• Економіко-статистичне моделювання продуктивності праці (на прикладі ТОВ «Меркит» Республіки Алтай)
 • 1. Сутність кореляційно-регресійного аналізу та його використання в сільськогосподарському виробництві
 • Завдання кореляційного аналізу
 • Завдання регpeccіонного аналізу
 • 1.2. Етапи проведення кореляційно-регресійного аналізу
 • 2. Аналіз обєкту дослідження і розробка числової економіко-математичної моделі
 • 2.2. Розробка числової економіко-математичної моделі задачі
 • 3. Аналіз результатів рішення
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір61.89 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 61.89 Kb.

  Економіко-статистичне моделювання продуктивності праці

  Міністерство сільського господарства Російської Федерації

  Федеральне державне освітній заклад

  вищої професійної освіти

  Алтайського державного АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра економічного аналізу, моделювання та програмування

  ТЮХТЕНЕВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

  Економіко-статистичне моделювання продуктивності праці (на прикладі ТОВ «Меркит» Республіки Алтай)

  Спеціальність 060800 «Економіка і управління на підприємстві АПК»

  Дисципліна «Економіко-математичне моделювання»

  Ведучий викладач - ст.викладач С. П. Балашова

  КУРСОВА РОБОТА

  Студент групи 4504

  очної форми навчання

  (Підпис, дата)

  Тюхтенев С. Л.

  Барнаул 2009


  зміст

  Вступ

  1. Сутність кореляційно-регресійного аналізу та його використання в сільськогосподарському виробництві

  1.1 Значення і зміст кореляційно-регресійного аналізу економічних процесів

  1.2.Етапи проведення кореляційно-регресійного аналізу. Області його застосування

  2. Аналіз об'єкту дослідження і розробка числової економіко-математичної моделі

  2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства

  2.2. Розробка числової економіко-математичної моделі задачі

  3. Аналіз результатів рішення

  3.1. Аналіз оптимального рішення

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури


  Вступ

  Більшість явищ і процесів в економіці знаходяться в постійній взаємній та всеохоплюючої об'єктивної зв'язку. Дослідження залежностей і взаємозв'язків між об'єктивно існуючими явищами і процесами відіграє велику роль в економіці. Воно дає можливість глибше зрозуміти складний механізм причинно-наслідкових відносин між явищами. Для дослідження інтенсивності, виду і форми залежностей широко застосовується кореляційно-регресійний аналіз, який є методичним інструментарієм при розв'язанні задач прогнозування, планування і аналізу господарської діяльності підприємств.

  Економіко-статистичні моделі описують і відтворюють в формалізованому вигляді реальні економічні системи, імітуючи їх поведінку в мінливому середовищі. Разом з тим сама модель є системою, перетворюючої деякий набір факторів (факторні ознаки) на вході в вихідні результати (результативні ознаки).

  Якість моделей, їх адекватність реальним процесам визначаються не тільки набором вхідних величин, але і обраної формою зв'язку. Практично неможливо відобразити все різноманіття умов, факторів і взаємозв'язків реального явища, тому в процесі економіко-статистичного моделювання розглядають найбільш суттєві з них.

  Мета курсової роботи - вивчити залежність продуктивності праці від різних факторів в галузях рослинництва і обгрунтувати основні шляхи її підвищення.

  Завдання роботи полягають в наступному:

  розглянути теоретичні основи продуктивності праці в рослинництві;

  зробити науковий аналіз продуктивності праці в господарстві;

  виявити залежність продуктивності праці від різних факторів;

  розробити пропозиції стосовно господарству щодо підвищення продуктивності праці в рослинництві.

  Об'єктом спостереження в курсовій роботі є ТОВ «Меркит» Республіки Алтай.

  Предметом дослідження є продуктивність праці в ТОВ «Меркит».

  Об'єкт дослідження - закономірності, принципи і тенденції підвищення продуктивності праці.

  Методи дослідження, що використовуються при написанні курсової роботи:

  - Діалектичний - розглядає всі процеси в розвитку, динаміці, часу;

  - Монографічний - передбачає глибоке вивчення всіх сторін ефективності сільськогосподарського виробництва на прикладі господарства; аналітичний;

  - Розрахунково-конструктивний.

  Джерелами інформації для написання роботи послужили законодавчі та нормативні документи, праці економістів-аграрників, наукові роботи та статті, присвячені вивченню продуктивності праці, матеріали Державного комітету зі статистики та управління сільського господарства, а також річні звіти досліджуваного господарства за 2003-2007 рр., Бізнес -план на 2008 р, дані первинного обліку та звітності.


  1. Сутність кореляційно-регресійного аналізу та його використання в сільськогосподарському виробництві

  1.1. Значення і зміст кореляційно-регресійного аналізу економічних процесів

  Більшість явищ і процесів в економіці знаходяться в постійній взаємній та всеохоплюючої об'єктивної зв'язку. Дослідження залежностей і взаємозв'язків між об'єктивно існуючими явищами і процесами відіграє велику роль в економіці. Воно дає можливість глибше зрозуміти складний механізм причинно-наслідкових відносин між явищами. Для дослідження інтенсивності, виду і форми залежностей широко застосовується кореляційно-регресійний аналіз, який є методичним інструментарієм при розв'язанні задач прогнозування, планування і аналізу господарської діяльності підприємств.

  Розрізняють два види залежностей між економічними явищами і процесами:

  - Функціональну;

  - Стохастическую (вірогідну, статистичну). [2, с. 124-125].

  У разі функціональної залежності є однозначне відображення множини А на безліч В. Безліч А називають областю визначення функції, а безліч В - безліччю значень функції.

  Функціональна залежність зустрічається рідко. У більшості випадків функція (У) або аргумент (Х) - випадкові величини. Х і У піддаються дії різних випадкових факторів, серед яких можуть бути фактори, загальні для двох випадкових величин.

  Якщо на випадкову величину А діють фактори Z 1, Z 2,..., V 1, V 2 а на У - Z 0, Z 1, V x, Кз..., то наявність двох загальних факторів Z 2 і V x дозволить говорити про ймовірнісної або статистичної залежності між Х і У.

  Статистичної називається залежність між випадковими величинами, при якій зміна однієї з величин тягне за собою зміну закону розподілу іншої величини. [2, с. 132-133].

  В окремому випадку статистична залежність проявляється в тому, що при зміні однієї з величин змінюється математичне очікування інший. У цьому випадку говорять про кореляцію або кореляційної залежності.

