Дата конвертації17.05.2017
Розмір172.71 Kb.
ТипКурсова робота

Скачати 172.71 Kb.

Економічна ефективність діяльності підприємства та перспективи його розвитку на прикладі АТ Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Курсова робота

з дисципліни:

на тему:

Економічна ефективність діяльності підприємства та перспективи його розвитку на прикладі АТ «Байтерек А»

Підготував (а): ____________________________________________

Перевірив (а): _____________________________________________

АСТАНА 2005

ЗМІСТ

а б в 10

ВСТУП

Економічна ефективність - складна категорія економічної науки. Вона пронизує всі сфери практичної діяльності людини, все стадії суспільного виробництва і є основою для побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень. Такі найбільш істотні характеристики господарської діяльності, як цілісність, багатовимірність, динамічність і взаємопов'язаність її різних сторін, знаходять відображення через категорію «економічна ефективність». Вирішення цих проблем має бути адекватно ринковим трансформаціям зовнішнього середовища. Сучасна економіка вимагає розробки нового підходу до поняття економічної ефективності, що орієнтується як на стабільне, так і динамічний стан підприємства, обліку взаємодії компонентів соціальної та економічних структур.

Різноманіття проявів економічної ефективності господарської діяльності підприємств проявляється в тому, що вона має три сторони прояви: обумовлена ​​ресурсами підприємства, створює можливості для отримання прибутку, є результатом професійної та успішної компетентної управлінської діяльності.

Ефективність функціонування економіки в цілому визначається ефективністю діяльності утворюють її організацій, які в ринкових відносинах функціонують в умовах різноманіття форм власності і господарювання, свободи підприємництва і вибору, конкуренції, ринкового ціноутворення, різних форм державної підтримки. Тому Президент Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєв у своєму щорічному посланні народу Казахстану "Через кризу до оновлення і розвитку" від 6 березня 2004 року визначив конкретні пріоритети розвитку ефективної діяльності підприємництва в умовах світової фінансової кризи. [1] З слів Президента можна зробити висновок, що перед казахстанськими підприємствами ставиться мета зміцнювати свої позиції на внутрішньому ринку і поступово виходити на ринки зовнішні.

Глава держави Лідер партії «Нур Отан» Нурсултан Назарбаєв у своєму виступі на позачерговому з'їзді партії «Нур Отан» 15.05.2009г. визначив завдання посткризового розвитку економіки. Президент країни зазначив, що Уряду необхідно сконцентрувати свої зусилля на сім напрямків, в числі яких агропромисловий комплекс і сільгосппереробка; розвиток будівельної індустрії та виробництва будівельних матеріалів; розвиток нафтопереробки і інфраструктури нафтогазового сектора; розвиток металургії та виробництва готових металевих продуктів; розвиток хімічної, фармацевтичної та оборонної промисловості; розвиток чистої енергетики; розвиток транспортної та телекомунікаційної інфраструктури [2].

Підприємницька діяльність здійснюється в розрахунку на власні ресурси і резерви, а тому необхідно зосередити особливу увагу на оцінці, глибокому аналізі і контролі ефективності функціонування як матеріальної основи підприємництва, головного засобу фінансової стійкості і розвитку.

В умовах ринку перед підприємствами стоять як проблеми підвищення ефективності діяльності організації в цілому, так і ефективного управління окремими видами ресурсів. Їх вирішення неможливе без розробок нових теоретичних положень, методологічних підходів, інструментарію оцінки та методичного забезпечення аналізу ефективності.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена ​​тим, що ефективність роботи сучасного підприємства в умовах ринкової економіки повинна визначатися багатофакторним підходом, адаптивними організаційно-економічними інструментами.

Особливої ​​актуальності набуває дослідження проблем оцінки економічної ефективності діяльності підприємства. В сучасних економічних умовах потрібні нові підходи формування і використання економічного потенціалу, системний моніторинг вивчення економічних чинників, оперативне внесення обґрунтованих змін у внутрішню ресурсну середу.

Мета даного дослідження - оцінка економічної ефективності діяльності підприємства і розробка шляхів її підвищення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • вивчення теоретичних аспектів ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах,

 • аналіз і оцінка ефективності діяльності АТ «Байтерек А»,

 • розробка напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи є АТ «Байтерек А», основний вид діяльності якого - капітальний ремонт і обслуговування локомотивів.

В ході дослідження була використана річна бухгалтерська звітність АТ «Байтерек А» за 2007-2009 рік.

Теоретичною і методологічною основою курсової роботи стали праці зарубіжних і казахстанських учених-економістів, законодавчі акти і нормативно-методичні матеріали, укази Президента і постанови Уряду Республіки Казахстан. У розрахунках використовувалися типові нормативні довідники, звітні дані підприємства. При аналізі результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, застосовувалися абстрактно-логічний, економіко-статистичний, монографічний і розрахунково-конструктивний методи.

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Сутність і критерії економічної ефективності діяльності підприємства

Умови ринкової економіки вимагають від підприємств підвищення ефективності, конкурентоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління, активізації підприємливості, ініціативи. В умовах, коли підприємства отримали самостійність в управлінні та веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами праці, вони несуть повну економічну відповідальність за свої рішення і дії. Їх добробут і комерційний успіх цілком залежать від ступеня ефективності їх діяльності.

Основною метою оцінки ефективності діяльності підприємства є розробка укладення про життєздатність підприємства і можливості його подальшого розвитку на основі всебічного аналізу, який необхідно проводити за допомогою системи показників, що відображають стан і розвиток суб'єкта оцінки. У зв'язку з цим питання побудови системи показників ефективності діяльності підприємства набувають особливої ​​значущості в сучасних умовах господарювання.

Питання методики оцінки ефективності діяльності взагалі і оцінки ефективності діяльності підприємств зокрема відносяться до напрямів наукових досліджень, досить широко висвітленим у роботах економістів різних періодів часу і наукових напрямків. У радянський період розвитку економіки цих питань в області діяльності підприємств в тих чи інших аспектах були присвячені праці вітчизняних економістів І.Т. Абдукарімова, М.І. Баканова, Г.П. Борисова, В.І. Іваницького, В.В. Ковальова, Л.І. Кравченко, А.І. Файніцкого і інші. Сучасні російські економісти, такі, як І.А. Бланк, Д.Є. Давидянц, Б.В. Прикіна, К.А. Раицкий, Г.В. Савицька, Н.А. Соловйова, Н.А. Соломатін, Л. Трофімова, доповнюють і вдосконалюють методику розрахунку показників ефективності, адаптуючи її до сучасних умов господарювання. Досить широко висвітлені питання оцінки ефективності діяльності компаній в роботах зарубіжних вчених, таких, як Г. Вайе, Х. Гелтенбот, У. Дерінг, Е. Котляр, Д. Стоун, К. Хітчінг, В. Хойер і ін. [3, c .54]

Огляд економічної літератури з питань оцінки ефективності діяльності підприємств показав, що набір показників і методика їх розрахунку представлені досить широко по окремим видам ресурсів і окремим узагальнюючих показників ефективності. При цьому більшість показників побудовано на основі ресурсного підходу, що призводить до обмеженості результатів оцінки в частині ефективності витрат підприємства. В даний час немає єдності підходів до визначення ефективності, характеристиці її видів в залежності від різних ознак, класифікації показників ефективності. Незважаючи на проведені дослідження, в області визначення ефективності відсутня узагальнена система показників оцінки ефективності.

У зв'язку з цим назріла необхідність у систематизації видів ефективності та розробці системи показників її оцінки в сучасних умовах.

В економічній науці поняття «ефективність виробництва» як економічна категорія сформувалося в кінці 20-х років XX ст. У той час існували різні підходи до розуміння сутності та ролі вартісної категорії в справі регулювання господарських процесів, що відображало різні погляди на використання товарно-грошових відносин.

Свій подальший розвиток теорія ефективності знайшла при складанні та оцінці перших річних і п'ятирічних планів, де продуктивність праці, собівартість продукції затверджувалися, в якості обов'язкових планових завдань.

Найбільший розвиток теорія ефективності в її сучасному трактуванні отримала в кінці 50-х і в першій половині 60-х років, коли були опубліковані роботи академіків С.Г. Струміліна, Т.С. Хачатурова, С.С. Сергєєва та ін. В даний час теорія ефективності розвивається в різних аспектах, які знаходять відображення в працях провідних вчених-економістів усіх напрямків.

На думку Давидянц Д.Е., при визначенні ефективності виробництва слід використовувати систему критеріїв оптимальності [4, c.158].

В ринкових умовах важливо обґрунтувати найбільш ефективний варіант використання наявного природного і економічного потенціалу. Кожне рішення пов'язане з пошуком шляхів реалізації конкретної мети. За допомогою оптимізаційної задачі дослідник може знайти такий варіант рішення, при якому досягаються оптимальні результати.

Разом з тим, не можна допускати ототожнення понять «мета системи» і «критерій оптимальності». Перше поняття виражає собою деякий бажаний стан економічної системи, воно ширше другого. Критерій оптимальності є показником якості, ефективності функціонування системи.

На наш погляд, важливою передумовою при дослідженні економічної ефективності є усвідомлення того, що ефективність як загальноісторична економічна категорія матеріального виробництва властива різним соціальним системам і етапам розвитку. Отже, можливо єдине розуміння сутності цієї категорії і використання одних і тих самих критеріїв, що виражають економічний ефект, точно так же, як і постановка питання про одноманітні формах вираження чинників, його викликають. При цьому не можна ототожнювати виробничий результат з ефективністю виробництва, оскільки кінцевий абсолютний результат може бути досягнутий при різних рівнях витрат.

Таким чином, економічна ефективність - це особлива форма результативності, що характеризує якісну сторону виробничої діяльності. Цим обумовлюються строго певні критерії і показники ефективності та форми громадського обліку її рівня.

