Дата конвертації10.07.2017
Розмір91.13 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 91.13 Kb.

економічна статистика

30

План роботи:

Завдання № 1 Статистика основних і оборотних фондів

Завдання № 2 Статистика трудових ресурсів

Завдання № 3 Статистика оплати праці та продуктивності праці

Завдання № 4 Статистика оплати праці та продуктивності праці

Завдання № 5 Статистика цін

Завдання № 6 Статистика фінансового стану підприємства

Список літератури

Завдання № 1

Статистика основних і оборотних фондів

Потрібно: Розрахувати показники стану і руху основних фондів, ефективності їх використання, зміни оборотних фондів і їх оборотності. Зробити висновки, побудувавши баланс основних фондів за залишковою вартістю.

Вихідні дані:

Таблиця 1.1

Основні показники наявності і руху основних і оборотних фондів підприємства «N»

Показник, руб.

базисний період

Звітний період

Повна початкова вартість основних фондів на початок періоду, руб.

21 044 638

21 032 439

Сума зносу основних фондів на початок періоду, руб.

9 180 150

9 630 970

вибули через ветхість і зносу основні фонди за вартістю за вирахуванням зносу, руб.

15 700

10 437

Повна початкова вартість вибулих основних фондів, руб.

22 428

14 910

Сума нарахованого за період зносу, руб.

450 820

441 845

Вартість капітального ремонту основних фондів за період, руб.

7 823

12 181

Обсяг виконаних робіт, наданих послуг (в порівнянних цінах) за період, руб.

5 174 090

4 980 020

Середній залишок матеріальних засобів, руб.

1 082 081

1 529 038

Число календарних днів періоду, руб.

90

90

Середня вартість активної частини основних виробничих фондів, руб.

2 918 930

2 912 168

Таблиця 1.2

Розподіл розрахункових показників

Вартість основних фондів на кінець періоду: а) повна початкова; б) первісна вартість за вирахуванням зносу

Сума зносу основних фондів на кінець періоду

Коефіцієнти стану основних фондів на кінець періоду

Коефіцієнти руху основних фондів

Середньорічна вартість основних фондів

Індекс динаміки вартості основних фондів

Індекс динаміки фондовіддачі основних фондів

Частка активної частини основних фондів у загальній вартості за кожен період

Фондовіддача активної частини основних фондів

Вплив зміни частки активної частини основних виробничих фондів на приріст обсягу виконаних робіт в абсолютному вираженні

Рішення:

Основні фонди - це виробничі активи, що підлягають використанню неодноразово або постійно (не менше одного року) для виробництва товарів або надання ринкових і неринкових послуг.

Повна початкова вартість - це вартість об'єкта на момент введення його в експлуатацію.

1) а) Розрахуємо повну первісну вартість основних фондів на кінець періоду. Для цього складемо баланс вартості об'єктів з урахуванням переоцінки, по якій вони числяться на балансі підприємства. Дані балансової схеми приведемо в таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Види основних фондів в угрупованні за різними ознаками

Протягом року

Наявність на кінець року

Наявність на початок року

Введення в дію основних фондів

Інше поступ-лення

Вибуття по старості і зносу

інше вибуття

А

1

2

3

4

5

6 = 1 + 2 + 3-4-5

базисний період

21 044 638

-

-

15 700

22 428

11 826 630

Звітний період

21 032 439

-

-

10 437

14 910

11 376 122

Ф базисного періоду = 21 044 638 - 9 195 580 - 22 428 = 11 826 630

Ф звітного періоду = 21 032 439 - 9 641 407 - 14 910 = 11 376 122

Ф базисного періоду - Ф звітного періоду = 450 508

Висновок: повна початкова вартість основних фондів на звітний період знизилася на 450 508 руб. Це пояснюється зносом основних фондів, вибуттям їх протягом року і відсутністю нових надходжень основних фондів протягом року.

б) Розрахуємо початкову вартість основних фондів за вирахуванням зносу, для цього складемо баланс основних фондів за залишковою вартістю (первісної або відновної з урахуванням зносу). Дані наведемо в Таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Види основних фондів в угрупованні за різними ознаками

Наявність основних фондів на початок року А

Протягом року

Наявність на кінець року

Введення в дію основних фондів

Проведений капітальний ремонт

Вибуття по старості і зносу

амортизація

А

1

2

3

4

5

6 = 1 + 2 + 3-4-5

базисний період

21 044 638

-

7 823

15 700

450 820

20 585 941

Звітний період

21 032 439

-

12 181

10 437

441 845

20 592 338

Ф к.п. = Ф н.п. + Ф пост. - Ф виб. ,

де Ф к.п. - вартість основних фондів на кінець періоду; Ф н.п. - вартість основних фондів на початок періоду; Ф пост. - вартість які поступили основних фондів; Ф виб. - вартість вибулих основних фондів за період.

Ф базисного періоду = 21 044 638 + 7 823 - 15 700 - 450 820 = 20 585 941

Ф звітного періоду = 21 032 439 + 12 181 - 10 437 - 441 845 = 20 592 338

Ф базисного періоду - Ф звітного періоду = 20 585 941 - 20 592 338 = - 6 397

Висновок: на звітний період первісна вартість за вирахуванням зносу склала 20 592 338, що на 6 397 руб. менше в порівнянні з базисним періодом. Це пояснюється тим, що протягом року не були введені нові основні фонди і в той же час були зроблені амортизація та вибуття основних фондів про ветхість і зносу.

2) Визначимо суму зносу основних фондів на кінець періоду шляхом складання сум зносу основних фондів на початок періоду і сум нарахованого за період зносу.

І базисний період = 9 180 150 + 450 820 = 9 630 970 руб .;

І звітний період = 9 630 970 + 441 845 = 10 072 815руб.

І базисний період - І звітний період = 9 630 970 - 10 072 815 = - 441 845 руб.

Знос основних фондів на звітний період на 441 845 руб. більше в порівнянні з базисним періодом.

3) Визначимо коефіцієнти стану основних фондів на кінець періоду:

1) коефіцієнти зносу (К ізн.) І коефіцієнт придатності (К рік.) Основних фондів розрахуємо за формулами:

, де

А - сума річних амортизаційних відрахувань на момент часу; ОФ - первісна стомость основних фондів на момент часу.

Коефіцієнт зносу на кінець року збільшився в порівнянні з початком року на 2,2%.

