• Таблиця 2.1 Призначення основних компонентів Фінансової звітності


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір94.25 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 94.25 Kb.

  Економічне моделювання у прогнозуванні показніків Фінансової звітності підприємства (на Матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

  КУРСОВА РОБОТА

  "Економічне моделювання у прогнозуванні показніків Фінансової звітності підприємства" (на Матеріалах ВАТ «Дніпропетровськгаз»)


  ЗМІСТ

  ВСТУП

  РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1 Економічна суть моделювання в прогнозуванні показніків діяльності підприємства

  1.2 Економічні моделі та їх класифікація

  РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК Показники РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  2.1 Суть, принципи побудова та складання Фінансової звітності підприємства

  2.2 Оцінка і аналіз операційної діяльності підприємства ВАТ "Дніпропетровськгаз» у 2005 - 2007 роках з Використання основних елементів звітності

  РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОКАЗНІКІВ Фінансової звітності ПІДПРИЄМСТВА

  ВИСНОВКИ

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  ДОДАТКИ


  ВСТУП

  Моделювання господарської діяльності підприємства як об'єкта дослідження предполагает розробка питань комерційної торгівлі економіко-математичних моделей для найбільш полного и достовірного відображення процесса Функціонування як суб'єкта господарювання в цілому, так и Окрема его структурних підрозділів. Щодо системи управління підприємством, то реалізація найважлівішіх ее функцій может буті формалізована через показатели планування, нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсов (трудових, матеріальніх, ЗАСОБІВ виробництва), Які спожіваються, для здобуття питань комерційної торгівлі ФІНАНСОВИХ результатів. У свою черга, загальна модель реализации функціональної підсістемі економічного аналізу Полягає в перетворенні економічної информации в аналітічну, яка має буті Використана для прийняття відповідніх науково обґрунтованих управлінськіх РІШЕНЬ. Процес такого роду превращение предполагает розв'язання комплексу стандартних аналітичних завдання за Певної аспектами економічної діяльності: характер использование виробничих ресурсов, собівартість товарної продукції, фінансовий стан підприємства.

  Предметом курсового дослідження є моделювання показніків діяльності підприємства для использование в прогнозному плануванні.

  Об'єктом курсового дослідження булу фінансова звітність підприємства ВАТ "Дніпропетровськгаз" за 2005 2007 роки.

  Метою курсового дослідження булу побудова на основе економічного аналізу діяльності підприємства регресійно-кореляційної економічної моделі прогнозування его основних характеристик на період 2008 - 2010 рік та Надання рекомендацій по управлінню розвитку підприємства.

  РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1 Економічна суть моделювання в прогнозуванні показніків діяльності підприємства

  Прогноз (від гр. Prognōsis - передбачення) - це спроба візначіті стан якогось явіща чи процесса в Майбутнього. Процес складання (розробки) прогнозом назівають прогнозування. Прогнозування розвитку (стану) підприємства або организации - це наукове обґрунтування можливий кількісніх та якісніх змін его (ее) стану (уровня развития в цілому, окремим напрямків ДІЯЛЬНОСТІ) в Майбутнього, а такоже альтернативних способів и строків Досягнення очікуваного стану [22].

  Процес прогнозування всегда базується на питань комерційної торгівлі принципах. Головними з них є такі:

  • цілеспрямованість - змістовій описание поставлених дослідніцькіх завдання;

  • сістемність - побудова прогнозу на підставі системи методів и моделей, что характеризуються Певного ієрархією та послідовністю;

  • наукова обґрунтованість - усебічне врахування вимог об'єктивних Законів розвитку Суспільства, использование СВІТОВОГО досвіду;

  • багаторівневій описание - описание об'єкта як цілісного явіща и водночас як елемента складнішої системи;

  • інформаційна єдність - использование информации на однаково Рівні узагальнення й цілісності ознака;

  • адекватність об'єктивним закономірностям розвитку - Виявлення та оцінка стійкіх взаємозв'язків и тенденцій розвитку об'єкта;

  • послідовне вирішенню невізначеності - ітератівна процедура продвижения від Виявлення цілей та умов, что склалось, до визначення можливости напрямків розвитку;

  • альтернатівність - Виявлення возможности розвитку об'єкта за умови різніх траєкторій, різноманітніх взаємозв'язків и структурних СПІВВІДНОШЕНЬ.

  Система методів прогнозування формується через фіксацію можливо і структурованіх за Певної ознака методів розробки прогнозів майбутнього стану того чи того суб'єкта господарювання. Залежних від джерел информации, технології ее ОБРОБКИ та одержаних результатів економічні методи прогнозування поділяються на две порівняно Великі групи:

  1) фактографічні;

  2) еврістічні.

  Фактографічні методи прогнозування базуються на вікорістанні фактичність матеріалів, что детально характеризують Зміни в часі всієї сукупності чи окремий ознака (показніків) об'єкта прогнозування.

  Основними в Цій групі є методи: екстраполяції, функцій, кореляційно-регресійніх моделей.

  Метод екстраполяції є одним з основних для прогнозування розвитку складних виробничих систем; у его основу покладається припущені про незмінність чінніків, что визначаються розвиток об'єкта дослідження. Відтак Сутність методу екстраполяції Полягає в пошіренні закономірностей розвитку об'єкта в некогда на его майбутнє.

  Метод функцій Належить до математико-статистичних методів прогнозування, что базуються на вікорістанні так званні авто-кореляційніх функцій (автокореляція - вираженість взаємного зв'язку между сусіднімі членами часового ряду). Процес прогнозування з використаних авто-кореляційніх функцій Полягає у віконанні двох послідовніх Дій. Спочатку формулюють завдання прогнозування й визначаються крітерій его вирішенню, а потім, вікорістовуючі годин ряд, Який відображає процес розвитку параметрів виробничої системи в часі, визначаються прогнозовану величину на перспективний период за умови мінімізації середньоквадратічніх похібок передбачення.

  Методи кореляційніх и регресійніх моделей такоже порівняно широко застосовуються в економічному прогнозуванні. Прогнозування з Використання кореляційніх моделей (методів) Полягає в поиска математичних формул, что характеризують статистичний зв'язок одного сертифіката № з іншім (парна кореляція) або з якихось груп других (множини кореляція). Обов'язковою умів возможности та доцільності! Застосування таких методів є встановлення ступенів надійності кореляційніх формул на підставі логічного АНАЛІЗУ достатності статистичної Вибірки (масив Даних).

  Форму взаємозв'язку прогнозованіх явіщ з іншімі явіщамі та процесами можна зобразіті у виде регресійного Рівняння типу y = f (x1, x2, ..., xn). Значення прогнозованого сертифіката № візначається способом підстановкі в таке Рівняння значення Ознака (чінніків) та ОЦІНКИ очікуваного СЕРЕДНЯ значення результатівної ознакою.

  У процесі розв'язання кореляційніх и регресійніх рівнянь здійснюється поиск кількісніх значень параметрів вихідних залежних, что їх можна візначіті с помощью способу найменших квадратів. Сутність цього способу Полягає в ТІМ, щоб мінімізуваті суми квадратичних відхілень между величинами, что спостерігаються, та відповіднімі величинами, розрахованімі за підібранімі рівнямі зв'язку.

  Еврістічні методи прогнозування передбачають Здійснення прогнозних розробок с помощью логічніх прійомів и методичних правил теоретичного ДОСЛІДЖЕНЬ. Конкретні методи прогнозування цієї групи охоплюють две підгрупі - інтуїтівні та аналітичні. З-поміж основних методів Першої підгрупі віокремлюють методи експертної ОЦІНКИ й «мозкової атаки», а Другої - методи морфологічного АНАЛІЗУ, побудова «дерева цілей», інформаційного моделювання, оптімізації.

  За браком достатньої статистичної информации або за ее непрідатності для прогнозування питань комерційної торгівлі явіщ доводитися користуватись методом експертних оцінок. В его основу покладаючи способ збирання необхідної информации в основном Шляхом Анкетування. При цьом експертну анкету треба Скласти в такий способ, щоб можна Було здобудуть: 1) кількісно однозначні ВІДПОВІДІ на запитання, что предлагают експерт; 2) формалізовані Відомості относительно характеру джерел аргументації, ступенів впліву шкірного Із джерел на відповідь експерта; 3) кількісно визначених експертом оцінку уровня его знання предмета, что Пропонується для АНАЛІЗУ та вісновків.

  Метод морфологічного АНАЛІЗУ ґрунтується на вікорістанні комбінаторікі, тобто дослідженні всех можливий варіантів, віходячі Із закономірностей побудова (морфології) об'єкта прогнозування, что вівчається та аналізується. Прогнозна оцінка розвитку підприємства (організації) здійснюється комбінуванням можливий варіантів розвитку об'єкта.

  Метод побудова «дерева цілей» застосовується в прогнозуванні з метою поділу основних завдання на підзавдання и создание системи «віваженіх» за експертними оцінкамі зв'язків. Для відбору чінніків до прогностічної моделі та побудова системи зв'язків широко Використовують матриці взаємовпліву и теорія графів.

  Спеціфічнім методом прогнозування є метод інформаційного моделювання. ВІН базується на ТІМ, что характерні Особливості масових потоків информации створюють умови для прогнозування розвитку конкретних об'єктів на підставі таких джерел информации, Які містять необхідні, логічно впорядковані документи в певній послідовності.

  Одним з типових способів прогнозування є метод оптімізації рядів параметрів конкретних об'єктів на засаді АНАЛІЗУ максимально можлівої кількості чінніків, что зв'язані з виробництвом и фінансово-економічнімі Показники та враховують міру їхньої взаємодії.

  Можливі й інші методи прогнозування розвитку предприятий та ОРГАНІЗАЦІЙ. У групі фактографічніх методів можна назваті например, віпереджаючі методи, до якіх, зокрема, належати методи патентної експертизи. У підгрупі статистичних Можливі ще й Такі методи прогнозування, як методи інтерполяції, кривих зростання та огінаючіх кривих, а в підгрупі аналітичних - методи аналогій, формирование сценаріїв ТОЩО.

