Дата конвертації27.07.2018
Розмір72.23 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 72.23 Kb.

Економічна ефективність використання оборотних коштів ВАТ Кропоткинский поліграфоб'едінен

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне освітній заклад

вищої професійної освіти

«Кубанський державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економіки підприємств

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка організацій (підприємств)»

НА ТЕМУ: «Економічна ефективність використання оборотних коштів ВАТ« Кропоткинский поліграфоб'едіненіе »

виконав студент

групи ФК 0701

Берберова М.Р.

Науковий керівник, к.е.н.,

доцент Халявка І.Є.

До захисту допускається _______________________________

Захищена ________________ Оцінка __________________

Краснодар - 2009


реферат

Курсова робота 42 с., 3 розділу, 18 табл., 1 рис., 6 джерел, 1 додаток.

Оборотні кошти, класифікація оборотних активів, коефіцієнт оборотності, рентабельність оборотних активів, власні і позикові оборотні активи.

Об'єкт дослідження - ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе».

Мета роботи - провести аналіз ефективності використання оборотних коштів і шляхи її підвищення на прикладі ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе».

Методи дослідження - монографічний, економіко-статистичний, графічний, метод порівняння, коефіцієнтний метод.

На основі техніко-економічних показників проаналізовано діяльність ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе». Дан аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства за період 2006-2008 рр. Проведено оцінку складу, структури і ефективності використання оборотних коштів підприємства коштів.

Для раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і прибутковості підприємства пропонуються заходи щодо підвищення ефективності використання оборотних коштів ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе».


ЗМІСТ

Стор.

ВВЕДЕНІЕ4

1 ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБОРАЧІВАЕМОСТЬ6

1.1 Економічна сутність оборотних средств6

1.2 Класифікація оборотних средств9

1.3 Ефективність використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності оборотних средств12

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «Кропоткинский ПОЛІГРАФОБ'ЕДІНЕНІЕ» Помилка! Закладка не визначена.

3 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ВАТ «Кропоткинский ПОЛІГРАФОБ'ЕДІНЕНІЕ» Помилка! Закладка не визначена.

3.1 Аналіз складу і структури оборотних средств28

3.2 Оцінка ефективності використання оборотних средств30

3.3 Заходи щодо прискорення оборотності оборотних средств37

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

Додаток 1. РІЧНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЗАТ ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНЕ» ЗА 2006 - 2008 рр.

Вступ

Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання.

Для забезпечення безперебійного процесу виробництва поряд з основними виробничими фондами необхідні предмети праці, матеріальні ресурси. Предмети праці разом із засобами праці беруть участь у створенні продукту праці, його вартості.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів і виробничих запасів оптимальної структури - необхідна передумова для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки. Тому на підприємстві повинне проводитися нормування оборотних коштів, чиїм завданням є створення умов, що забезпечують безперебійність виробничо-господарської діяльності фірми.

Важливо також вміти правильно управляти обіговими коштами і запасами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. В результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів.

Підприємство в разі ефективного управління оборотними коштами і запасами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і прибутковості.

Все вище сказане визначає актуальність обраної теми курсової роботи.

Метою курсової роботи є: аналіз стану та розробка заходів, спрямованих на прискорення оборотності оборотних коштів на прикладі ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» за період з 2006-2008 рр.

У роботі були застосовані наступні методи дослідження - монографічний, економіко-статистичний, графічний, метод порівняння, коефіцієнтний метод.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:

а) розкрито сутність оборотних коштів, розглянуто їх класифікація;

б) проаналізовано наявність та склад оборотних коштів на підприємстві;

в) визначено ефективність використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.

г) проведено аналіз стану і оборотності оборотних коштів на прикладі ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе».

1 ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБОРОТНІСТЬ

1.1 Економічна сутність оборотних коштів

Оборотні кошти - це частина капіталу підприємства, вкладеного в його поточні активи. За матеріально-речовинного ознакою до складу оборотних засобів включаються: предмети праці (сировина і матеріали, паливо і т.д.), готова продукція на складах підприємства, товари для перепродажу, грошові кошти і кошти в розрахунках. [7, с.51]

Під оборотними засобами прийнято розуміти грошовий вираз вартості коштів у виробництві, тобто запасів сировини і матеріалів на складах, незавершеного виробництва, готової продукції на складі, а також коштів у розрахунках - головним чином кошти заборгованості за відвантажену, але не оплачену продукцію і дебіторська заборгованість, а також грошові кошти на рахунках підприємства.

Основне призначення оборотних коштів - забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції, повноти і своєчасності фінансування комерційної діяльності.

Органічною властивістю оборотних коштів є їх постійний рух, яке відбувається у формі кругообігу - послідовної зміни їх функціональних форм у виробництві.

На першій фазі кругообігу оборотні кошти виступають у грошовій формі.

Ця стадія кругообігу коштів є підготовчою. Вона протікає в сфері обігу. [3, с.97] Основне їхнє призначення - обслуговування грошовими ресурсами освіти виробничих запасів. Далі на стадії виробництва вони набувають форми незавершеного виробництва, концентрируемая робочих місцях, окремих технологічних переходах, в складах. У завершальній стадії новостворена готова продукція надходить на склад, а потім реалізується споживачу, а вкладені в неї кошти повертаються до грошової форми. [3, с.98] З'являється можливість чергового вкладення ресурсів.

Характерною особливістю оборотних коштів є висока швидкість їх обороту. Функціональна роль оборотних коштів у процесі виробництва в корені відрізняється від основного капіталу. Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва.

Речові елементи оборотного капіталу (предметів праці) споживаються в кожному виробничому циклі. Вони повністю втрачають свою натуральну форму, тому цілком включаються у вартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Стадії кругообігу оборотного капіталу:

Д-Т -. . І.П.. . . - Т '- Д',

де Д - грошові кошти, авансовані суб'єктом господарювання;

Т засоби виробництва;

П - виробництво;

Т'- готова продукція;

Д'- грошові кошти, отримані від продажу продукції і включають у себе реалізований прибуток. [4, c.98]

Точки (...) означають, що обертання коштів перерване, але процес їхнього кругообігу продовжується в сфері виробництва.

Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну (закупівлі), виробничу і збутову.

Будь-який бізнес починається з деякої суми готівки, які розгортаються в певну кількість ресурсів для виробництва.

В результаті стадії закупівель оборотний капітал з грошової форми переходить у виробничу.

На стадії виробництва ресурси втілюються в товар, роботи або послуги. Результатом цієї стадії є перехід оборотного капіталу з виробничої форми в товарну.

На стадії реалізації оборотний капітал з товарної форми знову переходить в грошову. Розміри початкової суми грошей (Д) і виручки (Д ') від реалізації продукції (робіт, послуг) не збігаються за величиною. Отриманий фінансовий результат бізнесу (прибуток, збиток) пояснює причини розбіжності.