У монографії Савицької Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства: методологічні аспекти» зроблений критичний огляд методичного інструментарію аналізу ефективності та надані практичні рекомендації щодо його вдосконалення [5, c.168]. Автор викладає своє бачення питань конструювання детермінованих факторних моделей показників ефективності та оцінки їх чутливості до зміни зовнішніх і внутрішніх факторів. Велика увага приділяється обґрунтуванню системи показників економічної ефективності і методикою їх розрахунку. У книзі можна знайти відповіді на питання, чому не має практичного сенсу співвідносити чистий прибуток із сукупними активами, а загальну суму прибутку до виплати відсотків і податків - з величиною власного капіталу; як правильно визначати рентабельність продажів, операційного, сукупного і власного капіталу, ефект фінансового важеля і т.д.

Данилов Є.І. в курсі лекцій «Соціально-економічна ефективність діяльності підприємства» дає оцінку ефективності як діяльності підприємства в цілому, так і використання його ресурсів. Поняття «економічного ефекту» і «економічної ефективності» Данилов Є.І. відносить до числа найважливіших при викладі основних питань економіки підприємства. У повсякденному житті ми часто вживаємо слова «ефект» і «ефективність», ототожнюючи їх відповідно з поняттями «результат» і «результативність». Економічний ефект і ефективність як показники успішної діяльності підприємства тісно пов'язані між собою. [6, c.52]

Економічна ефективність виробництва - результативність виробничої діяльності, співвідношення між результатами господарської діяльності і витратами живої і матеріалізованої праці, ресурсами, що виражають досягнутий рівень продуктивних сил і ступінь їх використання.

З даного визначення випливає, що рівень економічної ефективності є зіставлення двох величин: економічного ефекту і виробничих витрат і ресурсів.

Економічний ефект передбачає будь-якої корисний результат, виражений у вартісній оцінці. Зазвичай в якості корисного результату виступають прибуток або економія витрат і ресурсів. Економічний ефект, отриманий на підприємстві, - величина абсолютна, що залежить від масштабів виробництва продукції і економії витрат.

Економічна ефективність залежить від економічного ефекту, а також від витрат і ресурсів, які викликали даний ефект. Таким чином, економічна ефективність-величина відносна, що отримується в результаті зіставлення ефекту з витратами і ресурсами. Зазвичай аналізуються обидва показники, що характеризують успішність економічної діяльності підприємства, так як окремо показники ефекту та ефективності не можуть дати повної і всеосяжної оцінки підприємству. Так, наприклад, може бути така ситуація, коли на підприємстві досягнуто значний економічний ефект, виражений в отриманого прибутку, при відносно низькому рівні економічної ефективності. І навпаки, виробництво може характеризуватися високим рівнем ефективності, при невеликій величині економічного ефекту.

На практиці розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну економічну ефективність.

Абсолютна економічна ефективність - показник за певний проміжок часу, що характеризує загальну величину економічного ефекту в порівнянні з розміром витрат і ресурсів окремо і сукупності.

Необхідно відзначити, що витрати і ресурси розрізняються за своєю економічною природою:

поточні витрати, як правило, за якийсь проміжок часу, зазвичай на рік, вимірювані в тенге / рік;

одноразові (разові), вимірювані в тенге.

Система показників ефективності підприємницької діяльності, яка побудована на підставі зазначених принципів, повинна включати кілька груп: 1) узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності); 2) показники ефективності використання праці (персоналу); 3) показники ефективності використання виробничих (основних та оборотних) фондів; 4) показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів та інвестицій). Кожна з цих груп включає певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характеризують загальну ефективність господарювання або ефективність використання окремих видів ресурсів.

1.2 Оцінка конкурентного становища підприємства на ринку Казахстану

АТ «Байтерек А» грає ключову роль в оздоровленні електровозів, що знаходяться в експлуатаційному парку Департаменту локомотивного господарства ЗАТ НК «Қазақстан темір залізниця». У зв'язку зі зростаючим обсягом перевезень, зростає інтенсивність використання рухомого складу, внаслідок чого одним з найважливіших напрямків діяльності заводу є забезпечення зростаючої потреби залізничної галузі в заводських видах ремонту. Крім того, АТ «Байтерек А» проводить роботу по оновленню існуючого електровозного парку шляхом проведення капітально-відновлювального ремонту і модернізації з продовженням терміну служби, а в перспективі і будівництво нових локомотивів.

Ефективність діяльності АТ «Байтерек А» безпосередньо залежить від показників залізничних перевезень Республіки Казахстан.

Проаналізуємо загальні показники залізничних перевезень Республіки Казахстан.

Таблиця 1

Загальні показники залізничних перевезень Республіки Казахстан

№ п / п

найменування показника

Одиниця виміру

факт 2007р

факт 2008р

2008/2007

абс.

в%

1

Вантажообіг тарифний нетто

млн. т-км

191 189

200 752

9 563

105,0%

в т.ч .: міжобласне

млн. т-км

76 771

79 351

2 580

103,4%

експорт (вивезення)

млн. т-км

78 417

74 638

- 3 779

95,2%

імпорт (ввезення)

млн. т-км

18 512

24 180

5 668

130,6%

транзит

млн. т-км

17 489

22 582

5 093

129,1%

2

перевезено вантажів

тис. тонн

246 880

260 546

13 665

105,5%

в т.ч .: міжобласне

тис. тонн

135 028

140 292

5 263

103,9%

експорт (вивезення)

тис.тонн

83 777

84 760

983

101,2%

імпорт (ввезення)

тис. тонн

17 750

22 295

4 545

125,6%

транзит

тис. тонн

10 325

13 199

2 874

127,8%

3

Середня дальність перевезення 1 тонни вантажу

км

774

771

- 4

99,5%

в т.ч .: міжобласне

км

569

566

- 3

99,5%

експорт (вивезення)

км

936

881

- 55

94,1%

імпорт (ввезення)

км

1 043

1 085

42

104,0%

транзит

км

1 694

1 711

17

101,0%

Загальний обсяг перевезень вантажів АТ «НК« КТЖ »у 2008 році склав 260 546 тис. Тонн, з них 33% в експортному сполученні, 54% - у внутрішньореспубліканському, 9% - в імпортному та 5% в транзитному.

Перевезення вантажів залізничним транспортом у всіх повідомленнях в аналізований період в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року зросли на 13 665 тис.тонн або 5,5%. Зростання обсягів перевезень спостерігається по всіх повідомлень.

Малюнок 1. Динаміка вантажообігу з 2002 по 2008 рр., Млн. Т-км

Вантажообіг від перевезень за звітний період в порівнянні з показником 2007 року зріс на 9 563 млн. Ткм або на 5% і склав 200 752 млн. Ткм. Середня дальність перевезень збільшилася на 4 км і склала 771 км.

а Б В

Малюнок 2. Структура перевезень вантажів в розрізі повідомлень

АТ «НК« КТЖ »приділяє особливу увагу розвитку контейнерних перевезень на тлі світової контейнеризації вантажних перевезень.

При цьому необхідно відзначити збільшення перевезень вантажів в контейнерах по залізниці республіки на 30-35% щорічно.

Малюнок 3. Динаміка контейнерних перевезень з 2002 по 2008 рр., ДФЕ

АТ «НК« КТЖ »проводиться активна робота по організації маршрутних прискорених контейнерних поїздів. На сьогодні такі поїзди регулярно курсують з Південно-Східної Азії, Китаю в Казахстан і далі в країни Центральної Азії і з Прибалтійських портів призначенням Казахстан - Центральна Азія.

За 2008 рік організовано 1006 контейнерних поїздів за маршрутами Алмати-Алашанькоу, Знахідка - Локоть - Алмати, Знахідка - Локоть - Сариагаш-Ассаке, Ляньюньган - Алмати, Ляньюньган - Ассаке, Тяньцзінь - Алмати, Алмати - Локоть - Знахідка, Ляньюньган - Москва, Урумчі - Новоросійськ, Аксу - Клайпеда, Балтика - Транзит.

З метою вдосконалення розвитку контейнерних і інтермодальних перевезень і підвищення ефективності перевезень по території Республіки Казахстан, задоволення наявних і прогнозованих потреб в транспортних послугах, поліпшення їх якості розроблений План заходів контейнеризації вантажних перевезень на залізничному транспорті Республіки Казахстан на 2008-2012 роки.

У зв'язку з цим будуть проводиться заходи, спрямовані на розвиток інфраструктури контейнерних перевезень - вдосконалення і розвиток термінальної бази, перш за все на прикордонних станціях і основних грузообразующих регіонах республіки, збільшення парку контейнерів і рухомого складу, створення сучасної та розгалуженої мережі депо для ремонту контейнерів та вагонів.

Малюнок 4. Динаміка пасажирообороту з 2002 по 2008 рр., Млн. Пасс.-км

За підсумками 2008 року основні виробничі показники з пасажирського господарства (з урахуванням приватних перевізників, відповідно до інформаційною базою АТ «НК« КТЖ ») склалися в такий спосіб:

 • пасажирооборот склався на рівні 14 млрд. 314 млн. пас-км, що вище рівня минулого року на 5,1% або 701 млн. пас-км,

 • кількість перевезених пасажирів склало 16 млн. 903 тис. пасажирів.

Крім 1836,5 локомотивів знаходяться на балансі АТ «НК« КТЖ »на промислових підприємствах Казахстану експлуатується орієнтовно кількість близько 1000 локомотивів. АТ «Бәйтерек А» планує розширити обсяги виробництва і крім ремонту локомотивів АТ «Локомотив» буде орієнтоване на ремонт парку сторонніх локомотивів, а також виготовлення запасних частин до них.

У республіці є недостатні потужності з проведення капітально-відновлювального ремонту спеціальних вагонів (хопер-цементовози, хопер-дозатори, зерновози та ін.). Кваліфікація і виробнича потужність АТ, дозволяють освоїти в цьому сегменті ринку частину робіт пов'язаних з виготовленням запасних частин і деталей, виконання ремонту окремих вузлів.

В даний час АТ «Бәйтерек А» в частині ремонту локомотивного обладнання співпрацює з такими промисловими компаніями як ТОВ «Богатир Аксес Комір», ТОВ «Пром Сервіс Отан», ведуться переговори з АТ «Євразійська Енергетична Корпорація» з питань капітального ремонту обладнання і модернізації тягового агрегату ОПЕ-1.

