• Волгоградська державна сільськогосподарська академія
 • 7. Прямі витрати
 • 10. Всього виробничих витрат
 • 13. Разом повна собівартість
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації12.08.2017
  Розмір44.86 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 44.86 Kb.

  Економічна модель підприємства на зрошуваних землях

  26

  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Департамент науково-технічної політики та освіти

  Волгоградська державна сільськогосподарська академія

  Кафедра: Економіка

  природокористування

  Дисципліна: Економіка підприємства

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

  На тему: Економічна модель підприємства на зрошуваних землях

  Виконала: студентка заочного

  відділення, групи ЕМЗ 45,

  Шифр 04/040.

  Фастова Н.А.

  Волгоград 2007 р

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  розділ I

  Розміри виробництва, основні економічні показники підприємства

  а)

  Визначення обсягу виробництва, продажу та каналів реалізації

  розділ II

  Визначення виробничих ресурсів підприємства

  а)

  Розрахунок матеріальних витрат на обробіток культур

  б)

  Розрахунок витрат праці та чисельності колективу

  розділ III

  Визначення собівартості виробленої продукції

  а)

  Визначення складу і розрахунок структури витрат на виробництво продукції

  б)

  Визначення повної собівартості і розрахунок ціни реалізації виробленої продукції

  розділ IV

  Розрахунок економічної ефективності виробництва продукції на підприємстві

  а)

  Розрахунок основних економічних показників, висновки щодо економічного обґрунтування виробництва продукції

  розділ V

  Використання виробничого потенціалу на підприємстві

  а)

  Визначення потреби виробничого персоналу. Розрахунок показників продуктивності праці

  б)

  Розрахунок економічної ефективності використання основних виробничих фондів

  розділ VI

  Визначення фінансових результатів виробництва продукції та прогнозування діяльності підприємства

  а)

  Визначення чистого прибутку та рівня рентабельності видів продукції

  б)

  Прогнозування розподілу прибутку і розвитку підприємства

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  ДОДАТОК

  ВСТУП

  Актуальність теми: економічні відносини в сучасних умовах потребують удосконалення на всіх стадіях діяльності підприємства, взаємовідносини з споживачами, постачальниками, фінансовими і правовими органами, внутрішньогосподарські відносини між виробничими підрозділами і з адміністрацією

  Ці відносини повинні бути взаємовигідними і економічно високоефективними. Для досягнення цього необхідно раціональне і повне використання всіх наявних ресурсів підприємства. Ефективність використання може бути забезпечена шляхом проведення науково-обгрунтованих, об'єктивних планових розрахунків, що визначають реальні можливості підприємства. Для цього визначається розмір підприємства.

  Розмір будь-якого підприємства залежить від розвитку продуктивних сил, рівня інтенсивності виробництва, його спеціалізації.

  Головними показниками розміру підприємства є обсяг валової продукції, виробленої за рік, вартість товарної (реалізованої) продукції.

  При цьому необхідно враховувати площу сільськогосподарських земель, як головного засобу виробництва. Крім того, враховуються такі додаткові показники, як чисельність працівників, наявність технічних засобів, вартість основних і оборотних коштів. Для того, щоб все це показати наочно, виробляють моделювання підприємства (тобто встановлення раціональних розмірів підприємства).

  Під раціональним розміром (оптимальним) розуміється такий, який забезпечує кращий результат діяльністю. Він повинен відповідати наступним вимогам:

  - земельна площа за розмірами повинна бути достатньою для ефективного використання сучасної техніки (наприклад, дощувальної машини);

  - важливою умовою є можливість організації сівозмін з ланкою багаторічних трав, як головного чинника відтворення родючості грунту на зрошенні;

  - обсяг виробництва продукції повинен відповідати обсягу реалізації відповідно до укладених договорів і попитом;

  - розмір підприємства повинен бути в межах норм керованості.

  Мета ю роботи є: Раціонально змоделювати розміри підприємства, при яких воно зможе забезпечувати самофінансування власної діяльності і високий життєвий рівень працівників. Цьому сприятиме можливість отримання стійких економічних показників на зрошуваних землях.

