Дата конвертації10.06.2017
Розмір167.24 Kb.
Типметодичка

Скачати 167.24 Kb.

Економіка підприємств

>
в) ринкових підприємств;

г) інноваційної діяльності підприємства

6. Конкурентні переваги підприємства передбачають передумови для:

а) збільшення рівня конкурентоспроможності підприємства

б) збереження рівня конкурентоспроможності підприємства

в) досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства

г) інноваційної діяльності підприємства

7. Конкурентоспроможність - це:

а) здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях

б) здатність виробляти продукцію, яка задовольняє вимогам ринку при відносно низьких витратах виробництва

в) здатність виробляти нову продукцію з найменшими витратами

г) все перелічене є правильним

8. Досягнення рівня конкурентоспроможності підприємства є:

а) стратегічною метою підприємства

б) тактичною метою підприємства

в) метою операційної діяльності

г) метою вкладення капіталу

9. Одним з основних принципів досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства є:

а) гнучкість діяльності підприємства

б) системність підходу до управління

в) прискорення обороту капіталу

г) збільшення рівня рентабельності продукції

10. До факторів конкурентоспроможності продукції можна віднести:

а) якість продукції

б) собівартість продукції

в) конкурентні технології

г) технологію виготовлення продукції

11. До суб'єктів оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції відносять:

а) споживачів продукції

б) держава

в) конкурентів

г) інвесторів

12. Для визначення рівня конкурентоспроможності продукції найчастіше використовують метод:

а) вимірювальний

б) реєстраційний

в) експертний

г) органолептичний

13. Вибір суб'єктом методу оцінки конкурентоспроможності продукції обумовлюється:

а) етапом життєвого циклу продукції

б) необхідною точністю оцінки

в) областю застосування продукції

г) кількістю реальних конкурентів

14. До факторів, які впливають на рівень конкурентоспроможності продукції, відносять:

а) коливання ринкової кон'юнктури

б) показники асортименту продукції

в) вартість залучених ресурсів

г) рівень кваліфікації рабтніков

Правильні відповіді:

1-а

3-в

5-в

7-г

9-г

11-в, г

13-б

2-а

4-г

6-в

8-г

10-а, б

12-г

14-а


Тема 17: "Економічна оцінка підприємства як суб'єкта ринку"

1. Для оцінки фінансової діяльності визначають:

а) продуктивність і ефективність праці

б) характер комерційних угод і їх ефективність

в) виробничу потужність і ступінь її використання

г) рентабельність діяльності і використання капіталу

2. Для оцінки комерційної діяльності необхідно оцінити:

а) раціональність оргструктури

б) асортиментну політику

в) фінансовий стан і платоспроможність підприємства

г) стан матеріально-технічної бази

3. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок:

а) оптимізації витрат на виробництво

б) мінімізації витрат на виробництво

в) всі відповіді правильні

4. Прибутковість підприємства є:

а) одним з найголовніших показників, що відображають його фінансовий стан

б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності

в) показником, який характеризує основний результат діяльності підприємства

г) правильні "б" і "в"

д) всі відповіді правильні

5. Дохід підприємства - це виручка:

а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства і послуг невиробничого характеру

б) підприємства від реалізації продукції, послуг і виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору

в) від реалізації виготовленої підприємством продукції

г) всі відповіді правильні

6. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать доходи від:

а) реалізації нематеріальних активів

б) пайової участі в діяльності спільних підприємств

в) реалізації наднормативних товарно-матеріальних цінностей

г) всі відповіді правильні

7. Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є доходом від:

а) реалізації продукції, робіт, послуг

б) реалізації матеріальних цінностей і майна

в) позареалізаційних операцій

г) всі відповіді неправильні

8. Прибуток - це:

а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат

б) частину виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність

в) виручка від підприємницької діяльності

г) дохід підприємства

9. Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує:

а) винагороду за підприємницьку діяльність

б) розмір монопольного доходу

в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства

г) дохід, який виходить при сприятливих умовах функціонування

10. Основною умовою отримання підприємством певної суми прибутку є:

а) перевищення доходів над витратами

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі

в) задоволення попиту

г) всі відповіді неправильні

11. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:

а) відсотків за довгострокові кредити

б) податку на прибуток

в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку з надзвичайного прибутку

г) витрат на виконання позареалізаційних операцій

12. Прибуток від операційної діяльності - це:

а) виручка від реалізації продукції

б) грошовий вираз вартості товару

в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ і акцизу) і його повної собівартістю

г) чистий прибуток підприємства

13. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно (за умов конкуренції):

а) підвищити обсяг виробництва продукції і зменшити собівартість

б) підвищувати якість продукції та ціни на неї

в) застосовувати нові технології виробництва продукції

г) правильно "а" і "б"

д) правильно "а" і "в"

е) всі відповіді правильні

14. Назвіть показники оцінки ефективності реальних інвестицій:

а) коефіцієнт ефективності, термін окупності

б) чистий приведений прибуток, індекс прибутковості, термін окупності - внутрішня норма прибутковості

в) рівень рентабельності

15. Оцінка рентабельності оборотних коштів визначається відношенням:

а) прибутку до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) х 100%

б) матеріальних витрат до загальної величини витрат на виробництво х 100%

в) прибутку до оподаткування до середньорічної вартості оборотних коштів х 100%

16. Оцінка фондовіддачі оборотних коштів визначається відношенням:

а) витрат на виробництво до виробничих запасів

б) вартості валової продукції в порівняних цінах до середньої вартості оборотних коштів за період

в) балансового прибутку до середньої вартості оборотних коштів за період

17. Оцінка оборотності оборотних коштів визначається відношенням:

а) нерозподіленого прибутку до витрат на виробництво

б) балансового прибутку до матеріальних затрат

в) виручки від реалізації (товарів, робот, послуг) до середньорічної вартості оборотних коштів за період

18. Оцінка оборотності власного капіталу визначається відношенням:

а) виручки від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) до середньої за період величини джерел власних коштів підприємства по балансу

б) балансового прибутку до середньої за період величини оборотних коштів

в) виручки від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) до середньої за період величини оборотних коштів

19. Оцінка забезпечення поточної діяльності підприємства власними оборотними засобом визначається відношенням:

а) власних оборотних коштів до короткострокових зобов'язань

б) власних оборотних коштів до величини оборотних коштів

в) власних оборотних коштів до виробничих запасів

Правильні відповіді:

1-г

2-в

3-а

4-г

5-б

6-б

7-в

8-б

9-в

10-а

11-в

12-в

13-е

14-б

15-в

16-в

17-в

18-а

19-а

-
Тема 18: "Спеціалізація і галузева структура підприємств"

1.Спеціалізація - це:

а) розподіл праці в суспільстві за видовою ознакою

б) форма тривалих виробничих зв'язків між різними галузями

в) розподіл ресурсів між галузями

2. Назвіть з перерахованих не основну форму спеціалізації виробництва:

а) предметна

б) подетальная

в) стадийная

3. Предметна спеціалізація - це:

а) спеціалізація на виготовлення окремих видів продукції кінцевого споживання

б) спеціалізація на виконанні окремих операцій, стадій технологічного процесу

в) спеціалізація на виробництві окремих частин, деталей готового продукту

4. Суспільний поділ праці передбачає:

а) поділ праці на підприємстві

б) поділ праці між підприємствами

в) розподіл суспільного виробництва на галузі народного господарства

5. Часткове розділення праці передбачає:

а) розподіл праці між підприємствами

б) поділ праці між галузями промисловості

в) поділ суспільного виробництва на галузі народного господарства

6. Одиничне поділ праці передбачає такі види поділу праці:

а) в середині підприємства

б) між отрслямі народного господарства

в) між підприємствами певної галузі

7. Галузь народного господарства - це сукупність підприємств, які характеризуються:

а) однорідністю сировини, яке споживається

б) загальним організаційним типом виробництва

в) однаковими умовами постачання і збуту

8. Галузева структура народного господарства характеризується:

а) співвідношенням між окремими галузями народного господарства

б) складом галузей, їх кількісним співвідношенням і взаємозв'язками між ними

в) диференціацією народного господарства на галузі

9. Галузева структура народного господарства визначається за такими показниками:

а) кількістю самостійних галузей і часткою кожної з них в загальному обсязі промислового виробництва

б) часткою основних фондів

в) темпами зростання питомої ваги галузі

10. Фактори, які визначають галузеву структуру:

а) науково-технічний прогрес

б) розвиток структури суспільного виробництва

в) структурні зміни в основних виробничих фондах

11. Показники галузевої структури за часом:

а) статичні

б) динамічні

в) стабільні

12. Питома вага галузі не визначається по:

а) обсягу випуску продукції

б) чисельністю працюючих

в) кількістю використаних матеріальних ресурсів

13. Показником рівня спеціалізації є:

а) частка основної продукції в загальному обсязі продукції підприємства

б) частка спеціалізованих кадрів в їх загальної чисельності

в) кількість груп і конструктивно-технологічних однорідних типів виробів, виготовлення в галузі на підприємстві

14. Економічна ефективність спеціалізації і кооперераціія визначається за формулою:

а) Е р

До 2 - До 1

б) З 1 + Т 1 + Е н х К 1;

в) З 1 + Е н х К 2;

С1 - собівартість одиниці продукції при неспеціалізованому виробництві;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,15);

К1, К2 - питомі капітальні вкладення в випуск продукції відповідно в неспеціалізованому і спеціалізованому виробництві;

Т1 - транспортні витрати на випуск і доставку продукції при неспеціалізованому виробництві;

Ер - річний економічний ефект від спеціалізації (кооперації).

15. Вкажіть правильну відповідь:

а) кооперація виробництва є основою спеціалізації

б) спеціалізація виробництва є основою його кооперації

в) зв'язку між ними немає

Правильні відповіді:

1 - а

4 в

7 - а

10 - а

13 - а

2 - в

5 - б

8 - а

11 - б

14 - а

3 - а

6 - а

9 - в

12 - в

15 - б


Тема 19: "Концентрація виробництва та диверсифікація підприємств"1. Концентрація виробництва - це:

а) зосередження випуску продукції на великих підприємствах

б) централізація виробництва (об'єднання дрібних підприємств у великі)

в) зростання частки великих підприємств

2. Як основні показники розміру підприємства використовуються:

а) обсяги сировини, які обробляються

б) середньорічна вартість основних виробничих фондів на одне підприємство

в) частка випуску продукції великими підприємствами в загальному галузевому обсязі випуску

3. Основними видами концентрації виробництва є:

а) зосередження випуску однорідної продукції на спеціалізованих підприємствах

б) збільшення розмірів підприємства шляхом розширення за рахунок прибутку

в) створення територіально-виробничих комплексів

4. Яким критерієм слід керувати при визначенні масштабів будівництва підприємств?

а) максимального випуску товарів

б) оптимальності

в) присвоєння максимального прибутку

5. Які підприємства є оптимальними за розміром?

а) це найменші за розмірами підприємства

б) це підприємства таких розмірів, за якими створюються найбільш прийнятні умови для використання досягнень науки, техніки при мінімальних витратах

в) це підприємства, які приносять максимальний прибуток

6. У чому полягає велика привабливість придбання акцій в порівнянні з вкладами в ощадні банки?

а) акції забезпечують більш високий дохід, аналогічних засобів, вкладених в банк

б) куплені акції гарантовані від знецінення

в) придбання певної кількості акцій дає можливість стати співвласником акціонерної компанії

7. Які позитивні риси малих підприємств?

