• Глава 1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія»
 • Глава 2. Економічний аналіз підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія»
 • 2. Аналіз динаміки складу і структури джерел формування майна підприємства
 • 3. Оцінка динаміки господарської незалежності, стійкості, маневреності підприємства
 • 4. Оцінка динаміки платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності балансу
 • 5. Аналіз показників ліквідності
 • 6. Оцінка ефективності використання оборотних активів і економічний результат від зміни оборотності коштів в порівнянні з попереднім періодом
 • 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
 • 8. Аналіз рентабельності реалізованої продукції
 • 9. Аналіз динаміки і структури дебіторської та кредиторської заборгованості
 • 10. Прогноз обсягу реалізації на наступний період
 • 11. Оцінка ймовірності банкрутства за моделлю Альтмана
 • 12. Заходи щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації06.08.2017
  Розмір62.46 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 62.46 Kb.

  Економічний аналіз підприємства ТОВ "Російська будівельна компанія"

  25

  зміст

  Глава 1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія»

  Глава 2. Економічний аналіз підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія»

  1. Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства

  2. Аналіз динаміки складу і структури джерел формування майна підприємства

  3. Оцінка динаміки господарської незалежності, стійкості, маневреності підприємства

  4. Оцінка динаміки платоспроможності підприємства.

  Аналіз ліквідності балансу

  5. Аналіз показників ліквідності

  6. Оцінка ефективності використання оборотних активів і економічний результат від зміни оборотності коштів в порівнянні з попереднім періодом

  7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

  8. Аналіз рентабельності реалізованої продукції

  9. Аналіз динаміки і структури дебіторської та кредиторської заборгованості

  10. Прогноз обсягу реалізації на наступний період

  11. Оцінка ймовірності банкрутства за моделлю Альтмана

  12. Заходи щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства

  Список використаних джерел

  додаток

  Бухгалтерський баланс

  Звіт про прибутки і збитки

  Глава 1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія»

  1. Установчим документом ТОВ "Російська будівельна компанія" є Статут.

  Статут ТОВ «РСК» являє собою розгляд наступних пунктів:

  Назва та місцезнаходження товариства

  засновники організації

  Юридичний статус товариства

  Мета і предмет діяльності товариства

  Статутний капітал

  Розглянемо деякі статті, необхідні для повного розуміння господарської діяльності ТОВ «РСК»:

  Назва та місцезнаходження товариства

  Повне фірмове найменування товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Російська будівельна компанія», скорочене Найменування- ТОВ «РСК».

  Місцезнаходження товариства: 620000 г.Екатеринбург, вул. Бєлінського, 83

  Стаття 2: Юридичний статус товариства

  Товариство є юридичною особою за чинним законодавством, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить його повне найменування, розрахункові, валютний і інші банківські рахунки, також штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації .

  Суспільство для досягнення цілей своєї діяльності вправі від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права.

  Виконання будівельних робіт і надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством самостійно, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

  Цілі і предмет діяльності Товариства.

  Основною метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в наданні будівельно-монтажних послуги та отримання прибутку. До основних видів діяльності Товариства відносяться:

  Самостійне і спільне з іншими підприємствами і організаціями створення і розвиток нових виробництв, спільних підприємств, що забезпечують потреби ринку.

  Проведення та участь в організації виставок, експозицій, аукціонів, демонстрацій продукції, конференцій, тендерів в Росії

  Різні інформаційні послуги на конфіденційній основі, відповідно до чинного законодавства

  Організація курсів підвищення кваліфікації, семінарів, навчальних підрозділів

  Організація замовнику будівельних робіт і транспортно-експедиційних послуг по перевезенню і організації зберігання вантажів.

  Статут ТОВ «РСК» оформлений відповідно до вимог чинного законодавства- 15 аркушів Статуту пронумеровано, прошнуровано і скріплено печаткою.

  Глава 2. Економічний аналіз підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія»

  1. Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства

  Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства ТОВ «Російська будівельна компанія» проведено в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Вертикальний і горизонтальний аналіз активу балансу підприємства, тис.руб.

  актив

  2007 р

  2008 р

  зміна

  тис. руб.

  % До ба-лансу

  тис. руб.

