• Список літератури


 • Дата конвертації08.07.2018
  Розмір17.26 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 17.26 Kb.

  Економіка і підприємництво

  завдання

  ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО В СКСіТ

  19 варіант

  Завдання 1

  Початкові дані

  Термін кредиту 4 роки

  Розмір кредиту 350 000 у.о.

  Нарахування% півріччя

  Відсоткова ставка 8 річних

  1. Розрахуємо величину рентного платежу при рівних термінової сплати

  2. Складемо графік погашення кредиту

  3. Побудуємо графік структуру при погашенні кредит рівними термінової сплати

  Рішення

  Нехай умови контракту передбачають погашення боргу рівними сплатами в кінці кожного розрахункового періоду. Кожна термінова сплата є сума річної витрати з погашення боргу і відсоткові платежі за позикою.

  Yt = It + dt = const. (1)

  У цьому випадку суми процентних платежів зменшуються, річна витрата погашеного основного боргу збільшується, а термінова сплата є аннуітетами ренти постнумерендо.

  За формулою для визначення розміру платежу постійної річної фінансової ренти з виплатами в кінці періоду, розмір термінової сплати дорівнює:

  (2)

  де Yt - величина термінової сплати;

  D - початкова сума боргу;

  q - процентна ставка на суму боргу;

  n - термін боргу в роках;

  t - номер року, t = 1, 2, ..., n

  Так як за умовою завдання відсотки нараховуються 2 рази в рік, розрахуємо процентну ставку як q / 2, а період нарахування n * 2

  Таким чином, підставивши в формулу наявні значення, маємо:

  (3)

  На основі отриманого значення рентного платежу складемо графік погашення кредиту.

  Таблиця 1

  План погашення кредиту рівними терміновими частками

  період Основний борг термінова сплата відсотки сума погашення основного боргу
  1 350000,00 51984,74 14000,00 37984,74
  2 312015,26 51984,74 12480,61 39504,13
  3 272511,13 51984,74 10900,45 41084,29
  4 231426,84 51984,74 9257,07 42727,67
  5 188699,17 51984,74 7547,97 44436,77
  6 144262,40 51984,74 5770,50 46214,24
  7 98048,15 51984,74 3921,93 48062,81
  8 49985,34 51984,74 1999,41 49985,33
  разом 415877,92 65877,93 349999,99

  Заповнення таблиці 1 здійснено за наступним алгоритмом:

  1. Сума основного боргу на 1 період: 350000 у.о. (За умовою завдання)

  2. Розрахуємо суму нарахованих відсотків за перше півріччя: 350000 у.е. * (0,08 / 2) = 14000,00 у.о.

  3. Термінова сплата розрахована з рівняння (3) і буде незмінною протягом усіх періодів

  4. Сума погашення основного боргу розраховується виходячи з формули (1): термінова сплата - відсотки = 51984,74-14000,00 = 37984,74 у.о.

  5. Далі знайдемо суму основного боргу для другого періоду: сума основного боргу на початок періоду - сума погашення основного боргу = 350000,00-37984,74 = 312015,26 у.о.

  6. Розмір нарахованих відсотків, суму основного боргу і його залишок на наступні періоди знаходиться за аналогією.

  Результати розрахунків представимо у вигляді графіка:

  діаграма 1

  План погашення кредиту рівними частками

  діаграма 1

  Графік зміни суми основного боргу за період

  Висновок: Виходячи з розрахованих параметрів кредитного договору, маємо:

  Обсяг платежу по кредиту становить 51984,74 у.о.

  Переплата (відсотки) по кредиту становлять 65877,93 у.о.

  Витрати з обслуговування боргу склали 415877,92 у.о.

  З них фактична переплата становить 18,82% (65877,92 / 350000,00 * 100 = 18,82%) від суми запитаного кредиту за 4 роки.

  завдання 2

  Початкові дані:

  Собівартість продукції 330 000 у.о.

