Дата конвертації25.03.2017
Розмір80.84 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 80.84 Kb.

Економіко-статистичний аналіз діяльності СТОВ "Степове"

зміст


Вступ

1. Теоретичний аспект економіко-статистичного аналізу

1.1 Описова статистика

1.2 Дисперсійний аналіз

1.3 Кореляційно-регресійний аналіз

2. Економічна характеристика підприємства

2.1 Спеціалізація СТОВ «Степове»

2.2 Аналіз земельних ресурсів

2.3 Аналіз трудових ресурсів

2.4 Аналіз основних фондів підприємства

2.5 Горизонтальний аналіз балансу

2.6 Вертикальний аналіз балансу підприємства

2.7 Ліквідність і платоспроможність

3. Проведення статистичного аналізу за допомогою MS Excel

3.1 Описова статистика

3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз

3.3 Регресійний аналіз

Висновки і пропозиції

література


Вступ


Ринкові відносини пред'являють підвищені вимоги до своєчасності, достовірності, повноти інформації, без якої немислима ефективна фінансова діяльність будь-якої організації.

Головне завдання сучасних інформаційних технологій фінансового управління є своєчасне надання достовірної, в необхідній кількості інформації фахівцям і керівникам для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Автоматизована інформаційна технологія являє собою сукупність методів і способів збору, передачі, накопичення, зберігання, пошуку та обробки інформації на основі застосування засобів обчислювальної техніки і зв'язку.

Об'єктом дослідження є показники діяльності СТОВ «Степове» Слов'яносербського району, а також показники деяких інших сільськогосподарських виробників даного району.

Мета даної курсової роботи полягає у відображенні можливостей MS Excel при здійсненні статистичного аналізу.


1. Теоретичний аспект економіко-статистичного аналізу


1.1 Описова статистика


Основне призначення описової статистики полягає в тому, щоб з використанням різних математичних інструментів звести тисячі спостережень до кількох підсумковим параметрами.

Основною метою описової статистики є опис набору даних за допомогою представлених далі інструментів, які дозволяють зробити висновки після аналізу статистичних даних. Якщо статистика включає тільки одну змінну, то вона називається одновимірної статистикою.

Під терміном змінна розуміти одну характеристику об'єкта чи події. Змінні можуть бути кількісними або якісними. Кількісні змінні повинні мати конкретні числові значення і можуть бути дискретними або безперервними.

Завдання описової статистики полягає в тому, щоб з використанням різних математичних інструментів звести тисячі спостережень до кількох підсумковим параметрами.

Основна мета описової статистики є опис набору даних за допомогою певних інструментів, які дозволяють зробити висновки після аналізу статистичних даних. Статистичні показники - це узагальнююча характеристика якої-небудь властивості сукупності, групи. Якщо статистика включає тільки одну змінну, то вона називається одновимірної статистикою.

Описова статистика входить до складу надбудови Аналіз даних. При цьому необхідно вказати лише аналізований діапазон показників, а програма автоматично виведе результативну таблицю. Ці ж всі функції користувач при необхідності може заповнити вручну за допомогою Майстра функцій категорії статистичні.

Опишемо далі значення кожної розрахованої автоматично функції режиму «Описова статистика».

Функція середнє - це середньо арифметичне значення ознаки і показує середнє арифметичне значення y і наступних х в порядку їх введення. Середньо арифметична є найбільш поширеним видом середніх величин. Її застосовують тоді, коли загальний обсяг варьирующего ознаки для всієї сукупності становить суму індивідуальних значень усередненої ознаки. Середньо арифметична розраховується як співвідношення суми окремих значень ознаки до кількості одиниць сукупності.

Модою називається значення ознаки, яке найбільш часто повторюється в досліджуваній сукупності, тобто це варіант, який має найбільшу частоту.

Медіана - це значення, яке розбиває вибірку на дві рівні частини. Половина спостережень лежить нижче медіани, і половина спостережень лежить вище медіани. Медіана обчислюється таким чином. Досліджувана вибірка упорядковується в порядку зростання. Отримана послідовність ak, де k = 1, ..., 2 * m + 1називается варіаційним рядом або порядковими статистиками. Якщо число спостережень непарне, то медіана оцінюється як: am + 1. Якщо число спостережень парне, то медіана оцінюється як:Стандартне відхилення (середньо-квадратичне) обчислюється як середня з відхилень варіантів від їх середньої арифметичної. Являє собою міру коливання.

Дисперсія - середній квадрат відхилень варіантів (х) від середньої арифметичної (). Є мірою варіації, т. Е. Коливання ознаки.

Асиметрія - це коефіцієнт асиметрії Ка коливається від -3 до +3. Якщо Ка> 0, то асиметрія правостороння, якщо Ка <0, то лівостороння, якщо Ка = 0, то варіаційний ряд вважається симетричним.

Екцесс - крутість розподілу, т. Е. Гостровершинності або плосковершіннимі кривої на графіку. Якщо Е> 3, то розподіл гостровершинності, при Е <3 - нізковершінное.

Інтервал (або розмах варіації) - це різниця між найбільшим і найменшим значеннями варьирующего ознаки.

Мінімум і максимум відповідає мінімальному і максимальному значенню ознаки в досліджуваній сукупності.

Сума характеризує функцію СУММ всіх ознак сукупності.

Рахунок показує кількість спостережень (ознак) в досліджуваній сукупності.

Найбільший і найменший задаються у вікні режиму «Описова статистика» і дозволяють обчислити максимальне або мінімальне 2-е, 3-е і т.д. значення. Якщо у вікні задати найбільшу 1 (найменше 1) значення, то воно буде відповідати максимуму (мінімуму) сукупності.


1.2 Дисперсійний аналіз


Дисперсійний аналіз - це метод статистичної оцінки надійності прояви залежності результативної ознаки від одного або декількох факторів. На основі дисперсійного аналізу вирішуються завдання:

1) загальна оцінка достовірності відмінності середніх при угрупованню одиниць по одному фактичному ознакою або декільком;

2) оцінка достовірності взаємодії між 2-ма або великим числом факторів;

3) оцінка приватних відмінностей між парами середніх.

