• Список літератури
 • Глава 2. Аналіз соціально-економічних наслідків інфляції в умовах переходу до ринкової економіки
 • 2.2 Сучасний стан інфляційного процесу в


 • Дата конвертації30.08.2017
  Розмір54.32 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 54.32 Kb.

  Економічна теорія

  кой інфляції протягом вже декількох років після лібералізації цін.

  Так само легко спростовується твердження, що інфляцію прискорив зростання цін на енергоносії. Дійсно, він може привести до підвищення загального рівня цін, але тільки якщо побічний ефект на енергоносії збільшується для всіх користувачів, що було б можливим лише за умови відсутності будь-яких обмежень у сфері ціноутворення. Подорожчання енергоносіїв при фіксованій грошовій масі повинна привести лише до відносного зростання їх цін. Для того ж, щоб ціни зростали протягом трьох років, необхідний і постійне зростання номінального попиту.

  висновок

  Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу. Це одне з найболючіших і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему в цілому.

  Витоки інфляційних явищ коріняться в сформованих і постійно відтворюваних макроекономічних диспропорцій; у створеній в адміністративній економіці формі управління, що зумовлює модель ціноутворення, засіб прийняття інвестиційних та зовнішньоекономічних рішень, стереотип господарських мотивацій економічних агентів; в специфічній моделі бюджетно-фінансової і кредитно-грошової політики.

  До негативних наслідків інфляційних процесів відносяться зниження реальних доходів населення, знецінення заощаджень населення, втрата у виробників зацікавленості у створенні якісних товарів, в очікуванні підвищення цін на продовольство, погіршення умов життя.

  Відмінною рисою перехідного періоду в Росії, як і в більшості країн з транзитивною економікою, є потужні інфляційні процеси, що супроводжуються відповідними негативними соціально-економічними наслідками. Тому зниження інфляції протягом ряду років є стратегічною метою проведеної в Росії політики.

  Залежно від темпів інфляція має свої плюси і мінуси. Невеликі темпи інфляції сприяють тимчасовому пожвавленню кон'юнктури за допомогою росту цін і норми прибутку. У міру зростання інфляція завдає серйозної шкоди стабільності підприємств і фінансових установ, економічному розвитку країни, її населенню, підривають довіру народу до уряду.

  Проведений аналіз показує, що намітилася стійка тенденція до зниження рівня інфляції і наближення її до допустимого рівня, що свідчить про певні успіхи держави в реалізації заходів антиінфляційної політики.

  Проте, розглянута проблема ще не вирішена повною мірою і тому зберігається необхідність подальшого зниження інфляції і встановлення повного контролю над інфляційними процесами в країні. Управління інфляцією як і раніше представляє найважливішу проблему грошово-кредитної і загалом економічної політики. Необхідно враховувати при цьому багатоскладовий, багатофакторний характер інфляції, в основі якої лежать не тільки монетарні, але і інші чинники. Попри всю важливість скорочення державних витрат, поступового стиснення грошової емісії потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них стабілізація і стимулювання виробництва, вдосконалення податкової системи, створення ринкової інфраструктури, підвищення відповідальності підприємств за результати господарської діяльності, зміна обмінного курсу грошової одиниці, проведення певних заходів з регулювання цін і доходів.

  Список літератури

  1. Агапова Т.А., Серьогіна С.Р. Макроекономіка: Підручник / за загальною ред. А.В. Сидоровича - 2-е изд., Перераб. і доп.- М .: Річ навіть і сервіс. - 2006. - 416 с.

  2. Вахрін П.І. Фінанси, грошовий обіг, кредит. - М .: Справа, 2006. - 364 с.

  3. Галицька С.В. Грошовий обіг. Кредит. Фінанси: Навчальний посібник. - М .: Міжнародні відносини. - 2004. - 398 с.

  4. Абрамова М.А., Шакер І.Є. "Фінанси та Кредит". - М .: Юриспруденція, 2006. - 324 с.

  5. Банківська справа: Підручник / За ред. О.І. Лаврушина. - М .: КНОРУС. - 2007.- 278 с.

  6. Грошовий обіг і банки: Учеб посібник / За ред. Г.Н. Бєлоглазова, Г.В. Толоконцеву. - М .: Фінанси і статистика. - 2003. - 276с.

  7. Гроші, кредит, банки / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М .: Справа, 2005. - 624 с.

  8. Гроші, кредит, банки: Підручник / За ред. О.І. Лаврушина. - М .: КНОРУС. - 2007. - 286 с.

  9. Гроші, кредит, банки: Підручник для вузів / Під ред. В.А. Щегорцова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА. - 2005. - 383 с.

  10. Короткий економічний словник / під ред. А.Н. Азріліяна. - 4.-изд. доп. - М .: Інститут нової економіки. - 2008. - 1088 с.

  11. Лаврушин О.І., Мамонова І.Д., Фетисов Г.Г. Організація діяльності Центрального банку. - М .: КНОРУС. - 2007. - 298 с.

  12. Макроекономіка: теорія і російська практика: Підручник / За ред. А.Г. Грязнова, М.М. Думний. - М .: КНОРУС, 2006. - 442 с.

  13. Російська банківська енциклопедія / За ред. О.І. Лаврушина - М .: Річ навіть і сервіс. - 2005. - с. 824 с.

  14. Селищев А.С. Макроекономіка / під ред. Леусскій. - СПб: Пітер. - 2000.- 448 с .: з мул.

  15. Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / За ред. А.Г. Грязнова. - М .: Фінанси і статистика. - 2006. - 826 с.

  16. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / під ред. проф. Л.А Дробозиной. - М .: Юніті. - 2003. - 479 с.

  17. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / під ред. Г.Б. Поляка. - 2-е вид. - М .: Юніті-Дана. - 2004. 512 с.

  18. Фінанси. Гроші. Кредит: Підручник / за ред. О.В. Соколової. - М .: МАУП. - 2003. - 784 с.

  19. Фінанси. Гроші. Кредит: Навчальний посібник / За ред. Є.Г Чернової. - М .: ТК Велбі. - 2004. - 208 с.

  20. Економічна теорія: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів / за ред. В.Д. Камаева. - 7-е изд., Перераб і доп. - М .: Владос. - 2004. - 660 с .: іл.

  21. Андріанов В. Інфляція: основні види та методи регулювання // Економіст. - 2006. - № 6. - с.34-42.

  22. Белінська Я. Валютний курс і обмеження інфляції // Економіст. - 2006. - № 4. - с. 75-80.

  23. Белоусова С. Аналіз рівня бідності // Економіст. - 2006. - № 10. - с. 65-71.

  24. Гонтмахер Є., Малєва Т. Соціальні проблеми Росії та альтернативні шляхи їх вирішення // Питання економіки. - 2008. - № 2. - с. 61-73.

