Дата конвертації12.07.2017
Розмір216.16 Kb.
Типкурс лекцій

Скачати 216.16 Kb.

Економіка галузі

підприємства є орендні механізми. У світовій практиці існують наступні орендні механізми: оренда, лізинг, франчайзинг.

Оренда - це заснований на договорі майновий найм, що передбачає строкове оплатне володіння і користування або тимчасове користування майном шляхом передачі його орендодавцем орендарю за плату. В оренду може здаватися як рухоме, так і нерухоме майно. У договорі оренди беруть участь дві сторони:

1. Орендодавець - власник майна, який здає його в оренду (в якості орендодавця можуть виступати також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду);

2. Орендар - одержувач майна, що використовує його в своїх цілях відповідно до призначення майна або відповідно до умов, зафіксованим в договорі.

Лізинг - це угода, при якій одна сторона (лізингодавець), за дорученням (специфікації) іншої сторони (підприємства), вступає в угоду про постачання з третьою стороною (виробником), за умовами якого лізингодавець набуває машини, засоби виробництва або інше обладнання на умовах , схвалених лізингоодержувачем (підприємством), так як вони зачіпають його інтереси, і вступає в угоду (лізинговий контракт) з лізингоодержувачем, надаючи останньому право використовувати обладнання в обмін на сплату лізингових п латежей (тобто це особливий вид оренди різних машин, техніки, обладнання, засобів транспорту, будівництва, комп'ютерів, виробничих споруд та ін., як правило, з подальшою передачею їх у власність лізингоодержувачу). Класична схема лізингу передбачає трьох учасників: підприємства - виробник обладнання, орендодавець - лізингова фірма (компанія) і орендар - лізингоодержувач.

Суб'єктами лізингу є:

1. Лізингодавець - це фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ході реалізації лізингової угоди у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет;

2. Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу;

3. Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їм майно, що є предметом лізингу. Продавець (постачальник) зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Мал. 9. Схема лізингу

Франчайзинг - це спосіб взаємодії малого і великого бізнесу, при якому велике підприємство (франчайзер) на підставі договору надає право дрібному підприємству (франчайзі) використовувати його товарний знак, фірмові технології і відпрацьовану систему ведення бізнесу за встановлений винагороду. Найбільш поширений франчайзинг в таких сферах, як ресторани швидкого обслуговування, закусочні, роздрібна торгівля, автосервіс, допомога в веденні бізнесу, туристичний бізнес та ін.

Виділяють товарний, виробничий, сервісний франчайзинг, франчайзинг бізнес-формату.

Товарний франчайзинг - франчайзі здійснює продаж товарів, вироблених франчайзером, під його товарним знаком і, по суті, є складовим елементом контрольованої франчайзером системи збуту.

Виробничий франчайзинг - франчайзі виробляє продукцію під торговою маркою франчайзера, використовуючи для цього запатентовану їм технологію і поставляються франчайзером сировину і матеріали.

Сервісний франчайзинг - поширений в сфері послуг. Франчайзі отримує право здійснювати певний вид діяльності під торговою маркою франчайзера.

Франчайзинг бізнес - формату передбачає передачу франчайзі технології організації та ведення бізнесу. Він повністю ідентифікується з франчайзером і стає елементом загальної комерційної системи. При цьому франчайзер може бути підприємством - виробником, оптовим або роздрібним торговцем або надавати послуги.

Переваги франчайзингу:

1. Фірма - франчайзі набуває деяку гарантію свого існування;

2. Фірма - франчайзі економить кошти на маркетингових дослідженнях, консультаціях та інших послугах професіоналів;

3. Фірма - франчайзі має гарантію поставок сировини, матеріалів, напівфабрикатів;

4. Фірма - франчайзі відкриває свою справу з меншим ризиком;

5. Фірма - франчайзі отримує поради і підтримку від свого партнера - великої фірми.

Також очевидна зацікавленість великих фірм у розвитку франчайзингу. Вони розширюють сферу збуту своєї продукції, проникаючи на невеликі і окремі ринки, і отже, мають інформацію для швидкого реагування на зміну попиту, залучають додатковий капітал, встановлюють суворий контроль за якістю продукції і послуг, вироблених і реалізованих оператором.

Недоліки франчайзингу:

1. Необхідність врахування інтересів партнера - великої компанії та інших власників акцій, що може створювати стресові ситуації у франчайзі;

2. Необхідність регулярних відрахувань від прибутку великої компанії;

3. Розмір регулярних відрахувань немає від прибутку, а від обсягу продажів може поставити власника ліцензії у важкі фінансові умови;

4. Наявність права у продавця ліцензії перевіряти фінансову документацію, обов'язковість дотримуватися методів ведення бізнесу, викладених в інструкції партнерської компанії, можуть стримувати ініціативу і обмежувати можливості маневру;

5. Викуп (на вимогу компанії - партнера) всього необхідного обладнання та матеріалів може обмежити в діях власника ліцензії.

Інвестиційна діяльність підприємства являє собою вкладення інвестицій, тобто інвестування і сукупність практичних дій по реалізації інвестицій.

Інвестиції - довгострокові вкладення коштів як всередині країни, так і за кордоном з метою створення нових і модернізації діючих підприємств, освоєння новітніх технологій і техніки, збільшення виробництва і отримання прибутку.

Інвестиційна політика - визначення найбільш пріоритетних напрямків капітальних вкладень, від яких залежить підвищення ефективності економіки, забезпечення найбільшого приросту продукції і національного доходу на кожен рубль витрат.

При цьому інвестування у створення та відтворення основних фондів здійснюється у формі капітальних вкладень. В обсяг капітальних вкладень включаються витрати на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих промислових, сільськогосподарських, транспортних, торговельних та інших підприємств, витрати на житлове, комунальне і культурно-побутове будівництво. До капітальних вкладень відносяться витрати на будівельні роботи всіх видів, на придбання виробничого інструменту і господарського інвентарю, які включаються до кошторисів на будівництво, на інші капітальні роботи і витрати. Витрати на капітальний ремонт в капіталовкладення не включаються.

Суб'єктами інвестиційної політики є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, різні підприємницькі організації - банківські, страхові і посередницькі.

Інвестор - здійснює вкладення власних, позикових і (або) залучених коштів у вигляді інвестицій.

Замовники - це інвестори, а також фізичні або юридичні особи, уповноважені на те інвесторами, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів, не втручаючись при цьому в підприємницьку та іншу діяльність інших суб'єктів інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено договором між ними.

Підрядники - це фізичні або юридичні особи, які виконують роботи за договором підряду і (або) державним контрактом, що укладається з замовниками. Підрядники зобов'язані мати ліцензію на здійснення ними тих видів діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Користувачі об'єктів інвестиційної діяльності - це інвестори, а також інші фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, державні органи та органи місцевого самоврядування, іноземні держави, міжнародні об'єднання та організації, для яких створюються об'єкти інвестиційної діяльності.

Об'єктами інвестиційної політики в Російській Федерації є:

1. Знову і модернізовані основні фонди у всіх галузях народного господарства Російської Федерації;

2. Цінні папери;

3. Цільові грошові вклади;

4. Науково-технічна продукція;

5. Інші об'єкти власності;

6. Майнові права;

7. Права на інтелектуальну власність.

Винахідництво і патентознавство

Генерація ідей - єдиний надійний спосіб просування вперед, не раз уже рятував людство. "Виробництвом" ідей займаються винахідники: в широкому сенсі - це люди, що створюють нове в будь-якій області життя суспільства. Якщо у них є прийоми і правила отримання нових, оригінальних ідей, ці прийоми повинен знати кожен. Як працює "промисловість винаходів" і яка її ефективність? Дивно, але це єдина "галузь" в нашому організованому світі, яка зберегла кустарний, майже некерований спосіб виробництва. Суспільство змушене чекати милості від стихії винахідництва. Захотів хтось придумати щось нове - суспільство отримує ідею, не захотів - не отримує. Але драма винахідництва полягає ще і в тому, що можна дуже хотіти винайти, витратити роки, а то й життя, і ... не вирішити поставленого завдання. І відбувається це найчастіше тому, що більшість винахідників користуються традиційним методом проб і помилок. Згадайте героїв книг і фільмів в момент вирішення складного завдання: "А якщо зробити так ?. Ні, так не виходить, спробуємо інакше ... А може бути зайти з іншого боку ?. І так не виходить. Спробуємо ще раз ..." тривають ці пошуки до тих пір, поки "яскравий спалах осяяння» не висвітить шукане рішення. Це може статися після двадцятої, сотої, тисячної проби. А може і взагалі не відбутися - не вистачить життя. Епоха збирання випадково з'являються ідей добігає кінця, пора переходити до нової технології творчості.

Для визначення поняття «творчість» існує багато різних визначень. Розглянемо деякі з них:

1. Творчість - діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. Творчість специфічна для людини, так як завжди передбачає творця - суб'єкта творчої діяльності;

2.Творчість - це особливий вид інтелектуальної діяльності людини, спрямованої на створення якісно нових цінностей;

3. Творчість - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду. З цього формулювання ясно, що критерієм творчості є не якість результату специфічної діяльності людини, а характеристики і процеси, що активізують його творчу продуктивність.

4. Творчість можна визначити як успішний політ думки за межі відомого. Воно доповнює знання, сприяючи створенню речей, які не були відомі раніше. Правда, іноді творчо сконструйовані технічні пристрої бувають побудовані з відомих елементів або засновані на відомих принципах, поєднуваних будь-яким новим, оригінальним способом.

Творчий процес, особливо винахідництво, пов'язаний з активним пошуком і генеруванням нових ідей, з аналізом вже відомих і вибором альтернативних, тому дамо наступне визначення:

Ідея - це форма відображення в думці явищ об'єктивної реальності. Ідеї ​​включають в себе свідомість цілей подальшого пізнання і практичного перетворення світу, задоволення виниклих нових потреб людини, створення нових технічних пристроїв і технологій, нових речовин і матеріалів, а також їх нових застосувань.

Винахідництво - одна з форм творчої діяльності людини. Кожна освічена людина має право на цю діяльність, і тому він повинен випробувати себе в цій області інтелектуальної праці, щоб дізнатися, чи не тут проявляється його обдарованість. Адже справжня мета освіти - дати людині можливість розкрити свої можливості, пізнати себе. Винахідництво - одне з найбільших задоволень, відомих людині, оскільки ця творча робота вимагає інтелектуальних і емоційних зусиль і вмінь робити багато своїми власними руками, наприклад, створювати фізичні моделі і зразки, відчувати їх, проводити на них експерименти.

Під об'єктом творчої або винахідницької діяльності мається на увазі будь-який пристрій (машина, система, її елемент або вузол), спосіб (виготовлення, складання, організації будь-якої діяльності і т. П.), Речовина (матеріал з новими властивостями і т. Д.) або зовсім нове, досі невідоме застосування вже відомих пристроїв, речовин або способів.

Винахід - це юридично визнаний і офіційно підтверджений державним документом (патентом) акт про створення нового, досі невідомого об'єкта, що володіє певною сукупністю оригінальних і неочевидних властивостей, а також практичною корисністю і можливістю використання в промисловості та інших галузях діяльності.

Патенти та свідоцтва на корисні моделі - це, по суті справи, документи, що закріплюють і охороняють право людини або авторського колективу на приналежну йому (або їм) інтелектуальну власність. Існують і інші види юридичних державних документів, що захищають пріоритет і права авторів творчих розробок. Серед них авторське право на новостворені літературні, художні та музичні твори, на алгоритми і машинні програми, на методики, теореми і розрахункові формули, товарні знаки і багато інших продуктів інтелектуальної власності.

Хотілося б поміркувати про те, чи можна взагалі навчити людину творчості і винахідництва? Можливо, декому це питання може здатися недоречним і некоректним. Людство накопичило протягом багатьох століть багатий і переконливий досвід прилучення людей до творчої діяльності та їх навчання винахідництва. Досить згадати, що давньогрецький вчений Архімед, автор відомого всім школярам «закону Архімеда», що жив за два століття до нашої ери, створив школу, в якій він навчав своїх учнів винахідництва. Ця його робота була досить успішною, так як учні, так само як і їх геніальний учитель-винахідник (Архімед винайшов гвинт, важільний підйомник важких вантажів, катапульту для метання бойових ядер, спосіб визначення складу металевих сплавів зважуванням у воді і т. Д.) , внесли величезний вклад в розвиток техніки того часу. Проте, на історичному шляху розвитку науки, техніки і педагогіки знаходилися люди і навіть імениті вчені, які не тільки сумнівалися, але і заперечували можливість залучення до творчості і винахідництва через навчання. Мабуть, один з перших, хто допустив таку помилку, був французький психолог Теодюль Рибо, який сказав: «... Якби розумовому творчості можна було б навчати, то винахідників було б більше, ніж шевців».
Помилки й сумніви деяких філософів, психологів і педагогів в можливості навчання творчості і винахідництва виникали з того, що одні з них вважали, що талант дається людині один раз і назавжди Богом, інші - що талант творчості закладається в мозок людини самою природою, треті - - що творчий інтелект має генетичне початок і передається дітям від їх батьків і предків. Навіть такі теоретики винахідництва, як професора англійських коледжів Мередіт Трінг і Ерік Лейтуейт, вважали, що «творчості навчитися не можна, однак творчими здібностями наділене разюче багато людей, і ці люди можуть навчитися ефективно застосовувати свій талант до вирішення поставленого завдання». В останні десятиліття XX ст. і на початку XXI ст. у всьому світі стали приділяти велику увагу вихованню творчих особистостей, навчання винахідництва.

Патент (на середньовічній латині litterae patentes - грамота; латинське patens - відкритий), 1) документ, що засвідчує державне визнання технічного рішення винаходом і закріплює за особою, якій він виданий, виключне право на винахід. 2) Документ на право займатися певною діяльністю - торгівлею, промислом і т.д.

Під цим мається на увазі, що ніхто не може використовувати винахід без згоди власника патенту. По суті, патент - це титул власності на винахід, підкріплюється промисловим зразком або реєстрацією товарного знака. Згода на використання винаходу в цьому випадку виражається шляхом видачі (продажу) ліцензії на часткове використання або повну передачу патентних прав. Видається державним патентним відомством винахіднику або його правонаступнику (право на службовий винахід звичайно належить підприємцю) по його заявці, розглянутої відповідно до процедури, встановленої законодавством даної держави. Дія патенту розповсюджується на територію тієї держави, де він виданий. Термін дії патенту також встановлюється національним законодавством (як правило, 15-20 років), в деяких країнах передбачається можливість продовження цих строків. При видачі патенту стягується патентне мито. патент може бути оскаржений, анульований з підстав і в порядку, встановленому національним законодавством. Виключне право патентовласника полягає в наданні йому монопольного права на застосування винаходу. Якщо винахід використовується без дозволу власника патенту, він може звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, заборону дій, пов'язаних з порушенням патенту і т.п. Патентовласник має право відчужувати свої права на винахід і видавати дозволи (ліцензії) ін. Особам на використання запатентованого винаходу.

У РФ патент на винахід діє протягом 20 років з дати надходження заявки на винахід в Патентне відомство, свідоцтво на корисну модель діє 5 років з дати надходження заявки до відомства, причому дія свідоцтва може бути продовжено на прохання патентовласника на термін, що не перевищує 3 років . Патент на промисловий зразок діє 10 років від дати надходження заявки до відомства, дія його може бути продовжено на прохання патентовласника на термін, що не перевищує 5 років.

До суб'єктів патентного права зокрема відносяться:

1. Автори винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Для визнання особи автором відповідного рішення не має значення ні його вік, ні стан його дієздатності. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років набувають і мають можливість самостійно здійснювати належні їм права, що виникають з факту створення розробки. За осіб, які не досягли цього віку, а також громадян, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, всі необхідні дії щодо здійснення належних їм прав здійснюють їх законні представники, тобто батьки або опікуни. Авторськими правами на винаходи, корисні моделі та промислові зразки в повній мірі можуть користуватися особи без громадянства, які проживають на території РФ. Що стосується іноземних громадян, а також осіб без громадянства, які проживають за межами Росії, то з урахуванням міжнародних зобов'язань Росії вони мають в РФ такі ж права, як і російські громадяни, за умови, що законодавство держави, громадянами якої вони є або на території якого вони мають місцезнаходження, надає аналогічні права громадянам РФ або особам без громадянства, які мають постійне місцезнаходження в РФ. Якщо у створенні об'єкта промислової власності брало участь кілька фізичних осіб, всі вони вважаються його авторами.

2. Патентовласники. Патентовласником є ​​особа, яка володіє патентом на винахід, корисну модель або промисловий зразок і що випливають із патенту винятковими правами на використання зазначених об'єктів. Патентовласником можуть бути реалізовані всі випливають з патенту права, включаючи право на подальшу переуступку патенту. Патентообладателями щодо об'єктів промислової власності можуть виступати одночасно кілька осіб.

3. Державні органи РФ. У Російській Федерації існує єдина державна патентна служба.

Перший крок здобувача патенту подача заявки в Патентне відомство. Для заявок на видачу патенту передбачена певна форма, а також встановлені вимоги до міститься в ній інформації. Заявка на видачу патенту може бути подана певним колом осіб, серед яких: автор, роботодавець або їх правонаступник. Слід пам'ятати про необхідність сплати заявочної мита. Дана умова є обов'язковою, і в разі його невиконання розгляд заявки неможливо.

Зовнішньоекономічна діяльність організації

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) являє собою сукупність методів і засобів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, валютно-фінансових і кредитних відносин із зарубіжними країнами. Зовнішньоекономічна діяльність реалізується як на рівні держави, так і на рівні окремих господарюючих суб'єктів.

У першому випадку зовнішньоекономічна діяльність спрямована на встановлення міждержавних основ співробітництва, створення правових, торговельних і політичних механізмів, що стимулюють розвиток і підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків. Раціональна зовнішньоекономічна політика держави може привести до підвищення темпів зростання національного доходу, прискорення науково-технічного прогресу, підвищення концентрації виробництва і ефективності капітальних вкладень.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - це сфера господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою інтеграцією і кооперацією, експортом і імпортом товарів і послуг, виходом на зовнішній ринок. На рівні підприємства зовнішньоекономічна діяльність спрямована на укладення і виконання контрактів з іноземними партнерами. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності дає підприємству нові можливості, такі як використання переваг міжнародної кооперації виробництва та свобода в прийнятті рішень для здійснення своїх виробничих завдань.

Зовнішньоекономічну діяльність вправі здійснювати об'єднання, підприємства і організації промисловості, сільського господарства, переробних галузей агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, будівництва, навчальні установи, туристично-екскурсійні організації, комерційні структури, торгово-посередницькі організації і т.д.

Вихід на міжнародний ринок підприємства дає ряд позитивних моментів, як для підприємства, так і для країни:

1. Фактор додаткового стимулювання стабілізації національної економіки;

2. Гнучкість підприємства реагувати на зміну зовнішньоекономічних чинників;

3. Підвищення технологічного і технічного рівня, що призводить до зростання підприємства;

4. Зростання конкуренції в підприємництві.

В основі зовнішньоекономічної діяльності лежить незалежність і самостійність у виборі:

1. Асортиментів і обсягу продукції, яку хочуть виробляти;

2. Зовнішнього ринку;

3. Іноземного капіталу;

4. Форм зовнішньоекономічної діяльності, за допомогою яких можна виходити на зовнішній ринок.

Головною причиною виникнення і розвитку зовнішньоекономічних зв'язків між країнами є міжнародний поділ праці. Основними напрямками розвитку зовнішньоекономічних зв'язків в сучасних умовах є:

1. Відновлення і розвиток експортного потенціалу країни;

2. Використання іноземних кредитів для технічного переоснащення;

3. Підвищення конкурентоспроможності російських товарів на зовнішньому ринку на основі модернізації виробництва;

4. Зміна структури імпорту за рахунок збільшення питомої ваги продукції промислового виробництва у формі високоточних технологій;

5. Забезпечення економічної безпеки країни за рахунок вдосконалення експорту та імпорту

Зовнішньоекономічну діяльність підприємства класифікують за рядом ознак:

1. За профілем діяльності:

· Виробництво експортної продукції і самостійна реалізація на зовнішньому ринку;

· Чисто зовнішньоторговельні операції, посередницькі послуги, фінансово-страхові, транспортні операції.

2. За характером зовнішньоторговельних операцій розрізняють:

· Експортерів, імпортерів;

· Спеціалізованих посередників, митних брокерів.

3. За організаційно-правовими формами:

· Комерційні організації (господарські товариства, виробничі кооперативи);

· Державні муніципальні підприємства;

· Некомерційні споживчі асоціації, спілки.

Основним видом зовнішньоекономічної діяльності підприємства є зовнішньоторговельна діяльність (ВТД). Зовнішньоторговельна діяльність являє собою підприємницьку діяльність в області обміну товарами, послугами, роботами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності. Правом здійснення зовнішньоторговельної діяльності наділяються всі російські особи, які можуть:

· Вступати в переговори з зарубіжними партнерами;

· Відкривати рахунки в банках;

· Укладати контракти.