Як бачимо, елементи оборотного капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій. Купівля призводить до збільшення виробничих запасів і кредиторської заборгованості; виробництво веде до зростання готової продукції; реалізація веде до зростання дебіторської заборгованості і грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку. Цей цикл операцій багаторазово повторюється і в результаті зводиться до грошових надходжень і грошових платежів.

Період часу, протягом якого здійснюється оборот грошових коштів, є тривалість виробничо-комерційного циклу.

Цей період складається з відрізка часу між сплатою грошей за сировину і матеріали та надходженням грошей від продажу готової продукції. На протяжність цього періоду впливають: період кредитування підприємством покупців, період перебування сировини і матеріалів в запасах, період виробництва і зберігання готової продукції.

Елементи оборотного капіталу безупинно переходять зі сфери виробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво. Частина оборотного капіталу постійно знаходиться в сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі і т.д.), а інша частина - в сфері обігу (відвантажена продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти, цінні папери і т.п. ). Тому склад і розмір оборотного капіталу підприємства обумовлені не тільки потребами виробництва, а й потребами обігу.

Потреба в оборотному капіталі для сфери виробництва і для сфери обігу неоднакова для різних видів діяльності і навіть для окремих підприємств однієї галузі. Ця потреба визначається речовим змістом і швидкістю обороту оборотних коштів, обсягом виробництва, технологією і організацією виробництва, порядком реалізації продукції і закупівель сировини і матеріалів та іншими факторами.

1.2.Классіфікація оборотних коштів

У практиці планування, обліку та аналізу оборотний капітал групується за такими ознаками:

1) в залежності від функціональної ролі в процесі виробництва - оборотні виробничі фонди (засоби) та фонди обігу;

2) в залежності від практики контролю, планування та управління - нормовані оборотні кошти і ненормовані оборотні кошти;

3) в залежності від джерел формування оборотного капіталу - власний оборотний капітал і позиковий оборотний капітал;

4) в залежності від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) - абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані оборотні кошти, повільно реалізовані оборотні кошти;

5) залежно від ступеня ризику вкладення капіталу - оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладень, оборотний капітал з малим ризиком вкладень, оборотний капітал із середнім ризиком вкладень, оборотний капітал з високим ризиком вкладень;

6) в залежності від стандартів обліку і відображення в балансі підприємства - оборотні кошти в запасах, грошові кошти, розрахунки та інші активи;

7) в залежності від матеріально-речового змісту - предмети праці (сировина, матеріали, паливо, незавершене виробництво і ін.), Готова продукція та товари, грошові кошти в розрахунках.

Розподіл оборотного капіталу за функціональною ознакою на оборотні фонди та фонди обігу необхідно для роздільного обліку і аналізу часу перебування оборотних коштів і процесі виробництва та обігу. [9, с.54]

У таблиці 1 наведена угруповання оборотних коштів підприємства в залежності від їх функціональної ролі в процесі виробництва.

Таблиця 1 Склад оборотних коштів по їх функціональної ролі в процесі виробництва.

Група оборотних коштів Склад включаються засобів
1. Оборотні виробничі фонди (оборотні кошти в сфері виробництва і в процесі виробництва)

1.1. Виробничі запаси:

- сировину

-основні матеріали

-покупние матеріали

-паливо

-допоміжні матеріали

1.2. Засоби у виробництві:

-незавершене виробництво

-полуфабрікати власного виробітку

-витрати майбутніх періодів

2.1. Нереалізована продукція:

-Готова продукція на складах підприємства

-отгруженная, але ще не оплачена продукція

-Товари для перепродажу

2.2.Денежние кошти:

-Каса

-розрахунковий рахунок

-валютний рахунок

-цінні папери

-інші грошові кошти

-Розрахунки з іншими підприємствами і організаціями

За ступенем керованості оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих засобів відносяться, як правило, всі оборотні виробничі фонди, а також та частина фондів обігу, яка знаходиться у вигляді залишків нереалізованої готової продукції на складах підприємства. [8, c.68-69]

До ненормованих оборотних засобів відносяться інші елементи фондів обігу, тобто відправлена ​​споживачам, але ще не оплачена продукція у вигляді грошових коштів і розрахунків. Відсутність норм не означає, однак, що розміри цих елементів оборотних коштів можуть змінюватися довільно і безмежно і що за ними відсутній контроль. Чинний порядок розрахунків між підприємствами передбачає систему економічних санкцій з боку держави проти неплатежів.

Нормовані оборотні кошти знаходять відбиток у фінансових (бізнес-плані) підприємства, тоді як ненормовані оборотні кошти об'єктом планування практично не є. [8, c. 69]

Розподіл оборотних коштів на власні і позикові вказує джерела походження та форми надання підприємству оборотних коштів у постійне або тимчасове користування.

Власні оборотні кошти формуються за рахунок власного капіталу підприємства (статутний капітал, резервний капітал, накопичений прибуток і ін.). Зазвичай величина власного капіталу визначається як різниця між власними коштами і необоротні активи. Для нормальної забезпеченості господарської діяльності оборотними коштами величина їх встановлюється в межах 1/3 величини власного капіталу. Власні оборотні кошти знаходяться в режимі постійного користування.

Потреба підприємства у власному оборотному капіталі є об'єктом планування і відображається в його фінансовому плані.

Позикові оборотні кошти формуються у формі банківських кредитів, а також кредиторської заборгованості. Вони надаються підприємству у тимчасове користування. Одна частина платна (кредити і позики), інша - безкоштовна (кредиторська заборгованість). Потреба підприємства в позикових оборотних коштах також є об'єктом планування і відображається в бізнес - плані (стратегія фінансування).

1.3 Ефективність використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів

Ефективне використання оборотних коштів передбачає вирішення таких актуальних завдань:

1. Визначення середніх залишків сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, дебіторської заборгованості та ін .;

2. Визначення оборотності та тривалості одного обороту;

3.Колічественное визначення впливу факторів на зміну показників оборотності та тривалості одного обороту;

4.Расчет вивільнення оборотного капіталу за рахунок прискорення оборотності і скорочення тривалості одного обороту;

5.Расчет показника рентабельності оборотних активів;

6.Розрахунок резервів прискорення оборотності оборотних коштів. [11, с.21]

Для оцінки ефективності використання оборотних активів використовуються наступні показники:

- коефіцієнт оборотності;

- оборотність в днях (тривалість одного обороту);

- рентабельність оборотних активів.

Однак необхідно з'ясувати, чи правомірно визначати вищеназвані показники для всієї величини оборотних активів, тому що вони включають різні за економічною природою складові. Тому доцільно визначати показники оборотності оборотних коштів окремо для матеріальних оборотних активів (далі - МОА), для готової продукції, для дебіторської заборгованості.

