• 2 Обчислення ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
 • 4 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОС


 • Дата конвертації24.04.2017
  Розмір35.05 Kb.
  Типреферат

  Скачати 35.05 Kb.

  Економіка підприємства (46)

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1 ВИХІДНІ ДАНІ

  2 Обчислення ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ.

  3 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОПФ

  4 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОС

  5 Обчислення собівартості ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ

  6 РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ, залишається в розпорядженні підприємства

  7 Обчислення РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І КАПІТАЛУ

  ВИХІДНІ ДАНІ Варіант № 5.

  1. Обсяг виробництва продукції в звітному (попередньому запланованому) році - Q отч. (118 млрд. Руб.).

  2. Відсоток приросту обсягу виробництва в планованому році - ΔQ% (10.7%).

  3. Чисельність (середньооблікова) працівників основного персоналу в звітному році - Ч отч (725 чол.).

  4. Відсоток зміни ( "+" - збільшення; "-" - зниження) чисельності працівників в планованому році - ΔЧ (-1.8%)

  5. Середньооблікова чисельність робітників в основному виробництві в звітному році (фактична) - Ч раб. отч. (469 чол.).

  6. Чисельність робітників в основній діяльності підприємства в плановому році Ч раб. план. (458 чол.).

  7. Середньорічна вартість ОПФ в звітному році - ОФ отч (36700 млн. Руб.).

  8. Вартість ОПФ на початок планованого року - ОФ поч. (36800 млн. Руб.).

  9. З них в консервації - ОФ конс (590 млн. Руб.).

  10. Надходження ОПФ в планованому році - ОФ пост (3350 млн. Руб.).

  11. Вибуття ОПФ в планованому році - ОФ виб. (1180 млн. Руб.).

  12. Середній розмір оборотних коштів у звітному році - ОС отч. (32090 млн. Руб.).

  13. Середній розмір оборотних коштів у планованому році - ОС план. (33400 млн. Руб.).

  14. Питома вага (частка) матеріальних витрат в обсязі виробництва звітного року - У МОЗ отч. (41.1%).

  15. Фонд оплати праці працівників підприємства в звітному році - ФОП отч. (16900 млн. Руб.).

  1. Коефіцієнт зростання середньомісячної зарплати одного працівника підприємства в планованому році - К план (7.8%).

  2. Питома вага (частка) інших витрат в обсязі виробництва звітного року - У ПЗ отч. (10.6%).

  3. Доходи від позареалізаційних операцій - (1020 млн. Руб.).

  4. Витрати по позареалізаційних операціях - (875 млн. Руб.).

  2 Обчислення ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

  Відповідно до вихідних даних визначаються:

  а) Обсяг виробленої продукції у відповідних цінах на планований рік Q план. шляхом множення обсягу виробництва за попередній планованому (звітний) рік Q отч. на коефіцієнт зростання обсягу виробництва в планованому році ΔQ%:

  Q план = Q отч * ΔQ%

  Q план = 118млрд.руб. * 10.7% = 118млрд.руб * 110,7% = 130,626млрд.руб.

  б) Середньооблікова чисельність працівників основного виробництва в планованому році Ч план. шляхом множення середньооблікової чисельності працівників у звітному році Ч отч. на коефіцієнт зміни чисельності працівників в планованому році ΔЧ%:

  Ч план = Ч отч * ΔЧ%

  Ч план = 725чел. * (- 1,8%) == 725 * 98,2% = 711,95 = 712чел.

  Тоді продуктивність праці в планованому році (ПТ план) визначиться за формулою:

  ПТ план = Q план / Ч план (1)

  ПТ план = 130,626млрд.руб. / 712чел. = 183,5

  де: Q план - обсяг виробленої продукції в планованому році, млн.руб;

  Ч план - середньооблікова чисельність працівників основного виробництва підприємства в планованому році, чол.

