• 1. Вихідні дані до економічного обгрунтування проекту
 • 2. Зміст економічної частини технологічних проектів
 • 3. Оцінка одноразових і поточних витрат на реалізацію проекту
 • 3.2 Розрахунок поточних витрат (витрат виробництва)
 • 3.2.1 Розрахунок витрат по сировині, матеріалів, напівфабрикатів
 • 3.2.2 Розрахунок енергетичних витрат
 • 3.2.3 Розрахунок фонду заробітної плати
 • 3.2.4 Розрахунок цехових витрат
 • 4. Оцінка економічної ефективності від реалізації проекту
 • 4.2 Розрахунок економічного ефекту з урахуванням фактора часу
 • 4.2.1 Оцінка одноразових і поточних витрат на реалізацію проекту
 • 4.2.2 Розрахунок умовно-змінних витрат
 • 4.2.3 Розрахунок умовно-постійних витрат
 • 4.2.4 Оцінка економічної ефективності проекту


 • Дата конвертації16.07.2017
  Розмір115.63 Kb.
  Типметодичка

  Скачати 115.63 Kb.

  Економічне обгрунтування дипломних проектів

  - 50 -

  зміст

  • Введення - 3 -
  • 1. Вихідні дані до економічного обгрунтування проекту - 5 -
  • 2. Зміст економічної частини технологічних проектів - 7 -
  • 3. Оцінка одноразових і поточних витрат на реалізацію проекту - 9 -
   • 3.1 Розрахунок одноразових витрат (за основними фондами або капітальними вкладеннями) - 9 -
   • 3.2 Розрахунок поточних витрат (витрат виробництва) - 14 -
    • 3.2.1 Розрахунок витрат по сировині, матеріалів, напівфабрикатів - 15 -
    • 3.2.2 Розрахунок енергетичних витрат - 17 -
    • 3.2.3 Розрахунок фонду заробітної плати - 19 -
    • 3.2.4 Розрахунок цехових витрат - 23 -
  • 4. Оцінка економічної ефективності від реалізації проекту - 26 -
   • 4.1 Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи цеху (установки) - 26 -
   • 4.2 Розрахунок економічного ефекту з урахуванням фактора часу - 28 -
    • 4.2.1 Оцінка одноразових і поточних витрат на реалізацію проекту - 34 -
    • 4.2.2 Розрахунок умовно-змінних витрат - 36 -
    • 4.2.3 Розрахунок умовно-постійних витрат - 36 -
    • 4.2.4 Оцінка економічної ефективності проекту - 41 -
  • Бібліографічний список - 47 -
  • Вступ
  • У сучасних умовах перед системою вищої освіти країни поставлено завдання підвищення якості підготовки фахівців. Цінність освіти фахівця багато в чому залежить від того, наскільки його знання необхідні підприємству. Особливо піняться на фахівці, які можуть не тільки розробити технічні та технологічні рішення, а й економічно обгрунтувати їх відповідно до запитів ринку. Майбутній керівник виробництва повинен вміти оцінювати виробничу ситуацію, знаходити необхідні резерви, самостійно приймати економічні та організаційні управлінські рішення, вміти аналізувати їх наслідки, розвивати здібності пошуку нестандартних рішень на базі відомого теоретичного матеріалу.
  • Курсове та дипломне проектування є завершальним етапом підготовки студентів, а економічне обґрунтування технічних і технологічних рішень - невід'ємною частиною кожного дипломного проекту.
  • Доцільність проведення технологічного або технічного рішення повинна підтверджуватися економічними розрахунками. Метою економічної частини дипломного проекту є визначення економічної ефективності капіталовкладень в технічний проект студента.
  • Тематика техніко-економічних розрахунків при курсовому і дипломному проектуванні різноманітна і залежить від характеру основного завдання на проектування. Можлива наступна тематика курсових і дипломних проектів технологічного напрямку:
  • 1. Проект самостійного цеху з виконанням всіх фаз переробки вихідної сировини до отримання готового продукту і порівняння техніко-економічних показників з діючим виробництвом.
  • 2. Проект окремої фази або окремої установки складного технологічного процесу. Порівняння з діючим виробництвом здійснюється за окремими елементами витрат - на сировину, матеріали, на енергію, на зарплату, амортизації.
  • 3. Проект цеху з випуском декількох видів продукції, що утворюють комплекс, який і приймають за основну одиницю продукції, що випускається. Якщо ж всі види продукції випускаються самостійно, то розраховується собівартість виготовлення кожного виду. При цьому прямі витрати (на сировину, матеріали, енергетику, заробітну плат) розраховуються по кожному) виду продукції, а інші витрати (амортизація, цехові, загальнозаводські, позавиробничі, спец. Витрати) визначаються для всього цеху, а на окремі види продукції розподіляються непрямим методом (пропорційно заробітній платі виробничих робітників).
  • 4. Проект, який передбачає технічне переозброєння, реконструкцію або автоматизацію діючих виробництв. При цьому проводиться розрахунок всіх техніко-економічних показників з проведення реконструкції (вартість матеріалів, нового обладнання, монтажні роботи і заробітна плата робітників на проведення реконструкції), а також розрахунок ефективності капітальних вкладень в реконструкцію діючого виробництва з визначенням терміну окупності витрат.
  • 1. Вихідні дані до економічного обгрунтування проекту
  • Необхідні матеріали для розрахунку техніко-економічної частини курсового і дипломного проекту студенти збирають на підприємствах під час технологічної та переддипломної практики, використовуючи матеріали галузевих НИМ ОКБ і інші нормативно-довідкові документи.
  • При зборі матеріалів необхідно керуватися програмами і методичними рекомендаціями. Для економічного обгрунтування проекту необхідно вивчити документальне оформлення обліку основних засобів, ознайомитися з порядком нарахування амортизації на підприємстві, ознайомиться системою оплати праці на підприємстві та зібрати таку інформацію:
  • * Базові показники роботи об'єкта:
  • * Розмір капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту:
  • * Поточні витрати на реалізацію проекту.
  • Базові показники - це кількісна оцінка тих умов, які фактично існували до моменту впровадження пропозиції.
  • Капітальні вкладення - це витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, спрямовані на відтворення і вдосконалення основних фондів. Капіталовкладення можуть фінансуватися з власних фінансових ресурсів підприємства, а також позикових і залучених коштів.
  • До поточних витрат в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості відносяться: сировина, основні і допоміжні матеріали напівфабрикати, паливо і всі види енергетичних витрат, заробітна плата з нарахуваннями, амортизація, витрати на ремонт обладнання, загальнозаводські і цехові витрати.
  • Інформаційну основу роботи складають інструктивні матеріали, виробнича, планова документації та бухгалтерська звітність підприємства.
  • Технологічна частина проектів повинна містити наступні економічно обґрунтовані питання:
  • * Вибір і підстава вихідної сировини, матеріалів, використовуваних при виробництві продукції;
  • * Вибір і обгрунтування технологічного процесу;
  • * Розрахунок і оцінка кількості основного обладнання;
  • * Вибір і обгрунтування району і точки будівництва;
  • * Визначення режиму роботи проектованого виробництва;
  • * Оцінка і розрахунок норм витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, енергії всіх видів по техпроцесу на виріб або обліковий одиницю;
  • * Розрахунок виробничої програми:
  • * Складання і аналіз зведених таблиць порівняльних показників проектованого техпроцесу за результатами розрахунків та за даними базового підприємства;
  • * Оцінка ефективності спроектованого технологічного процесу виробництва продукції.
  • 2. Зміст економічної частини технологічних проектів
  • В економічній частині технологічних курсових і дипломних проектів проводять такі розрахунки на калькуляційну одиниць) (1т. 1000 шт. 1 комплекс і т. Д.): Сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих деталей, оборотних коштів, енергетичних витрат, чисельності персоналу майстерні, цехи і фондів їх зарплати, цехових витрат, калькуляції собівартості одиниці продукції.
  • На основі отриманих розрахунків виробляють порівняння техніко-економічних показників проектованого і діючого базового виробництва. Розраховується економічна ефективність капіталовкладень в технічний проект, даються висновки по проекту.
  • Економічна частина дипломного проекту починається введенням, в якому обґрунтовується необхідність технологічного і технічного рішення з точки зору ринку. Необхідно оцінити маркетингову середу підприємства. За умови стійкого попиту на продукцію необхідно обґрунтувати можливості нарощування потужності вже діючого виробництва. При розробці нових видів товарної продукції і розширення її асортименту, необхідно обгрунтувати її необхідність на ринку.
  • Наприклад: «Для умов Поволзької регіону Росії поєднання процесів легкого гідрокрекінгу і каталітичного крекінгу представляється оптимальним з багатьох причин. По-перше, співвідношення споживання бензинів і дизельного палива в цьому регіоні вище, ніж в середньому по Росії і значно вище, ніж в країнах Західної Європи, куди традиційно експортуються російські нафтопродукти. По-друге, наявність цих процесів в схемі заводу дозволяє гнучко реагувати на зміну попиту і пропозиції палив. Впровадження модернізованої установки Л-24/8 дозволить підприємству випускати дизельне паливо, що відповідає європейським стандартам якості нафтопродуктів Євро 3. Євро 4. З пуском установки зросте виробництво екологічно чистого дизельного палива без збільшення завантаження заводу нафтою. Скоротяться викиди в атмосфер} сірчистих сполук ».
  • Виробництво нових видів товарної продукції і розширення її асортименту може бути здійснено на існуючих потужностях, на реконструйованому або новому обладнанні. У разі реконструкції установки наводиться її матеріальний баланс до і після реконструкції.
  • 3. Оцінка одноразових і поточних витрат на реалізацію проекту
  • 3.1 Розрахунок одноразових витрат (за основними фондами або капітальними вкладеннями)
  • При розрахунку капітальних вкладень можливі два основні варіанти:
  • а) реконструкція або перепрофілювання існуючих об'єктів (установок);
  • б) нове будівництво.
  • У першому випадку (а) вихідної базою для складання кошторису капітальних витрат будуть дані про вартість основних фондів реального промислового об'єкта (установки-аналога проекту).
  • Розрахунок капітальних витрат по основних фондах здійснюється шляхом складання кошторису витрат на будівництво виробничих будівель, споруд, на придбання і монтаж устаткування, приладів КІА, трубопроводів, спеціального інструменту і т.д. До складу капітальних вкладень включаються також виробничі витрати, залишкова вартість демонтованих фондів та витрати на приріст обігових коштів.
  • Витрати на будівництво будівель і споруд визначаються за укрупненими показниками, виходячи з вартості будівництва 1 м 3 будівель (по зовнішньому обміру), а також вартості будівництва одиниці споруд.
  • Вартість будівництва адміністративно-господарських, побутових і складських приміщень приймають орієнтовно 970 - 990 руб. за кв. м. До вартості будівель додають вартість робіт по сантехніці, опаленню, електроосвітлення та інші:
  • - для виробничих і допоміжних будівель, складів - 20 - 30%;
  • - для службових і побутових будівель - 10 - 20%.
  • Вартість земляних робіт при спорудженні обваловок навколо виробничих будівель, складів орієнтовно приймають 9-15 руб / м 3.Кількість блискавковідводів розраховують, виходячи з розмірів будівель в розрахунку радіусу охоплення одним блискавковідводом не менше 15-20 м. Вартість громовідводу вибирають по каталогу або беруть за заводськими даними. В результаті отримують повну вартість будівель, складів і споруд, які наводять у таблиці 3.1.
  • Таблиця 3.1. Вартість будівель і споруд
   • Найменування будівель і споруд

