• РОЗДІЛ 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка ФКіС»
 • 1.2 Мета і завдання навчальної дисципліни
 • 1.3 Вимоги до рівня освоєння дисципліни
 • 1.4 Тематичний план навчальної дисципліни «Економіка ФКіС» для студентів IV курсу денної форми навчання
 • 1.5 Короткий зміст лекційного курсу
 • 1.6 Навчально-методичне забезпечення курсу
 • 1.7 Формою підсумкового контролю знань студентів є залік
 • Розділ 2. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни для студентів
 • 2.2 Побажання до вивчення окремих тем курсу
 • 2.3 Рекомендації по роботі з літературою
 • 2.4 Рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів
 • 2.5 Завдання з виконання самостійної роботи
 • 2.6 Методичні вказівки для виконання контрольних, курсових робіт
 • 2.7 Орієнтовна тематика рефератів, курсових робіт
 • РОЗДІЛ 3. Матеріали підсумкової атестації
 • ДОДАТОК
 • Лекція 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ


 • Дата конвертації21.06.2017
  Розмір57.63 Kb.
  Типметодичка

  Скачати 57.63 Kb.

  Економіка фізичної культури і спорту

  370

  Федеральне державне освітній заклад

  вищої професійної освіти

  «Волгоградська державна академія фізичної культури»

  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

  Зубарєв Ю.А.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

  дисципліни «Економіка ФКіС»

  Регіонального (вузівського) компонента циклу ОПД

  за фахом 080507 - «Менеджмент організації»

  для студентів 3-го курсу факультету ФКіС

  Волгоград - 2008

  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «ЕКОНОМІКА ФКиС» регіонального (вузівського) компонента циклу ОПД для студентів 3-го курсу факультету Фізична культура і спорт за фахом 080507 - «Менеджмент організації» розглянуто на засіданні кафедри менеджменту протокол № ___ від _____ жовтня 2008 р

  Завідувач кафедри ____________________________ Ю.А. Зубарєв

  Навчально-методичний комплекс затверджений навчально-методичною радою ФГТУ ВПО «ВГАФК» «) ____» _____________ 2008 р

  Голова навчально-методичної ради

  проректор з навчальної роботи, доцент _________________ В.Н.Сергеев

  ЗМІСТ

  РОЗДІЛ 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка ФКіС»

  1.1 Пояснювальна записка

  1.2 Мета і завдання навчальної дисципліни

  1.3 Вимоги до рівня освоєння дисципліни

  1.4 Тематичний план навчальної дисципліни «Економіка ФКіС»

  1.5 Зміст і послідовність проходження навчального матеріалу

  1.6 Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

  1.7 Зміст і форми поточного, проміжного і підсумкового контролю

  Розділ 2. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни для студентів

  2.1 Рекомендації щодо використання матеріалів навчально-методичного комплексу

  2.2 Побажання до вивчення окремих тем курсу

  2.3 Рекомендації по роботі з літературою.

  2.4 Рекомендації щодо виконання самостійної роботи

  2.5 Роз'яснення з приводу роботи з тестовою системою

  2.6 Методичні вказівки для виконання курсових робіт

  2.7 Рекомендації з підготовки до іспиту (заліку)

  Розділ 3. Матеріали тестового контролю знань студентів

  Розділ 4. Матеріали підсумкової атестації

  Розділ 5. Методичні рекомендації (матеріали) викладачеві

  П р і л про ж е н і я

  * Тексти лекцій

  * Тести

  * Словник термінів

  РОЗДІЛ 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка ФКіС»

  1.1 Пояснювальна записка

  Курс Економіка ФКіС в вищих навчальних закладах, які готують фахівців в галузі фізичної культури має важливе теоретичне і практичне значення. Робота менеджера, директора школи, президента клубу і т.п. не може бути повноцінною, якщо вони не будуть добре знати різноманітну управлінську інформацію, зорієнтовану, як правило, на майбутню професійну діяльність фахівця з фізичної культури і спорту.

  Створення теоретичної основи дисципліни: отримання даних в оволодінні елементами економіки ФКіС і самоврядування в сфері спортивного підприємництва і бізнесу; оволодіння знаннями в галузі культури управлінської діяльності в нових умовах господарювання.

  Програмні положення базуються на знанні загальної, соціальної психології, психології управління, економіки, політології, менеджменту та маркетингу. Одночасно з цим дана дисципліна використовує світові досягнення філософії, логіки, педагогіки, етики та права.

  1.2 Мета і завдання навчальної дисципліни

  Метою курсу є формування у студентів науково-методичної бази, що не-обходимой для оволодіння студентами науковими основами економічної теорії, соціального управління фізкультурно-спортивними організаціями Росії в умовах ринкової економіки, вдосконалення господарського механізму діяльності фізкультурних і спортивних організацій, прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, найбільш раціональне використання всіх ресурсів галузі - фінансових, матеріальних, економічних і трудових., - оволодіння сту дентами знання-ми і вміннями системного аналізу сучасних економічних відносин в галузі «Фізична культура і спорт» з урахуванням взаємозв'язку макро- і мікроекономіки.

  Практика показує, що тільки обґрунтовані управлінські рішення дозволяють успішно досягати загальних і конкретних цілей, які ставлять перед собою фізкультурні і спортивні організації з розвитку масової фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту вищих досягнень. Нерідко досягнення таких цілей виявляється нереальним внаслідок економічних прорахунків або нераціонального, невмілого використання наявних коштів.

  Головним питанням підготовки майбутніх менеджерів для сфери фізичної культури і спорту є питання про те, якими якостями повинен володіти випускник навчального закладу, який готує себе до діяльності менеджера. Виходячи з цього сьогодні необхідно застосовувати такі форми і методи підготовки студентів, які могли б розвивати інтуїцію, самостійність, творчість і логіку мислення.

  Для досягнення мети передбачається вирішення таких основних завдань:

  1. Сформувати сучасні знання загальних економічних основ і вміння застосовувати ці знання у практичній діяльності керівника.

  2. Ознайомити студентів з основами і особливостями фінансового менеджменту в спортивних організаціях з основами підприємництва і бізнесу в спорті.

  3. Уявити основні положення з теорії та практичного майстерності, створити позитивне сприйняття ринкових відносин у сфері фізичної культури і спорту.