Основними функціями підприємства в зовнішньоторговельній діяльності є:

· Виробничо-господарські (вибір послуг, продукції, зв'язку з партнером);

· Організаційно-комерційні (процес і методи виходу на зовнішній ринок);

· Комерційні (експортні, імпортні операції).

В основі зовнішньоторговельної діяльності лежать зовнішньоторговельні операції. Виділяють чотири основних види зовнішньоторговельних операцій (угод):

1. Експорт - це вивезення товару, робіт, послуг з території РФ за кордон.

2. Імпорт - ввезення товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності в країну.

3. Реекспорт - зворотне ввезення раніше вивезеного з-за кордону товару без будь-якої переробки в країні.

4. Реімпорт - зворотне ввезення раніше вивезеного товару з країни не зазнала переробці за кордоном.

На початковій стадії залучення іноземних інвестицій в російську економіку набула поширення така форма зовнішньоекономічної діяльності, як створення спільних підприємств. Вони створювалися на основі договору між вітчизняним державним підприємством і іноземним інвестором. Правові питання спільного підприємництва визначаються нормами торгового і цивільного законодавства, де створюється спільне підприємство. Формування спільних підприємств передбачає:

1. Спільне управління виробництвом;

2. Узгоджена розподіл прибутку; 3. виробництво продуктів на базі об'єднаної власності;

3. Поділ виробничого і комерційного ризику.

Спільні підприємства характеризують:

1. Спільний капітал;

2. Єдиний виробничий апарат;

3. Узгодження інтересів партнерів.

Створення спільних підприємств здійснюється в кілька етапів:

1. Пошук іноземного інвестора;

2. Створення установчих документів;

3. Реєстрація документів.

В даний час серйозних західних інвесторів цікавить не стільки партнерство з російськими підприємствами, скільки придбання надійних елементів контролю над виробництвом.

Для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства потрібна адекватна умовам його роботи структура управління. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства визначається передусім тими цілями і завданнями, які вона покликана вирішувати.

Найбільший досвід управління зовнішньоекономічною діяльністю накопичений в спеціалізованих зовнішньоторговельних організаціях (СОТ).

Провідною структурною одиницею СОТ є фірма, робота якої спеціалізується на торгівлі певними товарами або з групою країн. Очолює фірму директор і залежно від обсягу робота - кілька його заступників.

Функціональні відділи і служби, що сприяють роботі спеціалізованих фірм і СОТ, можна умовно розділити на три групи.

1. Група відділів і служб, які здійснюють планування:

а) планово-економічний відділ - планування зовнішньоторговельної діяльності та контроль виконання плану, аналіз господарської діяльності СОТ;

б) валютно-фінансовий відділ - валютне планування і контроль за банківськими, кредитними і розрахунковими операціями, дотримання інтересів СОТ при зовнішньоторговельних операціях;

в) транспортний відділ - планування і забезпечення перевезень експертних і імпортних вантажів;

г) бухгалтерія СОТ - облік і звітність, розрахунки з банками, постачальниками і сторонніми організаціями, розрахунок і виплата заробітної плати, аналіз результатів фінансової діяльності по об'єднанню і рекомендації щодо її поліпшення.

2. Група відділів, що займаються безпосередньо маркетингом:

а) відділ кон'юнктури і цін - дослідження попиту, пропозиції, динаміки цін, структури ринків, систематизація кон'юнктурних матеріалів, координація робота фірм із загальними іноземними агентами, методичне керівництво і контроль правильності розрахунків і застосування цін фірмами при підготовці і укладенні контрактів.

б) відділ реклами та виставок - забезпечення рекламної діяльності СОТ, організація участі спеціалізованих фірм у міжнародних виставках і ярмарках;

в) інженерно-технічний відділ - вивчення діючих на світовому ринку технічних вимог до товарів, інформування про них безпосередніх виробників товарів, аналіз технічного рівня і якості продукції, їй конкурентоспроможності, підготовка відповідних висновків і рекомендацій спеціалізованим фірмам з цих питань;

г) відділ спільних підприємств - координація, планування і контроль діяльності спільних підприємств, створених за участю іноземного капіталу на території Росії і т.д.

д) відділ технічного обслуговування і запчастин - організація гарантійного і післягарантійного технічного обслуговування експортованих об'єднанням товарів в зарубіжних країнах.

3. Група відділів, які забезпечують прийняття і виконання управлінських рішень:

а) відділ розвитку - вдосконалення організаційної структури об'єднання;

б) відділ АСУ (ВЦ) - автоматизація розрахунків, впровадження економіко-математичних методів і ЕОМ в практику роботи об'єднання і фірм, створення баз даних і ведення їх;

в) відділ кадрів - питання підбору і розстановки кадрів, ведення особових справ працівників;

г) відділ закордонних відряджень - оформлення відряджень за кордон;

д) канцелярія - реєстрація та контроль організаційно-розпорядчої документації та листування;

е) адміністративно-господарський відділ - постачання необхідними для роботи об'єднання матеріалами і обладнанням, відповідальність за експлуатацію будівлі, інша господарська робота;

ж) юридичний відділ - допомога в складанні умов контрактів і угод, консультація фірм з питань презентацій і рекламацій, розбіжностей, захист інтересів СОТ в судах і т.д.

з) протокольний відділ - виконання доручень керівництва СОТ і фірм по зустрічах, прийому і проводах представників іноземних фірм, які прибули з діловими цілями.

Іноді юридичний і протокольний відділи, а також бухгалтерія та відділ кадрів підпорядковуються безпосередньо генеральному директору СОТ, виконуючи ті ж функції.

Створення такої розгалуженої структури управління ЗЕД характерно для підприємств незалежно від їх організаційно-правової форми, коли їх діяльність цілком і повністю зосереджена на зовнішніх ринках.

На промислових підприємствах, які беруть активну участь у зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоторговельний апарат існує в основному в двох формах: як частина внутрішньовиробничої структури у вигляді зовнішньоекономічного відділу і як відносно самостійний підрозділ у вигляді зовнішньоторговельної фірми.

На підприємствах за останні 10 років накопичено значний досвід здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Світове господарство розвивається. Зараз все сильніше і сильніше відчувається тенденція глобальної інтеграції, необхідність розширення участі країн у міжнародних зв'язках. Для реалізації цього потрібно: подальше вдосконалення тарифної політики; розробка системи заходів державної підтримки експорту, а також проведення активних стабілізуючих дій в області кредитно-грошової політики і обмінного курсу. Тобто мова тут йде про комплексне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, причому в це поняття, перш за все, вкладається цілеспрямований механізм системи заходів підвищення економічного добробуту держави шляхом підтримки конкурентноздатних національних виробництв на зовнішніх ринках і залучення капіталу для організації нових ефективних підприємств всередині країни.

Список літератури

1. Миронов М.Г., Загородников С.В. Економіка галузі (машинобудування): Підручник М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. - 320 с.

2.Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Учеб. посібник.- 2-ге вид., перераб. і доп.- М .: Фінанси і статистика, 2002.- 304 с .: іл.

3. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996.- 367 с.

4. Федько В.П., Альбеков А.У. Маркування та сертифікація товарів і послуг: Навчальний посібник Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 1998.- 640 с .: іл.

5. Зав'ялов П.С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Навчальний посібник М .: ИНФРА-М, 2002. - 496 с.

6. Куликов Л.М. Основи економічних знань: Навчальний посібник М .: Фінанси і статистика, 2000.- 272 с .: іл.

7. Федько В.П., Федько Н.Г. Основи маркетингу. Серія «Підручники Фенікса». Ростов н / Д: Фенікс, 2002.- 480 с.

езультатом діяльності підприємства. Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час (не менше одного року), зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на виготовлений продукт поступово, по частинах, у міру використання. Вони поповнюються за рахунок капітальних вкладень.

Від обсягу цих фондів залежать виробнича потужність підприємства і значною мірою рівень технічної озброєності праці. Накопичення основних фондів і підвищення технічної озброєності праці збагачують процес праці, додають праці творчий характер, підвищують культурно-технічний рівень суспільства.

За чинною видової класифікації основні виробничі фонди промислових підприємств поділяються на такі групи:

· Будівлі - архітектурно-будівельні об'єкти, що створюють необхідні умови для праці і зберігання матеріальних цінностей, а саме: будівлі та споруди, в яких відбуваються процеси основного, допоміжного і підсобного виробництв, а також адміністративні будівлі і господарські будови. В їх вартість включається вартість систем життєзабезпечення будівель (опалення, водопровід, електромережа, вентиляція та ін.)

· Споруди - інженерно-технічні об'єкти, які виконують технічні функції з обслуговування процесу виробництва, але не пов'язані зі змінами предмета праці (тунелі, естакади, залізні дороги внутрішньозаводського транспорту, водостоки та ін.);

· Передавальні пристрої - пристрої, за допомогою яких передаються електрична, теплова та механічна енергія, а також рідкі і газоподібні речовини (електро-, тепломережі, лінії зв'язку, газові мережі, паропроводи та інші пристрої, які є складовою частиною будівель);

· Транспортні засоби - засоби для переміщення людей і вантажів по території підприємства (що належить підприємству рухомий склад залізниць, водний і автомобільний транспорт, а також внутрішньозаводські транспортні засоби: електрокари, вагонетки та ін.)

· Машини та обладнання, в тому числі силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої і лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання;

· Інструменти і пристосування - кошти, які беруть участь у здійсненні виробничого процесу в якості безпосереднього формотворного елемента (всі види інструментів, штампи, пристосування, вартістю понад 100-кратного розміру мінімального розміру оплати праці), яка відслужила вже понад рік;

· Виробничий інвентар і приналежності - служать для забезпечення виконання виробничих операцій, створення умов безпечної роботи, зберігання предметів праці, рідких і сипучих тіл (робочі столи, верстаки, огорожі, вентилятори, баки, стелажі та ін.);

· Господарський інвентар - виконує функції по обслуговуванню виробництва і забезпечення умов роботи (розмножувальні і копіювальні апарати, столи, шафи, друкарські машинки, принтери та ін.);

· Земельні ділянки, багаторічні насадження;

· Робочий, продуктивну худобу та інші основні засоби.

Співвідношення окремих видів основних фондів, відповідно до прийнятої класифікації, становить структуру фондів, яка характеризується питомою вагою вартості кожної групи в загальному обсязі основних виробничих фондів.

Основні виробничі фонди складаються з наступних частин:

1. Активні основні фонди безпосередньо впливають на продукт, визначають масштаби його виробництва та рівень продуктивності праці працівників. До них відносяться, перш за все, машини і обладнання, інструмент;

2. Пасивні основні фонди створюють необхідні умови для процесу праці. До них відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої і ін.

Співвідношення між активною і пасивною частинами основних фондів залежить від особливостей технологічного процесу в окремих галузях народного господарства і рівня їх технічної оснащеності. Розподіл основних фондів на активні і пасивні в певній мірі умовно і залежить від специфіки функцій, виконуваних галуззю.

Найважливішими факторами, що впливають на структуру основних виробничих фондів, є: характер продукції, що випускається, обсяг випуску продукції, рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації, кліматичні та географічні умови розташування підприємства.

Поліпшити структуру основних виробничих фондів дозволяє:

1. Оновлення та модернізація обладнання;

2. Удосконалення структури обладнання за рахунок збільшення частки прогресивних видів верстатів і машин, особливо верстатів для виконання фінішних операцій, автоматичних та напівавтоматичних верстатів, універсальних агрегатних верстатів, автоматичних ліній, верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ);

3. Краще використанням будівель і споруд, встановлення додаткового обладнання на вільних майданчиках;

4. Правильна розробка проектів будівництва та високоякісне виконання планів будівництва підприємств;

5. Ліквідація зайвого і рідко використовуються обладнання і установка обладнання, що забезпечує більш правильні пропорції між його окремими групами.

Мал. 1. Оборот основних фондів.

В процесі експлуатації основні фонди поступово зношуються. Розрізняють фізичний і моральний знос основних фондів.

Під фізичним зносом розуміють поступову втрату основними фондами своєї первісної споживної вартості, що відбувається не тільки в процесі їх функціонування, але і при їх бездіяльності (наприклад, руйнування від зовнішніх впливів, атмосферного впливу, корозії). Фізичний знос основних фондів залежить від якості основних фондів, їх технічного вдосконалення (конструкції, виду та якості матеріалів, якості побудови будинків та монтажу верстатів); особливостей технологічного процесу (величини швидкості і сили різання, подачі і т.п.); часу їх дії (кількості днів роботи в році, змін на добу, годин роботи в зміну); ступеня захисту основних фондів від зовнішніх Тільки в процесі їх функціонування, але і при їх бездіяльності (наприклад, руйнування від зовнішніх ьной вартості, що відбувається, не умов (спеки, холоду, вологості, атмосферних опадів); якості догляду за основними фондами та їх обслуговування, від кваліфікації робітників і їхнього ставлення до основних фондів. Пасивна частина основних фондів зношується повільніше, ніж активна.

Фізичний знос відбувається нерівномірно навіть по однаковим елементам основних фондів. Розрізняють повний і частковий знос основних фондів. При повному зносі діючі фонди ліквідуються та замінюються новими (капітальне будівництво або поточна заміна зношених основних фондів). Частковий знос відшкодовується шляхом ремонту.

Моральний знос - його сутність полягає в тому, що засоби праці знецінюються, втрачають вартість до їх фізичного зносу, до закінчення терміну своєї фізичної служби. Моральний знос виявляється в двох формах:

1. Ця форма полягає в тому, що відбувається знецінення машин такої ж конструкції, що випускалися і раніше, внаслідок здешевлення їхній відтворення в сучасних умовах;

2. Це зменшення вартості основних фондів в результаті впровадження нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування.

Під впливом морального зносу основні фонди стають відсталими по своїй технічній характеристиці та економічної ефективності. Несвоєчасна заміна морально застарілих основних фондів призводить до того, що на них виробляється більш дорога і гіршої якості продукція у порівнянні з продукцією, що виготовляється на більш досконалих машинах і обладнанні.

амортизація

Основним джерелом покриття витрат, пов'язаних з оновленням основних фондів є власні кошти підприємства. Вони накопичуються протягом всього терміну служби основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування - це грошова оцінка зносу основних фондів, як фізичного, так і морального.

Амортизація - це процес перенесення вартості зношеної частини основних виробничих фондів на створювану продукцію або виконувані роботи, наприклад вантажно-розвантажувальні.

Амортизація здійснюється з метою повної заміни основних фондів при їх вибутті. Сума амортизаційних відрахувань залежить від вартості основних фондів, часу їх експлуатації, витрат на модернізацію.

Відношення річної суми амортизації до вартості основних фондів, виражене у відсотках, називається нормою амортизації. Обчислена в відсотках норма амортизації показує, яку частку своєї балансової вартості щорічно переносять засоби праці на створювану ними продукцію. За встановленими нормами амортизаційні відрахування включаються в собівартість готової продукції. Норма амортизації розраховується за такою формулою:

Н ам = ((Ф 1 - Р л) / (Т н * Ф 1)) * 100,

де, Н ам - норма амортизації;

Ф 1 - первісна вартість основних фондів;

Р л - ліквідаційна вартість основних фондів;

Т н - нормативний термін служби (вимірюється в роках).

Первісна вартість основних фондів - вартість, що складається з витрат на їх зведення (споруді) або придбання, включаючи витрати по їх доставці і упаковці, а також інші витрати, необхідні для доведення даного об'єкта до стану готовності до експлуатації за призначенням.

Ліквідаційна вартість основних засобів - це вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних виробничих фондів.

Суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів розраховують за такою формулою:

А а = Н ам * Ф / 100,

де, Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Показники використання основних фондів

До показників використання основних фондів відносяться:

1. Показник фондовіддачі.

Фондовіддача - це кількість продукції в розрахунку на карбованець основних виробничих фондів.Залежно від методу розрахунку фондоотдачу можна розрахувати за такими формулами:

Ф отд = ВП / Ф

або

Ф отд = ТП / Ф

або

Ф отд = РП / Ф

де, ВП - обсяг валової продукції;

ТП - обсяг товарної продукції;

РП - обсяг реалізованої продукції.

Ф = Ф 1 + ((Ф введення. * N 1) / 12) - ((Ф виб. * N 2) / 12),

де, Ф 1 - вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року або первісна вартість основних фондів;

Ф введення.виб.) - вартість вводяться (вибувають) протягом року основних виробничих фондів;

n 1 (n 2) - кількість повних місяців з моменту введення (вибуття) основних виробничих фондів до кінця року.

Фактори зростання фондовіддачі:

· Підвищення продуктивності обладнання в результаті технічного переозброєння і реконструкції діючих та будівництва нових підприємств;

· Підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування;

· Поліпшення використання часу і потужності;

· Прискорення освоєння нововведених потужностей;

· Зниження вартості одиниці потужності нововведених, реконструйованих і переозброення підприємств;

· Заміна ручної праці машинним.

2. Показник фондомісткості

Фондомісткість - це показник зворотний показнику фондовіддачі. Обчислюється як відношення середньої вартості основних виробничих фондів до обсягу виробленої продукції.

Ф фе = 1 / Ф отд

3. Показник фондоозброєності

Фондоозброєність - це показник оснащеності основними виробничими фондами або це розмір основних виробничих фондів у розрахунку на одного працівника або робітника підприємства.

Ф ФВ = Ф / Ч раб. ,

де, Ч раб. - це чисельність працюючих на підприємстві.

Фондомісткість повинна мати тенденцію до зменшення, а фондовіддача і фондоозброєність до збільшення.

4. Коефіцієнт змінності.

До см = (О1 + О2 + О3) / О,

де, О 1,2,3 - число верстатів, що працюють в 1, 2, 3 змінах;

Про - загальне число верстатів в цеху.

Таблиця 1. Основні шляхи зменшення неефективного використання обладнання.

Основні причини неефективного використання обладнання

Основні шляхи зменшення простоїв

1. Неукомплектованість обладнання робочими

1. Автоматизація виробничого процесу зі зменшенням чисельності робочих

2. Ліквідація застарілого, що рідко використовуються обладнання

3. Своєчасна підготовка кадрів необхідної кваліфікації (при технічному переозброєнні)

4. Організація і стимулювання багатозмінної роботи, де можливо многостаночной; трудової дисципліни.

2. Відсутність необхідних для роботи ресурсів (матеріалів, інструменту та ін.)

1. Планування і управління процесом надходження і витрачання ресурсів (по можливості перевести систему на комп'ютерну основу).

2. Створення оптимальних запасів необхідних ресурсів.

3. Стимулювання безвідмовного постачання, працюючи безпосередньо з постачальниками.

3. Відсутність виробничого завдання, як наслідок неякісного планування роботи.

1. Планування і управління завантаженням обладнання протягом планового періоду.

2. Грамотний розрахунок оптимальної виробничої потужності.

3. Кооперація з іншими компаніями.

4. Несправності техніки

1. Створення резерву обладнання.

2. Ліквідація застарілого обладнання

3. Стимулювання безвідмовної роботи обладнання (тобто ремонтників).

5. переналагодження обладнання, пов'язані з неякісним плануванням роботи.

1. Використання замкнутих ділянок на виконання окремих операцій.

2. Автоматизація процесу переналагодження.

3. Використання прогресивних технологій.

Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства

До оборотних виробничих фондів відноситься частина виробничих фондів, речові елементи яких у процесі праці витрачаються в кожному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукт праці цілком і відразу. Речові елементи оборотних фондів у процесі праці зазнають зміну своєї натуральної форми і фізико-хімічних властивостей. Вони втрачають свою споживчу вартість у міру їх виробничого споживання. Нова споживча вартість виникає у вигляді виробленої з них продукції.

Оборотні виробничі фонди складаються з наступних частин:

1. Виробничі запаси - це предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес; вони складаються з сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, пального, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, тари і тарних матеріалів, запасних частин для поточного ремонту основних фондів;

2. Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва - це предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, що знаходяться в процесі обробки чи зборки, а також напівфабрикати власного виготовлення не закінчені повністю виробництвом в одних цехах підприємства і підлягають подальшій обробці в інших цехах того ж підприємства;

3. Витрати майбутніх періодів - це нематеріальні елементи оборотних фондів, що включають витрати на підготовку і освоєння нової продукції, які виробляються в даному періоді (квартал, рік), але відносяться на продукцію майбутнього періоду (наприклад, витрати на конструювання і розробку технологій, нових видів виробів, на перестановку устаткування та ін.).

Співвідношення між окремими елементами оборотних фондів (у відсотках) або їх складовими частинами називається структурою оборотних фондів (рис 2).

У загальній системі заходів щодо забезпечення режиму основне місце займає економія предметів праці, під якою прийнято розуміти зменшення витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції, без якого б то не було шкоди для якості, надійності і довговічності вироби.