  завдання:

  - визначення річної, виробничої програми;

  - визначення необхідних ресурсів для виконання виробничої програми;

  - обґрунтування можливості збуту продукції на основі укладених договорів;

  - визначення економічної ефективності діяльності підприємства.

  Для побудови моделі підприємства ми використовували такі методи як:

  - статистичний;

  - аналітичний;

  - розрахунково-конструктивний.

  розділ I

  Розміри виробництва, основні економічні показники підприємства

  а) Визначення обсягу виробництва, продажу та каналів реалізації.

  Підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, який має право юридичної особи, що виробляє товари, послуги, роботи, що займається різними видами екологічної діяльності, метою якої є задоволення суспільних потреб і отримання прибутку.

  Виробництво - основна область діяльності підприємства. В умовах ринкової економіки, при товарному характері виробництва підприємства виступають як «товаровиробники», а вироблена продукція набуває товарну форму, тобто повинна бути реалізована.

  Для цього на підставі даних про площі посіву і врожайності ми визначимо обсяги виробництва.

  Також, виходячи з можливості укладення договорів на поставку продукції та внутрішньогосподарського використання, ми зможемо визначити обсяг продажів і канали реалізації.

  Як приклад, для розрахунку ми використовували дані з виробництва картоплі на зрошуваних землях.

  Таблиця №1

  Розрахунок річного обсягу виробництва картоплі на зрошенні

  культури

  Площа посіву, га

  Планована врожайність з 1 га, ц

  Річний обсяг виробництва, ц

  1

  2

  3

  4

  Картопля

  130

  200

  26 000

  Таблиця №2

  Використання виробленої продукції

  вироблена продукція

  реалізовано, ц

  на корм тваринам, ц

  на насіння, ц

  на переробку за все, ц:

  недостачі і псування, ц

  ВСЬОГО: (сума граф 2 + 6 + 7 + 8 + 9).

  всього:

  в тому числі:

  на ринках

  оплата с / г робіт стороннім організаціям

  оплата праці працівникам організації

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  картопля

  49,80%

  44,60%

  0,60%

  4,60%

  11,30%

  16,92%

  0,18%

  21,80%

  100%

  Основним джерелом доходів підприємства є реалізація продукції, робіт і послуг. Тому початковим етапом їх прогнозування є визначення обсягу продажів.

  Таблиця №3

  Обсяг продажів і канали реалізації продукції, ц

  Вид продукції

  на ринках

  оплата праці працівникам

  Всього, тис.руб.

  Кількість, ц

  Ціна, руб.

  Ст-сть, тис. Руб.

  Кількість, ц

  Ціна

  Ст-сть, тис. Руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  картопля

  11 596 (44,6%)

  1500

  17 394

  1 352

  1 096,20

  1 482,06

  18 876,06 (49,8%)

  Грошова виручка від реалізації прогнозується підприємством самостійно, виходячи з кількості продукції, що продається і середньореалізаційних цін. Ціни встановлюються з урахуванням повної собівартості, поточних, ринкових цін за даними інформаційних центрів. Реалізація всередині господарства може здійснюватися за ціною, що дорівнює повній собівартості, по іншим напрямкам - за договірними цінами і ринковими, по попередньо укладеними договорами з федеральними і територіальними системами.

  розділ II

  Визначення виробничих ресурсів підприємства

  а) Розрахунок матеріальних витрат на обробіток культур.

  Для визначення виробничих витрат по кожній культурі складається технологічна карта.

  Технологічна карта - це плановий документ для обробітку сільськогосподарських культур.

  У технологічній карті вказується перелік всіх агротехнічних, організаційних і обслуговуючих робіт, необхідних для вирощування і збирання культур.

  При визначенні складу робіт необхідно враховувати використання найбільш прогресивних заходів, рекомендації науково-дослідних установ, досягнення передового досвіду, застосування високопродуктивної економічної техніки.

