• VI. ЦІНА І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНОЇ ГАЛУЗІ
 • VII. ЦІНА І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ недосконалої конкуренції
 • IV. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА І ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЮ ПРОДУКТИВНОСТІ
 • У сучасній економічній теорії, що досліджує ринкові процеси, праця однозначно вважається фактором виробництва, причому сам працю розуміється широко, як діяльність будь-якого одержувача прибутку.
 • Якщо уважно придивитися до витрат на виробництво продукту, то неважко побачити, що вони включають в себе витрати живої праці і витрати коштів виробництва.
 • Тому в економічній теорії прийнято вважати, що на виробництво кожного продукту витрачається живу і матеріалізовану працю.
 • Дослідження категорії капітал повязано з такими іменами як А.
 • Щоб організувати бізнес на його початковій стадії доводиться здійснювати первинне вкладення капіталу.
 • Поточні ж витрати включають покупку сировини і матеріалів, орендну плату, зарплату, відрахування в соціальні фонди тощо.
 • Капітал в процесі обороту проходить стадії виробництва і обігу. У відповідності з різними функціями в обороті капітальної вартості в структурі капіталу виділяють основний і оборотний капітал.
 • Різниця обороту цих частин капіталу випливає з особливостей перенесення різними елементами продуктивного капіталу своєї вартості на створюваний продукт.
 • Справедливо вислів: якщо праця - це батько багатства, то природа - це його мати. Наявність і різноманітність природних ресурсів, тобто
 • Теорія факторів виробництва спирається певною мірою на використання математичного модельного апарату.
 • Якщо весь набір факторів виробництва уявити як витрати трудових і матеріальних ресурсів, то виробнича функція може бути описана наступним чином
 • VIII. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА І ФОРМУВАННЯ факторних доходів
 • IX. ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ


 • Дата конвертації01.06.2017
  Розмір176.87 Kb.
  Типнавчальний посібник

  Скачати 176.87 Kb.

  Економічна теорія

  d>

  У чому полягає закон спадної віддачі землі?

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  1. Що включається в поняття основний капітал:

  готова продукція;

  б) верстати, машини, устаткування;

  в) сировину, матеріали, заробітна плата;

  г) цінні папери.

  2. Матеріальний знос основного капіталу це його знецінення:

  внаслідок втрати споживчої вартості;

  б) в результаті зниження вартості коштів праці;

  в) у зв'язку з появою більш дієздатних засобів праці.

  3. Виробнича функція:

  a) описує математичну залежність між факторами виробництва і виробничими результатами;

  б) відображає технологічну залежність між витратами ресурсів і максимально можливим випуском продукції.

  V. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

  Під виробництвом прийнято розуміти діяльність по використанню природних ресурсів з метою створення матеріальних і нематеріальних благ. Головний мотив виробничої діяльності фірми в ринкових умовах - це отримання прибутку, але реальні можливості реалізації цієї мети обмежені, з одного боку попитом на продукцію, що випускається, а з іншого боку - витратами виробництва.

  Слід розрізняти поняття «витрати» і «витрати». Витрати - це витрачаються на виробництво ресурси (матеріальні, інформаційні, природні, енергетичні, трудові, і ін.), А витрати - це вартісна оцінка витрат.

  Витратами називають грошове вираження використання виробничих ресурсів, в результаті якого здійснюється виробництво і реалізація продукції.

  Існує кілька підходів до розгляду витрат виробництва.

  Витрати бухгалтерські та економічні.

  При бухгалтерському підході витрати підприємства виступають у вигляді собівартості продукції і відображаються в бухгалтерській звітності.

  Бухгалтерські витрати являють собою фактичні витрати факторів виробництва для виготовлення певної кількості продукції за цінами їх придбання.

  Економічне розуміння витрат виробництва грунтується на факті рідкісності ресурсів і можливості їх альтернативного використання.

  Економічні витрати будь-якого ресурсу, обраного для виробництва товару, рівні його вартості при найкращому з усіх можливих варіантів використання. Вони можуть бути явні (зовнішні) і неявні (внутрішні).

  Зовнішні витрати - це грошові платежі постачальникам факторів виробництва і проміжних виробів. Вони пов'язані з придбанням ресурсів на стороні. Наприклад, зарплата робітникам, менеджерам, оплата сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, оплата транспортних витрат тощо. Зрозуміло, що бухгалтерські витрати дорівнюють зовнішніх витрат.

  Неявні (внутрішні) - це витрати використання ресурсів, які є власністю фірми як юридичної особи. Наприклад, якщо виробництво здійснюється на власних площах, то власники фірми недоотримують прибуток, яку вони могли б мати при здачі приміщень в оренду. У бухгалтерському обліку неявні витрати не відображаються.

  Включення підприємницької здатності до числа факторів виробництва означає, що підприємство несе витрати по його використанню.

  Нормальний прибуток - це нормальне винагороду за виконання підприємницьких функцій, мінімально необхідне для утримання підприємця в даній галузі або в бізнесі взагалі. Нормальна прибуток включається у внутрішні витрати.

  Згідно з визначеннями бухгалтерських та економічних витрат розрізняють бухгалтерську і економічний прибуток.

  Бухгалтерська прибуток являє собою різницю між загальним виторгом фірми та зовнішніми витратами.

  Економічна прибуток - це різниця між загальним виторгом фірми та всіма витратами (зовнішніми і внутрішніми, включаючи нормальний прибуток). Якщо сума грошових надходжень підприємства перевищує його економічні витрати, то залишок накопичується в руках підприємця, і його називають економічної або чистим прибутком.

  Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

  Закон спадної віддачі.

  Не підлягає сумніву той факт, що обсяг продукції, що випускається залежить від кількості витрачених на виробництво ресурсів (сировини, устаткування, живого праці, електроенергії і т. П.). Отже, між обсягом виробництва і витратами виробництва існує пряма залежність.

  Витрачання виробничих ресурсів може змінюватися в часі. Причому, ці зміни зачіпають, як правило, окремі виробничі фактори, а не всю сукупність виробничих ресурсів. Фактори виробництва повинні використовуватися підприємством в певній пропорції між постійними і змінними факторами. Не можна довільно збільшувати кількість змінних факторів на одиницю постійного фактора, оскільки в цьому випадку вступає в дію закон спадної віддачі, тобто зростаючих витрат.

  Безперервне збільшення використання одного змінного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших ресурсів на певному етапі призведе до припинення зростання віддачі від нього, а потім і до її скорочення.

  Дія закону передбачає незмінність технологічного рівня виробництва, так як перехід до прогресивної технології може підвищити віддачу незалежно від співвідношення постійних і змінних факторів. Закон спадної віддачі застосуємо до всіх видів змінних факторів.

  Приріст продукції за рахунок збільшення на одиницю кількості змінного фактора називається граничним продуктом цього чинника.

  Мал. 5.1

  Динаміка випуску продукції (а), динаміка граничного продукту (б)

  Q - обсяг випуску; L - чисельність робітників; M L - граничний продукт праці

  Припустимо, що підприємство у своїй діяльності використовує тільки один змінний ресурс - праця, віддачею якого є продуктивність. У міру завантаження устаткування випуск продукції швидко наростає, потім приріст сповільнюється до тих пір, поки робочих стане достатньо для повного завантаження устаткування. Подальший найм не забезпечений виробничими потужностями, і нові робочі вже нічого не зможуть додати до обсягу виробленої продукції. І, нарешті, робочих стане так багато, що вони будуть заважати один одному, і випуск скоротиться. Наведені міркування підтверджуються графічно (рис. 5.1).

  Структура змінюються ресурсів, зайнятих у виробництві, визначає розподіл виробничих періодів на короткострокові та довгострокові.

  Короткостроковий виробничий період - це часовий інтервал, протягом якого підприємство не може змінити свої виробничі потужності (обладнання, технології, виробничі площі), але активно впливає на інтенсивність використання цих фіксованих ресурсів за рахунок зміни витрат праці, сировини, матеріалів і т. П.

  Довгостроковий виробничий період - це часовий інтервал, протягом якого підприємство може змінити кількість всіх зайнятих ресурсів, в тому числі і кількість виробничих потужностей. З галузевої точки зору в довгостроковому періоді відбувається рух не тільки всередині фірм по розширенню або згортанню обсягу виробництва, але і рух всередині галузі: деякі фірми залишають її, повністю звертаючи виробництво, а деякі новоутворені, можуть прийти.

  У зв'язку з тим, що величина витрат залежить від обсягу продукції, що випускається, найбільше практичне значення має поділ витрат на постійні та змінні протягом певного періоду часу.

  Постійні витрати (fixed costs) FC - це такі витрати, сума яких в даний період часу не залежить безпосередньо від величини і структури виробництва і реалізації.

  Графічним зображенням постійних витрат буде пряма FC, паралельна осі абсцис (рис. 5.2). До постійних витрат, як правило, відносяться: оплата зобов'язань за позиками, рентні платежі, амортизаційні відрахування, страхові внески, платню управлінського персоналу і т.п.

  TC

  VC

  FC

  Q

  Мал. 5.2

  Змінні витрати (variable costs) VC - це ті витрати, загальна величина яких на даний період часу перебуває в безпосередній залежності від обсягу виробництва і реалізації продукції, наприклад, витрати на заробітну плату виробничого персоналу, сировина, паливо, енергію, транспортні послуги (рис. 5.2). Підприємець може керувати змінними витратами шляхом зміни обсягів виробництва.

  Під валовими витратами підприємства (total costs) - ТЗ - розуміється сума його постійних і змінних витрат (рис. 5.2). Валові витрати з кожною новою одиницею продукції збільшуються на ту ж величину, що і сума змінних витрат. Т С = FC + VC

  Для підприємця важливою є інформація про те, якими є його витрати з випуску одиниці продукції, т. Е. Середні витрати.

  Середні витрати (АТС) - це валові витрати в перерахунку на одиницю продукції, що випускається. Відповідно розраховуються середні постійні (AFC) і середні змінні (AVC) витрати:

  Співвідношення між різними видами витрат можна спостерігати на числовому прикладі в табл. 1 (гіпотетичні дані).

  Таблиця 1.

  Динаміка різних видів витрат, тис. Руб.

  Обсяг вироб -водства

  Q

  Абсолютні величини витрат

  граничні

  витрати

  MC =

  TC N +1 - TC N

  Середні величини витрат

  Пост-янние

  TFC

  Пере-менниє

  TVC

  валові

  TC =

  TFC + TVC

  постійні

  змінні

  валові

  0

  120

  0

  100

  -

  -

  -

  -

  1

  120

  70

  190

  70

  120

  70

  190

  2

  120

  130

  250

  60

  60

  65

  135

  3

  120

  180

  300

  50

  40

  60

  100

  4

  120

  220

  340

  40

  30

  55

  85

  5

  120

  270

  390

  50

  24

  54

  77

  6

  120

  336

  456

  66

  20

  56

  75

  7

  120

  420

  540

  84

  17

  60

  77

  8

  120

  520

  640

  100

  15

  65

  80

  Середні змінні витрати (AVC), як видно з графіка (рис.5.3), на початку падають, досягають свого мінімуму, а потім - починають рости. Це означає, що при малому обсязі виробництва процес буде відносно неефективним і дорогим, так як обладнання виявиться недовантаженим, поділ праці - неглибоким, технологічні процеси недостатньо досконалими. У міру розширення виробництва його ефективність буде зростати, і змінні витрати на одиницю продукції будуть знижуватися. Але застосування все більшої кількості змінних ресурсів призведе, врешті-решт, до того, що в дію вступить закон спадної віддачі. З цього моменту використання ресурсів буде настільки повним і інтенсивним, що кожна додаткова одиниця змінних ресурсів буде збільшувати обсяг виробництва на меншу величину.

  Крива середніх валових (ATC) витрат залежить від виду кривої середніх постійних (AFS) і середніх змінних витрат (AVC) (рис. 5.3).

  Якщо взяти до уваги тільки витрати, то найбільш вигідним для підприємства є такий обсяг виробництва, при якому середні валові витрати мінімальні. Але щоб вирішити, яка саме кількість продукції слід виробляти, необхідно брати до уваги і ціну реалізації продукції. Тому, розглядаючи питання про обсяги виробництва, необхідно враховувати не тільки середні витрати, але і граничні.

  Мал. 5.3

  З - витрати;

  Q - обсяг випуску;

  AFC - середні постійні витрати;

  AVC - середні змінні витрати;

  АТС - середні валові витрати;

  МС - граничні витрати

  Граничні витрати МС - це додаткові витрати, необхідні для виробництва ще однієї одиниці продукції:

  Вирішальне значення показника граничних витрат у визначенні стратегії фірми за обсягом випуску продукції полягає в тому, що величина цих витрат може контролюватися безпосередньо. Виробництво розширюється, якщо випуск додаткової одиниці продукції обходиться дешевше, ніж її продажна ціна, до тих пір, поки граничні витрати зрівняються з ціною продукції.

  На основі розрахунків, наведених в табл. 1, можна побудувати графік зміни граничних витрат (MC) в залежності від зміни обсягу продукції, що випускається (рис. 5.3).

  Взаємне розташування кривих на графіку завжди підпорядковане певним закономірностям. Коли крива граничних витрат (MC) проходить нижче кривої середніх змінних витрат (AVC), остання завжди має характер знижується кривої, так як ці витрати скорочуються. З моменту перетину кривих MC і AVC в точці А середні змінні витрати починають зростати. Така ж закономірність існує для кривих граничних (MC) і середніх валових витрат (ATC): крива MC перетинає криву ATC в точці з їх мінімальним значенням - точка Б.

  Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Ефект масштабу.

  Невірно вважати, що всі змінні витрати впливають на рішення про обсяги виробництва, а всі постійні - немає. Існує велика кількість витрат, які в певній ситуації щодо прийняття рішення є змінними, а в іншій - можуть бути постійними. Постійні витрати можуть виникати в результаті договірних відносин (наприклад, договори на лізинг, про наймання, орендні договори та ін.) Тому розподіл витрат на постійні та змінні здійснюється за ситуації, в якій приймається рішення і залежить від двох чинників: тривалості періоду, що розглядається для прийняття рішення, і подільності виробничих факторів.

  Крива середніх витрат тривалого періоду, так звана обгортковий крива, утворюється як дотична до безлічі короткострокових кривих середніх витрат. Так як ці криві відповідно до закону спадної віддачі піднімаються, то будь-яке збільшення обсягу виробництва рано чи пізно почне приносити збитки. Але оскільки ці криві і витрати, що їх утворюють, пов'язані з конкретним обладнанням, яке через певні проміжки часу замінюється більш сучасним, то витрати для кожної нової технології будуть свої: AVC I, AVC II, AVC III і т. Д. Результуюча довгострокова крива, проведена по дотичній до безлічі короткострокових кривих і як би що обертає, їх, буде показувати, як змінюються витрати підприємства в довгостроковий період при різних технологічних процесах (рис. 5.4).

  Мал. 5.4

  У тривалому періоді вплив масштабу підприємства і обсягів його виробництва на динаміку середніх витрат може бути як позитивним, так і негативним. Як правило, в довгостроковому періоді витрати в міру розширення підприємства спочатку падають, досягають мінімуму, а потім знову зростають. Дугоподібні кривої можна пояснити в цьому випадку не законом спадної віддачі, а позитивним або негативним ефектом зростання масштабів виробництва.

  Позитивний ефект масштабу (економія від масштабу, або зростаюча віддача) має місце тоді, коли довгострокові середні витрати фірми падають у міру збільшення випуску. Економія від масового виробництва спостерігається під впливом наступних факторів:

  спеціалізується працю робітників і управлінський працю;

  ефективніше використовується обладнання, машини, розширюється можливість використовувати більш продуктивне обладнання, прогресивні технології, новітні досягнення науки і техніки;

  складається можливість виробляти глибоку переробку сировини, здійснювати диверсифікацію виробництва.

  Негативний ефект масштабу виникає при такій організації виробництва, коли довгострокові середні витрати зростають у міру збільшення обсягу продукції, що випускається. Його основна причина пов'язана з послабленням контролю над координацією діяльності різних ланок фірми. Управлінський апарат стає численним, вище керівництво віддаляється від виробничого процесу. Це знижує оперативність, чіткість управління, зростають прямі і накладні витрати виробництва.

  У великих фірм є більше можливостей для виживання в період кризи, в боротьбі з конкурентами. Вони прагнуть «обійти» негативний ефект масштабу виробництва: автоматизують обробку інформації, краще готують кадри, створюють автономні підрозділів тощо. Цим вони блокують негативний ефект масштабу виробництва.

  Постійна віддача від масштабу має місце в тому випадку, коли довгострокові середні витрати не залежать від обсягу випуску.

  Мінімально ефективний розмір підприємств (МЕР) - найменший обсяг виробництва, при якому підприємство може мінімізувати свої довгострокові середні витрати. Розглядаються три моделі (рис. 5.5).

  Q

  Мал. 5.5

  На кривій А - витрати досягають мінімального рівня і на великому відрізку не змінюються. Це означає, що в галузі може існувати багато виробників з різним обсягом виробництва, наприклад, підприємства м'ясо-молочної промисловості, текстильні підприємства, будівельні організації та ін.

  На кривій Б - у міру зростання виробництва витрати плавно і повільно знижуються і досягають мінімуму, коли підприємство стане досить масштабним. Це означає, що ефективність виробництва буде досягнуто лише невеликою кількістю промислових гігантів. Це характерно для автомобільної, алюмінієвої, сталеливарної і інших галузей, які вимагають для організації виробництва великих витрат капіталу.

  На кривій В - негативний ефект настає вже при невеликому розширенні підприємства. У таких галузях споживчий попит підтримує існування значної кількості відносно дрібних виробників. До цього розряду потрапляють багато видів роздрібної торгівлі, підприємства хлібопекарської, швейної, взуттєвої галузей і т. П.

  Завдання. Питання.

  Відповіді.

  1. Що таке явні і змінні витрати?

  2. У чому відмінність між бухгалтерським і економічним прибутком?

  3. В чому полягає дія закону спадної віддачі?

  4. Який принцип лежить в основі виділення коротко- і довгострокових періодів в роботі підприємства?

  5. Який принцип лежить в основі виділення постійних і змінних витрат?

  6. Дія яких економічних законів пояснює вид кривих середніх і граничних витрат виробництва?

  7. Як вплинуть на витрати підприємства такі зміни:

  підвищення орендної плати;

  підвищення заробітної плати виробничого персоналу;

  підвищення заробітної плати працівників бухгалтерії;

  зменшення податкових ставок;

  отримання кредиту.

  8. Дайте визначення поняття МЕР - мінімально ефективний розмір підприємства.

