• ВСТУП ................................................................................. ..... 3
 • ВСТУП


 • Дата конвертації13.07.2017
  Розмір49.66 Kb.
  Типреферат

  Скачати 49.66 Kb.

  Еластичність ринкового попиту

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

  СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ державний технічний університет

  КУРСОВА РОБОТА

  на тему:

  «Еластичність ринкового попиту»

  з дисципліни:

  "Мікроекономіка"

  виконав:

  Ст. гр. АУ-21д

  Дебнарёв М. А.

  14.11.1999г.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _

  прийняла:

  Гагаріна В.Ф.

  СЕВАСТОПОЛЬ

  +1999

  ЗМІСТ

  ВСТУП ................................................................................. ..... 3

  I. РИНКОВИЙ ПОПИТ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ

  I.1 Ринок і закон попиту. .................................................... 4


  I.2 Крива попиту............................................................... ..5

  I.3 Зміна в попиті...................................................... ... 6

  I.4 Парадокс Гіффена......................................................... ..7

  I. 5 Попит на ресурси .............................. .. ........................ .... 8
  II. еластичність РИНКОВОГО ПОПИТУ.

  ii.1 Еластичність попиту................................................... .9

  II.2 Цінова еластичність................................................ ... 9

  II .2.1 Еластичний попит ............................................................ ... 9

  II .2.2 Нееластичний попит ......................................................... ... 9

  II .2.3 Одинична еластичність ....... ............................................. 10

  II .2.4 Абсолютно нееластичний попит ...... .. ................................. ..10

  II .2.5 Абсолютно еластичний попит ............................................. 10


  II.3 Формула цінової еластичності .. .......... ..................... .11

  II.4 Оцінка еластичності за показником загальної виручки ............................................................................................. .... 11

  II.5 Змінюються і постійні еластичні криві попиту....................................................................................... .11

  II.6 Фактори цінової еластичності попиту.................. ..12

  II.7 Перехресне еластичність....................................... .12

  II.8 Еластичність попиту за доходом................................. 12

  II.9 Порівняння коротко- і довгострокового коефіцієнтів еластичності............................................................................ 13

  III. Застосування теорії еластичності ........................ ... 15

  Висновок ..................................................................... ..17

  Список використаної літератури ........................ .... 18

  ВСТУП

  В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюється вся необхідна суспільству продукція, виявляються різні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління - менеджмент. Все це вимагає глибоких економічних знань. Адже в умовах ринкової економіки виживе лише, той хто найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.

  Вивчення ж попиту на ринку зараз стає першочерговою задачею при функціонуванні підприємства. Постійне відстеження попиту і здатність моментально реагувати на найменші його зміни (тобто гнучкість виробництва) - все це зумовлює виживання і успішну роботу підприємства. Зараз для будь-якої фірми важливіше навіть не зробити яку-небудь продукцію, а збути її, знайти конкретну нішу на ринку для свого товару. Тому-то на перші ролі виходять в даний час численні відділи маркетингу, що безпосередньо займаються питаннями збуту і реалізації продукції. І там добре знають, що таке попит і як він змінюється з плином часу. "Клієнт завжди правий" - цей принцип, прийнятий на озброєння багатьма провідними виробниками, зайвий раз доводить першорядне значення дослідження такого економічного поняття, як еластичність ринкового попиту.

  I. РИНКОВИЙ ПОПИТ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ.

  I.1 Ринок і закон попиту

  Ринок - непряме, опосередкований взаємозв'язок між виробниками і споживачами продукції в формі купівлі-продажу товарів, сфера реалізації і товарно-грошових відносин, а також вся сукупність засобів, методів, інструментів, організаційно-правових норм, структур т.д., що забезпечують функціонування таких відносин. Ринок - це єдина система відносин купівлі-продажу, структурними елементами якої є ринки товарів, капіталів, робочої сили, цінних паперів, ідей, інформації і т.д. Ринок - основа ринкової економіки.

  Ринок - це інструмент, або механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг, Одні ринки є локальними, тоді як інші носять міжнародний або національний характер. Деякі відрізняє особистий контакт між пред'явником попиту і постачальником, а інші є безособовими - на них покупець і продавець ніколи не бачать або зовсім не знають один одного.