  Моделювання є важлівім засоби розв'язання багатьох економічних завдання І, зокрема, проведення аналітичного дослідження. Модель - це умовний об'єкт дослідження, тобто матеріальне чи образне відображення реального об'єкта, процесса его Функціонування в конкретному середовіщі [25]. При цьом слід враховуваті тієї факт, что вихідні результати моделі до певної Міри спрощена відображають Сутність глибино процесів економічного розвитку внаслідок! Застосування спеціфічніх Принципів, притаманних характеру моделювання. Отже, метод моделювання - це конструювання моделі на основе попередня Вивчення об'єкта, визначення его найбільш суттєвіх характеристик, експериментальний и теоретичний аналіз створеної моделі, а такоже необхідне коригування на підставі одержаної информации.

  Моделювання господарської діяльності підприємства як об'єкта дослідження предполагает розробка питань комерційної торгівлі економіко-математичних моделей для найбільш полного и достовірного відображення процесса Функціонування як суб'єкта господарювання в цілому, так и Окрема его структурних підрозділів. Щодо системи управління підприємством, то реалізація найважлівішіх ее функцій может буті формалізована через показатели планування, нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсов (трудових, матеріальніх, ЗАСОБІВ виробництва), Які спожіваються, для здобуття питань комерційної торгівлі ФІНАНСОВИХ результатів. У свою черга, загальна модель реализации функціональної підсістемі економічного аналізу Полягає в перетворенні економічної информации в аналітічну, яка має буті Використана для прийняття відповідніх науково обґрунтованих управлінськіх РІШЕНЬ. Процес такого роду превращение предполагает розв'язання комплексу стандартних аналітичних завдання за Певної аспектами економічної діяльності: характер использование виробничих ресурсов, собівартість товарної продукції, фінансовий стан підприємства.

  ЦІ завдання розв'язують для визначення напрямків Підвищення ефектівності виробництва на підприємстві, подготовки проектів відповідніх управлінськіх РІШЕНЬ.Розв'язання конкретного завдання аналітичного дослідження предполагает использование відповідної економіко-математичної моделі.

  Загальний порядок (послідовність) розробки імітаційної моделі Включає виконан таких робіт [30]:

  1) визначення змісту господарського завдання;

  2) збирання и сістематізація необхідної информации;

  3) побудова імітаційної моделі;

  4) перевірка Функціонування моделі;

  5) уточнення моделі;

  6) использование моделі для розв'язання завдання.

  У процесі розробки моделі Можливі певні Зміни відповідно до конкретних обставинам, сезонних и ціклічніх коливання ТОЩО. Характер ДОСЛІДЖЕНЬ, что віконуються с помощью моделювання, є суто ймовірніснім.

  Ефективний автоматизованого процес розв'язання аналітичних завдання предполагает Оптимальний варіант поєднання трьох найважлівішіх его елементів:

  1) економічної информации;

  2) формалізованої постановки завдання;

  3) математичної моделі розв'язання завдання.

  Найбільш Поширеними є! Застосування моделювання для встановлення зв'язку между узагальнюючімі результатную Показники ефектівності діяльності підприємства и зовнішнімі факторами, что обумовлюють певні їх значення. За способом поєднання факторів-аргументів у моделі останні поділяються на Чотири типи [17].

  До первого типу належати адітівні м оделі, что в них результативний Показник візначається як алгебраїчна сума кількох факторних показніків. Другий тип є так мав звання мультіплікатівнім. У цьом разі результативного узагальнюючій Показник візначається як добуток певної кількості факторів. Третій тип - це кратнімоделі. Смороду застосовуються, если значення функціонального сертифіката № розраховується як співвідношення факторних показніків. І Нарешті, четвертий тип є комбінованім, тобто таким, что поєднує в Певний способ попередні моделі.

  Змістом будь-якої економіко-математичної моделі є віраж у формально-математичних співвідношеннях економічна Сутність умів задачі й поставленої мети. У моделі економічна величина представляється математичний співвідношенням, но НЕ всегда математичне співвідношення є економічнім. Опис економічних умов математичного співвідношеннямі результат того, что модель установлює зв'язки й залежності между економічнімі параметрами або величинами.

  За змісту розрізняють економіко-математичні й економіко-статистичні моделі. Розходження между ними складається в характері функціональніх залежних, что зв'язують їхні величини. Так, економіко-статистичні моделі пов'язані з Показники, згрупованімі різнімі способами. Статистичні моделі встановлюють залежність между Показники й визначальності їхнімі факторами у виде лінійної й нелінійної Функції. Економіко-математичні моделі містять у Собі систему обмежень, цільову функцію.

  Система обмежень складається з окремим математичних рівнянь або нерівностей, називаних балансовими рівняннямі або нерівностямі.

  Цільова функція зв'язує между собою Різні величини моделі. Як правило, як мета вібірається економічний Показник (прибуток, рентабельність, собівартість, Валова продукція й т.д.). Тому цільову функцію іноді назівають Економічною, крітеріальною. Цільова функція багатьох змінніх величин и может мати вільний член.

  Критерії оптімальності економічний Показник, что віражається с помощью цільової Функції через інші економічні показатели. Тому самому крітерію оптімальності могут ВІДПОВІДАТИ немного різніх, но еквівалентніх цільовіх функцій. Моделі з однієї й тією же системою обмежень могут мати Різні Критерії оптімальності й Різні Цільові Функції.

  Рішенням економіко-математичної моделі, або пріпустімім планом назівається набір значень невідоміх, Котре задовольняє ее системе обмежень. Модель має множини РІШЕНЬ, або множини пріпустіміх планів, и среди них нужно найти єдіній, задовольняючій системе обмежень и цільової Функції. Пріпустімій план, что задовольняє цільової Функції, назівається оптимальним. Серед пріпустіміх планів, что задовольняють цільової Функції, як правило, є єдиний план, для которого цільова функція й крітерій оптімальності ма ють максимально або мінімальне значення. Если модель задачі має множини оптимальних планів, то для кожного з них значення цільової Функції однаково.

  Если економіко-математична модель задачі лінійна, то оптимальний план досягається в Крайній крапці області Зміни змінніх величин системи обмежень. У випадка нелінійної моделі оптимальних планів и оптимальних значень цільової Функції может буті кілька. Тому необходимо візначаті Екстремальні плани й Екстремальні значення цільової Функції. План, для которого цільова функція моделі має екстремальний значення, назівають екстремального планом, або екстремальних рішенням.

  Для нелінійніх моделей іноді існують Екстремальні значення цільової Функції, а для лінійніх моделей екстремальних планів и екстремальних значень цільової Функції буті НЕ может.

  Таким чином, для Ухвалення оптимального решение будь-якої економічної задачі та патенти побудуваті ее економіко-математичну модель, за структурою системи, что Включає в Собі, обмежень, цільову функцію, крітерій оптімальності й решение.

  1.2 Економічні моделі та їх класифікація

  Моделлю назівається об'єкт-Замінник, что у питань комерційної торгівлі условиях может заміняті об'єкт-оригінал, відтворюючі Властивості, Які цікавлять нас, и характеристики орігіналу, причому має істотні Преимущества:

  дешевизна;

  наочність;

  легкість оперування й т.п.

  У Теорії моделей моделювання назівається результат відображення однієї абстрактної математичної структури на іншу теж абстрактну, або як результат інтерпретації Першої моделі в термінах и образах Другої [12].

  Розвиток Поняття моделі Вийшла за Межі математичних моделей и стало ставити до будь-якіх знань и поданих про світ. Оскількі моделі Грають Надзвичайно важліву роль в организации будь-якої ДІЯЛЬНОСТІ людини їх можна розділіті на пізнавальні (когніцітівні) и прагматічні, что відповідає розподілу цілей на теоретичні й практичні.

  Пізнавальна модель орієнтована на набліженні моделі до реальності, якові ця модель відображає. Пізнавальні моделі є формою организации й Подання знань, засоби з'єднання Нових знань Із наявні. Тому при віявленні розбіжності между моделлю й реальністю встає завдання Усунення цієї розбіжності с помощью Зміни моделі.

  Прагматічні моделі є засоби керування, засоби организации практичних Дій, способом Подання Зразкове правильних Дій або їхнього результату, тобто є робочим поданих цілей. Тому при віявленні розбіжності между моделлю й реальністю треба направіті зусилля на зміну реальності так, щоб наблізіті реальність до моделі. Таким чином, прагматічні моделі носять нормативний характер, відіграють роль бланках, під Який підганяється дійсність.

  Іншім принципом класіфікації цілей моделювання может служити Розподіл моделей на статічні й дінамічні.

  Для одних цілей может знадобітіся модель конкретного стану об'єкта в Певний момент годині, свого роду «моментально Фотографія» об'єкта. Такі моделі назіваються статичними.

  У тих же випадки, коли вінікає необходимость у відображенні процесса Зміни станів, потрібні дінамічні моделі систем.

  ! Застосування економічних моделей при прогнозуванні результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ засновано на результатах проведення фінансового АНАЛІЗУ діяльності підприємств.

  У традіційному розумінні фінансовий аналіз представляет собою метод ОЦІНКИ фінансового стану підприємства на основе его бухгалтерської звітності. Такого роду аналіз может Виконувати як управлінськім персоналом даного підприємства, так и будь-яким зовнішнім аналітіком, оскількі в основному базується на загальнодоступній информации. Проти Ухвалення віділяті два види фінансового АНАЛІЗУ: Внутрішній и Зовнішній. Внутрішній аналіз Здійснює робітнікамі підприємства. Інформаційна база такого АНАЛІЗУ набагато ширше и Включає будь-яку інформацію, что ціркулює Внутрішній. Відповідно розширюють и возможности АНАЛІЗУ. Зовнішній фінансовий аналіз проводиться аналітікамі, что є стороннімі особами для підприємства и тому немаючі доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Зовнішній аналіз менше деталізованій и більш формалізованій. У процесі фінансового АНАЛІЗУ застосовуються різноманітні Прийоми, методи и моделі [13].

  Аналіз фінансового стану проводять за помощью Наступний основних прійомів: порівняння й групувань, ланцюгових підстановок, різніць. В окремий випадки могут буті вікорістані методи економіко-математичного моделювання (регресівній аналіз, кореляційній аналіз).

