• 1 Економічні цикли, і викликають їх причини
 • 2 Види економічних циклів
 • 3 Вплив економічних циклів на різні галузі економіки


 • Дата конвертації28.06.2018
  Розмір39.87 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 39.87 Kb.

  Економічні цикли, їх види, вплив на різні галузі економіки


  Основні дані про роботу
  версія шаблону 1.1
  філія Костромської
  Вид діяльності Курсова робота
  Назва дисципліни Макроекономіка
  Тема Економічні цикли, їх види, вплив на різні галузі економіки
  Прізвище студента Ігуменова
  ім'я студента Олена
  По батькові студента Михайлівна
  № контракту 05005080201003


  зміст

  Введение ................................................................................. ..... 3

  Основна частина

  1. Економічні цикли, і викликають їх причини ..................... ......... 6

  1.1 Циклічний характер економічного розвитку ........................ ...... 6

  1.2 Загальна характеристика циклу ....................................................... 8

  1.3 Різні підходи до визначення причин циклічних коливань економічного зростання .... ............................................................... .9

  2. Види економічних циклів ...................................................... .. 16

  3. Вплив економічних циклів на різні галузі економіки ...... .. 19

  Висновок ........................................................................... .. ... 22

  Глосарій .............................................................................. ..... 24

  Список використаних джерел ................................................ 26

  Список скорочень ..................................................................... 27

  Додатки ............................................................................ .... 28


  Вступ

  Надана робота спрямована до багатостороннього аналізу циклічності економіки. Так само, в даній роботі, мені хотілося б докладно розглянути різні види циклів, і найбільш точно визначити ступінь впливу циклів на різні сфери економіки.

  Актуальність обраної теми проявляється в тому, що економічний розвиток відбувається циклічно, характеризуючись то етапом економічного підйому, то етапом спаду економіки. Етапи економічних спадів і підйомів відбуваються періодично. Це призводить до збільшення зростання безробіття, зубожіння і голодування населення, до кризи багатьох фінансових систем. Саме це і хвилює все розвинене культурне співтовариство. Внаслідок цього питання циклічності економічного розвитку залишається в наші дні одним з першорядних питань економіки.

  Цілями наданої роботи є розкриття таких понять як економічний цикл, циклічність; розгляд видів економічних циклів; встановлення впливу циклів на різні сфери економіки.

  Завданнями наданої роботи є розкриття проблематики циклів, виявлення етапів і видів циклічності, а також встановлення впливу циклів на товаровиробництво.

  Теорія циклів існує без малого два з половиною тисячелетія- з тих пір як грецькі філософи, узагальнюючи накопичені емпіричні пізнання, спробували проникнути в суть періодичної повторюваності явищ, яка чітко висловилася в природі, і була відзначена у всіх сферах суспільного життя. Спочатку цикл ототожнювали з колом, з ідентичними повтореннями одних і тих же фаз. У міру розвитку теорії циклів, цикл все більш став ототожнюватися зі спіраллю, з хвилеподібними коливаннями, чергуванням послідовно змінюються підйомів і криз. Економісти спрямували свій погляд на теорію циклічності порівняно недавно, у другій половині XIX сторіччя.

  20-30-і роки XXвека стали «золотим століттям» в формуванні теорії циклів. Уражені глибиною і трагізмом громадських катастроф, крахом наукових парадигм і суспільних ідеалів, найбільш спостережливі мислителі кинулися до глибинних коренів і механізмів вибухнули змін. Стараннями плеяди видатних вчених - В. І. Вернадського, А.Л.Чижевского, П.А. Сорокіна, Н.Д.Кондратьева, А.А. Богданова, Н. А. Бердяєва, М. І. Вавилова, Ф.Броделя, А.Тойнбі, Й. Шумпетера та багатьох інших - створювалося нове бачення закономірно - нерівномірно мінливого світу. Вироблена в другій половині XIX століття теорія економічних циклів була доповнена концепцією великих циклів кон'юнктури (циклів Кондратьєва), вихідними ідеями соціогенетікі (П. Сорокін, і Н. Кондратьєв): розкриттям взаємозв'язку сонячних і історичних циклів (О.Чижевський), виявленням циклічних коливань творчої активності у фізиці (Т.Д.Райков), формуванням моделей циклової динаміки (І.Слуцкій). Апогеєм наукової думки були роботи Кондратьєва по великим циклам кон'юнктури, багатотомники І. Шумпетера, П. Сорокіна, А. Тойнбі.