Вимагають вирішення і ряд питань по самій методиці розрахунку коефіцієнта оборотності та тривалості одного обороту. По-перше, на основі яких показників необхідно розраховувати показник оборотності - шляхом віднесення вартості реалізованої продукції до середньорічним залишкам оборотних активів або віднесення витрат на виробництво і збут реалізованої продукції до середньорічним залишкам оборотних активів. По-друге, скільки днів в році (360 або 365-366) використовувати при розрахунку оборотності в днях, тому що за рахунок завищення або скорочення тривалості обороту на 5-6 днів виникає несумісність коефіцієнтів оборотності. Визначення оборотності оборотних активів за собівартістю реалізованої продукції призведе до того, що на підприємствах, де собівартість продукції збільшується, зросте і коефіцієнт оборотності, тобто буде скорочуватися тривалість одного обороту в днях, і навпаки, при зниженні собівартості оборотність сповільниться, тобто відбудеться її збільшення в днях, що вплине на ефективність виробництва. Таким чином, при розрахунку показника оборотності рекомендується використовувати фактичну кількість днів в році. [11, с.22]

Розрахунок показників виконують за такою методикою.

1.Оборачіваемость в днях визначається за формулою:

Оборотність = Омоа / РП СБ х Д К, (1)

де Омоа - середні залишки матеріальних оборотних активів;

РП СБ - реалізована продукція в оцінці за собівартістю (собівартість реалізованої продукції);

Д к - кількість днів в аналізованому періоді.

При розрахунку показника оборотності в днях використовуються тільки МОА, тобто кошти, які безпосередньо беруть участь в процесі виробництва, а в знаменник даного показника заноситься величина собівартості реалізованої продукції. Цей показник відображає середню тривалість одного обороту оборотних коштів у днях.

2. Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою:

Кобори = РП СБ / Омоа. (2)

Цей показник характеризує кількість оборотів, скоєних МОА, тобто показує, яку частку собівартості забезпечує один рубль, вкладений в середньорічні залишки МОА.

3. На підставі тільки цих показників неможливо судити про зв'язок обороту МОА з кінцевим фінансовим результатом, досягнутим підприємством за аналізований період часу. Тому доцільно визначити показник рентабельності МОА, який характеризує ефективність використання цих коштів:

РЕН Омоа = К обор х РЕН РП = (РП СБ / Омоа) х (П / РП СБ) = П / Омоа, (3)

де П - прибуток від реалізації. [11, с.22-23]

Етапи повного аналізу ефективності використання МОА:

- Розрахунок показників ефективності використання МОА.

- Поглиблений факторний аналіз показників оборотності.

- Поглиблений факторний аналіз рентабельності МОА.

- Визначення економічного ефекту від зміни оборотності. [11, с.23]

Прискорення оборотності оборотних коштів (активів) зменшує потребу в них, дозволяє підприємству вивільняти частину оборотних коштів або для виробничих або довгострокових виробничих потреб підприємства (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску продукції.

В результаті прискорення обороту вивільняються речові елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, заділів незавершеного виробництва, а, отже, вивільняються і грошові ресурси. Вивільнені грошові ресурси відкладаються на розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується фінансовий стан, зміцнюється платоспроможність.

Швидкість обороту коштів - це комплексний показник організаційно-технічного рівня виробничо-господарської діяльності. Збільшення числа обертів досягається за рахунок скорочення часу виробництва і часу обігу. Час виробництва обумовлено технологічним процесом і характером застосовуваної техніки. Щоб його скоротити, треба вдосконалювати його технологію, механізувати і автоматизувати працю. Скорочення часу звернення також досягається розвитком спеціалізації і кооперації, поліпшенням прямих міжгосподарських зв'язків, прискоренням перевезень, документообігу та розрахунків.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «Кропоткинский ПОЛІГРАФОБ'ЕДІНЕНІЕ»

Високою якістю поліграфічної продукції сьогодні нікого не здивувати. Але визначається воно не тільки параметрами друкованих та післядрукарських технологій. Все починається раніше: з дизайну і художнього оформлення. А, це в першу чергу, залежить від самої друкарні, її масштабів, обладнання, досвіду і працездатності персоналу.

"Кропоткинский поліграфоб'едіненіе" -організація, яка займається поліграфічною діяльністю в Краснодарському краї з 1995 року. За цей час підприємство накопичило великий досвід в цій сфері, розширило виробництво, набуло постійних клієнтів.

Одна-дві друкарські машини невеликого формату, фальцювання, різання, - це був весь набір доступного оборудованія.Діректор поліграфічного підприємства за сумісництвом був головним технологом і начальником виробництва, фінансовий директор (або головбух) - постачальником і комірником і так далі.

На сьогоднішній день підприємство є велике поліграфічне підприємство:

- наявність територіально віддалених підрозділів (наприклад, відділ прийому замовлень відділений від виробництва);

- орієнтація на виготовлення широкого спектру технологічно відрізняються замовлень, які потребують великого парку друкарського і фінішного обладнання, а так само виконання великого числа різних технологічних операцій;

- наявність декількох істотно різних схем обробки і проходження замовлень для різних видів продукції. Наприклад, виробництво на одному обладнанні планових періодичних замовлень (газет, журналів) і завантаження устаткування оперативними замовленнями у вільний час.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом, який є юридичною особою і здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення і підприємств в поліграфічній сфері.

Дане підприємство займається усіма видами поліграфічних послуг:

бланкова, книжково-журнальна, образотворча, етикеточний, палітурні роботи, виготовлення печаток і штампів.

Таблиця 1 - Склад і структура майна організації ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» за період з 2006 - 2008 рр. (На кінець року)

вид майна 2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р., в%
т.р. % т.р. % т.р. %
Необоротні активи - всього 3864 62,21 3777 61,01 2534 43,18 65,6
Основні засоби 3864 62,21 3777 61,01 2534 43,18 65,6
незавершене будівництво 0 0 0 0 0 0 0
Оборотні активи - всього 2347 37,79 2414 38,99 3335 56,82 142,1
запаси тисяча чотиреста сорок дві 23,22 1035 16,72 2035 34,67 141,1
в тому числі: сировину, матеріали одна тисяча двісті двадцять чотири 19,71 782 12,63 1518 25,86 124
готову продукцію і товари для перепродажу 205 3,3 225 3,63 350 5,96 170,7
витрати майбутніх періодів 13 0,21 28 0,45 167 2,84 1284,6
Дебіторська заборгованість (платежі, по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 311 5,01 834 13,47 210 3,58 67,5
в тому числі покупці і замовники 238 3,83 462 7,46 205 3,49 86,1
Грошові кошти 594 9,56 545 8,8 1090 18,57 183,5
всього майна 6211 100 6191 100 5869 100 94,5

При аналізі таблиці 1 слід звернути увагу на те, що в складі і структурі майна ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» на 2006 р основну частку займають необоротні активи (62,21%). До 2008 року цей показник знизився до 43,18%, що може означати про зниження обсягу необоротних активів.

В рамках необоротних активів, найбільша питома вага припадає на основні засоби, а найменша питома вага на незавершене будівництво.