До рік. п.р. = 56,37%

До рік. К.Г. = 54,2

До рік. п.р. - До рік. К.Г. = 56,37 - 54,2 = 2,17

Коефіцієнт придатності на кінець року знизився на 2,17% в порівнянні з початком року.

4) Визначимо коефіцієнти руху основних фондів.

Показники руху основних фондів: коефіцієнт відновлення (До обн.) І коефіцієнт вибуття (К виб.) Основних фондів.

Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових основних фондів в їх загальному обсязі і обчислюється як відношення вартості введених в дію нових основних фондів за рік (П нов.) До повної балансової вартості основних фондів на кінець року.

За умовою, за минулий період пошукові роботи не були введені в експлуатацію нові основні фонди, і, отже, коефіцієнт оновлення ми не розраховуємо.

Коефіцієнт вибуття (До виб.) Характеризує частку вибулих основних фондів протягом року в загальній їх вартості. Він обчислюється як відношення повної вартості вибулих фондів до повної балансової вартості основних фондів на початок року:

, де

В - вартість вибулих фондів протягом року, дорівнює:

В п.р. = 15 700 + 22 428 = 38 128;

У К.Г. = 10 437 + 14 910 = 25 347

До виб. п.р. - До виб. К.Г. = 0,18 - 0,12 = 0,06%

Коефіцієнт вибуття на звітний період зменшився на 0,06%.

5) Визначимо середньорічну вартість основних фондів.

Середня за період вартість основних фондів може бути визначена за формулою середньої хронологічної або спрощеним способом як полусумма залишків основних фондів на початок і кінець періоду:

6) Визначимо індекс динаміки вартості основних фондів.

Індекс динаміки вартості основних фондів визначимо шляхом відносини середньорічної вартості основних фондів в звітному періоді до вартості основних фондів базисного періоду.

I основ. фондів = (16 204 280/16 435 634) * 100 = 98,5 %,

тобто вартість основних фондів за період знизилася на 1,5%.

7) Визначимо індекс динаміки фондовіддачі основних фондів.

Визначимо рівень фондовіддачі за формулою:

, Де Ф отд. - рівень фондовіддачі активної частини основних фондів, Q - результат виробництва (обсяг виконаних робіт і наданих послуг або випуск продукції) в грошовому вимірі; - середня за період вартість основних фондів.

Ф отд. базисний період = 5 147 090/16 435 634 = 0,313

Ф отд. звітний період = 4 980 020/16 204 280 = 0,307

За минулий період рівень фондовіддачі знизився на 0,006.

Визначимо індекс фондовіддачі за формулою:

де f 1 - рівень фондовіддачі в поточному періоді, f 2 - рівень фондовіддачі у базисному періоді.

I f = 0,307 / 0,313 = 0,98

8) Визначимо частку активної частини основних фондів у загальній вартості за кожен період, шляхом відносини середньорічної вартості основних фондів до середньої вартості активної частини основних виробничих фондів:

d акт., базисного періоду = 16 435 634/2 918 930 = 5,63

d акт., звітного періоду 16 204 280/2 912 168 = 5,56

Частка активної частини основних фондів за минулий період знизилася на 0,07.

9) Визначимо рівень фондовіддачі активної частини основних фондів за формулою:

, де

Q - результат виробництва, - середня за період вартість активної частини основних фондів.

Ф ОТД.АКТ. базисний період = 5 147 090/2 918 930 = 1,76

Ф ОТД.АКТ. звітний період = 4 980 020/2 912 168 = 1,71

Середня вартість активної частини основних фондів за минулий період знизилася на 0,05.

10) Визначимо вплив зміни частки активної частини основних виробничих фондів на приріст обсягу виконаних робіт в абсолютному вираженні. Для цього визначимо:

а) приріст (зниження) обсягу виконаних робіт і наданих послуг під впливом зміни вартості основних фондів:

, де

- середня за період вартість основних фондів за звітний і базисний; d АКТ - частка активної частини основних фондів в їх загальній вартості; - фондовіддача активної частини основних фондів базисного періоду.

= (16 204 280 - 16 435 634) * 5,63 * 1,76

= -231 354 * 5,63 * 1,76

= - 2 292 440,5

Висновок: зниження обсягу виконаних робіт і наданих послуг під впливом зміни вартості основних фондів складе 2 292 440,50

б) Приріст (зниження) обсягу виконаних робіт і послуг під впливом зміни частки активної частини основних фондів:

= (5,56 - 5,63) * 16 204 280 * 1,76

= -0,07 * 16 204 280 * 1,76

= Посилання - 1 996 367,30

Висновок: зниження обсягу виконаних робіт і наданих послуг під впливом зміни частки активної частини основних фондів склала 1 996 367,30 руб.

Завдання № 2

Статистика трудових ресурсів

Потрібно: Розрахувати показники наявності, руху і використання робочої сили, показники використання фондів часу. Побудувати баланс робочого часу і зробити висновки.

Вихідні дані:

Таблиця 2.1

показник

базисний період

Звітний період

Списочное число працюючих на початок періоду

856

803

За звітний період прийнято на роботу, чол.

47

38

Звільнено всього, чол.

100

105

в тому числі:

в зв'язку з закінченням терміну трудового договору

31

23

в зв'язку з відходом на пенсію

23

10

в зв'язку з переходом на навчання

10

26

за власним бажанням

24

35

в зв'язку з порушенням трудової дисципліни

12

9

Число працюючих, які перебувають в списках підприємства протягом усього періоду, чол.

786

722

Число відпрацьованих працівниками людино-днів

189 278

164 883

Число людино-днів цілоденних простоїв

22

12

Число людино-днів неявок на роботу, всього

113 285

115 790

в тому числі:

щорічні відпустки

15 727

17 052

відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

500

650

неявки через хворобу

5 200

5 430

дні неявок у зв'язку з виконанням державних обов'язків

1 976

9 935

відпустки з дозволу адміністрації

300

400

прогули

50

40

свята і вихідні

89 532

82 283

Число календарних днів періоду

365

365

Число відпрацьованих людино-годин за все

1 649 093

1 489 194

в тому числі сверхсуточно

105 027

75 919

Таблиця 2.2

Розподіл розрахункових показників

1) Чисельність працюючих на кінець періоду

2) Коефіцієнт обороту з прийому

3) Коефіцієнт обороту з вибуття

4) Середньооблікова кількість працюючих

5) Коефіцієнт сталості кадрів

6) Календарний, табельний і максимально можливий фонд часу

7) Коефіцієнти використання фондів часу

8) Показники невикористаного робочого часу

9) Число цілоденних простоїв в середньому на одного працюючого

10) Середня фактична тривалість робочого дня, урочна.