  25. Гейвандов Я.А. Грошова емісія в РФ як важливий напрямок єдиної державної грошово-кредитної політики // Держава і право. - 2006. - № 5. з 46-55.

  26. Дробишевський С. Деякі питання грошової і курсової політики в Росії в 2000-2006 роках і на найближчу перспективу // Питання економіки. - 2007. -№ 2. - с. 26-45.

  27. Кадомцева С. Соціальна політика і населення // Економіст. - 2006. - № 7. - с. 48-58.

  28. Рогова О. Інфляція і відтворення // Економіст. - 2007. - №1. - с. 37-45.

  29. Смирнов В., Лукьянчикова Т. Інфляція і трудові доходи // Економіст. - 2007. - № 2. - с. 48-54.

  30. Хмиз О. Базова інфляція і її вимір (зарубіжний досвід) // Економіст. - 2007. - № 7. - 65-77.

  якість, знижувати собівартість. У ці роки здійснювалися величезна щорічна уцінка і списання това-рів в торгівлі (складові 1,5-2 млрд. Руб.).

  Велику роль в розбалансованості господарства зіграло проведе-ня лібералізації господарських відносин у всіх галузях еконо-міки, включаючи банківську та фінансову сфери, внешнеекономічес-кую діяльність, валютні відносини, без створення належних правових засад і без урахування великою внутрішньою і зовнішньою заборгованістю-сті держави.

  Розширення самостійності підприємств, перехід на практику договірних цін і зміна порядку витрачання прибутку, яка в значній своїй частці залишалася в розпорядженні господарств, потім прийняття закону про кооперацію (яка швидко освоїла техніку переведення в готівку безготівкових коштів) привели до різкого збільшення в 1990 р готівково-грошової маси, що значно перевищує товарне пред-ложение [30, c. 66].

  Надалі, коли підприємствам була надана свобода у виборі асортименту продукції, що випускається, порядку її збуту, а поз-же у виході на зовнішній ринок, товарний дефіцит став тотальним.

  Особливе місце в розвитку інфляції займає дефіцит державного бюджету. Радикальна економічна реформа, розпочата в 1985 р, передбачала прискорений розвиток виробництва на базі масштабних збільшень капітальних вкладень у машинобудування, за рахунок якого передбачалося оновити основні фонди і підвищити ефективність господарювання. Для цих цілей активно використовувався бюджет, дефіцит якого з року в рік зростав: з 47,8 млрд. Руб. в 1986 р до 150,0 млрд. руб. в 1991 р

  Дефіцитність економіки певною мірою балансувати величезними імпортними поставками, які стали можливі за рахунок інтенсивного видобутку і експорту нафти, різкого збільшення цін на неї на світовому ринку. У той же час відстала структура експорту зробила зовнішню торгівлю вразливою для коливань цін на нафту. Їх падіння спричинило за собою величезні втрати для державного бюджету.

  Скорочення доходів держави було пов'язано не тільки зі знижуючи-ням надходжень від експорту енергоносіїв, скороченням імпортування-та товарів народного споживання, з проведенням антиалкогольної по-літики. У той же час різко збільшувалися непередбачені витрати по веденню афганської війни, витрати, пов'язані з ліквідацією по-наслідків аварій в Чорнобилі, Спітаку. Одночасно держава розширювала коло соціальних пільг, включаючи підвищення заробітної плати, максимальних розмірів пенсій і т.д. [27, c. 50]

  Наростання дефіциту бюджету вимагало застосування рестриктивной фінансової політики, яка не була здійснена. У той же час з 1 січня 1991 р більш ніж на 50% підвищуються оптові ціни промисловості при збереженні фіксованих роздрібних цін, що означало збільшення дотації з державного бюджету, вище-ня його дефіцитності і збільшення грошової маси в обігу.

  Підвищення в квітні роздрібних цін в середньому на 55% знизило на 1/3 «грошовий навіс».

  Негативну роль у стабілізаційних заходах союзного уряду зіграв ЦБ РФ, який проводив політику грошово-кредит-ної експансії, що збільшив майже в 2 рази видачу готівки, бюджетних кредитів російському уряду. В результаті в 2 рази збільшуються грошова маса і кількість готівки. З цього моменту держава фактично втратила контроль над грошовим обо-ротом і емісією грошей.

  Природа інфляції в Росії і причини, її збільшують, не характерні для країн з ринковою економікою. Тут переплелися економічні та політичні чинники, грошові і відтворення-ні. На шлях ринкових перетворень країна вступила зі специфічною інфляцією планово-розподільчої системи, на яку стали тиснути потужні чинники інфляції витрат. На тлі глобального товарного дефіциту відбуваються: величезний відтік мате-ріальних і валютних ресурсів Росії в близьке і далеке зарубіжжя, витіснення імпортом вітчизняного виробництва, масштабний розрив господарських зв'язків через розпад СРСР, ослаблення внутріросійського економічного співробітництва і катастрофічний спад виробництва, руйнування сверхмонополізірованного виробництва без створення ринкової інфраструктури і конкуренції, штучне адміністративне стримування інфляції, наростаючі неплатежі у всіх екон мических структурах, величезні внутрішні і зовнішні позики і т.д.

  Унікальний характер російської інфляції вимагає використання особливих методів її регулювання, які відповідають сучасним ре-альних умов російської економіки.Антиінфляційна програм-ма повинна враховувати реальний розвиток ринкових відносин, можли-ність використання ринкових механізмів з державним регулюванням в умовах глибокого фінансової кризи [21, c. 40].

  Мета антиінфляційної політики держави полягає в тому. щоб встановити контроль над інфляцією і досягти прийнятних для народного господарства темпів її зростання. Спроби впоратися з інфляцією шляхом рестрикційних грошової політики в російських умовах мають значно більш негативні наслідки, ніж сама інфляція, так як відкидають економіку назад за рахунок зниження рівня виробництва, наростання неплатежів у всіх секторах економіки, відкладання виплат за державним зовнішнім і внутрішнім боргом. Вкрай негативні наслідки має така політика і для соціальної сфери: зростає безробіття, своєчасно не виплачуються заробітна плата, пенсії, допомоги, різко знижується життєвий рівень населення.

  Оскільки ринкові відносини в Росії тільки формуються, ще не створена в повній мірі законодавча база, не закінчений процес роздержавлення і приватизації власності, необхідно перш за все визначитися з цілями і кордонами реформ, що проводяться в стра-ні с урахуванням соціально-економічних наслідків. У зв'язку з цим повинна бути чітко визначена фінансова стратегія держави, спрямована на створення передумов фінансової стабілізації та економічного зростання в умовах ринкових відносин з використанням економічних методів державного регулювання [21, c. 41].