  Предмет фінансового АНАЛІЗУ, тобто ті, что вівчається в рамках даної науки, фінансові ресурси и їхні потоки. Утримання ої основної цільова настанова фінансового АНАЛІЗУ оцінка фінансового стану и Виявлення можливости Підвищення ефектівності Функціонування суб'єкта, что господарює, с помощью раціонального Фінансової політики. Досягнення цієї мети здійснюється за помощью властівій даній науке методу. Метод фінансового АНАЛІЗУ це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію и регулятивних Принципів дослідження Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання, тобто Тріада [18]:

  М = (ДО, І, Р), (1.1)

  де ДО система категорій;

  І науковий інструментарій;

  Р система регулятивних Принципів.

  Перші два елементи характеризують статистичний компоненту методу, Останній елемент его дінаміку.

  Фінансовий аналіз здійснюється за помощью різноманітного типу моделей, что дозволяють структурувати и ідентіфікуваті взаємозв'язку между Основними Показники. Можна віділіті трьох основних типу моделей: дескріптівні, предікатівні и Нормативні.

  Дескріптівні моделі відомі так само, як моделі Описова характеру, є основною для ОЦІНКИ фінансового стану підприємства. До них відносять: побудова системи звітніх балансів, представлення Фінансової звітності в різноманітніх аналітичних розрізах, вертикальний и горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів, аналітичні записки до звітності. Всі ЦІ моделі засновані на вікорістанні информации бухгалтерської звітності.

  У Основі вертикального АНАЛІЗУ лежить інше представлення бухгалтерської звітності у виде відносніх величин, что характеризують структуру підсумковіх показніків, что узагальнюють. Обов'язковим елементом АНАЛІЗУ службовців дінамічні ряди ціх величин, что дозволяє відслідковувати и прогнозуваті структурні зрушення в складі господарських ЗАСОБІВ и джерела їхній покриття.

  Горизонтальний аналіз дозволяє віявіті Тенденції Зміни окремий статей або їхніх груп, что входять до складу бухгалтерської звітності. У Основі цього АНАЛІЗУ лежить числення базисних темпів зростання балансових статей або статей Звіту про прибутки и збитки.

  Система аналітичних коефіцієнтів ведучий елемент АНАЛІЗУ фінансового стану, застосовуваного різноманітнімі групами Користувачів: менеджери, аналітікі, акціонери, інвесторі, кредитори и т.д. Відомі десятки ціх показніків, тому для зручності смороду підрозділяються на декілька груп. Частіше Усього віділяють п'ять груп проаналізуваті здібність підприємства ВІДПОВІДАТИ по своих потокової зобов'язаннях. У основу алгоритму розрахунку ціх показніків закладами ідея зіставлення потокової актівів Із короткостроковою кредиторська заборгованістю у результате показніків по Наступний Напрямки фінансового АНАЛІЗУ [19]:

  1. Аналіз ліквідності. Показники цієї групи дозволяють описати и розрахунку встановлюється, у чи Достатньо Ступені забезпечення предприятие оборотних кошті, необхіднімі для розрахунків Із кредиторами по потокової операціях. Оскількі різноманітні види оборотних коштів ма ють різноманітній степень ліквідності розраховують декілька коефіцієнтів ліквідності.

  2. Аналіз поточної ДІЯЛЬНОСТІ. З позіції кругообігу коштів діяльність будь-которого підприємства представляет собою процес безупінної трансформації одних відів актівів в інші:

  ... ДС → СС → НП → ДП → СР → ДС → ... (1.2)

  де ДС кошти;

  СС сировина на складі;

  НП незавершене виробництво;

  ДП готова продукція;

  СР кошти в розрахунках.

  Ефективність поточної фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ может буті оцінена в течение операційного циклу, что Залежить від обігу коштів у різніх видах актівів. За других рівніх умів прискореного оборотності свідчіть про Підвищення ефектівності. Тому основному Показники цієї групи є показатели ефектівності использование матеріальніх, трудових и ФІНАНСОВИХ ресурсов: виробках, фондовіддача, КОЕФІЦІЄНТИ оборотності коштів у запасах и розрахунках [13].

  1. Аналіз Фінансової стійкості. С помощью ціх показніків оцінюються склад джерел фінансування и динаміка співвідношення между ними. Аналіз ґрунтується на тому, что джерела коштів розрізняються рівнем собівартості, ступені доступності, рівнем надійності, щаблі ризико и т.д.

  2. Аналіз рентабельності. Показники цею групи прізначені для ОЦІНКИ Загальної ефектівності вкладення коштів у данє предприятие. На Відміну Від показніків Другої групи тут абстрагуються від конкретних відів актівів, а аналізують рентабельність Капіталу в цілому. Основними Показники тому є рентабельність авансованого Капіталу и рентабельність власного Капіталу.

  3. Аналіз становища и ДІЯЛЬНОСТІ на Сайти Вся капіталів. У рамках зіставлення показніків, что характеризують положення цього АНАЛІЗУ віконуються просторово-Тимчасові підприємства на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ: дівідендній вихід, прибуток на Акцію, Цінність Акції й ін. Цей фрагмент АНАЛІЗУ віконується Головним чином у компаніях, зареєстрованіх на біржах ЦІННИХ ПАПЕРІВ и реалізуючіх там свои Акції. Будь-яке підприємство, что має тимчасово Вільні Грошові кошти и бажаючих вкластись їх у цінні папери, такоже орієнтуються на показатели даної групи.

  Предікатівні моделі це моделі передбачуваності, прогностичність характеру. Смороду Використовують для прогнозування прібутків підприємства и его майбутнього фінансового стану. Найбільше Поширеними з них є: розрахунок точки критичного ОБСЯГИ продажів, побудова прогностичних ФІНАНСОВИХ звітів, моделі дінамічного АНАЛІЗУ, моделі сітуаційного АНАЛІЗУ.

  Нормативні моделі. Моделі цього типу дозволяють порівняті фактічні результати діяльності підприємств з очікуванімі, розраховані по бюджету. ЦІ моделі Використовують в основному у внутрішньому Фінансовому аналізі, їхня Сутність зводу в основному у внутрішньому Фінансовому аналізі, до встановлення норматівів по Кожній статті витрат по технологічних процесах, видам виробів, центрам відповідальності т.п. и до АНАЛІЗУ відхілень фактичність Даних від цих норматівів. Аналіз у значної Ступені базується на застосуванні жорсткий детермінованих факторних моделей.

  Таблиця 1.1 Економіко-математичні методи побудова економічних моделей прогнозування характеристик діяльності підприємства [26]

  Клас методів АНАЛІЗУ та прогнозування Види створюваніх економіко-математичних моделей діяльності підприємства
  1. Класичні методи математичного АНАЛІЗУ

  1.1. Діференціальне та інтегральне числення

  1.2. Варіаційні обчислення

  2. Методи математичної статистики

  2.1. методи вимірювання одновімірніх статистичних Сукупний

  2.2. Методи вимірювання багатовімірніх статистичних Сукупний

  3. Економічні методи

  3.1. виробничі методи

  3.2. Метод "витрати випуск" (міжгалузевий баланс)

  4. Методи математичного програмування

  4.1. Невласні задачі лінійного и віпклого програмування

  4.2. блокових програмування

  4.3. Дінамічне програмування

  5. Методи дослідження операцій

  5.1. управління запасами

  5.2. Матрічні методи АНАЛІЗУ

  5.3. Математична теорія ігор

  5.4. Теорія Расписание

  5.5. Сітьові методи планування и управління

  5.6. Теорія масового обслуговування

  6. Методи економічної кібернетики

  6.1. Системний аналіз

  6.2. Методи імітації

  6.3. Методи моделювання

  6.4. Методи навчання, діловіх ігор

  6.5. Методи розпізнавання образів

  7. Математична теорія оптимальних процесів

  7.1. Максимум Понтрягіна для управління техніко економічнімі процесами

  7.2. Максимум Понтрягіна для управління ресурсами

  8. Еврістічні методи

  РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК Показники РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  2.1 Суть, принципи побудова та складання основних елементів Фінансової звітності підприємства

  Джерелом информации для АНАЛІЗУ фінансового стану підприємства слугують бухгалтерський баланс и Додатки до него, статистична та оперативна звітність. Бухгалтерська звітність представляет собою систему показніків, Які відображають Майнове та фінансове становище підприємства на звітну дату, а такоже фінансові результати его ДІЯЛЬНОСТІ [20].

  Бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати та інші фінансові Звіти підприємства є результатом агрегування ФІНАНСОВИХ показніків Господарчий операцій підприємства, Які віддзеркалюються на внутренних рахунки обліку операцій підприємства согласно "Плану рахунків бухгалтерського обліку актівів, Капіталу, зобов'язань и господарських операцій предприятий и організацій" [ 11].

  План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків и схем реєстрації та групувань на них Фактів фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку [11]. У ньом за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичне рахунків (рахунків первого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Дерло цифрою коду визначили клас рахунків, другою номер синтетичного Рахунку, третьою номер субрахунками. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється Із ЗАСТОСУВАННЯ, щонайменш, коду класу й коду синтетичного Рахунку.

  Субрахунками Використовують підприємствами, віходячі з потреб управління, контролю, АНАЛІЗУ й звітності та могут ними доповнюватіся введенням Нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) Із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

  Аналіз фінансово-економічного стану підприємства и керування его фінансами проводитися на Основі его ФІНАНСОВИХ звітів [22]. Метою ФІНАНСОВИХ звітів є структурована економічна інформація про фінансовий стан, результати ДІЯЛЬНОСТІ и Зміни у Фінансовому стані підприємства, что є Корисної для менеджменту підприємства у прійнятті ними економічних РІШЕНЬ.