а) можливість швидкого впровадження нових ідей, нових зразків продукції

б) малі підприємства не так часто стають банкрутами, як великі

в) для малих підприємств характерна гнучкість і мобільність в управлінні та організації виробництва

8. Назвіть критерії, за якими в Україні підприємства відносять до маленьких:

а) форма власності

б) чисельність працюючих

в) характер діяльності

9. Комбінування (диверсифікація) підприємства - це:

а) об'єднання в одному підприємстві різногалузевих виробництв

б) об'єднання в межах одного підприємства різних виробництв

в) управління різними областями виробництва (послуг) одним органом

10. Рівень комбінування визначається такими показниками:

а) кількістю підприємств, які кооперуються

б) часткою товарної продукції, яка випускається комбінатом, в галузевій сумі випуску

в) часткою сировини і напівфабрикатів, які переробляються в місці їх випуску

11. Комбінування виробництва може здійснюватися на базі:

а) зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності

б) забезпечення комплексного використання сировини

в) підвищення якості продукції

12. Річний економічний ефект від підвищення рівня комбінування визначається за формулою:

а) Е р

До 2 - До 1

б) З 1 + Е н К;

в) [(С 1 + Е н К 1) - (С 2 + Е н К 2)] N 2, де

С1, С2 - собівартість одиниці продукції відповідно при Некомбіновані і комбіноване виробництво;

К1, К2 - питомі капіталовкладеннч в випуск продукції відповідно при Некомбіновані і комбіноване виробництво;

Ер - річний економічний ефект від комбінування;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,15);

N2 - річний обсяг випуску продукції при комбінованому виробництві;

13. До типових форм комбінування на основі комплексного використання сировини відносять комбінат:

а) текстильний

б) м'ясопереробний

в) деревообробний

14. До комбінуванню на основі відходів відносять комбінат:

а) текстильний

б) м'ясопереробний

в) деревообробний

15. До комбінуванню на основі послідовних стадій обробки вихідної сировини належить комбінат:

а) текстильний

б) м'ясопереробний

в) деревообробний

16. Оптимальний розмір підприємства визначається за формулою:

а) С і + Т і + Е н К і> min;

б) [(С 1 + Т 1) - (С 2 + Т 2)] N 2;

в) З 1 + Е н К> min, де

С і, С 1, С 2 - собівартість одиниці продукції відповідно за і-го варіанта розміру підприємства, при неспеціалізованому і спеціалізованому виробництві;

Т і, Т 1, Т 2 - транспортні витрати на доставку одиниці продукції відповідно за і-го варіанта розміру підприємства, при неспеціалізованому і спеціалізованому виробництві;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,15);

Кі - питомі капітальні вкладення у випуску продукції за і-м варіантом розміру підприємства;

N2 - річний обсяг випуску продукції при комбінованому виробництві.

Правильні відповіді:


1-б

3-б

5-б

7-в

9-а

11-б

13-б

15-а

2-б

4-б

6-в

8-б

10-а

12-в

14-в

16-а


Тема 20: "Банкрутство підприємства, його діагностика та етапи проходження"1.Основна вимога до підприємств, які підлягають реструктуризації, - це ...

а) підприємство повинно мати складну організаційну структуру

б) продукція підприємства може відповідати поточному платоспроможному попиту

в) кризовий стан підприємства

г) відсутність власних оборотних коштів

2. Реструктуризація включає в себе ...

а) пошук можливості отримання інших джерел доходів

б) зміна бази оподаткування на підприємстві

в) реформу кадрової політики

г) переоформлення юридичних установчих документів

3. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається ...

а) стратегією реструктуризації підприємства

б) програмою реструктуризації підприємства

в) процедурою реструктуризації підприємства

г) метою реструктуризації підприємства

4. Реструктуризація підприємства може бути спрямована перш за все на ...

а) відновлення конкурентоспроможності підприємства

б) підвищення конкурентоспроможності підприємства

в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції

5. Стратегічна реструктуризація підприємства забезпечує ...

а) оперативне зниження дебіторської заборгованості

б) відновлення конкурентоспроможності продукції

в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції

г) підвищення конкурентоспроможності підприємства

6. Реструктуризація підприємства, пов'язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається ...

а) технічної реструктуризацією

б) економічної реструктуризацією

в) фінансової реструктуризацією

г) управлінської реструктуризацією

7. Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є ...

а) ліквідація підприємства

б) обгрунтування концепції реструктуризації підприємства

в) поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства

г) введення розпорядження майном

8. Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом ...

а) об'єднання підприємств зі створенням нової юридичної особи

б) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств

в) перепрофілювання підприємства

г) виділення окремих структурних підрозділів зі створенням нових юридичних осіб

д) всі відповіді правильні

9. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але він має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій та без нього неможлива кооперація і збут на підприємстві, належить до ...

а) об'єктів, які легко реорганізуються

б) об'єктів, які потенційно піддаються реорганізації

в) об'єктів, які важко піддаються реорганізації

г) об'єктів, які підлягають ліквідації

10. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується ...

а) швидким входженням в нові ринки

б) високою можливістю освоєння нових ринків

в) досить важким освоєнням нових ринків збуту продукції

г) низькою можливістю освоєння нових ринків збуту продукції

11. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній меті ...

а) ліквідуються

б) зберігаються і розвиваються

в) продаються (можливий варіант створення спільного підприємства)

г) зберігаються, зі спробою підняти рівень їх конкурентоспроможності

12. Процес фінансового оздоровлення починається з ...

а) виявлення і аналізу причин фінансової кризи

б) визначення цілей санації

в) розробки програми санації

г) реалізації плану санації

д) всі відповіді правильні

13. При проведенні процесу санації в першу чергу необхідно сформувати ...

а) систему санаційних заходів

б) цілі і стратегію санації

в) проект санації

г) бізнес-план санації

14. Система санаційних заходів розробляється на основі ...

а) стратегії санації

б) програми санації

в) бізнес-плану санації

г) реалізації плану санації

15. Система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається ...

а) проектом реструктуризації підприємства

б) стратегією санації

в) бізнес-планом санації

г) програмою санації

16. Питання банкрутства підприємств в Україні регулюються Законом України ...

а) про банкрутство

б) про цінні папери і фондову біржу

в) про підприємства в Україні

г) про власність

17. Якщо прибутковість фірми нижче вартості її капіталу, то ...

а) ця фірма підлягає ліквідації

б) ця фірма є банкрутом

в) це є одним з перших ознак руху до банкрутства даної фірми

г) ця фірма є прибутковою

18. Якщо загальна вартість майна менше загальної суми зобов'язань боржника, то структура балансу є ...

а) незадовільною

б) задовільною

в) ліквідної

г) високоліквідної

19. Наведені до теперішнього часу потоки виплат кредиторам і акціонерам визначають ...

а) ціну підприємства

б) балансову вартість підприємства

в) величину сукупних активів підприємства

г) величину сукупних зобов'язань

20. Якщо ринкова вартість акціонерної компанії нижче суми зобов'язань кредиторам, то ...

а) акціонерний капітал компанії збільшується

б) акціонерний капітал компанії втрачає вартість

в) платоспроможність акціонерної компанії падає

г) акціонерна компанія є платоспроможною

21. Ліквідація фірми вигідніше її експлуатації, якщо ринкова вартість фірми ...

а) нижче ліквідаційної вартості активів

б) нижче суми зобов'язань кредиторам

в) дорівнює сумі сукупних активів фірми

г) нижче балансової вартості активів фірми

22. Юридична особа, проти якої порушено справу про банкрутство, є ...

а) відповідачем

б) банкрутом

в) боржником

г) правильна відповідь відсутнє

23. Банкрут - це юридична особа ...

а) яке не здатне своєчасно задовольнити вимоги кредиторів

б) яке не здатне своєчасно заплатити податки

в) проти якого порушено справу про банкрутство

г) боржник, який знаходиться в процесі ліквідації

24. Зниження купівельної спроможності населення є ...

а) позитивною тенденцією зміни параметрів попиту

б) негативною тенденцією зміни параметрів попиту

в) позитивною зміною в конкурентному середовищі

г) негативним зміною в конкурентному середовищі

25. Модель Альтмана є ...

а) трифакторного

б) чотіріфакторной

в) пьятіфакторной

г) шестіфакторной

26. Якщо значення "Z рахунки" Альтмана дорівнює 1,95, то ступінь ймовірності банкрутства підприємства ...

а) дуже високий

б) високий

в) можливий

г) дуже низький

27. Реструктуризація - це:

а) процес змін системи менеджменту підприємства

б) розподіл великого підприємства на складові частини з метою здійснення інноваційних заходів

в) комплекс реорганізаційних заходів, які мають на меті вихід підприємства з кризи і забезпечення його подальшого розвитку

28. Санаційний аудит проводять з метою:

а) оцінки доцільності реструктуризації підприємства

б) аналізу санаційної спроможності підприємства

в) оцінки доцільності перепрофілювання підприємства

29. Санація підприємства - це:

а) система заходів по оголошенню підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації

б) система заходів щодо запобігання банкрутству підприємства, його фінансового оздоровлення та відновлення платоспроможності

в) комплекс реорганізаційних заходів, метою яких є вихід підприємства з кризи

30. Основними критеріями оцінки ефективності санації є:

а) ліквідність і платоспроможність

б) продуктивність праці

в) прибутковість

г) конкурентні переваги

д) зростання чисельності працівників

31. Діагностику ймовірності банкрутства можна оцінити за допомогою моделі:

а) М. Портера

б) Е. Альтмана

в) Ф. Котлера

32. Ліквідація підприємства це:

а) система заходів з метою запобігання визначення боржника банкрутом

б) припинення діяльності підприємства, визнаного банкрутом

в) здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних та інших заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства

33. Мирова угода - це:

а) домовленість між боржником і кредиторами щодо відстрочки або списання боргів боржника

б) зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно цивільно-правовим договором

в) система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника

34. У процесі банкрутства і ліквідації підприємства створюється:

а) комісія з технічного нагляду

б) ревізійна комісія

в) ліквідаційна комісія

35. До обов'язків ліквідаційної комісії входить:

а) складання ліквідаційного балансу

б) розробка інвестиційного проекту

в) опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом

г) складання бізнес-плану

36. Визнання боржника банкрутом засвідчує про:

а) припинення діяльності підприємства

б) втрати права розпорядження майном

в) необхідності реорганізації підприємства

г) розгляді термінів боргових зобов'язань

37. Ліквідація підприємства вважається завершеною з моменту:

а) скасування державної реєстрації

б) зняття з податкового обліку

в) внесення запису про ліквідацію підприємства до державного реєстру

Правильні відповіді:

1-в

2-а

3-б

4-б

5-г

6-б

7-а

8-д

9-в

10-б

11-б

12-а

13-б

14-а

15-г

16-а

17-г

18-а

19-г

20-б

21-в

22-в

23-г

24-б

25-в

26-б

27-в

28-б

29-б

30-в

31-б

32-б

33-а

34-в

35-а

36-б

37-в

-

-

-

чной економіці є:
а) державне планування

б) директивне планування

в) ринкове саморегулювання

г) всі відповіді правильні

31.Рівень відповідальності підприємств за результати своєї діяльності в ринковій економіці характеризується:

а) повною відповідальністю, аж до особистого майна

б) розподілом відповідальності між підприємством і державою

в) мінімальним ризиком господарської діяльності

г) всі відповіді правильні

32. Критерієм оцінки ефективності господарської та фінансової діяльності підприємств в ринковій економіці є:

а) ступінь виконання планових завдань

б) рівень рентабельності капіталу

в) ступінь досягнення конкурентної переваги

г) рівень продуктивності праці

33. Критерієм, який використовується в разі віднесення підприємства до виду "малого" є:

а) розмір господарської діяльності

б) форма власності

в) положення на споживчому ринку

г) чисельність працівників

34. Не слід відносити до результатів діяльності підприємства:

а) прибуток

б) виготовлену продукцію

в) інформацію про ціни на продукцію

г) послуги споживачам

35. Переваги, які найбільш сильно виявляються у функціонуванні індивідуальних підприємств - це:

а) сильний безпосередній стимул вести справи ефективно

б) спеціалізація в управлінні

в) можливість утворення капіталу в необхідному розмірі

г) розподіл ризику з іншими учасниками діяльності

36. Основною ознакою відмінності господарських товариств є:

а) особливості формування майна

б) ступінь майнової відповідальності

в) особливості оподаткування

г) непередбачений термін функціонування

37. командитного товариства найбільш притаманна така риса, як:

а) рівномірний розподіл ризику між засновниками

б) формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій і майновій формі

в) різна ступінь участі в управлінні товариством, яке базується на майнової відповідальності

38. Товариства з обмеженою відповідальністю більш поширені, ніж суспільства з повною відповідальністю у зв'язку з тим, що:

а) засновані переважно на власній роботі їх членів

б) їх майно формується за рахунок оренди засобів виробництва

в) його члени несуть відповідальність в рамках вкладеного ними капіталу в статутний фонд

г) його члени несуть солідарну відповідальність в рамках всього власного майна

39. Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу складається в:

а) специфічності господарської діяльності

б) способі розміщення цінних паперів

в) розмір статутного фонду

г) системі контролю за діяльністю

40. Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської або релігійної організації, це:

а) сімейне підприємство

б) приватне підприємство

в) орендне підприємство

г) колективне підприємство

41. Консорціум - це:

а) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, яка не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників

б) статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін .. на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців

в) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників

г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети

42. Економіка підприємства вивчає:

а) входять ресурси підприємства та ефективність їх використання

б) ресурси, які перетворені в процесі виробництва

в) співвідношення ресурсів на вході в підприємство і на виході з підприємства

43. Підприємство, як самостійний господарюючий суб'єкт, є:

а) виробничу систему, яка відокремилася в результаті суспільного розподілу праці і здатна самостійно або у взаємозв'язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів

б) відкриту систему

в) складну систему, яка складається з окремих елементів

г) все перераховане вірно

44. Процес забезпечення підприємства необхідними ресурсами, вихід підприємства на ринки факторів виробництв як споживача - це:

а) підприємництво

б) вивчення ринку засобів виробництва

в) закупівля

г) всі відповіді правильні

45. Діяльність підприємства, спрямована на дослідження ринку продукції, яка випускається, просування його на ринку і створення умов реалізації є:

а) результатом діяльності підприємства

б) критерієм вибору організаційно-правової форми підприємства

в) специфічною рисою діяльності великих підприємств

г) збутом

46. ​​Які фактори не здійснюють істотного впливу на зміст збуту, виробництва і закупівлі:

а) форма власності на майно підприємства

б) характер продукції, яка виготовляється

в) розмір виробничої діяльності

г) всі перераховані чинники

47. Зовнішнє середовище підприємства не характеризується:

а) складністю

б) динамікою кон'юнктури ринку

в) невизначеністю

48. Постачальники відносяться до факторів зовнішнього середовища:

а) прямого впливу

б) непрямого впливу

49. Необхідність державного регулювання ринкового механізму зумовлена ​​тим, що він:

а) дає підприємству максимальну волю підприємницької діяльності

б) не забезпечує виробництва соціально-необхідних товарів за низькими цінами

в) стимулює розвиток малого бізнесу

50. Яка з перерахованих форм державного регулювання не пріндалежіт до форм прямого впливу?

а) стимулювання розвитку малих підприємств шляхом надання пільг з оподаткування, отримання державних кредитів, створення фондів сприяння розвитку малих підприємств

б) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств

в) державний контроль за якістю продукції

г) державне регулювання правил продажу окремих видів товарів, умов і термінів збереження і реалізації, маркування, обміну та інше

51. До форм непрямого державного регулювання діяльності підприємств відносяться:

а) забезпечення реальної рівноправності під час найму на роботу та оплати праці незалежно від статі, релігії, місця проживання

б) регламентація порядку і валюти розрахунків зі споживачами (без електронно-касового апарата і з ним, за національну або іноземну валюту, без декларування джерел доходу або з ним)

в) регулювання експортно-імпортних і бартерних операцій підприємств

г) антимонопольний контроль за діяльністю підприємствПравильні відповіді:

1-а

6-в

11-б

16-д

21-г

26-б

31-а

36-б

41-г

46-а

51-в

2-г

7-а, г

12-б

17-г

22-б

27-д

32-б

37-в

42-а

47-б

-

3-б

8-г

13-г

18-д

23-б

28-г

33-г

38-в

43-г

48-а

-

4-б

9-б

14-в

19-в

24-в

29-б

34-в

39-б

44-в

49-б

-

5-в

10-а

15-д

20-г

25-а

30-в

35-а

40-г

45-г

50-а

-

Тема 4: "Підприємництво, його сутність, значення та завдання розвитку"

1.Багатовіковий досвід господарювання в країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі підприємницької діяльності:

а) класична та інноваційна

б) виробнича і посередницька

в) класична і неокласична

г) всі відповіді правильні

2. Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є ...

а) вихід економіки з кризи і стабілізація економічної ситуації

б) побудова сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності

в) формування дієвої ринкової інфраструктури

г) прискорення процесу розвитку малого бізнесу

д) забезпечення правових гарантій свободи підприємницької діяльності

3. Класична модель підприємництва орієнтована на ...

а) активне використання нових управлінських рішень для постійного підвищення економічної і соціальної ефективності підприємницької діяльності

б) пошук нових додаткових джерел ресурсів

в) оновлення економічної системи держави

г) максимально ефективне користування наявних ресурсів підприємництва

4. Чистий франчайзинг як особлива форма ведення бізнесу передбачає:

а) комплексне забезпечення бізнесу франчайзополучателя

б) отримання тільки права використовувати назву іншої фірми і її товарного знака

в) отримання ліцензії на продаж (виробництво) певних видів продукції під товарним знаком виробника

5. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то такий метод ведення бізнесу називається:

а) чистим франчайзингом

б) торговим франчайзингом

в) франчайзингом поширення продукції

6. Франчайзинг поширення продукції дає франчайзополучатель право ...

а) виробляти і продавати певні види продукції під власним товарним знаком

б) на продаж певних видів продукції на необмеженій території під товарним знаком виробника

в) продавати (виробляти) певні види продукції в межах строго обмеженій території під товарним знаком виробника

7. Підприємницька діяльність в сфері ____________ має на меті інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів

а) посередництва

б) виробництва

в) фінансів

8. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється у формі ...

а) агентування

б) інноваційної діяльності

в) торгово-комерційної діяльності

г) аукціонної торгівлі

д) біржового підприємництва

ж) факторингової діяльності

9. До загальними умовами, які включаються в основну частину договору, відносяться такі положення:

а) предмет договору та кількість товару

б) відповідальність сторін

в) назва договору

г) форс-мажорні обставини

д) підписи сторін (партнерів)

10. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) може бути визначена в ...

а) преамбулі (вступної частини)

б) основної частини договору

в) заключної частини договору

11. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права, а саме ..

а) договірне право

б) громадянське право

в) господарське право

г) адміністративне право

д) міжнародне право

12. Бартер - одна з форм співпраці партнерів в сфері ...

а) виробництва

б) товарообміну

в) торгівлі

г) фінансових відносин

13. Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені, є ...

а) торговими агентами

б) брокерами.

в) комісіонерами

г) покупцями

д) Консигнатора

е) дистриб'юторами

14. Проектне фінансування - одна з форм співпраці партнерів в сфері ...

а) виробництва

б) товарообміну

в) торгівлі

г) фінансових відносин

15.Сістему взаємин, яка встановлюється між підприємцем і фактор-фірмою (банком), яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця його вимоги до того чи іншого партнера з приводу оплати боргу, називають ...

а) факторинг

б) бартер

в) оферта

г) лізинг

д) франчайзинг

16. Офіційне письмову пропозицію продавця (направлена ​​потенційному покупцеві) про продаж партії товару дотримуючись умов контракту (угоди) має назву ...

а) факторинг

б) бартер

в) оферта

г) лізинг

д) франчайзинг

17. Договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну результатами своєї діяльності, називають ...

а) партнерські зв'язки

б) підприємницький договір

в) товарообмінні операції

г) комерційні операції

18. Спільна підприємницька діяльність-це ...

а) підрядне виробництво

б) пряме інвестування

в) ліцензування

г) управління за контрактом

д) підприємство спільного володіння

19. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність економічних проблем освіти і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме ...

а) велика ймовірність порушення політичної стабільності

б) консерватизм в оцінці пропозицій, многоступенчатость і свобода прийняття рішення

в) деформація з порушенням ринкових принципів ціноутворення

г) інерційність економічного мислення та брак високопрофесійного менеджменту.

Правильні відповіді:

1-г

3-г

5-б

7-а

9-г

11-в

13-д

15-а

17-а

19-в

2-в

4 в

6-в

8-а

10-а

12-б

14-г

16-в

18-д

-

Тема 5: "Земельні ресурси та ефективність їх використання"

1. Структура сільськогосподарських угідь - це:

а) процентне відношення окремих складових сільськогосподарських угідь до їх загальної площі;

б) процентне відношення посівних площ окремих культур до їх загальної посівної площі;

в) процентне відношення посівних площ окремих культур до площі сільськогосподарських угідь;

г) процентне відношення окремих складових сільськогосподарських угідь до площі ріллі;

д) процентне відношення посівних площ окремих культур до площі ріллі;

2. Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначають за такими показниками:

а) ступінь господарського використання землі та ступінь розораності;

б) ступінь меліорації і коефіцієнт повторного використання;

в) питома вага інтенсивних культур в посівної площі господарства;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а, б і в.

3. До натуральних показників ефективності використання землі відносять:

а) врожайність сільськогосподарських культур;

б) вихід товарної продукції окремої сільськогосподарської культури з одиниці посівної площі цієї культури;

в) виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію скотарства і вівчарства розраховують на 100 га сільськогосподарських угідь, свинарства - на ріллю, птахівництва - на площу зернових);

г) правильні відповіді а і в;

д) правильні відповіді а, б і в;

4. До вартісних показників ефективності використання землі відносять:

а) виробництво валової продукції і товарної продукції в порівнянних цінах у розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;

б) виробництво чистої продукції і прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;

в) виробництво кінцевої продукції в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а, б і в.

5. Землеотдача визначається як:

а) відношення вартості товарної продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;

б) відношення вартості чистої продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;

в) відношення вартості валової продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а, б і в.

6. Орендна плата за землю - це:

а) платіж в натуральній або відробітковій формі, який орендар вносить орендодавцеві за тимчасове користування земельною ділянкою;

б) платіж у грошовій або натуральній або відробітковій формі, який орендар вносить орендодавцеві за тимчасове користування земельною ділянкою;

в) платіж у грошовій або натуральній або відробітковій формі, яку орендар вносить орендодавцеві за володіння земельною ділянкою;

г) платіж тільки в грошовій формі, який орендар вносить орендодавцеві за тимчасове користування земельною ділянкою;

д) платіж тільки в грошовій формі, який орендар вносить орендодавцеві за володіння земельною ділянкою;

7. Оренда землі - це:

а) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

в) передача його власником в необмежену часом користування іншим фізичним чи юридичним особам за відповідну плату;

г) передача її власником у тимчасове користування іншим фізичним чи юридичним особам за відповідну плату;

д) передача її власником у тимчасове користування іншим фізичним чи юридичним особам за певну місцевими органами самоврядування плату;

8. Право на оренду землі мають:

а) громадяни та юридичні особи України, її релігійні та громадські організації;

б) іноземні держави;

в) іноземні юридичні і фізичні особи;

г) особи без громадянства;

д) всі відповіді вірні.

9. Право власності на землю сільськогосподарського призначення мають:

а) громадяни та юридичні особи України, її релігійні та громадські організації;

б) іноземні держави;

в) іноземні юридичні і фізичні особи;

г) особи без громадянства;

д) всі відповіді вірні.

10. Право земельного сервітуту - це:

а) право власника або землекористувача земельної ділянки на необмежену платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

б) право власника земельної ділянки передавати у тимчасове користування іншим фізичним чи юридичним особам за відповідну плату;

в) право власника або землекористувача земельної ділянки на безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

г) право власника земельної ділянки передавати в безстрокове користування іншим фізичним чи юридичним особам за відповідну плату;

д) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою.

11. Моніторинг земель - це:

а) система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації негативних процесів, а також ведення державного земельного кадастру;

б) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між власниками землі і землекористувачами за категоріями земель, їх якісною характеристикою і народногосподарської цінністю;

в) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

г) система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації негативних процесів, а також проведення іпотеки землі;

д) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між підприємствами в розрізі організаційно-правових форм господарювання;

12. Земельний кадастр - це:

а) система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації негативних процесів;

б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

в) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між власниками землі і землекористувачами за категоріями земель, їх якісною характеристикою і народногосподарської цінністю;

г) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між підприємствами в розрізі організаційно-правових форм господарювання;

д) передача земельної ділянки власником у тимчасове користування іншим фізичним чи юридичним особам за відповідну плату;

13. Грошова оцінка сільськогосподарських земель здійснюється за формулою:

а) сума абсолютного і диференціального рентного доходів помножене на термін капіталізації рентного доходу і на поточну ціну 1 ц зерна;

б) сума абсолютного і диференціального рентного доходів помножене на термін капіталізації рентного доходу;

в) сума абсолютного і діфференціашльного рентного доходів помножене на поточну ціну 1 ц насіння соняшнику;

г) сума абсолютного і диференціального рентного доходів помножене на термін капіталізації рентного доходу і на поточну ціну 1 ц картоплі;

д) сума абсолютного і диференціального рентного доходів поділене на термін капіталізації рентного доходу і помножене на поточну ціну 1 ц зерна;

14. Абсолютний рентний дохід - це:

а) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 1,2 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);

б) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 1,5 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);

в) дохід, що формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 1,6 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);

г) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 1,8 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);

д) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 2,1 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення).