Таблиця 2

Аналіз конкурентів АТ «Бәйтерек А»

№ п / п

Назва підприємства

Місце-розташування

Найменування робіт

Основні споживачі

Примітка

1

АТ «Бәйтерек А»

г.Атбасар

Повний і звичайне огляд кол.пар, переформування кол пар.

АТ «Алга А» г.Павлодар, ТОВ «Болашак А» ст.Кушмурун, ТОВ «Алтин Орда» м.Астана, ТОВ «Жана Есиль Фенікс» ст.Новоішімская.

Підприємство також ремонтує кол пари для КР і ТОУ-8 електровозів, для ТОО Алтин Орда виконується тільки переформування елементів кол.пар

2

ТОВ «Алтин Орда»

м.Астана

Повний і звичайне огляд кол.пар

ТОВ «Берека» г.Екібастуз, ТОВ «Шагала 2004» м.Костанай, ТЧР Борове, ст.Курорт Борове

Підприємство також ремонтує кол пари для при Тех.обсл.локомотівов.

3

ТОО Тулпар Ат »

г.Тараз

Повний і звичайне огляд кол.пар

ТОВ «Тулпар Ат» г.Тараз, ТОВ «Конир Ат» ст.Арис

Підприємство також ремонтує кол пари для при ТО-8 ел-в

4

ТОВ «Тага А»

ст. Агадир

Повний і звичайне огляд кол.пар, переформування кол пар.

АТ «Максат А» г.Шуя, ТОВ «Локомотив сервіс ТЧ-28» м.Алмати, ТОВ «Акжайик А» г.Уральск, ТОВ «Булак LTD» ст.Караганда сортувальна, ТОВ «Достар А» ст.Шалкар, ТОО «Жолбарис» м Аягоз, ТОВ «Султанбай» ст.Защіта.

Для підприємства ремонт колісних пар є основним видом діяльності.

5

АТ «Даулет А»

ст.Казали

Повний і звичайне огляд кол.пар

АТ «Максат А» г.Шуя, ТОВ «Акжайик А» г.Уральск, ТОВ «Достар А» ст.Шалкар, ТОВ «Жорга РД» м.Актобе, ТОВ «Тербенбес» ст.Сексеул, ТОВ «Макат Сервіс» ст .Макат, ПК «Кизилорда Ремлокомотів» г Кизилорда,

Підприємство також ремонтує кол пари для при КР і Тех.обсл.локомотівов.

6

ТОВ «Куля 2004»

ст.Шар

Повний і звичайне огляд кол.пар

АТ «Максат А» г.Шуя, ТОВ «Локомотив сервіс ТЧ-28» м.Алмати, ТОВ «ТОВ« Жолбарис »м Аягоз, ТОВ« Султанбай »ст.Защіта.

Підприємство також ремонтує кол пари для при Тех.обсл.локомотівов.

АТ «Бәйтерек А» є єдиним підприємством на території Республіки Казахстан яке спеціалізується на капітальному ремонті і технічному обслуговуванні ТОУ-8 електровозів серії ВЛ-80 в зв'язку з чим за даним видом робіт конкуренти відсутні.

З капітального ремонту електричних машин конкурентами є: АТ «АЕВРЗ-Иристи» - г Алмати, АТ Даулет А »- ст.Казали. У перспективі конкурент АТ «Алга А» г.Павлодар яке в даний час веде посилену і націлену роботу з освоєння капітального ремонту електричних машин.

Повний огляд колісних пар локомотивів на території Республіки Казахстан виконують такі підприємства.

В даний час АТ «Бәйтерек А» займає домінуюче становище на ринку послуг з капітального ремонту та технічного обслуговування циклом ТОУ-8 електровозів серії ВЛ-80. Сегмент капітального ремонту електровозів не має внутрішніх конкурентів так як АТ «Бәйтерек А» є єдиним підприємством з капітального ремонту електровозів в Республіці Казахстан. Мета підприємства в даному сегменті освоїти принципово нові і перспективні ринки - будівництво і модернізацію локомотивів та іншого рухомого складу, що в подальшому може відкрити перспективи виходу на ринки країн Центральної Азії та СНД.

З капітального ремонту та технічного обслуговування локомотивного обладнання, переформування і огляду колісних пар тягового рухомого складу АТ «Байтерек А» забезпечує 30-40% потреби локомотиворемонтних підприємств і підприємств експлуатують локомотиви в даних видах послуг, іншу частину займають інші підприємства, що виробляють капітальний ремонт локомотивного обладнання і огляду колісних пар тягового рухомого складу, такі як АТ «Иристи АЕВРЗ», ТОВ «Алтин Орда», АТ «Даулет А», ТОО Тага А », ТОВ« Тулпар Ат »і ін. Підприємства.

У зв'язку з постійно зростаючим обсягом перевезень, електрифікацією ділянок Екібастуз - Павлодар, наміченої в 2008 році електрифікацією ділянки Тобол - Костанай, планованої електрифікацією таких вантажонапружених ділянок Ібрай - Хромтау і Дружба - Актогай інтенсивність використання електрорухомого складу буде постійно збільшуватися, внаслідок чого одним з істотних змін (зменшень) існуючого обсягу виконуваних робіт не передбачається.

2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «Байтерек А»

2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Байтерек А» створено відповідно до Закону Республіки Казахстан від від 13 травня 2003 року № 415-II «Про акціонерні товариства».

Юридична адреса Товариства: 020400 Республіка Казахстан Акмолинська область, місто Атбасар, вул. Ауезова 1.

Товариство є суб'єктом великого підприємництва та здійснює свою діяльність відповідно до заоконодательством Республіки Казахстан, а також Статутом, із загальною вартістю активів за рік понад трехсотдвадцатіпятітисячекратного місячного розрахункового показника.

Основними видами діяльності Товариства є:

1) капітальний ремонт і обслуговування локомотивів,

2) технічна організація роботи локомотивів,

3) забезпечення технічно справного стану локомотивного парку і стійкої роботи локомотивів в експлуатації,

4) розробка і реалізація заходів щодо природоохоронної діяльності, запобігання травматизму, поліпшення умов праці, впровадження нової безпечної техніки і стандартів праці, санітарно-оздоровчих заходів,

5) розробка і виконання заходів по впровадженню нових видів тяги, пристроїв для їх експлуатації та ремонту, розроблених на основі досягнень науки і техніки,

6) лізингова діяльність,

7) загальна комерційна діяльність,

8) зовнішньоекономічна діяльність,

9) інша діяльність, яка не заборонена законодавством Республіки Казахстан.

Суспільство випускає тільки прості акції.

Проста акція надає Єдиному акціонеру право на прийняття рішень з усіх питань, що виносяться на його розгляд, право на отримання дивідендів за наявності у Товариства чистого доходу, а також частини майна Товариства при його ліквідації в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан. Випуск акцій Товариства здійснюється в бездокументарній формі. Рішення про розміщення (реалізації), в тому числі про кількість розміщених (реалізованих) акцій Товариства в межах кількості оголошених акцій, способі і ціною їх розміщення (реалізації) приймається Єдиним акціонером Товариства.

Суспільство розміщує свої акції після державної реєстрації їх випуску.

Виплата дивідендів по простих акціях Товариства здійснюється за підсумками року.

Суспільство має право випускати конвертовані цінні папери.

Для залучення додаткових коштів Товариство має право випускати облігації відповідно до законодавства Республіки Казахстан.

Умови і порядок випуску, розміщення, обігу облігацій, виплати винагороди за ним, погашення облігацій і використання коштів від їх реалізації визначаються законодавством Республіки Казахстан про ринок цінних паперів та проспектом випуску облігацій.

Чистий дохід суспільства (після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету) залишається в розпорядженні суспільства і розподіляється в порядку, визначеному рішенням Єдиного акціонера, в тому числі на виплату дивідендів. Частина, що залишилася спрямовується на розвиток суспільства чи інші цілі, передбачені рішенням Єдиного акціонера.

Єдиний акціонер має право прийняти рішення про недоцільність виплати дивідендів по простих акціях за підсумками року.

Дивіденди не нараховуються і не виплачуються по акціях, що не були розміщені або були викуплені самим товариством, а також якщо судом або Єдиним акціонером прийнято рішення про його ліквідацію.

Не допускається нарахування дивідендів по простих акціях суспільства:

1) при негативному розмірі власного капіталу або якщо, розмір власного капіталу товариства стане негативним в результаті нарахування дивідендів по його акціях;

2) якщо воно відповідає ознакам неплатоспроможності чи неспроможності відповідно до законодавства Республіки Казахстан про банкрутство, або зазначені ознаки з'являться у суспільства в результаті нарахування дивідендів по його акціях;

Дії, вчинені в порушення пункту 38 Статуту, розглядаються, як завдають шкоди інтересам кредиторів Товариства і можуть бути визнані судом недійсними за позовом будь-якого зацікавленої особи.

Органами Товариства є:

1) вищий орган - Єдиний акціонер;

2) орган управління - Рада директорів;

3) виконавчий орган - Президент.

Єдиним акціонером Товариства є товариство з обмеженою відповідальністю «ЛокоДізель», якому належать 100% акцій Товариства.

Місцезнаходження Єдиного акціонера: Республіка Казахстан, 010010, місто Астана, Сариаркінского район, проспект Перемоги 119/1.

У Товаристві не проводяться загальні збори акціонерів. Рішення з питань, віднесених законодавством Республіки Казахстан до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються Єдиним акціонером, володіє всіма простими голосуючими акціями Товариства, і оформляються у вигляді наказів (рішень).

Рішення Єдиного акціонера повинні зберігатися виконавчим органом Товариства і надаватися Єдиному акціонеру для ознайомлення в будь-який час. На вимогу Єдиного акціонера йому видається копія рішення Єдиного акціонера.

Рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених законодавством Республіки Казахстан і цим Статутом до компетенції Єдиного акціонера.

За рішенням Єдиного акціонера членам Ради директорів Товариства в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагороди і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними функцій членів Ради директорів Товариства. Розмір таких винагород і компенсацій встановлюються рішенням Єдиного акціонера.

Президент є посадовою особою Товариства, одноосібно здійснює функції виконавчого органу Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, не віднесених законодавчими актами Республіки Казахстан і цим Статутом до компетенції інших органів Товариства.