Економічне значення економії оборотних фондів у сучасних умовах виражається в наступному:

1. Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Воно, перш за все, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає як одна із серйозних передумов збільшення масштабу виробництва;

2. Економія матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво нових, більш економічних матеріалів сприяють встановленню в процесі відтворення більш прогресивних пропорцій між окремими галузями, досягненню більш досконалої галузевої структури промислового виробництва;

3. Прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової техніки і вдосконалення технологічних процесів;

4. Економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню продуктивності праці;

5. Економія матеріальних ресурсів сприяє зниженню собівартості продукції;

6. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.

Рис.2. Структура оборотних фондів

До оборотних засобів відносяться грошові кошти, необхідні підприємству для створення виробничих запасів на складах і у виробництві, для розрахунків з постачальниками, бюджетом, для виплати заробітної плати та ін. Розрізняють склад і структуру оборотних коштів. Під складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти. Розподіл оборотних коштів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу визначається особливостями їх використання та розподілу в сферах виробництва продукції і її реалізації. Величина оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному діяльністю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технології й організації праці. Сума засобів обігу залежить, головним чином, від умов реалізації продукції, рівня організації системи постачання і збуту продукції.

Оборотні кошти, обслуговуючі процес обігу продукції, являють собою фонди звернення. До них відносяться готова до реалізації продукція, що знаходиться на складах підприємства; продукція відвантажена, але не сплачена споживачами (дебіторська заборгованість); грошові кошти підприємства; кошти в розрахунках.

Структура оборотних коштів - це співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене у відсотках (рис. 3).

У різних галузях існує відмінність в структурах оборотних коштів.Це обумовлюється багатьма факторами, зокрема, особливостями організації виробничого процесу, умовами постачання і збуту, місцезнаходженням постачальників і споживачів, структурою витрат на виробництво.

За джерелами формування оборотні кошти поділяються:

· Власні оборотні кошти - це кошти, які постійно перебувають в розпорядженні підприємства і сформовані за рахунок власних ресурсів (прибуток і ін.);

· Позикові оборотні кошти - це кредити банку, кредиторська заборгованість (комерційний кредит) та інші пасиви.

Ефективна робота підприємства - це досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах. Мінімізація витрат - це в першу чергу оптимізація структури джерел формування оборотних коштів підприємства, тобто розумне поєднання власних кредитних ресурсів.

Оборотні кошти підприємства постійно знаходяться в русі, здійснюючи кругообіг. Кругообіг коштів починається з моменту оплати підприємством матеріальних ресурсів та інших елементів, необхідних виробництва, і закінчується поверненням цих витрат у вигляді виручки від реалізації продукції. Потім грошові кошти знову використовуються підприємством для придбання матеріальних ресурсів і запуску їх у виробництво.

Період обороту оборотних коштів - це час, протягом якого оборотні кошти роблять повний кругообіг (період виробництва + період обертання). Цей показник характеризує середню швидкість руху коштів на підприємстві або галузі і не збігається з фактичним терміном виробництва і реалізації певних видів продукції.

Управління оборотними коштами полягає в забезпеченні безперервності процесу виробництва і реалізації продукції з найменшим розміром оборотних коштів. Оборотні кошти підприємств повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі і в мінімальному, але достатньому обсязі. Оборотні кошти в кожен момент часу одночасно перебувають у всіх стадіях кругообігу і виступають у вигляді грошових коштів, матеріалів, незавершеного виробництва, готових виробів.

Процес розробки економічно обґрунтованих величин оборотних коштів, необхідних для організації нормальної роботи підприємства називається нормуванням оборотних коштів. Нормування оборотних коштів полягає у визначенні сум оборотних коштів, необхідних для утворення постійно мінімальних і в той же час достатніх запасів матеріальних цінностей, незнижуваних залишків незавершеного виробництва та інших оборотних коштів. Нормування оборотних коштів сприяє виявленню внутрішніх резервів, скорочення тривалості виробничого циклу, більш швидкої реалізації готової продукції.

Ефективне використання оборотних коштів промислових підприємств характеризують такі показники:

1. Коефіцієнт оборотності - характеризує число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за певний період, або показує обсяг реалізованої продукції, що припадає на один рубль оборотних коштів.

К о = РП / СО,

де, К о - коефіцієнт оборотності оборотних коштів (обороти);

РП - обсяг реалізованої продукції;

СО - середньорічний залишок нормованих оборотних коштів.

2. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів - цей коефіцієнт зворотний коефіцієнту оборотності.

К з = 1 / К о,

де, К з - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

Цей коефіцієнт характеризує суму оборотних коштів, витрачених на один карбованець реалізованої продукції.

3. Тривалість одного обороту в днях.

Т = Д / К о,

де, Д - число днів в періоді.

У практиці фінансових розрахунків при обчисленні показників оборотності для деякого спрощення прийнято вважати тривалість будь-якого місяця, рівну 30 дням, будь-якого кварталу - 90 дням, року - 360 дням.

Чим менше тривалість обороту оборотних коштів або більше число скоєних ними кругообігів при тому ж обсязі реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних коштів, і, навпаки, чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею підприємств і досягається наступними шляхами:

1. На стадії створення виробничих запасів - впровадження економічно обгрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів до споживачів; широке використання прямих тривалих зв'язків; комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах;

2. На стадії незавершеного виробництва - прискорення науково-технічного прогресу; розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; вдосконалення форм організації промислового виробництва; застосування більш дешевих конструкційних матеріалів; вдосконалення системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом;

3. На стадії обігу - наближення споживачів продукції до її виготовлювачів; вдосконалення системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів; ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.

Виробничий процес і принципи його організації

Комплекс виробничих підрозділів, організацій з управління підприємством і обслуговування працівників, їх кількість, величина взаємозв'язку і співвідношення між ними за розміром зайнятих площ, чисельності працівників і пропускної здатності є загальну структуру підприємства.

Виробничі підрозділи підприємства - цехи, дільниці, обслуговуючі господарства і служби (прямо чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі), зв'язки між ними, взяті в сукупності, становлять його виробничу структуру. Вона зумовлює рівень продуктивності праці, витрат виробництва, ефективність експлуатації природних багатств і техніки при даних техніко-економічних та економіко-географічних умовах матеріального виробництва.

Побудова раціональної виробничої структури підприємства здійснюється в наступному порядку:

1. Встановлюється склад цехів підприємства, їх потужність в розмірах, що забезпечують заданий випуск продукції;

2. Розраховуються площі для кожного цеху і складу, визначаються просторові розташування їх в генеральному плані підприємства;

3. Чи плануються всі транспортні зв'язки всередині підприємства, їх взаємодія з загальнодержавними (зовнішніми для підприємства) шляхами;

4. Намечаются найкоротші маршрути міжцехового пересування предметів праці по ходу виробничого процесу.

Існують наступні типи виробничої структури промислового підприємства:

1. Предметний тип. При предметної структурі основні цехи підприємства, їх ділянки будуються за ознакою виготовлення кожним з них певного виробу або який-небудь з його частин (вузла, агрегату) або певної групи деталей. Предметна структура переважно застосовується в механоскладальних і складальних цехах підприємств великосерійного і масового виробництва.

наприклад:

· Автомобільний завод - цех по виготовленню двигунів, шасі, коробок передач, кузовів;

· Верстатоінструментальний завод - цеху по виготовленню станин, шпинделів, валів, корпусних деталей;

· Взуттєва фабрика - цеху рантової взуття.

Предметна структура спрощує і обмежує форми виробничої взаємозв'язку між цехами, скорочує шлях руху деталей, спрощує і здешевлює міжцеховий і цехової транспорт, зменшує тривалість виробничого циклу, підвищує відповідальність працівників за якість роботи. Предметна структура цехів дозволяє розставити устаткування по ходу технологічного процесу, застосувати високопродуктивні верстати, інструменти, штампи, пристосування.

2. Технологічний тип. Технологічна структура зумовлює чітку технологічну відособленість.

Наприклад, наявність ливарного, ковальського, штампувального, механічного, складального цехів. Цей тип виробничої структури спрощує керівництво цехом (ділянкою), дозволяє маневрувати розстановкою людей, полегшує перебудову виробництва з одного номенклатури виробів на іншу.

До числа недоліків даного типу відносяться:

· Виникнення зустрічних маршрутів руху виробів;

· Ускладнення виробничих взаємозв'язків цехів;

· Вагомі витрати часу на переналагодження обладнання;

· Обмежена можливість застосування високопродуктивних спеціальних верстатів, інструментів, пристосувань.

Все це стримує зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

3. Змішаний тип. Змішана структура характеризується наявністю на одному і тому підприємстві основних цехів, організованих і за предметним, і за технологічним принципом.

Наприклад, на машинобудівних підприємствах масового виробництва заготівельні цехи (ливарні, ковальські, пресові), як правило, організовуються за технологічним принципом, а Механоскладальні - за технологічним принципом.

До числа переваг такого побудови виробництва відносяться:

· Зменшення обсягів внутрішньоцехових перевезень;

· Скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення продукції;

· Поліпшення умов праці;

· Більш високий рівень завантаження обладнання;

· Зростання продуктивності праці;

· Зниження собівартості продукції.

Виробничий процес являє собою сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних і обслуговуючих процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідні матеріали перетворюються в готові вироби.

За своїм призначенням та ролі у виробництві процеси діляться на наступні види:

1. Основні виробничі процеси. В результаті цих процесів виготовляються вироби, що підлягають реалізації, тобто основна продукція підприємства.

Основною структурною виробничою одиницею підприємства є цех. Основні цехи діляться на заготівельні, обробні і складальні.

До заготівельним цехах відносяться ливарні, ковальсько-штампувальні, ковальсько-пресові, іноді зварних конструкцій; до оброблювальних - механообробні, деревообробні, термічні, цеху гальванічних, лакофарбових захисних і декоративних покриттів деталей; до складальним - цеху агрегатної і остаточного складання виробів, їх забарвлення, комплектації запасними частинами і знімним обладнанням.

2.Допоміжні процеси. В результаті допоміжних процесів виробляється продукція для потреб підприємства (наприклад, процеси по ремонту обладнання, виготовлення оснастки, виробленні пара, стиснутого повітря і т.д.). Допоміжні процеси здійснюються в допоміжних цехах. До них відносяться інструментальний цех, цех нестандартного обладнання, модельний цех, ремонтний цех, енергетичний та ін.

3. Обслуговуючі процеси - це процеси, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних процесів. Вони здійснюються в обслуговуючих цехах (наприклад, процеси транспортування, складування, комплектування деталей, прибирання приміщень і т.д.). До обслуговуючим цехах відносяться транспортний цех, склади і служби, що забезпечують контроль.

Виробничий процес підприємства повинен бути організований так, щоб дотримувалися наступні основні принципи:

1. Спеціалізація робочих місць, виробничих ділянок і цехів;

2. Пропорційність, тобто рівна пропускна здатність по потужності всіх виробничих підрозділів;

3. Паралельність, тобто всі процеси в часі виконуються одночасно, тобто паралельно;

4. Безперервність, тобто процес обробки і складання виробів повинен бути організований з найменшими перервами;

5. Прямоточность - означає організацію транспортування предметів праці по найбільш коротким маршрутам;

6. Ритмічність, тобто випуск однакової кількості продукції в рівні проміжки часу;

7. Автоматичність, тобто максимальне виконання операцій автоматично, тобто без участі робітника або під його наглядом.

Типи організації виробництва

Під типом організації виробництва розуміють комплексну характеристику особливостей організації та технічного рівня промислового виробництва. На тип організації виробництва впливає ряд факторів:

· Рівень спеціалізації;

· Масштабність виробництва;

· Складність і стійкість виготовленої номенклатури виробів, обумовленої розмірами і повторюваністю випуску.

Таблиця 2. Типи виробництва.

характеристика

типи виробництва

одиничне виробництво

Серійне виробництво

Масове виробництво

номенклатура продукції

різноманітна

Повторювані серії, партії

однотипна

устаткування

універсальне

Універсальне і спеціальне

спеціальне

робоча кваліфікація

Найвища

Середня

низька

Виробничий цикл

найтриваліший

середній

короткий

Питома вага ручної праці

значний

середній

мінімальний

спеціалізація

Відсутнє

Кілька повторюваних операцій

Одна - дві операції

собівартість

висока

Середня

низька

Розробка технологічного процесу

Укрупнений метод (на виріб, вузол)

подетальная

Подетальная, пооперационная

повторюваність випуску

Чи не повторюється

періодично повторюється

постійно повторюється

Розташування обладнання

групове

Групове і ланцюгове

ланцюгове

Вид руху предметів праці по операціях

послідовний

Послідовно-паралельний

паралельний

Випуск кінцевої продукції

Кінцева продукція виробляється на замовлення і не зберігається

Кінцева продукція вироб-водиться на основі приватних коротко- термінових прогнозів, обсяг випуску по-стійно уточнюється шляхом запитів

Кінцева продукція виробляється на основі прогнозів і зберігається

Використання обладнання

5 - 25%

20 - 75%

70 - 80%

Одиничне виробництво передбачає штучний випуск виробів різноманітної і непостійною номенклатури обмеженого споживання.

Одиничне виробництво характерне для верстатобудування, суднобудування, виробництва великих гідротурбін, прокатних станів та іншого унікального обладнання.

Різновидом одиничного виробництва є індивідуальне виробництво (наприклад, виготовлення космічних об'єктів).

Серійне виробництво передбачає одночасне виготовлення серіями (партіями) широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу. Залежно від розміру серії розрізняють дрібносерійне, середнє серійне і великосерійне виробництво.

Під серією розуміється випуск ряду конструктивно однакових виробів, що запускаються у виробництво партіями, одночасно або послідовно, безперервно протягом планового періоду.

Серійне виробництво характерно для випуску продукції усталеного типу, наприклад, металорізальних верстатів, насосів, компресорів та іншого широко застосовується.

Масове виробництво характеризується безперервністю і відносно тривалим періодом виготовлення обмеженою номенклатури однорідної продукції у великих кількостях. Масове виробництво - це вища форма спеціалізації виробництва, що дозволяє зосереджувати на підприємстві випуск одного або декількох типорозмірів однойменних деталей. При цьому типі організації виробництва різні вироби випускаються одночасно і, як правило, безперервно. Неодмінною умовою масового виробництва є високий рівень стандартизації і уніфікації при конструюванні деталей, вузлів і агрегатів. Цей тип виробництва економічно доцільний при досить великому обсязі випуску продукції, тому необхідною умовою масового виробництва є наявність стійкого і значного попиту на продукцію.

Масове виробництво характерно для випуску автомобілів, тракторів, продукції харчової, текстильної та хімічної промисловості.

Виробничий цикл. Шляхи скорочення його тривалості

Виробничим циклом називається календарний період часу, протягом якого виконується виробничий процес чи будь-яка його частина - операція, процеси виготовлення заготовок, механічної обробки деталей, складання, випробування.

Операція - це частина основного виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці без переналагодження обладнання над одним або кількома виробами одним або декількома робітниками.

Робоче місце - це частина виробничої площі, яка оснащена необхідним обладнанням, де робочими виконуються окремі операції.

Операції бувають:

1. Основні (технологічні) операції. У процесі їх виконання відбувається зміна форм, розмірів і властивостей вироби або деталі.

Сукупність технологічних операцій складає технологічний процес.

2. Допоміжні операції - це операції, пов'язані з переміщенням виробів з одного робочого місця на інше або з перевіркою якості.

Організація виробничого процесу в часі зводиться до визначення та аналізу тривалості і структури виробничого циклу (рис. 4).

Тривалістю виробничого циклу називається період часу виконання всього виробничого циклу, протягом, якого матеріал перетворюється в готову продукцію або це відрізок часу від моменту початку першої операції до моменту випуску готової продукції. Тривалість виробничого циклу визначається для ділянки, цеху, підприємства в цілому.

Мал. 4. Структура і склад тривалості виробничого циклу.

Види руху деталей по операціях

Існують наступні види руху деталей по операціях:

1.Послідовний вид руху;

Цей вид руху полягає в тому, що деталі передаються з попередньої операції на наступну, тільки після обробки всієї партії деталей на попередній. При цьому виникає пролежування деталей на кожній операції і за рахунок цього збільшується тривалість циклу.

Він застосовується в умовах дрібносерійного і одиничного виробництва, тобто коли обробляються невеликі партії деталей і трудомісткість обробки цих деталей незначна.

1 2 3 4

1 оп

1 2 3 4

2 оп

1 2 3 4

3 оп

t

Т посл

n = 4; t 1 = 2 хв; t 2 = 1 хв; t 3 = 1,5мін; m = 3

m

Т посл = n *? T i, де

i = 1

де n - число деталей в партії,

m - число операцій обробки деталей,

i - вид деталей,

t i - час обробки на певній операції.

2. Паралельний вид руху;

Цей вид руху полягає в тому, що кожна деталь, передається з попередньої операції на наступну відразу, не чекаючи поки всі деталі даної партії, будуть оброблені. У цього способу найкоротший виробничий цикл, але ефективний він тільки тоді, коли операції синхронізовані, тобто дорівнюють один одному або кратні. Якщо операції не синхронізовані або не вирівняні, то при цьому способі виникає пролежування деталей або простий робочого і устаткування і тривалість циклу за рахунок цього збільшується.

Застосовується в умовах великосерійного і масового виробництва.

1 2 3 4

1 оп

1 2 3 4

2 оп

1 2 3 4

3 оп

t

Т парал

n = 4; t 1 = 2 хв; t 2 = 1 хв; t 3 = 1,5 хв; m = 3

m

Т парал = (n-1) * t глав +? T i,

i = 1

де t глав - найбільший час обробки однієї деталі.

3. Послідовно-паралельний вид руху.

Цей вид полягає в тому, що деталі передаються з операції на операцію частинами партії з таким розрахунком, щоб на наступних операціях робітники не простоювали в очікуванні деталей.

Правила побудови графіка:

1. Якщо час обробки на попередній операції більше, ніж на наступній, то обробка останньої деталі в партії на наступній операції починається відразу ж після закінчення її на попередній;

2. Якщо час обробки на попередній операції менше, ніж на наступній, то обробка першої деталі на наступній операції починається відразу ж після обробки її на попередній.

m m-1

Т п / п = n *? t i - (n - 1) *? min (t i; t i + 1),

i = 1 i = 1

де min (t i; t i +1) - мінімальне значення з t i і t i +1.

1 2 3 4

1 оп

1 2 3 4

2 оп

1 2 3 4

3 оп

Т п / п t

n = 4; t 1 = 2 хв; t 2 = 1 хв; t 3 = 1,5 хв; m = 3

Застосовується в умовах серійного і іноді масового виробництва

Розрізняють такі основні види резервів скорочення тривалості виробничого циклу:

1. Конструкторські резерви - це спрощення конструкцій і підвищення їх технологічності, тобто легшою ізготовляемості;

2. Технологічні резерви - це застосування прогресивних технологічних процесів і спеціального оснащення;

3. Організаційно-технічні резерви - це чітка організація виробництва, чітка система планування і скорочення часу перерв.

Сутність і значення нормування праці

Важливим фактором планування кадрів на підприємстві є нормування праці. Нормування - це визначення необхідних витрат робочого часу на виконання конкретного обсягу робіт в конкретних організаційно-технічних умовах.

Робочий час - встановлена ​​законодавством тривалість дня (робочого тижня), протягом якого робітник виконує доручену йому роботу.

Норма - це максимально допустима планова величина абсолютної витрати засобів виробництва і живої праці на одиницю продукції або на виконання певного обсягу робіт.

Норматив - це плановий показник, що характеризує поелементні складові норм витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, витрат праці та ступінь їх ефективного використання.

Норми і нормативи приймаються в якості вихідних величин для розробки всі системи планових показників підприємства.

Нормування праці засновано на системі трудових нормативів.

Система трудових нормативів - це сукупність регламентованих витрат праці на виконання різних елементів і комплексів роботи персоналом підприємства. Розрізняють такі види норм і нормативів праці:

1. Норми часу - виражають необхідні або науково обгрунтовані витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції, виконання однієї роботи або послуги в хвилинах або годинах;

2. Норми вироблення - встановлюють необхідний обсяг виготовлення продукції за відповідний плановий період робочого часу. Величина норми визначає в натуральному вимірі (штуках, метрах і т.д.) плановий результат роботи за зміну, годину або інший відрізок часу.

3. Норми обслуговування - характеризують кількість робочих місць, розмір площі та інших виробничих об'єктів, закріплених за одним робочим, групою, бригадою або ланкою персоналу.

4. Норми чисельності - визначають необхідну кількість працівників відповідної категорії для виконання заданого обсягу роботи або обслуговування виробничих процесів;

5. Норми керованості - регламентують число підлеглих працівників у одного керівника відповідного підрозділу підприємства;

6. Нормовані виробничі завдання - встановлюють одному працівнику чи бригаді планові обсяги і номенклатуру продукції, що виготовляється, виконуваних робіт або послуг за даний період робочого часу (зміну, тиждень, місяць, квартал). Величина виробничих завдань вимірюється в натуральних, трудових, вартісних одиницях (штуках, тоннах, нормочасах, норморублях).

