• Виконала
 • Таким чином, в точці 1 найкраще співвідношення продукції А і В з точки зору одержуваного прибутку (42,9 тис. Руб.)
 • Таким чином, в точці 1 найкраще співвідношення продукції А і В з точки зору одержуваного прибутку (49,3 тис. Руб.)
 • Рішення
 • Розрахунок показників для початкового варіанту (виробництво 0 одиниць продукції А і 429 одиниць В)
 • Розрахунок показників для кращого по прибутку варіанта Після підвищення потужності механічного цеху (виробництво 0 одиниць продукції А і 493 одиниць В)
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації09.06.2018
  Розмір40.17 Kb.
  Типреферат

  Скачати 40.17 Kb.

  Економіка організації 9

  Уральський соціально-економічний інститут
  Академії праці і соціальних відносин

  Кафедра економіки праці

  Курсова робота

  по курсу «Економіка організації»

  Варіант № 6

  Виконала: студентка I курсу

  групи МСВ-101

  Спеціальності Менеджмент організації

  Жаркова Марія Петрівна

  викладач:

  Галкіна Л. А.

  м Челябінськ

  2006 г.


  зміст

  введення 3

  1. Завдання № 1 4

  2. Завдання № 2 7

  3. Завдання № 3 9

  4. Завдання № 4 15

  висновок 17

  Список використаної літератури 18


  Вступ

  Процес виробництва являє собою сукупність господарських операцій, пов'язаних зі створенням готової продукції, виконанням робіт, наданням послуг.

  Метою курсової роботи є рішення послідовного ряду завдань, взаємопов'язаних між собою і закріплення набутих знань.

  Вирішуючи завдання курсової роботи необхідно:

  1. визначити потужності підприємства, виходячи з потужності його цехів при заданій номенклатурі і асортименті продукції, що випускається;

  2. побудувати «криву виробничих можливостей» підприємства;

  3. визначити доцільність збільшення потужності механічного цеху за рахунок додаткових капітальних вкладень;

  4. Визначити найбільш раціональне використання капітальних вкладень (альтернативне розвиток потужностей інших цехів);

  5. розрахувати зміни собівартості різних видів продукції в залежності від збільшення виробничої програми заводу;

  6. розрахувати термін окупності додаткових капітальних вкладень при збільшенні потужності цеху (в прийнятому варіанті вкладень):

  а) за рахунок власних коштів;

  б) за рахунок кредиту комерційного банку;

  7. визначити внесок кожного виду продукції (А і В) в покриття постійних витрат.

  Таким чином, основними показниками курсової роботи є: виробнича потужність підприємства (виробнича програма), ефективність капіталовкладень, собівартість продукції і економічна ефективність діяльності підприємства в цілому.

  Завдання № 1.

  Визначити, виходячи з обмеженості ресурсів (в даному випадку - потужностей), оптимальну виробничу програму заводу за даними, наведеними в таблиці № 1. Кінцеву продукцію випускає цех збірки машин.

  Таблиця № 1

  Вихідні дані для розрахунку

  цех

  Витрати на од. продукції, нормо-годину

  Пропускна здатність (потужність) цеху,

  нормо-годину

  А

  В

  збірка машин

  400

  600

  360000

  збірка вузлів

  400

  500

  500000

  механічний

  800

  700

  300000

  ливарний

  70

  -

  30000

  ковальський

  -

  50

  30000

  Ціна од. продукції, тис. руб.

  0,8

  0,7

  -

  Прибуток від реалізації од. продукції, тис. руб.

  0,08

  0,10

  -

  На підставі проведеного маркетингового дослідження ринку встановлено, що збут продукції в обсягах, передбачених завданням, буде забезпечений.

  Розрахунки потрібно представити в графічному вигляді, давши докладні текстові пояснення.

  Рішення.

  Для визначення оптимальної виробничої програми заводу побудуємо «криву виробничих можливостей». Виробничу потужність кожного цеху в системі координат представимо у вигляді прямої лінії, проведеної по 2-м точкам (1 - з випуску тільки продукції А, 2 - з випуску тільки продукції В).

