• N - номінал облігації;
 • Висновки
 • Список опублікованіх робіт за темою дисертації


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір47.77 Kb.
  Типреферат

  Скачати 47.77 Kb.

  Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Економіко-математичне моделювання

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук

  Донецьк - 2008


  Загальна характеристика роботи

  Актуальність теми дослідження. Трансформація Суспільно-економічної системи в Україні І, в Першу Черга, зміна форми власності за, обумовілі випуск Великої кількості акцій І, відповідно, їх обіг. Дефіціт обіговіх коштів предприятий, державного и місцевіх бюджетів визначили необходимость випуску й обігу облігацій як одного з ІНСТРУМЕНТІВ позікового Капіталу. Аналіз и прогноз характеристик випуску й обігу ціх ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что візначається особливо економіки країни та дінамікою розвитку вітчізняного фондового Сайти Вся, є актуальним для України.

  В Україні існує організованій и неорганізованій ринок, здійснюється біржова и позабіржова, первинна и вторинна торгівля активами. Подібної организации обігу ЦІННИХ ПАПЕРІВ сегодня Неможливо уявіті без інструментарію Прийняття оптимальних РІШЕНЬ при укладанні угідь. Молодість вітчізняного фондового Сайти Вся проявляється у відсутності прозорості характеристик емітентів ЦІННИХ ПАПЕРІВ, малих ОБСЯГИ фактичного матеріалу, что необходимо для ОЦІНКИ їхнього рейтингу и надійності. Встановлен система реєстрації власніків ЦІННИХ ПАПЕРІВ має високий степень інерції. На початковій Стадії находится использование різніх індікаторів фондового Сайти Вся (рейтінгів, індексів). Сховані інфляційні процеси, багатозначність и нестійкість системи оподаткування, залежні від зовнішніх позик, регресуючі Тенденції господарської ДІЯЛЬНОСТІ емітентів ЦІННИХ ПАПЕРІВ ускладнюють оперативну роботу інвесторів на фондовому ринку.

  Аналіз особливо випуску й обігу ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні обумовів Актуальність завдань економіко-математичного моделювання характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ. До ціх задач Належить розробка моделей та алгоритмів оцінювання доходності від придбання або продаж різноманітніх актівів, Із компонуванням портфелів у ритмі з торгами, на підставі статистичної ОБРОБКИ поточної информации та информации, что накопічується, про котування ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Моделі та алгоритми прогнозу дозволяти емітентам оцінюваті характеристики випуску, інвесторам - візначаті стратегію и тактику біржовіх та позабіржовіх операцій купівлі-продажу, створюваті АРМ емітенту й АРМ інвестора.

  Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертацію виконан в рамках держбюджетної тими Донецького державного університету "Господарський Механізм виробничих систем" (номер государственной реєстрації - 01920085513) і "Проблеми обліку, АНАЛІЗУ і аудиту в условиях переходу до ринкового отношений" (номер государственной реєстрації 0194U0112757).

  Предметом дослідження в дісертаційній работе є процеси и закономірності розвитку фондового Сайти Вся в Україні, а такоже моделювання кількісніх характеристик актівів (облігацій и акцій) и їх дінамічного компонування у портфель ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Об'єктом дослідження є операции емісії й обігу, что здійснюють Емітенти та інвестори на фондовому ринку.

  Мета и задачі дослідження. Метою дісертаційної роботи є розробка економіко-математичного інструментарію ОЦІНКИ та прогнозом характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ на первинний и вторинна ринках в условиях переходу економіки до ринкового отношений.

  Для Досягнення мети дослідження поставлено и вірішено Такі задачі:

  · Проведено аналіз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ, показніків їхньої емісії й обігу;

  · Досліджено и проаналізовано умови! Застосування існуючіх СУЧАСНИХ методик и моделей прогнозу характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  · Сформувати концепцію економіко-математичного моделювання характеристик облігацій и акцій;

  · Розроблено економіко-математичні моделі оцінювання ризиковості и безрізіковіх актівів та їх портфелів;

  · Сінтезовано алгоритми прогнозу и управління портфелями ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  · Проведено кількісне дослідження й аналіз моделей и алгоритмів.

  Теоретична и методологічна основа дослідження. В Основі дослідження лежати методичні и теоретичні розробки зарубіжніх и вітчізняніх вчених, прісвячені прогнозування характеристик, емісії та обігу ЦІННИХ ПАПЕРІВ; ЗАКОНОДАВЧІ и Нормативні акти України, что визначаються формирование и Функціонування прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ. При вірішенні завдань, поставлених у дисертації, вікорістовуваліся методи АНАЛІЗУ и синтезу, Теорії ймовірностей и математичної статистики, методи оптімізації, імітаційного моделювання та Теорії рядів. При аналізі характеристик об'єкта и предмета дослідження вікорістовуваліся фактічні дані по емісії та обігу акцій и облігацій за період з 2002 по 2007 рр., Отрімані з різніх українських та закордоних джерел.

  Наукова новизна отриманий результатів. У дисертації Здійснено постановку и вирішенню завдань розробки інструментарію Прийняття оптимальних РІШЕНЬ операторами фондового Сайти Вся на підставі узагальнення и розвитку СУЧАСНИХ методик, адаптованості до умов фондового Сайти Вся Україна. При цьом ОТРИМАНО Такі Нові наукові результати:

  1. Сінтезовано моделі прогнозу вартості купона та безкупонніх облігацій в условиях жорсткий оподаткування й дисконтування на ринкову процентну ставку, согласно З якою здійснюється оцінка доходності в будь-який наперед завдань период, что дозволяє інвестору провести операции з найбільшою ефектівністю.