  Таблиця 2.1 Призначення основних компонентів Фінансової звітності

  СКЛАДОВІ Фінансової звітності Зміст Використання информации
  баланс Наявність економічних ресурсов, Які контролюються підпріємством, на дату балансу Оцінка Структури ресурсов підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позика, оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, Які підприємство, ймовірно, контролюватіме в Майбутнього
  Звіт про фінансові результати Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний период Оцінка та прогноз: прібутковості діяльності підприємства, структури доходів та витрат
  Звіт про власний капітал Зміни у складі власного Капіталу підприємства в течение звітного ПЕРІОДУ Оцінка та прогноз змін у власному Капіталі
  Звіт про рух копійчаних коштів Генерування та использование копійчаних коштів в течение звітного ПЕРІОДУ Оцінка та прогноз операційної, інвестіційної та Фінансової діяльності підприємства
  Примітки Звертаючись облікова політика, інформація не наведемо безпосередно у ФІНАНСОВИХ звітах, но обов'язкова за П (С) БО, додатковий аналіз статей звітності, необхідній для забезпечення ее зрозумілості Оцінка та прогноз: облікової політики, різіків або непевності, Які вплівають на предприятие, его ресурси та зобов'язання, ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів підприємства ТОЩО

  З 1 січня 2000р. на підпріємствах України Незалежності від форм власності за (кроме банків и бюджетних установ) впроваджені основні форми Фінансової звітності, что відповідають міжнароднім стандартам, и Використовують при розрахунках фінансового стану підприємства й АКЦІОНЕРНОГО Капіталу:

  Форма №1 "Баланс" - звіт про фінансовий стан, что відображає активи, зобов'язання и капітал підприємства на встановлення дату [5].

  Форма №2 "Звіт про фінансові результати", что містіть дані про доходи, витрати и фінансові результати діяльності підприємства за звітний и Попередній періоді [6].

  Форма №3 "Звіт про рух копійчаних коштів", что відображає Надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційнім, інвестиційним и фінансовим Напрямки діяльності підприємства [7].

  Зміст статей балансу балансу підприємства [5]:

  1. У статті "Нематеріальні активи" Відображається ВАРТІСТЬ об'єктів, Які віднесені до складу нематеріальніх актівів согласно з відповіднімі положеннями (стандартами). У Цій статті навідні окремо Первісна та залішкова ВАРТІСТЬ нематеріальніх актівів, а кож Нарахована у встановлений порядку сума знос. Залішкова ВАРТІСТЬ візначається як різніця между первісною вартістю и сумою знос, яка наводиться у дужках.

  2. У статті "Незавершене будівництво" Відображається ВАРТІСТЬ незавершеного капітальніх інвестіцій у будівництво, создание, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючі необоротні матеріальні активи, прізначені для заміні діючіх, и устаткування для монтажу), что здійснюються підпріємством, а такоже Авансові Платежі для фінансування капітального будівництва.

  3. У статті "Основні засоби" наводиться ВАРТІСТЬ Власний та отриманий на условиях фінансового лізінгу об'єктів и орендованого цілісніх майновий комплексів, Які віднесені до складу основних засобів согласно з відповіднімі положеннями (стандартами). У Цій статті такоже наводитися ВАРТІСТЬ других необоротних матеріальніх актівів.

  У Цій статті навідні окремо Первісна (переоцінена) ВАРТІСТЬ, сума знос основних засобів (у дужках) та їх залішкова ВАРТІСТЬ. До підсумку балансу включається залішкова ВАРТІСТЬ, яка візначається як різніця между первісною (переоціненою) вартістю основних засобів и сумою їх знос на дату балансу.

  4. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період более одного року, а такоже Усі інвестиції, Які НЕ могут буті вільно реалізовані в будь-який момент. У Цій статті віділяються фінансові інвестиції, Які согласно з відповіднімі положеннями (стандартами) обліковуються методом участия в Капіталі.

  5. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка НЕ ​​вінікає в ході нормального операційного циклу та буде погашена после дванадцяти місяців з дати балансу.

  6. У статті "Відстрочені податкові активи" Відображається сума податку на прибуток, что підлягає відшкодуванню в Наступний періодах унаслідок тімчасової різниці между обліковою та податковий базами ОЦІНКИ.

  7. У статті "Інші необоротні активи" навідні суми необоротних активів, Які НЕ могут буті включені до наведення вищє статей розділу "Необоротні активи".

  8. У статті "Виробничі запаси" показується ВАРТІСТЬ запасів малоцінніх та швідкозношуваніх предметів, сировини, основних и допоміжніх матеріалів, паливо, покупні напівфабрикатів и комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та других матеріалів, призначення для споживання в ході нормального операційного циклу .

  9. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво и незавершені роботи (послуги), а такоже ВАРТІСТЬ напівфабрикатів власного виробництва.

  10.У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка якіх закінчена та Які пройшли випробування, приймання, укомплектовані согласно з умів договорів Із замовниками и відповідають технічним умів и стандартам. Продукція, яка НЕ ​​відповідає Наведеним Вимоги (кроме шлюбу), та роботи, Які НЕ прійняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

  11. У статті "Товари" показується без суми торгових націнок ВАРТІСТЬ товарів, Які Придбані підприємствами для следующего продаж.

  12. У статті "Векселі Одержані" показується заборгованість покупців, замовніків та других дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, віконані роботи та надані послуги, яка забезпечен векселями

  13. У статті "дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" Відображається заборгованість покупців або замовніків за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (кроме заборгованості, яка забезпечен векселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ, яка візначається Шляхом Вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівніх боргів. Сума резерву сумнівніх боргів наводитися у дужках.

  14. У статті "дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом" показується дебіторська заборгованість ФІНАНСОВИХ и податкових ОРГАНІВ, а такоже переплата за Податками, Зборів та іншімі платежами до бюджету.

  15. У статті "дебіторська заборгованість за видання авансами" показується сума авансів, НАДАННЯ іншім підпріємствам у рахунок Наступний платежів.

  16. У статті "дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дівідендів, процентів, роялті ТОЩО, что підлягають Надходження.

  17. У статті "дебіторська заборгованість Із внутренних розрахунків" показується заборгованість пов'язаних сторон та дебіторська заборгованість Із внутрішньовідомчіх розрахунків.

  18. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка НЕ ​​может буті включена до других статей дебіторської заборгованості та яка Відображається у складі оборотних актівів.

  19. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, что НЕ перевіщує один рік, Які могут буті вільно реалізовані в будь-який момент (кроме інвестіцій, Які є еквівалентамі копійчаних коштів).

  20. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленті" відображаються кошти в касі, на потокових та других рахунки у банках, Які могут буті вікорістані для потокової операцій, а такоже еквіваленті копійчаних коштів. У Цій статті окремо навідні кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, Які нельзя вікорістаті для операцій в течение одного року, починаючі з дати балансу або в течение операційного циклу внаслідок обмежень, слід віключаті зі складу оборотних актівів та відображаті як необоротні активи.

  21. У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних актівів, Які НЕ могут буті включені до наведення вищє статей розділу "Оборотні активи".

  36. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, что малі місце в течение поточного або попередніх звітніх періодів, но належати до Наступний звітніх періодів.

  22. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна ВАРТІСТЬ актівів, Які є внески власніків (учасников) до Капіталу підприємства. Підприємства, для якіх НЕ передбача фіксована сума Статутного капіталу, відображають у Цій статті суму фактичного Внески власніків до Статутного капіталу підприємства.

  23. У статті "Пайовий капітал" наводиться сума Пайовий внесків Членів спілок та других предприятий, что передбача установчо документами.

  24. У статті "Додатковий вкладень капітал" акціонерні товариства показують суму, на якові ВАРТІСТЬ реализации віпущеніх акцій перевіщує їхню номінальну ВАРТІСТЬ. Інші підприємства відображають у Цій статті суму Капіталу, Який внесок засновниками прежде Статутний капітал.

  25. У статті "Інший додатковий капітал" відображаються сума дооцінкі необоротних активів, ВАРТІСТЬ необоротних активів, безкоштовно отриманий підпріємством від других юридичних або фізичних осіб, та інші види Додатковий Капіталу.

  26. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, Створення, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

  27. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Відображається або сума прибутку, або сума непокритий збитки. Сума непокритий збитки наводитися в дужках та віраховується при візначенні підсумку власного Капіталу.

  28. У статті "Неоплачений капітал" Відображається сума заборгованості власніків (учасников) за Внески до Статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках и віраховується при візначенні підсумку власного Капіталу.

  29. У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають Фактично собівартість акцій власної емісії або часток, викуплення товариством у его учасников. Сума вилучений Капіталу наводитися в дужках и підлягає Вирахування при візначенні підсумку власного Капіталу.

  30. У складі забезпечення Наступний витрат и платежів відображаються Нараховані у звітному періоді Майбутні витрати та Платежі (витрати на оплату майбутніх Відпусток, Гарантійні зобов'язання ТОЩО), величина якіх на дату складання балансу может буті определена только путем попередніх (прогнозних) оцінок, а такоже Залишки коштів цільового фінансування и цільовіх Надходження, Які отрімані з бюджету та других джерел.

  31. підприємства, Які відповідно до законодавства є страховиками, у впісуваному рядку 415 навідні суму страхових резервів, у впісуваному рядку 416 навідні у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різніця между Якими включається до підсумку розділу балансу.

  32. У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманий від них позики, яка НЕ ​​є потокові зобов'язанням.

  33. У статті "Інші Довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства относительно зобов'язання Із Залучення позіковіх коштів (кроме кредитів банків), на Які нараховуються відсотки.

  34. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сума податків на прибуток, что підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тімчасової різниці между обліковою та податковий базами ОЦІНКИ.

  35. У статті "Інші Довгострокові зобов'язання" показується сума довгострокового зобов'язань, Які НЕ могут буті включені до других статей розділу "Довгострокові зобов'язання".

  36. У статті "Короткострокові кредити банків" Відображається сума потокових зобов'язань підприємства перед банками за отриманий від них позики.

  37. У статті "Поточна заборгованість за довгострокову зобов'язаннями" показується сума довгострокового зобов'язань, яка підлягає погашенню в течение дванадцяти місяців з дати балансу.

  38. У статті "Векселі Видані" показується сума заборгованості, на якові підприємство бачило Векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальніків, підрядчіків та других кредіторів.

  39. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальником и підрядчікам за матеріальні цінності, віконані роботи та отрімані послуги (кроме заборгованості, забезпеченої векселями).

  40. У статті "Поточні зобов'язання за те, що бере авансами" Відображається сума авансів, одержаних від других осіб у рахунок Наступний поставок продукції, виконан робіт (послуг).

  41. У статті "Поточні зобов'язання Із розрахунків з бюджетом" показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючі податки з ПРАЦІВНИКІВ підприємства.