  4. Ознайомити студентів з основними аспектами управління в сфері спорту з метою навчання способам поліпшення психологічного клімату та взаємовідносин між людьми в спортивних організаціях.

  5. Сформувати: - комплексне уявлення про ФКиС як про галузь народного господарства, що проводить різноманітні соціально-культурні послуги; - новаторський економічне мислення, підприємливість, вміння ефективно застосовувати механізми ринкової економіки в практиці діяльності різних фізкультурно-спортивних організацій.

  Даний курс має ряд конкретних завдань:

  - в забезпечення цілісного уявлення про економічну систему, про принципи, закономірності та технології управління в організаціях галузі ФКіС в сучасних ринкових умовах;

  - у формуванні первинних управлінських понять, необхідних для ефективного вивчення інших гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; власного управлінського світогляду і управлінської культури, здатності приймати правильні, ефективні економічні рішення в своїй професійній діяльності; навичок і умінь узагальнення і використання інформації про досягнення в області галузевого управління; здатності орієнтуватися в нових соціально-економічних умовах і в сучасній системі органів управління ФКиС;

  - в оволодінні економічними знаннями і технології управлінської праці в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості; технологією підготовки і прийняття управлінських та економічних рішень, а також організації їх виконання.

  - у вивченні управлінських і економічних відносин і законів, що складаються в галузі ФКіС.

  - освоїти більш повний спектр економічних проблем в сфері фізичної культури і спорту з використанням сучасної організаційно-управлінської інформації різного рівня і т.д ..

  Завдання спортивного менеджера-управлінця - розібратися в професійно-важливі якості тих людей, послуги яких можна вигідно продати або використати в діяльності тієї чи іншої організації, фірми. В даний час маркетолог в спортивному бізнесі - ключова фігура в науково-обґрунтованому підході в організації бізнесу і підприємницької діяльності в сучасному спорті.

  1.3 Вимоги до рівня освоєння дисципліни

  Спеціаліст-менеджер ФКиС в результаті освоєння курсу «Економіка ФКіС» повинен знати і бути підготовлений до вирішення наступних організаційно-управлінських завдань:

  - планувати і прогнозувати розвиток ФКіС на місцевому, регіональному і Федеральному рівнях;

  - аналізувати і узагальнювати діяльність державних і громадських органів управління в сфері ФКіС і первинних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

  - організовувати і проводити фізкультурно-масові і спортивні заходи.

  Студент, який пройшов курс навчання, повинен вміти:

  - працювати з фінансово-господарською документацією;

  - приймати економічні та управлінські рішення;

  - розробляти і обґрунтовувати варіанти ефективних господарських рішень;

  - знати умови формування особистості, її свободи, права і свободи людини і громадянина, вміти їх реалізовувати в різних сферах життєдіяльності;

  - знати основи української правової системи та законодавства, організації судових та інших правозастосовних та правоохоронних органів, правові та морально-етичні норми в сфері професійної діяльності;

  - проводити аналітичну, дослідницьку та раціоналізаторську роботу по оцінці соціально-економічної обстановки і конкретних форм управління;

  - розробляти програми нововведень і складати план заходів щодо реалізації цих програм;

  - застосовувати методи НОТ і оргпроектування, практично використовувати навички раціоналізації управлінської праці;

  - професійно вести економічну, управлінську, маркетингову, комерційну, рекламну та патентно-ліцензійну роботу в різних підрозділах підприємств (об'єднань), асоціаціях, спільних підприємствах;

  - глибокі знання і володіти методами наукових досліджень в більш вузьких напрямках менеджменту;

  - мати уявлення про місце фізичної культури і спорту в структурі народно-господарського комплексу, про її сприяння соціально-економічному розвитку суспільства; про проектування, будівництво, експлуатацію об'єктів фізкультури, про спортивної діяльності, витратах і джерела фінансування; про принципи організації трудових процесів в сфері фізичної культури і спорту, методикою розрахунку необхідних ресурсів для виконання робіт і т.п .;

  вміти оцінювати економічну ефективність фізкультурно-спортивних занять, діяльності різних фізкультурно-спортивних організацій і т.д.

  Студент повинен придбати такі навички:

  * Прийняття економічних рішень в області ФК і С;

  * Володіти навичками в організації та проведенні фізкультурно-масових і спортивних заходах;

  * Володіти навичками самостійного оволодіння новими знаннями, використовуючи сучасні освітні технології;

  * Володіти навичками пошуку, збору, систематизації і використання інформації, практично використовувати кошти організаційної та обчислювальної техніки;

  * Володіння методами прогнозування розвитку соціально-економічних і організаційних процесів в галузі управління та оцінки їх стану за потенційними можливостями економічного, соціального та організаційного розвитку;

  * Планування і прогнозування розвитку ФКіС на місцевому, регіональному та федеральному рівнях.

  1.4 Тематичний план навчальної дисципліни «Економіка ФКіС» для студентів IV курсу денної форми навчання за спеціальністю 080507 «Менеджмент організації»

  РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ

  п / п

  Найменування тем і розділів

  ВСЬОГО

  (Годин)

  аудиторні

  заняття (год)

  СРС

  і індивідуальна робота

  В тому числі

  лекції

  семінари

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління фізичної культури і спорту

  1.

  Предмет і завдання курсу «Економіка ФКіС»

  2

  -

  2

  -

  2.

  Продукт галузі «ФКіС»

  6

  -

  6

  -

  3.

  Підприємництво в сфері фізичної культури і спорту

  7

  -

  6

  1

  4.

  Економічні аспекти норма тивно-правових актів з фізичним-чеський культури і спорту

  5

  -

  4

  1

  Розділ 2. Трудові ресурси і матеріально-технічна база галузі «Фізична культура і спорт»

  5.

  Матеріально-технічна база галузі «ФКіС»

  6

  -

  5

  1

  6.

  Трудові ресурси галузі

  «Фізична культура і спорт»

  4

  -

  4

  -

  Розділ 3. Фінансові ресурси та ціноутворення в галузі «Фізична культура і спорт»

  7.

  Бюджетні та позабюджетні джерела фінансування фізичної культури і спорту

  2

  -

  2

  -

  8.

  Планування і економічний аналіз фінансово-господарської діяльності фізкультурно-спортивної організації

  5

  -

  4

  1

  9.

  Маркетинг у сфері фізичної культури і спорту.

  маркетинг-мікс

  8

  -

  7

  1

  10.