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  1. Чи вірно, що витрати виробництва - це:

  а) витрати на виробництво і реалізацію продукції;

  б) постійні та змінні витрати;

  в) витрати на виробництво і рекламу;

  г) а), б) в).

  2. Постійні витрати це:

  а) витрати на амортизацію обладнання,% по кредитах, зарплата персоналу, що управляє, охорони;

  б) витрати на зарплату робітників, вартість сировини обладнання;

  в) витрати на сировину, електроенергію, ренту,% по кредиту.

  3. Змінні витрати це:

  а) явні і неявні витрати;

  б) витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу виробництва;

  в) альтернативні витрати виробництва.

  4. Середні витрати це:

  а) витрати на одиницю продукції;

  б) сума середніх постійних і середніх змінних витрат;

  в) сума змінних витрат на одиницю продукції;

  г) постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції;

  д) валові витрати на одиницю продукції.

  5. Граничні витрати - це витрати:

  а) на виробництво кожної додаткової одиниці продукції;

  б) в розрахунку на одиницю продукції;

  в) на виробництво продукції, збільшення яких робить неможливим розширення виробництва.

  VI. ЦІНА І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНОЇ ГАЛУЗІ

  Абсолютно конкурентні фірми і ринки.

  Незалежно від свого конкретного виду будь-який ринок базується на трьох основних елементах: ціні, попиті і пропозиції, конкуренції.

  Найвищою конкурентностью володіє ринок, на якому повністю відсутня можливість впливу його учасників на умови реалізації продукції і перш за все на ціни. Такий ринок називається вільним або чисто конкурентним.

  Ринок є абсолютно конкурентним, якщо всі продавці в галузі - вчинені конкуренти і мають багато покупців, кожен з яких добре інформований про ціни продавців і які малі щодо ринку в цілому і діють незалежно.

  Ринок вільної конкуренції характеризується наступними ознаками.

  1. Велика кількість продавців і споживачів. При цьому жодна з груп не здатна істотно вплинути на ринкові процеси і, перш за все, на ціни.

  2. Всіма продавцями пропонуються для продажу однакові за своїми властивостями товари і послуги. Подібні товари називаються стандартизованими. Вони не мають індивідуальних характеристик, особливих товарних марок і знаків. Така однорідність товарів усуває можливість цінової конкуренції, яка заснована на відмінностях в якості продукції та рекламі. Покупцю байдуже у кого купувати, оскільки для нього найголовніше ціна. До стандартизованим товарам можна віднести хлібобулочні вироби, нафтопродукти, вугілля і т.д.

  3. Всі продавці і покупці ринку володіють повним обсягом достовірної інформації про ціни, видах продукції і послуг, попит та пропозицію на них.

  4. Всі фірми в галузі діють незалежно один від одного. Це означає, що абсолютно конкурентні продавці не об'єднуються для встановлення угоди про ціну або про сукупному обсязі пропозиції.

  5. Покупці і продавці можуть вільно входити на ринок і залишати його на свій розсуд без будь-яких законодавчих, фінансових, технологічних обмежень чи бар'єрів. Вільний вхід і вихід допомагають гарантувати те, що існуючі в галузі фірми не зможуть підвищувати ціну за допомогою угоди про скорочення випуску продукції, оскільки будь-яке підвищення ціни буде сприяти появі нових фірм, які збільшать обсяг пропозиції.

  Таким чином, головним у ринку досконалої конкуренції є те, що ціна практично не залежить від бажань і дій окремих суб'єктів, вона встановлюється під впливом попиту та пропозиції.

  Однак, необхідно відзначити той факт, що ринок досконалої конкуренції являє собою теоретичну абстрактціонную модель, так як в чистому вигляді подібного виду ринку ніде не існує. На практиці найбільш близькі до даного виду ринки сільськогосподарської продукції та цінних паперів.

  Поряд з цим, будь-який реально функціонуючий ринок містить у собі елементи вільного ринку. Виходячи з цього, розгляд ринку досконалої конкуренції необхідно для з'ясування загальних принципів функціонування ринкового механізму.

  Попит на продукт абсолютно конкурентного продавця.

  Зовсім конкурентна фірма приймає ціну на свою продукцію як дану, не залежну від продаваного нею обсягу продукції.

  Це означає, що криву попиту для абсолютно конкурентних фірм можна зобразити таким чином.

  Така крива попиту показує, що фірма може продавати будь-яку кількість своєї продукції, яке вона може зробити, за існуючою ринковою ціною Ро або за нижчою. При цьому, якщо ціна продаваного фірмою товару перевищує величину Ро навіть на мізерну величину, то обсяг попиту буде дорівнює нулю. Таким чином, природно, абсолютно конкурентна фірма приймає ціну Ро як належну і не залежну від кількості продукції, яке вона вирішує продавати, тобто вона є «ценополучателем». А так як вона змушена приймати ринкову ціну, то при виборі обсягу випуску з метою максимізації прибутку фірма буде розглядати випуск своєї продукції як постійну величину.

  Для отримання максимального прибутку зовсім конкурентна фірма повинна для себе вибрати оптимальний обсяг випуску товару. Для цього вона повинна, перш за все, вирішити питання, чи може вона збільшити прибуток, виробляючи трохи більше або трохи менше, ніж вона виробляє зараз. Так як прибуток - це різниця між доходами і витратами на виробництво товару, то одиничний приріст випуску товару збільшить прибуток тільки в тому випадку, якщо додатковий дохід, отриманий від продажу додаткової одиниці, перевищує витрати виробництва даної одиниці продукції.

  В силу того, що фірма стикається з горизонтальною кривою попиту, то прибуток, яку вона отримує, не залежить від кількості виробленої продукції. При продажу додаткової одиниці продукції приріст доходу дорівнюватиме величині вихідної ринкової ціни товару Ро. При цьому витрати виробництва додаткової одиниці товару дорівнюватимуть граничним витратам МС.

  З цього можна зробити висновок, що якщо існуюча ціна перевищує граничні витрати при будь-якому конкретному обсязі випуску, то фірма отримує більше прибутку, виробляючи на одну одиницю товару більше, оскільки приріст доходу Ро перевищує приріст витрат МС. Якщо ж ціна нижча граничних витрат при даному обсязі випуску, то фірма збільшить свій прибуток тільки при зменшенні обсягу випуску продукції. У разі, коли будь-яка зміна випуску не збільшує одержувану фірмою прибуток, обсяг випуску повинен залишатися без зміни. Таким чином, при найкращому позитивному обсязі випуску ціна повинна дорівнювати граничним витратам. Це проілюстровано на малюнку. При цьому: Ро - ціна, при якій фірма може продавати будь-яку кількість своєї продукції; МС - крива граничних витрат; Е - оптимальний обсяг випуску, який відповідає випуску Q, в якому Ро =: МС.

  Ціна МС

  Е МС

  Ро

  Q

  Мал. 6.2.

  Максимізація прибутку в короткостроковому періоді.

  Наступним кроком для визначення оптимального випуску та отримання максимального прибутку повинно бути рішення про те, виробляти продукцію на рівні оптимального випуску чи не виробляти її взагалі. Фірма може нести грошові втрати, навіть коли ціна дорівнює граничним витратам. Якщо фірма закривається тимчасово або нічого не робить в короткостроковому періоді, то її доходи, як і її змінні витрати, дорівнюватимуть нулю, але при цьому вона не уникає своїх постійних витрат. У короткостроковому періоді постійні витрати не залежать від того, приваблює вона будь-які змінні фактори для виробництва продукції.

  Необхідно відзначити, що якщо дохід перевищує змінні витрати при оптимальному позитивному випуску, то фірмі слід виробляти його в короткостроковому періоді. В цьому випадку вона повертає по крайней частину своїх постійних витрат і несе менші втрати, ніж при повній зупинці виробництва.

  Таким чином фірма повинна порівнювати ціну і величину середніх граничних витрат (AVC) при оптимальному позитивному обсязі випуску, де Р = МС. Якщо ціна дорівнює або перевищує середні змінні витрати (Р> AVC), то фірма повинна виробляти оптимальний позитивний рівень випуску. У протилежному випадку (Р

  Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми показує обсяг випуску, пропонований фірмою при кожному значенні ціни, для того щоб максимізувати прибуток. Короткострокова крива пропозиції збігається з її кривої граничних витрат для цін, що перевищують мінімальний рівень середніх граничних витрат (AVC). Якщо ціна нижче мінімального рівня AVC, який називається короткостроковій ціною ліквідації, то фірма закриється і обсяг її пропозиції буде нульовим.

  МС

  Р ATC D

  Ціна беззбитковості

  AVC Ціна припинення

  виробництва

  Q

  обсяг випуску

  Мал. 6.3.

  Короткострокова ринкова крива пропозиції виходить шляхом підсумовування обсягів пропозиції всіх фірм при кожній можливій ціні.

  Максимізація прибутку в довгостроковому періоді.

  Для фірми довгостроковий період відрізняється від короткострокового тільки тим, що всі види витрат є змінними. У довгостроковому періоді граничні витрати є найважливішим чинником, що визначає рішення фірм про обсяг пропозиції. Обсяг випуску фірми, максимізує свій прибуток, визначається за допомогою двокрокового процедури. Спочатку аналізуються граничні витрати, а потім середні.

  У довгостроковому періоді фірма, що приймає рішення про функціонування, буде виробляти свій оптимальний позитивний обсяг випуску тільки в тому випадку, якщо ціна буде дорівнює довгостроковим граничним витратам.

  В цьому періоді фірма буде продовжувати свою діяльність за умови, що вона відшкодує всі свої витрати, включаючи альтернативну вартість капіталу, вкладеного в підприємство, та інші види витрат, які є постійними в короткостроковому періоді.Якщо ціна буде занадто низькою для відшкодування всіх витрат виробництва, то фірмі слід зовсім піти з галузі.

  Довгострокова крива пропозиції абсолютно конкурентної фірми є частиною її кривої LMC, розташовану вище точки мінімального рівня LAC.

  Довгострокова ціна беззбитковості фірми - це найменша ціна, при якій в довгостроковому періоді фірма може лише відшкодовувати свої витрати. Ця величина являє собою мінімальні довгострокові витрати фірми і відповідає нижчій точці на її кривої LAC.

  Якщо ціна опускається нижче рівня Ра, то фірма не буде проводити в довгостроковому періоді; якщо ціна знаходиться вище рівня Ра, то фірма може функціонувати в достатньо стабільних умовах. Довгострокова ціна беззбитковості показує найменше значення ціни, при якій фірма може функціонувати.

  LMC

  Рм Е LAC

  ра

  F

  Qа Qв

  Мал. 6.4.

  З іншого боку, якщо ціна буде вище довгострокової ціни беззбитковості, то вона буде перевищувати і середні витрати при тому обсязі випуску, для якого Р == LMC.

  В силу того, що в довгостроковому періоді всі фактори є змінними, спадна віддача в цьому випадку менш значима, ніж в короткостроковому періоді.

  Завдання. Питання.

  Відповіді.

  1. Що таке абсолютно конкурентна фірма?

  2. Які умови функціонування ринку досконалої конкуренції?

  3. Що таке ринок досконалої конкуренції?

  4. Як виглядає на графіку крива пропозиції ринку досконалої конкуренції?

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  1. Який із запропонованих ознак характеризує ринок досконалої конкуренції:

  а) наявність одного продавця на ринку;

  б) велика кількість продавців на ринку з різнорідними товарами;

  в) на ринку діє велика кількість продавців з ідентичними товарами;

  г) на ринку існує кілька продавців з однорідним товаром.

  2. Яка з фірм є абсолютно конкурентної:

  а) фірма встановлює ціну на свій товар;

  б) кілька фірм домовляються про обсяг випуску товару;

  в) фірма, яка бере ціну, як належне.

  VII. ЦІНА І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ недосконалої конкуренції

  Недосконале конкурентні ринки: чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція.

  Результати діяльності будь-якої фірми сильно залежать від типу ринку, на якому їй доводиться продавати свої товари. При цьому маються на увазі відмінності між ринками не тільки за характером продаються там товарів, а й за сформованими умовами конкуренції при їх продажу.

  Фірма, яка виходить зі своїм товаром на ринок, найчастіше стикається з конкуренцією з боку інших фірм, які також прагнуть продати свої товари. Суперництво може розвиватися по-різному. І кожна фірма повинна враховувати тип конкуренції, з яким вона зіткнеться на ринку для вироблення на цій основі своєї комерційної політики. Разом з тим тип конкуренції має чимале значення і для покупців, прямо зачіпаючи їх інтереси.

  Досконала конкуренція, розглянута в минулому розділі, є скоріше абстрактної моделлю, зручною для аналізу основних принципів формування ринкової поведінки фірми. В реальній дійсності чисто конкурентні ринки зустрічаються рідко, як правило, кожна фірма має «своє обличчя», і кожен споживач, вибираючи продукцію тієї чи іншої фірми, керується не тільки корисністю продукції і її ціною, але і своїм ставленням до самої фірми, до якості випускаються нею виробів. У цьому сенсі становище кожної фірми на ринку в чомусь унікальне, тобто в її поведінці присутній елемент монополізму.

  Залежно від ступеня присутності цього елемента на індивідуальних ринках прийнято виділяти три моделі недосконалої конкуренції:

  чиста монополія;

  олігополія;

  монополістична конкуренція.

  Чиста монополія.

  Монополія припускає, що одна фірма є єдиним виробником будь-якої продукції, яка не має аналогів. При цьому покупці не мають можливості вибору і змушені купувати таку продукцію у фірми-монополіста.

  Слід зауважити, що поняття чистої монополії також звичайно є абстракцією. Навіть повна відсутність конкурентів всередині країни не виключає їх наявності за кордоном.

  Існує кілька серйозних бар'єрів для вступу в монополізовану галузь:

  а) ефект масштабу,

  б) природні монополії (галузі, де технологічні умови виключають можливість конкуренції),

  в) власність на патенти і наукові дослідження,

  г) володіння або контроль над вельми важливою сировиною,

  д) нечесна конкуренція (бар'єри для вступу в галузь, які є дуже значними в короткостроковому періоді, можуть виявитися переборними в довгостроковому періоді).

  На ринку монополії для покупця складаються найгірші умови. Монополіст повністю контролює весь обсяг випуску товару; якщо він приймає рішення про підвищення ціни, то не боїться втратити частину ринку, віддати його конкурентам, що встановлює більш низькі ціни. Але це не означає, що він нескінченно підвищуватиме ціну своєї продукції.

  Монополіст часто уникає високих цін, тому що вони тягнуть за собою прибуток меншу, ніж максимальна, а так як фірма-монополіст, так само як і будь-яка інша фірма, прагне до отримання максимального прибутку, в ході прийняття рішення про ціну вона враховує ринковий попит і свої витрати.

  Граничний дохід, ціна і монопольний випуск. Для монополіста, на відміну від фірм в умовах чистої конкуренції, крива середнього доходу і ціни збігається з кривою ринкового попиту, а крива граничного доходу лежить нижче її.

  Мал. 7.1.

  Таке розташування кривих пояснюється тим, що якщо монополіст знижує ціну для збільшення продажів, то він змушений знижувати її на всі одиниці товарів, що продаються, а не тільки на наступну. Граничний дохід у всіх випадках, крім випуску 1 одиниці продукції, менше ціни.

  Монополіст, приймаючи рішення про обсяг випуску продукції і прагнучи до максимізації прибутку, буде шукати такий варіант, коли граничний дохід фірми найбільшою мірою наближений до граничних витрат.

  Графічно це виглядає так:

  Мал. 7.2.

  При обсязі випуску Q монополіст отримає максимальний прибуток. При цьому ціна буде дорівнює Р (на відміну від чистої конкуренції, де обсяг дорівнював би Q 1, а ціна склала б Р 1) При нарощування виробництва граничні витрати почнуть перевищувати граничний дохід і прибуток зменшиться.

  Будь-яка фірма, попит на продукцію якої не є абсолютно еластичним, буде стикатися з ситуацією, коли граничний дохід менше ціни. Тому ціна, що приносить їй максимальний прибуток, буде вище, а обсяг виробництва нижче, ніж в умовах досконалої конкуренції.

  Природні монополії. Більшість чисто монополістичних галузей є природними монополіями. Це ті галузі, в яких економія, зумовлена ​​зростанням масштабів виробництва, настільки велика, що продукт може бути проведений однією фірмою при більш низьких середніх витратах, ніж якби його виробництвом займалася не одна, а кілька фірм. Виробництво товарів і надання послуг зосереджується в одному підприємстві в силу об'єктивних причин і це вигідно суспільству.

  Природні монополії можна поділити на дві групи:

  - природні монополії. Народження таких монополій відбувається через

  бар'єрів для конкуренції, покладених самою природою (унікальні корисні копалини);

  техніко-економічні монополії. Так умовно можна назвати монополії, виникнення яких продиктовано або технічними, або економічними причинами, пов'язаними з проявом ефекту масштабу. Прикладом таких галузей може послужити електроенергетика.

  Соціальні витрати і державна політика.

  Більшість сучасних економістів сходяться на думці щодо того, що поширення монополій знижує економічну ефективність, а отже, невигідно суспільству. Відбувається це з таких причин.

  По-перше, обсяг виробництва, який максимізує прибуток монополіста, нижче, а ціна - вище, ніж в умовах досконалої конкуренції. Це призводить до того, що ресурси суспільства використовуються не в повному обсязі, і при цьому частина продукції, необхідна суспільству, не проводиться.

  По-друге, будучи єдиним продавцем на ринку, монополіст не прагне до зниження виробничих витрат. У нього не існує стимулу використовувати найбільш прогресивну технологію, тобто монополіст слабко зацікавлений в науково-дослідних розробках і використанні нових досягнень НТП.

  По-третє, бар'єри для вступу нових фірм у монополізовані галузі стримують на економічну ефективність. Дрібним фірмам з новими ідеями важко пробитися на монополізовані ринки.

  У всіх країнах з ринковою економікою діють антимонопольні законодавства, контролюючі і обмежують монопольну владу. У багатьох країнах закон покладає відповідальність за монопольне поведінка не тільки на фірми, а й персонально на їх керівників.

  До числа найбільш широко застосовуваних методів боротьби з монополізацією ринків відносяться:

  граничне спрощення процедури створення нових фірм;

  зняття всіх бар'єрів у зовнішній торгівлі і відкриття внутрішніх ринків для зарубіжних фірм, що руйнують контроль над ринком вітчизняних монополістів;

  примусовий поділ найбільших фірм-монополістів на декілька більш дрібних і незалежних один від одного;

  введення державного контролю за процедурами злиття і поглинання фірм, а в деяких випадках - встановлення порядку, при якому поглинання і злиття можливі лише з дозволу держави;

  введення прямого державного контролю за цінами і заробітною платою (найчастіше це відноситься до природних монополій);

  покарання фірм за проведення політики цінової дискримінації (т.е. продажу однакових товарів на одному і тому ж ринку за різними цінами різним покупцям).