Рішення:

1) Визначимо чисельність працюючих на кінець періоду.

Чисельність працівників, постійно працювали протягом звітного періоду на даному підприємстві, визначається як різниця між обліковою чисельністю працівників на початок періоду і чисельністю звільнилися з їх числа протягом періоду. У чисельність персоналу підприємства на певну дату включаються: працівники, які перебувають в обліковому складі; особи, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств; особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Т базовий період = 856 + 47 - 100 = 803 чоловік;

Т звітний період = 803 + 38 - 105 = 736 осіб.

За даними про наявність та рух кадрів в цілому і за категоріями і групами персоналу, побудуємо баланс руху кадрів, або баланс ресурсів робочої сили, дані оформимо в таблицю 2.3

Таблиця 2.3

Категорії і групи

наявність

на початок періоду

надійшло

за період, всього

звільнено

за період, всього

У тому числі з причин:

4) у зв'язку із закінченням трудового договору;

5) у зв'язку з відходом на пенсію;

6) у зв'язку з переходом на навчання;

7) за власним бажанням;

8) у зв'язку з порушенням трудової дисципліни.

Наявність на кінець періоду

У тому числі працювали весь період

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

базисний період

856

47

100

31

23

10

24

12

803

786

звітний період

803

38

105

23

10

28

35

9

736

722

2) Визначимо коефіцієнт обороту по прийому.

Для характеристики інтенсивності руху робочої сили і проведення порівняльного аналізу по підприємствах і періодами часу використовуються відносні показники (коефіцієнти), які обчислюються у відсотках до середньооблікової чисельності. Для обчислення коефіцієнта, визначимо середньооблікова чисельність працівників підприємства за формулою:

, де

Т Н.П. , Т К.П. - спискова чисельність працівників на початок і кінець періоду відповідно.

(856 + 803) / 2 = 830 чоловік;

(803 + 736) / 2 = 770 осіб.

Коефіцієнт обороту по прийому визначимо за формулою:

, де

Т сп - середня спискова чисельність працівників підприємстві, чол.

До об. по пр. базисний період = 47/830 * 100% = 5,66%

До об. по пр. звітний період = 38/770 * 100% = 4,9%

3) Визначимо коефіцієнт обороту з вибуття за формулою:

, де

Т сп - середня спискова чисельність працівників підприємстві, чол.

До об. по виб. базисний період = 100/830 * 100% = 12%;

До об. по виб. звітний період = 105/770 * 100% = 13,6%

4) Середньооблікова кількість працюючих було визначено в другому завданні.

(856 + 803) / 2 = 830 чоловік;

(803 + 736) / 2 = 770 осіб.

5) Визначимо коефіцієнт сталості кадрів за формулою:

До пост. =

Число працівників, що перебували в обліковому складі весь аналізований період

* 100%

Т сп

До пост. базисний період = 786/830 * 100% = 94,7%;

До пост. звітний період = 722/770 * 100% = 93,8%

6) Визначимо календарний, табельний і максимально можливий фонд часу.

1) Календарний фонд - число календарних днів, що припадають на всіх працівників підприємства. Визначимо календарний фонд шляхом множення середньої облікової чисельності на число календарних днів в періоді.

КФВ базисного періоду = 830 * 365 = 302 950 людино-днів;

КФВ звітного періоду = 770 * 365 = 281 050 людино-днів.

2) Табельний фонд визначимо шляхом вирахування з календарного фонду часу числа людино-днів неявок у зв'язку зі святковими та вихідними днями.

ТФВ базисного періоду = 302 950 - 89 532 = 213 418 людино-днів;

ТФВ звітного періоду = 281 050 - 82 283 = 198 767 людино-днів

3) Максимально можливий фонд дорівнює календарному фонду за вирахуванням числа людино-днів неявок на роботу в зв'язку зі святковими, вихідними днями і черговими відпустками.

МФВ базисного періоду = 302 950 - 89 532 - 15 727 = 197 691 людино-днів;

МФВ звітного періоду = 281 050 - 198 767 - 17 052 = 181 715 людино-днів;

7) Визначимо коефіцієнти використання фондів часу за формулами:

1) Календарного фонду часу:

До КФВ. =

Фактично відпрацьовано людино-днів

Календарний фонд часу

До КФВ базисного періоду = 189 278/302 950 = 0,62;

До КФВ звітного періоду = 164 883/281 050 = 0,59

2) Табельної фонду часу:

До ТФВ. =

Фактично відпрацьовано людино-днів

Табельний фонд часу

До т ФВ базисного періоду = 189 278/213 418 = 0,88;

До т ФВ звітного періоду = 164 883/198 767 = 0,83

3) Максимально можливого фонду часу:

До МФВ. =

Фактично відпрацьовано людино-днів

Максимально можливий фонд часу

До МФВ базисного періоду = 189 278/197 691 = 0,96;

До МФВ звітного періоду = 164 883/181 715 = 0,90.

8) Визначимо показники невикористаного робочого часу:

а) Питома вага часу, невикористаного з поважних причин в максимально можливому фонді часу, d 1:

d 1 =

Людино-дні неявок на роботу з поважних причин

Максимально можливий фонд часу

d 1 базисного періоду = (500 + 5 200 + 1 976 + 300) / 197 691 = 0,04 людино-днів;

d 1 звітного періоду = (650 + 5 430 + 9 935 + 400) / 181 715 = 0,09 людино-днів.

б) питома вага втрат робочого часу в максимально можливому фонді часу, d 2:

d 2 =

Цілоденні простої + Неявки з неповажних причин

Максимально можливий фонд часу

d 2 базисного періоду = (22 + 50) / 197 691 = 0,00036 людино-днів;

d 2 звітного періоду = (12 + 40) / 181 715 = 0,00028 людино-днів.