  Ціни, ціноутворення, інфляція

  і витрати виробництва

  5

  -

  4

  1

  РАЗОМ:

  50

  -

  44

  6

  1.5 Короткий зміст лекційного курсу

  Заняття 1. Предмет і завдання курсу «Економіка фізичної культури і спорту»

  Значення економічної підготовки для майбутньої професійної діяльності випускника-менеджера, її зв'язок із загальною економічною Теорією, навчальними курсами «Правові основи фізичної культури і спорту», ​​«Менеджмент і маркетинг в фізичну культуру і спорт» та ін.

  Виробнича і невиробнича сфери: зміст і взаємозв'язок. «Фізична культура і спорту як одна з галузей нематеріального виробництва. Критерії об'єднання видів діяльності в одну галузь (специфіка споживання матеріальних і трудових факторів виробництва, місце в системі суспільного розподілу праці, відомча підпорядкованість).

  Заняття 2. Продукт галузі «Фізична культура і спорт»

  Поняття послуги. Відмінність послуги як товару-діяльності від блага як товару-речі. Особливості соціально-культурної (нематеріальної) послуги -Продукт фізичної культури і спорту, її основні характеристик (невідчутність, невіддільність від джерела, непостійність якості, несохраняемость). Комплексний характер споживання в сфері фізичної культури і спорту: взаємозв'язок між споживанням послуг галузі і товарів спортивного, призначення.

  Класифікація послуг фізичної культури і спорту відповідно до їх соціальною функцією. Різноманіття видів послуг галузі (освітні, оздоровчі, видовищні, консультаційні, спортивно-організаційні та ін.).

  Соціально-економічні і психологічні чинники, що впливають на формування попиту на ринку фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг. Базові фактори, що лежать в основі сегментації ринку (статево-віковою і соціальний склад населення, рівень доходів, традиції і т.п., звичка до занять фізичною культурою і спортом). Різноманіття потреб населення, що лежать в основі попиту на послуги фізичної культури і спорту. Пропозиція благ і послуг галузевого ринку фізичної культури і спорту, проблема його асортименту та розширення. Послуга як стимул розширення виробництва товарів, необхідних для її споживання.

  Складові вартості фізкультурно-спортивних послуг. Вплив економічних, соціальних і ринкових чинників (співвідношення попиту і пропозиції, ціни конкурентів) на рівень ціп на фізкультурно-спортивних послуги.

  Заняття 3. Підприємництво в сфері фізичної культури і спорту

  Види власності і відповідні їм форми підприємницьких структур.

  Комерційний і некомерційний характер діяльності підприємницької структури.

  Підприємницька діяльність некомерційних організацій як фактор розширення ринку фізкультурно-спортивних товарів і послуг і джерело додаткових доходів фізкультурно-спортивної організації.

  Державний контроль за суб'єктами підприємницької діяльності (законність володіння нерухомістю, сплата податків і внесків до позабюджетних фондів, надання фінансової звітності та ін.).

  Заняття 4. Економічні аспекти нормативно-правових актів з питань фізичної культури і спорту

  Економічні аспекти Федерального закону «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації» і законів про фізичній культурі та спорту різних суб'єктів Російської Федерації.

  Економічні аспекти нормативно-правових актів з питань фізичної культури і спорту різних країн світу.

  Заняття 5. Матеріально-технічна база галузі «фізична культура і спорт»

  Поняття матеріально-технічної бази як комплексу матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування галузі.

  Спортивна споруда - підприємство з виробництва фізкультурно-спортивних послуг. Характеристика мережі спортивних споруд, їх класифікація (функціональне призначення, відомча підпорядкованість тощо).

  Основні і оборотні фонди спортивних споруд.Оборот основних фондів і нематеріальних активів. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та нематеріальних активів. Первісна і залишкова вартість основних фондів, їх фізичний і моральний знос. Переоцінка основних фондів. Відновлювальна вартість. Оборотні фонди, їх структура, особливості перенесення вартості на готовий продукт.

  Соціальні норми і нормативи забезпеченості спортивними спорудами: зміст, порядок розроблення та затвердження, значення для поліпшення стану матеріально-технічної бази галузі.

  Проблема ефективності використання функціонуючих фізкультурно-спортивних об'єктів.

  Спортивні товари: асортимент, конкурентоспроможність, насичення ринку.

  Заняття 6. Трудові ресурси галузі «фізична культура і спорт»

  Характерні особливості праці фахівців галузі фізичної культури і спорту, схожість їхніх професійних навичок і видів витрат часу з діяльністю працівників інших галузей.

  Класифікація фізкультурних працівників на основі функціональних обов'язків (безпосередню участь в підготовці фізкультурників і спортсменів, створення умов для виконання цієї діяльності, спортсмени-професіонали). Поглиблення поділу праці всередині галузі. Професійна структура кадрів.

  Нормування праці як основа організації праці фахівців. Принципи розробки нормативів трудовитрат. Поняття складності та інтенсивності праці.

  Принципи та форми оплати праці; методи матеріального і морального стимулювання працівників галузі.

  Заняття 7. Бюджетні та позабюджетні джерела фінансування фізичної культури і спорту

  Джерела залучення коштів на розвиток фізичної культури і спорту.

  Порядок мобілізації грошових ресурсів з федерального і місцевих бюджетів, основні напрямки їх використання.

  Доходи від підприємницької діяльності. Спонсорська підтримка. Засоби, що акумулюються на основі пільгового оподаткування, Використання доходів від грального бізнесу та ін.

  Заняття 8. Планування і економічний аналіз фінансово-господарської діяльності фізкультурно-спортивної організації

  Бюджет і кошторис фізкультурно-спортивної організації: джерела доходів, напрямки витрат,

  Кошторис витрат на проведення спортивного заходу. Нормативний характер витратних статей кошторису.

  Бюджет і кошторис як основні документи для аналізу фінансово-господарської діяльності організації.

  Заняття 9. Маркетинг в сфері фізичному культури і спорту. Маркетинг-мікс

  Умови виникнення, зміст і цілі маркетингової діяльності.

  Комплексний характер і особливості спортивного маркетингу. Врахування специфіки результатів діяльності фізкультурно-спортивних організацій при розробці маркетингових програм. Робота на різних сегментах ринку фізкультурно-спортивних послуг. Маркетинг спортивних товарів.