  Олігополія.

  Олигополистические галузі характеризуються наявністю декількох фірм, кожна з яких володіє значною часткою ринку. Фірми, що знаходяться в таких умовах, є взаємозалежними; поведінку однієї з них має безпосередній вплив і саме відчуває на собі вплив з боку конкурентів. Продукти можуть бути фактично однаковими або значно диференційованими. Причинами, що лежать в основі розвитку олігополії, є:

  1. Ефект масштабу, що дозволяє скоротити витрати на одиницю продукції.

  Бар'єри для вступу: необхідність володіння патентами і стратегічною сировиною, величезні витрати на рекламу.

  Переваги злиття: об'єднання двох або більше конкуруючих фірм може суттєво збільшити їх ринкову частку і дати можливість новій і більш великої виробничої одиниці добитися більшого ефекту масштабу.

  Для повного уявлення про загальну ефективність витрат підприємства потрібна узагальнена характеристика вартісних і натуральних показників. Цій меті служать загальна й порівняльна економічна ефективність витрат. Загальна економічна ефективність визначається як відношення ефекту до капвкладенням, а порівняльна - як відношення різниці поточних витрат до різниці капвкладенням за варіантами. При цьому загальна і порівняльна економічна ефективність доповнюють один одного. Загальна економічна ефективність витрат розраховується як відношення приросту прибутку до капвкладенням. В кожному окремому випадку отримані в результаті розрахунків показники загальної економічної ефективності витрат порівнюються з нормативами і аналогічними показниками за минулий період, а також з показниками ефективності виробництва інших підприємств і фірм. Величиною зворотної загальної економічної ефективності витрат служить термін окупності витрат.

  Порівняльна економічна ефективність витрат.

  Основний показник найбільш оптимального варіанту, який визначається в результаті розрахунків порівняльної економічної ефективності - мінімум приведених витрат. Наведені витрати по кожному варіанту представляють собою суму поточних витрат (з / вартість) і капвкладень, приведених до однакової рівномірності відповідно до нормативу ефективності за формулою:

  ЗПi = Сi + Ki + EнKi> min

  ЗПi - наведені витрати за цим варіантом.

  Ci - поточні витрати (з / с) за цим варіантом.

  Ki - капвкладення по кожному варіанту.

  ЕнКi - норматив коефіцієнта порівняльної економічної ефективності капвкладень. За народному господарству коефіцієнт економічної ефективності Еобщ. = 0,16, а по окремих галузях він може коливатися.

  Основними напрямками підвищення ефективності виробництва можна відзначити НТП; режим економії; вдосконалення структури економіки, організаційно-економічні фактори; інфраструктура виробництва.

  Особливості підприємницької діяльності в Росії. Фактори і перспективи розвитку.

  Однією з головних проблем сучасного підприємництва в Росії є створення його організаційно - господарського механізму: це спосіб ведення господарства підприємницького типу, організації підприємницького відтворення за допомогою економічних і організаційних форм, методів і важелів. Організаційно-господарський механізм підприємництва включає два блоки: механізм ринково - конкурентної системи самоорганізації і самоврядування відтворенням і систему державного регулювання, що відповідає вимогам економічних законів. На прикладі інших країн можна відзначити, що ніде сучасне підприємництво не може розвиватися, тим більше формуватися без державного регулювання та підтримки. Для цього держава виконує наступні функції: 1. створення режиму найбільшого сприяння для використання потенціалу підприємців, створення рівних «правил гри»; 2. формування конкурентного середовища; 3. створення умов для стійко розвивається пропозиції товарів і послуг високої якості, вироблених на інноваційній основі.

  Одним із завдань економічних реформ в Росії в 90-і рр. - підвищення ефективності використання ресурсів в економіці. З метою підвищення ефективності та зростання прибутку підприємства повинні проводити зміну виробничої та організаційної структури.

  Підприємство може відмовитися від деяких видів виробництв і продати відповідні активи. Або піти на диверсифікацію, придбати підприємства нових галузей виробництва. Даний процес називається реструктуризацією.

  Реструктуризація на мікрорівні - це зміна структури підприємства або бізнесу, включаючи виробництво, господарські зв'язки і т.д. Можна виділити наступні напрямки реструктуризації: дроблення бізнесу (виділення в самостійні сфери бізнесу частині видів діяльності); інтеграція (включаючи злиття і поглинання); переорієнтація на нові для даного бізнесу види діяльності (продукти); реструктуризація фінансових та інших активів; радикальні зміни в структурі ринків збуту чи постачання, перехід на інші технології виробництва. Реструктуризація підприємства є складовою частиною більш широкого поняття реформування підприємств.

  Реструктуризація підприємства передбачає виконання таких умов: 1) наявність зовнішнього економічного середовища, що не дозволяє неефективним підприємствам продовжувати функціонувати без змін, і неминуче призводить до зміни неефективного менеджера або власника; 2) суб'єкта (власника), зацікавленого у збереженні та розвитку бізнесу; 3) кваліфікованого менеджменту, який здійснюють необхідні реформи на підприємстві; 4) необхідна наявність механізмів взаємодії власника і менеджера, що дозволяє власнику контролювати діяльність останнього (цей механізм відноситься до так званого корпоративного управління); 5) наявність в розпорядженні суб'єкта реструктуризації ресурсів для здійснення перетворень.

  Для цієї мети держава має проводити структурні реформи: 1. приватизація, розвиток корпоративного управління, захист прав власності і інвесторів, розвиток інституту банкрутства; 2. продовження податкової реформи - зменшення податкового навантаження на підприємства, формування справедливої ​​податкової системи для бізнесу; 3. зовнішньоекономічна політика - стимулювання експорту та захист внутрішнього ринку; 4. політика в сфері природних монополій - завдання створення конкурентного середовища з метою більш ефективного контролю витрат і цін (тарифів); 5. аграрна політика.

  Завдання. Питання.

  Відповіді.

  Що є основною ланкою виробничої діяльності?

  За допомогою яких критеріїв здійснюється класифікація фірм?

  Що таке конгломерат?

  Як змінюється мотивація в діяльності підприємства при переході від адміністративно-командної до ринкової економіки?

  Як змінюється положення підприємства в перехідній економіці?

  Виділіть основні особливості: індивідуальної форми підприємств, партнерства, корпорації.

  Чи тотожні поняття «власник» і «підприємець»?

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  1. Які з наступних характеристик відносяться до понять «господарський підрозділ», «підприємство», «фірма»:

  а) об'єднання кількох підприємств з метою концентрації фінансової потужності і контролю;

  б) основний осередок, для якої розробляється ділова стратегія фірми;

  в) економічний суб'єкт, який організовує виробництво матеріальних благ або послуг з метою отримання прибутку.

  2. Для якої форми підприємницької діяльності справедливим є твердження про те, що майнова відповідальність поширюється як на власне капітал, так і на майно, що використовується підприємцем для особистих потреб:

  а) індивідуальне підприємництво;

  б) товариство;

  в) змішане товариство;

  г) акціонерне товариство (АТ).

  3.Яка форма організації підприємець-ської діяльності робить для фізичної особи ризик капіталу мінімальним:

  а) індивідуальне підприємництво;

  б) товариство;

  в) акціонерне товариство (АТ);

  г) держпідприємство.

  4.Фірма, яка піклується про свою репутацію, зацікавлена:

  а) в скороченні витрат виробництва, навіть якщо при цьому постраждає якість;

  б) в тому, щоб знайти найлегший і швидкий шлях збільшити прибуток;

  в) в якості, пакування та маркування продукту, а також в безпеці споживача;

  г) в завоюванні ринку за рахунок вмілої реклами;

  д) тільки в отриманні прибутку.

  5.Преімущество товариств полягає в наступному:

  а) об'єднання партнерів дозволяє залучити додаткові кошти;

  б) можливості партнерів визначаються положеннями угоди про партнерство;

  в) діяльність товариства триває, навіть якщо один з партнерів цієї померла

  г) кожен партнер несе повну майнову відповідальність;

  д) партнери, об'єднавши зусилля, процвітають.

  6.Корпорація є юридичною особою, це означає, що корпорація:

  а) важко організована;

  б) може залучити тільки обмежена кількість капіталу;

  в) може отримувати основну частину загального доходу в порівнянні з іншими формами організації бізнесу;

  г) може звертатися до суду і переслідуватися по суду, має право укладати контракти і повинна платити податки.


  IV. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА І ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЮ ПРОДУКТИВНОСТІ

  Чотири фактори виробництва: праця, капітал, земля, підприємництво

  Виробництво - це процес створення матеріальних благ. У виробничому процесі людина впливає на об'єкти природи, надає їм форму, придатну для задоволення матеріальних потреб.

  Факторами виробництва є все те, що задіяно в процесі виробництва, тобто це параметри, що визначають характер і результативність перебігу економічних процесів, а також кількість і якість створюваного, тобто виробленого економічного продукту. У найпростішому випадку сукупність виробничих факторів можна представити у вигляді схеми.

  ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

  праця

  капітал

  земля

  Підприємцями-мательства

  Існують різні підходи при виділенні факторів і їх класифікації в окремі групи.

  Марксистська теорія виділяє в якості факторів виробництва робочу силу, предмети праці і засоби праці. Маржиналістська теорія виділяє чотири групи факторів виробництва: землю, капітал, праця, підприємницьку здатність.

  Земля розглядається як природний ресурс, який не є результатом людської діяльності. Фактор виробництва «земля» відображає вплив природних умов на виробничі процеси, використання у виробництві природних джерел сировини і енергії, корисних копалин, земельних і водних ресурсів, повітряного басейну, природної флори і фауни. «Земля» втілює можливість залучення у виробництво певних видів і обсягів природних багатств, що перетворюються на сировинний матеріал, з якого виготовляється все різноманіття матеріально-речових продуктів виробництва.

  Капітал як фактор виробництва виступає у вигляді сукупності благ, використовуваних у виробництві товарів і послуг. Це інструменти, машини, обладнання, складські приміщення, транспортні комунікації, засоби зв'язку і т.д. Тобто - це кошти і предмети праці, технічний стан яких постійно вдосконалюється і впливає на загальну результативність виробничого процесу.

  Праця видається інтелектуальної або фізичної діяльністю, спрямованою на виготовлення благ і надання послуг. Це праця, зайнятих в процесі виробництва працівників, що володіють сукупністю здібностей, обумовлених утворенням, професійним навчанням, навичками, здоров'ям. Чим кваліфіковану працю людини, тим вищий дохід за цим фактором (оплата праці).

  Підприємницька діяльність являє собою специфічний фактор виробництва. Вона передбачає використання ініціативи, кмітливості і ризику в організації виробництва. Підприємницька активність сприятливо позначається на результатах виробництва, але виміряти ефект її впливу досить важко, на відміну від праці і капіталу підприємницька здатність не володіє загальноприйнятими кількісними вимірювачами.

  Важливо відзначити наступне: виробництво можливо при введенні в процес створення матеріальних благ всіх виробничих факторів. Виробництво кожної речі або послуги вимагає певного набору факторів виробництва, які повинні поєднуватися в потрібних пропорціях. Фактори володіють взаємозамінністю. Це обумовлюється різноманітними споживчими властивостями продуктів.

  Праця як фактор виробництва.

  Продуктивність та інтенсивність праці.

  У сучасній економічній теорії, що досліджує ринкові процеси, праця однозначно вважається фактором виробництва, причому сам працю розуміється широко, як діяльність будь-якого одержувача прибутку.

  Якщо уважно придивитися до витрат на виробництво продукту, то неважко побачити, що вони включають в себе витрати живої праці і витрати коштів виробництва. Однак останні теж зводяться в кінцевому рахунку до витрат праці, вкладеного у свій час на їх виготовлення. Тому в економічній теорії прийнято вважати, що на виробництво кожного продукту витрачається живу і матеріалізовану працю. Минулий працю у виробництві виступає в вигляді верстатів, машин, інструментів і т. П., Він накопичується також у вигляді інформації, знань, професійних навичок і т.д.

  Очевидно, що як економічний ресурс, праця має вартість. Ціною використання праці працівника виступає заробітна плата. Загальний (або середній) рівень заробітної плати диференціюється по країнам, регіонам, видам діяльності. Він включає в себе широкий діапазон різних конкретних ставок заробітної плати, які формуються під впливом різних факторів ринкової кон'юнктури, ступеня впливу профспілок, державної політики зайнятості, витрат підприємця на наймання працівника, особливостей застосовуваних систем оплати праці та ін. Відмінності в заробітній платі в більшості випадків залежать від видів виконуваних робіт, професіоналізму працівників, інтенсивності та продуктивності праці.

  Під інтенсивністю праці розуміється кількість праці, що витрачається протягом фіксованого проміжку часу і вимірюється витратами фізичної, розумової і нервової енергії в одиницю часу.

  Поняття продуктивність утворює систему показників ефективності виробництва.

  Під продуктивністю в вузькому сенсі слова розуміється один показник, що характеризує ефективність виробничого процесу з точки зору його основної мети - отримання прибутку.

  У міру розширення кола завдань, що стоять перед підприємством, і необхідності врахування умов виробництва (своєчасність виконання замовлення, число травм, отриманих робітниками, і ін.), Зручніше трактувати продуктивність в широкому сенсі слова. Існують дві основні групи вимірників продуктивності.

  Перша включає статичні коефіцієнти продуктивності: вимірювач продукції ділиться на вимірювач витрат за часовий інтервал.

  Друга включає динамічні індекси продуктивності: статичний коефіцієнт продуктивності за певний період, ділиться на аналогічний коефіцієнт за попередній період.

  Усередині кожної групи є три типи вимірників продуктивності: приватні факторні, багатофакторні та сукупні факторні. Кожен з вимірників характеризує відношення продукції до витрат, але вони відрізняються кількістю елементів витрат або видів ресурсів, що враховуються в знаменнику (рис. 4.1).

  витрати

  поточні

  застосовані

  Один вид ресурсів

  Приватні показники продуктивності праці

  Кілька видів ресурсів

  Багатофакторні показники продуктивності праці

  Всі види ресурсів

  Загальні показники продуктивності праці

  Мал. 4.1

  Якщо мова йде про один вид ресурсів (праця, капітал, енергія, інформація, матеріали) - це приватний показник продуктивності (або показник часткової продуктивності). Він виражається формулою:

  Найбільш поширеними формами приватного показника продуктивності праці є:

  випуск на один відпрацьований або оплачений час (за ставками поточного або базового періоду);

  випуск на одного зайнятого (з урахуванням і без частково зайнятих).

  Приватні показники продуктивності характеризують ефективність виробничого процесу в цілому, але часто мають дуже різну динаміку. Тому для узагальненої оцінки господарських рішень, коли можливі альтернативні рішення з приводу використання ресурсів, необхідні показники, які враховують всі основні матеріальні чинники виробничого процесу.

  Необхідність багатофакторних показників продуктивності (МФ) визначається також тим, що підприємства збільшують вироблення на одного працівника не тільки внаслідок кращої організації виробництва, а й шляхом нарощування технічної оснащеності живого праці. Найчастіше у вигляді основних виробничих факторів розглядаються витрати живого праці та основного капіталу. В цьому випадку:

  де L, K - витрати, відповідно, живого праці та капіталу;

  б, в - відповідні ваги для підсумовування витрат.

  Підвищення продуктивності є результатом управління і втручання в ключові процеси перетворення продукту або праці.

  Підвищення продуктивності відбудеться при дотриманні будь-якого з перерахованих нижче умов:

  продукція зростає - витрати зменшуються;

  продукція зростає - витрати залишаються незмінними;

  продукція зростає - витрати зростають, але більш низькими темпами;

  продукція незмінна - витрати скорочуються;

  продукція скорочується - витрати скорочуються, але більш швидкими темпами.

  Капітал як фактор виробництва. Фізичний капітал.

  Дослідження категорії капітал пов'язано з такими іменами як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Е. Бем-Баверк, А. Маршалл, І. Фішер, В. Парето, Дж. Хікс, П. Самуельсон та ін. Класики політичної економії трактують капітал як будь-який засіб виробництва: А. Сміт розглядав капітал як накопичений працю, Д. Рікардо вважав, що капітал - це засоби виробництва.

  Будь-яка річ, гроші - це капітал, за умови, якщо вони пущені в справу, використовуються в господарській діяльності і як результат - приносять прибуток. Прибуток - це відповідна частка продукту, приписувана продуктивності капіталу (точка зору Ф. Візер і Д.Б. Кларка), це плата підприємцеві за організацію і управління виробництвом (А. Маршалл), це відшкодування жертви підприємця за те, що він утримався від негайного споживання капіталу і авансував його для справи (Н. Сеніор).

  Інший погляд на капітал представлений теорією К. Маркса. У його трактуванні капітал приносить додану вартість, тобто є самовозрастающей вартістю. Капітал - це і річ, і гроші, і будь-які блага, які можуть бути пущені в оборот.

  Капітал - це авансована вартість, яка символізує відмову від одномоментного її використання в ім'я особистого блага, але в інтересах справи. Вона стає капіталом, коли буде створена додаткова вартість, тобто якщо буде отримано прибуток. Капітал - це рухома вартість, яка постійно зазнає трансформації. Чим швидше відбувається оборот авансованої вартості, тим менше потрібно капіталу для досягнення поставленої мети, наприклад, для отримання певного обсягу прибутку.

  Але все різні погляди на «капітал» єдині в одному: основна властивість капіталу - це здатність приносити дохід. Він існує і функціонує в двох основних формах: реальної і грошової.

  Реальний капітал являє собою будь-який ресурс, який створюється з метою виробництва більшої кількості економічних благ, він є одним з основних елементів суспільного багатства. Розрізняють фізичний і соціальний капітал.

  Фізичний капітал - це реальний капітал, який використовується у виробничих процесах.

  Соціальний капітал - це створені на громадські кошти (наприклад, на зібрані податки) економічні блага, що задовольняють колективні потреби (госпіталі, школи, дитячі садки тощо).

  Грошовий капітал - це фінансові кошти, необхідні для виникнення реального капіталу. Тільки володіючи необхідними грошовими ресурсами можливо почати підприємницьку справу, найняти працівників, придбати засоби виробництва, сировину і т.п. Тому спочатку капітал виступає в грошовій формі, створюючи умови для з'єднання факторів виробництва. Надання грошового капіталу для придбання засобів виробництва називається фінансуванням, а перетворення грошового капіталу в реальний називається інвестуванням.

