблем спеціалізації. Вочевідь, нужно вібіраті таку систему регулювання діяльності підприємств, яка розвивалась б місцеву ініціатіву, Направляюча ее в потрібне джерело Виключно економічнімі методами. Центр системи повинен коордінуваті та Забезпечувати виробничу діяльність виноградо-виноробний підприємств з таким розрахунком, щоб робота кожного з них та їх сумісні Дії приводили до випуску конкурентоздатної продукції. Поза сумнівом, в конкурентній борьбе віжівуть, дере за все, Великі обєднання, як стійкіші системи. Таким чином, максимальний ефект від концентрації виробництва у виноградо-виноробний підкомплексі АПК может буті отриманий при інтеграції господарюючіх субєктів з різнорідною структурою Капіталу та ресурсного потенціалу, но звязаних между собою в процесі Функціонування системою стійкіх економічних отношений и спрямованих на виробництво кінцевої віноробної продукції.

  4. Розробка механізму управління Чинник, что визначаються ефективність виробництва підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК, требует! Застосування Нових методичних підходів до визначення технологічно та Економічно оптимальних режімів системи. При проектуванні агротехнологічніх прійомів вирощування винограду та технологій виробництва вина та патенти розраховуваті Критерії та Параметри їх ефектівності за фактичність моніторінгом и прогнозом розвитку макро- и мікроекономікі регіону. На нашу мнение, крітерій економічної ефектівності суспільного виробництва в загально виде может буті сформульованій як максимум ЕФЕКТ з одиниці витрат суспільної праці або мінімум витрат суспільної праці на одиниць ЕФЕКТ.

  5. Кількісна візначеність та зміст крітерію відбіваються в конкретних Показники ефектівності виробничо-господарської та іншої ДІЯЛЬНОСТІ субєктів господарювання виноградо-виноробний підкомплексу, до основних з якіх відносяться урожайність винограду, виробництво вина, продуктивність праці, собівартість продукції, чистий прибуток, рівень рентабельності. Слід Зазначити, что загальнопрійняте визначення ціх показніків має певні Недоліки, что пов'язано з відсутністю діференційованої ОЦІНКИ земельних угідь на підставі Даних Фінансової звітності та Висунення на перший план відносніх показніків рентабельності, що не всегда адекватна реальній змінам обсягів виробництва та прібутковості.

  6. Результати проведеного АНАЛІЗУ виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу Криму свідчать, что сучасний рівень їх рентабельністі (виробничої, а не загальногосподарської) порівняно високий (например, в дінаміці за останні 5 років у ДП АФ "Магарач" він Склаві 41, 9%, СВК "Ізумрудній" - 36,6%, НВАО "Масандра" - 18,7%). Проти в Сейчас годину ресурс став ціновіх відповідностей вичерпана собі та Середні Темпи зростання витрат начали віпереджаті Темпи зростання закупівельніх цен, что, що не Дивлячись на порівняно скроню рентабельність виробництва вина, зумов тенденцію зниженя чистого прибутку підприємств підкомплексу.

  7. У СУЧАСНИХ условиях ринкова отношений для відродження виноградо-виноробний підкомплексу АПК необхідна нова стратегія его развития. Пріорітетнімі напрямами цієї стратегії винна статі відмова від екстенсивних способів ведення виноградарства, інтенсіфікація виробництва віноробної продукції, автономне фінансове та матеріально-ресурсної забезпечення господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Стабілізація підкомплексу при недостатності державної ПІДТРИМКИ требует Збільшення обсягів виробництва винограду Шляхом оптимального использование грунтово-кліматичних умов регіону та потенціалу его сортів, а такоже орієнтації на соціальне замовлення Суспільства.

  8. На Основі проведеної експертної ОЦІНКИ впліву екзогенніх и ендогенніх чінніків на діяльність виноградо-виноробний підприємств методом багатовімірного шкалювання булу определена першочерговість впліву погодно-кліматичних умов на результати їх виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. З метою Зменшення негативного впліву даного Чинник Було поставлено та вірішено завдання оптімізації виробничих процесів підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК з урахуванням размещения площ виноградних насаджень, сортовий особливо винограду, періодів его збирання та переробки при різніх станах погодніх умов. ! Застосування розробленої моделі на прікладі НВАО "Масандра" і СВК "Ізумрудній" свідчіть про можлівість нівеляції негатівної Дії стану погодніх умов на рівень рентабельності підприємств до 30%.