У складі оборотних активів домінують запаси, вони становлять 23,22% на кінець 2006 року. Найменша їх частина припадає на витрати майбутніх періодів 0,21%. До 2008 витрати майбутніх періодів збільшилися до 2,84%. За цими даними можна сказати, що становище підприємства до 2008 року погіршився. Всього майна зменшилася на 342 тис. Руб. або на 5,83%.

Таблиця 2 - Джерела формування майна організації в період з 2006р. по 2008р. (На кінець року)

показник 2006 2007 2008 2006р. до 2008р., в%
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
Статутний капітал 3241 52,18 3241 52,50 3241 55,22 0
Резервний капітал 22 0,35 62 1,00 101 1,72 459,1
Нерозподілений прибуток 1286 20,71 1473 23,86 1534 26,14 119,3
РАЗОМ: 4549 73,24 4776 77,36 4876 83,08 106,5
Відкладені податкові зобов'язання 60 0,97 0 0 0 0 0
РАЗОМ: 60 0,97 0 0 0 0 0
Кредиторська заборгованість 1577 25,39 1350 21,87 993 16,92 63
Заборгованість перед засновниками по виплаті доходів 25 0,40 65 1,05 0 0 0
РАЗОМ: +1602 25,79 1 415 22,92 993 16,92 62
Всього джерел формування майна 6211 100 6191 100 5869 100 95,4

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна зробити висновок, що кредиторська заборгованість організації знизилася на 63,8%, відносимо це до позитивних змін джерел формування майна організації. Відзначимо так само, що резервний капітал зріс в 4 рази, в порівнянні з його обсягом в 2006 році. Частка статутного капіталу збільшилася до 2008 року, по відношенню до всіх джерел (55,22%).

Таблиця 3 - Склад і структура основних засобів організації ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» за період з 2006 - 2008 рр. (На кінець року)

Вид основних засобів 2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р., в%
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
будинки 3405 59,7 3405 56,4 3405 55,9 0
споруди 36 0,6 36 0,6 36 0,6 0
Машини та обладнання 1888 33,1 2193 36,3 2231 36,6 118,2
Транспортні засоби 27 0,5 27 0,5 18 0,3 66,7
Виробничий і господарський інвентар 101 1,8 101 1,7 101 1,6 0
Інші види, включаючи техніку 178 3,1 214 3,4 239 3,9 134,3
Земельні ділянки та об'єкти природокористування 69 1,2 67 1,1 67 1,1 97,1
разом 5704 100 6043 100 6097 100 106,9

При аналізі складу і структури основних засобів організації стає очевидним, що найбільшу частину основних засобів складають будівлі (59,7%), за ними слідують машини і обладнання (33,1%), а останнє місце займають транспортні засоби (0,5%) . Зауважимо, що до 2008 року спостерігається тенденція зниження питомої ваги будівель (55,9%).

Загальний приріст основних засобів на підприємстві склав - 393 тис. Руб. або 6,45%.

Таблиця 4 Показники забезпеченості і ефективності використання основних засобів у ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

показник 2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р +/-
Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб. 5089 5874 6070 +981
Виробнича площа, м2 518 518 518 0
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 309 312 242 -67
Виручка від реалізації, тис. Руб. 11532 15119 18997 +7465
Валовий прибуток, тис. Руб. 809 1260 1909 +1100
Фондооснащенность, тис. Руб. / М2 9,82 11,34 11,72 +1,9
Фондоозброєність, тис. Руб. / Чол. 16,47 18,83 25,08 +8,61
коефіцієнт фондовіддачі 2,27 2,57 3,13 +0,86
коефіцієнт фондомісткості 0,44 0,39 0,32 -0,12
Коефіцієнт рентабельності основних засобів 0,16 0,21 0,31 +0,15

Поспостерігавши значення показників таблиці 4, зауважимо, що валовий прибуток зріс на 1100 тис. Руб., А, отже, і фондооснащенность, іфондоозброєність. В основному всі показники мають позитивну тенденцію. Отже, підприємство працює стабільно, що пояснюється зростанням значення коефіцієнта рентабельності (+0,15).

Таблиця 5 - Склад і структура оборотних коштів ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

Вид оборотних коштів 2006р. 2007р. 2008 2006р. до 2008р., в%
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %

запаси -

всього

тисяча чотиреста сорок дві 61,4 1035 42,9 2035 61 166,26
Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

одна тисяча двісті двадцять чотири

52,2

782

32,4

1518

45,5

124,02

Продовження таблиці 5
Готова продукція і товари для перепродажу

205

8,7

225

9,3

350

10,5

170,7

Витрати майбутніх періодів

13

0,5

28

1,2

167

5,0

1284,6

Податок на додану вартість - - - - - - -
Дебіторська заборгованість, всього 311 13,3 834 34,6 210 6,3 67,5
Короткострокові фінансові вкладення - - - - - - -
Грошові кошти 594 25,3 545 22,5 1090 32,7 183,5
Інші оборотні активи - - - - - - -
Оборотні кошти - всього 2347 100 2414 100 3335 100 142,1

Як показали дані таблиці 5, протягом трьох років, в складі оборотних коштів переважають запаси. Серед запасів найбільшу питому вагу займають сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (за 2008 р 45,5%). На кінець 2008 року оборотні кошти збільшилися на 988 тис. Руб. (42,1%), що відображає позитивне фінансове становище організації.

Таблиця 6 - Показники ефективності використання оборотних коштів у ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

показник 2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р +/-
Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. Руб. 2061 2381 2875 +814
Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб. 5089 5874 6070 +981
Виручка від реалізації, тис.руб. 11532 15119 18997 +7465
Валовий прибуток, тис. Руб. 809 1260 1909 +1100
Оборотні кошти в розрахунку на 1 руб. основних фондів, руб. 0,41 0,41 0,47 +0,06
Продовження таблиці 6
коефіцієнт оборотності
5,59 6,35 6,61 +1,02
Тривалість обороту оборотних коштів, днів 64,4 56,7 54,5 -9,9
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів 0,18 0,16 0,15 -0,03
Коефіцієнт рентабельності оборотних коштів 0,39 0,53 0,66 +0,27

За даними показників ефективності використання оборотних коштів організації можна сказати, що виручка від реалізації продукції з кожним роком збільшується, і на кінець 2008 року склала - 18997 тис. Руб. Приріст склав 7465 тис. Руб.

Коефіцієнт рентабельності оборотних коштів зріс на 0,27% по відношенню до 2006 року. Отже, підприємство ефективно використовує оборотні кошти.