  На основі технологічної карти визначаються:

  а) потреба в робочій силі і техніці;

  б) фонд оплати праці;

  в) амортизаційний ремонтний фонд;

  г) витрата палива, електроенергії і застосовуваних матеріалів.

  Технологічна карта складається на 100 га оброблюваної площі, на овочевих культурах - на 10 га.

  Всі роботи по вирощуванню культур на зрошуваних землях необхідно розділити на 2 групи.

  1 група - обробка грунтів, посівів, внесення добрив, обробка отрутохімікатами, збирання врожаю, транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи і т.д.

  2 група - водогосподарські роботи, проведення поливів, поточна планування, підготовка поливної мережі і догляд за нею.

  Витрати праці в людино-годинах визначаються діленням обсягу робіт на норму виробітку за годину і множенням на кількість осіб, на яких розрахована норма вироблення. Якщо агрегат обслуговують механізатори і працівники ручної праці (НЕ механізатори), то витрати праці визначаються окремо для тих і інших.

  Тарифний фонд оплати праці розраховується за годинної тарифної ставки, помноженої на витрати праці, виражені в людино-годинах. До основної і додаткової оплати праці відносяться також доплати за продукцію, за класність, виконання в термін відповідальних сільськогосподарських робіт, включаючи прибирання, за безперервний стаж роботи в даному господарстві.

  Витрата палива визначається за питомими нормами витрат палива на одиницю роботи або на кількість машино-годин шляхом множення на розрахункові обсяги робіт або машино-годин.

  Вартість палива обчислюється по комплексній ціні, яка включає як вартість основного палива, так і вартість припадають на нього мастильних матеріалів і пускового бензину.

  Вартість транспортних робіт розраховується множенням собівартості 1 т-км на весь обсяг вантажоперевезень.

  Витрати на насіння обчислюються виходячи з норми висіву і усередненої собівартості насіння. Вартість добрив і отрутохімікатів - за ціною придбання і загальної витрати в натурі на розрахункову площу. Витрати на подачу води розраховуються за ціною 1 м 3 води і зрошувальної нормі поливу для даної культури.

  Порівняння і вибір варіантів техніки поливу.

  Витрати але полив мають велику питому вагу в загальних витратах. Тому дуже важливо вибрати найбільш економічну техніку поливу.

  Собівартість гектара-поливу визначається за даними технологічних карт. З цією метою суми витрат на роботи, пов'язані з поливом, включаючи витрати на подачу води, діляться на кількість гектара-поливів.

  Всі розрахунки наведені в технологічній карті на обробіток культури (додаток №1).

  б) Розрахунок витрат праці та чисельності колективу

  Розмір колективу багато в чому визначає ефективність його роботи. Недостатня кількість працівників призводить до несвоєчасного виконання робіт і збільшення навантаження на одного працівника. Нераціональне збільшення колективу знижує продуктивність праці та винагороді одного працівника.

  Джерелом нормативів розрахунку кількості операторів дощувальних машин є норма закріплення техніки поливу за одним оператором.

  Кількість механізаторів встановлюється за витратами праць, розрахованим в технологічних картах (додаток №1).

  Для визначення кількості механізаторів суму витрат праці (люд.-год) необхідно розділити на норматив людино-годин, що встановлюється в залежності від календарного терміну тривалості виконання роботи на обробіток культур.

  Кількість управлінського обслуговуючого персоналу встановлюється в залежності від ситуації, що в господарстві структури управління.

  Загальна кількість працівників складається таким чином:

  1. Оператори дощувальних машин --- 5 чол .;

  2. Механізатори -18 чол .;

  3. Управлінський персонал: --------------------- 14 чол .;

  4. Обслуговуючий персонал: 44 чол .;

  ВСЬОГО: ----------------------------- 81 чол.

  Витрати праці операторів дощувальних машин розподіляються по культурах пропорційно кількості гектарів-поливів (додаток №1).

  Витрати праці управлінського та обслуговуючого персоналу - пропорційно витратам праці механізаторів.