  Основним фактором у боротьбі з інфляцією є подолання економічного спаду, кризи неплатежів, спаду інвестиційної активності. формування стабільної ринкової інфраструктури. Оздоровлення економіки пов'язане з підтримкою пріоритетних галузей народного господарства, стимулюванням експорту продукції, в тому числі експорту озброєнь, розумною протекціоністською політикою і політикою валютного курсу, які сприяють вирішенню питань конкурентоспроможності вітчизняних товарів, а не спаду виробництва, як це відбувалося при встановленні «коридору» допустимого зміни валютного курсу [21, c. 42].

  Велике значення в антиінфляційної політики мають структурну перебудову економіки і пристосування її до потреб ринку за рахунок грамотної конверсії військово-промислового комплексу, демонополізації і регулювання діяльності існуючих монополій, стимулювання конкуренції у виробництві, розподілі, секторі послуг і т.д.

  В умовах, що склалися вирішальним фактором боротьби з інфляцією-їй буде можливість відновлення державних структур управ-ління і контролю за цінами та доходами, розподілом і перерозподілу-ленням матеріальних і фінансових ресурсів при збереженні курсу на переважне застосування вільних ринкових цін. Державі не обійтися без регулювання цін на енергоносії, на продукцію, що випускається монопольними структурами, транспортні послуги. Необхідно державне втручання в ліквідацію ножиць цін на промислову і сільськогосподарську продукцію.

  Як і в багатьох цивілізованих країнах з ринковою економікою, повинна бути створена система цінового угоди між виробляй-телями, профспілками і урядом по всьому технологічному це-нирці виробництва і з урахуванням реального платоспроможного попиту споживачів.

  При переході до ринку необхідна цивілізована приватизація на основі врахування реальних економічних, технологічних і екологіч-ких потреб суспільства, на базі реальної оцінки приватизованого майна, що забезпечує відповідні надходження коштів до державного бюджету. Для досягнення ефективності економіки необхідно шукати розумне співвідношення між усіма формами власності [27, c. 51].

  На базі цих перетворень може бути здійснений комплекс заходів макроекономічної політики, пов'язаної з формуванням і розвитком єдиного загальноросійського ринку товарів, кредиту, валюти, фондового ринку, ринку нерухомості, землі, праці і т.д. Велику роль в цьому відіграє відновлення економічного союзу країн СНД з урахуванням взаємних інтересів і інтересів Росії.

  Блокування фінансових чинників інфляції пов'язана зі скороченням дефіциту бюджету за рахунок вирішення проблем збирання податків.

  Особливу увагу в антиінфляційної політики має бути приділено вдосконаленню податкової системи:

  - скорочення кількості податків, що стягуються;

  - відмови від використання інфляції як джерела фінансуван-ня бюджету. З цією метою необхідно регулярно переоцінювати ос-новні фонди, індексувати всі обмежувачі доходів підприємств, які виступають в абсолютних сумах, коригувати звіти про прибутки і збитки;

  - перегляду податкових платежів, що включаються у витрати виробництва, які стимулюють зростання цін: відрахувань в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості населення, плати за землю, податку на майно;

  - зміни методики оподаткування;

  - ліквідації державної заборгованості перед галузями і сферами народного господарства;

  - регулювання перерозподільних відносин між бюджетами федерації і бюджетами регіонів.

  Оскільки в бюджетних витратах велику частку складають рас-ходи по обслуговуванню зовнішнього і внутрішнього боргів, для стримуючи-ня інфляції важливо визначити межі зовнішніх запозичень і пре-доставлення російських кредитів іноземним державам. Поки зовнішні запозичення Росії значно перевищують можливості країни щодо повернення поточних платежів. Необхідно активніше використовувати різні форми регулювання зобов'язань країни і реалізації її боргових активів [26, c. 35].

  Важливим напрямком в антиінфляційної політики є подальший розвиток і державне регулювання валютного та фінан-сового ринків, а також вдосконалення механізму формування валютного курсу.

  Основою зовнішньоекономічної діяльності продовжують залишатись-ся розвиток експорту і зміцнення його бази, що вимагає забезпечення ефективного експортного і валютного контролю з метою зупинити «втеча» капіталу за кордон і забезпечити своєчасність і повноту сплати податків за цими операціями. Країна потребує програми віз-обертання російських капіталів, а також в залученні іноземних капіталів для інвестицій [24, c. 62].

  Необхідно нейтралізувати зовнішні чинники інфляції за рахунок використання податкових зборів і розвитку імпортозамінних виробництв, а також обмежити доларизацію економіки, яка зараз по суті служить паралельної валютою.

  Велике значення для стримування інфляції може мати перебудова експорту та імпорту: перехід з сировинної орієнтації експорту на технологічні види продукції, а також відмова від викидних цін, за якими реалізується вітчизняну сировину і втрачається експортна виручу-ка на десятки мільярдів доларів в рік [23, c . 67].

  Одну з визначальних ролей у проведенні антиінфляційної по-літики грає Центральний банк РФ, який здійснював грошово-кредитне регулювання. Він повинен орієнтуватися не тільки на сни-ються інфляції, але і на більш рівноважний розвиток економіки, а також пом'якшити обмеження грошової маси в обігу і домагатися послабшають шення її структури, оскільки більш високі темпи зростання менш лик-видних компонентів грошової маси сприяють ослабленню інф -ляціонного тиску, скорочення ж обсягу готівки скорочує темпи інфляції. Поліпшення структури грошової маси передбачає і більш активний вплив ЦБ РФ на оборот, який обслуговується квазі-гроші, грошовими сурогатами [25, c. 48].

  Необхідно пряме управління кредитною емісією, використовуваної на відновлення господарських зв'язків, підйом виробництва, відновлення банківської системи. Для стримування інфляції потрібна під-тримка інвестиційної активності комерційних банків, як це при-змінюється в світовій практиці. Велике значення для боротьби з інфляцією має зняття інфляційних очікувань як у господарюючих структур, так і у населення, що значною мірою може бути обумовлено економічною і політи-чеський стабільністю в країні, більш Оскаженілий виступами в засобах масової інформації.

  Успішне здійснення антиінфляційної політики можливе лише на основі розробки нормативних актів, що регулюють всі сфери ринкових відносин і безумовного виконання існую-ного законодавства [22, c. 76].

  Глава 2. Аналіз соціально-економічних наслідків інфляції в умовах переходу до ринкової економіки

  2.1 Особливості інфляційних процесів в Росії.

  З кінця 1991 р країна взяла курс на зміну базових основ російської економіки - переклад державно-монополізованої системи на ринкові відносини. Останні встановлюються при неопрацьованості правової бази, правової відповідальності всіх суб'єктів товарного, фінансового, валютного та кредитного ринків. Ці відносини будувалися на відносинах роздержавлення власності і лібералізації всіх сфер господарювання. Було поставлено завдання в максимально короткий термін за спрощеною схемою провести роздержавлення і приватизацію підприємств, фінансової і банківської систем [30, c. 67].