  Новий підйом в дослідженні циклів розвернувся з середини 70-х років, з книги Г.Менша «Технологічний пат: інновації долають депресію», яка підтвердила істинність передбачень Кондратьєва і Шумпетера про довгих хвилях економічної динаміки - на тлі глибокої світової кризи, яка поклала основу перехідного етапу до постіндустріальної цивілізації, багатотомника Ф.Броделя, книг А.Тоффлер та інших. Відбулася серія міжнародних конференцій і міждисциплінарних полемік, організованих Міжнародним інститутом прикладних системних досліджень, асоціацією «Прогнози і цикли», Міжнародним фондом Н.Д.Кондратьева і іншими науковими організаціями. На порядки зросла кількість наукових публікацій з цих питань.

  В даний час дослідження циклів розгорнулися вшир, охоплюючи практично всі процеси в розвитку природи і суспільства, всі гілки наукового аналізу. Теорія циклів стала загальнонаукових надбанням. Домінуюче місце зайняла ідея погляду на цикл як на цілісний процес, що послідовно проходить через етапи криз і підйомів, а не просто як на випадковий порядок криз переривають час від часу хід відтворення. Об'єктом досліджень є весь цикл, а не окремі етапи.

  Саме єство циклу є найбільш дискусійним питанням економіки. Економістів, які займаються дослідженням економічної кон'юнктури умовно можна поділити на тих, хто заперечує існування проблеми циклічності в суспільному житті і на тих, які оперують детерминистскими поглядами і стверджують, що циклічність економічного розвитку проявляється регулярно.

  Популярні різноманітні концепції, так чи інакше тлумачать єство циклів, однак навряд чи хоча б одна з існуючих концепцій є досконалою.


  Основна частина

  1 Економічні цикли, і викликають їх причини

  1.1 Циклічний характер економічного розвитку

  Будь-яка держава прагне до економічного зростання. Економічне зростання одне з центральних понять економіки - відображає дієздатність суспільства вирішувати проблеми обмеженості ресурсів і підвищення здібностей даної економіки задовольняти нові потреби.

  Під економічним зростанням прийнято сприймати зростання обсягів продуктів і послуг, зроблених за певний період.

  Економічне зростання - першорядна економічна проблема, що стоїть перед усіма державами. Згідно його динаміці (зміни) судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів.

  Економічне зростання визначається безліччю причин, найважливішими з яких є причини попиту, пропозиції та розподілу.

  До причин попиту відносяться такі, які підвищують спільний попит спільноти на вироблену продукцію і цим провокує її зростання.

  До причин пропозиції відносяться чисельність і властивість природних ресурсів працездатного населення, присутність грошових коштів, ступінь технологій і т. Д.

  Залежність економічного зростання від даних причин пряма.

  До причин розподілу відносять саме розташування природних, трудових і фінансових ресурсів держави, яка зобов'язана існувати організовано таким чином, щоб в більшій мірі сприяти економічному зростанню.

  Економічне зростання можна обчислити 2-мя методами:

  1. Чи підрахувавши спільний зростання ВНП

  2. Або визначивши зростання ВНП на душу населення. Однак такий підрахунок не дає досконалого уявлення про економічне зростання країни, тому що економічне зростання - це не лише кількісне зміну обсягу виробництва, але і поліпшення продукту і факторів виробництва.

  Якщо розглядати динаміку економічного зростання протягом довгого часу, то можна побачити, що економічне зростання протікає нерівномірно, по черзі чергуючись часом підйомів і спадів, і ці економічні явища схильні до відновлення. Особливість ринкової економіки, що виявляється в схильності до відновлення економічних явищ, була помічена ще в першій половині XIX століття. З огляду на передумови перевиробництва, кризи, економісти направили свій інтерес на хвилеподібно - повторюваний характер економіки. Під циклічністю розуміється періодичність порушень рівноваги, в економічній системі призводять до згортання господарської діяльності, спаду, кризи.

  Циклічність - форма руху ринкової економіки, що відображає її нерівномірність, зміну еволюційних і революційних форм економічного прогресу, коливання ділової активності та ринкової кон'юнктури, чергування в більшій мірі екстенсивного або інтенсивного економічного зростання; один з детермінантів економічної динаміки і макроекономічної рівноваги та один з методик саморегулювання ринкової економіки, в тому числі і конфігурація її галузевої структури.

  Термін «економічний цикл» означає часовий період між фазами зі схожими циклами, тобто між підйомами і спадами в економіці, наступними один за іншим.

  Графічно, коливальна динаміка ринкової економіки, може зображуватися в такий спосіб: (див. Додаток А) по горизонтальній осі відкладається час (t), по вертикалі - обсяги виробництва (Q).

  Варто зауважити, що всі економічні цикли мають загальну структуру, включаючи в себе одні й ті ж фази, але будь-який наступний цикл не є відновленням попереднього. У сукупності фази циклу, складають як би виток спіралі, що і відображає економічне зростання. В економіці може відразу реалізуватися дуже багато взаємопов'язаних циклів, і конкретно взаємозв'язок даних циклів описує суцільне поступальний рух ринкової економіки.