Розрізняють норми і нормативи, які регламентують витрати:

1. Робочого часу - встановлюють величину витрат робочого часу на виконання одиниці роботи одним або декількома працівниками;

2. Робочій сили - визначають величину витрат фізичної або нервової енергії людини в одиницю робочого часу або на один виріб.

Норми витрат фізичної і розумової енергії визначають допустимі показники темпи або швидкості роботи людини, інтенсивності праці, витрати людської енергії, ступеня зайнятості працівників, рівня їх перевтоми, тяжкості праці і т.п. Вони використовуються для планування оптимальних умов праці працівників, обгрунтування нормативної інтенсивності праці, а також зниження важкості праці та встановлення норм компенсаційних доплат при роботі в несприятливих умовах праці.

За ступенем їх диференціації норми і нормативи можуть встановлюватися на окремі елементи трудових, технологічних і виробничих процесів: мікроелементні нормативи на трудові руху та трудові дії або укрупнені на трудовий прийом, комплекс трудових прийомів, технологічну операцію, технологічний процес, виробничий процес.

За видами витрат робочого часу нормативи і норми поділяються на такі категорії: основного або машинного часу, допоміжного часу, оперативного часу, часу обслуговування робочого місця, підготовчо-заключного часу, неповного штучного часу, єдині і типові норми і т.д.

Форми і системи оплати праці

Ринкова економіка передбачає наявність ринку робочої сили з територіальним переміщенням трудових ресурсів, зосередженням праці там, де на нього є попит, і відтоком з тих місць, де відчувається надлишкова пропозиція. Комплекс усіх цих факторів і формує конкретну оплату праці. Підприємець у своїй діяльності стикається з тим, що будь-який чинник, що утягується в виробництво, повинен бути оплачений. Він купує верстати, машини, устаткування, сировину і, щоб почати виробництво, наймає робочу силу, і плата за працю - це і є оплата праці. Оплата праці працівників - це ціна трудових ресурсів, задіяних у виробничому процесі. З одного боку, оплата повинна компенсувати витрати фізичних та інтелектуальних сил працівника, з іншого боку, працівник не повинен відчувати себе ущемленим, порівнюючи оплату своєї праці з оплатою аналогічного праці на спорідненому підприємстві. Однак підприємця обмежує ряд факторів зовнішнього характеру:

· Встановлений державою мінімальний рівень заробітної плати (МРОТ);

· Умови договору між підприємцем і колективом працюючих;

· Вимоги профспілкових комітетів.

При організації оплати праці підприємець повинен:

· Визначити форму і систему оплати праці працівників свого підприємства;

· Розробити систему посадових окладів для службовців, фахівців, управлінського персоналу;

· Виробити критерії та визначити розміри доплат для працівників підприємства.

У розпорядженні підприємця є широкі можливості у виборі тих чи інших форм або систем заробітної плати, вони ще ширше при визначенні преміальних доплат, заохочень. Але мистецтво керівника полягає в тому, щоб з наявного арсеналу засобів вибрати ті з них, які в найбільшій мірі відповідають конкретному підприємству і саме тому персоналу, який набраний на це підприємство.

Для працівників підприємства оплата праці у вигляді заробітної плати є їх особистим доходом, який повинен відповідати особистому внеску в результати діяльності підприємства. Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату.

Номінальна заробітна плата - це сума грошей, яку отримує працівник за свою працю за певний період часу.

Реальна заробітна плата показує, яка кількість предметів споживання і послуг можна купити за номінальну заробітну плату при даному рівні цін.

Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує у фазах суспільного відтворення: виробництві, розподілі, обміні і споживанні.

Розрізняють такі функції заробітної плати:

1. Відтворювальна - вона полягає в забезпеченні працівника, а також членів його сім'ї обсягом споживання матеріальних благ і послуг, достатнього для розширеного відтворення робочої сили. Ця функція тісно пов'язана з особливостями державного регулювання заробітної плати, встановленням на законодавчому рівні такого мінімального його розміру, який забезпечував би відтворення робочої сили;

2. Стимулююча функція. Її сутність полягає в намірі працівників до трудової діяльності, у формуванні зацікавленості в продуктивному праці;

3. Измерительно-розподільча функція - вона призначена для відображення заходи живого праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва;

4. Регулююча функція - вона виражається шляхом взаємодії попиту і пропозиції на ринку праці і впливу заробітної плати на формування персоналу, чисельності працівників і рівень зайнятості населення;

5. Ресурсно - разместітельная функція. Значення цієї функції полягає в оптимізації розміщення трудових ресурсів по регіонах, галузям економіки і підприємствам;

6. Функція формування платоспроможного попиту населення. Призначення цієї функції - ув'язка платоспроможного попиту, під яким розуміється форма вияву потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, і виробництва споживчих товарів. Оскільки платоспроможний попит формується під впливом двох основних чинників - потреб і доходів суспільства, то за допомогою заробітної плати в умовах ринку встановлюються необхідні пропорції між товарною пропозицією та попитом;

7. Соціальна функція - полягає в тому, що вона сприяє справедливості і забезпечує мінімально достатні умови і рівень життя працівників та їхніх сімей.

Найбільшого поширення на підприємствах різних форм власності отримали наступні форми оплати праці (рис. 5):

1. Відрядна форма оплати - це оплата за кожну одиницю продукції або виконаний обсяг робіт;

2. Погодинна форма оплати - це оплата за відпрацьований час, але не календарне, а нормативне, яке передбачається тарифною системою.

Існує цілий ряд умов, при яких доцільно застосовувати ту чи іншу форму оплати праці.

Умови застосування відрядної оплати праці:

1. Існують кількісні показники роботи, які безпосередньо залежать від конкретного працівника;

2. Є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт;

3. Чи існують можливості у робітників конкретної ділянки збільшити вироблення або обсяг виконуваних робіт;

4. Існує необхідність на конкретній виробничій ділянці стимулювати робітників в подальшому збільшенні вироблення продукції або обсягів виконуваних робіт.

Мал. 6. Форми і системи заробітної плати

Відрядну оплату праці не рекомендується застосовувати в тому випадку, якщо це призведе:

· До погіршення якості продукції;

· До порушення технологічних режимів;

· До погіршення обслуговування обладнання;

· До перевитрати сировини і матеріалів.

Умови застосування погодинної оплати праці:

· Відсутня можливість збільшення випуску продукції;

· Виробничий процес строго регламентований;

· Функції робочого зводяться до спостереження за ходом виробничого процесу;

· Збільшення випуску продукції може призвести до браку або погіршення її якості.

На кожному конкретному підприємстві залежно від характеру продукції, що випускається, наявності тих чи інших технологічних процесів, рівня організації виробництва і праці застосовується та чи інша форма заробітної плати.

Відрядна форма оплати

1. Пряма (проста) відрядна система оплати

При цій системі праця оплачується за максимальними розцінками за одиницю виробленої продукції. Ця система може застосовуватися там, де на перший план висувається необхідність розширення виробництва продукції і послуг. Однак дана система мало стимулює виконавця підвищувати якість продукції, економно витрачати обмежені ресурси, домагатися високих колективних результатів праці і т.п.

Індивідуальна відрядна розцінка за одиницю продукції або роботи визначається наступним чином:

Р пр = С ч / N ч

або

Р пр = С ч * t n,

де, С ч - годинна тарифна ставка, встановлюється відповідно до розряду виконуваної роботи,

N ч - годинна норма вироблення даної продукції;

t n - норма часу (трудомісткість) на одиницю продукції (роботи).

Загальний заробіток робітника визначається за такою формулою:

n

З пр =? (Р пр * N),

i = 1

де N - кількість виробленої продукції за розрахунковий період.

2. Відрядно-преміальна система оплати

При ній робітник отримує оплату своєї праці за прямими відрядними розцінками і додатково отримує премію. Але для цього повинні бути чітко встановлені показники, за які здійснюється преміювання (виконання плану виробництва, завдань по якості продукції, економія матеріальних ресурсів, зростання продуктивності праці та ін.), Вони повинні бути доведені до кожного виконавця. Однак перелік цих показників не повинен бути надто великим - п'ять - сім показників: більше їх кількість не усвідомлюється і не запам'ятовується працівником. Розміри премій і показників преміювання визначаються Положенням про преміювання, розробленому на підприємстві.

3. Побічно-відрядна система оплати

При ній розмір заробітку робітника ставиться в пряму залежність від результатів праці обслуговуваних їм робочих - відрядників. Ця система застосовується для оплати праці допоміжних робітників (наладчиків, настроювачів, ремонтників та ін.)

Непряма відрядна розцінка розраховується з урахуванням норм виробітку обслуговуваних робочих і їх чисельності за формулою:

Р к = С ч / (N ч * q),

де С ч - тарифна годинна ставка обслуговується робітника, оплачуваного за непрямої відрядній системі;

N ч - годинна норма вироблення (продуктивності) одного обслуговується робочого (агрегату, об'єкта) в одиницях продукції;

q - кількість обслуговуваних робочих (об'єктів, агрегатів) - норма обслуговування.

Загальний заробіток розраховується за такими формулами:

З ОБЩк = (С ч * Ф доп * У) / 100,

де З ОБЩк - загальний заробіток робітника;

З год - годинна тарифна ставка допоміжного робітника, переведеного на непряму відрядну оплату праці;

Ф доп - фактично відпрацьований даними допоміжним робочим кількість людино-годин;

У - середньозважений відсоток виконання норм виробітку всіма обслуговуються цим працівником робітниками, об'єктами, агрегатами.

n

З заг =? (Р до i * N ф i),

i = 1

де Р до i - непряма відрядна розцінка за одиницю продукції, виробленої певним які обслуговує робочим;

N ф i - фактична кількість продукції, виробленої в даному періоді певним які обслуговує робочим в відповідних одиницях виміру.

4. Акордно-відрядна система оплати.

При ній розцінка встановлюється на весь обсяг роботи (а не на окрему операцію) на основі діючих норм часу або норм виробітку. Ця система застосовується при виконанні ремонтних і інших робіт, коли бригада складається з робочих різних спеціальностей. При даній системі оплати праці робочі преміюються за скорочення термінів виконання робіт, що посилює стимулюючу роль цієї системи у зростанні продуктивності праці.

5. Сдельно-прогресивна система оплати.

При цій системі праця робочого оплачується за прямими відрядними розцінками в межах виконання норм, а при виробленні понад норми - за підвищеними розцінками.

Заробіток робітника при відрядно-прогресивній оплаті праці визначається в залежності від прийнятої системи прогресивної оплати (за весь обсяг або за частину обсягу робіт, виконаних понад норми) по одній з наступних формул:

З сп = З пр + [(З пр * (N н - N баз) * q пр) / N н],

де З пр - сума основного заробітку робітника, обчислена за прямими відрядними розцінками;

N н - виконання норм виробітку робітником;

N баз - базовий рівень норм виробітку, понад якого застосовується оплата за підвищеними розцінками;

q пр - коефіцієнт у частках одиниці, що показує, наскільки збільшується відрядна розцінка за вироблення продукції понад встановлену норму.

З сп = З пр + З тп * (q пр - 1),

де З тп - сума відрядного заробітку робітника, нарахована за прямими відрядними розцінками за частину роботи (продукції), оплачуваної за прогресивною системою оплати;

q пр - коефіцієнт, що показує відношення прогресивної відрядної розцінки за шкалою до основної відрядної розцінки (цей коефіцієнт більше одиниці).

При використанні відрядно-прогресивної оплати праці особливу увагу слід приділяти визначенню нормативної вихідної бази, розробці ефективних шкал підвищення розцінок, обліку вироблення продукції і фактично відпрацьованого часу.

Відрядна форма оплати може застосовуватися індивідуально - для кожного працівника, а може мати колективні форми.

Колективна (бригадна) відрядна оплата праці використовується при колективних формах організації праці працівників, коли виробничий процес здійснюється декількома робочими або бригадою, між якими немає повного поділу праці і розвинене суміщення професій. Заробіток цілого колективу розподіляється між окремими членами з урахуванням вкладу кожного. Існує кілька методів розрахунку індивідуального заробітку:

1. На потокових лініях заробітна плата обчислюється виходячи з обсягу випущеної продукції бригадою на кінцевій операції і індивідуальної розцінки. Індивідуальна розцінка розраховується на основі бригадної норми виробітку і тарифної ставки робітника;

2. Метод, при якому заробіток робітника визначається виходячи із загальної зарплати бригади, рівня кваліфікації робітника і відпрацьованого їм часу;

З метою більш повного врахування індивідуального вкладу працівника в результати праці бригади, за згодою її членів, можуть бути застосовані коефіцієнти трудової участі.Коефіцієнт трудової участі (КТУ) являє собою узагальнену характеристику оцінки трудового внеску кожного робітника бригади в залежності від індивідуальної продуктивності праці та якості роботи, фактичного суміщення професій, виконання складніших робіт, збільшення зон обслуговування, допомоги в роботі іншим членам бригади, дотримання трудової і виробничої дисципліни. Порядок визначення та застосування КТУ встановлюється загальними зборами бригади і затверджується керівником підприємства за погодженням з профспілковою організацією.

В ході реформування економіки на практиці позначилися нові форми і системи оплати праці. Однією з таких систем стала система оплати за коефіцієнтом трудової вартості. При розрахунку цього коефіцієнта приймається до уваги заробітна плата за останні 3 - 6 місяців, очищена від всіляких доплат. Сума заробітної плати ділиться на відпрацьовані за цей період дні. Це і буде коефіцієнт вартості праці або трудової вартості (РКТС). При високих ділових якостях дрібна частина РКТС збільшується до цілого числа, при низьких - зменшується до цілого. Коефіцієнт вартості праці переглядається раз на рік під час атестації.

Погодинна форма оплати

При погодинної заробітної плати працівник отримує грошову винагороду в залежності від кількості відпрацьованого часу.

Заробіток робітника при простій погодинній системі заробітної плати розраховується за такою формулою:

З п = З ч * t раб,

де t раб - кількість відпрацьованого часу в даний період.

При місячній оплаті праці погодинний заробіток робітника можна визначити за формулою:

З п = (З м / t? Раб) * t раб,

де З м - місячна погодинна заробітна плата працівника;

t? раб - число робочих годин за графіком в даному місяці.

Для керівників, фахівців і службовців використовується система посадових окладів. Посадовий оклад - це абсолютний розмір заробітної плати, встановлений відповідно до займаної посади. Він може становити певний діапазон - від мінімального до максимального значень. Необхідні аналітичні розрахунки, які істотно можуть підвищити ефективність встановлення того чи іншого окладу.

Тарифна система

В силу того, що праця може бути простим і складним, низько-і висококваліфікованим, необхідно нормування праці, яке здійснюється за допомогою тарифних систем. Тарифна система являє собою сукупність нормативів, що визначають диференціацію оплати праці в залежності від складності праці, його умов, форм заробітної плати, галузі виробництва і району країни.

Складовими елементами тарифної системи є:

1. Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник (ЄТКД) - збірник нормативних документів, що містять кваліфікаційні характеристики робіт і професій, згрупованих в розділи по виробництвам і видам робіт. По кожній галузі народного господарства видаються окремі довідники, які і служать основним орієнтиром;

2. Тарифні розряди - характеризують рівень кваліфікації робітників і складності робіт;

3. Тарифна ставка - абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій робітників за одиницю часу. Вихідною є мінімальна тарифна ставка або тарифна ставка першого розряду. Вона визначає рівень оплати найбільш простої праці. Тарифні ставки можуть бути годинні, денні. За базу для визначення тарифних ставок приймається мінімальний рівень оплати праці, що встановлюється державою на той чи інший період часу.

4. Тарифна сітка - це сукупність тарифних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Вони служать для встановлення співвідношення в оплаті праці залежно від рівня кваліфікації. Тарифний коефіцієнт нижчого розряду приймається рівним одиниці. Тарифні коефіцієнти наступних розрядів показують, у скільки разів відповідні тарифні ставки більше тарифної ставки першого розряду;

5. Районні коефіцієнти до заробітної плати є нормативний показник ступеня збільшення заробітної плати в залежності від місця розташування підприємства і встановлюються з урахуванням ступенів дискомфортности проживання, які утворюють п'ять зон. Діапазон районних коефіцієнтів - від 1,15 до 2,0.

6. Доплати до тарифних ставок і надбавок за відхилення від нормальних умов праці, в тому числі за роботу в надурочний час, у святкові дні, у нічний час і т.п., визначаються підприємством самостійно і включаються в елемент собівартості продукції «витрати на оплату праці ».

Фонд оплати праці являє собою джерело коштів, призначених для виплат заробітної плати та виплат соціального характеру. Він розраховується або методом прямого рахунку шляхом множення середньооблікової планової чисельності працюючих на середню заробітну плату одного працюючого в плановому періоді, або нормативним методом розрахунку - шляхом множення загального обсягу продукції, що випускається у вартісному вираженні на норматив заробітної плати на 1 руб. продукції, що випускається.

Оплата праці робітників здійснюється відповідно до розряду виконуваних робіт. При виконанні роботи, що тарифікуються вищим розрядом, ніж присвоєний виконавцю по кваліфікації, його праця оплачується за встановленими за дану роботу розцінками. Якщо виконується робота нижчого проти кваліфікації робітника розряду, то незалежно від розміру фактичної заробітної плати він отримує за відпрацьований час доплату (межразрядную різницю), відповідну різниці між тарифної оплатою праці по розряду робітника і виконаної ним роботи. Ця доплата можлива лише в разі виконання робочим встановленої норми виробітку.

Виробнича потужність і завантаження устаткування

Обсяг основних виробничих фондів і ступінь їх використання визначають величину виробничої потужності підприємства.

Виробнича потужність підприємства - це максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному вираженні в установленому планом асортименті, при повному використанні виробничого обладнання і площ, з урахуванням застосування передової технології, поліпшення організації виробництва і праці, забезпечення високої якості продукції. Виробнича потужність характеризує роботу основних фондів підприємства в таких умовах, при яких можна повністю використовувати потенційні можливості, закладені в засобах праці.

Якщо на підприємстві випускається один виріб, то виробнича потужність вимірюється в штуках, якщо кілька - то в грошовому обсязі або інших одиницях виміру, прийнятних для підприємства. Виробнича потужність галузі промисловості з виробництва певної продукції дорівнює сумарній потужності входять до неї підприємств з виробництва цієї продукції. Підсумовуються виробничі потужності всіх підприємств незалежно від встановлених режимів роботи.

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю провідних виробничих цехів, дільниць або агрегатів, тобто потужності провідних виробництв. Провідними вважаються цех, ділянку, агрегат, які виконують основні і найбільш масові операції по виготовленню продукції, і в яких зосереджена переважна частина обладнання.

Основними елементами, що визначають величину виробничої потужності підприємства, є:

1. Склад обладнання і його кількість за видами;

2. Техніко-економічні показники використання машин і устаткування;

3. Фонд часу роботи обладнання;

4. Виробнича площа підприємства (основних цехів);

5. Намічений асортимент продукції, що безпосередньо впливає на трудомісткість продукції при даному складі обладнання.

Існують наступні фонди часу:

· Календарний фонд часу - це повне число днів в році;

· Номінальний фонд часу - це календарний фонд часу за вирахуванням неробочих днів, змін, годин;

Ф ном = Д раб * До см * Т см,

де Ф ном - номінальний фонд часу;

Д раб - кількість робочих днів;

До см - кількість змін;

Т см - тривалість зміни.

· Ефективний (корисний) фонд часу. Він визначається як номінальний фонд часу, з урахуванням змінності робіт і обладнання, мінус планові втрати на ремонт і додаткові перерви в роботі.

Ф еф = Ф ном * (1 - р / 100),

де Ф еф - ефективний фонд часу;

р - відсоток простою обладнання.

Виробнича потужність провідного виробництва (ділянки) визначається за формулою:

N = (Ф еф s * q s) / t is,

де q s - кількість одиниць обладнання певної групи в даному виробництві;

Ф еф s - ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання певної групи (в годинах);

t is - трудомісткість виготовлення деталі певного найменування на певній групі устаткування;

i - вид деталі;

s - вид обладнання.

При визначенні складу обладнання враховується все обладнання за видами, встановлене на початок року, а також те, яке повинно бути введено в експлуатацію в плановому році. У розрахунок потужності не включається резервне обладнання, а також обладнання, що знаходиться в допоміжних цехах (ремонтних, інструментальних) і в веденні технічних служб підприємства. Можлива продуктивність обладнання, що закладається в розрахунок виробничої потужності, визначається на основі прогресивних норм використання кожного виду цього обладнання. При цьому слід врахувати, що при розрахунку величини потужності не беруться до уваги простої устаткування, які можуть бути викликані недоліками робочої сили, сировини, палива, електроенергії або організаційними неполадками, а також втрати часу, пов'язані з ліквідацією браку продукції.