   Об'єм будівлі, споруди, м3

   Вартість будівельної, одиниці, руб.

   Загальна вартість будівель, споруд, руб.

   Вартість робіт по сантехніці висвітлення, руб.

   Повна вартість будівель, споруд, руб.

   Будівля № 1

   Разом по будівлях

   обвалування

   блискавковідвід

   Разом з споруди

   Всього на будівлях і спорудах

   • Для визначення величини вартості будівель і споруд, що припадають на калькуляційну одиницю, знайдені суми повної вартості будівель і споруд множать на калькуляційну одиниць} - і ділять на розрахункову річну продуктивність цеху, майстерні, ділянки або фази робіт. Ці величини використовують для розрахунку наступних витрат:
   • 1. Амортизаційні відрахування по будівлях. які в середньому складають 3 -5% від їх вартості.
   • 2. Амортизаційні відрахування по спорудам, які в середньому складають 5 -8% від їх вартості.
   • 3. Витрати з поточного ремонту будівель 4-6% від їх вартості
   • 4. Витрати з утримання будинків 4-6% від їх вартості.
   • Розрахунок капітальних вкладень в обладнання У разі нового будівництва вартість капітальних вкладень в купується обладнання, засобів автоматизації та механізації визначається:
   • а) по каталогам і цінників
   • б) за даними проектних організацій
   • в) по аналогам апаратів та іншого обладнання.
   • Розрахунок капітальних вкладень в обладнання в разі реконструкції виробляючи за даними аналога об'єкта (промислової установки) на основі існуючого техпроцесу, тобто використовуючи реальні заводські плі проектні дані. При цьому слід пам'ятати, що дані про вартість реальних основних фондів зазвичай відразу включають в себе витрати на монтаж і транспортування (якщо це не так, то їх вартість необхідно відповідним чином скоригувати).
   • У разі використання зарубіжної техніки, імпортної сировини або матеріалів, їх валютна вартість перераховується на внутрішні ціни відповідно до усталеним курсом.
   • Витрати на доставку обладнання, вартість монтажних робіт, придбання і монтаж КВП, трубопроводів і т.д. можуть бути визначені або по відповідних кошторисів, або на підставі усереднених оцінок, наведених у таблиці 3.2.
   • Капітальні витрати на придбання електрообладнання визначаються по цінниках або укрупнено за питомими капіталовкладенням на 1 кВт встановленої потужності.
   • Монтаж електрообладнання становить 80% від суми витрат на придбання електрообладнання.
   • Невраховане обладнання та запасні частини 5-10% від суми витрат на придбання технологічного обладнання.
   • Підсумовуванням до вартості обладнання (табл. 3.3.) Вищеназваних витрат отримують підсумкову суму вартості технологічного та електросилового обладнання.
   • Таблиця 3.2. Укрупнені нормативи капітальних витрат технологічного устаткування
   • галузь

    Капітальні витрати до витрат на придбання обладнання.%

    • на доставку обладнання

    на монтаж устаткування, включаючи ізоляцію, футеровку і т.д.

    на придбання і монтаж

    • КВП ІА

    трубопроводів (з ізоляцією і футеровкою), кабельних розводок

    Приспособ лений і ін.

    нафтопереробка

    9-13

    15-25

    13-32

    30-40

    2-3

    Нафтохімія. Промисловість органічного синтезу

    9-12

    15-30

    13-27

    40-45

    2-3

    Мінеральні добрива

    7-9

    20-25

    13-20

    13-20

    2-3

    содова

    7-9

    15-20

    13-20

    27-33

    1-2

    Фосфорна і азотна промисловість

    7-9

    30-35

    20-27

    30-40

    1-2

    Промисловість синтетичних барвників

    9-12

    15-25

    20-32

    20-27

    2-3

    • Для знаходження вартості обладнання, що припадає на калькуляційну одиницю, знайдену суму вартості обладнання множать на калькуляційну єднає і ділять на розрахункову річну продуктивність установки.
    • Розрахунок капітальних вкладень на обладнання зводять в таблиці 3.3.
    • Таблиця 3.3. Розрахунок капітальних вкладень на обладнання
    • Найменування обладнання

     Тип або ГОСТ.ТУ

     Оптова, ціна од. руб.

     Кількість одиниць обладнання

     Сума, руб.

     Технологічне обладнання

     • 1.
     • 2.

     3.

     4.

     Разом

     КВП і засоби автоматизації

     • 1.

     2.

     електросилове устаткування

     1.Електродвігатель

     2. Силовий пульт

     Разом

     1. Інструменти пристосування

     Всього по устаткуванню

     • Примітка. Іноді у вартість технологічного обладнання вже включена вартість електросилового обладнання, яке комплектується разом з ним. В цьому випадку його вартість окремо не розраховують. Витрати на поточний ремонт обладнання беруть як 5-10% від вартості технологічного та електросилового обладнання, а витрати на утримання обладнання 5-10% від вартості технологічного та електросилового обладнання.
     • Далі дані про вартість основних фондів (К) використовують для розрахунку річних амортизаційних відрахувань
     • Річні амортизаційні відрахування знаходимо за формулою:
     • (3.1.)
     • Величина амортизаційних відрахувань наближено береться таким чином:
     • а) амортизаційні відрахування 12 - 15% від вартості технологічного обладнання:
     • б) 10-12% від вартості електросилового обладнання;
     • в) 3% для будівель;
     • г) 5-8% для споруд.
     • На закінчення дані розрахунків по основним капітальним вкладенням зводять в таблицю. 3.4.
     • Таблиця 3.4. Основні капітальні вкладення
     • Найменування основних фондів

      Вартість, тис. Руб.

      Питомі капітальні вкладення або їх вартість на

      Амортизаційні відрахування на наполегливої ​​роботи. одиницю, руб.

      будинки

      споруди

      устаткування

      Разом капітальних вкладень

      До заг

      А

      • Питомі капітальні вкладення на 1 т сировини знаходимо за формулою:
      • ; (З.2.). де
      • До заг. - одноразові (капітальні) витрати на реконструкцію установки. тис. руб.
      • М - кількість сировини проектованої установки, тис. Т рік
      • Розрахункові величини вартості демонтується обладнання та відповідну величину амортизаційних відрахувань надалі використовуємо для розрахунку економічного ефекту. При ліквідації старого обладнання необхідно враховувати його ліквідаційної сальдо. Однак, для спрощення расчетовможно умовно прийняти, що вартість демонтажу устаткування дорівнює його ліквідаційної вартості і надалі цю величину не враховувати.
      • Таблиця 3.5. Вартість демонтується обладнання
       • Найменування

       Кількість одиниць однотипного обладнання

       Ціна за одиницю, тис.руб

       Вартість, тис.руб.