  розділ III

  Визначення собівартості виробленої продукції

  Оцінка діяльності підприємства пов'язана з визначенням виробничих, маркетингових витрат та інших відрахувань.

  У технологічній карті визначаються прямі виробничі витрати по оброблюваної культури (додаток № 1).

  а) Визначення складу і розрахунок структури витрат на виробництво продукції

  Методом прямого розрахунку визначається сума всіх витрат, на весь обсяг виробництва продукції.

  Непрямі витрати розподіляються за прямими, за методикою, встановленою на підприємстві.

  Структура витрат визначається як процентне відношення кожної статті витрат до загальної суми по кожному виду продукції (таблиця №4).

  б) Визначення повної собівартості і розрахунок ціни реалізації виробленої продукції

  Підприємство здійснює витрати, пов'язані не тільки з виробництвом продукції, крім виробничих необхідно врахувати витрати, пов'язані зі зберіганням, транспортуванням, сортуванням, пакуванням, рекламою продукції і процесом реалізації, ці витрати отримали назву комерційних (маркетингових) витрат з урахуванням кон'юнктури ринку. Для наших розрахунків ці маркетингові витрати можна прийняти в процентах від виробничих.

  З економічної точки зору вартість всіх витрачених матеріалів і послуг, що використовуються для виробничої і реалізаційної діяльності, називається витратами виробництва.

  Таблиця №4

  Склад і структура витрат за статтями калькуляції на виробництво картоплі, тис. Рублів.

  Статті витрат

  Найменування продукції

  картопля

  тис.р.

  Собівартість одиниці продукції, р / ц

  Структура,%

  1

  2

  4

  5

  1. Оплата праці

  1 194,77

  45,95

  7,04

  2. Матеріали:

  а) насіння;

  13 520,00

  520,00

  79,69

  б) добрива;

  166,40

  6,40

  0,98

  в) гербіциди та інсектициди

  474,50

  18,25

  2,80

  г) паливо і ел. енергія

  396,31

  15,24

  2,34

  3. Амортизація основних засобів

  -

  4. Ремонт і утримання основних засобів

  -

  5. Транспортні витрати

  9,46

  0,36

  0,06

  6. Вартість води на полив

  1 066,00

  41,00

  6,28

  7. Прямі витрати

  16 827,44

  647,21

  99,19

  8.Земельний податок

  114,04

  4,39

  0,67

  10. Всього виробничих витрат

  16 941,48

  651,60

  99,86

  11. Комерційні витрати

  22,91

  0,88

  0,14

  12. Управлінські витрати

  0,66

  0,03

  0,0046

  13. Разом повна собівартість

  16 965,05

  652,50

  100,00

  Для визначення загальної суми оплати праці можна витрати праці по кожній культурі помножити на середньозважену ставку оплати праці на 1 люд.-год по колективу.

  Відрахування в соціальні фонди розраховуються за встановленими законом відсоткам, земельний податок - за прийнятим податку для зрошуваних земель зони господарства.

  Маркетингові витрати визначаються за умовами реалізації кожного виду продукції.

  Таблиця №5

  Визначення ціни товарної продукції, руб.

  Найменування продукції

  Собівартість, р / ц.

  ПДВ = 18%

  Комерційна собівартість, р / ц

  Проектована прибуток

  Ціна продукції, р / ц

  % До собівартості

  руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  картопля

  652,50

  117,45

  769,95

  50,00

  326,25

  1 096,20

  Комерційні витрати враховуються окремо і обчислюються методом прямого рахунку за умовами укладених договорів або з урахуванням досвіду минулих років і відносяться на кожен вид продукції.

  Таким чином, як видно з таблиці №4 повна собівартість з урахуванням комерційних, управлінських витрат склала 652,50 рублів за 1центнер, тобто 6,50 рублів за кілограм.

  Згідно таблиці №5 мінімальна ціна продукції у нас склала 769,95 рублів за центнер, але продавати ми плануємо за ціною, яка взята з урахуванням проектованої прибутку -1 096,20 рублів за центнер.