Таблиця 7 - Чисельність, склад і структура працівників у ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

показник

2006р. 2007р. 2008р.
чол. % чол. % чол. %
1 2 3 4 5 6
Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві 309 100 312 100 242 100
з них жінки 72 23,3 70 22,44 64 26,44
Чисельність працівників основної діяльності 267 86,41 270 86,54 202 83,47
з них робочі постійні 160 51,78 158 50,64 110 45,45
в т.ч. допоміжні 38 12,3 41 13,14 35 14,46
працівники сезонні і тимчасові 69 22,33 71 22,76 57 23,55
Службовці - всього 25 8,09 27 8,65 25 10,33
Продовження таблиці 7
з них: - керівники

- фахівці

9

16

2,91

5,18

9

18

2,88

5,77

9

16

3,72

6,61

Співвідношення тимчасових і постійних працівників 0,864 0,28 0,865 0,28 0,834 0,34
Співвідношення фахівців і керівників 1,816 0,59 1,731 0,56 1,628 0,67

Середньооблікова чисельність працівників на кінець 2006р. склала - 309 осіб, на кінець 2007р. - 312 чоловік і до 2008 року стала складати 242 працівника. Отже, відбувається тенденція зниження кількості працівників. Це може пояснюватися неефективним мотивуванням працівників. Внаслідок, відбулося зниження працівників основної діяльності з 86,41% до 83,47%, а за цим послідувало збільшення співвідношення тимчасових працівників до постійних.

Таблиця 8 - Вартісні показники продуктивності праці працівників ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

показник 2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р в%
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 309 312 242 78,32
Виручка від реалізації, тис. Руб. 11532 15119 18997 164,73
Валовий прибуток, тис. Руб. 809 1260 1909 235,97
Прибуток від продажів, тис. Руб. 495 956 1555 314,14
Прибуток до оподаткування, тис. Руб. 1024 946 1176 114,84
Чистий прибуток, тис. Руб. 803 793 637 79,33
Доводиться на 1 працівника, тис. Руб.
виручка від реалізації 37,32 48,46 78,5 210,34
-валовой прибутку 2,62 4,04 7,89 301,15
-прібилі від продажів 1,602 3,064 6,426 401,12
-прібилі до оподаткування 3,314 3,032 4,86 146,65
-чисто прибутку 2,6 2,542 2,632 101,23

При аналізі показників таблиці 8 стало очевидним, що виручка від реалізації зросла на 7465 тис. Руб. (65%). У 2006 році вона становила 11532 тис. Руб., А в 2008 році - 18997 тис. Руб. Ще можна поспостерігати зниження чистого прибутку підприємства, але через зниження середньооблікової чисельності працівників обсяг чистого прибутку на 1 працівника залишився на колишньому рівні

Таблиця 9 - Структура витрат на основне виробництво ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

елементи витрат

2006р. 2007р. 2008р.
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
Матеріальні витрати 4492 47,1 5226 42,07 7329 46,93
Витрати на оплату праці 3294 34,51 3941 31,73 5119 32,78
Відрахування на соціальні потреби 849 8,9 1020 8,21 720 4,61
Амортизація основних засобів 280 2,94 426 3,43 1305 8,36
Інші витрати 622 6,52 1808 14,56 +1144 7,32
Разом за елементами витрат 9537 100 12421 100 15617 100

При аналізі даних таблиці 9, виявилося сильне зменшення відрахувань на соціальні потреби, яке в 2007 році залишало 1020 тис. Руб., А в 2008 - 720 тис. Руб. Отже, зниження склало 29,5%.

Так само можна поспостерігати збільшення витрат на оплату праці з 3294 тис. Руб. до 5119 тис. руб. на кінець 2008 року. Всього витрати на підприємстві за даними елементам збільшилися на 63,8%.

Таблиця 10 - Аналіз показників прибутку ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

показник 2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р., в%
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
Виручка від реалізації продукції 11532 100 15119 100 18997 100 164,73
Собівартість реалізованої продукції 10723 92,98 13859 91,67 17088 89,95 159,36
Валовий прибуток 809 7,02 1260 8,33 1909 10,05 235,97
Комерційні витрати 314 2,72 304 2,01 354 1,86 165,42
Управлінські витрати - - - - - - -
Прибуток від продажів 495 4,29 956 6,32 1555 8,19 314,14
Інші операційні доходи 836 7,25 504 3,33 8 0,04 0,96
Інші операційні витрати 219 1,9 503 3,33 359 1,89 163,93
Прибуток до оподаткування 1024 8,88 946 6,26 1176 6,19 114,84
Поточний податок на прибуток 198 1,72 134 0,89 539 2,84 272,22
Чистий прибуток 803 6,96 793 5,25 637 3,35 79,33

Як показали дані таблиці 10, найбільша зміна сталося в поточному податок на прибуток. У 2006 році він становив 198 тис. Руб., В 2007 році-134 тис. Руб., А в 2008 - 539 тис руб. Т.ч. відбуваються різкі коливання цього податку (+341). Так само значно зросла собівартість реалізованої продукції на 59,36%. Збільшилися обсяги продажів, а отже, разом з цим відбулося збільшення виручки від реалізації продукції до 18997 тис. Руб.

Таблиця 11 - Рівень рентабельності реалізації продукції і авансованого капіталу в ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»

показники

2006р. 2007р. 2008р. 2006р. до 2008р., в%
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, тис. Руб. 11532 15119 18997 164,73
Собівартість реалізованої продукції, тис. Руб. 10723 13859 17088 159,36
Валовий прибуток, тис. Руб. 809 1260 1909 235,97
Прибуток від продажів 495 956 1555 314,14
Середньорічна вартість основних і оборотних коштів, тис. Руб. 7150 8255 8945 125,11
Рівень рентабельності виробництва і реалізації,% 4,62 6,90 9,10 -
Рівень рентабельності авансованого капіталу,% 11,32 15,26 21,34 -

При розгляді даних рентабельності реалізації продукції і авансованого капіталу ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» зауважимо, що виручка від реалізації продукції збільшилася на 164, 73% отже, і валовий прибуток, і прибуток від продажів так само збільшують свої обсяги; валовий прибуток з 809 тис.руб. до 1909 тис.руб. (235,97%), а прибуток від продажів - з 495 тис.руб. - 1555 тис.руб. (314,14%). Збільшення рівня рентабельності (до 9,1%) виробництва і реалізації, та авансованого капіталу (до 21,34%) призводить до пропорційного збільшення прибутку. Позитивним моментом є збільшення виручки від реалізації продукції підприємства в 2008 році, в порівнянні з 2006 роком (164,73%).

Таблиця 12 - Аналіз виручки від надання послуг за основними видами діяльності ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» в 2006-2008 р.р., тис. Руб.