  Цех складання машин

  Виробнича потужність цеху складання машин дорівнює 360000 нормо-годин, а трудомісткість виготовлення одиниці продукції А = 400 нормо-годин, а продукції В = 400 нормо-годин, отже рівняння прямої, що відображає потужність цеху, можна записати в такий спосіб:

  400 А + 600 В ≤ 360000

  На графіку точка А визначається на осі Х за умови виробництва тільки цієї продукції, тобто при В = 0

  400 А = 360000; А = 900; В = 0

  600 В = 360000; В = 600; А = 0

  Аналогічно розраховується за іншим цехам

  Цех складання вузлів

  400 А +500 В ≤ 500000

  А = 0, В = 1000

  В = 0, А = 1250

  механічний цех

  800 А +700 В ≤ 300000

  А = 0, В = 429

  В = 0, А = 375

  ливарний цех

  70 А ≤ 30000

  А = 429

  ковальський цех

  50 В ≤ 30000

  В = 600

  Координати точок наносяться на графік, через точки перетину цих ліній проводиться крива виробничих можливостей (Рис. 1)

  Мал. 1

  «Крива виробничих можливостей» заводу

  - виробничі потужності цехів

  - крива виробничих можливостей заводу

  Визначимо чисельне значення точок 1 і 2 і яка з них дає найкраще співвідношення продукції А і В з точки зору одержуваного прибутку (таблиця № 2).

  Таблиця № 2

  Розрахунок прибутку в точках 1 і 2 на «кривій виробничих можливостей» (рис. 1)

  точки

  Прибуток від реалізації од. продукції,

  тис. руб.

  Чисельне значення в точці

  Прибуток по кожній продукції, тис. Руб.

  Загальний прибуток по продукції А і В,

  тис. руб.

  А

  В

  А

  В

  А

  В

  1

  2

  3

  4

  5

  6 = 2 * 4

  7 = 3 * 5

  8 = 6 +7

  1

  0,08

  0,10

  0

  429

  0

  42,9

  42,9

  2

  375

  0

  30

  0

  30

  Таким чином, в точці 1 найкраще співвідношення продукції А і В з точки зору одержуваного прибутку (42,9 тис. Руб.)

  Завдання № 2

  Начальник механічного цеху запропонував збільшити пропускну здатність (потужність) цеху на 15% за рахунок придбання додаткового обладнання на суму 50 тис. Руб.

  Дайте оцінку цієї пропозиції з позицій збільшення обсягу випуску продукції заводу і економічної доцільності вкладення коштів. Спочатку припустимо, що при зміні обсягів виробництва собівартість і ціна одиниці продукції залишаються незмінними. Таке припущення пояснюється поширеною думкою про вигоду при збільшенні обсягу випуску (продажів) тільки за рахунок тиражування колишньої питомої прибутку.

  Якому цеху доцільно було б збільшити потужність на 15% на тих же умовах? Чи доцільно при цих умовах здійснювати ваш проект з підвищення потужності обраного вами цеху?

  Рішення

  Збільшивши пропускну здатність (потужність) механічного цеху, отримаємо:

  300000 + 15% = 345000 нормо-годин

  Графік прямої механічного цеху зміниться. Знайдемо його координати:

  800 А +700 В ≤ 345000

  А = 0, 700 В = 345000, В = 493

  В = 0, 800 А = 345000, А = 431

  Отримані координати нанесемо на графік (рис 2)

  Мал.2

  «Крива виробничих можливостей» заводу при збільшенні пропускної здатності механічного цеху на 15%

  - виробничі потужності цехів

  - крива виробничих можливостей заводу

  Визначимо чисельне значення точок 1,2 і 3 і яка з них дає найкраще співвідношення продукції А і В з точки зору одержуваного прибутку (таблиця № 3)

  Таблиця № 3

  Розрахунок прибутку в точках 1, 2, 3 на «кривій виробничих можливостей» (рис. 2)

  точки

  Прибуток від реалізації од. продукції,

  тис. руб.

  Чисельне значення в точці

  Прибуток по кожній продукції, тис. Руб.

  Загальний прибуток по продукції А і В,

  тис. руб.

