• У = / (L, К, N, Р).
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації02.07.2017
  Розмір6.41 Kb.
  Типкурсова робота

  Економічне зростання і його моделі

  й зростання відбивається на збільшенні по-потенційного обсягу ВНП (капітальних і споживач-ських благ) за тривалий відрізок часу. Такий під-хід графічно зручно проілюструвати за допомогою кривої виробничих можливостей (КПВ), відпрацьовано-лишнього всі можливі комбінації виробництва двох товарних груп, які можуть бути зроблені в країні при повному і ефективному використанні всіх наявних ресурсів.

  В даний час висунута ідея "стійкого зростання" в зв'язку з екологізації економічних процесів, а також ведуться обговорення вибору типу промислово-го зростання для Росії як колоніального або технологи-чеського. Під першим розуміють зростання за рахунок орієнтації на зовнішній ринок сировинних ресурсів для інвестицій у вітчизняну економіку, другий - за рахунок стимулюючих-вання "точок зростання", опори на НТП. Однак еко-кая політика забезпечення другого типу росту по складність ності непорівнянна з політикою "сировинного" варіанту.

  Фактори економічного зростання часто групують-ся або за типами росту, або за способом впливу на господарський механізм, т. Е. Чинники попиту, фактори пропозиції і неекономічні чинники.

  До першої групи належить "сукупна потреб-ність" в грошовому (платоспроможному) вираженні, число їх носіїв (всі споживачі), сукупні до-ходи (витрати), заощадження. Кейнс надавав сово-купно попиту самодостатнє значення (в КСП) і називав його "ефективним попитом".

  З боку пропозиції це кількість і якість працівників (L), продуктивний капітал (К), при-рідні ресурси (N), технології (р), що може бути записано таким чином:

  У = / (L, К, N, Р).

  Це знайшло відображення у виробничій функції Кобба - Дугласа.

  Ця функція зусиллями Е.Денісон, Р. Солоу та ін. Була вдосконалена якісними характеристи-ками - факторами і поширена навіть на глобальному-ні прогнози (В. Леонтьєв).

  Під назвою "виробнича функція" ця формула стала базовою моделлю економічного зростання у представників неокласичного напряму.

  Пізніше, в 70-і рр., Зробити чинники пропозиції на відміну від "ефективного попиту" пріоритетними в державному впливі на економічне зростання запропонували "Сапплай-Сайдер" (Сапплай - пропози-ня). Ця група вчених (А. Лаффер, М.Боскін і ін.) Змогла реалізувати свої ідеї в США в контексті по-літики "рейганоміки" почала 80-х рр.

  Систематизуючи інші фактори, що впливають на еко-номический зростання, необхідно підкреслити вплив НТП і структури економіки. Перший фактор облада-ет всеосяжним дією, другий - у вигляді струк-турного перебудови економіки - фіксує етапи розвитку продуктивних сил.

  Нарешті, в теоріях зростання враховуються і такі фак-тори, як очікування ( "теорія раціональних сподівання-ний"), управління (менеджерство), ділова етика (Л.Любімов, наприклад, вважає її "головною інститу-цією"). Впливає на приплив капіталів для інвестицій і "інтегральний показник надійності" (ІСН), рассчи-Тива в балах з урахуванням економічної ефек-ності країни, політичного ризику, заборгованості, ймовірності форс-мажорних обставин, кредито-спроможності та ін., Всього по 10 позиціях. У 90-і рр. Росія займає місце серед інших країн в районі 150-ї позиції (Японія, США, Франція, ФРН - на перших місцях). Велике значення для економічно-го зростання має і процес прийняття рішень при про-веденні економічної політики.

  Моделі економічного зростання є математичні аналоги реальних процесів, утримуючи-щие макропоказники в вигляді залежних і неза-мих змінних, що відображають екзогенні та ендогенні залежності макропоказників від структури, мас-штабу і темпу економічного зростання.

  Неокласична модель ( "виробнича функ-ція") була згадана вище. Неокейнсианьці (Е.Д, о- мар і Р.Харрод насамперед) створили свій тип моді-лей економічного зростання. Вони розглядають еконо-Міку як нестабільну за своєю природою і для когось компенсаці¿ "провалів ринку" вважають Наобходимо забезпе-чувати інвестиції, враховувати ефект Мультипла-індикатором і акселератора, враховувати роль заощаджень.

  Таке зростання Харрод назвав гарантованим. Ще раз підкреслю, що в моделях і Харрода, і Домара динамічна рівновага економіки хитке і тре-буется держрегулювання.

  Були висунуті: модель В. Леонтьєва, визначає-Шая види зростання за структурою економіки по кінцевої ефективності споживання; модель Дж.Нейман, опи-Сива рівноважну економіку з максимально мож-ли темпом розвитку по стаціонарної траекто-рії (теорема про магістралі); модель Дж.Мида і ін.

  Особливо багато дискусій викликала з'явилася в 60-і рр. модель "нульового зростання" (автори - члени "Римського клубу"), що відображала факт глобальної НЕ-хватки ресурсів і забруднення при існуючих тим-пах виробництва і зростання населення. У ці ж роки інституціоналістів висунули теорію "стадій еконо-мічного зростання" (У. Ростоу) і різні "теорії транс-формації" (Ж. Фурастьє, Дж.К.Гелбрейт і ін.).

  Список використаних джерел

  Анчишкин. А. Методологічні проблеми факторного аналізу динаміки про-ництва, інтенсивних і екстенсивних шляхів економічного зростання // Зап-си економіки. 1986. № 6.

  Баркалов І.Б. Виробничі функції та моделі економічного ріс-та. - М., 1981.

  Геретік Ш. Критика буржуазних теорій політекономії. - М., 1977.

  Денисом Е. Дослідження відмінностей в темпах економічного зростання. - М., 1971.

  Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. М.: МГУ, 1997. С.678--680, 703--708.

  Изюмов ​​А.І., Попов В.В. До питання довгих хвиль в американській економі-ці. М., 1990..

  Коммерсант. 1996 року, №1. С.13--18.

  Кондратьєв Н.Д. Проблеми економічної динаміки. - М., 1989.

  Курс економічної теорії / Під ред.Сідоровіча А.В. М .: ДІС, 1997. гл.30.

  Леонтьєв В. Майбутнє світової економіки. - М., 1979.

  Леонтьєв В. Аналіз ефективності впровадження нової технології // Світ наукі.1985. № 8.

  Маршалл А. Принципи політичної економії. - М., 1983. Т. 3. Кн. 66. Гл. 12, 13.

  Пестель Е. За межами зростання. - М., 1988.

  Трофимова І.М. Довгі хвилі інтенсифікації економіки США. // США: епі. 1992. № 3.

  ...........