вид послуг 2006р. 2007р. 2008 відхилення
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
бланкова; 1000 8,7 1611 10,7 тисячу шістсот дев'яносто шість 8,9 +696
книжково-журнальна; 3633 29,2 5071 33,5 8211 43,2 +4578
образотворча; 1777 15,4 2604 17,2 1987 10,5 +210
етикеточний; 1 184 10,3 1711 11,3 2043 10,8 +859
палітурні роботи; 1856 16,1 2500 16,5 2409 12,7 +553
виготовлення печаток і штампів; +1781 15,4 1411 9,3 1641 8,6 -140
інші 301 2,6 211 1,4 1010 5,3 +709
Разом 11532 100 15119 100 18997 100 +7465

З 2006р. по 2008 р обсяг наданих послуг значно збільшився (+7465). Але такий вид, як виготовлення печаток і штампів, знизився в процентному співвідношенні з 15,4% до 8,6%, по відношенню до загального обсягу послуг. Як видно, найбільшу питому вагу (43,2%) виконаних послуг займає книжково-журнальний вид, його відхилення склало +4578 тис.руб.

До 2008 року найнижчий рівень питомої ваги належить іншим видам послуг, який склав 5,3%.

3 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ВАТ «Кропоткинский ПОЛІГРАФОБ'ЕДІНЕНІЕ»

3.1. Аналіз складу і структури оборотних коштів

Раціональної є така структура оборотних коштів, коли найбільша їх частина вкладена в товарно-матеріальні цінності, а найменша в грошові кошти і дебіторську заборгованість. З малюнка 1 видно, що структура оборотних коштів заданого підприємства повністю відповідає цьому правилу.

Малюнок 1 - Динаміка оборотних коштів (2006-2008рр.).

Також з малюнка слід, що складові частини оборотних коштів у відсотковому співвідношенні за аналізований період майже не змінилися. Винятком є ​​дебіторська заборгованість, яка в 2007 році збільшилася на 21,3%, а до 2008 року впала до 6,3%. За цим послідувало зниження рівня грошових коштів в 2007 році.

Власні оборотні кошти - це чистий оборотний капітал ( ) Або робочий капітал. Чистий оборотний капітал - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями. Чистий оборотний капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів і довгострокових зобов'язань. Наявність чистого оборотного капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування, для чого неоходімо знати значення власних оборотних коштів (див. Табл. 13).

Таблиця 13 - Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами в 2008 році.

Про сБ 2008 г., тис.руб. % відхилення

на початок року, тис.руб.

2 414

38,99

+921

на кінець року

3 335

56,82

Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами (Про СБ) розраховується як різниця між усіма належними підприємству засобами і його необоротних активів:

на початок року: Про сб = 6 191 - 3 777 = 2 414 тис. руб.

на кінець року: Про сб = 5 869 - 2 534 = 3 335 тис. руб.

Протягом року фірма збільшила власні оборотні кошти на

3 335-2 414 = 921 тис. Руб.

Частка власних оборотних коштів в загальному обсязі задіяних оборотних коштах розраховується у відсотках як відношення власних оборотних коштів до оборотних активів балансу:

на початок року:

J = 2 414 ÷ 6 191 × 100% = 38, 99%

на кінець року:

J = 3 335 ÷ 5 869 × 100% = 56, 82%

Підприємство в результаті збільшення власних оборотних коштів може не заміщати їх позиковими і залученими.

Висновок: Протягом 2008 року ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» збільшило власні оборотні кошти на 921 тис. Руб. і їх частка в загальному обсязі задіяних оборотних коштів протягом року збільшилася на 17,83%. Внаслідок чого підприємство не змушене заміщати власні оборотні кошти позиковими і залученими.

3.2 Оцінка ефективності використання оборотних коштів

Варто окремо зупинитися на ефективності використання оборотних коштів, так як раціональне використання оборотних коштів впливає на основні показники господарської діяльності промислового підприємства: на зростання обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності підприємства. Аналіз ефективності використання оборотних коштів повинен допомогти виявити додаткові резерви і сприяти поліпшенню основних економічних показників роботи підприємства.

Етап 1.

Для розрахунку показників ділової активності необхідно підготувати вихідну інформацію, у міру можливості використовуючи не абсолютні значення оборотних коштів, а среднеарифметические, для чого необхідно знати значення оборотних активів на початок попереднього періоду (див. Табл. 14.)

Таблиця 14 - Розрахунок середніх значень МОА за період з 2006 - 2008 рр.

Види МОА. На початок періоду, тис. Руб .. На початок звітного року, тис. Руб .. На кінець звітного року, тис. Руб ..

Среднеаріф-метичних

за базовий

період, тис. руб.

Среднеаріф-

метичних

за звітний період, тис. руб.

абсолютне відхилення

Сировина і матеріали 954 782 1518 868 1150 +282
Незавершене виробництво 0 0 0 0 0 0
Витрати майбутніх періодів (РБП) 9 28 167 19 98 +79
Готова продукція 169 225 350 197 288 +91
Інші 643 1379 1300 1011 1340 +329
всього МОА 1775 2414 3335 2095 2875 +780

Після того як визначені середні значення МОА (в нашому випадку це 2095 тис. Руб. На початок періоду і 2875тис. Руб. На кінець періоду), тільки ці значення будуть використані для оцінки ефективності використання оборотних активів. Оцінка ефективності використання МОА представлена ​​в табл. 15.

Таблиця 15 -Розрахунок ефективності використання МОА за період з 2006 - 2008 рр.

показники На початок періоду На кінець періоду

відхилення

(+ ;-)

1. Прибуток від реалізації, тис. Руб.

Продовження таблиці 15
(П)
495 1555 +1060
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. Руб. (РП СБ) 10723 17088 +6365
3. Середні залишки МОА, тис. Руб. (Омоа) 1918 2585 +667
4. Рентабельність продукції,%
((п. 1 / п. 2) х 100) (РЕН РП)
4,62 9,10 +4,48
5. Коефіцієнт оборотності
(П. 2 / п. 3) (Кобори)
5,59 6,61 +1,02
6. Оборотність, дні (п. 3 / п. 2 х 360 дн.) 64,4 54,5 -9,9
7. Рентабельність матеріальних оборотних активів,% (РЕН Омоа)
((П. 5 х п. 4) або (п. 1 / п. 3))
25,83 60,15 +34,32

Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою:

Кобори = РП СБ / Омоа,

де Омоа - середні залишки матеріальних оборотних активів;

РП СБ - реалізована продукція в оцінці за собівартістю (собівартість реалізованої продукції);

Кобори. на н.отч.п = 10723/2183 = 5,59; Кобори. на к.отч.п. = 17088/2585 = 6,61

Цей показник характеризує кількість оборотів, скоєних МОА, тобто показує, яку частку собівартості забезпечує один рубль, вкладений в середньорічні залишки МОА.

Як видно з таблиці 15, в аналізований період відбулося прискорення оборотності МОА приблизно на 10 днів, як результат збільшилася кількість циклів (обертів) поточних активів приблизно на 1 оборот. Також відзначається збільшення рентабельності продукції на 4,5% і рентабельності Омоа на 34%.

Етап 2.

