Дата конвертації06.05.2017
Розмір222.21 Kb.
Типреферат

Скачати 222.21 Kb.

Економіка як сфера життєдіяльності суспільства

Тема 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД

1.1. Економіка як сфера життєдіяльності суспільства

Очевидним є той факт, що людині для життя необхідні матеріальні і духовні блага. Це викликає необхідність в організації їх виробництва.

Під ВИРОБНИЦТВОМ розуміється процес створення економічних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства.

Слід мати на увазі, що виробництво благ не тільки основа життя людського суспільства, але воно надає і величезний вплив на розвиток самого суспільства і його окремого індивіда - людини. Удосконалюючи знаряддя праці, людина набуває все нові і нові знання, які дають поштовх для нових ідей, поглядів, формуються нові відносини в його духовній сфері. З цієї точки зору політичний лад суспільства і його духовне життя визначаються матеріальним виробництвом і залежать від нього.

Будь-яке виробництво, в якій би епосі воно не здійснювалося і на якому б рівні не знаходилося, для своєї організації вимагає присутності однакових основних компонентів. Такими компонентами є: предмети праці, засоби праці і працю.

ПРЕДМЕТИ ПРАЦІ - це речовина природи, на яку людина впливає в процесі праці. Речовина природи, до якого вже був прикладений людська праця і яке надходить в подальшу переробку, називається СИРОВИНОЮ. Наприклад, огірки, зібрані на грядці і надійшли на консервний завод для переробки, для останнього будуть складати сировину.

ЗАСОБИ ПРАЦІ - це ті веші, за допомогою яких людина впливає на речовину природи, обробляє предмети праці. Наприклад, лопата, молоток, верстат і т.д.

З усіх засобів праці найбільше значення мають механічні засоби праці, тобто ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ. За розвитком знарядь праці, як правило, судять про розвиненість суспільства.

Сукупність засобів праці і предметів праці становить ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА, є для виробництва його речовими факторами.

До речовим факторам тісно примикають природні ресурси, що є природною базою виробництва. Оскільки ресурси обмежені, то економічна теорія вивчає економічну поведінку людей в умовах обмежених ресурсів

ПРАЦЯ є доцільна, усвідомлена діяльність людей, спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення своїх потреб.

Праця є діяльність людей, причому не всіх, а лише володіють певними навичками і вміннями. Сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє людина і які він направляє на виробництво матеріальних і духовних благ, називається РОБОЧОЇ СИЛОЮ. Таким чином, робоча сила - це не сама людина, а лише його здатності.

Робочу силу слід розглядати з двох сторін:

- як фізіологічні здатності до праці. У цьому сенсі робочою силою володіють всі люди, включаючи і дітей;

- як професійні здібності до праці. Тут здатності людини визначаються його кваліфікацією. У цьому сенсі робочою силою володіють не всі люди.

У сукупності засоби виробництва і робоча сила утворюють ті сили, які можуть створювати необхідні людині блага, тобто ПРОДУКТИВНІ СИЛИ суспільства. Головною і вирішальною продуктивною силою є люди, зайняті в сфері матеріального виробництва і створюють матеріальні блага.

Для життя людського суспільства необхідно, щоб процес виробництва постійно поновлювався і повторювався. Люди не можуть припинити процес виробництва навіть на найкоротший період, бо їм постійно потрібні їжа, одяг, взуття, житло та ін. Постійне відновлення і безперервне повторення процесу виробництва є ВІДТВОРЕННЯ.

Суспільне відтворення передбачає відтворення не тільки засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання, але і виробничих відносин, при яких відбувається виробництво.

У процесі виробництва людина волею-неволею вступає в певні стосунки з іншими людьми з приводу виробництва матеріальних благ, їх розподілу, обміну та споживання. Відносини, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ незалежно від їх волі і бажання, називаються ВИРОБНИЧИМИ, або ЕКОНОМІЧНИМИ, ВІДНОСИНАМИ. Основу цих відносин складають відносини власності на засоби виробництва.

Виробництво є вихідним пунктом руху суспільного продукту. Споживання - кінцевий і завершальний етап цього руху.

1.2. Предмет, структура і функції економічної теорії

Економічна теорія вивчає не виробництво як таке, а суспільні відносини людей з виробництва, суспільний лад виробництва, бо стан справ в суспільстві визначається в кінцевому результаті не з дією природних факторів, а його соціально-економічним устроєм.

Саме тому ПРЕДМЕТОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ є економічні відносини, що складаються в процесі суспільного розвитку. Вона з'ясовує закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням благ на різних етапах розвитку людського суспільства. Разом з тим слід пам'ятати, що виробничі відносини є формою розвитку продуктивних сил і знаходяться з ними в тісній взаємодії. Тому, вивчаючи економічні відносини, економічна теорія тим самим з'ясовує закони, що керують розвитком продуктивних сил суспільства.

Економічна теорія, як і будь-яка інша наука, має свою структуру і виконує певні функції

В основу структури економічної теорії покладені рівні економіки, які вона вивчає. це:

а) економіка нижчого господарської ланки - підприємства (фірми),

б) економіка окремої держави (національна економіка),

в) світова економіка

Разом з тим, слід зауважити, що вивчити явища і процеси, що протікають в вищеназваних рівнях економіки, можна лише засвоївши спочатку загальні закономірності функціонування економіки, т е її "абетку" Тому в структурі економічної теорії виділяють чотири розділи

1 Основні закономірності функціонування економіки

2 Основи теорії мікроекономіки

3 Основи теорії макроекономіки

4 Основи теорії світової економіки Економічна теорія як наука покликана вирішити ряд завдань, що стоять перед суспільством. Це такі завдання, як

1 дати теоретичні економічні знання людям, необхідні їм для пізнання явищ і процесів, що протікають в економічному житті,

2 виявити стійкі, істотні зв'язки і взаємозв'язки, що відбуваються в економіці, а через це пізнати процеси, що відбуваються і в інших сферах людського життя,

3 дати людям можливість на практиці реалізувати такі форми господарювання, які найкращим чином забезпечили б їх життєві інтереси в умовах обмеженості ресурсів,

4 сформувати наукові основи передбачення перспектив соціально-економічного розвитку суспільства в доступному для огляду майбутньому

Виходячи з цих завдань, виділяють наступні основні функції економічної теорії теоретичну, практичну, світоглядну, критичну, методологічну, прогностичну

Теоретична функція полягає в тому, що економічна теорія покликана вивчати і пояснювати процеси і явища економічного життя суспільства Вона повинна розкривати закони, що керують економічними процесами і підказувати шляхи їх використання Отже, поряд з теоретичною функцією, економічна теорія виконує й практичну функцію

Світоглядна функція полягає в тому, що економічна теорія сприяє формуванню системного, наукового світогляду Вона дає можливість пізнавати не тільки економічні, а й інші відносини, що складаються в суспільстві

Критична функція полягає в тому, що на основі пізнання законів з'ясовуються позитивні сторони і недоліки існуючих процесів, форм, структур, систем в цілому і доцільність їх використання

Методологічна функція полягає в тому, що економічна теорія виступає в якості теоретичного фундаменту галузевих, функціональних і ряду економічних наук, які перебувають на стику різних галузей знань

Прогностична функція економічної теорії служить цілям розробки наукових прогнозів розвитку економіки, виявлення перспектив суспільного розвитку

1.3. Економічні закони і категорії

Стійкі, істотні, постійно повторювані зв'язки і взаємозв'язки явищ і процесів називаються ЗАКОНАМИ Виділяють закони природні і економічні

ПРИРОДНІ ЗАКОНИ - це стійкі, істотні, постійно повторювані зв'язки і взаємозв'язки явищ природи

ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ - це стійкі, істотні, постійно повторювані зв'язки, взаємозв'язки і взаємозалежності явищ і процесів економічного життя Вони діють тільки там, де є діяльність людини

Крім цих законів в суспільстві діють ЮРИДИЧНІ ЗАКОНИ, що представляють собою нормативні акти, прийняті референдумом (народним голосуванням) або вищим представницьким органом державної влади (парламентом) в особливому процесуальному порядку, що регулюють найбільш важливі сторони суспільних відносин і мають вищу юридичну силу

Економічна теорія розглядає лише економічні закони

Економічні закони поділяються на загальні та специфічні. Загальні економічні закони - це закони, що діють у всіх або кількох способах виробництва. Специфічні економічні закони - це закони, що діють в межах одного способу виробництва.

Економічні закони, як і закони природи, мають об'єктивний характер, тобто діють незалежно від волі і свідомості людей. Якщо об'єктивний характер законів природи проявляється більш наочно (день змінюється вночі, зима - навесні і т.п.), то об'єктивність економічних законів, глибина їх прояви приховані від людського ока.

Існує дві форми реалізації економічних законів: стихійна і свідома. Свідома форма реалізації економічних законів передбачає систему свідомо розроблених суспільством важелів для здійснення економічної політики як приватного бізнесу, так і держави.

Від економічних законів слід відрізняти ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ, які являють собою найбільш загальні поняття явищ і процесів економічного життя, що відображають їх істотні сторони. Кожна економічна категорія - це наукове поняття, яке абстрактно характеризує сутність будь-якого економічного явища. До їх числа відносяться: товар, гроші, вартість, ціна, власність, попит, пропозиція, фінанси, кредит та ін.

Між економічними законами і економічними категоріями існує тісний зв'язок Економічні категорії є основою для відображення стійких і міцних причинно-наслідкових зв'язків і залежностей, що становлять зміст об'єктивних економічних законів.

1.4. Економічні цілі суспільства

Сучасне суспільство перед національною економікою ставить наступні основні цілі

1 забезпечити економічне зростання.

Виконання цього завдання передбачає збільшення обсягу виробництва товарів і послуг і поліпшення на цій основі рівня життя населення,

2. забезпечити повну зайнятість.

Кожна людина, що бажає і здатний працювати, повинен мати для цього можливість, бо основним джерелом його існування є праця;

3.забезпечити економічну ефективність.

В умовах зростаючих потреб людей і обмежених ресурсів виробництво повинно забезпечувати максимальну віддачу при найменших витратах;

4. забезпечити стабільний рівень цін.

Різкі коливання цін виводять економіку зі стійкого рівноваги;

5. забезпечити економічну свободу учасникам ринкових відносин.

Виробники і споживачі повинні мати високий ступінь свободи в своїй економічній діяльності. Тільки в цьому випадку вони можуть найкращим чином реалізувати свої економічні інтереси;

6. забезпечити справедливий розподіл доходів.

Жодна група громадян не повинна купатися в розкоші в той час коли інші бідують в злиднях;

7. забезпечити економічно всіх громадян.

Завдання держави - за допомогою економічних механізмів забезпечити недієздатних людей засобами для існування;

8. підтримувати оптимальний зовнішньоторговельний баланс, т е. Забезпечити відносну рівновагу між експортом та імпортом;

9. забезпечити охорону навколишнього середовища.

Природне середовище, непридатна для життя людини, робить все економічними інтересами суспільства безглуздими

Є ряд і інших цілей, які ставить суспільство перед національною економікою Характер цих цілей і способи їх досягнення залежать від історичних, національних, релігійних та інших особливостей тієї чи іншої країни

Постановка і реалізація великих економічних цілей суспільства йде за двома напрямками:

1. визначення цілей і їх теоретичне тлумачення;

2. Розробка та реалізація економічної політики держави.

Перший напрямок передбачає використання науки - економічної теорії, завдання якої - внести порядок і сенс в набір фактів, зв'язати їх воєдино, встановити належні взаємозв'язки між ними, виводячи з них певні узагальнення. Економічну теорію, що має справу з уже відпрацьованими і перейшли на рівень теорії фактами, називають позитивною. Якщо ж економічна теорія ґрунтується на суб'єктивних уявленнях про те, якою має бути економіка, то її називають нормативної. Іншими словами, позитивна економічна теорія вивчає те, що є насправді, а нормативна - що і як повинно бути.

Вироблене економічною теорією загальне уявлення про економічну поведінку індивідів та інститутів в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг використовується суспільством для вироблення його економічної політики. Під ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКОЮ розуміють вироблення конкретних програм для досягнення великих економічних цілей суспільства і систему заходів або рішень, що забезпечують усунення проблем, пов'язаних з досягненням цих цілей.

1.5. Основні наукові школи і сучасні напрямки розвитку економічної теорії

Знайомлячи читача з основними напрямами економічної думки і їх авторами, слід зауважити, що цим економічні дослідження не вичерпуються. Економічна теорія розвивається паралельно з розвитком суспільного виробництва, тому жодне з економічних навчань не можна розглядати як догму, як "рецепт" економічного розвитку для всіх країн, незважаючи на особливості їх національного пристрою.

Школи, напрямки та їх представники період формування Основні ідеї

меркантилізм

(Виражали інтереси торговців) Т Ман; Ж. Кольбер

XV-XVII ст. Головне багатство суспільства - гроші (золото і срібло). Джерело багатства - сфера обігу (торгівля і грошовий оборот) Держава повинна активно втручатися в економіку, допомагаючи збагаченню суспільства.

школа фізіократів

(Виражали інтереси великих землевласників) Ф. Кене; А. Тюрго

XVIII ст. Справжнім багатством нації виступає продукт, вироблений в сільському господарстві. Першими спробували вивести приріст багатства з процесу виробництва, а не звернення.

Англійська школа класичної політекономії

А. Сміт; Д. Рікардо

XVII-XIX ст. Джерело багатства суспільства - виробництво, а найбільш сприятливі умови для його ефективного розвитку - вільна і конкурентна ринкова економіка.

марксизм

(теорія наукового комунізму)

З середини XIX в. Сформульовано концепцію закону вартості як закону розвитку товарного виробництва. Сформульовано вчення про суспільно-економічних формаціях. Розроблено теорію відтворення та економічних криз та ін.

Маржинализм

К. Менгер; Ф. Візер; Е. Бем-Беверк

Друга половина XIX ст. Витрати виробництва, попит і пропозиція, ціна пояснюються психологією поведінки окремого господарюючого суб'єкта, що керується, перш за все, власними оцінками граничних вигод

неокласичний напрям

А. Маршалл, А. Вальрас

З кінця XIX в. Частнопредпринимательская ринкова система здатна до саморегулювання. Держава створює сприятливі умови для її функціонування.

кейнсіанство

(теорія регульованого капіталізму) Д.М Кейнс

З 30-х років XX ст. Держава повинна активно регулювати економіку і соціальну сферу, так як ринок не здатний забезпечити соціально-економічну стабільність суспільства.

інституціоналізм

У. Мітчелл, Т. Веблен, Р. Коуз

XIX-XX ст Розглядають економіку як систему, де відносини між господарюючими суб'єктами складаються під впливом економічних і зовнішньоекономічних факторів

монетаризм

М Фрідман

Теперішній час Чільна роль у стабілізації економіки належить грошовим чинникам

1.6. Методи економічної теорії

При вивченні явищ і процесів економічного життя економічна теорія використовує як загальні, так і приватні методи дослідження

До основних загальним методам економічної теорії відносять

- діалектичний метод Суть його полягає в тому, що всі явища і процеси розглядаються в безперервному русі, зміні, розвитку, взаємозв'язку і взаємозумовленості,

- метод наукової абстракції (абстракція - відволікання) Щоб зрозуміти взаємозв'язки явищ і процесів, виявити закони, що лежать в їх основі, необхідно виділити суттєві сторони досліджуваних явищ і процесів, відволікаючись від усього несуттєвого, другорядного,

- метод аналізу і синтезу (аналіз - розчленування, синтез - узагальнення) Сутність даного методу полягає в тому, що складні явища і процеси поділяються на окремі прості елементи, які піддаються детальному вивченню Результати вивчення окремих частин узагальнюються (синтезуються), і встановлюються внутрішні взаємозв'язки елементів системи в цілому,

- метод індукції і дедукції Індукція - спосіб міркування від окремих фактів, положень до загальних висновків Дедукція - спосіб міркування, протилежний індукції на базі загальних положень чисто логічним шляхом обгрунтовуються ті чи інші приватні висновки, які повинні підтверджуватися фактами,

- метод системного підходу до аналізу явищ і процесів Системний підхід передбачає розгляд економічного об'єкта як системи і в той же час як елемента складнішої системи,

- економіко-математичний метод. Використання економіко-математичних моделей в поєднанні з ЕОМ дає можливість з безлічі варіантів отримувати найбільш вигідне рішення економічної задачі,

- метод єдності історичного і логічного в пізнанні Економічна теорія вивчає всі явища і процеси в певній взаємозв'язку, розвитку та історичної послідовності Логічний спосіб дослідження розкриває внутрішньо необхідну послідовність віз

нення і розвитку окремих економічних категорій і законів,

- метод суспільної практики Громадська практика - критерій істинності теоретичного пізнання

До приватним методам дослідження відносять моделювання та економічний експеримент

Моделювання являє собою побудову моделей, в яких відображаються головні економічні показники досліджуваних об'єктів і зв'язку (взаємозв'язку) між ними Якщо досліджуваними показниками і зв'язків задаються кількісні значення, то можна побудувати графічну, математичну і комп'ютерну модель

Графічне моделювання грунтується на використанні різних графіків, схем, діаграм, малюнків Математичне моделювання грунтується на використанні математичних функцій, рівнянь, нерівностей та ін Комп'ютерне моделювання грунтується на економіко-математичних моделях, що дозволяють моделювати і зіставляти різні варіанти рішень з метою вибору оптимального

Економічний експеримент - це науково поставлений досвід в будь-якої економічної області з метою перевірки ефективності намічуваних господарських заходів


Тема 2. ПОТРЕБИ РЕСУРСИ. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ В ЕКОНОМІЦІ

2.1. Потреби, їх класифікація та основні характеристики

ПОТРЕБА визначають як нужду в чому-небудь. Однак в умовах товарно-грошових відносин потреби людей задовольняються з урахуванням доходів, якими вона володіє і фактичної наявності економічних благ. Тому через призму цих стосунків ПОТРЕБА визначають як необхідність споживання економічних благ з урахуванням їх запасу, корисності і доходів, якими володіє споживач для їх придбання

Наявність економічних благ, необхідних для задоволення потреб, забезпечується двома шляхами:

а) природним, коли природа дає людині в готовому вигляді продукти,

б) економічним, при якому людина організовує виробництво економічних благ.

Прагнення людини задовольняти потреби товарами і послугами в більшому обсязі і кращої якості визначається законом піднімаються потреб. Суспільство в прагненні задовольнити всі зростаючі потреби неминуче наштовхується на обмеженість ресурсів. Перед ним постає проблема: що робити і від чого відмовитися, скільки виробляти і кому вироблені товари будуть доступні і т.д.

Потреби первинні по відношенню до виробництва. Вони формують споживчий попит і диктують виробництва що і скільки виробляти.

Потреби людей багатогранні. Ця багатогранність визначається багатьма факторами, головними з яких є: смаки споживачів; вік; рід занять; традиції; середовище проживання людини; інші фактори.

Різноманіття потреб і їх динамічність обумовлюють багатопрофільність виробництва та необхідність його постійного вдосконалення.

Виділяють потреби: матеріальні, духовні, соціальні.

Матеріальні потреби в економічній науці визначають як первинні, бо від їх задоволення залежить саме існування людини. Це потреби в їжі, одязі, взутті, житло та ін. Духовні потреби відносять до вторинних. Їх відсутність не підриває саму основу життя людини. Це потреби в освіті, мистецтві, розвагах та ін. Соціальні потреби обумовлені колективним способом життя людини і необхідністю його самореалізації: кар'єра, членство в партійних, профспілкових та інших організаціях і ін.

За ступенем удовлетворяемості потреби поділяють на: абсолютні, дійсні і перспективні.

Абсолютні потреби - це потреби зі 100% -м ступенем удовлетворяемості усіма членами суспільства при сформованому рівні їх доходів. Дійсні - це ті потреби, які можуть бути фактично задоволені при сформованому рівні розвитку техніки і технології. Перспективні потреби обумовлені тим, що в даний момент при існуючому рівні розвитку виробництва вони не можуть бути задоволені за недостатністю майна тому відкладаються на майбутнє.

За суб'єктам (носіям) потреб їх поділяють на: громадські, групові, колективні, індивідуальні.

Суспільні блага - це потреби, що зачіпають інтереси всього суспільства (потреба в обороні і ін.). Групові - це потреби груп людей, об'єднаних певними загальними інтересами (спортивних організацій та ін.). Колективні потреби - це потреби людей, об'єднаних в колективи за виробничою ознакою (підприємств, кооперативів та ін.). Індивідуальні - це потреби конкретної людини в їжі, одязі, музиці, і т.д.

По відношенню до відтворювального процесу виділяють потреби: економічні, неекономічні.

Економічні - це ті потреби, для задоволення яких необхідне виробництво економічних благ. Серед економічних потреб особливо виділяють виробничі потреби, підкреслюючи тим самим їх специфічність. Неекономічні потреби - це потреби, які можуть бути задоволені природним шляхом, без наявності виробництва. Слід зазначити, що, на відміну від неекономічних, економічні потреби динамічні, вони постійно змінюються разом зі змінами, що відбуваються в суспільстві. Таку постійну, стійку залежність в економічній науці називають законом піднімаються потреб.

2.2. економічні інтереси

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ - це об'єктивні, обумовлені відносинами власності мотивації трудової діяльності людей.

Оскільки потреби людей бувають матеріальними і духовними, то і інтереси як спонукальні мотиви можуть бути матеріальними або духовними. Потреби в їжі, одязі, житло - це первинні матеріальні потреби, які не задовольнивши які, людина не може

існувати як живий індивід. Тому економічна наука виходить з того, що матеріальні інтереси є визначальними у всій системі інтересів.

Споживання є процес індивідуальний. Однак в умовах суспільного поділу праці, коли людина виробляє один якийсь продукт, а потребує великої кількості продуктів, вироблених іншими людьми, особистий інтерес приймає суспільну форму, тобто регулюється суспільством на основі вироблених їм правил і норм поведінки індивіда.

Розрізняють інтереси: особисті (приватні), колективні (групові), громадські (державні).

З точки зору природознавства особисті інтереси завжди первинні. Ця первинність обумовлена ​​інстинктивними потребами людей, боротьбою людини як живого індивіда за виживання в природі. Разом з тим людина, працюючи в колективі, живучи в суспільстві, повинен одночасно свої особисті інтереси заломлювати через колективні та суспільні інтереси. Завдання ж суспільства - виробити такий механізм регулювання інтересів, який дозволяв б не протиставляти один інтерес іншому, не перетворювати інтерес в егоїзм.

Практика суспільного розвитку показала, що найбільш ефективним інструментом регулювання економічних інтересів є ринкова економіка, що базується на різноманітті форм власності і здорової конкуренції.

2.3. Ресурси і фактори виробництва

Під ресурсами ВИРОБНИЦТВА прийнято розуміти сукупність цінностей, які можуть бути спрямовані на виробництво економічних благ.

В економічній теорії ресурси ділять на чотири групи:

а) природні, тобто природні сили і речовини природи, які, в свою чергу, можуть бути: поновлювані і непоновлювані, вичерпні і невичерпні;

б) матеріальні, тобто засоби виробництва, створені людиною і самі є результатом виробництва;

в) трудові, або так звана "сукупна робоча сила", - населення в працездатному віці;

г) фінансові, тобто грошові кошти, які можуть бути реально виділені на організацію виробництва.

Значимість того чи іншого ресурсу змінюється в залежності від рівня розвитку суспільства.

Слід мати на увазі, що незалежно від виду виробництва будь-якого з них притаманні природні, матеріальні і трудові ресурси. В економічній науці вони отримали назву "базових".

Від поняття "ресурси виробництва" слід відрізняти поняття "фактори виробництва". ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА - це реально залучені в процес виробництва ресурси. Звідси випливає, що поняття "ресурси виробництва" більш широке, ніж поняття "фактори виробництва".

У сучасній економічній теорії прийнято виділяти чотири фактори виробництва: землю, працю, підприємництво, капітал.