в) Число днів неявок з усіх причин в середньому на одного працівника:

Ч н =

Число днів неявок, включаючи святкові і вихідні дні

Ч н базисного періоду = (15 727 + 500 + 5 200 + 1 976 + 300 + 50 + 89 532) / 830

Ч н базисного періоду = 136,487

Ч н звітного періоду = (17 052 + 650 + 5 430 + 9 935 + 400 + 40 + 82 283) / 770

Ч н звітного періоду = 150,376

9) Визначимо число цілоденних простоїв в середньому на одного працюючого за формулою:

Ч п =

Число цілоденних простоїв

Ч п базисного періоду = 22/830 = 0,026;

Ч п звітного періоду = 12/770 = 0,015

10) Визначимо середню фактичну тривалість робочого дня. Розрахуємо в двох варіантах:

1) Розрахуємо загальну середню тривалість робочого дня (П), в якій враховується як урочно, так і понаднормово відпрацьовані години за формулою:

П =

Число факт. відпрацьовані. робітниками людино-годин в урочний і надурочний час

Число відпрацьованих людино-днів

П базисного періоду = 1 649 093/189 278 = 8,7 години;

П звітного періоду = 1 489 194/164 883 = 9 годин.

2) Розрахуємо середню фактичну тривалість робочого дня (П урочної.), В якій враховуються тільки відпрацьовані години в урочний час за формулою:

П урочної. =

Число відпрацьований робітниками людино-годин в урочний час

Число відпрацьованих людино-днів

П урочної. базисного періоду = (1 649 093 - 105 027) / 189 278 = 8,15 години

П урочної. звітного періоду = (1 489 194 - 75 919) / 164 883 = 8,57 години.

Завдання № 3

Статистика оплати праці та продуктивності праці

Потрібно: Розрахувати показники, що характеризують склад фонду заробітної плати робітників і ефективність застосування в процесі виробництва наявних ресурсів робочої сили. Зробити висновки.

Початкові дані:

Таблиця 3.1

показник

базисний період

Звітний період

Оплата за відрядними розцінками по прямій відрядній, тис. Руб.

669

744

Оплата за відрядними розцінками за преміальноё відрядній, тис. Руб.

463,77

453,60

Премії по відрядникам, тис. Руб.

62,44

67,20

Погодинна оплата за тарифними ставками (окладами), тис. Руб.

642,24

691,20

Премії по тимчасовим правителям, тис. Руб.

160,56

172,80

Надбавки неосвобождённим бригадирам за організацію роботи бригад, тис. Руб.

2,23

2,40

Надбавка за суміщення професій, тис. Руб.

10,16

14,40

Оплата за навчання учнів і керівництво роботою практикантів, тис. Руб.

6,69

48,00

Доплата до середнього заробітку, тис. Руб.

17,84

19,20

Доплата за роботу в надурочний час, тис. Руб.

8,92

9,60

Оплата пільгових годин підлітків, тис. Руб.

2,23

15,20

Оплата людино-днів, витрачених на виконання державних обов'язків, тис. Руб.

13,38

18,40

Оплата цілоденних простоїв з вини адміністрації підприємства, тис. Руб.

5,35

6,00

Суми грошової компенсації в рахунок безкоштовних комунальних послуг і житла, тис. Руб.

3,34

4,10

Оплата щорічних відпусток, тис. Руб.

129,34

141,60

Вихідну допомогу, тис. Руб.

12,06

10,30

Винагорода за підсумками роботи за рік, тис. Руб.

20,45

25,20

Вартість виробленої продукції в порівнянних цінах, тис. Руб.

3 345

3 600

Відпрацьовано працівниками людино-днів

29 331

28 218

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

98

97

Таблиця 3.2

Розподіл розрахункових показників

1) Фонду годинної заробітної плати робітників

2) Фонд денної заробітної плати робітників

3) Місячний (повний) фонд заробітної плати працівників

4) Середня денна вироблення (W) працівника, руб./ Людино-день

5) Середня трудомісткість продукції (робіт, послуг) (t), людино-днів / руб.

6) Зміна обсягу виробленої продукції в результаті зміни загальних витрат праці (кількості відпрацьованих людино-днів)

7) Індекс зростання (зниження) середньої денної вироблення

8) Середня заробітна плата працівників

Рішення:

1) Визначимо фонд заробітної плати (ФЗП) робітників.

Фонд годинної заробітної плати (ФЧЗ) включає компоненти оплати за відрядними розцінками - по прямій відрядній, преміальної, прогресивної відрядній; доплату відрядникам за прогресивними розцінками; погодинну оплату за тарифними ставками (окладами); премії відрядникам і почасових за кількісні і якісні досягнення в роботі; доплату відрядникам у зв'язку зі зміною умов роботи; надбавку за шкідливі і особливі умови праці; надбавку за класність; доплати до середнього заробітку і т.д.

У складі годинного фонду за рекомендацією МОП виділяють тарифний фонд заробітної плати, в який включається сума оплати праці відрядників за основними розцінками і погодинної оплати за тарифними ставками (окладами).

ФЧЗ базисного періоду = 669 + 463,70 + 62,44 + 642,24 + 160,58 + 2,23 + 10,16 + 6,69 + 17,84 + 8,92 = 2 043,80 тис. Руб. ;

ФЧЗ звітного періоду = 744 + 453,60 + 67,20 + 691,20 + 172,80 + 2,4 + 14,40 + 4,8 + 19,20 + 9,6 = 2 179,20 тис. Руб.

2) Визначимо фонд денної заробітної плати робітників (ФДЗ).

Фонд денної заробітної плати включає годинний фонд заробітної плати, а також годинник, невідпрацьовані, але підлягають оплаті згідно з чинним законодавством, оплату пільгових годин підлітків, оплату внутрішньозмінних простоїв не з вини працівника, оплату понаднормової роботи.

ФДЗ базисного періоду = 2 043,80 + 2,23 = 2 046,03 тис. Руб .;

ФДЗ звітного періоду = 2 179,20 + 15,2 = 2 194,40 тис. Руб.

3) Визначимо місячний (повний) фонд заробітної плати працівників (ФМЗ).

Фонд місячної (квартальної, річний) заробітної плати - це повний фронди, нарахований робітником (працівникам) за місяць, квартал, рік. До складу фонду входять суми, нараховані за фактично відпрацьовані людино-дні і інші виплати за невідпрацьований час, одноразові і заохочувальні виплати, виплати на харчування, житло і паливо. Сюди відносяться оплата праці працівників за час перекваліфікації або навчання другим професіям; оплата навчальних відпусток; винагороду за вислугу років; оплата щорічних і додаткових відпусток; оплата людино-днів, витрачених на виконання державних обов'язків; вихідну допомогу; оплат цельнодневних простоїв не з вини працівників; вартість безкоштовних комунальних послуг і натуральних видач; оплата за коефіцієнтами і північні надбавки.