       • Норма амортизації.

       %

       Річні амортизаційні відрахування. тис

       • I.
       • 2.

       3

       всього:

       • Таблиця 3.6. Вартість знову монтується
        • Найменування

        Кількість одиниць однотипного обладнання

        Ціна за одиницю, тис.руб

        Вартість, тис.руб.

        • Норма амортизації.

        %

        Річні амортизаційні відрахування. тис

        • I.
        • 2.

        3

        всього:

        • 3.2 Розрахунок поточних витрат (витрат виробництва)
        • Під поточними витратами (витратами виробництва) розуміється сума витрат на сировину, основні і допоміжні матеріали (реагенти, каталізатори, адсорбенти, абсорбенти і т.п.), напівфабрикати, паливо і всі види енергетичних витрат, заробітна плата з нарахуваннями, амортизація, витрати на ремонт обладнання, загальнозаводські і цехові витрати. Якщо має бути будувати новий об'єкт, в розрахунку витрат враховуються всі перераховані статті, якщо ж має бути реконструкція діючого виробництва (зміна проекту), то при розрахунку витрат враховується лише приріст витрат по мінливих статей. Економія витрат виробництва веде до додаткового прибутку при однаковій сумі реалізації (при незмінній ціні на дану продукцію).
        • 3.2.1 Розрахунок витрат по сировині, матеріалів, напівфабрикатів
        • Потреба в сировині, матеріалах і напівфабрикатах для проектованого виробництва (установки) визначається на основі технологічного процесу і матеріальних балансів виробництва з урахуванням технологічних втрат основного продукту по кожній фазі виробництва.
        • Сировина і матеріали поділяються на основні та допоміжні, а також напівфабрикати, покупні й власного виробництва. Виходячи з складених матеріальних балансів, розраховують витратні норми (коефіцієнти) по сировині, основних матеріалів, покупних і власного виробництва напівфабрикатів на калькуляційну одиницю.
        • Витратний коефіцієнт (Крас) - це відношення норми витрат з урахуванням використання зворотних відходів до чистому вазі вироби (деталі). Крас> 1.На величину нормованих технологічних втрат і відходів і показує кількість вихідної сировини в т або кг. необхідного для виробництва 1 т продукції <т т або кг кг).
        • Коефіцієнт використання матеріалів (Кисп) - це відношення чистої ваги виробу (деталі) до норми витрати. Кисп <1 на величин) нормованих втрат і відходів, виражених в частках одиниці, а при множенні на 100% - у відсотках від вихідної сировини.
        • Витратні коефіцієнти на допоміжні матеріали беруться із заводських даних з відповідним коригуванням. Оптову ціну на сировину, основні матеріали, напівфабрикати визначають за відповідними прейскурантами або використовують заводські дані з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Напівфабрикати власного виробництва оцінюються по заводській собівартості. Відходи виробництва, що реалізуються на стороні (поза підприємства) обліковують за кількістю і вартості даного підприємства.
        • На закінчення по кожній групі сировини і матеріалів і окремо складається таблиця витрат на калькуляційну одиницю (табл. 3.7.)
        • Таблиця 3.7. Витрати сировини і матеріалів
        • Найменування сировини та матеріалів

         Єдін. вимірювання

         ГОСТ або ТУ

         Норма або коефіцієнт витрати

         Оптова ціна од. руб.

         Сума, руб.

         I.

         2.

         3.

         Разом

         • Цінні відходи (відпрацьовані розчинники, кислоти і ін.). реалізовані в інші цехи або поза підприємства, враховують в матеріальних балансах за кількістю, вартості за встановленою формою (табл. 3.8.).
         • Таблиця 3.8. Реалізовані відходи виробництва
         • Найменування відходів

          Од. виміру

          Кількість відходів на калькуляц.од. руб.

          Планова ціна од. відходів, руб.

          Сума, руб.

          • 1.

          2.

          Разом

          • У разі, якщо і поряд з цільовими продуктами в технологічному процесі одержують побічні (це характерно для більшості процесів галузі), то величину вартості побічної продукції (реалізованих відходів) із загального кошторису витрат на сировину і матеріали необхідно виключити.
          • 3.2.2 Розрахунок енергетичних витрат
          • Виробництва спеціальностей 25100. 251400 споживають значну кількість електроенергії, пара, води, стисненого повітря, газів, холоду і різні види палива для технологічних цілей.
          • Розрахунок витрат на електроенергію.
          • Витрата електроенергії на технологічні і силові мети визначаються виходячи з потужностей електродвигунів і часу їх роботи протягом доби. Розрахунок мінімальної витрати електроенергії виконують по таблиці 3.9.
          • Таблиця 3.9. Номінальна витрата електроенергії
          • Наіменованіеелектродвіга-теля

           Номінальна потужність. кВт

           К-воелектрооборудо-вання

           Суммарн.номінал.мощность. кВт

           К-воЧасов роботи і добу

           Номінальнийрасход ел.енергії за суткі.кВт * год

           • електродвигун

           МА-35-21-2

           6

           4

           24

           24

           576

           Разом

           • Витрати на електроенергію на технологічні цілі визначають за формулою:
           • Зе = ЕфЦ. (З.З.), де
           • Зе - витрати на електроенергію на технологічні цілі:
           • Еф - фактичні витрати електроенергії на технологічні і силові мети, кВт-год:
           • Ц - ціна I кВт-год електроенергії, руб.
           • Витрати електроенергії на вентиляцію і повітряне опалення розраховують за формулою:
           • Ланки = Евен * Ц. (3.4.), Де:
           • Ланки - витрати електроенергії на вентиляцію н повітряне опалення. руб .;
           • Евен - витрата електроенергії на вентиляцію і повітряне опалення. кВт-год;
           • Ц - ціна 1 кВт-год електроенергії, руб .;
           • Витрати електроенергії на освітлення визначають за формулою:
           • Зосв = Еосв * Ц (З.5.). де:
           • Зосв - витрати електроенергії на освітлення, руб .;
           • Еосв - витрата електроенергії на освітлення, кВт-год;
           • Ц - ціна 1 кВт-год електроенергії, руб .;
           • Витрати пари на технологічні цехи визначають за формулою:
           • Зпар = Д * Ц (З.6.). де:
           • Зпар - витрати пари на технологічні цілі, руб .;
           • Д - витрата пара на технологічні цілі. Гкал;
           • Ц - ціна пари. руб .;
           • Ціна за 1 Гкал водяної пари становить 90.9 руб .;
           • Аналогічно розраховують витрати пара на опалення і вентиляцію
           • Витрати пари на підігрів води для санітарно-гшіенпческіх цілей (Згіг) визначають за формулою:
           • Згіг = Дгіг * Ц. (3.7.), Де:
           • Дгіг - витрата пара на підігрів води. МДж .;
           • Ц - ціна 1 МДж тепла, руб.
           • Витрати води на технологічні цілі визначають за формулою:
           • Зв = Нсум * Ц.(3.8.). де:
           • Нсум - сумарна питома норма витрати на технологічні цілі на одиниць продукції, що випускається, м 3;
           • Ц - ціна м 3 води. руб .; Ціна за 1 тис. М 3 технічної води становить 390 руб.
           • Сумарну питому норму витрати води на технологічні цілі розраховують на одиницю продукції за формулою:
           • Нсум = Рсум / Всут, (3.9.), Де
           • Рсум - сумарний добовий або годинну витрату води за операціями. мЗ.
           • Всут - добовий або годинний випуск продукції в натуральних одиницях.
           • Слід зазначити, що розрахунки за видатками стисненого повітря, інертних газів, холоду та ін. Проводять аналогічно на підставі матеріальних балансів.
           • Енергетичні витрати на калькуляційну одиницю зводяться в таблицю. 3.10
           • Таблиця 3.10. Розрахунок енергетичних витрат
           • Найменування

            параметри

            Одиниця виміру.

            витрата

            Вартість од. виміру. руб

            сума

            На технологічні цілі

            електроенергія

            -

            КВт

            пар

            О.ЗМПа

            Дж

            вода

            МОЗ

            Стиснене повітря

            тис. мЗ

            Разом

            На опалення і вентиляцію

            електроенергія

            -

            кВт

            пар

            0.4МПа

            Дж

            Разом

            на освітлення

            електроенергія

            кВт

            Разом

            Вода на сантехніку і гігієну

            вола

            МОЗ

            пар

            кВтО «.