  42. У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетніх платежів" показується заборгованість за Внески до позабюджетніх ФОНДІВ, передбачення чіннім законодавством.

  43. У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" Відображається сума заборгованості за відрахуваннямі до Пенсионного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування его ПРАЦІВНИКІВ.

  44. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунком з оплати праці" Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючі депоновану заробітну плату.

  45. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунком з учасниками" Відображається заборгованість підприємства его учасникам (засновника), пов'язана з розподілом прибутку (Дивіденди ТОЩО) i Формування Статутного капіталу.

  46. ​​У статті "Поточні зобов'язання Із внутренних розрахунків" Відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчіх розрахунків.

  47. У статті "Інші Поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, Які НЕ могут буті включень до других статей, наведення у розділі "Поточні зобов'язання".

  48. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отрімані течение поточного або попередніх звітніх періодів, Які належати до Наступний звітніх періодів.

  Досліджуєма в курсовій работе операційна діяльність підприємства - це Основна діяльність підприємства, а такоже інші види ДІЯЛЬНОСТІ, Які НЕ є інвестіційною чи фінансовою діяльністю [6].

  Фінансові статті (регістрі) операційної діяльності підприємства для дослідження ефектівності операційної діяльності підприємства доцільно розподіляті согласно технології бухгалтерського обліку [6] Наступний чином:

  1. Стаття "Доход (виручка) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг)", в якому Відображається Загальний дохід (виручка) від реализации продукции, товарів, робіт або послуг, тобто без Вирахування Надання знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на Доданий ВАРТІСТЬ, акцизного збору ТОЩО).

  2. Стаття "Податок на додану вартість", в якому Відображається сума податку на Доданий ВАРТІСТЬ, яка включена до складу доходу (виручки) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг).

  3. Стаття "Акцизний збір" підприємства платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг).

  4. Стаття «других збори або податки з обороту», зокрема, у цьом регістрі відображаються належні до сплати безпосередно Пенсійному фонду України збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірнімі вироби із золота (кроме обручок), платини и дорогоцінного каміння, Надання послуг стільнікового рухомого зв'язку. У цьом регістрі підприємства платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) навідні належні до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва и хмелярства, рентної плати за НАФТА, природний газ и газовий конденсат ТОЩО.

  5. У статті "Інші Вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, что підлягають Вирахування з доходу (виручки) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у Цій статті відображають Одержані підпріємством від других осіб суми доходів, что за договорами належати комітентам, принципалам ТОЩО.

  6. Стаття «Чистий дохід (виручка) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг)» візначається Шляхом Вирахування з доходу (виручки) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг) відповідніх податків, зборів, знижок ТОЩО.

  7. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та / або собівартість реалізованіх товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) візначається согласно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати".

  8. Валовий прибуток (збиток) від реализации розраховується як різніця между чистимо доходом від реализации продукции (товарів, робіт, послуг) i собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

  9.У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми других доходів від операційної діяльності підприємства: дохід від операційної оренди актівів; дохід від операційніх курсових різніць; відшкодування Ранее списання актівів; дохід від реализации оборотних актівів (кроме ФІНАНСОВИХ інвестіцій) ТОЩО.

  10. У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговування підприємства.

  11. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) витрати на Утримання підрозділів, что займаються збуту продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам ТОЩО.

  12. У статті "Інші операційні витрати" відображаються собівартість реалізованіх виробничих запасів; Відрахування на создание резерву сумнівніх боргів и суми спісаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "дебіторська заборгованість", Втрати від знецінення запасів; Втрати від операційніх курсових різніць; візнані економічні санкції; Відрахування для забезпечення Наступний операційніх витрат, а такоже Усі інші витрати, что вінікають в процесі операційної діяльності підприємства (кроме витрат, что включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

  13. У статті «Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ» візначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитків), Іншого операційного доходу, адміністратівніх витрат, витрат на збут та других операційніх витрат.

  2.2 Оцінка і аналіз операційної діяльності підприємства ВАТ "Дніпропетровськгаз» у 2005 2007 роках з Використання основних елементів звітності

  Досліджуєме Відкрите акціонерне товариство по Газопостачання та газіфікації "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" (далі ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ") ліцензіат з розподілу природного и Нафтова газу та з постачання природного газу за регульованості тарифом, при одночасному провадженні ним других, кроме ліцензованіх, відів ДІЯЛЬНОСТІ [33], створене наказом Державного комітету по нафті і газу "Держкомнафтогаз" від 11 березня 1994р. за №104 та на виконан Указу Президента України від 16.06.1993 р. №210 / 93 "Про корпоратізацію підприємств" на базі Державного підприємства по г азопостачанню та газіфікації "Дніпропетровськгаз" (1995 р.)

  Основні напрямки діяльності підприємства:

  · Придбання, збут, транспортування природного газу розподільчімі трубопроводами;

  · Придбання и реалізація вуглеводневого зрідженого газу;

  · Реалізація Стислий газу через ятір автозаправок;

  ВАТ "Дніпропетровськгаз" підпорядковане Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", яка є власником 51% акцій підприємства [121].

  Між Дочірнєю компанією "Газ України" Национальной акціонерної компанії "Нафтогаз України" (компанія) та ВАТ "Дніпропетровськгаз" (користувач) уклад догоду №04 / 01821 від 28.12.01р. про Користування державного майна, Пожалуйста НЕ підлягає ПРИВАТИЗАЦІЇ, а самє: розподільні газові мережі, споруди на них, транспортні засоби спеціального призначення та інше державне майно, Пожалуйста передано НАК "Нафтогаз України" у Користування согласно з ПОСТАНОВА КМУ від 25.05.98р. №747 "Про Утворення НАК" Нафтогаз України ". Загальна ВАРТІСТЬ майна, яка передана согласно акту прійманняпередачі від 28.12.01р. складає 161 787 000,00 грн.

  Статутний фонд ВАТ "Дніпропетровськгаз" відповідно до установчих документів складає 2 455 902 грн., Розподіленій на 861 720 простих іменніх акцій номінальною вартістю 2,85 грн шкіряне. Загальна Кількість акціонерів ставити 12,5 тіс.осіб.

  У Додатках А приведена динаміка статей балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2005 2007 роки, у Додатках Б динаміка статей звітів про фінансові результати за 2005 2007 роки.

  У Додатках Г наведені результати розрахунку показніків фінансового стану підприємства, проведені за алгоритмами роботи [20].

  У таблицях додатка В та на рис.2.1 -2.5 наведені результати АНАЛІЗУ динаміки росту статей балансу та Зміни в структурі статей актівів та пасівів балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2005 2007 роки.

  Як показує аналіз графіків рис.2.1 - 2.5 за 2005 -2007 роки:

  ОБСЯГИ валюти балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» зменшено з уровня 580 407 млн.грн. (2005) до 479 560 млн.грн. (2007), при цьом темп негативного приросту стає 0,91% у 2006 году та 16,54% у 2007 году;

  ОБСЯГИ Власний коштів в балансі ВАТ «Дніпропетровськгаз» за рахунок Погашення Накопичення збитків резервами Додатковий Капіталу зменшіть з уровня 98 239,0 млн.грн. (2005) до 70 343,8 млн.грн. (2007), при цьом темп негативного приросту стає 12,72% у 2006 году та 17,96% у 2007 году;

  ОБСЯГИ чистого доходу від реализации продукции ВАТ «Дніпропетровськгаз» зросли з уровня 326 983 млн.грн. (2005) до 546 202 млн.грн. (2007), при цьом темп приросту стає 18,34% у 2006 году та 41,16% у 2007 году;

  ОБСЯГИ чистого прибутку после оподаткування ВАТ «Дніпропетровськгаз» зросли з збіткового уровня 43 218 млн.грн. (2005) до менше збіткового уровня 23 934,8 млн.грн. (2007), при цьом темп приросту стає 41,19% у 2006 году та 5,8% у 2007 году;

  Важлівім етапом АНАЛІЗУ фінансового стану підприємства є зіставлення темпів приросту актівів з темпами приросту ФІНАНСОВИХ результатів Виторг або прибутку від реализации продукции.

  Так система стійкого розвитку підприємства (у мировой практике "золоте правило економіки підприємства") оцінюється співвідношенням темпів росту абсолютних рівнів балансового прибутку (Т РБ), ОБСЯГИ реализации продукции (Т N) та суми актівів балансу (Т В) [13]:

  Т РБ> T N> T B> 100% (2.1)

  Як показують віщенаведені результати, в ВАТ «Дніпропетровськгаз»:

  у 2006 роках співвідношення "золотого правила" не віконуються, оскількі темп приросту валюти балансу є негативним при збітковій работе підприємства.

  2006 (темпи приросту) 41,19%> + 18,34%> 0,91%> 0%

  у 2007 роках співвідношення "золотого правила" не віконуються, оскількі темп приросту валюти балансу є негативним при збітковій работе підприємства.

  2007 (темпи приросту) + 5,8%> + 41,6%> 16,54%> 0%

  Тобто система розвитку підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» может буті охарактеризована за результатами 20062007 року як нестійка за класичним «золотим правилом» співвідношення основних показніків росту підприємства.

  Як показує аналіз Даних таблиці додатка Д та графіків рис.2.1 -2.5 за 2005 -2007 роки:

  структурна частко необоротних активів в Валюті балансу з уровня 35,61% у 2005 году Зросла до уровня 45,73% у 2007 году за рахунок зростання структурної Частки основних засобів з уровня 33,9% у 2005 году до уровня 43,6% у 2007 году (з уровня 196 820 млн.грн. (2005) до 209 257 млн.грн. (2007));

  в структурі оборотних актівів підприємства:

  1) структурна частко запасів в Валюті балансу з уровня 7,44% у 2005 году знизу до уровня 3,06% у 2007 году;

  2) структурна частко дебіторської заборгованості в Валюті балансу з уровня 50,3% у 2005 году знизу до уровня 39,9% у 2007 году;

  3) структурна частко готівкових грошей в Валюті балансу з уровня 1,28% у 2005 году Зросла до уровня 2,65% у 2007 году;

  Таким чином, Падіння структурної Частки запасів та дебіторської заборгованості в Валюті актівів балансу зумовлене у 2005 2007 роках зростанням структурної Частки необоротних активів.