  Статистична залежність проявляється тільки в масовому процесі, при великому числі одиниць сукупності.

  При стохастичною закономірності для заданих значень залежної змінної можна вказати ряд значень пояснює змінної, випадково розсіяних в інтервалі. Кожному фіксованому значенню аргументу відповідає певний статистичний розподіл значень функції. Це обумовлюється тим, що залежна змінна, крім виділеної змінної, схильна до впливу ряду неконтрольованих або не врахованих факторів. Оскільки значення залежної змінної схильні випадковому розкиду, вони не можуть бути передбачені з достатньою точністю, а тільки зазначені з певною ймовірністю.

  В економіці доводиться мати справу з багатьма явищами, що мають імовірнісний характер. Наприклад, до числа випадкових величин можна віднести вартість продукції, доходи підприємства, міжремонтний проб е г автомобілів, час ремонту устаткування і т. Д. [14, с. 212-213].

  Одностороння імовірнісна залежність між випадковими величинами є регресія. Вона встановлює відповідність між цими величинами.

  Одностороння стохастична залежність виражається за допомогою функції, яка називається регресією.

  види регрессий

  1. Регресія щодо числа змінних:

  · Проста регресія - регресія між двома змінними;

  · Множинна регресія - регресія між залежною змінною у і декількома пояснюють змінними х x, х 2..., х т. Множинна лінійна регресія має наступний вигляд:

  у = а 0 + a x x x + f2 * flj2 + ... + a ,, pc т

  де у - функція регресії;

  jq, x 2,..., х т - незалежні змінні; flj, а 2, -, a т - коефіцієнти регресії;

  д 0 - вільний член рівняння;

  т - число факторів, що включаються в модель [17, с. 172].

  2. Регресія щодо форми залежності:

  · Лінійна регресія, що виражається лінійною функцією;

  · Нелінійна регресія, що виражається нелінійною функцією.

  3. В залежності від характеру регресії розрізняють такі її види:

  · Позитивна регресія: вона має місце, якщо зі збільшенням (зменшенням) пояснює змінної значення залежної змінної також відповідно збільшуються (зменшуються);

  · Негативна регресія: в цьому випадку зі збільшенням або зменшенням пояснює змінної залежна змінна зменшується або збільшується.

  4. Щодо типу з'єднання явищ розрізняються:

  · Безпосередня регресія: в цьому випадку залежна і пояснює змінні пов'язані безпосередньо один з одним;

  · Непряма регресія: в цьому випадку пояснює змінна діє на залежну через ряд інших змінних;

  · Помилкова регресія: вона виникає при формальному підході до досліджуваних явищ без з'ясування того, які причини зумовлюють даний зв'язок.

  Регресія тісно пов'язана з кореляцією. Кореляція в широкому сенсі слова означає зв'язок, співвідношення між об'єктивно існуючими явищами. Зв'язки між явищами можуть бути різні за силою. При вимірюванні тісноти зв'язку говорять про кореляцію у вузькому сенсі слова. Якщо випадкові змінні причинно обумовлені, і можна в імовірнісному сенсі висловитися про їхні зв'язки, то є кореляція.

  Поняття «кореляція» і «регресія» тісно пов'язані між собою. У кореляційному аналізі оцінюється сила зв'язку, а в регрес іонному аналізі досліджується її форма. Кореляція в широкому сенсі об'єднує кореляцію у вузькому сенсі і регресію. [15, с. 245-247].

  Кореляція, як і регресія, має різні види, так розрізняють:

  1) щодо характеру - позитивну і негативну

  2) щодо числа змінних - просту, множинну, приватну;

  3) щодо форми зв'язку - лінійну, нелінійну;

  4) щодо типу з'єднання - безпосередню, непряму, помилкову.

  Будь-яке причинне вплив може виражатися або функціональної, або кореляційної зв'язком. Але не кожна функція або кореляція відповідає причинного залежності між явищами. Тому потрібне обов'язкове дослідження причинно-наслідкових зв'язків.

  Дослідження кореляційних зв'язків ми називаємо кореляційним аналізом, а дослідження односторонніх стохастичних залежностей - регресійний аналізом.

  Кореляційний аналіз проводиться між величинами, які не мають причинно-наслідкового характеру відхилень.Мета кореляційного аналізу - кількісне визначення тісноти зв'язку між ознаками. Якщо досліджуються тільки 2 ознаки, то говорять про просту (парної) кореляції. Якщо досліджується зв'язок між трьома і більше ознаками, то має місце множинна кореляція. [25, с. 95-96].

  При оцінці кореляційної зв'язку не ставиться питання про характер причинно-наслідкових співвідношень між ознаками. Оцінюється тільки ступінь тісноти між ними. Оцінку зв'язку роблять за допомогою коефіцієнта кореляції г, який змінюється в межах -1> r> + 1.

  Коефіцієнт кореляції - міра тісноти зв'язку між ознаками. Позитивне значення коефіцієнта кореляції означає, що зі збільшенням одного показника зростає і інший, і навпаки, від'ємне значення визначає зменшення величини одного показника при зростанні іншого.

  Коефіцієнт кореляції понад 0,8 означає тісний причинно наслідковий зв'язок.

  Коефіцієнт множинної кореляції визначають за ускладненою формулою, яка використовується в статистиці. У наукових дослідженнях і практичній діяльності користуються готовими комп'ютерними програмами для персонального комп'ютера.

  Щоб скласти об'єктивне уявлення про те, сильна або слабка зв'язок між показниками, використовують так званий коефіцієнт детермінації, на підставі якого можна зробити висновок про кількість випадків зміни одного показника (ознаки) під впливом іншого. Коефіцієнт детермінації є квадрат коефіцієнта кореляції г, або той же, але виражене у відсотках (r 2 * 100)

  Отже, коефіцієнт кореляції, зведений в квадрат і помножений на 100%, називається коефіцієнтом детермінації, який показує, наскільки результативна ознака залежить від аналізованих одно- і двохфакторну ознак.

  Кореляційний аналіз дозволяє встановити зв'язок між ознаками і показує форму зв'язку з цим, але він не дає уявлення про зміну одного показника ряду в залежності від зміни іншого. Для дослідження ж нерідко необхідно знати, наскільки (в середньому) змінюється одна ознака при зміні іншого на одиницю. Ці важливі і більш глибокі властивості зв'язку розкриває регресійний аналіз, який для досліджень різних питань економіки представляє великий інтерес.