  1.2 Загальна характеристика циклу

  Економічні цикли - періодичні порушення рівноваги економічної активності. Варто зазначити, що кожен цикл неповторний. Однак все економічні цикли мають загальну структуру, включаючи в себе наступні етапи: пік, спад, криза, і період підйому.

  Пік це найвища точка в економічному циклі. В даній точці, як правило, безробіття прагне вниз, або пропадає зовсім. Економіка працює з повним завантаженням всіх виробничих потужностей. Дуже часто в ці періоди може посилюватися інфляційний тиск. Після досягнення вищої точки настає спад в економічному розвитку.

  Спад - період, коли у виробництві помічається зниження темпів зростання, а так само знижується рівень економічної активності. Даний етап можна охарактеризувати зниженням зростання зайнятості працездатного населення. Багато економістів вважають, що спад в економічному розвитку, можна визнати тільки в тому випадку, якщо зниження рівня економічної активності складає не менше півроку.

  За спадом слід фаза депресії, стагнації. Цей період можна охарактеризувати як застій в ринковій економіці, а так же невеликим попитом на товари і послуги, низьким рівнем зайнятості, зниженням рівня життя населення. Як правило, досягнення цієї точки, може передвіщати швидкий кінець спаду, тому як цей період зазвичай буває не довгим. Однак в історії економічного розвитку були, і виключення з цього правила. Таким прикладом може служити депресія 1930-х. років, яка тривала майже десятиліття.

  Після досягнення нижчої точки, починається період підйому, який можна охарактеризувати підвищенням обсягів виробництва.А так же в цей період збільшується зайнятість працездатного населення. Багато економістів вважають, що цього періоду властиві невисокі темпи інфляції, по крайней мере, поки економіка не стане функціонувати з повним завантаженням потужностей. Економічні цикли найчастіше асоціюють зі зміною в обсягах виробництва. Багато економістів вважають, що обсяг виробництва, як правило, який можна обчислити вимірами валового внутрішнього продукту (ВВП), це один з основних показників того, в якому стані знаходиться ринкова економіка. Варто відзначити, що економічне зростання в періоді підйому проявляється не в зростанні ВВП, а в темпах даного зростання. Негативні показники темпу зростання означають спад в економічному розвитку і навпаки високі темпи зростання говорять про те, що в економіці спостерігається бум.

  Існує безліч теорій пояснюють причини виникнення даного явища. Розглянемо деякі з них.

  1.3 Різні підходи до визначення причин циклічних коливань економічного зростання

  За весь час вивчення проблем циклічності було створено величезне безліч праць. Однак єдиного погляду, на причини існування даного явища, до теперішнього часу не існує. Різні економічні школи розглядають дане питання з різного ступеня рівноцінності. Так погляди Кондратьєва і Шумпетера, з приводу «довгих хвиль» були визнані більшістю економістів. Однак по відношенню до причин виникнення промислових економічних циклів згоди знайдено не було.

  Спочатку, істотне більшість, розглядало процес циклічності, як наслідок або відображення в сфері обігу. Подібний погляд на цикл є монетарним. Найбільш затятим прихильником даних поглядів є Хоутри. Він вважав, що єдиним фактором зміни ділової активності є грошовий потік. Відповідно до його концепції при збільшенні грошового потоку, торгівля стає більш жвавою, підвищується виробництво, спостерігається зростання цін. При зниженні грошового потоку торгівля слабшає, знижується виробництво, рівень цін падає. Попит на товари виражений в грошах визначається витратами і витратами споживачів. Тобто такий процес як депресія, викликається лише грошовими причинами. Винятком можуть бути лише ті випадки, коли не грошові фактори призводять до зменшення витрат споживачів. Кількість і сума витрат споживачів змінюється шляхом зміни кількості грошей. Зменшення кількості грошей або пряма дефляція робить негативний вплив на ділову активність. Так, відповідно до даної теорією, процес рецесії відбувається наступним чином. Зменшення кількості грошових коштів - призводить до скорочення попиту. Товаровиробники, які виготовили товари і розраховують на звичайний попит, зіштовхуються з неможливістю реалізувати свою продукцію по ймовірним цінами. Збільшується накопичення продуктів, відповідно виникають збитки виробників, доводиться скорочувати виробництво, росте безробіття, починають знижуватися заробітні плати. Сам процес зменшення економічної активності є кумулятивним, тобто при падінні цін оптові торговці припускають, що ціни будуть знижуватися і далі. У зв'язку з даними припущеннями оптовики хочуть зменшити запаси товарів на складах і припиняють, або просто зменшують, замовлення виробникам. Однак доходи і витрати покупців продовжують знижуватися, тим самим зменшуючи попит, і запаси в оптовиків продовжують накопичуватися, кредит знижується. Таким чином, рух відбувається спіралеподібно.

