• КУРСОВА РОБОТА
 • «Економічний
 • РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
 • 1.2. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств
 • 1.3 Економічний аналіз фінансової звітності підприємств
 • ГЛАВА 2 Практичне застосування ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ
 • Список літератури


 • Дата конвертації11.06.2018
  Розмір42.88 Kb.
  Типреферат

  Скачати 42.88 Kb.

  Економічний аналіз як метод виявлення і профілактики порушень і зловживань у процес

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  ОМСЬКА АКАДЕМІЯ

  Кафедра економічної теорії та фінансового права

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Основи судової бухгалтерії і

  судово-економічної експертизи »

  на тему:

  «Економічний аналіз як метод виявлення і профілактики

  порушень і зловживань

  в процесі судово - економічної експертизи »

  виконав:

  студент 4 ЮС курсу,

  групи 471ФС,

  набору 2007 р
  № зач.кн. 000716
  Федяшин В.В.
  Захищена з оцінкою __________
  Науковий керівник:
  Допущена до захисту к.е.н., доцент
  «» __________ 2009 р Йолкіна В.Н.

  Омськ 2010

  Зміст

  ВСТУП ................................. .. ............. ................................. ... 3

  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ................................................................................. .... 5

  1.1 Поняття, методи судово-економічної експертизи ........................ .5

  1.2 Економічний аналіз господарської діяльності підприємств ...... .... 7

  1.3 Економічний аналіз фінансової звітності підприємств ............ ..14

  ГЛАВА 2 Практичне застосування ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ .................................... 19

  2.1 Аналіз діяльності ЗАТ «ІРІС» .............................. ..19

  2.2. Аналіз балансового прибутку або збитку ЗАТ «Константа» ............... .24

  ВИСНОВОК ........................................................................... .27

  Список літератури ........................................................................ 28

  Додаток ................................................................................. 30

  ВСТУП

  До числа методів державного фінансового контролю з виявлення та припинення фінансово-економічних правопорушень можна віднести застосування спеціальних знань в області фінансів, бухгалтерського обліку та економіки, а саме, відповідний вид судових експертиз - судово-економічну експертизу. Практична експертна діяльність в сфері виявлення та припинення фінансово-економічних правопорушень, а також вирішення спорів в галузі фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку, оподаткування і в цілому в сфері економіки, винятково важлива з точки зору захисту інтересів держави, суспільства, всіх громадян Росії.

  Актуальність обраної теми обумовлена ​​тим, що судово-економічні експертизи призначаються правоохоронними органами при розслідуванні справ, пов'язаних з вирішенням економічних питань. І від своєчасного, правильного проведення цих експертиз з використанням найбільш ефективних методів залежить результат даних кримінальних справ.

  Метою даної роботи є вивчення економічного аналізу в рамках його застосування в судово-економічних експертизах. Для досягнення поставленої мети можна виділити наступні завдання:

  1) вивчити необхідну літературу з даного питання;

  2) визначити методи, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз;

  3) дослідити такий метод, як економічний аналіз господарської діяльності підприємств;

  4) вивчити використання економічного аналізу для виявлення і профілактики порушень.

  Об'єктом даної роботи є метод економічного аналізу. Предметом - застосування економічного аналізу для виявлення і розкриття злочинів правоохоронними органами.

  У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти економічного аналізу як методу судово-економічної експертизи, а також застосування його для оцінки господарської діяльності підприємств. У другому розділі розглянуто застосування економічного аналізу на практиці за допомогою проведення факторного аналізу та аналізу балансового прибутку або збитку підприємств.

  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

  1.1. Поняття, методи судово - економічної експертизи

  Судово-економічна експертиза - особливий клас експертних досліджень, об'єднаних спільністю знань різних наук економічного профілю, що трансформуються для потреб правосуддя. Специфічні особливості судово-економічної експертизи визначаються тим, що об'єктами експертного дослідження є документальні дані - носії економічної інформації.

  Основними принципами судово-економічних експертиз є:

  1) обов'язковий аналіз фактів підприємницької діяльності, який проводиться з метою визначення фактичних результатів підприємницької діяльності платника податків, виявлення недостовірних даних в пред'явленої документації.

  2) об'єктивність і повнота дослідження вищевказаних фактів, які виражаються в дослідженні всіх наявних в матеріалах кримінальної справи відомостей, що відносяться до предмета експертизи, суворій відповідності висновків з дослідження наявними відомостями.

  3) вибудовування логічних взаємозв'язків, які полягають у визначенні причинно-наслідкового зв'язку між розпорядженням доходами, невідповідністю відомостей в документах, обліку та звітності фактам і результатами підприємницької діяльності і матеріальними діянь для власників доходів, що витягають із використання майна і держави.

  4) встановлення наявності негативних матеріальних наслідків, оскільки розмір нанесеного збитку є одним з наслідків скоєного податкового злочину [2, с.162-165].

