• 1. Мета роботи
 • 2. Дослідження лінійних моделей парної (ЛМПР) і
 • 2.2 Контрольна завдання № 2
 • 3. Контрольна завдання № 3


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір12.99 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 12.99 Kb.

  економетрика 3

  Інститут економіки і підприємництва

  (ІНЕП)

  Контрольна робота з дисципліни

  «Економетрика»

  Варіант 1

  виконав:

  студент групи №

  перевірив:

  викладач ІНЕП,

  кандидат технічних наук

  Ю.М. Давидов

  м Лосіно-Петровський

  2008-2009 н. рік


  1. Мета роботи

  Мета контрольної роботи - демонстрація отриманих теоретичних знань і набутих практичних навичок з економетрики - як синтезу економічної теорії, економічної статистики та математики, в тому числі дослідження лінійних моделей парної (ЛМПР) і множинної регресії (ЛММР), трендових моделей, методом найменших квадратів (МНК ).

  Для проведення розрахунків використовувалося додаток до ПЕОМ типу EXCEL.


  2. Дослідження лінійних моделей парної (ЛМПР) і

  множинної регресії (ЛММР) методом найменших

  квадратів (МНК).

  2.1 Контрольна завдання № 1

  2.1.1. Досліджуємо залежність продуктивності праці Y (т / год) від рівня механізації Х (%).

  Вихідні дані для 14 однотипних підприємств наводяться в таблиці 1:

  Таблиця 1

  xi

  32

  30

  36

  40

  41

  47

  56

  54

  60

  55

  61

  67

  69

  76

  yi

  20

  24

  28

  30

  31

  33

  34

  37

  38

  40

  41

  43

  45

  48

  2.1.2 Матрична форма запису ЛМПР (ЛММР):

  Y ^ = X * A ^ (1), де А ^ - вектор-стовпець параметрів регресії;

  x i 1 - зумовлені (що пояснюють) змінні, n = 1;

  ранг матриці X = n + 1 = 2

  Вихідні дані представляють у вигляді матриць.

  (1 32) (20)

  (1 30) (24)

  (1 36) (28)

  (1 40) (30)

  (1 41) (31)

  (1 47) (33)

  X = (1 56) Y = (34)

  (1 54) (37)

  (1 60) (38)

  (1 55) (40)

  (1 61) (41)

  (1 67) (43)

  (1 69) (45)

  (1 76) (48)

  Значення параметрів А ^ = (а 0, а 1) T і s 2 - нам невідомі і їх потрібно визначити (статистично оцінити) методом найменших квадратів.

  Так як матриця Х, за умовою, є прямокутної, а зворотний матрицю Х -1 можна розрахувати тільки для квадратної матриці, то зробимо невеликі перетворення матричного рівняння тіпаY = X * A, помноживши ліву і праву частини на транспоновану матрицю Х Т.

  Отримаємо X T * X * A ^ = X T * Y,

  звідки A ^ = (X T * X) -1 * (X T * Y) (3),

  де (X T * X) -1 - обернена матриця.

  2.1.2. Рішення.

  а) Знайдемо транспоновану матрицю Х Т:

  (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)

  X T = (32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76)

  в) Знаходимо твір матриць X T * X:

  (14 724)

  X T * X = (724 40134)

  г) Знаходимо твір матриць X T * Y:

  (492)

  X T * Y = (26907)

  д) Обчислюємо зворотну матрицю (X T * X) -1:

  (1,064562 -0,0192)

  (X T * X) -1 = (-0,0192 0,000371)


  е) Множимо зворотну матрицю (X T * X) -1 на твір

  матриць (X T * Y) і отримуємо вектор стовпець A ^ = (a 0, a 1) T:

  (7,0361)

  A ^ = (X T * X) -1 * (X T * Y) = (0,543501).

  Рівняння парної регресії має наступний вигляд:

  у i ^ = 7,0361 + 0,543501 * x i 1 (4).

  у i ^ (60) = 7,0361 + 0,543501 * 60 = 39 , 646.