15. Диференціальний рентний дохід - це:

а) дохід, який створюється на кращих за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 35%);

б) дохід, який створюється на кращих за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 40%);

в) дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 45%);

г) дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 35%);

д) дохід, який створюється на середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 30%).

16. Іпотека землі - це:

а) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між підприємствами в розрізі організаційно-правових форм господарювання;

б) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) в процесі оренди земельних ділянок, їх обміну та спадкування;

в) заставу земельної ділянки, який залишається в заставодавця (власника землі) або третьої особи (майнового поручителя), а заставодержатель набуває право на задоволення забезпеченого іпотекою зобов'язання, яке не виконана, за рахунок предмета іпотеки (закладеного земельної ділянки);

г) дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 35%);

д) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

17. Ринок землі - це:

а) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) в процесі оренди земельних ділянок, їх обміну та спадкування;

б) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) в процесі купівлі-продажу земельних ділянок, застави і дарування;

в) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) в процесі обробки земельних ділянок, їх культивації і меліорації;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а, б і в.

18. землезабезпеченості визначається як:

а) відношення площі відповідних угідь до наявного населення країни (області, району, підприємства);

б) відношення вартості валової продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;

в) відношення площі відповідних угідь до грошової оцінки цих угідь;

г) відношення площі відповідних угідь до працездатного населення країни (області, району, підприємства);

д) відношення площі відповідних угідь до середньорічного поголів'ю умовного худоби країни (області, району, підприємства);

19. Природна родючість грунту - це:

а) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами і здійснювати культивацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;

б) здатність грунту здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;

в) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами і здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;

г) здатність грунту забезпечувати сільськогосподарські рослини вологою, необхідними поживними речовинами і здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника, а у сміттєві рослини відбирати необхідні поживні речовини;

д) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами;

20.Штучне родючість - це:

а) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його фізико-хімічних і біологічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

б) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню його фізико-хімічних і біологічних властивостей під впливом погодних умов з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

в) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його фізико-хімічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

г) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню його фізико-хімічних і біологічних властивостей під впливом інтенсивної його обробки з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

д) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його біологічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

21. Економічне родючість - це:

а) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його фізико-хімічних і біологічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

б) органічне поєднання природного і штучного родючості;

в) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню його фізико-хімічних і біологічних властивостей під впливом інтенсивної його обробки з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;

г) органічне поєднання природної родючості, штучного родючості за мінусом виробничих витрат;

д) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами і здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;

22. Абсолютна родючість - це:

а) вимірювач економічної родючості, що визначається виходом валової продукції з 1 га сільськогосподарських угідь;

б) вимірювач економічної родючості, що визначається виходом продукції з 1 га посіву, який виражений в кормових одиницях;

в) вимірювач економічної родючості, що визначається врожайністю культур з 1 га посіву;

г) вимірювач економічної родючості, що визначається кількістю товарної продукції культур з 1 га посіву;

д) вимірювач економічної родючості, що визначається врожайністю культур з 1 га сільськогосподарських угідь;

23. Відносне родючість - це:

а) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням товарної продукції з 1 га посівної площі до виробничих витрат на її отримання;

б) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням врожаю до виробничих витрат на його отримання;

в) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням врожаю до змінних витрат на його отримання;

г) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням врожаю до постійних витрат на його отримання;

д) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням товарної продукції з 1 га посівної площі до змінних витрат на її отримання;

Правильні відповіді:

1-а

3-г

5-в

7-г

9-а

11-а

13-а

15-г

17-г

19-в

21-б

23-б

2-д

4-г

6-б

8-д

10-д

12-в

14-в

16-в

18-а

20-а

22-в

-


Тема 6: "Персонал і продуктивність праці"1.Колічество продукції, яку повинен виробити працівник за одиницю часу - це:

а) норма часу

б) норма вироблення

в) норма обслуговування

г) норма чисельності

2.Оптімальное кількість обладнання, закріплене за працівником, характеризує норма:

а) часу

б) вироблення

в) норма обслуговування

г) норма чисельності

3.Какой з показників є вартісним показником продуктивності праці:

а) кількість виробленої продукції, яка припадає на одного допоміжного працівника

б) витрати часу на виробництво одиниці продукції

в) вартість виробленої продукції, яка припадає на одного середньо облікового працівника промислово-виробничого персоналу

г) вартість матеріалів, яка припадає на одного працівника.

4.Який з показників є трудовим показником продуктивності праці:

а) станкосменность

б) трудомісткість

в) матеріаломісткість

г) фондомісткість.

5. Якщо чи вироблення на одного працівника підприємства підвищується, то трудомісткість:

а) теж підвищується

б) знижується

в) залишається незмінною

г) все залежить від особливості конкретного підприємства.

6. Якщо випуск продукції збільшується, а кількість працівників підприємства залишається незмінною, то продуктивність праці:

а) зростає

б) знижується

в) залишається незмінною

г) між наведеними показниками немає прямого зв'язку

7. Що розуміється під трудовим потенціалом підприємства?

а) економічно активне, працездатне населення;

б) доцільна діяльність людини по створенню матеріальних і духовних благ;

в) можливість діяльності всієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик.

8. Які категорії населення складають трудові ресурси?

а) чоловіки 16-59 років; жінки 16-54 років; населення, старше і молодше працездатного віку, зайняте в суспільному виробництві;

б) чоловіки 15-69 років; жінки 14-44 років; населення, старше і молодше працездатного віку, зайняте в суспільному виробництві;

в) чоловіки 16-59 років; жінки 16-54 років.

9. Як кількісно оцінюється трудовий потенціал?

а) вимірюється професійно-освіченим рівнем трудових ресурсів або іншими характеристиками, що дозволяють оцінити їх здатність до виконання роботи;

б) вимірюється числом економічно активного, працездатного населення;

в) кількість осіб, здатних до здійснення трудових процесів.

10. Як якісно оцінюється трудовий потенціал?

а) вимірюється професійно-освіченим рівнем трудових ресурсів або іншими характеристиками, що дозволяють оцінити їх здатність до виконання роботи;

б) вимірюється числом економічно активного, працездатного населення;

в) кількість осіб, здатних до здійснення трудових процесів.

11. На що впливає кількість працівників і якісний склад?

а) ціну продукції;

б) ефективність використання землі;

в) розмір амортизації;

г) продуктивність праці.

12. Що є показником продуктивності праці?

а) розмір основних фондів у розрахунку на одиницю витрат праці;

б) кількість продукції в розрахунку на одиницю матеріальних витрат;

в) кількість продукції в розрахунку на одиницю витрат праці.

13. Що є основними резервами підвищення продуктивності праці (4 шт.)?

а) зростання врожайності;

б) скорочення матеріальних витрат;

в) ефективність використання основних засобів;

г) підвищення якості матеріалів;

д) скорочення розмірів земельної площі;

е) раціональне розміщення підприємства;

ж) матеріальна зацікавленість працівників.

14. Що називається ціною праці?

а) продуктивність праці;

б) тарифна ставка;

в) заробітна плата;

г) фонд робочого часу одного робітника.

15. Як визначають вироблення одного працівника за рік?

а) відношенням обсягу виробленої продукції за рік до числа працівників

б) відношенням обсягу виробленої продукції за рік до середньо облікової чисельності промислово-виробничого персоналу;

в) відношенням обсягу виробленої за рік продукції до кількості днів у році.

16. Мінімальна заробітна плата це - це:

а) прожитковий мінімум працівника

б) вартісна величина межі малозабезпеченості

в) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може бути оплати праці працівника.

17.Яка з наведених позицій входить в сферу державного регулювання оплати праці відповідно до чинного законодавства

а) регулювання мінімальної заробітної плати

б) регулювання розмірів посадових окладів керівників державних підприємств

в) регулювання оплати праці в організаціях і установах, які фінансуються з бюджету

г) всі наведені тут позиції.

18. Глибина поділу праці на підприємстві залежить в першу чергу, від:

а) місця розташування

б) розміру підприємства

в) форми власності.

19. Трудові ресурси країни-це:

а) працездатна частина населення здатна до трудової діяльності

б) все населення країни

в) населення країни, яке зайнято трудовою діяльністю.

20. До категорії «керівники» належать:

а) директора, начальники цехів

б) інженера, бухгалтера, економісти

в) старші майстри, майстри дільниць

г) головний інженер, головний економіст, головний бухгалтер, головний механік.

21. До категорії «фахівці» відносять:

а) працівники, зайняті виготовленням найскладнішою продукцією

б) працівники, які здійснюють підготовку необхідної документації, її оформлення, виконують канцелярські роботи

в) працівники, зайняті організацією виробництва, плануванням і аналізом діяльності підприємства, виконанням науково-дослідницьких, конструкторських робіт, розробкою технологічних процесів, організацією технічного обслуговування.

22. Кваліфікація працівника це:

а) рівень його освіти

б) рівень знань і вміння виконувати роботи відповідної складності

в) конкретний вид його трудової діяльності.

23. Основою для розрахунку необхідної чисельності персоналу підприємства є:

а) плановий обсяг випуску продукції

б) рівень продуктивності праці та її зростання

в) норма часу, виробітку, обслуговування

г) рівень виконання норм виробітку

д) баланс робочого часу працівника.

24. Виберіть показники, які характеризують стан і руху персоналу на підприємстві (4 шт.)

а) рівень продуктивності праці

б) коефіцієнт обороту персоналу з прийому

в) коефіцієнт обороту персоналу по звільненню

г) коефіцієнт плинності персоналу

д) коефіцієнт стабільності персоналу

25. Трудомісткість виробництва - це:

а) витрати робочого часу на одиницю продукції

б) зворотний показник вироблення

в) чисельність працівників, що припадають на одиницю продукції

г) все перераховане вірно.

26. Якими показниками визначається продуктивність праці

а) виробленням і нормою часу

б) виробленням і трудомісткістю

в) трудомісткістю і фондоозброєністю праці

г) нормою чисельності і нормою часу

д) прибутком і рентабельністю

27. Співвідношення кількості прийнятих працівників до середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт ... персоналу:

а) плинності

б) прийому

в) вибуття

г) стабільності.