            Разом

            Вода на господарські цілі

            вода

            МОЗ

            2-40

            Разом

            • 3.2.3 Розрахунок фонду заробітної плати
            • Чисельність персоналу цеху або установки визначають за категоріями:
            • а) основні виробничі робітники, які виконують технологічні операції в основних цехах, майстерень
            • б) робітники, які виконують допоміжні операції в основних цехах, і робочі допоміжних цехів
            • в) інженерно-технічні працівники (ІТП)
            • г) молодший обслуговуючий персонал (МОП).
            • Розрахунок чисельності робітників проводять, виходячи зі змінного складу, графіка змінності та режиму роботи підприємства. Графік змінності розробляється для всього персоналу цеху, який обслуговує основне виробництво (основні робочі, допоміжні робочі, ІТП). Чисельність інженерно-технічних працівників, службовців цеху, майстерні встановлюють на основі штатного розкладу. Кількість МОП цеху, майстерні визначають за нормами обслуговування ними робочих місць. Дані про чисельність виробничих робітників. ІТП і МОП використовуються для розрахунку фонду їх заробітної плати
            • Специфіка виробництв спеціальностей 250400. 250100 обумовлює застосування почасово-преміальної для основних виробничих робітників і деяких категорій допоміжних робітників.
            • Фонд заробітної плати підрозділяється на вартовий, добовий, місячний і річний. В основі всіх розрахунків цих фондів лежить прямий фонд заробітної плати по тарифам для почасових. Годинні тарифні ставки персоналу беруться згідно штатного розкладу чинного або аналогічного виробництва.
            • Таблиця 3.11. Годинні тарифні ставки персоналу, (руб.)
            • розряд

             На роботах з шкідливими умовами праці

             40 годину. Робоча неделя40-годину. робочий тиждень

             36-годину. Робочий тиждень

             сдельн.сдельн.

             Повр.

             відрядна.

             Повр.

             II

             10-89

             10-49

             12-10

             11-66

             III

             11-72

             11-28

             13-07

             12-53

             IV

             12-77

             12-29

             14-19

             13-65

             V

             14-10

             13-58

             15-67

             15-09

             VI

             16-08

             15-49

             17-87

             17-21

             • Деякі види професій, наприклад, апаратники гідратації, машиністи компресорних установок, слюсаря по ремонту) технологічних установок, електрогазозварники оплачуються на рівні відрядних тарифних ставок (шкідливі умови праці.40-годину. робочий тиждень).
             • Річний фонд заробітної плати розраховується виходячи з планового кількості робочого часу на рік на 1 робітника і штатного розкладу цеху плі установки.
             • Заробітна плата обслуговуючого персоналу за рік становить (руб.):
             • Фт = ФОП? 12; (3.11)
             • Доплата за роботу в нічний час дорівнює 40% від тарифної ставки, у вечірній - 20%. Фонд оплати праці в нічний і вечірній час визначаємо за формулою:
             • Таблиця 3.12. Штатний розклад установки
             • Найменування посад

              Кількість в зміну, чол.

              Штат. Чол.

              Оклад руб.

              розряд

              Годинна тарифна ставка

              Фонд оплати праці. руб.

              • начальник установки
              • механік
              • Старший оператор
              • оператор

              Машиніст компресорної установки

              разом

              ФОП

              • (3.12.), Де
              • Ф Н.І в. - фонд оплати за нічний і вечірній час, руб .;
              • Нн. - норматив нічних. Нн. = 40%:
              • Нв. - норматив вечірніх, Нв. = 20%.
              • Фонд оплати праці в святкові дні визначаємо за формулою:
              • (3.13.), Де
              • ФПР. д - фонд за роботу в святкові дні, руб .;
              • Пр. - кількість свят у році;
              • Ст. годину - годинна тарифна ставка. Заробітний фонд основних робочих визначаємо за формулою 3.14:
              • Фд = Фт + Фн. і в. + ФПР. д (3.14.)
              • Додатковий заробітний фонд визначаємо за формулою:
              • (3.15.), Де
              • Фд. - додатковий фонд, руб .;
              • Нд. (40-60%) - норматив додаткової зарплати.
              • Річний фонд заробітної плати визначаємо за формулою:
              • Фгод = Фо + Фд (3.16.), Де
              • Ф рік. - річний фонд, руб.
              • Розрахуємо нарахування на заробітну плату, враховують єдиний соціальний податок.
              • Витрати на соціальні потреби визначаємо за формулою:
              • (3.17.)
              • де Нсн - норматив на соціальні потреби (35,6%).
              • Фонд заробітної плати інженерно-технічних працівників. МОП. службовців розраховують на підставі посадових окладів і тривалості роботи. Розрахунок доплат до основних окладів аналогічний розрахунку доплат виробничим робочим. Знайдений місячний фонд заробітної плати ІТП множать на калькуляційну одиницю і ділять на місячну продуктивність.
              • Таблиця 3.13. Штатний розклад спеціалістів і керівників цеху
              • № пп

               Назва посади

               Кількість штатних одиниць

               оклад

               1

               Начальник цеху

               2

               Заступник начальника цеху

               3

               механік

               4

               Технолог

               5

               Начальник відділення гідратації і перегонки

               6

               начальник кіно

               7 |

               Начальник зміни

               8

               Майстер зміни

               9

               Ст. майстер по ремонту технологічних установок

               • Таблиця 3.13. Штатний розклад допоміжних робітників цеху

                пп

                Назва посади

                К-воштатнихедініц

                розряд

                годинна таріфнаяставка

                1

                2

                3

                4

                5

                ремонтна група

                1

                Слюсар з ремонту та обслуговування технологічних установок

                4

                VI

                16-08

                2

                Слюсар з ремонту та обслуговування технологічних

                10

                V

                14-10

                • 3.2.4 Розрахунок цехових витрат
                • Кошториси цехових витрат складають по кожному) цеху основного виробництва. Розрахунок цехових витрат оформляють у вигляді таблиці 3.14.
                • Таблиця 3.14. Кошторис загальноцехового витрат
                • Статті витрат

                 Сума, руб.

                 Примітка

                 1

                 2

                 3

                 4

                 1

                 Фонд оплати праці цехового персоналу з нарахуваннями

                 2

                 Зміст виробничих будівель і споруд

                 можна прийняти рівним 1-1.5% від їх вартості

                 3

                 Поточний ремонт будівель і споруд

                 можна прийняти рівним 2.5% від їх вартості

                 4

                 Капітальний ремонт будівель і споруд

                 можна прийняти рівним 1.5% від їх вартості

                 5

                 Амортизація виробничих будівель і споруд

                 6

                 Витрати з охорони праці

                 15% від ФОП всіх працюючих

                 Разом з ст. 1 - 6

                 7

                 Знос малоцінного і швидкозношуваних інвентарю та інші

                 15% від витрат по ст. 1-6

                 8

                 Утримання та обслуговування обладнання

                 8.1.

                 ФОП допоміжного персоналу:

                 8.2.

                 Єдиний соціальний податок на ФОП допоміжного персоналу

                 35,6% від ст. 8.1

                 Разом:

                 • Зміна поточних витрат на виробництво продукції в результаті впровадження проекту є алгебраїчною сумою змін поточних витрат за такими статтями калькуляції: сировина і матеріали, реагенти і каталізатори, енерговитрати (паливо, електрична енергія, пар, вода, стиснене повітря і ін.), Заробітна плата з нарахуваннями, витрати на утримання обладнання. Інші статті калькуляції можна вважати незмінними. Результати розрахунків поточних витрат (собівартості) заносяться в таблиці 3.15 і таблицю 3.16.
                 • Таблиця 3.15. (3.16.) Планова калькуляція витрат до впровадження проекту (реконструкції установки)
                  • Найменування

                  Статті витрат

                  • Ціна за
                  • одиницю.

                  тис. руб.

                  • На річний випуск

                  продукції

                  • На 1 т цільової

                  продукції

                  кол-во

                  сума. тис. руб

                  кол-во

                  сума, тис. руб

                  • сировина

                  4. Паливо і т. П.

                  Разом

                  • 6. Зарплата
                  • 7 загальнозаводські витрати
                  • Разом

                  всього

                  • Впровадження проекту часто пов'язано з заміною одною виду сировини і) ісргіі па дешевші або зниження їх норм витрати, при цьому витрати на материальн ...........


  Перші і енергетичні ресурси складають 60-80% загальної суми витрат. У цьому випадку зміна (зниження) собівартості призведе до адекватному} зміни (підвищення) прибутку і отримання економічного ефекту від впровадження.
  • Прим. Очевидно, що для варіанту нового будівництва буде розрахована тільки одна кошторис поточних витрат.
  • Орієнтовна калькуляція витрат на річний випуск продукту для нафтохімічного виробництва дана в таблиці 3.17.
  • Таблиця 3.17. Планова калькуляція витрат на річний випуск продукту

  Найменування

  Од.

  витрати

  На весь випуск

  На 1 тонну

  Кількість

  Сума руб.

  Середня ціна

  Кількість

  Сума руб.