  Застосовуючи регресійний аналіз, можна, наприклад, встановити за деякими показниками значення показників зовсім інших розмірностей, знаючи лише про зв'язок між ними і не витрачаючи часу і коштів на їх безпосереднє експериментальне вимір або визначення.

  Регресійний аналіз - метод статистичної обробки спостережень, в результаті якої виявляється можливим скласти рівняння регресії і отримати кількісну оцінку впливу факторних ознак х на результативний у. [5, с. 130-132].

  Рівняння у i = b 10 x 1 j + b 20 x 20 + .... + b mn x mj,

  де b 10, b 20,..., b mn - середня квадратична оцінка випадкових чинників;

  x 1 i, x 20,..., x mn - значення безперервних змінних х1, х2; називають рівнянням регресії.

  Регресійні залежності можуть бути найрізноманітнішими, важливо лише встановити їх експериментально і зробити правильне математичний опис відповідними формулами.

  Регресійний аналіз проводять для встановлення зв'язку між величинами, які можна розглядати як функції і аргументи, т. Е. Коли чітко виражений характер причинно-наслідкових відносин між досліджуваними ознаками.

  Коефіцієнт регресії показує, на скільки зміниться в середньому значення результативної ознаки у при збільшенні факторного х.

  Характеристикою відносної зміни приросту функції у = J {х) при малих відносних змінах приросту аргументу х є еластичність функції.

  Кореляційний та регресійний аналіз мають свої завдання. [13, с. 295-299].


  Завдання кореляційного аналізу

  1. Вимірювання ступеня зв'язності (тісноти, сили) двох і більше явищ. Тут мова йде в основному про підтвердження вже відомих зв'язків.

  2. Відбір факторів, що роблять найбільш істотний вплив на результативну ознаку на основі вимірювання тісноти зв'язку між явищами.

  3. Виявлення невідомих причинних зв'язків. Кореляція що безпосередньо не виявляє причинних зв'язків між явищами, але встановлює ступінь необхідності цих зв'язків і достовірність суджень про їхню наявність. Причинний характер зв'язків з'ясовується за допомогою логічно-професійних міркувань, які розкривають механізм зв'язків.

  Завдання регpeccіонного аналізу

  1. Встановлення форми залежності (лінійна або нелінійна; позитивна або від'ємна і т. Д.).

  2. Визначення функції регресії і встановлення впливу факторів на залежну змінну. Важливо не тільки визначити форму регресії, вказати загальну тенденцію зміни залежної змінної, але і з'ясувати, як можна було б дію на залежну змінну головних чинників, якби інші не змінювалися і якби були виключені випадкові елементи. для цього визначають функцію регресії у вигляді математичного рівняння того або іншого типу.

  3. Оцінка невідомих значень залежної змінної, т. Е. Рішення задач екстраполяції і інтерполяції. В ході екстраполяції поширюються тенденції, встановлені в минулому, на майбутній період. Екстраполяція широко використовується в прогнозуванні. В ході інтерполяції визначають відсутні значення, що відповідають моментам часу між відомими моментами, т. Е. Визначають значення зaвисимости змінної всередині інтервалу заданих значень факторів.

  Однак економічні дослідження багатоаспектний, і, як правило, тут застосовують в комплексі всі методи аналізу. Так, наприклад, мета регресійного аналізу - визначення форми зв'язку (рівняння регресії), кількісне визначення коефіцієнтів рівняння (оцінка коефіцієнтів регресії) і визначення зміни тісноти зв'язку між ознаками. Так само як і кореляційний, регресійний аналіз може проводитися за двома ознаками у = f (x) (х - аргумент, у - функція), і тоді має місце простий регресійний аналіз. Якщо ж одночасно розглядати кілька аргументів, тобто y = f (x u x 2,..., х ,,), то має місце множинна регресія.

  В реальних умовах дослідження прикладних задач, що розглядаються ознаки, як правило, пов'язані між собою, тому завжди доводиться виявляти тісноту зв'язку між ними і вивчати форми зв'язку.

  Таким чином, більш правильно говорити про комплексний кореляційно-регресійному аналізі.

  1.2. Етапи проведення кореляційно-регресійного аналізу

  Області його застосування.

  Кореляційно-регресійний аналіз проводять поетапно в певній логічній послідовності: [14, 194-195].

  1) аналіз істоти відбуваються в досліджуваній системі процесів і виявлення причин виникнення взаємозв'язків між ознаками, що характеризують ці процеси;

  2) вибір найбільш істотних ознак для дослідження їх на предмет включення в кореляційно-регресійні моделі, диференціація ознак на факторні і результативні;

  3) попередній розрахунок і аналіз парних коефіцієнтів кореляції, побудова матриці коефіцієнтів парної кореляції і оцінка можливих варіантів угруповання ознак для побудови кореляційно регресійних моделей;

  4) виявлення причинно-наслідкових співвідношень між ознаками і логічна оцінка можливих варіантів форми зв'язку, тобто попередня оцінка форми рівняння регресії;

  5) рішення рівняння регресії - обчислення коефіцієнтів регресії за рівняннями зв'язку та їх смислова інтерпретація з урахуванням прикладних задач досліджуваної предметної області;

  6) розрахунок теоретично очікуваних (відтворених за рівнянням регресії) значень результативної ознаки (функції);

  7) визначення та порівняльний аналіз дисперсій: загальної факторної (відтворювальної) і залишкової; оцінка тісноти зв'язку між ознаками, включеними в регресійну модель;

  8) загальна оцінка якості моделі, відсів несуттєвих (або включення додаткових) факторів, побудова і рішення нової моделі (т. Е. Повторення п.п. 1-7, отримання досить хорошою моделі нерідко вимагає ряду таких інтерпретацій);

  9) статистична оцінка достовірності параметрів рівняння регресії, побудова довірчих меж для теоретично очікуваних значень функції;

  10) практичні висновки з аналізу.

  В області економіко-математичного моделювання та аналізу економічних об'єктів і систем потрібен перехід від дослідження окремих процесів до вивчення взаємодії їхсукупностей.

  У ринкових умовах для отримання початково статистичної інформації використовують методи маркетингових досліджень та управлінського обліку. Для підготовки рішень, орієнтованих на перспективу, необхідно використання методів прогнозу для обробки маркетингової і облікової інформації.

  Доцільно використання на підприємствах АПК кореляційно регресійного аналізу для визначення:

  частки ринку при різних цінах на продукцію;

  культур в залежності від погодних умов (температури повітря, температури і вологості грунту в певний час), від норм внесення мінеральних добрив;

  продуктивності тварин в залежності від поживності кормів і живої маси.