Президент Товариства зобов'язаний виконувати рішення вищого органу Товариства та Ради директорів.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства може бути утворена Служба внутрішнього аудиту в складі не менше 3 працівників.

Працівники Служби внутрішнього аудиту призначаються Радою директорів.

Працівники Служби внутрішнього аудиту не можуть бути
обрані до складу Ради директорів і виконавчого органу.

Служба внутрішнього аудиту безпосередньо підпорядковується Раді директорів і звітує перед ним про свою роботу.

2.2 Ресурсний потенціал підприємства

Рівень технічної оснащеності підприємства визначає ефективність виготовлення продукції основним виробництвом, обумовлює можливість ритмічності її випуску з заданими споживчими властивостями.

Технічну оснащеність підприємства можна розглядати з точки зору виробництва будь-якого продукту на базі вже існуючого або з точки зору організації нового виробництва.

Рішення економічних, соціальних та інших завдань підприємства безпосередньо пов'язано з швидким технічним прогресом виробництва і використання його досягнень в усіх галузях господарської діяльності. На підприємстві він здійснюється тим ефективніше, чим здійснено на ньому технічна оснащеність виробництва, під якою розуміється комплекс конструкторських, технологічних і організаційних заходів, що забезпечують розробку і освоєння виробництва різних видів продукції, а так само вдосконалення виробів, що випускаються.

Всі дані необхідні для аналізу основних засобів підприємства наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Склад основних фондів, тис.тг.

Найменування ОС

2007

%

2008

%

2009

%

зміна

Первісна вартість ОЗ :, в т.ч .:

1183203

1254362

1E + 06

224706

- земля

8185

0,69

8185

0,65

8185

0,58

-

- будівлі та споруди

144960

12,25

156814

12,50

190527

13,53

45567

- Машини та обладнання

432707

36,57

456245

36,37

519276

36,88

86569

- транспортні засоби

11865

1,00

12685

1,01

13204

0,94

1339

- інші види основних засобів

433

один тисяча п'ятсот сімдесят чотири

1741

+ 1308

знос ОС

54694

62531

95731

+ 41037

На підставі даних з таблиці 5 можна відзначити, що в АТ «Байтерек А» вартість основних засобів з 2007 по 2009 рік збільшилася на 224 706 тис.тг., що сталося, в основному за рахунок збільшення вартості машин та обладнання на 86569 тис.тг.

Проведемо аналіз руху робочої сили, метою якого є вивчення зміни в складі працівників. У таблиці 6 наведені дані та показники, що характеризують рух робочої сили.

Таблиця 6

Аналіз руху робочої сили в АТ «Байтерек А» за 2008-2009рр.

показники

число працівників

2007р.

2008р.

2009р.

1. Число працівників за списком на початок кварталу

1000

1000

950

2. Прийнято працівників - всього

40

40

30

3. Вибуло працівників - всього

60

60

30

В тому числі:

-- за власним бажанням

- звільнено за прогули та ін. Порушення

40

-

40

-

20

-

4. Число працівників за списком на кінець року

920

920

930

5. Число працівників, що перебували в обліковому складі протягом року

900

900

850

Рух робочої сили характеризується коефіцієнтами обороту по прийому, обороту з вибуття, загального обороту, плинності кадрів, а також сталості складу кадрів:

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Рух робочої сили характеризується такими коефіцієнтами, які визначаються за даними таблиці 6 (таблиця 7).

Таблиця 7

Розрахунок коефіцієнтів руху робочої сили в АТ «Байтерек А» за 2008-2009рр.

коефіцієнти

2007 р

2008 р

2009р.

1

2

2

3

коефіцієнт обороту по прийому

0,04 (40/920)

0,04 (40/920)

0,03 (30/930)

коефіцієнт обороту з вибуття

0,06 (60/1000)

0,06 (60/1000)

0,03 (30/950)

коефіцієнт загального обороту

0,10 (0,04 + 0,06)

0,10 (0,04 + 0,06)

0,06 (0,03 + 0,03)

коефіцієнт плинності кадрів

0,04 (40/1000)

0,04 (40/1000)

0,02 (20/950)

коефіцієнт сталості складу

0,90 (900/1000)

0,90 (900/1000)

0,89 (850/950)

Коефіцієнт з вибуття в 2007 року зменшився в порівнянні з 4 кварталом 2001 року, також зменшився коефіцієнт плинності кадрів.Але в той же час коефіцієнт сталості складу 2005 року залишилось вище на 0,01, ніж цей коефіцієнт у 2007 року.

Далі слід вивчити причини звільнень за власним бажанням. Як правило, основними причинами є: незадоволеність характером роботи, заробітком, недоліки в організації праці і заробітної плати і т.д. Аналізуючи рух робочої сили, необхідно також вивчити джерела її поповнення.

2.3 Аналіз показників фінансово-економічної діяльності підприємства

Показники фінансово-економічної діяльності підприємства характеризують стан фінансових ресурсів і взаємин, пов'язаних з рухом грошових потоків, за джерелами їх утворення і витрачання.

Оцінка господарської діяльності підприємства проводиться на основі аналізу системи наступних показників: величина власних джерел фінансових ресурсів; стан товарних запасів і забезпеченість їх власними коштами; платоспроможність і фінансова стійкість; рентабельність сукупного капіталу, в т.ч. власного; показники ділової активності підприємства [15, c.84].

Основним джерелом інформаційного забезпечення оцінки господарської діяльності підприємства є бухгалтерський баланс і додатки до нього у вигляді фінансової звітності форма №2, звіт про рух грошових коштів, про рух капіталу, в т.ч. власного.

У бухгалтерському балансі підприємства відображаються кошти (майно) його станом, складом, і розміщення на певну дату - це активи, які, по суті, повинні приносити дохід підприємству. У балансі також вказані джерела формування ресурсів, за рахунок яких формуються активи підприємства, - це пасиви, які, по суті, являють його фінансові зобов'язання.

За даними балансу підприємства на 1 січня 2009року визначимо склад і структуру майна підприємства (Додаток А).

З представлених в першій частині таблиці даних видно, що за підсумками грудня 2009 р активах організації частка іммобілізованих коштів становить одну четверту, а поточних активів, відповідно, три четвертих. Активи організації за 2009 р збільшилися на 1948889 тис. Тг. (На 57,9%). З огляду на значне зростання активів, необхідно зазначити, що власний капітал збільшився в меншій мірі - на 40,6%. Відстає збільшення власного капіталу щодо загальної зміни активів є негативним показником.

Зростання величини активів організації пов'язаний, в першу чергу, із зростанням наступних позицій активу балансу (в дужках зазначено частку зміни даної статті в загальній сумі всіх позитивно змінилися статей):

 • Короткострокова дебіторська заборгованість - 1332025 тис. Тг. (68,3%)

 • Основні засоби - 183669 тис. Тг. (9,4%)

 • Запаси: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності - 179925 тис. Тг. (9,2%)

 • Грошові кошти - 143 170 тис. Тг. (7,3%)

Одночасно, в пасиві балансу приріст спостерігається по рядках:

 • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 1032753 тис. Тг. (44,6%)

 • Позики і кредити - 961 263 тис. Тг. (41,5%)

 • Позики і кредити - 323 158 тис. Тг. (13,9%)

Серед негативно змінених статей балансу можна виділити "Кредиторська заборгованість: постачальники і підрядники" в пасиві (-316448 тис. Тг.).

Аналіз і оцінка структури балансу підприємства проводяться на основі показників: коефіцієнта поточної ліквідності; коефіцієнта забезпеченості власними коштами.

Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є одна з таких умов:

- коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2; (КТЛ);

- коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1. (Косс).

Основним показником, що характеризує наявність реальної можливості у підприємства відновити (або втратити) свою платоспроможність протягом певного періоду, є коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Якщо хоча б один з коефіцієнтів менше нормативу (КТЛ <2, а Косс <0,1), то розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, встановлений рівним шести місяців.

Якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами більше або дорівнює 0,1, розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період, встановлений рівним трьом місяцям.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності Квос визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його нормативу. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду і зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на період відновлення платоспроможності, встановлений рівним шести місяцях

, (13)

де Кнтл - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності,

Кнтл = 2;

6 - період відновлення платоспроможності за 6 місяців;

Т - звітний період, міс.

Таблиця 13

Визначення структури балансу

показник *

Значення показника

зміна
(Гр.3-гр.2)

нормативне значення

Відповідність фактичного значення нормативному на кінець періоду

2007

2008

2009

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

3,05

3,1

5,81

+2,76

не менше 2

відповідає

2. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,63

0,7

0,57

-0,06

не менше 0,1

відповідає

3. Коефіцієнт втрати платоспроможності

x

2,45

3,25

x

не менше 1

відповідає

Оскільки обидва коефіцієнта на останній день періоду, що аналізується виявилися в рамках встановлених для них норм, в якості третьої показника розрахований коефіцієнт втрати платоспроможності. Даний коефіцієнт служить для оцінки перспективи втрати організацією нормальної структури балансу (платоспроможності) протягом трьох місяців при збереженні мала місце в аналізованому періоді динаміки перших двох коефіцієнтів. Значення коефіцієнта втрати платоспроможності (3,25) вказує на низьку ймовірність значного погіршення показників платоспроможності АТ "Байтерек А" в найближчі три місяці.

Проаналізуємо, наскільки раціонально використовується власний капітал АТ «Байтерек А». Збереження фінансової стійкості вимагає, щоб власні ресурси покривали не тільки основні засоби та інші необоротні активи, але частково і оборотні кошти.

Проаналізувати на скільки ефективно підприємство використовує свої кошти, дозволяють коефіцієнти фінансової стійкості і ліквідності.

Фінансова стійкість підприємства - це стабільність його фінансового становища, що виражається в збалансованості забезпечення запасів і витрат власними і позиковими джерелами їх формування; співвідношення власних і позикових коштів.

Вона характеризується системою абсолютних і відносних показників.

абсолютні показники використовуються для визначення ступеня забезпеченості запасів і витрат певними джерелами їх фінансування та характеристики фінансового становища підприємства за ступенем фінансової стійкості, а відносні - характеризують структуру джерел коштів і стан оборотних і основних засобів.