  Специфічні об'єкти маркетингу в сфері фізичної культури і спорту: маркетинг організацій, маркетинг спортсменів-професіоналів, маркетинг місць проведення змагань, маркетинг місць активного відпочинку, маркетинг ідей.

  Маркетинг-мікс. Класичні (4Р) і сучасні (6Р) уявлення про елементи маркетингу-мікс. Економічне значення реклами як засобу просування продукту на ринок, її роль у формуванні та розширенні попиту. Види реклами.

  1.6 Навчально-методичне забезпечення курсу

  1. Рекомендована література (основна)

  Зубарєв Ю.А., Сучілін А.А. Економіка фзіческой культури і спорту. Навчальний посібник. -Волгоград: «ОФСЕТ», 2000..

  Менеджмент і економіка фізичної культури і спорту: Уч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Золотов М.І., Кузин В.В., Кутепов М.Е. , Сейранов С.Г. - М .: Изд. центр «Академія», 2001.

  Економіка фізичної культури і спорту: Навчальний посібник / Завадська З.Л., Зозуля С., Золотов М.І., Кузин В.В., Кузьмичова Є.В., Кутепов М.Е. / За заг. ред. В.В. Кутана. - М .: СпортАкадемПресс, 2001..

  2. Рекомендована література (додаткова)

  Альошин В.В. Олімпійський комплекс «Лужники»: менеджмент, маркетинг і економіка. - М .: Радянський спорт, 2000..

  Альошин В.В., Переверзін І.І. Менеджмент і маркетинг на європейських стадіонах. - М .: Радянський спорт, 1999..

  Кузин В.В. Підприємництво в зарубіжному спорті, -М .: ГЦО-ЛІФК, 1993.

  Попов Л.Н. Економіка фізичної культури і спорту: Навчальний посібник. - Челябінськ: УралГАФК, 1999..

  Почінкін А.В., Какузін В.А. Економіка фізичної культури і спорту: Навчальний посібник. - М .: МГАФК, 2001..

  Шааф Ф. Спортивний маркетінг.-М .: Філін, 1998..

  Економіка фізичної культури і спорту: Навчальний посібник / За ред. В.У. Агеевца, Р.М. Орлова. - С.Пб .: С.Пб.ГАФК, 2000..

  1.7 Формою підсумкового контролю знань студентів є залік

  Питання для контролю знань студентів

  Предмет, вихідні поняття і структура навчальної дисципліни «Економіка фізичної культури і спорту».

  «Фізична культура і спорт» як галузь невиробничої сфери.

  Сучасний стан і тенденції розвитку галузі «Фізична культура і спорт» в умовах побудови ринкових відносин.

  Показники галузі «Фізична культура і спорт» в Соціальних нормах і нормативах Російської Федерації.

  Економічні аспекти закону «Про фізичну культуру і їв орті в Російській Федерації».

  Економічні аспекти законодавства про фізичну культуру і спорт суб'єкта Російської Федерації (на конкретному прикладі за вибором студента).

  Характеристика продукту галузі «Фізична культура і спорт»,

  Класифікація соціально-культурних послуг галузі «Фізична культура і спорт».

  Особливості виробництва та надання соціально-культурних послуг на відміну від матеріальних послуг і товарів.

  Комплексний характер маркетингу в галузі «Фізична культура і спорт».

  Маркетинг-мікс соціально-культурної послуги,

  Бюджетне фінансування фізичної культури і спорту в Росії.

  Загальна характеристика позабюджетних джерел фінансування фізичної культури і спорту в Росії.

  Гральний бізнес як джерело фінансування фізичної культури і спорту.

  Спонсорство як джерело матеріального забезпечення фізичної культури і спорту.

  Основні джерела фінансування фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах.

  Загальні і специфічні критерії бюджетного фінансування зарубіжних фізкультурно-спортивних організацій.

  Бюджет фізкультурно-спортивної організації.

  Моделі і показники оцінки ефективності діяльності фізкультурно-спортивної організації.

  Кошторис на проведення фізкультурно-спортивного заходу.

  Особливості праці працівників фізичної культури і спорту.

  Особливості ринку праці в галузі «Фізична культура і спорт».

  Основні прояви та шляхи вирішення проблеми безробіття в галузі «Фізична культура і спорт» в зарубіжних країнах.

  Нормування праці працівників різних фізкультурно-спортивних організацій.

  Основні форми оплати праці працівників физкультур не спортивні організацій.

  Основні фонди галузі «Фізична культура і спорт».

  Табель загального і додаткового спортивного інвентарю та обладнання бюджетної фізкультурно-спортивної організації.

  Табель спортивної форми загального і спеціального призначення бюджетної фізкультурно-спортивної організації.

  Сучасна мережа фізкультурно-спортивних споруд та тенденції її розвитку.

  Класифікацій фізкультурно-спортивних споруд за їх функціональним призначенням.

  Потреба населення в мережі фізкультурно-спортивних споруд.

  Структура матеріальних основних фондів фізкультурно-спортивної споруди.

  Характеристика паспорта (облікової картки) фізкультурно-спортивної споруди.

  Показники ефективності експлуатації фізкультурно-спортивної споруди.

  Методика розрахунку одночасної пропускної спроможності фізкультурно-спортивної споруди.

  Ціноутворення на фізкультурно-спортивні послуги.

  Методика розрахунку вартості абонемента на заняття фізичними вправами (видами спорту).

  Мікроекономічний аналіз прямих і непрямих витрат на заняття видом спорту.

  Сутність концепції «цінової дискримінації».

  Економічне значення та види реклами різноманітних послуг галузі «Фізична культура і спорт».

  Розділ 2. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни для студентів

  2.1 Рекомендації щодо використання матеріалів навчально-методичного комплексу

  Студент може використовувати матеріали навчально-методичного комплексу:

  1. Для уточнення тим пропущених занять і лекцій курсу.

  2. Для правильного підбору потрібної літератури при підготовці до практичного заняття, написанні індивідуальної роботи і реферату, при підготовці самостійної роботи.

  3. Для перегляду вимог до заліку та екзамену з предмету.

  4. Для уточнення умов допуску до складання заліку та іспиту і умов отримання заліку та іспиту «автоматом».

  При роботі з цим навчально-методичним комплексом студенту особливу увагу слід звернути на умови допуску до іспиту і заліку, на додаткові бали до оцінювання заліку та іспиту, на основну літературу по предмету, на рекомендовану літературу з написання реферату.