Факторний аналіз показників оборотності (див. Табл. 16 і 17)

проводиться способом ланцюгової підстановки, в основу якого покладено принцип елімінування. При цьому в першу чергу враховується вплив середньої вартості МОА і всіх факторів, з ним пов'язаних, а потім - вплив собівартості продукції. Причиною такої послідовності є їх місце в кругообігу коштів підприємства, тому що спочатку формуються запаси, потім вони передаються у виробництво і переходять в запаси готової продукції, після чого відвантажуються покупцям і замовникам, а рахунки пред'являються до оплати.

Найбільш вагомими причинами збільшення операційного циклу послужили (див. Табл. 16.):

- зростання залишків сировини і матеріалів викликав збільшення операційного циклу на 10 днів;

- збільшення залишків нереалізованої готової продукції - на 10 днів.

Ці фактори можна розглядати як резерви скорочення тривалості перебування коштів підприємства в МОА.

Таблиця 16 - Аналіз оборотності в днях за період з 2006 - 2008 рр.

Причини (фактори), що вплинули на зміну оборотності МОА в днях за період розрахунок впливу Величина впливу, днів
Зміна оборотності МОА в днях, всього 54,5-64,4 -9,9
в т.ч.:
1.1 за рахунок зміни вартості залишків МОА (+ 667 × 360) / 10723 22,39
з них за рахунок зміни середньої вартості:
1.1.1 сировини і матеріалів (+ 282 × 360) / 10723 9,47
1.1.2 витрат майбутніх періодів (+ 79 × 360) / 10723 1,05
1.1.3 готової продукції (+ 91 × 360) / 10723 1,26
1.1.4 інші (+ 329 × 360) / 10723 11,05
1.2 за рахунок собівартості реалізованої продукції 54,5- (2585 × 360) / 10723 -32,29

Таблиця 17 - Аналіз коефіцієнта оборотності за період з 2006 - 2008 рр.

Причини (фактори), що вплинули на зміну коефіцієнта оборотності МОА за період розрахунок впливу Величина впливу, тис.руб.
Зміна коефіцієнта оборотності МОА, всього 6,61-5,59 +1,02
в т.ч.:
1.1.за рахунок зміни середньої вартості залишків МОА (10723/2585) -5,59 = 4,15-5,59 -1,44
з них за рахунок зміни середньої вартості:
1.1.1 сировини і матеріалів (10723 / (1150 + 19 + 197 + 1011)) - 5,59 = 4,51-5,59 -1,08
1.1.2 витрат майбутніх періодів (10723 / (1150 + 98 + 197 + 1011)) - 4,51 = 4,37-4,51 -0,24
1.1.3 готової продукції (10723 / (1150 + 98 + 288 + 1011)) - 4,37 = 4,21-4,37 -0,16
1.1.4 інші (10723 / (1150 + 98 + 288 + 1011)) - 4,21 = 4,21-4,21 0
1.2.за рахунок собівартості продукції 6,61- (10723/2585) = 6,61-4,15 +2,46

Таким чином, збільшення кількості оборотів матеріальних поточних активів відбулося за рахунок випередження темпів зростання обсягу реалізації над темпами зростання середніх залишків МОА (див. Табл. 17.)

Результати проведеного аналізу застосовуються при оцінці процесу оборотності оборотних активів з точки зору рублевої віддачі у вигляді обсягу реалізованої продукції, отриманої підприємством з одного рубля коштів, вкладених в МОА. Це дозволяє використовувати підсумки факторного аналізу коефіцієнта оборотності і для вимірювання отриманого підприємством віддачі з рубля МОА у вигляді прибутку, тобто для вимірювання рентабельності МОА.

Етап 3.

У процесі аналізу рентабельності МОА (див. Табл. 18.) необхідно використовувати дані стовпця 3 табл. 17. Визначимо вплив факторів на зміну рентабельності МОА, для чого використовуємо таку факторну модель:

Рен МОА = К обор х Рен РП. (4)

Таблиця 18.Факторний аналіз рентабельності МОА за період з 2006 - 2008 рр.

Причини (фактори), що вплинули на зміну величини рентабельності МОА за період Розрахунок впливу, тис. Руб. Величина впливу, тис. Руб.
1 Зміна рентабельності реалізованої продукції 6,61 × (+4,48) +29,61
2 Зміна коефіцієнта оборотності МОА, всього + 1,02 × 4,62 +4,71
в т.ч.:
2.1 за рахунок зміни середньої вартості МОА (-1,44) × 4,62 -6,65
з них за рахунок зміни середньої вартості:
2.1.1 сировини і матеріалів (-1,08) × 4,62 -4,99
2.1.2 витрат майбутніх періодів (-0,24) × 4,62 -1,11
2.1.3 готової продукції (-0,16) × 4,62 -0,74
2.1.4 інші 0 0
2.2 собівартості реалізованої продукції (+2,46) × 4,62 +11,37
Відхилення рентабельності МОА, всього 25,83-60,15 +34,32

В стовп. 3 табл. 18. представлені розміри впливу основних груп чинників на рентабельність МОА.

Результати факторного аналізу дозволяють зробити висновок, що зростання рентабельності МОА стався за рахунок зміни наступних показників:

- коефіцієнта оборотності (на + 4,71%):

Δ К обор Рен РП ПЛАН = (+1,02) х 4,62 = +2,34;

- рентабельності продукції (на + 29,61%):

Кобори факт х Δ РЕН РП = 6,61 х (+4,48) = + 29,61

Етап 4.

Визначимо економічний ефект від зміни оборотності МОА, який вимірюється такими показниками:

- величиною додатково втягуються або вивільняються МОА при уповільненні або прискоренні оборотності:

Δ Омоа = ((Д 1 - Д 0) / Д К) х РП СБ, (5)

де Д 1 - оборотність на кінець звітного періоду;

Д 0 - оборотність на початок звітного періоду;

Додаткове вивільнення МОА в результаті прискорення оборотності приблизно на 10 днів склало ((54,5-64,4) / 360 х 17 088) = -469,92 тис. Руб.

- величина додаткового прибутку, одержуваної підприємством в результаті прискорення оборотності, або величина, що втрачається прибутку в результаті уповільнення оборотності.

Приріст прибутку від реалізації продукції склав 1060 тис. Руб. (Див. Табл. 15.)

Для того щоб встановити причини зростання прибутку, проведемо поглиблений факторний аналіз фінансового результату за такою факторної моделі:

Δ П = Омоа х Кобори х РЕНРП = Омоа х ((РП СБ / Омоа) х (П / РП СБ)) = П.

Таблиця 19 - Аналіз прибутку від реалізації продукції за період з 2006 - 2008 рр.