  % До ба-лансу

  абсолют., тис.руб.

  відносить.,%

  % До ба-лансу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1 Необоротні активи

  Основні засоби

  1935

  6,59

  +1721

  5,01

  -214

  -11,06

  -1,57

  Разом

  1935

  6,59

  +1721

  5,01

  -214

  -11,06

  -1,57

  2 Оборотні активи

  запаси

  13789

  46,93

  11340

  33,03

  -2449

  -17,76

  -13,90

  в тому числі сировина і матеріали

  13569

  46,19

  9879

  28,78

  -3690

  -27,19

  -17,41

  витрати в незавершеному виробництві

  0

  0,00

  1416

  4,12

  1416

  -

  4,12

  витрати майбутніх періодів

  220

  0,75

  45

  0,13

  -175

  -79,55

  -0,62

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  13524

  46,03

  21267

  61,95

  7743

  57,25

  15,92

  в тому числі покупці і замовники

  4713

  16,04

  16769

  48,85

  12056

  255,80

  32,80

  Короткострокові фінансові вкладення

  31

  0,11

  0

  0,00

  -31

  -100,00

  -0,11

  Грошові кошти

  100

  0,34

  2

  0,01

  -98

  -98,00

  -0,33

  Інші оборотні активи

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  -

  0,00

  Разом

  27444

  93,41

  32609

  94,99

  5165

  18,82

  1,57

  баланс

  29379

  100,00

  34330

  100,00

  4951

  16,85

  0,00

  Малюнок 1 - Динаміка активу, тис.руб.

  Необоротні активи підприємства складаються з основних засобів та займають в структурі майна підприємства 5,01%, що на 1,57% менше, ніж в 2007 р динаміці необоротні активи підприємства зменшилися на 11,06%, що пов'язано зі зношеністю будівельного обладнання та інвентарю, а також старінням будівлі компанії.

  Оборотні активи підприємства займають в структурі майна 94,99%, що на 1,57% більше, ніж в 2007 р динаміці оборотні активи підприємства збільшилися на 18,82%, що пов'язано переважно з ростом дебіторської заборгованості на 57,25%. Всі інші складові оборотних активів зменшилися, так зниження запасів - на 17,76%, грошових коштів - на 98%, а короткострокові фінансові вкладення і взагалі були затребувані назад.

  В цілому, майно компанії збільшилася в 2008 р на 16,85%, переважно за рахунок дебіторської заборгованості, яка в звітному році збільшилася на 7743 тис.руб.

  2007 р

  2008 р

  Малюнок 2 - Структура активу балансу підприємства,%

  Структура активу балансу компанії представлена ​​на малюнку 2.

  З діаграм видно, що в складі майна підприємства необоротні активи знизили свою частку на 8,17%, що обумовлено старінням і зносом основних засобів.

  Основну частку оборотних активів підприємства займає дебіторська заборгованість - 61,95%. Проблемою для підприємства стало зниження грошових коштів: на розрахунковому рахунку залишилося всього 2 тис.руб., Що становить 0,01% в структурі майна.

  2. Аналіз динаміки складу і структури джерел формування майна підприємства

  Аналіз динаміки складу та структури джерел формування майна підприємства наведено в таблиці 2.

  Результати аналізу показали, що капітал і резерви збільшилися на 7,73%, це відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 7,75%. Статутний капітал підприємства не змінився і залишився на рівні 10 тис.руб.

  Позитивним є те, що довгострокових зобов'язань підприємство не має.

  Малюнок 3 - Динаміка пасиву, тис.руб.

  Короткострокові зобов'язання підприємства збільшилися на 18,07%, це відбулося тільки за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 18,07%.

  Позик і кредитів підприємство не має.

  Кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам збільшилася значно - на 199,15%. Ще більш значне збільшення заборгованості спостерігається перед персоналом підприємства - на 3210%.

  Таблиця 2 - Вертикальний і горизонтальний аналіз пасиву балансу підприємства, тис.руб.

  пасив

  2007 р

  2008 р

  зміна

  тис. руб.

  % До ба-лансу

  тис. руб.

  % До ба-лансу

  абсолют., тис.руб.