Статистична оцінка достовірності показників здійснюється за вибірковими даними. Отже, дисперсійний аналіз є методом оцінки вибіркових характеристик зв'язку між факторами.

Етапи дисперсійного аналізу:

1) формулювання статистичної завдання: дисперсійний аналіз передбачає наявність аналітичної угруповання по одному або більше фактичних ознак. Результати дисперсійного аналізу залежать від правильності проведення угруповання: кількість інтервалів; межі інтервалів; рельєфність відмінності середніх групових величин;

2) теоретичний аналіз: застосування дисперсійного аналізу передує широкий теоретичний аналіз сутності досліджуваного явища і процесу, можливості наявності зв'язків між факторами з точки зору здорового глузду і досліджуваної науки;

3) вираз досліджуваної взаємозв'язку у вигляді моделі: на основі поставленого завдання проводиться відбір найбільш значущих чинників і формується гіпотеза щодо їх взаємодії, а потім починається математична обробка даних, т. Е. Будується математична модель, яку можна представити у вигляді математичного рівняння або у вигляді суворої схеми взаємодії факторів;

4) аналіз і інтерпретація розраховуються характеристик зв'язків і остаточні висновки щодо висунутої нульової гіпотези.

Для того, щоб провести дисперсійний аналіз в Excel, необхідно активувати команду «Аналіз даних». Для цього проходиться наступний шлях: Сервіс -> Надбудови -> Пакет аналізу. Після цього в меню «Сервис» з'являється команда «Аналіз даних» і вибирається команда «Однофакторний дисперсійний аналіз».

Далі необхідно заповнити вікно «Однофакторний дисперсійний аналіз»:

«Вхідний інтервал» - вводиться посилання на діапазон, що містить аналізовані дані. Посилання має складатися не менше ніж з двох суміжних діапазонів даних, дані в яких розташовані по рядках або стовпцях.

«Групування» - виберіть пункт. За стовпцями або За рядками в залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.

«Мітки в першому рядку / Мітки в першому стовпці» - якщо перший рядок вихідного діапазону містить назви стовпців, виберіть пункт Мітки в першому рядку. Якщо назви рядків знаходяться в першому стовпці вхідного діапазону, виберіть пункт Мітки в першому стовпці. Якщо вхідний діапазон не містить міток, то необхідні заголовки у вихідному діапазоні будуть створені автоматично.

«Альфа» - введіть рівень значимості, необхідний для оцінки критичних параметрів F-статистики. Рівень альфа пов'язаний з ймовірністю виникнення помилки типу I (спростування вірною гіпотези).

«Вихідний діапазон» - введіть посилання на ліву верхню клітинку вихідного діапазону. Розміри вихідний області будуть розраховані автоматично, і відповідне повідомлення з'явиться на екрані в тому випадку, якщо вихідний діапазон займає місце існуючих даних або його розміри перевищують розміри аркуша.

«Новий лист» - встановіть перемикач, щоб відкрити новий лист в книзі і вставити результати аналізу, починаючи з комірки A1. Якщо в цьому є необхідність, введіть ім'я нового аркуша в полі, розташованому навпроти відповідного положення перемикача.

«Нова книга» - встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в клітинку A1 на першому аркуші в цій книзі.

Інтерпретація результатів:

«Групи» - дані по виробленню в першу і другу зміни.

«Рахунок» - кількість спостережень у кожній з груп.

«Сума» - сума елементів кожної з груп.

«Середнє» - середній виробіток у кожної з груп.

«Дисперсія» - розраховується дисперсія по кожній з груп;

SS - сума квадратів;

df - число ступенів свободи;

MS - середній квадрат;

F - розрахункове значення відносини Фішера;

P - рівень значущості для обчисленого F;

F критичне - табличне значення відносини Фішера.

Результати розрахунків аналогічні результатам, отриманим при розрахунках вручну.


1.3 Кореляційно-регресійний аналіз


Регресійний і кореляційний аналізи - це ефективні методи, які дозволяють аналізувати значні обсяги інформації з метою дослідження вірогідною взаємозв'язку двох або більше змінних.

Кореляційної зв'язком називають найважливіший окремий випадок статистичного зв'язку, який полягає в тому, що різним значенням однієї змінної відповідають різні середні значення іншої. Зі зміною значення ознаки х закономірним чином змінюється середнє значення ознаки у; в той час як в кожному окремому випадку значення ознаки у (з різними можливостями) може приймати безліч різних значень.

У регресійному аналізі розглядається зв'язок між однією змінною, яка називається залежною змінною, або ознакою, і декількома іншими, які називаються незалежними змінними.

Цей зв'язок є за допомогою математичної моделі, тобто рівнянням, яке пов'язує залежну змінну (у) з незалежними (х) з урахуванням безлічі відповідних припущень.

Оскільки метою регресійного аналізу є виявлення впливу змінних Х на значення змінної У, останню ще називають відгуком, або результативним фактором, а змінні х - факторами, які впливають на відгук.

Регресійний аналіз використовується з двох причин.

По-перше, тому що опис залежності між змінними допомагає встановити наявність можливого причинного зв'язку.

По-друге, отримання аналітичної залежності між змінними дає можливість передбачати майбутні значення залежної змінної за значеннями незалежних змінних.

Застосування методу кореляції для аналізу зв'язку складається з наступних послідовно вирішуваних питань:

- Встановлення причин зв'язку;

- Відбір найбільш істотних ознак для аналізу;

- Визначення форми зв'язку і підбір математичного рівняння для вираження істотних зв'язків;

- Розрахунок числових характеристик кореляційної зв'язку.

Рівняння, за допомогою якого виражається аналітична зв'язок називається рівнянням регресії.