  Таки чином, ми попередньо розрахували 2 ціни на продукцію: базисну, що забезпечує виробнику нормальні умови відтворення, і продажну, що компенсує підприємству витрати по реалізації.

  При всіх умовах ціна обов'язково повинна відшкодовувати витрати виробника, тому використання калькуляції необхідно.

  Але з таблиці №3 слід, що ми продаємо не всю продукцію, а тільки 44,6%, причому по 1500 рублів за центнер. Дана ціна взята в середньому з урахуванням ринкових цін на картоплю. А по проектній ціні ми можемо продавати (оплачувати роботу сельхоз. Працівників), що в цілому є вигідним для підприємства.

  розділ IV

  Розрахунок економічної ефективності виробництва продукції на підприємстві

  а) Розрахунок основних економічних показників, висновки щодо економічного обґрунтування виробництва продукції

  Валова продукція оцінюється за цінами продажу.

  Чистий дохід являє собою частину вартості, створену додатковою працею і визначається за формулою:

  ЧД = ВП-ПЗ.

  де ЧД - чистий дохід;

  ВП - валова продукція за ціною продажу;

  ПЗ - виробничі витрати на виробничу продукцію.

  Прибуток - це реалізована частина чистого доходу, яка обчислюється за формулою:

  П = ВР-СП.

  де П - прибуток;

  ВР - виручка від реалізації (за фактичними цінами реалізації);

  СП - повна собівартість реалізованої продукції.

  Валовий дохід - частина вартості, створена живою працею, або новостворена вартість. Розраховується за формулою:

  Вд = ВП-МЗ = 17 394,00-6 972,00 = 10 422,00 або ВД = От-ЧД.

  де Вд - валовий дохід;

  МОЗ - матеріальні витрати (вартість насіння, ремонту, добрив, палива, амортизація та ін.);

  Від - витрати на оплату праці.

  Таким чином, ми підрахували Вд від реалізації частини продукції (44,6%), який склав 10 млн.422 тис. Рублів. А Вд від всієї виробленої продукції складе: 28 501,20-15 632,67 = 12 868,53 тис. Рублів.

  Таблиця №6

  Основні економічні показники, що характеризують виробництво картоплі

  показники

  види продукції

  картопля

  1

  2

  1. Урожайність з га, ц

  200,00

  2. Посіяна і зібрана площа, га

  130,00

  3. Кількість, витрачених нормозмін на 130 га (кожна зміна по 7 годин)

  957,48

  4. Використано, ч-годин на повне виробництво продукції

  6 702,33

  5. Вироблено продукції на люд.-год, ц

  3,89

  6. Собівартість 1 ц, крб.

  652,50

  7. Планована ціна реалізації, р / ц

  1 096,20

  8. Вартість продукції на рубль виробничих витрат, руб.

  1,68

  9. Річний обсяг виробництва, ц

  26 000,00

  10. Валова продукція від реалізації повного обсягу по планованим цінами, т.р.

  28 501,20

  11. Витрати на виробництво і реалізацію продукції (повна собівартість), т.р.

  16 965,05

  12. Чистий дохід (при реалізації всього обсягу продукції за планованим цінами) склав, руб. на

  11 536 150,00

  1 га

  88 739,62

  люд. / год

  1 721,21

  рубль виробничих витрат

  0,68

  13. Реалізована продукція за ринковими цінами (44,6%), т.р.

  17 394,00

  14. Повна собівартість 44,6% продукції, т.р.

  7 566,41

  15. Прибуток, т.р.

  9 827,59

  розділ V

  Використання виробничого потенціалу на підприємстві

  а) Визначення потреби виробничого персоналу. Розрахунок показників продуктивності праці

  Рівень продуктивності праці визначається діленням вартості валової продукції на витрати робочого часу або середньорічних працівників:

  П т = В п / З т (ср) = 28 501 200,00 руб. / 81 осіб = 351 866,66,

  де В п - валова продукція;

  З т - витрати праці, люд.-год;

  ср - кількість середньорічних працівників.