  2. Аналіз об'єкту дослідження і розробка числової економіко-математичної моделі

  2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства

  ТОВ «Меркит» утворено в 1996 році 20 травня, шляхом об'єднання двох селянських (фермерських) господарств «Мечін» і «Меркит».

  Поштова адреса: 649461 Республіка Алтай, Усть-Канський район, село Яконур. Організаційно-правова форма господарювання за останнім чинного Статуту ТОВ «Меркит» - юридична особа, яка є юридичною організацією, що має самостійний баланс, розрахунковий та інші банківські рахунки, печатку із фірмовим найменуванням, банку, штампи та інші реквізити.

  За організаційно-правовій формі «Меркит» є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - комерційна організація, заснована семи особами, статутний капітал, який поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його засновників:

  1. Кулаков Олександр Васильович - 80000 рублів;

  2. Такаші Єгор Тихонович - 10000 рублів;

  3. Дєдіна Олександр Адучіевіч - 2000 рублів;

  4. Денішкін Віталій Миколайович - 2000 рублів;

  5. Кулаков Аржан Вікторович - 2000 рублів;

  6. Маташ Юрій Михайлович - 2000 рублів;

  7. Яшев Аркадій Миколайович - 2000 рублів.

  Вищим органом управління ТОВ «Меркит» є загальні збори його членів, який проводиться не рідше одного разу на рік.

  Землекористування господарства розташоване в південно-східній частині району. Центральна садиба ТОВ «Меркит» розташована в урочищі Алтин-Туу в 9 км від районного центру с.Усть-Кан, в 257 від республіканського центру м Горно-Алтайська. Найближча залізнична станція в г.Бійск знаходиться на відстані 357 км. З зазначеними пунктами господарство пов'язано дорогою районного значення з гравійним і асфальтовим покриттям. Рельєф території представлений трьома геоморфологічними елементами: гірська, гірничо-увалистая частина і долина річки Чариш, середній ухил ріллі 15-17º, а кормові угіддя розташовані по схилах гір, балок, долин річок і струмків.

  Таким чином, природно-кліматичні умови ТОВ «Меркит» сприятливі для вирощування із зернових культур в основному тільки вівса, також багаторічних трав.Природно-кліматичні умови сприятливі для розведення тварин.

  Підприємство спеціалізується на виробництві продуктів тваринництва: вовни, баранини, яловичини, конини при цілорічному використанні пасовищ. Основою надходження грошових коштів є пантовое маралівництво і племінне вівчарство. Щоб визначити виробничий напрям, спеціалізацію господарства необхідно розглянути і проаналізувати структуру товарної продукції підприємства (табл. 1).

  Як видно з таблиці 1 у ТОВ «Меркит» до 2008 року в основному реалізується тваринницька продукція. У структурі товарної продукції в 2008 році найбільшу питому вагу займають продукція тваринництва 99,1% в структурі, якій панти складають 68,4%. Продукція рослинництва складають тільки 0,9% товарної продукції. У 2008 році в порівнянні з 2004 роком реалізація худоби та птиці в живій масі збільшилася на 475,8% за рахунок продажу маралов іншим організаціям для подальшого розведення, овець - заготівельним організаціям. Таким чином, продукція тваринництва в 2008 році в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 44,7%. У 2005 році в силу високої врожайності сільськогосподарських культур було виготовлено достатню кількість кормів, тому обсяг реалізованої рослинницької продукції більше, а в 2008 році залишилася на такому ж рівні як і в 2004 році. Рівень товарної продукції за останні п'ять років підвищився на 37,1% або на 2927 тис.руб. основним фактором такого підвищення з'явилися скорочення втрат продукції в процесі її виробництва, зберігання, транспортування і скорочення внутрішньогосподарського витрати продукції на виробничі потреби.

  Таблиця 1 - Склад і структура товарної продукції ТОВ «Меркит»

  види продукції

  2004р

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  2008р.

  2008 року в% до

  2004 р

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  Продукція рослинництва - всього

  100

  1,2

  1 554

  18,2

  426

  3,3

  81

  0,7

  100

  0,9

  100

  Реалізація худоби та птиці в живій масі всього:

  315

  4

  850

  9,9

  5430

  42,5

  4701

  41,5

  1814

  16,7

  575,8

  в т. Ч велику рогату худобу

  295

  3,7

  343

  4

  1630

  12,8

  2092

  18,4

  724

  6,7

  254,4

  коні

  -

  282

  3,3

  3614

  28,3

  172

  1,5

  -

  -

  олені

  225

  2,6

  -

  тисячі чотиреста вісімдесят дев'ять

  13,1

  400

  3,7

  400

  вівці і кози

  20

  0,3

  -

  948

  8,3

  690

  6,3

  345,5

  шерсть всяка

  101

  1,2

  193

  2,3

  214

  1,7

  220

  1,9

  197

  1,8

  195,4

  панти

  7108

  90,3

  5926

  69,3

  5103

  39,9

  4300

  37,9

  7397

  68,4

  104,2

  Інша продукція тваринництва

  122

  1,5

  -

  -

  204

  1,8

  470

  4,3

  385,1

  Продукція тваринництва власного виробництва реалізована в переробленому вигляді

  128

  1,6

  28

  0,3

  1605

  12,5

  тисяча вісімсот двадцять вісім

  16,1

  823

  7,6

  642,6

  Разом продукція тваринництва

  7774

  90,8

  6997

  81,8

  12352

  96,7

  11253

  99,3

  10701

  99,1

  144,7

  Всього по організації

  7874

  100

  8551

  100

  12778

  100

  11334

  100

  10801

  100

  137,1

  Щоб оцінити діяльність підприємства необхідно вивчити розміри виробництва підприємства (табл. 2).

  Таблиця 2 - Розміри виробництва ТОВ «Меркит» за 2004-2008 рр.

  показники

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  2008 р

  2008р.

  в% до 2004

  Вартість валової продукції, тис. Руб.

  11909

  12648

  16840

  18912

  21045

  176,7

  Вартість товарної продукції, тис. Руб.