При проведенні кореляційно - регресійного аналізу потрібно дотримуватися етапи його проведення:

1.Качественний аналіз сутності досліджуваного явища

2.Постановка завдань і вибір факторних і результативних ознак

3.Сбор статистичного матеріалу, його контроль

4.Установление аналітичної форми зв'язку, розрахунок параметрів рівняння зв'язку та інших кількісних характеристик

5.Определеніе тісноти зв'язку

6.Оценка статистичної надійності вибіркових показників зв'язку

7.Інтерпретація отриманих характеристик, оформлення результатів у вигляді таблиць і графіків.

Відповідно до сутністю кореляційної зв'язку її вивчення має дві мети:

вимірювання параметрів рівняння, що виражає зв'язок середніх значень залежної зміною зі значеннями незалежної змінної (залежність середніх величин результативної ознаки від значень одного або декількох факторних ознак);

вимір тісноти зв'язку двох (або більшої кількості) ознак між собою.

Друге завдання специфічна для статистичних зв'язків, а перша розроблена для функціональних зв'язків і є спільною. Основним методом вирішення задачі знаходження параметрів рівняння зв'язку є метод найменших квадратів (МНК).

Існують також інші специфічні завдання кореляційно-регресійного методу, що мають не формально математичний, а змістовний характер:

задача виділення найважливіших факторів, що впливають на результативну ознаку. Це завдання вирішується в основному на базі заходів тісноти зв'язку факторів з результативними ознаками;

задача оцінки господарської діяльності щодо ефективності використання наявних факторів виробництва. Це завдання вирішується шляхом розрахунку для кожної одиниці сукупності тих величин результативного ознаки, які були б отримані при середній по сукупності ефективності використання факторів і порівняння їх з фактичними результатами виробництва;

задача прогнозування можливих значень результативної ознаки при задаються значеннях факторних ознак. Таке завдання вирішується шляхом підстановки очікуваних, або планованих, або можливих значень факторних ознак в рівняння зв'язку і обчислення очікуваних значень результативної ознаки;

задача підготовки даних, необхідних в якості вихідних для вирішення оптимізаційних задач.

Для проведення регресійного аналізу використовується статистична функція ЛИНЕЙН.

Одночасно з обчисленням параметрів лінійного рівняння регресії (в тому числі і множинної) функція ЛИНЕЙН може повертати додаткову регресійну статистику.

У цю статистику входять:

SE1, ..., SEn - стандартні значення помилок для коефіцієнтів m1, ..., mn;

SEb - стандартне значення помилки для постійної b;

R2 - величина достовірності апроксимації (коефіцієнтів детермінованості);

SEy - стандартна помилка для оцінки Y;

F - F-статистика, або F-відношення;

df - кількість ступенів свободи (Nm-1);

SSрег - регресійна сума квадратів;

SSост. - Залишкова сума квадратів.

Для отримання цієї статистики потрібно виділити діапазон клітин з п'яти рядків і кількістю колонок, яке на одиницю більше кількості незалежних змінних.

Крім того, четвертий параметр функції ЛИНЕЙН може дорівнювати одиниці.

Після введення параметрів треба, тримаючи клавіші Сtrl і Shift, натиснути клавішу Еnter.

Нижче демонструє послідовність, в якій повертається додаткова регресійна статистика в клітини робочого аркуша при введенні формули з функцією ЛИНЕЙН в верхній лівий кут цього діапазону.

mnmn-1 ... m2m1b

sensen-1 ... se2se1seb

R2sey

Fdf

SSрег.SSост.

Для більш зручного розрахунку регресійного аналізу можна використовувати надбудова Аналіз даних / Регресія.

Також залежність між ознаками можна зобразити графічно за допомогою Майстра діаграми, вибрати точковий вигляд і додати лінію тренда.

Графічні зображення використовуються насамперед для наочного подання статистичних даних, завдяки їм істотно полегшується їх сприйняття і розуміння. Істотна їх роль і тоді, коли мова йде про контроль повноти та достовірності вихідного статистичного матеріалу, що використовується для обробки і аналізу.

Графічне представлення статистичних даних є не тільки засобом ілюстрації статистичних даних і контролю їх правильності і достовірності. Завдяки своїм властивостям воно є важливим засобом тлумачення і аналізу статистичних даних, а в деяких випадках - єдиним і незамінним способом їх узагальнення та пізнання. Зокрема, воно незамінне при одночасному вивченні декількох взаємопов'язаних економічних явищ, так як дозволяє з першого погляду встановити існуючі між ними співвідношення і зв'язку, відмінність і подібність, а також виявити особливості їх змін в часі.


2. Економічна характеристика підприємства


Аналізоване підприємство - Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю «Степове», розташоване в Луганській області, Слов'яносербському районі, с. Степове.

Географічне положення підприємства досить вигідно, оскільки воно знаходиться поруч з важливими автодорожніми магістралями і недалеко (в 30 км) від обласного центру м Луганська. Клімат на цій території сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур - спекотне літо і помірна сніжна зима.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю є підприємством, заснованому на умовах угоди громадян України, юридичних осіб шляхом об'єднання їх майнових, земельних пайових, власних коштів для підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

Основною метою Товариства є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація, інші види господарської діяльності, спрямовані на задоволення потреб як учасників Товариства, так і всього населення України, і отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- Організація сільськогосподарського виробництва і реалізація продукції та сировини;

- Переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і набутою.


2.1 Спеціалізація СТОВ «Степове»


Результати господарської діяльності багато в чому залежать від рівня спеціалізації і концентрації виробництва. Спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва розвиваються під впливом двох тенденцій: з одного боку, поглиблення суспільного поділу праці сприяє більш вузької спеціалізації, а з іншого - особливості сільськогосподарського виробництва (сезонність, особлива роль землі і тісний зв'язок рослинництва і тваринництва) викликають необхідність розвитку багатогалузевих підприємств. Більшість колгоспів і радгоспів є багатогалузевими, хоча в останні роки збільшилася кількість вузькоспеціалізованих господарств (птахофабрик, овочевих фабрик, комплексів з вирощування і відгодівлі тварин і ін.). Однак така вузька спеціалізація можлива далеко не по всіх видах сільськогосподарської продукції.