  Фаза підйому ділового циклу є рухом вниз по спіралі депресії, однак спіраль в даній ситуації має підвищувальний характер. Пожвавлення економічної активності може бути викликана розширенням кредиту і відбувається до тих пір, поки буде тривати дане розширення. Причиною розширення кредиту є зниження, банками, облікової ставки. При зниженні процентної ставки оптові торговці схильні збільшувати запаси товарів. Торговці починають збільшувати замовлення виробникам. В даному випадку скупчення товарних запасів не відбувається через зростання доходів і витрат споживачів зростання попиту. Тобто відбувається загальне збільшення виробництва, якому допомагає збільшення кредиту. Збільшення виробничої активності має своє продовження за рахунок руху власної рушійною потужності і в подальших діях банківських установ не потребує. Швидше навпаки щоб уникнути виходу з-під контролю процесу збільшення економічного зростання, що може привести до бурхливої ​​інфляції, банкам необхідно бути більш обачним.

  Спочатку банківські установи самі друкували гроші, забезпечені золотом. Пізніше починається випуск банкнот не забезпечених золотом. Банки випускали банкноти, перебуваючи на достатній віддаленості, від людей які купували їх. Подібна ситуація через деякий час викликала стан панки. Паніка - ситуація при якій люди, бачачи нестабільність в економіці, переживають за свої вклади і починають закривати свої рахунки. При закритті вкладниками рахунків банки закриваються, в зв'язку з тим, що вони не можуть повернути вклади всім вкладникам. Таким чином, відбувається банкрутство і виробничих підприємств. В результаті спади і кризи в економіці, пояснювалися нестабільністю у фінансовій системі, які призводять до спаду у всіх сферах національної економіки.

  Подібний підхід в даний час вважається поверхневим, так як виходить з аналізу тільки сфери обігу. В даний час процес циклічності виходить з аналізу в сферах виробництва і обігу. Центральними об'єктами стають динаміка промислового виробництва, ВНП, подушного доходу.

  У різноманітті поглядів існує також психологічна теорія пояснення циклів. Найбільш повно дана теорія проглядається в роботах Пігу. Психологічними причинами виникнення даного явища, Пігу розглядає людські думки, що виникають крім тих змін в очікуваннях, які можуть бути викликані змінами активних факторів, на яких і будується судження. Пігу будує свій аналіз на ролі очікування прибутку від витрат у виробництві. У міру настання кожної з фаз циклу відбувається зміна очікувань людей. З введенням таких понять як очікування або розрахунки на майбутнє виникає невизначеність цих очікувань. Як правило, прогнози не можуть бути абсолютно вірними і чим далі по часу знаходяться події, тим менше вірний прогноз і тим сильніше ймовірність помилкових прогнозів. А в зв'язку з тим, що будь-яка економічна рішення - один з елементів економічного плану, то відповідно, в будь-якій економічній діяльності присутній елемент невпевненості. У зв'язку з усім вищесказаним існує необхідність введення таких понять як оптимізм і песимізм.

  Психологічні теорії мають на увазі щось більше ніж те, що в періоди підйому ринкової економіки люди схильні дотримуватися до оптимістичних поглядів, а в період спадів до песимістичних. У даній теорії оптимізм і песимізм розглядаються як фактори, які здатні викликати зростання або падіння інвестицій. Варто звернути увагу на неможливість передбачення реакції підприємців на поточні зміни в економіці або на те будуть вони зменшувати або збільшувати свої інвестиції. У періоди зростання попиту на товари багатьох галузей економіки і збільшення виробництва їх продукції, виробники галузей, які, не спостерігають ще збільшення попиту, схильні припускати, що таке станеться. Крім того в періоди зростання попиту і цін люди схильні думати, що і в подальшому, подібна ситуація триватиме й надалі. Основний і суттєвою рисою піку економічної активності є те, що вкладення, які при повній зайнятості можуть принести 2%, виходять з розрахунку 6% .Таким чином, під впливом подібних думок зростання ділової активності може привести до небезпечного стану. На даному етапі, зазвичай, помилки оптимістичних поглядів виявляються, настає реакція, що призводить до помилок песимістичних настроїв. Оптимістичні настрої і прогнози зіставляються з реальними фактами, настає розчарування. У настроях переважають песимістичні погляди, інвестори не бажають вкладати свої кошти і все це призводить до падіння попиту. Кошти не інвестуються, а йдуть на покриття збитків. У зв'язку з тим, що кошти не інвестуються, то все те, що допомагає збільшувати розміри заощаджень, тільки посилює гнітюче вплив. Відбувається падіння цін, що посилює песимістичні настрої в суспільстві. Будь-яке явище в економіці містить свій психологічний аспект. Психологічні чинники наводяться на додаток до інших факторів економіки.