  7874

  8551

  12778

  11334

  10801

  137,1

  Площа сільськогосподарських угідь, га

  1390

  1504

  1 562

  1 628

  1 776

  127,8

  Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб

  13058

  15349

  18902

  21036

  46862

  358,9

  Середньооблікова чисельність працівників, чол

  65

  71

  73

  70

  77

  118,5

  Аналізуючи цю таблицю, можна зробити висновки: вартість валової продукції в 2008 році збільшилася на 102,1% в порівнянні з 2004 роком або на 12159 тис. Руб., За рахунок ефективного використання землі та збільшення виробничих потужностей. Товарна продукція в 2008 році в порівнянні з 2004 роком збільшилася на 37,1% за рахунок зростання цін на продукцію тваринництва. Збільшення площі сільськогосподарських угідь на 27,8% відбулося в силу оранки, розкорчування чагарників і осушення боліт до 2008 року і за рахунок купівлі землі у населення. Середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася на 258,9% або на 33804 тис. Руб., Це пов'язано з придбанням нової техніки і обладнання. Чисельність працівників збільшилася на 18,5% так як не вистачає трудових ресурсів у виробничій діяльності. В цілому можна зробити висновок, що всі показники розмірів виробництва ТОВ «Меркит» за 2004-2008 рр. збільшилися за рахунок ефективного ведення виробничої діяльності.

  Метою будь-якого виробництва є одержання високих економічних і фінансових результатів. Основний показник, що характеризує економічну ефективність виробництва - сума прибутку від реалізації продукції.

  Розглянемо основні економічні та фінансові результати діяльності ТОВ «Меркит» в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Аналіз фінансових результатів ТОВ «Меркит», тис. Руб.

  показники

  2004р.

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  2008 р

  2008 року в% до

  2004 р

  Виручка від реалізації

  10630

  12099

  15518

  12128

  11445

  107,6

  Собівартість реалізованої продукції

  6646

  9618

  7132

  9789

  7862

  118,2

  Валовий прибуток

  3984

  2481

  8386

  2339

  3583

  89,9

  Прибуток від продажів

  3783

  2350

  6780

  523

  1821

  48,1

  інші доходи

  9655

  9

  9242

  9735

  7591

  78,6

  Інші витрати

  10174

  334

  13224

  6204

  1275

  12,5

  Загальний прибуток, збиток (до оподаткування), +, -

  +3336

  +1728

  2579

  +2524

  +5636

  168,9

  Чистий прибуток

  3271

  +1728

  2478

  2508

  5636

  172,3

  За даними таблиці можна зробити висновки, що в 2008 році в порівнянні з 2004 роком виручка від реалізації збільшилася на 7,6% за рахунок більшого обсягу продажу продукції.Валовий прибуток скоротився на 10,1%, в той час як собівартість реалізованої продукції збільшилася на 18,2%. Це говорить про негативну тенденції розвитку діяльності господарства. Прибуток від продажу знизилася на 51,9% так як витрати на переробку, транспортування, зберігання з кожним роком збільшується. Але тим не менш підприємство отримує доходи від різних операцій, витрати на них при цьому знизилися на 87,5%, тому підприємство збільшило свій прибуток на 72, 3%, тобто фінансовий результат діяльності ТОВ «Меркит» стійкий і є можливості для подальшого збільшення розмірів підприємства.

  Для того, щоб визначити наскільки підприємство працює ефективно необхідно проаналізувати основні показники рентабельності (табл. 4). Рентабельність - найважливіша економічна категорія, яка властива всім підприємствам. Воно означає прибутковість підприємства. В рентабельності відображаються результати виробничої діяльності, якість реалізованої продукції, рівень організації виробництва і його управління.

  Таблиця 4 - Показники рентабельності діяльності ТОВ «Меркит»

  показники

  2004р.

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  2008р.

  2008р.в% до 2004р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Рівень рентабельності виробництва,%

  49,2

  17,9

  34,7

  25,6

  71,6

  145,5

  Рентабельність продажів, %

  30,7

  14,2

  15,9

  20,6

  49,2

  160,2

  Рентабельність активів,%

  13,7

  5,1

  6,1

  4,8

  7,3

  53,2

  Рентабельність поточних активів,%

  34,1

  9,9

  11,1

  7,9

  17,7

  51,9

  Рентабельність необоротних активів,%

  23

  10,5

  13,9

  12,6

  12,6

  54,7

  Рентабельність власного капіталу,%

  15,2

  7,5

  9,8

  9,9

  15,7

  103,2

  Рентабельність основних фондів,%

  25

  11,2

  13,1

  11,9

  11,8

  48

  Рівень рентабельності виробництва ТОВ «Меркит», рівний 71,6%, показує, що з одного рубля, витраченого на виробництво продукції, господарство отримує 71,6 рубля прибутку. Рентабельність продажів також збільшилася в 2008 році на 60,2% і показує, що організація з 1 рубля продажу отримує 49,2 рубля прибутку. Рентабельність поточних і необоротних активів в 2008 році в порівнянні з 2004 роком знизилася на 48,1% і 45,3% відповідно. Рентабельність власного капіталу збільшилася на 3,2% і показує, що на 1 гривню капіталу припадає 15,7 рубля прибутку. Рентабельність основних фондів в 2008 році в порівнянні з 2004 роком знизилася і показує неефективне використання виробничих потужностей. В основному всі показники рентабельності ТОВ «Меркит» збільшилися, це говорить про те, що господарство рентабельно, а діяльність ефективна.

  Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є дослідження показників фінансової стійкості підприємства.

  Таблиця 5 - Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Меркит».

  показники

  Формула розрахунку

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  зміни

  (+, -)