  1

  напівфабрикати

  етилен

  т

  каталізатор

  т

  Разом:

  2

  Допоміжні мат-ли

  їдкий натрій

  т

  Силікагель

  т

  Разом:

  3

  Енергетика

  електроенергія

  ТКВТ / ч

  вода зворотна

  м3

  ХОВ

  т

  Пар 1 00 ата

  Гкал

  Пао 1 2 ата

  Гкал

  Пар 2.5-5 атм

  Гкал

  Разом:

  4

  Заробітна плата основних робітників з

  5

  цехові витрати

  6

  Побічна Продукція (виключається)

  7

  пар

  Гкал

  8

  Етилен в отдушках

  т

  9

  ЕАФ

  т

  10

  • Разом:

  виробнича собівартість

  • 4. Оцінка економічної ефективності від реалізації проекту
  • 4.1 Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи цеху (установки)
  • В результаті реконструкції (модернізації) і т.п. цеху (установки) вихід продукту збільшився з ...% до ...% і покращилися.
  • Товарну продукцію визначаємо за формулою
  • ТП = L * Q. (4.1.)
  • де Q - кількість виробленої продукції, т / добу;
  • Ц - ціна цільового продукту. Руб / т .;
  • Товарна продукція розраховується до і після впровадження проекту.
  • За ціну можна брати умовну ціну або з урахуванням спрямованого компаундування (змішування) напівфабрикату, або орієнтуючись на середній рівень рентабельності кінцевого (з технічної ланцюжку) продукту (тобто ціну продукту можна визначати як суму повної собівартості та прибутку, при цьому норму прибутку можна прийняти рівною 20%).
  • Всі розрахунки повинні вестися в порівнянних цінах, щоб виключити вплив фактора інфляції. У разі зміни рівня цін на всі (або деякі) види ресурсів, необхідно використовувати відповідні коригувальні коефіцієнти.
  • Прибуток (до і після впровадження проекту) розраховується за формулою:
  • Пр = ТП-СС. (4.2.)
  • де ТП-товарна продукція, руб добу:
  • СС - обшне витрати на виробництво продукції
  • Продуктивність праці розраховується за формулою:
  • (4.3.)
  • де ПВП - чисельність виробничого персоналу.
  • Рентабельність основної продукції знаходимо за формулою
  • (4.4.)
  • де Ц - ціна 1 т цільової продукції, руб / т;
  • С - собівартість продукції.
  • Рентабельність продукції до реконструкції розраховується аналогічно.
  • Отримані показники зводяться в таблицю 4.1.
  • Таблиця 4.1. Порівняння ТЕП роботи цеху (установки) до і після впровадження проекту і т.п.
  • Найменування показників

   Одиниці виміру

   до реконструкції

   після реконструкції

   • Продуктивність по сировині
   • Вироблення цільової продукції
   • товарна продукція
   • Собівартість однієї тонни продукції
   • Прибуток за рік
   • Продуктивність праці
   • Рентабельність цільової продукції
   • NRV
   • BCR
   • Термін окупності
   • Питомі змінні витрати
   • постійні витрати

   поріг рентабельності

   • Розрахунок порога рентабельності.
   • Поріг рентабельності визначається за формулою:
   • (4.5.), Де:
   • Іпостась - такі витрати, величина яких не змінюється в залежності від зміни обсягу виробництва (амортизація, ЗП - оклад (ІТП), цехові і загальновиробничі витрати.
   • 4.2 Розрахунок економічного ефекту з урахуванням фактора часу
   • В умовах конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринку, згідно з одним з найбільш значущих напрямків розвитку підприємств є оптимальне зниження змінних витрат, з метою зниження собівартості продукції і як наслідок збільшення прибутку.
   • Для розрахунку ефективності інвестицій найбільш відомі і часто застосовуються на практиці метод оцінки чистого приведеного доходу від реалізації проекту і метод оцінки рентабельності інвестицій.
   • Величину чистого наведеного доходу можна визначити за формулою:
   • (4.1.);
   • де
   • КРУ - чистий приведений дохід за життєвий цикл проекту:
   • Дi - дохід підприємства в 1-му часовому інтервалі:
   • До i - величина інвестиційних вкладень (капіталовкладень) в i-му часовому інтервалі;
   • Т - кількість тимчасових інтервалів в життєвому циклі проекту (к-ть років);
   • Я - норматив дисконтування витрат і результатів проекту, який приймає на момент початку його життєвого циклу;
   • Якщо чистий приведений дохід від інвестиції позитивний, то це означає, що задіяний в проекті капітал має прибутковість більшу, ніж альтернативні вкладення за ставкою відсотка я (відповідної, наприклад, ставки відсотка по державних облігаціях або депозитної ставки банку), і навпаки, якщо значення показника негативно, то проект неефективний щодо альтернативних можливостей вкладення капіталу.
   • Економічний сенс показника рентабельності інвестицій полягає в тому, що він характеризує частку чистого наведеного доходу, що припадає на одиницю дисконтованих до початку життєвого циклу проекту інвестиційних вкладень. Формула для розрахунку має такий вигляд:
   • (4.2)
   • Тут все показники і використовувані параметри мають той же економічний сенс, то і в формулах чистого наведеного доходу.
   • 3. Одним з найважливіших показників ефективності інвестицій для будь-яких підприємств є термін окупності вкладень (РВР). бо підприємцю дуже важливо якомога швидше повернути внесені в справу кошти. Величина терміну окупності може служити і показником ефективності проекту, оскільки характеризує час <зв'язування> вкладеного капіталу, що має принципове значення для фінансового інвестора
   • Для варіанту реконструкції установки в якості доходу підприємства приймаємо різниць між приростом виручки від реалізації (з урахуванням нової продуктивності і приростом витрат на весь обсяг продукції, що випускається). Як капіталовкладень будемо враховувати їх приріст, витрачений на реконструкцію установки.
   • Розрахункові величини вартості устаткування, що монтується і відповідну величину амортизаційних відрахувань надалі використовуємо для розрахунку економічного ефекту. При ліквідації старого обладнання необхідно враховувати його ліквідаційної сальдо. Однак, для спрощення розрахунків можна умовно прийняти, що вартість демонтажу устаткування дорівнює його ліквідаційної вартості і надалі цю величину не враховувати.
   • Всі розрахункові дані зводяться в таблицю 4.2
   • Розрахунок чистої поточної вартості бажано проводить в форматі MS EXCEL за формою, наведеною в таблиці 4.2.
   • Показники / роки

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    Капітальні вклади. тис. руб.

    К1

    К2

    Приріст валової виручки, тис. Руб.

    Приріст витрат, тис.руб.

    Приріст амортизації, тис.руб.

    Виплата% тис. Руб.

    Ліквідаційна вартість, тис. Руб.

    Сума для наогообложенія, тис. Руб

    Акциз тис. Руб.