Виробнича потужність підприємства не є постійною величиною. У міру використання нової техніки, впровадження прогресивної технології, матеріалів, розвитку спеціалізації і кооперування, вдосконалення структури виробництва, підвищення кваліфікації працюючих, поліпшення організації виробництва і праці виробничі потужності змінюються. Тому вони підлягають періодичному перегляду.

Застосовується кілька понять, які характеризують виробничі потужності:

1. Вхідна (що входить) виробнича потужність - потужність на початок року показує, якими виробничими можливостями володіє підприємство на початку планового періоду;

2. Вихідна (вихідна) виробнича потужність - це потужність на кінець року, що визначається підсумовуванням вхідної і вводиться потужностей за вирахуванням ліквідаційної.

NЅ = Nґ + N в - N у,

де NЅ - виходить виробнича потужність;

Nґ - вхідна виробнича потужність;

N в - вводиться виробнича потужність;

N у - вибуває виробнича потужність.

3. Проектна виробнича потужність - це потужність, передбачена проектом будівництва, реконструкції та розширення підприємства.

З метою ув'язки планованих обсягів виробництва продукції з необхідними виробничими потужностями на підприємствах розробляються баланси виробничих потужностей з виробництва або переробки продукції.

Р асчет завантаження устаткування

Коли відома виробнича програма на певний плановий період (місяць), то в першу чергу проводять розрахунки за визначенням необхідної кількості обладнання. Розрахунок ведеться в розрізі груп устаткування.

q розр s = Т пл s / Ф еф s,

де q розр s - розрахункова кількість обладнання;

Т пл s - планова трудомісткість виробничої програми на певній групі устаткування.

n

Т пл s = (100 / K вип s) *? N i * t is,

i = 1

де До вип s - відсоток виконання норм на певній групі устаткування (береться як середня величина за минулі періоди);

n - кількість найменувань деталей, що вимагають обробки на обладнанні певної групи;

t is - трудомісткість (час) виготовлення деталей певного найменування на певній групі устаткування;

N i - виробнича програма.

Часто при розрахунках необхідної кількості обладнання (q розр s) виходить не ціле число. Щоб точно визначити кількість обладнання необхідно q розр s округлити до найближчого більшого цілого числа і позначити - q прин s.

Потім розраховується коефіцієнт завантаження обладнання:

До загр = (q розр s / q прин s) * 100,

де К загр - коефіцієнт завантаження устаткування.

Ці розрахунки проводяться щомісяця по кожній групі устаткування.


Продуктивність праціЕфективне використання трудових ресурсів на підприємстві виражається в зміні продуктивності праці, результуючого показника роботи підприємства, в якому відображаються як позитивні сторони роботи, так і всі її недоліки.

Продуктивність праці, характеризуючи ефективність витрат праці в матеріальному виробництві, визначається кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю продукції.

Рівень продуктивності праці характеризується наступними показниками:

1. Вироблення продукції в одиницю часу.

b = ВП / ТР,

де b - вироблення продукції в одиницю часу;

ВП - валова продукція (обсяг виробленої продукції);

ТР - витрати праці на виробництво продукції.

Вироблення продукції - найбільш поширений і універсальний показник продуктивності праці.

2. Трудомісткість виготовлення продукції.

t = 1 / b,

де t - трудомісткість виготовлення продукції.

Трудомісткість продукції висловлює витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

Залежно від складу включаються трудових витрат розрізняють:

1. Технологічну трудомісткість, що включає всі витрати основних робочих;

2. Трудомісткість обслуговування виробництва, що включає витрати праці допоміжних робітників;

3. Виробничу трудомісткість - це витрати праці всіх робітників, як основних, так і допоміжних;

4. Трудомісткість управління виробництвом, що включає витрати праці інженерно-технічного персоналу (ІТП), службовців, обслуговуючого персоналу та охорони;

5. Повну трудомісткість, що представляє собою витрати праці всіх категорій промислово-виробничого персоналу.

Продуктивність праці розраховується за такими формулами:

1. На рівні народного господарства визначається продуктивність суспільної праці.

ПР про = НД / Ч пр,

де ПР про - продуктивність суспільної праці;

НД - національний дохід;

Ч пр - число зайнятих в матеріальному виробництві людина.

2. На рівні галузей, підприємств, цехів, визначається локальна продуктивність праці.

ПР л = Q пр / Чґ п,

де ПР л - локальна продуктивність праці;

Q пр - обсяг виробленої продукції;

Чґ п - чисельність промислово-виробничого персоналу.

3. Індивідуальна продуктивність на кожне робоче місце.

ПР і = N / Ч раб,

де ПР і - індивідуальна продуктивність праці;

N - кількість продукції за розрахунковий період;

Ч раб - чисельність робітників.

Класифікація резервів продуктивності праці:

1. Підвищення технічного рівня виробництва:

· Механізація і автоматизація виробництва;

· Впровадження нових видів обладнання;

· Впровадження нових технологічних процесів;

· Поліпшення конструктивних властивостей виробів;

· Підвищення якості сировини і використання нових конструктивних матеріалів.

2. Поліпшення організації виробництва і праці:

· Підвищення норм і зон обслуговування;

· Зменшення числа робочих, які виконують норми;

· Спрощення структури управління;

· Механізація облікових і обчислювальних робіт;

· Зміна робочого періоду;

· Підвищення рівня спеціалізації виробництва.

3. Структурні зміни у виробництві:

· Зміна питомих ваг окремих видів продукції;

· Зміна трудомісткості виробничої програми;

· Зміна частки покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

· Зміна питомої ваги нової продукції.

персонал підприємстваДобре підібраний трудовий колектив - одна з основних задач підприємця. Це повинна бути команда однодумців і партнерів, здатних усвідомлювати, розуміти і реалізовувати задуми керівництва підприємства. Тільки вона служить запорукою успіху підприємницької діяльності, вираження і процвітання підприємства.

Під кадрами підприємства прийнято розуміти основний (штатний) склад працівників підприємства.

Організація праці та управління колективом підприємства включає:

· Найм співробітників в умовах неповної зайнятості;

· Розстановка працівників у відповідності зі сформованою системою виробництва;

· Розподіл серед них обов'язків;

· Підготовка та перепідготовка кадрів;

· Стимулювання праці;

· Удосконалення організації праці;

· Турбота про працівників, які опинилися зайвими на даному підприємстві з найрізноманітніших причин.

Найм співробітників в умовах ринкової економіки передбачає підтримку постійних зв'язків з навчальними закладами, використання при прийомі на роботу системи заявок і рекомендацій, проведення іспитів і співбесід, оцінку рекомендацій і відгуків, встановлення випробувального терміну. Основними джерелами поповнення кадрів на підприємстві є всі види навчальних закладів, підприємства з аналогічними професіями, біржі праці.

При підборі кадрів велике значення має трудовий договір або контракт. Це безпосередня угода підприємцем (роботодавцем) і людиною, що надходять на роботу (найманим працівником). У трудовому договорі обумовлюються: трудова функція, місце роботи, посадові обов'язки, кваліфікація, спеціальність, назва посади, розмір заробітної плати, час початку роботи і ін. По термінах трудові договори розрізняються - не більше трьох років, на час виконання певної роботи, на невизначений термін.

За характером відношення до виробничого процесу всі працюючі на підприємстві поділяються на дві категорії:

1. Промислово-виробничий персонал;

2. Персонал непромислових організацій.

До персоналу непромислових організацій відносяться працівники підвідомчих непромислових господарств і організацій. До промислово-виробничого персоналу належать працівники безпосередньо пов'язані з виробництвом і його обслуговуванням.

Промислово-виробничий персонал поділяється на дві категорії:

1. Робочі - це працівники, які беруть участь у виробничому процесі або обслуговують його. Залежно від відношення до виробничого процесу робітники поділяються на такі групи:

· Основні робочі - до них відносяться робітники, зайняті в цехах основного виробництва, в основному технологічному процесі.

· Допоміжні робітники - це працівники, які обслуговують основні виробничі процеси: робітники основних виробничих цехів, зайняті ремонтом, налагодженням і обслуговуванням устаткування; видачею інструменту; контролем; транспортуванням, а також робочі допоміжних і обслуговуючих цехів.

2. Службовці поділяються:

· Керівники - начальники різних рівнів;

· Фахівці - вони здійснюють функції по забезпеченню виробництва (конструктора, інженери, бухгалтери і т.д.);

· Інші службовці - це працівники служб постачання, канцелярії, кур'єри, діловоди тощо

Кожна категорія працівників в своєму складі передбачає ряд професій, які в свою чергу представлені групами професій. Усередині спеціальності працівників можна поділити за рівнем кваліфікації.

Професія - це сукупність спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання певного виду робіт в будь-якій галузі виробництва.

Спеціальність - це вид діяльності в межах даної професії, яка має специфічні особливості і вимагає від працівників спеціальних навичок і знань.

Кваліфікація - це сукупність знань і практичних навичок, що дозволяють виконувати роботи певної складності. За рівнем кваліфікації робітників можна поділити: на некваліфікованих, малокваліфікованих, кваліфікованих і висококваліфікованих.

Структура кадрів підприємства, цеху, дільниці характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності.

Розрізняють такі склади працівників:

1. явочний склад - це працівники, які фактично присутні на робочих місцях;

2. Обліковий склад - це всі працівники, які значаться на підприємстві. Сюди включають найманих працівників, які працюють за договором (контрактом) один і більше днів, а також власників організації, які отримують в ній заробітну плату.

Середньосписковий склад визначається шляхом підсумовування спискового складу працівників за всі календарні дні періоду, включаючи вихідні та святкові дні, і ділення одержаної суми на повне календарне число днів періоду. Працівників, прийнятих в організацію по зовнішнім сумісництвом, в обліковій чисельності не враховують.

Розрахунок необхідної чисельності робітників за категоріями залежить від форм оплати праці.

Чисельність основних робітників на відрядній оплаті, розраховується виходячи їх трудомісткості виробничої програми за такою формулою:

n

Ч ор = (? (N i * t i)) / (Ф еф раб * До вип),

i = 1де Ч ор - чисельність основних робітників на відрядній оплаті;

N i - плановий обсяг продукції;

t i - трудомісткість певної деталі в нормо-годинах;

Ф еф раб - річний фонд робочого часу одного робітника;

До вип - запланований коефіцієнт виконання норм;

n - число різновидів деталей.

Чисельність працівників на погодинній оплаті праці розраховується за такими формулами:

1. За нормами обслуговування:

Ч вр = (q * До см * До сп) / Н о,

де Ч вр - чисельність працівників на погодинній оплаті праці;

q - число одиниць устаткування;

До см - число змін;

До сп - коефіцієнт приведення явочної до облікової чисельності (відносин календарного часу до корисного);

Н про - норма обслуговування.

2. По робочих місць:

Ч вр = м * К см * До сп,

де м - число робочих місць.

Чисельність службовців розраховується з урахуванням типової структури штатів, що склалася в даній галузі, розмірів підприємства, спеціалізації та кооперування (наприклад, конструкторів в залежності від дослідно-конструкторських робіт).

Планування та прогнозування діяльності підприємстваЕфективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки в значній мірі залежить від того, наскільки достовірно вони передбачають далеку і ближню перспективу свого розвитку, тобто від прогнозування. У цих умовах формування підприємствами виробничих програм повинно здійснюватися на основі прямих договорів між виробниками і споживачами продукції, що враховують реальні потреби в ній. Таким чином, ефективна діяльність підприємства в умовах ринкової економіки стає можливою тільки за умови розробки планів розвитку, виробничих програм, прогнозів соціально-економічного розвитку підприємства.

Планування в процесі свого здійснення повинно слідувати наступним вимогам:

1. Гнучкість - передбачає постійну адаптацію до змін середовища функціонування підприємства. Його дотримання вимагає коригування плану при різних змінах зовнішнього і внутрішнього середовища;

2. Безперервність - припускає ковзний характер планування, перш за все в частині систематичного перегляду планів (наприклад, після завершення звітного місяця, кварталу, року);

3. Комунікативність - це координація та інтеграція зусиль. Все повинно бути взаємопов'язане і взаємозалежне;

4. Участь - припускає важливість залучення в нього всіх можливих учасників процесу функціонування підприємства;

5. Адекватність - це відображення реальних проблем і самооцінки в процесі планування. Адекватність передбачає, що реально відбуваються процеси з раціональної точністю повинні моделюватися при складанні плану підприємства;

6. Комплексність - це взаємозв'язок і відображення в плані всіх напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства;
7. Багатоваріантність - дозволяє вибирати найкращу з альтернативних можливостей досягнення поставленої мети. Дотримання цього принципу вимагає розробки різних сценаріїв майбутнього розвитку підприємства виходячи з імовірнісних сценаріїв розвитку навколишнього середовища;

8. ітеративна - передбачає неодноразовість ув'язки вже складених розділів плану (ітерації). Це обумовлює творчий характер самого процесу планування.

На рівні підприємств розробка плану здійснюється в розрахунку на власні ресурси, які можуть бути зароблені трудовими колективами.

На практиці застосовується стратегічне, довгострокове, короткострокове і поточне планування. Стратегічне планування - бачення підприємства в майбутньому, його ролі в економіці та суспільно-економічному устрої країни, а також основних шляхів і засобів досягнення цього нового стану.

На базі стратегічного планування здійснюється довгострокове планування на найближчі 3-5 років. У ньому установки, зроблені в стратегічному плануванні, як би отримують своє економічне обґрунтування та уточнення з урахуванням тенденцій розвитку господарської ситуації на найближчі 3-5 років.

На основі цих планів проводиться короткострокове планування. Його конкретним виразом є плани розвитку від 1 до 3 років. Їх особливість полягає в тому, що показники найближчого року коригуються щоквартально, а другого і третього років - кожні півроку або щорічно.

В силу динамічності процесів, що відбуваються в діяльності підприємства і країни, необхідно здійснювати поточне планування. Його результатом є короткострокові плани (як правило, на рік) з урахуванням і поточних тенденцій попиту і пропозиції. У них показники встановлюються на рік з розбивкою по кварталах.

План розвитку підприємства включає такі основні розділи:

1. План виробництва промислової продукції (виробнича програма);

2. План розвитку науки і техніки;

3. План підвищення економічної ефективності виробництва;

4. План капітальних вкладень і капітального будівництва;

5. План матеріально-технічного забезпечення;

6. План по праці і кадрам;

7. План по витратах виробництва і реалізації продукції;

8. Фінансовий план;

9. План соціального розвитку колективів підприємства;

10. План заходів з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

Розглянемо докладніше кожен розділ плану.

Перший розділ плану є центральним. У ньому встановлюються завдання (виробнича програма) з виробництва окремих видів продукції в натуральному і вартісному виразах, передбачається подальше підвищення якості продукції. Гарантованість виконання виробничої програми забезпечується її всебічним обґрунтуванням, перш за все, за трьома напрямками:

1. Наявністю виробничих потужностей, необхідних для забезпечення передбаченого обсягу виробництва, виконання всіх виробничих процесів, технологічних операцій;

2. Наявністю матеріальних ресурсів, які цілком відповідають потребам виробництва, або договорів з надійними постачальниками - підприємствами або посередницькими організаціями;

3. Наявністю кваліфікованих фахівців усіх рівнів, а при необхідності - договорів зі сторонніми організаціями щодо виконання окремих робіт і послуг.

Для визначення обсягу продукції у вартісному вираженні використовуються показники реалізованої, товарної і валової продукції.

Реалізована продукція - це продукція, відвантажена споживачеві і оплачена ним.

Товари відвантажені - це продукція, відпущена споживачеві, але не сплачена їм (тому що товари знаходяться в дорозі або віддані на реалізацію).

Товарна продукція - це закінчена виробництвом і здана на склад готова продукція. Товарна продукція призначена для реалізації, але частина її завжди знаходиться на складі готової продукції.

Реалізована продукція розраховується за такою формулою:

РП = ТП + (ТО н - ТО к) + (ДП н - ДП к),

де ТО н - товари, відвантажені на початок планованого періоду в руб .;

ТО до - товари, відвантажені на кінець планованого періоду в руб .;

ДП н - готова продукція, що залишилася на складі готової продукції на початок періоду в руб .;

ДП к - готова продукція, що залишилася на складі готової продукції на кінець періоду в руб.

Величина реалізації може бути дорівнює, більше або менше товарної продукції в залежності від зміни залишків у відвантаженні і на складі.

Валова продукція - це вся продукція, вироблена підприємством за певний період часу, незалежно від ступеня її готовності.

ВП = ТП + (Н к - Н н),

де Нк - залишок незавершеного виробництва на кінець планованого періоду в руб .;

Н н - залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду в руб.

Валова і товарна продукція оцінюються в плані виробництва за оптовими цінами, а незавершене виробництво - по собівартості. Перехід від собівартості до оцінки незавершеного виробництва в оптових цінах проводиться за коефіцієнтом перекладу.

До пер = ТП оц / ТП себ,

де К пер - коефіцієнт переведення,

ТП оц - товарна продукція в оптових цінах,

ТП себ - товарна продукція за собівартістю.

Валова продукція з урахуванням коефіцієнта перекладу розраховується за такою формулою:

ВП оц = ТП оц + (Н к - Н н) * До пер

Головне призначення другого розділу плану - прискорення науково-технічного прогресу, тому він включає заходи щодо науково-дослідних робіт, освоєння виробництва нових видів продукції, впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів. Показники плану розвитку науки і техніки: продукція, освоювана виробництвом вперше в країні; відносне зменшення чисельності працівників; зростання продуктивності праці; зниження собівартості товарної продукції в планованому періоді за рахунок заходів, що підвищують технічний рівень виробництва і ін.

У третьому розділі даються як узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва, так і показники підвищення ефективності використання живої праці, основних фондів, оборотних коштів, капітальних вкладень, матеріальних ресурсів (темпи зростання виробництва товарної, валової продукції, темпи зростання продуктивності праці, оборотність оборотних коштів і т . Д.).

У четвертому розділі передбачається будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих підприємств, будівництво та розширення великих цехів і об'єктів на діючих підприємствах, технічне переозброєння діючого виробництва.

П'ятий розділ представляє собою систему матеріальних розрахунків, що відображають виробництво і споживання найважливіших видів промислової продукції, планів їх реалізації.

Головне завдання шостого розділу - передбачити систематичне підвищення продуктивності праці як основного умови збільшення обсягу виробництва і підвищення його ефективності.

Сьома глава є узагальнюючою. У ній знаходять відображення результати попередніх глав. При розробці цього розділу ставиться завдання всебічного підвищення ефективності виробництва, найбільш раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

У восьмому розділі встановлюються найважливіші фінансові показники: розрахунок потреби у власних оборотних коштах і завдання щодо прискорення їх оборотності, взаємодія підприємства з державним бюджетом, створення і використання основних виробничих фондів, завдання по прибутку.

У дев'ятому розділі передбачаються заходи щодо вирішення найбільш актуальних для колективів підприємств, об'єднань, окремих регіонів завдань соціального розвитку, поліпшення умов праці, відпочинку та побуту.

В останній розділ плану розвитку підприємства включають наступні напрямки:

· Охорона та раціональне використання водних ресурсів;

· Охорона повітряного басейну;

· Охорона та раціональне використання земель;

· Охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів.

Бізнес-план підприємстваБізнес - план - це документ, в якому описуються всі основні аспекти підприємницької діяльності, аналізуються головні проблеми, з якими може зіткнутися підприємець, і визначаються основні способи вирішення цих проблем. Цей план необхідний для того, щоб ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх розумність, реалістичність і зменшити тим самим ризик невдачі. Крім того, бізнес - план необхідний для подання тим, у кого підприємство збирається позичити гроші або інше майно на реалізацію проекту, для підтвердження реалістичності задуманого справи і здатності повернути кредит, орендоване майно. Бізнес-план є одним з ключових елементів стратегічного планування, тому охоплює досить тривалий період, зазвичай 3-5 років, іноді більше. Бізнес-планування передбачає рішення стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед підприємством (таблиця 3).

Таблиця 3. Приклади завдань бізнес-планування.