  Натуральні показники продуктивності праці визначаються діленням кількості виробленої валової продукції (кг, ц, т) на витрати праці по даному виду продукції або на середньорічних працівників, які проводили цю продукцію.

  П т = ВП (нат. Пок.) / ЗТ люд.-год (пор. Чол.) = 26000 ц / 81человек = 320,99.

  Основним показником, що характеризує продуктивність праці, є валовий дохід в розрахунку на витрачений чіл.-ч. або середньорічного працівника.

  Трудомісткість - зворотний показник продуктивності праці, він визначається діленням витрат робочого часу на кількість виробленої продукції:

  Т = З т / ВП = 6 702,33 години / 26000 ц = 0,26.

  б) Розрахунок економічної ефективності використання основних виробничих фондів

  Вартість основних фондів визначається в попередніх розрахунках і використовується при визначенні результативних показників. До таких показників відноситься фондовіддача, фондомісткість і рентабельність по фондах (норма прибутку).

  Фондовіддача - це відношення вартості валової продукції до вартості основних виробничих фондів: ОПФ = 118 367 т.р.

  Ф від = ВП / ОПФ = 28 501,2 т.р. / 118 367 т.р. = 0,241.

  Фондомісткість - обернений показник, визначається діленням вартості основних виробничих фондів на вартість валової продукції:

  Ф ем = ОПФ / ВП = 4,153.

  Рентабельність по фондам (норма прибутку) - це процентне відношення прибутку підприємства до вартості основних виробничих фондів.

  Р ос і ф = (П / ОПФ) * 100 = (9 827,59 УРАХУВАННЯМ / 118 367 т.р.) * 100 = 8,3%.

  розділ VI

  Визначення фінансових результатів виробництва продукції та прогнозування діяльності підприємства

  а) Визначення чистого прибутку та рівня рентабельності видів продукції

  Виручка від реалізації - сума грошових коштів, отриманих підприємством за вироблену і реалізовану продукцію.Це головне джерело коштів для відшкодування витрат і утворення прибутку.

  Величина її залежить від кількості реалізованої продукції ринкової (договірної) ціни на продукцію по кожному каналу реалізації.

  Таблиця №7

  Рівень рентабельності виробництва продукції (тис. Руб.)

  Найменування продукції

  Виручка від реалізації (ринкова вартість), тис.р.

  Витрати на виробництво і реалізацію (повна собівартість)

  Валовий прибуток

  Податкові та інші платежі

  Чистий прибуток

  Рівень рентабельності,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  картопля

  17 394,00

  7 566,41

  9 827,59

  114,04

  9 713,55

  1,28

  Валовий прибуток визначається як різниця між сумою виручки і витрат:

  ВП = В-З.

  Податки - це обов'язкові внески плотільщіка в бюджет і позабюджетні фонди в визначеному законом розмірі й у встановлений термін.

  Чистий прибуток підприємства, що залишається в його розпорядженні, утворюється як різниця між балансовим прибутком і платежами:

  ПП = БП-Н.

  Фінансові результати та розподіл отриманого прибутку:

  Виручка від реалізації 44,6% від усієї продукції, тис.руб. - 17 394,00.

  Повна собівартість продукції (44,6%), тис.руб. - 7 566,41.

  Валовий прибуток, тис.руб. - 9 827,59.

  Розподіл прибутку:

  Резервний фонд, тис. Руб. (5% щорічно, до досягнення його до розміру статутного капіталу. У нашому випадку статутний капітал підприємства становить 500 000 рублів) - 485,68;

  Фонд споживання (матеріальна винагорода за підсумками року, дивіденди), 65% - 6 313,81;

  Фонд розвитку підприємства (30%) - 2 914,07.

  За даними додатка №1 на фонд ВІД працівникам, безпосередньо задіяним у виробництві картоплі виділено 1 194,77 тис. Рублів. Ми вважаємо сумарний дохід одного працівника виходячи із загальної суми зарплати на всіх працівників підприємства - 3 983,12 тис. Рублів, так як інша частина суми - 2 788,35 тис. Рублів направлено на оплату обслуговуючого персоналу, керівникам і фахівцям.