  2. Розроблено моделі прогнозу вартості и доходності облігацій в условиях неплатежів без прив'язки до рейтінгів облігацій провідніх емітентів, Які адаптовано до умов вітчізняного фондового Сайти Вся. ЦІ моделі дозволяють інвестору, маючі статистичні характеристики облігацій, прогнозуваті гарантованого дохід по них Із завдань рівнем ризики.

  3. Розроблено економіко-математичні моделі прогнозу характеристик емісій через введену функцію корисності, яка зв'язує ОБСЯГИ інвестіцій та ОБСЯГИ емісії облігацій, что планується. ЦІ моделі дозволяють емітенту розраховуваті Кількість облігацій різніх відів, ОБСЯГИ їх випуску и Загальний ОБСЯГИ емісії, что предполагает максимально ее размещения.

  4. Модіфіковано сучасні Критерії (правила) оцінювання портфеля облігацій и розроблено відповідні моделі ОЦІНКИ доходності портфелів різного компонування, что дозволяє інвестору оперативно варіюваті складових портфеля облігацій, отрімуючі прибуток НЕ нижчих гарантованого.

  5. Сінтезовано моделі еволюції Головна цен и компонування портфеля акцій, что дает можлівість дінамічного варіювання активами портфелів, забезпечуючі прибуток НЕ нижчих заданого уровня надійності.

  Практична значімість отриманий результатів. Розроблені моделі та алгоритми дозволяють емітентам розраховуваті Кількість облігацій, что віпускаються, періодічність Купони платежів и Терміни погашення, на підставі чого может здійснюватіся ЕМІСІЯ, что відповідає Попит на дані цінні папери. Сінтезовані моделі й алгоритми дозволяють інвесторам ефективного оцінюваті облігації, Здійснювати компонування актівів у портфель и управління портфелем таким чином, щоб реальний прибуток від володіння таким портфелем або від операцій купівлі-продажу окремий его актівів, БУВ бі НЕ нижчих розрахункового в условиях неплатежів и жорсткий оподаткування. Розробки могут буті вікорістані при здійсненні операцій на первинний и вторинна ринках в условиях біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами.

  Отрімані в дисертації результати Використано в работе АКБ "Новий". Реальний економічний ефект від упровадження результатів, отриманий за рахунок Збільшення прибутку при операціях Із цінними паперами, склав 240000 грн.

  Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорювалісь и доповідалісь на конференціях:

  · Вузівській Науковій конференции професорсько-викладацького складу за підсумкамі науково-дослідної роботи: економічні науки. Донецьк, ДонДУЕТ, 2005 р;

  · VII науково-практічній конференции "Сучасний фондовий ринок України: розвиток законодавчої бази та проблеми оподаткування", с.м.т. Партеніт, 5-8 червня 2005 року. Організатор: Українська асоціація ІНВЕСТИЦІЙНОГО бізнесу;

  · IX науково-практічній конференции "Інвестиційний клімат: шляхи покращення", с.м.т. Партеніт, 4-7 червня 2006 року. Організаторі: Державна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового Сайти Вся, Українська асоціація ІНВЕСТИЦІЙНОГО бізнесу, Професійна асоціація реєстраторів и депозітаріїв;

  · Науково-практічній конференции "Інвестор и емітент: кроки назустріч", м. Київ, 23-24 лютого 2007 року. Організаторі: Українська асоціація ІНВЕСТИЦІЙНОГО бізнесу, Агентство України по керування ДЕРЖАВНИЙ корпоративними правами.

  Публікації. Основні результати дісертаційної роботи Опубліковано у 11 наукових роботах загально ОБСЯГИ 4,1 д.а., Із якіх автору Належить 3,2 д.а.

  ОБСЯГИ и структура роботи. Дисертація складається Із вступления, трьох розділів, вісновків, списку використаних джерел з 150 найменувань, містіть 10 таблиць, 15 Додатків. Роботу виклади на 189 страницах, материал дисертації ілюструють 65 рисунків.

  Основні положення дісертаційної роботи

  У вступі обґрунтовано Актуальність, предмет и мету дослідження, наукову новизну результатів, практичність Цінність дослідження, пропозіцій и рекомендацій.

  У Першому розділі "Концептуальні аспекти обігу цінних паперів" визначили місце Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ у структурі сучасної рінкової економіки. Проведено аналіз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ та їх обігу в Україні. Досліджено існуючі методи и методики прогнозування характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ та обґрунтовано необходимость їх подалі удосконалення.

  Господарське життя України, як и других стран постсоціалістічної Співдружності в условиях Зміни форм власності за, зазнає дінамічніх коливання з наростаючою амплітудою економічних зрушень. Вірівнювання ціх коливання Залежить від законодавчої бази, віконавчої Структури та организации ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса. Домінуючою складових цього процесса є організація фондового Сайти Вся.

  Регулювання Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні сегодня здійснюється як державн органами, так и організаціямі учасников фондового Сайти Вся, Які саморегулюються.

  До групи законодавчий АКТІВ, Якими регулюються отношения на Українському фондовому Сайти Вся, Варто Віднести Закони України "Про власність", "Про цінні папери и фондовому біржу", "Про господарські товариства", "Про заставу", "Про пріватізаційні папери", "Про банки та банківську діяльність ". Більш системна и цілеспрямована робота в напрямку розвитку законодавства України в сфері ЦІННИХ ПАПЕРІВ почалась после Прийняття Указу Президента України від 12.06.04 р. № 446/5 "Про державну комісію з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового ринку" (ДКЦПФР) и Закону України від 30.10.04 р. "Про державне регулювання Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ України". З Прийняття цього закону Було Створено законодавчий базу регулювання фондового Сайти Вся, визначили шляхи и засоби цього регулювання, Надав шірокі повноваження для Здійснення єдиної государственной политики на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідному державному органу - Державній КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового Сайти Вся (ДКЦП).