  У мікроекономічному сенсі під капіталом розуміється фізичний капітал, або виробничі фонди, тобто засоби виробництва тривалого (будівлі, машини, обладнання) і короткострокового (паливо, енергія, сировина) користування, а також готова продукція та напівфабрикати на складі, необхідні підприємству (фірмі) для виробничої і комерційної діяльності. При цьому не береться до уваги: ​​призначена продукція для виробничих або споживчих цілей. До тих пір поки вона знаходиться на території підприємства - це виробничий фактор капітал.

  Кругообіг і оборот капіталу.

  Щоб організувати бізнес на його початковій стадії доводиться здійснювати первинне вкладення капіталу. Для цього необхідний стартовий капітал, який являє собою суму початкового капіталу і поточних витрат на початковій стадії виробництва. Початковий капітал витрачається на реєстрацію підприємства, відкриття банківського рахунку, покупку будівлі або права на його оренду, ремонт або перебудову будинку, покупку машин, обладнання, приладів, патентів, ліцензій. Поточні ж витрати включають покупку сировини і матеріалів, орендну плату, зарплату, відрахування в соціальні фонди тощо.

  Всі наявні у підприємства кошти можна представити у вигляді схеми.

  ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

  Основні засоби

  Оборотні кошти

  Основні виробничі фонди

  Основні невиробничі фонди

  Оборотні виробничі фонди

  фонди звернення

  Мал. 4.2

  Інвестуючи будь-яку сферу діяльності, підприємець ставить собі за мету отримання прибутку. Це можливо тільки за умови здійснення відтворення.

  Розглянемо відтворювальний процес у часі. З точки зору зміни функціональних форм промислового капіталу його можна представити у вигляді моделі: Д> Т> П> Тґ? Дґ і виділити закономірні стадії.

  Д> Т - грошовий капітал витрачається на факторном ринку для придбання факторів виробництва, що мають форму товару і перетворюється в продуктивний капітал. Грошовий капітал виконує функцію створення продуктивного капіталу;

  Т> П - продуктивний капітал надходить в виробничий процес і виконує функцію підготовки умов для виробництва;

  П> Тґ - в процесі виробництва продуктивний капітал перетворюється в товарний і виконує функцію створення додаткової (додаткової) вартості;

  Тґ? Дґ - після реалізації товару на ринку, товарний капітал знову перетворюється в грошовий, а укладена в ньому додаткова вартість, надходить підприємцю. Товарний капітал виконує функцію реалізації додаткової (додаткової) вартості.

  Кругообіг капіталу - це послідовне перетворення капіталу з однієї форми в іншу заради створення прибутку: d = Д - Д

  тут:

  Д -

  спочатку авансований капітал;

  Дґ-

  товарний капітал, перетворений в грошовий;

  d -

  додаткова вартість.

  Кругообіг фірми можна представити у вигляді схеми (рис. 4.3).

  Сировина,

  постачальники

  матеріали,

  ФІРМА

  кінцевий

  покупці

  працю

  продукт

  d = -

  гроші Д

  +

  гроші Д

  дохід фірми

  Мал. 4.3

  Оборот капіталу являє собою кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як безперервно повторюваний процес відновлення руху всього авансованого капіталу.

  Оборот капіталу не збігається з кругообігом капіталу. В результаті кожного кругообігу підприємцю повертається в грошовій формі лише частина авансованого капіталу; повний оборот капітал робить тільки тоді, коли вся капітальна вартість повертається до власника у своїй первісній, т. е. грошовій формі.

  Основний і оборотний капітал.

  Капітал в процесі обороту проходить стадії виробництва і обігу. У відповідності з різними функціями в обороті капітальної вартості в структурі капіталу виділяють основний і оборотний капітал. Різниця обороту цих частин капіталу випливає з особливостей перенесення різними елементами продуктивного капіталу своєї вартості на створюваний продукт.

  Основний капітал - це частина продуктивного капіталу, вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається власнику в грошовій формі по частинах.

  Основний капітал вартість засобів праці: обладнання, машин, виробничих будівель, які функціонують у виробництві кілька років і обслуговують кілька виробничих циклів.

  Оборотний капітал - це та частина виробничого капіталу, вартість якого входить в продукт цілком і повністю повертається підприємцю у грошовій формі в кожному кругообігу капіталу.

  В оборотний капітал входить вартість предметів праці: сировини, палива, матеріалів і т.п., а також оплата робочої сили, які повністю споживаються протягом одного циклу виробництва. Вартість оборотного капіталу включається у витрати виробництва цілком, на відміну від вартості основного капіталу, яка враховується у витратах частинами.

  Сьогоднішня цінність капіталу залежить від того, що капітал може призвести в майбутньому. Потік майбутнього доходу повинен стимулювати створення сьогоднішнього запасу, для якого необхідний потік заощаджень. При цьому першорядне значення набуває фактор часу (порівняння минулого із сьогоденням, сьогодення з майбутнім). Дохід на капітал буде проведений лише в тому випадку, якщо власник капіталу або сам стане підприємцем, або передасть його для продуктивного використання підприємцю. При цьому капітал, позичає на час, повинен повернутися власнику капіталу з приростом, яке називається відсотком.

  Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація.

  У процесі функціонування основний капітал піддається фізичному та моральному зносу.

  Фізичний знос капіталу - це процес, в результаті якого основний капітал (або його елементи) стає фізично непридатним для подальшого використання у виробництві, відбувається втрата його споживчої вартості. Фізичний знос капіталу визначається факторами:

  тривалість та інтенсивність використання машин і устаткування;

  особливості технологій виробництва, де застосовується основний капітал;

  вплив атмосферних умов;

  внутрішні процеси, які відбуваються в матеріалі, з якого зроблені засоби виробництва.

  Моральний знос капіталу - це знецінення основного капіталу в результаті зниження вартості коштів праці або поява більш дієздатних засобів праці. Він головним чином пов'язаний з високими темпами науково-технічного прогресу.

  Морально застаріле обладнання економічно неефективно, а продукція, що випускається з його допомогою, неконкурентоспроможна. Тому воно оновлюється відповідно до програм технічної модернізації, що пов'язано з великими витратами основного капіталу.

  І в тому і в іншому випадку відбувається знецінення основного капіталу, так як вартість грошей праці визначається їх корисністю в кожен даний період часу. Ця особливість визначення вартості і ціни засобів праці знаходить вияв у створенні амортизаційного фонду, який складається з щорічних амортизаційних відрахувань.

  Амортизація - це поступове перенесення вартості основних засобів в процесі їх експлуатації на вартість готової продукції, з метою компенсації фізичного і морального зносу основних засоби і втрати ними своєї споживчої вартості в ході виробництва. Частина вартості основних засобів включається в собівартість продукції і після її реалізації формується в спеціальний амортизаційний фонд.

  Амортизаційний фонд акумулює кошти, призначені для повного відновлення зношених основних засобів, заміни вибулих машин і устаткування новими.

  Існують різні методи обчислення амортизації:

  прямолінійна амортизація, тобто рівномірний списання вартості засобів праці щороку економічного терміну служби. Ці суми накопичуються в амортизаційному фонді;

  метод що знижується залишку при подвоєною нормі амортизації, де подвоєна норма застосовується до залишкової вартості;

  метод одиниці послуг чи одиниці продукції, коли, наприклад, визначається, скільки кілометрів пройде вантажівка за час експлуатації, скільки вантажів може перевезти, у скільки рублів обходиться 1 км пробігу.

  Підприємці прагнуть забезпечити окупність значної частини капіталовкладень на ранній, найбільш інтенсивної стадії експлуатації нового обладнання. Збільшення частки амортизаційних відрахувань (до 20% щорічно) веде до прискорення обороту основного капіталу.

  Земля як фактор виробництва. Закон спадної віддачі.

  Справедливо вислів: якщо праця - це батько багатства, то природа - це його мати. Наявність і різноманітність природних ресурсів, тобто землі як фактора виробництва, багато в чому визначає можливості господарського механізму.

  Природні ресурси - це земля і надра, рослинний і тваринний світ, лісові та водні ресурси, повітряний басейн і клімат, т. Е. Все те, що оточує людину і формує зовнішні умови його творчої діяльності.

  Людина завжди використовував природні ресурси для задоволення своїх потреб. Але разом з ростом потреб зростає і обсяг елементів природи, втягується в процес економічного кругообігу. Це пов'язано як із зростанням чисельності населення, так і з якісними змінами в потребах людей. Але природні ресурси не безмежні і не вічні. Це робить необхідним постійну турботу про їх збереженні та відтворенні. Для цього існують такі основні умови.

  По-перше, необхідно дбайливо, раціонально використовувати те, що людині дає природа (особливо щодо непоправних ресурсів).

  По-друге, там, де це доступно, слід вживати дієвих заходів до заповнення природних ресурсів (відновлювати і підвищувати природну родючість землі, здійснювати лісопосадки, відтворювати запаси водойм).

  По-третє, слід максимально використовувати вторинну сировину та інші відходи виробництва.

  По-четверте, необхідно всіляко підтримувати екологічну чистоту виробництва і природокористування.

  Як економічний ресурс земля, або природні ресурси, не мають трудового походження і, отже, витрат виробництва. Це дар природи. Але користування цим даром передбачає, що підприємець, який не володіє необхідними йому природними ресурсами, змушений купувати право на їх продуктивне застосування. За це він регулярно виплачує власнику землі частину свого доходу. Формою реалізації власності на землю і природні ресурси, кількість яких суворо обмежено, є рента.

  Величина ренти залежить від ряду соціальних і природних умов. Зокрема, величина ренти тим більше, ніж плодороднее земля, багатшими її надра, краще її географічне розташування і облаштованість внаслідок проведення меліоративних робіт, вдосконалення дорожньої мережі, системи енергопостачання, господарської інфраструктури і т.д.

  Закон спадної віддачі можна викласти в наступному формулюванні.

  Кожне приріст капіталу і праці, вкладених в обробку землі, породжує в загальному пропорційно менше збільшення кількості одержуваного продукту, якщо тільки вказане прирощення не співпало за часом з удосконаленням агротехніки.

  Коли землю, яка потребує додаткової обробки, можна отримати даром, будь землевласник використовує лише таку площу, яка може забезпечити найбільшу віддачу на наявний у нього капітал і праця. При цьому обробка землі має екстенсивний, а не інтенсивний характер. Хлібороб не ставить собі за мету домагатися максимальної продуктивності з кожної одиниці площі. Він прагне зібрати якомога більший загальний урожай при даних витратах капіталу і праці. Коли хлібороб дотримується правильних розрахунків, він використовує тільки таку площу землі, яка забезпечить йому найвищу віддачу; зосередивши свій капітал і працю на меншій площі, він поніс би втрати. Якщо в його розпорядженні виявиться більше капіталу і праці, і він стане вкладати їх в більшій кількості на наявної площі, він отримає меншу вигоду, ніж якби він отримав, збільшивши площу оброблюваної землі; земля стала б приносити йому спадну віддачу.

  Якби не діяла ця тенденція, то кожен хлібороб міг би заощадити майже всю свою ренту, відмовившись від всієї займаної ним землі, крім невеликої ділянки, і вклавши в останній весь свій капітал і працю, він став би отримувати з маленького ділянки таку ж кількість продукту , яке тепер отримує зі всієї площі своєї ферми.

  Закон спадної віддачі - це констатація тенденції, яку може на якийсь час припинити вдосконалення техніки виробництва і нерівномірне розкриття повного родючості грунту, але яка стає непреоборимой, коли попит на продукцію землі зростає безмежно. Формулювання цієї тенденції можна розділити на дві частини.

  Перша - хоча поліпшення агротехніки може підвищити віддачу, яку земля зазвичай дає на певний обсяг капіталу і праці, додаток додаткового капіталу і праці до землі буде давати пропорційно менший приріст продукції, якщо одночасно не збільшується майстерність індивідуального хлібороба.

  Друга - при будь-якому майбутньому поліпшення агротехніки безперервне зростання застосування капіталу і праці до землі повинен, в кінцевому рахунку, привести до зменшення додаткового продукту, який може бути отриманий від даного додаткового вкладення капіталу і праці.

  Виробнича функція.

  Теорія граничної продуктивності.

  Теорія факторів виробництва спирається певною мірою на використання математичного модельного апарату. Факторні моделі представляються у вигляді математичної залежності, яка пов'язує величину одержуваного результату виробництва, тобто обсяг виробництва, зі значеннями виробничих факторів, що обумовили цей результат.

  Т.ч. виробнича функція відображає технологічну залежність між витратами ресурсів і максимально можливим випуском продукції. Якщо весь набір факторів виробництва уявити як витрати трудових і матеріальних ресурсів, то виробнича функція може бути описана наступним чином:

  Q = F (L, K)

  тут:

  L -

  кількість одиниць застосованої праці;

  K-

  кількість одиниць вживаних матеріальних ресурсів

  (Фактори капіталу і землі);

  Q -

  максимальний обсяг продукції, що випускається за певною технологією при заданому співвідношенні трудових і матеріальних ресурсів.

  Запис виробничої функції в формалізованому математичному вигляді може представляти великі труднощі, тому часто її описують у вигляді таблиці. Заголовки стовпців і рядків таблиці задають число застосовуваних виробничих факторів. На перетині рядка і стовпця в клітці таблиці вказується обсяг виробництва, який забезпечується заданим факторним набором (див. Таблиця 4.1).

  Таблиця 4.1

  Числовий приклад виробничої функції фірми

  K

  1

  2

  3

  4

  5

  L

  1

  6

  11

  15

  18

  20

  2

  11

  15

  18

  20

  21

  3

  15

  18

  20

  21

  22

  4

  18

  20

  21

  22

  23

  5

  20

  21

  22

  23

  24

  Аналіз виробничої функції показує, що існує багато варіантів виробництва заданого обсягу продукції.Завдання оптимізації виробничої функції полягає у визначенні такого співвідношення факторів виробництва, яке забезпечить випуск заданого обсягу продукції, при мінімальних витратах використовуваних факторів.

  Виробнича функція завжди виводиться для певної технологічної структури. Поліпшення технології, що збільшує максимально досяжний обсяг продукції, що випускається при будь-якій комбінації чинників, завжди знаходить відображення в новій виробничій функції.

  Хоча виробничі функції різні для різних видів виробництва, всі вони мають загальні властивості: існує межа для збільшення обсягу виробництва, який може бути досягнутий збільшенням витрат одного ресурсу за інших незмінних умов, і існує певна взаємозамінність факторів виробництва.

  Доходи від факторів виробництва та ринкові ціни кожного фактора визначаються їх граничною продуктивністю. Початки теорії граничного продукту будь-якого фактора виробництва розглянуті Д. Рікардо при розробці питань диференціальної ренти. У 80-х роках XIX століття такі автори, як Кларк, Уікстід і Вікселль, поширили висновки Рікардо про ренту на інші фактори виробництва. За їх твердженням, дохід і ціна будь-якого змінного фактора визначаються граничним продуктом цього чинника.

  Висновки Дж.Б.Кларка зводилися до того, що ринковий механізм ціноутворення на фактори виробництва забезпечує розподіл доходів «по справедливості», так як кожен фактор винагороджується по його граничної продуктивності. Однак при дефіцитності більшості факторів і їх нееластичним пропозиції на ринках попит і ціна на них ростуть, порушуючи принцип «справедливого» розподілу. Крім того, в реальній економіці технічний прогрес призводить до того, що гранична продуктивність праці зростає внаслідок застосування більш досконалих машин. Тому справедливу винагороду граничного продукту праці працівника має враховувати і такий фактор виробництва, як техніка. Ідея Кларка про ефективність застосовуваних факторів означала необхідність винагороди, відшкодування не тільки праці, але і застосовуваного капіталу.

  У своїй роботі «Розподіл багатства» (1899) Кларк доводив, що його доводи грунтуються на припущенні про однакову ефективності кожної одиниці застосовуються у виробництві факторів. На його думку, при змінюються кількісних пропорціях застосованої праці та капіталу в умовах зростаючої технічної оснащеності праці принцип «справедливої ​​заробітної плати» зберігався, так як її рівень відповідав зрослої продуктивності праці.

  Протиріччя тези про те, що зросла продуктивність капіталу також вимагала «справедливого» винагороди, економічною наукою було дозволено в ідеї про комплементарності факторів виробництва. Ідея полягала в тому, що потрібно обчислювати продуктивність і граничний продукт не кожного окремо фактора виробництва, а як наслідок взаємодії всіх факторів.

  Комплементарність факторів виробництва залишається провідною ідеєю представників австрійської економічної школи, котрі тлумачать граничний продукт фактора виробництва як приріст задоволення споживача продукцією, виробленою в результаті кінцевого збільшення одного з факторів виробництва. Це не строго певний граничний продукт фактора у фізичному вираженні, помножений на граничну корисність, що доставляються споживачеві додаткової продукцією. Приріст фактора має виражатися в кінцевих одиницях блага і передбачає існування свого роду «громадської граничної корисності», а також те, що підприємці закидають ступінь задоволення споживачів засобів виробництва.

  Теорія граничної корисності торкнулася мікроекономічні аспекти аналізу проблем ціноутворення факторів виробництва і визначила критерій оптимізації (попиту на фактори виробництва) конкурентної фірми. В основу цього критерію належить умова максимізації прибутку, що досягається фірмою при рівність її граничних витрат і ціни готового продукту. Винагорода факторів виробництва і їх ціна на ринку, за цією теорією, визначаються граничною продуктивністю кожного фактора, отриманої в точці мінімізації витрат фірми. Наприклад, заробітна плата працівника повинна відповідати граничному продукту його праці, вираженого в грошовій формі.

  Завдання. Питання.

  Відповіді.

  Що називається фактором виробництва?

  У чому полягає відмінність понять «економічні ресурси» і «фактори виробництва»?

  Що включає в себе система показників ефективності виробництва?

  Дайте визначення поняття капітал.

  В яких формах функціонує капітал?

  Що називається зносом основного капіталу?  ft "> Поведінка щодо ціни і випуску. Особливістю олігополії є взаємозв'язок рішень фірм за цінами і обсягом виробництва. Жодне таке рішення не може бути прийнято без урахування і оцінки можливих дій у відповідь з боку конкурентів.

  Дії фірм-конкурентів - це додаткове обмеження, яке фірми повинні враховувати при визначенні оптимальних ціни і обсягу виробництва. Не тільки витрати і попит, а й відповідна реакція конкурентів обумовлюють прийняття рішень.

  Не існує єдиної теорії олігополії. Жодна зі створених моделей не дозволяє відповісти на всі питання, пов'язані з поведінкою фірм на подібних ринках. Проте вони можуть бути використані для аналізу окремих аспектів діяльності в умовах олігополії.