  Витрати на 1 од. продукції 0,65 у.о.

  За планом витрати на 1 од. 0,6 у.о

  Збільшення обсягу виробництва на 8%

  Рішення:

  Обчислимо обсяг продукції звітного року:

  Q 0 = Собівартість / витрати на од. продукції = 330000 / 0,65 = 507692,31ед.

  Обчислимо обсяг продукції для планового року:

  Q 1 = Q 0 * 1.08 = 507692 * 1,08 = 548307 од.

  Загальна собівартість продукції планового періоду:

  Собівартість загальна = Q * витрати на од. продукції = 548307 * 0,6 = 328984,20 у.о.

  Розрахуємо темп зростання і темп приросту для наявних показників:

  Тр. Обсягу випуску = Q 1 / Q 0 = 548307,00 / 507692,20 * 100 = 108 %

  Тпр. Обсягу випуску = Тр-100 = 108-100 = 8%

  Тр. витрат на 1 од. продукції = З 1 / З 0 = 0,60 / 0,65 * 100 = 92,31%

  Тпр. витрат на 1 од. продукції = Тр-100 = 92,31-100 = 7,69%

  Тр. собівартості = СС 1 / СС 0 = 328984,20 / 330000 * 100 = 99,69 %

  Тпр. собівартість = Тр-100 = 99,69-100 = 0,31%

  Із сукупності отриманих даних сформуємо таблицю:

  Таблиця 2

  параметра виробництва

  найменування звітний плановий вим. абс. Тр Тпр
  Обсяг випуску, од. 507692,00 548307,00 40615,00 108,00 8,00
  Витрати на 1 од. прод, у.о. 0,65 0,60 -0,05 92,31 -7,69
  Собівартість прод, у.о. 330000,00 328984,20 -1015,80 99,69 -0,31

  Порівняємо вплив збільшення випуску продукції та зменшення витрат на 1 од. продукції на розмір показники загальної собівартості на 1015,80 у.о. або на 0,31% (зниження).

  За рахунок збільшення обсягу випуску продукції на 40615,00 одиниць загальна собівартість в плановому періоді зміниться на:

  (Збільшення на 8%)

  За рахунок зниження собівартості 1 одиниці продукції на 0,05 у.о. загальна собівартість в плановому періоді зміниться на:

  (Зниження на 7,69%)

  Сукупний вплив індексів перевіримо наступним чином:

  Висновок: Собівартість продукції планового періоду складе 328984,20 у.о.

  У порівнянні зі звітним періодом планується її зміна (зниження) на 0,31% за рахунок:

  - збільшення обсягу виробництва на 8%

  - зменшення витрат на випуск од. продукції на 7,69%

  Таким чином, плановані зміни у виробництві носять інтенсивний характер.

  завдання 3

  Початкові дані:

  Виручка 154 000 у.о.

  Змінні витрати 57 000у.о.

  Постійні витрати 16000 у.о.

  прибуток

  Обсяг виробленої продукції 420 у.о.

  Ціна одиниці продукції 1400 у.о.

  Знайти точку беззбитковості (поріг рентабельності)

  Рішення:

  На заданих умовах, прибуток підприємства склав:

  Виручка - Собівартість продукції = Прибуток

  Собівартість продукції дорівнює = ПостЗатрати + ПеремЗеатрати yНа од. продукції * Q

  В аналізованому періоді реалізовано:

  154000/1400 = 110 од. продукції

  При цьому змінні витрати на од. виробленої продукції = 57000/420 = 135,71 у.о.

  Таким чином,

  154000- (135,71 * 110 + 16000) = 123071,9 у.о.

  Точка беззбитковості в грошовому вираженні - така мінімальна величина доходу, при якій повністю окупаються всі витрати (прибуток при цьому дорівнює нулю):

  Т - точка беззбитковості,

  ПЗ - величина постійних витрат,

  ПерІзд- величина змінних витрат на одиницю продукції,

  Ц - вартість одиниці продукції (реалізація),

  C- прибуток з одиниці продукції без урахування частки постійних витрат (різниця між вартістю продукції (P) і змінними витратами на одиницю продукції (VС)).