  А

  В

  А

  В

  А

  В

  1

  2

  3

  4

  5

  6 = 2 * 4

  7 = 3 * 5

  8 = 6 +7

  1

  0,08

  0,10

  0

  493

  0

  49,3

  49,3

  2

  429

  20

  34,32

  2

  36,32

  3

  431

  0

  34,48

  0

  34,48

  Таким чином, в точці 1 найкраще співвідношення продукції А і В з точки зору одержуваного прибутку (49,3 тис. Руб.)

  Таким чином, при збільшенні пропускної здатності механічного заводу обсяг випуску збільшився по продукції В з 429 до 493 шт., По продукції А не змінилася (А = 0), а прибуток з 42,9 до 49,3 тис. Руб. Отже, пропозиція начальника механічного цеху з позиції збільшення обсягу випуску доцільно.

  Так як, збільшення розміру отримуваного прибутку пов'язане з додатковими капітальними вкладеннями (50 тис. Руб.), То для визначення ефективності вкладень розрахуємо термін окупності витрат за формулою:

  струм = ,

  де К - одноразові капітальні вкладення;

  ? П - середньорічний приріст прибутку підприємства в результаті збільшення виробничої потужності підприємства

  К = 50 тис. Руб.

  = 49,3 - 42,9 = 6,4 тис. Руб.

  струм = = 7,8 року

  Термін окупності дорівнює 7 років 8 місяців.

  Так як термін окупності більше 4 років, отже, пропозиція начальника механічного цеху з придбання додаткового обладнання на суму 50 тис. Руб. з позиції вкладення власних коштів економічно недоцільно. Даний проект не окупає себе. Отже, необхідно шукати інші джерела коштів (кредит).

  Завдання № 3

  Тепер слід розглянути ситуацію для обраного варіанту в попередній задачі, але вже з урахуванням зміни собівартості продукції за рахунок зростання обсягів виробництва і незмінності непрямих (постійних) витрат.

  За умовами завдання ціна одиниці продукції залишається незмінною. Відсоток прямих і непрямих витрат у собівартості одиниці продукції в початковому варіанті наведено в таблиці № 4.

  Таблиця № 4

  Структура собівартості продукції,%

  варіант

  непрямі витрати

  прямі витрати

  6

  А

  В

  А

  В

  30

  40

  70

  60

  Для спрощення розрахунків:

  - прямі витрати по сумі рівні змінних витрат;

  - непрямі витрати по сумі рівні постійних витрат;

  -суми непрямих витрат, визначені за процентним співвідношенням (табл. 4), залишаються незмінними для кожного виду продукції (закріплюються за видами продукції).

  Припустимо, що для здійснення обраного варіанту капітальних вкладень у підприємства немає вільних коштів. Комерційний банк може надати кредит (вихідні дані про умови кредиту наведені в таблиці № 5).

  Таблиця № 5

  Умови отримання кредиту

  Найменування

  Розмір або умови

  Розмір кредиту (Р)

  50 тис. Руб.

  Процентна ставка (i)

  20% річних

  Термін кредиту (n)

  4 роки

  Відсотки за користування кредитом нараховуються (I)

  щомісяця

  Нараховані за відсотками суми виплачуються кредиторам

  щомісяця

  Кредит повертається кредитору

  Протягом трьох останніх років

  Дайте оцінку доцільності збільшення випуску продукції як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредиту. Зіставте отримані результати з результатами рішення Завдання № 2, зробіть висновки.

  Рішення

  Так як при вирішенні завдання № 2 визначили, що найвигідніше збільшувати потужність механічного цеху, то при цьому необхідно буде виробляти 0 одиниць продукції А і 493 одиниць продукції В (до збільшення потужності - 0 А і 429 В).

  Знаючи співвідношення постійних і змінних витрат у собівартості продукції, розрахуємо їх спочатку для початкового варіанту (таблиця 6), а потім порівняємо з найкращим по прибутку проектним варіантом (таблиця 7).

  Таблиця № 6

  Розрахунок показників для початкового варіанту
  (виробництво 0 одиниць продукції А і 429 одиниць В)

  показник

  одиниця
  виміру

  Початкові дані

  Розрахункові величини

  А

  В

  А

  В

  1

  кількість реалізованої
  продукції

  шт.