Земля - найважливіший фактор виробництва. Це обумовлено природного сутністю людини. Потреби можна задовольнити, лише використовуючи в якості фактора виробництва землю. Термін "земля" вживається в широкому сенсі слова. Він охоплює не тільки ріллі, лісу і т.п., але і корисні копалини, водні ресурси та ін.

Під працею як фактором виробництва маються на увазі розумові та фізичні здібності, які люди направляють в процесі господарської діяльності на створення благ, тобто робочу силу.

Під фактором "капітал" розуміють матеріальні та фінансові ресурси, що використовуються для організації процесу виробництва.

Міра прибутковості кожного з факторів у конкретних економічних умовах - одна з центральних проблем економічної теорії.

2.4. Капітал. Фізичний і моральний знос основного наситила

Економічна теорія виходить з того, що гроші і речі самі по собі капіталом не є Вони стають їм лише при певних обставинах і на певному етапі історичного розвитку.

Відомо, що для організації процесу виробництва необхідні засоби виробництва і робоча сила. У товарному господарстві вони приймають форму товару і купуються за гроші. Це означає, що будь-яке виробництво починається з руху грошей. За гроші купуються фактори виробництва, організується виробництво товарів і їх реалізація. Однак було б безглуздим, якби гроші, витрачені на виробництво і реалізацію продукції, поверталися їх власнику в тому ж обсязі. Значить, мета інвестора - повернути вкладені гроші з їх приростом. Рух грошей в даному випадку приймає вид: Д - Т - Д ', де Д - гроші, Т - товар, Г' = Д + дд, тобто спочатку авансовані гроші з приростом. У цьому прирості грошей (дд) і полягає сенс руху грошей як капіталу і кінцева мета виробництва.

В умовах товарно-грошових відносин фактори виробництва набувають вартісну форму. Тому виробничі фонди і робоча сила, що використовуються для отримання доходу, теж набувають форму капіталу. У русі виробничих фондів і полягає сенс їх капіталізації. КАПІТАЛ - це вартість, що приносить додаткову вартість. Перетворення чинників виробництва в капітал - це головна умова нормального функціонування товарного виробництва, метою якого є отримання максимального доходу.

За економічним змістом капітал ділять на:

- реальний, який виступає у формі засобів виробництва. Його в свою чергу ділять на: основний і оборотний;

- людський, під яким розуміють вміння і навички, які використовуються людиною для виробництва економічних благ (робочу силу);

- грошовий.

За галузевим принципом капітал ділять на: промисловий, сільськогосподарський, торговий, позичковий.

Різний характер обороту складових частин капіталу і способів перенесення їх вартості на готовий продукт зумовлює поділ капіталу на основний і оборотний.

Елементи продуктивного капіталу, які цілком беруть участь в процесі виробництва і свою вартість переносять на готовий продукт частинами, у міру зносу, називаються основним капіталом. До основного капіталу належать: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові машини і обладнання, інструменти, виробничий і господарський інвентар та приладдя.

У процесі використання основний капітал фізично і морально зношується. Фізичний знос основного капіталу відбувається як в процесі його функціонування під впливом робочих процесів (наприклад, тертя), так і під впливом сил природи (руйнування під впливом вологи, корозія та ін.). В результаті фізичного зношування засоби праці поступово втрачають свої споживчі властивості, а їх вартість по частинам переноситься на створювані з їх допомогою продукти. Для відновлення зношених засобів праці використовується механізм амортизації. Амортизація - це процес поступового перенесення вартості засобів праці у міру зносу на вироблену з їх допомогою продукцію і використання цієї вартості для наступного відтворення зношених основних засобів виробництва.

Моральний знос основного капіталу - це втрата засобами праці вартості внаслідок технічного прогресу і зростання продуктивності праці в галузях, їх виробляють. Існує два види морального зносу. Перший обумовлюється здешевленням виробництва машин колишньої конструкції і зниженням їх вартості в результаті зростання продуктивності праці в машинобудуванні. В результаті діючі нові засоби праці починають переносити на виготовляється меншу, ніж раніше, вартість.

Другий вид морального зносу пов'язаний з появою нових, якісно досконаліших і ефективних засобів праці. Їх використання підвищує продуктивність праці, здешевлює на цій основі вироблену продукцію і підвищує її конкурентоспроможність.

Частина продуктивного капіталу, вартість якої повністю входить в новий товар і цілком повертається підприємству в грошовій формі протягом одного кругообігу, називається оборотним капіталом.

2.5. економічні блага

БЛАГО - це те, що дає достаток, благополуччя, задовольняє потребу.

Блага можуть створюватися як природою, без участі людини, так і природою за участю людини. Ті блага, які створюються природою без участі людини називають природними, або вільними. Це, наприклад, вода, повітря, дикорослі плоди і ягоди та ін. Ті блага, які є продуктом взаємодії людини і природи, називають економічними. Їх наявність передбачає організацію процесу виробництва. Проте, ким би благо не було створено, воно повинно мати властивість корисності, тобто задовольняти потреби людини.

В умовах товарно-грошових відносин економічне благо, створене працею людини і призначене для купівлі-продажу, стає товаром. Причому слід зауважити, що благо-товар може приймати форму не тільки речі, але й послуги. Тому економічна теорія оперує поняттям "товари і послуги".

Економічні блага класифікують за такими основними ознаками:

а) за функціональним призначенням: предмети споживання і засоби виробництва;

б) за роллю у відтворювальному процесі: кінцеві і проміжні;

б) за пріоритетністю по відношенню до потреб: первинні і вторинні;

в) за часом використання: тривалого і разового користування;

г) за способом володіння: що знаходяться в особистій, колективної або державної власності;

д) за способом задоволення потреб: взаємозамінні і взаємодоповнюючі.

2.6. Проблема вибору в економіці

Потреби людей безмежні. Це означає, що для їх задоволення повинно бути необмежена кількість ресурсів. Однак, як відомо, всі види економічних ресурсів, що знаходяться в розпорядженні людства в цілому, окремих країн, підприємств, сімей, обмежені і в кількісному, і в якісному відношенні. Їх свідомо недостатньо для задоволення всіх потреб людей. В цьому і полягає принцип обмеженості, рідкості ресурсів.

Розрізняють абсолютну і відносну обмеженість ресурсів. Під абсолютною обмеженістю розуміють недостатність виробничих ресурсів для одночасного задоволення всіх потреб усіх членів суспільства. Відносна обмеженість передбачає наявність певних ресурсів для задоволення будь-яких обраних потреб.

Обмеженість ресурсів змушує робити вибір між відносно рідкісними ресурсами і приймати рішення про те, які товари і послуги виробляти, а від виробництва яких відмовитися. Економічна наука є наука про вибір оптимального економічного рішення.

У ринковій економіці головною метою виробника є отримання максимальної вигоди. Це означає, що оцінка ефективності виробництва здійснюється шляхом віднесення величини результату до величини витрат. Тому ОПТИМАЛЬНИМ ВИБОРОМ слід вважати такий варіант, який забезпечує максимум результату при найменших витратах. Для вирішення цього завдання в економічній науці використовують модель, що одержала назву "графік виробничих можливостей" (рис. 2. 1).

Рис.2.1. Крива виробничих можливостей

Кожна точка на цій кривій показує, яку максимальну кількість продукту А і продукту В може бути вироблено одночасно. Оскільки дана модель передбачає повне використання ресурсів, то приріст продукту А може бути забезпечений лише за рахунок зменшення виробництва продукту В. Це означає, що при повному використанні обмеженого обсягу ресурсів крива виробничих можливостей характеризує зворотну залежність між парними величинами максимальних результатів виробництва. Отже, за інших рівних умов вибір оптимального рішення обмежений числом варіантів, представлених сукупністю точок даної кривої. Яка ж саме точка на кривій виробничих можливостей буде визнана оптимальною, залежить від безлічі об'єктивних і суб'єктивних причин.

2.7. Суспільний поділ праці. порівняльні переваги

Під суспільним поділом праці розуміють відокремлення різних видів трудової діяльності в процесі спільної праці за функціональним, технологічним, професійним та кваліфікаційним ознаками.

Існує три основних типи поділу праці: всередині підприємства, галузі; всередині держави; міжнародне.

Поділ праці всередині підприємства, галузі називають одиничним. Це поділ праці по цехах, дільницях, бригадах і ін.

Поділ праці всередині держави виступає як загальне - по галузях виробництва; територіальне - по територіальним економічним районам; приватне - поділ на види і підвиди виробництва (рослинництво і тваринництво і т.д.).

Міжнародний поділ праці являє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції, якими вони обмінюються між собою.

Формами суспільного розподілу праці виступають спеціалізація і кооперування виробництва.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА - це поділ праці між різними галузями, всередині галузей і підприємств на різних стадіях виробничого процесу.

У промисловості існує три основних види спеціалізації виробництва: предметна, подетально, технологічна (стадийная).

Кооперацію виробництва - це форма виробничих зв'язків підприємств спеціалізованого виробництва, які спільно беруть участь у виготовленні окремого продукту, зберігаючи при цьому свою господарську самостійність. Кооперування підприємств не можна розглядати у відриві від їх спеціалізації.

Суспільний поділ праці як вибір того чи іншого виду діяльності направлено, перш за все, на отримання економічного ефекту. Для вирішення цього завдання в економічній науці існує принцип порівняльних переваг, який говорить, що сукупний обсяг випуску продукції буде найбільшим тоді, коли кожен товар буде вироблятися тим суб'єктом господарювання, у якого нижчі витрати (які диктував, або економічні, витрати, - це вартісні витрати ресурсів на виробництво товару при найкращому варіанті їх використання).

Для ілюстрації порівняльних переваг візьмемо дві області - Мінську та Гомельської, два товари - зерно і м'ясо, і в розрахунок приймемо лише один фактор - відмінності в цінах, обумовлені витратами праці. Витрати виробництва умовно виміряємо робочим часом.

продукт Мінська обл Гомельська обл
1 од. зерна 1 робочий день 3 робочих дня
1 од. м'яса 2 робочих дня 4 робочих дня

В даному прикладі виробництво зерна і м'яса в Мінській області абсолютно ефективніше, ніж в Гомельській. Спираючись на логіку здорового глузду, можна стверджувати, що якщо виробництво в Мінській області більш ефективно, товари дешевші, то немає резону купувати більш дорогі товари в Гомельській області, де їх виробництво обходиться дорожче. Однак це уявна вигода. Якщо ж дотримуватися принципу порівняльних переваг, то ми повинні порівнювати ні абсолютний, а відносний ефект. У Мінській області витрати на виробництво м'яса становлять 2: 1 витрат на виробництво зерна, а в Гомельській - 4: 3, тобто відносно менше.

З зерном - ситуація протилежна. Ефективність виробництва зерна в Мінській області в порівнянні з виробництвом м'яса вище, ніж в Гомельській області (1/2 <3/4). Отже, Мінської області з міркувань ефективності національної економіки вигідніше зосередити працю і капітал в землеробстві - на виробництві зерна, замінивши виробництво м'яса на його закупівлю в Гомельській області. Гомельської області з тих самих міркувань вигідніше спеціалізуватися на виробництві м'яса, закуповуючи зерно в Мінській області.

Принцип порівняльних переваг справедливий не тільки для двох товарів і двох виробників, але і для будь-якого їх кількості.

2.8. Економічна і соціальна ефективність виробництва

Під економічною ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА розуміється ступінь використання його факторів або досягнення максимальних результатів виробництва при мінімумі витрат і мінімумі ресурсів.

Вищим критерієм ефективності виробництва є повнота задоволення суспільних і особистих потреб при найбільш раціональному використанні наявних ресурсів. Для вимірювання ефективності виробництва використовується не один, а ціла система показників.

Найбільш загальним показником економічної ефективності виробництва є ставлення його кінцевого результату (валового національного продукту, або валового внутрішнього продукту, або національного доходу) до витрат факторів виробництва:

Цей показник являє собою витратну форму вимірювання ефективності виробництва.

Крім загального, в систему показників, за допомогою яких вимірюється економічна ефективність виробництва, входять: продуктивність праці і трудомісткість, фондовіддача і фондомісткість, матеріаловіддача і матеріаломісткість, енерговіддача і енергоємність, ефективність капітальних вкладень в капітальне будівництво, раціональне природокористування.

Продуктивність праці (Пт):

Матеріаловіддача (Мо):

де ВП - обсяг виробленої продукції у відпускних цінах, МОЗ - матеріальні витрати на виробництво продукції;

Матеріаломісткість (Me):

Аналогічним чином розраховуються показники енерговіддачі і енергоємності.

Ефективність капітальних вкладень в капітальне будівництво (А):

При характеристиці соціальної ефективності виробництва в економічній науці використовується поняття "Парето-ефективність". Італійський економіст і соціолог Вільфредо Парето соціально-економічну ефективність визначив таким станом економіки, при якому зміни в виробництві покращують добробут хоча б одного члена суспільства або фірми, не погіршуючи при цьому положення інших членів суспільства або фірми.

Найважливішими показниками соціальної ефективності виробництва є: рівень і зростання матеріального добробуту всіх членів суспільства; соціально-справедливий розподіл доходів; рівень безпеки умов праці та життя людей; соціальна захищеність громадян; збільшення вільного часу як умови для розвитку особистості; ступінь захисту навколишнього середовища як середовища проживання людини та ін.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ

3.1. Поняття, елементи і рівні економічної системи

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА - це історично виникла або встановлена, діюча в країні сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, що визначають форму і зміст основних економічних відносин, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання економічного продукту.

Для характеристики економічної системи виділяють її:

а) елементи. Елементи економічної системи - це її складові частини. Наприклад, люди з їх вміннями та навичками (робоча сила), машини, обладнання, гроші, податки, бюджетні, кредитні та інші установи та ін .;

б) рівні організації. Економіка кожної країни є багаторівневу систему. Тут функціонують домогосподарства, підприємства (фірми), галузі, міжгалузеві об'єднання, регіональні об'єднання, держава. За рамками окремої країни формуються міжнародні економічні системи. Тому в економічній теорії прийнято виділяти малі і великі економічні системи. Будь-яка мала економічна система є частиною більшої системи;

в) структуру та інфраструктуру. Структура - це будова, внутрішній устрій системи.

По відношенню до економічної системи виділяють структуру: функціональну, матеріально-речову, грошову, галузеву, територіальну (регіональну).

Функціональна структура визначається роллю людини в економічній системі.У ній він виступає як виробник економічних благ, їх споживач і як управлінець процесами виробництва, розподілу, обміну та споживання благ.

Матеріально-речова структура економічної системи представлена натуральними кількісними і якісними показниками, що характеризують її функціонування В умовах товарно-грошових відносин все показники мають грошову оцінку. Тому в економічній теорії поряд з матеріально-речової виділяють і грошову структуру економічної системи.

Галузева структура передбачає поділ економічної системи на галузі, які об'єднують підприємства, що випускають однорідну продукцію.

Територіальна (регіональна) структура економічної системи передбачає поділ економіки країни за територіальною ознакою в залежності від природних умов виробництва (клімату, наявності природних ресурсів та ін.).

Важливою умовою функціонування економічної системи є наявність ІНФРАСТРУКТУРИ, тобто наявність об'єктів, що забезпечують її нормальне функціонування. Це: житло, об'єкти освіти, культури, охорони здоров'я, зв'язок, транспорт і ін;

г) функції. Функції економічної системи визначаються економічними цілями, які ставить суспільство перед національною економікою.

3.2. Критерії виділення і типи економічних систем

У сучасній економічній науці існує два підходи до виділення типів економічних систем: марксистський, цивілізаційний (неокласичний).

Марксистський підхід заснований на твердженні про те, що суспільство у своєму розвитку проходить п'ять суспільно-економічних формацій: первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і комуністичну. В основі кожної з них лежить певний спосіб виробництва, що представляє собою єдність продуктивних сил і виробничих відносин. Перехід від однієї формації до іншої відбувається в результаті порушення "закону відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил".

В основу цивілізаційного підходу до аналізу економічних систем покладені не виробничі відносини, не відносини власності, що не класова боротьба, а рівень розвитку продуктивних сил на основі розвитку техніки і технології, а також загальнолюдські цінності (права людини, свобода, рівність і ін.) - Людина з його потребами при такому підході є кінцевою метою економічної системи. Цивілізаційний підхід замість поняття "спосіб виробництва" оперує поняттям "економічна система".

В якості критеріїв виділення типів економічних систем використовуються:

а) спосіб господарювання. За способом господарювання виділяють два типи економічних систем: натуральне і товарне господарство;

б) форми власності. Тут виділяють економічні системи, в яких панівне місце займає або приватна, або державна, або громадська (в традиційних системах) власність;

в) форми координації господарського життя, до яких відносяться: традиції, команда (централізоване планування) і ринок. Звідси виділяють і відповідні системи: чистий капіталізм, командну економіку, змішані економічні системи, традиційну економіку.

Чистий капіталізм, або капіталізм епохи вільної конкуренції, є такою економічну систему, в якій матеріальні ресурси знаходяться у приватній власності, а ринки і ціни використовуються для спрямування і координації економічної діяльності.

Прикладом держави з подібною економічною системою може служити Гонконг.

Командна економіка - це спосіб орієнтації і управління економічною системою, господарством країни, заснований на високому рівні централізації функцій керівництва економікою, застосуванні директивних методів управління, зосередження основних видів ресурсів виробництва в державній власності. Всі великі рішення, що стосуються використання ресурсів, структури та розподілу продукції, організації виробництва, приймаються центральними органами влади і управління. Класичним прикладом командно-адміністративної системи був Радянський Союз.

Змішана економічна система являє собою таку економічну систему, в якій поєднуються риси ринкової та централізованої економіки. Сьогодні вони характерні для США, Японії, Німеччини та інших розвинених держав.

Традиційна економіка - це така економічна система, в якій традиції та звичаї відіграють важливу роль в регулюванні відносин виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ. В даний час вона збереглася в деяких найбільш слаборозвинених країнах Азії і Африки, хоча її елементи зберігаються і в країнах середнього рівня розвитку.

3.3. Власність: поняття, еволюція

Для виникнення відносин власності необхідні, як мінімум, три умови:

1. наявність двох і більше суб'єктів відносин;

2. обмеженість об'єктів власності;

3. об'єкт власності повинен бути корисний для його власника.

З економічної точки зору ВЛАСНІСТЬ це відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва і створюваних з їх допомогою матеріальних благ. Характер виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ залежить від того, в чиїх руках знаходяться засоби виробництва.

Суб'єктом власності можуть виступати: держава, громадяни, колективи.

Виділяють три типи власності: тип загальної нероздільної власності; тип приватної власності; тип спільно-часткової (колективної) власності (див. питання 3.4).

В рамках цих типів власності можуть існувати їхні форми: державна, сімейна, акціонерна, спільних підприємств, фермерська і ін. Порядок функціонування тієї чи іншої форми власності в державі визначається відповідними юридичними законами. Останні наділяють суб'єкта власності

правом юридичної або фізичної особи і дають йому право присвоєння об'єктів власності, володіння, розпорядження та користування ними.

Присвоєння - це процес юридичного і фактичного закріплення об'єктів власності за юридичною або фізичною особою. Протилежністю присвоєння є відчуження. Воно являє собою процес юридичної та фактичної передачі об'єктів власності іншій юридичній або фізичній особі.

Володіння - це право особи здійснювати певні дії над об'єктом власності протягом певного періоду часу. Наприклад, фермер, орендуючи землю у держави, використовує її для виробництва сільськогосподарської продукції.

Розпорядження - це право реального власника вчиняти будь-які дії над об'єктом власності (продавати, передавати і ін.).

Користування - це споживання об'єктів власності з метою вилучення з них споживчих властивостей.

3.4. Типи і форми власності

Тип (від грец. Typos - відбиток, зразок, вид чого-небудь, що володіє певними ознаками).

Форма (від лат. Forma - зовнішній обрис (вираз) чогось, обумовлене певним змістом; спосіб існування чого-небудь).

Тип загальної нероздільної власності

Даний тип власності виник в первісній общині і був обумовлений в цей період низьким рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що забезпечували елементарне виживання людини як біологічного виду. На даному етапі цей тип власності існував в таких формах, як: первіснообщинний, сімейна (в частині спільно нажитого майна). Згодом тип загальної нероздільної власності трансформувався і прийняв більш досконалі форми: колективної (підприємства з неподільним майном), державної.

Для даного типу власності характерні:

1. рівність спільних власників по відношенню до вирішальних засобів виробництва і головним господарським умовам їх життєзабезпечення;

2. колективне привласнення продуктів спільної праці і тенденція до зрівняльного розподілу життєвих благ;

3. колективістська свідомість і колективна турбота спільних власників про інтереси окремих членів колективу.

Тип приватної власності

Виділяють два види приватного привласнення:

а) привласнення на основі особистої праці, яке виступає у формі одноосібної власності;

б) привласнення з використанням чужого (найманого) праці.

Для цього виду присвоєння характерно відчуження працівника від засобів виробництва і виробленого продукту. Засоби виробництва і вироблений продукт належать одній особі, створює економічні блага інша людина.

З'єднання факторів виробництва при 2-му виді присвоєння може здійснюватися двома способами: позаекономічних, економічним.

Позаекономічний (насильницьке) примус до праці означає, що приватна власність поширюється не тільки на засоби виробництва, а й на людей, що приводять їх у рух (рабство, кріпосне право).

При економічному способі з'єднання факторів виробництва в економічні відносини вступають двоє власників - власник засобів виробництва і власник робочої сили. Останній продає свою робочу силу і отримує за це суму грошей, приймаючу форму зарплати.

Другий вид приватної власності (привласнення з використанням чужої праці) виступає в формах: рабовласницької, феодальної, частнокапиталистической.

Тип спільно-часткової (колективної) власності

Для цього типу власності характерні наступні основні риси:

1. власність утворюється шляхом об'єднання вкладів, які вносять в спільне майно всі учасники підприємства;

2. спільно-часткова власність використовується в загальних цілях і під єдиним управлінням;

3. кінцеві результати господарської діяльності підприємства розподіляються відповідно до частки власності кожного;

4. колективістської-індивідуалістичне свідомість;

5. турбота учасників об'єднання про прибутковість і розвитку підприємства;

6. органічна сполука приватного і колективного інтересів.

Спільно-часткова (колективна) власність виступає в наступних формах: акціонерного товариства, кооперативу, товариства, господарських об'єднань (спілок, асоціацій тощо), спільних підприємств, спільно-пайової майна подружжя, які уклали шлюбний контракт.

3.5. Реформування власності як основа переходу до ринкової економічної системі

Перехід до ринкової економіки передбачає реформування державної власності за допомогою роздержавлення і приватизації.

Слід розрізняти: роздержавлення економіки і роздержавлення власності.

Роздержавлення економіки являє собою передачу державою функцій безпосереднього керівництва виробничо-комерційною діяльністю самим господарюючим суб'єктам (фізичним і юридичним особам). При цьому функція регулювання цієї діяльності зберігається за державою.

Роздержавлення економіки здійснюється за двома напрямками:

а) шляхом розширення самостійності господарюючих суб'єктів без зміни відносин власності, в результаті чого розширюється їх самостійність;

б) шляхом роздержавлення власності.

Роздержавлення власності - це процес руйнування монополії державної власності, що здійснюється як шляхом створення нових підприємств, заснованих на недержавних формах власності, так і шляхом реформування державних і орендних підприємств.Роздержавлення власності здійснюється за допомогою приватизації.

ПРИВАТИЗАЦІЯ - це процес набуття фізичними і юридичними особами права власності на об'єкти, що належать державі. Приватизація може здійснюватися трьома способами: шляхом безоплатної передачі державної власності всім громадянам (чекова або ваучерна приватизація); шляхом продажу об'єктів, що належать державі; шляхом поєднання двох попередніх способів.

Процес приватизації передбачає наявність об'єктів і суб'єктів цих відносин.

Об'єктами приватизації є: державне і суспільне житло; державні підприємства; державні установи; державні організації; структурні одиниці державних підприємств і об'єднань; державне майно, здане в оренду; частки (паї, акції), що належать державі та адміністративно-територіальним одиницям в майні суб'єктів господарювання.