  В даний час прийнято розрізняти чотири роду економічних експертиз: судово-бухгалтерська, фінансово - економічна, планово економічна, інженерно-економічна [11, с.9].

  Методичні основи економічних експертиз включають в себе сукупність методичних прийомів, що застосовуються при експертному дослідженні господарських операцій, відображених в обліку, в результатах ревізій і перевірок фінансової діяльності господарюючих суб'єктів. Загально методи дослідження в економічних експертизах включають в себе, перш за все, аналіз і синтез, абстрагування і конкретизацію, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, системний аналіз та інші методи дослідження навколишньої дійсності [3, с.23].

  Конкретні наукові методичні прийоми економічної експертизи - це специфічні прийоми експертного дослідження, розроблені на основі досягнень практики, а також розвитку економічної та юридичної наук. Їх можна об'єднати в три групи:

  1) документальні;

  2) розрахунково-аналітичні;

  3) узагальнення і реалізації результатів експертизи [2, с.174-176].

  Документальні прийоми - це дослідження облікових документів, різні експертизи цих документів, перевірка нормативно-правової бази їх складання; вивчення нормативів матеріальних і трудових витрат на виробництво продукції, нормативів фінансування державних вкладів (наприклад, при проведенні планово-економічної експертизи).

  До розрахунково-аналітичним прийомів відносяться, перш за все, економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи. Наприклад, при проведенні фінансово - економічної експертизи проводиться вивчення грошово-фінансових відносин підприємства, операцій з цінними паперами, інвестиціями.

  Економічний аналіз - система наукових прийомів, використовуваних в економічній експертизі для виявлення причинних зв'язків, що зумовили конфліктні ситуації в господарських операціях і процесах, які стали об'єктами розслідування правоохоронними органами. Статистичні розрахунки - прийоми, за допомогою яких експертиза може визначити якісні та кількісні характеристики досліджуваних господарських операцій і процесів, які не містяться безпосередньо в вихідної економічної інформації (бухгалтерському балансі розрахункових відомостях на заробітну плату і т.п.). Застосовуються вони при необхідності провести уточнення наближених величин перейти від одних величин до більш точним характеристикам кількісних зв'язків і відносин. Економіко-математичні методи застосовуються в економічній експертизі при встановленні факторів, що впливають на результати господарської діяльності, з тим щоб врахувати їх на стадії дослідження загальних результатів роботи організацій.

  Узагальнення і реалізація результатів експертизи включає зведення угруповання, систематизований виклад результатів у висновку експерта, вивчення зацікавленими особами цих висновків, оцінку і реалізацію слідством і судом її результатів, призначення повторних або додаткових експертиз [2, с.178].

  У кримінальному, цивільному і арбітражному процесі судово-економічна експертиза ставить перед собою завдання визначення засобами економічного аналізу ознак винності і встановлення заподіяної злочином (правопорушенням) або порушенням договірних відносин шкоди.

  1.2. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств

  Економічний аналіз як сфера практичної діяльності є дослідження економічних показників, що характеризують роботу підприємства.

  Цілями економічного аналізу, виконуваного на самому підприємстві є оцінка підсумків діяльності підприємства і його підрозділів, виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Цілі економічного аналізу роботи підприємства, здійснюваного зовнішніми користувачами:

  1) виявлення ефективності використання кредитів (банки, інвестори та ін.);

  2) виявлення ознак приховування прибутковості від оподаткування (органи Державної податкової служби);

  3) вивчення інвестиційної привабливості підприємства (інвестиційні компанії).

  Метою ж економічного аналізу, проведеного в рамках судово-економічної експертизи є виявити невідповідність в показниках як можливі ознаки і сліди злочинів. Головна ідея полягає в тому, щоб в економічних невідповідності встановити криміналістичні зв'язку, тобто зв'язку з передбачуваним злочином [12, с.69].

  Економічна інформація - це сукупність даних про економіку досліджуваного об'єкта, про процеси і явища. Економічний аналіз діяльності підприємств ґрунтується на комплексному використанні безлічі джерел інформації.

  До облікових джерел інформації відносяться:

  1) дані бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності;

  2) дані статистичного обліку та статистичної звітності;

  3) дані оперативного обліку та оперативної звітності;

  4) вибіркові звітні дані.

  Якщо розглядати перераховані джерела за рівнями, що представляється, то їх можна розділити на 3 рівні:

  1) вищий рівень інформації - це звітність підприємства, що характеризує роботу підприємства в цілому (статистична, бухгалтерська);

  2) середній рівень інформації- звітність окремих підрозділів даного підприємства (внутрішньовиробничий звітність);

  3) нижчий рівень інформації - це дані бухгалтерського (аналітичного) обліку, де результати діяльності диференційовані по конкретним виконавцям (бригада, ланка, окреме матеріально відповідальна особа). При розкритті та розслідуванні злочинів у більшою мірою зачіпається нижній рівень інформації [8, с.98].