Найбільш узагальнюючим абсолютним показником фінансової стійкості підприємства є надлишок (+) або недолік (-) джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів (за вирахуванням необоротних активів), призначених для формування запасів, і величини запасів і витрат.

Таблиця 14

Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів

Показник власних оборотних коштів (ВОК)

2007

2008

2009

Значення показника

Надлишок (недолік) *

Значення показника

Надлишок (недолік)

Значення показника

Надлишок (недолік)

СОС1 (розрахований без урахування довгострокових і короткострокових пасивів)

+1415146

+475119

+1415146

+475119

+2260984

+1034178

СОС2 (розрахований з урахуванням довгострокових пасивів)

+1504146

+564119

+1504146

+564119

+3311247

+2084441

СОС3 (розрахований з урахуванням і довгострокових, і короткострокових пасивів)

+2237068

+1297041

+2237068

+1297041

+3999042

+2772236

За всіма трьома варіантами розрахунку спостерігається покриття власними оборотними засобами наявних у АТ "Байтерек А" запасів і витрат, тому фінансове становище організації можна характеризувати як абсолютно стійке. При цьому потрібно звернути увагу, що всі три показники покриття власними оборотними засобами запасів і витрат протягом аналізованого періоду поліпшили свої значення.

Аналіз інших показників фінансової стійкості організації наведено в Додатку Б.

Коефіцієнт автономії організації на кінець 2009 р склав 0,67. Даний коефіцієнт характеризує ступінь залежності організації від позикового капіталу. Отримане тут значення говорить про оптимальність величини власного капіталу АТ "Байтерек А" (67% в загальному капіталі організації).

Значення коефіцієнта покриття інвестицій на кінець періоду одно 0,87, що повністю відповідає нормі (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу АТ "Байтерек А" становить 87%).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власних коштів організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу на останній день періоду, що аналізується склало 0,72. Вважається, що хороша фінансова стійкість організації характеризується значенням коефіцієнта 0,5-0,6. Однак на практиці норматив для цього показника не визначений, так як сильно залежить від сфери діяльності організації.

Підсумкове значення коефіцієнта забезпеченості матеріальних запасів (2,7) відповідає нормальному значенню, т. Е. Матеріально-виробничі запаси в достатній мірі забезпечені власними обіговими коштами організації.

За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що на кінець грудня 2009 р частка короткострокової заборгованості в загальних боргах АТ "Байтерек А" становить 40%. При цьому за 2009 р частка короткострокової заборгованості зменшилася на 50%.

Далі проаналізуємо співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення.

Для проведення аналізу актив і пасив балансу групується (малюнок 3) за такими ознаками:

- за ступенем зменшення ліквідності (актив);

- за ступенем терміновості оплати (пасив).

Перша група (А 1) включає в себе абсолютно ліквідні активи, такі, як готівка і короткострокові фінансові вкладення.

До другої групи (А 2) відносяться швидко реалізовані активи: товари відвантажені, дебіторська заборгованість, податки по придбаним цінностям. Ліквідність цієї групи оборотних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків і ін.

Третя група (А 3) - це повільно реалізовані активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція). Значно більший термін знадобиться для перетворення їх в грошову готівку.

Четверта група (А 4) - це важкореалізовані активи, куди входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів, довгострокова дебіторська заборгованість з відстрочкою платежу на рік і більше.

Таблиця 15

Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення

Активи за ступенем ліквідності

На кінець звітного періоду, тис. Тг.

Приріст з поч. року,%

Норм. соотно-шення

Пасиви за строком погашення

На кінець звітного періоду, тис. Тг.

Приріст c нач. року,%

надлишок /
недолік
платіж. коштів
тис. тг.,
(Гр.6 - гр.2)

А1. Високоліквідні активи (ден. Ср-ва + короткострокові фін. Вкладення)

310968

+85,3

> =

П1. Найбільш термінові зобов'язання (залучені кошти) (поточн. Кред. Задолж.)

364637

-50,2

-53669

А2. Швидко реалізованих активи (короткострокова деб. Заборгованість)

2461268

+118

> =

П2. Середньострокові зобов'язання (краткосроч. Кредити і позики)

323158

-

+2138110

А3. Повільно реалізованих активів (довгострокових. Деб. Заборгованості по виплаті заробітної. + Інші оборот. Активи - РБП - ПДВ до заліку)

1226806

+30,5

> =

П3. Довгострокові зобов'язання

1050263

+11,8 рази

+176543

А4. Важкореалізовані активи (необоротні активи)

1315584

+16,6

<=

П4. Постійні пасиви (власний капітал РБП - ПДВ до заліку)

3576568

+40,6

-2260984

Відповідно, на чотири групи розбиваються і зобов'язання підприємства:

П 1 - найбільш термінові зобов'язання, які повинні бути погашені протягом місяця (кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни повернення яких настали, прострочені платежі);

П 2 - середньострокові зобов'язання з терміном погашення до одного року (короткострокові кредити банку);

П 3 - довгострокові кредити банку і позики;

П 4 - власний (акціонерний) капітал, що знаходиться постійно в розпорядженні підприємства.

При визначенні ліквідності балансу групи активу і пасиву зіставляються між собою.

Умови абсолютної ліквідності балансу:

А1≥П1

А2≥П2

А3≥П3

А4≤П4

Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити показники поточної ліквідності, які свідчать про платоспроможність (+) або неплатоспроможності (-) організації.

Необхідною умовою абсолютної ліквідності балансу є виконання перших трьох нерівностей, четверте нерівність носить так званий балансуючий характер: його виконання свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів. Якщо будь-яка з нерівностей має знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, то ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

Таблиця 16

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

показник ліквідності

Значення показника

зміна показника
(Гр.3 - гр.2)

Розрахунок, рекомендоване значення

2008, тис. Тг.

2009 тис. Тг.

1. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

3,05

5,81

+2,76

Відношення поточних активів до короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення:> 2,0

2. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

1,77

4,03

+2,26

Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення:> 1,0

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,23

0,45

+0,22

Відношення високоліквідних активів до короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення:> 0,2

При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується надлишком по іншій, але на практиці менш ліквідні засоби не можуть замінити більш ліквідні.

З чотирьох співвідношень, що характеризують співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення, виконуються всі, крім одного. Високоліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання організації всього на 85% Відповідно до принципів оптимальної структури активів за ступенем ліквідності, короткострокової дебіторської заборгованості повинно бути досить для покриття середньострокових зобов'язань. В даному випадку короткострокова дебіторська заборгованість повністю покриває середньострокові зобов'язання АТ "Байтерек А".

На 31.12.2009 р значення коефіцієнта поточної ліквідності (5,81) відповідає нормі. У 2009 р коефіцієнт виріс на 2,76.

Значення коефіцієнта швидкої (проміжної) ліквідності теж відповідає нормі - 4,03 при нормі 1,0 і більше). Це говорить про наявність у АТ "Байтерек А" ліквідних активів, якими можна погасити найбільш термінові зобов'язання.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності має значення, відповідне нормі (0,45). При цьому в 2009 р коефіцієнт виріс на 0,22.

2.5 Фінансові результати діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємство одержує головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондових і валютних біржах і т.д.) [18, c.98].

Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності.

Розглянемо аналіз показників звіту про прибутки і збитки та аналіз розподілу прибутку, які представлені в таблиці 12.

Як видно з "Звіту про прибутки і збитки", в 2009 р організація отримала прибуток від реалізації послуг в розмірі 1142686 тис. Тг., Що дорівнює 21,5% від виручки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток знизився на 223 868 тис. Тг., Або на 16,4%.

У порівнянні з минулим періодом в поточному знизилася як виручка від реалізації послуг, так і витрати по звичайних видах діяльності (на 3064636 та 2840768 тис. Тг. Відповідно). Причому в процентному відношенні зміна витрат (-40,5%) випереджає зміну виручки (-36,5%)

Основні фінансові результати діяльності АТ "Байтерек А" протягом аналізованого періоду наведені нижче в таблиці 17.

Таблиця 17

Основні фінансові результати діяльності АТ "Байтерек"

показник

Значення показника, тис. Тг.

зміна показника

2009

2008

тис. тг.
(Гр.2 - гр.3)

±%
((2-3): 3)

1. Виручка від реалізації послуги товарів, продукції, робіт, послуг

5320782

8385418

-3064636

-36,5

2. Витрати по звичайних видах діяльності

4178096

7018864

-2840768

-40,5

3. Прибуток (збиток) від реалізації послуг (1-2)

1142686

1366554

-223868

-16,4

4. Інші доходи

93148

130520

-37372

-28,6

5. Інші витрати

62541

91794

-29253

-31,9

6. Прибуток (збиток) від інших операцій (4-5)

30607

38726

-8119

-21

7. Корпоративний прибутковий податок

-320344

-423481

+103137

+24,4

8. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (3 + 6 + 8)

852949

981799

-128850

-13,1

Організація як і в минулому році враховувала загальногосподарські (управлінські) витрати як умовно-постійних, відносячи їх за підсумками звітного періоду на реалізовані товари (роботи, послуги).

Прибуток від інших операцій протягом аналізованого періоду склала 30607 тис.тг., що на 8119 тис. тг. (21%) менше, ніж прибуток за

аналогічний період минулого року. При цьому величина прибутку від інших операцій становить 2,7% від абсолютної величини прибутку від реалізації послуг за аналізований період.

Зіставлення чистого прибутку за даними "Звіту про прибутки і збитки" і форми №1 показало, що в 2009 р мало місце відображення прибутку (179804 тис. Тг.), Не пов'язаної з результатом від реалізації послуг та інших операцій. Найбільш вірогідним є списання на рахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) інших видів капіталу (резервного, додаткового).