    Податки з виручки тис. Руб

    Податок на майно, тис. Руб

    Балансовий прибуток, тис. Руб

    Податок на прибуток, тис. Руб

    Чистий прибуток, тис. Руб

    Виплата кредиту, тис. Руб

    CF тис. Руб

    норма дисконту

    Коеф-т дисконтування

    Дисконтовані грошові потоки, тис. Руб

    NPV з наростаючим підсумком, тис. Руб

    • В якості початкового голи розрахункового періоду приймається рік початку фінансування робіт по здійсненню інвестиційного проекту. Кінцевий рік періоду визначається моментом завершення всього життєвого циклу проекту
    • Після проведених розрахунків необхідно зробити висновок про доцільність реконструкції (модернізації) і т.п. цеху (установки).
    • Наприклад: «Проведена мною економічна оцінка з використанням критерію чистої поточної вартості проекту (Т = 5 років показала, що величина чистої поточної вартості ХРУ позитивна і складає + ...... тис. Рублів на кінець періоду реалізації проекту (NPV> 0) .
    • Позитивні значення чистого прибутку в кожен рік реалізації також свідчить про доцільність проекту. В результаті реалізації проекту неминуче станеться приріст всього обсягу виробничих витрат. Однак, з урахуванням ефекту економії на умовно-постійних витратах, відбулося зниження питомої собівартості основного продукту на ... рублів і
    • собівартість виробництва склала .... руб. / тонну.
    • Таким чином, грунтуючись на вищесказане, даний проект може бути рекомендований до реалізації ».
    • додаток
    • Техніко-економічне обґрунтування реконструкції установки гідроочищення дизельного палива Л-24-6
    • 1. Вихідні дані для економічного обгрунтування проекту
    • Нафтопереробна промисловість в даний час є дуже перспективною. У розділі представлено техніко-економічне обґрунтування реконструкції установки гідроочищення дизельного палива Л-24-6. Метою реконструкції є переклад 1-го потоку установки гідроочищення на легкий гідрокрекінг. У даній роботі розглядається варіант фінансування всіх робіт за рахунок власних коштів.
    • Реалізацію обраної схеми впровадження процесу ЛГК пропонується провести в 3 етапи. На 1-му етапі виконується монтаж нового обладнання, на 2-му етапі виконується заміна існуючого обладнання, на 3-му етапі виконуються заходи по приведенню 1-го потоку установки Л-24-6 до діючих норм та правил. Всі 3 етапу пропонується здійснити за 4 роки, тобто за 1 рік провести всі роботи по 1-му етапу, а потім протягом одного року працювати і акумулювати кошти, а потім протягом 2-х років закінчити роботу. Економічний ефект від реалізації проекту перекладу установки Л-24-6 на ЛГК зумовлений приростом прибутку, отриманої від збільшення випуску високоякісної продукції.
    • Інтервал планування прийнятий: 1 рік
    • Термін реалізації 1-го етапу 1 рік
    • 2-й і 3-й етапи здійснюються при працюючій в процесі ЛГК установці
    • Термін життя проекту 12 років
    • При перерахунку валютної частини капіталовкладень в рублевий еквівалент використовувався наступний курс валюти: 1 $ = 24.22 руб. (На 25.06.99 р)
    • Загальні капітальні витрати по роках будівництва будуть розподілені:
    • 1-й рік - реалізація 1-го етапу - 60.6 млн. Руб. або 2500 тис. 5;
    • 2-й рік - витрат немає:
    • 3-й рік - реалізація 2-го етапу - 45.1 млн. Руб. або 1860 тис. §;
    • 4-й рік - реалізація 3-го тато - 15.6 млн. Руб. або 640 тис. $.
    • Загальна вартість трьох етапів технічного переозброєння складе 121.3 млн. Руб. або 5000 тис. 5. Капітальні витрати 2-го і 3-го етапів фінансуються з прибутку, отриманого від реалізації 1-го етапу. Таким чином, початкові капіталовкладення, необхідні для технічного переозброєння установки Л-24-6 складуть 60.6 млн. Руб.
    • В процесі ЛГК виробляються не товарні продукти, а компоненти, які згодом спрямовуються на змішання або на подальшу переробку. Зокрема, гідроочішенний залишок (фр.> 360 ° С) направляється на установки каталітичного крекінгу замість високосірчаного прямогонного вакуумного газойлю. Це дозволяє знизити загальний вміст сірки в сировині каталітичного крекінгу з 3.0 до 1.13%. що забезпечує збільшення відбору бензину каталітичного крекінгу на 5% і зниження вмісту сірки з 0,2 до 0.11%. при цьому збільшується на 5% вихід бутан-бутиленовой фракції і відповідно збільшується вироблення алкілбензин на установці алкилирования.
    • Еідроочіщенний компонент ДТ є хорошою добавкою до товарному} ДТ. Бензин-відгін має низьке октанове число і направляється на установкх ріформінга.УВЕ знаходить застосування в загальнозаводському господарстві як паливо, частина направляється на установку газофракціювання. Побічним продуктом є сірководень, який направляється на установку виробництва сірки або сірчаної кислоти.
    • У табл. 1.1. наведено матеріальний баланс установки ЛГК.
    • Таблиця 1.1. Матеріальний баланc установки ЛГК
    • статті балансу

     % Мас.

     тис. т рік

     • взято:
     • Сировина (вакуумний газойль фр. 360-470 ° С)
     • СВСГ

     в т.ч. 100% Н2

     • 100
     • 5.7.

     1.1

     • 500
     • 28.4

     5.6

     Разом

     105.7

     528.5

     • отримано:
     • Епдроочіщенний залишок (фр.> 360СС)
     • Компонент ДТ (фр. 180-360 ° С)
     • Бензин-відгін (фр. Нк.- 180 ° С)
     • Еази реакції

     сірководень

     • 84.7
     • 13.8
     • 0.6
     • 5.2

     1.4

     • 423. "
     • 69.Ц
     • 2.9
     • 25.9

     7.0

     Разом:

     105.7

     528.5

     • Процес ЛГК має тісний технологічний зв'язок з виробництвом бензинів, дизельних палив і мазуту, тому для об'єктивної оцінки економічної ефективності цього процесу необхідно порівнювати виробництво цих нафтопродуктів до і після включення в схему НПЗ процесу ЛГК. У табл. 1.2. наведено матеріальний баланс заводу до і після впровадження процесу ЛГК.
     • Таблиця 1.2. Матеріальний баланс ВАТ "КНПЗ" до і після впровадження процесу ЛГК
     • статті балансу

      до впровадження

      після впровадження

      % Мас.,% Мас.

      тис. т / рік

      % Мас.

      тис. т / рік

      • взято:

      перероблялася нафта

      100

      6000

      100

      6000

      Разом

      100

      6000

      100

      6000

      отримано:

      автобензини, всього

      21.2

      1269.9

      21.8

      1308.7

      в т. ч. А-76

      16.8

      1007.3

      15.3

      917.3

      А-92

      3.6

      217,4

      5.5

      330.6

      АІ-95

      0.5

      27.3

      1 0.7

      43.3

      Б-91/115

      0.3

      17.5

      0.3

      17.5

      ДТ. всього

      38.7

      2324.2

      40.0

      2398.2

      в т.ч. ДТЛ

      36.6

      2197.0

      137.9

      2271.0

      ДТЗ

      2.1

      127,2

      12.1

      127.2

      мазут

      34.8

      2089.6

      33.0

      1978.4

      втрати

      5.3

      316.3

      5.2

      314.7

      Разом:

      100

      6000

      100

      6000

      • 4.2.1 Оцінка одноразових і поточних витрат на реалізацію проекту
      • Фактична вартість основних фондів по установці Л-24-6 станом на 1999 рік становила 3845851 крб. Технічне переозброєння цієї установки передбачає переклад 1-го потоку на процес ЛГК. П-й потік буде експлуатуватися в режимі гідроочищення дизельного палива. Таким чином, залишкова вартість 1-го потоку складе 1923 тис. Руб.
      • Вартість робіт по технічному) переозброєння 1-го потоку в цінах на травень 1999 року становитиме 59,5 млн. Руб. Вартість імпортного обладнання і каталізатора становить 2600 тис. 5 або 63700 тис. Руб. в т.ч. вартість разового завантаження каталізатора складе 440 тис. $.
      • 2.1. Визначення одноразових витрат.
      • Витрати на первинне завантаження каталізатора:
      • Зк = Vк * Ц.
      • де Vк - об'єм одноразової завантаження каталізатора, м 3
      • Ц - ціна каталізатора. руб. / м 3
      • Зк = 70 * 10862 = 760340 руб.
      • Одноразові витрати на реконструкцію проектованої .установкі представлені в табл. 2.3.
      • Таблиця 2.3. Одноразові витрати на реконструкцію проектованої установки
      • Статті витрат

       %

       Вартість затрат.тис. руб.

       • Вартість обладнання
       • вартість трубопроводів
       • вартість КВП
       • вартість монтажу
       • Вартість завантаження каталізатора

       Вартість будівельних робіт

       • 100
       • 0.6
       • 31.8
       • 19.3
       • 80.6

       1 13.8

       • 943
       • 6
       • 300
       • 182
       • 760.340

       130

       Разом:

       -

       2321.34

       • Питомі капітальні вкладення на 1 т сировини знаходимо за формулою:
       • , Де Кобш.- одноразові (капітальні) витрати на реконструкцію установки, тис.руб .; М - кількість сировини проектованої установки, тис. Т / рік
       • 4.2.2 Розрахунок умовно-змінних витрат
       • Умовно-змінні витрати - це витрати на сировину, матеріали, паливо, всі види енергії. Витрата сировини визначається відповідно до матеріального балансом установки (див. Табл. 1.1), кількістю матеріалів і енергоресурсів - через норми витрат. Розрахунок умовно-змінних витрат представлений в табл. 2.4.
       • Таблиця 2.4. Кошторис змінних витрат
       • Статті витрат

        Одиниця виміру

        Ціна за одиницю

        На річний випуск продукції

        На єдиний. продукції

        кол-во, т

        Сума, тис. Руб

        Сума, руб. / Од

        I. сировину і матеріали

        Легкий вакуумний газойль

        т

        20-56

        500000

        10287.5

        24.4

        Водневомісний газ (75%)

        т

        24-22

        • 28450
        • 689.0

        1.64

        Разом з ст.1

        10967,5

        26,04

        II. допоміжні матеріали

        Каталізатор РК-440

        мЗ

        10862-86

        17.5

        190.1

        0.45

        Їдкий натр (100% NaOH)

        т

        14-30

        7

        0.1

        0.0002

        інгібітор корозії

        т

        2433-33

        3

        7.3

        0.02

        Моноетаноламін (100;)