  2.1.3 Оцінка якості знайдених параметрів

  Для оцінки якості параметрів Â застосуємо коефіцієнт детермінації R 2. Величина R 2 показує, яка частина (частка) варіації залежної змінної обумовлена пояснює змінної. Чим ближче R 2 до одиниці, тим краще регресія апроксимує експериментальні дані.

  Q = Σ (y i - y¯) 2 (5) - загальна сума квадратів відхилень залежною змінною від середньої; Q R = Σ (y ^ i - y¯) 2 (6) - сума квадратів, обумовлена регресією; Q е = Σ (y i - y ^ i) 2 (7) - залишкова сума квадратів, що характеризує вплив неврахованих факторів; Q = Q R + Q е (8).

  Q = 847,714; Q R = 795,453; Q е = 52,261.

  Q = Q R + Q е = 795,453 + 52,261 = 847,714.

  R 2 = Q R / Q = 795,453 / 847,714 = 0,9383.

  R 2 = 1 - Q e / Q = 1 - 52,261 / 847,714 = 0, 9383.

  У нашому прикладі коефіцієнт детермінації R 2, дуже високий, що показує на хорошу якість регресійній моделі (4).

  2.2 Контрольна завдання № 2

  2.2.1. Досліджуємо залежність врожайності зернових Y від ряду змінних, що характеризують різні фактори:

  Х 1 - кількість добрив, які витрачаються на гектар (т \ га);

  Х 2 - кількість хімічних засобів захисту рослин на гектар (ц \ га).

  Вихідні дані для 5 районів області наводяться в таблицях:

  Таблиця 2

  I (номер району)

  y i

  х i 1

  х i 2

  1

  9,7

  0,32

  0,14

  2

  8,4

  0,59

  0,66

  3

  9,3

  0,3

  0,31

  4

  9,6

  0,43

  0,59

  5

  9,6

  0,39

  0,16

  2.2.2. Матрична форма запису ЛММР:

  Y ^ = X * A ^ (1), де А ^ - вектор-стовпець параметрів регресії;

  х i 1, х i 2 - зумовлені (що пояснюють) змінні, n = 2;

  Ранг матриці X = n + 1 = 3

  Вихідні дані представляють у вигляді матриць.

  (1 0,32 0,14) (9,7)

  (1 0,59 0,66) (8,4

  X = (1 0,3 0,31) Y = (9,3)

  (1 0,43 0,59) (9,6)

  (1 0,39 0,16) (9,6)

  Значення параметрів А ^ = (а 0, а 1, а 2) T і s 2 - нам невідомі і їх потрібно визначити (статистично оцінити) методом найменших квадратів.

  Для знаходження параметрів A ^ застосуємо формулу (3) завдання № 1

  A ^ = (X T * X) -1 * X T * (3),

  де (X T * X) -1 - обернена матриця.

  2.2.3. Рішення.

  а) Знайдемо транспоновану матрицю Х Т:

  (1 1 1 1 1)

  X T = (0,32 0,59 0,38 0,43 0,39)

  (0,14 0,66 0,53 0,59 0,13).

  в) Знаходимо твір матриць X T * X:

  (5 2,11 2,05)

  X T * X = (2,11 0,932 0,94)

  (2,05 0,94 1,101).

  г) Знаходимо твір матриць X T * Y:

  (46,6)

  X T * Y = (19,456)

  (18,731).

  д) Обчислюємо зворотну матрицю (X T * X) -1:

  (5,482 - 15,244 2,808)

  (X T * X) -1 = (-15,244 50,118 -14,805)

  (2,808 -14,805 7, 977).

  е) Множимо зворотну матрицю (X T * X) -1 на твір

  матриць X T * Y і отримуємо вектор стовпець A ^ = (a 0, a 1, a 2) T:

  (11, 556)

  A ^ = (X T * X) -1 * (X T * Y) = (-5, 08)

  (0, 0219)

  Рівняння множинної регресії має наступний вигляд:

  y i ^ = 11,456 - 5,08 * x i 1 - 0,0219 * x i 2 (4).