Таблиця 18

аналіз рентабельності

показники рентабельності

Значення показника (в копійках)

зміна,
тн.
(Гр.2 - гр.3)

за звітний період 2009 р

за аналогічний
період минулого року

1. Величина прибутку від реалізації послуг на кожен тенге, вкладений у виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)

27,3

19,5

+7,8

2. Величина прибутку від реалізації послуг в кожному тенге виручки від реалізації (рентабельність продажів)

21,5

16,3

+5,2

3. Величина прибутку до оподаткування на тенге всіх витрат організації

27,7

19,8

+7,9

Представлені в таблиці показники рентабельності мають позитивні значення як наслідок прибутковості діяльності АТ "Байтерек А" в 2009 р

Таблиця 19

Структура собівартості продукції (за економічними елементами)

Статті витрат

2007

2008

2009

Суму, млн.тенге

Уд.вес елемента,%

Суму, млн.тенге

Уд.вес елемента,%

Суму, млн.тенге

Уд.вес елемента,%

1

Матеріальні витрати в т.ч. за основними видами сировини та матеріалів

39,6

66,7

40,7

65,2

41,5

63,4

2

Витрати на оплату праці

3,8

6,4

4,2

6,7

4,6

7,0

3

Податки від фонду оплати праці

0,7

1,2

0,8

1,3

0,8

1,2

4

Накладні витрати

6,9

11,6

7,1

11,4

7,3

11,1

5

Інші витрати

8,4

14,1

9,6

15,4

11,3

17,3

У звітному періоді організація по звичайних видах діяльності отримала прибуток в розмірі 21,5 тіин з кожного тенге виручки від реалізації. При цьому має місце зростання рентабельності звичайних видів діяльності в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р (+5,2 тн.).

Проаналізуємо динаміку зростання цін АТ «Байтерек А» на послуги, що надаються (таблиця 20).

Таблиця 20

Динаміка зростання цін АТ «Байтерек А» на послуги, що надаються

Вид ремонту та серія локомотива

Ціна тенге з ПДВ 2007 рік

Ціна тенге з ПДВ 2008 рік

Ціна тенге з ПДВ 2009 рік

зміна,

тенге

1

2

3

4

5

1. Ремонт локомотивів

Капітальний ремонт електровозів серії ВЛ-80

680 086 947

85 417 547

85 417 547

-594 669 400

Технічне обслужіваніеціклом ТОУ-8 електровозів серії ВЛ-80

54 903 774

63 232 932

63 232 932

8 329 158

Технічне обслужіваніеціклом ТО-8 електровозів серії ВЛ-80

13 394 625

22 995 975

22 995 975

9 601 350

2. Ремонт тягових електродвигунів

Ремонт ТЕД ЕД-118 циклом КР

1 679 715

1 796 110

1 751 644

71 929

Ремонт ТЕД ЕД-118 циклом ТОУ-8

313 979

417 760

433 095

119 116

Ремонт ТЕД НБ-418 циклом КР

2 209 198

2 236 370

2 176 885

-32 313

Ремонт ТЕД НБ-418 циклом ТОУ-8

629 222

586 127

573 477

-55 745

Ремонт ТЕД ТЕ-006 циклом КР

1 474 527

1 599 589

1 548 945

74 418

Ремонт ТЕД ТЕ-006 циклом ТОУ-8

315 297

313 283

298 230

-17 068

3.Ремонт допоміжних електричних машин

Капітальний ремонт електродвигуна П-11 циклом КР

64 144

88 659

85 636

21 492

Капітальний ремонт електродвигуна ДМК-1/50 циклом КР

80 667

117 236

103 551

22 884

Капітальний ремонт електродвигуна АЕ-92-4

277 827

307 168

340 380

62 553

Капітальний ремонт підзбудника ВС-652 циклом КР

103 763

131 930

110 259

6 496

Капітальний ремонт електродвигуна П-21 циклом КР

80 667

117 236

103 551

22 884

4. Ремонт колісних пар

Ремонт колісної пари 2ТЕ10 зі зміною бандажа

555 610

552 782

593 146

37 536

Ремонт колісної пари 2ТЕ10 без зміни бандажа

124 868

127 157

104 678

-20 190

Ремонт колісної пари ТЕМ зі зміною бандажа

536 499

541 690

572 120

35 621

Ремонт колісної пари ТЕМ без зміни бандажа

142 911

149 375

124 173

-18 739

Ремонт колісної пари ВЛ-80 зі зміною бандажа

470 534

468 071

556 155

85 621

Ремонт колісної пари ВЛ-80 без зміни бандажа

56 606

58 953

43 529

-13 076

Ремонт колісної пари ЧМЕ зі зміною бандажа

287 558

285 933

339 036

51 478

Ремонт колісної пари ЧМЕ без зміни бандажа

25 958

26 459

12 299

-13 659

З даних таблиці 20 видно, що ціна на капітальний ремонт електровозів серії ВЛ-80 знизилася на 594 млн.тенге, проте на інші види ремонту локомотивів ціни помітно зросли. Ціни на ремонт тягових електродвигунів ТЕД НБ-418 циклом КР, ТЕД НБ-418 циклом ТОУ-8, ТЕД ТЕ-006 циклом ТОУ-8 знизилися, проте ціни на ремонт тягових електродвигунів ТЕД ЕД-118 циклом КР, ремонт ТЕД ЕД-118 циклом ТОУ-8 підвищилися.

Показник рентабельності, розрахований як відношення прибутку до оподаткування до сукупних витрат організації, склав 27,7%. Тобто з кожного тенге, витраченого протягом аналізованого періоду (2009 г.) в рамках фінансово-господарської діяльності АТ "Байтерек А", було отримано 27,7 тн. прибутку. За аналогічний період 2008 р також було отримано прибуток, але на 7,9 тн. з тенге менше, ніж у 2009 р

Далі в таблиці 21 представлені три основні показники, що характеризують рентабельність використання вкладеного в підприємницьку діяльність капіталу.

За аналізований період кожен тенге, вкладений АТ "Байтерек А" в основні фонди та матеріально-виробничі запаси, забезпечив 0,5 тг. прибутку від реалізації послуг.

Таблиця 21

Основні показники, що характеризують рентабельність використання вкладеного в підприємницьку діяльність капіталу

показник рентабельності

Значення показника в звітному періоді,%

розрахунок показника

Рентабельність виробничих фондів

49,6

Відношення прибутку від реалізації послуг до середньорічної вартості основних засобів і матеріально-виробничих запасів

Рентабельність активів (ROA)

19,7

Відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів

Рентабельність власного капіталу (ROE)

27,9

Відношення чистого прибутку до середньорічної величини власного капіталу

Як показав аналіз фінансових результатів АТ "Байтерек А", дане підприємство успішно працює на казахстанському ринку, навіть не дивлячись на не дуже хороші показники протягом усіх досліджуваних періодів, воно є конкурентним, а також має тенденцію збільшення прибутку і рентабельності підприємства на майбутній період.

3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Впровадження автоматизованої системи ремонту локомотивів як один із способів підвищення економічної ефективності діяльності

Екіпірування електровозів полягає в постачанні їх піском, мастильними та обтиральними матеріалами, зовнішньої обмивання і обтирання. У екіпіровку тепловозів, крім того, входить забезпечення їх дизельним паливом і водою для охолодження дизеля. Цю воду отримують з хімічно обробленого конденсату пара.

Пробіг електровоза і тепловоза між екіпірування обмежується запасом піску і палива. Локомотиви екіпірують на спеціально обладнаних шляхах або в закритих екіпірувальних приміщеннях. В обох випадках екіпірувальні пристрою і канави, обладнані для огляду ходової частини локомотива знизу, а для електровозів - і спеціальні майданчики, призначені для огляду струмоприймачів, розташовуються таким чином, щоб можна було поєднати виконання всіх операцій в часі (крім екіпіровки піском). На малюнку представлена ​​схема розташування пристроїв для проведення екіпіровки тепловозів, суміщеної з технічним оглядом.

Дизельне паливо зберігається на складах в металевих зварних резервуарах місткістю до 5000 м3. Зі сховищ воно подається насосом до роздавальних колонок, а з них по гумових шлангах - в паливні баки тепловозів.

Для постачання локомотивів піском є ​​склади сирого піску, пескосушілкі, склади сухого піску, роздаткові бункера, компресори та вентилятори для подачі піску від пескосушілок на склади сухого піску і в роздавальні бункери, звідки сухий пісок самопливом надходить в пісочниці локомотивів.

Мастила зберігають в наземних або підземних резервуарах, що заповнюються самопливом через прийомні колодязі. Мастильні матеріали подають зі сховищ на локомотиви насосами через спеціальні маслозаправочние колонки.

Для підтримки локомотивів в справному стані на залізницях Казахстану організована система проведення технічного обслуговування і поточного ремонту після певного пробігу або часу їх роботи. Для підвищення якості, прискорення і здешевлення ремонту локомотивів здійснюють концентрацію, кооперування і спеціалізацію деповського ремонту локомотивів, впроваджують агрегатний метод ремонту з широким застосуванням поточних форм організації виробництва і мережевого планування.

Малюнок 6. Схема розташування екіпірувальних пристроїв для тепловозів в утепленому приміщенні

При виконанні ремонту агрегатним методом основні вузли і агрегати локомотива замінюють заздалегідь підготовленими в заготівельному цеху депо.

Для електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу встановлено кілька видів планово-попереджувального технічного обслуговування (ТО-1, -2, -3, -4 і -5), поточного ремонту (ТР-1, -2, -3 і ТРС - поточний ремонт середнього обсягу) і капітального ремонту (КР-1, -2 і КРП - капітальний ремонт з продовженням терміну служби).

Мета проведення ТО-1, -2 і -3 - забезпечення працездатності локомотивів в процесі експлуатації. При цих видах технічного обслуговування змащують поверхні тертя і здійснюють перевірку ходової частини, гальмівного обладнання, пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, швидкостеміра та інших приладів. Технічне обслуговування ТО-4 призначений для обточування бандажів окремих колісних пар з метою підтримки оптимальної величини прокату і товщини гребеня без викочування з-під локомотивів або моторвагонного рухомого складу, а ТО-5 виконують при підготовці локомотивів в запас (з консервацією для тривалого зберігання ) і після вилучення їх із запасу.

Технічне обслуговування ТО-1 здійснює локомотивна бригада під час приймання, здавання і в процесі експлуатації локомотива.