  Емітентамі ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні є: Уряд України, Державні підприємства, что превращаются в акціонерні товариства, комерційні банки, діючі акціонерні товариства, комерційні структури, органи місцевого самоврядування, а такоже Фізичні особи.

  ОБСЯГИ випуску вітчізняніх ЦІННИХ ПАПЕРІВ дінамічно зростан и на Кінець 2006 року Державною комісією з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового Сайти Вся Було зареєстровано емісій ЦІННИХ ПАПЕРІВ на Загальну суму більш, чем 24,5 млрд. Грн. (Без урахування державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ), у тому числі: Акції - 24,162 млрд. Грн .; облігації предприятий - 0,137 млрд. грн .; облігації місцевіх позик - 0,0005 млрд. грн.

  Організаційно оформлень ринок у Нашій стране представлено біржамі и торгово-інформаційнімі системами (ТІС).

  На сегодня в Україні зареєстровано 6 фондових бірж, у тому чіслі Донецька фондова біржа (ДФБ).

  Загальний ОБСЯГИ торгів на організаційно оформлених ринках течение 2002-2005 рр. МАВ тенденцію до зростання. Так, у 2004 году ВІН Склаві 48,2 млн. Грн., У 2005 году - 761, 9 млн. Грн., А в 2006 году знізівся до 688,5 млн. Грн., Тобто на 10%, на что вплінула осіння фінансова криза.

  В Україні, на Відміну Від розвинутих стран, превалює позабіржовій неорганізованій ринок. Це результат пріватізаційніх процесів попередніх років. На неорганізованій позабіржовій ринок у 2006 году припадало около 89% від загально ОБСЯГИ угідь по цінних папери.

  Сейчас на фондовому ринку України здійснюють свою діяльність 1630 ПРОФЕСІЙНИХ учасников фондового Сайти Вся.

  У дісертаційній работе Розглянуто Особливості обігу двох відів ЦІННИХ ПАПЕРІВ: облігацій и акцій. На фондових ринках країни ма ють обіг три види облігацій: Державні, муніціпальні, облігації предприятий. Державні облігації підрозділяються на облігації внутрішньої (ОВДП) и зовнішньої позики (ДОЗП).

  Першу муніціпальну позику в Україні Було Здійснено у 2003 году в городе Киеве. За період 2003-2005 рр. решение про випуск облігацій місцевіх позик на Загальну суму 400 млн. грн. були прійняті в 11 регіонах. Фактично ж облігаційні позики були здійснені в 10 регіонах на Загальну суму 222 млн. Грн. За станом на 01.01.2006 року в обігу знаходится муніціпальніх облігацій на суму 192,5 млн. Грн. У 2006 году Державна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового Сайти Вся зареєструвала одну емісію облігацій місцевої позики ОБСЯГИ 0,5 млн. Грн.

  ВІДСУТНІСТЬ активного обігу облігацій місцевої позики на вторинно Сайти Вся пояснюється тім, что учасники фондового Сайти Вся НЕ ма ють централізованого доступу до проспектів емісії муніціпальніх облігацій и информации про кількісні результати проведення емісії.

  Акції у сучасній практике фондового Сайти Вся Україна проходять в основному через первинний ринок на біржовіх торгах, а вторинна ринок Здійснює обіг ціх актівів через позабіржову фондова торговельна систему (ПФТС) и на позабіржовому неорганізованому Сайти Вся. Існуюча інформація относительно котування акцій НЕ дозволяє сделать Висновки относительно доходністі ціх актівів, а вторинна їх обіг відбувається через Операторів, что володіють, найчастіше, конфіденційною інформацією про економічний стан емітентів, або про перспективи, что намічаються.

  З віщевікладеного можна сделать Висновок: фондовий ринок України регулюється законодавчий и нормативними актами на сучасній Основі; ринок має біржову и позабіржову СКЛАДОВІ; активи облігацій представлено ДЕРЖАВНИЙ облігаціямі внутрішньої и зовнішньої позики та муніціпальнімі облігаціямі; інформація про котування є неповна и поданих у перекручений виде, что Робить ринок непрозорім и не дает потенційнім інвесторам возможности адекватно оцініті сітуацію.

  У работе Розглянуто характеристики двох відів ЦІННИХ ПАПЕРІВ: облігацій та акцій.

  Облігація має кілька якісніх параметрів, визначення якіх пов'язано з ее номінальною вартістю. Поряд Із різніцею в цінах придбання, продаж и Погашення облігацій складових частин доходу для інвестора будут купонні виплати або купонного доходу по облігаціях.

  Період обігу облігацій и розмір купонного відсотка ма ють прямо пропорційну залежність: чим более срок обігу облігації, тім вищє розмір купонного відсотка для мінімізації інфляційного впліву. Кроме того, купони відсоток у виде плати за Надання позики буде ще залежаться и від ОЦІНКИ як самого емітенту, так и его ПАПЕРІВ.

  Курс Акції (ціна) візначається в Першу Черга ее цінністю (вартістю) для емітента та інвестора.

  Цінність для інвестора Полягає в тому, что цінній папір приносити Певний дохід. Цей дохід может реалізуватіся як при віплаті процентів и дівідендів, так и при зростанні курсу на біржі або позабіржовому Сайти Вся. Загальний рівень доходу порівнюється з ризико, что Несе власник цінного паперу. Це співвідношення вікорістовується для зіставлення з доходністю и різікованістю Розташування грошей у банку.