  Специфіка вивчення розділу № 1.5. «Зміст і послідовність проходження навчального матеріалу» справжнього комплексу проявляється в тому, що теми, зміст і питання для самостійної підготовки винесені окремо в кінці даного розділу і також є на стендах кафедри.

  2.2 Побажання до вивчення окремих тем курсу

  Для кращого засвоєння знань з розділу «Теоретико-методологічні основи економіки ФКіС» студенту необхідно займатися в читальному залі академії та постежити відповідні відкриті лекції. Для вивчення тем «Цілі і функції економіки ФКіС»; «Економіка в професійному та комерційному спорті»; «Інформаційне забезпечення спортивного Економіки ФКиС» та ін. Потрібно користуватися роздатковим матеріалом, проспектами, буклетами, монографіями, журналами та ін. Навчально-методичною літературою. Найбільш складним для освоєння є розділ «Фінансові ресурси та ціноутворення в галузі« ФКіС ». Особливу увагу слід звернути на актуальність обраної теми; на те, що грамотне планування процесу дослідження зумовлює подальший хід виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт та їх кінцевих результатів.

  Слід мати чітке уявлення про види і форми запису при роботі з літературними джерелами; звернути увагу на формування вміння лаконічно і точно викладати прочитане, вміння накопичувати власний матеріал для управлінської або наукової роботи.При підборі досліджуваного контингенту - дотримуватися вимог до підбору досліджуваних, використовуючи різні методи відбору. Необхідно відзначити, що ті чи інші методи дослідження повинні відповідати загальним вимогам до певної їх придатності.

  При вивченні теми «Основні вимоги до оформлення та написання курсових і дипломних робіт» слід звернути увагу на певну послідовність, специфіку виконання і написання курсових і випускної кваліфікаційної роботи.

  Для ефективного освоєння матеріалу рекомендується займатися в читальному залі академії.

  2.3 Рекомендації по роботі з літературою

  Вивчаючи курс «Економіка ФКіС» і готуючись до занять недостатньо користуватися тільки основним підручником по Економіці ФКиС (особливо в темах «Сутність економіки ФКіС», «Економічні аспекти російського і зарубіжного», «Економіка найбільших міжнародних спортивних змагань»). Обов'язково під час вивчення теми повинні використовуватися монографії, журнали, навчальні посібники і т.п.

  Особливу увагу слід звернути на такі літературні джерела:

  Основний підручник з менеджменту ФКиС:

  Жолдак В.І., Сейранов С.Г. Менеджмент.-М .: Радянський спорт, 1999..

  Зубарєв Ю.А. Менеджмент і маркетинг в сфері фізичної культури і спорту. Видання 2-е доповнене. -Волгоград: Зміна, 1998..

  Зубарєв Ю.А. Економіка фізичної культури і спорту. Навчальний посібник. -Волгоград: «ОФСЕТ», 2000..

  Зубарєв Ю.А. Підготовка менеджерів для сфери фізичної культури і спорту: Монографія. -Волгоград: ТОВ «ПРИНТ», 2003.

  Зубарєв Ю.А. Менеджмент і маркетинг в сфері фізичної культури і спорту. Видання -Волгоград: ВГАФК, 2007.

  Менеджмент і економіка ФКиС М.І.. Золотов, В.В. Кузин, М.Є. Кутепов, С.Г. Сейранов. -М .: Академія, 2004.

  Переверзін І.І. Менеджмент спортивної організації: Навчальний посібник. - 2-е изд., Персраб. і доп. - М .: СпортАкадсмПресс, 2002.

  2.4 Рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів

  Самостійна робота студентів фактично є самоосвітою. При цьому роль викладача полягає в наданні консультативної та спрямовуючої допомоги студенту. Найчастіше викладач ставить перед учням завдання самостійного знаходження тих чи інших відомостей. Дії студентів повинні бути спрямовані на знаходження інформації, з'ясування її змісту і самостійне відтворення опрацьованого матеріалу без опори на текст. Самостійна робота проводиться у позанавчальний час в спеціалізованих навчальних кімнатах містять велику кількість наочних посібників, демонстративного матеріалу. Кафедра забезпечує студентів навчальними та методичними посібниками, підручниками та іншою літературою.

  Ефективність виконаної роботи повинна контролюватися викладачем і самим учням. До кожної теми, яка розглядається повинні бути освоєні основні ключові поняття і дані відповіді на контрольні питання по кожній темі, що вивчається. Критерієм якості самостійної підготовки є правильні відповіді студента на запитання в ході самопідготовки і в процесі опитування на заняттях.

  Самостійна робота студентів (СРС) є однією з важливих форм вивчення і перевірки знань студента курсу «Економіка ФКіС» і передбачає виконання завдань і написання рефератів з пропонованим тематиками.

  Реферат - це виклад суті будь-якого питання. Підготовка до реферату вимагає глибокого знання методологічних і науково-практичних аспектів досліджуваної проблеми і питання, вміння докладно їх аналізувати.

  В рефераті студент повинен розкрити зміст конкретної теми на основі вивчення монографій, підручників і навчальних посібників, статистичних матеріалів, періодичної преси та ін.

  План реферату повинен складатися після вибору теми, вивчення літератури. У нього рекомендується включати не більше трьох-чотирьох найбільш важливих питань, які розкривають зміст теми.

  На індивідуальну роботу студентів винесені теми найбільш доступні для самостійного опрацювання. Формою звіту є наявність тексту реферату, оформленого відповідно до правил; співбесіду або захист реферату (доповідь).

  Зміст реферату передбачає наявність відомостей не тільки теоретичного характеру, але і їх інтерпретацію з точки зору теорії і методики обраного виду спорту.

  Велике значення має правильне оформлення реферату.

  Структура реферату:

  1. Титульний лист.

  2. План.

  3. Зміст реферату, відповідно до плану.

  4. Список використаної літератури.

  5. Додаток (якщо необхідно).

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА УТРИМАННЯ РЕФЕРАТУ:

  Оформлення і форма подачі реферату:

  1.Об'ём реферату повинен становити 12-15 друкованих аркушів.

  2.Реферат повинен бути в спеціальній файлової папці.

  3.Обязательно - дублювання тексту на дискеті або диску.