  2.2.4. Оцінка якості знайдених параметрів

  Для оцінки якості знайдених параметрів а ^ 0, a ^ 1.a ^ 2 необхідно знайти оцінку дисперсії за формулою

  1

  s ^ 2 = ------------ (Y - X * A ^) T * (Y - X * A ^),

  k - n - 1

  після чого можна знайти среднеквадратические помилки S L за формулою S L = s ^ √h ii, де h ii елементи головної діагоналі матриці (X T * X) -1.

  А. Твір матриць X * A ^:

  (9,833)

  (8,472)

  Y ^ = X * A ^ = (9,536)

  (9,283)

  (9,476).

  Б. Різниця матриць (Y - X * A ^):

  (-0,132)

  (- 0,072)

  (Y - X * A ^) = (- 0,036)

  (0,116)

  (0,0835).

  В. (Y - X * A ^) T = (-0,132; -0,072; -0,036; 0,116; 0,0835)

  Г. Твір (Y - X * A ^) T * (Y - X * A ^) = 0,04458.

  З урахуванням того, що в нашому прикладі до = 5 і n = 2

  1 + 1

  s ^ 2 = ------------ (Y - X * A ^) T * (Y - X * A ^) = ------ * 0,04458 = 0,0223.

  k - n - 1 | 2

  s ^ = Ö 0,0223 = 0,1493.

  Г. Среднеквадратическая помилки оцінок параметрів дорівнюватимуть:

  S 0 = 0,0223 * Ö 5,482 = 0,3496;

  S 1 = 0,0223 * Ö 50,118 = 1,057;

  S 2 = 0,0223 * Ö 7,977 = 0,4217.

  Среднеквадратические помилки мають різне значення, що іноді перевищували оцінки параметрів, що пов'язано з малою кількістю статистичних даних.


  3. Контрольна завдання № 3

  Оцінки параметрів трендового моделі.

  3.1. За даними про роздрібний товарооборот регіону потрібно

  провести аналіз основної тенденції розвитку товарообігу.

  Таблиця 3

  рік

  Обсяг роздрібного товарообігу, млрд. Руб.

  Темп зростання по роках,%

  Абсолютний приріст по роках, млрд. Руб.

  1

  2

  3

  4

  1

  18,4

  -

  -

  2

  18,9

  103,5

  0,5

  3

  19,8

  105,3

  0,9

  4

  20,3

  102,6

  0,5

  5

  21,1

  104,4

  0,8

  В середньому

  19,7

  103,9

  0,67

  3.2. Рішення завдання будемо проводити методом множинної регресії з оцінкою параметрів а 0, а 1, а 2, а 3, так як: по-перше, абсолютний приріст нерівномірний по роках; по-друге, темпи зростання також нерівні між собою, тобто необхідно оцінювати параметри а 2 і а 3.

  Матриця Х розмірами 5 × 4 і вектор-стовпець Y розмірами 5 × 1, матимуть такий вигляд:

  (1 + 1 1 + 1) (1,84E + 10)

  (1 2 4 8) (1,89E + 10)

  X = (1 3 9 27) Y = (1, 98E + 10)

  (1 4 16 64) (2, 03E + 10)

  (1 5 25 125) (2,11E + 10)

  Рішення завдання за допомогою п ріложенія EXCEL дозволило отримати наступні оцінки параметрів Â і відповідно апроксимується значення Y ^:

  0) (1,79E + 10) (1, 838E + 10)

  1) (3,976E + 08) (1,899E + 10)

  Â = (а 2) = (8,929E + 07) Y ^ = (1, 967E + 10)

  3) (- 8,333E + 06) (2, 039E + 10)

  (2, 108E + 10).

  Негативне значення параметра а 3 = - 8,333Е + 06 говорить про те, що прискорення (темп зростання) сповільнюється, що якісно можна оцінити і з вищенаведеної таблиці.

  3.3. Аналіз отриманої трендової моделі на якість апроксимації зробимо допомогою коефіцієнта детермінації R 2.

  Значення коефіцієнта детермінації R 2 = 0,9931 говорить про дуже хорошій якості трендового моделі

  y t (млрд.руб) = 17,9 + 0,3976 * t + 0,08929 * t 2 - 0,008333 * t 3.