  Модель Курно заснована на двох припущеннях:

  - на ринку присутні тільки дві фірми (X, Y);

  - кожна фірма, приймаючи своє рішення, вважає ціну і обсяг виробництва конкурента постійними.

  Зміна ціни і обсягу випуску продукції фірмою Х при розширенні виробництва фірмою Y можна розглянути на графіку:

  Мал. 7.3.

  Оскільки ринковий попит є величина задана, розширення виробництва фірмою Y викличе скорочення попиту на продукцію фірми Х. На графіку показано, як зміститься крива попиту на продукцію фірми Х (від D 0 до D 1, D 2). Ціна і обсяг виробництва, виходячи з рівності граничного доходу та граничних витрат, будуть знижуватися відповідно від Р 0 до Р 1, Р 2 і від Q 0 до Q 1, Q 2.

  Подібний графік можна скласти і для фірми Y, відображаючи на ньому зміни ціни і обсягу випуску в залежності від дій, вжитих фірмою Х.

  У моделі Курно відбито одна суттєва обставина. Передбачається, що конкуренти відреагують на зміну фірмою ціни певним чином - знизять ціни і обсяг виробництва. Однак конкурент може зайняти і активну позицію, тобто знизити ціну ще сильніше і таким чином не допустити суперника на ринок.

  «Цінова війна» знижує прибутки обох сторін, кожна фірма була б готова тримати більш високу ціну за умови, що її конкурент надійде аналогічним чином. Навіть якщо знизяться витрати, впаде попит або відбудуться ще якісь події, які дозволять знизити ціну без шкоди для прибутку, фірма не зробить цього, побоюючись, що конкуренти сприймуть подібний крок як початок цінової війни. Підвищення цін також непривабливо, так як конкуренти можуть і не наслідувати цей приклад. Саме з цих причин конкуренція в олігополістичних галузях носить нецінової характер.

  Монополістична конкуренція.

  Це ще один тип ринку, найбільш близький до досконалої конкуренції, основними рисами якого є:

  - присутність на ринку щодо великого числа дрібних фірм, що обмежує контроль кожної над ціною і мінімізує взаємну залежність;

  - ці фірми виробляють різноманітну продукцію, і, хоча продукт кожної фірми у чомусь специфічний, споживач легко може знайти товари-замінники і переключити свій попит на них;

  - економічне суперництво тягне за собою і цінову і нецінову конкуренцію (якість продукту, умови продажу, реклама);

  - вступ в галузь є відносно легким, так як не вимагає значних фінансових затрат, а ефект масштабу незначний;

  - попит на продукцію не є абсолютно еластичним, проте його еластичність висока.

  Ціна і обсяг виробництва в короткостроковому періоді. Виходячи з уже відомого нам рівності граничного доходу та граничних витрат в короткостроковому періоді, фірми будуть вибирати ціну і обсяг випуску максимізує прибуток або мінімізують витрати. Різниця цих двох підходів видно на графіках:

  Мал. 7.4.

  MC - граничні витрати; MR - граничний дохід; D - попит; AVC - середні змінні витрати; ATC - середні валові витрати.

  Ситуація багато в чому схожа з досконалою конкуренцією. Різниця полягає в тому, що попит на продукцію фірм не є абсолютно еластичним, і тому крива граничного доходу проходить нижче кривої попиту. Найбільший прибуток фірма отримає при ціні Р 0 і обсязі виробництва Q 0, а мінімальні збитки - за ціни Р 1 і випуску Q 1.

  Довгостроковий період. На ринках монополістичної конкуренції економічний прибуток і збитки не можуть існувати довго, тому що збиткові фірми підуть з галузі, а високі прибутки залучать в галузь безліч нових підприємців, що призведе до зниження попиту на товари вже існували підприємств. Довгостроковою метою фірми, діючу пенсійну систему умовах монополістичної конкуренції, можна вважати беззбитковість.

  Мал. 7.5.

  На графіку показана ситуація довгострокового рівноваги. Відсутність економічного прибутку позбавляє нові фірми стимулу для вступу в галузь, а старі - для виходу з неї. Однак в умовах монополістичної конкуренції прагнення до беззбитковості є радше тенденцією. У реальному житті фірми можуть отримувати економічний прибуток досить тривалий період. Це пов'язано з диференціацією продукції.

  Диференціація продукту забезпечує спосіб, яким фірми можуть компенсувати тенденцію наближення до нуля економічних прибутків у довгостроковому періоді. За допомогою зміни продукції і витрат на рекламу фірма може збільшити попит на свій продукт в більшій мірі, ніж зростуть її витрати.

  Диференціація продукції представляє споживачеві більша різноманітність продуктів і їх поліпшення в перспективі.

  Завдання.Питання.

  Відповіді.


  Які форми недосконалої конкуренції прийнято виділяти?

  Яким чином монополіст вибирає оптимальний обсяг виробництва?

  Чи є монополії благом для суспільства?

  Як держава реагує на існування і розвиток монополій?

  У чому полягають особливості положення фірми-олігополіста на ринку?

  До чого прагне фірма, діюча на ринку монополістичної конкуренції?

  У чому відмінність монополістичної конкуренції від досконалої?

  Завдання. Тести.

  Відповіді.


  Конкуренція вважається недосконалою, якщо:

  а) на ринку присутня величезна кількість виробників;

  б) покупець диктує ціни;

  в) існує диференціація продуктів;

  г) всі фірми виробляють однакову продукцію.

  Для підприємства-монополіста характерно:

  а) завищення цін на продукцію, що випускається;

  б) рівність доходу і ціни;

  в) прагнення до зниження виробничих витрат;

  г) зацікавленість в розвитку НТП.

  Особливість олігополії полягає:

  а) в присутності на ринку безлічі конкурентів;

  б) в залежності від дій конкурентів;

  в) в можливості фірм необмежено підвищувати ціни;

  г) в жорсткому контролі і регулюванні з боку держави.

  В умовах монополістичної конкуренції метою фірми може послужити:

  а) прагнення збільшити ціну на продукцію;

  б) прагнення до беззбитковості виробництва;

  в) збільшення граничних витрат;

  г) зниження граничного доходу.

  VIII. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА І ФОРМУВАННЯ факторних доходів  Похідний попит на фактори виробництва.

  Ринки факторів виробництва - це сфери товарного обороту таких найважливіших груп ресурсів господарської діяльності, як земля, природні копалини і штучні сировинні ресурси, ресурси праці різноманітних спеціальностей і кваліфікації, капітально-технічні ресурси.

  У розвинутій ринковій економіці ринки факторів виробництва налічують мільйони найменувань, включаючи також інформацію, знання, інтелект і способи їх передачі. Рух факторів виробництва опосередковується ринками грошей і цінних паперів, регулюється відповідною економічною політикою держави.

  Специфічною рисою попиту на будь-які фактори виробництва є те, що він має похідний, вторинний характер. Похідний характер попиту на фактори виробництва пояснюється тим, що потреба в них виникає лише в тому випадку, якщо з їх допомогою можуть бути зроблені користуються попитом кінцеві споживчі блага, тобто товари або послуги звичайного споживчого призначення.

  Попит на фактори виробництва пред'являють лише підприємці. Ринки факторів виробництва повідомляють підприємцям інформацію про ціни, техніко-економічні характеристики товарів, рівнів витрат виробництва, обсяги пропозиції і т.д. Для організації виробничого процесу потрібні багато факторів: праця, земля, техніка, сировина, енергія, які в більшій чи меншій мірі можуть бути взаємодоповнюючими або взаємозамінними: жива праця може бути частково замінений технікою, і, навпаки, природні сировинні матеріали можуть бути замінені штучними і т.д. Однак праця, техніка, сировина поєднані, взаємодоповнювані лише в єдиному виробничому процесі, а окремо кожен з них даремний.

  Попит на фактори виробництва - це взаємозалежний процес, де обсяг кожного залученого у виробництво ресурсу залежить від рівня цін не тільки на кожен з них, але і на всі інші пов'язані з ними ресурси і фактори. Ціна - одне з найважливіших умов зміни еластичності попиту по кожному фактору виробництва. Попит більш еластичний на ті чинники, які за інших рівних умов мають більш низьку ціну, що дозволяє здійснювати взаимозамещения, витіснити дорогі фактори виробництва, знижувати витрати виробництва.

  Еластичність попиту по кожному конкретному фактору виробництва може змінюватися в залежності від: рівня доходів фірми та попиту на продукцію, що випускається; можливостей взаимозамещения застосовуваних у виробництві ресурсів і факторів; наявності ринків взаємозамінних і взаємодоповнюючих факторів виробництва за прийнятними цінами; прагнення до новацій і т.д.

  Пропозиція факторів виробництва - це їх кількість, яке може бути представлено на ринках за існуючими на даний момент цінами. Пропозиція на ринках факторів виробництва багато в чому залежить від специфіки кожного конкретного фактора виробництва як економічного блага для здійснення виробничої діяльності з метою отримання доходу. В цілому ж, особливості пропозиції обумовлені відносною рідкістю, обмеженістю, перш за все первинних ресурсів (земля, праця, природні копалини ресурси сировини і продукти їх переробки). Якби ресурси не були обмежені, вони були б безкоштовними, як повітря, а різноманітні потреби людей були б раз і назавжди повністю задоволені, відпала б потреба в ринках, економіці.

  Пропозиція факторів виробництва відчуває на собі дію закону рідкості, обмеженості ресурсів.

  На ринках можна знайти, що пропозиція кожного конкретного фактора виробництва має різну еластичність. Так, наприклад, пропозиція землі найчастіше невідповідно, тому що в кожен даний момент її розміри фіксовані, що заміняє землю ресурсу не існує, вона являє собою унікальне, невідтворювані економічне благо. Кількість трудових ресурсів в кожен даний момент фіксоване і змінюється досить повільно, але його еластичність залежить від конкретної економічної ситуації, реалізації можливостей повної зайнятості при даних доходах і рівні заробітної плати. Пропозиція на практично невідновлювані ресурси сировини більш еластично, якщо знайдені альтернативні, взаємозамінні, в тому числі штучні види сировини і матеріалів.

  Ринок праці та заробітна плата.

  Ринок праці прагне до рівноваги, при якому сукупний попит на кожну категорію робочої сили буде збігатися з існуючим по ній пропозицією. Ця рівновага залежить також від стану ринків інших факторів: землі, сировини, техніки, технологій, споживчих товарів.

  Рис.8.1. Ринок праці. Пропозиція праці за принципом заміщення "ефекту доходу" і "ефекту дозвілля".

  Особливістю ринків робочої сили і, зокрема, пропозиції праці виступає те, що багато в чому працівник сам визначає, скільки часу він хотів би працювати, а скільки - відпочивати. Цим визначається тривалість контрактів про наймання в будь-якому секторі економіки, за умови, що рівень оплати є задовільним для працівника. Дилема "робота - дозвілля" стосовно ринку праці отримала назву "ефекту заміщення і ефекту доходу", яку можна продемонструвати на графіку зі своєрідним нахилом полого піднімається кривої пропозиції праці (рис. 1). Характерний нахил кривої пропозиції праці показує, що підвищується заробітна плата стимулює працівника до праці лише до певного моменту. Протягом цього періоду дозвілля і вільний час приносяться в жертву інтересам високого заробітку.

  Після досягнення високого матеріального становища та добробуту працівник призупинить подальше пропозицію своєї праці і відмовиться від додаткової зайнятості навіть при триваючому зростанні заробітної плати. Для даного працівника "ефект доходу" не є більше пріоритетним і приноситься в жертву заради альтернативного роботі проведення часу і дозвілля. "Ефект доходу" заміщається "ефектом дозвілля".

  В цілому на ринках праці пропозиція робочої сили формується під впливом сукупності наступних умов:

  загальна чисельність населення;

  чисельність активного працездатного населення;

  кількість відпрацьованого часу за рік;

  якісні параметри праці, його кваліфікації, продуктивності, спеціалізації.

  Загальний рівень продуктивності праці залежить від кооперації капіталу, ресурсів, технологій, вдосконалення методів виробництва. Від них залежить і загальний рівень оплати праці, однак, він підвищується і тоді, коли пропозиція праці обмежено в порівнянні з іншими факторами виробництва і фіксованим попитом на робочу силу.

  На ринках робочої сили ціна праці, тобто заробітна плата, встановлюється як конкурентна рівновага попиту і пропозиції за різними категоріями працівників, за видами робіт, за наявності і відсутності профспілок, що впливають на попит і пропозицію праці і домагаються підвищення його оплати для зайнятої частини працівників. Заробітна плата виступає однією з найважливіших і найбільш масовою формою доходу в будь-якій економіці. Регулювання багатьох процесів в економіці пов'язано з рухом заробітної плати. Наприклад, одним з показників рівня інфляції виступає розрив між номінальною (сума грошових виплат) і реальною (кількість товарів і послуг, яку можна придбати на суму номінальної заробітної плати) заробітною платою.

  У більшості випадків відмінність в заробітній платі залежить від професіоналізму працівників і видів виконуваних робіт.

  Особливу групу складають люди, що володіють талантом або унікальними здібностями: музиканти, вчені, державні діячі тощо В оплату їх праці входить елемент економічної ренти, оплати за винятковість їх природних обдарувань.

  Якщо існує конкурентне середовище на ринках праці, то рівень заробітної плати для кожної професійної групи встановлюється під впливом взаємно врівноважуються попиту і пропозиції на робочу силу. Але в реальній ситуації, з одного боку, ця відмінність відбувається через політику роботодавців в області найму працівників і встановлення їм заробітної плати, а з іншого - через монопольних тенденцій в області пропозиції праці та її оплати, породжуваних діями, наприклад, профспілок . В результаті ринкова рівновага може бути порушено або підвищенням заробітної плати і збільшенням безробіття, або збільшенням зайнятості та інфляцією номінально зростаючої і реально знижується заробітної плати.

  Порушення рівноваги попиту та пропозиції відбуваються найчастіше внаслідок монопольного впливу профспілок, що вимагають: по-перше, підвищити заробітну плату, часто без урахування інших економічних умов; по-друге, прискорити заміщення праці капіталом без урахування інших економічних умов, що викликає відносне зниження попиту на робочу силу; по-третє, вжити заходів, що обмежують пропозицію праці в галузі, охопленій профспілкою, і т.д.

  Підвищення попиту на працю з боку підприємців може статися тільки в тому випадку, якщо знову залучається додатковий працю буде більш продуктивним.Тільки зростання продуктивності праці виступає реальною основою підвищення заробітної плати. Проблема може полягати лише в тому, що за межами зайнятості виявиться та частина робочої сили, яка з різних причин не може відповідати вимогам високої продуктивності праці.

  Ринок капіталу і відсоток.

  Капітал в широкому сенсі - "все, що здатне приносити дохід", або "ресурси, створені людьми для виробництва товарів і послуг". Підрозділяється на фізичний капітал - засоби виробництва (машини, обладнання, будівлі і споруди, засоби пересування, інструменти та запаси (фонди) сировини і напівфабрикатів), грошовий капітал - кошти, на які набувається фізичний капітал.

  Ринок капіталу і капітальних активів - це складова частина ринку чинників виробництва.

  У сучасній економіці кордону поняття капіталу поширюються на фізично відчутні (будівлі, споруди, земля і т.д.) і невловимі (програмне забезпечення, різноманітна інформація) об'єкти.

  Ціною капітальних активів виступає той дохід, який вони здатні принести в результаті використання, виробничого застосування.

  Узагальнюючим вираженням доходу на капітал, капітальні активи виступає річна процентна ставка, тобто така величена доходу, яка обчислюється за певний період часу, найчастіше за год3 в процентному відношенні до величини застосовуваного капіталу. Розмір отримуваного доходу виступає ціною капіталу і капітальних активів, аж до таких форм, як готівкові гроші, що надаються в позику, цінні папери та багато іншого.

  Всі економічні блага, виробничого призначення, будучи вираженими в грошовій формі, набувають вигляду капітального активу, що обертається на ринку.

  Відсоток як дохід на капітальні активи буде тим вище, чим вище продуктивність реальних економічних благ, представлених капітальними активами як факторами виробництва.

  Для складних виробничих процесів в поточний момент або для здійснення їх в майбутньому потрібно накопичення грошових коштів, які в міру перетворення їх в реальний капітал будуть високопродуктивними, а отже, принесуть вищий дохід в майбутньому. Саме з цією метою здійснюється накопичення капіталу і його інвестування. Оцінка прибутковості здійснюється на основі чистої продуктивності капіталу, що обчислюється, по-перше, після всіх платежів від прибутку, і, по-друге, в зіставленні з здійсненими витратами. Ефективний інвестиційний проект - це проект, річний дохід від якого не нижче ринкової норми відсотка по будь-якому іншому капітального активу, включаючи банківську процентну ставку.

  Принцип дисконтування.

  Дисконтування - це обчислення доходу, або визначення розрахункової величини чистої продуктивності капіталу. Банківська процентна ставка відіграє визначальну роль в цих розрахунках. На її основі здійснюється розрахунок доходу в формі відсотків, які можуть бути отримані від майбутніх інвестиційних проектів.

  Дисконтування здійснюється за формулою:

  де Д - поточна дисконтована вартість

  Дt - щорічний майбутній дохід від активу, інвестованого на період, рівний t років.

  P - норма банківського відсотка.

  Промислові та інші інвестиції мають економічний сенс тільки в тому випадку, якщо річний дохід від них вище, ніж відсоток по банківських депозитах (вкладах), а тим більше за всіма іншими активами, інвестування яких пов'язане з ризиком. Ціни на інвестиційні товари, такі як обладнання, сировина, матеріали та інші, встановлюються в залежності від майбутніх доходів від їх продуктивного використання, що обчислюються за допомогою дисконтування.

  Інвестиційні рішення обгрунтовуються виходячи з таких параметрів поточного моменту, як ціна придбаних на ринку інвестиційних товарів, норма відсотка, рівень річного доходу від застосування цих товарів, ціни їх можливої ​​реалізації за залишковою вартістю в кінці терміну служби.

  Ставка позичкового відсотка є ціна, що сплачується за використання грошей.

  Визначення ставки відсотка і доходу на капітал повністю узгоджуються з теорією попиту і пропозиції. На попит на капітал впливає бажання інвестувати капітал, а на пропозицію - його кількість. Величини доходів на капітал і ставки відсотків різні для короткострокового і довгострокового періодів (рис. 2).

  Мал. 8.2. Дохід на капітал і ставка відсотка в короткостроковому і довгостроковому періодах.