Для оцінки рівня (глибини) спеціалізації виробництва розраховують коефіцієнт спеціалізації:


До сп. = 100 / Σ [У дi · (2n - 1)]


де У дi - питома вага 1-го виду товарної продукції в загальному її обсязі; п - порядковий помер окремих видів продукції за їх питомою вагою в ранжированном ряду.

Значення коефіцієнта спеціалізації може коливатися від 0 до 1. Якщо його рівень менше 0,2, то це свідчить про слабо-вираженої спеціалізації, від 0,2 до 0,4 - про середню, від 0,4 до 0,65 - про високу і понад 0,65 - про поглиблену.

Визначимо коефіцієнт спеціалізації нашого підприємства за аналізований період:

1). 2004р. До сп. = 100 / (35,7 · 1 + 25,2 · 3 + 15,6 · 5 + 9,6 · 7 + 7,3 · 9 +

+2,6 · 11 + 1,8 · 13 + 0,8 · 15 + 0,6 · 17 + 0,6 · 17 + 0,1 · 19) = 0,24

2). 2005р. До сп. = 100 / (38,4 · 1 + 26,4 · 3 + 12,1 · 5 + 11,2 · 7 + 6,3 · 9 +

+ 2,8 · 11 +1,2 · 13 + 0,8 · 15 + 0,4 · 17 + 0,3 · 19 + 0,1 · 21) = 0,26

3). 2006р. До сп. = 100 / (28,1 · 1 + 26,6 · 3 + 17,8 · 5 + 16,4 · 7 + 7,3 · 9 +

+ 1,5 · 11 + 1,3 · 13 + 0,4 · 15 + 0,4 · 15 + 0,1 · 17 + 0,1 · 17) = 0,23

Звідси можна зробити висновок, що коефіцієнт спеціалізації за аналізований період піддавався НЕ значних коливань і підприємство СТОВ «Степове» має середню спеціалізацію. Основними галузями є виробництво і реалізація м'яса ВРХ, молока і зернових культур, інші галузі - додаткові.


2.2 Аналіз земельних ресурсів


Земля є основним елементом національного багатства і головним засобом виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне використання земельних ресурсів має велике значення для розвитку національної економіки. З ним тісно пов'язані обсяг виробництва сільськогосподарської продукції і продовольча проблема.

Кожне підприємство має ефективно використовувати землю, бережно ставитися до неї, підвищувати її родючість, не допускати ерозії грунтів, заболочування, заростання бур'янами і т.д.

Якщо розглядати сільськогосподарські угіддя з точки зору інтенсивності їх використання, то найбільш інтенсивно використовуються і дають кращу віддачу рілля, потім поліпшені сінокоси і пасовища, багаторічні насадження, а потім природні луки і пасовища. Тому для оцінки ступеня інтенсивності використання земель в господарстві необхідно розглянути показники питомої ваги кожного виду угідь в загальній площі земель сільськогосподарського призначення в динаміці (табл. 1).


Таблиця 1.

Аналіз динаміки складу та структура земельних угідь підприємства

види угідь

2004 р

2005 р

2006р.

Відхилення 06г. від 04 р

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Сільськогосподарські угіддя, в т.ч.

5360,5

100

3995,0

100

3717,7

100

- 1642,8


рілля

4672,7

87,2

3448,9

86,3

3491,1

93,9

- 1181,6

6,7

сінокоси

337,0

6,3

271,6

6,8

151,9

4,1

- 185,1

- 2,2

пасовища

350,8

6,5

274,5

6,9

74,7

2,0

-276,1

- 4,5

багаторічні насадження

-

-

-

-

-

-

-

-

несільськогосподарські угіддя

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна земельна площа

5360,5

100

3995,0

100

3717,7

100

- 1642,8

-


Проаналізувавши дані табліци1. можемо зробити висновок, що на підприємстві відбувається значне скорочення сільськогосподарських угідь: ріллі - на 1181,6 га, сіножаті - на 185,1 га, пасовища - 276,1 га. Загалом же земельний фонд підприємства на 01.01.07р. в порівнянні з 2004р. зменшився на 1642,8 га. Це негативно впливає на результати діяльності підприємства: скорочуються посівні площі, зменшується кількість виробленої с / г продукції, зменшується прибуток підприємства.


2.3 Аналіз трудових ресурсів


До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і трудовими навичками у відповідній галузі. Формування трудових ресурсів і їх використання в різних галузях економіки мають свої особливості. У сільському господарстві з розвитком продуктивних сил, науково-технічного прогресу скорочується чисельність працівників, зайнятих безпосередньо виробництвом продукції, в їх використанні спостерігається сезонність і тісний зв'язок з природно-кліматичними умовами.

Достатня забезпеченість сільськогосподарських підприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягу виробництва продукції і підвищення ефективності виробництва.


Таблиця 2.

Аналіз динаміки складу і структури трудових ресурсів підприємства

категорії працівників

2004 р

2005 р

2006р.

Відхилення 06г. від 04 р

Середньооблікова чисельність, чол.

Питома вага, %

Середньооблікова чисельність, чол.

Питома вага, %

Середньооблікова чисельність, чол.

Питома вага, %

Середньооблікова чисельність, чол.

Питома вага, %

Зайняті в сільськогосподарському виробництві, в т.ч.

226

100

210

100

168

100

- 58

-

працівники рослинництва

102

45

63

30

45

27

-57

-18

працівники тваринництва

124

55

147

0,7

123

73

-1

18

Загальна кількість працівників

226

100

210

100

168

100

-58

-


Проаналізувавши Таб. 2, що характеризує рух працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, СТОВ «Степове», можемо зробити висновок, що на підприємстві відбувається скорочення трудових ресурсів. Особливо значні скорочення відбуваються працівників рослинництва (на 57 чол.), Це пов'язано зі зменшенням сільськогосподарських угідь підприємства. Кількість працівників, зайнятих у тваринництві, в 2005р. в порівнянні з 2004р. збільшилася на 20 чол., але вже в 2006 р. цей показник зрівнявся з базисними даними - з 2004р. Загалом же на підприємстві кількість працівників сільськогосподарської сфери зменшилася на 58 чол. з 2004р. по 2006р.