  в структурі джерел (пасівів) підприємства:

  1) структурна частко Власний коштів в Валюті балансу з уровня 16,93% у 2005 году зменшіть до уровня 14,66% у 2007 году за рахунок збітковості роботи підприємства та покриття збитків резервами Капіталу;

  2) структурна частко Власний оборотних коштів (за мінусом імобілізованіх в необоротних активах) в Валюті балансу з негативного уровня 18,2% у 2005 году знизу до негативного уровня 31,1% у 2007 году, тобто у підприємства немає Власний оборотних коштів и даже Джерелами необоротних активів є позікові кошти, что Робить підприємство малоліквіднім;

  3) структурна частко кредіторської заборгованості в Валюті балансу з уровня 8,2% у 2005 году Зросла до уровня 22,4% у 2007 году, что свідчіть про Розширення использование підпріємством комерційного кредиту постачальніків,;

  4) структурна частко довгострокового позик в Валюті балансу з уровня 23,8% у 2005 году Дещо знизу до уровня 22,9% у 2007 году та є Основним Джерелом для придбання оновлення основних засобів підприємства;

  5) структурна частко поточної заборгованості в Валюті балансу з уровня 47,3% у 2005 году Зросла до уровня 60,3% у 2006 году та знизу до уровня 36,1% у 2007 году.

  Як показує аналіз Даних, наведення на рис.2.5, динаміка Структури операційніх витрат в собівартості виробництва продукції ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках характерізується:

  підвіщенням структурної Частки матеріальніх витрат з уровня 13,75% у 2005 году до уровня 16,78% у 2007 году;

  зниженя структурної Частки витрат на оплату праці з уровня 30,59% (22,22% + 8,37%) у 2005 году до уровня 24,94% (18,26% + 6,68%) у 2007 году.

  Рис.2.1. - Динаміка змін абсолютних обсягів характерних агрегатів балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.2. - Структура актівів ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках


  Рис.2.3. - Структура джерел (пасівів) ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.4. - Динаміка абсолютних обсягів доходів, витрат та чистого прибутку ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.5. - Динаміка Структури витрат в ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.6. - Динаміка Структури позікового Капіталу в ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Як показує аналіз графіків рис.2.6, основними Джерелами позікового Капіталу в ВАТ «Дніпропетровськгаз» є Довгострокові кредити та Поточні кошти в розрахунках.

  Як показує аналіз Даних, наведення на рис.2.7, динаміка показніків ліквідності та Фінансової стійкості ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках характерізується:

  хронічною нестача вісоколіквідніх готівкових коштів та відповіднімі значеннями коефіцієнта моментальної ліквідності на Рівні 0,022 (2005 рік) - 0,042 (2007 рік), что на порядок нижчих вимог нормативного діапазону значення не менше 0,25 - 0,3;

  поступовім зниженя обсягів вісоколіквідніх та короткостроковіх готівкових коштів та відповіднімі зниженя уровня коефіцієнта строкової ліквідності з 0,85 (2005 рік) - 0,63 (2007 рік) при нормативному значенні НЕ менше 0,7 - 0,8;

  поступовім зниженя обсягів ліквідніх коштів та відповіднім зниженя уровня коефіцієнта Загальної ліквідності з уровня 1,095 (2005 рік) до уровня 0,868 (2007 рік) при нормативному значенні НЕ менше 1,5 - 2,0, что відмічалось вищє в аналізі як невідповідність власного та довгострокового Капіталу и обсягів необоротних коштів;

  знаходження сертифіката № Фінансової незалежності (автономії) у 2005 2007 роках в діапазоні 0,15 - 0,17, что НЕ відповідає Вимоги до стійкого Функціонування підприємства (коефіцієнт автономії> 0,5) та, одночасно, фіксує занадто великий рівень! застосування фінансового важеля залучених потокових коштів в розрахунках, что может спричинитися неплатоспроможність та ризики банкрутства підприємства за Вимогами кредіторів;

  - Хронічна нестача джерел покриття запасів (рис.2.13), что характерізується кризовим станом стійкості по покриття запасів, при цьом весь власний капітал імобілізованій в необоротних коштах актівів балансу, а для придбання запасів вікорістовується весь Залучення та поточний капітал підприємства (кошти в розрахунках). Це відповідає хронічній нестачі ліквідніх коштів в моментальному та строковому діапазонах ДІЯЛЬНОСТІ.

  Як показує аналіз Даних, наведення в таблицях додатка Д, динаміка показніків ефектівності управління активами, ділової актівності по оборотності актівів та рентабельності роботи підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 - 2007 роках характерізується:

  підтрімкою уровня зношеності основних засобів за рахунок своєчасного ремонту та оновлення на Рівні 0,43 (2005 рік) 0,48 (2007 рік), что дозволяє Характеризувати стан основних засобів, як - "середнього уровня зношеності";

  систематичність підвіщенням уровня трансформації актівів в виручки від реализации з 0,56 у 2005 году до уровня 1,14 у 2007 году, что свідчіть про Інтенсивний характер ЕКСПЛУАТАЦІЇ актівів та розвитку підприємства;

  систематичність підвіщенням уровня фондовіддачі основних засобів в виручки від реализации з 1,66 у 2005 году до уровня 2,61 у 2007 году, что свідчіть про Інтенсивний характер ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних засобів на підприємстві;

  зниженя на 15 - 20% ПЕРІОДУ обороту основних агрегатів актівів підприємства у 2006 году відносно уровня 2005 року та подалі зниженя на 3540% ПЕРІОДУ обороту актівів у 2007 году відносно уровня 2006 року, что свідчіть про зростання уровня ділової актівності підприємства при зростанні обсягів валюти балансу ( рис.2.9);

  постійнім зростанням уровня рентабельності власного Капіталу по чистому доходу від реализации продукции з уровня 332,8% у 2005 году до уровня 776,5% у 2007 году;

  постійнім зростанням уровня рентабельності актівів по чистому доходу від реализации продукции з уровня 56,3% у 2005 году до уровня 113,8% у 2007 году;

  зниженя уровня реалізаційної рентабельності власного Капіталу з уровня 11,1% (2005 рік) до 1,98% (2006 рік) та зростанням до 15,4% (2007 рік);

  негативним рівнем рентабельності актівів та власного Капіталу по чистому прибутку после оподаткування внаслідок збітковості операційної ДІЯЛЬНОСТІ (рис.2.12);

  Таким чином, проведена економічна діагностика фінансового стану підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» за результатами ДІЯЛЬНОСТІ за 2005 - 2007 роки показує, что основною проблемою фінансового стану підприємства є следующие:

  - Ризикове низьких рівень Загальної, строкової та моментальної ліквідності, что створює проблеми з платоспроможністю підприємства та проблеми своєчасності розрахунків з кредиторами;

  - Незабезпеченістю Джерелами покриття придбаних виробничих запасів, что приводити до їх надмірного об'єму в условиях відсутності необхідніх обсягів Власний оборотних коштів, вкладення в основні засоби;

  - Низька рівень автономності (надмірне использование фінансового важеля позіковіх коштів) та использование в якості основних позичковий джерел потокової авансових платежів покупців продукції, что НЕ є класичними Джерелами покриття виробничих запасів.

  Рис.2.7. Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.8. Аналіз співвідношення дебіторської та кредіторської заборгованності підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках


  Рис.2.9. Аналіз оборотності основних оборотних агрегатів балансу підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.10. Аналіз Фінансової незалежності підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках


  Рис.2.11. Аналіз рентабельності актівів та власного Капіталу по чистому доходу від реализации продукции підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках

  Рис.2.12. Аналіз рентабельності актівів та власного Капіталу по чистому прибутку підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках


  Рис.2.13. Аналіз Фінансової стійкості по покриття запасів підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках


  РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОКАЗНІКІВ Фінансової звітності ПІДПРИЄМСТВА

  Прогнозування фінансово-економічних результатів операційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Дніпропетровськгаз» в курсовому дослідженні виконан з ЗАСТОСУВАННЯ кореляційно-регресійніх економіко-математичних моделей, Які спіраються на следующие умови:

  - На найбліжчі 23 роки основні фактори впліву зовнішнього та внутрішнього середовища на характеристики діяльності підприємства Залишайся на Рівні базових 2005 2007 років;

  - Підприємство на протязі прогнозуємого ПЕРІОДУ НЕ пріймає ніякіх Додатковий управлінськіх та економічних РІШЕНЬ щодо введення додатково факторів впліву на характеристики ДІЯЛЬНОСТІ.

  На Основі Даних СПОСТЕРЕЖЕНЬ основних показніків ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Дніпропетровськгаз», наведення в розділі 2, будують лінійні одновімірні Y = f (X1) регресійні моделі, яка встановлюють залежність уровня основних прогнозуєміх характеристик підприємства від суми показніків факторів впліву в часі , ( , N - Кількість періодів, что розглядаються) в цею период [21].

  Одновімірна лінійна регресійна модель представляється як:

  , (3.1)

  де - Постійна складових доходу (Початок відліку);

  - Коефіцієнт регресії;

  - Відхилення фактичність значень доходу від ОЦІНКИ (математичного Сподівання) середньої величини доходу в ітій период.

  Існують Різні Способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішім, найуніверсальнішім є метод найменших квадратів [16]. За ЦІМ методом Параметри визначаються віходячі з умови, что Найкраще Наближення, Пожалуйста ма ють Забезпечувати Параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різніць между фактичність Значення прогнозирует мого параметра та его оцінкамі є мінімальною, что можна Записати як

  . (3.2)

  Відмітімо, что залішкова варіація (3.2) є функціоналом від параметрів регресійного Рівняння:

  (3.3)

  За методом найменших квадратів Параметри регресії и є розв'язком системи двох нормальних рівнянь [16]:

  , (3.4)

  .

  Середньоквадратічна помилка регресії, находится за формулою

  , (3.5)

  Коефіцієнт детермінації для даної моделі


  (3.6)

  винен дорівнюваті: > 0,75 - сильний кореляційній зв'зок, 0,36> > 0,75 кореляційній зв'язок середньої щільності; <0,36 кореляційній зв'язок нізької щільності [16].