  У короткостроковому періоді зміни в функціонуючому капіталі нереальні. Це показано на графіку вертикальними лініями S. У точці Е дохід на капітал і процентна ставка в нашому прикладі рівні 10%. При більш високій ставці на ринку з'явився б додатковий капітал і збільшив би пропозицію капіталу. І, навпаки, при нижчій ставці відсотка знайшлися б компанії, які пред'явили б попит на капітал. Але рівновага в точці Е короткочасне, так як з часом в результаті накопичення заощаджень зростає пропозиція капіталу. З ростом пропозиції капіталу від короткострокового (прямі S1. S2. S3 ....) Пропозиції ми переходимо до кривої SiSi (пропозиція капіталу в довгостроковому періоді). У процесі накопичення економіка рухається вниз по кривій SiSi. Адекватно цьому норма доходу на капітал і ставка відсотка рухаються вниз до точки Ei (рівновага в довгостроковому періоді). Коливання навколо точки Ei неминучі як результат співвідношення попиту і пропозиції. Рух вгору можливо і неминуче як результат використання досягнень науково-технічного прогресу у виробництві. У сучасних умовах це не тільки НТП, а й розвиток суспільного поділу праці між країнами.

  Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Ціна землі.

  Економічна рента - це ціна землі, що сплачується орендарем її власнику за можливість продуктивного використання і отримання прибутку. Рента є частиною цього прибутку і сплачується шляхом її розподілу на користь власника землі (власність на землю з її природними ресурсами і нерухомістю) у вигляді орендної плати. Найчастіше рента включає в себе і орендну плату, якщо земельна ділянка орендується для господарського використання з побудованими на ньому спорудами. Орендна плата виступає самостійною формою платежу, при якій використовується лише нерухомість (тобто споруди, будівлі і т.п.).

  На ринках факторів виробництва земля, її ресурси і нерухомість включені в товарний оборот як ресурси, які не мають альтернативи взаимозамещения в багатьох сферах господарювання. Економічну ренту вони приносять тому, що їх пропозиція на ринках невідповідно або недостатньо еластично.

  Ріс.8.3. Попит і пропозиція землі.

  SS - нееластичне пропозицію землі;

  DD - потенційний попит на землю;

  D1D1 - попит в умовах, коли земля не приносить ренти;

  E - рівноважна ціна землі, яка встановилася на рівні РЕ відповідно до попиту і пропозиції.

  Крива пропозиції землі графічно має вигляд абсолютно вертикальної лінії. Можна підвищити продуктивність землі, поліпшити її якість, можна підвищити ринковий рівень ренти як плати за землю або знизити цей рівень до мінімуму, але кількість сукупної пропозиції цього фактора виробництва в кожен фіксований момент часу збільшити неможливо. Чистий економічна рента визначається співвідношенням попиту і пропозиції землі на ринках.

  Щодо нееластичного пропозиції землі, її ресурсів і нерухомості як чинників виробництва ринковий попит виступає найважливішою умовою ціноутворення, що включає ренту і орендну плату в витрати виробництва. Для підприємців попит на землю і пов'язані з нею чинники виробництва повинен збігатися з розміром отримуваного граничного продукту в грошовому вираженні. Нахил кривої попиту означає поступове убування доходу, протидіяти чому можна поліпшенням методів землекористування, застосуванням прогресивних технологій і способів використання подібних факторів виробництва. Однією з умов змін попиту на землю і пов'язаних з її використанням факторів виробництва є ринкова норма відсотка. Обчислення ренти залежно від норми відсотка являє собою різновид дисконтування такого капітального активу, як земля, її ресурси або розташована на ній нерухомість. Дисконтований розмір ренти необхідний при укладанні договорів про використання цих факторів виробництва на той чи інший період. Дисконтування, тобто обчислення майбутнього розміру доходу у вигляді ренти, здійснюється наступним чином:

  де ДР - дисконтований розмір ренти;

  Р - річна рента;

  r - норма в процентаx.

  Диференціальна рента - рента, отримана з вигідніших ділянок землі і містить деяку позитивну різницю доходу, що виникає на більш родючих, більш вигідно розташованих землях, при менш глибинному і більш продуктивному змісті викопних ресурсів і т.д.

  Економічна прибуток як факторний дохід.

  Як зазначалося в V темі, в повні витрати входить і нормальний прибуток як мінімальний дохід підприємця, необхідний для залучення й утримання цього ресурсу в даному виробничому процесі. Економічна ж прибуток виникає в тому випадку, якщо загальна виручка перевищує всі витрати - і явні, і неявні, включаючи в останні і нормальний прибуток. Саме економічний прибуток, яка не входить у витрати, а являє собою надлишок понад нормальну прибутку, дістається підприємцю як факторний дохід.

  Нульова економічна або нормальний прибуток є наслідком статичної економіки і вільної конкуренції в чистому вигляді. Але в реальній дійсності завжди є певна ступінь недосконалості конкуренції (монополізація ринку), ринкове нерівновагу, неоптимальний поведінку індивідуумів. Крім цього, економіка завжди знаходиться в стані динаміки, оскільки змінюється населення, відкриваються нові джерела сировини, розвиваються наука і техніка, виникають нові потреби і т.д.

  Іншими словами, будь-яка конкурентна ринкова ситуація характеризується як відомої невизначеністю в результаті динамічності економічної системи, так і значним контролем над виробництвом і цінами в результаті монополізації ринків. Саме ця невизначеність ринку, з одного боку, і монополізація ринку, з іншого, і породжують економічну прибуток, одержуваний окремими підприємцями як додатковий, надлишковий дохід.

  Слід виділити кілька причин появи цього додаткового доходу. По-перше, одним з джерел економічного прибутку є свого роду винагорода підприємця за прийняття ним на себе багатьох нестрахуемого ризиків. По-друге, економічний прибуток можна розглядати як винагороду за інновації. І, нарешті, по-третє, джерелом економічного прибутку може стати володіння монопольною владою на ринку.

  В цілому слід підкреслити, що рушійною силою економічного розвитку в більшості випадків виступає саме новаторська діяльність підприємців, пов'язана з передбаченням, оригінальністю мислення, ініціативою, сміливістю, умінням брати на себе ризик і т.п. Результатом всього цього для підприємця і виступає отримання економічного прибутку, яка стимулює найбільш ефективне використання і розподіл ресурсів між альтернативними способами їх застосування.

  Завдання.Питання.

  Відповіді ..

  Сутність ринків факторів виробництва.

  2. Попит на ринку праці.

  Процентна ставка.

  4. Принцип дисконтування.

  5. Сутність економічного прибутку.

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  1. Пропозиція факторів виробництва - це:

  а) їх кількість, яке є на складі у продавця;

  б) їх кількість, яке може бути представлено на ринках за існуючими на

  Наразі цінами.

  2. Номінальний дохід - це:

  а) кількість товарів і послуг з номінальними цінами;

  б) сума грошового доходу.

  3. Реальний дохід - це:

  а) дохід за вирахуванням податків;

  б) кількість товарів і послуг, яку можна

  придбати на суму номінального доходу;

  в) реально отриманий прибуток.

  4. Що відноситься до засобів виробництва:

  а) будівлі та споруди;

  б) засобу пересування;

  в) грошові кошти;

  г) інструменти.

  IX. ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

  Багато дій людей, що роблять вплив на майбутнє, мають невизначений результат. Коли хтось надсилає гроші на свій ощадний рахунок, то він не знає, якою буде їхня купівельна спроможність в той момент, коли йому захочеться ними скористатися, бо темп інфляції в період між цими моментами невизначений. Майбутня вартість акцій, куплених сьогодні, також невідома. Нафтова компанія не може знати точно, скільки нафти може дати нова свердловина. Подібні приклади свідчать про те, що в цілому економічні процеси неминуче пов'язані з ризиком і невизначеністю в майбутньому В ході подальшого викладу терміни "ризик" і "невизначеність" вживаються як синоніми .. У зв'язку з цим, необхідно розглянути яким чином фактор невизначеності впливає на поведінку людей?

  Відповідь на це питання міститься в п. 1 і зводиться до того, що люди не люблять ризикувати.

  Індивідуальне ставлення до ризику. Страхові ринки.

  Економісти виділяють три типи споживачів: а) що не розташовані до ризику; б) нейтрально до нього відносяться; і в) любителі ризику. Як же визначаються ці три типи, і який з них найбільш поширений?

  Як показує життєвий досвід, більшість людей ставляться до противників ризику. Вони будуть витрачати якісь кошти (наприклад, купуючи страховку), щоб скоротити ризик, якому вони піддаються. Ці люди будуть пускатися в ризиковані справи тільки в тому випадку, коли середній дохід буде виглядати досить привабливо, щоб компенсувати наявний ризик.

  Тим не менш, деякі люди люблять ризикувати, хоча їх не більшість. Численні свідчення говорять на користь того, що основна частина населення, приймаючи важливі рішення, уникають ризику.

  Страхування є важливим способом, до якого вдаються люди і фірми для зниження ризику. Якщо, наприклад, хтось побоюється втратити автомобіль в результаті крадіжки, то він може заплатити страхової компанії певну суму грошей у вигляді страхової премії в обмін на страховий поліс, який буде зобов'язувати компанію купити йому нову машину, якщо його власна буде вкрадена. У цьому випадку людина вільна від тягаря ризику, проте йому довелося заплатити гроші, щоб цей ризик був перекладений на страхову компанію.

  Але тепер виникає питання про те, яким чином страхові компанії можуть відновити усі свої витрати і продовжувати продаж полісів за цінами, прийнятними для їх покупців.

  Перший, але далеко неповний відповідь починається з того факту, що більшість споживачів є противниками ризику.

  Щоб вивчити страховий аспект цієї проблеми, припустимо, що власнику автомобіля в разі крадіжки доведеться витратити на його заміну (покупку) 100 000 рублів; ймовірність того, що автомобіль буде викрадений протягом року 1/20. Без страховки його середні, або очікувані, втрати в результаті крадіжки складуть 5 000 рублів (100 000 руб. • 1/20). Скільки даному власнику потрібно заплатити за страхування автомобіля від угону, щоб цей ризик був виключений?

  Припустимо, цей власник є споживачем, нейтральним щодо ризику, це означає, що його хвилюють тільки середні вигоди або втрати, він не заплатить більше 5 000 рублів за страхування автомобіля від угону (середні втрати без страховки).

  Яка ж повинна бути позиція страхової компанії? Якщо вона погодиться відшкодувати даному власнику вартість викраденого автомобіля, її середні виплати складуть 5 000 рублів, тому за свій поліс вона повинна запросити як мінімум 5 000 рублів. Однак у компанії є також інші види витрат: вона повинна виписувати поліс, стежити за платежами, перевіряти сам факт викрадення і т.д. Якщо граничні витрати страхової компанії по одному полісу складають, наприклад, 1 000 рублів, вона не погодиться страхувати даного власника автомобіля менше, ніж за 6 000 рублів. У разі якщо цей власник нейтральний до ризику, він не захоче стільки платити, не стане він і купувати страховку.

  У тому ж випадку, коли власник автомобіля, як і більшість споживачів, є противником ризику, він буде готовий заплатити більше 5 000 рублів, щоб позбутися від ризику викрадення автомобіля. Якщо він уникає ризику в достатній мірі, він буде готовий заплатити не менше 6 000 рублів і тим самим мати справу зі страховою компанією.

  Отже, люди купують страховку за ставками, що дозволяє страховим компаніям відшкодовувати свої витрати, в силу того, що вони є противниками ризику. Однак така відповідь не буде повним. Власники страхової компанії також можуть виявитися противниками ризику. Чому в цьому випадку вони готові прийняти тільки 5 000 - 6 000 рублів мінус 1 000 рублів у вигляді витрат і взяти на себе ризик викрадення автомобіля, якщо його власник готовий заплатити до 6000 рублів, щоб позбутися від ризику? Відповідь на це питання лежить в природі механізму об'єднання ризиків.

  Об'єднання ризиків і їх незалежність. Розподіл ризику.

  Для того, щоб зрозуміти, як працює механізм об'єднання ризику, нам доведеться перейти від страхування викрадення машин до страхування життя. Фахівці зі страхування життя неминуче вирішують питання про те, яким буде в наступному році середній відсоток людей певного віку, які закінчили свій життєвий шлях? Відповідь на таке питання можна завжди отримати з таблиць смертності. Наприклад, з подібною таблиці видно, що в середньому лише 1% людей у ​​віці 56 років (10 осіб на 1000) повинен померти в наступному році. Страхування життя не в змозі допомогти людині вберегтися від ризику смерті, проте воно може допомогти людям знизити ризик того, що вони після смерті залишать свої сім'ї без достатніх фінансових ресурсів.

  Нехай є 100 чоловік у віці 56 років, про стан здоров'я яких ми нічого не знаємо. Відповідно до таблиці смертності можна очікувати, що протягом майбутнього року помре 1% загального числа, т. Е. 1 людина. Чи можемо ми бути впевнені в тому, що помре саме одна людина, а не нуль або двоє? Зовсім ні. Цілком можливо, що ніхто не помре, або помруть два або більше двох осіб. Якщо ж мова буде йти про мільйон людей у ​​віці 56 років, то в цьому випадку можна мати тверду впевненість в тому, що кількість смертей буде близько до 1%.

  Щоб зрозуміти, чому це так, звернемося до прикладу з грою в монету. В середньому орел повинен випадати рівно в половині випадків загального числа підкидання монети. Але якщо кидати монету тільки один раз, шанси орла НЕ будуть близькі до 50% - тут орел може або випасти (100%), або ні (0%). Якщо підкидати монету два рази, такі екстремальні варіанти стають менш імовірними. Шанси отримати все (тобто двох орлів) обчислюються як 1 до 4, так само, як і шанси щодо решки. Чим частіше ви будете підкидати монету, тим імовірніше буде 50% -е випадання орла. Якщо монету підкинути 20 разів, ймовірність випадання орла збільшиться до 0,74, а для 100 підкидань ймовірність складе 0,95.

  Подібним чином невизначеність щодо кількості людей, які можуть померти в майбутньому році, стає вкрай незначною зі збільшенням чисельності групи застрахованих.Низький рівень невизначеності щодо смертності в рамках численних груп і робить страхування реальним бізнесом, незважаючи на те, що страхові фірми знаходяться у володінні супротивників ризику. Страхова компанія укладає угоду, відповідно до якого бажаючі залишити після смерті гроші сім'ї виплачують їй внески в обмін на обіцянку компанії виплатити набагато більшу суму, якщо застрахована особа помре. Страхова компанія може давати такі обіцянки з високим ступенем визначеності, так як вона об'єднує ризик смерті великого числа людей.

  За яких умов механізм об'єднання ризику функціонує ефективно? Головна умова полягає в тому, що ризики окремих застрахованих осіб повинні бути незалежними. Так, наприклад, в розвинених країнах причини смерті людей на 57-му році життя відображають здебільшого індивідуальні обставини і тому відносно окремих осіб є незалежними. Якщо одна людина помирає від серцевого нападу, то це ніяк не збільшує ймовірність смерті інших людей.

  Ситуація була б іншою, якби епідемічні захворювання залишалися до цього дня серйозною проблемою.

  Інші види страхування, наприклад, від пожежі або від угону, також залежать від механізму об'єднання ризику. У кожному разі страхування компанія групує велика кількість незалежних індивідуальних ризиків. Відсоток застрахованих будинків, які мають згоріти, або автомобілів, які мають бути викраденими, відомий майже напевно, тому витрати страхової компанії майже вільні від ризику.

  Таким чином, страхове покриття цих ризиків може бути з вигодою запропоновано не приемлющими ризику страховими компаніями, тому що вони насправді піддаються вкрай невеликого ризику. Як і у випадку зі страхуванням життя, уникають ризику покупці щоб уникнути ризику, заплатять суму, яка перевищує їх середні втрати.

  Деякі види ризиків можна ефективно об'єднати. Наприклад, власник танкера може купити страховку, яка зобов'яже страхову компанію компенсувати збитки від розливу нафти в море, хоча танкерів не так багато, щоб цей ризик можна було об'єднати, а збиток в разі розливу може досягти багатьох мільйонів доларів.

  Страхування подібного роду стало можливим завдяки розподілу ризику. Коли, наприклад, лондонська асоціація "Ллойдс" продає страховий поліс власнику танкера, який бажає компенсувати можливий розлив нафти, відшкодування цього ризику розподіляється між великою кількістю компаній, які в неї входять. Це означає, що кожна компанія отримує певну частину внеску власника танкера і в свою чергу бере на себе зобов'язання в такій же пропорції відшкодувати збиток, якщо він буде мати місце.

  Величезний ризик розливу нафти, який легко може розорити найбільшу морську компанію, тепер розподілений між рядом страхових компаній, тому в разі шкоди від розливу ніхто не понесе великих збитків.

  Ризик і капітал. Розподіл і об'єднання ризиків на ринку капіталів.

  Механізми об'єднання і розподілу ризику важливі не тільки для страхових, але і для фінансових ринків. Оскільки на цих ринках діє велика кількість учасників, вони виконують функцію розподілу ризику таку ж, яку лондонський "Ллойдс" виконує на страховому ринку.

  Припустимо, ви вклали весь свій грошовий капітал в покупку кондитерської. Якщо ваші вироби почнуть приносити вам прибуток, то ви використовуєте її для покупки додаткового устаткування і оренди нових площ, необхідних для виробництва і реалізації ваших кондитерських виробів в інших місцях. Надалі ви можете вирішити утворити товариство або навіть сформувати корпорацію, продавши акції великому числу різних осіб, кожне з яких стане власником справи.

  Взагалі кажучи, у міру свого зростання бізнес залучає в справу все нових і нових власників-партнерів і акціонерів. Одна з причин полягає в тому, що окрема людина або невелика група не в змозі зібрати ту кількість капіталу, яке необхідно великої, швидко зростаючої фірмі. Є, однак, ще одна причина, прямо пов'язана з ризиком.

  Припустимо, що ви в своєму розпорядженні достатньо коштів в готівці, в акціях, облігаціях і інших активах, щоб профінансувати відкриття нових кондитерських. Якщо ви залишаєтеся єдиним власником і особисто інвестуєте все до рубля, ви особисто берете на себе весь ризик, пов'язаний з вашим бізнесом. Але ж може з'явитися конкурент на ринку з тістечками кращими, ніж ваші, і ви втратите все. Якщо ви затятий противник ризику, то ви можете розділити ризик з іншими. Залучаючи додаткових власників, ви розподіляєте ризик подібно лондонському "Ллойдс". Якщо 100 чоловік куплять по 1% вашого кондитерського бізнесу, то кожен з них буде нести багато менший ризик, ніж той ризик, який ви б взяли на себе, залишаючись єдиним власником.