  Стан ринку визначається співвідношенням величини попиту і пропозиції

  Попит і пропозиція - взаємозалежні елементи ринкового механізму, де попит визначається платоспроможною потребою покупців (споживачів), а пропозиція - сукупністю товарів, запропонованих продавцями (виробниками); співвідношення між ними складається в назад пропорційну залежність, визначаючи відповідні зміни в рівні цін на товари.

  Попит зображується у вигляді графіка, що показує кількість продукту, яку споживачі готові і спроможні купити за деякою ціною з можливих протягом певного періоду часу цін. Попит виражає ряд альтернативних можливостей, які можна представити у вигляді таблиці. Він показує ту кількість продукту, на яку (при інших рівних умовах) буде пред'явлений попит при різних цінах. Попит показує кількість продукту, яку споживачі будуть купувати по різних можливих цінах.

  Ціна попиту - максимальна ціна, по якій споживач готовий купити дану продукцію.

  Величини попиту повинні мати певне значення і відноситися до певного відрізку часу. Корінне властивість попиту полягає в наступному: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. Бувають випадки, коли практичні дані суперечать закону попиту, але це не означає його порушення, а тільки лише порушення допущення за інших рівних умов.

  Існування закону попиту підтверджують деякі факти:

  1. Зазвичай люди дійсно купують даного продукту більше за низькою ціною, ніж за високою. Уже той факт, що фірми влаштовують "розпродажі", служить наочним свідченням їхньої віри в закон попиту. Підприємства скорочують свої товарні запаси не шляхом підвищення цін, а шляхом їхнього зниження.

  2. У будь-який даний період часу кожен покупець продукту отримує менше задоволення, або вигоди, або корисності від кожної наступної одиниці продукту. Оскільки споживання схильне до дії принципу спадної граничної корисності - тобто принципу, згідно з яким наступна одиниця даного продукту приносить все менше і менше задоволення, - споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що ціна його знижується.

  3. На кілька більш високому рівні аналізу закон попиту можна пояснити ефектами доходу і заміщення. Ефект доходу вказує на те, що при більш низькій ціні, людина може дозволити собі купити більше даного продукту, не відмовляючи собі в придбанні яких-небудь альтернативних товарів. Тобто, зниження ціни продукту збільшує купівельну спроможність грошового доходу споживача, а тому він у стані купити більшу кількість даного продукту, ніж раніше. Більш висока ціна призводить до протилежного результату. Ефект заміщення виражається в тому, що при більш низькій ціні у людини з'являється стимул придбати дешевий товар замість аналогічних товарів, які тепер відносно дорожче. Споживачі схильні заміняти дорогі продукти дешевшими. Ефект доходу і заміщення поєднуються і призводять до того, що у споживача виникає здатність і бажання купувати більшу кількість продукту за нижчою ціною.
  I.2 Крива попиту

  Зворотну залежність між ціною продукту і величиною попиту можна зобразити у вигляді простого двовимірного графіка, що показує величину попиту на горизонтальній осі, а ціну на вертикальній осі.

  Приміщення ціни на вертикальній осі і величини попиту на горизонтальній - це економічна традиція. Математик помістив би ціни на горизонтальній осі, а величину попиту на вертикальної, тому що ціна - це незалежна змінна, а величина попиту - залежна змінна.

  Кожна точка графіка являє собою конкретну ціну і відповідну кількість продукту, яку споживач вирішив купити за даною ціною. Графік відображає всі можливі варіанти співвідношення ціни і величини попиту в своїх межах. Закон попиту знаходить відображення в низхідному напрямку кривої попиту. Графік дозволяє чітко представити певний зв'язок ціни і попиту, а також маніпулювати різними її комбінаціями.