Суб'єктами, що здобувають державну власність в процесі приватизації, можуть бути: громадяни; недержавні юридичні особи, у яких частка державної власності в статутному фонді становить менше 50 відсотків; в Республіці Білорусь - юридичні особи, створені не менше ніж 50 відсотками членів трудових колективів підприємств, що приватизуються; іноземні інвестори; особи без громадянства.

3.6. Натуральне і товарне господарство

НАТУРАЛЬНОЕ ГОСПОДАРСТВО - це така форма суспільного господарства, при якій продукти виробляються для задоволення потреб самих учасників виробництва. Ця форма господарства була історично першою і була характерна для первісно-общинного, рабовласницького та феодального способів виробництва. Натуральне господарство було причиною виникнення товарного виробництва.

Товарне виробництво - це така форма суспільного господарства, при якій продукти виробляються окремими відособленими виробниками, що спеціалізуються на виробленні одного якого-небудь продукту, і для задоволення суспільних потреб необхідна купівля-продаж продуктів на ринку, в силу чого вони стають товарами.

Для виникнення товарного виробництва необхідні дві головні передумови:

а) суспільний поділ праці, при якому кожен виробник спеціалізується на виробництві одного якого-небудь продукту і для задоволення своїх різноманітних потреб йому необхідно міняти продукти своєї праці на продукти інших виробників;

б) господарське відокремлення виробників друг від друга, тобто наявність різних власників засобів виробництва і виробленого продукту. У цьому випадку продукти будуть відчужуватися не безоплатно, а через купівлю - продаж.

Розглядаючи натуральне і товарне виробництво як форми суспільного господарства, слід звернути увагу на їх загальні риси і відмінності, тому що останні визначають і особливості соціально-економічних відносин в суспільстві.

До загальних рис можна віднести те, що і натуральне, і товарне господарство переслідують одну і ту ж кінцеву мету - виробництво продуктів для задоволення потреб людей. І в тому, і в іншому присутні одні й ті ж елементи процесу виробництва: предмети праці, засоби праці, праця.

Особливі риси товарного господарства полягають у тому, що в товарному господарстві здійснюється спеціалізація на виробництві певного продута, продукти виробляються не для власного споживання, а для продажу; продукт виробляє найманий працівник; створюються передумови для соціальних конфліктів і ін.

У товарному господарстві продукти праці виступають в якості товару ТОВАР - це продукт людської праці, призначений для обміну шляхом купівлі-продажу

Тема 4. РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ МОДЕЛІ

4.1. Ринок, його поняття та функції

РИНОК - це система економічних відносин у сфері обміну товарів і послуг між продавцями (виробниками) і покупцями (споживачами), опосередковуваних через попит і пропозицію. Схематично ці відносини представлені на рис. 4.1.

Оскільки ринок - це система економічних відносин, то саме в цьому системному різноманітті відносин і полягає складність формування ринку як форми господарювання.

Ознаки ринку:

1. свобода його учасників, яка визначається правом володіння власністю;

2. необмежену кількість його учасників, що створює конкурентне середовище;

3. повна інформованість його учасників про стан ринку: про кон'юнктуру ринку, про ціни на сировину і матеріали, про конкурентів, про політичну обстановку в країні додатка капіталу і про інше;

4. мобільність ресурсів: матеріальних, трудових, фінансових. Мобільність означає рухливість, здатність до швидкого і швидкого пересування, дії.

Мал. 4.1. Схема ринкових відносин

Функції ринку:

1. формування конкурентного середовища і вплив на економічні інтереси суб'єктів господарювання,

2. встановлення пропорцій в громадському господарстві між різними його ланками. Коливання цін навколо вартості неминуче призводять до того, що перспективні, добре організовані виробництва залишаються "на плаву" і навіть розширюються, а неефективні "тонуть" і зникають з господарської арени;

3. забезпечення сприйнятливості економіки до технічного прогресу;

4. ефективне зведення всіх елементів продуктивних сил суспільства в єдину систему. В умовах ринку робоча сила, знаряддя праці, сировина та енергетичні ресурси природи, науковий потенціал та інші елементи продуктивних сил безболісно об'єднуються і взаємодіють через купівлю-продаж;

5. створення умов для реалізації переваг кооперації праці на всіх рівнях і у всіх сферах діяльності;

6. забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів господарювання та стимулювання ефективності їх економічної діяльності;

7. ціноутворення і оцінка результатів діяльності величезної кількості виробників вартістю вироблених ними товарів.

4.2. Структура та інфраструктура ринку. Класифікація ринків

Ринкові структури класифікують за такими основними ознаками:

1. за економічним призначенням ринкових об'єктів. За цією ознакою виділяють ринки: споживчих

товарів і послуг; факторів виробництва; фінансові; інтелектуального продукту;

2. по територіальному (просторовому) положенню: місцевий (локальний) ринок; регіональний ринок всередині країни; національний ринок, регіональний ринок по групі країн; світовий ринок;

3 за механізмом функціонування: вільний ринок; державно-регульований ринок; монополізований ринок.

4. за ступенем насиченості: рівноважний ринок; дефіцитний ринок; надлишковий ринок;

5. за ступенем зрілості: ринки з розвиненою інфраструктурою; ринки з несформованою інфраструктурою;

6. за правовим статусом: офіційний (легальний) ринок; тіньової (нелегальний) ринок.

Будь-який ринок може повноцінно функціонувати лише в тому випадку, якщо для нього створена відповідна інфраструктура. Під ІНФРАСТРУКТУРОЮ ринку розуміють сукупність ринкових інститутів, що забезпечують просування товарів і послуг від виробника до споживача. До неї відносять: біржі; ярмарки і аукціони; торгові доми; брокерські та інші посередницькі організації; аудиторські фірми; страхові компанії; інформаційні служби і ін.

Найважливішими елементами ринкової інфраструктури є товарні біржі, фондові біржі, біржі праці.

Товарна біржа являє собою регулярно функціонуючий, організаційно оформлений оптовий ринок однорідних товарів, на якому укладаються угоди купівлі-продажу великих партій товарів.

Фондова біржа являє собою установу, в якому здійснюється купівля-продаж цінних паперів.

Біржа праці - це установа, яка здійснює посередництво між робітниками і підприємцями при здійсненні угоди купівлі-продажу робочої сили.

4.3. Сутність і види конкуренції

Під економічною КОНКУРЕНЦІЄЮ розуміють суперництво економічних суб'єктів на ринку за перевагу споживачів з метою отримання максимального прибутку (доходу).

Виділяють конкуренцію:

а) за галузевою ознакою: внутрігалузеву і міжгалузеву.

Внутрішньогалузева конкуренція - це боротьба між окремими фірмами, підприємцями, що діють усередині кожної галузі, за більш вигідні ринки збуту товарів, за отримання найвищої прибутку.

Міжгалузева конкуренція - це боротьба між різними галузями господарства за більш вигідне додаток капіталу;

б) за станом ринку: досконалу (чисту), недосконалу і регульовану.

Чистий (досконала) конкуренція характеризується великою кількістю продавців, які конкурують між собою, які пропонують стандартну, однорідну продукцію багатьом покупцям. Обсяг виробництва і пропозиції кожним окремим виробником настільки незначний, що жоден з них не може суттєво впливати на ринкову ціну.

Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої (досконалої) конкуренції.

Прийнято виділяти три основних види недосконалої конкуренції: монополістичну, олігополію і чисту монополію.

Монополістична конкуренція має на увазі таку ринкову ситуацію, при якій відносно велика кількість невеликих виробників пропонують схожу, але не ідентичну продукцію.

Під олігополією розуміють ринок, на якому панує декілька фірм, кожна з яких володіє значною часткою цього ринку.

Чистий, або абсолютна, монополія існує там, де одна фірма є єдиним виробником продукту, у якого немає близьких замінників.

В існуванні деяких монополій за умови регулювання їх діяльності з боку держави зацікавлене суспільство в цілому, бо ефект масштабу дозволяє скорочувати витрати виробництва на одиницю продукції, економити ресурси. Такі монополії носять назву природних. До них можна віднести компанії водопостачання, зв'язок, транспортні фірми і ін .;

в) за способами суперництва: цінову і нецінову.

Цінова конкуренція характеризує ринкову ситуацію, коли ціни і кількість реалізованих товарів визначаються головним чином під впливом попиту та пропозиції. При нецінової конкуренції вибір товарів диктується такими критеріями, як їх технічний рівень і якість, умови післяпродажного обслуговування і т.д.

4.4. Кругообіг ресурсів, продуктів і грошей в ринковій економіці

а) Модель кругообігу з участю домашніх господарств і фірм.

б) Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходу з включенням фінансових ринків.

в) Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходу з включенням держави.

г) Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходу з включенням іноземного сектора.

4.5. Держава в ринковій економіці

Практика показала, що ринок не здатний вирішити всіх проблем суспільства, особливо в періоди різких циклічних коливань в економіці. Державне регулювання економічних процесів в цих умовах є тим засобом, яке здатне врівноважувати сукупний попит і сукупна пропозиція, виводити економіку з кризи, сприяти її стабілізації і підйому. Різноманіття завдань, що стоять перед державою, визначає і різноманіття економічних функцій, які вона повинна виконувати. Основними економічними функціями держави, що забезпечують нормальне функціонування ринкової системи, є:

1. забезпечення правової бази і суспільної атмосфери, що сприяє ефективному функціонуванню ринкової системи.

Сутність цієї функції полягає в тому, що держава бере на себе задачу формування правової бази і правил, що регулюють економічну діяльність суб'єктів господарювання, а також контроль за їх виконанням;

2. захист конкуренції. З метою захисту інтересів споживача і суспільства в цілому держава проводить заходи щодо захисту конкуренції та, в першу чергу, розробляє правила поведінки монополій і боротьби з ними;

3. перерозподіл доходів і багатства. У ринковій економіці держава бере на себе функцію захисту малозабезпечених громадян через податкове перерозподіл доходів і прийняття програм соціального захисту;

4. перерозподіл ресурсів. Як інструменти такого перерозподілу можуть використовуватися податки, субсидії, безпосереднє державне регулювання, правові норми і ін .;

5. стабілізація економіки, тобто контроль за рівнем зайнятості та інфляції, що породжуються коливаннями економічної кон'юнктури, а також стимулювання економічного зростання.

Для вирішення перерахованих вище завдань у держави є досить широкий набір інструментів. До найважливіших з них відносяться: фіскальна і грошова політика; соціальна політика та політика регулювання доходів; зовнішньоекономічна політика.

До фіскальної політики відносять, перш за все, діяльність держави за розпорядженням бюджетними коштами. Маніпулюючи коштами бюджету, держава може впливати на безробіття та інфляцію, стимулювати ділову активність. Не менш важливим інструментом впливу держави на економіку є грошова політика. Регулюючи грошову масу в обігу, держава може впливати на рівень інфляції, ціни, інвестиційні процеси, рівень споживання населенням благ, обсяг виробництва і темпи економічного зростання.

Соціальна політика проводиться державою в тісному взаємозв'язку з перерозподілом доходів, тобто цю функцію держава виконує через податкову систему і різні соціальні програми по захисту малозабезпечених громадян.

У числі важливих інструментів економічної політики держави - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Держава здійснює торгове і валютне регулювання, використовує валютні обмеження і валютні інтервенції, квотування, ліцензування, митні збори, субсидії, податки та ін.

4.6. Моделі ринкової економіки

МОДЕЛЬ - зразок, схема чогось.

Як зразок в економічній теорії розглядають кілька моделей ринкової економіки: американську, японську, шведську, німецьку, китайську.

Американська модель побудована на всіляку підтримку підприємницької ініціативи громадян. Вона орієнтована на досягнення особистого успіху тими, хто більш освічений, енергійний, заповзятливий. У такій системі велика економічна поляризація суспільства, спостерігається велика різниця в рівні доходів. Тут не ставиться завдання забезпечення соціальної рівності.

Роль держави в американській моделі мінімальна. Вона зводиться в основному до перерозподілу частини доходів на користь малозабезпечених і незайнятих, формуванню правової бази, що регулює бізнес, і визначення стратегії в галузі освіти.

Японська модель, на відміну від американської, передбачає високий ступінь втручання держави в регулювання економіки. Однак при цьому активно підтримується і стимулюється приватний сектор. В економіці пріоритет віддається розвитку малого і середнього бізнесу.

Традиції та звичаї в японській економічній моделі грають істотну роль. Інтереси нації пріоритетні по відношенню до особистих інтересів. Управління виробництвом базується на трьох постулатах: довічний найм працівників, залежність кар'єри і заробітної плати від терміну роботи на підприємстві і віку, створення профспілок безпосередньо на підприємстві, а не за галузевим принципом.

У японській моделі широко застосовують середньострокове і довгострокове планування, хоча воно носить не обов'язковий, а рекомендаційний характер. Державою проводиться жорстка антимонопольна політика.

Шведська модель ринкової економіки характеризується значним втручанням держави в регулювання економіки і активною соціальною політикою. Високі податки дозволяють державі зосереджувати в своїх руках значні кошти і направляти їх на вирішення соціальних завдань.

Нівелюючи доходи населення, держава забезпечує високу соціальний захист і життєвий рівень населення. Для характеристики шведської моделі економічного устрою часто застосовують поняття "шведський соціалізм".

Німецьку модель ринкової економіки відрізняє сильний вплив держави на економіку при значному питомій вазі державної власності, планування основних макроекономічних показників, значна роль держави у вирішенні соціальних завдань.

У німецькій моделі сильні позиції приватного підприємництва. Німецька пунктуальність обумовлює формування законодавства, спрямованого на суворе дотримання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання, захист конкуренції та навколишнього середовища. Центральний банк є незалежним від законодавчої і виконавчої влади.

Китайська модель економічного устрою характеризує не стільки вже сформовану модель ринкової економіки, скільки модель перехідної економіки. Для китайської моделі характерна значна частка державного сектора в економіці (понад 50%). Основною формою власності на найважливіші засоби виробництва є громадська. Регулювання економіки на макрорівні здійснює держава за допомогою централізованого планування. На мікрорівні економічні процеси регулюються ринковими механізмами. В економіці Китаю широко практикуються такі форми господарювання, як передача підприємств в підряд колективам і окремим особам. У сільському господарстві упор зроблений на сімейні селянські господарства з передачею їм землі в користування на 15-30 років.

Низька вартість робочої сили і китайська працьовитість, а також політика держави в сфері стимулювання експорту роблять китайську продукцію дуже конкурентоспроможною на світових ринках.

Білорусь є державою з перехідною економікою. Для білоруської моделі економічного устрою характерне поєднання адміністративно-командних і ринкових механізмів управління економікою при явному переважанні перших. Це обумовлено тим, що у власності держави і під його контролем знаходиться близько 2/3 коштів виробництва. З процесів роздержавлення і приватизації вилучені морської, річкової, залізничний і повітряний транспорт, багато об'єктів соціальної інфраструктури (охорона здоров'я, освіта тощо.). Повільно реформуються колгоспи, споживкооперація.

У Білорусі не сформований середній клас - соціальна основа ринкової економіки. Малий і середній бізнес перебувають в стадії становлення.

Соціальний захист в білоруській моделі побудована на базі розроблених соціальних нормативів, які представляють собою науково обґрунтовані показники споживання найважливіших благ та послуг, розміру грошових доходів та інших умов життєдіяльності людини.

У Білорусі поки не сформувалася чітко виражена модель економіки. Вона тяжіє до змішаного типу, де поєднується взаємодія держави і ринку. Залежно від того, як будуть йти процеси перетворення відносин власності, і яку частку в економіці буде займати приватний сектор, можна буде говорити про тій чи іншій моделі економічного устрою.

Якщо проаналізувати всі перераховані вище моделі економічного устрою, то їх можна звести до двох типів.

Перший тип - це ті моделі, в яких панує приватна власність і всіляко стимулюється приватне підприємництво. Такі моделі ринкової економіки прийнято називати ліберальними. Зразком такої економіки може служити економіка США.

Другий тип - це моделі, засновані на значному втручанні держави в процеси регулювання економіки як на макро-, так і на мікрорівнях. У таких моделях висока роль держави у вирішенні соціальних завдань. В економічній науці їх прийнято називати СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИМИ. Прикладом такої економіки може служити економіка Швеції.

4.7. Трансформаційна (перехідна) економіка

Період, протягом якого відбувається трансформація колишньої економічної системи і зародження нового, становить так званий перехідний період. Протягом цього періоду існує перехідна економічна система, або перехідна (трансформаційна) економіка. До країн з перехідною економікою можна віднести Росію, Білорусь та інші держави, що утворилися після розпаду світової системи соціалізму.

Для перехідної економіки характерні такі основні риси:

а) мінливість і нестабільність, що носять "безповоротний" характер.

Перехід від однієї економічної системи до іншої це, перш за все, процес ломки старих (причому не тільки економічних) відносин і зародження нових. Реформування відбувається швидко і досягає мети в тому випадку, якщо воно не відривається від реалій життя народу і враховує об'єктивний закон "мінімальної трансформації": з усіх можливих варіантів перетворень досягає мети той, який дозволяє адаптувати суспільство до нових умов господарської діяльності, не загрожує фундаментальним сутностей даної цивілізації;

б) різноманіття перехідних форм суспільного господарства (укладів).

Економічний устрій - це особливий тип господарства, в основі якого лежить певна форма власності на засоби виробництва і відповідні їй виробничі відносини.

Кількість економічних укладів і їх частка в економіці тієї чи іншої країни залежать від конкретно-історичного розвитку даної країни, її соціально-економічного рівня, суспільно-політичного ладу. Це можуть бути: патріархальний уклад; приватний уклад; державний устрій; змішаний уклад і ін .;

в) особливий характер протиріч. Боротьба нового зі старим, боротьба відживаючих економічних укладів з знову зароджуються - це завжди боротьба інтересів. Тому становлення нової економічної системи - не тільки боротьба економічна, а й боротьба політична;

г) історичність. Вона обумовлена ​​особливостями розвитку тієї чи іншої країни (рівнем економічного розвитку, рівнем культури населення, релігійними традиціями і ін.), Що визначає темпи проведення реформ.

До основних завдань даної перехідної економіки можна віднести:

а) створення економічного механізму нового типу.Суть цього завдання полягає в тому, щоб змінити деформований економічний механізм. Ринкова система передбачає наявність відповідної інфраструктури господарства: комерційних банків; бірж; лізингових, страхових та інших компаній і ін .;

б) забезпечення і розвиток економічної свободи і ініціативи суб'єктів ринкових відносин. Економічна свобода, так само як і ініціатива і підприємливість, не можуть бути забезпечені примусовими заходами. Це досягається шляхом впливу на економічні інтереси, що, в свою чергу, передбачає перетворення відносин власності;

в) створення розвиненої системи соціального захисту та соціальних гарантій. Соціальний захист населення і соціальні гарантії - одна з умов стабільного і ефективного функціонування даної системи.

Своєрідність завдань перехідної економіки визначає і своєрідність шляхів їх вирішення, основними з яких є: демонополізація економіки; роздержавлення і приватизація; стабілізація грошового обігу; лібералізація цін; створення ринкової інфраструктури; створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку та ін.

Тема 5. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ І РИНКОВЕ РІВНОВАГА

5.1. Попит і фактори, що його визначають. закон попиту


Мал. 5.1. Залежність попиту від ціни (закон попиту)

Попит є визначальним елементом ринку, бо в його основі лежать потреби людей. Відсутність потреб визначає відсутність не тільки попиту, а й пропозиції, тобто відсутність ринкових відносин взагалі. Однак слід зауважити, що потреби людей - це ще не попит. Щоб потреба перетворилася в попит, необхідно, щоб виробник міг її реально задовольнити, тобто провести певну кількість матеріальних благ, а у покупця має бути достатня кількість грошових коштів, щоб купити цей товар, ПОПИТ - це ті потреби людей в предметах споживання і засобах виробництва, які забезпечені коштами і можуть бути реально задоволені. Він виражається у вигляді графіка (рис.5.1), що показує кількість продукту, яку споживачі готові і спроможні купити за деякою ціною протягом певного періоду часу.

Корінне властивість попиту полягає в наступному: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. І, навпаки, при інших рівних умовах підвищення ціни веде до відповідного зменшення величини попиту.

Зворотний зв'язок між ціною і величиною попиту економісти назвали ЗАКОНОМ ПОПИТУ.

Крім ціни на величину попиту впливають і нецінові фактори, найважливішими з яких є:

а) доходи споживачів;

б) переваги (смаки) споживачів;

в) ціни на зв'язані (взаємозамінні або взаємодоповнюючі) товари.

Взаємозамінний товар - це товар, споживча вартість якого ідентична споживчої вартості іншого товару, Наприклад, вершкове масло є замінником маргарину і навпаки. Взаємодоповнюючі товари - це товари, комплект яких становить єдину споживчу вартість. Наприклад, годинник і ремінець до них;

г) число покупців;

д) очікування. Вони, як правило, пов'язані з орієнтацією людей на зміну цін і доходів в майбутньому.

5.2. Пропозиція і чинники, що його визначають. закон пропозиції

Під ПРОПОЗИЦІЄЮ слід розуміти сукупність товарів і послуг, які можуть бути запропоновані покупцеві в даний період часу. Його можна зобразити у вигляді графіка (рис. 5.2), що показує різні кількості продукту, які виробник бажає і здатний зробити і запропонувати до продажу на ринку по кожній конкретній ціні з ряду можливих цін протягом певного періоду часу.

На відміну від попиту, зв'язок між ціною і обсягом пропонованих благ тут пряма, тобто чим вища ціна, тим більшу кількість товарів готовий запропонувати виробник і навпаки.

Крива 5 показує, як змінюється величина пропозиції зі зміною цін. Прямий зв'язок між ціною і

пропозицією називається ЗАКОНОМ ПРОПОЗИЦІЇ.

Мал. 5.2. Залежність пропозиції від ціни (закон пропозиції)

До основних нецінових факторів пропозиції відносяться:

а) витрати виробництва, які, перш за все, визначаються ієнами на ресурси і науково-технічним прогресом, що забезпечує зниження витрат на одиницю продукції;

б) технологія. Удосконалення технології означає зростання продуктивності праці. Це означає, що витрати виробництва на одиницю продукції зменшуються, і, відповідно до дії попереднього фактора, пропозиція буде рости;

в) ціни на інші товари. Зміна цін на інші товари може спонукати виробника збільшувати або зменшувати пропозицію даного товару;

г) число товаровиробників. У міру вступу в галузь нових фірм пропозиція буде рости; у міру виходу фірм із галузі пропозиція буде скорочуватися;

д) податки і дотації. Підприємства розглядають більшість податків як витрати виробництва. Тому підвищення податків збільшує витрати виробництва і скорочує пропозиція;

е) очікування. Очікування змін ціни продукту в майбутньому можуть обмежити пропозицію його в даний час.

5.3. Галузеве ринкова рівновага. Рівноважна ціна. Надлишки споживача та виробника

Ринок - це "поле битви", де відбувається "бій" між продавцем (виробником) і покупцем (споживачем). Покупець, маючи певну суму грошей, йде на ринок з метою купити товар за найнижчою ціною. Гранична максимальна ціна, за яку покупець ще згоден купити товар, називається ЦІНОЮ ПОПИТУ. Чим нижче ця ієна, тим більша кількість товару бажає і може придбати покупець за одну і ту ж суму грошей.

Продавець (виробник) йде на ринок з метою продати товар за максимально високою ціною. Гранично низька ціна, за якою продавець ще готовий продати свій товар покупцеві, називається ЦІНОЮ ПРОПОЗИЦІЇ. Вона не може опуститися нижче внутрішніх витрат виробництва, бо виробництво товарів втрачає будь-який сенс, виробник не отримає прибутку.


Мал. 5.3. Ринкова рівновага: D - крива попиту, S ~ крива пропозиції, Е точка ринкової рівноваги

Таким чином, на ринку йде конкурентна боротьба між продавцем і покупцем за вигіднішу для кожного з них ціну. В результаті цієї боротьби встановлюється галузеве ринкова рівновага, відповідне рівності попиту і пропозиції, рівноважного обсягу виробництва і рівноважної ціною. Схематично це представлено на рис. 5.3.