  Кожен з економічних показників, що характеризує ту чи іншу сторону роботи підприємства, має своє економічне зміст, своє кількісне вираження і може бути розглянутий в різних аспектах за змістом, по відображенню в звітності.За своїм змістом економічні показники поділяють на кількісні та якісні. Кількісні показники характеризують розміри аналізованих об'єктів і відбуваються в них зміни. Ці показники, зокрема, відображають обсяги виробництва і реалізації продукції, чисельність працюючих, кількість і вартість обладнання, вартість основних виробничих фондів, кількість і вартість витраченої сировини, матеріалів. Якісні показники характеризують суттєві особливості окремих сторін і всієї господарської діяльності, її економічну ефективність і включають дані про використання ресурсів (продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість), собівартості продукції, прибутку, рентабельності [12, с.71-74].

  Статистична та бухгалтерська звітність, як правило, містить показники, які характеризують роботу підприємства в цілому за певний період часу. У процесі аналізу нерідко виявляється необхідним визначити показники, що відображають роботу окремих підрозділів підприємства (цехів, відділів, дільниць), або розрахувати такі, які взагалі не знайшли відображення в звітних формах. Наприклад, фондоозброєність, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, енергоємність, матеріаломісткість.

  Прийоми аналізу економічних показників умовно можуть бути поділені на дві групи: традиційні і математичні.

  Групу традиційних прийомів можна поділити на дві частини: технічні і спеціальні.

  Технічні прийоми пов'язані з підготовкою економічної інформації для аналізу.

  До них відноситься:

  1) перевірка доброякісності вихідної інформації;

  2) спрощення цифрових даних;

  3) приведення показників у порівнянний вид;

  4) обробка планових і звітних даних;

  5) обчислення середніх і відносних величин;

  6) побудова аналітичних таблиць і графіків.

  До спеціальних прийомів відносяться:

  1) порівняння (основний прийом аналізу);

  2) угруповання показників;

  3) деталізація зведених показників;

  4) факторний аналіз, що включає ряд прийомів (індексний, прийом ланцюгових підстановок, прийом різниць);

  5) балансовий метод [7, с126-127].

  Угруповання показників ставитися до числа найбільш поширених прийомів аналізу. Вона використовується для отримання науково обґрунтованих середніх величин, правильно характеризують досліджувані сукупності, т. Е. Використовується для узагальнення і типізації явищ, для розкриття змісту середніх величин, а також для виявлення зв'язку між аналізованими явищами і процесами. Для правильної угруповання важливо вибрати ознаки, за якими дані поділяються на групи. Ці ознаки можуть бути кількісними, т. Е. Мають числове вираження, і атрибутивними, виразимими словесно. Наприклад, при вивченні продуктивності праці можна згрупувати всіх робочих за ознаками «ставлення до часу роботи на підприємстві»: постійні, тимчасові. При нормальних умовах роботи підприємства продуктивність праці основних робітників повинна бути вище, ніж у тимчасових, якщо ж простежується зворотна тенденція, то це може бути ознакою протиправних дій. В даному випадку можна говорити про використання прийому угруповання в криміналістичному аналізі господарської діяльності підприємства, т. Е. З метою виявлення ознак злочинів.

  Розглянемо приклад присвоєння виручки від продажу квитків в театрі. При вивченні справи про привласнення виручки від продажу квитків касирами кінотеатру була проведена угруповання виручки за різними ознаками: за фільмами, по окремим квиткових касирів, по сеансах. У процесі вивчення документів було виділено касир, ймовірно привласнює частину виручки - на сеансах найбільш відвідуваних фільмів у нього була погана відвідуваність, хоча на сеансах, коли працювали інші касири, завжди був аншлаг.

  Деталізація зведених показників необхідна тому, що зведені показники, відображені в статистичної та бухгалтерської звітності, зазвичай взаємно погашають позитивні і негативні роботи на окремих ділянках і в окремі періоди часу. Тому деталізація проводиться за місцем, часом, складових частин і узагальнюючих показників [6, с.204-208].

  При аналізі, проведеному в рамках судово-економічної експертизи, поряд з підрозділом показників по «загальноприйнятим» ознаками часу (кварталах, місяцях, декадах) дані нерідко деталізуються за часом роботи окремих матеріально відповідальних осіб.

  Факторний аналіз - це виявлення окремих факторів, які позитивно чи негативно вплинули на зміну узагальнюючих економічних показників.

  Основним прийомом економічного аналізу в рамках судово-економічної експертизи служить порівняння. Це прийом, який дозволяє охарактеризувати одне явище через інше. При порівнянні будь-яких даних про роботу підприємства дуже важливо правильно оцінити їх економічне значення, зрозуміти, якою мірою і які сторони діяльності вони відображають.

  При проведенні економічного аналізу можуть бути використані різні види порівнянь:

  1) порівняння звітних показників з показниками бізнес-плану;

  2) порівняння звітних показників аналізованого періоду з показниками звіту попереднього періоду;

  3) порівняння показників за ряд звітних періодів у динаміці;

  4) порівняння звітних показників аналізованого періоду з показниками аналогічних за родом діяльності підприємств.