Правильні відповіді:

1-б

3-в

5-б

7-а

9-б

11-г

13-в, г, е, ж

15-а

17-г

19-а

21-в

23-в

25-г

27-б

2-в

4-б

6-а

8-а

10-а

12-в

14-в

16-в

18-б

20-а, в

22-б

24-б, в, г, д

26-б

Тема 7: "Оборотні кошти виробництва, сутність, значення, місце і роль в кругообігу економічних ресурсів"

1. Вкажіть ті види, які не належать до оборотних коштів:

а) виробничі приміщення

б) запаси

в) дебіторська заборгованість

г) грошові кошти

2. Виберіть з перерахованих елементів ті, які не належать до виробничих запасів:

а) сировину і основні матеріали

б) покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати

в) незавершене виробництво

3. Які види оборотних коштів є нормованими:

а) сировину і основні матеріали

б) дебіторська заборгованість

в) готова продукція в дорозі

г) грошові кошти

4. Які елементи оборотних коштів обслуговують сферу виробництва:

а) грошові кошти

б) незавершене виробництво

в) дебіторська заборгованість

г) готова продукція

5. Які види оборотних коштів не відносять до фондів обігу:

а) готова продукція на складі

б) готова продукція в дорозі

в) незавершене виробництво

г) дебіторська заборгованість

д) грошові кошти в касі

6. До високо ліквідним оборотних коштів відносять:

а) поточні фінансові інвестиції

б) незавершене виробництво

в) дебіторська заборгованість

г) грошові кошти

д) відвантажена продукція

7. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує:

а) співвідношення суми фактичних і планових матеріальних витрат

б) скільки відбулося оборотів оборотних коштів протягом року

в) скільки днів необхідно підприємству для поповнення його оборотних коштів

г) співвідношення суми матеріальних витрат і вартості виготовленої продукції

8. Страховий запас створюється:

а) для забезпечення безперебійного виробничого процесу при відхиленні від прийнятих інтервалів поставок

б) у разі перевищення термінів вантажообігу у порівнянні з термінами документообігу

в) для забезпечення безперебійного виробничого процесу між двома черговими поставками

9. Оцінюють використання матеріальних ресурсів по системі узагальнюючих показників:

а) материалоотдача

б) питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції

в) коефіцієнт використання матеріалів

г) ефективність споживання елементів матеріальних ресурсів

10. Чим відрізняються оборотні фонди і фонди обігу:

а) натурально-речовим складом

б) характером перенесення вартості на вартість готової продукції

в) часом застосування в виробничому процесі

11. Оборотні фонди являють собою:

а) предмети праці, які беруть участь у виробничому процесі і переносять свою вартість на вартість виробленої продукції

б) транспортні засоби та предмети праці, які має підприємство і використовує у виробничому процесі

в) предмети і засоби праці, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, за який повністю переносять вартість на вартість виробленої продукції

12. Оборотні фонди підприємства - це:

а) сукупність матеріально-речових цінностей, які одноразово беруть участь в процесі виробництва і повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції

б) частину виробничих фондів підприємства, яка проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) в кожному технологічному циклі виготовлення продукції

в) предмети і засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік

г) всі відповіді вірні

13. Основне призначення фондів обігу полягає в:

а) прямий вплив на зміну форми і властивостей предметів праці

б) покритті зносу основних фондів

в) забезпечені безперервності звернення фондів

г) забезпечення ритмічності процесу виробництва

д) фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників

14. До оборотних фондів належать:

а) продукція, яка не пройшла всі стадії обробки

б) запаси готової продукції на складах підприємства

в) кошти на валютному рахунку

г) всі відповіді вірні

15. Розмір фондів обігу залежить від:

а) умов реалізації готової продукції

б) тривалості технологічного циклу

в) рівня технології

16.До складу оборотних коштів підприємства входять:

а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі

б) оборотні фонди і фонди обігу

в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів

г) всі вірні

17. До складу нормованих оборотних коштів включають:

а) дебіторську заборгованість

б) витрати майбутніх періодів

в) кошти на поточному рахунку

г) відвантажену готову продукцію

18. Ефективність використання оборотних коштів характеризується показником:

а) рентабельність оборотних коштів

б) завантаження оборотних коштів

в) оборотності оборотних коштів

г) всі відповіді вірні

19. Оборотність оборотних коштів обчислюється:

а) тривалістю одного обороту в днях

б) кількістю оборотів за звітній період

в) величиною оборотних коштів, які припадають на одиницю реалізованої продукції

г) всі відповіді вірні

д) немає вірної відповіді

20. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства характеризує показник:

а) коефіцієнт оборотності

б) коефіцієнт завантаження

в) тривалість одного обороту

г) рентабельність оборотних коштів

21. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а) обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн виробничих фондів

б) середню тривалість одного обороту

в) кількість оборотних коштів за відповідний період

г) всі відповіді вірні

д) немає вірної відповіді

22. Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, ніж:

а) менше коефіцієнт оборотності

б) менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів

в) більше тривалість одного обороту

23. Ефективність використання оборотних коштів знаходить відображення в:

а) збільшення розміру їх споживання

б) підтримки стабільності їх оборотності

в) прискорення їх оборотності

г) уповільнення їх оборотності

д) немає вірної відповіді

24. Вивільнення коштів з обороту відбувається внаслідок:

а) прискорення оборотності

б) скорочення тривалості одного обороту

в) зменшення потрібної суми коштів

г) правильні відповіді "а" і "б"

д) всі відповіді вірні

25. Обсяг виробництва в звітному році становить 2400 тис. Грн., Середньорічна вартість оборотних коштів - 300 тис. Грн. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту відповідно складають:

а) 10 оборотів і 36 днів

б) 8 оборотів і 45 днів

в) 6 оборотів і 60 днів

г) 4 оборотів і 90 днів

26. Нормування оборотних коштів пов'язано з:

а) визначенням страхових запасів

б) розрахунком розміру коштів, які вкладаються в мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей

в) розрахунком розміру коштів, які обслуговують процес виробництва продукції

г) всі відповіді вірні

27. Чи не нормується такий елемент оборотних коштів:

а) витрати майбутніх періодів

б) залишки готової продукції на складі

в) грошові кошти на розрахунковому рахунку

г) незавершене виробництво

28. Матеріальні витрати на одиницю продукції відображає показник:

а) матеріаловіддачі

б) оборотності матеріальних ресурсів

в) матеріаломісткості

Правильні відповіді:

1-а

5-в

9-а

13-в

17-б

21-д

25-б

2-в

6-г

10-в

14-б

18-г

22-б

26-б

3-а

7-б

11-в

15-а

19-б

23-в

27-в

4-б

8-а

12-г

16-г

20-в

24-г

28-в

Тема 8: "Основні засоби виробництва, сутність, значення і роль в кругообігу виробничих ресурсів. Відтворення основних засобів "

1. Виробничі фонди підприємства діляться на основні та оборотні залежно від:

а) тривалості кругообігу

б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва

в) всі відповіді правильні

2. До складу основних виробничих фондів входять:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, обладнання, інструменти та прилади, транспортні засоби

в) будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти та прилади, запаси сировини і матеріалів

3. Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, який приймають участь в процесі виробництва 1) ..... час, при цьому, зберігаючи свою 2) ...... форму, а їх вартість переноситься на виготовлений продукт 3) ...... у міру використання.

1) а) тривалий; б) короткий

2) а) вартісну; б) натуральну

3) а) поступово; б) відразу

4. Ознака, який лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частину, цей:

а) цільове призначення

б) рівень зношеності

в) ступінь зношеності

г) характер участі у виробничих процесах

5. До активної частини основних фондів відносяться:

а) машини, устаткування, передавальні пристрої

б) будівлі, споруди, інвентар

в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція

г) машини, транспортні засоби

6. До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:

а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа

б) будівлі, споруди, інвентар

в) обладнання, силові та робочі машини, вимірювальні прилади і техніка

7. Відновлювальна вартість основних фондів - це:

а) вартість основних фондів до моменту введення їх в експлуатацію

б) вартість основних фондів з урахуванням їх зносу

в) грошовий вираз витрат на відтворення основних фондів в сучасних умовах

г) вартість основних фондів на момент їх ліквідації

8. Залишкова вартість основних фондів відображає:

а) вартість основних фондів, яка ще не перенесена на витрати виробництва та обігу

б) їх ринкову вартість

в) ціну їх продажу

г) вартість основних фондів на момент їх ліквідації

9. Під фізичним зносом основних фондів розуміють:

а) зменшення вартості машин та обладнання в результаті впровадження нових ефективних їх видів

б) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі виробництва

в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості, яка відбувається з ними в процесі виробництва або їх бездіяльності

10. Під впливом форми якого зносу основні фонди стають застарілими за своїми технічними характеристиками і економічної ефективності?

а) фізичного

б) морального

11. Амортизація основних фондів - це:

а) знос основних фондів

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої продукції

в) відтворення основних фондів

г) витрати на утримання основних фондів

12. Норма амортизації (%) показує:

а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів

б) нормативний термін експлуатації основних фондів

в) улельний вага балансової вартості основних фондів, який щорічно переноситься на створену продукцію

13. Метод який амортизації дозволяє вирішити проблему заміни основних фондів з виникненням перевищення темпів морального зносу над темпами фізичним зносом?

а) рівномірної

б) прискореної

в) нерівномірною

14. Сума амортизаційних відрахувань використовується на:

а) науково-технічний розвиток підприємства

б) відтворення і вдосконалення основних фондів підприємства

в) покриття матеріальних витрат підприємства та виплату заробітної плати

15.До форм простого воспроізведства основних фондів відносяться:

а) капітальний ремонт

б) нове будівництво і розширення діючих підприємств

в) реконструкція, технічне переозброєння, модернізацію устаткування

16. Розширене воспроізведство основних фондів не здійснюється у формі:

а) заміни застарілих елементів основних фондів

б) реконструкції підприємства

в) нового будівництва

г) модернізації основних фондів

17. Збереження коштів праці в придатному для виробничого використання стані шляхом проведення регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних несправностей і запобігання прогресуючого фізичного зносу - це:

а) поточний ремонт

б) капітальний ремонт

в) модернізація

г) реконструкція

18. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливо за рахунок проведення:

а) капітального ремонту

б) технічного переозброєння діючого підприємства

в) реконструкції діючого підприємства

г) розширення діючого підприємства

д) нового будівництва

19. Фізично зношене обладнання, для якого коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт має найбільше мінусове значення, вимагає в першу чергу:

а) поточного ремонту

б) капітального ремонту

в) капітального ремонту з модернізацією

г) заміни

20. Показник фондовіддачі характеризує:

а) оборотність оборотних коштів

б) питомі витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції

в) рівень технічної озброєності роботи

г) обсяг товарної продукції, яка припадає на 1 грн. основних виробничих фондів

21. Показник фондомісткості характеризує:

а) розмір основних виробничих фондів, який припадає на 1 працівника

б) вартість основних фондів, що припадає на 1 грн. продукції, яка випускається

в) вартість реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. основних виробничих фондів

22. Виробнича потужність підприємства - це:

а) максимальна потужність обладнання, під час використання якої підприємство досягає найбільшого прибутку

б) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному вираженні при повному використанні виробничого обладнання

в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях

23. Склад основних засобів це:

а) основні фонди, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції

б) сукупність об'єктів підприємства

в) сума активної та пасивної частини основних засобів

г) сукупність активної і пасивної частини основних засобів та інших н езавершенних капітальних інвестицій

2 4. Оцінка основних засобів, це:

а) грошовий вираз основних засобів

б) вартість окремих об'єктів

в) вартість конструктивно подібних технічних комплексів

г) балансова вартість основних засобів

2 5. Основні види оцінки основних засобів:

а) ліквідаційна вартість активів

б) первісна вартість (собівартість) необоротних активів

в) переоцінена вартість необоротних активів

г) вартість, яка амортизується

2 6. Узагальнюючі показники, які характеризують використання основних засобів:

а) фондовіддача

б) рентабельність основних засобів

в) фондомісткість

г) коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства

д) коефіцієнт змінності роботи устаткування

27. Який з наведених показників характеризує інтенсивність оновлення основних фондів?

а) коефіцієнт придатності

б) коефіцієнт вибуття

в) коефіцієнт оновлення

28. Що відбувається з натурально-речовій формою основних фондів в процесі їх експлуатації

а) нічого не відбувається

б) вона споживається

в) переноситься на продукцію, яка виготовляється

29. Який з показників характеризує ефективність використання основних фондів?

а) фондовіддача

б) коефіцієнт зносу

в) коефіцієнт оновлення

3 0. Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів підприємства?

а) коефіцієнт вибуття

б) норма амортизації

в) коефіцієнт придатності

г) коефіцієнт зносу

3 1. Відновлювальна вартість основних фондів показує:

а) ще не перенесену на вироблену продукцію частина їх вартості

б) вартість воспроізведства основних фондів в сучасних умовах виробництва

в) вартість основних фондів

3 2. Залишкова вартість основних фондів відображає:

а) ціну продажу основних фондів

б) відмінність між відновлювальної та первісною вартістю основних фондів

в) ще не перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості

Правильні відповіді:

1-в

2-б

3-а, б, а

4-г

5-г

6-б

7-в

8-а

9-в

10-б

11-б

12-в

13-в

14-б

15-а

16-а

17-а

18-а

19-б

20-г

21-б

22-б

23-б

24-б

25-а

26-а, б, в, г

27-в

28-а

29-а

30-а

31-б

32-в


Тема 9: "Матеріально-речові елементи виробництва і ефективність їх використання"1. Технічний розвиток підприємства - це ...

а) процес створення нових і вдосконалення використання технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягненні науки;

б) процес вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності;

в) процес формування і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на досягнення науки і техніки;

г) процес формування і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності.

2. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом ...