  В рамках ринкових перетворень початку 1992 р здійснює-ся лібералізація цін, в ході якої передбачалося їх збільшення для ліквідації розриву між попитом і пропозицією і усунення нерівноваги між товарною та грошовою масами, який накопичився за останні десятиліття.

  Існувала думка, що в нових умовах господарювання відразу ж запрацюють ринкові механізми самонастроювання, вільного пе-реліванія капіталу, що забезпечують структурну перебудову оте-чественной економіки. Скорочення сукупного попиту під воздей-наслідком лібералізації цін повинно було вивільнити додаткові ресурси для використання їх в найбільш ефективних виробництвах і видах господарської діяльності.

  Відмова від державного цінового регулювання в січні 1992 року, як вважали деякі економісти, був єдино можливим і найбільш ефективним засобом ліквідації «пригніченою» інфля-ції, подолання товарних дефіцитів, запобігання окончатель-ного розвалу споживчого ринку та розпаду фінансової системи в цілому. Одночасно передбачалося проведення жорсткої грошово-но-кредитної і бюджетної політики для досягнення ринкового рав-новесія.

  В результаті повного «звільнення» цін замість ринкової рівноваги в країні почався глибока економічна криза, що призвів до гіперінфляції, а потім і стагфляції економіки. Це було пов'язано з тим, що лібералізація цін проходила в умовах вкрай монополізованих структур, які чинять спротив швидкому перетворенню їх в конкурентоспроможних власників. Процеси демонополізації, роздержавлення власності ще не були до кінця опрацьовані і починалися без створення надійної правової бази як для приватизації, так і для регулювання економічних і соціальних процесів в країні, з деформованою структурою виробництва і вкрай низькою його ефективністю [18, c. 127].

  Наростання господарського та фінансової криз, які погіршили інфляцію, сприяли національна і соціальна політична нестабільність, а також політичні процеси, пов'язані з розпадом СРСР.

  Лібералізація цін в нашій країні збіглася з процесами дезінтеграції господарських зв'язків з країнами соціалістичного Содруж-ства і з колишніми союзними республіками. Руйнуються єдиний на-роднохозяйственний комплекс, єдина банківська і бюджетна система країни, єдине карбованцеве простір.

  Дезінтеграція економіки стимулювала наростання інфляції в результаті різкого спаду виробництва і введення національних валют.Глобальний розвал товарних ринків, відокремлення грошових систем союзних республік викликали масове скидання платіжних засобів на російський республіканський ринок. Він склав понад 1 трлн руб., Що підняло ціни в Російській Федерації приблизно на 10%. Під государ-тиментом контролем залишалися ціни на паливно-енергетичні ре-сурси, ряд найважливіших видів продовольчих товарів, житло, транс-кравці послуги.

  Лібералізація цін не тільки ліквідувала надлишок грошової мас-си в зверненні, але і створила величезний дефіцит платіжних засобів, що деформувало фінансові потоки в народне господарство, порушило формування доходів населення, підприємців, держави, забезпе-цінувало основний і оборотний капітал в промисловості, що призвела до депресії в провідних галузях виробництва, різко скоротили поступ-лення фінансових ресурсів до бюджету Росії. Фінансові проблеми виникли у всіх секторах економіки [24, c. 63].

  Економічну напругу в країні погіршувалася розладом фінансової системи, «війною бюджетів» між центром і іншими ре-Гіоня, величезними втратами держави через спад виробництва, витрат, пов'язаних з конверсією військово-промислового комплексу, виводи-будинок військ з країн далекого і ближнього зарубіжжя , через військові дію-вий на околицях колишнього СРСР.

  Стрімке інфляційне зростання оптових і роздрібних цін в від-присутність конкуренції і державного регулювання підвищував зат-рати держави на утримання армії, науки, культури, охорони здоров-ня і освіти. Вони збільшували дефіцит державного бюджету, який фінансувався за рахунок централізованих креди-тів Банку Росії, створюючи в грошовому обороті нічим не забезпечений-ву масу платіжних засобів.

  Величезною проблемою для економіки Росії при регулюванні інф-ляціонному процесів стають зовнішні позики. Не вирішивши жодної економічної, соціальної та політичної проблеми за допомогою инос-Тран кредитів, їх активно використовували для покриття бюджетного дефіциту, який з року в рік зростав і вимагав ще більших Заїм-вання, оскільки все більшу частку в бюджетних витратах зани-мают витрати по обслуговуванню зовнішнього боргу [29, c. 49].

  Таким чином, спровокована державою «відпусткою» цін, інфляція витрат доповнювалася інфляцією попиту.

  Найважливішим фактором наростання інфляції в Росії в цей період з'явилися подальша лібералізація валютного законодавства, зовнішньої торгівлі, усунення валютних обмежень по поточних операци-ям, введення внутрішньої конвертованості рубля в умовах величезної зовнішньої заборгованості держави.

  Відмова від захисних торгових і валютних бар'єрів привів до огром-ним потокам дешевих імпортних товарів, які витіснили з внут-рішнього ринку аналогічну вітчизняну продукцію і сприяє-вали скорочення її виробництва.

  Потужні спекуляції на валютному ринку викликали швидке падіння курсу рубля і подорожчання всіх товарів, що імпортуються, що посилило внутрішню інфляцію витрат за рахунок імпортованої інфляції. Од-ночасно різко скорочуються можливості імпорту інвестиційних товарів, зводячи нанівець довгострокові перспективи економічного ріс-та і рішення проблем інвестицій в народному господарстві. Потужнішу не-гатівним фактором в цьому плані стало «втеча» капіталів за кордон, що позбавили тільки в 1992 р російську економіку інвестицій в розмі-рі 12-13 млрд дол., Що еквівалентно 15-16% ВВП [27, c. 50].

  Особливістю російської інфляції є те, що вона супроводжувалася прив'язкою рубля до долара і наявністю нереального валютного курсу, який встановлювався тільки за результатами торгів на Московській міжбанківській валютній біржі, в той час як 80% продажів іноземної валюти здійснюються на міжбанківському ринку.

  В умовах часткової конвертованості рубля, розширення прав використання валюти підприємствами і населенням збільшився попит на іноземну валюту для страхування інфляційного ризику.

  Дозвіл використовувати на території Росії в якості платіж-ного і купівельного засобу іноземну валюту призвело до доларизації економіки і додаткового зростання грошової маси в обра-щении в обсязі звертається іноземної валюти. Близько 15% грошових доходів населення Росії вкладено в готівкову валюту, а по-щення попит на неї стимулював спекулятивні операції з валютою на ринку.