Урівноваження попиту і пропозиції в точці Е визначає встановлення в ній ціни рівноваги.

Покупець, який купує товар рівноважної ціною, але міг би заплатити за нього і більше, отримує вигоду як різницю між цими цінами. В економічній теорії її називають "надлишком споживача".

Продавець, який продає товар по рівноважної ціною, але міг би продати його за нижчою ціною, отримує вигоду звану "надлишком виробника".

Загальна сумарна вигода, яку отримають всі покупці і продавці в результаті операцій з рівноважної ціною, складе громадський виграш.

Тема 6. Еластичність попиту та ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною

"Еластичність" в російській мові означає гнучкість, плавність.

Термін "еластичність" в економічній науці використовується для вимірювання співвідношення взаємообумовлених змінних: цін і кількості (обсягу) проданих або куплених товарів. Наприклад, якщо ієна на телевізор зросла на 5%, наскільки зміниться кількість їх продажу за той чи інший проміжок часу? Або, як зміниться попит на телевізори, якщо доходи населення зростуть на 10%?

Найбільш зручною, уніфікованою одиницею виміру еластичності виступає відсоток. Процентне числення здатне показати ступінь зміни будь-якої економічної змінної незалежно від того, якими є одиниці виміру - в грошах, тоннах, штуках, метрах. У підприємницькій практиці найчастіше використовують процентну зміну одної змінної в результаті 1% -ного зміни іншої.

Еластичність ПОПИТУ - це показник ступеня чутливості (реакції) покупців (споживачів) на зміни ціни і доходу. Тому в економічній теорії розглядають еластичність попиту за ціною і еластичність попиту за доходом.

Ступінь чуйності, або чутливості, іотреіі гелів до зміни ціни продукції вимірюється показником цінової еластичності попиту, який являє собою коефіцієнт, обчислений за формулою:

процентні зміни обчислюються шляхом розподілу величини зміни в ціні на початкову ціну і наступного за цим зміни в кількості запитуваної продукції на ту кількість продукції, на яку попит пред'являвся спочатку. Тому вищевказану формулу можна представити так:

де Q - запитую продукція.

Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значних змін в кількості продукції, що купується, то попит на такі продукти прийнято називати щодо еластичним або просто еластичним. Якщо споживачі щодо нечутки до зміни цін на куповані продукти, тобто суттєва зміна в ціні веде лише до невеликої зміни в кількості покупок, то в таких випадках попит відносно нееластичний або просто нееластичний.

Еластичність попиту по ієни розраховується для будь-якої точки на кривій попиту, що характеризує зміну обсягу запитуваної продукції. Її називають точний. Вона характерна для незначних змін ієни і обсягу попиту. Якщо ж зміни ціни і обсягу попиту значні, то еластичність попиту розраховують на певному відрізку кривої попиту між двома точками. Таку еластичність попиту називають дугового. Для розрахунку дугової еластичності беруть не крайні точки цінового інтервалу, а центральну точку цікавить інтервалу Розрахунок коефіцієнта дугової еластичності спроcа за ціною здійснюється за формулою:

Основними факторами, що впливають на еластичність попиту за ціною, є:

а) наявність на ринку товарів-замінників (субститутів) .При підвищенні ціни на один з них зростає попит на

товар-замінник. Тому попит на перший товар з високою ціною буде досить еластичним;

б) питома вага витрат на покупку товару в общембюджете споживача.

Чим вище ця частка витрат, тим вище еластичність попиту;

в) значимість того чи іншого блага для потребітеля.Чем вище ця значимість, тим менше його еластичність.

Так, наприклад, попит на товари першої необхідності менш еластичний, ніж на товари розкоші;

г) фактор часу.

Зі збільшенням тимчасового періоду еластичність попиту, як правило, зростає, бо нарощується виробництво товарів-замінників з новими параметрами та відбувається адаптація до них смаків споживачів;

д) насиченість ринку товарами.

Чим більш дефіцитним стає ринок, тим менш еластичним стає попит.

6.2. Перехресна еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту за доходом. криві Енгеля

В економічній теорії при вивченні еластичності попиту за ціною окремо аналізують перехресну еластичність попиту за ціною. Вона висловлює відносне зміна обсягу попиту на одне благо (X) при зміні ціни на інше благо (У) за інших рівних умов. Розрізняють три види перехресної еластичності попиту за ціною:

а) позитивну, яка відноситься до взаємозамінним товарам. Наприклад, підвищення ціни на маргарин викличе зростання попиту на масло

б) негативну. Вона відноситься до взаємодоповнюючих благ. Підвищення ціни на магнітофон викличе скорочення попиту на нього, що в свою чергу зменшить попит на касети;

в) нульову, що відноситься до благ, які не є ні взаємозамінними, ні взаємодоповнюючими. Цей вид перехресної еластичності попиту за ціною показує, що споживання одного блага не залежить від ціни на інше благо.Для вимірювання перехресної еластичності попиту за ціною застосовується коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною. Він визначається як відношення:

де Q x - кількість блага Х \ Р у - ціна блага У.

Крім ціни попит чутливий і до доходу. Ступінь чутливості попиту до зміни доходу називається Еластичність попиту по доходу.

Показником, за допомогою якого вимірюється еластичність попиту за доходом, є коефіцієнт еластичності попиту за доходом. Він визначається як відношення відносної зміни обсягу попиту на благо до відносного зміни доходу споживача:

Залежність кількості товару X, на яке пред'являється попит (QDx), від середнього доходу домогосподарств, висловлюють за допомогою так званих кривих Енгеля (див. Рис. 6.1-6.3).

6.3. Еластичність пропозиції і його чинники

Концепція цінової еластичності може бути застосована не тільки до попиту, але і до пропозиції. Якщо виробники реагують на зміну цін, значить пропозиція еластично і навпаки. Ступінь чутливості виробників на зміни цін або т. Н. коефіцієнт еластичності пропозиції визначається за методикою, аналогічною обчисленню коефіцієнта еластичності попиту:

Поняття еластичності пропозиції товарів характеризує відносні зміни цін товарів і їх кількостей, пропонованих до продажу.

При вивченні еластичності пропозиції за ціною окремо аналізують перехресну еластичність пропозиції за ціною, яка показує, як зміниться пропозиція одного товару (А) при зміні ціни іншого товару (У). Вона розраховується за допомогою коефіцієнта перехресної еластичності пропозиції за ціною:

Він показує, на скільки відсотків зміниться пропозиція товару X в результаті зміни ціни товару У на 1%.

Слід мати на увазі, що значення цього коефіцієнта для різних товарів може бути різним:

а) для товарів-замінників підвищення ціни на один товар викликає скорочення виробництва іншого товару. Ціна одного товару і пропозицію іншого товару змінюються / в різних напрямках. Коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції за ціною в цьому випадку буде негативним {Esxy <0);

б) для товарів, що доповнюють підвищення ціни на один товар супроводжується збільшенням виробництва іншого товару. Ціна одного товару і пропозицію іншого товараізменяются в одному напрямку. В даному випадку коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції за ціною буде позитивним (Esxy> 0);

в) для незалежних товарів зміна ціни одного товару не викликає зміни пропозиції іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції за ціною тут буде дорівнює нулю (Esxy = 0).

Крім ціни на еластичність пропозиції впливають і інші фактори, основними з яких є: фактор часу; витрати виробництва: тип продукції, що продається; наявність незавантажених виробничих потужностей; можливість тривалого зберігання продукції.

Тема 7. ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

7.1. Економічні суб'єкти. Домашнє господарство як економічний суб'єкт

Основними економічними суб'єктами сучасної ринкової економіки є: домогосподарства, підприємства (фірми) і держава.

Домогосподарство - це економічна одиниця, що складається з однієї людини або сім'ї. Основні риси домашніх господарств:

-є власниками факторів виробництва,

-економічні рішення приймають самостійно,

-стремятся до максимального задоволення своїх потреб.

Підприємство (фірма) - це економічна одиниця, яка реалізує основну функцію суспільного виробництва - задоволення потреб людей. Підприємство (фірма):

-самостійне приймає основні економічні рішення,

-владеет факторами виробництва і вико їх для виробництва продукції і її реалізації,

- прагне до отримання максимального прибутку. Держава - це урядові установи,

мають і використовують юридичну і політичну владу для регулювання економічної діяльності учасників ринкових відносин з метою досягнення суспільних цілей.

ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА - найбільший сектор національної економіки. Їх роль в ринковій економіці подвійна. З одного боку, вони формують попит на споживчі товари і послуги, будучи їх покупцями. З іншого боку, домашні господарства володіють факторами виробництва, головним з яких є робоча сила. Продаючи їх, вони формують ринкову пропозицію, отримують доходи, які використовують для покупки товарів і послуг.

Таким чином, домогосподарства, з одного боку, виступають на ринку як покупці товарів і послуг, а з іншого боку - продавцями на ринку економічних ресурсів. В результаті в рамках національної економіки утворюється сукупний потік доходів і витрат за участю домашніх господарств.

Джерелами формування доходів домогосподарств є: заробітна плата, дохід від підприємницької та індивідуальної діяльності, дохід від особистого підсобного господарства, дивіденди, дохід від здачі в найм нерухомості, відсотки, пенсії, стипендії, допомоги по безробіттю, допомога родичів, аліменти, надходження від продажу особистого майна, надходження від продажу нерухомості, інші доходи і надходження.

Отримання доходів, якими б великими вони не були, не є самоціллю домогосподарств. Це лише засіб задоволення потреб їх членів. Зі зростанням доходів не тільки більш повно задовольняються потреби індивіда і сім'ї, а й змінюється структура їх переваг, які дають виробнику інформацію про те, що виробляти і в яких обсягах.

Що стосується витрат домогосподарств, то при їх аналізі слід усвідомити поняття "витрати домогосподарств" і "споживчі витрати домогосподарств". Споживчі витрати домогосподарств включають в себе витрати на покупку продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг. Споживчі витрати - це лише частина витрат домогосподарств. Останні включають в себе також витрати грошових коштів на виробничу діяльність і накопичення.

Накопичення домашніх господарств є відкладене споживання в поточному періоді з метою збільшення споживання в майбутньому (наприклад, покупка меблів, автомобіля та ін.).

7.2. Споживання і корисність.

Законубивающейпредельнойполезності

СПОЖИВАННЯ є індивідуальне і спільне використання споживчих благ для задоволення матеріальних і духовних потреб людей.

У ринковій економіці потреби людей визначають попит на товари і послуги. При виборі споживчих благ споживач (покупець) керується своїми потребами і розташовуються доходом. Але для того, щоб раціонально розподіляти свої кошти на покупку різних товарів і отримувати при цьому максимум задоволення, споживач повинен мати якусь основу для їх зіставлення.

Економісти в кінці XIX століття в якості такої основи взяли корисність, під якою розуміють здатність блага задовольняти будь-які потреби споживача.

Термін "корисність" був введений в економічну науку англійським філософом І. Бентама (1748-1832 рр.). Згідно Бентама, максимізація корисності і є основним мотивом поведінки споживача в його прагненні максимізувати очікуване задоволення. Споживач при цьому керується своїми особистими смаками та уподобаннями.

Очевидно, що для того, щоб отримати найвище задоволення від споживаного блага, споживач повинен якимось чином порівнювати, зіставляти і порівнювати корисності різних благ і їх наборів.

Економічна наука виділяє два підходи до оцінки корисності благ:

1. кардиналістський (кількісний),

2. ордіналістскій (порядковий).

Кардиналістський підхід до аналізу корисності заснований на уявленні про можливості вимірювання різних благ в умовних одиницях корисності - ютилях (від англ. Utility - корисність). У цій теорії корисності передбачається, що споживач може дати кількісну оцінку в ютилях корисності будь-якого споживаного їм товарного набору й визначити його загальну корисність. Це можна записати у вигляді функції загальної корисності:

де TU- загальна корисність даного набору товарів,

Qa, Qe, Qx- обсяги споживання товарів Л, В, Xв одиницю часу.

Слід мати на увазі, що коли мова йде про корисність, то мають на увазі її не взагалі, а корисність певної кількості того чи іншого блага. Це означає, що певна потреба людини задовольняється наступними один за одним одиницями товару. При цьому відмічено, що послідовно споживані одиниці будь-якого блага мають спадної корисністю для споживача. Вперше цей принцип спадної корисності був обгрунтований німецьким економістом Германом Госсеном в 1854 році. На основі його положень було сформульовано перший закон Госсена, який говорить: при послідовному зростанні споживання блага корисність кожної доданої одиниці зменшується. Згодом цей закон отримав назву закону спадної граничної корисності. На основі його сформульовано правило максимізації корисності: споживач повинен так розподілити свій грошовий дохід, щоб остання грошова одиниця, витрачена на придбання кожного виду продуктів, приносила б однакову граничну корисність. (Гранична корисність - це приріст загальної корисності товарного набору при збільшенні обсягу споживання даного товару на ялинку одиницю).

У такій ситуації споживач не буде прагнути змінювати структуру витрат і структуру споживання, бо така зміна лише погіршить його добробут.

Ордіналістскій підхід до аналізу корисності грунтується на менш жорстких припущеннях, ніж кардиналістський. Тут від споживача не потрібно вміння вимірювати корисність того чи іншого блага в якихось штучних одиницях виміру. Достатньо лише, щоб споживач був здатний упорядкувати всі можливі товарні набори по їх "перевагу".

Ордіналістскій підхід до впорядкування споживачем товарних наборів по мірі їх переваги базується на наступних чотирьох аксіомах:

1. повної впорядкованості переваг (тобто припущенні про порівнянності).

Вважається, що споживач здатний порівнювати і класифікувати всі набори товарів і послуг в кожен конкретний момент часу. Це досягається за допомогою відносин переваги (>) і байдужості (~). Це означає, що для будь-якої пари товарних наборів А і В споживач може вказати, що:

а) А> В, тобто товар А краще товару В;

б) У> А, тобто товар В переважніше товару А;

в) А ~ В, тобто товари А і В рівноцінні;

2. аксіомі транзитивності (від лат. "Перехід") переваг. Суть її в наступному: якщо товар А> товара В, а товар В> товара С, то товар А> товара С;

3. аксіомі ненасиченості. Якщо набір споживаних благ А містить на одну одиницю блага більше, ніж набір В, то А> В, тобто передбачається, що збільшення споживання будь-якого товару при фіксованих обсягах споживання інших товарів, покращує стан споживача;

4. аксіомі незалежності споживача, тобто задоволення споживача залежить тільки від кількості споживаних їм благ і не залежить від кількості благ, які споживаються іншими. Це означає, що йому не знайомі почуття заздрості і співчуття.

7.3. Правило максимізації корисності. Зважена гранична корисність

Споживач повинен розподілити свій грошовий дохід так, щоб остання грошова одиниця, витрачена на придбання кожного виду продуктів, приносила б йому однакову додаткову (граничну) корисність. В економічній науці це правило називають ПРАВИЛОМ максимізації корисності. Його можна записати у вигляді формули:

де: Л / (/ [, М1] ь ..., Ml / ,,, - гранична корисність благ, Р ь Р 2,..., Рп, - відповідні ціни товарів 1, 2, ..., п.

Щоб зробити оптимальний вибір, споживач повинен брати до уваги не тільки граничні корисності благ, але і ціни, за якими вони продаються. Це означає, що він повинен порівнювати ні граничні корисності, а зважені граничні корисності. Зваженої граничної корисністю називається відношення граничної корисності блага до його ціни.

Приклад: Іванов повинен зробити вибір між 1кг абрикосів і 1 кг слив. Корисність] кг абрикосів він оцінює в 8 ютилів, а 1кг злив - в 5 ютилів. Якщо піна 1кг абрикосів 80 центів, а 1кг злив 60 центів, то зважена корисність 1кг абрикосів буде 8/80, а 1кг злив -5/60. В даному випадку велику корисність Іванов отримає від 1кг абрикосів.

Якщо ж Іванов набуває кілька одиниць, припустимо, двох товарів, А і Б, то при обмеженому доході найбільша корисність, яку він отримає, буде розрахована наступним чином. Припустимо, що Іванов може дозволити собі витрачати на покупку товарів 40 дол. в тиждень. Товар А він купує за ціною 5 дол. за одиницю, а товар В - по 10 дол. Оцінку Івановим граничної корисності товарів А і В і розраховану зважену корисність (Л / £ / на 1 дол.) Наведемо в табл. 7.1.

Перша одиниця товару А володіє максимальною користю в розрахунку на 1 дол. і дорівнює 21 ютилях. Зважена гранична корисність першої одиниці блага У дорівнює 20 юти-лей. На покупку цих товарів Іванов витрачає 15 дол. Далі за рівнем зваженої корисності йдуть:

-2-я одиниця товару В (19 ютилів);

-2-я одиниця товару А і 3-я одиниця товару В (по 18ютілей);

-4-я одиниця товару В (17 ютилів);

-3-я одиниця товару А (16 ютилів);

-4-я одиниця товару А (14 ютилів).

Якщо Іванов купить дві одиниці товару А за ціною 5 дол. і три одиниці товару В за ціною 10 дол., то він витратить 40 дол. найкращим чином, бо отримає найбільшу користь від своїх покупок. Саме при такому розподілі свого доходу між товарами А і В Іванов досягне стану рівноваги.

7.4. Бюджетні обмеження споживача. Поняття раціонального споживача

БЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ, споживчий, або особистий, бюджет - це грошовий дохід споживача, в межах якого може бути пред'явлений попит на які відповідають його запитам блага і послуги.

Припустимо, що споживач, маючи фіксований дохід, витрачає в день 100 руб. на покупку тільки двох товарів - А і В. Якщо б він витрачав всі 100 руб. на покупку товару А, то придбав би його в кількості 6 одиниць. Якби ці 100 руб. були витрачені на покупку товару В, то споживач мав би 8 одиниць цього товару. В межах цих величин він може витрачати 100 руб. на придбання товарів А і В у будь-яких комбінаціях. Графічно це виглядає, як показано на рис. 7.1.

Лінія MNпоказивает обмеження споживача і називається лінією можливостей споживача, або БЮДЖЕТНОЇ ЛІНІЄЮ.

Бюджетна лінія дає відповідь на питання, скільки може придбати споживач. Але для остаточного аналізу його поведінки на ринку треба враховувати і те, що він бажає купити. Бажання придбати товари, що входять до набір споживача, відображає його переваги. Їх можна досліджувати за допомогою так званих кривих байдужості. Криві байдужості, або криві рівних корисностей, показують всі комбінації (набори) споживання товарів,

які мають для споживача однакову сукупну корисність (рис. 7.2).

Криві байдужості мають наступні властивості:

1. Крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою більш бажані для даного споживача набори товарів.

2. Криві байдужості мають спадний вигляд. Купуючи більше товару В, споживач зменшує

покупку товару А. Будь-яка крива, що виражає зворотний зв'язок змінних, має спадний вигляд.

3. Криві байдужості випуклі по відношенню до початку координат.

Комбінуючи набори товарів, споживач заміщає одне благо іншим. Товар-замінник при цьому називають "субститутом". Для того, щоб визначити, в якій мірі споживач готовий замінити один товар іншим (товар А товаром В) і при цьому задовольнити потребу, використовується показник граничної норми заміщення одного блага іншим. ГРАНИЧНОЮ НОРМОЮ ЗАМІЩЕННЯ блага А благом В (MRS BA) називають кількість блага А, яке має бути скорочено "в обмін" на збільшення кількості блага В на одну одиницю, з тим щоб рівень, задоволення споживача залишився незмінним.

4. Криві байдужості ніколи не перетинаються, бо набори товарів на більш високій кривій байдужості завжди краще наборів кривої, що лежить нижче.

Накладемо на графік кривих байдужості бюджетну лінію споживача. На графіку це буде виглядати так, як показано на рис. 7,3.

Положення бюджетної лінії на графіку показує, що споживач при даному рівні свого доходу може придбати будь-які набори товарів А і В, переміщаючись по прямій MN. Очевидно, що на цій лінії є така точка, в якій набори товарів А і В дадуть споживачеві найбільшу корисність. У цій точці (точка £) бюджетна лінія MNкасается кривої байдужості II. Це і є найвища крива, якій він може досягти при даному рівні доходу. Споживача, який веде себе так, щоб максимізувати корисність при обмеженому доході, називають раціональним споживачем.

7.5. Підприємство як господарюючий суб'єкт

ПІДПРИЄМСТВО - це самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, виробляє продукцію, товари, послуги і займається різними видами економічної діяльності.

Місце підприємства в системі економічних відносин характеризується наступними основними функціями, які воно виконує:

1. на підприємствах виготовляються основні види продукції, що становлять матеріальну основу життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому; підприємство - це форма організації життєдіяльності людей. Значна частина їх активного життя проходить на підприємстві;

2.предпріятіе бере участь в суспільному розподілі праці і кооперації;

3. Підприємство - це місце, де переплітаються інтереси суспільства, колективу, індивіда;

4.предпріятіе формує економічну базу держави, необхідну йому для виконання своїх функцій. Наявність доходів у підприємств дозволяє їм повно і своєчасно вносити до бюджету податки та інші обов'язкові платежі;

5.предпріятіе, здійснюючи виробничу діяльність, робить значний вплив на навколишнє середовище як середовище проживання людини.

В економічній системі, де суспільне виробництво носить товарний характер, підприємства виступають в ролі "товаровиробників". Це означає, що всі компоненти підприємства, включаючи і результати його діяльності, приймають грошову форму. Типовими ознаками підприємства як "товаровиробника" є його господарська самостійність і економічна відособленість.

Організаційно-правові форми підприємств:

а) державне підприємство;

б) приватне (індивідуальне) підприємство;

в) товариства (суспільства);

г) акціонерне товариство.

В економічній науці підприємства класифікують за такими основними ознаками:

1.по розмірами: великі, середні, малі;

2.по формам організації: державні, акціонерні, кооперативні, орендні та ін .;

3.по формам власності: приватні, колективні, державні, змішані;

4.по сферам діяльності: сільськогосподарські, транспорту, зв'язку, культури, охорони здоров'я, побутового обслуговування, посередницькі та ін .;

5.По кількості видів продукції, що виробляється: спеціалізовані (випускають вузький круг товарів і послуг), багатопрофільні (що виробляють різноманітні товари та послуги); 6. за рівнем спеціалізації: з предметною спеціалізацією (виробляють вже готовий до вживання продукт), з подетальной спеціалізацією (виробляють деталі продукту), з технологічної спеціалізацією (зосереджені на виконанні певної технологічної операції).

7.6. Стратегія підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах. Поняття раціонального виробника

Стратегія розвитку підприємства - це документ, в якому сформульована оптимальна модель підприємства, його головні цілі і способи досягнення при наявних ресурсах на задану перспективу. Розрізняють перспективу: короткострокову і довгострокову.

Короткостроковий період - це період, в межах якого виробничі потужності залишаються незмінними, але обсяг виробництва може бути змінений шляхом застосування більшої або меншої кількості змінних витрат виробництва: робочої сили, сировини та ін.

У короткостроковому періоді пропорції постійного і змінного факторів виробництва змінюються із зміною обсягу випуску продукції.

Вплив зміни пропорцій на зростання обсягу виробництва досліджується за допомогою таких понять, як:

сукупність продукт (ТР - totalproduct),

-середній продукт (АР - averageproduct),

гранична продукт (МР - marginalproduct).

Загальна кількість продукту, вироблене при певній кількості змінного фактора і незмінності інших факторів, становить сукупний продукт цього змінного фактора (ТР).

Відношення сукупного продукту змінного фактора виробництва до використаній кількості цього фак-гора є середній продукт цього фактора (АР). Він визначається як Відносинам:

л d-ТР. ad-ТР Якщо ж приріст сукупного продукту досягнуто за рахунок збільшення цього фактора виробництва на одну додаткову едініпу, то такий продукт називається граничним продуктом змінного фактора виробництва (МР). Він розраховується як відношення:

Збільшуючи обсяг виробництва в короткостроковому періоді за рахунок додаткового залучення змінних факторів виробництва, підприємство неминуче наштовхується на питання: "Яким чином буде змінюватися обсяг виробництва при все більшому і більшому споживанні змінних ресурсів?" Відповідь на це питання дає ЗАКОН УБУТНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ (ВІДДАЧІ), згідно з яким, починаючи з певного моменту, послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу до незмінного фіксованого ресурсу дає зменшується додатковий, або граничний, продукт у розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.