  Попит на цінні папери з боку інвестора формується согласно з прібутковістю, різікованістю та ліквідністю Розташування в них коштів.

  На підставі АНАЛІЗУ характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ Зроблено Такі Висновки:

  · ЕМІСІЯ облігацій винна враховуваті ОБСЯГИ можливий інвестіцій, ринкову процентну ставку на капітал, темпи інфляції, что визначаються степень дисконтування вартості планованої облігації й ОБСЯГИ випуску; ЦІМ ж Чинник підпорядковані прогнози періодічності и відсотку Купони виплат, Терміни погашення, доходність до погашення и номінальна ВАРТІСТЬ облігації, тобто сукупність показніків, что визначаються Інтерес інвесторів до ціх актівів;

  · Ефективний обіг облігацій візначається доходністю до погашення, дісконтованої относительно процентної ставки на капітал з оцінкою ризики Купони неплатежів;

  · Обіг акцій з оперативним компонуванням портфеля актівів потребує ОЦІНКИ ризики, пов'язаного зі зміною процентної ставки на капітал, відносної доходності, ОЦІНКИ актівів и кількості акцій ціх актівів у Портфелі таким чином, щоб реальний дохід БУВ НЕ нижчих прогнозованого граничного значення.

  Дослідження існуючіх методів и економіко-математичних моделей характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ и особливо їх! Застосування в условиях України, призвели до таких вісновків:

  · Існуючі моделі прогнозу рінкової вартості облігацій дозволяють знаходіті только зсунуті ОЦІНКИ;

  · Прогноз по моделях дисконтування на різного роду процентні ставки (ринкова, спот-ставка) поступаються відповіднім Експертна оцінкам;

  · Оцінка дісконтованої рінкової вартості и доходності купонних облігацій у періоді міжкупонніх виплат провадиться ітератівнім Шляхом;

  · Прогноз ризики купівлі-продажу облігацій, что ма ють Різні ймовірності Здійснення Купони платежів, ґрунтуються на зіставленні будь-якіх актівів з активами головного корпорацій, Які ма ють встановлений рейтинг, что для потокової умів фондового Сайти Вся Україна НЕ є прийнятною;

  · Розрахунок обсягів емісії, періодічность Купони виплат и Погашення державних облігацій и облігацій місцевого значення не враховують ринкового балансу з можливіть інвестиціями;

  · Економіко-математичні моделі формирование и управління портфелем облігацій спіраються на зіставлення вартостей постійної складової портфеля актівів и складової, что оновлюється, смороду НЕ формалізовані для прогнозів прибутку та доходності багатоваріантніх актівів и їх складових;

  · Моделі прогнозу и управління портфелем акцій, розроблені відповідно до методик Г. Марковіца и Дж. Тобіна, що не дозволяють одержуваті переконліві та незсунуті ОЦІНКИ прогнозом прибутку и доходності по операціях Із цінними паперами для умів фондового Сайти Вся Україна, что має скроню амплітуду и частоту коливання котувань акцій;

  · Аналіз особливо фондового Сайти Вся Україна, обігу ризиковості и безрізіковіх актівів, існуючіх методик и моделей прогнозу вартості та управління ризиковості и безрізіковімі активами показує, что актуальною є розробка моделей и алгоритмів, Які повінні буті інструментом емітентів и інвесторів, Які здійснюють операции з цінними паперами на пЕРВИННА и вторинна, біржовому и позабіржовому фондових ринках;

  · При випуску (емісії) ЦІННИХ ПАПЕРІВ - облігацій и акцій, емітенту та патенти мати математичні моделі, что дозволяють прогнозуваті Ціну (ВАРТІСТЬ) ПАПЕРІВ, что віпускаються в обіг з визначенням номіналом, таким чином, щоб задовольніті Попит на Сайти Вся и не опінітіся у збитки; в свою черга, інвесторам, что здійснюють операции купівлі-продажу ЦІННИХ ПАПЕРІВ, необходимо мати інструмент прогнозу ціни купівлі-продажу ЦІННИХ ПАПЕРІВ, їх доходності и ризико вкладень Капіталу у ЦІ активи й степень ризики портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что формується.

  У іншому розділі "Розробка економіко-математичних моделей прогнозу характеристик цінних паперів" вірішуються задачі економіко-математичного моделювання вартості и Попит облігацій різноманітніх відів, як інструменту емітента, а такоже сінтезування моделей ОЦІНКИ доходності купонних облігацій в условиях неплатежу; моделювання прогнозу доходності портфеля облігацій різніх відів з оцінкою ризики, обумовлених нестійкістю процентних ставок на капітал; моделювання прогнозу вартості и доходності портфеля акцій як інструменту інвестора.

  У дісертаційній работе проведено адаптацію відоміх моделей розрахунку вартості безкупонної и купонної облігацій относительно особливо национальной економіки.

  Віходячі з нестаціонарніх умів оподатковуваного на доход і Приріст Капіталу для України сінтезовано моделі прогнозу вартості облігації з урахуванням оподаткування:

  - Для купонної облігації:

  G = ;

  - Для купонної облігації, что має р купонних платежів за период:

  ,

  де G - ВАРТІСТЬ облігації;

  q - ставка податку на Приріст Капіталу;

  r - ринкова процентна ставка (прибутковість);

  n - дисконтний множнік;

  N - номінал облігації;

  g - купонна ставка;

  l - ставка податку на купонний прибуток;

  - КОЕФІЦІЄНТИ зведення;

  n - срок до погашення.


  Інколи інвестору та патенти оцініті доходність купонної облігації з урахуванням оподаткування при рінковій вартості облігації, відмінної від номіналу. При цьом модель доходності окремої облігації має вигляд:

  r = + .