а) капітального ремонту устаткування;

б) технічного переозброєння підприємства;

в) модернізації;

г) заміни відпрацьованого обладнання новим обладнанням такого ж технічного рівня.

3. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення ...

а) капітального ремонту устаткування;

б) технічного переозброєння діючого підприємства;

в) реконструкції діючого підприємства;

г) розширення діючого підприємства;

д) нового будівництва.

4. Цілі і пріоритети технічного розвитку підприємства визначаються відповідно з ...

а) розвитком науки і техніки;

б) загальної стратегії підприємства;

в) розвитком суспільства;

г) ринковою ситуацією.

5. Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається ...

а) загальною стратегією підприємства;

б) сукупністю конкретних заходів технічного розвитку;

в) сучасними досягненнями науки і техніки;

г) забезпеченням його необхідними ресурсами.

6. В результаті проведення реконструкції діючого підприємства в разі потреби можуть бути ...

а) побудовані нові виробничі об'єкти замість тих, подальша експлуатація яких є не доцільною;

б) побудовані на нових земельних ділянках окремі виробничі об'єкти за затвердженим початковим проектом;

в) впровадження нових технологій, модернізація і заміна фізично відпрацьованого і технічно застарілого устаткування.

7.Коефіцієнт машіновооруженності праці розраховується як відношення ...

а) середньорічна вартість виробничих фондів підприємства до середньооблікової чисельності працівників;

б) середньорічна вартість машин і устаткування до загальної чисельності працівників;

в) середньорічна вартість машин і устаткування до чисельності працівників у найбільшу зміну;

г) середньорічна вартість виробничих фондів підприємства до чисельності працівників.

8. Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує ...

а) ступінь технічної оснащеності праці;

б) рівень прогресивності використання технології;

в) технічний рівень виробничого обладнання;

г) рівень механізації і автоматизації виробництва;

д) рівень комп'ютеризації виробничих процесів.

9. До показників, які характеризують рівень прогресивності технологій, відносять ...

а) середній вік використання технологічних процесів;

б) середній термін експлуатації обладнання;

в) надійність обладнання;

г) продуктивність обладнання.

10. Виробнича потужність підприємства - це ..

а) річний випуск продукції певної номенклатури, асортименту та якості за умови повного використання обладнання і виробничих площ;

б) середньорічна вартість основних фондів виробничого призначення;

в) максимально можливий річний випуск продукції в номенклатурі і асортименті за умови найбільш повного використання виробничого обладнання;

г) продуктивність існуючого обладнання.

11. Виробнича потужність підприємства визначається за ...

а) всій номенклатурі виробленої профільної продукції;

б) тільки профільної продукції підприємства;

в) всій номенклатурі виробленої продукції;

г) усім асортиментних груп продукції.

12. Вихідна виробнича потужність підприємства - це ...

а) проектна виробнича потужність;

б) поточна виробнича потужність;

в) поточна виробнича потужність на початок року;

г) фактично досягнута виробнича потужність на кінець року;

д) середньорічна виробнича потужність підприємства.

13. Виробнича потужність підприємства встановлюється виходячи з потужності _______________ цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного виробництва:

а) обслуговуючих;

б) допоміжних;

в) провідних;

г) основних.

14. При розрахунку виробничих потужностей підприємства враховується ...

а) всі діючі і недіючі внаслідок несправностей, ремонту та модернізації устаткування основних виробничих цехів;

б) обладнання, яке знаходиться на складі і має бути введене в експлуатацію в основних цехах протягом року;

в) наднормативне обладнання допоміжних цехів, яке є аналогічним технологічного устаткування основних виробничих цехів;

г) обладнання, яке знаходиться на складі підприємства.

15. Для підприємств з переривчастим процесом виробництва максимально можливий фонд робочого часу обладнання визначається як ...

а) календарний фонд часу;

б) календарний фонд часу за вирахуванням часу, необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування;

в) номінальний фонд часу роботи обладнання;

г) дійсний фонд часу роботи обладнання.

16. Якщо коефіцієнт використання виробничих потужностей підприємства більше одиниці, то ...

а) існуюча виробнича потужність підприємства недостатня для використання виробничої програми;

б) запланована виробнича програма підприємства нижче ніж його потенційна можливість.

17. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення ...

а) обсягу випуску продукції і середньорічний виробничої потужності підприємства;

б) обсягу випуску продукції і проектної потужності підприємства;

в) обсягу випуску продукції і норми її випуску;

г) проектної виробничої потужності підприємства та річного обсягу випуску продукції.

18. Підвищення інтенсивності завантаження обладнання і виробничої потужності підприємства можливо за рахунок ...

а) використання прогресивних форм організації виробництва;

б) підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування;

в) скорочення частки недіючих машин та устаткування;

г) виведення з експлуатації неефективного використання обладнання.

19. Збільшення екстенсивного завантаження устаткування і виробничої потужності підприємства можливо за рахунок ...

а) технічного вдосконалення обладнання;

б) впровадження нової технології;

в) скорочення частки недіючих машин та устаткування;

г) використання прогресивних форм організації виробництва;

е) інтенсифікації виробничих процесів.

20. Визначити коефіцієнт використання автопарку в роботі

а) відношенням автомобіле-днів у справному стані до автомобілі-дням перебування в господарстві;

б) відношенням автомобіле-днів у роботі до автомобіле-дням перебування в господарстві;

в) відношенням автомобіле-днів у роботі до автомобіле-дням в технічно виправленому стані.

21. Як визначається коефіцієнт використання пробігу?

а) відношенням загального пробігу до пробігу з вантажем;

б) відношенням пробігу з вантажем до загального пробігу;

в) відношенням обсягу вантажоперевезень до загального пробігу.

22. Показники ефективності використання автотранспорту:

а) загальний пробіг;

б) кількість автомобіле-днів перебування в господарстві;

в) собівартість 1 т / км;

г) отримано доходу на 1 авто-день перебування автомобіля в господарстві.

23. Як визначається коефіцієнт змінності:

а) відношенням машино-змін до машино-дням;

б) відношенням машино-днів до машино-змінах;

в) відношенням вироблення за зміну до вироблення за день.

Правильні відповіді:

1-г

5-а

9-а

13-в

17-б

21-б

2-в

6-а

10-в

14-а, б, в

18-б

22-г

3-а

7-б

11-а

15-г

19-в

23-а

4-г

8-б

12-в

16-а

20-б

-

Тема 10: "Інтенсивність розвитку аграрних підприємств"

1. Економічний тип розвитку підприємства - це:

а) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і обсягом виробництва валової продукції або товарної продукції;

б) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і витрат праці;

в) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру власного капіталу та обсягом виробництва валової продукції;

г) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру залученого капіталу і власного капіталу;

д) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і власного капіталу;

2. Інтенсивний тип розвитку - це:

а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продуктивності праці отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;

б) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст валової або товарної продукції отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання власного капіталу;

в) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст валової або товарної продукції отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;

г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст власного капіталу отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;

д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст власного капіталу отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання залученого капіталу;

3. Екстенсивний тип розвитку - це:

а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;

б) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту ресурсів;

в) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту власного капіталу;

г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту основних засобів;

д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту залученого капіталу;

4. Інтенсивно-екстенсивний тип розвитку - це:

а) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу менше частки її приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;

б) різновид економічного типу розвитку, при якій приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;

в) різновид економічного типу розвитку, при якій частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу перевищує частку її приросту, одержану завдяки збільшенню його розміру;

г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту авансованого капіталу і підвищення ефективності його використання;

д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту основних засобів;

5.Врівноважений тип розвитку - це:

а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту залученого капіталу і підвищення ефективності його викоритання;

б) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту власного капіталу та підвищення ефективності його викоритання;

в) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу менше частки його приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;

г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту авансованого капіталу і підвищення ефективності його використання;

д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;

6. Інтенсифікація - це процес формування інтенсивного типу розвитку шляхом:

а) комплексної механізації і автоматизації виробництва, його хімізації та електрифікації;

б) впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій та біотехнологій, меліорації землі;

в) удосконалення організації роботи та матеріального стимулювання, поглиблення спеціалізації виробництва і досягнення раціональної його концентрації;

г) ефективного використання авнсованого капіталу;

7. Коефіцієнт обороту авансованих ресурсів - це:

а) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за їх видами;

б) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за стадіями кругообігу за квартал;

в) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за стадіяхкругообігу за місяць;

г) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за стадіями кругообігу за календарний рік;

д) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за винятком основних виробничих фондів;

8. Фонд відшкодування - це:

а) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і предметів праці яка використовується для матеріального стимулювання працівників підприємства;

б) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і предметів праці яка використовується для розширеного відтворення засобів виробництва;

в) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і предметів праці яка використовується для простого відтворення засобів виробництва;

г) відокремлена частка вартості чистого прибутку, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого відтворення засобів виробництва;

д) відокремлена частка вартості товарної продукції, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого відтворення засобів виробництва;

9. Фонд споживання - це:

а) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для розширеного воспроізведства засобів виробництва;

б) частка новостворених вартості, яка використана на особисте споживання працівниками підприємства і представлена ​​основною оплатою праці;

в) частка новостворених вартості, яка використовується для розширеного воспроізведства виробничих ресурсів і на здійснення інших видів інвестиційної діяльності;

г) частка новостворених вартості, яка використана на особисте споживання працівниками підприємства і представлена ​​основною і додатковою оплатою праці, матеріальною допомогою працівникам в різних формах і їх матеріальним заохоченням;

д) відокремлена частка вартості товарної продукції, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого воспроізведства засобів виробництва;

10. Фонд накопичення - це:

а) відокремлена частка вартості чистого прибутку, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого воспроізведства засобів виробництва;

б) частка новостворених вартості, яка використовується для розширеного воспроізведства виробничих ресурсів і на здійснення інших видів інвестиційної діяльності;

в) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для розширеного воспроізведства засобів виробництва;

г) частка новостворених вартості, яка використана на особисте споживання працівниками підприємства і представлена ​​основною і додатковою оплатою праці, матеріальною допомогою працівникам в різних формах і їх матеріальним заохоченням;

д) частка новостворених вартості, яка використовується для розширеного воспроізведства виробничих ресурсів і на здійснення інших видів інвестиційної діяльності, і на матеріальне стимулювання працівників;

11. Резервний фонд - це:

а) частину прибутку, яка залишилася нерозподіленого по завершенню господарського року з метою створення резерву для забезпечення фінансової стабільності підприємства в майбутньому періоді;

б) частину фонду накопичення, яка залишилася нерозподіленого по завершенню господарського року з метою створення резерву для забезпечення фінансової стабільності підприємства в майбутньому періоді;

в) частина прибутку, яка залишилася нерозподіленого по завершенню господарського року з метою створення резерву для покриття відсотків за користування кредитом;

г) частину виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, яка залишилася нерозподіленого по завершенню господарського року з метою створення резерву для забезпечення фінансової стабільності підприємства в майбутньому періоді;

д) частину виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, яка залишилася нерозподіленого по завершенню господарського року з метою створення резерву для покриття відсотків за користування кредитом;

12. Інтенсивність - це:

а) концентрація до оптимального рівня основних засобів на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;

б) концентрація до оптимального рівня авансованого капіталу на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;

в) концентрація до оптимального рівня залученого капіталу на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;

г) концентрація до оптимального рівня власного капіталу на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;

д) концентрація до оптимального рівня авансованого капіталу на одного працівника, який забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;

13. Екстенсивно-інтенсивний тип розвитку - це:

а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;

б) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу менше частки його приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;

в) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання власного капіталу менше частки його приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;

г) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу перевищує частку її приросту, одержану завдяки збільшенню його розміру;

д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту основних засобів;

14. Фонд накопичення і споживання в галузі повинні забезпечувати розвиток і якісне удосконалення:

а) робочої сили і засобів виробництва;

б) тільки робочої сили;

в) тільки засобів виробництва;

г) робочої сили та основних засобів;

д) робочої сили і оборотних коштів;

15. Норма Розширення воспроізведства характеризується відношенням:

а) чистої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів;

б) фонду накопичення до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів * 100%

в) фонду відшкодування до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів * 100%

г) кінцевої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів;

д) фонду споживання до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів * 100%

16. Норма споживання визначається відношенням:

а) чистої продукції до фонду споживання * 100%;

б) чистого прибутку до фонду споживання * 100%;

в) фонду споживання до чистої продукції * 100%;

г) кінцевої продукції до фонду споживання * 100%;

д) валового прибутку до фонду споживання * 100%;

17. Фонд відшкодування використаних засобів виробництва - це частина вартості валової продукції в поточних цінах, створеної минулим працею і перенесеної на вироблену продукцію у вигляді:

а) амортизаційних відрахувань;

б) оборотних коштів;

в) оборотних коштів і амортизаційних відрахувань за основними засобами;

г) оборотних фондів і амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах;

д) фондів обігу і амортизаційних відрахувань за основними засобами;

Правильні відповіді:

1-а

3-б

5-г

7-г

9-г

11-б

13-б

15-б

17-в

2-в

4 в

6-г

8-в

10-б

12-б

14-а

16-в

-

Тема 11: "Інновації, науково-технічний прогрес, їх значення і економічна ефективність"

1.Найбільш важливі засоби забезпечення інноваційного розвитку підприємства:

а) планування, організація і мотивація інноваційного розвитку, контроль за інноваційним розвитком підприємства;

б) науково-технічна діяльність, інновації, інноваційні процеси та інноваційна діяльність;

в) освоєння виробництва новацій і вдосконалення виготовлення продукції; вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва; вдосконалення організації виробництва, праці та управління.