  До порівняння показники повинні бути приведені в порівнянний вид, тобто в ряді випадків для цього роблять спеціальні перерахунки. Наприклад, фактичний випуск продукції перераховують в цінах, прийнятих в бізнес-плані.

  В економічному аналізі порівняння використовуються для загальної оцінки роботи підприємства одночасно за кількома показниками і для виявлення відхилень, які недостатньо мотивовані в пояснювальній записці, що подається разом із звітом, тобто виявлення таких тенденцій, які вказують на зриви в роботі підприємства, а також на можливі злочини [11, с38-44.].

  Порівняння звітних даних з плановими дає можливість отримати первинну орієнтування у підсумках виконання плану і виділити ділянки, що вимагають особливо уважного вивчення їх в подальшому.

  Порівняння звітних даних з показниками попередніх періодів дозволяє визначити тенденції і темпи розвитку досліджуваних явищ, а по відношенню до показників, які не плануються (наприклад, втрати від шлюбу, збитки від позареалізаційної діяльності), це виявляється єдиним способом оцінити успіхи або виявити недоліки.

  Порівняння звітних даних з показниками інших підприємств прийнято називати порівняльним аналізом. В процесі цього встановлюються відмінності у використанні на досліджуваних об'єктах виробничих ресурсів, в зіставленні оцінюються результати їх діяльності. Наприклад, одним приватним підприємством випускалися швейні вироби дитячого асортименту. При перевірці даного підприємства оперуповноваженим ВБЕЗ було виявлено, що даним підприємством, чисельність працюючих на якому 4 людини (директор, заступник директора, головний бухгалтер і прибиральниця), було випущено стільки одиниць готової продукції (за відсутності виробничих приміщень і спеціального устаткування), скільки випускалося в цеху сусіднього державного підприємства аналогічного профілю з чисельністю працюючих в кількості 22 людини. Згодом з'ясувалося, що реалізована продукція приватним підприємством фактично випускалася в якості неврахованої продукції на сусідньому державному підприємстві.

  У судово-економічної експертизи оцінка результатів порівняння зводитися до двох основних позиціях:

  1) при вивченні результатів порівняння з'ясовують, чи немає пояснити з наукової економічної точки зору відхилень:

  a) в сторону погіршення фінансової діяльності;

  b) в бік поліпшення господарської діяльності, в тому числі і в порівнянні з аналогічними підприємствами.

  Що може вплинути на економічні показники?

  a) вигадана господарська діяльність;

  b) приховування результатів діяльності (випуск неврахованої продукції, приховування прибутку від оподаткування);

  2) визначається, наскільки очевидними були знайдені невідповідності і як реагували на них керівники підприємств, вищестоящих організацій і контролюючих органів [7, с130-131].

  1.3 Економічний аналіз фінансової звітності підприємств

  Кожне підприємство регулярно звітує в статистичні органи, податкові інспекції, вищі організації за фінансовими результатами своєї діяльності. Неправильно складена фінансова звітність може приховувати економічні злочини.

  Під балансовим прибутком розуміється кінцевий фінансовий результат, який складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), різного майна організації та доходів від позареалізаційних операцій за вирахуванням витрат по цих операціях.

  Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизів до витрат на її виробництво і реалізацію.

  Позареалізаційні доходи включають в себе: доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств; дивіденди по акціях і доходи за облігаціями та іншими цінними паперами, що належать підприємству; доходи від здачі майна в оренду; присуджені або визнані боржником штрафи; прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році; інші доходи від операцій, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції.

  До позареалізаційних витрат відносяться витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, що не дало продукцію; витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів; збитки по операціях з тарою; судові витрати та арбітражні витрати; присуджені або визнані штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів; витрати по відшкодуванню завданих збитків; збитки від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності та інших боргів, не реальних до стягнення та ін. [14, с.71].

  Важливою складовою балансового прибутку є, як правило, прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг).

  На величину цього прибутку істотне значення надають матеріальні і трудові витрати.

  У свою чергу, розкрадання матеріальних цінностей, приписки заробітної плати за невиконані обсяги робіт, виготовлення з сировини, що значиться на балансі підприємства, не облікованої продукції, оплата праці за виготовлення цієї продукції обов'язково призведуть до збільшення цих витрат, а отже, до зменшення прибутку від реалізації.

  Аналіз ознак злочинної діяльності, що виявляються у вигляді завищення витрат на виробництво, можна проводити на основі коефіцієнта витрат по кожному їх виду на рубль прибутку від реалізації за кожен місяць періоду, що перевіряється. Тих місцях, де цей коефіцієнт вище в порівнянні з іншими, доцільно провести поглиблену перевірку.

  Матеріальні витрати є складовою частиною собівартості реалізованої продукції. Чим вище матеріальні витрати, тим вище ця собівартість, а отже, при незмінній сумі виручки, сума прибутку від реалізації нижче.