        т

        716-67

        12

        8.6

        0.02

        Разом з ст. II

        206.1

        0.4902

        III. енергетичні витрати

        пар

        Гкал

        3-20

        19800

        63.0

        0.15

        конденсат

        т

        2-10

        480

        1.0

        0.002

        електроенергія

        ткВтч

        13-00

        17163.5

        222.3

        0.53

        вода зворотна

        ТМЗ

        5-50

        2047.9

        11.2

        0.03

        Стічні води

        ТМЗ

        б / ц

        14.52

        -

        -

        вуглеводневий газ

        т

        15-81

        7395

        116.9

        0.28

        умовне паливо

        т

        9-76

        11947

        116.6

        0.28

        Інертний газ

        ТМЗ

        22-73

        110

        2.5

        0.01

        повітря КВП

        ТМ3

        2-85

        +1232

        3.5

        0.01

        Разом з ст. III

        537.0

        1.292

        • 4.2.3 Розрахунок умовно-постійних витрат
        • Кошторис умовно-постійних витрат включає в себе річні витрати на заробітну плату з усіма нарахуваннями, річні амортизаційні відрахування, витрати на ремонт, цехові і загальнозаводські витрати.
        • Розрахунок амортизації, цехових і загальногосподарських витрат, витрат на ремонт
        • В основу розрахунку витрат на утримання і експлуатацію устаткування, загальновиробничих і загальногосподарських витрат покладено такі нормаітви:
        • - амортизація - розрахунок вартості основних виробничих фондів;
        • - поточний ремонт - розрахунок вартості основних виробничих фондів;
        • - цехові і загальнозаводські витрати - 13.5% від витрат на переробку. Амортизаційні відрахування знаходимо за формулою:
        • Витрати на ремонт складуть:
        • Організація праці і розрахунок фонду заробітної плати
        • Тарифні ставки для робітників (годинна ставка при 8 годинному робочому дні)
        • I 1.27 руб.
        • II 1.3 7руб.
        • III 1.53 руб.
        • IV 1.72 руб.
        • V 1.95 руб.
        • VI 2.29 руб.
        • При виконанні всіх встановлених показників підвищувальний коефіцієнт - 2.0. При виконанні кількісних і вартісних показників - 1.5. при їх невиконанні коефіцієнт зменшується на кожен% невиконання на 0.05. Мінімальний коефіцієнт - 1.2.
        • Для всіх підрозділів заводу коефіцієнт для розрахунку оплати праці встановлюється:
        • - на період ремонту установок, машин і механізмів -1.5;
        • - при перепростоях установок з вини персоналу - 1.0.
        • Штатний розклад представлено в табл. 2.5.
        • Таблиця 2.5. Штатний розклад
        • Найменування посад

         Каті горія

         Умови праці

         Кількість осіб всмене

         Штатедініц

         Оклад.руб.

         Розряд.

         Начальнікустановкі

         Рук.

         -

         1

         1

         4080.2

         механік установки

         Спец.

         -

         1

         1

         3900.2

         Старший оператор-технолог

         Раб.

         ПВУТ

         1

         4

         2115.4

         6

         Оператор-технолог

         Раб.

         ПВУТ

         1

         4

         1946.5

         3-5

         Машіністкомпрессоров

         Раб.

         ПВУТ

         1

         2

         1822.8

         4-6

         Машіністкомпрессоров

         Раб.

         ПВУТ

         -

         2

         1722.7

         4-5

         Разом штатних одиниць

         -

         -

         -

         14

         -

         -

         • Норма часу роботи штатної одиниці на місяць 169,9 годин, з них 53,1 години нічні (+ 40% від тарифної ставки).
         • Процес здійснюється безперервно, на установці працюють 4 бригади в 2 зміни:
         • - 1 зміна - 800-2000;
         • - II зміна --2000-800.
         • Чисельність обслуговуючого персоналу установки прийнята в кількості 14 чоловік. Річний фонд зарплати розрахований, виходячи з прийнятої чисельності обслуговуючого персоналу і середньомісячної зарплати одного працюючого. Відрахування у позабюджетні фонди на соціальні потреби прийняті 36.5%.
         • Річний фонд зарплати персоналу на установці Л-24-6 після перекладу на процес ЛГК складе 522.4 тис. Руб.
         • Місячну заробітну плату всьому обслуговуючому персоналу розраховуємо наступним чином:
         • ЗП = 4080.2 + 3900.2 - (2115.4 - 1946.5) * 4 + (1822.8 - 1722.7) * 2 = 3 1319 руб.
         • За рік заробітна плата складе:
         • ЗПГ = 12 * 31319 = 375827 руб.
         • Заробітна плата обслуговуючого персоналу за рік. з нарахуваннями складе:
         • ЗПобщ. - ЗП - Н
         • Н - 0.365 * 375 827 - 146 573 руб.
         • ЗПобш. = 375 827 - 146 573 = 522 400 руб.
         • Розрахунок кошторису умовно-постійних витрат представлений в табл. 2.6.
         • Таблиця 2.6. Кошторис умовно-постійних витрат
         • Статті витрат

          тис. руб. / рік

          На 1т цільової продукції

          Заробітня плата

          522.4

          1.24

          амортизація

          13554.5

          32.18

          Витрати на ремонт

          4928.9

          11.7

          Цехові і загальнозаводські витрати

          3024,8

          7.18

          Разом

          22030,6

          52.30

          • Загальні витрати на виробництво продукції включають в себе змінні і постійні витрати: У = Зпер. + З пост. = 11710,6 + 22030.6 = 33741.2 тис. Руб.
          • На підставі наведених розрахунків складається калькуляція собівартості виробництва, яка представлена ​​в табл. 2.7.
          • Кошторис річних витрат на виробництво продукції:
          • Зг = У - Хпоб. прод.
          • де II - загальні витрати, тис. руб .;
          • Хпоб. прод. - вартість побічних продуктів, тис. Руб.
          • Зг = 33741,2-3356,8 = 30384,4 тис. Руб.
          • Таблиця 2.7. Калькуляція собівартості виробництва продукції на 1-му потоці установки Л-24-6 (переклад на процес ЛГК)
          • Статті витрат

           Одиниця виміру

           Ціна, руб.

           На річний випуск продукції

           кол-во, т

           Сума, тис. Руб

           I. сировину і матеріали

           Легкий вакуумний газойль

           т

           20-56

           500000

           10287.5

           Водневомісний газ (75%)

           т

           24-22

           28450

           689.0

           Разом з ст.1

           10967,5

           II. допоміжні матеріали

           Каталізатор РК-440

           мЗ

           10862-86

           17.5

           190.1

           Їдкий натр (100% NaOH)

           т

           14-30

           7

           0.1

           інгібітор корозії

           т

           2433-33

           3

           7.3

           Моноетаноламін (100;)

           т

           716-67

           12

           8.6

           Разом з ст. II

           206.1

           III. енергетичні витрати

           пар

           Гкал

           3-20

           19800

           63.0

           конденсат

           т

           2-10

           480

           1.0

           електроенергія

           ткВтч

           13-00

           17163.5

           222.3

           вода зворотна

           ТМЗ

           5-50

           2047.9

           11.2

           Стічні води

           ТМЗ

           б / ц

           14.52

           -

           вуглеводневий газ

           т

           15-81

           7395

           116.9

           умовне паливо

           т

           9-76

           11947

           116.6

           Інертний газ

           ТМЗ

           22-73

           110

           2.5

           повітря КВП

           ТМ3

           2-85

           +1232

           3.5

           Разом з ст. III

           537.0

           IV. зарплата з нарахуваннями

           522.4

           V. витрати на утримання та експлуатацію обладнання в т.ч амортизація

           • 7761,5

           (5991,7)

           VI. цехові і загальнозаводські витрати

           2411,5

           всього витрат

           22406

           Проізводствнная собівартість продукції:

           Г / о залишок (фр.> 360 0 С)

           т

           18337,4

           Компонент ДТ (фр.180 -360 0 С)

           т

           2979,8

           Бензин-відгін (фр.нк. - 180 0 С)

           т

           156,0

           вуглеводневий газ

           т

           151,0

           сірководень

           т

           70,0

           • Розрахунок обсягу реалізації продукції до і після реконструкції наведено в табл. 2.8.
           • Таблиця 2.8. Розрахунок обсягу реалізації товарної продукції по розглянутих варіантів
           • Продукція

            • Ціна.

            руб. / т

            базовий варіант

            пропонований варіант

            Кількість, т

            • Сума.

            млн. руб.

            Кількість, т

            • Сума.

            млн. руб.

            Бензини, всього

            1269567

            1718.07

            1308675

            1789.25

            в т.ч. А-76

            1282.73

            1007329

            1292.13

            971280

            1245.89

            А-92

            1555.2

            217435

            338.15

            290582

            451.91

            АІ-95

            1816.55

            27263

            49.52

            29273

            53.18

            Б-91/115

            2182.05

            17540

            38.27

            17540

            38.27

            ДТ, всього

            2324229

            2267.41

            2398242

            2339.37

            в т.ч. ДТЛ

            972.3

            2197079

            2136.22

            2271092

            2208.18

            ДТЗ

            1031.81

            127150

            131.19

            127150

            131.19

            мззут

            427.13

            2089619

            892.54

            1978386

            845.03

            Разом

            5683415

            4878.02

            5683303

            4973.65

            ...........