  0

  429

  -

  -

  2

  Ціна однієї одиниці

  руб. / шт.

  800

  700

  -

  -

  3

  Об'єм реалізації

  тис. руб.

  -

  -

  0

  300,3

  4

  Прибуток від реалізації 1 штуки

  руб.

  80

  100

  -

  -

  5

  Загальний прибуток

  тис. руб.

  -

  -

  0

  42,9

  6

  Собівартість одиниці продукції

  руб.

  -

  -

  0

  600

  7

  Загальна собівартість продукції

  тис. руб.

  -

  -

  0

  257,4

  8

  Питома вага постійних витрат в
  собівартості

  %

  30

  40

  -

  -

  9

  Постійні витрати в собівартості одиниці продукції

  руб.

  -

  -

  0

  240

  10

  Постійні витрати в собівартості всієї продукції

  тис. руб.

  -

  -

  0

  102,96

  11

  Питома вага змінних витрат у
  собівартості

  %

  70

  60

  -

  -

  12

  Змінні витрати в собівартості одиниці продукції

  руб.

  -

  -

  0

  360

  13

  Змінні витрати в собівартості всієї продукції

  тис. руб.

  -

  -

  0

  154,44

  Обсяг реалізації розраховується як добуток кількості реалізованої продукції (q) і ціни одиниці продукції (р), наприклад:

  РП = q х р = 429 х 700 = 300,3 тис. Руб.

  Загальний прибуток розраховується як добуток прибутку від реалізації однієї штуки (П 1шт.) І кількості реалізованої продукції (q), наприклад:

  П = П 1шт. х q = 100 х 429 = 42,9 тис. руб.

  Собівартість одиниці продукції розраховується як різниця ціни (Ц 1шт) і прибутку (П 1шт), наприклад:

  С / с 1шт = Ц 1шт - П 1шт = 700 - 100 = 600 руб.

  Загальна собівартість продукції розраховується як добуток собівартості одиниці продукції (С / с 1шт) і кількості реалізованої продукції (q), наприклад:

  С / с Общ. = С / с 1шт х q = 600 х 429 = 257, 4 тис. Руб.

  Постійні витрати в собівартості одиниці продукції розраховуються як добуток собівартості одиниці продукції (С / с 1шт) і питомої ваги постійних витрат в собівартості одиниці продукції (У д), наприклад:

  Пост 1шт = С / с 1шт х У д = 600 х 0,4 = 240 руб.

  Постійні витрати в собівартості всієї продукції розрахуємо як твір постійних витрат в собівартості одиниці продукції (Пост 1шт) і кількості реалізованої продукції (q), наприклад:

  Пост Общ. = Пост 1шт х q = 240 х 429 = 102,96 тис. Руб.

  Змінні витрати в собівартості одиниці продукції розраховуються як добуток собівартості одиниці продукції (С / с 1шт) і питомої ваги змінних витрат у собівартості одиниці продукції (У д), наприклад:

  Пер 1шт = С / с 1шт х У д = 600 х 0,5 = 360 руб.

  Змінні витрати в собівартості всієї продукції знаходяться як твір змінних витрат у собівартості одиниці продукції (Пер 1шт) і кількості реалізованої продукції (q), наприклад:

  Пер Общ. = Пер 1шт х q = 360 х 429 = 154,44 тис. Руб.

  Можна уявити склад витрат в собівартості графічно:

  Для продукції А (Ціна = 800 руб.)

  Постійні витрати

  Змінні витрати

  прибуток

  0 руб.

  0 руб.

  0 руб.

  Для продукції В (Ціна = 700 руб.)

  Постійні витрати

  Змінні витрати

  прибуток

  240 руб.

  360 руб.

  100 руб.

  Розрахуємо проектний, найкращий по прибутку варіант.

  Таблиця № 7

  Розрахунок показників для кращого по прибутку варіанта
  Після підвищення потужності механічного цеху (виробництво 0 одиниць продукції А і 493 одиниць В)

  показник

  одиниця
  виміру

  Початкові дані

  Розрахункові величини

  А

  В

  А

  В

  1

  кількість реалізованої
  продукції

  шт.