  Концентрація власного і залученого капіталу

  ПК / СК * 100

  10,9

  48,6

  59,1

  81,8

  113,6

  102,7

  Концентрація власного капіталу

  СК / Б * 100

  90,1

  67,2

  62,8

  55

  46,8

  - 43,3

  фінансової залежності

  Б / СК

  1,13

  1,48

  1,59

  1,81

  2,13

  1

  Маневреності власного капіталу

  ТА-ТО / СК

  0,34

  0,28

  0,56

  0,8

  0,61

  0,27

  Структури довгострокових вкладень

  ДО / ВА

  0,25

  0,33

  0,38

  0,73

  0,69

  0,44

  Довгострокового залучення позикових коштів

  ДО / СК + ДО

  0,19

  0,2

  0,21

  0,34

  0,46

  0,27

  Структури залученого капіталу

  ДО / ПК

  0,38

  0,43

  0,46

  0,62

  0,75

  0,37

  Концентрації залученого капіталу

  ПК / Б * 100

  10,8

  32,7

  37,1

  44,9

  53,4

  42,6

  Забезпеченості власними коштами

  СК-ВА / ТА

  0,75

  0,36

  0,33

  0,27

  0,26

  0,49

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  ТА / ТО

  4,7

  1,57

  2,77

  3,6

  3,24

  - 1,46

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  ДС / ТО

  0,02

  0,01

  0,11

  0,08

  0,01

  - 0,01

  Аналізуючи цю таблицю, можна зробити висновок, що коефіцієнт концентрації власного капіталу знизилася за 5 років і показує, що частка власників в загальній сумі коштів знизилася. Підприємство більше стало залучати позикові кошти, так як коефіцієнт концентрації залученого капіталу збільшилася на 42,6, але при цьому власні кошти збільшилися в загальній їх величині на 0,49. Коефіцієнт фінансової залежності за останні 5 років більше 1, значить, залучає позикові кошти. З кожним роком частка основних засобів в структурі довгострокових вкладень збільшується, за рахунок придбання основних фондів. Коефіцієнт поточної ліквідності в 2008 році в порівнянні з 2004 роком нижче, але має нормальний рівень і показує високу забезпеченість підприємства оборотними коштами для введення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства. Тобто зводиться до того, що 3,24 рубля фінансових ресурсів, вкладених в оборотні активи, припадає на 1 карбованець поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності нижче нормального рівня (повинно бути більше 0,2-0,5) і показує, що 1/100 частина короткострокових зобов'язань може бути погашена на дату складання балансу.

  Від того, яким капіталом володіє суб'єкт господарювання, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він трансформується в основні та оборотні фонди, залежать фінансові благополуччя підприємства і результати його діяльності. Розглянемо співвідношення власного і позикового капіталу ТОВ «Меркит» (табл. 6).


  Таблиця 6 - Динаміка і структура джерел капіталу.

  джерело капіталу

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  2008 р

  2008р

  в% до 2004р.

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  тис.р

  %

  Власний капітал

  21440

  90,1

  22737

  67,3

  25123

  62,8

  25232

  52,2

  35721

  46,8

  166,6

  Позиковий капітал

  2349

  9,9

  11072

  32,7

  14852

  37,2

  23098

  47,3

  40602

  53,2

  +1728

  Разом:

  23789

  100

  33809

  100

  39975

  100

  48330

  100

  76323

  100

  320,8

  За аналізований період на підприємстві збільшилася сума як позикового, так і власного капіталу. Однак в його структурі істочнікодоля власних джерел коштів знизилася на 43,3%, а частка позикового капіталу збільшилася на 43,2%, що свідчить про підвищення ступеня фінансової залежності підприємства «Меркит» від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

  2.2. Розробка числової економіко-математичної моделі задачі

  Статистичні методи є складовою частиною економетрики науки, що вивчає економічні явища з кількісної точки зору. Економетрика встановлює і досліджує кількісні закономірності в економіці на основі методів теорії ймовірності та математичної статистики, адаптованих до обробки економічних даних.

  Закономірності в економіці виражаються у вигляді зв'язків і залежностей економічних показників, математичних моделей їх поведінки. Такі залежності і моделі можуть бути отримані тільки шляхом обробки реальних статистичних даних, з урахуванням внутрішніх механізмів зв'язку та випадкових факторів. Модель може бути отримана і апробована на основі аналізу статистичних даних, і зміни в поведінці останніх говорять про необхідність уточнення і розвитку моделі.

  Будь-яке економетричні дослідження завжди передбачає поєднання теорії (економічної моделі) і практики (статистичних даних).Ми використовуємо теоретичні моделі для опису і пояснення, що спостерігаються і збираємо статистичні дані з метою емпіричного побудови та обґрунтування моделей.

  Введемо змінні.

  Незалежний показник: у - продуктивність, руб. / Люд.-год. Факторні показники:

  Х1 - фондообеспеченность на 100 га площі сільськогосподарських угідь, тис. Руб.

  Х2 - фондоозброєність на одного працівника, тис. Руб.

  Х3 - врожайність, ц / га. (Див. Таблиця 8).

  Пропонується проаналізувати ступінь впливу на продуктивність наступних факторів: х1 - ФО, х2 - ФВ, х3 - врожайність.


  3. Аналіз результатів рішення

  3.1. Аналіз оптимального рішення

  Розглянемо продуктивність за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Для цього визначимо:

  1. Від якого фактора може залежати продуктивність. Розглянемо, наприклад такі показники як фондообеспеченность на 100га площі сільськогосподарських угідь, фондоозброєність на 1-го працівника і врожайність. Використовуючи пакет прикладних програм Excel, розрахуємо коефіцієнти кореляції і визначимо найбільш близькі до одиниці коефіцієнти, які будуть свідчити про тісноті зв'язку між факторною та результативною ознакою (табл.10), але для цього необхідно згрупувати передбачувані факторні показники в таблицю (табл.7)

  Таблиця 7 Вихідні дані для визначення матриці парних коефіцієнтів кореляції

  фондообеспеченность

  продуктивність,

  на 100 га площі

  фондоозброєність

  урожайність,

  роки

  на одного працівника,

  руб. / люд.-год

  сільськогосподарських

  ц / га

  угідь, тис. руб.

  тис. руб.

  А

  1

  2

  3

  4

  +1999

  12567

  793

  74

  7,6

  2000

  15782

  823

  97

  8,4

  2001

  18865

  836

  105

  9,3

  2002

  18689

  868

  138

  10,8

  2003

  19851

  902

  174

  13,9

  2004

  18321

  939

  193

  12,5

  2005

  17814

  1021

  201

  9,4

  2006

  23068

  1210

  258

  7,1

  2007

  27017

  1292

  300

  5,9

  2008

  27331

  2639

  608

  11,4

  Таблиця 8 -Матриця парних коефіцієнтів кореляції

  Y

  X1

  X2

  X3

  Y

  1

  X1

  0,7513264

  1

  X2

  0,83496389

  0,980173642

  1

  X3

  -0,0642293

  0,096956747

  0,116972555

  1

  Оскільки коефіцієнт кореляції r x 2 y = 0,835 зв'язок між х 2 і у вважається тісному; прямий тобто при збільшенні факторної ознаки фондоозброєності значення результативної ознаки продуктивності збільшується.

  З розрахунків випливає, що для подальшого аналізу факторингу ознакою буде такий показник як фондоозброєність.

  2. Наступним етапом аналізу продуктивності є встановлення форми залежності між змінними, для цього розглянемо декілька моделей і виберемо найбільш кращу з них, на основі, якої буде складено прогноз.

  Складемо і проаналізуємо наступні моделі: лінійну, ступеневу, показову і гіперболічного.