  Існують економісти, які пояснюють цикл впливом зовнішніх причин, таких як виникнення плям, на сонці, які призводять до неврожаїв і відповідно спаду в економіці; війнами; потужними технологічними інноваціями і іншими причинами.

  Ряд економістів, таких як Виксель, Шпітгоф, Шумпетер пояснюють економічні коливання шляхом впровадження інновацій в технологічні процеси, залучення нових ресурсів і освоєння нових територій.

  В першу чергу введення нововведень має історичне значення, а так само зміна технологій і способу виробництва. Періоди зростання економічної активності це такі періоди, коли розвиток техніки і впровадження нових ресурсів створюють сприятливі умови для економічного зростання. У ці періоди, темпи економічного зростання прискорюються, в порівнянні зі звичайним дією численних винаходів, що мають відносно невелике значення. У тривалі етапи експансії наводяться в життя революційна техніка, яка може змінити характер всієї економіки. Залучення такої техніки створює сприятливі умови для збільшення числа інвестицій. Періоди процвітання, як вважав Шпітгоф, починаються тоді, коли впровадження нових винаходів створює сприятливі умови для залучення інвестицій в основний капітал. Для залучення великих інвестицій потрібні стимул, а без стимулу не існуватиме виробництво основного капіталу в широких масштабах. Залучення нововведень призводить до створення нових підприємств і нового обладнання. Період процвітання не є результатом винаходів як таких, а є результатом практичного впровадження в процес виробництва, що і є рушійною силою періоду процвітання.

  Зазвичай банкірам і інвесторам не дуже хочеться йти на непередбачувані ризики і тому аж ніяк не всі здатні добиватися інвестиційної допомоги. Однак слідом за тим, як нові ідеї були причинені в життя на будь - якому підприємстві, іншим подібним підприємствам буде нескладно отримати кредит. І, зрозуміло, якщо сам процес вже був прітворён в життя і виявився успішним, то у інших є можливість скопіювати даний процес. Завжди при появі успішних підприємців їх прикладів обов'язково підуть інші. Тобто, новатор показує приклад, для подальшого розвитку інших послідовникам, спокушаючи їх можливістю отримання великих прибутків. Таким чином, бум - процес, який викликають підприємці, прагнучи до великих прибутків. Залежно від переважаючих оптимістичних настроїв можливо перебільшене загострення буму. Саму сутність такого явища як бум, можливо, співвіднести з впровадженням нововведень.

  Порушення рівноваги в економічному розвитку не відбуваються статечно внаслідок того що, капітального характеру більшості з них. Вони вимагають адаптації до виникаючих процесів. Якщо кілька нововведень з'являється в один час, то адаптація протікає важко. Проте, поступово, система починає пристосовуватися і тим самим настає рівновага в економіці. Етап депресії - період, коли закінчується адаптація до виникає індустріальної обстановці. Адаптація стає невідворотною. Адаптація і уособлює в собі суть такого процесу як депресія.

  Таким чином, можна прийти до висновків, що введення нововведень виникають в періоди буму є тим самим локомотивом, який здатний порушувати рівновагу, змінювати умови виробництва і таким чином тягне за собою всю економіку.

  В даний час найпоширенішими є такі напрями вивчення причин циклічності:

  1.Трактування в зв'язку з малим споживанням, що і викликає кризу виробничої активності. Виходом з кризи в даному випадку є стимуляція рівня споживчої здатності. Однак нерівномірність споживчої здатності є лише наслідком, але не причиною криз.

  2. Багато економістів вважають кризу неправильним співвідношенням між сферами і регіонами, неможливістю регулювання діяльності бізнесменів. Одним із складових елементів подібних світоглядів можна вважати концепцію пояснює кризи проблемами в сфері обігу.

  3. Особливу популярність отримало пояснення криз в зв'язку з конфліктами умов виробництва і реалізації, а саме в невідповідності між виробництвом, яке прагнути до розширення і неуспевающим зростанням платоспроможного попиту.

  Подібне різноманіття точок зору пояснюється складністю і значущістю цього процесу.

  2 Види економічних циклів

  Економічні цикли є неповторними і мають тільки їм властиві аспекти. Будь-яка криза зароджується суто індивідуальними умовами. Між проістеканіе тривалих циклів, можуть спостерігатися малі коливання ділової активності - це дає підставу заявляти про існування різних типів циклів.