  В условиях фінансового Сайти Вся Україна розроблено та адаптовано модель вартості облігації для загально випадка з урахуванням оподаткування:

  G = B + ,

  де В = - Дисконтований на ринкову процентну ставку номінал;

  р - періодічність Купони виплат;

  ЦІ моделі могут буті вікорістані як емітентамі при випуску різніх відів облігацій, для визначення їх вартості на первинний Сайти Вся, так и інвесторамі, для прогнозу доходності облігацій, Які смороду планируют купити.

  Розроблені моделі прогнозу вартості и доходності облігацій НЕ враховують ризики неплатежів, ймовірність которого збільшується в міру віддаленості від дати емісії. Кроме того, існуючі у мировой практике моделі НЕ дозволяють коректно оцініті очікуваній дохід в условиях неплатежів Із різнім рівнем надійності емітенту.

  Тому актуальною є розробка моделей, что прогнозують доходність облігацій при різному Ступені ризики неплатежів за відповідні періоді.

  В работе вірішуються три задачі прогнозу гарантованого доходу від облігацій:

  1) при заданому Рівні ризико и ймовірностях виплат (Загальний випадок);

  2) при надійності емітенту більш 50% (по усіх виплат);

  3) для випадка надійності емітенту більш 50% (по усіх виплат) и стартової надійності 100% (по першій віплаті).

  Вікорістовуючі Властивості усталеності логаріфмічної Функції відношення вартостей, відомі у мировой практике моделі прогнозу ціни облігації превратилась до вигляд:

  = {ln -ln },

  де - Рівень ризики;

  - Гарантійні емітентом виплати по облігації за Закінчені терміну ії обігу.

  р i, р n - ймовірності купонних виплат;

  з k - купонні виплати.

  Ця модель дозволяє прогнозуваті гарантованого дохід від облігацій Із рівнем ризики, что задається інвестором, и Статистичний оцінкамі ймовірностей виплат по конкретних облігаціях (Загальний випадок).

  Для емітенту з рівнем ймовірності виплат більш 50% по усіх виплат модель ціни облігації має вигляд:

  .

  Если стартові купонні виплати емітенту дорівнюють 100%, розрахунки здійснюються по моделі:


  .

  ЦІ моделі дають можлівість інвестору, что задає рівень надійності оцінювання, Здійснювати різікові операции з доходом не нижчих гарантованого.

  На фондовому ринку встановлюється поточна дінамічна відповідність операцій купівлі-продажу, Попит-Пропозиції, тобто економічні Взаємовідносини емітент-інвестор. Для прібуткової емісії облігацій та патенти візначіті закономірності и Розробити математичні моделі прогнозу Попит на облігації, что враховують ЦІ відповідності.

  Рішення цієї задачі ґрунтується на тому, что перевага візначається "корісністю", яка может буті віміряна Деяк нелінійною функцією , Де х - Кількість облігацій різного виду. Вікорістовуючі необхідні умови Існування екстремум цієї Функції, ОТРИМАНО систему алгебраїчніх рівнянь, яка дозволяє розраховуваті для шкірного виду облігацій:

  - ОБСЯГИ емісії х m

  G m = ,

  де - Початковий капітал інвестора на Сейчас годині;

  , - Вагова функція, відповідно, m -го та k -го номіналу;

  п - Кількість потенційніх інвесторів;

  - Кількість облігацій


  х m = .

  Тоді ВАРТІСТЬ всієї емісії різніх відів облігацій складає:

  .

  Використання ціх моделей доцільно для прогнозу як державних, так и муніціпальніх облігацій, при наявності оцінок ФІНАНСОВИХ можливий потенційніх інвесторів.

  Інвесторі Постійно змінюють свои активи, продаючи часть з них и закуповуючи часть других, тобто роблять операции купівлі-продажу пакетів облігацій з метою одержаний прибутку за рахунок динаміки Ціноутворення актівів. У зв'язку з тім, что те, що бере аналітічнім Шляхом єдініх РІШЕНЬ задачі обміну є складним, розглядаються статистичні и вартісні ОЦІНКИ співвідношення актівів у Портфелі, Які повінні Забезпечувати прибуток від операцій варіювання активами не нижчих якогось граничного значення.

  У мировой практике оперують трьома рівнямі (крітеріямі) оцінювання:

  1. Нульовий рівень. ВІН предполагает Рівність вартостей актівів, что оновлюються и что позбавляються в Портфелі.

  2. Перший рівень. Если прогнозоване формирование актівів портфеля задовольняє крітерію нульового уровня для різніх компонувань портфеля (багатозначність задачі), то ЦІ прогнози оцінюються по дюраціям різніх компонувань.

  3. Другий рівень. Если прогнозоване формирование актівів портфеля задовольняє крітеріям нульового и первого рівнів для різніх компонувань портфеля, то прогнози оцінюються по розкіду (дісперсії) вартості актівів портфеля.

  У дісертаційній работе ЦІ Критерії (правила) модіфіковано у виде:

  1. Нульовий рівень.

  (R) = (R),

  де k - індекс актівів, что позбавляються;

  l - індекс актівів, что замінюються;

  t - момент оцінювання;

  Z (r) - ВАРТІСТЬ портфеля актівів.

  2. Перший рівень.

  ,

  де ;

  D l (r) - дюрація;

  3. Другий рівень.

  ,

  де ;

  - Момент іншого порядку.

  Послідовний прогноз, підпорядкованій імунізації портфеля относительно мінлівої процентної ставки и періодічності Купони виплат по облігаціях, дозволяє інвестору Здійснювати оновлення портфеля актівів.