Рівновага виробника забезпечується тоді, коли він досягає максимуму обсягу виробництва при наявних ресурсах. Виробника, що забезпечує таке рівновагу, прийнято називати раціональним виробником.

Довгостроковий період - це період часу досить тривалий, щоб змінити кількість всіх зайнятих у виробництві ресурсів, включаючи і виробничі потужності. Отже, в довгостроковому періоді не існує меж для нарощування обсягів виробництва. Однак на практиці і тут є обмеження. Вони обумовлені масштабами виробництва.

Розрізняють три типи ефекту масштабу: позитивний, незмінний, негативний.

Позитивний ефект масштабу проявляється в зниженні довгострокових середніх витрат виробництва на одиниць продукції. Він має місце тоді, коли збільшення кількості застосовуваних ресурсів в ТУраз призводить до збільшення випуску продукції більш ніж в / V раз.

При незмінному ефекті масштабу збільшення кількості застосовуваних ресурсів в / Ураза призводить до збільшення випуску продукції теж в Л 1 раз. Негативний ефект масштабу має місце тоді, коли збільшення кількості застосовуваних ресурсів в / Ураза призводить до збільшення виробництва продукції менш ніж ПЛ ^ раз.

7.7. Виробнича функція і її властивості. Ізокванти. Гранична норма технологічного заміщення

Економіко-математична залежність у формі зв'язку між кількістю виробленої продукції та застосовуваними чинниками виробництва названа виробничою функцією і виражається формулою:

де Q - кількість виробленої продукції,

Х \, * 2> х п ~ використовувані фактори виробництва.

Виробнича функція показує максимально можливий обсяг продукції, який може призвести підприємство при кожному конкретному поєднанні факторів виробництва, і будується для конкретної технології.

Обсяг виробленої продукції залежить не тільки від кількості використовуваних факторів, а й від тієї комбінації, в якій вони застосовуються. Це означає, що крім взаємодоповнюваності виробничі фактори характеризуються івзаємозамінністю, тобто вони можуть використовуватися в виробничому процесі в різних пропорціях, заміщаючи один одного. Взаємозамінність факторів виробництва означає, що кожній з наявних виробничих технологій відповідає ряд комбінацій використовуваних факторів, що забезпечують однаковий обсяг випуску продукції. Дана залежність в економічній науці описується за допомогою кривих, які називаються изоквантой (рис. 7.4).

Ізокванта (isos - рівний, однаковий, quant - кількість) - це крива, що показує всі поєднання чинників виробництва, які можуть бути використані для випуску даного обсягу продукції.

Для ефективного господарювання підприємству слід визначити, яка кількість фактора А необхідно для того, щоб замінити одиницю фактора В. не викликаючи при цьому зміни обсягу виробництва. Для цієї мети використовується показник, іменований граничною нормою технологічного заміщення виробничих факторів {MRTS). Якщо в якості змінюються чинників виробництва взяті капітал К і праця L, то гранична норма технологічного заміщення капіталу працею може бути виражена формулою:

де ~ АК - скорочення фактора-капіталу,

AL - збільшення фактора-праці. Оскільки гранична норма технологічного заміщення залежить від співвідношення граничних продуктів праці і капіталу, то скорочення кількості використовуваного капіталу призведе до зниження обсягу випуску продукції на величину, що дорівнює добутку граничного продукту капіталу на скоротилося кількість одиниць капіталу (-ак ■ MPk). Приріст випуску продукції за рахунок збільшення фактора праці буде дорівнює добутку граничного продукту на додаткову кількість одиниць праці (AL- MP L). Для підтримки колишнього обсягу виробництва необхідно, щоб величина його приросту дорівнювала величині його зниження, тобто повинна дотримуватися рівність


Звідси можна висловити граничну норму технологічного заміщення капіталу працею:

7. 8 Поняття і класифікація витрат виробництва

Витрати матеріальних ресурсів і грошових коштів, які несе виробник на виробництво продукції, називаються ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА.

Слід розрізняти витрати виробництва: прямі і непрямі, зовнішні і внутрішні, постійні і змінні, короткострокові і довгострокові.

До прямих витрат виробництва відносяться ті витрати по виробництву продукції, які несе безпосередньо виробник. В економічній теорії вони отримали назву собівартості.

Непрямі витрати по виробництву продукції несе держава, яка уособлює суспільство в цілому. Це витрати на освіту, медицину, спорт (фінансуються за рахунок держави), утримання армії і органів правопорядку, управління та ін.

Зовнішні, або явні, витрати - це грошові витрати, які несе фірма із закупівлі робочої сили, сировини, палива, енергії та ін. Оскільки ці витрати в грошовій формі відображаються в бухгалтерській звітності, їх ще називають бухгалтерськими.

Витрати на власний і самостійно використовуваний ресурс є неоплачені, або внутрішні, витрати (їх ще називають неявними, прихованими).

Сучасна економічна наука відносить до внутрішніх витрат і нормальний прибуток, яка представляє собою мінімальну плату, необхідну для утримання підприємницького таланту (наприклад, Петрова) в рамках даного підприємства.

Сукупність альтернативних зовнішніх (явних) і внутрішніх (неявних) витрат в економічній теорії називають економічними витратами. -it

Постійні витрати - це витрати, які не залежать від обсягу продукції, що випускається.

Змінні витрати безпосередньо залежать від кількості виробленої продукції.

Сума постійних і змінних витрат становить валові витрати.

Короткострокові витрати ~ це поточні витрати по виробництву продукції, які об'єктивно обумовлені самим процесом виробництва.

Довгострокові витрати обумовлені стратегією фірми в довгостроковому періоді.

Оскільки витрати виробництва є одним з факторів, що визначають величину прибутку, то скорочення їх є найважливішим завданням будь-якого виробника.

7.9. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах. ізокости

Кількість факторів і їх комбінації можуть змінюватися в залежності від тривалості часу, в якому функціонує фірма. Тому витрати виробництва окремо аналізують в короткостроковому і довгостроковому періодах часу.

У короткостроковому періоді кількість одних факторів, що використовуються в процесі виробництва, залишається незмінним, в той час як інших - змінюється. Виходячи з цього, витрати виробництва ділять на постійні і змінні.

Графічно постійні витрати можна зобразити у вигляді прямої лінії (FQ, паралельної осі абсцис (рис. 7.5).

Знаючи величину постійних витрат і обсяг виробленої продукції, можна розрахувати середні постійні витрати (AFC - averagefixedcosts) як відношення: AFC = FC / Q.

Змінні витрати (VC - variablecosts) - це витрати, величина яких зрад яется в залежності від зміни обсягу виробництва.

Зі збільшенням обсягу виробництва постійні витрати на одиницю продукції скорочуються. Тому крива середніх постійних витрат має негативний нахил (рис. 7.6).

На початкових стадіях виробництва змінні витрати зростають швидшими темпами, ніж вироблена продукція. У міру досягнення оптимального обсягу випуску (на рис. 7.7 Q1), темпи зростання змінних витрат знижуються. Однак подальше розширення виробництва призводить до прискорення зростання змінних витрат. Графічно це виглядає, як показано на рис. 7.7.

Знаючи величину змінних витрат і обсяг виробленої продукції, можна розрахувати середні змінні витрати (AVC- averagevariablecosts) як відношення: AVC- VC / Q.

При досягненні оптимального обсягу виробництва середні змінні витрати стають мінімальними (рис. 7.8).Сукупність постійних і змінних витрат становить загальні витрати фірми (ТС (totalcosts) = FC + VC). Графічно вони зображуються як підсумовування кривих постійних і змінних витрат (рис. 7.9).

Знаючи загальні витрати фірми і обсяг випущеної продукції можна розрахувати середні загальні витрати (АТС - averagetotalcosts) як відношення: АТС = TC / Q.

Їх можна також отримати шляхом підсумовування середніх постійних і середніх змінних витрат (АТС- AFC + AVQ. Графічно середні загальні витрати зображуються як сума кривих середніх постійних і середніх змінних витрат і мають дугоподібну форму (рис. 7.10).

Для аналізу поведінки фірми ч крім перерахованих вище витрат, використовується ще один вид витрат - граничні. Граничні витрати (МС - marginalcosts) - це додаткові загальні витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції.


-

У довгостроковому періоді аналіз витрат виробництва заснований на тому, що в цей період фірма, вирішуючи завдання випуску того чи іншого обсягу виробництва, може змінювати всі наявні у неї фактори виробництва.У довгостроковому періоді постійних витрат не існує. Всі витрати є змінними, причому середні змінні витрати дорівнюють середнім загальним витратам. Тому стосовно довгострокового періоду використовується тільки поняття - середні витрати.

Якщо кількість придбаних факторів виробництва при однакових витратах на їх придбання позначити точками на осі абсцис і ординат і ці точки з'єднати прямою, то отримаємо лінію, звану в економічній науці ізокостою (рис. 7.11).

Ізок (від грец. "Рівні витрати") - це пряма, кожна точка на якій показує різні комбінації втягуються у виробництво двох змінних факторів виробництва при однакових витратах на їх придбання.

7.10. Дохід і прибуток фірми. Правило максимізації прибутку

Під ДОХОДОМ ПІДПРИЄМСТВА розуміють його грошові надходження від виробничої та інших видів діяльності. розрізняють:

- вшювоц дохід підприємства, що представляє разностьмежду виручкою від реалізації продукції і матеріальними витратами;

- чистий дохід, який визначається як разностьмежду валовим доходом підприємства і його обов'язковими платежами (податки, відсотки за банківський кредит і т.п.).

Доходи підприємства за сферами освіті поділяються на: операційні (основні) і позареалізаційні.

Операційні доходи формуються в основному за рахунок надходжень від продажу товарів, виконаних робіт і наданих послуг (за вирахуванням ПДВ. Акцизів і аналогічних обов'язкових платежів). Крім цього, операційні доходи включають також надходження від продажу основних засобів та іншого майна.

До позареалізаційних доходів відносять: доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств на території країни і за її межами; дивіденди по акціях; доходи по облігаціях і ін. цінних паперів; доходи від здачі майна в оренду; штрафи, пені, неустойки, присуджені або визнані боржником, інші види санкцій за порушення умов господарських договорів; доходи від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг); повернуті "безнадійні" борги і ін.

При аналізі діяльності підприємства використовують поняття загальної, середньої та граничного доходу.

Загальний дохід (TR) - це сумарний дохід, який отримує підприємство (фірма) від продажу всієї продукції за ринковими цінами. Визначається як добуток ринкової ціни продукції і кількості реалізованої

nnnnviciiHH 1

Середній doxod (AR) - це дохід, отриманий від продажу одиниці продукції. Розраховується як відношення загального доходу (77?) До кількості реалізованої продукції (0:

Граничний дохід (MR) - це приріст доходу від продажу додаткової одиниці продукції. Визначається як відношення приросту загального доходу (TR) до приросту кількості продукції, що продається:

Розрізняю два підходи до визначення прибутку: а) марксистська трактування прибутку: прибуток є перетворена форма додаткової вартості. Це перетворення полягає в тому, що додаткова вартість, що є продуктом змінного капіталу, виступає як породження всього авансованого капіталу (постійно-"про і змінного);

б) сучасна економічна наука про сутність прибутку: прибуток є дохід від використання факторів виробництва.

У сучасній економічній теорії виділяють прибуток: бухгалтерську та економічну.

Бухгалтерська прибуток розраховується як різниця між загальним виторгом (сукупним доходом) фірми і її зовнішніми витратами.

Економічна прибуток являє собою сукупний валовий) дохід фірми за мінусом сукупних (зовнішніх і внутрішніх) витрат, включаючи і нормальний прибуток. Економічна прибуток менше бухгалтерської на величину внутрішніх витрат.

7.11. Держава як економічний суб'єкт

Під державою як економічним суб'єктом розуміють сукупність органів і осіб, що зосередили в своїх умах економічну владу, що приймають економічні рішення в державному масштабі, що розпоряджаються державною власністю.

Як економічний суб'єкт держава характеризується наступними основними ознаками:

а) Чи є великим господарюючим суб'єктом. Об'єктами державної власності є:

-Підприємства, продукція яких має стратегічне значення для всього народного господарства (зв'язок, енергетика і т.п.);

-Підприємства, непривабливі для приватного бізнесу в силу їх малоприбуткових або збитковості (науково-дослідні і ін.);

-Підприємства, що забезпечують надання населенню суспільних товарів (оборона, утримання дороги ін.).

До підприємницької діяльності держави відносять також договору про здачу в оренду на певний ■ ок належать державі природних і виробничих ресурсів.

б) Є "регулює" суб'єктом, тобто за-

правове регулювання всіх ланок ринкового механізму на основі розробки відповідних законів;

-Фінансова регулювання (через податки, кредити, інвестиції, дотації та ін.);

-соціальне регулювання (гарантує мінімальну заробітну плату, проводить відповідну політику зайнятості та ін.).

Основними інструментами мікроекономічного регулювання виступають закони, директиви, ціни, податки, субсидії, дотації, процентні ставки, валютні режими.

в) є суб'єктом міжнародних економічних відносин.

На міжнародній арені головними економічними цілями держави є:

-забезпечення пріоритету національних економічних інтересів в процесі участі країни в міжнародному поділі праці;

-створення сприятливих умов господарювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

-Сприяння господарюючим суб'єктам реалізації стратегії співпраці з різними регіонами, міжнародними організаціями та угрупуваннями, спілками та окремими корпораціями;

-Скорочення поставок на зовнішній ринок природних копалин і необробленої сировини і стимулювання експорту високотехнологічної продукції;

-захист вітчизняних експортерів за кордоном, надання їм інформаційного, консультаційного, юридичного та іншого сприяння при проведенні зовнішньоекономічних операцій.

Механізм державного впливу на зовнішньоекономічну діяльність включає заходи нетарифного і тарифного регулювання. До заходів нетарифного регулювання відносять: квотування; сертифікування експорту та імпорту; перевірку безпеки, що ввозяться; мита і збори; систему контролю і ін.

Заходи тарифного регулювання включають: спрощення порядку стягнення мита та зборів при імпорті; поступове зближення рівня цін внутрішнього і світового ринків; субсидіювання та дотування життєво важливого для країни імпорту; валютне регулювання і ін.

8. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

8.1. Національна економіка та її характеристика. Система національних рахунків

Під НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКОЮ розуміють історично сформовану систему суспільного відтворення країни, взаємопов'язану систему галузей, видів виробництв і територіальних комплексів, що охоплює всі сформовані форми суспільної праці. Структура національної економіки є її внутрішня будова, тобто кількісне співвідношення між її різними складовими частинами. Виділяють два типи структур, що піддаються економічному аналізу:

1. економічні структури в їх прямому сенсі, які характеризують діяльність простих і комплексних одиниць національної економіки;

2. структури, що утворюють "навколишнє середовище" економічної діяльності - інфраструктуру.

В рамках першого типу вивчаються наступні структури національної економіки:

а) відтворювальна, що характеризує розподіл національної економіки на основні види економічних суб'єктів: домашні господарства, підприємства (підприємництво), держава.

б) соціальна, про основу якої покладено відносини власності. Тут виділяють два великих сектора національної економіки - державний і приватний, врамках яких функціонують свої сектори: муніципальний, колективний, змішаний, індивідуальний і ін .;

в) галузевої, що складається з двох великих ipyrm: галузей сфери матеріального виробництва л галузях нематеріальної (соціальної) сфери;

г) територіальна, або регіональна, яка передбачає поділ національної економіки на частини за територіальним принципом.

В рамках другого типу структур, що утворюють інфраструктуру національної економіки, аналізуються інститути, що забезпечують умови функціонування виробничої сфери: банки, страхові компанії, газо- і водопостачання та ін.

Для визначення стану економіки держави, використовуються "підсумовані" показники діяльності окремих суб'єктів господарювання. Такі показники називаються макроекономічними, а розділ науки про господарство як цілому називається макроекономікою.

До макроекономічних показників відносять: валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий національний дохід (ВНД); валовий наявний дохід (ВРД); чистий національний доход (ЧНД); наявний національний доход (РНД).

Їх сукупність прийнято називати системою національних рахунків (СНР).

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - це система взаємопов'язаних показників, що застосовується для опису і аналізу макроекономічних процесів.

При складанні національних рахунків використовується принцип подвійного запису, який застосовується в бухгалтерському обліку: в одній частині показуються ресурси, в іншій - використання ресурсів. У національних рахунках узагальнена інформація про економічні операції господарських одиниць за такими секторами: нефінансові підприємства, фінансові установи, державні установи, некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства, домашні господарства, "решта світу 1 '.

8.2. Валовий внутрішній продукт, його структура і способи вимірювання

Валовий ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ є сукупною вартістю всієї виробленої кінцевої продукції та послуг в економіці країни за рік. Під кінцевим продуктом слід розуміти товар, який купується для кінцевого використання.

За натурально-речовій формі ВВП складається з предметів споживання і засобів виробництва.

Для вимірювання вартості ВВП у світовій практиці використовується три основні методи: виробничий, розподільчий та кінцевого використання.

При розрахунку ВВП виробничим методом за основу беруть вартість товарів і послуг, вироблених господарюючими суб'єктами країни за певний період часу (валовий випуск). З метою уникнення подвійного рахунку з неї віднімається вартість проміжного споживання, тобто вартість тих товарів, які купуються для подальшої переробки. Виключити подвійний рахунок дозволяє показник ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, що представляє різницю між ринковою ціною продукції фірми і вартістю спожитих сировини, матеріалів, палива, енергії та інших ресурсів, куплених у постачальників.

При розрахунку ВВП за розподільчим методом (за доходами) вартість ВВП визначається шляхом підсумовування всіх доходів, які отримали виробники товарів і послуг в даному році.

Розрахунок ВВП методом кінцевого використання (за витратами) передбачає необхідність підсумувати всі витрати на придбання кінцевого продукту.

У вартість ВВП входять: споживчі витрати населення (С), валові приватні інвестиції в національну економіку (/ #), державні закупівлі товарів і послуг (G) і чистий експорт (Ал), що представляє різницю між експортом і імпортом даної країни:

Щоб отримати реальну картину динаміки виробництва, в економічній теорії та практиці розраховують "номінальний" і "реальний" ВВП.

Номінальний ВВП - це ВВП, розрахований в цінах, що склалися на момент його розрахунку. Реальний ВВП - це ВВП, розрахований в незмінних цінах, тобто скоригований на рівень інфляції.

Ставлення номінального ВВП до реального ВВП показує збільшення ВВП за рахунок зростання цін і називається ВВП-дефлятор. Для аналізу діяльності суб'єктів господарювання на рівні макроекономіки крім ВВП використовуються і інші показники СНР: валовий національний дохід (ВНД), валовий наявний дохід (ВРД), чистий національний доход (ЧНД), наявний національний доход (РНД).

Валовий національний доход являє собою суму первинних доходів, одержуваних власниками факторів виробництва всередині країни (резидентами) плюс сальдо факторних доходів з-за кордону.

Частина ВНД, яка залишається після вирахування вартості відшкодованих основних засобів виробництва, становить чистий національний дохід:

Валовий наявний дохід - це дохід, яким володіє суспільство для кінцевого споживання і заощадження. Він дорівнює ВВП в ринкових цінах плюс (мінус) сальдо по податках на виробництво і імпорт, доходам від власності та підприємницького доходу, оплати праці, операціями страхування, субсидіях і іншим трансфертів.

Наявний національний дохід - це чистий національний доход плюс (мінус) сальдо поточних трансфертів між даною країною та іншими країнами за певний період.

8.3. національне багатство

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО є все те, що накопичено суспільством за весь період його існування і чим воно має в своєму розпорядженні на даний момент для своєї життєдіяльності. У національне багатство входять не тільки економічні блага, створені працею попередніх і нинішніх поколінь, але й залучені в процес виробництва природні ресурси. Природні ресурси, які ще не залучені в господарський оборот, є суспільним надбанням, існуюче лише в якості потенціалу національного багатства. Національне багатство в залежності від свого призначення в економічному житті суспільства ділять на три групи:

1. природні ресурси, залучені в господарський оборот:

-Земельні площі з їх грунтовим шаром,

-енергетичні ресурси, такі, як нафта, газ, вугілля, уранове паливо, гідроресурси,

-лесние масиви з їх флорою і фауною,

-рудному і нерудні копалини, які є сировиною для промисловості,

-морські простору з їх багатством і транспортними можливостями;

2. створені і накопичені працею людей засоби виробництва і предмети споживання, що знаходяться як в громадському, так і особистому користуванні.

У цій групі національного багатства головне місце відводиться знаряддям праці (машин, верстатів, приладів

та ін.);

3. накопичені знання і здібності до праці членів суспільства, або так звана інтелектуальна власність.

Засоби праці та предмети праці в різних суспільствах можуть мати різну цінність в залежності від кількості і якості накопичених знань і виробничого досвіду.

Відповідно до рекомендацій статистичної служби ООН національне багатство розраховується на основі балансу активів і пасивів, який показує вартість економічних активів, які перебувають у власності на рівні економіки та її секторів, і їх фінансових зобов'язань на певний момент часу (зазвичай на початок і кінець звітного періоду) . Схема балансу представлена ​​в таблиці 8.1.

У лівій стороні даного балансу відображаються економічні активи, що знаходяться у власності інституційної одиниці, сектора економіки або економіки країни в цілому з їх розподілом на фінансові та нефінансові активи.

У правій стороні балансу активів і пасивів показуються їхні фінансові зобов'язання і балансує стаття "чиста вартість власного капіталу", що представляє собою різницю між вартістю всіх економічних активів і вартістю фінансових зобов'язань.

Економічні активи - це об'єкти, на які поширюються права власності і від володіння якими власник протягом деякого часу вправі очікувати отримання економічної вигоди.

НЕФІНАНСОВІ активи в залежності від їх походження ділять на вироблені і непроізведенние.

Вироблені активи - це нефінансові активи, які є результатом виробничої діяльності. До них відносяться: основні фонди; матеріальні оборотні кошти; цінності.

Основні фонди - це вироблені активи, використовувані в процесі виробництва тривалий час. Вони складаються з матеріальних і нематеріальних основних фондів. До матеріальних основних фондів відносять: житлові будівлі; виробничі будівлі; Машини та обладнання; вирощувані активи (дерева, худоба та ін.). Нематеріальні основні фонди включають: програмне забезпечення ЕОМ; розвідку корисних копалин; наукові розробки; оригінали творів літератури і мистецтва та ін.).

Матеріальні оборотні кошти охоплюють всі вироблені активи, що знаходяться в даний час у господарських одиниць і не належать до основних фондів.

Цінності являють собою вироблені активи, які використовуються в основному в якості прикрас або заощаджень.

Невироблені активи - це нефінансові активи, які не є результатом виробничої діяльності. Їх ділять на матеріальні і нематеріальні.

Матеріальні непроізведенние активи - це ті активи, які зустрічаються м природі і право володіння якими може бути встановлено і передано.

Нематеріальні непроізведенние активи є об'єктами інтелектуальної власності. ФІНАНСОВІ АКТИВИ - це активи, для яких з боку іншої інституційної одиниці існує паралельне фінансове зобов'язання (за винятком монетарного золота і спеціальних прав запозичення, які відносяться тільки до активів). Фінансові активи за мінусом заборгованості утворюють чисті фінансові активи.

На рівні національної економіки на основі балансу 1КТІВОВ і пасивів в системі національних рахунків розраховується національне багатство як різниця між жономіческімі активами і зобов'язаннями всіх господарюючих суб'єктів-резидентів країни на кінець визна-1енного періоду.