  В основу аналізу покладено показник «матеріальні витрати на рубль прибутку від реалізації продукції». Він аналізується за кожен місяць періоду, що перевіряється [10, с.259-264].

  У тих місцях, де він вище в порівнянні з іншими, доцільно провести поглиблену перевірку причин. Серед причин можуть бути як об'єктивні, наприклад зростання цін на сировину, переоцінка основних засобів, так і суб'єктивні. До останніх можуть належати завищення витрат сировини в порівнянні з технологічними нормами, завищення сум зносу основних засобів проти встановлених норм, завищення сум амортизації нематеріальних активів в порівнянні з терміном їх корисного використання.

  У тому випадку, якщо завищення матеріальних витрат на рубль прибутку від реалізації не об'єктивними причинами, можна вести мову про ознаки злочинної діяльності.

  Для документального підтвердження необгрунтовано завищеного витрати матеріалів доцільно виконати перевірку.

  Спочатку перевіряється відповідність записів в синтетичному обліку даними аналітичного обліку - може бути виявлено завищення собівартості. Наприклад, досить зробити в синтетичному обліку бездокументарну запис: Дебет рахунку 20 «Основне виробництво», Кредит рахунку 10 «Матеріали» на 1000тис. руб., і собівартість продукції буде завищена, а прибуток занижено.

  Потім перевіряється відповідність записів в аналітичному обліку даними виробничих звітів. В аналітичному обліку можуть бути зроблені записи по витраті матеріалів на суму більшу, ніж у виробничому звіті. На підставі аналітичного обліку будуть зроблені записи в синтетичному обліку і таким чином собівартість завищена, прибуток занижено.

  Далі перевіряється відповідність записів у виробничому звіту даними накопичувальних і первинних документів. Тут особливу увагу слід приділяти перевірці правильності застосовуваних технологічних норм витрат матеріалів. Застосування завищених норм витрати матеріалів, а також завищення кількості фактично виготовленої продукції неминуче призведуть до збільшення собівартості продукції і зменшення прибутку.

  На величину собівартості впливає зміна залишків незавершеного виробництва на початок і кінець місяця.

  Якщо сума залишків незавершеного виробництва на початок місяця вище, ніж на кінець місяця, то собівартість продукції зростає, якщо навпаки - знижується. На величину собівартості реалізованої продукції також впливають витрати по збуту продукції. Причини зростання коефіцієнта витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні потреби можуть бути об'єктивними, наприклад, пов'язаними зі збільшенням тарифних ставок, розцінок, окладів, зниженням цін на продукцію, що випускається і ін.

  Однак зростання коефіцієнта може бути викликано і приписками по заробітній платі за невиконані обсяги робіт, нарахуванням заробітної плати на вигаданих осіб за підробленими розрахунково-платіжними відомостями і просто бездокументарній бухгалтерським записом в дебет рахунків обліку витрат на виробництво з кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці ».

  Ці причини прямо ведуть до необгрунтованого зростання витрат на виробництво і, як наслідок, до заниження прибутку від реалізації.

  Таким чином, за допомогою проведення економічного аналізу фінансової звітності організації можна виявити різні невідповідності в синтетичному, аналітичному обліку, виробничих звітах. А при виявленні невідповідностей визначити, чи мають вони випадковий, або цілеспрямований характер (для вчинення або приховування слідів порушень).

  ГЛАВА 2 Практичне застосування ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ

  2.1 Аналіз діяльності ЗАТ «Ірис»

  Факторний метод аналізу полягає у виявленні та дослідженні причин відхилень тих чи інших економічних показників, що характеризують господарську діяльність, від базисних. При цьому за основу можуть бути прийняті планові показники, дані попередніх періодів, середні показники по галузі. Одним із прийомів факторного аналізу є прийом ланцюгових підстановок і його модіфікація- прийом різниць. Використання прийому ланцюгових підстановок можливо при функціональної залежності узагальнюючого показника і впливають на нього факторів. Наприклад, обсяг виробництва продукції (О) залежить від чисельності працюючих (Ч) і продуктивності їх праці-вироблення продукції на одну людину (В), тобто цю залежність можна описати в такому вигляді: О = Ч × В. Прийом ланцюгових підстановок зводитися до послідовної заміні базисної величини кожного фактора величиною аналізованого періоду.

  У загальному вигляді це виглядає наступним чином: аналізований показник А залежить від двох чинників а й в, звідси А = а × в.

  При цьому результативний показник базисного періоду буде А = а × в, а показник аналізованого періоду буде А = а × в.

  Загальна зміна показника А складе:

  Азаг = А - А = а × в - а × в.

  Щоб визначити в якому ступені на це зміна вплинув фактор а, необхідно в формулу базисного періоду ввести фактичне значення фактора а:

  Аа = а × в.

  Заміна по фактору в:

  Ав = а × в.

  Дані, отримані за зміненими факторів, порівнюють з базисними. Різниця між ними показує зміни одержуваного показника під впливом факторів:

  А - Аа = а × в - а × в або А - Аа = в (а - а);

  А - Ав = а × в - а × в або А - Ав = а (в - в).