  9. Сьогодні розроблено декілька методів зрошування віноградніків, КОЖЕН з якіх має певні Переваги, проти найбільша увага пріділяється освоєнню Краплина зрошування з Додатковий ЗАСТОСУВАННЯ системи комп'ютерного моніторингу. Тім годиною інші методи зрошування виноградних насаджень такоже ма ють Достатньо економічну ефективність, особливо в тих Агропромислова підпріємствах, де смороду Використовують НЕ перший рік и немає вільніх коштів на встановлення Краплина зрошування. Тому для Вибори оптимального варіанту у дісертаційній работе БУВ розроблення відповідній алгоритм, что враховує всі Чинник, Які вплівають на вибір методу зрошування.

  ! Застосування розробленої моделі до діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК Криму підтверджують вісловлену мнение про вибір найбільш оптимального режиму зрошування для кожного господарства НЕ только з подивимось їх найбільшої віддачі, а і Досягнення максимального уровня прібутковості и раціонального использование Всього ресурсного потенціалу. Використання науково и методично обгрунтованої системи зрошування віноградніків дозволити підвіщіті економічну ефективність виноградо-виноробний підприємств Криму в Середньому на 1,5 млн. Грн. щорічно.

  10. Спеціалізація виноградарства Криму на вірощуванні технічних сортів винограду значний мірою впліває на ефективність виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ виноробний підприємств в неспріятліві за кліматічнімі умів роки. У цьом випадка вінікає завдання максимально рентабельного использование некондіційного винограду в других виробничих безпосередньо. За підсумкамі решение однокрітерійної задачі, поставленої в дісертаційній работе, дані недобір могут буті вікорістані для виробництва молодих місцевіх вин, что НЕ вімагають великих вкладень и устаткування для довгострокової Витримка. Таким чином, даже в неспріятліві за природно-кліматічнімі умів роки, підприємства виноградо-виноробний підкомплексу АРК могут отрімуваті понад 0,5 млн.грн. Додатковий прибутку. При цьом розрахунок БУВ проведень за данімі найбільш великих и типових підприємств Галузі, по регіону ця сума может досягаті 10 млн.грн. щорічно.

  В цілому стратегія комплексного підходу в функціонуванні галузь виноградарства та виноробство Криму як єдиної системи дает можлівість візначіті НЕ только тенденцію розвитку шкірного окремий підприємства та рівень его рентабельності, но й, застосувались конкретні економіко-математичні моделі, Розробити Практичні рекомендації относительно Підвищення Економічній ефектівності виноградо-виноробний підкомплексу АПК в цілому.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  Статті в наукових фахових виданнях

  1. Анісімова Н.Ю. Ефективність виробництва продукції виноградарства та шляхи її підвищення / Н.Ю. Анісімова, В.А. Турбін, П.Н. Майданевич // Наукові праці ЮФ "КАТУ" НАУ. Економічні науки. - 2005. - № 87. - C. 233-240. (Здобувачем виконано аналіз розвитку галузі виноградарства Криму і НВАО "Масандра").

  2. Анісімова Н.Ю. Аналіз системи якості виноробної продукції / Н.Ю. Анісімова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - 2005. - № 2 (32). - С. 38-44.

  3. Анісімова Н.Ю. Цінова політика і її вплив на конкурентоспроможність виноробних підприємств / Н.Ю. Анісімова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - 2005. - Випуск № 4 (34). - С. 221-227.

  4. Анісімова Н.Ю. Шляхи підвищення ефективності виноробної галузі Криму / Н.Ю. Анісімова // Наукові праці ЮФ "КАТУ" НАУ. Економічні науки. - 2006. - № 95. - С. 235-238.

  5. Анісімова Н.Ю. Стан і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств виноробства АРК / Н.Ю. Анісімова // Культура народів Причорномор'я. Науковий журнал. - 2006. - № 78. - С. 7-9.

  6. Анісімова Н.Ю. Розвиток ринку виноградарства і виноробства Криму в контексті євроінтеграції / Н.Ю. Анісімова // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 2007. - Випуск № 110. - Частина 2. - С. 150-154.

  7.Анісімова Н.Ю. Оптимізація амортизаційної політики як напрямок вдосконалення діяльності підприємств виноградо-виноробної галузі АРК / Н.Ю. Анісімова // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки. - 2007. - Випуск № 10. - С. 19-23.

  8. Анісімова Н.Ю. Собівартість продукції виноградарства в аграрних формуваннях Криму та шляхи її зниження / Н.Ю. Анісімова // Наукові праці ЮФ "КАТУ" НАУ. Економічні науки. - 2007. - № 103. - С. 183-187.

  9. Анісімова Н.Ю. Економічна оцінка землі в умовах зрошення виноградних насаджень в Криму / Н.Ю. Анісімова // Наукові праці ЮФ "КАТУ" НАУ. Економічні науки. - 2007. - № 106. - С. 398-403.