  Відсоток зростання вироблення Т в р при цьому обчислюється за формулою:

  В від = Q отч / Ч точ = 118млрд.руб / 725 = 162,8 (2)

  Т рв = (183,5 / 162,8) * 100% = 1,127%

  3 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОПФ

  Для планованого і звітного (що передує планованому) років розраховуються такі показники використання основних виробничих фондів (ОПФ):

  1. Фондовіддача (ФО)

  ФО = Q / ОФ (3)

  ФО отч = 118млрд.руб. / 36700млн.руб. = 3,22млн.руб

  ФО план = 130,626млрд.руб / 37295млн.руб. = 3,50млн.руб

  ОФкон = ОФнач-ОФконс -ОФвиб + ОФпост

  ОФкон = 36800-590-1180 + 3350 = 38380млн.руб

  ОФплан = (ОФнач + ОФкон-ОФконс) /2=37295млн.руб

  де: Q - обсяг виробництва у відповідних цінах;

  ОФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

  2. Фондомісткість будівельної продукції ФЕ:

  ФЕ = ОФ / Q (4)

  ФЕ отч = 36700млн.руб. / 118млрд.руб. = 0,31

  ФЕ план = 37295млн.руб. / 130,626млрд.руб. = 0,29

  3. Фондоозброєність праці ФВ:

  ФВ = ОФ / Ч раб. (5)

  ФВ отч = 36700млн.руб. / 469чел. = 78,25

  ФВ план = 37295млн.руб. / 458чел. = 81,43

  де: Ч раб. - середньорічна чисельність робітників на виробництві.

  Результати розрахунків зводяться в таблицю 1.

  Таблиця 1 - Показники використання ОПФ підприємства

  показники

  рік

  ФО

  ФЕ

  ФВ

  планований

  3,50

  0,29

  81,43

  звітний

  3,22

  0,31

  78,25

  відсоток зміни

  -8%

  6,9%

  -3,87%

  4 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОС

  Для планованого і звітного років розраховуються такі показники використання оборотних коштів ОС:

  1. Тривалість обороту коштів Т 0:

  Т 0 = ОС * Д / Q (6)

  Т 0 отч = 32090млн.руб. * 360дней /118млрд.руб= 97,902

  Т 0 план = 33400млн.руб. * 360дней / 130,626млрд.руб. = 90,6

  де: ОС - середній розмір оборотних коштів;

  Д - період, за який визначається оборотність оборотних коштів (360 днів);

  Q - виручка від реалізації продукції за аналізований період.

  2. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (коефіцієнт закріплення) Кз:

  До з = ОС / Q (7)

  К з отч = 32090млн.руб. / 118млрд.руб. = 0,2719

  Кз план = 33400млн.руб. / 130,626млрд.руб. = 0,256

  3. Коефіцієнт оборотності коштів До про:

  До об = Д / Т 0 До об = Q / ОС (8)

  До про отч = 360дней / 97,9 = 3,68 До про отч = 118млрд.руб. / 32090млн.руб. = 3,68

  До про план = 360дней / 92,05 = 3,9 До про план = 130.626млрд.руб. / 33400млн.руб. = 3,9

  Зростання К об свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів. Результати розрахунків зводяться в таблицю 2.

  Таблиця 2 - Показники використання оборотних коштів

  показники

  рік

  Т 0

  Кз

  До про

  планований

  92,049

  0,256

  3,9

  звітний

  97,902

  0,272

  3,7

  відсоток зміни

  6,4%

  6,25%

  -5,6%

  5 Обчислення собівартості ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ

  Витрати, що утворюють собівартість виробництва продукції, групуються за такими елементами:

  1. матеріальні витрати (МЗ);

  2. витрати на оплату праці (ОТ);

  3. відрахування на соціальні потреби (СН);

  4. амортизація основних фондів (А);

  5. інші витрати (ПЗ).

  Розрахунок собівартості виробництва продукції в планованому році, проводиться в такій послідовності:

  1. Визначаються матеріальні витрати шляхом множення обсягу виробництва в планованому році на питому вагу (частку) матеріальних витрат в обсязі виробництва в році, що передує планованому (звітному) У МОЗ отч. . МОЗ план = Q план * У МОЗ отч

  МОЗ план = 130,626млрд.руб. * 41.1% = 53,69млрд.руб.

  1. Визначається середньомісячна зарплата одного працівника в звітному році ЗП отч. шляхом ділення суми виплат всім працівникам у звітному році ФОП отч. на чисельність працівників в цьому році Ч отч. і число місяців в році (12):

  ЗП отч. = ФОП отч. / (Ч отч. * 12) (9)

  ЗП отч. = 16900млн.руб. / (725чел. * 12) = 1,9млн.руб.

  1. Визначається середньомісячна зарплата одного працівника в планованому році ЗП план. :

  ЗП план. = ЗП отч * До (10)

  ЗП план. = 1,9млн.руб. * 7,8% = 1,9 * 107,8% = 2,05млн.руб.