  Є.У.

  Точка беззбитковості являє собою рівність виручки (валового доходу) і витрат на виробництво реалізованої продукції.

  Таким чином, має виконуватися рівність:

  Виручка = Собівартості продукції

  Собівартість продукції визначається як: УПЗ + ПЗ * Q

  1400 * Q = 16000 + 135,71 * Q

  1264,29Q = 16000

  Q = 12,65 = 12 одиниць

  Висновок: Для того щоб подолати поріг рентабельності, підприємству необхідно реалізовувати 12 одиниць продукції або отримувати виручку в розмірі 16800у.е. (Для цілого кількості одиниць продукції).

  При цьому наявні показники виручки, характеризують підприємство як прибуткове.

  завдання 4

  Початкові дані:

  Виручка 1 квартал 310 грош

  Виручка 2 квартал збільшення на 8%

  Залишки Обср 1 квартал 31

  Час одного обороту 2 квартал зменшення на 1 день

  Визначити До оборотності оборотних коштів і час обороту на 1 квартал

  До оборотності оборотних коштів і абсолютну величину 2 квартал

  Вивільнення оборотних коштів в результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів

  Рішення:

  Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту.

  За вихідними даними маємо наступні характеристики виробництва

  Таблиця 3

  параметри виробництва

  показник 1 квартал 2 квартал
  виручка 310 334,8
  ФОС 31
  час обороту Х Х-1

  Виручка за 2 квартал складе: 310 * 1,08 = 334,8 ден.ед.

  Оборотність оборотних коштів - характеризує число оборотів, скоєних обіговими коштами за звітний період (рік) і являє собою відношення обсягу реалізованої продукції до нормативу оборотних коштів. Чим більше швидкість обертання оборотних коштів, тим менше потреба в них і тим краще вони використовуються.

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, що показує скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період визначається за формулою

  (1)

  де nрп - обсяг реалізованої продукції за аналізований період в оптових цінах, руб .;

  ФОС - середній залишок всіх оборотних коштів за аналізований період, руб.

  Коб 1 квартал = 310/31 = 10

  Тривалість одного обороту в днях, що показує за який термін до підприємства повертаються його оборотні кошти у вигляді виручки від реалізації продукції, визначається за формулою

  або (2)

  Розрахуємо термін оборотності оборотних коштів для 1 кварталу, виходячи з того, що тимчасова база дорівнює 91 день

  Тоб. 1 квартал = 91/10 = 9,1 днів

  Таким чином, Тоб. за другий квартал залишить: Тоб1 кв-1 = 9,1-1 = 8,1 день

  Підставивши дане значення в формулу (2), знайдемо До оборотності оборотних коштів у другому кварталі

  Коб 2 квартал = 91 / 8,1 = 11,23

  Середній залишок ОС (ФОС) у другому кварталі підрахуємо виходячи з формули (1) = 334,8 / 11,23 = 29,81

  Прискорення оборотності оборотних коштів веде до вивільнення оборотних коштів підприємства з обороту. Навпаки, уповільнення оборотності призводить до збільшення потреби підприємства в оборотних коштах.

  Абсолютне вивільнення = ФОС1-ФОС2 = 31-29,81 = 1,19 ден.ед.

  Відносне вивільнення = (334,8 / 91) * (9,1-8,1) = 3,68%

  Висновок: Виходячи з розглянутих параметрів виробництва за 2 кварталу, маємо наступні параметри поліпшення виробництва: абсолютне вивільнення оборотних коштів склало 1,19 грош

  Відносне вивільнення 3,68%

  Отримані дані представимо у вигляді таблиці

  показник 1 квартал 2 квартал абсолютна зміна
  виручка 310 334,8 24,8
  ФОС 31 29,81 (-) 1,19
  час обороту 9,1 8,1 (-) 1

  завдання 5

  Початкові дані:

  Вартість обладнання 1000000 у.о.