  Особливо активно користувалися цим банки, граючи на підвищенні і зниженні курсу валют, отримуючи значний дохід від обміну на-особистої і безготівкової валюти, реекспортіруя готівкову валюту в дру-Гії країни. Все це посилювало інфляційні тенденції в Росії.

  Найбільш сильно фінансова криза вразила промислові підпри-ємства, що зумовили кризу неплатежів, спад виробництва, знижуючи-ня бази оподаткування і наростання бюджетного дефіциту [8, c. 189].

  Лібералізація цін не тільки знецінила грошові накопичення населення, але і позбавила можливості державні підприємства нормально здійснювати свою діяльність, знецінивши їх оборотні кошти.

  При цьому слід зазначити, що державні підприємства в стра-ні ніколи не наділялися в достатній мірі оборотними кошти-ми, необхідними для фінансово-господарської діяльності. Міні-мінімальний розмір оборотних коштів компенсувався можливістю отримання доступних розрахунково-платіжних кредитів (за ставкою 2% го-дових) для покриття розриву в платіжному обороті. У всіх государ-ських підприємств передбачалося формування частини оборот-них коштів-товарів, відвантажених за рахунок позик під розрахункові докумен-ти в дорозі.

  Втрати оборотних коштів держава підприємствам не компен-сіровало, оптові ціни зростали значно швидше возможнос-тей збільшення оборотних коштів. Банківський кредит став недостатньо-пен через високі відсоткові ставки в умовах жорсткої грошової політики держави, спрямованої на зниження темпів інфляції.

  Деяким підприємствам за рахунок централізованих джерел було надано кредит на поповнення оборотних коштів, але за умови використання цього кредиту в першу чергу для внесення платежів у бюджет. У підсумку банк кредитував бюджет за рахунок зростання за-долженой підприємств банківській системі.

  Знецінення активів державних підприємств не компенсуючого-рова переоцінкою основних фондів, яка була здійснена тільки в жовтні 1992 р За цей час сума недоначисленной аморті-зації, що надійшла у вигляді податку на прибуток до доходів бюджету, з-ставила близько 1 трлн руб. У 1993 р вартість фондів не змінювалася, що стало головним чинником вибуття основних фондів без компен-сації для створення нових. Зараз амортизація втратила властивість од-ного з найважливіших і надійних джерел інвестицій і не в перебуваючи-ванні забезпечити навіть просте відтворення основних фондів [21, c. 48].

  Проблема забезпечення промислових підприємств платіжними засобами різко загострилася через кризу збуту, оскільки внутрен-ний ринок був загублений вітчизняними товаровиробниками.

  У першій половині 1992 року в результаті проведення жорсткої грошово-но-кредитної політики вдалося різко стиснути грошову масу, поста-вити під контроль дефіцит бюджету, але тривала практика біс-контрольної видачі кредитів колишнім республікам СРСР.

  Лібералізація господарських зв'язків створювала величезні можли-ності для вивезення матеріальних і валютних ресурсів в ближнє і даль-неї зарубіжжі, створюючи дефіцит на товарних і фінансових ринках в Росії.

  У той же час наростала заборгованість колишніх союзних республік Центральному банку РФ з «технічних» кредитами, пов'язаними з не-можливістю здійснення розрахунків за поставки товарно-матері-альних цінностей з Росії. Видача цих кредитів спровокувала не менше 25% загального обсягу інфляції [24, c. 65].

  Стиснення грошової маси всередині Росії викликало колосальний кри-зіс неплатежів. Масштаби кризи неплатежів суттєво скороти-лись після проведення у середині 1992 р заліку взаємної заборгованості-сті підприємств, яким скоротили неплатежі на 1,7 трлн руб. Внаслідок цього спостерігається тимчасовий підйом промислового про-ництва при одночасному зростанні грошової маси і темпів інфля-ції в 2 рази.

  У 1993 р, використовуючи монетарні антиінфляційні інструменти, уряд прагнув скорочувати грошову масу і довело її до кінця року до надзвичайно низького рівня - 14% в порівнянні з де-кабріо 1991 г. Це сталося при високому рівні бюджетного Дефі-цита і його покриття на 60% за рахунок емісії Центрального банку РФ [].

  Реакцією на жорстку грошово-кредитну політику з'явився новий виток наростання взаємних неплатежів, зростання яких триває до теперішнього часу. Темпи зростання неплатежів корелюють з дина-Мікою інфляції і грошової маси. Чим нижче темпи зростання останніх, тим вище темпи зростання неплатежів. У 1993 р збільшення взаємних НЕ-платежів відбувалося вже на тлі активного скорочення обсягів виробництва, натуралізації господарських відносин, появи великої кількості грошових сурогатів, що дозволяють «йти» від оподаткування.

  Прагнення проводити жорстку грошово-кредитну політику, що-б збити інфляцію, перетворилося в один з факторів, що стимулюють інфляційне зростання цін, оскільки за певними межами сни-вання грошової маси починаються наслідки, які неминуче провокують наростання інфляції за схемою: неплатежі - спад (осту -новка) виробництва - скорочення дохідної бази бюджету - потреб-ність в кредиті для його фінансування.

  Скорочуючи дефіцит бюджету, держава збільшила свою задолжен-ність перед підприємствами, а це обернулося неплатежами по техно-логічним ланцюжках і загальною кризою неплатежів до кінця року. Іс-кусственное стиснення грошової маси і дефіциту бюджету зумовило фінансову кризу в економіці.

  У 1994 р характер грошової політики держави не змінюється. Воно за всяку ціну добивається зниження темпів зростання грошової маси і на цій основі зниження темпів інфляції.

  Для «зв'язування» надлишкової грошової маси і ослаблення тиску з її боку на валютний ринок були задіяні можливості ринку державних цінних паперів шляхом встановлення надзвичайно привабливого для інвесторів рівня прибутковості. Швидке нарощування номінальних обсягів емісії забезпечило значний приплив коштів на цей ринок. В результаті перерозподілу ресурсів попит на валютному ринку стабілізувався, що запобігло катастрофічне падіння рубля.

  З 1995 р істотним моментом грошово-кредитної політики ЦБ РФ є вимога жорсткої централізації контролю за запропонованого-ням грошей економіці. Уряд відмовився від використання кредитів Банку Росії для покриття дефіциту федерального бюджету як основного фактора інфляції. Передбачено 57% дефіциту по-кривает доходами від операцій з державними цінними папір-ми на внутрішньому ринку, 47% - за рахунок зовнішніх запозичень.

  Разом з тим використовувані державою форми «неемісійного» механізму фінансування наростаючого дефіциту державного бюджету не тільки створюють величезні проблеми бюджету, так як ста-ють найбільшої видаткової статтею бюджету з обслуговування і погашення державного боргу, а й руйнують вітчизняне виробництво, позбавляючи його фінансової бази розвитку.