2. Три основні типи розвитку економіки підприємства та інших виробничих систем:

а) екстенсивний, інтенсивний, інноваційний;

б) адміністративно-застійний, змінно-екстенсивний, переважно інтенсивний;

в) адміністративно-командний, багатоукладний, ринковий.

3. Форми здійснення НТП:

а) фундаментальні та пошукові наукові дослідження;

б) фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

в) еволюційні та революційні.

4. Послідовність здійснення інновацій на підприємствах:

а) науково-дослідна і конструктивно-технологічна підготовка інновацій;

б) новизна, нововведення, інновації;

в) планування інновацій; здійснення розробки та впровадження інновацій; комерціалізація та дифузія інновацій.

5. Відповідно до інноваційної теорії Й.А.Шумпетером інновації розглядаються:

а) в динаміці (як процес);

б) в статиці (як кінцевий результат);

в) в якості дискретних, періодично здійснюються заходів.

6. Класифікація інновацій в залежності від призначення (сфери використання):

а) техніко-технологічна; організаційна; управлінська; соціальна; юридична;

б) продуктивні; нових способів виробництва; організаційні; управлінська; соціальна; юридична;

в) техніко-технологічна; організаційно-управлінська; соціальна; маркетингова; збутова; юридична.

7. Класифікація інновацій за трьома визначальним взаємопов'язаним ознаками:

а) по галузі науки і техніки; за інноваційною функції і ступеня новизни; за значеннями наслідків та охопленням частки ринку;

б) за типами; по науково-відтворювальної функції; за значеннями наслідків та охопленням частки ринку;

в) за типами; за інноваційними функціями і ступеня новизни; по значення наслідків та охопленням частки ринку.

8. Класифікація інновацій за інноваційною функції і ступеня новизни:

а) базові (радикальні); поліпшують (інкрементальні); псевдоінноваціонние;

б) здійснюються на основі відкриттів; здійснювані на основі рацпропозицій; здійснювані на основі новацій запропонованих фахівцями;

в) здійснюються на основі винаходів; здійснювані на основі відкриттів; здійснювані на основі зміни назв торгових марок і ринків збуту товарів.

9. Основні ситуації, в яких використовується реинжениринг:

а) критичний стан підприємства; очікування проблем, навіть критичного стану діяльності підприємства в майбутньому періоді; підтримка успішної діяльності та досягнення значного відриву від найближчих конкурентів;

б) здійснення реконструкції підприємства; прогнозоване погіршення роботи і навіть критичний стан в майбутньому періоді; розширення підприємства;

в) забезпечення виходу підприємства на міжнародний ринок; підтримка і нарощування успішної роботи; диверсифікація виробництва підприємства.

10. Два істотних різновиди рєїнженірінга:

а) реінжиніринг реконструкції та реінжиніринг технічного переозброєння підприємства;

б) реінжиніринг базових інновацій та реінжиніринг поліпшують інновацій;

в) кризовий реінжиніринг і реінжиніринг розвитку.

Правильні відповіді:

1-а

3-б

5-а

7-в

9-а

2-в

4-а

6-а

8-а

10-в


Тема 12: "Інвестиції, їх сутність, значення і економічна ефективність"

1. Інвестиції - це

а) вкладення прибутку з метою отримання прибутку;

б) вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення;

в) витрати підприємця.

2.Прірост капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за:

а) ризик втрат від інфляції;

б) підприємницьку діяльність;

в) неотримання відсотків від банківських вкладень капіталу.

3.Істочнікі приросту капіталу є:

а) прибуток;

б) витрати;

в) цінні папери.

4.Капітальние вкладення - це

а) вкладення в цінні папери;

б) вкладення у відтворення основних фондів і нематеріальних активів;

в) прибуток.

5.Чістие інвестиції - це

а) валові інвестиції плюс амортизація;

б) прибуток плюс амортизація;

в) валові інвестиції мінус амортизація

6. Якщо чисті інвестиції негативні (ЧИ <0), це означає що відбувається

а) зменшення обсягу інвестицій

б) відсутність економічного зростання;

в) економіка розвивається.

7. Якщо чисті інвестиції дорівнюють нулю (ЧИ = 0), це означає що відбувається

а) зменшення обсягу інвестицій

б) відсутність економічного зростання;

в) економіка розвивається.

8. Якщо чисті інвестиції позитивні (ЧИ> 0), це означає що відбувається

а) зменшення обсягу інвестицій

б) відсутність економічного зростання;

в) економіка розвивається.

9.С збільшенням доходів і заощаджень відбувається:

а) зростання інвестицій;

б) спад інвестицій.

10.З збільшенням очікуваної норми чистого прибутку відбувається:

а) зростання інвестицій;

б) спад інвестицій.

11.С збільшенням ставки позикового відсотка обсяг інвестицій

а) зростає;

б) скорочується.

12.Какие чинники впливають на ризик:

а) політична ситуація в країні;

б) природні умови;

в) розмір ставки відсотка в банку;

г) національність.

13. Які інвестиції називають прямими і непрямими:

а) інвестування здійснюють інвестори, які безпосередньо добирають об'єкти інвестування та вкладають в них кошти;

б) інвестиції здійснюють інвестиційні чи фінансові посередники.

14.Показатель, за допомогою якого визначається та сума грошей, яку необхідно мати сьогодні, щоб досягти бажаної майбутньої вартості грошових коштів, називають:

а) майбутньої вартістю грошей;

б) поточної (реальної) вартістю грошей;

в) коефіцієнт дисконтування.

15. Як визначається майбутня вартість грошей?

а) показник, за допомогою якого визначається та сума грошей, яку необхідно мати сьогодні, щоб досягти бажаної майбутньої вартості грошових коштів;

б) показник, який вказує, до якої сумі виростуть наявні гроші в заздалегідь зазначеному майбутньому періоді;

в) це дохід, отриманий за весь період економічного життя інвестицій і дисконтований в кожному році на фактор часу.

16. Які інвестиції називають приватними, державними, іноземними та спільними:

а) інвестиції здійснюють фізичні та юридичні особи іноземних держав;

б) інвестиції здійснюють фізичні особи, а також юридичні особи з приватним капіталом;

в) інвестиції здійснюють суб'єкти цієї держави та іноземних держав;

г) інвестиції здійснюють державні та місцеві органи влади, державні (казенні) підприємства з бюджетних і позабюджетних фондів, власних і позикових коштів.

17. Як визначається індекс прибутковості?

а) прибуток, поділена на обсяг інвестицій;

б) інвестиції, поділені на приріст прибутку;

в) прибуток + амортизація.

18. Як визначається інвестиційний прибуток?

а) прибуток, поділена на обсяг інвестицій;

б) інвестиції, поділені на приріст прибутку;

в) прибуток + амортизація.

19. Як визначається термін (період) окупності інвестицій?

а) прибуток, поділена на обсяг інвестицій;

б) інвестиції, поділені на приріст прибутку;

в) прибуток + амортизація.

20. Джерела капітальних вкладень:

а) виручка;

б) прибуток;

в) валова продукція.

21. Показники порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень

а) експлуатаційні витрати;

б) питомі капітальні вкладення;

в) наведені витрати.

22. Показники абсолютної (загальної) ефективності капітальних вкладень:

а) термін окупності;

б) продуктивність праці;

в) норма прибутку.

23.Пріведенние витрати являють собою:

а) відношення приросту національного доходу до капітальних вкладень

б) суму поточних витрат і капітальних вкладень приведених до єдиної розмірності за нормативом ефективності

в) відношення капітальних вкладень до прибутку

Правильні відповіді:

1-а, б

4-б

7-б

10-а

13-а - прямі,

б - непрямі

16 - а - іноз., Б -приватні, в - загальні, г-державні

19-б

22-а

2-а, в

5-в

8-в

11-б

14-б

17-а

20-б

23-б

3-а

6-а

9-а

12-а, в

15-б

18-в

21-в

-


Тема 13: "Витрати виробництва, собівартість продукції, робіт, послуг і методика їх визначення"

1. До складу економічних елементів операційних витрат входять:

а) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація;

б) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація, інші операційні витрати;

в) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати;

г) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціал ьние заходи, амортизація, фінансові витрати, інші операційні витрати;

2. Фінансові витрати підприємства це:

а) складова частина операційних витрат;

б) витрати, пов'язані з оплатою ресурсів підприємства грошовими коштами;

в) витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу;

г) витрати підприємства від участі в капіталі.

3. Адміністративні витрати підприємства - це:

а) загальновиробничі витрати підприємства, пов'язані з управлінням;

б) загальногосподарські витрати підприємства, пов'язані з управлінням;

в) загальновиробничі витрати підприємства, пов'язані з управлінням та обслуговуванням;

г) загальногосподарські витрати підприємства, пов'язані з управлінням і обслуговуванням.

4. Повна собівартість реалізованої продукції включає:

а) виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші операційні витрати;

б) виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;

в) виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші операційні витрати, інші звичайні витрати;

г) виробничу собівартість виготовленої продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;

5. Виробнича собівартість включає:

а) всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на реалізацію;

б) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі прямі витрати;

в) прямі і непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці;

6. Які з перерахованих витрат відносяться до змінних витрат;

а) заробітна плата управлінського персоналу;

б) амортизаційні відрахування;

в) вартість матеріалів і напівфабрикатів;

7. Що з наведеного нижче включається до витрат на збут:

а) витрати на передпродажну підготовку, сертифікацію, витрати на утримання основних фондів, які обслуговують процес збуту;

б) вартість сировини і матеріалів, витрати на дослідження і впровадження в виробництва нової продукції;

в) амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів.

8. Повна собівартість продукції являє собою:

а) всі види виплат підприємства постачальника за ті ресурси, що були використані;

б) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;

в) грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

9. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:

а) змінні;

б) постійні;

в) прямі;

г) непрямі.

10. Змінні витрати це:

а) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції;

б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;

в) витрати, загальна сума яких за певний період не залежить від обсягу виготовленої продукції.

11. Визначте поняття «валові витрати»:

а) витрати платника податку у грошовій або нематеріальній формі;

б) витрати платника в нематеріальній формі для використання в господарській діяльності;

в) витрати платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальних формі для використання у власній господарській діяльності.

12. Які відрахування здійснюють аграрні підприємства на соціальні заходи:

а) страхові внески на випадок безробіття, пенсійне забезпечення та соціальне страхування;

б) на соціальне страхування та індивідуальне страхування персоналу підприємства;

в) на пенсійне забезпечення і соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства.

13. Які з наведених нижче витрат належать до умовно постійним.

а) обслуговування кредитів;

б) амортизаційні відрахування;

в) транспортні витрати;

г) немає правильних відповідей.

14. Як змінюються постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді:

а) не змінюються;

б) зменшуються;

в) збільшуються.

15. Витрати підприємства поділяються на прямі і непрямі по:

а) економічному характеру витрат;

б) ступеня їх однорідності;

в) способу визначення на одиницю продукції;

г) реакцією витрат на зміни обсягу виробництва.

16. Від обсягу виробництва не залежить:

а) сумарні витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г) середні валові витрати;

д) немає правильної відповіді.