2.4 Аналіз основних фондів підприємства


Забезпеченість сільськогосподарських підприємств основними засобами виробництва і ефективність їх використання є важливими факторами, від яких залежать результати господарської діяльності, зокрема якість, повнота і своєчасність виконання сільськогосподарських робіт, а отже, і обсяг виробництва продукції, її собівартість, фінансовий стан підприємства. У зв'язку з цим аналіз забезпеченості підприємств основними фондами і пошук резервів підвищення ефективності їх використання має велике значення.


Таблиця 3.

Аналіз динаміки і структури основних засобів підприємства

Групи основних засобів

2004 р

2005 р

2006р.

Відхилення 06г. від 04 р

Середньорічна вартість, тис. Грн.

Питома вага, %

Середньорічна вартість, тис. Грн.

Питома вага, %

Середньорічна вартість, тис. Грн.

Питома вага, %

Середньорічна вартість, тис. Грн.

Питома вага, %

Основні виробничі засоби сільськогосподарського призначення

2064,0

93,5

2316,2

94,2

2769,8

95,1

705,8

1,6

Основні виробничі кошти не сільськогосподарського призначення

142,8

6,5

142,8

5,8

142,8

4,9

-

-1,6

Невиробничі основні засоби

-

-

-

-

-

-

-

-

всього

2206,8

100

2459,0

100

2912,6

100

705,8


За даними таблиці 3. видно, що на підприємстві відбувається поступове оновлення основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення (їх вартість в 2006р. В порівнянні з 2004р. Збільшилася на 705,8 тис.грн.). Це відбувається за рахунок покупки нових машин і устаткування і за рахунок надходження робочої і продуктивної худоби. У загальній структурі основних фондів підприємства існує тенденція поступового збільшення частки основних фондів с / г призначення (на 1,6%) і зменшення основних фондів нес / г призначення (на 1,6%). Також підприємстві, як видно з таблиці 3, не має невиробничих основних засобів - тобто основних засобів житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, культури та ін.


2.5 Горизонтальний аналіз балансу


При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні та відносні зміни величини статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам (Таб. 4).

Варіант горизонтального аналізу є трендовим, який базується на розрахунках відносних відхилень показників за ряд років від рівня базисного року, для якого всі показники приймаються за 100%. Трендовий аналіз широко використовується в прогнозуванні.


Таблиця 4.

Горизонтальний аналіз балансу СТОВ «Степове»

показники

На 01.01.06р.

На 01.01.07р.

тис.грн

%

тис. грн

%

А К Т І В

1. Необоротні активи

1.1. Основні засоби (ост. Ст-ть)

1681,5

100

1941,4

115,5

1.2. незавершене будівництво

27,0

100

27,0

100

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

54,7

100

54,7

100

Усього за розділом 1

1763,2

100

2023,1

114,7

2. Запаси і витрати

2.1. виробничі запаси

2332,4

100

1970,8

84,5

2.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі

1725,9

100

2178,1

126,2

2.3. Незавершене виробництво

383,8

100

529,4

137,9

2.4. Готова продукція

18,8

100

17,8

94,7

2.5. Товари

18,8

100

3,9

20,7

2.7. Витрати майбутніх періодів

-


3,1

*

Усього за розділом 2

4479,7

100

4703,1

105,0

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

З.1. Дебіторська заборгованість

301,2

100

152,7

50,7

3.2. Грошові кошти

195,4

100

167,6

85,8

3.3. Інші оборотні активи

1,0

100

-

*

Усього за розділом 3

497,6

100

320,3

64,4

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3)

6740,5

100

7046,5

104,5

П А С І В

1. Капітал, фонди і резерви

1.1. Статутний фонд (капітал)

153,0

100

153,0

100

1.2. Інший додатковий капітал

449,8

100

466,0

103,6

1.3. Резервний фонд

1662,4

100

1503,9

90,5

1.4. Резерв майбутніх витрат і платежів

21,1

100

30,8

150,0

1.5. Нерозподілений прибуток звітного року

1263,4

100

2019,2

159,8

Усього за розділом 1

3549,7

100

4172,9

117,6

2. Довгострокові пасиви

2.1. Довгострокові фінансові зобов'язання

1965,2

100

1965,2

100

2.2. Інші довгострокові зобов'язання

18,9

100

-

*

Усього за розділом 2

1984,1

100

1965,2

99,0

3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

3.1. Кредиторська заборгованість

534,7

100

454,2

84,9

3.2. Короткострокові кредити банків

7,0

100

6,1

87,1

3.3. векселі видані

144,6

100

-

*

3.4. поточні зобов'язання

520,4

100

448,1

86,1

Усього за розділом 3

1206,7

100

908,4

75,3

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3)

6740,5

100

7046,5

104,5


За даними таб. 4 можна зробити висновок, про такі зміни в структурі активу і пасиву балансу підприємства за 2005-2006рр:

У структурі активів:

- Збільшилася сума необоротних активів на 4% за рахунок збільшення основних засобів;

- Запаси і витрати збільшилися на 5%, хоча в структурі цього розділу відбулися значні зміни - виробничі запаси зменшилися на 15,5%, вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі і вартість незавершеного виробництва значно зросли на 26,2% і 37,9% відповідно , незначно зменшилася кількість нереалізованої готової продукції - на 5,3% і істотно скоротилася кількість товарів - на 79,3%.

- Позитивним є скорочення дебіторської заборгованості на 50,3%, негативним - зниження суми грошових коштів підприємства на 14,2%.