ФМЗ базисного періоду = 2 046,03 + 13,38 + 5,35 + 3,34 + 129,34 + 12,06 + 20,45

ФМЗ базисного періоду = 2 229,95 тис. Руб .;

ФМЗ звітного періоду = 2 194,40 + 18,4 + 6,0 + 4,1 + 141,60 + 10,03 + 25,2

ФМЗ звітного періоду = 2 399,73 тис. Руб.

4) Визначимо середню денну вироблення (W) працівника, руб. / Людино-день по формулі:

, де

W - вироблення продукції в одиницю робочого часу; q - кількість виробленої продукції; Т - загальні витрати робочого часу.

W базисний період = 3 345 000/29 331 = 114 руб. / Людино-день;

W звітний період = 3 600 000/28 218 = 127,6 руб. / Людино-день

5) Визначимо середню трудомісткість продукції (робіт, послуг) (t), людино-днів / руб. за формулою:

t базисного періоду = 29 331/3 345 000 = 0,0087 людино-днів / руб .;

t звітного періоду = 28 218/3 600 000 = 0,0078 людино-днів / руб.

6) Визначимо зміну обсягу виробленої продукції в результаті зміни загальних витрат праці (кількості відпрацьованих людино-днів) за формулою:

? q базисного періоду = (127,6 - 114) * 29 331 = 398 901,6 руб .;

? q звітного періоду = (127,6 - 114) * 28 218 = 383 764,8 руб.

398 901,6 - 383 764,8 = 15 136,8

Висновок: за минулий період в результаті зміни загальних витрат праці, обсяг виробленої продукції збільшився на 15 136,8 руб.

7) Визначимо індекс зростання (зниження) середньої денної вироблення за формулою:

I q = 3 600/3 345 = 1,07

Зростання середньої денної вироблення склав 7% в порівнянні з попереднім періодом.

8) Визначимо середню заробітну плату працівників (F).

Основою для розрахунку середньої заробітної плати є Фонд заробітної плати. Середня заробітна плата обчислюється як співвідношення фонду заробітної плати до середньооблікової чисельності працівників.

F міс. базисного періоду = 2 229 950/98 = 22 754,60 руб .;

F міс. звітного періоду = 2 399 730/97 = 24 739,50 руб.

22 754,60 - 24 739,50 = 1 984,90 руб.

У порівнянні з базисним періодом, середня заробітна плата працівників збільшилася на 1 984,902 руб.

Завдання № 4

Статистика собівартості і структура витрат на виробництво

потрібно:

Визначити структуру витрат на виробництво, собівартість продукції, економію (перевитрата) від зміни собівартості всього випуску.

Дати загальну оцінку зміни структури витрат на виробництво.

Початкові дані:

Таблиця 4.1

показник

базисний період

Звітний період

Фактичний випуск продукції в оцінці за собівартістю:

Сировина, матеріали, руб.

8 651 537

10 350 600

Зменшення або збільшення витрат, руб.

4 235,7

4 570,3

Паливо і енергія всіх видів на технологічні цілі, руб.

1 038 184,4

1 175 806,2

Заробітна плата основних робітників, руб.

2 162 884,2

2 500 437,1

Єдиний соціальний податок від заробітної плати основних робітників, руб.

216 288

25 004,3>

Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції, руб.

259 546,1

18 600

Втрати від шлюбу, руб.

2 130

2 000

Витрати по утриманню та експлуатації обладнання, руб.

562 349,9

638 400

Загальновиробничі витрати у відсотках від витрат на заробітну плату,%

16

16

Загальногосподарські витрати у відсотках від витрат на сировину,%

30

30

Комерційні витрати у відсотках від витрат на заробітну плату,%

10

10

Вироблено готової продукції за варіантами, шт.

4 760

4 900

Фактичний випуск в цінах реалізації, руб.

7 469 879,5

7 840 743

Таблиця 4.2

Розподіл розрахункових показників

1) Виробнича і повна собівартість продукції

2) Питома вага кожної статті витрат у повній собівартості продукції

3) Зміна загальної суми витрат на виробництво у звітному році в порівнянні з базисним внаслідок зміни обсягу виробленої продукції

4) Індекс витрат на 1 руб. реалізованої продукції

5) Вплив зміни витрат по окремих статтях на загальний відсоток відхилення собівартості звітного року від базисних значень

рішення:

1) Визначимо виробничу і повну собівартість продукції.

Виробнича собівартість включає в себе тільки витрати, пов'язані з процесом виробництва продукції - починаючи з моменту запуску сировини у виробництво і закінчуючи здачею робіт, послуг або готової продукції на склад (цехова собівартість, загальнозаводські витрати, витрати допоміжного виробництва).

а) Визначимо загальновиробничі витрати (ОПР), (за умовою, вони складають 16% від витрат на заробітну плату)

ОПР базисний період = 2 162 884,2 * 16% = 346 061,50 руб .;

ОПР звітний період = 2 500 437,1 * 16% = 400 069,90 руб.

б) Визначимо загальногосподарські витрати (ВОХР), (за умовою, вони складають 30% від прямих витрат на сировину):

ВОХР базисний період = 8 651 537 * 30% = 2 595 461,10 руб .;

ВОХР звітний період = 10 350 600 * 30% = 3 105 180 руб.

в) Визначимо виробничу собівартість продукції (ПСП) як суму загальновиробничих витрат; загальногосподарських витрат; витрат на сировину і матеріали; витрат на паливо всіх видів на технологічні цілі; витрат на заробітну плату основних робітників; витрат на єдиний соціальний податок від заробітної плати основних робочих; витрати від втрати від шлюбу; витрати по утриманню та експлуатації обладнання:

ПСП базисний період = 8 651 537 + 1 038 184,4 + 2 162 884,2 + 216 288 + 2 130 + 562 349,9 + 346 061,5 + 2 595 461,1 = 15 574 896,10 грн .;

ПСП звітний період = 10 350 600 + 1 175 806,2 + 2 500 437,1 + 25 004,3 + 2 000 + 638 400 + 400 069,9 + 3 105 180 = 18 197 497,5 руб.

Повна собівартість продукції включає в себе крім виробничих і позавиробничі (комерційні) витрати, пов'язані з реалізацією продукції (витрата на тару, упаковку виробів, доставку продукції до станції відправлення та інше).