Тема 9. ЗАГАЛЬНИЙ макроекономічної рівноваги: МОДЕЛЬ сукупного попиту І сукупного ПРОПОЗИЦІЇ

9.1. Совокупнийспросіфактори, егоопределяющіе

Під сукупним попитом слід розуміти | бщий обсяг попиту на товари і послуги в країні. Він фор-шруется чотирма секторами економіки і включає:

1.Совокупность попит домогосподарств на товари і послуги (О;

2.спрос на інвестиційні товари з боку пред-рінімателей (/ #);

3.спрос на товари і послуги з боку держави (G);

4.спрос на вітчизняні товари з боку іноземних-их держав (чистий експорт - ХП).

Іншими словами, сукупний попит дорівнює загальній сум-ie спросоа на кінцеву продукцію:

Крива сукупного попиту зовні нагадує кри-ую попиту на окремому товарному ринку, однак построе-а в іншій системі координат і виглядає так, як показу-о на рис.9.1.

На величину сукупного попиту, як і на величину попиту взагалі, впливають цінові і нецінові фактори. До цінових факторів сукупного попиту відносять: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупівель.

Ефект процентної ставки полягає в тому, що при зростанні загального рівня цін підвищуються і процентні ставки. Зростання загального рівня цін призводить до збільшення попиту на кредитні ресурси, підвищення процентних ставок (попит на кредитні ресурси перевищує пропозицію), а відповідно і до скорочення попиту на товари і послуги з боку споживачів і навпаки.

Ефект багатства, або ефект реальних касових залишків, проявляється в тому, що при більш високому рівні 'цін (інфляції), реальна купівельна спроможність накопичених фінансових активів, які перебувають у юридичних і фізичних осіб, зменшиться. Вони стануть біднішими і будуть пред'являти менший попит на товари і послуги.

Ефект імпортних закупівель проявляється там, де має місце зміна співвідношення цін на вітчизняні та іноземні товари. За інших рівних умов підвищення рівня цін в даній країні викличе збільшення її імпорту і скорочення експорту.

До нецінових факторів, що впливає на величину сукупного попиту, відносять:

/. зміна споживчих витрат: добробут споживачів, очікування споживачів, заборгованість споживачів, податки:

2. зміни в інвестиційних витратах: процентниеставкі, очікувані прибутки від інвестицій, податки з підприємств, технологія, надлишкові потужності (налічіенеіспользуемого капіталу);

3. зміни в державних видатках;

4. зміни у витратах на чистий обсяг експорту: національний доход у закордонних країнах, валютні курси.

9.2 Совокупноепредложеніеіфактори, егоопределяющіе

Під сукупною пропозицією слід розуміти загальна кількість товарів і послуг, яке може бути запропоновано покупцям при різних рівнях цін.

На сукупну пропозицію, як і на сукупний попит, впливають цінові і нецінові фактори. Більш високі рівні цін стимулюють виробництво додаткової кількості товарів і їх пропозиції на ринку. Більш низькі рівні цін викликають скорочення виробництва товарів. Тому залежність між рівнем цін і обсягом валового внутрішнього продукту, який пропонується до продажу, є прямою, або позитивною. Крива сукупної пропозиції буде мати вигляд, представлений на рис. 9.2.

Розглядаючи залежність між рівнем цін і сукупною пропозицією, слід зауважити, що ця залежність може бути різною при різних станах

економіки. Так, якщо економіка знаходиться в стані глибокого спаду (депресії), якщо є значна кількість невикористовуваних ресурсів, то привести їх у рух і збільшити обсяг ВВП можна, не надавши тиску на рівень ієн. На рис. 9.2 крива сукупної пропозиції буде виглядати у вигляді горизонтального (кейн-сіанского) відрізка.

Якщо ж в деяких галузях надлишкові ресурси вже залучені і відчувається їх обмеженість, якщо при збільшенні обсягу виробництва доводиться використовувати менш ефективне устаткування і приймати на роботу менш кваліфікованих працівників, то зростають витрати виробництва і для їх компенсації необхідні більш високі ціни. На рис. 9.2 крива сукупної пропозиції має вигляд висхідної лінії {проміжний відрізок).

І, нарешті, якщо економіка знаходиться в такій точці свого розвитку, коли повністю завантажені виробничі потужності, досягнута повна зайнятість, подальше нарощування виробництва і пропозиції в короткостроковому періоді неможливо. У такій ситуації будь-яка зміна рівня цін не приведе до нарощування обсягу виробництва і пропозиції національного продукту.

Якщо ж якась фірма спробує розширити виробництво, запропонувавши більш високу ціну за ресурси, ніж інші фірми, то в умовах відсутності вільних ресурсів, придбання для одних виявляться втратами для інших, Обсяг виробництва залишиться колишнім, а більш високі ціни на ресурси приведуть до зростання цін на товари.Крива сукупної пропозиції на рис. 9.2 набуде вигляду вертикальної прямої (класичний відрізок).

До нецінових факторів, що впливає на сукупну пропозицію, відносяться:

/. зміни цін на ресурси: наявність внутрішніх ресурсів, ціни па імпортні ресурси, панування (монопольне становище) на ринку:

2. Зміни в продуктивності;

3.Ізмененіе правових норм: податки з підприємств і субсидії, державне регулювання.

. Макроекономічна рівновага в моделі AD = AS. ефект храповика

Стан національної економіки, при якому сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, називається макроекономічної рівноваги. Графічно рівноважний стан економіки визначається точкою перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції (рис. 9.3).

Слід зауважити, що крива сукупного попиту ADможет перетнути криву сукупної пропозиції ASна трьох відрізках: горизонтальному, проміжному і вертикальному. Залежно від того, на якому з цих відрізків перетнуться ці криві, і буде залежати механізм формування рівноважного обсягу національного виробництва.

Розглянемо три варіанти можливого макроекономічної рівноваги, тобто такого стану економіки, коли весь вироблений національний продукт буде реалізований.

1. Точка Eiхарактерізует рівновагу при неповної зайнятості і сформованому рівні цін.

Як видно на рис. 9.3, при абсолютній стабільності цін і наявності певного числа безробітних реальний обсяг виробництва Q \ визначається величиною сукупного попиту. Сукупний попит, який визначається стабільністю цін і високим рівнем зайнятості, Дж. Кейнс

назвав ефективним попитом. Якщо виробники в цих умовах переоцінять ефективний попит і зроблять товарів і послуг більше Q {, то рівновага буде порушено, і вони змушені будуть скоротити обсяг виробництва. Якщо ж цей попит буде недооцінений, то вони зможуть збільшувати реальний випуск до тих пір, поки він не досягне величини ефективного попиту.

2. Точка Е 2 показує рівновагу при невеликому підвищенні рівня цін і стані, близькому до повної зайнятості.

У цих умовах на формування рівноважного обсягу національного виробництва впливає як сукупний попит, так і сукупна пропозиція. На рис.9.3 поведінку фірм на ринку благ в цих умовах описується висхідній кривій сукупної пропозиції (проміжний відрізок). В цьому випадку процес пристосування до рівноваги пов'язаний зі змінами як реального обсягу виробництва, так і рівня цін.

3. Точка Е $ показує рівновагу в умовах повноїзайнятості, але з інфляцією.

В умовах, коли вичерпані ресурси і нарощувати обсяги виробництва неможливо, встановлення ринкової рівноваги при зростаючому сукупному попиті можливо лише за рахунок зростання цін на пропоновану продукцію.

Розглядаючи варіанти макроекономічної рівноваги, ми виходили з росту сукупного попиту і реакції на нього пропозиції. Тепер розглянемо цю модель в умовах скорочення сукупного попиту.

За логікою аналізу рівноваги в моделі AD - ASпрі скорочення сукупного попиту на кейнсианском (горизонтальному) відрізку реальний обсяг національного виробництва повинен скорочуватися при зберігається рівні цін, на проміжному відрізку повинен скорочуватися і рівень національного виробництва і рівень цін, а на класичному (вертикальному) відрізку повинен скорочуватися рівень цін при збереженні національного виробництва на рівні повної зайнятості. Однак в цю логіку суджень втручається один фактор, який в економічній теорії отримав назву "ефекту храповика". Суть його полягає в наступному: якщо сукупний попит скорочується з AD 2 до AD} (рис. 9.4), то цей рух може не відновити початкового рівноваги н

точці Е {. Це пов'язано з тим, що ціни, піднявшись до певного рівня (jP 2), при зниженні попиту до AD {можуть залишитися на колишньому рівні в силу їх "нерішучості до зниження". Виникає нове рівновагу в точці Е 2, при якому рівень цін збережеться (Z ^), а обсяг національного виробництва впаде нижче свого початкового рівня до Q 2.

Тема 10. Макроекономічна НЕСТАБІЛЬНІСТЬ

10.1. Цікліческіеколебаніявекономіке. Економіческійцікліегофази

Циклічність - це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабах, як мінімум, національної економіки до іншого.

У ринковому господарстві циклічність проявляється, перш за все, у формі економічних криз надвиробництва.

В різний час різні економісти пропонували різні теорії, що пояснюють циклічні коливання в економіці: політичними і випадковими подіями, монетарними факторами і ін. Незважаючи на таку множинність точок зору, більшість сучасних еко-

стов вважають, що фактором, що безпосередньо визначає рівні виробництва і зайнятості, є рівень загальних, чи сукупних, витрат.

Наступні один за іншим підйоми і спади рівнів економічної активності протягом декількох років називають ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛОМ. Схематично він представлений на рис. 10.1, де пряма Lпоказивает тенденцію зростання виробництва, точка А означає пік ділової активності, точка В - нижня точка спаду ділової активності.

Розрізняють цикли: короткі, середні, довгі.

Характеристику коротких циклів дав Карл Маркс. Він показав, що економічний цикл складається з чотирьох фаз: кризи, депресії, пожвавлення і підйому.

Криза характеризується, перш за все, перевиробництвом товарів, що не знаходять збуту, різким падінням цін в силу перевищення пропозиції над попитом, гострою нестачею грошей, необхідних для платежів, зростанням безробіття і зниженням доходів населення, численними банкрутствами підприємств і т.д.

Депресія ~ стан економіки, для якої характерні млявість виробництва і торгівлі, низький рівень цін, невисокі доходи і т.д.

Фаза депресії, яка триває значний час, створює умови для переходу до наступних фаз - пожвавлення і підйому. Прагнення отримати якомога більшу прибуток і конкурентна боротьба штовхають виробників до зниження витрат виробництва, якого можна досягти шляхом підвищення продуктивності

праці на основі впровадження новітніх машин і устаткування, більш досконалої технології. Попит на новітню техніку дає поштовх до пожвавлення підприємств, що її виробляють.

Пожвавлення - фаза, в якій виробництво все більше розширюється, зростають ціни і доходи, знижується безробіття, пожвавлюється торгівля.

Підйом характеризується таким розвитком виробництва, коли воно перевищує максимальний рівень, досягнутий в попередньому циклі. Протягом цієї фази розширюються діючі підприємства, зростає зайнятість, наближаючись до абсолютного рівня, ділова активність знаходиться в найвищій точці.

Стрімке зростання виробництва знову обганяє платоспроможний попит населення, і економіка впадає в смугу нового економічної кризи. Економічний (промисловий) цикл повторюється.

Сучасні економісти короткі цикли і їх тривалість (3-4 роки) пов'язують з іншими причинами, зокрема з коливаннями світових запасів золота і закономірностями грошового обігу (Д. Китчин).

Сучасна економічна наука розширила марксо-ське поняття циклічності, показавши, що крім коротких циклів існують середні і довгі.

Економічні цикли середньої ттрододжітельності (10-12 років) пов'язані з ім'ям французького економіста К. Жугляра, який показав, що основними причинами їх існування є кредитна сфера і періодичне оновлення основних виробничих фондів і житла.

Основоположником теорії довгих циклів є випускник юридичного факультету Петербурзького університету М. Д. Кондратьєв. Дослідження Кондратьєва, що охопили розвиток країн Європи за 100-150 років, показали, що довгі цикли є така ж закономірність у розвитку виробництва, як і короткі цикли. Довгі відхилення від рівноваги мають місце на ринках промислових будівель, споруд інфраструктури, робочої сили і т.д. Коли ця рівновага порушується, виникає необхідність у створенні нового запасу капітальних благ і їх поновлення. Тривалість такого процесу становить 48-55 років.

10.2. Зайнятість і безробіття

Під зайнятості розуміється не заборонена законом діяльність працездатних (економічно активних) громадян в системі народного господарства з метою отримання трудового доходу і задоволення особистих і суспільних потреб. Зайнятими вважаються громадяни:

-працюючі за наймом,

-Мають оплачувану роботу, підтверджену відповідним договором,

-самостійне забезпечують себе роботою (підприємці, фермери),

вибір -Мій вибір або призначені на оплачувані посади.

До категорії зайнятих відносять також осіб, безпосередньо не зайнятих в народному господарстві, але виконують суспільно значимі функції: військовослужбовці; зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та людьми похилого віку громадянами.

Розрізняють зайнятість: первинну, яка є основним джерелом доходу для працюючого; вторинну, яка передбачає здійснення трудової діяльності за основним місцем роботи на тому ж підприємстві шляхом подовження робочого дня або за межами основної роботи на іншому підприємстві або вдома, і самозайнятість, використовувану в таких сферах, як малий бізнес, промисли, надомну працю.

Зайнятість розглядають з кількісної та якісної точок зору, З цих позицій виділяють три форми зайнятості: повну, ефективну, раціональну.

Повна зайнятість є ситуацією, при якій кожному бажаючому і здатному працювати надається можливість займатися будь-яким видом діяльності, що приносить дохід. Вона існує тоді, коли пропозиція робочої сили покривається попитом на неї.

Ефективна зайнятість характеризує якісний аспект зайнятості. Вона передбачає такий розподіл активно зайнятого населення за сферами прикладання праці та вілам діяльності в територіальному і галузевому розрізі, при якому забезпечується найбільший при-

Раціональна зайнятість являє собою оптимальне поєднання повної та ефективної зайнятості. Вона характеризується відповідністю між готівкою робочими місцями і існуючої професійно-кваліфікаційною структурою працівників.

Працездатні громадяни, не зайняті в народному господарстві, потрапляють в розряд безробітних. Під БЕЗРОБІТТЯМ слід розуміти такий стан на ринку робочої сили, при якому частина працездатного населення не може або не бажає продати свою робочу силу і в підсумку залишається без роботи. Офіційними безробітними вважаються працездатні громадяни в працездатному віці (визначається законодавством), які постійно проживають на території даної держави, що не мають роботи за наймом, що не займаються підприємницькою діяльністю, яка не навчаються на денних відділеннях навчальних закладів або не проходять строкової військової служби та зареєстровані на біржі праці ( в державній службі зайнятості).

До економічних причин виникнення безробіття відносяться:

а) висока ціна робочої сили (зарплата), яку вимагають її продавець або профспілка;

б) низька ієна робочої сили (зарплата), яку встановлює покупець (роботодавець);

в) відсутність вартості, а відповідно і ціни робочої сили (бродяги, декласовані елементи і ін.).

Таким чином, основною причиною виникнення безробіття є порушення рівноваги на ринку робочої сили.

Виділяють такі типи безробіття:

а) фрикційне безробіття. Якщо людині надається свобода вибору роду діяльності і місця роботи, то протягом деякого часу він залишається без роботи;

б) структурне безробіття. З плином часу в структурі споживчого попиту і в технології проісходятважние зміни, які, в свою чергу, змінюю! Структуру загального попиту на робочу силу;

в) циклічне безробіття. Під циклічним безробіттям розуміють гу безробіття, яка викликана економічними кризами перепроі Шолс! Ш1;

г) застійне безробіття. Вона характеризує ту частьнаселенія, яка постійно позбавлена ​​роботи або перебивається випадковими заробітками;

д) приховане безробіття. В умовах, коли попит на робочу силу майже відсутня, багато людей, втративши надію її знайти, не йдуть на біржу праці і не реєструються. Тому ця частина безробітних залишається поза полязренія офіційної статистики і вважається прихованою.

Для аналізу ринку робочої сили в економічній науці визначають рівень (норму) безробіття. Він визначається у відсотках як відношення:

Відсутність циклічного безробіття в країні визначає природний рівень безробіття. Зайнятість в цьому випадку визначається як повна. В даний час економісти вважають, що природний рівень безробіття дорівнює приблизно 5-6%.

10.3. Інфляція, еепрічіниі соціально-економіческіепоследствія

ІНФЛЯЦІЯ являє собою процес знецінення паперових грошей, що виявляється в загальному, неухильне зростання цін на товари і послуги.

Даючи визначення інфляції, слід усвідомити два моменти:

а) знецінення піддаються тільки паперові гроші, бо в умовах золотомонетного обігу кількість грошей завжди відповідало потреби в них;

б) проявляється інфляція тільки в загальному повишенііцен, так як приватні коливання їх - це явище в економіці буденне і регулюється законом вартості.

Вимірюється інфляція за допомогою індексів цін, які виражаються в основному в процентах і являють собою відносні показники, що характеризують співвідношення ієн в часі. Для обчислення індексу цін беруть співвідношення між сукупною ціною товарів і послуг певного набору - "ринкового кошика" - для даного періоду і "ринкової кошиком" ідентичною групи товарів і послуг в базисному періоді.Щоб визначити темпи зростання цін, або темпи інфляції, використовують наступну формулу:

Для визначення приблизної кількості років, протягом якого відбувається подвоєння інфляції, в економічній науці використовується "правило величини 70", відповідно до якого для визначення шуканої величини число 70 ділять на темп щорічного збільшення рівня цін (інфляції).

Розрізняють інфляцію:

а) за причинами виникнення; інфляцію попиту та інфляцію витрат.

Інфляція попиту має місце в тому випадку, коли грошові доходи населення і підприємств ростуть швидше, ніж реальний обсяг товарів і послуг, в результаті чого порушується рівновага між сукупним попитом і сукупною пропозицією з боку попиту.

Інфляція витрат означає зростання цін внаслідок зростання витрат виробництва (зростання цін на сировину, збільшення зарплати та ін.);

б) за способами дії на ціни, відкриту і приховану, або придушення.

При відкритій інфляції ціни регулюються попитом і пропозицією і їх зростання очевидне для покупця.

Прихована, або пригнічена, інфляція не видно неозброєним оком, бо жорсткий контроль над цінами з боку держави не дозволяє їй відкрито проявитися в єдино доступній їй формі - зростанні цін;

в) за темпами зростання цін: помірну (повзучу), галопуючу і гіперінфляцію.

Помірна (повзуча) інфляція - це інфляція, при якій середньорічні темпи зростання цін складають не більше 10%.

Галопуюча інфляція відображає нестабільність економічної обстановки і виражається в стрибкоподібних темпах зростання цін (від 10 до 200% на рік).

Гіперінфляція характеризується астрономічним зростанням кількості грошей в обігу і відповідно товарних цін (тисячі відсотків на рік);

г) по співвідносності зростання цін по різних группамтоваров і послуг, збалансовану і незбалансовану.

При збалансованій інфляції ієни різних товарів щодо один одного залишаються незмінними.

При незбалансованої - ціни різних товарів постійно змінюються по відношенню один до одного, причому в різних пропорціях;

д) по ожидаемости і передбачуваності: очікувану і не-очікувану.

Під очікуваною інфляцією розуміється інфляція, яка передбачається і прогнозується заздалегідь. Неожі-даємо - навпаки.

Тема 11. ГРОШОВИЙ РИНОК. Грошово - КРЕДИТНА СИСТЕМА

11.1. Сутність і функції грошей

Тільки при обміні товару на товар з'являється потреба в такому інструменті, який міг би висловлювати вартість всіх інших товарів і до якого їх можна було б прирівняти. Таким інструментом є особливий товар, ім'я якому - гроші. ГРОШІ - це товар особливого роду, стихійно виділився з маси інших товарів на роль загального еквівалента вартості.

Сутність грошей полягає: по-перше, в тому, що вони є загальним еквівалентом, засобом для вираження вартості будь-якого товару; по-друге, в тому. що

за допомогою грошей відбувається врахування громадської праці приватних товаровиробників; по-третє, гроші є інструментом регулювання економічних, а через них і суспільних відносин. Отже, гроші з економічної точки зору слід розглядати не як річ, а як економічні відносини.

У сучасних умовах найбільшого поширення набули електронні гроші. ЕЛЕКТРОННИЕДЕНЬГІ - це кредитні картки, які використовуються для безготівкових розрахунків, здійснюваних за допомогою комп'ютерної мережі, систем зв'язку з застосуванням засобів кодування інформації та її автоматичної обробки.

У розвинутому товарному господарстві гроші виконують п'ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу накопичення і утворення скарбів, засобу платежу, світових грошей.

Функцію ЗАХОДИ ВАРТОСТІ гроші виконують через встановлення цін на товари.

У функції ЗАСОБИ ЗВЕРНЕННЯ гроші виконують роль посередника в обміні товарів: Т-Д-Т. Для того, щоб обслуговувати товарний обіг, необхідна певна кількість грошей. Воно визначається законом грошового обігу, згідно з яким кількість грошей, необхідна для обігу, дорівнює сумі цін товарів, поділеній на число оборотів однойменних грошових одиниць (рубля, долара, євро та ін.):

Виходячи з обігу, гроші перетворюються в скарби і виконують функцію НАКОПИЧЕННЯ і ОСВІТИ СКАРБІВ. Накопичення скарбів відбувається у формі золотих монет, злитків, ювелірних виробів з золота та срібла та ін.

Функцію ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ гроші виконують там, де виникає розрив у часі і в просторі між продажем товару і сплатою грошей за нього.

Гроші, обслуговуючи міжнародні економічні відносини, виконують функцію СВІТОВИХ ГРОШЕЙ.

11.2. грошовий ринок

ГРОШОВИЙ РИНОК - це система економічних відносин між продавцями і покупцями грошей, опосередковуваних через попит на них і їх пропозицію.

Під пропозицією грошей розуміється загальна кількість грошей, що знаходиться в обігу. Для аналізу структури грошової маси в економічній науці використовують поняття "грошовий агрегат". Під грошового агрегату розуміють види грошей і грошових коштів, що відрізняються один від одного ступенем ліквідності. В економічній науці їх позначають літерами МО, Ml, М2, МЗ, М4.

МО включає готівкові гроші в обороті, в тому числі на руках у населення і в касах суб'єктів господарювання.

Ml (грошова маса у вузькому сенсі слова) включає МО плюс депозити до запитання населення, суб'єктів господарювання, місцевих органів управління.

М2 (розширені гроші) включає Ml плюс термінові депозити населення, суб'єктів господарювання, місцевих органів управління.

МОЗ (загальна сума грошової маси в рублях) включає М2 плюс інші банківські депозити (цільові, накопичувальні) і кошти населення, суб'єктів господарювання, місцевих органів управління, розміщені в цінних паперах.

М4 (загальна сума грошової маси, в тому числі іноземна валюта) включає МОЗ плюс депозити населення, суб'єктів господарювання, місцевих органів управління в іноземній валюті (до запитання, термінові, інші).

Таким чином, основними компонентами пропозиції грошей є паперові гроші і чекові вклади. Пропозиція грошей здійснює держава. В цілому пропозиція грошей Ms включає готівку С і депозити D, тобто Ms = C + D.

Готівка (банкноти і монети) створює Центральний (Національний) банк. Готівка, яка покинула цей банк і надійшла в економіку, розподіляється в подальшому за двома напрямками:

-одна її частина осідає в касах домашніх господарств іфірм,

-інша частина готівки надходить в комерційнібанки у вигляді депозитів.

Складніші справи з визначенням попиту на гроші. Розрізняють два вила попиту на гроші:

а) операційний, або попит на гроші для совершеніясделок;

б) спекулятивний, або попит на гроші зі сторониактівов.

Операційний попит на гроші пов'язаний з обслуговуванням торгових і платіжних операцій.

Попит на гроші з боку активів відображає не прагнення людей купити товари, послуги або фактори виробництва, а бажання півгодини розмістити свої заощадження. Тому в економічній науці його називають спекулятивним попитом.

Графічно грошовий ринок можна уявити, як показано на рис, 11.1, де Sm - пропозиція грошей (зображено у вигляді вертикальної прямої, оскільки передбачається, що фінансово-кредитні інститути забезпечують економіку деяким певним обсягом грошей, які залежать від величини номінальної ставки відсотка), Dm - похила пряма попиту грошей.