2. У структурі пасиву:

- Відбулися значні зміни в структурі капіталу і резервів (збільшення на 17,6%), що позитивно впливає на фінансовий стан підприємства - збільшилася сума нерозподіленого прибутку на 59,8% і сума резерву майбутніх витрат і платежів на 50%;

- В структурі довгострокових пасивів ніяких змін не відбулося;

- Позитивні зміни відбулися в короткострокових пасивах - вони зменшилися на 24,7% за рахунок зниження кредиторської заборгованості на 15,1%, кредитів банку - на 12,9%, поточних зобов'язань - на 13,9%.


2.6 Вертикальний аналіз балансу підприємства


Велике значення для оцінки фінансового стану підприємства має вертикальний (структурний) аналіз. Він використовується для дослідження структури засобів і джерел їх формування шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін.


Таблиця 5.

Вертикальний аналіз балансу СТОВ «Степове»

показники

На 01.01.06р.

На 01.01.07р.

Відхилення (+, -)

тис. грн

%

тис. грн

%

А К Т І В

1. Необоротні активи

1.1. Основні засоби (ост. Ст-ть)

1681,5

24,9

1941,4

27,5

+ 2,6

1.2. незавершене будівництво

27,0

0,4

27,0

0,4

-

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

54,7

0,8

54,7

0,8

-

Усього за розділом 1

1763,2

26,1

2023,1

28,7

+ 2,6

2. Запаси і витрати

2.1. виробничі запаси

2332,4

34,6

1970,8

28,0

- 6,6

2.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі

1725,9

25,6

2178,1

30,9

+ 5,3

2.3. Незавершене виробництво

383,8

5,7

529,4

7,5

+ 1,8

2.4. Готова продукція

18,8

0,3

17,8

0,2

- 0,1

2.5. Товари

18,8

0,3

3,9

0,1

- 0,2

2.7. Витрати майбутніх періодів

-

*

3,1

0,1

+ 0,1

Усього за розділом 2

4479,7

66,5

4703,1

66,8

+ 0,3

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

З.1. Дебіторська заборгованість

301,2

4,5

152,7

2,1

- 2,4

3.2. Грошові кошти

195,4

2,9

167,6

2,4

- 0,5

3.3. Інші оборотні активи

1,0

0,01

-

-

- 0,01

Усього за розділом 3

497,6

7,4

320,3

4,5

- 2,9

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3)

6740,5

100

7046,5

100

*

П А С І В

1. Капітал, фонди і резерви

1.1. Статутний фонд (капітал)

153,0

2,3

153,0

2,2

- 0,1

1.2. Інший додатковий капітал

449,8

6,7

466,0

6,6

- 0,1

1.3. Резервний фонд

1662,4

24,7

1503,9

21,3

- 1,4

1.4. Резерв майбутніх витрат і платежів

21,1

0,3

30,8

0,4

+ 0,1

1.5. Нерозподілений прибуток звітного року

1263,4

18,7

2019,2

28,7

+ 10,0

Усього за розділом 1

3549,7

52,7

4172,9

59,2

+ 6,5

2. Довгострокові пасиви

2.1. Довгострокові фінансові зобов'язання

1965,2

29,1

1965,2

27,9

- 1,2

2.2. Інші довгострокові зобов'язання

18,9

0,3

-

-

- 0,3

Усього за розділом 2

1984,1

29,4

1965,2

27,9

- 1,5

3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

3.1. Кредиторська заборгованість

534,7

7,9

454,2

6,4

- 1,5

3.2. Короткострокові кредити банків

7,0

0,1

6,1

0,1

-

3.3. векселі видані

144,6

2,2

-

-

- 2,2

3.4. поточні зобов'язання

520,4

7,7

448,1

6,4

- 1,3

Усього за розділом 3

1206,7

17,9

908,4

12,9

- 5,0

БАЛАНС (р.1 + р.2 + р.3)

6740,5

100

7046,5

100

*


2.7 Ліквідність і платоспроможність


Ліквідність (від лат. Liguidus - текучий) - це здатність активів організацій, фірм, банків легко звертатися в грошові кошти для своєчасного погашення зобов'язань; це мобільність активів підприємства, в першу чергу оборотних, що забезпечує фактичне покриття короткострокових зобов'язань.

Одним з показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість готівкою грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання.

Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків).

Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше потрібно часу для інкасування даного активу, тим вище його ліквідність. Ліквідність балансу - це можливість підприємства звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині короткострокових боргових зобов'язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення.

У бухгалтерському балансі в активі засоби підприємства групуються за ступенем збільшення їхньої ліквідності, в пасиві зобов'язання розміщені по мірі скорочення термінів їх погашення.

Всі активи підприємства в залежності від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності і швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. У цю групу включаються також і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2), - активи, для перетворення яких в гроші необхідно певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після дати балансу, та інші оборотні активи. Ліквідність цих активів різна і залежить від суб'єктивних та об'єктивних факторів: кваліфікація фінансових працівників, взаємовідносин підприємства з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу та ряду інших факторів.

3.Активи, які повільно реалізуються (А3), - найменш ліквідні активи - це запаси і витрати. Ліквідність цієї групи залежить від своєчасності відвантаження продукції, швидкості і правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банку, від якості і попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форми розрахунків та ін.

4. Активи, що важко реалізуються (А4), - це активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого часу. У цю статтю можна включити статті розділу 1 активу балансу «Необоротні активи».

Отже, перші три групи активів (А1, А2, А3) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства.

Пасиви балансу залежно від ступеня збільшення термінів погашення зобов'язань групуються так

1. Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, позики для працівників, інші короткострокові пасиви.

2. Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові позикові кредити банків та інші позики, які підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

3. Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові пасиви.

4. Постійні пасиви (П4) - статті розділу 1 пасиву балансу.

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання.

Ліквідність балансу - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки по кожній групі активів і пасивів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується умова:

А1 ≥ П1;

А2 ≥ П2;

А3 ≥ П3;

А4 ≤ П4.


Таблиця 6.

Аналіз ліквідності балансу СТОВ «Степове»

актив

2004 р

2005р.

2006р.

пасив

2004 р

2005р.

2006р.

Платіжний надлишок або недостача

2004 р

2005р.