  відносить.,%

  % До ба-лансу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  3 Капітал і резерви

  Статутний капітал

  10

  0,03

  10

  0,03

  0

  0,00

  0,00

  Резервний капітал

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0,00

  Нерозподілений прибуток

  3458

  11,77

  3726

  10,85

  268

  7,75

  -0,92

  Разом

  3468

  11,80

  3736

  10,88

  268

  7,73

  -0,92

  4 Довгострокові зобов'язання

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0,00

  5 Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0,00

  Кредиторська заборгованість

  25911

  88,20

  30594

  89,12

  4683

  18,07

  0,92

  в тому числі постачальники та підрядники

  9996

  34,02

  29903

  87,10

  19907

  199,15

  53,08

  заборгованість перед персоналом організації

  10

  0,03

  331

  0,96

  321

  3210,00

  0,93

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  0

  0,00

  119

  0,35

  119

  -

  0,35

  заборгованість з податків і зборів

  тисяча вісімсот двадцять сім

  6,22

  226

  0,66

  -1601

  -87,63

  -5,56

  інші кредитори

  14078

  47,92

  15

  0,04

  -14063

  -99,89

  -47,87

  Разом

  25911

  88,20

  30594

  89,12

  4683

  18,07

  0,92

  баланс

  29379

  100,00

  34330

  100,00

  4951

  16,85

  0,00

  В цілому, економічна криза в 2008-2009 рр.негативно позначився на діяльності підприємства, що виразилося в зниженні грошових коштів, зростання кредиторської заборгованості, затримки заробітної плати.

  Структура пасиву балансу представлена ​​на малюнку 4.

  2007 р

  2008 р

  Малюнок 4 - Структура пасиву балансу підприємства,%

  Аналіз структури пасиву балансу підприємства показав, що капітал і резерви підприємства знизилися на 0,92%. Цьому сприяло значне збільшення кредиторської заборгованості, теж на 0,92%. Основну частку кредиторської заборгованості становить заборгованість постачальникам і підрядникам 87,10%, близько 1% займають борги перед персоналом підприємства.

  3. Оцінка динаміки господарської незалежності, стійкості, маневреності підприємства

  Фінансово-стійким є таке підприємство, яке за рахунок своїх власних джерел фінансує необоротні активи та активну частину оборотних коштів.

  Порівняємо витрати і запаси (З) з сумою власного оборотного капіталу (Скоб) і кредитів банку під ТМЦ (КРтмц) в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Тип фінансової стійкості компанії

  показник

  2007 р

  2008 р

  запаси

  13789

  11340

  Власний оборотний капітал (Скоб) (власний капітал + довгострокові зобов'язання - необоротні активи)

  1533

  2015

  Кредити банку під ТМЦ (КРтмц)

  0

  0

  Скоб + КРтмц

  1533

  2015

  З- (Скоб + КРтмц)

  12256

  9325

  Тип фінансової стійкості

  Чи не стійка

  Чи не стійка

  Витрати і запаси підприємства перевищують власний оборотний капітал підприємства, а кредитів банків під ТМЦ взагалі немає, це говорить про те, що у підприємства немає можливості залучення тимчасово-вільних джерел коштів на відновлення рівноваги і забезпечення платоспроможності.

  Аналіз фінансової стійкості компанії виконаний в таблиці 4.

  Таблиця 4 - Аналіз фінансової стійкості підприємства

  показник

  Формула для розрахунку

  2007 р

  2008 р

  зміна

  абсолют.

  відносить.

  Загальна величина запасів (ЗЗ)

  с.210 + c.220

  13789

  11340

  -2449

  -17,76

  Власний оборотний капітал (Скоб)

  c.490-c.190

  1533

  2015

  482

  31,44

  Функціональний капітал (ФК)

  c.490-c.190-c.590

  0

  0

  0

  0

  Загальна величина ісп (ІВ)

  c.490-c.190 + c.590 + c.610

  1533

  2015

  482

  31,44

  Надлишки (+) або недоліки (-) власних оборотних коштів

  Скоб-ЗЗ (ФС)

  -12256

  -9325

  2931

  -23,91

  Надлишки (+) або недоліки (-) ФК

  ФК-ЗЗ (Фт)

  -13789

  -11340

  2449

  -17,76

  Надлишки (+) або недоліки (-) ІВ

  ІВ-ЗЗ (Фо)

  -12256

  -9325

  2931

  -23,91

  трикомпонентний показник

  S = {Фс, Фт, Фо}

  {0,0,0}

  {0,0,0}

  -

  -

  За результатами дослідження видно, що компанія не володіє фінансовою стійкістю.