Технічне обслуговування ТО-2 проводиться бригадою слюсарів в спеціально обладнаних пунктах і, як правило, поєднується з екіпіровкою локомотива; ТО-3, -4, -5 і поточний ремонт виконуються в основних локомотивних депо комплексними бригадами за участю локомотивних бригад.

Періодичність технічного обслуговування ТО-2 (від 48 год до декількох діб) встановлює начальник дороги незалежно від пробігу. Тривалість технічного обслуговування ТО-2, ч, для пасажирських локомотивів і мотор-вагонного рухомого складу дорівнює 2,0; для вантажних тепловозів ТЕЗ, 2ТЕ10, 2ТЕ116 і 2ТЕ121 - 1,2; для трисекційних локомотивів - 1,5; для інших серій вантажних і маневрових локомотивів - 1,0.

Тривалість технічного обслуговування ТО-4 встановлює начальник дороги з урахуванням конкретних умов з розрахунку 1,0 ... 1,2 год на обточування колісної пари.

В ході поточного ремонту проводять ревізію, заміну або відновлення окремих вузлів і деталей, регулювання та випробування, які гарантують працездатність локомотива в міжремонтний період. На відміну від технічного обслуговування, при якому вузли зазвичай не розбирають, в ході поточного ремонту огляд вузлів супроводжується їх розбиранням.

3.2 Розрахунок ефективності впровадження технології

Розрахуємо ефективність автоматизації і роботизації АТ «Байтерек А». Впровадження комплексної механізації і автоматизації на виробничих ділянках і в цехах АТ «Байтерек А» значно підвищує продуктивність праці, зменшує витрату матеріалів, знижує собівартість деталей, агрегатів і т. П.

На АТ «Байтерек А» при ремонті тепловозів застосовують потокові лінії: по ремонту і збірці візків тепловозів; розбирання, ремонту і складання якорів тягових електродвигунів; по ремонту і збірці по потоку шатунів і поршнів у багатьох тепловозоремонтних заводах і в тепловозних депо зазвичай на кільцеподібних конвеєрах; поточно-конвеєрні лінії ремонту рам тепловозів; конвеєрні лінії забарвлення і сушки котушок полюсів; потокові лінії з очищення і ремонту роликових підшипників; потокові лінії ремонту колісних пар і букс тепловозів; по ремонту секцій холодильника з автоматизованою установкою по їх очищенню в депо; по ремонту буксового вузла з підшипниками кочення з використанням маніпулятора на розбиранні; по ремонту електроапаратури; механізовані позиції по розбиранню дизелів в депо.

Орієнтовна вартість реконструкції заводу в поточних цінах становить:

Всього - 1340 млн. Тенге

З них:

Будівельно-монтажні роботи - 612,4 млн. Тенге

Устаткування - 727,6 млн. Тенге.

Питома вага витрат на будівельно-монтажні роботи в загальній вартості становить 43,5%, а обладнання - 56,5%. Розподіл інвестиційних витрат по роках будівництва представлено в таблиці.

Таблиця 23

Розрахунок виручки від реалізації

Найменування продукції

Од. виміру

Ціна од. (Тис. Тенге)

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Об `єм

виручка

Об `єм

виручка

Об `єм

виручка

Об `єм

виручка

Об `єм

виручка

Об `єм

виручка

1

Капітальний ремонт електровозів ВЛ80 (КР-1)

ремонт

36112

28

1170516

28

1229042

28

1290494

28

1355019

29

1403412

29

1473583

2

Капітальний ремонт електровозів ВЛ80 (КР-2)

ремонт

56591

28

1834312

28

1926028

28

2022329

28

2123446

29

2199283

29

2309247

Таблиця 24

Розрахунок необхідного обладнання

(Млн. Тенге)

роки

Будівельно-монтажні роботи

устаткування

Разом:

2009

247,95

322,05

570

2010

236,2

306,8

543

2011

65

50

115

2012

63,3

48,7

112

Основні виробничі фонди визначилися в сумі 1458,54 млн.тенге.

Собівартість річного випуску продукції визначена за елементами витрат по роках розрахункового періоду.

Кошторис витрат складена виходячи з умов:

матеріальні та енергетичні витрати по ремонту КР-2, КР-1 електровозів прийняті на рівні існуючих витрат, що склалися на заводі в 2001, 2002 роках,

заробітна плата працюючих розрахована, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працюючого на заводі.

Амортизаційні відрахування прийняті по групах:

Будинки і споруди - 7%

Устаткування - 9%.

Таблиця 25

Розподіл основних виробничих фондів

Найменування груп основних фондів

Основні фонди на 1.04.2009 р

Нові капітальні вкладення в основні фонди

Основні фонди по ТЕО

Сума млн. Тенге

У% від виробленого

В т.ч. використовуються

Всього млн. Тенге

У% від виробленого

Будівель та споруд

39,62

27,2

39,62

612,4

625,02

42,9

Устаткування, інструмент, інвентар

105,92

72,8

105,92

727,6

833,52

57,1

Разом:

145,54

100

145,54

1340

1458,54

100

У собівартості продукції враховані накладні витрати (витрати на господарське забезпечення виробництва і управління).

Зведена відомість накладних витрат за статтями витрат представлена ​​в таблиці.

Матеріальні та енергетичні витрати (сировина, матеріали, покупні, комплектуючі вироби, паливо і енергія), безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і відносяться на собівартість, представлені в таблиці.

Таблиця 26

Зведена відомість виробничих витрат

Статті витрат

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

1

Сировина, матеріали, покупні та комплектуючі вироби КР-1

29,95

31,45

33,02

34,67

36,40

38,22

2

Паливо та енергія КР-1

0,51

0,56

0,62

0,68

0,75

0,82

3

Сировина, матеріали, покупні та комплектуючі вироби КР-2

51,63

51,63

54,21

56,92

59,77

62,76

4

Паливо та енергія КР-2

0,55

0,61

0,67

0,74

0,81

0,89

всього:

82,64

84,25

88,52

93,01

97,73

102,69

Таблиця 27

Зведена відомість накладних витрат

Стаття витрат

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

Млн. тенге

1

Витрати на оплату праці працівників, не зайнятих безпосередньо у виробництві

178

196

216

238

261

288

2

Щорічні платежі на земельну ділянку (земельний податок)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Податок на майно підприємства

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

4

Малоцінні і швидко зношуються предмети

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

5

Ремонт і обслуговування будівель і обладнання

8,5

8,5

8,5

8,6

8,6

8,6

6

Платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

7

Амортизація основних фондів, в т.ч. будівель і споруд, обладнання

16,2

16,7

17,2

17,7

18,2

18,8

8

Інші витрати

110

113

115

117

119

122

Результати оцінки економічної ефективності, що характеризують прибутковість і фінансову стійкість справжньою концепції представлені в таблиці у вигляді основних даних і показників.

Таблиця 28

Результати оцінки економічної ефективності запропонованих заходів

№ п / п

Найменування даних і показників

Одиниця виміру

величина

1

2

3

4

1. Основні дані

1

Термін життя концепції розвитку

років

12

2

Річний випуск продукції

- за собівартістю

Млн. тенге

Млн. тенге

688,4

665,5

3

Склад працюючих (виробничий) персонал

Чол.

967

Продовження таблиці 28

1

2

3

4

В тому числі:

 • основних робочих

 • допоміжних робітників

 • разом робочих

 • керівний склад і ІТП

Чол.

Чол.

Чол.

Чол.

487

103

590

97

4

Капітальні вкладення в будівництво і реконструкцію

Млн. тенге

1340

В тому числі:

 • будівельно-монтажні роботи

 • обладнання, пристосування, інвентар

Млн. тенге

Млн. тенге

612,4

727,6

5

Основні виробничі фонди, в т.ч.

Млн. тенге

1458,54

нововведені

Млн. тенге

1340

2. Техніко-економічні показники економічної ефективності

1

Річний випуск продукції на 1 працюючого

Млн. тенге

0,71

2

Структура основних виробничих фондів:

 • будівлі та споруди

 • обладнання, пристосування, інвентар

%

%

42,9

57,1

3

структура працюючих

 • число допоміжних робітників до загальної кількості робочих

 • керівний склад і службовці до загальної кількості працюючих

%

%

17,5

10,0

4

матеріаломісткість продукції

Млн. тенге на 1 млн. випуску продукції

8,7

5

Питомі капітальні вкладення

Млн. тенге на 1 млн. випуску продукції

1,9

6

фондовіддача

Млн. тенге

86,2

7

Середньорічна балансовий прибуток

Млн. тенге

226,2

8

Середньорічна чистий прибуток

Млн. тенге

158,3

9

Річна рентабельність:

 • по балансового прибутку

 • за чистим прибутком

%

%

7,5

10,7

10

Середньорічна рентабельність капвкладень

%

6

11

Термін окупності

 • простий

 • дисконтований (РВR)

років

років

7,2

7,5

12

Чиста приведена вартість (NPV)

Наведені техніко-економічні та фінансові результати дозволять забезпечити ефективне використання інвестицій, їх значення задовольняють необхідним вимогам, а саме:

 • термін окупності капітальних вкладень в основні фонди знаходиться в межах нормативного.

 • чиста приведена вартість менше -1

В результаті реалізації цієї Концепції відбудеться поліпшення умов праці, підвищення пожежо- та електробезпеки об'єктів, поліпшення екологічної обстановки на підприємстві, дозволить забезпечити виконання поставленого завдання по створенню бази капітального ремонту електровозів в Республіці Казахстан, з подальшим освоєнням капітально-відновлювального ремонту і модернізації.

У період 2003-2014 року планується проведення капітальних ремонтів електровозів 688 од., Порядку 1 258 од. допоміжного обладнання, в т.ч. 187 од. тягових електричних машин, виготовити запасних частин на 850 тис.тенге.

Прогнозовані доходи складуть більше 200 млн. Тенге. Щорічне збільшення доходів прогнозується на 25%.

ВИСНОВОК

В результаті проведеного дослідження були зроблені наступні висновки та пропозиції.

Умови ринкової економіки вимагають від підприємств підвищення ефективності, конкурентоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління, активізації підприємливості, ініціативи. В умовах, коли підприємства отримали самостійність в управлінні та веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами праці, вони несуть повну економічну відповідальність за свої рішення і дії. Їх добробут і комерційний успіх цілком залежать від ступеня ефективності їх діяльності.