  I.3 Зміна в попиті

  Ціна служить найважливішою детермінантою кількості будь-якого продукту, що купується, але існують і інші чинники, які впливають на покупки. Вони називаються неціновими детермінантами. Коли вони дійсно змінюються, відбувається зрушення кривої попиту. Тому їх також називають факторами зміни попиту. Зміна однієї з детермінант змінює положення кривої попиту. Якщо споживачі виявляють бажання і здатність купувати більшу кількість даного товару по кожній з можливих цін, то сталося збільшення попиту і крива попиту c місця вправо. Зменшення попиту відбувається тоді, коли через зміну в одній його детермінанті (або більше) споживачі купують меншу кількість продукту по кожній з можливих цін, це спричиняє скорочення попиту і зміщення кривої попиту ліворуч.

  Розглянемо вплив нецінових детермінант:

  1. Споживчі смаки. Сприятлива для даного продукту зміна споживчих смаків або переваг, викликане рекламою або зміною моди, буде означати, що попит зріс за кожною ціною. Несприятливі зміни в перевагах споживачів викликають зменшення попиту і зміщення кривої попиту ліворуч. Технологічні зміни у вигляді прояви нового продукту здатні привести до зміни споживчих смаків. Приклад: фізичне здоров'я стає все більш популярним, а це підвищує попит на кросівки і велосипеди.

  2. Число покупців. Збільшення на ринку числа покупців обумовлює підвищення попиту. А зменшення числа споживачів знаходить відображення в скороченні попиту. Приклади: японці скорочують імпортні квоти на американське телекомунікаційне обладнання, тим самим підвищуючи попит на таке обладнання; зниження рівня народжуваності зменшує попит на освіту.

  3. Дохід. Вплив попит зміни грошового доходу більш складно. Відносно більшості товарів підвищення доходу приводить до збільшення попиту.

  Товари, попит на які змінюється в прямій залежності зі зміною грошового доходу, називаються товарами вищої категорії, або нормальними товарами.

  Товари, попит на які змінюється в протилежному напрямку, тобто зростає при зниженні доходів, називаються товарами нижчої категорії.

  Приклади: збільшення доходів підвищує попит на такі нормальні товари, як вершкове масло, омари, філе, і знижує попит на такі товари нижчої категорії, як капуста, ріпа, відновлені шипи і ношений одяг.

  4. Ціни на зв'язані товари. Чи приведе зміна ціни на сполучений товар до підвищення або зниження попиту на розглянутий продукт, залежить від того, чи є цей родинний товар замінником нашого продукту (взаємозамінним товаром) або супутнім йому (взаємодоповнюючим товаром). Коли два продукти взаємозамінні, між ціною на один з них і попитом на іншій існує прямий зв'язок. Коли два товари є взаємодоповнюючими, між ціною на один з них і попитом на іншій існує зворотний зв'язок. Багато пар товарів є незалежними, самостійними товарами, зміна ціни на один дуже мало вплине або зовсім не вплине на попит на інший. Приклади: зниження тарифів на пасажирські авіаперевезення скорочує попит на поїздки автобусним транспортом (взаємозамінні товари); скорочення ціни на відеомагнітофони підвищує попит на відеокасети.

  5. Очікування. Споживчі очікування щодо майбутніх цін на товари, наявність товарів і майбутнього доходу здатні змінити попит. Очікування падіння цін і зниження доходів веде до скорочення поточного попиту на товари. Зворотне твердження також вірне. Приклад: несприятлива погода в Південній Америці породжує очікування в майбутньому більш високих цін на каву і тим самим підвищує поточний попит на нього.

  Збільшення попиту, при інших рівних умов (незмінності пропозиції), породжує ефект підвищення ціни і ефект збільшення кількості продукту. Зменшення попиту виявляє як ефект зниження ціни, так і ефект скорочення кількості продукту. Ми виявляємо прямий зв'язок між зміною попиту і витікаючими звідси змінами рівноважної ціни і кількості продукту.  I.4 Парадокс Гіффена

  При зростанні цін на певні товари спостерігалося зростання попиту, замість очікуваного зменшення. Вперше на цю групу товарів звернув увагу англійський економіст Роберт Гіффен (1837-1910). Ці товари отримали назву благ нижчого порядку.

  Кількість блага повинна було б скоротитися з Q1 до Q2, але попит зріс з Q1 до Q3.