  Сумарний дохід одного працівника складе:

  УД == 3 983,12 т.р. / 81 = 49,17 УРАХУВАННЯМ,

  де Про т - оплата праці протягом року;

  Про п - відрахування від прибутку до фонду матеріальної винагороди;

  К - кількість працівників.

  Середньомісячний дохід одного працівника буде дорівнює:

  Д міс == 49,17 / 12 = 4,097 т.р. = 4 097,86 рублів.

  Податки, витрати за якими покриваються з прибутку: на прибуток, майно підприємства, рекламу і цільові збори.

  Рівень рентабельності як показник економічної ефективності визначається як відношення чистого прибутку до суми витрат (таблиця №7):

  Р е. еф. =

  б) Прогнозування розподіл прибутку і розвитку підприємства

  Чистий прибуток розподіляється відповідно до статуту (положення) підприємства. Вона прямує до фонду накопичення, який використовується на придбання основних засобів та інші капітальні вкладення, в фонд споживання - на фінансування соціальних потреб та матеріальне стимулювання, в резервний фонд.

  На підставі фінансового плану підприємство визначає напрямок використання прибутку, і додаткові джерела отримання прибутку.

  У даній роботі в якості характеристики зразкового механізму розподілу прибутку ми беремо витримки зі статуту сільськогосподарського підприємства ГУП ОПХ «Зрошуване». В котрому:

  - власник майна ГУП ОПХ «Зрошуване» має право на отримання частини прибутку від використання майна, що перебуває у господарському віданні ГУП ОПХ «Зрошуване». ГУП ОПХ «Зрошуване» щорічно перераховує в централізований фонд Інституту (ОПХ є експериментальною базою ВНІІОЗ) 5% від прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів;

  - ГУП ОПХ «Зрошуване» самостійно розпоряджається результатами виробничої діяльності, продукції, що випускається (крім випадків, встановлених законодавчими актами РФ), отриманої чистим прибутком, що залишається в розпорядженні ГУП ОПХ «Зрошуване» після сплати встановлених законодавством РФ податків, інших обов'язкових платежів, а також перерахування в централізований фонд Інституту частини прибутку від використання майна ГУП ОПХ «Зрошуване»;

  - ГУП ОПХ «Зрошуване» за рахунок залишилася в його розпорядженні чистого прибутку створює резервний фонд. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним розміру 500 000 рублів. Щорічні відрахування в резервний фонд складають 5% чистого прибутку. Кошти резервного фонду використовуються виключно на покриття збитків ГУП ОПХ «Зрошуване»;

  Напрямками використання залишилася в розпорядженні ГУП ОПХ «Зрошуване» чистого прибутку, в тому числі є:

  - впровадження, освоєння нової техніки і технологій, заходи з охорони праці та навколишнього середовища;

  - розвиток і розширення фінансово-господарської діяльності ГУП ОПХ «Зрошуване», поповнення оборотних коштів;

  - будівництво, реконструкцію, оновлення основних фондів;

  - проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, вивчення кон'юнктури ринку, споживчого попиту, маркетинг;

  - купівлю іноземної валюти, інших валютних і матеріальних цінностей, цінних паперів;

  - рекламу продукції і послуг ГУП ОПХ «Зрошуване»;

  - придбання і будівництво житла (пайова участь) для працівників ГУП ОПХ «Зрошуване», які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства РФ;

  - матеріальне стимулювання, навчання і підвищення кваліфікації співробітників ГУП ОПХ «Зрошуване».

  ВИСНОВОК

  У ринковій економіці основною проблемою підприємства є проблема виживання та забезпечення розвитку. Засобом вирішення цієї проблеми є стратегічне орієнтування.

  Стратегічне планування орієнтовано на величині оточення підприємства (економічне, політичне, соціальне демографічне, технологічне) і відображає тенденції впливу зовнішніх факторів, їх домінуючу роль у формуванні перспектив розвитку підприємства.