  При використанні як прийому ланцюгових підстановок, так і прийому різниць важлива послідовність, в якій розглядаються чинники, тобто послідовність підстановок. Прийнято, що спочатку розглядається вплив кількісних факторів, потім якісних.

  Найбільш цікавим з точки зору виявлення ознак злочинів представляється факторний аналіз обсягу реалізації продукції. Аналіз обсягу виробництва заснований на тому, що виробництво продукції або послуг можливо при наявності 3 груп виробничих факторів, пов'язаних із засобами праці, з предметами праці, з самою працею. У кожній групі виробничих факторів можна виділити кількісні та якісні фактори.

  Розглянемо методику факторного аналізу обсягу виробництва на прикладі ЗАТ «Ірис» (таблиця №1, дод.).

  Потрібно встановити, за рахунок яких чинників отримана додаткова продукція.

  Розглянемо вплив групи трудових факторів:

  О = Ч × В,

  де О обсяг продукції; Ч - чисельність працюючих; В - вироблення на одну людину.

  Кількісний фактор це чисельність, качественний- вироблення на одну людину, яка становить за планом 80 000 руб. (4000: 50), а за звітом вона становить 70 000 руб. (4200: 60) (таблиця №1, дод.).

  Використовуємо прийом різниць: чисельність зросла на 10 осіб. Значить, за планової виробленні повинні були б отримати додатково продукції 800 000 руб. (Оп = 80 000 руб. × 10 чол.).

  Вироблення на одну людину знизилася в порівнянні з планом на 10000 руб., Що призвело до зменшення обсягу виробництва на 600 000 руб. (Ов = (-10 000) × 60 чол.).

  Таким чином, загальна зміна обсягу продукції під впливом трудових факторів склало:

  О = Оп + Ов = 800 000руб. + (- 600 000руб.) = 200 000 руб.

  Визначимо вплив групи факторів, пов'язаних із засобами праці. Висловимо обсяг продукції через залежність між цими факторами:

  О = Соф × Ф,

  де Соф - вартість основних фондів (кількісний фактор); Ф фондовіддача (якісний фактор).

  Фондовіддача являє собою показник ефективності використання основних фондів і визначається відношенням обсягу виробленої продукції на вартість основних фондів:

  Ф = В: Соф.

  За даними таблиці №1 (додаток) фондовіддача складе:

  Ф = 4 000 000руб. : 2 000 000руб. = 2 руб.

  А фактично цей показник дорівнює:

  Ф = 4 200 000руб. 2 800 000руб. = 1,5 руб.,

  тобто фондовіддача знизилася на 0,5 руб. (Таблиця №1, дод.).

  Вплив факторів, пов'язаних із засобами праці, на обсяг продукції (прийом різниць) становить:

  1) через зміну вартості основних фондів

  О = (+800 000руб.) × 2руб. = 1 600 000руб.

  2) через зміну показника фондовіддачі

  Про = 2 800 000руб. × (-0,5руб.) = - 1 400 000руб.

  Отже, при збільшенні вартості фондів на 800 000руб. підприємство могло б отримати додатково продукції на 1 600 000руб., але так як фондовіддача знизилася на 0,5руб., то недоотримано продукції на 1 400 000руб.

  Сумарний вплив обох факторів складе 200 000руб.

  Аналогічно можна розглянути вплив факторів, пов'язаних з предметами праці.

  При цьому залежність обсягу продукції від цієї групи факторів можна виразити таким чином:

  Про = См × М,

  де См - вартість витрачених матеріалів (кількісний фактор), М - матеріаловіддача (якісний фактор).

  Матеріаловіддача визначається діленням обсягу виробленої продукції на вартість витрачених матеріалів:

  Мпл = О: Див = 4 000 000руб. : 2 500 000руб. = 1,6руб.

  Фактичний показник матеріаловіддачі складе:

  Мфак = 4 200 000руб. 2 800 000руб. = 1,5руб.

  Використовуючи прийом різниць, визначимо вплив кількісного фактора. Вартість витрачених матеріалів збільшилася на 300 000руб, що при плановій материалоотдачи мало підсилити обсяг продукції, що випускається на 480 000руб.

  300 000руб. × 1,6руб. = 480 000руб.

  Однак фактична матеріаловіддача зменшилась на 0,1руб. (1,5-1,6), що знизило обсяг продукції на 280 000руб.

  280 000 000руб. × 0,1руб. = 280 000руб.

  Сумарний вплив обох факторів становить 200 000руб .:

  480 000руб. - 280 000руб.

  За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок:

  1. Скрізь домінував екстенсивний фактор (залучення додаткової робочої сили, збільшення вартості витрачених матеріалів, зростання вартості основних виробничих фондів).

  2. Показники ефективності використання всіх ресурсів нижче передбачених бізнес-планом, що за інших рівних умов призвело до недоотримання прибутку.