  I. 5 Попит на ресурси.

  Попит на ресурси є похідним (залежним) від попиту на продукцію, виготовлену із застосуванням даних ресурсів. Інакше кажучи, останні задовольняють потреби не прямо, а через готову продукцію. Звідси випливає, що зміна попиту на ресурси також є величиною залежною - перш за все від зміни попиту на готову продукцію. На рух попиту на ресурси впливає також продуктивність праці: якщо вона росте, їх потрібно більше. Кожна додаткова одиниця ресурсів дає приріст продуктів - граничний продукт (в грошовому вираженні - граничний дохід). У той же час додаткові ресурси спричиняють збільшення витрат фірми - граничних витрат. Але фірми прагнуть зменшити витрати виробництва. Тому вони будуть збільшувати ресурси доти, поки граничний дохід від їх приросту не зрівняли з граничними витратами на них. Якщо граничний дохід більше граничних витрат, попит на дані ресурси росте, в протилежній ситуації - зменшується. Нарешті, зміна попиту на дані ресурси залежить від динаміки зміни попиту по інших ресурсах, тобто від зміни ціни на заміщають ресурси (наприклад, праця замінюється капіталом) і на додаткові (наприклад, ресурси на виготовлення плівки і програмного забезпечення є додатковими по відношенню до тих , що йдуть відповідно на виготовлення камери і ЕОМ).

  При введенні у виробництво заміщають ресурсів фірми отримують ефект двох видів. Перший - ефект заміщення, пов'язаний з тим, що заміна одного ресурсу іншим змінює ціну і попит (заміщення праці капіталом веде до падіння попиту на працю і збільшення попиту на капітал). Другий - ефект обсягу виробництва; він виражається в збільшенні витрат на капітал, що викликає падіння обсягу виробництва і, відповідно, скорочення попиту на ресурси (на капітал). Ефект заміщення і ефект обсягу виробництва протилежні за спрямованістю. Тому на практиці попит на замінюючий ресурс залежить від співвідношення цих двох ефектів: якщо ефект заміщення більше ефекту обсягу виробництва, попит на замінюючий ресурс зростає, і навпаки. Якщо в виробництво вводиться додатковий ресурс, зміна в його ціні впливає на зміну попиту на основний ресурс в протилежному напрямку. Сказане означає, що похідний попит на ресурси зростає, якщо: збільшується попит на продукт, підвищується продуктивність праці у випуску готової продукції, падає або піднімається ціна заміщають ресурсів, знижується ціна на додаткові ресурси.


  II. еластичність РИНКОВОГО ПОПИТУ.  ii.1 Еластичність попиту

  Еластичність попиту - зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних факторів, пов'язаних зі зміною цін; попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо ступінь зниження цін вище приросту попиту.


  II.2 Цінова еластичність

  Відповідно до закону попиту, споживачі при зниженні ціни будуть купувати більшу кількість продукції. Однак ступінь реакції споживачів на зміну ціни може значно варіюватися від продукту до продукту.

  Економісти використовують концепцію цінової еластичності для визначення чутливості споживачів до зміни ціни продукції.

  II .2.1 Еластичний попит.

  Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значних змін в кількості продукції, що купується, то такий попит називають відносно еластичним або просто еластичним.


  II .2.2 Нееластичний попит.

  Е кщо суттєва зміна в ціні веде до невеликої зміни в кількості покупок, то такий попит відносно нееластичний або просто нееластичний.

  II .2.3 Одинична еластичність.

  Коли процентна зміна ціни і наступна зміна кількості продукції рівні за величиною, то такий випадок називають одиничною еластичністю.


  II .2.4 Абсолютно нееластичний попит.

  Якщо зміна ціни не призводить ні до якої зміни кількості продукції, то такий попит є абсолютно нееластичним.


  II .2.5 Абсолютно еластичний попит.

  Якщо найменше зниження ціни спонукає покупців збільшувати покупки від нуля до межі своїх можливостей, то такий попит є абсолютно еластичним.
  II.3 Формула цінової еластичності

  Ступінь цінової еластичності або нееластичність визначають за допомогою коефіцієнта еластичності (Ed).

  Ed = ΔQ /? Р,

  де

  ΔQ - процентне зміна кількості запитуваної продукції,

  ? Р - відсоткова зміна ціни.