  Для вітчізняніх умів Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ актуальною є задача синтезу економіко-математичних моделей прогнозу доходності актівів и алгоритмів оптимального формирование портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ, яка засновано на статистичних характеристиках актівів за попередні періоді. Ця задача містіть у Собі: визначення основних закономірностей еволюції Головна доходності в условиях дисконтованих платежів; визначення параметрів еволюції Головна, Заснований на доходності актівів за Попередній период; розробка алгоритму оптимального Вибори складових портфеля.

  У работе розглядаються две постановки цієї задачі:

  перша - Полягає у візначенні відів актівів та їхньої Частки у Портфелі, что компонується;

  друга - деталізована, призначила для знаходження кількості акцій кожного активу в Портфелі.

  Для вирішенню цієї задачі ОТРИМАНО моделі статистичного прогнозу:

  - Доходності активу:

  ,

  де - Параметр еволюції Головна дівіденду;

  - ВАРТІСТЬ i- го активу (ціна покупки) на качана ПЕРІОДУ;

  - Поточний дохід, отриманий від i -го активу в течение даного часу (Дивіденди);

  r - ринкова процентна ставка;

  - Середньої доходності активу:

  де - Середнє значення дівідендів;

  - Дісперсія дівідендів на інтервалі оцінювання [t];

  - Коефіцієнт кореляції дівідендів на інтервалі оцінювання [t].

  Отрімані автором моделі та постановка задачі оптимального компонування портфеля актівів, прізначені для оператівної роботи інвесторів, что оцінюють доходність портфеля в условиях ринкового дисконтування вартості акцій.

  Третій розділ "Аналіз и кількісне дослідження економіко-математичних моделей прогнозу характеристик цінних паперів" візначає практичність значімість дісертаційної роботи.

  С помощью моделей прогнозу характеристик облігацій можна прогнозуваті ринкову ВАРТІСТЬ облігацій та оцінюваті їхню доходність у залежності від умов дисконтування. ЦІ моделі дозволяють інвестору оцініті потокової ВАРТІСТЬ облігації, рівень ее доходності та сделать Висновок про доцільність ее придбання, зберігання або продаж.

  Проведено аналіз поведінкі показніків вартості и доходності облігації между Купони виплатами, зіставлено розрахунково ВАРТІСТЬ и доходність Із потокової ринкова, визначили тактику операцій інвесторів.

  Для моделі прогнозу вартості купонної облігації проведено кількісній розрахунок доходності облігації. При прійнятті решение купівлі-продажу Здійснено порівняльний аналіз СПІВВІДНОШЕНЬ купонної ставки и дисконтування вартості относительно рінкової процентної ставки.

  На підставі фактичного матеріалу проведено кількісне дослідження моделей та алгоритмів з аналізом середньостатістічного збігу прогнозу з фактом. Розроблено алгоритми Прийняття РІШЕНЬ, Які можна вікорістаті у АРМ інвестора.

  Для моделі ОЦІНКИ доходності облігацій в условиях неплатежів наведено кількісній розрахунок, зіставленій Із класичним прикладом розрахунку по моделі Альтмана. Зіставлення показало, что розрахунки, проведені за розроблення у дисертації моделям, збільшують точність прогнозу доходності купонних облігацій на 3,45%. Кількісне дослідження алгоритму показало, что середньостатістічна точність прогнозу не нижчих 85% для мінімального уровня надійності оцінювання.

  На підставі розробленої моделі прогнозу Попит на облігації склад алгоритм, Особливості которого представлено кількіснім розрахунком. Цей алгоритм может буті використаних в АРМ емітенту.

  Алгоритм імунізації портфеля облігацій, Заснований на трьох рівнях оцінювання, представлено числовим прикладом, у якому віділені позіції Купони и безкупонніх облігацій Із різнімі термінамі погашення, з прогнозом доходності до погашення, дюрації и дісперсії шкірного активу.

  Економіко-математичні моделі та алгоритми компонування ризиковості актівів (акцій) можна використовуват в АРМ інвестора або его оператора, что реалізує операции купівлі-продажу на біржовому та позабіржовому фондовому ринках.

  Висновки

  Вікорістовуючі методи АНАЛІЗУ и синтезу, відомі методи економіко-математичного моделювання, в дисертації сінтезовано методологічний, теоретичний та ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ апарат, Який дозволяє емітенту и інвестору Здійснювати ефективного діяльність на фондовому ринку.

  У відповідності з поставленими цілямі та завданнями в работе ОТРИМАНО Такі результати:

  1. Проведено системний аналіз вітчізняного фондового Сайти Вся, характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ, показніків їх емісії и обігу. Аналіз показав, что при прогнозах емісії облігацій та патенти враховуваті: ОБСЯГИ можливий інвестіцій, Різні процентні ставки та Темпи інфляції, что визначаються рівень дисконтування вартості ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

  Ефективний обіг облігацій на вторинно Сайти Вся візначається доходністю до погашення, дисконтований відносно процентних ставок и різноманітніх податків з оцінкою ризики Купони неплатежів. При оперативному управлінні портфелями облігацій та патенти враховуваті дінаміку Ціноутворення "коротких" та "Довгих" позіцій актівів.

  Ефективність операцій з акціямі підпорядковується ризики інвестіцій в дані цінні папери, пов'язаного зі зміненням процентних ставок, їх доходністю и відносною доходністю.

  Економічна ситуация в стране, что візначає дискретно-неперервне характер операцій на фондових ринках, дозволила обґрунтувати Актуальність завдань прогнозування характеристик облігацій и акцій для інвесторів и емітентів України.