  На рис.3.1 - 3.4 наведені результати прогнозування основних характеристик ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 роки, віконані з ЗАСТОСУВАННЯ вбудований програмних модулів «Електрон таблиць» EXCEL2007 (модуль статистичний аналіз Даних та прогнозування) [24]:

  - Прогнозування обсягів реализации, собівартості та чистого прибутку ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно - регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійна модель прогнозу) - рис.3.1;

  - Прогнозування уровня рентабельності власного Капіталу ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно -регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійні та нелінійні моделі прогнозу) - рис.3.2;

  - Прогнозування обсягів дефіціту джерел покриття запасів в ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно -регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійна модель прогнозу) - рис.3.3;

  - Прогнозування обсягів дефіціту ліквідності в ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно -регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійна модель прогнозу) - рис.3.4.


  Рис.3.1. Прогнозування обсягів реализации, собівартості та чистого прибутку ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно -регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійна модель прогнозу)

  Рис.3.2. Прогнозування уровня рентабельності власного Капіталу ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно -регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійні та нелінійні моделі прогнозу)


  Рис.3.3. Прогнозування обсягів дефіціту джерел покриття запасів в ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно - регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійна модель прогнозу)

  Мал.3.4. Прогнозування обсягів дефіціту ліквідності в ВАТ «Дніпропетровськгаз» на період 2008 2010 років на основе кореляційно -регресійної економіко-математичної моделі ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ у 2005 2007 роках (лінійна модель прогнозу)

  Як показують результати прогнозування, Якщо не впровадіті Антикризові заходи, то негатівні ЕФЕКТ в ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Дніпропетровськаз», відмічені за результатами економічної діагностики, проведеної в розділі 2, ма ють прогнозних тенденція до погіршання, тобто:

  - Очікується подалі зниженя рівнів ліквідності підприємства до уровня крітічної неліквідності;

  - Очікується подалі зниженя уровня покриття виробничих запасів всіма видами джерел пасівів, что веде підприємство до уровня крітічної Межі нестійкого фінансового стану;

  - Очікується зростання уровня рентабельності власного Капіталу підприємства по валовому прибутку від реализации та подалі Збільшення збітковості уровня рентабельності власного Капіталу по чистому прибутку после оподаткування;

  - Очікується поступове зниженя збітковості діяльності підприємства до уровня беззбіткової роботи у 2010 году, что Повністю Залежить від регульованості державою тарифом на реалізацію газу споживачам в условиях постійного зростання вартості газу, поставляємого в газорозподільчі мережі ВАТ «Дніпропетровськгаз».

  Таким чином, в условиях регульованості державою тарифом на реалізацію газу споживачам, ВАТ «Дніпропетровськгаз» винне розробляті стратегію Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ за рахунок зниженя собівартості надаваєміх послуг по транспортування та постачання природного газу споживачам та Отримання прибутку від других відів ДІЯЛЬНОСТІ по статуту:

  - Проведення робіт по модернізації обладнання газотранспортної мережі;

  - Проведення робіт по Впровадження Нових систем обліку газу у спожівачів на основе старт-Карткова прістроїв попередньої оплати вартості постачаємого газу, вбудований в лічильники газу;

  - Впровадження Нових систем управління газотранспортною системою в області для Зменшення витрат на ліквідацію аварій та своєчасної діагностики необхідності заміні та обслуговування обладнання.

  ВИСНОВКИ

  Результати проведеного АНАЛІЗУ динаміки росту статей балансу та змін в структурі статей актівів та пасівів балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2005 2007 роки показали:

  ОБСЯГИ валюти балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» зменшено з уровня 580 407 млн.грн. (2005) до 479 560 млн.грн. (2007), при цьом темп негативного приросту стає 0,91% у 2006 году та 16,54% у 2007 году;

  ОБСЯГИ Власний коштів в балансі ВАТ «Дніпропетровськгаз» за рахунок Погашення Накопичення збитків резервами Додатковий Капіталу зменшіть з уровня 98 239,0 млн.грн. (2005) до 70 343,8 млн.грн. (2007), при цьом темп негативного приросту стає 12,72% у 2006 году та 17,96% у 2007 году;

  ОБСЯГИ чистого доходу від реализации продукции ВАТ «Дніпропетровськгаз» зросли з уровня 326 983 млн.грн. (2005) до 546 202 млн.грн. (2007), при цьом темп приросту стає 18,34% у 2006 году та 41,16% у 2007 году;

  ОБСЯГИ чистого прибутку после оподаткування ВАТ «Дніпропетровськгаз» зросли з збіткового уровня 43 218 млн.грн. (2005) до менше збіткового уровня 23 934,8 млн.грн. (2007), при цьом темп приросту стає 41,19% у 2006 году та 5,8% у 2007 году;

  Таким чином, система розвитку підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» может буті охарактеризована за результатами 20062007 року як нестійка за класичним «золотим правилом» співвідношення основних показніків росту підприємства.

  Проведень аналіз Структури та динаміки актівів підприємства за 2005 -2007 роки показавши:

  структурна частко необоротних активів в Валюті балансу з уровня 35,61% у 2005 году Зросла до уровня 45,73% у 2007 году за рахунок зростання структурної Частки основних засобів з уровня 33,9% у 2005 году до уровня 43,6% у 2007 году (з уровня 196 820 млн.грн. (2005) до 209 257 млн.грн. (2007));

  в структурі оборотних актівів підприємства:

  1) структурна частко запасів в Валюті балансу з уровня 7,44% у 2005 году знизу до уровня 3,06% у 2007 году;

  2) структурна частко дебіторської заборгованості в Валюті балансу з уровня 50,3% у 2005 году знизу до уровня 39,9% у 2007 году;

  3) структурна частко готівкових грошей в Валюті балансу з уровня 1,28% у 2005 году Зросла до уровня 2,65% у 2007 году;

  Таким чином, Падіння структурної Частки запасів та дебіторської заборгованості в Валюті актівів балансу зумовлене у 2005 2007 роках зростанням структурної Частки необоротних активів.

  У структурі джерел (пасівів) підприємства за 2005 2007 роки:

  1) структурна частко Власний коштів в Валюті балансу з уровня 16,93% у 2005 году зменшіть до уровня 14,66% у 2007 году за рахунок збітковості роботи підприємства та покриття збитків резервами Капіталу;

  2) структурна частко Власний оборотних коштів (за мінусом імобілізованіх в необоротних активах) в Валюті балансу з негативного уровня 18,2% у 2005 году знизу до негативного уровня 31,1% у 2007 году, тобто у підприємства немає Власний оборотних коштів и даже Джерелами необоротних активів є позікові кошти, что Робить підприємство малоліквіднім;

  3) структурна частко кредіторської заборгованості в Валюті балансу з уровня 8,2% у 2005 году Зросла до уровня 22,4% у 2007 году, что свідчіть про Розширення использование підпріємством комерційного кредиту постачальніків,;

  4) структурна частко довгострокового позик в Валюті балансу з уровня 23,8% у 2005 году Дещо знизу до уровня 22,9% у 2007 году та є Основним Джерелом для придбання оновлення основних засобів підприємства;

  Таким чином, основними Джерелами позікового Капіталу в ВАТ «Дніпропетровськгаз» є Довгострокові кредити та Поточні кошти в розрахунках.

  Динаміка Структури операційніх витрат в собівартості виробництва продукції ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках характерізується:

  підвіщенням структурної Частки матеріальніх витрат з уровня 13,75% у 2005 году до уровня 16,78% у 2007 году;

  зниженя структурної Частки витрат на оплату праці з уровня 30,59% (22,22% + 8,37%) у 2005 году до уровня 24,94% (18,26% + 6,68%) у 2007 году.

  Проведень аналіз динаміки показніків ліквідності та Фінансової стійкості ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 -2007 роках показав, что фінансовий стан підприємства характерізується:

  хронічною нестача вісоколіквідніх готівкових коштів та відповіднімі значеннями коефіцієнта моментальної ліквідності на Рівні 0,022 (2005 рік) - 0,042 (2007 рік), что на порядок нижчих вимог нормативного діапазону значення не менше 0,25 - 0,3;

  поступовім зниженя обсягів вісоколіквідніх та короткостроковіх готівкових коштів та відповіднімі зниженя уровня коефіцієнта строкової ліквідності з 0,85 (2005 рік) - 0,63 (2007 рік) при нормативному значенні НЕ менше 0,7 - 0,8;

  поступовім зниженя обсягів ліквідніх коштів та відповіднім зниженя уровня коефіцієнта Загальної ліквідності з уровня 1,095 (2005 рік) до уровня 0,868 (2007 рік) при нормативному значенні НЕ менше 1,5 - 2,0, что відмічалось вищє в аналізі як невідповідність власного та довгострокового Капіталу и обсягів необоротних коштів;

  знаходження сертифіката № Фінансової незалежності (автономії) у 2005 2007 роках в діапазоні 0,15 - 0,17, что НЕ відповідає Вимоги до стійкого Функціонування підприємства (коефіцієнт автономії> 0,5) та, одночасно, фіксує занадто великий рівень! застосування фінансового важеля залучених потокових коштів в розрахунках, что может спричинитися неплатоспроможність та ризики банкрутства підприємства за Вимогами кредіторів;

  - Хронічна нестача джерел покриття запасів (рис.2.13), что характерізується кризовим станом стійкості по покриття запасів, при цьом весь власний капітал імобілізованій в необоротних коштах актівів балансу, а для придбання запасів вікорістовується весь Залучення та поточний капітал підприємства (кошти в розрахунках). Це відповідає хронічній нестачі ліквідніх коштів в моментальному та строковому діапазонах ДІЯЛЬНОСТІ.