співробітники підприємства

зовнішній менеджмент

Інвестори і партнери

Інформування службовців підприємства про цілі, завдання і методи їх вирішення

Організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка підприємства

Визначення наміченого джерела фінансування реалізації обраної стратегії, тобто способи концентрування фінансових ресурсів

Координація дій всіх підрозділів підприємства при досягненні цілей бізнес-плану

Виявлення потенційних можливостей підприємства, аналіз сильних і слабких сторін діяльності

Виявлення та оцінка ризиків, які можуть перешкодити виконанню бізнес-плану

Мотивація співробітників на виконання завдань бізнес-плану

Формування інвестиційних цілей на планований період

Розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності

Обгрунтування загальних і специфічних деталей функціонування підприємства в умовах ринку

Вироблення стратегії і тактики конкуренції

Оцінка фінансових, трудових, матеріальних ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства


При підготовці бізнес - плану слід звернути увагу на наступні умови:

1. Бізнес - план повинен бути професійним. За змістом, зовнішнім виглядом судять про компетенції підприємця, який розробив цей бізнес - план. Цей документ повинен бути простим, зрозумілим і доступним для користувача;

2. Бізнес - план повинен бути розділений на розділи (розділи). Він повинен бути складений таким чином, щоб будь-який інвестор міг легко відшукати в плані цікаві для його розділи, частини, пункти. З цією метою необхідно передбачити функціональне підрозділ кожної глави. Для більш повного і наочного сприйняття інформації рекомендується використовувати таблиці, графіки, схеми, діаграми;

3. Слід заручитися об'єктивною оцінкою бізнес-плану. Перш за все, необхідно ознайомити з ним всіх членів підприємницького колективу. Бухгалтер або головний бухгалтер повинен ретельно перевірити всі фінансові розрахунки. При можливості укладення з бізнес-планом повинен зробити аудитор. Тобто жоден потенційний інвестор не повинен знайти будь-якої помилки в бізнес-плані;

4. Необхідно контролювати поширення бізнес-плану, так як він містить конфіденційну інформацію про бізнес підприємця або групи підприємців. Слід нумерувати кожен екземпляр і при першому знайомстві з потенційним інвестором слід надавати йому короткий огляд або зведення даних. Якщо інвестор висловив свою зацікавленість, тільки в цьому випадку можна надати йому детальний план.

Незалежно від способів складання бізнес-плану в процесі його розробки підлягають взаємного врахування і ув'язці інтереси і умови зацікавлених сторін:

1. Замовника бізнес-плану, що є самостійним інвестором або використовує залучений капітал, інтерес якого - реалізація проекту і отримання доходу;

2. Інвестора, інтерес якого - повернення вкладених коштів і отримання дивідендів;

3. Споживачів, що використовують продукцію, інтерес яких - задоволення потреб у товарах;

4. Органів влади, що визначають потреби та пріоритети розвитку бізнесу, основна мета роботи яких - задоволення суспільних потреб.

Оптимальним за структурою і змістом вважається бізнес-план, що включає наступні розділи:

1. Цілі і завдання підприємницької угоди;

2. Узагальнений резюме, основні параметри і показники бізнес-плану;

3. Характеристика продуктів, товару, послуг, що надаються споживачеві;

4. Аналіз і оцінка кон'юнктури ринку збуту, попиту, обсягів продажів;

5. План (програма) дій і організаційні заходи;

6. Ресурсне забезпечення угоди;

7. Ефективність угоди.

Цілі і завдання підприємницької угоди (проекту)

Головна мета підприємництва - одержання прибутку. Плануючи намічену операцію, слід, перш за все, розібратися, на яку суму прибутку можна розраховувати, і переконатися в тому, що проект здатний принести бажаний прибуток.

Поряд з головною, визначальною метою, укладачі бізнес-плану повинні відобразити інші цілі і завдання:

1. Соціальні цілі - подолання дефіциту товарів і послуг; оздоровлення екологічної обстановки; поліпшення психологічного клімату в країні; створення нових духовних і культурних цілей; розвиток науково-технічного та творчого потенціалу; розширення ділових контактів; міжнародних зв'язків;

2. Підвищення статусу підприємця - розвиток і зміцнення економічного потенціалу підприємця (включаючи виробничий потенціал, фінансовий, техніко-технологічний, науковий, освітній, духовний);

3. Спеціальні цілі і завдання - розвиток контактів, закордонні поїздки, входження в різного роду асоціації та ін .;

4. Особливі завдання підприємництва - зокрема, благодійність, що виявляється в відрахування частини, а іноді і всієї залишкової прибутку на користь інших підприємців, благодійних організацій, фондів, бюджету. Такі дії орієнтовані зазвичай на досягнення популярності, отримання пільг.

Узагальнене резюме, основні параметри і показники бізнес-плану

Це зведений розділ бізнес-плану, який представляє основні ідеї і зміст плану в мініатюрі. Він повинен бути найбільш чітким, лаконічним і переконливим, так як ознайомлення з ним має дати щодо повне уявлення про зміст всього бізнес-плану. Оскільки цей розділ основний, він створюється і уточнюється в міру опрацювання плану, а завершується лише після складання бізнес-плану в цілому.

У зведеному розділі бізнес-плану необхідно уявити:

1. Генеральна мета проекту (угоди);

2. Коротка характеристика підприємницького продукту;

3. Шляхи та способи досягнення поставлених цілей;

4. Терміни реалізації проекту (угоди);

5. Витрати, пов'язані з його реалізацією;

6. Очікувана ефективність і результативність;

7. Область використання результатів.

У цьому розділі наводяться наступні показники:

1. Загальні зведені показники: обсяги виробництва і реалізації продукції; виручка, власні і позикові кошти, прибуток, рентабельність;

2. Спеціальні показники: якість реалізованих товарів і послуг, їх відмінні властивості, пристосованість до особливих смакам і запитам споживача, термін окупності вкладень, низький ступінь ризику, гарантованість отримання запланованого результату.

Характеристики продуктів, товару, послуг, що надаються підприємцем споживачеві

У цьому розділі повинні бути зафіксовані:

1. Наочні дані, що дозволяють з необхідною повнотою «відчувати» підприємницький продукт (дослідний зразок, його характеристики, описи, моделі, фотографії і т.д.);

2. Відомості про коло споживачів підприємницького товару і потреби, які він буде задовольняти;

3. Прогноз цін, за якими передбачається реалізовувати продукт підприємницької діяльності (продукція, товар, роботи, послуги). З урахуванням високого рівня інфляції передбачення ціни продукту підприємництва представляє найважчий елемент складання більшості бізнес-планів.

Аналіз і оцінка кон'юнктури ринку збуту, попиту, обсягів продажів

Цей розділ - безпосереднє продовження вивчення потреб і прогнозування цін. Він зумовлює обсяги виробництва і продажів товарів за часовими періодами реалізації підприємницького проекту.

Дослідження, аналіз, оцінка ринку в процесі підготовки бізнес-плану спирається, з одного боку, на припущення, тобто носять прогностичний характер, а з іншого, - на попередню домовленість з потенційним покупцем або з торговими, збутовими організаціями. Поряд з розрахунково-аналітичної оцінкою ринку збуту бізнес-план повинен передбачати також способи активізації ринку за допомогою маркетингової та інших видів діяльності.

При розробці цього розділу необхідно враховувати конкурентів, їх можливості, здібності і цінову політику. Тому робота над бізнес-планом повинна включати коригування прогнозованого обсягу продажів з урахуванням конкуренції.

План (програма) дій і організаційні заходи

Зміст цього розділу багато в чому залежить від виду підприємницької діяльності (виробниче, комерційне, фінансове). Програма підприємницьких дій зазвичай включає:

1.Маркетингову діяльність (реклама, визначення ринку збуту, контакти зі споживачем, врахування його запитів);

2. Здійснення виробництва продукції (виробниче підприємництво);

3. Закупівлю, зберігання, транспортування, реалізацію товарів (особливо в комерційному підприємництві);

4. Обслуговування покупця, в тому числі, післяпродажне.

Ресурсне забезпечення угоди

У цьому розділі наводяться відомості про види та обсяги ресурсів, необхідних для здійснення підприємницького проекту, джерелах і способах отримання ресурсів.

Ресурсне забезпечення охоплює:

1. Матеріальні ресурси;

2. Трудові ресурси;

3. Фінансові ресурси;

4. Інформаційні ресурси.

Ефективність угоди (проекту)

Це завершальний розділ бізнес-плану, що містить характеристику ефективності підприємницької угоди. До числа основних зведених показників ефективності відносяться показники прибутку і рентабельності угоди. Крім того, враховується соціальна і науково-технічна ефективності (отримання нових наукових результатів). Тут же доцільно проаналізувати довготривалі наслідки підприємницької угоди.

Комплексна підготовка виробництва

Комплексна підготовка виробництва включає в себе наступні етапи:

1. Науково-дослідна підготовка;

2. Технічна підготовка:

Конструкторська підготовка;

Технологічна підготовка;

3. Організаційно планова підготовка.

Науково-дослідна підготовка включає в себе:

1. Фундаментальне дослідження. На цьому етапі виявляються різні явища, процеси, відкриття;

2. Пошукові роботи. Вони поглиблюють фундаментальні дослідження і розглядають можливості застосування цих явищ;

3. прикладні дослідження. На цьому етапі, з'ясовується конкретно, на яких нових видах виробів можна застосовувати нові відкриття;

4. Дослідно-конструкторські розробки. На цій стадії створюються нові зразки техніки; випробовуються, обкатуються і оформляються досвідчені креслення. Результат дослідно-конструкторських розробок оформляється у вигляді науково-дослідницької роботи.

Види робіт з технічної підготовки виробництва:

1. Своєчасне забезпечення кресленнями, плануваннями робочих місць;

2. Розробка нормативів (трудомісткість, матеріаломісткість і ін.);

3. Проектування, виготовлення, випробування нового технологічного оснащення, освоєння нових видів обладнання;

Матеріальною базою для виконання робіт служать експериментально-досвідчені цеху (ділянки). Головним завданням технічної підготовки виробництва є своєчасною забезпечення комплектної документацією всіх підрозділів підприємства.

Конструкторська підготовка виробництва - це комплекс заходів і робіт, пов'язаних зі створенням нових конструкцій і вдосконаленням вже існуючих. Вона включає в себе наступні етапи:

1. Розробка і затвердження технічного завдання (в ньому вказується призначення, найменування, основні параметри, габарити, спе5ціальние вимоги, що пред'являються до конструкції);

2. Ескізне проектування (на цій стадії розробляються креслення загального вигляду, креслення основних вузлів і основних схем і робиться короткий техніко-економічне обґрунтування, тобто на цій стадії конструктор дивиться, наскільки вдало і правильно було складено технічне завдання);

3. Розробка технічного проекту. На цій стадії розробляються уточнені креслення загального вигляду, креслення всіх вузлів, схем, креслення основних деталей і специфікації на покупні вироби. Технічний проект затверджується на технічній раді обов'язково в присутності замовника.

4. Розробка робочого проекту. На цьому етапі розробляються креслення всіх деталей. Робочі креслення затверджуються і розмножуються. Креслення зберігаються в загальному архіві підприємства, а також в архівах відділів.

5. Виготовлення дослідного зразка (дослідний зразок виготовляється і випробовується спочатку в лабораторних умовах, а потім на виробництві).

Конструкторські роботи повинні відповідати стандартам. Для правильного оформлення конструкторської документації розроблена «Єдина система конструкторської документації» (ЕСКД).

ЕСКД - це комплекс державних стандартів, що встановлюють єдині, взаємопов'язані правила і положення щодо складання, оформлення та обігу конструкторської документації, що розробляється і застосовується промисловими, науково-дослідними, проектно-конструкторськими організаціями та підприємствами.

Технологічна підготовка виробництва - це комплекс заходів і робіт, пов'язаний зі створенням нових технологічних процесів і вдосконаленням вже існуючих. На підприємстві технологічною підготовкою виробництва займається відділ головного технолога.

Технологічна підготовка виробництва складається з наступних етапів:

1. Розробка технологічного процесу (його зміст і послідовність виконання операцій);

2. Проектування спеціального оснащення і спеціальних пристосувань;

3. Виготовлення спеціальних інструментів і пристосувань.

2 і 3 етапи складають до 70% від усього обсягу роботи.

4. Нормування технологічних процесів;

5. Вибір раціональних форм і методів технічного контролю;

6. Раціональна розстановка обладнання і організація виробничого процесу на ділянках і в цехах;

7. Налагодження та здача впровадження нових технологічних процесів в цехах.

Існують наступні системи технологічної підготовки виробництва:

1. Централізована система. При ній все техпроцеси розробляються у відділі головного технолога. Ця система застосовується в масовому і великосерійному виробництві;

2. Децентралізована система. При ній всі роботи ведуться в технічних бюро цехів, силами технологів цеху. Вона застосовується в одиничному виробництві.

3. Змішана система. Якщо деталь складна і її виготовлення зав'язано з великою кількістю цехів, то всі роботи ведуться у відділі головного технолога. Якщо деталь менш складна, то всі роботи ведуться в цехах.

Технологічні роботи також вимагають відповідності стандартам. Для них розроблена «Єдина система технологічної документації» (ЕСТД). Основне призначення ЕСТД - встановити у всіх організаціях і на всіх підприємствах єдині та взаємопов'язані правила, норми і положення виконання, оформлення, комплектації і звернення, уніфікації та стандартизації технологічної документації.

Оформлення технологічної та конструкторської документації відповідно до вимог ЕСКД і ЕСТД дозволило систематизувати і сконцентрувати інформаційний матеріал і перейти до наступного етапу робіт - створити комплекс державних стандартів, об'єднаних загальним назву «Єдина система технологічної підготовки виробництва». ЕСТПП - це встановлена ​​державними стандартами система організації та управління технологічною підготовкою виробництва, безперервно удосконалюється на основі досягнень науки і техніки, що управляє розвитком технологічної підготовки виробництва на різних рівнях: державному, галузевому, організації, підприємства. Основна мета ЕСТПП - забезпечення необхідних умов для досягнення повної готовності будь-якого типу виробництва до випуску виробів заданої якості, в оптимальні терміни при найменших трудових, матеріальних і фінансових витратах.

Організаційно-планова підготовка виробництва - це сукупність процесів організації, планування, обліку і контролю на всіх стадіях і етапах комплексної підготовки виробництва.

Етапи організаційно-планової підготовки виробництва:

1. Передвиробничий планові розрахунки. На цьому етапі здійснюється формування нормативної бази (нормативи витрат часу, вартості, тривалості виробничого циклу);

2. Розглядаються можливості у зміні виробничої структури підприємства або її вдосконалення (можливості створення предметно-замкнутих ділянок, потокових ліній, перепланування в цехах або на ділянках і ін.);

3. Оцінюється забезпечення готовності підприємства до випуску нової продукції (з'ясовується необхідність в нових транспортних засобах, засобах складування, допоміжному обладнанні, оргтехніки, виявляються можливості укладення договорів з постачальниками і укладаються договори; підготовка про комплектування кадрів);

4. Вирішуються питання оперативного планування і здійснюється контроль за створенням і освоєнням випуску нових виробів;

5. Організація переходу до випуску нового виробу (визначається метод переходу, організовується випуск дослідного зразка);

6. Організація роботи з споживачами (здійснюється коректування технічних і економічних характеристик на підставі думки споживачів).

Підстава вибору варіанта конструкції і технологічного процесу

Методика розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки включає в себе наступні економічні показники:

1. Термін окупності додаткових капітальних вкладень - це час, протягом якого додаткові капітальні вкладення окупаються за рахунок економії від зниження собівартості продукції.

Т ок = К доп / (С 1 - С 2) * N = К доп * У г,

де К доп - додаткові капітальні вкладення;

З 1 - собівартість одиниці продукції до впровадження нової техніки;

З 2 - собівартість одиниці продукції після впровадження нової техніки;

N - річна виробнича програма;

У г - умовно-річна економія.

2. Нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності - це величина зворотна терміну окупності:

Е норм = 1 / Т ок = У г / К доп

Е норм = 0,15 0,33, найчастіше для розрахунків використовується 0,15.

3. Якщо число пропонованих варіантів три і більше, то вибір варіанту проводиться за мінімальними приведеними витратами:

Z 1 = С 1 * N + Е норм * До 1

Z 2 = С 2 * N + Е норм * До 2

Z n = С n * N + Е норм * До n,

4. Умовно-річна економія - це економія за рік, незалежно від часу впровадження нової техніки:

У г = (С 1 - С 2) * N

5. Річна економія з урахуванням часу впровадження нової техніки - ця економія залежить від часу впровадження нової техніки.

У = (С 1 - С 2) * (N / 12) * n,

де N / 12 - місячна програма;

n - число місяців з моменту введення нової техніки до кінця планованого року.

Ефект і ефективність

Ефектом вважається будь-який позитивний результат, пов'язаний з впровадженням нової техніки у виробництво (наприклад, збільшення продуктивності праці, зниження собівартості продукції та ін.).

Ефективність визначається шляхом порівняння отриманого ефекту з додатковими капітальними витратами, пов'язаними з впровадженням нової техніки.

Річна економічна ефективність від застосування нових технологічних процесів, механізації та автоматизації виробництва, способів організації і виробництва праці, що забезпечують економію виробничих ресурсів при випуску однієї і тієї ж продукції може розраховуватися по одній з наступних формул:

· Якщо впровадження нової технології забезпечує економію капітальних витрат, то розрахунок ведеться за наступною формулою:

Е г = (С 1 - С 2) * N + Е норм * До е,

Економія на капітальних витратах при впровадженні нової техніки або технології визначається за такою формулою:

До е = К общ1 - До общ2,

де, К е - економія на капітальних витратах при впровадженні нової техніки або технології;

До общ1, К общ2 - капітальні вкладення, руб .;

· При наявності додаткових капітальних вкладень по проектованому варіанту формула річний економічної ефективності буде мати вигляд:

Е г = (С 1 - С 2) * N - Е норм * До доп,

де, С 1, С 2 - собівартість деталі (операції) за базовим (1) і проектованого (2) варіантів технологічного процесу, руб .;

N - річна програма випуску деталей, штук;

Е норм - порівняльний коефіцієнт економічної ефективності (0,15 - 0,33).

До доп = До общ2 - До общ1

де, К доп - додаткові капітальні витрати при впровадженні нової техніки або технології, в руб.

Кожна знову створювана конструкція повинна відповідати наступним вимогам: вона повинна бути економічна, надійна, довговічна, має бути На рівні або вище рівня світових стандартів. Собівартість нової конструкції повинна бути не вище існуючої. Обгрунтування вибору варіанта конструкції ведеться за двома напрямками ::

1. Чи враховуються експлуатаційні якості конструкції:

· Продуктивність;

· Точність вимірювань;

· Автоматичність роботи;

· Собівартість конструкції в сфері експлуатації;

· Надійність і довговічність;

· Зручність роботи;

· Задоволення нових потреб;

· Естетичність конструкції.

2. Чи враховуються технологічні показники конструкції.

Технологічною вважається конструкція, яка досконала не тільки за своїми техніко-економічними показниками, але порівняно легко і швидко освоюється виробництвом і має порівняно невисоку собівартість. Існують наступні ознаки технологічності:

1. Загальна кількість деталей і їх розподіл по конструктивному призначенням. За цією ознакою всі деталі конструкції діляться на наступні групи:

· Основні деталі - це деталі, що служать для виконання тих чи інших робочих функцій конструкцій (наприклад, лінзи, окуляри, втулки, валики, діоди, конденсатори та ін.);

· Додаткові деталі - це деталі, які не виконують робочих функцій, а службовці для просторової компоновки деталей (наприклад, підстава, штатив, плата);

· Допоміжні деталі служать для відкривання і закривання конструкції (наприклад, стулки, кришки, дверцята);

· Кріпильні деталі - вони служать для кріплення конструкції і основних її елементів (наприклад, гвинти, болти, гайки).

Відповідно до цієї класифікації визначається коефіцієнт економічності:

До екон = (N доп + N доп + N креп) / N осн,

де, N доп - кількість додаткових деталей в конструкції;

N доп - кількість допоміжних деталей в конструкції;

N креп - кількість кріпильних деталей в конструкції;

N осн - кількість основних деталей в конструкції.

Чим вище коефіцієнт економічності, тим конструкція є менш технологічною.

2. Кількість найменувань деталей конструкції. Відповідно до цієї ознаки визначається коефіцієнт повторюваності або коефіцієнт внутрішньої уніфікації.

До повт = N заг / N найменувань,

де, N заг - загальна кількість деталей конструкції;

N найменувань - кількість найменувань деталей в конструкції.

Чим вище коефіцієнт повторюваності, тим краще, тому що менше робіт з технічної підготовки виробництва.

3. Ступінь наступності конструкції. З точки зору спадкоємності всі деталі конструкції діляться на наступні групи:

· Оригінальні деталі - це деталі створені тільки для даної конструкції;

· Запозичені деталі - це деталі, які раніше використовувалися в інших конструкціях даного підприємства;

· Куплені стандартні деталі - це деталі, які виконані по ГОСТам і які підприємство купує на стороні;

· Нормалізовані деталі - це деталі, які підприємство купує, але які виконані за технічними умовами.

У відповідності з цією класифікацією можуть бути розраховані наступні коефіцієнти:

1. Коефіцієнт конструктивної наступності:

До преем = N Заїм / N найменувань,

де, N Заїм - кількість найменувань запозичених деталей в конструкції.

2. Коефіцієнт конструктивної уніфікації:

К у = (N Заїм + N норм + N ст) / N найменувань,

де, N норм - кількість найменувань нормалізованих деталей в конструкції;

N ст - - кількість найменувань покупних стандартних деталей в конструкції.

Дані коефіцієнта повинні бути максимально наближені до одиниці, але не більше її.