  де: К - коефіцієнт зміни середньомісячної зарплати одного працівника в планованому році.

  1. Визначаються витрати на оплату праці в планованому році ВІД план.

  ВІД план. = ЗП план. * Ч * 12 (11)

  ВІД план. = 2,05млн.руб. * 458чел * 12 = 11266,8млн.руб.

  1. Визначаються СН план. за формулою:

  СН план. = ВІД план. * Н (12)

  СН план. = 11266,8млн.руб. * 35,6% = 4010,98млн.руб.

  де: Н - сумарний (35,6%) норматив обов'язкових відрахувань.

  1. Визначаються ПЗ шляхом множення обсягу виробництва в планованому році на питому вагу (частку) ПЗ в обсязі виробництва звітного року.

  ПЗ = Q план * У ПЗ отч.

  ПЗ = 130,626млрд.руб. * 10,6% = 13,8млрд.руб.

  Витрати на виробництво по елементу "Амортизація основних фондів" визначаються виходячи із середньорічної вартості основних фондів ОФ в планованому році, на які нараховується амортизація, і середньої норми амортизаційних відрахувань. Остання розраховується виходячи з планової структури ОФ і затверджених норм амортизації по окремих групах ОФ (в курсовій роботі приймається умовно рівній 12,5%). Розрахунок суми амортизаційних відрахувань у планованому році виконується за формою, наведеною в таблиці 3.

  Таблиця 3

  Найменування показників

  Сума, млн. Руб.

  1. Вартість ОПФ на початок планованого року

  36800

  1.1 з них в консервації

  590

  2. Плановане вибуття ОФ

  11800

  3. Надходження ОФ протягом планованого року

  3350

  4. Вартість ОФ на кінець планованого року

  (Стр.1 - стр.1.1. - стор.2 + стор.3)

  38380

  5. Середньорічна вартість ОФ в планованому році

  (Стр.1 - стр.1.1 + стор.4) / 2

  37295

  6. Середня норма амортизаційних відрахувань по підприємству

  12,5%

  7. Амортизаційні відрахування в планованому році (стор.5 * 12,5) / 100

  9323,75

  Далі визначається собівартість виробництва продукції звітному році в наступній послідовності:

  1. Визначаються МОЗ шляхом множення обсягу виробництва в звітному році, на частку МОЗ в обсязі звітного року. МОЗ = Q отч * У МОЗ отч МОЗ = 118млрд.руб. * 41,1% = 48,498млрд.руб.

  2. ВІД приймаються рівними сумі виплат по ФОП, виробленим всім працівникам у звітному році (ФОП отч.). ВІД = ФОП отч

  ВІД отч.= 16900млн.руб.

  1. Визначаються СН:

  СН отч. = ФОП отч. * 35,6 / 100 (13)

  СН отч. = 16900млн.руб. * 35,6 / 100 = 6016,4 млн. руб.

  1. Визначаються витрати по елементу "Амортизація основних фондів" (А):

  А = ОФ отч. * Н а (14)

  А отч = 36700млн.руб. * 12,0% = 4404млн.руб.

  де: Н а - середня норма амортизаційних відрахувань по підприємству (для звітного року приймається рівною 12,0%).

  1. Визначаються ПЗ шляхом множення обсягу виробництва звітного року на частку ПЗ в обсязі виробництва продукції звітного року.

  ПЗ = Q отч * У ПЗ отч.

  ПЗ отч = 118млрд.руб. * 10.6% = 12,51млрд.руб.

  Результати розрахунків зводяться в таблицю 4.

  Таблиця 4 - Собівартість виробленої продукції

  показники

  Звітній рік

  планований рік

  Зміна структури витрат

  млн. руб.

  % Від виробленого

  млн. руб.

  % Від виробленого

  Собівартість, усього

  88328,4

  100

  92691,53

  100

  4363,13

  в тому числі:

  Матеріальні витрати

  48498

  54,91

  53690

  57,92

  5192

  Витрати на оплату праці

  16900

  19,13

  11266,8

  12,16

  -5633,2

  Відрахування на соціальні потреби

  6016,4

  6,81

  4010,98

  4,3

  -2005,42

  Амортизація основних фондів

  4404

  4,99

  9923,75

  10,7

  5519,75

  Інші витрати

  12510

  14,16

  13800

  14,89

  1290

  6 РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ, залишається в розпорядженні підприємства

  Для визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства , Необхідно розраховувати оподатковуваний прибуток, яка визначається виходячи з валового прибутку .