  Фінансову стійкість можна відновити за рахунок прискорення виробничо-будівельних робіт підприємства; поповнення оборотного капіталу також за рахунок кредитів банків, які можна направити на придбання більш продуктивного обладнання, на погашення боргів із зарплати. Все це буде сприяти тому, що будівельники будуть швидше і продуктивніше працювати, у них не буде думок про те, що підприємство може їм не видати заробітну плату, а нове обладнання дозволить більш швидко і якісно здійснювати будівельні роботи.

  Таблиця 5 - Аналіз показників фінансової стійкості

  показник

  Формула

  розрахунку

  норма

  2007 р

  2008 р

  зміна

  Коефіцієнт автономії або незалежності

  Власний капітал / весь капітал (с.490 / c.700)

  ? 0,5

  0,12

  0,11

  -0,01

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  (C.490 + c.590) /c.700

  ? 0,8

  0,12

  0,11

  -0,01

  Коефіцієнтний співвідношення земних і власних коштів

  Позиковий капітал / Власний капітал (c.590 + c.690) /c.490

  ? 0,5 ​​± 1

  0,00

  0,00

  0,00

  індекс активу

  Необоротні активи / Собст-венний капітал (с.190 / c.490)

  0,5

  0,56

  0,46

  -0,10

  коефіцієнт маневреності

  Власний оборотний капітал / власний капітал (с.490-c.190) /c.490

  0,5

  0,44

  0,54

  0,10

  Коефіцієнт забезпеченості оборотними активами власних оборотних коштів

  Власний оборотний капітал / Оборотні кошти (c.490-c.190) /c.290

  ? 0,1

  0,06

  0,06

  0,01

  Коефіцієнт забезпеченості матеріальними запасами

  Власний оборотний капітал / Матеріальні запаси (c.490-c.190) / 210

  > 0,6-0,8

  0,11

  0,18

  0,07

  Коефіцієнт реаль-ної вартості основ-них засобів і мате-ріальних оборотних коштів у майні підприємства

  (Основні засоби + Запаси) / Валюта балансу (c.120 + c.210) /c.700

  > 0,5

  0,54

  0,38

  -0,15

  Коефіцієнти автономії, фінансової стійкості, співвідношення земних і власних коштів, забезпеченості оборотними активами власних оборотних коштів, забезпеченості матеріальними запасами, реальної вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів у майні підприємства в звітному році далекі від нормативних значень.

  Все це говорить про те, що підприємство фінансово нестійке.

  4. Оцінка динаміки платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності балансу

  Далі виконаний аналіз платоспроможності. Платоспроможність - це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами погасити свої платіжні зобов'язання. Оцінка платоспроможності здійснюється на основі оцінки ліквідності.

  Говорячи про ліквідність підприємства, мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням строків погашення, передбачених контрактами.

  Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

  Величина власних оборотних коштів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів (тобто активів, що мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, що залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів.

  Аналіз ліквідності балансу виконаний в таблиці 6.

  Таблиця 6 - Аналіз ліквідності балансу

  актив

  Формула

  розрахунку

  2007 р

  2008 р

  пасив

  Формула розрахунку

  2007 р

  2008 р

  Результат А-П

  2007 р

  2008 р

  А1

  с.260 + c.250

  131

  2

  П1

  c.620

  0

  0

  131

  2

  А2

  c.240

  13524

  21267

  П2

  c.610 +

  c.630

  + c.660

  0

  0

  13524

  21267

  А3

  c.210 + c.230

  + c.240

  27313

  32607

  П3

  c.640 +

  c.650

  + c.590

  0

  0

  27313

  32607

  А4

  c.190

  1935

  +1721

  П4

  c.490

  3468

  3736

  -1533

  -2015

  баланс

  29379

  34330

  баланс

  29379

  34330

  Баланс підприємства є абсолютно ліквідним. Виконання нерівності А4 <П4 свідчить про наявність власних оборотних коштів.

  5. Аналіз показників ліквідності

  Аналіз показників ліквідності представлений в таблиці 7.

  Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Значення показника нижче норми.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності. Показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності; однак обчислюється по більш вузькому колу поточних активів. Значення показника нижче норми.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Значення показника нижче норми.

  Таблиця 7 - Аналіз показників ліквідності

  показник

  Формула розрахунку

  Нор-мативам-ве зна-ня

  2007 р

  2008 р

  зміна

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  (С.260 + c.250) /

  (C.610 + c.620 +

  c.630 + c.660)

  > 0,2

  0,005

  0,000

  -0,005

  Коефіцієнт критичної ліквідності

  (С.260 + c.250 +

  c.240) / (c.610 +

  c.620 + c.630 + c.660)

  > 1

  0,527

  0,695

  0,168

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  (С.290-c.220-c.230) /

  (C.610 + c.620 +

  c.630 + c.660)

  > 2

  1,059

  1,066

  0,007

  Значення коефіцієнтів ліквідності нижче нормативних значень.

  Це говорить про те, що діяльність підприємства є неліквідної. Необхідно вжити заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства.

  6. Оцінка ефективності використання оборотних активів і економічний результат від зміни оборотності коштів в порівнянні з попереднім періодом

  Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів та ефективність поточної основної виробничої діяльності

  Аналіз ділової активності підприємства виконаний в таблиці 8.

  Таблиця 8 - Аналіз ділової активності

  показник

  Формула розрахунку

  2007 р

  2008 р

  зміна

  1

  2

  3

  4

  5

  Коефіцієнт оборотності капіталу (Коб к)

  Виручка / валюта балансу

  4,76

  4,96

  0,20

  Час обороту капіталу (Тоб к)

  360 / Коб до

  75,69

  72,56

  -3,13

  Коефіцієнт закріплення обороту капіталу (Кз-я про к)

  1 / Коб до

  0,21

  0,20

  -0,01

  Коефіцієнт оборотності необоротних активів (Коб вн к)

  Виручка / внеоб-ротні Атиква

  72,21

  98,96

  26,75

  Час обороту необоротних активів (Тоб вн к)

  360 / Коб вн до

  4,99

  3,64

  -1,35

  Коефіцієнт закріплення обороту необоротних активів (Кз-я про вн к)

  1 / Коб вн до

  0,01

  0,01

  0,00

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб про ср)

  виручка /

  оборотні активи

  5,09

  5,22

  0,13

  Час обороту оборотних коштів (Тоб про ср)

  360 / Коб про ср

  70,70

  68,93

  -1,78

  Коефіцієнт закріплення оборотних-та оборотних коштів (Кз-я про ср)

  1 / Коб про ср

  0,20

  0,19

  0,00

  Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (К об з)

  Виручка / запаси

  10,13

  15,02

  4,89

  Час обороту запасів (Тоб з)

  360 / Коб з

  35,52

  23,97

  -11,56

  Коефіцієнт закріплення обороту запасів (Кз-я про з)

  1 / Коб з

  0,10

  0,07

  -0,03

  Коефіцієнт оборотності готової продукції (К об гот п)

  Виручка / готова продукція

  0,00

  0,00

  0,00

  Час обороту готової продукції (Тоб гот п)

  360 / Коб гот п

  0,00

  0,00

  0,00

  Коефіцієнт закріплення обороту готової продукції (Кз-я про гот п)

  1 / Коб гот п

  0,00

  0,00

  0,00

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (К про деб з)

  виручка /

  дебіторська заборгованість

  10,33

  8,01

  -2,32

  Час обороту дебіторської заборгованості (Тоб деб з)

  360 / Коб деб з

  34,84

  44,95

  10,11

  Коефіцієнт закріплення обороту дебіторської заборгованості (Кз-я про деб з)

  1 / Коб деб з

  0,10

  0,12

  0,03

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Коб кред з)

  виручка /

  кредиторська заборгованість

  5,39

  5,57

  0,17

  Час обороту кредиторської заборгованості (Тоб кред з)

  360 / Коб кред з

  66,76

  64,67

  -2,09

  Коефіцієнт закріплення обороту кредиторської заборгованості (Кз-я про кред з)

  1 / Коб кред з

  0,19

  0,18

  -0,01

  Знижується час обороту капіталу, оборотних коштів, запасів, готової продукції, кредиторської заборгованостей, що говорить про підвищення оборотності даних цінностей підприємства і поліпшення її ділової активності. Разом з тим, підвищилася тривалість обороту дебіторської заборгованості, що говорить про те, що борги з замовників стягуються мало жорстко. Підприємство в звітному році більш лояльно поставилася до дебіторів, що негативно відбилося на заборгованості. Необхідно чітко контролювати терміни погашення боргів дебіторами, скласти графік погашення боргів, вживати заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості.