  Процентні зміни обчислюються шляхом розподілу величини зміни в ціні на початкову ціну, і наступного за цим зміни в кількості запитуваної продукції на ту кількість продукції, на яку попит пред'являвся спочатку.

  Ed = ΔQ / Q * ΔP / P

  Використання процентних змін дозволяє уникнути помилок в розрахунках при використанні довільних одиниць виміру.

  Ціновий коефіцієнт еластичності завжди буде мати негативний знак (тому що закон попиту являє собою зворотну залежність кількості продукту від ціни), тому розглядається тільки абсолютна величина коефіцієнта еластичності.
  II.4 Оцінка еластичності за показником загальної виручки

  1. Еластичний попит (Ed> 1). Якщо попит еластичний, зменшення ціни призведе до збільшення загальної виручки. Тому що навіть при меншій ціні, що сплачується за одиницю продукції, приріст продажів виявляється більш ніж достатнім для компенсації втрат від зниження ціни. Вірно і зворотне: при еластичному попиті збільшення ціни призведе до зменшення загальної виручки.

  Якщо попит еластичний, зміна ціни викликає зміну загального виторгу в протилежному напрямку.

  2. Нееластичний попит (Ed <1). Якщо попит нееластичний, зменшення ціни призведе до зменшення загальної виручки. Розширення продажів виявляється недостатнім для компенсації зниження виручки, одержуваної з одиниці продукції, і в результаті загальна виручка зменшується. Протилежне твердження теж вірно,

  Якщо попит нееластичний, зменшення ціни викликає зміну загального виторгу в тому ж напрямку.

  3. Одинична еластичність (Ed = 1). Збільшення або зменшення ціни залишить загальну виручку незмінною.
  II.5 Змінюються і постійні еластичні криві попиту

  Еластичність визначається на заданому інтервалі. Визначення її на деякому іншому інтервалі може бути таким же або змінитися в залежності від формули попиту.

  Лінійна крива попиту. Еластичність інтервалів цін і кількості попиту неоднакова на всій прямій, що відображає попит. Еластичність змінюється в міру руху вниз по кривій попиту.

  Крива попиту постійної еластичності. Крива попиту може бути представлена нелінійно. Крива може мати таку форму, що еластичність може бути постійною на будь-якому довільно взятому інтервалі.
  II.6 Фактори цінової еластичності попиту

  1. Замінність. Чим більше хороших замінників даного продукту пропонується споживачеві, то еластичнішою буває попит на нього. Еластичність попиту на продукт залежить від того, наскільки вузько визначені межі цього продукту.

  2. Питома вага в доході споживача. Чим більше місця займає товар у бюджеті споживача, за інших рівних умов, тим вище еластичність попиту на нього.

  3. Предмети розкоші і предмети необхідності. Попит на предмети необхідності звичайно є нееластичним, попит на предмети розкоші звичайно еластичний.

  4. Фактор часу. Попит на продукт більш еластичний, чим довший час для прийняття рішень. Це залежить від звичок споживача, довговічності продукту.


  II.7 Перехресне еластичність

  Концепція перехресної еластичності дозволяє вимірювати, наскільки чутливий споживчий попит на один продукт (товар Х) до зміни ціни якогось іншого продукту (товар Y).


  Exy =

  Ця концепція дозволяє зрозуміти явища взаємозамінності і взаємодоповнюваності товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне значення, тобто кількість запитуваної продукції Х варіює в прямій залежності від зміни ціни продукту Y, то продукти Х і Y є взаємозамінними товарами. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більше ступінь заменяемости двох даних товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, то товари Х і Y є взаємодоповнюючими товарами. Чим більше величина негативного коефіцієнта, тим більше взаємодоповнюваність двох даних товарів. Нульовий або майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два товари не пов'язані між собою, тобто є незалежними товарами.
  II.8 Еластичність попиту за доходом

  Еластичність попиту за доходом дозволяє виміряти процентну зміну кількості продукції, зумовлене тим чи іншим зміною доходу споживача.


  Ei =

  Для більшості товарів цей коефіцієнт буде мати позитивне значення (для товарів вищої категорії). Значення коефіцієнта буде значно варіюватися від товару до товару. Негативне значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом свідчить про товар нижчої категорії.