  При розгляді економічної науки з часів її виникнення вченими були виділені деякі види економічних циклів. Найчастіше привласнюють імена вчених доклали до вивчення даної проблеми свої сили. Так найбільш на сьогоднішній день найбільш відомими є цикли Н.Д.Кондратьева, цикли С.Кузнеця, цикли К.Жугляра і цикли Дж. Китчина Цикли Дж. Китчина - цикли руху товарних запасів, які можуть тривати від 2 до 4 років. Сам Китчин трактує існування даних циклів колебательной динамікою запасів світового господарства. Таке трактування даних циклів є в даний час не цілком задовільною. У сучасній теорії економічного розвитку механізм генерування даних циклів пов'язують з тимчасовими лагами в надходженні інформації, які впливають на прийняття тих чи інших рішень підприємцями. При поліпшенні економічної ситуації, фірми починають повністю завантажувати наявні потужності, через яке - той час на складах утворюються надмірні запаси. Після цього фірми починають зменшувати виробництво, але з невеликим запізненням у зв'язку з тим, що інформація про надмірності запасів на складах надходить з певним запізненням. Крім цього запізнювання може пояснюватися не тільки надходженням інформації до фірм виробникам, але і в зв'язку з тим, що для прийняття та затвердження, будь-якого рішення, виробникам також потрібен час. Також час витрачається і на період між рішенням і безпосередньо зменшенням виробництва товарів. Таким чином, пояснення даних циклів Дж. Кітчина і сучасними економістами розходяться.

  Спочатку був виявлений промисловий цикл (7-12 років). Вивченням даних циклів займався К.Жугляр. Він займався вивченням і аналізом колебательной динаміки ставок відсотка і цін у Франції, Великобританії, США. Їм було виявлено їх збіг з динамікою інвестицій, які ініціювали зміну ВНП, інфляції і зайнятості.

  Цикли Коваля 16-25 років називають довгими коливаннями. С.Кузнец в своїй роботі «Національний дохід» прийшов до висновку, що економічні показники доходів і витрат споживачів і інвестиції в обладнання, споруди, будівлі мають взаємопов'язані коливання. Так само він підкреслював, що найбільш сильною амплітудою дані коливання відрізняються в будівництві.

  Цикли Кондратьєва або довгі хвилі - великі цикли кон'юнктури тривалість 40- 60 років.

  Формування теорії довгих хвиль має свій початок в 1847 р, при виявленні англійським ученим Х. Кларк 54-річного розриву між кризами 1793 і 1847 р Головна точка в розвитку теорії довгих хвиль, безумовно, зараховується Н.Д.Кондратьева. Їм було створено і опубліковано безліч центральних робіт в цій сфері. Н.Д.Кондратьев займався дослідженням динаміки індексів цін, процентних ставок, ренти, заробітної плати і т.д. в ряді держав з 1770 по 1926

  Відповідно до його бачення він пов'язував початок «великого» підйому з введенням у виробництво новітніх технологій з приєднанням нових країн до світового господарства з не стабільністю у видобутку золота. З настанням цього періоду спостерігається зменшення безробіття, зростання виробництва, зростання заробітної плати. Впровадження нових технологій зачіпає всі сфери економіки, а так само змінюють стиль існування суспільства. Додатковий стимул зростання економіки надають локальні війни. За ступенем наростання економічного підйому дані війни можуть мати більш руйнівний характер. Більшість значних соціальних катастроф трапляються в кінці «великого» підйому або на нижню точку економічного циклу.

  Головними ознаками наближення економіки до верхньої точки великого циклу є недолік окремих видів товарів, зростання виробничих витрат, зменшення росту прибутку на тлі видимого достатку. В економіці відбувається процес званий стагфляцією. За будь-яким «великим» підйомом відбувається етап, коли при видимому достатку і процвітання, економіка готується до тривалого спаду. Люди в цей період часто можуть брати в борг, але в зв'язку з тим що обстановка в економіці вже не та, трапляється збільшення боргів, що може привести до краху. Зрозуміло, це і відбувається. Концепція Н.Д.Кондратьева в 30-ті роки породила гостру критику в середовищі прихильників «автоматичного краху». Вони звинувачували Н.Д.Кондратьева в апологетики капіталізму в зв'язку, з чим Н.Д.Кондратьев заарештували і вбили як ворога народу. В даний час далекоглядність видінь Н.Д.Кондратьева була визнана більшістю економістів. Варто відзначити, що в сучасній економіці тривалість фаз і амплітуда економічних циклів можуть бути різними, в залежності від причини кризи, а так само від особливостей економіки в різних країнах.

  3 Вплив економічних циклів на різні галузі економіки

  Економічний цикл спостерігається у всіх елементах і сферах економічного життя всіх країн.

  Взаємозв'язок елементів економічного життя не дає можливості ні одного об'єкту уникнути економічних проблем, які виникають у зв'язку з коливаннями ділової активності. Однак варто зазначити, що економічні цикли по-різному впливають на різні галузі економіки.

  Якщо взяти для розгляду виробництво і зайнятість, то зазвичай від спаду в більшій мірі страждають ті галузі промисловості, які випускають засоби і знаряддя виробництва, а так само споживчі товари тривалого користування. У періоди економічних спадів і криз найбільш вразливою є будівельна індустрія.