  Комп'ютерна роздруківка роботи виглядає наступним чином:

  - текст роботи друкується в програмі «Microsoft Word»:

  - шрифтом «Times New Roman";

  - розмір шріфта- 14;

  - інтервал 1,5 з дотриманням розміру полів: зверху, знизу, праворуч, ліворуч - 2 см;

  - при наборі таблиць розмір шрифту змінюється на 12;

  - в шрифті «Courier New" розмір шрифту - 12, в таблиці - 10.

  - текст вирівнюється по ширині; назва глав і заголовків - по середині;

  - назва глав і заголовків в тексті виділяються жирним шрифтом і

  повинні відповідати змісту роботи;

  - насиченість букв і знаків в рядку повинна бути рівною і однотипної, з автоматичним перенесенням слів;

  - частково надрукованих окремих букв, цифр і слів, вписаних від руки, не допускається;

  - всі сторінки тексту, включаючи сторінки з малюнками і таблицями, мають наскрізну нумерацію;

  - номер сторінки друкується посередині зверху (або в правому верхньому куті) без додаткових позначень (дужок, тире).

  Титульний лист - початковий лист, яка не нумерується, але вважається першою сторінкою.

  Назва міністерства, навчального закладу - все слова друкують-ся великими літерами, жирним шрифтом, по ширині листа, розмір шрифту 14, без загальноприйнятих скорочень.

  Назва кафедри, на якій виконано роботу, друкується по центру, з великої літери, розмір шрифту 14, без скорочень.

  Назва роботи - великими літерами, курсивом, по центру, розмір шрифту від 14 до18.

  У нижньому правому куті друкуються дані виконавця роботи і керівника із зазначенням його посади і наукових регалій.

  Внизу титульного аркуша - назва міста і рік виконання роботи - друкується з великої літери, розмір шрифту 14, по центру.

  Оформлення титульного аркуша дається в зразку (див. Зразок 1).

  Весь табличний матеріал - йде по тексту. Слово «Таблиця» друкується в правому верхньому кутку самого об'єкта, нижче по центру - назва таблиці - шрифт 14 (ж), нижче сама таблиця - шрифт в таблиці 12, таблицю вирівнюється по центру сторінки.

  Графіки, схеми, діаграми і малюнки виносяться в Додаток без нумерації. Воно розташовується після списку літератури і оформляється в книжковому або альбомному форматі. Слово «Додаток» друкується в правому верхньому куті з порядковим номером, шрифт 14 (ж); назва об'єкта - по середині, шрифт 14 (ж); в схемах, малюнках, діаграмах - шрифт залежить від обсягу зображуваного об'єкта, але повинен бути не менше 8 і не більше 14.

  2.5 Завдання з виконання самостійної роботи

  ЗАВДАННЯ 1.

  На основі особистих уявлень підготувати приклади загального характеру або на власний розсуд спортивної спеціалізації, що ілюструють взаємозв'язку галузі «Фізична культура і спорт» та сфер матеріального виробництва.

  Проаналізувати загальні ознаки відокремлення різних видів діяльності в галузь народного господарства стосовно галузі «Фізична культура і спорт».

  ЗАВДАННЯ 2.

  На прикладах близьких Вам спортивних спеціалізацій проілюструвати відмінні риси нематеріальних послуг сфери «Фізична культура і спорт».

  Проаналізувати соціально-економічні та психологічні чинники, що впливають на формування попиту на фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги. На основі опублікованих даних або особистих спостережень спробуйте підтвердити Ваші висновки.

  Перерахувати основні види витрат по виробництву і реалізації фізкультурно-спортивної послуги І пояснити на цій основі взаємозв'язок економічних категорій витрат, прибутку, ціни.

  На основі попереднього завдання або даних, запропонованих викладачем, розрахувати вартість разового заняття (місячного абонемента) конкретним видом спорту.

  ЗАВДАННЯ 3.

  На основі даних періодичної преси або відомої Вам документальної інформації проаналізувати підприємницьку діяльність некомерційної фізкультурно-спортивної організації за наступними напрямками; (А) співвідношення обсягів виробництва основної та неосновної видів діяльності, (б) співвідношення в сумарному доході організації часткою доходів від зазначених вище видів діяльності, (в) напрямки використання доходів від неосновної діяльності.

  ЗАВДАННЯ 4.

  Охарактеризувати економічні аспекти закону р Москви «Про фізичну культуру і спорт» та інших суб'єктів Російської Федерації, а також законів про фізичну культуру я спорті різних країн світу.

  ЗАВДАННЯ 5.

  Дати характеристику основних (матеріальних і нематеріальних) і оборотних фондів, необхідних для проведення занять за певним видом спорту (за вибором студента), пояснити характер відшкодування їх зносу і відтворення.

  На основі порівняння планово-розрахункових і фактичних показників роботи конкретного (за завданням викладача) фізкультурно-спортивної споруди визначити ступінь ефективності його експлуатації.

  ЗАВДАННЯ 6.

  За даними періодичної преси та інших засобів масової інформації проаналізувати характерні тенденції ринку праці в галузі «Фізична культура і спорт».

  Пояснити і проілюструвати прикладами форми оплати праці Працівників бюджетних фізкультурно-спортивних організацій (за ЄТС, за нормативами за одного, хто займається, за нормативами за підготовку висококваліфікованого учня-спортсмена).

  За завданням викладача зробити конкретний розрахунок заробітної плати по одній з вищеназваних форм.

  ЗАВДАННЯ 7.

  На основі особистих спостережень за діяльністю клубу, команди, спортсмена і т.п. проаналізувати механізм спонсорської або благодійної підтримки.

  На підставі даних періодичної преси навести приклади використання коштів місцевих бюджетів для фінансування спортивних заходів.

  ЗАВДАННЯ 8.

  Розробити кошторис конкретного спортивного заходу (за завданням викладача або на основі даних інший документальної інформації).

  На підставі даних, запропонованих викладачем, проаналізувати виконання бюджету фізкультурно-спортивної організації.

  ЗАВДАННЯ 9.

  Підготувати до захисту на семінарі реферат на тему «Маркетинг в спорті».

  ЗАВДАННЯ 10.

  З використанням даних спеціальної літератури, періодичної пе-чати, особистих спостережень підготувати повідомлення на семінарі, розкриваю-ний зміст маркетингу - мікс по конкретної різновиди продукту галузі «Фізична культура і спорт».