  Практичне значення коефіцієнта еластичності за доходом полягає в полегшенні прогнозування того, які саме галузі мають шанс на процвітання і розширення, а які в майбутньому очікує застій і скорочення виробництва. Висока позитивна еластичність за доходом означає, що внесок конкретної галузі в економічне зростання буде більше, ніж її частка в структурі економіки. Невеликий позитивний або негативний коефіцієнт вказує на перспективу скорочення виробництва в галузі.
  II.9 Порівняння коротко- і довгострокового коефіцієнтів еластичності

  При аналізі попиту і пропозиції важливо виділяти тривалість періоду часу. Іншими словами, необхідно визначити період часу, через який ми будемо визначати зміни. При проміжку менше року - короткостроковий період. В цілому криві попиту і пропозиції за короткий проміжок часу виглядають зовсім інакше, ніж за довгостроковий.

  Для багатьох товарів попит більш еластичний від ціни для тривалого, а не для короткого. Це обумовлено тим, що зміна споживчих звичок вимагає часу, а також тим, що попит на один товар може бути пов'язаний із запасом іншого товару у споживачів, який змінюється повільніше.

  П
  ример: Різке підвищення цін на бензин, зменшує кількість його продажів у короткостроковому періоді, але це впливає на попит на автомобілі, який може змінюватися тільки в довгостроковому періоді.

  Для інших товарів попит більш еластичний для короткострокового, а не довгострокового періоду. Це товари тривалого користування, тому сумарний запас кожного товару, що належить споживачам великий у порівнянні з щорічним обсягом їх виробництва. В результаті невелика зміна в сумарному запасі, яким хочуть володіти споживачі, може призвести до великого в процентному вираженні зміни обсягу покупок.

  Еластичність попиту від доходу також різна для довгострокового і короткострокового періодів. Для більшості товарів і послуг еластичність попиту від доходу більше в довгостроковому періоді, тому що люди можуть дозволити собі збільшення споживання лише поступово. Для товарів тривалого користування - зворотна картина. Навіть незначне збільшення доходу призводить до різкого збільшення обсягу поточних покупок. Через те, що попит на товари тривалого користування коливається дуже різко у відповідь на короткострокові зміни доходу, галузі, що виробляють ці товари, дуже чутливі до зміни макроекономічних умов. Це стосується ділової активності - спадів і бумів. Недарма ці галузі називають "циклічними" - їхній збут має тенденцію збільшувати циклічні зміни в ВНП і національному доході.

  III. Застосування теорії еластичності

  Концепція еластичності попиту має велике практичне значення. Кілька прикладів продемонструють цей факт з усією очевидністю:

  1. Переговори про рівень заробітної плати.

  Об'єднаний Союз робітників-автомобілебудівників (ОСРА) одного разу прийшов до висновку, що керівництву автомобільної промисловості слід підвищити заробітну плату робітникам і одночасно знизити ціни на автомобілі. Аргументуючи це тим, що еластичність попиту на автомобілі приблизно дорівнює 4, ОСРА зробив висновок, що зниження цін допоможе загальмувати інфляцію, збільшити сумарну виручку від продажів і зберегти або навіть підвищити прибутки виробників. Однак представник компанії "Форд мотор" стверджував, що, згідно з існуючими дослідженнями, еластичність попиту на автомобілі варіюється в межах від 0,5 до 1,5. Він доводив, що зниження цін тому призвело б до скорочення прибутків, або до збитків виробників. У наведеному випадку еластичність попиту на автомобілі була центральним питанням у відносинах між робітниками і керуючими і в переговорах про рівень заробітної плати.

  2. Небувалий урожай.

  Дослідження показують, що попит на більшу частину сільськогосподарської продукції вкрай нееластичний, близько 0,2 або 0,25. В силу чого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції завдяки хорошим погодним умовам або зростанню ефективності виробництва одночасно знижує як ціни сільськогосподарської продукції, так і сумарну виручку (доходи) фермерів. Для фермерів як соціальної групи нееластичний характер попиту на їх продукцію означає, що збір дуже великого врожаю може бути небажаним! Для політиків це означає, що підвищення доходів фермерів залежить від обмеження фермерського виробництва (див. Гл. 35).