ІЗ. Сущностькредітнихотношеній. Кредітнаясістема

Загальноекономічної причиною існування кредиту і кредитних відносин є товарно-грошові відносини. Кредитні відносини не виникають в процесі виробництва, вони лише опосередковують цей процес в тій чи іншій формі. Об'єктивною основою функціонування кредиту виступає рух вартості у сфері товарного обміну. В силу суспільного поділу праці кожному} суб'єкту господарювання притаманний свій, індивідуальний характер кругообігу і зовнішньоторговельного обороту виробничих фондів, Так, наприклад, на підприємствах харчової промисловості кругообіг фондів відбувається швидко, за короткий час відбувається зміна однієї форми вартості іншого. У той же час на підприємствах важкого машинобудування кругообіг фондів відбувається за більш тривалий проміжок часу. В результаті перші в меншій мірі, ніж другі, відчувають потребу в оборотних коштах, а часто мають у своєму розпорядженні і вільними грошовими ресурсами.

Аналогічні процеси припливу і відпливу характерні для руху грошових коштів акціонерних товариств, приватних фірм, підприємців. Тимчасово вільними можуть бути грошові кошти населення, держави, бюджетних організацій, власні кошти кредитних установ. У той же час і у них на певному етапі може виникати потреба в додаткових грошових ресурсах.

Ці протиріччя між тимчасово вільними ресурсами у одних суб'єктів господарювання і потребою в них у інших таких же суб'єктів вирішуються за допомогою кредиту і кредитних відносин.

КРЕДИТ - це система економічних відносин, пов'язаних з акумуляцією тимчасово вільних економічних ресурсів і наданням їх у тимчасове користування на умовах повернення, терміновості і платності.

Кредитні відносини передбачають наявність двох сторін угоди - кредитора і позичальника. КРЕДИТОР - це суб'єкт кредитних відносин, який надає кошти у тимчасове користування,

Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який одержує позичку.

КРЕДИТНА СИСТЕМА - це сукупність кредитних відносин та обслуговуючих їх кредитних установ тієї чи іншої країни.

Кредитна система включає в себе дві ланки:

1.банковскую систему,

2.парабанковскую (навколобанківську) сістему.Основним критерієм виділення цих ланок в рамках

кредитної системи є їх функціональна спеціалізація.

Вся сукупність банків у національній економіці утворює банківську систему країни. В даний час практично у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою банківська система має два рівні. Перший рівень банківської системи представлений Центральним (Національним) або іншим банком, який виконує функцію емісійного центру країни. Другий рівень утворюють комерційні банки (приватні та державні).

Парабанковская система включає в себе спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, які орієнтуються або на обслуговування специфічної клієнтури, або на здійснення одного-двох видів послуг. До них відносяться:

-лізінговие компанії ~ організації, занімающіесялізінговимі операціями (оренда, майновий найм);

-факторингові фірми, що займаються торгово-комісійними операціями, пов'язаними з поступкою поставщікомдругому особі (фактору) підлягають оплаті платником (покупцем) боргових вимог (платіжних документовза поставлені товари або виконані роботи і послуги) іпередачей фактору права отримання платежу по ним;

-ломбарди, що представляють собою кредитні установи, що видають позики під заставу рухомого майна;

-Інвестиційні компанії (фонди) - разновідностькредітно-фінансових установ, що займаються акумуляцією грошових заощаджень дрібних інвесторів, які використовуються в якості зовнішнього джерела фінансування акціонерних компаній;

-Фінансові компанії, що залучають грошові кошти шляхом випуску короткострокових комерційних векселів, акцій, облігацій або запозичують кошти у банків з метою їх подальшого інвестування

-і інші кредитно-фінансові інститути.

Тема 12. ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТА ОСНОВИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

12.1. Поняття фінансів та їх функції. фінансова система

У повсякденному побуті фінанси ототожнюють з грошима. Однак фінанси - це не гроші і не речі.

В економічній науці під ФІНАНСАМИ розуміють систему економічних відносин, пов'язаних з утворенням, розподілом і використанням фондів грошових коштів. Термін "фінанси" означає платіж, дохід.

Сукупність фінансових установ, законів, правил і норм, що регулюють фінансову діяльність і фінансові відносини держави, називають ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМОЮ.

Основними принципами побудови фінансової системи є:

- принцип демократичного централізму.

Суть його полягає в праві вищої державної влади мобілізовувати і використовувати значну частину фінансових коштів національної економіки;

- принцип функціонального призначення ланок фінансів.

Він передбачає розподіл функцій з управління фінансами між окремими ланками фінансової системи;

- принцип єдності фінансової сістеми.Управленіе усіма ланками фінансів базується на

єдиних законодавчих і нормативних актах.

Фінансові відносини складаються між: державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку; фізичними та юридичними особами; юридичними особами; окремими державами.

Ланками фінансової системи є: бюджети різних рівнів, починаючи з Держбюджету і закінчуючи бюджетом сільської (селищної) ради; фондів соціального, майнового і особистого страхування; валютні резерви держави; грошові фонди фірм, організацій та інших комерційних і некомерційних структур; інші спеціальні грошові фонди.

У загальному вигляді виділяють фінанси: господарських суб'єктів (фірм, організацій і т.д.); населення; держави.

Фінанси виконують ряд функцій, основними з яких є:

а) створення матеріальної основи існування самої держави. Залучення коштів здійснюється за допомогою податків, позик і грошової емісії. За певних умов і для подолання кризових явищ держава може скористатися natutona.ibHi.iM багатством (наприклад, продати частину золотого запасу, предметів мистецтва та лр.);

б) розподільна. За допомогою фінансів здійснюється розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту і національного доходу між классаміі соціальними групами, між різними сферами суспільного виробництва, галузями матеріальної і нематеріальної сфери;

в) регулююча. Ця функція проявляється в тому, що фінанси стають найважливішим інструментом регулювання мікро- та макроекономічних пропорцій в громадському господарстві. Фінансова політика стає частиною економічної політики держави;

г) контрольна. Порядок утворення, розподілу і використання грошових фондів регламентується відповідними правилами і нормами, що дає можливість контролювати їх рух.

12.2. Держбюджет, його структура та функції

ДЕРЖБЮДЖЕТ є централізований грошовий фонд держави, що утворюється для матеріального забезпечення державних функцій.

Бюджет як зведений фінансовий план держави розглядається законодавчим органом країни і після його затвердження приймає силу юридичного закону.

Бюджетне пристрій, під яким слід розуміти організація і принципи побудови бюджетної системи, визначається державним устроєм. В унітарній (єдиному) державі бюджетна система складається з двох ланок: держбюджету і бюджетів місцевих органів влади. У федеративній державі бюджетна система включає ще одна проміжна ланка - бюджети членів федерації.

Держбюджет як зведений фінансовий план держави складається з двох взаємопов'язаних частин -доходной і видаткової. У дохідній частині показуються джерела надходження коштів до бюджету, у видатковій - спрямування їх використання.

Основними доходними статтями держбюджету є: акцизи, податки на додану вартість, на прибуток, на нерухомість, на паливо; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; плата за землю: доходи від розміщення Державної позики та інші надходження. рас

ходи бюджету групуються в кілька великих витратних статей: витрати на фінансування суспільного господарства; фінансування соціально-культурних установ і заходів; утримання органів державної влади та управління; витрати на оборону; Інші витрати.

Витрати бюджету мають цільовий і безповоротний характер. Безповоротне надання державних коштів з бюджету на цільове використання називається бюджетним фінансуванням.

Сукупність державного бюджету та відповідних йому організацій і установ становить бюд 'житнього систему країни. Структура бюджетної системи країни залежить, перш за все, від її державного устрою. Держави з унітарним устроєм мають дворівневу структуру - державний і місцеві бюджети. У федеративних державах вона трирівнева: державний, регіональні (суб'єктів федерації або штатів) і місцеві бюджети.

Слід зауважити, що в країнах з розвиненими ринковими відносинами розміри бюджету намагаються утримувати в мінімально-необхідних межах, що дозволяють державі вирішувати ті завдання, які не здатний ре-: шити ринок, і не більше.

12.3. Сутність і принципи оподаткування. податкова система

ПОДАТКИ - це обов'язкові збори з юридичних і фізичних осіб, що проводяться державою на основі державного законодательства.-Вони висловлюють обов'язок юридичних і фізичних осіб брати участь у формуванні фінансових ресурсів держави. Сукупність податків, методи і принципи їх побудови утворюють ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ.

В основу побудови податкової системи Республіки Білорусь покладено принципи оподаткування, вироблені податкової практикою інших країн. До них відносяться: однократность оподаткування; оптимальне поєднання пря. мих і непрямих податків; чітка класифікація податків, ■ що стягуються на території країни; обгрунтування і точний розподіл податкових доходів між бюджетами раз-

них рівнів; стабільність ставок податку протягом досить тривалого періоду і простота обчислення платежу.

Податкове законодавство Республіки Білорусь включає в себе: Податковий Кодекс; Декрети, Укази і розпорядження Президента РБ; Постанови Уряду РБ \ Нормативні правові акти республіканських органів державного управління, органів місцевого управління і самоврядування.

Законодавчі акти держави встановлюють конкретні методи побудови і стягування податків, тобто визначають конкретні елементи податків. До останніх відносять:

а) суб'єкт податку - це особа, яка за законом має платити податок;

б) носій податку - це особа, яка фактіческіуплачівает податок;

в) об'єкт податку ~ це дохід або майно, з якого нараховується податок;

г) ставка податку - це величина податкових нарахувань на одиницю об'єкта податку.

Податки класифікують:

а) за способом їх справляння: прямі і непрямі.

ПРЯМІ податки стягуються безпосередньо з доходу чи майна платника податків. НЕПРЯМІ - встановлюються на товари масового споживання і послуги і включаються в ціну товару і тарифи за послуги. Серед непрямих податків широке поширення в багатьох країнах отримали акцизи. АКЦИЗ (від лат. Accidere - обрізати) - це податок, який включається до ціни товару або тариф на послуги і оплачувану покупцем при купівлі товару (послуги);

б) в залежності від напрямку використання: общіеі специфічні.

ЗАГАЛЬНІ податки використовуються на фінансування поточних і капітальних витрат державного та місцевих бюджетів без закріплення за яким-небудь певним видом витрат. СПЕЦИФІЧНІ податки мають цільове призначення.

Основним важелем, за допомогою якого держава впливає на економічні процеси, є ставки податків. Вони можуть бути: тверді і пропорційні, прогресивні і регресивні.

ТВЕРДІ ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю об'єкта оподаткування незалежно від розмірів доходу (наприклад, на 1 тонну нафти). ПРОПОРЦІЙНІ встановлюються в однаковому процентному відношенні до об'єкта податку без обліку диференціації його величини. ПРОГРЕСИВНІ ставки припускають зростання величини ставки зі зростанням доходу. Регресивний припускають зниження величини ставки зі зростанням доходу.

Практика оподаткування в більшості країн з розвиненою ринковою економікою показує, що основними податками є: прибутковий податок, податок на додану вартість (ПДВ), внески на соціальне страхування.

12.4, Бюджетний дефіцит і державний борг

Під ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ розуміють перевищення його видаткової частини над дохідною. При перевищенні доходів бюджету над його видатками, утворюється ПРОФІЦИТ БЮДЖЕТУ.

Розрізняють активний і пасивний бюджетні дефіцити.Активний бюджетний дефіцит відбувається в результаті свідомих дій уряду щодо збільшення видатків бюджету. Якщо ж дефіцит бюджету викликаний скороченням державних доходів в результаті падіння економічної ефективності національної економіки, його називають пасивним.

Причинами утворення дефіциту бюджету можуть бути:

-ріст державних витрат у зв'язку зі структурною перебудовою економіки і збільшенням державних інвестицій;

надзвичайна обставини (стихійні лиха, війни та ін.), що викликають таке зростання непредвіденнихрасходов держави, що на їх покриття не вистачає звичайних резервів і доводиться прибігати до джерел особливого роду;

-крізісние явища в економіці, її р-азвал, нездатність уряду лержать під контролем фінансову ситуацію в країні.

Для покриття дефіциту бюджету держава може використовувати як внутрішні, так і зовнішні джерела. це:

а) продаж государственнихдолгових зобов'язань (позик);

б) позики уряду в Центральному (Національному) банку;

в) зовнішні позики;

г) емісія, тобто додатковий випуск паперових грошей в обіг.

Для того, щоб дефіцит бюджету не був руйнівним для національного господарства, він не повинен перевищувати певний рівень. Ця межа визначають:

а) по відношенню до валового внутрішнього продукту (ВВП);

б) по відношенню до національного доходу (НД);

в) по відношенню до витрат на поточний рік.

Як показує світова практика, для підтримки стабільної ринкової економіки бюджетний дефіцит слід обмежувати 2-3% до ВВП, 5% до НД, 8-10% до видаткової частини бюджету.

Запозичуючи грошові кошти у юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних) для покриття дефіциту держбюджету, держава формує державний борг. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ - це сума заборгованості зовнішнім і внутрішнім кредиторам. Його поділяють на зовнішній і внутрішній.

Зовнішній державний борг - це сумарні грошові зобов'язання країни, виражені грошовою сумою, яка підлягає поверненню зовнішніх кредиторів на певну дату.

Внутрішній борг - це внутрішня заборгованість держави підприємствам і населенню, що утворилася у зв'язку з притягненням їх коштів для виконання державних програм і замовлень, випуском в обіг паперових грошей, державних облігацій та інших державних цінних паперів.

Тема 13. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

13.1. Світове господарство і передумови його виникнення. Структура світової економіки і типологія країн

Світове господарство як система оформилося на рубежі XIX-XX століть. Об'єктивними основами його формування є:

а) географічне положення країн;

б) міжнародний поділ праці;

в) загострення глобальних проблем.СТРУКТУРА - це будова, внутрішній устрій

чогось.

Світове господарство багатолике і має різноманітну структуру. Воно включає не тільки окремі країни, а й їх міжнародні угруповання, а також міжнародні організації.

Що стосується окремих країн, то до недавнього часу їх ділили:

а) за ступенем економічної і політичної залежності: на колоніальні, колонії, залежні.

б) за належністю до політичних систем: на соціалістичні, капіталістичні, що розвиваються.

в) за належністю до "першого", "другого" і "третього" світу.

До країн "першого світу" відносили промислово розвинені і деякі нафтовидобувні країни, які отримують високі доходи від торгівлі паливними ресурсами. До країн "другого світу" було прийнято відносити держави з централізованою економікою, що мають низький і середній рівень доходу. Країнами "третього світу" називали країни, що розвиваються з низьким і середнім рівнем доходу.

Сьогодні найбільш поширеним критерієм класифікації країн в світовому господарстві є рівень їх економічного розвитку, який характеризується обсягом ВВП на душу населення. За цим критерієм країни ділять на дві групи: індустріально розвинені країни з розвиненою ринковою економікою, країни з перехідною економікою і країни, що розвиваються.

Останню групу країн ділять на чотири підгрупи: нові індустріальні країни (Бразилія, Гонконг, Китай, Мексика, Сінгапур, Південна Корея і деякі інші); країни, які отримують високі доходи від експорту паливних ресурсів (Кувейт, Саудівська Аравія); слаборозвинені і економічно відсталі країни (сюди відносять країни з низьким рівнем доходу, які знаходяться в основному в Азії, Африці і Латинській Америці, і країни з середнім рівнем доходу, розкидані по всьому світу); країни Східної Європи і СНД, які стали на шлях ринкових перетворень після розпаду СРСР і світової системи соціалізму.

Рівень економічного розвитку країни і відкритість її економіки визначають і рівень її інтегровано-сти в світову економіку. ВІДКРИТОМУ називають таку економіку, яка широко інтегрована в світову господарську систему, бере участь у міжнародному поділі праці, в якій не існує обмежень на переміщення товарів і послуг при експорті та імпорті, або ці обмеження мінімальні. ЗАКРИТА економіка - це економіка країни, що не експортує і не імпортує товари і послуги.

Відкритість національних кордонів і безперервно зростаюче пересування товарів, робочої сили, фінансових засобів через національні кордони прискорює розвиток і вдосконалення всесвітньої ІНФРАСТРУКТУРИ, під якою розуміють сукупність господарських одиниць і інститутів, що забезпечують нормальне функціонування світового господарства.

13.2. Форми економічних відносин у світовому господарстві

До числа найважливіших форм міжнародних економічних відносин відносяться:

а) міжнародна торгівля товарами і послугами.

Обсяг світової торгівлі набагато перевершує всі інші види зовнішньоекономічних зв'язків, найбільш повно відображаючи інтернаціональний характер відтворення.

Зрушення в міжнародному поділі праці особливо наочно проявляються в змісті товарного обміну між країнами. Тому динаміка товарної і географічної структури світової торгівлі найбільш рельєфно відображає зміни не тільки в положенні окремих країн в системі міжнародних економічних відносин, а й світового господарства в цілому.

У світовій торгівлі спостерігається тенденція до розширення взаємної торгівлі між розвиненими країнами, об'єднаними в інтернаціональні угруповання. Детальніше див. В питанні 13.3;

б) рух капіталів і зарубіжних інвестицій.

В умовах, коли міжнародна конкурентоспроможність багато в чому визначається швидкістю розробки і впровадження технологічних нововведень, посилюється боротьба між державами за залучення іноземного капіталу. Детальніше див. В питанні 13.4;

в) обмін в галузі науки і техніки.

Закон конкуренції змушує підприємців збільшувати частку витрат на наукові дослідження, щоб йти в ногу з науково-технічним прогресом і не бути переможеним конкурентом. Якщо ж з'єднуються економічні, технічні та наукові ресурси декількох країн, то це дозволяє вирішувати проблеми науково-технічного прогресу, спираючись на переваги міжнародної кооперації праці;

г) міжнародна міграція робочої сили.

Ця форма економічних відносин набула широкого поширення останнім часом. Міграція робочої сили заснована на використанні, як правило, більш дешевої праці іноземних робітників з менш розвинених

країн на низькооплачуваних роботах в галузях економіки високорозвинених держав. Детальніше див. В питанні 13.5;

д) валютно-кредитні відносини.

Наявність різноманітних форм економічних відносин між державами передбачає наявність відповідної валютно-фінансової системи, яка обслуговувала б виробничі, торговельні, міграційні, науково-технічні, соціально-економічні та політичні відносини.

Валютні угоди передбачають встановлення курсів і паритетів національних грошових одиниць, умови розрахунків, валютні гарантії та обмеження. Детальніше див. В питанні 13.6.

13.3. Світова торгівля та її форми. зовнішньоторговельна політика

Зародження світового ринку відноситься до XVI-XVII століття, до періоду первісного нагромадження капіталу, а його остаточне формування завершилося на рубежі Х1Х-ХХ століть.

СВІТОВИЙ РИНОК - це сфера обігу товарів і послуг між країнами світу. Світова торгівля на відміну від внутрішньої має деякі специфічні риси, які визначають і особливості регулювання цих відносин. До них відносяться: відмінності в мобільності ресурсів; валюта; політика.

Економічною основою світової торгівлі є: міжнародний поділ праці і відмінності в природно-кліматичних умовах. Слід зауважити, що обидва ці фактори взаємопов'язані між собою, тому розглядати їх доцільно разом.

Яку ж користь отримують держави, залучені в світовий ринок? По-перше, зовнішній ринок відкриває менш розвиненим країнам широкі можливості для включення їх в міжнародну спеціалізацію і кооперування, що дозволяє підвищувати технічний рівень їх виробництва, забезпечувати зростання продуктивності праці і якості продукції. По-друге, міжнародне співробітництво сприяє прискоренню науково-технічного прогресу завдяки використанню передового зарубіжного досвіду, закупівлі нових машин, обладнання, ліцензій і т.д. По-третє, світовий ринок дозволяє підвищити матеріальний добробут народу шляхом вдосконалення власного виробництва і збільшення на цій основі виробництва матеріальних благ, а також шляхом закупівель продовольства і товарів народного споживання, виробництво яких в країні неефективно або зовсім відсутній.

У ринковій економіці жодна держава не продає товари заради продажу або завоювання ринку за всяку ціну. У світовій торгівлі кожна зі сторін переслідує свої інтереси і, в першу чергу, прагне отримати певні вигоди від зовнішньоекономічної угоди. А для цього кожна держава визначає перелік товарів, на яких воно буде спеціалізуватися і які будуть приносити йому найбільшу вигоду. В економічній науці для вирішення цього завдання використовується принцип порівняльних переваг.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ являє собою сукупність експорту та імпорту.

ЕКСПОРТ (від лат. Exportare - вивозити) - вивезення товарів та інших цінностей з даної країни для реалізації їх на зовнішніх ринках.

ІМПОРТ (від лат. Importare - ввозити) - ввезення товарів та інших цінностей з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку країни, що ввозить.

Співвідношення (різниця) між експортом країни та її імпортом становить ТОРГОВИЙ БАЛАНС. Якщо експорт перевищує імпорт, то утворюється "позитивне сальдо торгового балансу". Якщо ж імпорт, перевищує експорт, то виникає зовнішньоторговельний дефіцит, або "негативне сальдо торгового балансу". Крім звичайної торгівлі готовою продукцією і її компонентами застосовуються такі специфічні форми, як: оренда машин і устаткування, зустрічна торгівля, міжнародні торги, біржова торгівля, аукціонна торгівля, торгівля ліцензіями.

Міжнародна торгівля, враховуючи її вплив на внутрішню і зовнішню політику, піддається значному впливу з боку держави. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА - це діяльність держави, спрямована на регулювання економічних від-

носіння з іншими державами. Інструментами такої політики можуть бути: протекціонізм, митні збори і тарифи, квотування, ембарго, методи прямого і непрямого впливу на зовнішньоекономічну діяльність.

13.4. Міжнародний рух капіталів і його форми

Під ВИВЕЗЕННЯМ КАПІТАЛУ розуміють переміщення капіталу між країнами з метою отримання доходу у вигляді підприємницького прибутку або позичкового відсотка. Основними причинами вивезення капіталу є:

а) прибуток. "Надлишок" капіталу, яка не находітпрібильного додатки всередині країни, шукає вигоду заїї межами;

б) міжнародний поділ праці. В умовах сучасного виробництва виготовлення деяких видів наукомісткої і технічно складної продукції заздалегідь розраховане не на вузькі національні або регіональні рамки, а на світовий економічний простір;

в) митні бар'єри. В умовах, коли багато держав обмежують імпорт товарів шляхом встановлення високих митних зборів на ввезені товари, експорт капіталу є одним із способів обійти етібарьери;

г) екологія. Багато розвинених країн сьогодні, уделяябольшое увагу власної екологічної безпеки, будують за кордоном екологічно шкідливі підприємства, ввозивши у власну країну готову продукцію, виготовлену на цих підприємствах;

д) політика.

Вивіз капіталу у вигляді державних позик часто переслідує не економічні, а політичні цілі. Тому державний капітал може вивозитися і в країни з високим ступенем інвестиційного ризику.

Серед нових тенденцій, що проявилися в сфері міжнародного руху капіталу, можна виділити наступні:

- зростання припливу інвестицій в розвинені країни і скорочення їх в країни, що розвиваються;

-перетворення ряду країн, що розвиваються з країн-імпортерів в країни-експортери капіталу;

-ріст активності зарубіжних компаній в країнах Еспоо причини виникнення в ньому об'єднаного ринку;

-ріст іноземних інвестицій в країни Східної Європи і СНД;

-ріст експорту капіталу у формі державних позик і кредитів міжнародних фінансових організацій.

Вивіз капіталу здійснюється у двох основних формах: підприємницької і позичкової.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА форма вивезення капіталу передбачає його вкладення в промислові, сільськогосподарські, фінансові та торговельні підприємства з метою отримання підприємницького прибутку на основі переваг, одержуваних в країні додатка капіталу.

Вивіз позичкового капіталу здійснюється шляхом надання державних та приватних зовнішніх позик з метою отримання доходу у вигляді відсотків, рівень яких заздалегідь фіксується.

За характером власності вивозиться капіталу розрізняють: вивезення приватного капіталу та державних закордонні капіталовкладення.