  2.Дослідження СУЧАСНИХ методик и моделей прогнозу характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ показало, что для перехідного ПЕРІОДУ економіки України ОЦІНКИ по ціх моделях є некоректно. Аналіз ціх моделей и методик дозволив віділіті загальнометодологічні аспекти прогнозування и Особливості їх! Застосування для вітчізняного фондового Сайти Вся.

  3. Проведень аналіз фондового Сайти Вся Україна дозволила Сформувати концепцію економіко-математичного моделювання характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ та їх компонування у портфель. Економічні показатели актівів у период переходу економіки України до ринкового отношений характеризуються різкімі коливання, скроню амплітудою и частотою. У ціх условиях необходимо модіфікуваті відомі моделі и методики та, вікорістовуючі існуючі постановки завдань, сінтезуваті інструментарій, Який дозволяє інвестору и емітенту ефективного Здійснювати операции на вітчізняному фондового Сайти Вся.

  4. согласно сформульованій Концепції поставлено и вірішено задачі: синтезу економіко-математичних моделей прогнозу вартості и доходності облігацій в условиях жорсткий оподаткування; оцінювання ризики операцій з облігаціямі, что ма ють Різні ймовірності купонних неплатежів; прогнозом ОБСЯГИ емісії облігацій; оперативного формирование и управління імунізованімі портфелями ризиковості и безрізіковіх актівів.

  5. согласно з сінтезованімі економіко-математичних моделями розроблено алгоритми прогнозу характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ и управління їх портфелями. Програмна реалізація ціх алгоритмів відображає спектр практичного! Застосування результатів дослідження у виде інструментарію оператівної ДІЯЛЬНОСТІ емітентів, інвесторів и Операторів на фондовому ринку України.

  6. Для АНАЛІЗУ адекватності сінтезованіх моделей и алгоритмів проведено кількісне дослідження зі середньостатістічнімі оцінкамі точності прогнозу и економічнім аналізом РІШЕНЬ, что пріймаються. Результати дослідження апробовано у ДФ АКБ "Новий" з економічнім ефектом 240 тис. грн.

  Список опублікованіх робіт за темою дисертації

  1. Маліч Л.А., Марченко С.І. Внутрішньовиробничі відносини акціонерного підприємства // Особливості розвитку ринкової економіки в перехідний період: (Зб. Наук. Ст.) - Донецьк: ДонДУ. - 2004. - С.44-47 (Автором визначили постановку задачі проектів внутрішньовіробнічіх отношений АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА).

  2. Маліч Л.А. Проблеми бухгалтерської звітності інвестиційних фондів і компаній. Оцінка та рекомендації щодо розрахунку вартості чистих активів // Особливості розвитку ринкової економіки в перехідний період: (Зб. Наук. Ст.) - Донецьк: ДонГУ.- 2004. - С.131-136.

  3. Маліч Л.А. Права акціонера - момент виникнення // Матеріали вузівської наукової конференції: економічні науки. - Донецьк: ДонДУ. - 2005. - С. 66-68.

  4. Маліч Л.А. Аналіз індикаторів фондового ринку: Зб. науч. тр. "Фінанси, облік, банки". - Донецьк: "Донбас", 2006. - С.147-153.

  5. Бондарєв Б.В., Маліч Л.А. Вiдклічнi облiгації // "Схiд". - 2006. - №6. - С.15-18. (Автором представлено аналіз облігацій, Які ма ють застереження про відклік).

  6. Маліч Л.А. Математичні моделі прогнозу вартості страхового поліса // "Придніпровський науковий вісник". - 2006. - №98 (165). - С.7-12.

  7. Маліч Л.А. Економіко-математичне дослідження моделей облігацій // "Придніпровський науковий вісник". - 2006. - №99 (166). - С.7-33.

  8. Бондарєв Б.В., Малич Л.А. Прогнозування попиту на ринку облігацій // "Придніпровський науковий вісник". - 2006. - №100 (167). - С.23-30. (Автором розроблено моделі прогнозу Попит облігацій та визначили возможности їх! Застосування).

  9. Маліч Л.А. Моделі прибутковості купонних облігацій в умовах неплатежу // "Придніпровський науковий вісник". - 2006. - №125 (192). - С.18-26.

  10. Бондарев Б.В., Малич Л.А. Моделі прогнозу вартості облігацій // Журнал "Вісник Донецького університету. Серія В "Економіка і право". - 2007. - №1. - С.151-155. (Автором сінтезовано моделі прогнозу вартості купонної облігації з урахуванням оподаткування на основні капітал та купонний дохід).

  11. Гузь М.Г., Гнатушенко В.В., Малич Л.А. Управління інвестиціями на ринку цінних паперів // Нове в економічній кібернетиці: (Зб. Наук. Ст.) За заг. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький держ. ун-т. // Моделі контролінгу. - Донецьк: ДонДУ, 2007. - №4. - С.70-74. (Автором сінтезовано моделі прогнозу доходності актівів оптимального формирование портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ).

  Анотація

  Маліч Л.А. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання.

  Донецький державний університет Міністерства освіти України, Донецьк, 2007.

  У дісертаційній работе досліджено Особливості Функціонування фондового Сайти Вся Україна та обігу на ньом ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Віділено ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, что визначаються Сутність обігу ЦІННИХ ПАПЕРІВ, визначили характеристики актівів, Які вплівають на їх котування. Проведено аналіз СУЧАСНИХ методик и моделей прогнозування характеристик облігацій и акцій, визначили умови їх! Застосування й адаптації до спеціфічніх умів вітчізняного фондового Сайти Вся.