  3. Автоматизація.

  Характер впливу автоматизації, тобто швидкого технологічного прогресу, на рівень зайнятості частково залежить від еластичності попиту на вироблений продукт. Припустимо, що фірма встановлює нове трудосберегающих обладнання, і це призводить до технологічної безробіттю, скажімо, 500 робітників. Припустимо також, що частина економії на витратах, отриманої завдяки технологічному прогресу, передається споживачам шляхом зниження цін. Тепер вплив зниження цін на обсяг продажів фірми, отже, і на кількість необхідних їй робітників буде залежати, від еластичності попиту на продукт. Еластичний попит міг би забезпечити таке розширення продажів, що деякі (всі або навіть більше, ніж 500) з витіснених робітників були б знову найняті фірмою. Нееластичність попиту означатиме, що лише деякі (або взагалі ніхто) зі звільнених робітників можуть бути знову прийняті на роботу, так як приріст обсягу продажів і виробництва фірми буде невеликий.

  4. Дерегулювання повітряного транспорту.

  Першим наслідком дерегулювання повітряного транспорту в кінці 70-х років було збільшення прибутковості багатьох авіакомпаній. Пояснювалося це тим, що усунення державних регулюючих заходів посилило конкуренцію між авіакомпаніями, знизивши, таким чином, плату за поле. Знижена плата в поєднанні з еластичним попитом на повітряні подорожі привела до зростання доходів. Оскільки додаткові витрати, пов'язані з перельотом цілком заповненого літака на відміну від частково заповненого, мінімальні, остільки зростання доходів випереджало зростання витрат, і прибутку збільшувалися. На жаль для авіакомпанії, ця висока прибутковість протрималася недовго. Причини були троякого роду. Конкурентна боротьба за нові маршрути призвела до різкого скорочення прибутків, зростання цін на паливо підвищив експлуатаційні витрати, тривала "війна тарифів" позначилася на прибутках.

  5. Акцизний податок.

  Вибираючи, які з товарів і послуг оподаткувати акцизом, уряд бере до уваги еластичність попиту на них. Припустимо, що на якийсь продукт встановлено податок у 1 дол., А обсяг продажів становить 10 000 одиниць. Дохід від оподаткування, очевидно, дорівнює 10 000 дол. Тепер, якщо податок буде підвищений, скажемо, до 1,5 дол, і відповідно більш висока ціна призведе до скорочення продажів до 5000 одиниць у силу еластичності попиту, дохід від оподаткування впаде до 7500 дол. Підвищення податку на продукт, попит на який є еластичним, спричинить за собою скорочення доходу від оподаткування. Це змушує законодавців, встановлюючи акцизні податки, шукати такі продукти, попит на які нееластичний, наприклад, алкогольні напої і сигарети.

  6. Героїн та вулична злочинність.

  Той факт, що попит наркоманів на героїн украй нееластичний, створює своєрідні проблеми для боротьби за дотриманням законності. Звичайний метод, застосовуваний для скорочення споживання героїну, полягає в обмеженні його поставок в країну. Щоб зробити наркотик менш доступним, створюються перешкоди на шляху його транспортування в Сполучені Штати. Однак що станеться, якщо така політика виявиться успішною? При вкрай нееластичний попит вулична ціна наркотиків різко підвищиться, тоді, як кількість що купується героїну скоротиться лише незначно. З точки зору продавців наркотиків, це буде означати зростання доходів і прибутків. З точки зору наркоманів - збільшення сумарних витрат на героїн. Оскільки значна частина грошей, що витрачаються наркоманами, витягається з злочинної діяльності - магазинних крадіжок, пограбувань, проституції, карткової гри, кількість такого роду злочинів збільшиться в міру зростання суми витрат наркоманів на героїн. Таким чином, прагнення правоохоронних органів поставити під контроль поширення наркоманії може призвести до зростання кількості злочинів, скоєних наркоманами.

  7. Мінімум заробітної плати.