фактори алгоритм Розрахунок, тис. Руб.
Загальна зміна прибутку Δ П заг +1060
в т.ч.:
За рахунок зміни вартості МОА Δ Омоа х К обор0 х РЕН 0 (+667) х 5,59 х 4,62% ​​= 172,26
За рахунок зміни коефіцієнта оборотності Омоа 1 х Δ К обор х РЕН 0 2585 ​​х (+1,02) х 4,62% ​​= 121,82
За рахунок зміни рентабельності реалізованої продукції Омоа 1 х К обор1 х Δ РЕН 2585 ​​х 6,61 х ​​(+4,48%) = 765,49

Таким чином, збільшення оборотів поточних активів приблизно на +1,02 обороту (або, з іншого боку, зменшення термінів оборотності поточних матеріальних активів привело до збільшення прибутку на +121,82 тис. Руб.). Рентабельність продукції при цьому збільшилася на 4,48%. Необхідно відзначити темпи зростання залишків МОА з 1918 тис.руб. до 2585 тис.руб., що позитивно вплинуло на зростання прибутку від реалізації продукції (збільшення на 172,26 тис. руб.).

Запропонована методика дозволить більш повно розкрити внутрішні механізми формування показників ефективності використання МОА, виміряти вплив основних груп чинників і оцінити додаткові внутрішні резерви і невикористані можливості для прийняття правильних і обгрунтованих управлінських рішень.

3.3 Заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів

Прискорення оборотності оборотних коштів дозволяє вивільнити значні суми, завдяки чому можна збільшити обсяг виробництва без додаткового фінансування, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.

Великий вплив на прискорення оборотності оборотних коштів (зростання числа обертів) надають впровадження досягнення науково-технічного прогресу і організація матеріально-технічного постачання і збуту, яка зумовлює величину реалізованої продукції.

При прискоренні оборотності оборотних коштів з обороту вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх утворення, при уповільненні - в оборот утягуються додаткові кошти. Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності може бути:

- Абсолютна вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за розглянутий період.

- Відносне вивільнення оборотних коштів має місце в тих випадках, коли прискорення їхньої оборотності відбувається одночасно з ростом виробничої програми підприємства, причому темп зростання обсягу виробництва випереджає темп росту залишків оборотних коштів.

Одним з основних висновків зроблених мною в результаті курсової роботи є те, що на моєму підприємстві ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» резерви і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних коштів.

Шляхи прискорення оборотності для ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе»:

· Звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, (інвентарю, витрати майбутніх періодів; не допускати дебіторської заборгованості);

· Прискорення оборотності запасів;

· Зниження тривалості виробничого циклу;

· Вести докладний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості, постаратися звести її до мінімуму;

· Випускати ту продукцію, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або скорочуючи випуск не користуються попитом;

· Зниження вартості сировини і матеріалів;

· Отриманий прибуток направляти на поповнення оборотних коштів.

Отже, від уміння управляти оборотними засобами, поліпшення організації торгівлі, підвищення рівня комерційної та облікової роботи залежить ефективність використання матеріальних оборотних коштів підприємств і, отже, ритмічна діяльність підприємства в цілому.

Таким чином, підприємство ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» в разі ефективного управління своїми оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого щодо ліквідності і прибутковості.


висновок

Оборотні кошти - це частина капіталу підприємства, вкладеного в його поточні активи. За матеріально-речовинного ознакою до складу оборотних засобів включаються: предмети праці (сировина і матеріали і т.д.), готова продукція на складах підприємства, товари для перепродажу, грошові кошти і кошти в розрахунках.

Під оборотними засобами прийнято розуміти грошовий вираз вартості коштів у виробництві, тобто запасів сировини і матеріалів на складах, незавершеного виробництва, готової продукції на складі, а також коштів у розрахунках.

Основне призначення оборотних коштів - забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.

Характерною особливістю оборотних коштів є висока швидкість їх обороту.

Органічною властивістю оборотних коштів є їх постійний рух, яке відбувається у формі кругообігу - послідовної зміни їх функціональних форм у виробництві. Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну (закупівлі), виробничу і збутову.

За результатами оцінки ефективності використання оборотних коштів підприємством ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» можна стверджувати, що використання оборотних коштів знаходиться на досить високому рівні:

1) За розглянутий період покращилася структура оборотних коштів підприємства;

2) Оборотність оборотного капіталу збільшилася на 10 днів;

3) Збільшилася оборотність всіх елементів оборотних коштів;

4) Знизилася надмірна дебіторська заборгованість;

5) Рентабельність оборотних коштів підвищилася на 16,1% і склала в 2008 р.- 73,8%;

6) Підприємство має позитивний фінансовий результат - прибуток.

Метою курсової роботи було проведення аналізу стану і розробки заходів, спрямованих на прискорення оборотності оборотних коштів на прикладі ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» за період з 2006-2008 рр.

При детальному аналізі було виявлено, що за даними показників ефективності використання оборотних коштів організації можна сказати, що виручка від реалізації продукції з кожним роком збільшується, і на кінець 2008 року склала - 18997 тис. Руб. Приріст склав 7465 тис. Руб

Протягом 2008 року ВАТ «Кропоткинский поліграфоб'едіненіе» збільшило власні оборотні кошти на 921 тис. Руб. і їх частка в загальному обсязі задіяних оборотних коштів протягом року збільшилася на 17,83%. Внаслідок чого підприємство не змушене заміщати власні оборотні кошти позиковими і залученими.

.Коефіцієнт рентабельності оборотних коштів зріс на 0,27% по відношенню до 2006 року. Отже, підприємство ефективно використовує оборотні кошти.

Список використаних джерел

1. Аналіз господарської діяльності: навч. для вузів / В.А. Бєлобородова. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 352 с.

2. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз - СПб .: Питер, 2001

3. Балабанов, І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М.: Нове знання, 2002- 249с.

4. Волков, О. І. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова.- 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 1999.- 520с.

5. Волков, О. І., Скляренко, В.К. Економіка підприємства .: курс лекцій, -М .: ИНФРА-М.-2006.-280с.

6. Зайцев, Н.Л. Економіка промислового підприємства / Н. Л. Зайцев. - М .: Инфра-М, 2005. - 389 с.

7. Ільїна, А.І. Економіка підприємства: навч. посібник для студ. вузів, які навчаються за спец. 080103 «Національна економіка» і екон. спец. / А.І. Ільїна - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Нове знання, 2005,2006.-697с.

8. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. -.М .: Фінанси і статистика, 2004. - 768 с.

9. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В. В. Ковальов. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 432 с.

10.Ефімова, О.В. Аналіз оборотності коштів комерційного підприємства // Бухгалтерський облік. - 2006.

11.Мазуріна, Т.Ю. Про оцінку фінансової стійкості підприємства. // Фінанси. - 2005.

12.Скамай, Л.Г., Трубочкіна, М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств: підручник. - М.: ИНФРА-М, 2006.- 295с

13.Федеральная служба державної статистики / {Електронний ресурс} / Режим доступу: / http // gks / ru / wps / portal.

14.Чорба, А.А. Гулько П.М. До питання про трактування сутності оборотних коштів »// Фінанси-2004 №7.

15.http: //exsolver.narod.ru/Books/


Головна сторінка


    Головна сторінкаЕкономічна ефективність використання оборотних коштів ВАТ Кропоткинский поліграфоб'едінен

Скачати 72.23 Kb.