а) Визначимо комерційні витрати (КР) (за умовою, вони складають 10% від витрат на заробітну плату):

КР базисного періоду = 2 162 884,2 * 10% = 216 288,42 руб .;

КР звітного періоду = 2 500 437,1 * 10% = 250 043,71 руб.

б) Визначимо повну собівартість (ПС) виробленої продукції.

ПС базовий період = 15 574 896,1 + 216 288,42 = 15 791 184,52 грн .;

ПС звітний період = 18 197 497,5 + 250 043,71 = 18 447 541,21руб.

2) Визначимо питому вагу кожної статті витрат у повній собівартості продукції. Для цього розрахуємо показники структури витрат на виробництво, побудуємо баланс, дані наведемо в таблиці 4.3

Таблиця 4.3

статті балансу

базисний період

Звітний період

Розрахункові показники, базисного періоду,% питома

вага статті балансу підприємства, руб.

Розрахункові показники, звітного періоду,% питома

вага статті балансу підприємства, руб.

Різниця отчё-тного та базісно-

го періоду

статей балансу підпри-ємства,

%

Сировина, матеріали, руб.

8 651 537

10 350 600

54,5

56,1

1,6

Зменшення або збільшення витрат, руб.

4 235,7

4 570,3

0,02

0,02

-

Паливо і енергія всіх видів на технологічні цілі, руб.

1 038 184,4

1 175 806,2

6,3

6,4

0,1

Заробітна плата основних робітників, руб.

2 162 884,2

2 500 437,1

13,5

13,5

-

Єдиний соціальний податок від заробітної плати основних робітників, руб.

216 288

25 004,3

1,3

0,13

-1,17

Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції, руб.

259 546,1

18 600

1,6

0,1

-1,5

Втрати від шлюбу, руб.

2 130

2 000

0,01

0,01

-

Витрати по утриманню та експлуатації обладнання, руб.

562 349,9

638 400

3,3

3,4

0,1

Загальновиробничі витрати у відсотках від витрат на заробітну плату,%

346 061,5

400 069,9

2,1

2,16

0,06

Загальногосподарські витрати у відсотках від витрат на сировину,%

2 595 461,1

3 105 180

16,2

16,83

0,63

Комерційні витрати у відсотках від витрат на заробітну плату,%

216 288,42

250 043,71

1,2

1,35

0,15

повна собівартість

15 791 184,52

18 447 541,21

100%

100%

За минулий період повна собівартість продукції збільшилася на 14,3%. Витрата на сировину і матеріали зріс на 1,6%, зросли також загальногосподарські та загальновиробничі витрати, в той же час витрата на єдиний соціальний податок від заробітної плати знизився.

3) Визначимо зміну загальної суми витрат на виробництво у звітному році в порівнянні з базисним внаслідок зміни обсягу виробленої продукції.

Для оцінки абсолютного зміни собівартості всієї продукції (робіт, послуг) обчислюють зміну витрат звітного періоду в порівнянні з базисним періодом за формулою:

, де

z 1,0 - собівартість одиниці продукції; q 1,0 - кількість виробленої продукції за період; З - витрати на виробництво продукції.

? З = 18 447 541,21 -15 791 184,52 = 2 656 356,69 руб.

Висновок: за минулий період загальна сума витрат на виробництво в наслідок зміни обсягу виробленої продукції зросла на 2 656 356,69 руб. А собівартість однієї одиниці продукції зросла з 3 317,47 до 3 764,8 зростання собівартості склав 13,48%.

4) Визначимо індекс витрат на 1 руб. реалізованої продукції. Для цього, визначимо фактичні витрати на один карбованець виробленої продукції в звітному і базисному періоді за формулами:

, Де p - відпускна ціна одиниці продукції дорівнює:

P 1 = 7 840 743/4900 = 1 600 руб.

S 1 = (3 764,8 * 4 900) / (4 900 * 1 600) = 18 447 541,2 / 7 840 743 = 2,35 ;

, Де p 0 = 7 469 879,5 / 4 760 = 1 569,3

S 0 = 15 791 184,52 / 7 469 879,5 = 2,11.

Визначимо індекс фактичної зміни витрат на 1 руб. продукції за формулою:

I s = 2,35 / 2,11 = 1,113

5) Визначимо вплив зміни витрат по окремих статтях на загальний відсоток відхилення собівартості звітного року від базисних значень. Дані наведемо в Таблиці 4.4

Таблиця 4.4

статті балансу

Витрати на вироблену продукцію в базисному і звітному періоді

Економія (-),

перевитрата (+)

Зміна собівартості продукції в поточному

базисний період

звітний

період

В абсолют-ном висловлю-ванні, Д.Є.

У відносному вираженні,%

періоді в порівнянні з базисним,%

А

1

2

3

4

5

1. Сировина, матеріали, руб.

8 651 537

10 350 600

1 699 063

19,63

10,7

2. Зворотні відходи, руб.

4 235,7

4 570,3

334,6

7,89

0,002

3. Паливо і енергія всіх видів на технологічні цілі, руб.

1 038 184,4

1 175 806,2

137 621,8

13,25

0,87

4. Заробітна плата основних робітників, руб.

2 162 884,2

2 500 437,1

337 552,9

15,6

2,13

5. Єдиний соціальний податок від заробітної плати основних робітників, руб.

216 288

25 004,3

-191 283,7

-88,4

-1,21

6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції, руб.

259 546,1

18 600

-240 946,1

-92,8

-1,52

7. Втрати від шлюбу, руб.

2 130

2 000

-130

-6,1

-0,0008

8. Витрати по утриманню та експлуатації обладнання, руб.

562 349,9

638 400

76 050,1

13,5

0,48

9.Общепроізводственние витрати у відсотках від витрат на заробітну плату,%

346 061,5

400 069,9

54 008,4

15,6

0,3

10. Загальногосподарські витрати в процентах від витрат на сировину,%

2 595 461,1

3 105 180

509 718,9

19,63

3,2

11. Комерційні витрати у відсотках від витрат на заробітну плату,%

216 288,42

250 043,71

33 755,29

15,6

0,2

повна собівартість

15 791 184,52

18 447 541,21

2656356,7

16,8

З проведених розрахунків видно, що собівартість витрат за минулий період зросла на 16,8%., Незважаючи на економію витрат за статтями 5; 6; 7 в сумі на 2,73%. Великий перевитрата (10,7%) склала стаття витрат №1 (сировина і матеріали). також збільшилися загальногосподарські витрати і заробітна плата основних робітників.