  Тобто, за результатами проведеного факторного аналізу діяльності ЗАТ «Ірис» ми виявили недоотримання прибутку.

  Додаткове залучення робочої сили могло бути викликано збільшенням частки більш трудомісткої продукції і, відповідно, сприяло зниженню продуктивності праці. Збільшення основних виробничих фондів може бути наслідком придбання нових основних засобів, наприклад, нових комп'ютерів, оновлення автопарку, яке не відноситься безпосередньо до виробничого обладнання. Збільшення вартості основних фондів не впливає безпосередньо на випуск продукції, але в той же час викликає зниження фондовіддачі. Інша справа, коли зростає вартість виробничого обладнання цехів, а зростання продукції не спостерігається.

  Вартість витрачених матеріалів може зростати з різних причин:

  1) збільшення частки матеріальної продукції;

  2) погіршення якості витратних матеріалів, що веде до збільшення їх кількості;

  3) зростання цін на матеріали і т.д.

  Це відноситься до можливих економічних причин недоотримання прибутку. Але в рамках судово-економічної експертизи оцінка результатів факторного аналізу пов'язана з побудовою гіпотези про можливий вплив на результати факторного аналізу шкоди, заподіяної злочинами.

  Можна виділити два види підстав для побудови гіпотез.

  Перша підстава. Всі три чинники (засоби виробництва, засоби праці, праця) взаємно узгоджені і мають стійку негативну тенденцію. В даному випадку не можна виключати припущення про випуск неврахованої продукції.

  Друга підстава. Факторний аналіз виявляє неузгодженість показників. Наприклад, два фактори діють позитивно, а якийсь один - негативно. В даному випадку можна припускати інші ознаки злочину: необґрунтоване нарахування заробітної плати, фіктивний витрата матеріалів і т.п. [7, с.132-137].

  Таким чином, в рамках судово - економічної експертизи діяльності ЗАТ «Ірис» був проведений економічний аналіз (розглядалася взаємозв'язок обсягу продукції, що випускається і виробничими факторами). Проведений аналіз дозволяє висунути гіпотези про те, що, можливо на підприємстві випускається неврахована продукція, або має місце фіктивний витрата матеріалів і необгрунтоване нарахування заробітної плати.

  Разом з тим треба пам'ятати, що факторний аналіз виявляє лише економічні причини відхилень в системі показників, багато з яких можуть бути цілком об'єктивні, але різні порушення в процесі господарської діяльності підприємств часто ховаються під виглядом економічних причин.

  2.2 Аналіз балансового прибутку або збитку ЗАТ «Константа»

  Економічний аналіз фінансової звітності підприємства дозволяє виявити різні економічні злочини.

  Розглянемо структуру балансового прибутку або збитку ЗАТ «Константа» (таблиця №2, дод.) За 1,2 квартал вивіреного року.

  Дано такі показники, як прибуток балансова (валова), прибуток від реалізації, нереалізаціонних прибуток, збиток від реалізації, збиток балансовий, позареалізаційні збитки.

  Представлені показники аналізуються в динаміці по місяцях, що перевіряється.

  У січні прибуток від реалізації більше балансового прибутку в зв'язку з тим, що отримані позареалізаційні збитки.

  Тому необхідно поряд з аналізом факторів, що впливають на прибуток від реалізації, перевірити причини отримання позареалізаційних збитків. Аналогічна ситуація склалася і в березні. У лютому прибуток від реалізації і балансовий прибуток збігаються за величиною, тому можна обмежитися аналізом чинників, що впливають на прибуток від реалізації.

  У квітні, травні, червні отримано балансовий збиток. Це пояснюється тим, що незважаючи на наявну прибуток від реалізації, отримані великі позареалізаційні збитки.

  Тому необхідно, крім аналізу факторів, що впливають на величину прибутку від реалізації, перевірити і причини великих позареалізаційних збитків [4, с.101].

  Тобто, в результаті проведення економічного аналізу балансового прибутку або збитку за 1,2 квартал ЗАТ «Константа» були виявлені в окремі періоди значні розміри позареалізаційних збитків, які істотно вплинули на розмір балансового прибутку підприємства. Необхідно за даними бухгалтерських записів в аналітичному обліку встановити характер збиткових операцій, правомірність віднесення сум за цими операціями до позареалізаційних витрат, документальне обгрунтування записів на рахунках бухгалтерського обліку, доброякісність бухгалтерських документів.

  Слід мати на увазі, що іноді з метою ухилення від податку на прибуток підприємства укладають нікчемні господарські договори, при невиконанні яких вони повинні заплатити штраф. Штраф сплачується підприємству, яке перебуває в зоні пільгового оподаткування або має істотні пільги з податку на прибуток.

  Припустимо, що позареалізаційні збитки в сумі 11 млн. Рублів в квітні (таблиця №2, дод.) Викликані визнанням штрафу за невиконання умов раніше укладеного господарського договору.