  • 4.2.4 Оцінка економічної ефективності проекту
  • Для оцінки економічної ефективності та проекту потрібно зробити оцінку доцільності інвестицій на базі аналізу наступних показників:
  • - NBR - чиста поточна (дисконтована) вартість визначається за формулою:
  • де Т - розрахунковий період (строк життя проекту):
  • t - конкретний рік розрахункового періоду: * _ ". *
  • Dt - загальна сума доходів від інвестицій в році П
  • Kt - сума капітальних вкладень на рік з
  • dt - величина дисконтного множника:
  • q - норма дисконту:
  • - BCK. - коефіцієнт рентабельності визначається за формулою:
  • BCK визначається як відповідність доходів і витрат:
  • - IRR. - внутрішня норма рентабельності визначається за формулою:
  • де
  • РВР - період окупності (відшкодування інвестицій) визначається як таке значення періоду окупності (Ток), при якому суми дисконтних доходів та інвестиційних витрат зрівнюються між собою.
  • В якості початкового року розрахункового періоду приймається рік початку фінансування робіт по здійсненню інвестиційного проекту. Кінцевий рік періоду визначається моментом завершення всього життєвого циклу проекту. Величини необхідних інвестицій і очікуваних фінансових результатів наведено в табл. 3.2
  • Критерієм ефективності інвестицій в проект є чиста поточна вартість (NPV) представляє собою суму дисконтованих чистих доходів протягом всього терміну його життя.
  • Розрахунок чистої поточної вартості представлений в табл. 3.1.
  • Таблиця 3.1. Розрахунок чистої поточної вартості
  • роки

   Инвестици і. млн. руб.

   Прибуток, млн.руб.

   Загальний потік

   Коефіцієнт дисконтування -dt (q = 12%)

   Поточна вартість

   1

   -60.6

   - 0.996

   -61,6

   1

   -61,6

   2

   -

   47,168

   47,168

   0,8929

   42.12

   3

   -45.1

   48.806

   3,706

   0,7972

   2,95

   4

   - 15.6

   47,045

   31,445

   0,7118

   22.38

   >

   47.210

   47.210

   0,6355

   30.0

   6

   47,376

   47.376

   0,5674

   26.88

   7

   47,541

   47,541

   0,5066

   24.08

   8

   47.706

   47,706

   0,4523

   21.58

   9

   47.872

   47,872

   0,4039

   19.34

   10

   48,037

   48,037

   0,3606

   17.32

   11

   49,974

   49,974

   0,3220

   16.09

   12

   +1,923

   56,433

   58.356

   0,2875

   16.78

   534,174

   535,168

   177,92

   • Для визначення коефіцієнта рентабельності складемо табл. 3.3.
   • Таблиця 3.3. Визначення коефіцієнта рентабельності
   • роки

    Коефіцієнт дисконтування -dt (q = 12%)

    Інвестиції, млн. Руб.

    Наведені інвестиції, млн. Руб.

    Прибуток, млн. Руб.

    Наведена прибуток, млн. Руб.

    1

    1

    - 60,6

    -60,6

    - 0.996

    -0,996

    7

    0,8929

    -

    -

    47.168

    42.12

    3

    0.7972

    -45.1

    -35.95

    48.806

    38.91

    4

    0,7118

    -15.6

    -11.10

    47.045

    33.48

    5

    0,6355

    47.210

    30.0

    6

    0,5674

    47.376

    26.88:

    7

    0,5066

    47.541

    24.08

    8

    0,4523

    47.706

    21.58

    9

    0,4039

    47.872

    19.34

    10

    0,3606

    48.037

    17.32

    11

    0,3220

    49.974

    16.09

    12

    0,2875

    56.433

    16.78

    - 121.3

    - 107,65

    534.174

    285.58

    • BRC> 1, це означає, що сума дисконтних доходів більше суми витрат (тому й NPV> 0), а отже, подібні інвестиції доцільні.
    • Для оцінки ефективності капітальних вкладень використовується показник внутрішньої норми рентабельності (IRR), що характеризує інтенсивність повернення витрачених коштів після їх вкладення за рахунок різних ефектів, що виникають в процесі використання цих коштів.
    • Значення IRR визначається, як таке значення норми дисконту - qB. при якому суми дисконтних доходів і витрат рівні між собою. Даний показник визначає ту межу для інвесторів, при якій інвестиція починає давати ефект (qB> q).
    • Визначення внутрішньої норми рентабельності проводиться методом підбору, шляхом знаходження такого значення норми дисконту, при якому інтегральний ефект функціонування виробництва, тобто різницю між доходами (чистий прибуток - амортизація) і витратами (капітальні вкладення) за розрахунковий період була б дорівнює нулю.
    • Розрахунок внутрішньої норми рентабельності представлений в табл. 3.4.
    • Таблиця 3.4. Розрахунок внутрішньої норми рентабельності
    • роки

     Інвестиції, млн. Руб.

     Прибуток, млн. Руб

     Загальний потік

     dt (dB = 55%)

     NVP

     dt (dB = 56%)

     NVP

     dt (dB = 57%)

     NVP

     1

     -60.6

     -0.996

     -61.6

     1

     -61.6

     1

     -61.6

     1

     -61.6

     2

     -

     47.468

     47.468

     0.6451

     30.43

     0.6410

     30.23

     0.6370

     30.04

     3

     -45.1

     48.806

     3.706

     0.4162

     1.54

     0.4109

     1.52

     0.4057

     1.50

     4

     -15.6

     47.045

     31.445

     0.2685

     8.44

     0.2634

     8.28

     0.2584

     8.12

     5

     47.210

     47.210

     0.1732

     8.17

     0.1688

     7.97

     0.1646

     7.77

     6

     47.376

     47.376

     0.1118

     5.56

     0.1082

     5.12

     0.1048

     4.96

     7

     47.541

     47.541

     0.0721

     3.43

     0.0694

     3.30

     0.0668

     3.17

     8

     47.706

     47.706

     0.0465

     2.22

     0.0445

     2.12

     0.0425

     2.03

     9

     47.872

     47.872

     0.0300

     1.44

     0.0285

     1.36

     0.0271

     1.29

     10

     48.037

     48.037

     0.0194

     0.93

     0.0183

     0.88

     0.0172

     0.82

     11

     49.974

     49.974

     0.0125

     0.62

     0.0117

     0.58

     0.0110

     0.55

     12

     1.923

     56.433

     58.356

     0.0081

     0.47

     0.0075

     0.44

     0.0070

     0.41

     534.174

     535.168

     1.65

     0.20

     -0.94

     • З табл. 3.4 видно, что внутренняя норма рентабельности будет приблизительно равна 56,2%
     • Срок окупаемости капитальных вложений определяется как число лет, за которые сумма капитальных вложений полностью исчерпывается при последовательном вычитании из нее годовых сумм чистой прибыли. Срок окупаемости приблизительно будет равен 3,7 года (Ток. = -61,1 - 42,12 - 2,95 - 22,38 = 5,85), что меньше расчетного периода.
     • Вывод - расчеты показали эффективность инвестиций:
     • 1. NPV = 177.92 (>0)
     • 2. BCR = 2,65 (>1)
     • 3. IRR = 56.2% (>q = 12%)
     • 4. Ток. = 3,7 года (< расчетного периода)
     • Технико-экономические показатели производства представлены в табл. 3.5
     • Таблиця 3.5. Технико-экономические показатели производства нефтепродуктов до и после перевода 1 потока установки Л-24-6 на процесс легкого гидрокренинга
     • №№
      пп

      найменування показника

      Одиниця виміру

      до

      після

      1

      Объем переработанной нефти

      тыс. т/год

      6000

      6000

      2

      • Выработка нефтепродуктов.
       в т.ч. автобензины, всего
       А-76
      • А-92
      • АИ-95
      • Б-91/115
      • - ДТЛ, всего
      • ДТЛ
      • ДТЗ

      - мазут

      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год
      тыс. т/год

      • 5683,5
      • 1269,9
      • 1007,3
      • 217,4
      • 27,3
      • 17,5
      • 2324,2
      • 2197,0
      • 127,2

      2089,6

      • 5685,3
      • 1308,7
      • 971,3
      • 290,6
      • 29,3
      • 17,5
      • 2398,2
      • 2271,1
      • 127,2

      1978,4

      3

      Отбор светлах нефтепродуктов

      %

      59,9

      61,8

      4

      Объем реализации

      млн. руб

      4878,0

      4973,6

      5

      Собівартість продукції

      млн. руб

      2241,8

      2261,4

      6

      балансовий прибуток

      млн. руб

      2636,3

      2712,3

      7

      Прирост прибыли

      млн. руб

      -

      76,0

      8

      Первоначальные капиталовложения включая стоим. разовой загр. катализ.

      млн. руб

      -

      60,6

      9

      Внутренняя норма прибыли

      %

      -

      56,2

      10

      Интегральный экономический эффект

      млн. руб

      -

      177,6

      11

      Дисконтированый срок окупаемости с учетом срока строительства

      років

      -

      3,7

      12

      Срок окупаемости без учета срока строительства

      років

      -

      2,7

      • Таким образом, экономические расчеты показали, что данный процесс экономически выгоден, приносит прибыль и, следовательно, данную установку легкого гидрокренинга можно включить в схему нефтеперерабатывающего завода.
      • бібліографічний список
      • 1. Экономическое обоснование курсовых и дипломных проектов: Метод, указ., СамГТУ. Упоряд. Б.А. Колошлин. А.А. Терешин. Самара. 2000. 16 с.
      ...........