2006р.

1. (А1)

140,6

195,4

167,6

1. (П1)

2049,4

1055,1

902,3

-1908,8

-859,7

-734,7

2. (А2)

538,9

302,2

152,7

2. (П2)

151,6

151,6

6,1

+387,3

+150,6

+146,6

3. (А3)

4330,3

4479,7

4703,1

3. (П3)

1984,1

1984,1

1965,2

+2346,2

+2495,6

+2737,9

4. (А4)

1648,9

1763,2

2023,1

4. (П4)

2473,6

3549,7

4172,9

-824,7

-1786,5

-2149,8

БАЛАНС

6658,7

6740,5

7046,5

БАЛАНС

6658,7

6740,5

7046,5

*

*

*


Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується і остання нерівність. Це означає наявність у підприємства власних оборотних коштів, тобто дотримується мінімальна умова фінансової його стійкості.

Невиконання будь-якого з перших трьох нерівностей означає, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.

Аналіз ліквідності балансу СТОВ «Степове» оформимо у вигляді таб. 6, проаналізувавши яку бачимо, що за весь аналізований період не виконується перша рівність абсолютної ліквідності балансу. Це свідчить про недостатню кількість на підприємстві найбільш ліквідних активів - грошових коштів в готівковій та безготівковій формах.

3. Проведення статистичного аналізу за допомогою MS Excel


3.1 Описова статистика


Проведемо статистичний аналіз прибутку 15 сільськогосподарських підприємств Слов'яносербського району за допомогою надбудови Аналіз даних / Описова статистика.

В якості вихідних даних використовуємо таблицю 7.


Таблиця 7

Виручка від реалізації м'яса ВРХ сільськогосподарських підприємств Слов'яносербського району за 2006р.

Назва підприємства

Прибуток, тис.грн.

Степове

787,4

Нива

509,1

гармонія

615,2

Промінь

2400,6

Колос

230,5

Слав-агро

1650,3

Вікторія

858,8

радужен

409,0

Деркул

1021,0

лісове

346,9

Донбас

992,8

Світанок

1020,1

Агротех

936,2

М'ясо-Плюс

435,6

житниця

129,5


При заповненні вікна режиму «Описова статистика» в якості вхідного інтервалу використовуємо стовпець з даними по виручці підприємств, і вказуємо в рядку к-ий найменший і к-ий найбільший цифри 2. У результаті проведеного розрахунку отримаємо результативну таблицю 8.


Таблиця 8.

Результативні дані описової статистики

Прибуток, тис.грн.

середнє

+678,8666667

стандартна помилка

+105,9223659

медіана

615,2

Мода

# Н / Д

Стандартне відхилення

+410,2355589

дисперсія вибірки

+168293,2138

ексцес

0,589006375

асиметричність

0,758864045

інтервал

1520,8

мінімум

129,5

максимум

1650,3

сума

10183

рахунок

15

Найбільший (2)

1021

Найменший (2)

230,5

Рівень надійності (95,0%)

+227,1808795


Середнє характеризує середній рівень виручки від реалізації м'яса ВРХ по аналізованої сукупності сільськогосподарських підприємств. Як бачимо наше підприємство має показник більший за середній по району, що свідчить про гарний стан підприємства в економічній структурі району та ефективному функціонуванні підприємства, зокрема добре розвинене тваринництво в сфері вирощування ВРХ.

Медіана показує значення ознаки сукупності, порядковий номер якого в динамічному ряду визначається як середина відрізка. Якщо сукупність містить непарну кількість ознак, то медіана дорівнює серединному показником. Якщо ж сукупність включає парну кількість (наприклад, 10), то медіана дорівнює среднеарифметическому двох показників, що знаходяться в середині сукупності (середньоарифметичне 5 і 6 показника).

Мода в нашій аналізованої сукупності має значення # Н / Д, тому що в даному аналізі не зустрічається повторюване значення.

Дисперсія характеризує середній квадрат відхилень варіантів від середньої арифметичної.

Асиметрія - це коефіцієнт асиметрії Ка коливається від -3 до +3. Оскільки Ка> 0 і дорівнює 0,76, то асиметрія правостороння,

Екцесс - крутість розподілу, т. Е. Гостровершинності або плосковершіннимі кривої на графіку. Якщо Е> 3, то розподіл гостровершинності, при Е <3 - нізковершінное. У нашому випадку розподіл нізковершінное.

Інтервал характеризує різницю між максимальним і мінімальним значеннями. У нашому випадки різниця велика, це головним чином пов'язано з різним розміром підприємстві і різниці в ступені спеціалізації їх на вирощуванні і реалізації великої рогатої худоби.

Мінімум і максимум відповідають мінімальному і максимальному значенню ознаки в сукупності.

Сума характеризує сумарне значення всіх показників сукупності.


3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз


Дисперсійний аналіз - це метод оцінки впливу одного або декількох факторів, які одночасно діють на певний результативний ознака.

Проведемо дисперсійний аналіз за однією ознакою на прикладі показника кількості поголів'я ВРХ трьох сільськогосподарських підприємств Слов'яносербка району (таб. 9).


Таблиця 9

Середньорічне поголів'я ВРХ

"Степове"

"Колос"

"Нива"

2000

860

490

205

2001

845

453

260

2002

921

342

330

2003

823

300

365

2004

775

260

439

2005

704

274

470

2006

600

226

511

2007

675

184

420


Використовуємо для аналізу команду Регресія Параметра Аналіз даних. В результаті отримаємо таблицю 10.


Таблиця 10

Однофакторний дисперсійний аналіз

Однофакторний дисперсійний аналіз
ПІДСУМКИГрупи

рахунок

сума

середнє

дисперсія"Степове"

8

6203

775,375

11629,9821"Колос"

8

2529

316,125

11485,8393"Нива"

8

3000

375

11127,4286дисперсійний аналіз


джерело варіації

SS

df

MS

F

P-Значення

F критичне

між групами

+999138,5833

2

+499569,2917

43,7665197

3,2352E-08

3,466800112

усередині груп

239702,75

21

+11414,41667Разом

+1238841,333

23


При цьому отримаємо дві підсумкові таблиці. Перша характеризує кількість спостережень (рахунок), загальну суму показників (сума), середнє значення показника по кожному підприємству (середнє), а також дисперсію.