  В цьому випадку необхідно перш за все перевірити, наскільки реально було виконання умов господарського договору на момент його укладення.

  Наприклад, фірма, яка ніколи не торгувала лісопродукцією, уклала договір на її поставку підприємству, зареєстрованому в овшорной зоні. У договорі передбачені великі суми штрафів за невиконання його умов. Надалі договір не виповнився, і суми штрафів були визнані і перераховані підприємству в овшорную зону, яка зареєстрована на підставну особу, а фактичним його власником є ​​власник підприємства «постачальника» за договором.

  В результаті «постачальник» списав суми штрафів на фінансові результати і тим самим значно зменшив оподатковуваний прибуток.

  Для документального підтвердження злочинної діяльності необхідно довести нікчемність самої угоди, тобто обставина, що вона свідомо нездійсненна для «постачальника», і те, що не було ніяких спроб до її виконання. Після цього доводиться умисел в приховуванні оподатковуваного прибутку шляхом необґрунтованого списання штрафу на фінансові результати.

  ВИСНОВОК

  Економічний аналіз господарської діяльності підприємства має велике значення для встановлення диспропорцій господарської життя підприємства, виявлення порушень і зловживань у процесі виробництва і відображення даних процесів в бухгалтерському обліку, бухгалтерської звітності, статистичної звітності.

  У даній роботі були вивчені методи, які застосовуються правоохоронними органами при проведенні судово-економічних експертиз. Одним з методів виявлення та профілактики порушень в рамках проведення судово-економічних експертиз є економічний аналіз.

  Дані економічного аналізу можуть дати інформацію співробітникам правоохоронних органів для дослідження господарської діяльності підприємств, організацій при проведенні судово-економічної експертизи. Саме економічний аналіз є основним методом виявлений порушень і зловживань у процесі судово-економічної експертизи, так як дозволяє найбільш повно розглянути всі сторони діяльності об'єкта економічної експертизи.

  Список літератури

  1. Скрябікова Т.С. Спеціальні бухгалтерські та економічні пізнання при розслідуванні злочинів // Сибірський Юридичний Вісник, №3, 2001..

  2. Чаадаєв С.Г. Судово - економічна експертиза // Чорні діри в російському законодавстві, №1, 2001..

  3. Авер'янова Т.В. Судова експертиза. Курс загальної теорії. М .: НОРМА, 2007, 232с.

  4. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. М .: Видавництво "ДІС", 2002, 128с.

  5. Атенесян Г.А., Голуб'ятників С.П. Судова бухгалтерія: Підручник. М .: Юридична література, 2007, 350С.

  6. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. допомога. М .: Справа, 2005, 183с.

  7. Бочкова Л.І., Новак О.Е .., Савінов С.В. Судова бухгалтерія. Загальна частина. Учеб. допомога. М .: Дашков і Кº, 2007, 320с.

  8. Голуб'ятників С.П. Судова бухгалтерія: підручник. М .: Юридична література, 1998, 368с.

  9. Дмитрієнко Т.А., Чаадаєв С.Г. Судова (правова) бухгалтерія: підручник. М .: Проспект, 2008, 449с.

  10. Кононенко В.В. Судова фінансово-економічна експертиза. М .: СТАТУТ, 2006, 385с.

  11. Нелезіна Є.П. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. допомога. М .: ЮНИТИ-ДАНА: Закон і право, 2009 167с.

  12. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: ІП "Екоперспектіва", 2002. - 498 с.

  13. Соколов Я.В., Бичкова СМ. Бухгалтерський облік, аудит і судова бухгалтерія. М .: Норма, 2000., 263с.

  14. Шляхов А. Р. Судова експертиза: організація і проведення. М .: Юридична література, 1979, 188с.

  15. Інтернет сайт - http://www.pravo.vuzlib.net/book_z717_page4.htm

  16. Інтернет сайт - http://www.ref.by/refs/104/1652/1.htm

  додаток

  Таблиця 1

  Обсяг продукції та виробничі фактори ЗАТ «Ірис»

  показники план звіт відхилення
  1.Об 'ем продукції, тис.руб. 4000 4200 200
  2.Чісленность працюючих, чол. 50 60 10
  3.Стоимость основних виробничих фондів, тис.руб. 2000 2800 800
  4.Вартість витрачених матеріалів, тис.руб. 2500 2800 300

  Таблиця 2

  Аналіз структури балансового прибутку або збитку ЗАТ «Константа» (млн.руб.)

  показники Аналізований період по місяцях
  1 2 3 Разом за 1кв. 4 5 6 Разом за 2 кв.
  прибуток балансова 8,0 9,1 8,7 25,8 0
  Прибуток від реалізації 9,0 9,1 9,0 27,1 10,0 11,0 14,0 35,0
  нереалізаціонних прибуток 0,5 0,5 0
  Збиток від реалізації 0 0
  збиток балансовий 0 1,0 1,5 0,5 3,0

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічний аналіз як метод виявлення і профілактики порушень і зловживань у процес

  Скачати 42.88 Kb.