  Галузі індустрії зайняті будівництвом, виробництвом великої побутової техніки автомобілебудуванням з виробництвом газової апаратури сільськогосподарських знарядь і робітники, зайняті в цих галузях найбільше відчувають удар. Це пояснюється тим, що придбання даних видів товарів можна відкласти на невизначений термін. У періоди економічних спадів, виробники швидше схильні до ремонту застарілого обладнання, а не до впровадження і придбання нового. Те ж саме можна сказати і про людей, які через нестійкої економічної ситуації бояться брати кредити на покупку даних видів товарів. Відповідно, скорочуються і інвестиції в товари виробничого призначення. Трапляється також ситуації, коли деякі виробники, маючи надлишкові виробничі потужності, вже не прагнуть до відшкодування всіх витрат. У подібних ситуаціях, їх чисті капіталовкладення, можуть стати, або стають, негативною величиною. Більшість з подібних міркувань можна віднести і до товарів тривалого користування. При настанні економічних спадів відбувається зростання безробіття і, зрозуміло, сімейний бюджет доводиться урізати. Для того щоб цей процес пройшов безболісно, ​​люди в першу чергу, відмовляються від покупок товарів тривалого користування таких як, побутова техніка та автомобілі. Однак в періоди економічного зростання, дані галузі, отримують максимальні стимули для розвитку, головною причиною цього, стає монополізація ринку.

  Зворотну ситуацію ми бачимо в сфері послуг і в галузі випускає товари короткочасного користування. Дані галузі, в найменшій мірі зачіпаються наслідками економічних спадів, рецесія може в деякій мірі навіть сприяти попиту на окремі види діяльності. Так, наприклад попит на послуги юристів і ломбардів, які займаються проблемою банкрутства. Обсяги продажів продуктів харчування і одягу можуть також знижуватися, але це зниження буде вже в меншому ступені, якщо порівнювати їх з обсягами продажів товарів тривалого користування. Тому що люди, яка б ситуація в економіці не відбувалася, потребують і в їжі і в одязі.

  Якщо ж взяти для розгляду рівень цін, то можна побачити зворотний колебательную динаміку в сферах тривалого і короткочасного виробництва. У сфері виробництва товарів тривалого користування, за рахунок монополізації, ціни змінюються незначно. Сфера послуг і галузі товарів короткочасного користування відрізняються низькою концентрацією, але досить високу конкурентноздатність. Дані галузі реагують на спади, шляхом зниження ринкових цін. Подібні приклади добре показують ступінь уразливості різних галузей виробництва від коливань ділової активності.


  висновок

  Розглянувши процес циклічності економічного розвитку можна зробити висновок: що економічний цикл-явище, яке торкається будь-якого індивіда, будь-яку фірму, підприємство, будь-яка держава. Економічний цикл явище нерівномірне і має подвійну природу: з одного боку циклічний розвиток економіки веде до зростання ділової, виробничої активності, а пізніше до спаду виробничої активності, що може привести до зростання безробіття, зубожіння населення; з іншого боку період кризи дає стимул для подальшого розвитку економіки. У періоди економічних криз з'являється мотивація для скорочення витрат збільшення прибутків і тим самим збільшення виробничих потужностей з переходом на нові технології.

  У чому ж проявляється циклічний характер економічного розвитку? Циклічність економічного розвитку проявляється в періодичності порушень рівноваги економічного розвитку.

  Розглянувши структуру циклу можна зробити висновок про те, що цикл складається з чотирьох послідовно змінюються фаз: фаза кризи - критична точка економічного розвитку, що характеризується зростанням безробіття, банкрутством підприємств, зубожінням народу і т.д. ; фаза підйому - період зростання ділової активності, зростання попиту, збільшення обсягів виробництва; вершина економічного підйому - період максимальної ділової активності; спад економічного розвитку - падіння попиту, падіння зростання продуктивної активності.

  Яка ж причина виникнення даного явища? Єдиної концепції для відповіді на дане питання не існує. Існують різні підходи до визначення циклічних коливань. Це по - перше пояснення криз зниженням споживання. Рішенням в цьому випадку є стимулювання споживання. Однак динаміка споживання є скоріше наслідком, ніж причиною виникнення даного явища. По-друге пояснення деяких економістів шляхом недотримання пропорцій між галузями і регіонами. Частиною такої концепції можна вважати погляд на природу виникнення кризи в зв'язку зі зверненням в грошовій, а так же банківській сфері. По-третє пояснення криз шляхом невідповідності в обсягах зростання виробництва і не встигають за ним ростом попиту.

  Які ж види циклів існують? Протягом довгих років вивчення економіки було виділено кілька видів циклів. Найбільш відомими є чотири види: цикли Н.Д.Кондратьева тривалістю 50-60 років, цикли С.Кузнеця -16-25 років, цикли К.Жугляра -7-12 років, цикли Дж. Китчина -2-4 роки.