  10. Анісімова Н.Ю. Модель економічної ОЦІНКИ комплексного підходу в розвитку виноградарства и Виноробство Криму / Н.Ю. Анісімова // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. - 2008. - № 3 (87). - С. 54-59.

  11. Анісімова Н.Ю. Перспективи розвитку ринку молодих вин в Криму / Н.Ю. Анісімова // Культура народів Причорномор'я. Науковий журнал. - 2008. - № 135. - С. 7-10.

  матеріали конференцій

  1. Анісімова Н.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність виноробних підприємств АРК: стан і перспективи розвитку / Н.Ю. Анісімова // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2006 року - Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2006. - С. 90-91.

  2. Анісімова Н.Ю. Аналіз розвитку і підвищення економічної ефективності галузі виноградарства в АРК / Н.Ю. Анісімова // Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2007 р - Донецьк: Донецький Національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2007. - С. 166-170.

  Економіка підприємства: Навчальний посібник / [Андрющенко Л.Г., Анісімова Н.Ю., Банарь В.С. та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, професора М.М. Караман і канд. екон. наук, доцента П.М. МАЙДАНЕВИЧ. - Житомир: ЖДТУ, 2007. - 384 с. (Здобувачем виконано глава 20. Економіка переробки винограду, зерна та іншої сільськогосподарської продукції. - С. 336-349; у співавторстві з М.М. Караманов - глава 14. Економіка виробництва винограду. - С.251-264 (здобувачем проведено збір і аналіз даних, що відображають економічну ефективність виробництва винограду в Україні та АР Крим)).

  Анотація

  Анісімова Н.Ю. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу и шляхи ее Підвищення. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства и АПК). - Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" національного аграрного університету, Сімферополь, 2008.

  Дисертація присвячено дослідженню ефектівності виробничої ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств в СУЧАСНИХ условиях господарювання та розробці перспективних Шляхів ее Підвищення. У работе сформувати системний методичний підхід относительно ОЦІНКИ ефектівності діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК, уточнено Критерії та показатели ОЦІНКИ економічної ефектівності Функціонування виноградо-виноробний підприємств. Проаналізовано сучасний стан и Тенденції розвитку виноградо-виноробний підкомплексу АПК, зокрема України та АР Крим; Розглянуто міжнародний досвід вирішенню проблем галузь виноградарства та виноробство. В ході комплексного АНАЛІЗУ виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ виноградо-виноробний підприємств Криму віявлені резерви Підвищення їх економічної ефектівності. Розроблено економіко-математична модель КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ефектівності діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу АПК з урахуванням погодно-кліматичних умов регіону. Вдосконалена методика ОЦІНКИ економічної ефектівності Впровадження інтенсівніх систем зрошування віноградніків з Використання алгоритму Вибори оптимального режиму зрошування для Отримання вісокоякісної віноробної продукції. Візначені напрями Вдосконалення виробничих процесів и асортіментної політики виноградо-виноробний підприємств з можлівістю Підвищення експортного потенціалу промислового Виноробство регіону.

  Ключові слова: виноградо-виноробний підкомплекс АПК, виробничо-господарська діяльність, підприємство, Пріоритети розвитку, урожайність, погодно-кліматичні умови, зрошування, системно-структурний підхід, чистий прибуток, рентабельність, економічна ефективність, оптимізація.

  АНОТАЦІЯ

  Анісімова Н.Ю. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). - Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету, Сімферополь, 2008.

  Дисертацію присвячено дослідженню ефективності виробниц-жавної діяльності виноградо-виноробних підприємств в сучасних умовах господарювання і розробці перспективних шляхів її підвищення. В роботі сформовано системний методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК, уточнено критерії та показники оцінки економічної ефективності функціонування виноградо-виноробних підприємств. На підставі вивчення теоретичних і науково-методичних концепцій підтверджено, що максимальний ефект від концентрації виробництва в виноградо-виноробному підкомплексі АПК може бути отриманий при інтеграції суб'єктів господарської діяльності з різною структурою капіталу і ресурсного потенціалу, але пов'язаних між собою в процесі функціонування системою стійких економічних відносин і спрямованих на виробництво кінцевої виноробної продукції.

  У роботі дано визначення критерію економічної ефективності суспільного виробництва як максимуму ефекту з одиниці витрат суспільної праці або мінімуму витрат суспільної праці на одиницю ефекту. Зазначено, що загальноприйняте визначення показників економічної ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств АПК має певні недоліки, що пов'язано з відсутністю диференційованої оцінки земельних угідь на підставі даних фінансової звітності і висуненням на перший план відносних показників рентабельності, не завжди адекватних реальним змінам обсягів виробництва і чистого прибутку .

  Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку виноградо-виноробного підкомплексу АПК, зокрема України і АР Крим; розглянуто міжнародний досвід вирішення проблем галузей виноградарства та виноробства. В ході комплексного аналізу виробничо-господарської діяльності виноградо-виноробних підприємств Криму виявлено резерви підвищення їх економічної ефективності.

  В сучасних умовах ринкових відносин для відродження виноградо-виноробного підкомплексу АПК необхідна нова стратегія його розвитку. Пріоритетними напрямами цієї стратегії повинні стати: відмова від екстенсивних способів ведення виноградарства, інтенсифікація виробництва виноробної продукції, автономне фінансове і матеріально-ресурсне забезпечення господарської діяльності. Стабілізація підкомплексу при недостатності державної підтримки потребує збільшення обсягів виробництва винограду шляхом оптимального використання грунтово-кліматичних умов регіону та потенціалу його сортів, а також орієнтації на соціальне замовлення суспільства.

  В інтеграційних об'єднаннях виноградо-виноробного підкомплексу запропоновано впровадити пайову фінансування виноградарства виноробними підприємствами (в залежності від обсягів, якості, цінності, напрямки використання сортів винограду і отриманих виноматеріалів), для здійснення ними закладки нових і реконструкції плодоносних виноградників. Розробка і впровадження стратегії повинні спиратися на сучасну обґрунтовану систему науково-методичного забезпечення.

  Розроблено економіко-математичну модель комплексної оцінки ефективності діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК з урахуванням погодно-кліматичних умов регіону. Удосконалено методику оцінки економічної ефективності впровадження інтенсивних систем зрошування виноградників з використанням алгоритму вибору оптимального режиму зрошення для отримання високоякісної виноробної продукції. Визначено напрямки вдосконалення виробничих процесів і асортиментної політики виноградо-виноробних підприємств з можливістю підвищення експортного потенціалу промислового виноробства регіону.

  В цілому стратегія комплексного підходу у функціонуванні галузей виноградарства та виноробства Криму як єдиної системи дає можливість визначити не тільки тенденцію розвитку кожного окремого підприємства і рівень його рентабельності, а й, застосувавши конкретні економіко-математичні моделі, розробити практичні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності виноградо-виноробного підкомплексу АПК в цілому.

  Ключові слова: виноградо-виноробний підкомплекс АПК, виробничо-господарська діяльність, підприємство, пріоритети розвитку, врожайність, погодно-кліматичні умови, зрошення, системно-структурний підхід, чистий прибуток, рентабельність, економічна ефективність, оптимізація.

  ANNOTATION

  Anisimova N.Yu. Efficiency of production and operations of the enterprises within the viniculture and winemaking sub industry and ways of its enhancement . - Manuscript.

  Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on the specialty 08.00.04 - economy and management of enterprises (the economy of agriculture and agrоindustrial complex). - South Branch of "The Crimean Agrotechnological University" of the National Agrarian University, Simferopol, 2008.

  The thesis is dedicated to the study of the operational activity conducted by vinicultural and winemaking enterprises in the present-day economic environment, and ways of its enhancement. The survey suggests a comprehensive methodological approach to the efficiency assessment of the enterprises within the viniculture and winemaking agribusiness sub industry, and more precise and accurate criteria and indices of assessment regarding economic efficiency of vinicultural and winemaking enterprises operations. Along with the analysis of the present-day situation and development trends in the vinicultural and winemaking agribusiness sub industry of Ukraine and that of the Crimean Autonomous Republic in particular, international practice in resolving problems existing in viniculture and winemaking industries has been reviewed. In the course of integrated analysis of operations conducted by the Crimean vinicultural and winemaking enterprises their efficiency enhancement potential has been identified. An economic and mathematical model of integrated efficiency assessment of the enterprises within the viniculture and winemaking agribusiness sub industry has been elaborated in the context of the regions weather and environmental conditions. The economic efficiency assessment methods as applied to the introduction of vineyard intensive irrigation systems has been updated based on the best-mode for irrigation algorithm with the purpose of obtaining quality wine product. The main trends in the operations upgrading and merchandise policy improvement have been suggested for the vinicultural and winemaking enterprises to be able to increase the export potential of the regions industrial wine making.

  Key words: viniculture and winemaking sub industry, production and operations, enterprise, development priorities, crop capacity, weather and environmental conditions, irrigation, comprehensive structural approach, net profit, earning capacity, economic efficiency, optimization.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробний підкомплексу и шляхи ее Підвищення

  Скачати 66.33 Kb.