  Федеральний закон про мінімальну заробітну плату не дозволяє наймачам полонити зайнятим у них робочим менше ніж 3,35 дол. в годину. Критики закону стверджують, що введення мінімуму заробітної плати, що перевищує її рівноважний рівень, штовхає найм назад і вгору вздовж низхідних кривих попиту на працю і призводить до безробіття, особливо серед робітників молодше 20 років. З іншого боку, робітники, що мають мінімальну заробітну плату, отримують більш високі доходи, ніж при відсутності закону. Величина доходи, теряемого в зв'язку з безробіттям, і доходу, що купується тими, хто зберігає зайнятість, залежить від еластичності попиту на працю молодих робітників. В цілому ряді досліджень висловлюється припущення, що попит досить нееластичний, коефіцієнт еластичності, можливо, складає всього лише 0.15 і 0,25. Якщо ці оцінки вірні, з них випливає, що виграш доходу, пов'язаний з дотриманням закону про мінімальну заробітну плату, перевищує його втрату. Аргументація критиків закону була б переконливіше, якби попит на працю молодих робітників був еластичним.

  Ці приклади можна було б продовжити, але основна ідея вже зрозуміла.

  Еластичність попиту життєво важлива для бізнесменів, фермерів, найманих робітників, а також дня розробників державної економічної політики.

  висновок

  Ринковий процес складається з безлічі актів обміну товарами і послугами. У кожному такому акті бере участь продавець, на стороні якого виступає пропозиція товару, і покупець, що представляється попитом на товари. Попит і пропозиція є тісно пов'язаними і безупинно взаємодіючими категоріями і служать сполучною механізмом між виробництвом і споживанням. На величину попиту, як індивідуального, так і сукупного, впливають цінові і нецінові фактори, які повинні чітко відслідковуватися на постійній основі спеціальними відділами.

  Результатом взаємодії попиту і пропозиції виступає ринкова ціна, яка також називається рівноважною ціною.Вона характеризує стан ринку, при якому величина попиту дорівнює пропозиції. Для вимірювання величини зміни попиту та пропозиції використовується поняття еластичності як міри реагування однієї змінної на зміну іншої.

  Треба також зазначити, що попит виступає одним з найбільш найважливіших факторів при формуванні економічної стратегії підприємства, так як тільки виробництво "потрібних", що користуються попитом у покупців товарів доцільно і вигідно з економічної точки зору.

  Поняття еластичності попиту має пряме відношення до цінової політики виробників. При встановленні ціни на свій товар, а також при визначенні цінових надбавок або знижок, виробник повинен вловлювати ті зміни, які відбуваються на ринку і мають якийсь стосунок до зміни еластичності попиту на його товар. Якщо у нього не буде можливості врахувати в цінах відбуваються на ринку зміни, це може привести до втрати ним частки прибутку, а то і ринку. Розуміння цінової еластичності часто є вирішальним для багатьох господарських рішень.

  На основі вище сказаного можна зробити наступні висновки. При еластичному попиті зі зменшенням ціни загальна виручка, про це згадувалося вище, збільшується (зменшується). Тобто ми прийшли до висновку, що зв'язок між ціною і виручкою обернено пропорційна. Якщо попит нееластичний, між ними виникає пряма залежність. Одинична еластичність не змінює величину доходу. Цю економічну взаємозв'язок повинен враховувати кожен виробник, щоб маніпулювати цінами, не завдаючи шкоди своїм доходам.

  Список використаної літератури

  1. Дж. Ф. Стенлейк, «Економікс для початківців» .- Москва, изд. "Республіка", 1994 р

  2. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. «Економікс: принципи, проблеми, політика» .- Москва, изд. "Республіка", 1993 р

  3. «Основи ринкової економіки. Термінологічний словник ».- Москва, изд. МАІ, 1992 р.

  4. Р. Нурієв, Н. Розанова. «Поведінка споживача в ринковій економіці» .- Питання економіки № 1, 1994 г.

  5. "Макроекономіка" за редакцією Е.Б.Яковлевой.

  6. Едвін Дж. Долан. «Мікроекономіка» .- Видавництво АТ "Санкт-Петербург оркестр", 1994 р