Друга таблиця характеризує внутригрупповую і міжгрупова дисперсію. А також суму квадратів відхилень (SS), число ступенів свободи (df) і інше.


3.3 Регресійний аналіз


Регресійний аналіз передбачає аналіз взаємозв'язку випадкових величин (ознак), серед яких виділяється один результативний ознака, що залежить від інших незалежних між собою факторів.

Виведемо рівняння регресії зв'язку між виручкою від реалізації і поголів'ям ВРХ на прикладі даних 15 підприємств (таб.11).


Таблиця 11

Дані по виручці і поголів'ю ВРХ

Назва підприємства

Виручка, тис.грн.

поголів'я ВРХ

Степове

787,4

600

Нива

509,1

511

гармонія

615,2

725

Промінь

240,6

250

Колос

230,5

226

Слав-агро

1650,3

1408

Вікторія

858,8

790

радужен

409,0

364

Деркул

1021,0

976

лісове

346,9

311

Донбас

992,8

тисяча шістьдесят п'ять

Світанок

1020,1

тисяча п'ятьдесят-чотири

Агротех

936,2

950

М'ясо-Плюс

435,6

380

житниця

129,5

153


Скористаємося меню Сервіс / Аналіз даних / Регресія і отримаємо в підсумку 2 таблиці (таб. 13).


Таблиця 13

Підсумки регресійного аналізу

ВИСНОВОК ПІДСУМКІВрегресійна статистика


множинний R

0,97685196


R-квадрат

0,95423974


Нормований R-квадрат

0,95071972


стандартна помилка

91,0688526


спостереження

15


дисперсійний аналіз


df

SS

MS

F

значимість F


регресія

1

+2248289,026

2248289

271,0893

4,351E-10


залишок

13

+107815,9669

8293,536
Разом

14

+2356104,993

коефіцієнти

стандартна помилка

t-статистика

P-Значення

Нижні 95%

Верхні 95%

Y-перетин

-9,54871951

+47,96970683

-0,199057

0,845297

-113,18097

94,083531

поголів'я ВРХ

1,05769034

0,064239527

16,46479

4,35E-10

0,91890928

1,1964714


Або можемо скористатися статистичної функцією ЛИНЕЙН.При цьому отримаємо спрощену таблицю підсумків (таб. 12).


Таблиця 12

Підсумки розрахунку функції ЛИНЕЙН

1,05769034

-9,54872

# Н / Д

0,064239527

47,969707

# Н / Д

0,954239744

91,068853

# Н / Д

+271,0893217

13

# Н / Д

+2248289,026

107815,97

# Н / Д


В результаті отримаємо такі дані:

- Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,95 і досить сильно наближений до нормованого;

- Коефіцієнт кореляції 0,97;

- Кількість спостережень 15;

- Рівняння регресії у = 1,0577х - 9,5487;

- Рівняння регресії при нижньому і верхньому 95% у = 0,9189х - 113,18;

у = 1,1964х + 94,08;

- Розрахований параметр t, який представляє собою частку кожного члена рівняння регресії в його стандартної похибки

Також виведений дисперсійний аналіз залежності.

Також регрессионную залежність можна зобразити графічно Рис.1


Мал. 1. Графік зображення залежності між виручкою від реалізації і поголів'ям ВРХ


У підсумку ми отримали коефіцієнт детермінації дорівнює 0,95, це означає що на 95% зміна виручки від реалізації залежить від кількісного складу стада ВРХ.

Рівняння регресії має позитивні коефіцієнти, що свідчить про наявність прямолінійної зв'язку між ознаками. Кутовий коефіцієнт (коефіцієнт нахилу) і являє собою міру нахилу лінії тренда.

Лінія тренда перетинає вісь у в точці з координатами (0; 38,399).


Висновки і пропозиції


Актуальність цієї роботи обумовлюється тим, що інформація в даний час виходить на перший план серед інших ресурсів підприємства. Це обумовлюється необхідністю економити трудові, матеріальні та фінансові ресурси.

В даний час інформаційні процеси є активними силами взаємозв'язку всередині і між економічними об'єктами господарювання. Такі процеси в основному будуються на використанні різноманітних технологічних рішень.

Одним із напрямів удосконалення аналізу господарської діяльності є впровадження економіко-математичних методів і сучасних ЕОМ. Їх застосування підвищує ефективність економічного аналізу за рахунок розширення факторів, обгрунтування прийнятих управлінських рішень, вибору оптимального варіанту використання господарських ресурсів, виявлення і мобілізації резервів підвищення ефективності виробництва.

При проведенні даного аналізу було виявлено тіснота зв'язку виручки від реалізації і поголів'я великої рогатої худоби. У підсумку маємо рівняння регресії і визначили на скільки тісно показники впливають один на одного.

Звідси можна зробити висновок, що середня ціна на продукцію тваринництва, зокрема, продукцію міцного рогатої худоби, приблизно дорівнює по всіх підприємствах Слов'яносербського району.


література


1. Каріберг, Конрад. Бізнес-аналіз за допомогою MS EXCEL, 2-е видання: Пер. з англ. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2002. - 448.

2. Моделіі методи Прийняття РІШЕНЬ в аналізі та аудіті / Ф.Ф. Бутинець; Т.В. Тисни дюк, Н.М. Малюга та ін. - Ж .: ЖДТУ, 1999..

3. Саймон Джіндер. Аналіз даних в Excel: наочний курс створення звітів, діаграм і зведених таблиць .: Пер. з англ. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2004. - 528 с .: іл. - Парал. тит. англ.
Головна сторінка


    Головна сторінкаЕкономіко-статистичний аналіз діяльності СТОВ "Степове"

Скачати 80.84 Kb.