  При низькому рівні рентабельності промисловості (6%) і збитковості сільського господарства (18%) тимчасово вільні грошові кошти в економіці прямували в державні цінні папери, прибутковість по яких досягала 80% річних, а часом - 200, 300%. Одночасно Банк Росії фактично припинив пряме надавати пріоритет-ня централізованих кредитів комерційним банкам, він перейшов до проведення кредитних аукціонів, де на конкурсній основі прода-ються кредитні ресурси.

  Розвиваючи інструментарій грошово-кредитного регулювання, Банк Росії відмовився від диференційованого застосування основних ри-Чагів грошово-кредитної політики по регіонах (ставки рефінансу-вання; ліміти кредитування: визначення пріоритетних сфер діяль-ності, граничної маржі по кредитах банку, встановлення резерв-них вимог ).

  Незважаючи на прийняту жорстку програму, темпи інфляції в пер-вом півріччі 1995 р зберігалися досить високими по порівняй-нію з 1994 р На них вплинуло неодноразове збільшення цін на основні види енергоресурсів, їх зростання перевищував зростання інфляції. Це спричинило за собою зростання оптових цін промисловості, вартості пе-ревозок вантажів на транспорті та зростання споживчих цін.

  За допомогою ряду жорстких адміністративних заходів і, зокрема, встановленням валютного коридору, а також масованих валютних інтервенцій Банк Росії стабілізував ситуацію на валютному рин-ке, що мало якусь антиінфляційний ефект. Все це по-Зволен знизити темпи інфляції з 18% у грудні 1995 р до 7,9% в сере-дині і в кінці року.

  Разом з тим надзвичайно жорстка політика Уряду і Цент-рального банку РФ щодо обмеження ресурсів в банківській сфері на тлі взаємних неплатежів в господарстві в серпні 1995 р викликала серйозну-ний банківська криза, що вилився в гострому дефіциті платіжних засобів у банків, який паралізував роботу міжбанківського рин-ка. Для запобігання повномасштабної кризи банківської сис-теми Центральним банком РФ була здійснена масована скупий-ка цінних паперів у комерційних банків з метою підтримки їх ліквідності. Це свідчить про те, що фінансова криза і криза неплатежів вразили вже всі сфери економіки.

  Загальним підсумком наслідків проведених урядом жорстких заходів в області регулювання грошової маси і зниження інфляції з'явився глибокий економічну кризу.

  Лібералізація цін і політика грошових обмежень привели до обвального промислового спаду.

  Росія до початку 1999 р втратила більше половини свого валового національного продукту і більш ніж удвічі знизила промислове виробництво. При цьому спад носив не структурним, а загальний харак-тер і він вразив найбільш прогресивні і високотехнологічні від-расли і види виробництва, що означає втрату як внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

  Найбільш глибоким і небезпечним за своїми соціально-економічних наслідків є спад інвестиційної активності. При скор-щении обсягу інвестицій на 2/3 неможливі не тільки структурна перебудова, а й відтворювальний процес, оскільки відбувається із-дит невідновлювальне вибуття основних фондів.

  У цій сфері найвищі темпи спаду. Засоби, призначений-ні для інвестицій в народне господарство, йшли на більш привабливими-ні ринки державних цінних паперів і валюти. Останнє озна-чало інвестування західних економік.

  При становищі для відтворення обладнання, необхідного для оновлення основних фондів на російських підпри-ятіях, за оцінками економістів, буде потрібно кілька десятиліть.

  Багато негативних наслідків має і приватизація. Вона не тільки не дала бюджету відчутних надходжень, не тільки не сприяє-вала залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, але і не зробила реального впливу на підвищення ефективності хозяйствова-ня. У ряді випадків завдяки приватизації виявилися штучно зруйнованими технологічні зв'язки. Все це не могло не відбитися на фінансовому становищі країни і заходи по боротьбі з інфляцією.

  Лібералізація цін і посилення бюджетної та кредитної політи-ки з метою придушення інфляції викликали розвал платіжних ставлення-ний і криза неплатежів. Неплатежі, що склали на початку 1992 р 40 млрд руб., До початку 1997 р сягнули 800 трлн руб., В тому числі 35,9 трлн руб. по заробітній платі. Неплатоспроможними стали не тільки перед-цям, банки, а й держава.

  Практика господарювання показала, що інфляція в Росії не стільки грошовий феномен, скільки пов'язана з особливостями российс-кою економіки. Знецінення грошей в Росії відбувається не з причини надлишку грошей в обігу, а в результаті монопольного роздуваючи-ня цін посередницькими, часом мафіозними структурами, спекуля-нормативної грою на пониження курсу рубля.

  Після лібералізації цін не зростання грошової маси викликав інфля-цію, а, навпаки, грошова маса не встигала за зростаючою платежесп-собнимі попитом в результаті завищення цін. Неплатежі відшкодовано-ли брак реальних грошей в платіжному обороті і були оборот-ної стороною зниження інфляції. «Розбухає» сфера неплатежів НЕ-підконтрольна Центральному банку РФ і уряду і не затрагі-ється грошово-кредитним регулюванням. На початку 1996 р вона в 1,5 рази перевищила грошовий агрегат М2. По суті це додаткова Еміс-ся з боку господарюючих суб'єктів (в яку не ввійшли Неплях-тежі держави). Вона - показник «пригніченою» інфляції, реаль-ний рівень якої повинен обчислюватися значно вищими цифрами, ніж це реєструється офіційною статистикою. Пригнічений-ня інфляції досягається також за рахунок таких специфічних заходів, як несвоєчасні розрахунки держави за розміщеним і виконаним державним замовленням, несвоєчасна виплата заробітної пла-ти, пенсій та допомог, відкладання виплат за зовнішнім боргом, увели-чення внутрішньої і зовнішньої заборгованості держави, значне недофінансування науки, освіти та інших сфер економіки.

  Скорочення темпів інфляції відбувається при одночасному збіль-личен неплатежів, спад виробництва і масової зупинки під-приємств.

  Відмова держави від регулювання економічних і соціальних процесів привів до втрати контролю за цінами та доходами, распреде-ленням і перерозподілом матеріальних і фінансових ресурсів. Грошові потоки «відірвалися» від натурально-речових, руйнуючи відтворювальний цикл, що унеможливлює формування ри-нічних відносин у виробничій сфері.