  Для того щоб розглянути лінійну модель, необхідно скласти рівняння лінійної регресії (y ^ = a + b * x), що передбачає обчислення параметрів а і b. Дані параметри визначимо за допомогою пакета прикладних програм Excel (вибираємо меню «Вставка» далі «Функція», «Статистичні», «лінійні», заповнюємо діалогове вікно і натискаємо F2 і комбінацію клавіш Ctrl + Shift + Enter).

  Для розгляду степеневої, показникової і гіперболічної моделей, необхідно скласти рівняння степеневої, показникової і гіперболічної регресії (y ^ = а * x b, y ^ = a * b x і y ^ = a + b / x), що передбачає линеаризацию даних моделей шляхом логарифмування для статечної і показовою моделі, а для гіперболічної заміну змінної. Коефіцієнти а і b обчислюються також як і для лінійної моделі, тільки з перетвореними змінними. (Розрахунок див. Табл. 10, 11, 12)

  Проведені розрахунки показують, що розглянуті моделі мають такий вигляд:

  - Лінійна - y ^ = 25,05 * X 2 +14549,06;

  - Статечна - y ^ = 3287,99 * Х 2 0,34;

  - Показова - y ^ = 14943,67 * 1,001 Х 2;

  - Гіперболічна - y ^ = 27253,29 - 1120538,5 / Х 2

  Таблиця 9 - Визначення параметрів a і b рівняння лінійної регресії

  b

  a

  25,0532708

  +14549,05742

  5,83787784

  +1521,333492

  0,69716469

  +2723,966562

  18,4169988

  8

  136654018

  59359950,66

  Таблиця 10 - Визначення параметрів a і b рівняння статечної регресії

  b

  a

  0,3427381

  8,0980319

  0,0602364

  0,3143198

  0,8018563

  0,1114492

  32,374732

  8

  0,402124

  0,0993674

  Таблиця 11 - Визначення параметрів a і b рівняння показовою регресії

  b

  a

  0,00120956

  9,615383336

  0,00032411

  0,084461915

  0,63515948

  0,15123011

  13,9273891

  8

  0,318527

  0,18296437

  Таблиця 12 - Визначення параметрів a і b рівняння гіперболічної регресії

  b

  a

  -1120538,5

  +27253,28815

  223169,262

  +1648,398149

  0,75911375

  +2429,430767

  25,2106952

  8

  148796898

  47217070,8

  Проаналізуємо коефіцієнти регресії:

  Лінійної моделі. Коефіцієнт регресії b = 25,05 показує, що при збільшенні фондоозброєності на 1 пункт продуктивність збільшується на 25,05 руб. / Люд.-год.

  Статечної моделі. Коефіцієнт регресії b = 0,343 показує, що при збільшенні фондоозброєності на 1 пункт продуктивність збільшується на 0,343 руб. / Люд.-год.

  Показова модель. Коефіцієнт регресії b = 0,001 показує, що при збільшенні фондоозброєності на 1 пункт продуктивність збільшується на 0,001 руб. / Люд.-год.

  Гіперболічна модель. Коефіцієнт регресії b = -1120538,5 показує, що при збільшенні фондоозброєності на 1 пункт продуктивність зменшується на -1120538,5 руб. / Люд.-год.

  3. Розрахуємо і проаналізуємо коефіцієнти, що оцінюють побудовані моделі (табл.13).

  Таблиця 13- Зведена таблиця показників

  Модель

  А

  R 2

  Fрасч

  r

  лінійна

  21,4787

  0,6972

  18,4170

  0,8350

  статечна

  17,1118

  0,8019

  32,3747

  0,8905

  показова

  +3985898,1393

  0,6352

  13,9274

  0,7818

  гіперболічна

  16,5784

  0,7591

  25,2107

  0,8713

  Помилка апроксимації (А) показує, що перевищено допустимий значення (8-10%) середнього відхилення розрахункових даних від фактичних у всіх моделях.

  Коефіцієнт детермінації:

  Лінійна модель. R 2 рівний 0,6972 показує, що варіація отримання продуктивності на 69,72% пояснюється варіацією фондоозброєнності на 30,28% залежить від інших, не врахованих факторів.

  Статечної моделі. R 2 рівний 0,8019 показує, що варіація отримання продуктивності на 80,19% пояснюється варіацією фондоозброєнності на 19,81% залежить від інших, не врахованих факторів.

  Показова модель. R 2 рівний 0,6353 показує, що варіація отримання продуктивності на 63,52% пояснюється варіацією фондоозброєнності на 36,48% залежить від інших, не врахованих факторів.

  Гіперболічна модель. R 2 рівний 0,7591 показує, що варіація отримання продуктивності на 75,91% пояснюється варіацією фондоозброєнності на 24,09% залежить від інших, не врахованих факторів.

  F-критерій Фішера дозволяє оцінити значимість і надійність рівняння, і тому F розр табл (5,12) у всіх моделях значить побудовані рівняння регресії не значимі і надійні.

  Індекс кореляції (r): у всіх зв'язок тісний, тому що індекс кореляції цих моделей перевищує 0,7.

  Таким чином, з проведеного аналізу випливає, що найбільш кращою моделлю відбиває залежність отримання продуктивності від коефіцієнта фондоозброєності є лінійна модель.

  Побудуємо кореляційне поле і лінію тренда для даної моделі (рис.1).


  Малюнок 1. Корреляционное поле і лінія тренда

  Проаналізувавши взаємозв'язок отримання продуктивності і коефіцієнта фондоозброєності, слід зазначити, що в аналізованому періоді продуктивність має зростаючу тенденцію, при цьому продуктивність збільшується на 25,05 руб. / Люд.-год. при збільшенні коефіцієнта фондоозброєності на 1 пункт.

  З графіка випливає, що в прогнозованому періоді продуктивність буде збільшуватися, тому що має зростаючий тренд і продуктивність складе 30330,56 руб. / люд.-год. при коефіцієнті фондоозброєності рівного 630.


  Висновки і пропозиції

  Отже, проведені дослідження з проблем підвищення продуктивності праці в ТОВ «Меркит» дозволяють зробити висновки і пропозиції, що підтверджують їх наукову новизну, теоретичну і практичну значущість.

  1. Будь-якому виробництву властива в деякому сенсі суперечлива особливість - за допомогою одних і тих же виробничих ресурсів на рівноцінних за родючістю землях досягати різного рівня ефекту. Це вимагає різноманітного підходу до вивчення способів організації виробництва. У нових економічних умовах господарювання, все більш посилюється проблеми оптимального розподілу обмежених ресурсів, забезпечення конкурентоспроможності підприємства, багатоваріантність і системність стають основними принципами в економічних дослідженнях і організації виробництва.