  2.6 Методичні вказівки для виконання контрольних, курсових робіт

  Курс «Економіка ФКіС» є основною дисципліною загально професійного циклу для освоєння студентами знаннями, формування умінь і оволодіння навичками, необхідних для самостійної науково-методичної діяльності при проведенні досліджень в галузі менеджменту організації.

  2.7 Орієнтовна тематика рефератів, курсових робіт

  1. «Фізична культура і спорт» як одна з галузей невиробничої сфери; її залежність від економіки країни і вплив на розвиток виробництва.

  2. Особливості підприємницької діяльності в сфері фізичної культури і спорту.

  3. Форми організації бізнесу в сфері фізичної культури і спорту.

  4. Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту.

  5. Фонди фізкультурно-спортивних споруд, їх структура і оборот.

  6. Соціальні норми і нормативи забезпеченості фізкультурно-спортивними спорудами.

  7. Ефективність використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту.

  8. Зміст, особливості та основні проблеми маркетингу в сфері фізичної культури і спорту.

  9. Різновиди фізкультурно-спортивних послуг.

  10. Професійний склад працівників фізичної культури і спорту та їх трудові функції.

  11. Нормування і тарифікація праці працівників фізичної культури і спорту.

  12. Форми оплати праці тренерів-викладачів.

  13. Бюджетні та позабюджетні джерела фінансування фізичної культури і спорту.

  14. Бюджет фізкультурно-спортивної організації.

  15. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення фізкультурно-спортивних заходів.

  16. Спонсорство як спосіб матеріального забезпечення фізичної культури і спорту.

  17. Гральний бізнес як джерело фінансування фізичної культури і спорту.

  19. Особливості фінансування фізичної культури і спорту та зарубіжних країнах.

  РОЗДІЛ 3. Матеріали підсумкової атестації

  Навчальна дисципліна «Економіка ФКіС» включена в підсумкову державну атестацію випускників.

  РОЗДІЛ 4. Методичні рекомендації (матеріали) викладачеві

  Для більш глибокого вивчення і закріплення матеріалу, що вивчається рекомендується використовувати загальноприйняті педагогічні засоби: усний та письмовий опитування, контрольні завдання, написання реферату, виконання СРС.

  Необхідно використовувати наочні методи навчання: - зразки оформлення (у вигляді слайдів або тиражованих роздруківок): титульного аркуша, змістів курсових робіт за спеціалізацією, загальноприйняті скорочення, структура таблиці; протокол хронометрування, анкета, додатки, варіанти графічного оформлення матеріалу; блок-схема тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

  Тому:

  1. Виклад матеріалу за темами дисципліни необхідно починати з постановки мети і завдань, а також вибору засобів і методів для їх вирішення.

  2. При розгляді теоретичного матеріалу необхідно показати історію розвитку даного питання і його сучасний стан.

  3. Слід також пов'язати управлінські закономірності з питаннями фізичної культури і спорту.

  4. При вивченні дисципліни слід вказати на необхідність опрацювати всю рекомендовану по темі літературу.

  5. З метою систематизації занять у студентів слід чітко формулювати домашнє завдання до кожного заняття.

  ДОДАТОК

  тексти лекцій

  Ці зміни в соціально-економічному устрої Росії з початку 90-х років минулого століття, що зумовили реформування всієї соціальної сфери, припускають корінні зміни систем управління на всіх рівнях - федеральному, регіональному і муніципальному. Перехід сфери фізичної культури і спорту на умови існування в нових економічних умовах обумовлює формування управлінської та економічної інфраструктур, успішне функціонування яких неможливо без зміни всієї системи управлінських і підприємницьких відносин, на що вказували ще на початку 90-х провідні фахівці з управління у сфері фізичної культури і спорту (Л.В. Арістова, С.П. Шпилько, 1996; В.В. Альошин, 1999; Л.Г. Вакалова, 2005; В.А. Васін, 2000; П.А. Виноградов, 1996-1997 ; В.В. Галкін, 2003, 2006; В.І. Жолдак, С.Г. Сейранов 19 94-2005; М.І. Золотов, 1998-2003; Ю.А. Зубарєв, 1995-2007; В.Т. Камалетдинов, 2000; В.В. Кузін, 1993-2003; М.Є. Кутепов, 1992 1999; В.І. Міхальов, 1998; В.В. Новокрещенов, 2006; І.І. Переверзін, 2004; А.Н. Попов, 2005 і ін.).

  Пізніше стали з'являтися дослідження, які розглядають такі поняття і категорії, як підприємницька діяльність, природа і характер економічних відносин в сфері фізичної культури і спорту, ринок фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг, спортивний маркетинг, спонсорство і контрактування в спорті.

  Огляд літературних даних, аналіз нормативно-правової бази, узагальнення практичного досвіду, попереднє соціологічне дослідження показали, що в теорії економіки і управління сферою фізичної культури і спорту проблеми взаємодії відведено мало місця, на практиці, цей напрям діяльності відіграє важливу роль в процесі економічної та управлінської діяльності спортивних менеджерів різного рівня.

  Економіка фізичної культури і спорту вивчає процеси, відносини, причинно-наслідкові зв'язки, що виникають у зв'язку з наданням фізкультурно-спортивних послуг. Сукупність цих процесів і пов'язаних з ними відносин утворюють економічну систему фізичної культури і спорту. Для сфери фізичної культури і спорту особливого значення набуває планомірна форма координації господарської діяльності, що представляє систему взаємопов'язаних ланок, в числі яких: прогнозування, розробка цільових програм і планів, встановлення соціально-економічних нормативів, способи досягнення намічених результатів.

  При вивченні економіки ФКіС використовуються не тільки положення загальнотеоретичних дисциплін, а й їх методологія. Метод економіки ФКіС означає сукупність прийомів, способів пізнання економічних процесів і явищ. Таким чином, сучасний господарський механізм ФКиС являє собою сукупність сучасних прийомів і способів координації економічної діяльності фізкультурно-спортивної організації, при цьому він ґрунтується на нових умовах господарювання.

  Лекція 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  1.1 Введення в курс «Економіка фізичної культури і спорту»

  З економічної точки зору фізичну культуру і спорт правомірно розглядати як вид суспільно корисної діяльності з надання різноманітних послуг, що відноситься до невиробничої сфери і тому прямо не бере участь у створенні матеріального продукту.