  Аналіз динаміки показніків ефектівності управління активами, ділової актівності по оборотності актівів та рентабельності роботи підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2005 - 2007 роках характерізується:

  підтрімкою уровня зношеності основних засобів за рахунок своєчасного ремонту та оновлення на Рівні 0,43 (2005 рік) 0,48 (2007 рік), что дозволяє Характеризувати стан основних засобів, як - "середнього уровня зношеності";

  систематичність підвіщенням уровня трансформації актівів в виручки від реализации з 0,56 у 2005 году до уровня 1,14 у 2007 году, что свідчіть про Інтенсивний характер ЕКСПЛУАТАЦІЇ актівів та розвитку підприємства;

  систематичність підвіщенням уровня фондовіддачі основних засобів в виручки від реализации з 1,66 у 2005 году до уровня 2,61 у 2007 году, что свідчіть про Інтенсивний характер ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних засобів на підприємстві;

  зниженя на 15 - 20% ПЕРІОДУ обороту основних агрегатів актівів підприємства у 2006 году відносно уровня 2005 року та подалі зниженя на 3540% ПЕРІОДУ обороту актівів у 2007 году відносно уровня 2006 року, что свідчіть про зростання уровня ділової актівності підприємства при зростанні обсягів валюти балансу;

  постійнім зростанням уровня рентабельності власного Капіталу по чистому доходу від реализации продукции з уровня 332,8% у 2005 году до уровня 776,5% у 2007 году;

  постійнім зростанням уровня рентабельності актівів по чистому доходу від реализации продукции з уровня 56,3% у 2005 году до уровня 113,8% у 2007 году;

  зниженя уровня реалізаційної рентабельності власного Капіталу з уровня 11,1% (2005 рік) до 1,98% (2006 рік) та зростанням до 15,4% (2007 рік);

  негативним рівнем рентабельності актівів та власного Капіталу по чистому прибутку после оподаткування внаслідок збітковості операційної ДІЯЛЬНОСТІ;

  Таким чином, проведена економічна діагностика фінансового стану підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» за результатами ДІЯЛЬНОСТІ за 2005 - 2007 роки показала, что основною проблемою фінансового стану підприємства є следующие:

  - Ризикове низьких рівень Загальної, строкової та моментальної ліквідності, что створює проблеми з платоспроможністю підприємства та проблеми своєчасності розрахунків з кредиторами;

  - Незабезпеченістю Джерелами покриття придбаних виробничих запасів, что приводити до їх надмірного об'єму в условиях відсутності необхідніх обсягів Власний оборотних коштів, вкладення в основні засоби;

  - Низька рівень автономності (надмірне использование фінансового важеля позіковіх коштів) та использование в якості основних позичковий джерел потокової авансових платежів покупців продукції, что НЕ є класичними Джерелами покриття виробничих запасів.

  Согласно результатами розрахунку інтегрального № сертифіката № ризики банкрутства Альтмана за данімі балансу ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках імовірність банкрутства підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» є очень значний, что потребує негайної програми ЗАХОДІВ по оздоровленню підприємства.

  Як показали результати прогнозування за економіко-математичного моделлю, Якщо не впровадіті Антикризові заходи, то негатівні ЕФЕКТ в ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Дніпропетровськаз», відмічені за результатами економічної діагностики, ма ють прогнозних тенденція до погіршання, тобто:

  - Очікується подалі зниженя рівнів ліквідності підприємства до уровня крітічної неліквідності;

  - Очікується подалі зниженя уровня покриття виробничих запасів всіма видами джерел пасівів, что веде підприємство до уровня крітічної Межі нестійкого фінансового стану;

  - Очікується зростання уровня рентабельності власного Капіталу підприємства по валовому прибутку від реализации та подалі Збільшення збітковості уровня рентабельності власного Капіталу по чистому прибутку после оподаткування;

  - Очікується поступове зниженя збітковості діяльності підприємства до уровня беззбіткової роботи у 2010 году, что Повністю Залежить від регульованості державою тарифом на реалізацію газу споживачам в условиях постійного зростання вартості газу, поставляємого в газорозподільчі мережі ВАТ «Дніпропетровськгаз».

  В условиях державного регулювання цен реализации газу Єдиною стратегією розвитку ВАТ «Дніпропетровськгаз» та відміченої в аналізі дипломного дослідження хронічної збітковості ДІЯЛЬНОСТІ за рахунок непокріття реалізацією газу за регульованості тарифом фактичність витрат підприємства є, основною стратегіє ДІЯЛЬНОСТІ та розвитку є стратегія зниженя мінімізації витрат, тобто Зменшення собівартості реалізуємої продукції та послуг за рахунок:

  - Проведення робіт по модернізації обладнання газотранспортної мережі;

  - Проведення робіт по Впровадження Нових систем обліку газу у спожівачів на основе старт-Карткова прістроїв попередньої оплати вартості постачаємого газу, вбудований в лічильники газу;

  - Впровадження Нових систем управління газотранспортною системою в області для Зменшення витрат на ліквідацію аварій та своєчасної діагностики необхідності заміні та обслуговування обладнання.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436IV (Діє з 01.01.2004) // Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України від 9 січня 2007 року N 549V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276

  2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» // від 19 вересня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто один року N 1576XII (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України станом на 19 лютого 2004 року N 1519IV)

  3. Закон України "Про ліцензування питань комерційної торгівлі відів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775III // Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України станом від 16 травня 2007 року N 1026V

  4. Про погодження матеріалів Ліцензійних умов провадження господарської ДІЯЛЬНОСТІ з постачання природного газу за регульованості тарифом // Наказ Державного комітету України по вопросам РЕГУЛЯТОРНОЇ політики та підприємництва від 25 серпня 2005 року N 74

  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" // наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. N 87 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 5 березня 2008 року N 353) - Інформаційно-довідкова комп'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008

  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" // наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. N 87 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 5 березня 2008 року N 353) - Інформаційно-довідкова комп'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух копійчаних коштів" // наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. N 87 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 22 листопада 2004 року N 731) - Інформаційно-довідкова комп'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008

  8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" // наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 19 грудня 2006 року N 1213) - Інформаційно-довідкова комп 'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008
  9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "дебіторська заборгованість" // наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 19 грудня 2006 року N 1213) - Інформаційно-довідкова комп'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008
  10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" // наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 11 грудня 2006 року N 1176) - Інформаційно-довідкова комп 'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008
  11. Про погодження матеріалів Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про его! Застосування // Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1 999 року N 291 (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 20 жовтня 2008 року N 717) - Інформаційно-довідкова комп'ютерна система "ЛігаЗакон», 2008

  12. Айвазян С.А. Основи економетрики. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-432 с.

  13. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал; МВО освіти и науки України, Український державний хіміко-технологічний унт, Дніпропетровський унт економіки та права. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 307 с.

  14. Економіка підприємства: Підручник / Ред. С.Ф. Покропивний. 3тє вид., Без змін. К .: КНЕУ, 2006. 528 с.

  15. Економіка підприємства: Підручник / Ред. А.В. Шегда. К .: Знання, 2006. 614 с

  16. Єфімова М.Р., Ганченко О.І., Петрова Е.В. Практикум з загальної теорії статистики: Навчальний посібник. - Москва: Фінанси і статистика, 2000..

  17. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 226с.

  18. Загорна Т.О. Економічна діагностика: навч. посібник / Т. О. Загорна; МВО освіти и науки України, Макіївський економіко-гуманітарний інт. К.: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

  19. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник / В.М. Івахненко. 5те вид., Виправлено. та доповнено .. К .: Знання, 2006. 261 с.

  20. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. К .: МАУП, 2000.. - 152 c.

  21. Клебанова Т.С., Дубровіна Н.А. та ін. Економетрія на персональному комп'ютері. Навчальний посібник. - Харків: ВИД ХГЕУ, 2002. - 208с.

  22. Ковальов В. В. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: наукове видання / В. В. Ковальов. 2е вид., Перераб. і доп. М.: Проспект, 2007. 1024 с.

  23. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Економетрика: Підручник для вузів. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 311 с.

  24. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестіційніх операцій в EXCEL): навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко; Нац. технічний унт України "Київський політехнічний інт". - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

  25. Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів Із ЗАСТОСУВАННЯ методів нечіткої логіки: Монографія.- К .: КНЕУ, 2007.- 264 с.

  26. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія: Підручник. - Від.3тє, доп. та перероб. - К .: КНЕУ, 2004. - 520 с.

  27. Уманець, Тетяна Василівна. Економічна статистика: Навчальний посібник / Т.В. Уманець. К .: Знання, 2006. 429 с.

  28. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк. 6те вид., Переробл. и доповнено. К.: КНЕУ, 2006. 552 с.

  29. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. и наук. ред проф.А.М.Поддєрьогін. К .: КНЕУ, 2005. 536 с.

  30. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз: навч. посібник для студ. Вищих Навчальних Закладів / Н. М. Шморгун, І. В. Головко; МВО освіти и науки України, Київський нац. унт ім. Т. Шевченка. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 525 с.

  31. http://www.naftogaz.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт НАК «Нафтогаз України», 2008

  32. http://www.ligazakon.com.ua - Офіційний Інтернет-сайт довідкової системи "ЛігаЗАКОН», 2008

  33. http://dniepropetrovskgas.ukrbiz.net Офіційний сайт ВАТ «Дніпропетровськгаз»


  ДОДАТКИ

  Додаток А

  Балансові Звіти ВАТ «Дніпропетровсьгаз» за 2005 2007 роки  Додаток Б

  Звіти про фінансові результати ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2005 2007 роки


  Додаток В

  Динаміка показніків балансових звітів та звітів про фінансові результати ВАТ «Дніпропетровськгаз» за 2005 2007 роки

  Таблиця В.1 Аналіз складу и Структури майна (актівів) ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках


  Таблиця В.2 порівняльний аналіз динаміки актівів и ФІНАНСОВИХ результатів ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках

  Таблиця В.3 Характеристика стану основних засобів ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках


  Таблиця В.4 Аналіз Структури необоротних активів підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках

  Таблиця В.5 Аналіз структурі оборотних актівів підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках


  Таблиця В.6 Аналіз Структури запасів та витрат підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках

  Таблиця Б.7 Склад и структура дебіторської заборгованості підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках

  Таблиця В.8 Склад и структура джерел коштів підприємства ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 20052007 роках


  Додаток Г

  Динаміка показніків фінансового стану ВАТ «Дніпропетровсьгаз» за 2005 2007 роки

  Таблиця Г.1


  Таблиця Г.2


  Таблиця Г.3


  Таблиця Г.4

  Таблиця Г.5


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічне моделювання у прогнозуванні показніків Фінансової звітності підприємства (на Матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

  Скачати 94.25 Kb.