  0

  493

  -

  -

  2

  Ціна однієї одиниці

  руб. / шт.

  800

  700

  -

  -

  3

  Виручка від обсягу продажів

  тис. руб.

  -

  -

  0

  345,1

  4

  Сумарна виручка

  тис. руб.

  -

  -

  345,1

  5

  Постійні витрати в собівартості всієї продукції

  тис. руб.

  0

  102,96

  -

  -

  6

  Постійні витрати на одиницю продукції

  руб. / шт.

  -

  -

  0

  208,84

  7

  Змінні витрати на одиницю продукції

  руб. / шт.

  0

  360

  -

  -

  8

  Змінні витрати в собівартості всієї продукції

  тис. руб.

  -

  -

  0

  177,48

  9

  Собівартість продукції А і В

  тис. руб.

  -

  -

  0

  280,44

  10

  Собівартість всієї продукції

  тис. руб.

  -

  -

  280,44

  11

  Прибуток від реалізації всієї продукції

  тис. руб.

  -

  -

  64,66

  12

  У тому числі за видами продукції

  тис. руб.

  -

  -

  0

  64,66

  Постійні витрати на одиницю продукції знаходимо як відношення постійних витрат в собівартості продукції (Пост Общ.) До кількості реалізованої продукції (q), наприклад:

  Пост 1шт = Пост Общ. / Q = 102,96 / 493 = 208,84 руб.

  Змінні витрати всієї продукції знаходимо як твір змінних витрат на одиницю продукції (Пер 1шт.) На кількість реалізованої продукції (q), наприклад:

  Пер Общ = Пер 1шт. х q = 360 х 493 = 177,48 тис. руб.

  Уявімо склад витрат в собівартості графічно:

  Для продукції А (Ціна = 800 руб.)

  Постійні витрати

  Змінні витрати

  прибуток

  0 руб.

  0 руб.

  0

  Для продукції В (Ціна = 700 руб.)

  Постійні витрати

  Змінні витрати

  прибуток

  208,8 руб.

  360 руб.

  131,16 руб.

  П = Ц (Пост + Пер)

  П В = 700 - (208,84 + 360) = 131,16 руб.

  Тобто порівнявши собівартість продукції вихідного і проектного варіантів, можна сказати, що при збільшенні кількості випущеної продукції, собівартість одиниці продукції зменшується.

  Знайдемо приріст прибутку від зміни проекту за формулою:

  ? П = П проектно. - П вих. = (0 х 0 +131,16 х 493) - (0 х 0 +100 х 429) = 64661,88 -42900 = 21761,88 руб.

  Розрахуємо погашається суму кредиту:

  S = P (1 + n * i / 100), де

  Р = Розмір кредиту

  i = Процентна ставка

  n = Термін кредиту

  I = Відсотки за користування кредитом

  S = 50 (1 +4 * 20/100) = 90 тис. Руб.

  У тому числі по роках:

  1-й рік: Відсотки за рік складуть:

  I = P * i / 100 = 50 * 20/100 = 10 тис. Руб.

  i в місяць = i / 12 = 20/12 = 1,6667%

  I в місяць = 10 тис. Руб. / 12 = 0,833 тис. Руб.

  2-й рік: S (за рік) = P / 3 + I = 50/3 +10 = 16,667 +10 = 26,667 тис. Руб.

  S в місяць (без відсотків) = 16,667 / 12 = 1,389 тис. Руб.

  I в місяць = 0,833 тис. Руб.

  3-й рік і 4-й рік розраховуються аналогічно 2-му році.

  S (за рік) = 26,667

  S в місяць (без відсотків) = 1,389 тис. Руб.

  I в місяць = 0,833 тис. Руб.

  Розрахуємо термін окупності

  струм =

  К = 90 000 руб.

  = 21761,88 руб.

  струм = = 4,1 року

  Таким чином, термін окупності при використанні позикових коштів (кредиту) = 4 роки 1 місяць, а за рахунок власних коштів = 7 років 8 місяців. Термін окупності при використанні кредиту приблизно в 2 рази менше, ніж при використанні власних коштів. Отже, економічно доцільніше збільшувати випуск за рахунок позикових коштів (кредиту).