13.5. Міграція робочої сили. Витік «умів»

Під МІГРАЦІЄЮ робочої сили розуміється переміщення, переселення працездатного населення з однієї країни в іншу в пошуках роботи і кращих умов життя.

Формування світового ринку робочої сили здійснюється за двома напрямками: формування внутрішнього ринку робочої сили і формування зовнішнього ринку робочої сили.

Обидва ці ринку тісно взаємопов'язані між собою і доповнюють один одного. ВНУТРІШНІЙ ринок робочої сили ґрунтується на русі кадрів між підприємствами, фірмами, галузями, регіонами всередині окремої держави. Він регулюється склепінням законодавчих або колективно-договірних нормативних актів, якими керуються партнери по реалізації політики зайнятості.

ЗОВНІШНІЙ ринок робочої сили передбачає мобільність робочої сили між фірмами на загальносвітовому уров-

ні. Ці відносини регулюються на основі міжнародних норм і угод, що визначають умови і порядок переміщення робочої сили через кордон, працевлаштування іноземних громадян, їх юридичний і соціальний захист в країні перебування і ін.

Зовнішній ринок робочої сили формується під впливом двох потоків - еміграції та імміграції робочої сили. ЕМІГРАЦІЯ - це виїзд працівників даної країни на роботу в інші країни. Імміграція - це зворотний процес, тобто в'їзд іноземних робітників на роботу в дану країну.

Обмеження в'їзду іноземців в країну сприяють і такі фактори, як:

-незнаніе іноземної мови,

-непрізнаніе статусу вітчизняного диплома про освіту,

-незнаніе культури і звичаїв країни планованого перебування,

-відсутність національних законів в країні, що гарантують захист прав її громадян за кордоном і після повернення на батьківщину і ін.

Формування ринку робочої сили на основі міграційних потоків має як позитивну, так і негативну сторони. Позитивна сторона цього процесу полягає в тому, що, "прокачавши" частину свого працездатного населення через економічно більш розвинені країни, країна-експортер робочої сили набуває сили і засоби для свого подальшого розвитку.

Негативна сторона міграції робочої сили - так звана "відплив умів",

"Витік умів '1 в широкому сенсі слова слід розглядати з двох сторін: зовнішню і внутрішню.

Суть ЗОВНІШНЬОЇ "відпливу умів" полягає в тому, що найбільш кваліфіковані кадри менш розвинених країн залучаються на роботу в дослідницькі центри і наукові лабораторії більш розвинутих країн. Вона може носити як постійний, так і тимчасовий характер. Постійний відтік наукових кадрів з країни пов'язав з виїздом фахівців за кордон на постійне місце проживання і роботи.

Цей процес '' відпливу умів "носить стихійний характер, статистично слабо відстежується і відповідним чином не регулюється.

ВНУТРІШНЯ "відплив умів" характеризується відходом вчених і фахівців з науково-технічної сфери в інші галузі національної економіки, безпосередньо не пов'язані з науковою діяльністю: адміністративні, комерційні та інші структури.

"Витік умів" має для країни-донора далекосяжні негативні наслідки. це:

-зниження загального культурного і інтелектуального рівня нації,

-девальвація багатьох духовних цінностей і падіння суспільної моралі,

-втрата традицій і особливостей національної психології,

-втрата генофонду та ін.

13 .6. Валютна система. Валюта і валютний курс

IВАЛЮТНИЕ ВІДНОСИНИ - це економічні відносини, пов'язані з функціонуванням світових де- [. млостей і обслуговуючі різні види господарських свя-; зей між країнами: зовнішню торгівлю, вивіз капіталу, інвестиції, надання позик і субсидій, науково-технічний обмін, туризм та ін.

i Потреба впорядкувати ці відносини призвела до: формування національних і світової валютних систем. НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА представляє собою форму організації валютних відносин країни, яка визначається національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Її характеризують такі основні елементи: національна валютна одиниця, склад офіційних золотих і валютних резервів, валютний паритет і режим валютного курсу, умови оборотності валют, наявність або відсутність валютних обмежень, порядок використання кредитних знарядь між-. Міжнародну розрахунків, форми міжнародних розрахунків країни, статус національних установ, які регулюють валютні відносини країни, режим національного валютного ринку і ринку золота.

Національна валютна система нерозривно пов'язана з грошовою системою і є її складовою частиною.

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА - це форма організації міжнародних валютних відносин, обумовлена ​​розвитком світового господарства і юридично закріплюється міждержавними угодами. Її визначальними елементами є: золото і резервні національні валюти, міжнародні рахункові одиниці, склад і структура міжнародних ліквідних активів (валютні кошти та золоті резерви), режим валютних паритетів і курсів, умови взаємної оборотності валют, обсяг валютних обмежень, форми міжнародних розрахунків, статус міжнародних валютно-кредитних організацій, що регулюють валютні відносини на наднаціональному рівні, режим міжнародних валютних ринків і світових ринків золота.

Правовою основою для виникнення, зміни іліпрекращенія валютних відносин служать международ-;

ні угоди і внутрішньодержавні акти.

Учасниками валютних відносин є держави, міжнародні організації, юридичні та фізичні особи.

Найважливішими елементами будь-якої валютної системи є валюта і валютний курс.

ВАЛЮТА - це грошова одиниця, використовувана длявимірювання величини вартості товару. Поняття "валюта" застосовується в трьох значеннях: грошова одиниця країни;

іноземна валюта; міжнародна (регіональна) грошова розрахункова одиниця і платіжний засіб (СДР).

Залежно від режиму використання валюти поділяються на: повністю оборотні (вільно конвертовані), частково оборотні (частково конвертовані), незворотні (неконвертовані, замкнуті).

Повністюоборотно називаються валюти країн, в законодавстві яких практично відсутні валютні обмеження.

Частково оборотні є валюти країн,

в яких зберігаються валютні обмеження щодо певного кола валютних операцій.

1 -

До незворотних відносяться валюти тих країн, в яких діють різні обмеження і заборони як аля резидентів, так і для нерезидентів, що стосуються ввезення і вивезення національної та іноземної валюти, валютного обміну, купівлі та продажу валюти і валютних цінностей та ін.

Конвертованість, або оборотність, - здатність національної валюти вільно без обмежень обмінюватися на іноземні валюти і назад без прямого втручання держави в процес обміну.

Конвертованість валюти знаходиться в прямій залежності від: економічного потенціалу країни; масштабів ге зовнішньоекономічної діяльності; стійкості внутрішнього грошового обігу; ступеня розвитку національних товарних, грошових ринків і ринків капіталів.

Для того щоб національна грошова одиниця могла використовуватися в якості валюти в міжнародному економічному обміні, вона повинна отримати міжнародну "ціну", що виражається в її валютному курсі.

ВАЛЮТНИЙ КУРС - це вартісне співвідношення двох валют при їх обміні, або "ціна" грошової одиниці Едною країни, виражена в грошових одиницях іншої лрани або в міжнародних платіжних засобах.

Встановлення курсу (ціни) валют на валютних біржах або банками називається котирування валюти.

13.7. Платіжний баланс країни та його структура

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС являє собою співвідношення між платежами, які надходять в дану країну з-за кордону, і платежами, здійсненими нею за кордоном протягом певного періоду часу. Він включає платежі по зовнішньоторговельних операціях (торговий баланс), послуг (міжнародні перевезення, страхування та ін.), Неторгові операції (утримання представництв, відрядження фахівців, міжнародний туризм), платежі у вигляді відсотків по кредитах і у вигляді юходон від капіталовкладень. У довіднику Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) платіжному балансу дано таке визначення: платіжний баланс є статистичним звітом за даний період, в якому систематично враховуються економічні угоди даної країни з іншими країнами.

У платіжному балансі держави знаходять своє узагальнююче вираження всі операції з грошовими коштами, які опосередковують зовнішньоекономічні зв'язки. У ньому відбиваються підсумки зовнішньоекономічної діяльності країни. Дані платіжного балансу використовуються для складання національних рахунків і вимірювання об'єму національного багатства.

Облік платежів по всіх зовнішньоекономічних операцій здійснюється протягом певного періоду часу {місяця, кварталу, року). Він ведеться в платіжному балансі за принципом подвійної бухгалтерії. Грошові кошти, що надходять в країну (наприклад від експорту), оприбутковуються в кредитових статтях балансу (зі знаком "плюс"); покидають країну, припустимо, використані на оплату імпорту іноземних товарів, - в дебетові статтях (зі знаком "мінус").

Різниця між сумарними підсумками кредитових і дебетові статей є сальдо платіжного балансу.Ця різниця може бути позитивною, якщо надходження перевищують платежі, і негативною - в протилежному варіанті. В останньому випадку країна має дефіцит платіжного балансу з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками.

Платіжний баланс має логічно послідовну структуру, що дозволяє виробляти регіональні порівняння, вивчати його взаємовідносини з запасами зовнішніх активів і пасивів країни. Структура формується із стандартних компонентів, об'єднаних в дві секції: поточний рахунок і капітальний рахунок.

У першій секції враховуються всі операції між резидентами і нерезидентами, які стосуються товарів, послуг, доходів і трансфертів, а в другій секції відображаються операції, що стосуються змін у володіннях в зарубіжних фінансових активах і пасивах.

Укрупнений склад стандартних компонентів (структура платіжного балансу) наступний:

Платіжний баланс (стандартні компоненти):

I. Поточний рахунок:

A. Товари і послуги;

1. Товари:

1) Товари зовнішньої торгівлі;

2) Вироби для переробки;

3) Ремонт основних фондів;

4) Придбання товарів в портах транспортнимікомпаніямі;

2. Послуги:

1) Перевезення;

2) Поїздки;

3) Комунікаційні послуги;

4) Будівельні послуги;

5) Страхові послуги;

6) Фінансові послуги (за винятком страхування);

7) Комп'ютерні та інформаційні послуги;

8) Авторські та інші виплати;

9) Інші ділові послуги;

10) Інші особисті послуги;

11) Урядові услугі.Б, Дохід:

1.Компенсація службовцям, включаючи прикордонних, сезонних та інших робочих;

2.Доходи від капіталовкладень.

B. трансфертів:

1. Загальні урядові органи;

2.Інший.

II. Капітальний рахунок:

А. Капітал, за винятком резервних активів:

1.Прямие інвестиції;

2.Портфельние інвестиції;

3.Другой капітал.Б. Резервні активи:

1.Монетное золото;

2.Спеціальние права запозичення;

3.Резервная позиція в МВФ;

4.Іностранная валюта;

5.Інші вимоги.

6.

13.8. Поняття глобалізації. Види глобальних проблем

ГЛОБАЛЬНИЙ - охоплює всю земну кулю, загальний.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ (від англ. Globalization) - набирає сили процес інтеграції національних економік в розширюються світові ринки.

Науково-технічна революція і розширення світогосподарських зв'язків у другій половині XX і початку XXI століть привели до того, що багато проблем, що породжуються діяльністю людини, набули глобального характеру, зачіпають інтереси світової цивілізації в цілому.

До їх числа відносяться: загроза ядерної катастрофи, забруднення навколишнього середовища, побічні ефекти освоєння космосу і світового океану, економічна відсталість країн, що розвиваються, поширення небезпечних захворювань і ін.

За характером походження і способів вирішення глобальних проблем можна поділити на три групи:

а) проблеми, пов'язані із взаємовідносинами між різними країнами: війни і миру, роззброєння, розвитку відсталих країн і ін.

б) проблеми, пов'язані з відносинами в системі "людина-суспільство": зростання народонаселення, боротьба з бідністю, голодом, хворобами, розвиток людини в умовах НТР і ін.

в) проблеми, пов'язані з відносинами в системі "суспільство-природа": захист навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, пошук нових джерел енергії та ін.

При всій відмінності глобальні проблеми мають ряд спільних рис, що дозволяють об'єднати їх в єдине, хоча і внутрішньо суперечливе ціле. Перш за все, кожна з них і всі вони разом узяті принципово важливі для доль людства, а затримка з їх здатністю загрожує загибеллю цивілізації або погіршенням умов життя і виробничої діяльності на Землі. Вони характеризуються глибоким зв'язком між собою і взаємозалежністю своїх економічних, політичних, науково-технічних та інших аспектів. У глобальних проблемах відображаються поглиблення і ускладнення світогосподарських зв'язків та інтернаціоналізація інших сторін суспільного життя. Нарешті, особливість глобальних проблем в тому, що вони можуть бути вирішені лише на основі зусиль всіх держав світу, бо абсолютно всі народи зацікавлені в порятунку людства від знищення в ядерній катастрофі, від хвороб, викликаних забрудненням навколишнього середовища та ін. Знайти спільне рішення цих проблем - значить забезпечити умови виживання всіх народів і можливості подальшого поступального розвитку цивілізації.

13.9. Роль транснаціональних корпорацій у світовій економіці

Посилення суперництва за сфери впливу штовхає суб'єктів міжнародних економічних відносин до утворення монополістичних союзів. МІЖНАРОДНА МОНОПОЛІЯ - це об'єднання суб'єктів господарювання, які монополізують виробництво того чи іншого продукту і ділять на цій основі світові ринки збуту, джерела сировини та сфери застосування капіталу.

Вивіз капіталу і утворення міжнародних монополій призвели до розділу світового ринку на сфери впливу між фінансовими угрупуваннями провідних країн світу, який здійснюється по "капіталу", за силою національних монополій. Співвідношення економічної могутності монополістичних угруповань постійно змінюється. Звідси - боротьба між монополістичними союзами за переділ уже поділеного світу, яка становить одну з головних рис сучасних міжнародних економічних і політичних відносин.

При характеристиці сучасних міжнародних монополістичних концернів важливо не стільки їх походження, скільки місце для вкладання капіталу і його величина. Цим багато в чому обумовлений перехід від визначення міжнародної монополії як багатонаціональної компанії до широко поширеній терміну "транснаціональна корпорація" (ТНК).

ТНК - це компанії, однонаціональні за складом ядра акціонерного капіталу і контролю, але міжнародні за сферою своєї діяльності. В основі формування транснаціональних корпорацій лежать, в першу чергу, процеси концентрації і централізації виробництва і капіталу спочатку в національних рамках з їх подальшим виходом на міжнародний рівень. Важливу роль в утворенні ТНК грає вивіз капіталу. Наявність активів за кордоном, що виникають на основі прямих інвестицій, є відмінною рисою цих монополій. Захопивши значну частину виробництва відповідних товарів в інших країнах, ТНК отримує можливість контролювати їх світові ринки і реально брати участь в економічному розділі світу. Створюючи міжнаціональні виробничі комплекси, ТНК отримують можливість повніше використовувати переваги сучасного міжнародного поділів праці і розширювати міжнародну кооперацію виробництва, ставити собі на службу природні і людські ресурси, науково-технічний потенціал інших країн, проникати на їхні ринки "зсередини", минаючи митні бар'єри. Маючи свої філії в різних країнах, ТНК легше може пристосовувати свої виробничі та збутові програми до специфічних умов різних національних ринків і проводити відповідну оптимізацію своєї діяльності в міжнародних масштабах. Координуючи операції своїх підприємств в різних країнах, ТНК мають можливість гнучкого виробничого маневру, зосереджуючи ті чи інші процеси в країнах з більш низькими витратами, і перш за все там, де є дешеві робоча сила і сировина.

Відповідно до прийнятої в ООН термінології, до ТНК відносяться не тільки власне транснаціональні трести і концерни, які складають більшість серед міжнародних монополій розвинених країн, а й нечисленна група багатонаціональних корпорацій. Деякі експерти по ТНК включають в їх число будь-які за величиною компанії, що мають закордонні активи. В результаті в розряд ТНК потрапляють і невеликі за величиною компанії, а їх загальне число, за деякими оцінками, досягає більше двох десятків тисяч.

Однак якщо виходити з глибинної сутності транснаціональних корпорацій, то слід зазначити, що наявності закордонних активів ще недостатньо для віднесення будь-якої компанії до ТНК, бо сьогодні практично немає жодного щодо великого концерну, яка б не здійснював хоч якусь виробничу діяльність за кордоном. Тому для віднесення того чи іншого концерну до ТНК, важливо знати його економічну міць, масштаби міжнародної діяльності. Так, якщо на початку 70-х років мінімальним рівнем для входження в число провідних ТНК вважався річний оборот з продажу понад 1 млрд дол., То сьогодні ця "планка" перевищила 2 млрд дол. Зміна ролі міжнародних монополій, модернізація механізму їх функціонування багато в чому визначаються новими умовами міжнародного поділу праці, що виникли під впливом сучасної науково-технічної революції. Саме вони диктують економічну доцільність інтернаціоналізації производ-; ства в рамках міжнародних промислових комплексів, 'перенесення центру ваги конкурентної боротьби на миро-i господарські простори.

13.10. Регіональна інтеграція в сучасній світовій економіці

\

Під міжнародної економічної ІНТЕГРАЦІЄЮ розуміють процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення їх господарських механізмів, що приймає форму міждержавних угод і узгоджено регульований міждержавними органами. РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ є переплетенням, взаємопроникнення і зрощування відтворювальних процесів країн певного регіону.

Метою міжнародної економічної інтеграції є створення єдиного економічного простору, в рамках якого забезпечується свобода пересування товарів, послуг, факторів виробництва (капіталу та робочої сили).

З міжнародних регіональних інтеграційних структур, які заслуговують особливої ​​уваги, можна виділити: Євросоюз, НАФТА, МЕРКОСУР, СНД, ЄврАзЕС, Союз Білорусі та Росії.

Європейський Союз (ЄС)

Утворився як європейське економічне співтовариство (ЄЕС) в 1967 р після злиття регіональних організацій:

-Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС, 1951 рік),

Римсько договору 1957 року про створення ЄЕС,

-Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).

З I січня 1994 року на основі Маастрихтського 1 договору 1992 р ЄЕС стало називатися Європейським Союзом. В даний час ЄС являє собою найбільше економічне і політичне інтеграційне об'єднання, до складу якого входять 27 європейських держав з територією понад 4,2 млн кв. км і населенням понад 484 млн чоловік. це:

• Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція - країни-родоначальниці ЄС;

■ Великобританія, Ірландія і Данія, які приєдналися до спільноти в 1973 р .;

• Греція, яка набрала Спільнота в 1981 р .;

• Іспанія та Португалія, які мають членство в Співтоваристві з 1986 р .;

■ Фінляндія, Швеція і Австрія, що увійшли в составСообщества в 1995 р .;

• Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Мальта та Кіпр, що увійшли у склад ЄС в травні 2004 р .;

• Болгарія і Румунія, які вступили в ЄС з 1 січня 2007 р

Однією з основних завдань цього договору є завершення економічної інтеграції шляхом створення Економічного і валютного союзу (ЕВС). При цьому підкреслюється, що ЕВС з єдиної для країн-учасниць валютою (Євро) включатиме до свого складу тільки ті країни, які виконають вимоги взаємної адаптації економічних систем.

У травні 1998 р були визначені 11 з 15 країн ЄС, які відповідали вищезгаданим стандартам і ввели загальну валюту - Євро, поклавши початок створенню "зони Євро".

Останній етап формування "зони Євро" почався з 1 січня 2002 р, Коли в обіг увійшов готівковий Євро, які зверталися паралельно з національними валютами. З 1 липня 2002 р національні валюти були вилучені з обігу і здійснено повний перехід країн-учасниць на Євро.

Економіка "зони Євро" є однією з найбільших в світі, з якої можна порівняти лише економіка США. Матеріальну основу "зони Євро" становить економіка промислово розвинутих країн: Німеччини, Італії, Франції, Іспанії, на які припадає понад 80% ВВП країн, що входять в ЕВС.

НАФТА

НАФТА (NAFTA, NorthAmericanFreeTradeAgreement) - Північноамериканська асоціація вільної торгівлі, яка об'єднує США, Канаду і Мексику. Угода про її створення було підписано в грудні 1992 р, а набула чинності 1 січня 1994 року. Основними цілями Угоди є:

• зняття бар'єрів у торгівлі та сприяння вільному руху товарів і послуг між підписали Угоду країнами,

• встановлення справедливих умов конкуренції в рамках зони вільної торгівлі,

■ істотне збільшення можливостей для інвестування в країнах-членах НАФТА,

• забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в кожній з країн НАФТА,

• виконання цієї Угоди і застосування його для врегулювання торговельних суперечок,

■ можливість в перспективі розширення рамок цієї Угоди за рахунок підключення до нього нових країн-учасниць.

МЕРКОСУР

МЕРКОСУР являє собою Південноамериканського спільного ринку. Торговий пакт про його створення був підписаний в 3 991 м Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм. З 5 липня 2006 до МЕРКОСУР приєдналася Венесуела.

В даний час МЕРКОСУР - це найбільший інтегрований ринок Латинської Америки, де зосереджено більше 45% населення (близько 250 млн чол.), 50% б

сукупного ВВП (понад 1 трлн дол.), 40% прямих зарубіжних інвестицій, більше 60% сукупного обсягу товарообігу (понад 300 млрд дол.) і 33% обсягу зовнішньої торгівлі континенту. В межах угруповання забезпечена вільна міграція капіталів і робочої сили, діють загальні митні тарифи на імпорт з третіх країн, координується політика в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, в валютно-фінансовій сфері.

Співдружність Незалежних Держав (СНД)

СНД виникло в результаті розпаду СРСР на постсоюзном економічному просторі. Угода про утворення СНД було підписано керівниками Білорусі, РРФСР і України в грудні 1991 р, до якого згодом приєдналися інші республіки колишнього СРСР, за винятком Латвії, Литви та Естонії. До складу СНД; входять 12 країн: Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Україна. Частка країн СНД в світовому ВВП становить менше 5%.

При створенні СНД держави-засновники цієї організації ставили такі завдання:

■ провести процедуру ліквідації СРСР, розділу союзної спадщини, набуття кожним учасником повного суверенітету і міжнародного визнання з найменшими витратами;

• створити на базі колишніх союзних республік спільний економічний, науково-технічне, інформаційне та гуманітарний простір, враховуючи той факт, що всі члени СНД тривалий час становили єдиний народногосподарський комплекс в рамках єдиної держави.

Євразійське Економічне Співтовариство (ЄврАзЕС)

Договір про заснування ЄврАзЕС був укладений в жовтні 2000 р Білоруссю, Казахстаном, Киргизією, Росією і Таджикистаном. 25 січня 2006 року на саміті ЄврАзЕС в Санкт-Петербурзі в Спільнота був прийнятий Узбекистан.

Завданнями об'єднання є:

■ завершення оформлення в повному обсязі режиму вільної торгівлі, формування єдиних митних тарифів і єдиної системи заходів нетарифного регулювання,

• встановлення загальних правил торгівлі товарами і послугами і їх доступу на внутрішні ринки,

■ вироблення узгодженої позиції держав-членів Співтовариства у взаєминах з СОТ (Світовою організацією торгівлі) та іншими міжнародними економічними організаціями,

• створення уніфікованої системи митного регулювання.

Основна мета ЄврАзЕС - створення єдиного економічного простору на території шести зазначених держав.

Союз Білорусі та Росії

Є найбільш просунутою формою інтеграції країн СНД. Договір про створення союзу був підписаний в грудні 1999 р, якому передувало підписання:

• в 1995 р Угоди про Митний союз, до якого в 1995-1999 рр. приєдналися Казахстан, Киргизія і Таджикистан,

■ в квітні 1996 р Договору про утворення Співтовариства Білорусі і Росії,

• у квітні 1997 р Договору про Союз Білорусі та Росії.

У грудні 1999 року був підписаний договір про створення Союзної держави Російської Федерації і Республіки Білорусь. При цьому зберігався національний суверенітет країн-учасників з одночасним формуванням союзних державних органів і наднаціональних органів управління. Росія і Білорусь залишаються повноправними членами міжнародного співтовариства і зберігають своє членство в міжнародних організаціях. Кожна зі сторін зберігає і свої зобов'язання і права за міжнародними договорами.

Цілями Союзної держави є:

-формування єдиного економічного простору,

-здійснення єдиної соціальної політики,

-проведення узгодженої оборонної та зовнішньої політики.