  Термін лізингу 36 міс

  Норма прибутковості 22%

  Авансовий платіж 120 у.о.

  Рішення:

  Для запису формул приймемо такі позначення:

  R - розмір постійного платежу;

  n- термін лізингу в місяцях, кварталах, роках (загальна кількість платежів); як правило, в лізинговому контракті передбачається число виплат платежів, що дорівнює кількості нарахувань відсотків;

  i - процентна ставка за період (норма прибутковості); якщо вказана річна номінальна ставка у, то в формулах замість iіспользуется величина j / m, де т кількість нарахувань відсотків на рік;

  s-частка залишкової вартості в первісної вартості обладнання;

  an; i- коефіцієнт приведення ренти постнумерандо

  1 варіант

  Платежі вносяться на початку кожного місяця

  Повне погашення вартості обладнання

  платежі пренумерандо

  Знаходимо за формулою коефіцієнт розстрочки, і потім розмір щомісячного платежу (де щомісячна процентна ставка дорівнює 22/12 = 1,8% округлимо до 2%):

  a = (1 / a n; i) v = (0,02) / (1-1,02) -36 * 1,02 -1 = 0,039233 * 1,02 -1 = 0,03846

  Платіж дорівнює = 0,03846 * 1000 = 38,46 тис. У.о.

  2 варіант

  Подвоєний платіж в першому місяці К = 2

  платежі постнумерандо

  Повне погашення вартості обладнання

  Перший внесок дорівнює = (0,02) / (1-1,02) -36 * 1000 * 2 = 39,23 * 2 = 78,46 тис. Ден. од.

  3 варіант

  Авансовий платіж = 120 000 у.о.

  платежі пренумерандо

  рівними частками

  Повне погашення вартості обладнання

  a = (0,02) / (1-1,02) -36 = 0,039233

  Платіж дорівнює = (1000-120) * 0,039233 = 34,53 тис. У.о.

  4 варіант

  Викуп за залишковою вартістю

  платежі постнумерандо

  s = 0,2

  Кs = 1000 * 0.2 = 200 тис. У.о.

  Платіж дорівнює = 1000 (1-0,2 * 1,02 -36) * 0,039233 = 35,39 тис. У.о.

  5 варіант

  Авансовий платіж = 120 000 у.о.

  Викуп за залишковою вартістю

  платежі постнумерандо

  Платіж дорівнює = [1000 (1-0,2 * 1,02 -36) -100] * 0,039233 = 31,46 тис. У.о.


  Список літератури

  1. Акулов В. Б., Акулова О.В. Економічна теорія. Навчальний посібник. Петрозаводськ: ПетрГУ, 2002

  2. Борисов, Євген Пилипович. Економічна теорія: підручник для вузів / Є. Ф. Борисов .- 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Проспект, 2007

  3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Сучасна економічна енциклопедія. - СПб., Видавництво «Лань», 2005.

  4. Любушин Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Учеб.пособие для студентів вузів / Н.П.Любушін.-3-е изд., Перераб. і доп. -М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006

  5. Носова С.С. Економічна теорія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: Гуманит. видавничий центр ВЛАДОС, 2005

  6. Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний економічний словник. - 2-е изд., Испр. М .: ИНФРА-М, 1999.

  7. Економічна теорія: підручник / В. М. Агєєв, А. А. Кочетков, В. І. Новачків і ін .; під заг. ред. А. А. Кочеткова .- М .: Дашков і К, 2007

  8. Економіка: Підручник / За ред. Е.Н. Лобачовою. - 2-е вид. Стереотип. - М .: Видавництво «Іспит», 2006.

  9. Економіка: Підручник / За ред. доц. А.С. Булатова. 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво БЕК, 2006.

  10. Економічна теорія. Підручник / За ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М .: ИНФРА-М, 1997..