  7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства проведено в таблиці 9.

  Таблиця 9 - Фінансові результати діяльності підприємства, тис.руб.

  показники

  2007 р

  2008 р

  зміна

  абсолют.

  абсолют.

  виручка

  139734

  170315

  30581

  21,89

  собівартість

  131969

  162814

  30845

  23,37

  Валовий прибуток

  7765

  7501

  -264

  -3,40

  Управлінські витрати

  3662

  7016

  3354

  91,59

  Прибуток від продажів

  4103

  485

  -3618

  -88,18

  Інші доходи і витрати

  -122

  -125

  -3

  2,46

  Прибуток до оподаткування

  4225

  360

  -3865

  -91,48

  податки

  +1039

  92

  -947

  -91,15

  Чистий прибуток

  3186

  268

  -2918

  -91,59

  Фінансові результати діяльності підприємства знизилися.

  Незважаючи на те, що в звітному році виручка збільшилася на 21,89%, відбулося зниження чистого прибутку підприємства на 91,59%.

  Це було пов'язано з тим, що підвищилася собівартість будівельних робіт на 23,37% через підвищення цін на будівельні матеріали, на ПММ, на заробітну плату будівельників і обробників. Також збільшилися управлінські витрати на 91,59%, в основному за рахунок підвищення заробітної плати управлінського персоналу підприємства.

  Все це призвело до зниження чистого прибутку.

  З метою поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства необхідно переглянути систему оплати праці управлінського персоналу, провести оптимізацію кількості управлінських працівників і їх заробітної плати; знизити собівартість за рахунок пошуку нових більш вигідних постачальників будівельних матеріалів.

  8. Аналіз рентабельності реалізованої продукції

  Аналіз рентабельності виконаний в таблиці 10.

  Таблиця 10 - Аналіз рентабельності,%

  показник

  Формула розрахунку

  2007 р

  2008 р

  зміна

  Рентабельність продажів (Рп)

  Прибуток від реалізації /

  Виручка * 100%

  2,94

  0,28

  -2,65

  Рентабельність виробів (Різд)

  Прибуток валовий /

  Собівартість * 100%

  5,88

  4,61

  -1,28

  Рентабельність капіталу (Рк)

  Прибуток валовий /

  Капітал * 100%

  26,43

  21,85

  -4,58

  Рентабельність власного капіталу (Рск)

  Прибуток валовий /

  Власний капітал * 100%

  223,90

  200,78

  -23,13

  Чиста рентабельність собственног ...........  про капіталу (Рчск)

  Чистий прибуток/

  Власний капітал * 100%

  91,87

  0,07

  -91,80

  Аналіз показав, що рентабельність діяльності підприємства знизилася за всіма показниками:

  - рентабельність продажів - на 2,65%;

  - рентабельність будівельних послуг - на 1,28%;

  - рентабельність капіталу - на 4,58%;

  - рентабельність власного капіталу - на 23,13%;

  - чиста рентабельність власного капіталу - на 91,8%.

  З метою підвищення рентабельності необхідно також вжити заходів щодо зниження собівартості послуг підприємства і підвищення попиту на окремі види послуг. Можливим також є надання нових послуг населенню, які ще слабо представлені в регіоні, що викличе інтерес з боку замовників.

  9. Аналіз динаміки і структури дебіторської та кредиторської заборгованості

  Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості представлений в таблиці 11.

  Таблиця 11 - Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості

  пасив

  2007 р

  2008 р

  зміна

  Діна-міка, тис.руб.

  струк-тура,%

  Діна-міка, тис.руб

  струк-тура,%

  абсолют.