При розробці технологічного процесу необхідно вибрати з можливих його варіантів економічно найбільш доцільний. Також необхідно враховувати, що вибір варіанта технологічного процесу робиться на тривалий час. В основі всіх порівняльних розрахунків лежить визначення технологічної собівартості для кожного з зіставляються варіантів.

Технологічною собівартістю називається сума витрат виробництва за тими статтями, за якими ці витрати різні для зіставляються варіантів. Технологічну собівартість часто називають дільничної, так як витрати, що становлять її, складаються на виробничій ділянці.

Планування собівартості продукції

Собівартістю продукції називаються виражені в вартісної формі всі витрати (витрати) підприємства, що йдуть на виготовлення і реалізацію продукції (одиниці, партії, річного випуску). При плануванні собівартості розраховують всі витрати, що припадають на одиницю продукції (виріб, агрегат, деталь та інше). У цьому показнику відбиваються результати всієї виробничо-господарської діяльності підприємства. Рівень собівартості і темп її зниження характеризує ступінь і якість використання трудових, матеріальних ресурсів, нової техніки, впровадження прогресивних форм організації виробництва. Тому з підвищенням якості продукції та зниженням собівартості ростуть прибуток і рентабельність виробництва, а, отже, і рівень його ефективності. При прогнозуванні собівартості виконують такі основні розрахунки:

1. Визначення рівня собівартості продукції і її зниження, в тому числі внаслідок зниження впливу запланованих до впровадження заходів з нової техніки, підвищення продуктивності праці та ін .;

2. Складання кошторисів непрямих витрат;

3. Розрахунок загальної суми витрат на виробництво продукції за видами витрат (кошторису витрат);

4. Розрахунок собівартості продукції, робіт і послуг за їх видами (планові калькуляції);

5. Розрахунок собівартості одиниці продукції без урахування матеріальних витрат (для визначення нормативної рентабельності при переході на планування по нормативної чистої продукції);

6. Показник рівня матеріальних витрат у собівартості продукції.

Як економічна категорія собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій:

1. Облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції;

2. База для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності;

3. Економічне обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства;

4. Визначення оптимальних розмірів підприємства;

5. Економічне обгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень та ін.

Всі виробничі витрати можна згрупувати за такими ознаками:

1. За однорідності економічного змісту витрат:

· Елементні витрати, тобто неподільні в межах даного підприємства (наприклад, сировину, основні матеріали, паливо, допоміжні матеріали, заробітна плата та ін.);

· Комплексні витрати, тобто ділені в межах даного підприємства (наприклад, собівартість напівфабрикатів, інструментів, енергії та іншої продукції власного виробництва).

2. По послідовності формування витрат у виробництві:

· Цехова собівартість - ця собівартість утворюється шляхом додавання до технологічної собівартості калькуляційних статей витрат, що формуються на рівні цеху;

· Виробнича собівартість (собівартість готової продукції) - крім цехової собівартості, включає в себе загальнозаводські витрати і витрати допоміжного виробництва;

· Повна собівартість (собівартість реалізованої (відвантаженої) продукції) - це показник, який об'єднує виробничу собівартість продукції і витрати по її реалізації.

3. За способом віднесення витрат на собівартість одиниці певного виду продукції:

· Прямі витрати - це витрати пов'язані з виробництвом певного виду продукції і безпосередньо включаються в її собівартість (наприклад, основні матеріали, комплектуючі вироби, основна заробітна плата виробничих робітників і ін.);

· Непрямі витрати - це витрати пов'язані з виробництвом кількох видів продукції і розподілені між ними непрямим шляхом згідно з прийнятою базі.

4.За ступенем залежності від обсягу виробництва:

· Змінні витрати - ці витрати знаходяться в прямій залежності від обсягу виробництва (наприклад, сировину, матеріали, заробітна плата виробничих робітників, технологічне паливо та ін.);

· Постійні витрати - їх величина не залежить від обсягу виробництва (допоміжні матеріали, що йдуть на обслуговування виробництва, амортизація та утримання будівель, споруд; заробітна плата апарату управління та ін.).

5. За змістом і призначенням. Витрати групуються за такими елементами:

· Економічні елементи, які використовуються при складанні кошторисів витрат на виробництво в бюджетному розрізі;

· Калькуляційні статті, які використовуються при калькулюванні собівартості продукції.

Витрати підприємства, що входять в собівартість продукції за цими двома ознаками можна представити в наступному вигляді:

Таблиця 4. Елементи витрат.

Економічні елементи витрат

Калькуляційні статті витрат

1. Сировина і основні матеріали (за вирахуванням відходів зворотних)

1. Сировина і основні матеріали (за вирахуванням відходів зворотних)

2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати.

2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати.

3. Допоміжні матеріали

3. Основна заробітна плата виробничих робітників

4. Паливо покупне

4. Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

5. Енергія покупна

5. Нарахування на заробітну плату

6. Основна і додаткова заробітна плата

6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

7. Нарахування на заробітну плату

7. Цехові витрати

8. Амортизація основних фондів

Разом: цехова собівартість

9. Інші витрати.

8. Загальнозаводські витрати

Разом: витрати виробництва

9. Втрати від шлюбу

10. Інші виробничі витрати

Разом: виробнича собівартість

11. Позавиробничі витрати

Разом: повна собівартість

калькуляція собівартості

Метод визначення собівартості одиниці продукції за статтями витрат називається калькуляцією (лат. «Calculatio», «calculo» - вважаю, підраховую). Калькуляція складається за видами продукції. Калькуляції бувають:

1. Планові - це калькуляції, розраховані за плановими нормами і нормативами;

2. Звітні - це калькуляції, розраховані за фактичними звітними даними.

Для розрахунку собівартості продукції методом калькулювання попередньо визначають розмір всіх виробничих витрат по їх утриманню та сферою виникнення у вигляді поелементний кошторисів: цехових витрат (основних і допоміжних цехів); виробничих витрат; витрат по освоєнню нових видів продукції, в цілому по підприємству.

Структура собівартості характеризує співвідношення окремих видів витрат у собівартості продукції, виражене у відсотках. Структура собівартості визначається характером виробництва, його технологічним процесом, технічним рівнем, організацією праці та виробництва, рівнем продуктивності праці і т.д.

Калькуляція собівартості продукції за статтями розраховується наступним чином:

Стаття 1. Сировина і основні матеріали.

n m

М о = Н расх * Ц од + ТР - В о * Ц о,

i = 1 j = 1

де, М про - витрати на основні матеріали по виробу;

Н ра ...........сх - норма витрати матеріалу одного найменування на даний виріб,

Ц од - ціна за одиницю витрати матеріалу даного найменування;

n - кількість найменувань матеріалів використовуваних в виробі;

ТР - транспортно-заготівельні витрати;

В про - вага відходів матеріалів даного найменування;

Ц про - ціна одного кілограма (грами) відходів;

m - кількість найменувань реалізованих відходів.

Найчастіше при розрахунках приймається, що вага заготовки дорівнює нормі витрат. Вага відходів можна розрахувати за наступною формулою:

В о = В заг - В дет,

де, В заг - вага заготовки;

У дет - вага деталі.

Стаття 2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати.

n

П = Н шт * Ц шт + ТР,

i = 1

де, Н шт - кількість штук виробів одного найменування;

n - кількість найменувань покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів;

Ц шт - ціна за одну штуку даного найменування;

П - витрати на покупку комплектуючих виробів і напівфабрикатів.

Стаття 3. Основна заробітна плата виробничих робітників.

Це та заробітна плата, яка виплачена основним робочим тільки за виготовлення даного конкретного виробу. Вона являє собою суму розцінок по всіх операціях, пов'язаних з виготовленням даного вироби.

до

З осн = Р,

i = 1

Р = З ч * t n,

де, З осн - основна заробітна плата виробничих робітників,

К о - кількість операцій,

Р - розцінка,

З ч - тарифна ставка,

t n - трудомісткість здійснення операції (виготовлення деталі, складання вузла).

ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ РОБІТНИКІВ

Ця стаття є непрямою. Непрямі витрати, передбачені в кошторисах, при калькулюванні окремих виробів і робіт розподіляють наступними методами:

1. Пропорційно кошторисних (нормативним) ставками, розрахованим на основі вартості коефіцієнт-машино-годин;

2. Розрахунком відповідних видів витрат на одиницю продукції;

3. Пропорційно основної заробітної плати виробничих робітників.

Додаткова заробітна плата - це доплата до годинного, денного, річного фонду заробітної плати по законодавству (відпустка, відрядження тощо.)

З доп = (З осн * n д) / 100,

де, n д - коефіцієнт додаткової заробітної плати основних виробничих робітників у даному цеху.

Стаття 5. Нарахування на заробітну плату.

Кожне підприємство робить відрахування в різні позабюджетні фонди (фонд соціального і медичного страхування, пенсійний фонд), а також інші види відрахувань до державного бюджету. Певний відсоток цих відрахувань списується на собівартість одиниці продукції і визначається в цьому ж відсотку від суми основної та додаткової заробітної плати робітників на виріб.

Н = (З осн + З доп) * n с / 100,

де n c - відсоток відрахувань.

Стаття 6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва.

Це комплексна стаття на конструкторську і технологічну підготовку, освоєння виробництва нових виробів і т.д. Загальна величина цих витрат розраховується складанням кошторису.

цехові витрати

Цехові витрати - це непрямі витрати, які утворюються в основних цехах підприємства. Частка цехових витрат списується на кожну одиницю продукції цього цеху. Кошторис цехових витрат включає в себе два розділи:

1. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання:

· Амортизація обладнання;

· Витрати на ремонт обладнання;

· Витрати на допоміжні матеріали і т.д.

2. Загальногосподарські витрати:

· Амортизація будівель і приміщень;

· Витрати на ремонт будівель;

· Витрати на опалення, освітлення, вентиляцію;

· Витрати з техніки безпеки в цеху;

· Заробітна плата допоміжних робітників, службовців, охорони в цеху і т.д.

Відсоток цехових витрат розраховується за такою формулою:

m ЦР = (Р Цгод / З ОСНгод) * 100%,

де, m ЦР - відсоток цехових витрат;

Р Цгод - річна сума цехових витрат;

З ОСНгод - річна сума основної заробітної плати виробничих робітників цеху.

ЦР = (З осн * m ЦР) / 100,

де, ЦР - сума цехових витрат на виріб.

Такий розрахунок виконується в кожному цеху, а потім виробляється підсумовування цехових витрат на виріб по всіх цехах. Ця сума і є статтю «Цехові витрати».

Сума розрахованих вище статей, являє собою цехову собівартість виробу, яка відображає загальну суму витрат на виріб тільки основних цехів підприємства.

З цех = М о + П + З осн + З доп + Н + ЦР,

де, С цех - цехова собівартість виробу.

загальнозаводські витрати

Це та частина непрямих витрат, яка є спільною для всього підприємства в цілому. Для визначення частки загальногосподарських витрат на кожне конкретне виріб спочатку складається річна або квартальна кошторис загальногосподарських витрат. Вона включає в себе наступні розділи:

1. Адміністративно-управлінські витрати;

2. Загальногосподарські витрати (наприклад, витрати на утримання всіх допоміжних цехів і обслуговуючих господарств, на утримання заводської території, охорони і т.д.).

На підставі кошторису розраховується відсоток загальногосподарських витрат:

m ор = (Р ОЗгод / З ОСНгод) * 100%,

де, Р ОЗгод - річна сума загальногосподарських витрат;

З ОСНгод - річна сума основної заробітної плати виробничих робітників усього підприємства.

Загальнозаводські витрати розраховуються за такою формулою:

ВР = (З осн * m ор) / 100,

де, ОР - сума загальногосподарських витрат.

Втрати від шлюбу

У даній статті враховуються технологічні втрати, що перевищують встановлені норми і учітиваеми в звітах.

Сума цехової собівартості і загальногосподарських витрат являє собою виробничу собівартість виробу, яка відображає всі витрати, пов'язані з виробництвом продукції.

З произв. = С цех + ЗР,

де, С произв. - виробнича собівартість.

позавиробничі витрати

До них відносяться витрати на реалізацію продукції (наприклад, вартість тари, реклами, витрати на оформлення документів, доставка до станції відправлення, вартість вантажно-розвантажувальних робіт і ін.).

Відсоток позавиробничих витрат можна визначити за такою формулою:

m вр = (Р ВРгод / ЗТ ПРгод) * 100%,

де, Р ВРгод - річна сума позавиробничих витрат,

ЗТ ПРгод - річна сума витрат на виробництво.

Частка позавиробничих витрат на виріб визначається також у відсотках, але вже не від основної заробітної плати, а від виробничої собівартості.

ВР = (С произв. * M вр) / 100,

де, ВР - сума позавиробничих витрат.

Сума виробничої собівартості і позавиробничих витрат являє собою повну собівартість виробу, яка відображає витрати, як на виробництво, так і на реалізацію продукції.

З повн. = С произв. + ВР,

де, С і. - повна собівартість виробу.

Планові накопичення (прибуток)

Являють собою плановану прибуток на дані вироби.

ПН = (С повн. * M пн) / 100,

де, ПН - сума планових накопичень,

m пн - відсоток планових накопичень.

Сума повної собівартості і планових накопичень є оптову ціну виробу:

ОЦ. = С повн. + ПН,

де, ОЦ - оптова ціна виробу.

На підставі проведених розрахунків заповнюється бланк калькуляції і визначається структура собівартості вироби.

Найважливішим фактором підвищення рентабельності виробництва є зниження собівартості продукції. З економічної та соціальних позицій значення собівартості продукції для підприємства полягає в наступному:

1. Збільшення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а, отже, у появі можливості не тільки в простому, але і розширеному відтворенні;

2. Поява більшої можливості для матеріального стимулювання працівників і вирішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства;

3. Поліпшення фінансового стану підприємства і зниження ступеня ризику банкрутства;

4. Можливість зниження продажної ціни на свою продукцію, що дозволяє значною мірою підвищити конкурентоспроможність продукції та збільшити обсяг продажів;

5. Зниження собівартості продукції в акціонерних товариствах, що є гарною передумовою для виплати дивідендів і підвищення їх ставки.

Основними напрямками роботи по зниженню собівартості продукції є:

1. Підвищення технологічності конструкції виробу за рахунок підвищення ступеня їх уніфікації та стандартизації;

2. Скорочення матеріаломісткості вироби і за рахунок цього економія витрат матеріалу;

3. Економія допоміжних матеріалів, електроенергії, палива, а також інших матеріальних непрямих витрат;

4. Скорочення транспортних витрат за рахунок знаходження найбільш вигідних засобів транспортування, а також найбільш зручного розташування постачальників і споживачів.

5. Скорочення накладних витрат за рахунок зменшення кількості інженерно-технічних працівників;

6. Підвищення продуктивності праці робітників за рахунок впровадження більш прогресивних техніки і технологій, що дозволить скоротити трудомісткість на кожне окремо взятий виріб, а значить і заробітну плату основних виробничих робітників, що списується на даний виріб.

рентабельність виробництва

Рентабельність - один з основних якісних показників ефективності виробництва, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання коштів у процесі виробництва і реалізації продукції. У загальному вигляді рентабельність визначається відношенням прибутку до виробничих фондів або поточних витрат, завдяки яким було отримано прибуток.

Існують певні показники рентабельності.

Рентабельність продукції можна розрахувати по всій реалізованої продукції і по окремих її видах. Розраховується як відношення прибутку до витрат на її виробництво і реалізацію. Показники рентабельності продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції. Рентабельність окремого вироби враховується при визначенні ціни на нього. Мінімальною рентабельністю вважається рентабельність, рівна 1-5%. Максимальна рентабельність - 80 - 100%. Цілком задовільною вважається рентабельність 25%. Виходячи з цієї рентабельності, підприємство прогнозує фінансові результати.

Рентабельність певного виробу прийнято визначати за такою формулою:

Р пр = (Пр / С повн) 100%,

де, Р пр - рентабельність певного виробу,

Пр - прибуток від виробництва вироби,

З повн - повна собівартість виробу.

Рентабельність продажів (реалізації) - це відношення прибутку від реалізації продукції до виручки.

Р р = (Пр / В) 100%,

де, Р р - рентабельність продажів,

Пр - прибуток від реалізації продукції;

В - виручка від реалізації.

Рентабельність виробництва (виробничих фондів) показує, наскільки результативно використовується майно підприємства. Вона може бути розрахована за наступною формулою:

Р оф = (Пр / (Ф + СО)) 100%,

де Р оф - рентабельність виробництва,

Пр - прибуток,

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів,

СО - середньорічний залишок нормованих оборотних коштів.

Рентабельність власних коштів підприємства визначається за формулою:

Р сс = (ПП / СК) 100%,

де, Р сс - рентабельність власних коштів підприємства,

ЧП - чистий прибуток підприємства,

СК - власні кошти підприємства, що визначаються по балансу.

Маркетингова діяльність організації

Щоб вижити в умовах ринкової економіки підприємствам необхідно активно використовувати в своїй роботі маркетинг.

Під маркетингом розуміється така система внутріфірмового управління, яка спрямована на вивчення і облік попиту та вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції в заздалегідь встановлених обсягах і відповідають певним техніко-економічним характеристикам.

Основні функції маркетингу:

Аналітична функція (функція розчленування і синтезу) - це вивчення і оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища фірми:

Зовнішнє середовище;

Ринок, його стан і складові;

споживачі;

Фірмова структура ринку;

Товар (товарна структура);

Внутрішнє середовище фірми.

Продуктово - виробнича функція (творча функція) - це створення нових товарів, які повною мірою відповідали б вимогам споживача:

Створення нових продуктів;

Організація виробництва нових продуктів;

Застосування нових технологій;

Управління якістю і конкурентоспроможністю у виробничій сфері.

Збутова функція (функція реалізації) - вона поширюється на три завершальних ланки в ланцюзі "виробництво - споживання" - "розподіл - обмін - споживання":

Формування товарної політики;

Проведення цінової політики;

Організація системи руху товару;

Організація сервісу.

Формує функція (функція переконання і стимулювання) - це формування попиту, його розширення і підтримку на високому рівні, а також створення стимулюючого попиту у споживачів і зацікавленості в підвищенні результатів роботи у посередників:

Формування попиту;

Стимулювання попиту.

Функція управління і контролю - це зосередження всього комплексу взаємопов'язаних питань маркетингової політики і практики в руках одного з вищих посадових осіб фірми:

Організація планування;

Інформаційне забезпечення управління;

Комунікаційне забезпечення маркетингу;

Організація контролю маркетингу.

Кожна функція маркетингу важлива сама по собі, проте тільки в сукупності вони забезпечують необхідні умови для успішної діяльності підприємства і реалізації нових ідей. Тому прийнято розглядати маркетинг як генеральну господарську функцію підприємства.

Для оцінки реальної ситуації на ринку необхідно проводити маркетингові дослідження.Маркетингові дослідження - це систематичний збір, відображення і аналіз даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів і послуг.

Можна виділити наступні основні принципи проведення маркетингових досліджень:

ретельність;

точність;

об'єктивність;

регулярність;

системність;

комплексність;

економічність;

Оперативність.

Види маркетингових досліджень:

1. Реклама:

Дослідження споживчих мотивацій;

Дослідження рекламних текстів;

Вивчення засобів реклами;

Вивчення ефективності рекламних послань.

2. Комерційна діяльність і економічний аналіз:

Система інформування керівництва;

Вивчення тенденцій ділової активності;

Вивчення принципів розташування підприємств і складів;

Вивчення товарної номенклатури;

Вивчення політики цін;

Вивчення міжнародних ринків.

3. Відповідальність фірми:

Вивчення проблем інформування споживачів;

Вивчення характеру впливу на навколишнє середовище;

Вивчення законодавчих обмежень в області реклами і стимулювання;

Вивчення суспільних цінностей і проблем соціальної політики.

4. Розробка товарів:

Вивчення реакції на новий товар і його потенціал;

Вивчення товарів конкурентів;

Тестування товарів;

Вивчення проблем створення упаковки.

5. Збут і ринки:

Визначення потенційних можливостей ринку;

Аналіз розподілу часток ринку між фірмами;

Вивчення характеристик ринку;

Аналіз збуту;

Визначення квот і територій збуту;

Вивчення каналів розподілу і збуту;

Пробний маркетинг;

Вивчення стратегій стимулювання збуту.

Кожне підприємство вибирає для себе найбільш оптимальну структуру служби маркетингу. Незалежно від того яку структуру вибирає підприємство, у них повинні бути наступні відділи: відділ збуту, відділ кон'юнктури ринку та попиту і відділ реклами продукції.

До онкуренція, конкурентоспроможність і якість продукції

Будучи атрибутом ринку, конкуренція природно виникає з ринку і одночасно служить неодмінною умовою його існування і розвитку. Конкурентні тенденції на розвиненому ринку, як показує практика, істотно стійкіше і сильніше, ніж монополістичні.

Конкуренція - це суперництво, змагання між товаровиробниками на ринку за більш вигідні умови виробництва і збуту товарів для отримання на цій основі максимально можливого прибутку.