  Виробництво і надання послуг, які відповідають різні потреби населення, припускають забезпечення цієї діяльності цілою низкою умов матеріально-технічного, організаційного та кадрового характеру, а саме: розвиток мережі фізкультурно-спортивних споруд та організацію обслуговування їх відвідувачів під час навчально-тренувальних занять, спортивних змагань і видовищних заходів; професійну підготовку кадрів; проведення науково-дослідницької роботи; виробництво і реалізацію спортивних товарів; ремонт і прокат спортивного інвентарю та ін.

  Названі види діяльності забезпечуються підприємствами (організаціями), що відрізняються приналежністю до різних сфер народного господарства, спрямованістю своєї основної діяльності, але їх інтегроване функціонування як єдиного господарського комплексу з єдиним координуючим органом управління об'єктивно виправдано тим, що вони разом, на основі взаємозалежності задовольняють одні й ті ж потреби людей в заняттях фізичними вправами і видами спорту. Саме це є одним з найважливіших підстав стверджувати, що фізична культура і спорт сформувалися в галузь народного господарства.

  В економічній літературі існує ряд визначень галузі на-родного господарства як економічного поняття, одним з найбільш поширених серед яких є наступне.

  Галузь - це сукупність підприємств і організацій, що характеризуються спільністю продукції, що випускається, технології виробництва, основних фондів, професійних навичок працюючих і задовольняються.

  Наведене визначення відноситься, перш за все, до галузей виробничої сфери, однак, його правомірно перенести на будь-яку галузь народного господарства, так як в ньому містяться основні ознаки, що лежать в основі, з одного боку, об'єднання в галузь різних господарських одиниць, а з іншого боку - відмінності однієї галузі від іншої. В основі об'єднання різних господарських одиниць в галузь лежать в першу чергу:

  а) особливості праці працівників підприємств (організацій), що виконують специфічні функції в системі суспільного розподілу праці;

  б) особливості використовуваних засобів праці;

  в) специфічна форма результату праці.

  Галузь передбачає об'єднання функціонують в ній підприємств (організацій) і їх галузеве відокремлення на основі єдиного органу управління. Разом з тим галузь може збігатися або не збігатися з кордонами галузевих міністерств (відомств). Ситуація «розбіжності» вельми характерна для галузі «фізична культура і спорт».

  Єдиним державним органом управління галуззю в даний час є Федеральне агентство по ФКиС. Однак значна кількість фізкультурно-спортивних організацій певного типу управляються ін. Міністерствами (відомствами). Так, управління сучасною системою спортивних шкіл характеризується яскраво вираженою міжгалузевої роздробленістю: у веденні Міністерства освіти Російської Феде-рації знаходиться 63,8% спортивних шкіл; Державного комітету Російської Федерації по фізичній культурі, спорту і туризму-16,4%; профспілок - 13,6%; інших міністерств (відомств) - 6,2%.

  Сучасний стан (на 01.01.2006г.) Галузі «Фізична культура і спорт» може бути представлено за допомогою характеристики ряду основних показників, більш детальний аналіз яких буде здійснено у відповідних розділах навчального посібника.

  * Загальна кількість колективів фізичної культури і спортивних клубів становило 101 931, в тому числі в спортивних школах і училищах - 5197, загальноосвітніх школах - 51 416, установах початкової професійної освіти - 3 603, середніх спеціальних навчальних закладах - 2 462, вищих навчальних закладах - 853, установах і організаціях - 25 900, спортивних клубах 2051 -, на спортивних спорудах - 2080, за місцем проживання - 8 369. У галузі функціонували 5 071 фізкультурно-оздоровчий центр підприємств (організацій) і 441 клуб з фізичної культури і з порту для інвалідів всіх категорій.

  * Загальна чисельність фізкультурних кадрів становила 241 було 775 чол.

  * В галузі налічувалося 195 018 різноманітних фізкультурно-спортивних споруд, одночасна пропускна спроможність яких оцінювалася в 4 768 316 осіб. Працювало: 5,3% зайнятих в об'єднаній групі галузей «Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення»; 1,1% зайнятих в усіх галузях нематеріального виробництва; 0,4% зайнятих в економіці країни.

  * Займаються в секціях і групах з видів спорту, клубах і групах фізкультурно-оздоровчої спрямованості дорівнювала 12 292 180 осіб, у тому числі в спортивних школах і училищах - 2 454 008; загальноосвітніх школах - 4 061 775; установах початкової професійної освіти - 331 060; середніх спеціальних навчальних закладах - 299 876; вищих навчальних закладах - 349 624; на підприємствах, в установах і організаціях - 2 157 937; в спортивних клубах - 479 106; на спортивних спорудах - 735 879; за місцем проживання - 1422915. Чисельність займаються в секціях і групах для інвалідів становила 231 141 чоловік.

  * Загальний обсяг платних фізкультурно-спортивних послуг, що надаються населенню, становив близько 1460 млн. Руб., Або 0,3% від обсягу всіх платних послуг, а обсяг платних фізкультурно-спортивних послуг на душу населення - 7,2 руб.

  * Обсяг фінансування з державного бюджету становив понад 750 млн. Руб., Або 0,09% видаткової частини бюджету по його функціональної класифікації.

  Аналіз динаміки основних показників фізичної культури і спорту в масштабах країни свідчить про наявність у розвитку галузі ряду тенденцій, які купують в останні роки позитивний характер. До основних з цих тенденцій слід віднести:

  - прогресивне, на відміну від попереднього періоду, розвиток мережі фізкультурно-спортивних споруд, зростання числа колективів фізичної культури і спортивних клубів, а також чисельності займаються фізичною культурою і спортом;

  - систематичне зростання чисельності фізкультурних кадрів, а також кількості фізкультурно-оздоровчих центрів підприємств і організацій.

  Оцінити докладніше характер динаміки основних показників розвитку фізичної культури і спорту за більш тривалий проміжок часу не представляється можливим у зв'язку з введенням в 1998 р нової форми державної статистичної звітності та розбіжністю в зв'язку з цим змісту ряду її показників.

  Разом з тим розвитку фізичної культури і спорту протягом останніх років властиві і негативні тенденції. В першу чергу це бюджетне фінансування галузі за залишковим принципом, невиконання законодавчих актів в частині затверджених нормативів фінансування фізичної культури і спорту, а також невиконання планових показників бюджетного фінансування та ін.

  ...........