  Уміння математично сформулювати економічну задачу, вирішити і провести аналіз, коригування оптимального плану, обґрунтувати управлінські рішення на всіх рівнях господарської ієрархії, стають обов'язковим в ринковій економіці.

  2. Більшість явищ і процесів в економіці знаходяться в постійній взаємній та всеохоплюючої об'єктивної зв'язку. Дослідження залежностей і взаємозв'язків між об'єктивно існуючими явищами і процесами відіграє велику роль в економіці. Воно дає можливість глибше зрозуміти складний механізм причинно-наслідкових відносин між явищами. Для дослідження інтенсивності, виду і форми залежностей широко застосовується кореляційно-регресійний аналіз, який є методичним інструментарієм при розв'язанні задач прогнозування, планування і аналізу господарської діяльності підприємств.

  3. За останні десять років, спостерігається зростання продуктивності праці, але поки він менше зростання зарплати.

  4. Фондообеспеченность іфондоозброєність поступово, але неухильно зростає, що пояснюється зростанням вартості ОПФ, збільшенням площі сільськогосподарських угідь і зниженням чисельності працівників.

  5. В результаті проведеного кореляційно-регресійного аналізу, зв'язку між продуктивністю і фондообеспеченность на 100 га площі сільськогосподарських угідь, фондоозброєністю на одного працівника і врожайністю виявили, що критерій Фішера дорівнює 5,12, це означає що у всіх моделях побудовані рівняння регресії не значимі і надійні.

  6. Ступінь точності опису моделлю процесу R - квадрат (коефіцієнт детермінацій) дорівнює 0,6972 можна говорити про середню точності апроксимації, тобто модель добре описує явище, і введення нових незалежних змінних в модель не потрібно.

  7. Коефіцієнт детермінації показує, що на продуктивність впливають фондообеспеченность, фондоозброєність і врожайність на 69,72%.

  8. Таким чином, в результаті аналізу виявлено, що між продуктивністю і фондообеспеченность на 100 га с / г угідь, фондоозброєністю і врожайністю середня ступінь прямої лінійної залежності.

  9. Реалізація розроблених нами взаємозв'язків і оцінок щодо підвищення продуктивності праці дозволило б ТОВ «Меркит» стати конкурентоспроможним підприємством, здатним гідно конкурувати на ринку.


  Список використаної літератури

  1. Баусов Л.І. Нелінійне програмування. М .: ФА, 1998..

  2. Бережна Е. В., Бережний В. І. Математичні методи моделювання економічних систем: Учеб. Допомога. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 432 с.

  3. Браславець М.Є., Кравченко Р.Г. Математичне моделювання економічних процесів у сільському господарстві. -М., Колос, 1972-589 с.

  4. Гатаулина А.М. Математичне моделювання економічних процесів у сільському господарстві. -М., 1990.

  5. Жданов С.А. Економічні моделі і методи в управлінні. М .: Річ навіть і Сервіс, 1998..

  6. Карасьов А.І., Кремер Н.Ш., Савельєва Т.І. Математичні методи і моделі планірованія.- М., 1987.

  7. Кондраков Н.П. Еккаунтинг для менеджерів. Бухгалтерський облік і фінансово-економічний аналіз. М., 1998..

  8. Кравченко Р.Г. Математичне моделювання економічних процесів у сільському господарстві. -М., Колос, 1978-424с.

  9. Красс М.С. Математика для економічних спеціальностей. М., 1998..

  10. Кубоніва М. Математична економіка на персональному комп'ютері. М .: Фінанси і статистика, 1991.

  11. Кузьмін В.І., Гракін А.І. Основи моделювання систем. М .: МІРЕА, 1999..

  12. Курносов А.П. Обчислювальна техніка та програмування. -М., Фінанси і статистика, 1991-334с.

  13. Лабскер Л.М., Михайлова В.П., Серьогін Р.А. Математичне моделювання Фінансово-економічних ситуацій із застосуванням комп'ютера (на основі марковських випадкових процесів). М .: ФА, 1997..

  14. Математичні методи в економіці і моделювання соціально-економічних процесів в АПК В.А.. Кундіус, Л.А. Мочалова, В.А. Кегель, Г.С. Сидоров. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Колос, 2001. - 288 с.

  15. Математичні методи і моделювання соціально-економічних процесів в АПК \ Уч.пос. під ред. Кундіус В.АЛАГАУ, Б, 1998-393с.

  16. Математичне моделювання в менеджменті. Уч. сел. під ред. Трояновського В.М. - М .: Російська Ділова Література, 1999. - 240 с.

  17. Моделювання соціально-економічних процесів і структури регіонального АПК \ Уч. сел. під ред. Кундіус В.АЛАГАУ, Б, 1996-206с.

  18.Мой Алтай: село і місто. Щомісячний журнал, № 2, 2005. С. 10-15.

  19. Організація сільськогосподарського виробництва. / Под ред. Ф. К. Шакірова. - М .: Колос, 2000.-504 с.

  20. Організація виробництва на підприємствах АПК / Ф. К. Шакіров, С. І. Грядов. - М .: Колос, 2003. - 224 с.

  21. Попов Л.А. Застосування економіко-математичних методів і ЕОМ в економіці праці: Підручник / Ріс. екон. акад., М., 1994. - 160 с.

  22. Практикум з математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві. Під ред. Карпенко. - М., Агропромиздат, 1985 269с.

  23. Трудовий кодекс РФ. - М .: «ТК Велбі», Вид-во Проспект, 2005. - 192 с.

  24. Федосєєв В.В. Економіко-математичні методи і моделі в сільському господарстві. М., 2004.

  25. Фестер Е., Рейнц Б. Методи кореляційного та регресійного аналізу. М .: Фінанси і статистика, 2003. - 304 с.

  26. Френкель А.А. Прогнозування продуктивності праці: методи і моделі. М .: Економіка, 1989. - 214 с.

  27. Економіка праці / За ред. Н. А. Волгіна, Ю. Г. Одегова. - М .: Изд-во «Іспит», 2003. - 736 с.

  28. Економіка сільського господарства / За ред. Добриніна В. А. - М .: Агропромиздат, 1990. - 326 с.

  29. Економіка сільського господарства / І. А Мінаков, Л. А. Сабетова, Н. І. Куликов та ін .; Під ред. І. А. Мінакова. - М .: Колос, 2002. - 328 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економіко-статистичне моделювання продуктивності праці

  Скачати 61.89 Kb.