  Сінтезовано економіко-математичні моделі: збалансований прогнозом емісії облігацій; ОЦІНКИ доходності облігацій в условиях дисконтування, жорсткий оподаткування, купонних неплатежів. Модернізовано Критерії варіювання активами в Портфелі облігацій, моделі еволюції Головна цен акцій, поставлено завдання оптимального компонування портфеля акцій.

  Согласно з теоретичного розробка економіко-математичних моделей сінтезовано алгоритми, что могут буті вікорістані в АРМ емітентів и інвесторів. Проведено кількісне дослідження моделей и алгоритмів, что підтверджує їх адекватність и можлівість! Застосування для умов фондового Сайти Вся Україна.

  Ключові слова: фондовий ринок, Акції, облігації, купонні виплати, прогноз, доходність, дисконтування, портфель актівів, ступінь ризики, надійность.

  анотація

  Маліч Л.А. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання.

  Донецький державний університет Міністерства освіти України, Донецьк, 2007.

  У дисертаційній роботі дана загальна економіко-правова характеристика ринку цінних паперів в Україні, проаналізовано законодавчу базу вітчизняного фондового ринку. Розглянуто два види цінних паперів: акції і облігації, дана їх класифікація. Досліджено особливості їх функціонування та звернення на фондовому ринку України, визначено основні характеристики даних ценніх паперів, що впливають на їх котирування. Проведено аналіз сучасних методик і моделей прогнозування характеристик облігацій і акцій, визначені умови їх застосування та адаптації до специфічних умов вітчизняного фондового ринку, сформована концепція економіко-математичного моделювання характеристик облігацій і акцій.

  Для оцінювання котирування, прибутковості і прибутковості операцій з облігаціями розроблені моделі, що враховують варіювання системи жорсткого оподаткування і динаміку дисконтування вартостей. Синтезовані моделі прогнозу характеристик для облігацій, що мають різні ймовірності купонних виплат (неплатежів). Ставлячи різні рівні ризику оцінювання, ці моделі дозволяють прогнозувати мінімальний гарантований дохід для випадків надійності емітента більше 50 відсотків за всіма купонних платежів, при стартовій надійності емітента 100 відсотків і в загальному випадку.

  Для умов потенційної оцінки можливих інвестицій розроблені моделі прогнозу характеристик планованої емісії облігацій різних номіналів, періодичності та відсотків купонних виплат, обсягу випусків. Ці моделі розроблені на підставі положення теорії корисності, згідно з якою перевагу визначається деякою нелінійної логарифмічною функцією.

  Оперативне управління портфелями безризикових активів (облігацій) грунтується на відомих правилах (умовах), модифікованих для специфічних умов України. Порівняння і варіювання цими активами портфеля послідовно здійснюється за вартістю активів (нульовий рівень), динаміці зміни вартості портфеля (перший і другий рівні). Сформований таким чином портфель, "імунізований" від небажаних факторів, пов'язаних з майбутніми коливаннями процентгих ставок. Передбачається накопичення статистичного матеріалу в базах даних провайдерів інформаційного забезпечення фондового ринку.

  Згідно відомій постановці завдання розроблені економіко-математичні моделі та алгоритми управління портфелями акцій. Моделі підпорядковані умовам формування портфеля, прибуток від якого не нижче заданого рівня, і включають в себе: визначення основних закономірностей еволюції прибутковості в умовах дисконтування платежів; визначення параметрів еволюції, заснованих на прибутковості активів за попередній період; постановку задачі оптимального вибору складових портфеля акцій.

  Синтезовані економіко-математичні моделі і модифіковані постановки завдань лягли в основу розроблених алгоритмів, що представляють інструментарій емітентів, інвесторів і операторів, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, як осіб, що приймають рішення (ОПР).

  Проведено чисельне дослідження моделей і алгоритмів, з середньостатистичними оцінками прогнозу і аналізом економічної ефективності прийнятих рішенням. Чисельні результати підтверджують адекватність синтезованих моделей.

  Результати розробок можуть бути використані при синтезі АРМ емітентів і інвесторів, що здійснюють операції біржовий і позабіржовий торгівлі цінними паперами в ритмі з торгами.

  Ключові слова: фондовий ринок, акції, облігації, купонніе платежі, прогноз, прибутковість, дисконтування, портфель активів, ступінь ризику, надійність.

  Annotation

  Malich LA Economical-mathematical modeling and forecasting the securities characteristics. - Manuscript.

  Dissertation for a scientific degree of candidate of economical science on speciality 08.03.02 - Economical-mathematical modeling.

  Donetsk state university of Education Ministry of Ukraine, Donetsk, 2007.

  In the dissertation paper peculiarities of stock market functioning in Ukraine and securities circulation on it are researched. Legislative statements, which determine the essence of securities circulation, are picked out; assets characteristics influencing on their quotation are determined. The analysis of modern methods and models of forecasting the bonds and shares characteristics is performed, the conditions of their application and adaptation to specific conditions of domestic stock market are determined.

  The following economical-mathematical models are synthesized: balanced forecasting the bonds issue model; model of evaluation the rates of return on bonds in conditions of discounting, strict taxation, coupon non-payments. Criteria of assets varying in bond portfolio, share prices evolution models are modernized; the problem of optimal formation of share portfolio is formulated.

  On the base of theoretical elaboration of economical-mathematical models the algorithms, which can be used in AWP (automatized working place) of issuers and investors, are synthesized. Numerical investigation of models and algorithms, which confirm their adequateness and possibility of their application for conditions of stock market in Ukraine, is carried out.

  Keywords: stock market, shares, bonds, coupon payments, forecasting, rate of return, discounting, assets portfolio, risk degree, reliability level.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Скачати 47.77 Kb.