  Так само можна зробити висновок про ступінь впливу циклів на виробництво товарів тривалого і короткочасного користування.Галузі промисловості, що займаються виробництвом товарів тривалого користування, при економічних спадах, несуть значну шкоду у виробництві і зайнятості, а в періоди зростання економіки отримують найвищі стимули для розвитку. Галузі промисловості, що займаються випуском товарів короткочасного користування, отримують шкоди в основному в падінні цін, ніж у виробництві і зайнятості.

  Головним чином варто зробити висновок про те, що теорію економічного циклу можна віднести до економічної динаміки в зв'язку з дослідженням причин коливань ділової активності в часі.

  На мій погляд, світовій спільноті слід якомога краще вивчити проблему циклічності економічного розвитку для зменшення руйнівних наслідків економічних спадів. А так же для більш ефективного використання факторів виробництва в періодах економічних підйомів. Адже якщо виробництво буде працювати з завантаженням всіх наявних потужностей, буде рости зайнятість населення, буде зростати рівень соціального життя людей. І зрозуміло, при підвищенні рівня життя, люди будуть перебувати в стані комфортності і благополуччя. Від того наскільки детально вивчатиметься природа даного явища, тим швидше держава і суспільство навчитися використовувати механізми регулювання негативних явищ. І тим більш спокійна і врівноважена буде ситуація в державі.


  глосарій
  № п / п поняття визначення
  1 ВНП показник, що виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг в ринкових цінах. Включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу
  2 ВВП ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.
  3 інвестиції (Від лат. Investio - одягаю), довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки усередині країни і за кордоном. Розрізняють фінансові інвестиції (купівля цінних паперів) і реальниеінвестіціі (вкладення капіталу в сільське господарство, промисловість, будівництво і т.д.)
  4 галузь сукупність підприємств з спільністю, що випускається, технології виробництва, основних фондів, професійних характеристик працівників
  5 Пропозиція кількість товарів і послуг, які готовий продати виробник за ринковою ціною
  6 виробництво процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини
  7 стагфляція (Від лат. Stagno - роблю нерухомим і inflatio - здуття), стан економіки країни, при якому застій у виробництві, торгівлі і т.д. має місце при одночасному розвитку інфляційного процесу
  8 циклічність форма руху національної економікою світового господарства в цілому, що передбачає зміну революційних і еволюційних стадій розвитку економіки, економічного прогресу
  9 Економіка наука, що вивчає поведінку людини з точки зору відносин між його цілями і обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання

  Список використаних джерел

  1

  Аукуціонес С.П. Сучасні буржуазні теорії та моделі циклу: критичний аналіз.- М .: Наука - 2004- 117с.
  2 Лівшиць А.Я., Нікуліна І.М. Вступний курс з економічної теорії [Текст] / А.Я.Лівшіц, І.Н.Нікуліна. - М .: ИНФРА-М 2003- 368с.
  3 Мамедов О.Ю. Сучасна економіка. [Текст] / О.Ю. Мамедов- М .: Фенікс- 2008 р.- 416 с. - ISBN -978-5-222-14169-4
  4 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс. [Текст] / К.Р Макконнелл С.Л. Брю / - М .: Инфра-М 2009 р-944 с.- ISBN - 978-5-16-003470-6
  5 Селищев А.С. Макроекономіка 3-е видання. Відкрита економіка, причини економічного зростання, динаміка ринків. [Текст] / підручник А.С Селищев / - М .: 2005- 464 с.- ISBN 5-88782-405-0
  6 Хаберлер Г. Процвітання і депресія. Теоретичний аналіз циклічних коливань [Текст] / Г. Хаберлер- М: Соціум- 2008- 480 с.- ISBN - 978-5-91603-004-4
  7 Хансен Е. Економічні цикли і національний дохід. - М .: 1999.
  8 Шишкін А.Ф. Економічна теорія. Том 1 [Текст] / підручник А.Ф. Шишкін - М .: ВЛАДОС - 2010-816 с.- ISBN- 978-5-691-01513-7
  9 Шишкін А.Ф. Економічна теорія. Том 2 [Текст] / підручник А.Ф. Шишкін - М .: ВЛАДОС - 2010-712с.-ISBN- 978-5-691-01513-7
  10 Кондратьєв Н. Д. Великі цикли кон'юнктури і теорія передбачення [Текст] / Н. Д. Кондратьєв / - М .: економіка-2002 р.-768с.-ISBN 5-282-02181-1

  Список скорочень

  1 ВНП - валовий національний продукт;

  2 ВВП - ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг вироблених за рік у всіх галузях економіки


  приложени я
  А

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічні цикли, їх види, вплив на різні галузі економіки

  Скачати 39.87 Kb.