  Порівнюючи з завданням 2, можна зробити висновок, що проектний варіант набагато вигідніше вихідного, так як проектний варіант набагато швидше окупається і приносить більше прибутку, ніж вихідний.

  Завдання № 4

  Два види продукції, що випускається підприємством мають різну ринкову ціну і структуру.

  Слід визначити роль кожного виду продукції в покритті постійної частини витрат при зміні ринкової кон'юнктури, використовуючи метод калькулювання за неповними витратами (Метод Директ-костинг).

  Рішення

  Метод Директ - костинг - метод обчислення собівартості на основі тільки прямих витрат. Накладні витрати не включаються до собівартості, і погашаються з брутто-прибутку, яку можна обчислити як різниця виручки від реалізації і прямих витрат. Припустимо, що виручка від реалізації продукції А на 10% перевищила проектну, а по продукції В - на 15% знизилася. Тоді, виручка складе:

  ВА = 0 (т. К. Q = 0), ВВ = 345,1 - 15% = 293,34 тис. Руб.

  Розрахуємо, чи зможе покрити отриманий прибуток постійні витрати (таблиця № 8)

  Таблиця 8

  Звіт про доходи за системою «директ-костинг»

  № п / п

  показник

  позначення

  Величина А + В, тис. Руб.

  1

  Виручка від реалізації

  В

  293,34

  2

  Змінні витрати

  Зпер

  177,48

  3

  маржинальний прибуток

  ПМ = В - Зпер

  293,34-177,48 = 115,86

  4

  Сума накладних (косв. Або пост.) Витрат

  З пост

  102,96

  5

  прибуток

  П = Пм - З пост

  12,9

  Тобто сума прибутку за методом Директ-костинг покриває суму накладних витрат, і перевищує її на 12,9 тис. руб.

  Розрахуємо внесок кожного виду продукції в покриття постійних витрат:

  1) по продукції А

  ? П А = ((В Ізмаїла + В неизм В - З перем.) - З пост) - ((В неизм А + В неизм Вперем -) - З пост) = 0 тис. Руб.

  2) по продукції В

  ? П В = ((В неизм А + В вим В - З перем) - З пост.) - ((В неизм А + В неизм В - З перем)пост) = (0 +293,34 - 177, 48 - 102,96) - (0 + 345,1 - 177,48 - 102,96) = 12,9 - 64,66 = - 51,76 тис.руб.

  Таким чином, сума прибутку за методом «Директ-костинг» покриває суму накладних витрат, і перевищує її на 12,9 тис.руб., За рахунок зниження виручки продукції В на 15% сума прибутку зменшилася на 51,76 тис. Руб.

  висновок

  Таким чином, у висновку курсової роботи можна зробити наступні висновки:

  1) щоб збільшити випуск продукції, а також поліпшити криву виробничих можливостей заводу, потрібно збільшувати пропускну здатність (потужність) цехів;

  2) збільшення виробничої потужності цеху за рахунок позикових коштів (кредиту) доцільніше і набагато прибутковіше, ніж збільшення виробничої потужності цеху за рахунок власних коштів;

  3) порівнявши собівартість продукції вихідного і проектного варіантів, можна сказати, що при збільшенні кількості випущеної продукції, її собівартість зменшується;

  4) під час розв'язання задачі за методом Директ-костинг покриття постійних витрат забезпечується за рахунок виручки від продукції В, прибуток зменшиться на 51,76 тис. Руб.

  Список використаної літератури

  1. Паламарчук А. С., Паштова Л. Г. Економіка підприємства: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, Вид-во Ріс. екон. акад., 2001. - 176 с.

  2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Проф. Н. А. Сафронова. - М., МАУП, 2002. - 608 с.

  3. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В. Я. Горфінгель, Е. М. Купріянов, В. П. Прасолова і ін .; Під ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. - 367 с.

  4. Економіка підприємства (в схемах, таблицях, розрахунках): Навчальний посібник / За ред. проф. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 256 с.