  Остання розраховується за формулою:

  Пв.от = 29671,6 + 1020-875 = 29816,6млн.руб

  Пв.пл = 37934,47 = 1020-875 = 38079,47млн.руб

  (15)

  де: - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів,

  іншого майна підприємства;

  - доходи від позареалізаційних операцій;

  - витрати по позареалізаційних операцій.

  При цьому прибуток від реалізації продукції визначаються за формулою:

  (16)

  де: - виручка від реалізації продукції без податку на

  додану вартість і акцизів ;

  - витрати на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість

  продукції.

  Пр.отч = Qотч -Сб.отч = 118млр.руб-88328,4млн.руб = 29671,6млн.руб

  Пр.план = Q план-Зб. план = 130,626млр.руб-92691,53 = 37934,47млн.руб

  Розрахунок планової величини валового прибутку підприємства виконується за формою, наведеною в додатку А.

  Далі визначається оподатковуваний прибуток :

  Пн.отч = 29816,6-1020 + 875 = 29671,6млн.руб

  Пн.план = 38079,47-1020 + 875 = 37934,47млн.руб (17)

  де: - доходи (витрати) за видами діяльності, звільнені від оподаткування або оподатковуються в особливому порядку;

  До відносяться:

  • сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно з діючими податковими пільгами;

  • рентні платежі (наприклад, податок на майно підприємства);

  • доходи, отримані з цінних паперів, що належать підприємству;

  • доходи від пайової участі в інших підприємствах, створених на території Російської Федерації;

  • інші доходи від операцій, не пов'язаних безпосередньо з виробництвом продукції та її реалізацією, і оподатковувані в особливому порядку.

  - вартість основних фондів, товарів та іншого майна, безоплатно отриманих від інших підприємств.

  Тоді прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства , Визначиться наступним чином:

  Пост.отч = 29816,6-29671,6 * 25% / 100 = 29742,4млн.руб

  Пост.пост = 38079,47-37934,47 * 25% / 100 = 37984,63млн.руб (18)

  де: - ставка податку на прибуток, що дорівнює 25%.

  Розрахунок планової величини прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, виконується за формою, наведеною в додатку Б.

  7 Обчислення РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І КАПІТАЛУ

  Рентабельність - показник ефективності виробництва, що відображає кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

  Для звітного і планованого років розраховуються такі показники рентабельності:

  1. Рентабельність продукції по відношенню до обсягу виробництва :

  R про = П р / Q * 100 (19)

  R о.план = 37934,47млн.руб / 130,626млр.руб * 100 = 29,04

  R о.отч. = 29671,6млн.руб / 118млр.руб * 100 = 25,15

  2. Рентабельність продукції по відношенню до собівартості продукції :

  (20)

  де С б - собівартість продукції.

  Rс.отч = (29671,6млн.руб / 88328,4млн.руб) * 100 = 33,59

  Rс.план = (37934,47млн.руб / 92691,53млн.руб) * 100 = 40,93

  3. Рентабельність фондів (капіталу) :

  R К = П р / (ОФ + ОС) * 100% (21)

  R К.отч. = 29671,6млн.руб / (36700млн.руб + 32090млн.руб) * 100% = 0,43

  R К.план. = 37934,47млн.руб / (37295млн.руб + 33400млн.руб) * 100% = 0,54

  Для розрахунку величин Rо, Rc, використовуються дані, наведені в додатку В. Розрахунок рівня рентабельності виробництва і капіталу виконується за формою, наведеною в додатку Г.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Скляренко В.К., Прудніков В.М. Економіка підприємства: Конспект лекцій. - М .: ИНФРА-М, 2004. - 208с.

  2. Економіка підприємства: Підручник. Укладачі: Чуєв І.М., Чечевіцина Л.Н., Видавництво: Дашков і К, 2005 - 416с.

  3. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 208 с.

  4. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 304 с.

  5. Економіка підприємства. Під ред. проф. О.І.Волкова. - М .: ИНФРА - М, 2003 - 416 с.

  6. Економіка підприємства. Під ред. д.е.н., проф. В.М.Семенова. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2002. - 184 с.