  У 1996 р вперше з початку проведення економічної реформи в країні було досягнуто зниження інфляції при зростанні грошової мас-си. Споживчі ціни збільшилися на 21,8% за рік, а грошова маса М2 зросла на 33,7%. Вперше знизилася і швидкість обігу грошей з 10,4 в 1995 році до 8,7 днів в 1996 р

  Основним фактором зростання грошової маси в 1996 р був кредит бан-ської системи на покриття дефіциту федерального бюджету. Повели-чення кредиту уряду за січень - вересень більш ніж в 2 рази пре-висіло приріст кредитів, наданих банками економіці.

  Оскільки інфляція в Росії має немонетарну природу, то еко-ний, інвестиції, фінанси дуже слабо відреагували на зниження цін. З другого півріччя 1996 р намітилися ознаки стабілізації виробництва, які не були підтримані державної політи-кою ні в 1997 році, ні в 1998 р

  Разом з тим зберігалися фактори, які не дозволили закріпити деп-рессівную стабілізацію. До них відносяться: наростання бюджетного дефіциту і державного боргу і слабка збирання податків, подальше зростання неплатежів і заборгованості по заробітній платі, зростання сфери використання грошових сурогатів, збільшення безробіття.

  У Росії знову накопичується інфляційний потенціал, який, за оцінками економістів, більш ніж удвічі перевищував фактичне уро-вень інфляції.

  Він проявився в серпні 1998 року, коли в Росії вибухнув систем-ний фінансова криза, держава виявилася неспроможною погашати внутрішні і зовнішні борги.

  До серпня 1998 р борги по ГКО досягли 436 млрд руб., В той час як всі доходи бюджету на рік були заплановані в 367 млрд руб. Погашення та виплати відсотків по державному боргу з липня вдвічі перевищували обсяг зібраних податків, що змусило державу відмовитися від подальшого обслуговування боргу. Це викликало об-вального девальвацію рубля і зростання інфляції до 80-90% річних у порівнянні з 11% в 1997 р

  Криза характеризується банкрутством реального сектору економіки-ки, банківської системи, руйнуванням економічної бази для подавши-лення інфляції.

  2.2 Сучасний стан інфляційного процесу в

  Росії.

  Соціальні та економічні наслідки інфляції складні і різноманітні. Невеликі темпи інфляції сприяють тимчасовому пожвавленню кон'юнктури за допомогою росту цін і норми прибутку. У міру збільшення темпів інфляції вона перетворюється в реальну перешкоду для виробництва і загострює економічну і соціальну напруженість в суспільстві. Інфляція дезорганізує виробництво, завдає серйозного економічного збитку, ускладнює проведення економічної політики. Нерівномірне зростання цін підсилює диспропорції між галузями економіки, спотворює систему споживчого попиту і загострює проблему реалізації товарів на внутрішньому ринку. Інфляція активізує попит до рівня, на якому він не може бути насичений промисловістю, а товарний дефіцит, в свою чергу, підриває стимули до грошового накопичення. Заощадження населення знецінюються, втрати несуть банки і інші кредитують установи. Інфляція є як би сверхналогом на населення, а як наслідок - відставання доходів населення від безперервно зростаючих цін.

  За 2005р. інфляція на споживчому ринку склала 10,9% проти 11,7% в минулому році.

  У січні 2006 р споживчі ціни на продовольчі товари без плодоовочевої продукції підвищилися на 1,0% (у січні 2005 р - на 1,1%). Найбільш значно подорожчав цукор-пісок - на 10,7%, на що вплинув високий ріст цін на світовому ринку цукру. У січні 2005 р цукор-пісок подешевшав на 0,7%.

  Темпи приросту цін на масло вершкове, а також на молоко і молочну продукцію склали 1,2%. М'ясо і птиця подорожчали на 0,7% (у січні 2005 р - на 2,1%), риба та морепродукти - на 0,8% (1,8%).

  Подорожчання інших основних груп продуктів харчування в січні склало 0,2-0,7%. Винятком було олія соняшникова, ціна якого в січні в порівнянні з груднем 2005 р не змінилася.

  У січні 2006 р, так само, як і в січні 2005 р, споживчі ціни на непродовольчі товари зросли на 0,4%.

  Ціни на автомобільний бензин зросли в січні 2006 р на 0,1% (у січні 2005 р вони знизилися на 1,6%). Збереження на початку 2006 р нафтовидобувними компаніями ТНК-ВР і Лукойл мораторію на підвищення цін на бензин, який 19 вересня 2005 р оголосили найбільші російські нафтові компанії (він діяв до кінця 2005 року), сприяло обмеженню зростання цін на цей вид палива в початку поточного року.

  Найбільшою мірою в січні поточного року подорожчали тютюнові вироби - на 0,8%. Ціни на інші основні види товарів непродовольчої групи збільшилися на 0,1-0,6%.

  У січні 2006 р продовжилося сезонне підвищення цін на плодоовочеву продукцію. За цей місяць вона подорожчала на 11,3%, що більш ніж в 2 рази перевищило відповідний показник в січні 2005 року (5,1%).

  У січні 2006 р темпи приросту цін і тарифів на платні послуги населенню склав 6,2% (у січні 2005 р - 8,8%). Тарифи на послуги житлово-комунального господарства зросли в січні на 13,8% (у січні 2005 р - на 19,4%). Послуги пасажирського транспорту в січні подорожчали на 2,6% (у січні 2005 р - на 4,4%). Тарифи на послуги підприємств зв'язку підвищилися на 0,4% проти 0,5% в січні 2005 року.

  Помірним зростанням характеризувалася динаміка цін в ряді обробних виробництв, продукція яких надходить на споживчий ринок. Так, ціни виробників харчових продуктів (включаючи напої) і тютюну збільшилися за 2005 р на 4,0% (за 2004 р - на 11,1%), в текстильному і швейному виробництві - на 4,2% (8,6 %), у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та взуття - на 5,6% (8,4%).

  У грудні 2005 рціни у виробництві і розподілі електроенергії, газу і води збереглися на рівні попереднього місяця. За підсумками року їх приріст склав 12,6% (у 2004 р - 12,5%). Найбільше зросли ціни у виробництві, передачі і розподілі пари та гарячої води - на 15,1% (у 2004 р - на 12,3%).

  Сприятлива макроекономічна ситуація і розширення попиту на продукцію вітчизняних виробників формували у потенційних інвесторів позитивні очікування подальшого зростання виробництва. Поліпшення фінансового становища організацій створювало умови для зростання обсягів вкладень в основний капітал. Обсяг інвестицій в основний капітал, здійснених в 2005 р, перевищив рівень попереднього року на 10,5% (у 2004 р - на 10,9%). Динаміка вкладень в основний капітал в 2005 р з виключенням впливу сезонного і випадкового факторів свідчить про збереження тенденції до їх зростання.

  Обсяг робіт, виконаних в 2005 р за видом діяльності «будівництво», збільшився в порівнянні з попереднім роком на 10,5% (у 2004 р - на 10,1%).