Конкуренцію в області маркетингу поділяють на кілька видів:

Функціональна конкуренція - це конкуренція технічних засобів, призначених для виконання однієї і тієї ж функції (переміщення вантажів, перевезення людей і ін.);

Видова конкуренція - це конкуренція товарів, призначених для однієї і тієї ж мети, але розрізняються параметрами (наприклад, автомобілі з різними потужностями двигунів);

Предметна конкуренція це конкуренція ідентичних товарів;

Цінова конкуренція - вона застосовується для проникнення на ринок з новими товарами:

Пряма цінова конкуренція - застосовується, коли фірма широко оповіщає про зниження цін на випускаються і наявні на ринку товари;

Прихована цінова конкуренція - застосовується, коли фірма вводить на ринок новий товар з покращеними споживчими властивостями, а ціну піднімають не пропорційно збільшенню властивостей, а нижче;

5. Нецінова конкуренція - це надання покупцеві більшої кількості послуг, мінімізація термінів постачання, зниження енергоємності, залік зданого товару;

6. Недобросовісна конкуренція - до неї відносяться такі види:

Демпінг - це продаж товарів за цінами, нижчими від номінального рівня;

Промислове шпигунство;

Переманювання фахівців, які володіють виробничими секретами;

Випуск підроблених товарів;

Використання чужих товарних знаків;

Поширення неправдивих відомостей про конкурентів.

Ця форма конкуренції є руйнівною.

7. Творча конкуренція - цей вид конкуренції спрямований на те, що конкуренти знаходять способи співпраці в області виробництва і маркетингу.

З незапам'ятних часів в економіці існує поняття «промислове шпигунство» - отримання особливо приховуваних від конкурентів даних про унікальні технології та засоби виробництва. Можливо, однією з перших вдало проведених операцій промислового шпигунства було подорож до Китаю під виглядом буддійських ченців двох візантійців в V ст. н.е., які заховали в своїх посохах кокони шовкопряда і після повернення до Константинополя змогли організувати виробництво шовку - великого секрету Стародавнього Китаю.

До XX століття склалися «стандартні» завдання і методи промислового шпигунства. Промислове шпигунство застосовується як для уточнення потреб ринку (в даному випадку він зводиться до аналізу маркетингового поведінки конкурента), так і для розширення технологічних можливостей фірми.

Промислове шпигунство складається з наступних етапів:

Визначення об'єктів - які організації стоять вивчення;

Відбір методів отримання інформації, в тому числі:

Етичні методи:

Аналіз опублікованих матеріалів;

Розкриття секретів співробітниками фірми - конкурента;

Огляд ринків і використання звітів консультантів, в тому числі консультантів, які мають досвід послуг для конкурентів;

Аналіз фінансових звітів, аналітичних оглядів брокерських контор (якщо акції конкурента котируються на біржі);

Відвідування ярмарків, виставок і збір друкованих матеріалів конкурентів;

Аналіз продукції конкурентів (так зване «зворотне конструювання»);

Аналіз звітів збутових і закупівельних агентів.

Малоетічние методи:

Інтерв'ю при прийомі на роботу осіб, які раніше працювали у конкурентів;

Замасковані питання і «патрання» співробітників конкурентів під час технічних нарад;

Прямі спостереження секретних дій і виробничих процесів;

Зманювання і найм кваліфікованого персоналу від фірми - конкурента.

Абсолютно неетичні методи:

Фальшиві інтерв'ю зі співробітниками фірм - конкурентів (коли немає реального наміру найняти на роботу);

Фальшиві переговори з конкурентами про покупку ліцензій;

Використання послуг спеціальних агентств для отримання особливо приховується;

Підкуп постачальників або співробітників фірм - конкурентів;

Інкорпорація секретного агента до складу фірми - конкурента;

Підслуховування телефонних переговорів фірми - конкурента;

Інсталяція підслуховуючих пристроїв в приміщенні фірм- конкурентів;

Крадіжка креслень, зразків, технічної документації тощо, в тому числі з використанням розтину електронних баз даних;

Шантаж і вимагання.

З конкуренцією нерозривно пов'язана конкурентоспроможність товару, фірми - виробника. Найважливіший показник конкурентоспроможності економічного об'єкта будь-якого рівня - наявність у нього конкурентних переваг, т. Е. Якостей, які відсутні або менш виражені у суперників.

Конкурентоспроможність фірми (підприємства) - це можливість ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку. Російські господарські керівники все ще явно недооцінюють роль маркетингу в рішенні проблеми конкурентоспроможності (КСП) товаровиробника і його продуктів. КСП - це узагальнюючий показник життєздатності підприємства, його вміння використовувати свій науково-технічний, виробничий, фінансовий, кадровий і маркетинговий потенціал. Інакше кажучи, КСП - це відображення підсумків роботи практично всіх підрозділів фірми, а також її реакції на зміну зовнішніх факторів впливу.

Конкурентоспроможність товару - сукупність якісних і вартісних (цінових) характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця.

Конкурентоспроможний той товар, комплекс споживчих і вартісних характеристик якого визначає його успіх на ринку, тобто. Е. Його здатність бути виміняним на гроші в умовах широкої пропозиції до обміну конкуруючих товарів - аналогів. Так як КСП - це ключ до ринкового успіху товару та його виробника, а рішення проблеми КСП - найскладніше завдання в діяльності будь-якої фірми - товаровиробника, що вимагає узгодженої, цілеспрямованої роботи всіх підрозділів при лідируючій ролі служби маркетингу, особливим напрямком діяльності фірми є розробка стратегічних підходів до вирішення цієї проблеми.

Для встановлення переваг і недоліків фірм - конкурентів використовується «багатокутник конкурентоспроможності».

Особливу увагу при розробці КСП приділяється:

створення конкурентних переваг;

досягненню економічної переваги над конкурентами за допомогою зниження витрат виробництва, збуту, транспортування, підвищення ефективності проведених НДДКР, реклами, маркетингової діяльності в цілому.

Якість продукції - найважливіший показник діяльності підприємства. Підвищення якості продукції значною мірою визначає виживаність підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, зростання ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві.

Якість продукції - сукупність корисних споживчих властивостей продукту праці, що визначають його здатність задовольняти певні потреби людини і суспільства. З поняттям якості тісно пов'язане поняття «технологічний (технічний) рівень продукції» - відносна характеристика якості продукції, заснована на зіставленні значень показників, що характеризують технологічну досконалість оцінюваної продукції з відповідними базовими показниками і їх значеннями. Властивості продукції кількісно виражаються в показниках якості.

Мал. 7. Багатокутник конкурентоспроможності.

якість

концепція Ціни

Послепро-

дажная Фінанси

подго-

товка

Зовнішня еко- Збут

мическая полі-

тика

сервіс

Мал.7. Багатокутник конкурентоспроможності

- фірма А - має явні конкурентні переваги в області післяпродажної підготовки, зовнішньої економічної політики, фінансів і цін.

- фірма Б - має конкурентні переваги в області сервісу

- фірма В - має конкурентні переваги в області збуту і якості.

На цій же схемі видно недоліки в діяльності кожної з трьох фірм.

У сучасній практиці використовуються певні групи показників якості продукції, найважливішими з яких є:

1. Показники призначення - характеризують параметри продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють область її застосування (напруга і потужність електроприладу; маса і габаритні розміри виробу; концентрація і вміст домішок і ін.);

2. Показники надійності - характеризують властивість виробу виконувати задані функції, зберігаючи при цьому свої експлуатаційні показники в заданих межах протягом необхідного проміжку часу або необхідної напрацювання. Надійність - комплексне якість, що характеризується наступними складовими властивостями: безвідмовність (середнє напрацювання до першої відмови, імовірність безвідмовної роботи протягом певного терміну), довговічність (середній ресурс, середній термін служби до капремонту, середній термін служби до списання);

3. Показники безпеки - характеризують властивості виробу, що гарантують безпеку людини та інших об'єктів у разі експлуатації, обслуговуванні, транспортуванні і зберіганні: ймовірність безпечної роботи людини протягом певного часу, швидкодія при спрацьовуванні захисних пристроїв, опір ізоляції струмоведучих частин, електрична міцність високовольтних частин;

4. Ергономічні показники - характеризують пристосованість вироби до експлуатації: гігієнічні (освітленість, температура, вологість), антропометричні (відповідність конструкції розмірами тіла людини), психофізіологічні (відповідність силовим, швидкісним, зоровим, слуховим і іншим можливостям людини);

5. Естетичні показники - характеризують художню виразність, раціональність форми, цілісність композиції, відповідність моді і т.д .;

6. Показники транспортабельності - характеризують придатність продукції до транспортних операцій: середня тривалість підготовки до транспортування, середня тривалість установки продукції на засіб транспортування певного виду, середня трудомісткість підготовки до транспортування, коефіцієнт використання об'єму транспортного засобу, середня тривалість розвантаження продукції;

7. Екологічні показники - характеризують рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції: кількість шкідливих домішок, що викидаються в навколишнє середовище; ймовірність викидів шкідливих часток, газів, випромінювань і т.п .;

8. Показники стійкості до зовнішніх впливів: пилезахищеність, влагозащищенность, водонепроникність, ударостійкість, вибропрочность, стійкість до впливу зовнішнього магнітного поля і т.п.

В сучасних умовах стало недостатнім контролювати якість кінцевого продукту і окремих складових виробничого процесу. Необхідною умовою виживання в конкурентній боротьбі стало створення системи якості, яка охоплює всі стадії виробництва, які впливають на якість готового виробу: від укладення контракту з постачальниками матеріалів до збуту готової продукції. Реалізація політики в області якості відбувається через сформовану систему якості, головною функцією якої є управлінням якості.

Управління якості продукції - це взаємопов'язаний комплекс заходів щодо встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня якості продукції при її розробці, виробництві і експлуатації або споживанні, здійснюваних шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що впливають на якість продукції.

Управління якістю продукції має здійснюється системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції.

Система якості - сукупність організаційної методики, процесів і ресурсів, необхідних для загального управління якістю продукції. Дія системи якості поширюється на всі етапи життєвого циклу продукції, утворюючи так звану петлю якості. «Петля якості» - модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях - від визначення потреб до оцінки їх задоволення (рис. 7).

Система якості розробляється з урахуванням конкретної діяльності підприємства, але в будь-якому випадку вона повинна охоплювати всі стадії «петлі якості».

В останні роки широке поширення одержали стандарти ISO 9000, в яких відображений концентрований досвід міжнародної практики з управління якістю продукції на підприємстві. Відповідно до цих документів виділяються політика в області якості, система якості, що включає забезпечення, поліпшення та управління якістю продукції.

Державна система управління якістю продукції в Російській Федерації включає в себе:

1. Закони та нормативні акти, що регламентують права та обов'язки виробників і споживачів продукції в обсязі розробки, створення, реалізації та експлуатації (споживання) продукції;

2. Державну систему стандартизації;

3. Державну систему нагляду за дотриманням стандартів і станом вимірювальної техніки;

4. Державну статистичну звітність підприємств за якістю продукції;

5. Заводські (внутріфірмові) системи управління якістю продукції.

Вибір системи управління якістю на підприємстві обумовлений різноманітними факторами: складністю продукції, ступенем допустимих параметрів точності обробки, організацією технологічного процесу та ін. В зв'язку з практичною неможливістю визначення шлюбу в зібраної готової продукції (особливо в складних, що складаються з безлічі вузлів виробах) замовники перед укладенням договорів детально вивчають систему стандартів і контролю за якістю на робочих місцях, вимірювальні прилади тощо. Управління якістю продукції висувають ся в економіці на перше місце і в зв'язку з конкурентоспроможністю на ринку.

Інноваційна політика підприємств

Ефективним інструментом сталого розвитку підприємства в умовах ринку є інновації. У практиці економічного аналізу і досліджень використовують ряд термінів, які дають уявлення про інноватика, інноваціях і інноваційному процесі.

Інноватика - це область науки, яка вивчає різні теорії нововведень - формування нововведень, їх поширення, фактори, які протидіють нововведенням, адаптацію до цих протидій людини і інноваційних організацій, вироблення інноваційних рішень.

Інноваційна діяльність - це процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, а також пов'язані з цим додаткові наукові дослідження і розробки.

Інновації (нововведення) - кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності.

Інноваційний потенціал підприємства (галузі, регіону, держави) - це сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, науково-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності.

Інноваційна сфера - область діяльності виробників споживачів інноваційної продукції (робіт, послуг), що включає створення і поширення інновацій.

Основними критеріями класифікації інновацій є:

1. За значущістю та рівнем економічного ефекту:

· Базисні (первинні, радикальні) - це нововведення, що створюють основу для появи нових галузей промисловості та створення нових ринків;

· Покращуючі інновації виникають в процесі «доведення» нових товарів і технологій, їх максимального пристосування до вимог ринку;

· Псевдоінновацій - це ті інновації, які реалізуються в міні-вимірах, швидше за асоціюються з вдосконаленням, модифікацією, ніж з технічним процесом.

2. По спрямованості впливу на процес виробництва:

· Розширювати інновації націлені на більш глибоке проникнення в різні галузі і ринки наявних базисних інновацій (наприклад, комп'ютеризація від обмеженого використання великих ЕАМ до масового застосування персональних комп'ютерів);

· Раціоналізує інновації близькі до видозмін;

· Заміщають інновації призначені для заміни одних (старих) продуктів або технологій іншими (новими), заснованими на виконанні тих же функцій.

3. За глибиною внесених змін:

· Інновації нульового порядку - регенерування первинних властивостей системи, збереження і оновлення її існуючих функцій;

· Інновації першого порядку - зміна кількісних властивостей системи;

· Інновації другого порядку - перегрупування складових частин системи з метою поліпшення її функціонування;

· Інновації третього порядку - адаптивні зміни елементів виробничої системи з метою пристосування один до одного;

· Інновації четвертого порядку - новий варіант, найпростіше якісна зміна, що виходить за рамки прості адаптивних змін; початкові ознаки системи не змінюються, тобто відбувається деяке поліпшення їх корисних властивостей;

· Інновації п'ятого порядку - нове покоління; змінюються всі або більшість властивостей системи, але базова структура концепції зберігається;

· Інновації шостого порядку - новий вид якісної зміни первинних властивостей системи, первинної концепції без зміни функціонального принципу;

· Інновації сьомого порядку - новий рід, вища зміна у функціональних властивостях системи і її частини, яка змінює її функціональний принцип.

4. По відношенню до розробки:

· Інновації, реалізовані силами даного підприємства;

· Інновації, реалізовані зовнішніми силами.

5. За масштабами поширення:

· Інновації, що стали основою для нової галузі, що виробляє однорідний продукт;

· Інновації, які знаходять застосування у всіх галузях і сферах народного господарства.

6. За місцем і роллю в процесі виробництва:

· Основні інновації - вони створюють нові ринки і лежать в основі нових галузей, а також складають базис великих технологічних систем;

· Доповнюють інновації - вони розширюють ринок у відповідних областях або розвивають наявні базисні технології.

7. За характером потреб, що задовольняються:

· Інновації, орієнтовані на існуючі потреби;

· Інновації, орієнтовані на створення нових потреб.

8. За ступенем новизни:

· Інновації, засновані на нових відкриттях;

· Інновації, створені на основі нового способу, застосованого до нових відкриттів.

9. За часом виходу на ринок:

· Інновації - лідери;

· Інновації - послідовники.

10. За причинами виникнення:

· Реактивні інновації - ці інновації, щоб забезпечити виживання фірми. Вони є реакцією на нововведення, здійснені конкурентом, тобто реактивні інновації виробляються слідом за конкурентами з метою ведення цілеспрямованої боротьби на ринку;

· Стратегічні інновації - це інновації, впровадження яких носить попереджуючий характер з метою отримання конкурентних переваг в перспективі.

11. По предмету і сфері прикладання інновацій передбачається їх розподіл на:

· Продуктові інновації (нові продукти і нові матеріали);

· Ринкові інновації (інновації, що відкривають нові сфери застосування продукту; інновації, що дозволяють реалізовувати продукт на нових ринках);

· Інновації - процеси (технології, організація процесу виробництва і управлінські процеси).

Інноваційна політика підприємств повинна бути спрямована на збільшення виробництва принципово нових видів продукції і технологій, розширення збуту вітчизняних товарів, а це вимагає формування та розвитку інноваційного підприємництва.

Розрізняють класичну та інноваційну моделі підприємництва.

Класична модель - це підприємництво традиційне, рутинне, репродуктивне. Підприємець в рамках такої моделі призводить в дію внутрішні резерви підприємства для збільшення прибутку, підвищення рентабельності.

Інноваційна модель - передбачається пошук таких шляхів розвитку підприємства, в основу яких покладені інновації або нововведення, доведені до стадії кінцевого використання.

Залежно від переважаючого типу інновацій підприємства можуть бути розбиті на певні класи.

1. Інноватори - лідери і інноватори - послідовники.

Інноватори - лідери - це підприємства, які є ініціаторами інновацій, які потім підхоплюються іншими підприємствами. Вони працюють в умовах підвищеного ризику, але при вдалій реалізації інновацій, що носять упереджувальний (стратегічний) характер, мають запас «економічної міцності», який виражається в наявності портфеля нової конкурентоспроможної продукції, більш низьких порівняно з середніми питомих витрат виробництва.

Інноватори - послідовники ризикують менше, так як їх інновації є, як правило, реакцією на інновації лідерів, але мають більш низькі економічні показники і показники конкурентоспроможності.

2. Підприємства, що орієнтуються на нові наукові відкриття або піонерні винаходи, і підприємства, що створюють інновації на основі нового способу застосування раніше зроблених відкриттів.

3. Підприємства - інноватори, що створюють нові потреби (наприклад, створення таких товарів як радіоприймач, магнітофон, телефон, телевізор та ін.), І підприємства, які сприятимуть розвитку і більш повного задоволення існуючих потреб (наприклад, інновації по реалізації нових поколінь товарів).

4. Підприємства, що створюють базові інновації, і підприємства, діяльність яких спрямована на створення інновацій-видозмін. Базові інновації можуть бути реалізовані як на основі нових відкриттів, так і за допомогою застосування нових способів до попередніх відкриттів. Цей вид інновацій пов'язаний зі створенням нових поколінь техніки, які згодом будуть удосконалюватися шляхом розробки інновацій-видозмін.

5. Підприємства, що створюють інновації з метою подальшого їх застосування в одній галузі, і підприємства, що реалізують інновації для всього народного господарства або АПК.

6. Підприємства, що реалізують інновації-продукти, і підприємства, що реалізують інновації-процеси.

7. Підприємства, що створюють інновації для нових ринків, і підприємства, що орієнтуються на інновації, створюють нові сфери застосування на старих ринках.

Інвестиційна політика підприємств

Поступальний рух економіки безпосередньо пов'язане з відтворенням основних фондів, так як задоволення виникаючих суспільних потреб вимагає реконструкції, технічного переозброєння існуючих основних фондів або створення нових, здатних давати необхідну продукцію. Для досягнення цієї мети потрібні додаткові ресурси, капітал (інвестиції).

В економіці підприємства інвестиції розглядаються тільки як інвестиції в основні засоби. Інвестиційні витрати поділяються на амортизаційні, що направляються на заміну зношеного обладнання, будівель і споруд, і чисті інвестиції, додають і розширюють існуючий фізичний капітал і тим самим сприяють економічному зростанню підприємства.

Джерела інвестицій на підприємстві поділяються на такі групи:

- Власні джерела інвестицій:

· Власні фінансові кошти, що формуються в результаті нарахування амортизації на діючий основний капітал, відрахувань від прибутку на потреби інвестування, сум, виплачених страховими компаніями та установами у вигляді відшкодування збитків від стихійних і інших лих;

· Інші види активів (основні фонди, земельні ділянки, промислова власність у вигляді патентів, програмних продуктів, торгових марок);

· Залучені кошти в результаті випуску підприємством та продажу акцій;

· Кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними товариствами, промислово-фінансовими групами на безповоротній основі;

· Благодійні та інші аналогічні внески.

Зовнішні (позикові) джерела інвестицій:

· Асигнування з федерального, регіональних і місцевих бюджетів, різних фондів підтримки підприємництва, що надаються на безоплатній основі;

· Іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої матеріального або нематеріального участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих вкладень (у грошовій формі) міжнародних організацій і фінансових інститутів, держав, підприємств (організацій) різних форм власності та приватних осіб;

· Різні форми позикових коштів, у тому числі кредити, надані державою і фондами підтримки підприємництва на поворотній основі (в тому числі на пільгових умовах), кредити банків та інших інституціональних інвесторів (інвестиційних фондів і компаній, страхових товариств, пенсійних фондів), інших підприємств , векселі та інші засоби.

Реальні інвестиції в виробництво є результатом взаємодії цілого комплексу умов господарювання. Не завжди це взаємодія сприятливо для підприємства. Тому необхідні кошти для інвестування знайти найчастіше буває проблематично. Ефективним засобом активізації інвестиційної діяльності ...........