Економічна ефективність виробництва - результативність виробничої діяльності, співвідношення між результатами господарської діяльності і витратами живої і матеріалізованої праці, ресурсами, що виражають досягнутий рівень продуктивних сил і ступінь їх використання.

У цій роботі нами було проведено аналіз фінансових результатів виробничого підприємства АТ «Байтерек А». Даний аналіз є ретроспективним, тому що використана інформація вже доконаних фактів господарської діяльності; внутрішнім, тобто вивчалася діяльність тільки одного підприємства; підсумковим (за три роки); фінансово-економічним, тобто його змістом є вивчення взаємодії економічних процесів і фінансових результатів.

За використаної методикою проведений нами аналіз є порівняльним і факторним. За охопленням досліджуваних об'єктів - вибірковий і тематичний, тобто розглядалися не всі сторони господарської діяльності АТ «Байтерек А», а лише фінансові результати.

Даний аналіз не носить вичерпного характеру, це продиктовано обмеженістю наданої підприємством інформації і, в деякій мірі, обмеженістю обсягу даної курсової роботи.

На основі аналізу резерву збільшення прибутку і рентабельності підприємства, проведеного в роботі, тут ми може зробити висновки про те, що на даному підприємстві існують наступні резерви збільшення прибутку:

 • збільшення обсягу виробництва і реалізації послуг;

 • зниження собівартості виконаних робіт;

 • підвищення якості робіт.

Також ми вважаємо за необхідне зробити ряд пропозицій щодо поліпшення фінансових результатів АТ «Байтерек А», які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:

 • розглянути і усунути причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на інші виробничі витрати;

 • удосконалити управління підприємством, а саме:

 • виділити в складі структурних підрозділів та структурних одиниць підприємства центри витрат і центри відповідальності;

 • впровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі центрів відповідальності, центрів витрат і окремих груп виконаних робіт;

 • здійснювати своєчасну уцінку виконаних робіт, які втратили первинну якість;

 • здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;

 • удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;

 • здійснювати систематичний контроль за роботою обладнання і виробляти своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості;

 • при введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його поломки через низьку кваліфікацію;

 • підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці;

 • розробити і запровадити ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів;

 • використовувати системи депреміювання працівників при порушенні або трудової чи технологічної дисципліни;

 • розробити і здійснити заходи, спрямовані на поліпшення матеріального клімату в колективі, що в кінцевому підсумку відбитися на підвищенні продуктивності праці;

 • здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини.

Список використаних джерел

 1. Послання Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва від 6 березня 2009 року «Через кризу до оновлення і розвитку»

 2. Матеріали позачергового з'їзду партії «Нур Отан» від 15 травня 2009 року.

 3. Баканов М.І. Рентабельність торгівлі та резерви її підвищення. - М .: Економіка, 1978. - 216 с.

 4. Давидянц Д.Є. Показники та оцінка ефективності економіки в умовах ринкових відносин. - Ставрополь: Кавказький край, 1998. - 492 с.

 5. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. / .В. Савицька. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 400 с.

 6. Данилов Є.І. Соціально-економічна ефективність діяльності підприємства - М .: Знание, 1983. - 64 с.

 7. Ємельянова О.М. Удосконалення комплексних показників ефективності діяльності підприємства // Сфера споживчих послуг: актуальні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали регіональної науково-практичної конференції / КГТЕІ. - Красноярськ, 2004.

 8. Ємельянова О.М. Удосконалення підходів до оцінки економічної ефективності діяльності підприємства // Сфера споживчих послуг: актуальні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали регіональної науково-практичної конференції / КГТЕІ. - Красноярськ, 2004.

 9. Котляр В.В. Комплексна оцінка фінансово-економічного стану підприємства // Ринок цінних паперів. - 1999. - N 16. - С. 39-42.

 10. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності Учеб. / Л. І. Кравченко. - 6-е изд., Перераб. - М .: Нове знання, 2003. - 526 с.

 11. Миколаєва Т.І. Системна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств // http; // cfin.ru / press / marketing. - 2000. - 4/06. shtml.

 12. Раицкий К.А. Економіка організації (підприємства): Учеб. / К.А. Раицкий. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Дашков і Ко, 2003. - 1012 с.

 13. Трофимова Л. Економічні показники, що використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства // Аудитор. - 1996. - N 9. - С. 22-25.

 14. Хойер В. Як робити бізнес в Європі: Чи вступить. слово Ю.В. Піскунова - М .: Прогрес, 1992. - 253 с.

 15. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 2005.

 16. Балабанов І. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 2004.

 17. Бухгалтерський облік. Під ред. П. С. Безруких. - М., Бухгалтерський облік, 2005. - 357 с.

 18. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2005.

 19. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. -М .: Фінанси і статистика, 2001. -768 с .: іл.

 20. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом.Вибор інвестицій Аналіз звітності. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 512 с.

 21. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. М .: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. -424 с.

 22. Козлова Є. П., Бабченко Т. Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерський облік в малому підприємництві. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 208 с.

 23. Коласса Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства. - М .: ЮНИТИ, 2005. - 454 с.

 24. Крейнина М.Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві та торгівлі. -М .: Річ навіть і Сервіс, 2004.-256 с.

 25. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. -М .: Видавництво "Справа і сервіс", 2001.-400 с.

 26. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник для вузів / Під ред. проф. Н.П. Любушина. -М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 471 с.

 27. Негашев Е. В. Аналіз фінансів підприємства в умовах ринку: Навчальний посібник. - М .: Вища школа, 2005. + Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. -М .: Фінанси і статистика, 2005.-288 с.

 28. Райзберг Б.А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. - М .: ИНФРА - М, 2005. - 576 с.

 29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. -Мінськ: ТОВ "Нове знання", 2000. -688 с.

 30. Довідник фінансиста підприємства. - М .: ИНФРА - М, 2007. - 386 с.

 31. Треньов Н. Н. Управління фінансами: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 496 с.

 32. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Н.Ф.Самсонов, А.А.Володін Н. П. Баранникова і ін .; Під ред. проф. Н. Ф. Самсонова. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2000. - 495 с.

 33. Фінанси: Учеб. посібник / За ред. проф. А. М. Ковальової. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 336 с.

 34. Чечевицина Л.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності. -М .: Видавництво книготорговий центр "Маркетинг", 2001.-352 c.

 35. Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. Фінанси підприємств - М., ИНФРА - М, 2007. - 343 с.

додаток А

Структура майна організації та джерел його формування

показник

Значення показника

зміна

2007

2008

2009

(гр.6-гр.2), тис. тг.

(Гр.6: гр.2),%

в тис. тг.

в% до валюти балансу

в тис. тг.

в% до валюти балансу

в тис. тг.

в% до валюти балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

актив

1. Іммобілізовані кошти

1128669

33,5

1128869

33,5

1315584

24,8

+186915

+16,6

2. Оборотні активи, всього

2237068

66,5

2237268

66,5

3999042

75,2

+1761974

+78,8

в тому числі:
запаси (крім товарів відвантажених)

940027

27,9

940227

27,9

1226806

23,1

+286779

+30,5

в тому числі:
-Сировина і матеріали;

940027

27,9

94227

27,9

1119952

21,1

+179925

+19,1

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) та витрати майбутніх періодів;

-

-

-

-

106854

2

+106854

-

ліквідні активи, всього

1297041

38,5

1297241

38,5

2772236

52,2

+1475195

+113,7

з них:
- грошові кошти і короткострокові вкладення;

167798

5

167998

5

310968

5,9

+143170

+85,3

- дебіторська заборгованість (термін платежу за якою не більше року);

1129243

33,6

1129423

33,6

2461268

46,3

+1332025

+118

пасив

1. Власний капітал

2543815

75,6

2543015

75,6

3576568

67,3

+1032753

+40,6

2. Позиковий капітал, всього

89000

2,6

89200

2,6

1373421

25,8

+1284421

+15,4 рази

з них:
- довгострокові кредити і позики;

89000

2,6

89200

2,6

1050263

19,8

+961263

+11,8 рази

- короткострокові кредити і позики.

-

-

-

-

323158

6,1

+323158

-

3. Залучений капітал *

732922

21,8

733022

21,8

364637

6,9

-368285

-50,2

Валюта балансу

3365737

100

3365937

100

5314626

100

+1948889

+57,9

додаток Б

Аналіз інших показників фінансової стійкості організації

показник

Значення показника

зміна показника
(4-2)

Опис показника і його нормативне значення

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт автономії

0,76

0,76

0,67

-0,08

Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу.
Рекомендоване значення:> 0,5 (зазвичай 0,6-0,7)

2. Фінансовий леверидж

3,09

3,09

2,06

-1,04

Відношення власного капіталу до позикового. Оптимальне значення: 1.

3. Коефіцієнт покриття інвестицій

0,78

0,87

0,87

+0,09

Відношення власного капіталу і довгострокових зобов'язань до загальної суми капіталу.
Нормальне значення у світовій практиці: ок. 0,9; критичне - <0,75.

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,57

0,72

0,72

+0,14

Відношення власних оборотних коштів до джерел власних і довгострокових позикових коштів. Ставлення має бути, як мінімум, позитивне.

5. Коефіцієнт мобільності оборотних коштів

0,66

0,66

0,75

+0,09

Відношення оборотних коштів до вартості всього майна.

6. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів

1,6

2,7

2,7

+1,1

Відношення власних оборотних коштів до величини матеріально-виробничих запасів.
Нормативне значення: не менше 0,5

7. Коефіцієнт забезпеченості поточних активів

0,67

0,83

0,83

+0,16

Відношення власних оборотних коштів до поточних активів.
Нормативне значення: не нижче 0,1

8. Коефіцієнт короткострокової заборгованості

0,89

0,4

0,4

-0,5

Ставлення короткострокової заборгованості до суми загальної заборгованості.Головна сторінка


    Головна сторінкаЕкономічна ефективність діяльності підприємства та перспективи його розвитку на прикладі АТ Б

Скачати 172.71 Kb.