  У 2005 р продовжився активне зростання житлового будівництва - було введено в дію житлових будинків загальною площею 43,6 млн. Кв. метрів, що на 6,3% більше, ніж в 2004 році. При цьому значна частина введеного житла (40,3%) була побудована населенням за свій рахунок і за допомогою кредитів.

  Реальні грошові доходи населення в 2005 р в порівнянні з попереднім роком зросли на 8,8% (у 2004 р - на 9,9%).

  У структурі джерел формування грошових доходів населення частка оплати праці (включаючи приховану заробітну плату) залишалася значною (64,5%). У порівнянні з 2004 р вона знизилася на 0,4 процентного пункту. Частка доходів від власності збільшилася на 0,7 процентного пункту. Частка соціальних виплат практично не змінилася і склала 13%.

  Середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата в 2005 р склала 8530 рублів, збільшившись в реальному вираженні в порівнянні з попереднім роком на 9,7% (у 2004 р - на 10,6%).

  Середній розмір призначених місячних пенсій в 2005 році склав 2364 рубля і в реальному вираженні зріс на 9,6% в порівнянні з попереднім роком (у 2004 р - на 5,5%).

  У 2005 р продовжилася тенденція попереднього року до перевищення темпів зростання споживчих витрат населення над темпами зростання його доходів, що в умовах збільшення схильності населення до споживання і зниження частки витрат на заощадження свідчить про недостатньо високий рівень життя населення. Так, реальні споживчі витрати населення в 2005 році в порівнянні з попереднім роком збільшилися, за оцінками, на 10,7% (у 2005 році - на 11,8%). Збільшення споживчих витрат населення супроводжувалося високими темпами зростання банківського кредитування фізичних осіб.

  У січні 2006 р в умовах зміцнення номінального курсу рубля по відношенню до долара США і збереження високого рівня рублевої ліквідності кредитних організацій ріс інтерес учасників ринку до рублевих інструментів. Це сприяло зниженню прибутковості та зростання котирувань на більшості сегментів російського фінансового ринку.

  Таким чином, в даний час спостерігається зниження темпів інфляції в порівнянні з минулим роком. Але продовжують підвищуватися ціни на продовольчі товари, автомобільний бензин, послуги пасажирського транспорту і багато інших товарів і послуги; зросли реальні розташовувані грошові доходи населення, але темпи зростання споживчих витрат населення перевищують темпи зростання доходів; збільшився обсяг інвестицій, зміцнюється номінальний курс рубля.

  Інфляція виникає в структурі доходів населення. Останнім часом грошові доходи населення в середньому перевищують споживчі витрати. Отже, гроші накопичуються «на руках» у населення і знецінюються, що призводить до інфляції. Основним джерелом доходів населення є заробітна плата. Вона в середньому в 2005 році склала 8655 рублів і порівняно з 2004 роком зросла на 22,2%.

  За останніми даними обсяг грошових доходів населення РФ в 2005 року, вийшов в розмірі 5944,1 млрд. Рублів і збільшився на 21,4% в порівнянні з відповідним періодом 2004 року. Населення витратило коштів на покупку товарів і оплату послуг 4307,3 млрд. Рублів, що на 24,6% більше, ніж роком раніше. Заощадження населення за цей період склали 1122,8 млрд. Рублів, що на 23,3% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Отже, перевищення грошових доходів населення над витратами і заощадженнями становило 514 млрд. Руб.

  Інфляція перерозподіляє доходи і багатство. Так, боржники багатіють за рахунок своїх кредиторів. Причому виграють дебітори на всіх рівнях, так як позика береться при одній купівельної спроможності грошей, а повертаються, коли на цю суму можна купити набагато менше. Так, від інфляції виграють люди, які отримали кредит на освоєння дачних ділянок, і підприємства, у яких має місце перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською. Виграє, і уряд, який накопичило великий державний борг, тому що інфляція дає йому можливість оплатити борги рублями, що мають меншу купівельну спроможність.

  Інфляція збільшує вартість нерухомого майна. Тому сім'ї та фірми, що мають значну частку нерухомості у своїй власності (будівлі, будинок, землю, квартиру), стають багатшими.

  У період інфляції ростуть ціни на товарно-матеріальні цінності, що користуються попитом на ринку. Тому населення і підприємства прагнуть якомога швидше матеріалізувати свої швидко знецінюються грошові кошти в запаси. Наприклад, в 2006 р споживчі ціни підвищилися на цукор-пісок - на 10,7%, на що вплинув високий ріст цін на світовому ринку цукру, що стало результатом ажіотажного закупівлі цього продукту.

  Інфляція призводить до того, що нікому не вигідно робити довгострокові інвестиції, так як вкладаються гроші однієї купівельної спроможності, а доходи від інвестицій отримують вже грошима інший купівельної спроможності. Доцільними виявляються тільки ті інвестиції, що забезпечують рентабельність вище темпу зростання інфляції. Причому, чим довше строк інвестицій, тим більше знецінення.

  Руйнівні наслідки, аж до економічного краху несе з собою гіперінфляція. Найбільш небезпечним наслідком гіперінфляції є те, що виробнича діяльність стає неефективною, йде обвальне перемикання на посередницьку діяльність. Фірмам стає все більш і більш вигідним накопичувати сировину і готову продукцію в очікуванні майбутнього підвищення цін, що веде до посилення інфляційного тиску. Починається масове згортання виробництва.

  У такій ситуації нормальні економічні відносини руйнуються. Підприємці не знають, яку ціну призначити на товар, а споживачі не знають, скільки слід заплатити. Постачальники хочуть якомога швидше отримати гроші, так як останні миттєво знецінюються. Порушуються кредитні відносини. Зростає дефіцит бюджету і державний борг. Гроші фактично перестають виконувати свої функції. В результаті має місце криза в фінансово-грошовій сфері. Виробництво і обмін рухаються до зупинки, і в підсумку може наступити економічний, соціальний і навіть політичний хаос.

  Висока інфляція руйнує грошову систему, підсилює відтік фінансових ресурсів у торговельно-посередницькі операції, прискорює втеча капіталу, сприяє витісненню національної валюти у внутрішньому обігу іноземною, підриває можливості сталого фінансування державного бюджету.

  Існує твердження, що інфляція в Росії породжується не грошовими причинами. До них фахівці відносять монополізм російської промисловості, високі ціни на енергоносії і неплатежі. При цьому мається на увазі, що інфляція в Росії викликана тиском витрат виробництва.

  З твердженням, що причиною інфляції є монополізм російської промисловості, важко погодитися. Підприємства, які контролюють значну частину ринку, можуть підняти ціни вище нормального конкурентного рівня. Але це призведе лише до одноразового підвищення цін, було б важко зрозуміти, як подібний фактор міг сприяти висо ...........