Завдання № 5

Статистика цін

Потрібно: Розрахувати показники, що характеризують зміну цін, обсягу реалізації продукції, оцінити вплив ціни і кількості реалізованої продукції на результативний вартісний показник. Проаналізувати середню ціну реалізації молока на ринку різними виробниками і оцінити динаміку цього процесу. Зробити висновки.

Початкові дані:

Таблиця 5.1

Дані про ціни і вартості виробленої продукції

показник

базисний період

Звітний період

Вартість реалізованої продукції в цінах відповідного періоду, руб.

молоко

137 790

169 050

сметана

21 760

23 290

сир

19 140

19 600

масло тваринне

45 000

48 800

йогурт

4 800

5 000

майонез

4 320

3 950

варенець

1 450

1 800

соєвий сир

2 400

2 280

Зміна цін на продукцію (i p),%

підприємство 1

9

11,5

підприємство 2

8,5

10,5

підприємство 3

8

8,5

підприємство 4

10

11

Обсяг реалізації молока у виробників, л

підприємство 2

7 800

7 940

підприємство 3

2 100

2 700

підприємство 4

4 930

4 950

Таблиця 5.2

Розподіл розрахункових показників

1) Індивідуальні індекси фізичного обсягу і цін

2) Загальний індекс цін

3) Загальний індекс фізичного обсягу продукції

4) Загальний індекс вартості реалізованої продукції

5) Сума економії або додаткових витрат покупців за рахунок зміни цін на йогурт, майонез, варенец, соєвий сир

6) Сума економії або додаткових витрат покупців за рахунок зміни цін в цілому на всі продукти

7) Середня для міста ціна реалізації молока різними виробниками

Рішення:

1) Визначимо індивідуальні індекси фізичного обсягу і цін.

Індивідуальний індекс динаміки визначається як відношення ціни конкретного i-го продукту (товару) звітного періоду (1) до ціни базисного періоду (0), тобто .:

, Де p i 1, p i 2 - ціна конкретного продукту в звітному і базисному періоді відповідно.

а) визначимо індивідуальні індекси фізичного обсягу кожного продукту, дані наведемо в таблиці 5.3

Таблиця 5.3

Реалізовано продукції, кг

базисний період

Звітний період

Зростання, зниження%

молоко

15 310

14 700

0,96

- 4%

сметана

640

685

1,07

7%

сир

580

560

0,96

- 4%

масло тваринне

600

610

1,01

1%

всього

17 130

16 555

З таблиці 5.3 видно, що за минулий період обсяг реалізованого молока сиру знизився на 4%, обсяг реалізованих сметани, масла тваринного підвищився на 7 і 1% відповідно.

б) Визначимо індивідуальні індекси цін кожного продукту. Дані наведемо в таблиці 5.4

Таблиця 5.4

Вартість реалізованої продукції в цінах відповідного періоду, руб.

базисний період

Звітний період

Зростання, зниження,%

молоко

137 790

169 050

1,22

22

сметана

21 760

23 290

1,07

7

сир

19 140

19 600

1,02

2

масло тваринне

45 000

48 800

1,08

8

йогурт

4 800

5 000

1,04

4

майонез

4 320

3 950

0,91

-9

варенець

1 450

1 800

1,24

24

соєвий сир

2 400

2 280

0,95

-5

всього

236 660

273 770

З таблиці 5.4 видно, що за минулий період, ціни на всі продукти, крім майонезу і соєвого сиру підвищилися.

2) Визначимо загальний індекс цін. За індексом Е. Ласпейерса:

, де

p - ціна продукції; q - її кількість.

i p = 273 770/236 660 = 1,15

Загальне зростання цін склало 15%.

3) Визначимо загальний індекс фізичного обсягу продукції за формулою:

I q = 16 555/17 130 = 0,96

Загальний обсяг виробленої продукції знизився на 4%

4) Визначимо загальний індекс вартості реалізованої продукції i w (p) за формулою:

I p = 1 112 709 100/2 541 732 650

I p = 0,43

Висновок: вартість реалізованої продукції збільшилася на 43%

5) Визначимо суму економії або додаткових витрат покупців за рахунок зміни цін на йогурт, майонез, варенец, соєвий сир, дані зміни цін (у відсотках) дані за умовою. Розрахуємо зміни, дані наведемо в таблиці 5.5

Таблиця 5.5

Продукція

вартість реалізованої

продукції

Зміна цін на продукцію (i p),%

Вартість продукції з урахуванням зміни цін

базисний період

Звітний період

Базисний період,%

Звітний період, %

базисний період

Звітний період

йогурт

4 800

5 000

1,00

1,04

4 848

5 052

майонез

4 320

3 950

1,00

1,00

4 363,20

3 989,50

варенець

1 450

1 800

1,00

1,20

1 464,50

1 821,60

соєвий сир

2 400

2 280

1,00

0,80

2 654

2 298,24

всього

12 970

13 030

1,47

2,3

13 161,34

13 330

Висновок: у зв'язку зі зміною цін на йогурт, майонез, варенец, соєвий сир додаткові витрати покупців зросли в базисному періоді на 1,47%; в звітному періоді на 2,3%, в грошовому вимірі: на 191,34 і 300 руб.відповідно.

6) Визначимо суму економії або додаткових витрат покупців за рахунок зміни цін в цілому на всі продукти, порівнявши суму цін на всі продукти звітного періоду і базисного періоду:

? q 0 p 0 = 137 790 + 21 760 + 19 140+ 45 000 + 4 848 + 4 363,20 + 1 464,50 + 2 654

? q 0 p 0 = 237 019,70

? q 1 p 1 = 169 050 + 23 290 + 19 600 + 48 800 + 5 052 + 3 989,5 + 1 821,6 + 2 298,24

? q 1 p 1 = 273 901,34

? q 0 p 0 -? q 1 p 1 = 237 019,70 - 273 901,34 = -36 881,64

Висновок: додаткові витрати покупців за рахунок зміни цін в цілому на всі продукти за минулий період зросли на 36 881,64 або 15,56%.

7) Визначимо середню для міста ціну реалізації молока різними виробниками. За умовою, дані три підприємства (2, 3, 4).

Середня ціна базисний період = (8,5 + 8 + 10) / 3 = 8,83 руб .;

Середня ціна звітний період = (10,5 + 8,5 + 11) / 3 = 10 руб.