  Дуже важливою функцією ринків капіталу є об'єднання ризиків. Щоб зрозуміти це, розглянемо більш докладно поведінку покупців фінансових активів. Інвестор - противник ризику воліє високу середню норму віддачі портфеля фінансових активів, але при цьому він відкидає підвищений ризик. Оскільки покупці є противниками ризику, вони повинні бути компенсовані більш високою нормою віддачі за те, що вони приймають на себе підвищений ризик.

  Припустимо, що є тільки два види активів - безризиковий і ризиковий. Останній, як ми зазначили вище, передбачає більш високу норму віддачі, що компенсує підвищений ризик. В одному з граничних випадків інвестор може вкласти все, що у нього є, в ризиковий актив, отримуючи високу віддачу і приймаючи на себе максимально можливий ризик. В іншому з граничних випадків він може помістити все в безризиковий актив, жертвуючи величиною середньої віддачі в обмін на звільнення від ризику. Нарешті, він може вкласти кошти в кожен з цих активів, отримуючи деяку середню віддачу при наявності певного, але не максимально можливого ризику.

  Якщо інвестор не абсолютний противник ризику, він віддасть перевагу третій спосіб вкласти частину в ризиковий, а частина - в безризиковий актив. У загальному випадку частка коштів, вкладених ним у ризиковий актив, буде тим вище, чим меншою мірою він відкидає ризик, ніж менш ризиковим є актив і чим більш відчутна різниця між значеннями середньої віддачі з ризикового і безризикового активів. Ця різниця є винагорода за ризик, і інвестор готовий приймати тим більший ризик, чим більше це винагороду.

  Розглянемо тепер проблему вибору між багатьма видами активів. Ми покажемо, що в загальному випадку інвесторові вигідно мати багато різних ризикових активів (наприклад, акцій), а не один, тобто диверсифікувати свій портфель цінних паперів. Припустимо, що є два типи ризикових активів - нафтові акції, і акції банків. Віддача за цими цінними паперами більш висока (але однакова) в періоди доброї економічної кон'юнктури і більш низька (але однакова) в несприятливі періоди. Хороші часи вірогідні в кожній галузі, значення норми віддачі в цих галузях є незалежними. Припустимо, що ціна акцій однакова і що інвестор вирішив купити дві акції. Чи слід йому вкласти всі кошти в нафтові акції, в акції банку або йому слід диверсифікувати свій портфель ризикових активів, купивши по одній акції кожного типу? Розрахунки показують, що інвестор, який відкидає ризик, вважатиме за краще диверсифікований портфель.

  В даному прикладі існує ймовірність того, що в обох галузях одночасно буде спостерігатися погана кон'юнктура або одночасно буде спостерігатися хороша кон'юнктура. Але при цьому є певний шанс, що хороший рік в одній галузі компенсує поганий рік в інший, стабілізувавши тим самим загальну віддачу. В даному прикладі, та й в загальному випадку, саме така можливість робить диверсифікацію привабливою для інвесторів.

  Диверсифікація - це стратегія, спрямована на зниження ризику шляхом розподілу інвестицій між кількома ризиковими активами. Правило диверсифікації говорить: "Не можна класти всі яйця в одну корзину". Як і у випадку зі страхуванням життя, чим більше незалежних ризиків можна об'єднати, тим більш передбачуваними є значення віддачі. Якщо на ринку є більш двох видів акцій з однаковою структурою віддачі, то правило полягає вже не просто в тому, щоб "не класти всі яйця в одну корзину", а в тому, щоб максимізувати кількість кошиків.

  Ефективні ринки.

  Існує два подання оринке акцій. Відповідно до одного з них - це "казино", де ціни акцій формуються в ході спекулятивної гри і не мають ніяких раціональних підстав. Інший підхід - теорія ефективних ринків - полягає в тому, що ринок акцій є високочутливим інформаційним процесором, швидко реагує на кожен квант інформації, здатний змінити дійсну ціну на придбані акції.

  Доводи на користь першого подання сходять до поглядів Д. Кейнса. Він стверджував, що на ринку акцій переважає азартна гра навколо цін, за якими акції можуть бути продані протягом декількох наступних днів. Кейнс вважав, що інвестори просто намагаються вгадати дії інших інвесторів щодо продажу акцій в найближчому майбутньому і не враховують ні майбутньої віддачі від вкладених в активи компанії, ні їх інвестиційних можливостей.

  Прихильники теорії ефективного ринку, зі свого боку, заявляють, що, якщо ціни акцій не відображають всю наявну інформацію, створюються умови для легкої наживи. Якщо ціни акцій занижені, інвестори будуть їх скуповувати, тим самим, підвищуючи на них ціну. Ті ж самі інвестори будуть збивати ціни завищені акцій, продаючи їх. Таким чином, ціни акцій будуть виведені на рівні, що відображають майбутні доходи кожної компанії.

  Хеджування і ринки ф'ючерсів.

  Ф'ючерс - це біржові контракти, що обумовлюють майбутню дату поставки. Угоди на термін використовуються в бізнесі як страхування від неприємних змін у ціні, а також спекулянтами-біржовиками, які сподіваються отримати прибуток від таких змін. Хеджування - термін, який використовується для позначення різних методів страхування валютних і цінових ризиків.

  Ринки ф'ючерсів є важливим інструментом для вирішення проблеми невизначеності цін. Існують налагоджені ринки майбутніх поставок багатьох товарів і активів, таких, як кукурудза, пшениця, бекон, кава, цукор, мідь, мазут, фанера; ціни на які схильні до значних непередбачуваних коливань. Ф'ючерсні ринки отримали розвиток в кінці 70-х - початку 80-х років. Трохи пізніше з'явилися ф'ючерсні ринки казначейських векселів, деяких видів облігацій, фондових індексів.

  З точки зору економічної доцільності ринки ф'ючерсів дозволяють зацікавленим особам та організаціям знизити рівень ризику, пов'язаного з невизначеністю майбутніх продажних і купівельних цін. Якщо рівень такої невизначеності знизиться або з'являться інші способи зниження рівня ризику, ф'ючерсні ринки зникнуть, що вже і сталося з деякими з них.

  На фінансових сторінках багатьох солідних газет можна бачити ціну на поставку, скажімо, пшениці в моменти деякого періоду в майбутньому, причому цей період може бути розтягнутий на термін до півтора років. Стандартний контракт на поставку пшениці визначає її кількість і дату майбутньої поставки. Коли ця дата підходить, продавець, який запропонував цей контракт, зобов'язаний поставити обумовлену кількість пшениці будь-якій особі, що став на той час власником контракту.

  Хеджери і спекулянти.

  На ф'ючерсних ринках є два основних типи учасників: хеджери і спекулянти. Хеджери використовують ринок для мінімізації цінових ризиків. Наприклад, на ринку пшениці хеджерами є особи, чий основний бізнес пов'язаний з пшеницею; вони її вирощують, переробляють, продають. Такі люди використовують ринок, щоб отримати деяку визначеність щодо фактичних цін, які їм будуть запропоновані для купівлі або продажу пшениці в майбутньому. Фермер, якому доведеться продавати пшеницю після збору врожаю, не знає, яку ціну він отримає за неї в момент продажу. Він може прийняти рішення мінімізувати ризик, продавши деяку частину врожаю на ф'ючерсному ринку, видавши зобов'язання поставити товар після збору врожаю. З іншого боку, пекар чи Мукомол може захотіти гарантувати собі майбутні поставки за відомою ціною, тому він купить пшеницю сьогодні за певною ціною, призначеної на термін поставки. Все це означає, що ф'ючерсні ринки могли б служити виключно в інтересах майбутніх постачальників і майбутніх споживачів товарів, які використовують цей ринок для зниження рівня ризику.

  Насправді ж основна частина операцій на ф'ючерсному ринку проводиться людьми, які не бачили пшеницю своїми очима жодного разу в житті. Це спекулянти, тобто люди, які беруть активну участь в ринкових операціях не в цілях зниження ризику, пов'язаного з обігом пшениці. Ці люди спекулюють, обіцяючи продати пшеницю, якої у них зараз немає, або купити пшеницю, яка їм зовсім не потрібна. Їх завдання полягає в тому, щоб отримати прибуток за допомогою ризику.

  Якщо у кого-небудь (хеджера або спекулянта) складеться враження, що наявна ціна в певний момент в майбутньому стане перевищувати ф'ючерсну ціну, у нього з'явиться стимул купити на ф'ючерсному ринку пшеницю для поставки в той самий момент, оскільки, якщо його прогноз збудеться, він зможе негайно перепродати пшеницю і отримати прибуток. Якщо так будуть вважати багато, на ф'ючерсних ринках зросте попит і ф'ючерсні ціни відповідно зростуть. Аналогічним чином, якщо багато хто визнає, що майбутні готівкові ціни будуть нижче поточних ф'ючерсних, вони почнуть продавати на ф'ючерсному ринку, збиваючи ф'ючерсну ціну. Ф'ючерсна ціна в будь-який період часу характеризується тим, що приблизно однакове число людей вважає, що вона вище або нижче майбутньої готівкової ціни. Тому економісти та інші фахівці іноді кажуть, що ф'ючерсна ціна являє собою ринковий прогноз майбутніх готівки цін, причому під ринком тут мається на увазі усереднена точка зору його учасників.

  Чи дають ф'ючерсні ціни якісний прогноз майбутніх готівки цін? І так і ні. Ні, тому що вони часто значно відрізняються від фактично переважаючих готівки цін. Це головним чином відображає властиву ринку невизначеність і мінливість відповідних готівки цін (тому, власне кажучи, і з'явилися ф'ючерсні ринки). Так, тому що ф'ючерсні ціни не виявляються весь час помилковими. Іншими словами, в середньому вони не вище і не нижче прогнозованих ними майбутніх готівки цін, однак навколо цього усереднення є сильна варіація значень цін. Це повністю відповідає теорії ефективних ринків, оскільки теорія говорить, що не можна заробити, роблячи ставку на те, що готівкові ціни будуть систематично вище або нижче ф'ючерсних. Викидаючи свої гроші на ринок, спекулянти сприяють тому, щоб ф'ючерсні ціни відображали наявну інформацію щодо наявних цін в майбутньому.

  Таким чином, в даній темі ми з'ясували, що все в світі піддається ризику, і що для більшості людей ризик неприйнятний, тобто більшість споживачів є противниками ризику. Тому немає нічого дивного в тому, що створені інститути, що дозволяють людям знизити рівень ризику за допомогою його об'єднання, розподілу і хеджування. Страховий та інші ринки ризикових активів дуже великі. І все ж є багато ризиків, яких не в змозі усунути дані механізми. Не можна застрахуватися від ядерної війни або провалу на іспиті, важко купити облігації, які забезпечать безризиковий реальний дохід, а фермер може гарантувати ціну, за якою він продає свою продукцію, але не може гарантувати, що це ціна не могла б бути вище, якби він не зайняв хеджуванням.

  Завдання. Питання.

  Відповіді.

  1. Наведіть приклади, коли економічні процеси пов'язані з ризиком і невизначеністю в майбутньому.

  2. Скільки можна виділити типів споживачів, по різному відносяться до ризику?

  3. Яким чином страхові компанії можуть відновити усі свої витрати?

  4. На яких прикладах можна показати, як працює механізм об'єднання ризику?

  5. Назвіть умови, при яких механізм об'єднання ризику функціонує ефективно.

  6. З якою метою відбувається розподіл і об'єднання ризиків на ринку капіталів? Наведіть приклади.

  7. Яка мета угод на ф'ючерсних ринках?

  8. Чи дають ф'ючерсні ціни прогноз майбутніх готівки цін?

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  1. До якого типу споживачів з нижчеперелічених відноситься основна частина населення:

  а) що не розташовані до ризику;

  б) нейтрально до нього відносяться;

  в) любителі ризику.

  2. В якому з перелічених нижче випадків має об'єднання ризиків?

  а) страхування життя;

  б) страхування від викрадення машини;

  в) страхування від пожежі;

  г) страхування збитків від розливу нафти в море;

  д) страхування голосу оперної зірки.

  3. Які з названих нижче ринків бувають ф'ючерсними?

  а) ринок взуття;

  б) ринок пшениці;

  в) ринок одягу;

  г) ринок цукру;

  д) ринок комп'ютерів;

  е) ринок кукурудзи;

  ж) ринок косметичних товарів;

  з) ринок кави.


  X. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА  Зміст і структура економічної безпеки.

  Національне господарство - це та сфера, де зароджуються як чинники прогресу суспільства, так і небезпечні для нього тенденції. Ці фактори можна розглянути в двох аспектах:

  - в плані триваючого розвитку кризової ситуації, яка характеризується погіршенням основних показників економіки;

  - в плані довгострокових перспектив розвитку економіки країни в умовах безпеки для її населення.

  Економічна безпека - це стійке, прогресивно змінюється стан соціально-економічних процесів країни, що забезпечує необхідний і достатній рівень розвитку держави і його окремих суб'єктів, незалежність інтересів країни від зовнішніх та внутрішніх негативних впливів.

  Таким чином, економічна безпека сприяє сталому функціонуванню національної економічної системи, її різних сфер і галузей, які забезпечують всебічне задоволення суспільних потреб.

  Економічна безпека характеризується сукупністю умов, що дозволяють здійснювати сталий розвиток виробничих сил і виробничих процесів, створення інфраструктури, здатної забезпечувати населення країни життєво важливими моральними і матеріальними благами. Це дозволяє розглядати її як стійкий стан національної економіки, при якому забезпечується:

  - максимально можливе задоволення суспільних потреб;

  - техніко-економічна і технологічна незалежність, тобто невразливість країни від зовнішніх та внутрішніх загроз і впливів;

  - захист економічних інтересів держави на внутрішньому і зовнішньому ринках, в незалежності від зміни поточних його цілей і відповідної їм трансформації зовнішніх і внутрішніх загроз і впливів.

  З огляду на, що економічна система будь-якої країни є складну ієрархічну структуру, то в якості об'єктів економічної безпеки виступають економічні відносини різного рівня:

  економічний рівень сім'ї;

  мікроекономічний рівень, який об'єднує в собі різні ринкові агенти;

  регіональний і галузевий рівень;

  макроекономічний рівень - економіка країни в цілому.

  Економічна безпека залежить від реально поточних соціально-політичних процесів, що відбуваються в країні в кожний конкретний момент часу. Виходячи з цього, виділяють:

  - економічну безпеку в умовах високого ступеня інтегрованості країни у світову економічну систему;

  - економічну безпеку в умовах мирного часу;

  - антикризову економічну безпеку;

  - економічну безпеку в умовах жорсткого політичного протистояння з якою-небудь державою або групою держав;

  - економічну безпеку в умовах конфліктів різного масштабу з використанням збройних сил.

  Досвід розвинених країн показує, що якщо країна встала на шлях кардинального реформування економіки, то їй не уникнути проходження трьох основних фаз цього процесу.

  Перша фаза включає в себе руйнування старої економічної моделі і формування нової, принципово відрізняється в усіх напрямках. Складність цієї фази полягає в тому, що за довгі роки опіки з боку держави у населення і керівників підприємств виробився стереотип поведінки, на зміну якого потрібно досить тривалий час.

  Друга фаза - фаза фінансової стабілізації. Її результативність залежить від проведеної керівництвом країни політики, а її досягнення зазвичай супроводжується рядом найгостріших економічних криз.

  Третя фаза знаменує початок одужання економіки. Це фаза зростання і розвитку. Вона настає після завершення перетворювальних процесів основних економічних інститутів суспільства.

  Треба відзначити, що якщо не створені необхідні умови для фази розвитку, то після фази макроекономічної стабільності країна впадає в затяжну депресивний стан.

  Національна економічна безпека включає в себе два сектори:

  - внутрішню матеріально-речову основу, яка полягає в досить високому рівні розвитку продуктивних сил, здатних забезпечити суттєву частку натуральних і вартісних елементів розширеного відтворення національного продукту;

  - внутрішню соціально-політичну основу, під якою мається на увазі високий рівень суспільної злагоди щодо довгострокових цілей.

  Завдяки цьому можлива найбільш оптимальна вироблення і прийняття стратегії соціально-економічного розвитку, яка втілюється в життя через державну політику.

  Зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці.

  Забезпечення економічної безпеки в сфері зовнішньоекономічної діяльності - це комплекс заходів по парирування виникаючих загроз зовнішньоекономічним інтересам країни. Крім того, це заходи зі створення найбільш сприятливих зовнішньоторговельних умов для вітчизняних підприємств, чиї інтереси має захищати і забезпечувати держава.

  До числа основних зовнішніх факторів, що впливають на економічну безпеку країни в області економіки, відносяться:

  заборгованість закордонних країнах і невирішеність проблем по виплатах боргів іноземним державам;

  незавершеність формування державної системи експортного і валютного контролю, нелегальний вивіз капіталу і товарів;

  відсутність цілісної нормативної бази регулювання зовнішньої економічної діяльності;

  залежність від імпорту низки виду стратегічно важливих сировинних, продовольчих товарів і медикаментів, а так же машин і устаткування;

  нерозвиненість фінансової, організаційної та інформаційної інфраструктури;

  витік інтелектуальної власності та кваліфікованих кадрів;

  вивезення з країни валютних запасів і стратегічно важливих видів сировини;

  культивування структурно перекошеного товарообігу і підрив вітчизняної промисловості.

  Внутрішні загрози економічній безпеці країни пов'язані, в першу чергу, з протиправною діяльністю внутрішніх суб'єктів держави і суспільства. До них відносяться структури «тіньової економіки» і організована злочинність. На внутрішню загрозу економічній безпеці так само впливають некомпетентність і непрофесіоналізм керівного апарату, створення штучного дефіциту товарів з метою отримання більшої частки прибутку, приховування податків і т.д.

  Механізм забезпечення економічної безпеки.

  Державна стратегія в області забезпечення економічної безпеки розробляється і реалізується в рамках проведеної економічної політики, основними пріоритетами якої є забезпечення сталого економічного становища особистості, соціально-економічній та військово-політичної стабільності суспільства, дотримання конституційних прав і свобод людини.

  Стратегія держави в галузі забезпечення економічної безпеки повинна сприяти створенню механізмів для вироблення заходів з розвитку і зміцненню позитивних явищ і процесів в економіці і придушення негативних. Реалізація цієї стратегії покликана зміцнити національну безпеку країни.

  Предметом державної діяльності в галузі економічної безпеки є:

  - визначення і моніторинг факторів, що підривають стійкість соціально-економічної системи держави в короткостроковій і довгостроковій перспективі;

  - формування економічної політики, що усуває шкідливий вплив цих факторів або пом'якшує їх.