  Стратегічне планування узагальнює всі види планової діяльності підприємства: довгострокове, середньострокове, короткострокове, тактичне, функціональне.

  Головне значення його полягає в тому, щоб всі управлінські рішення (в тому числі і короткострокові, тактичні) були обгрунтовані з перспективних позицій, спрямовані на реалізацію стратегії.

  На цьому етапі постановки проблеми формується рівень довгострокових цілей, прогнозується значення цільових показників за умови збереження тенденції, що склалася, діючої стратегії.

  З метою заповнення «розриву» на наступному етапі відбувається аналіз стратегічних альтернатив. В рамках даного аналізу підприємство здійснює пошук нових стратегій «товар - ринок» (що включає аналіз і прогноз ринків), підприємство визначає альтернативні, продуктивні програми і потенціал, здійснює оцінку.

  Альтернативні варіанти продуктивних програм і потенціалу, оцінюється за критерієм впливу на досягнення стратегічних цілей.

  В якості головного вартісного критерію представляється ціноутворення, використання критерію максимізує цінності капіталу.

  В результаті оцінки стратегічних альтернатив, підприємство здійснює вибір певного варіанту стратегії, розробляє стратегічний план.

  Особливе місце в системі планів підприємств займає проектне планування.

  Це призводить до необхідності розглядати проектне планування в якості самостійного планового комплексу в рамках стратегічного планування, так як проектні рішення носять довгостроковий характер і задовольняють всі інші критерії стратегічних рішень.

  Середньострокове планування конкретизує цільові установки стратегічних планів щодо термінів (періоду досягнення) і зміст (способу, засобів досягнення).

  Середньостроковий план по маркетингу розробляється на основі загальної стратегії підприємства, стратегії маркетингу і визначає мету маркетингової діяльності підприємства на середньострокову перспективу в розбивці по роках, програму дій по їх реалізації, а також необхідні ресурси.

  Основними показниками плану маркетингу є обсяг продажів в розрізі товарів і ринків.

  План по виробництву розробляється на основі прогнозованих обсягів продажів. Середньостроковий виробничий план підприємства визначає обсяги виробництва продукції по всій номенклатурі по розбивці по роках.

  На основі середньострокових планів виробництва розробляються виробничі проблеми підприємства.

  Планування виробничих потужностей передбачає встановлення виробничої потужності на початок планувального періоду (вихідний) середньорічної виробничої потужності і коефіцієнта її використання. Розробка плану виробничих потужностей дозволяє збалансувати виробничі можливості підприємства з обсягом попиту на його продукцію.

  Планування трудових показників включає планування продуктивності праці, визначення складу і структури робочої сили в динаміці по роках середньострокового планового періоду, фонду заробітної плати та середнього рівня заробітної плати.

  Середньостроковий фінансовий план включає оцінку собівартості продукції, фінансового результату (прибутку або збитку), рівня рентабельності виробництва і продажів.

  Короткострокове планування реалізується через бюджети.

  Підводячи підсумок всьому вище сказаного можна сказати, що зробивши планування діяльності підприємства з вирощування картоплі, ми можемо регламентувати свої витрати. А розрахунки показали, що дане виробництво може не тільки компенсувати витрати виробництва, а й є прибутковим.

  Таким чином, вирощування картоплі є доцільним і прибутковим заходом. Хоча даний вид робіт, з точки зору статистики, рідко буває збитковим.

  Список використаних джерел:

  1. Річна бухгалтерська звітність ГУП ОПХ «Зрошуване» ГНУ ВНІІОЗ Россельхозакадеміі за 2006 рік.

  2. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум з розробки бізнес-плану і фінансового аналізу підприємства: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 1999. - 160 с.

  3.Економіка сільського господарства / І.А. Мінаков, Л.А. Сабетова, Н.І. Куликов та ін .; Під ред. І.А. Мінакова. - М .: Колос, 2000. - 328 с.

  4. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юрайт-Издат, 2005. - 399 с.