  відносить.,%

  струк-тури,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Дебіторська заборгованість за все

  13524

  100

  21267

  100

  7743

  57,25

  0,00

  з неї

  покупці і замовники

  4713

  34,85

  16769

  78,85

  12056

  255,80

  44,00

  інша дебіторська заборгованість

  8811

  65,15

  4498

  21,15

  -4313

  -48,95

  -44,00

  Аналіз показав, що за звітний рік дебіторська заборгованість зросла на 57,25%. Більшу її частину становлять заборгованість покупців і замовників: 34,85% в 2007 році і 78,85% у 2008 р

  Таким чином, більш ніж в два рази збільшилася частка дебіторської заборгованості покупців і замовників.

  Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості представлений в таблиці 12.

  Таблиця 12 - Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості

  пасив

  2007 р

  2008 р

  зміна

  Діна-міка, тис.руб.

  струк-тура,%

  Діна-міка, тис.руб

  струк-тура,%

  абсолют.

  відносить.,%

  струк-тури,%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Кредиторська заборгованість за все

  25911

  100

  30594

  100

  4683

  18,07

  0,00

  з неї

  постачальники та підрядники

  9996

  38,58

  29903

  97,74

  19907

  199,15

  59,16

  персоналу

  10

  0,04

  331

  1,08

  321

  3210,00

  1,04

  позабюджетних фондів

  0

  0,00

  119

  0,39

  119

  -

  0,39

  по податках

  тисяча вісімсот двадцять сім

  7,05

  226

  1,18

  -1601

  -87,63

  -5,87

  інші кредитори

  14078

  54,33

  15

  0,05

  -14063

  -99,89

  -54,28

  Аналіз показав, що за звітний рік кредиторська заборгованість зросла на 18,07%.Більшу її частину становлять борги постачальникам: 38,58% в 2007 році і 97,74% у 2008 р У 2008 р виросли борги перед персоналом підприємства на 3210% і збільшили свою частку в кредиторської заборгованості на 1,04%.

  З метою більш ефективного управління кредиторською заборгованістю рекомендується: погасити борги перед персоналом підприємства, а також перед постачальниками. Це можна зробити, якщо стягнути дебіторську заборгованість. Разом з тим, дебіторської заборгованості, навіть якщо її стягнути всю, не вистачить для погашення боргів підприємства, тому необхідно більш оптимальної побудувати всі виробничі процеси на підприємстві і досліджувати можливості економії підприємства, в тому числі і за рахунок економії на управлінських витратах.

  10. Прогноз обсягу реалізації на наступний період

  Прогноз обсягів реалізації на наступний період будується на підприємстві методом середнього приросту обсягів продажів і собівартості за попередні періоди.

  Планування показників представлено в таблиці 13.

  Таблиця 13 - Планування фінансових показників діяльності підприємства, тис.руб.

  показники

  2008 р

  Приріст в 2007 р,%

  Приріст в 2008 р,%

  Середній показник приросту,%

  прогноз

  виручка

  170315

  25

  21,89

  23,44

  210241,22

  собівартість

  162814

  20

  23,37

  21,69

  198122,59

  Валовий прибуток (виручка - собівартість)

  12118,64

  Управлінські витрати

  7016

  5

  91,59

  48,3, але приймаємо 10%, будемо жорстко контролювати ці витрати

  7717,60

  Прибуток від продажів

  2091

  4401,04

  Слід зазначити, що зростання управлінських витрат на рівні попереднього року підприємство не може собі дозволити в умовах економічної кризи, тому будемо жорстко контролювати цей вид витрат і не допустимо, щоб ці витрати підвищилися більш ніж на 10%.

  11. Оцінка ймовірності банкрутства за моделлю Альтмана

  Аналіз банкрутства організації проведено за допомогою Z-рахунку Альтмана, який розраховується за такою формулою:

  Z-рахунок = 1,2К 1 + 1,4К 2 + 3,3к 3 + 0,6К 4 + К 5

  Передбачувана ймовірність банкрутства в залежності від значення Z-рахунку Альтмана становить:

  1,8 і менше - дуже висока;

  від 1,81 до 2,7 - висока;

  від 2,71 до 2,9 - існує можливість;

  від 3,0 і вище - дуже низька.