  Стратегія економічної безпеки передбачає:

  - характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці як сукупності умов і чинників, що створюють небезпеку життєво важливим економічним інтересам особистості, суспільства і держави;

  - визначення критеріїв і параметрів стану економіки, що відповідають вимогам економічної безпеки і забезпечують захист пріоритетних інтересів країни;

  - механізм забезпечення економічної безпеки країни, захисту її інтересів на основі застосування всіма інститутами влади правових, економічних та адміністративних заходів впливу.

  Проходячи через суспільну свідомість, економічні потреби індивідуумів перетворюються в економічні потреби країни. Неправильно визначені економічні інтереси призводять до втрати орієнтирів, зниження темпів зростання і інших негативних наслідків.

  Економічні інтереси після їх аналізу в державних і громадських інститутах складають основу економічних цілей розвитку країни. Саме цими цілями повинні керуватися господарські суб'єкти в своїй діяльності. Вони перетворюються в плани, програми, концепції і стратегії соціально-економічного розвитку країни як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу.

  Так, основними стратегічними цілями економічної політики Росії в даний час є:

  - стабілізація господарства, припинення спаду виробництва та інфляційних процесів;

  - стимулювання зростання в ключових галузях, які забезпечать вихід з кризи і стануть основою економіки в майбутньому;

  - забезпечення соціальної стабільності економічними методами і інші.

  Максимальна відповідність економічних інтересів суспільства його потребам, а також наявність у держави необхідних засобів і методів їх реалізації, забезпечують гідне існування його членів. Однак, в процесі їх втілення в життя, виникає безліч протиріч, які сприяють або перешкоджають досягненню поставленої мети в області економіки.

  Неконтрольований розвиток протиріч може призвести до того, що поставлені суспільством економічні цілі не будуть досягнуті. Такий стан може розглядатися як небезпека соціальній системі. Уникнути подібних небезпек - значить забезпечити економічну безпеку країни.

  Виходячи з цього, забезпечення економічної безпеки являє собою систему заходів, спрямованих на захист загальнонаціональних інтересів в сфері економіки, надають регулятивний вплив на неї, і активна протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам, звідки б вони не виходили. Серед них можна назвати:

  Інформаційно-аналітичні заходи.

  - моніторинг за станом інформації щодо вразливості життєво важливих інтересів і протидії загрозам;

  - вироблення поточних і прогностичних оцінок розвитку економічних відносин в країні в плані попередження кризових ситуацій;

  - розробка пропозицій щодо підвищення ефективності системи забезпечення економічної безпеки та ін.

  Заходи регулятивного впливу:

  - локалізація і нейтралізація загроз життєво важливим інтересам країни;

  - усунення кризових тенденцій в сфері забезпечення економічної безпеки та ін.

  Заходи прямого протидії.

  - протидія носіям загроз життєво важливим інтересам країни;

  - контроль за станом економічних відносин в країні;

  - програма виходу з економічної кризи та ін.

  У своїй сукупності вони являють собою політику забезпечення економічної безпеки.

  Урядові заходи можна звести в шість основних блоків.

  1. Зміна пріоритетів. Державна структурна та промислова політика реалізується на базі програм розвитку, пріоритетами яких є:

  - нарощування виробництва в галузях з швидким оборотом капіталу та високою бюджетною ефективністю, що забезпечують споживчий ринок необхідними товарами;

  - підтримка наукомістких галузей і високих технологій, галузей з високим ступенем обробки.

  2. Удосконалення нормативно-правової бази в інвестиційній сфері.

  3. Впорядкування нормативно-правової бази в цілому.

  4. Реалізація назрілих інституційних перетворень:

  5. Конкретизація системи страхування ризиків, що передбачає забезпечення страхової підтримки вітчизняного експорту.

  6. Удосконалення зовнішньоекономічної політики.

  Специфіка забезпечення економічної безпеки Росії в сучасних умовах.

  Забезпечення економічної безпеки являє собою систему заходів, спрямованих на захист загальнонаціональних інтересів Росії в сфері економіки, надають регулятивний вплив на неї, і активна протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам, звідки б вони не виходили.

  При цьому слід мати на увазі, що неможливо забезпечити економічну безпеку без врахування наступних факторів:

  - ходу приватизації: в чиїх руках опинилася власність;

  - стану системи соціальних відносин: політичних, митних, фінансових, технологічних, інформаційних, організаційно-управлінських та ін .;

  - стратифікації суспільства: якості і способу життя різних верств і, перш за все, безробітних;

  - рівня соціальної напруженості: локальних конфліктів, страйків;

  - стану соціальних інститутів, компетентності посадових осіб різного рангу.

  З позицій економічної безпеки нинішня соціально-економічна ситуація в Росії небезпечна для підприємницької діяльності як мінімум двома наслідками.

  економічні:

  - при злиденному населенні не можна розраховувати на стабільний платоспроможний попит на внутрішньому ринку. Низький рівень споживання буде стримувати зростання внутрішнього виробництва і спонукати орієнтацію на імпорт необхідних споживчих товарів;

  - немає необхідного обсягу заощаджень, без яких банки не зможуть акумулювати кошти, необхідні для розвитку виробництва. Продовжиться гальмування розвитку середнього та дрібного бізнесу, без яких економіка буде залишатися сверхмонополізірованной, завжди готової до зрощення з верхівкою державного апарату;

  - вільні капітали спрямовані на видобуток і переробку ресурсів для експорту або ж переправляються в інші країни, де є високий платоспроможний попит. У свою чергу, іноземні інвестори також не вкладають кошти в ті виробництва в Росії, попит на продукти якого неплатоспроможний, особливо на товари тривалого користування і житло.

  Соціально-економічні.

  До них слід віднести, в першу чергу, відсутність досить сильного сектора незалежної від влади економіки і незалежного доходу, а в результаті - відсутність шару населення, що живе на такий незалежний дохід і здатного чинити активний тиск на владу. Це має особливо важливе значення, тому що без незалежного, вільного від контролю влади доходу в країні не може з'явитися ні повнокровного вільного підприємництва, ні незалежної професійної діяльності осіб розумової і творчої праці. Без такої діяльності прогрес економіки і суспільства буде обмеженим, збитковим, підлеглим егоїстичним інтересам верхівки капіталу і влади.

  У цих умовах необхідно визначити «зони відповідальності» держави, приватних фірм і підприємців в забезпеченні економічної безпеки країни. На даному етапі держава, очевидно, має бути лідером, але не єдиним суб'єктом в цій системі. Необхідно прагнути до координації та ув'язки, а не до протиставлення їх інтересів; Як показує практика, подібне протиставлення приносить більше шкоди, ніж користі. Цілком можливо, що в майбутньому частка відповідальності кожного з цих суб'єктів за економічну безпеку країни буде змінюватися відповідно до зміни їх частки в національній власності.

  Розглядаючи сучасну ситуацію в Росії, можна виділити ряд основних загроз економічній безпеці країни, пов'язаних з недостатньою увагою владних структур до цих проблем, низькою кваліфікацією і прямими службовими упущеннями чиновників різного рівня.Їх можна сформулювати наступним чином:

  1. Форсування процесів створення економічної і соціальної бази ринкової економіки відбувається без їх належної кримінологічної захисту і супроводжується все наростаючими масштабами зосередження національних багатств у власності діячів кримінального середовища, становленням підприємництва як сфери активної кримінальної діяльності. Конкуренція, перерозподіл і концентрація капіталів часто відбувається з використанням типових для злочинного світу способів фізичного і психічного насильства.

  2. Посилюється криміналізація споживчого ринку: незаконне підприємництво, шахрайство, торгівля фальсифікованими товарами, протиправне підвищення або зниження цін, обман покупців, порушення правил торгівлі набувають все більш витончений характер і маскуються під виглядом прогресивних ринкових відносин.

  3. Процеси приватизації супроводжуються явним заниженням балансової вартості підприємств, що приватизуються, змовами про неправомірне розділі майна або зниження ціни підприємства, широким використанням службового становища, навмисними порушеннями порядку організації і проведення конкурсів, протиправним участю посадових осіб державних органів у комерційних структурах, їх зайняттям підприємницькою діяльністю, відмиванням злочинних доходів.

  4. Фінансово-кредитна сфера все в більшій мірі стає полем фінансового шахрайства. Цьому сприяють спрощені організаційно-правові вимоги до утворення та ліквідації кредитно-фінансових структур, характеру їх взаємин з господарюючими суб'єктами; відсутність ефективних засобів контролю за законністю походження первинного банківського капіталу, репатріацією фінансовими структурами мільярдних валютних коштів.

  5. Відбувається розмивання державної власності, її змішання з приватної, використання в комерційних цілях окремих осіб і груп. Це пов'язано з принциповими прорахунками в управлінні державної і муніципальної власністю, фактичної безконтрольністю органів і осіб, уповноважених на таке управління, присвоєнням ними права видання відомчих актів з питань, віднесених до компетенції законодавця.

  6. Податкова політика носить непослідовний, суперечливий характер; з одного боку, розмір податків непропорційно великий порівняно з податками, що встановлюються державами країн розвиненої ринкової або змішаної економіки, і не стимулює розвиток продуктивної діяльності, з іншого, непоодинокими є факти надання не заснованих на законі податкових пільг, прийняття підзаконних актів, що суперечать податковому законодавству.

  7. Комерціалізація засобів масової інформації супроводжується пропагандою ними насильства, вседозволеності, рекламою кримінальних послуг, сумнівних підприємств. При цьому рекламодавці не несуть відповідальності за відповідність дійсності відомостей, що повідомляються, фактично виступаючи в якості співучасників шахраїв і інших правопорушників.

  8. Підприємництво в сфері навчання також супроводжується порушеннями законів і тягне випуск малограмотних фахівців, збитки від непрофесійної діяльності яких може придбати великі розміри.

  9. У цілому правова база підприємництва настільки суперечлива і вразлива з точки зору законодавчої техніки і її соціально-правової обумовленості, що створює непереборні труднощі навіть для юристів-професіоналів, в тому числі які працюють в правоохоронних органах.

  10. Відсутня належна кримінально-правова охорона правомірного підприємництва, система організації, технічних і інших захисних заходів по боротьбі з промисловим шпигунством і розголошенням комерційної таємниці.

  11. Повністю скомпрометував себе розрахунок на самодостатність ринкових механізмів для подолання тіньової економіки і використання придбаних в її сфері капіталів в інтересах всього суспільства. Тіньова економіка характеризується небезпечними структурними змінами: розширюється її «чорний» кримінальний сектор, гральний бізнес, підприємництво на базі незаконної торгівлі зброєю.

  12. Відзначається поспішна, що не пророблена з залученням широкого кола фахівців, ломка правової системи, механізмів забезпечення захисту законності і правопорядку. У них довільно вводяться елементи зарубіжних правових систем, без урахування специфіки Росії і її законодавчих традицій. Це відбувається на тлі зростання злочинності, інших правопорушень та стимулює процеси втрати державою і суспільством контролю за станом правопорядку.

  13. Нестабільність в правовій та правоохоронній сферах веде до паралічу діяльності ряду правоохоронних органів. Багато досвідчені співробітники йдуть з цих органів; залишилися молоді фахівці не в змозі вирішувати дедалі складніші проблеми. Вони не відчувають себе захищеними під час виконання службових обов'язків.

  14. Державний апарат в цілому вражений корупцією в її різноманітних формах. Все це стимулює злочинність в сфері підприємництва, породжує недовіру населення до держави, правовий нігілізм і негативізм, орієнтацію людей на неправові засоби вирішення проблем, в тому числі зі зверненням за допомогою до кримінальних структур, що розширює базу організованої злочинності.

  15. Держава значною мірою самоусувається від ефективного захисту підприємців, хоча вони є платниками податків і має право розраховувати на такий захист. Чи не створена необхідна система взаємодії державних, відомчих і приватних служб безпеки.

  Для Росії найбільшим соціально-економічним фактором, що впливає на її геополітичну роль, є економічна бідність і соціальна відсталість. Росія серйозно відстала від світової цивілізації практично по всіх рівнях, при такому розриві неможливо забезпечити ні військову, ні політичну незалежність. Спроби вирішити ці проблеми виключно шляхом політичного або ідеологічного маневрування приречені на невдачу.

  Слід зазначити, що останнім часом складається враження, що всі міжнародні фінансово-кредитні організації тільки тим і займаються, що надають допомогу Росії. Тим часом, не слід особливо радіти з приводу ефективності цієї «допомоги». Тут слід чітко розрізняти три можливі форми: фінансову, технічну і гуманітарну.

  Фінансова включає в себе:

  - експорт підприємницького капіталу, тобто його вкладення в об'єкти, що будуються і діючі підприємства на правах повної або часткової власності;

  - надання позик або кредитів - вивезення позичкового капіталу в грошовій формі під відсоток;

  - субсидування - це надання державою податкових, митних, страхових та інших пільг експортеру або імпортеру;

  - дари, або безоплатну передачу фінансових ресурсів. Як видно, власне допомогою є тільки дари, тоді як всі інші види фінансової «допомоги» мають на увазі отримання доходу від вкладених коштів.

  Технічна «допомога» полягає в наданні одній країні іншого науково-технічного і виробничого досвіду і знань. Посилають експертів, дають консультації, будують навчальні центри, проводять експертизи документів і так далі. Ці послуги дійсно є допомогою, тільки в тому випадку, якщо вони надаються безкоштовно або на пільгових умовах. В інших же випадках - це комерційне співробітництво.

  Гуманітарна допомога - єдиний вид допомоги, який можна писати без лапок. Вона передбачає безоплатне надання обладнання, медикаментів, продуктів харчування в разі тих чи інших форс-мажорних обставин (посуха, стихійне лихо, війна ...). У наших умовах ця допомога безкоштовно надається державі, а всередині країни значна її частина продається населенню за гроші, правда, трохи дешевше, ніж на ринку.

  Таким чином, коли говорять про «допомогу», в кожному конкретному випадку в цей термін вкладається цілком певний економічний зміст.

  Зовнішні загрози економічній безпеці Росії, в тому числі в сфері зовнішньоекономічної діяльності, створюють певні труднощі в розвитку економіки країни. До них відносяться:

  - замкнутість експорту на сировину;

  - дискримінація зовнішньоторговельних зусиль Росії з боку ряду країн світової спільноти;

  - залежність країни від імпорту технологій та продовольства;

  - високий зовнішній борг.

  В сучасних умовах, для забезпечення безпечної та комфортної інтеграції Росії в світову економіку, необхідно завершити:

  - формування тісно пов'язаної з наміченими структурними зрушеннями економіки країни в ціпом, структури експорту, яка передбачає значне підвищення в ньому питомої ваги і обсягів товарів з високим ступенем переробки, послуг, а також оптимізація структури імпорту;

  - виходячи з наявних конкурентних переваг Росії, виявлення і цілеспрямоване освоєння найбільш перспективних для російського експорту товарних ніш на світовому ринку, концентрація основних зусиль і коштів для досягнення ринкового успіху на них, а також всебічний розвиток виробничої кооперації, інжинірингу, лізингу;

  - досягнення сприятливого торгового режиму у відносинах із зарубіжними країнами і їх торгово-економічними угрупованнями, організаціями і союзами, зняття будь-яких дискримінаційних обмежень на торгівлю з Росією, недопущення виникнення нових обмежень;

  - забезпечення доступу російських підприємств в якості експортерів і імпортерів на світові ринки машин і обладнання, технологій та інформації, капіталу, мінерально-сировинних ресурсів, до транспортних комунікацій. Особливу роль має відіграти політична, фінансова, інформаційна підтримка державою просування російських товарів і послуг на ринки з високою степу-нью монополізації або захищені протекціоністськими заходами зарубіжних держав та їх спілок;

  - довгострокове врегулювання валютно-фінансових проблем у взаємовідносинах як з країнами і міжнародними організаціями-кредиторами, так і з боржниками Росії;

  Стрижнем державної політики забезпечення економічної безпеки Росії має стати збереження країною комплексу своїх конкурентних переваг, що дозволяють розраховувати на відповідний статус країни в світовій економіці і значну ефективність її зовнішньоекономічної діяльності.

  В умовах сучасних реалій важливим завданням є завершення формування нормативно-правової бази захисту економічних інтересів Росії. Лібералізація економіки та реформування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності вимагає відповідного перегляду норм і інструментів захисту економічних інтересів. В даний час є лише окремі фрагменти такої системи-

  Першорядне значення набуває визначення орієнтирів зовнішньої та зовнішньоекономічної політики і підпорядкування їм конкретних рішень щодо розподілу експортних кредитів, надання митних преференцій і т.п. Важливо пов'язати рішення за пріоритетами з підтримкою реально наявних і визріває конкурентних секторів економіки і, головне -ділові активності безпосередніх експортерів.

  Російські експортери стикаються з гострим протидією конкурентів.Провідні західні країни починають цілеспрямовані зусилля по витісненню Росії перш за все з ринків платоспроможних країн, в тому числі політичними методами, пов'язуючи, зокрема, питання про подання економічної допомоги з питанням про обмеження Росією експорту зброї та військової техніки.

  Завдання. Питання.

  Відповіді.

  1. Сформулюйте поняття «економічна безпека».

  2. Назвіть об'єкти економічної безпеки.

  3. Назвіть основні фази переходу від одного виду економіки до іншого і дайте їх характеристику.

  4. Які зовнішні чинники впливають на економічну безпеку?

  5. Які методи державного регулювання Ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення економічної безпеки Росії?

  Завдання. Тести.

  Відповіді.

  Який вид економічної безпеки характерний для Росії на сучасному етапі:

  а) економічна безпека в умовах високого ступеня інтегрованості країни у світову економічну систему;

  б) економічна безпека в умовах мирного часу;

  в) антикризова економічна безпека;

  г) економічна безпека в умовах жорсткого політичного протистояння;

  д) економічна безпека в умовах конфліктів різного масштабу з використанням збройних сил.

  2. Яка фаза економічного розвитку може найбільш глобально вплинути на загальний розвиток країни:

  а) фаза руйнування старої економічної моделі;

  б) фаза фінансової стабілізації;

  в) фаза початку одужання економіки.

  Науковий редактор професор ЄРЬОМІН Ю.В.

  Автори-упорядники професор ЄРЬОМІН Ю.В.

  доцент КРАВЧЕНКО Н.А.

  доцент Шипілова Л.А.

  доцент Положенцева І.В.

  доцент ФАДЄЄВА М.В.

  доцент Мінаєва Е.В.

  ст. преп. Мілєхін М.Ю.

  ст. преп. ГОГАЧЕВА О.В.

  ...........