Висновок: за минулий період середня ціна за 1L молока зросла на 1,17 руб.

Завдання № 6

Статистика фінансового стану підприємства

Потрібно: за даними балансів реального підприємства, не менше ніж за два періоди (квартали або року), будь-якої організаційно-правової форми та виду діяльності оцінити статистичними методами структуру балансу (за допомогою показників структури), виявити і охарактеризувати основні тенденції зміни структури в динаміці ( із застосуванням методів динамічного аналізу). Зробити висновки про характер і закономірності зміни динаміки, а також оцінити стійкість підприємства.

Рішення: для вирішення даного завдання використовуємо бухгалтерський баланс ВАТ акціонерного товариства страхування компанії «Русский мир» за період з 01 січня по 31 грудня 2005 року (Додаток №1).

1) Для виконання аналітичних досліджень і оцінок структури активу і пасиву балансу зробимо угруповання його статей, відбивши головні, істотні риси структури балансу прийомом агрегування (ущільнення) статей балансу з різним ступенем деталізації. Розрахунки оформимо в таблицю.

Таблиця 6.1

показники структури

статті балансу

базисний період

Звітний період

Розрахункові показники, базисного періоду,% питома вага статті балансу підприємства, руб.

Розрахункові показники, звітного періоду,% питома вага статті балансу підприємства, руб.

Різниця звітного і базисного періоду статей балансу підприємства,%

АКТИВ

1. внеобортние активи

2 074 057

2 080 804

60,41

51,20

-9,21

2. оборотні активи

1 359 739

1 982 964

39,59

48,80

9,21

баланс

3 433 796

4 063 768

100

100

0

ПАСИВ

3. капітал і резерви

2 627 355

3 559 469

76,52

87,59

11,07

4. довгострокові пасиви

155

155

0,0045

0,0038

-0,0007

5. короткострокові пасиви

806 286

504 144

23,48

12,41

-11,07

баланс

3 433 796

4 063 768

100

100

0

Таблиця 6.2

показники динаміки

статті балансу

Базисний період,%

Звітний період, %

Відносні показники, динаміки базисного періоду,% статті балансу підприємства, руб

Відносні показники, динаміки звітного періоду,% статті балансу підприємства, руб.

Різниця відносного показника динаміки звітного і базисного періоду статей балансу підприємства,%

1. внеобортние активи

60,41

51,2

39,59

48,8

9,21

2. оборотні активи

39,59

48,80

60,41

51,20

-9,21

баланс

100

100

0

3. капітал і резерви

76,52

87,590

23,48

12,41

-11,07

4. довгострокові пасиви

0,0045

0,0038

99,99

99,9962

0,006

5. короткострокові пасиви

23,48

12,405

76,52

87,59

11,07

баланс

100

100

0

Як видно з розрахунків, за минулий період зростання оборотних активів знизився на 9,21%, в той же час динаміка зростання оборотних активів склала 9,21%.Зросла стаття 3 (капітал і резерви) на 11,07 у порівнянні з попереднім періодом. Також за минулий період сума короткострокових зобов'язань знизилася на 11,07%. Дані висновки свідчать про досить стабільному фінансовому стані компанії.

2) Розглянемо показники динаміки, які характеризують зміни структури балансу, розрахуємо абсолютний приріст (швидкість росту), темп зростання.

Абсолютний приріст питомої ваги показника балансу, який показує, на яку величину у відсотках зросла або зменшилася дана структурна частина в i-тий період, обчислюється за формулою:

, де

d i - значення показника балансу в i-тий період; d i -1 - значення показника балансу в (i-1) період.

Темп зростання Т питомої ваги, що є відношенням питомої ваги показника в i-тий період часу до питомої ваги в попередній період, обчислюється за формулою:

Зробимо розрахунки, оформимо в таблицю 6.3 і 6.4

Таблиця 6.3

показники динаміки

статті балансу

базисний період

Звітний період

ланцюговий темп

базисний темп

Темп приросту, %

АКТИВ

1. Оборотні активи

2 074 057

2 080 804

-6 747

6 747

0,326

2. Необоротні активи

1 359 739

1 982 964

-623 225

623 225

45,83

БАЛАНС

3 433 796

4 063 768

-629 972

629 973

18,346

ПАСИВ

1. Капітал і резерви

2 627 355

3 559 469

-932 114

932 114

35,477

2. Довгострокові пасиви

155

155

0

0

0

3. Короткострокові пасиви

806 286

504 144

-302 142

-302 142

37,473

БАЛАНС

3 433 796

4 063 768

-629 972

629 972

18,346

Таблиця 6.4

Показники темпу зростання Т питомої ваги

статті балансу

базисний період

Звітний період

Розрахункові показники, базисного періоду,% питома вага статті балансу підприємства, руб.

Розрахункові показники, звітного періоду,% питома вага статті балансу підприємства, руб.

АКТИВ

1. внеобортние активи

2 074 057

2 080 804

60,41

51,20

0,84

2. оборотні активи

1 359 739

1 982 964

39,59

48,80

1,23

баланс

3 433 796

4 063 768

100

100

ПАСИВ

3. капітал і резерви

2 627 355

3 559 469

76,52

87,59

1,14

4. довгострокові пасиви

155

155

0,0045

0,0038

0,84

5. короткострокові пасиви

806 286

504 144

23,48

12,41

0,52

баланс

3 433 796

4 063 768

100

100

За наведеними вище розрахунками можна дати наступну оцінку фінансового стану підприємства:

Фінансовий стан даного підприємства є стійким. Про це свідчить те, що за минулий період темп приросту активів підприємства склав 18,36%; темп приросту статті 1. пасиву (Капітал і резерви) склав 35,477%. У той же час за минулий період були погашені короткострокові зобов'язання на 37,473%. Тобто, при зростанні активів; капіталу і резервів, знижуються статті короткострокових пасивів, що говорить про успішну фінансову політику даного підприємства і його привабливості для клієнтів та інвесторів.

Використана література

1.Салін В.Н, Шпаковская Є.П.

Соціально-економічна статистика: Підручник. - М .: МАУП, 2001. - 461с.

2. Статистика.

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів ІІФО. Хабаровськ 2001

3. www.elitarium.ru/index.php

Стаття Анатолія Георгійовича Поршнева «Аналіз ліквідності балансу підприємства»

4. www.statsoft.ru/

стаття «Застосування методів статистики для оцінювання фінансового стану підприємства на основі балансових даних»

...........