  Таблиця 14 - Прогноз банкрутства,%

  Коеф-фициент

  розрахунок

  Зна-ня

  Множні-тель

  твір

  (Гр. 3 х гр. 4)

  1

  2

  3

  4

  5

  До 1

  Ставлення оборотного капіталу до величини всіх активів

  0,95

  1,2

  1,14

  До 2

  Ставлення нерозподіленого прибутку і фондів спец. Призначення до величини всіх активів

  0,11

  1,4

  0,15

  До 3

  Ставлення фін. результату від продажів до величини всіх активів

  0,01

  3,3

  0,03

  До 4

  Відношення власного капіталу до позикового

  0,00

  0,6

  0,00

  До 5

  Відношення виторгу від продажів до величини всіх активів

  4,96

  1

  4,96

  Z-рахунок Альтмана:

  11,28

  Вірогідність банкрутства у підприємства дуже низька, що зумовлено тим, що оборотні кошти у підприємства є. Тільки проблема полягає в тому, що майже всі вони знаходяться в дебіторської заборгованості. Тому для підприємства на даному етапі вкрай важливим є стягнення дебіторської заборгованості у замовників.

  12. Заходи щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства

  Таким чином, за результатами комплексного аналізу діяльності підприємства можна дати наступні рекомендації.

  Фінансову стійкість можна відновити за рахунок прискорення виробничо-будівельних робіт підприємства; поповнення оборотного капіталу також за рахунок кредитів банків, які можна направити на придбання більш продуктивного обладнання, на погашення боргів із зарплати. Все це буде сприяти тому, що будівельники будуть швидше і продуктивніше працювати, у них не буде думок про те, що підприємство може їм не видати заробітну плату, а нове обладнання дозволить більш швидко і якісно здійснювати будівельні роботи.

  Підприємство в звітному році більш лояльно поставилася до дебіторів, що негативно відбилося на заборгованості. Необхідно чітко контролювати терміни погашення боргів дебіторами, скласти графік погашення боргів, вживати заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості.

  З метою поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства необхідно переглянути систему оплати праці управлінського персоналу, провести оптимізацію кількості управлінських працівників і їх заробітної плати; знизити собівартість за рахунок пошуку нових більш вигідних постачальників будівельних матеріалів.

  З метою підвищення рентабельності необхідно також вжити заходів щодо зниження собівартості послуг підприємства і підвищення попиту на окремі види послуг. Можливим також є надання нових послуг населенню, які ще слабо представлені в регіоні, що викличе інтерес з боку замовників.

  З метою більш ефективного управління кредиторською заборгованістю рекомендується: погасити борги перед персоналом підприємства, а також перед постачальниками. Це можна зробити, якщо стягнути дебіторську заборгованість. Разом з тим, дебіторської заборгованості, навіть якщо її стягнути всю, не вистачить для погашення боргів підприємства, тому необхідно більш оптимальної побудувати всі виробничі процеси на підприємстві і досліджувати можливості економії підприємства, в тому числі і за рахунок економії на управлінських витратах.

  Зростання управлінських витрат на рівні попереднього року підприємство не може собі дозволити в умовах економічної кризи, тому будемо жорстко контролювати цей вид витрат і не допустимо, щоб ці витрати підвищилися більш ніж на 10%.

  Список використаних джерел

  Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу: Учеб. і практ. посібник для вузів / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін, Е.В. Негашев. - М .: ИНФРА-М, 2003.-207с.

  Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М .: Инфра - му, 2007.

  Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА - му, 2006.

  Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М .: ИНФРА - му, 2007.

  Шим Дж. К., Сігел Дж. Р. Методи управління вартістю і аналізу витрат. - М .: Філін, 2006. - 344 с.

  Шим Дж.К., Сігел Дж.Г. Фінансовий менеджмент. - М .: Філін, 2006.- 395 с.

  Економіка і статистика фірми / Под ред. Ильенковой С.Д. - М .: Фінанси і статистика, 2006.-240 с.

  Економіка підприємства./ Под ред. Ф.К.Беа, Е.Діхтла, М.Швайцера. - М .: ИНФРА - М, 2007.-928 с.

  Економіка підприємства / За ред. проф. О.Н. Волкова. - М .: ИНФРА - М, 2006.-52- с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічний аналіз підприємства ТОВ "Російська будівельна компанія"

  Скачати 62.46 Kb.