17. Калькуляція - це обчислення собівартості:

а) валової продукції;

б) окремих виробів;

в) товарної продукції;

г) реалізованої продукції.

18. На зниження собівартості продукції впливають такі фактори:

а) поліпшення використання природних ресурсів;

б) підвищення технічного рівня виробництва;

в) поліпшення структури виробленої продукції;

г) зміни розміщення виробництва;

д) всі перелічені фактори.

19. Зі збільшенням обсягів виробництва собівартість одиниці продукції:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається без зміни.

20. До загальновиробничих витратою не відносять витрати на:

а) охорону праці;

б) відрядження;

в) амортизаційні витрати на відновлення машин і обладнання;

г) управління, виробниче і господарське обслуговування в межах виробництва.

21. Як розраховується собівартість зерна:

а) витрати на вирощування діляться на вироблену кількість зерна;

б) витрати на вирощування і збирання зернових становить собівартість зерна;

в) із загальних витрат віднімаються витрати побічної продукції, решта суми розподіляється між зерном і зерновідходами.

22. Як розраховується собівартість центнера молока в молочному скотарстві:

а) витрати в молочному скотарстві діляться на кількість отриманого молока;

б) загальна сума витрат на утримання корів (без вартості приплоду та побічної продукції) розділити на кількість центнерів одержаного молока;

в) з витрат на утримання корів віднімаються витрати побічної продукції, решта суми ділиться на кількість отриманого молока.

23. Що ви розумієте під матеріальними витратами:

а) витрати матеріалів безпосередньо використовуваних на виробництво конкретного виду продукції;

б) витрати пов'язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції;

в) витрати пов'язані з виконанням технологічного процесу з виробництва продукції.

24.По ролі та значенню в створенні продукції витрати бувають:

а) основні і не основні;

б) прямі і непрямі;

в) готівкові та безготівкові.

25. За способом включення до собівартості продукції витрати бувають:

а) основні і не основні;

б) прямі і непрямі;

в) готівкові та безготівкові.

26. Залежно від матеріально-речової форми витрати бувають:

а) основні і не основні;

б) прямі і непрямі;

в) готівкові та безготівкові;

27. Собівартість валової продукції відрізняється від кошторису виробництва на величину:

а) витрат, які не включаються до виробничої собівартості продукції;

б) залишків витрат майбутніх періодів і майбутніх платежів;

в) залишків незавершеного виробництва за собівартістю;

г) правильні відповіді "а" і "б";

д) всі відповіді правильні.

Правильні відповіді:

1-в

4-б

7-а

10-б

13-б

16-в

19-б

22-б

25-б

2-в

5-в

8-в

11-в

14-б

17-б

20-б

23-а

26-в

3-б

6-в

9-а

12-а

15-в

18-д

21-в

24-а

27-в


Тема 14: "Ціни ціноутворення на продукцію сільського господарства"

1. В Україні діють такі ціни на споживчі товари:

а) фіксовані;

б) вільні;

в) фіксовані і вільні;

г) регульовані;

д) фіксовані та регульовані;

е) регульовані і вільні.

2. Державою планується, рекомендується, стимулюється така ціна:

а) вільна, договірна;

б) індикативна;

в) нижче, ніж ціна рівноваги;

г) фіксована;

д) регульована.

3. Першим етапом встановлення ціни є:

а) визначення мети і прийняття тієї чи іншої ціни;

б) визначення попиту;

в) визначення бажаної частки ринку;

г) визначення стратегії ціни;

д) аналіз витрат.

4. Бонусні знижки надають:

а) споживачам, які роблять поза сезонні покупки товарів;

б) постійним споживачам, якщо вони за певний період придбають певну кількість товару;

в) фірмам-фахівцям з питань організації товарного руху і збуту товарів.

5. Вкажіть складові ціни:

а) рентабельність виробництва;

б) собівартість продукції;

в) гранична прибуток;

г) граничні витрати;

д) акцизний збір.

6. Ціна роздрібна включає в себе:

а) групову ціну;

б) націнка торгових організацій;

в) прибуток виробництва.

7. Лімітні ціни відображають:

а) гранично допустимі їх рівень;

б) максимальний рівень цін;

в) мінімальний рівень цін.

8. До біржових відносять ціну:

а) котирувалися;

б) групову;

в) рівноважну;

г) прейскурантну.

9. Державою стимулюється ціна:

а) фіксована;

б) індикативна;

в) регульована.

Правильні відповіді:

1-е

3-д

5-а, б, д

7-б

9-в

2-д

4-б

6-б

8-а

-


Тема 15: "Інтегральна ефективність виробництва і основні

напрямки її підвищення "

1. Ефективність діяльності підприємства - це:

а) разлніца між обсягом випущеної продукції і витратами на його виготовлення

б) зіставлення результатів діяльності з витраченими ресурсами

в) виручка від реалізації продукції

г) отриманий прибуток, сплачені податки, створені робочі місця, шкідливі викиди в навколишнє середовище і т.п.

2. Показник ефективності діяльності підприємства - це:

а) обсяг реалізованої продукції

б) розмір отриманого прибутку

в) зіставлення виручки від реалізації продукції з витратами на її виробництво і збут

г) питома вага підприємства на ринку збуту продукції

д) міра витрат ресурсів на створення готового продукту

3. Критерій ефективності діяльності підприємства - це:

а) лідируюче положення на ринку

б) досягнутий рівень фондовіддачі

в) міра економії живої і матеріалізованої праці в процесі діяльності

4. Економічна суть підвищення ефективності виробництва:

а) збільшення обсягу отриманого прибутку

б) забезпечення максимального збільшення обсягу виробництва на виробничих потужностях підприємства

в) зниження витрат ресурсів на виробництво одиниці продукції

г) впровадження нових інформаційних технологій

д) економія робочого часу

5. З перерахованих показників ефективності до узагальнюючих відносяться:

а) витрати на одиницю продукції

б) прибуток від реалізації продукції

в) рентабельність вибору

г) трудомісткість виготовлення виробу

д) продуктивність роботи одного працівника

е) коефіцієнт завантаженості облднання

6. Відповісти, чи є показниками ефективності діяльності підприємства наступні величини:

а) кількість шкідливих викидів в атмосферу внаслідок функціонування підприємства

б) трудомісткість пооізведенной продукції

в) питома вага технічно обгрунтованих норм витрат ресурсів в загальній їх кількості

г) загальна величина кредиторської заборгованості

д) сума виплачених штрафів за несвоєчасне виконання договорів поставки

7. Показники, якими можна вимірювати ефективність (продуктивність) функціонування організаційно-виробничої системи:

а) обсяг витрат ресурсів за їх видами

б) показання реалізованої продукції і наданих послуг

в) показник відношення результатів до витрат на їх отримання

8. Скорочення тривалості робочого тижня - це ...

а) економічний ефект

б) екологічний ефект

в) гуманітарна ефект

г) соціальний ефект

е) всі відповіді неправильні

9. Показником, який характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виробництва певних виробів), є ...

а) показник ефективності застосовуваних ресурсів

б) показник ефективності споживаних ресурсів

в) показник питомої ваги приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва

г) всі відповіді неправильні

10. Резерви підвищення ефективності функціонування (діяльності) підприємства:

а) можливості досягнення більш ефективної діяльності (більш ефективного функціонування) в результаті забезпечення належного (резервомобілізірующего) дії чинників, які впливають на діяльність (функціонування) підприємства

б) існуючі недоліки у функціонуванні підприємства, яке повинні бути ліквідовані

в) існуючі недоліки в управлінні діяльністю підприємства, усунення яких забезпечить підвищення її ефективності

11. До складу резервів підвищення ефективності функціонування (діяльності) підприємства відносять такі найважливіші види (укрупнені групи):

а) резерви інноваційного розвитку; резерви зниження собівартості (витрат на виготовлення) продукції; резерви підвищення якості продукції; резерви поліпшення узагальнюючих фінансових показників діяльності

б) ресурсні резерви; організаційно-технологічні резерви, резерви підвищення якості продукції; резерви поліпшення основних узагальнюючих результатів діяльності

в) резерви підвищення ефективності закупівельної діяльності; резерви підвищення ефективності виробничої діяльності; резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності; резерви підвищення ефективності маркетингово-збутової діяльності

12. Найважливіші ресурсні резерви підвищення ефективності підприємства:

а) резерви зниження матеріаломісткості виробленої продукції; резерви зниження енергоемкості і трудомісткості виготовленої продукції

б) резерви зниження відходів і втрат ресурсів у виробництві; резерви впровадження ресурсосберігающіх технологій і розробки ресурсосберігающіх конструкцій продукції

в) резерви поліпшення використання основних і оборотних виробничих фондів (основного і оборотного капіталу); резерви більш ефективного використання трудових ресурсів (резерви підвищення продуктивності праці) на підприємстві

13. Ефективність - це:

а) співвідношення результатів і сукупних витрат

б) співвідношення ефекту і витрат на його досягнення

в) досягнення високих результатів з найменшими витратами

г) всі відповіді правильні

14. За методом розрахунку виділяють ефективність виробництва:

а) абсолютну, порівняльну

б) економічну, соціальну

в) на рівні підприємства, на рівні області, на рівні народного господарства

г) окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції

15. По об'єктах оцінки виділяють ефективність виробництва:

а) абсолютну, порівняльну

б) економічну, соціальну

в) на рівні підприємства, на рівні області, на рівні народного господарства

г) окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції

16.Рентабельність - це:

а) частину виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства

в) різниця між виручкою і прямими витратами

г) відносини валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції

17. Рентабельність підприємства - це:

а) яку підприємство отримує прибуток

б) відносна дохідність або прибутковість, яка вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних коштів

г) прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції

18. Рентабельність продажів окремих видів продукції обчислюється як відношення:

а) прибутку, яка включається в ціну виробу, до ціни виробу

б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації

в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна підприємства

г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних фондів підприємства

19. Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання:

а) оборотних коштів

б) основних фондів підприємства

в) всього наявного майна підприємства

г) активів підприємства, створених за рахунок власних коштів

20. Ставлення отриманого прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є ...

а) показником загальної рентабельності виробництва

б) показником рентабельності активів

в) показником рентабельності оборотних фондів

г) іншим показником

21. Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує ...

а) рівень прибутковості виробництва

б) показники фінансової стійкості

в) ступінь використання трудових ресурсів

г) рівень поточних витрат на виробництво

д) правильні відповіді а) і в)

е) всі відповіді правильні

22. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок ...

а) оптимізації витрат на виробництво

б) мінімізації витрат на виробництво

в) правильні обидві відповіді

23. Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції, які забезпечують ...

а) беззбиткове виробництво продукції

б) отримання максимального прибутку

в) отримання граничного доходу

г) всі відповіді правильні

24. Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:

а) засобів праці і персоналу

б) предметів праці, персоналу та засобів праці

в) продуктивної системи, засобів праці і робочої сили

Правильні відповіді:


1-б

5-б

9-г

13-г

17-б, в

21-а

2-в

6-б

10-а

14-а

18-а

22-а

3-в

7-в

11-в

15-г

19-в

23-б

4 в

8-г

12-в

16-б

20-а

24-б


Тема 16: "Конкурентоспроможність, якість продукції та основні напрямки підвищення конкурентноздатності"1. До аспектам конкурентоспроможності підприємства відносять:

а) ефективна конкурентна стратегія

б) висока професійна підготовка персоналу

в) високий рівень оплати праці персоналу

г) широкий асортимент продукції

2. Ціна реалізації продукції є критерієм визначення:

а) конкурентоспроможності продукції

б) конкурентоспроможності підприємства

в) конкурентоспроможності країни

г) рівня розвитку продуктивних сил

3. Базою для порівняння при оцінці рівня конкурентоспроможності підприємства можуть бути підприємства, які:

а) належать до однієї області

б) випускають товари-субститути

в) працюють на одному сегменті

г) мають однакову кількість персоналу

4. На конкурентоспроможність підприємства рівень розвитку національної економіки:

а) не впливає

б) впливає безпосередньо

в) впливає при ринковій формі господарювання

г) впливає лише на державні підприємства

5. Показники ефективності інвестицій відносять до групи показників конкурентоспроможності підприємства:

а) виробничої діяльності підприємства

б) фінансової діяльності підприємства